Đề tài Thực trạng Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xúc Tiến Thương Mại H.T.C

Mở ĐầU Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu, đa dạng hoá nhiều ngành sản xuất. Trên con đường hội nhập các doanh nghiệp cần phải nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhằm cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt thì chất lượng sản phẩm về cả hai mặt nội dung và hình thức đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Việc duy trì ổn định và không ngừng phát triển sản xuất của doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện khi chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn và được thị trường chấp nhận. Để đưa được những sản phẩm của doanh nghiệp mình tới thị trường và tận tay người tiêu dùng, doanh nghiệp phải thực hiện giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất đó là giai đoạn bán hàng, thanh toán tiền hàng. Thực hiện tốt quá trình này doanh nghiệp sẽ có điều kiện thu hồi vốn và bù đắp chi phí. Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò và ý nghĩa của công tác bán hàng và thanh toán tiền hàng đối với doanh nghiệp, với kiến thức còn hạn hẹp nhưng được sự động viên và giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Mạnh Hiền cùng các cô chú, anh chị làm việc tại Công ty cổ phần tư vấn và xúc tiến thương mại H.T.C, em đã chọn đề tài: “Kếtoán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xúc Tiến Thương Mại H.T.C " làm báo cáo tốt nghiệp của mình. Nội dung chính của báo cáo đề gồm 3 phần: - Phần I: Đặc điểm tình hình của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xúc Tiến Thương Mại H.T.C - Phần II: Thực trạng công tác bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xúc Tiến Thương Mại H.T.C - Phần III: Nhận xết và Kết luận

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2343 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xúc Tiến Thương Mại H.T.C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më §ÇU NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, ®a d¹ng ho¸ nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt. Trªn con ®­êng héi nhËp c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nç lùc hÕt m×nh ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao nh»m c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt th× chÊt l­îng s¶n phÈm vÒ c¶ hai mÆt néi dung vµ h×nh thøc ®· trë thµnh yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. ViÖc duy tr× æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp chØ cã thÓ thùc hiÖn khi chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng tèt h¬n vµ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. §Ó ®­a ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh tíi thÞ tr­êng vµ tËn tay ng­êi tiªu dïng, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ giai ®o¹n b¸n hµng, thanh to¸n tiÒn hµng. Thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh nµy doanh nghiÖp sÏ cã ®iÒu kiÖn thu håi vèn vµ bï ®¾p chi phÝ. Nhận thức được tÇm quan trọng vÒ vai trß và ý nghĩa của c«ng t¸c b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng ®èi víi doanh nghiÖp, với kiến thức cßn hạn hẹp nhưng được sự động viªn và gióp ®ì nhiệt t×nh của thÇy gi¸o NguyÔn M¹nh HiÒn cïng c¸c c« chó, anh chÞ làm việc tại C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i H.T.C, em đ· chọn đề tài: “Kế to¸n b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn T­ VÊn Vµ Xóc TiÕn Th­¬ng M¹i H.T.C " làm b¸o c¸o tốt nghiệp của m×nh. Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña C«ng Ty Cæ PhÇn T­ VÊn Vµ Xóc TiÕn Th­¬ng M¹i H.T.C PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn T­ VÊn Vµ Xóc TiÕn th­¬ng M¹i H.T.C PhÇn III: NhËn xÕt vµ KÕt luËn PhÇn I : §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i H.T.C I. Khái quát chung về c«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i HTC 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty C«ng ty cæ phÇn T­ vÊn vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i H.T.C ®­îc thµnh lËp n¨m 2007 theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè : 0104406558 do Së kÕ ho¹ch vµ ĐÇu t­ thµnh phè Hµ Néi cÊp. Tªn giao dÞch: C«ng Ty Cæ PhÇn T­ VÊn vµ Xóc TiÕn Th­¬ng M¹i H.T.C Trô Së chÝnh: Phßng 102 nhµ B19 TËp thÓ B­u §iÖn, ngâ 158 Hång Mai, ph­êng B¹ch Mai, quËn Hai Bµ Tr­ng , thµnh phè Hµ Néi. Tel: 0473096696. Fax: 0473096696. Chñ tÞch H§QT: ¤ng NguyÔn Minh Tó. Tõ ngµy thµnh lËp cho ®Õn nay tuy c«ng ty chØ míi ho¹t ®éng nh­ng ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng, c«ng ty ®· kh«ng ngõng chó träng ®Õn viÖc n©ng cÊp ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. C«ng ty ®· tuyÓn dông ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn giái, cã kinh nghiÖm l©u n¨m, trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô nhiÒu ®¬n ®Æt hµng víi sè l­îng lín. Do x¸c ®Þnh ®­îc h­íng ®i ®óng ®¾n cña ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ sù ®oµn kÕt cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· ®¶m b¶o sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, hoµn thµnh xuÊt s¾c chØ tiªu ®Ò ra vµ lµm hµi lßng nh÷ng kh¸ch hµng l©u n¨m cña c«ng ty víi chÊt l­îng hµng ho¸ vµ chÊt l­îng phôc vô tèt. Kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn trªn thÞ tr­êng, c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc ®¶m b¶o thu nhËp cuéc sèng, b¶o toµn vµ t¨ng tr­ëng vèn kinh doanh hiÖu qu¶. 2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty C«ng ty ®­îc thµnh lËp nh»m cung cÊp c¸c s¶n phÈm vÒ inox,cung cấp mặt hàng đồ dùng văn phòng phẩm… cho c¸c Doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n cã nhu cÇu. Thùc hÞªn c¸c nghÜa vô víi nhµ n­íc.T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n lao ®éng.Thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHYT, BHXH. Lu«n lu«n c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc, trang bÞ ®Çu t­ b¶o hé lao ®éng, vÖ sinh m«i tr­êng ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. 3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu Bu«n b¸n c¸c s¶n phÈm b»ng inox; ThiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng tù ®éng ho¸; Kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm; T­ vÊn thiÕt kÕ, chuyÓn giao c«ng nghÖ cho c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tuy míi ®­îc thµnh lËp trong mét vµi n¨m gÇn ®©y nh­ng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, tõng b­íc kh¼ng ®Þnh uy tÝn vµ chÊt l­îng trªn thÞ tr­êng. Chóng ta sÏ hiÓu râ h¬n vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty th«ng qua B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C MÉu sè B02 - DNN Phßng 102 - ngâ 158- Hång Mai - Hµ Néi Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Ý« Tel.: 0473096696; Fax: 0473096696 48/2006/Q§-BTC ngµy 14/9/2006 Cña Bé tr­ëng BTC ®¬n vÞ tÝnh: 1000® Stt ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 Sù t¨ng gi¶m TuyÖt ®èi % 1 Tæng doanh thu 3.466.929 3.819.592 352.663 9,23 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 2.164.125 2.526.531 362.406 14,34 3 Doanh thu H§TC 292.560 390.520 97.960 25,08 4 Chi phÝ QLDN 12.154 14.564 2.410 16,55 5 Chi phÝ tµi chÝnh 213.768 204.381 -9.387 -4,59 6 Lîi nhuËn H§TC 78.792 186.139 107.347 57,67 7 Thu nhËp kh¸c 132.686 134.758 2.072 1,54 8 Chi phÝ kh¸c 42.819 52.564 9.745 18,54 9 Lîi nhuËn kh¸c 89.867 82.194 -7.673 -9,34 10 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 168.659 268.333 99.674 37,15 11 ThuÕ TNDN ph¶i nép 47.225 75.133 27.909 37,15 12 Lîi nhuËn sau thuÕ 121.434 193.200 71.765 37,15 13 S« CNV (ng­êi) 81 85 4 4,94 14 Thu nhËp BQ 1.000.000 1.200.000 200.000 20,00 Qua b¶ng chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty cã triÓn väng tèt. Víi chÊt l­îng æn ®Þnh cña hµng ho¸ céng víi uy tÝn phôc vô kh¸ch hµng trong viÖc vËn chuyÓn hµng nªn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña c«ng ty t¨ng lªn 352.663 ®ång t­¬ng øng t¨ng 9,23% dÉn tíi viÖc lîi nhuËn còng t¨ng lªn 71.765 ®ång t­¬ng øng t¨ng 37,15% ®em l¹i thu nhËp æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Do