Đề tài Thực trạng hoạt động của công ty TNHH chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1. Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế thị trường 2. Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán 3. Hàng hoá trên thị trường chứng khoán 4. Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1. Mô hình tổ chức công ty chứng khoán. 2. Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán 3. Các loại công ty chứng khoán 4. Vai trò của công ty chứng khoán 5. Các nghiệp vụ cơ bản của công ty chứng khoán. III. HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty chứng khoán 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh chứng khoán. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NO&PTNT VIỆT NAM I. HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỜI GIAN QUA II. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NO&PTNT VIỆT NAM 1. Giới thiệu về công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng NO&PTNT Việt Nam 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của AGRISECO 3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NO&PTNT VIỆT NAM I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBCKNN VÀ CỦA AGRISECO TRONG THỜI GIAN TỚI 1. Định hướng của UBCKNN 2. Định hướng của AGRISECO II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA AGRISECO III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHNo & PTNT VIỆT NAM 1. Kế hoạch hoá hoạt động Marketing 2. Hiện đại hoá cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động kinh doanh 3. Xây dựng chiến lược về nguồn nhân lực 4. Tăng cường xây dựng các mối quan hệ công ty chứng khoán nước ngoài 5. Nâng cao năng lực phân tích thị trường 6. Sử dụng “Chinese Wall”-Bức tường hồi âm IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 1. Kiến nghị với Chính phủ 2. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và trung tâm giao dịch chứng khoán III.KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NO&PTNT VIỆT NAM 1.Tăng định biên cho công ty 2.Mở chi nhánh ở Đà Nẵng 3. Đào tạo nước ngoài

pdf92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2422 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động của công ty TNHH chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực trạng hoạt động của công ty TNHH chứng khoán ngân hàng NO&PTNT Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.pdf
Luận văn liên quan