vËy thu nhËp b×nh qu©n còng t¨ng lªn 5 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty Lµ mét doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp , bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc c¬ cÊu hîp lý, gän nhÑ, ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc, bªn d­íi lµ c¸c phßng ban hç trî gi¸m ®èc trong c«ng viÖc. S¬ ®å Bé m¸y qu¶n lý C«ng ty CTH§QT Phßng kinh doanh & thÞ tr­êng Phòng Kế Toán Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh Chñ tÞch H§QT: Qu¶n lý chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gi¸m §èc: Trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao. Phßng kÕ to¸n: Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ t¹i c«ng ty. Cung cÊp th«ng tin tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, kÕt hîp cïng c¸c phßng ban kh¸c x©y dùng ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®Çu t­ ®Ó tõ ®ã tr×nh lªn ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó cã thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. Phßng kinh doanh & thÞ tr­êng: Gióp ban l·nh ®¹o n¾m ®­îc t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m, ®èi ngo¹i vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh. T×m kiÕm, khai th¸c thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cho c«ng ty. Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh: Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, tuyÓn dông, tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ ®éi ngò nh©n sù Phßng kü thuËt: thiÕt kÕ b¶n vÏ c¸c s¶n phÈm 6. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty : 6.1:Tổ chức bộ máy công tác kế toán: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty Thñ quü KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp Các kế toán viên chịu trách nhiệm hạch toán vào các sổ theo chức năng nhiệm vụ kế toán của mình rồi kế toán tổng hợp tập hợp, theo dõi tổng thể tất cả các mảng kế toán thuộc các bộ phận kế toán chức năng của toàn Công ty. Kế toán trưởng theo dõi, xem xét kiểm tra, kiểm soát toàn bộ công tác kế toán của công ty và như thế sơ đồ bộ máy kế toán của công ty như sau: Kế toán trưởng (Nguyễn Thu Trang):Là người giúp việc cho Giám đốc về tổ chức điều hành bộ máy kế toán, là người chịu trách nhiệm chung về báo cáo tài chính của Công ty. Xét duyệt, kiểm tra các công việc liên quan đến kế toán tài chính của Công ty Kế toán tổng hợp (Ngô Kim Lan): Là người trợ lý cho kế toán trưởng giúp tổng hợp số liệu lập các báo cáo thuế, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính đưa lên kế toán trưởng xem xét và ký duyệt. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn (Lê Thùy Dương): ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sö dông tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c tiÒn göi, tiÒn ®ang chuyÓn, ngo¹i tÖ. Theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng. Kế toán thuế (Nguyễn Thu Hiền): Thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước, hạch toán các loại thuế phát sinh. Theo dõi chi tiết trên các sổ thuế 13311, 13312, 3331 KÕ to¸n b¸n hµng (Vũ Thúy Quỳnh): n¾m ch¾c sù vËn ®éng cña c¸c s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh nhËp - xuÊt. Theo dâi, ph¶n ¸nh t×nh h×nh mua b¸n hµng ho¸ vµ vËn chuyÓn hµng. Thñ quü (Mai Thu Huyền): Qu¶n lý tiÒn mÆt, c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi kÌm theo c¸c chøng tõ hîp lÖ ®Ó nhËp, xuÊt. Cuèi ngµy tiÕn hµnh kiÓm kª sè tån quü trong sæ vµ tiÒn mÆt thùc tÕ. 6.2. Các chính sách áp dụng tại công ty. C«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ con dÊu riªng. C«ng ty ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp nhá vµ võa ( Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 48/2006/Q§ - BTC ngµy 14/09/2006) Niªn ®é kÕ to¸n: b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/N vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12/N §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: VND ( ViÖt Nam §ång) 6.3 HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ 6.3.1.Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: C«ng ty thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. 6.3.2.C«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n: C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn Nguyªn tµi s¶n cè ®Þnh Møc hao trung b×nh = Thêi h¹n sö dông Møc khÊu hao trung b×nh hµng th¸ng b¾ng sè khÊu hao ph¶I trÝch c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng. 6.3.3.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt kho: C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 6.3.4.Ph­¬ng ph¸p kª khai hµng ho¸ tån kho: C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 6.4. Hình thức sổ kế toán: Trong điều kiện hiện nay,công ty đã lựa chọn và áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ Chøng tõ kÕ to¸n Sæ quü kiªm b¸o c¸o quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, cuối quý Đối chiếu Giải thích sơ đồ: (1):Hàng ngày kế toán căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc để lập chứng từ ghi sổ. (2): Căn cứ vào chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ và các sổ chi tiết. (3): Vào sổ các tài khoản căn cứ vào chứng từ ghi sổ . (4): Cuối tháng căn cứ vào sổ chi tiết,kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết để đồng thời căn cứ vào sổ cái,cuối tháng kế toán lập bảng cân đối phát sinh Sau khi kiểm tra,đối chiếu số liệu giữa bảng tổng hợp chi tiết và sổ cái đồng thời kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ đăng kí chứng từ ghi sổ với sổ cái lập bảng cân đối phát sinh.Căn cứ vào bảng đó và bảng tổng hợp chi tiết lập báo cáo tài chính. 6.5.Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty: Hóa dơn giá trị gia tăng. Phiếu thu tiền mặt. Phiếu xuất kho. Giấy báo có và các chứng từ liên quan. 6.6.Hệ thống tài khoản áp dụng tại công ty: Stt Sè hiÖu tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n 1 111 TiÒn mÆt 2 112 TiÒn göi ng©n hµng 3 131 Ph¶I thu cña kh¸ch hµng 4 133 ThuÕ GTGT 5 156 Hµng ho¸ 6 331 Ph¶I tr¶ ng­êi b¸n 7 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶I nép 8 334 Ph¶I tr¶ ng­êi lao ®éng 9 338 Ph¶I tr¶, ph¶I nép kh¸c 10 411 Nguån vèn KD 11 421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 12 511 Doanh thu b¸n hµng 13 521 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 14 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 15 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 16 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 17 635 Chi phÝ tµi chÝnh 18 641 Chi phÝ b¸n hµng 19 642 Chi phÝ qu¶n lý DN 20 711 Thu nhËp kh¸c 21 811 Chi phÝ kh¸c 22 911 X¸c ®Þnh KQKD PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng t¹i c«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i HTC I.Đặc điểm chung của phÇn hµnh kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty: 1.Đặc điểm về mặt hàng tiêu thụ: Công ty cổ phần tư vấn & xúc tiến thương maị HTC hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh,xong doanh thu bán hàng của công ty chủ yếu là từ việc buôn bán và cung cấp các sản phẩm : Bằng inox: như téc nước,giường y tế, quạt… Đồ dùng văn phòng phẩm:bút bi,giấy viết,mực... C«ng ty lµ ®¬n vÞ kinh doanh nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. V× vËy doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty lµ toµn bé sè tiÒn thu ®­îc tõ b¸n hµng, kh«ng bao gåm thuÕ GTGT. 2.Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ của công ty: Do công ty kinh doanh nhiều mặt hàng nên đối tượng khách hàng rất đa dạng ,chủ yếu là các đối tượng sau: Các bệnh viện: mua các loại thiết bị phục vụ như giường ,quạt. Các xí nghiệp sản xuất:mua tôn inox,téc nước… Các cửa hàng bán văn phòng phẩm: mua về bán lẻ như bút,thước.. 3. Đặc điểm về phương thức bán hàng áp dụng tại công ty Công ty áp dụng 2 hình thức bán hàng như sau: Hình thức bán buôn:Có 3 hình thức bán buôn mà công ty đang sử dụng Bán buôn thông qua kho Mua hàng bán thẳng Hàng gửi bán Hình thức bán lẻ:nhằm đáp ứng nhu cầu của khách muốn mua hàng nhỏ lẻ,công ty đã xây dựng các quầy hàng bán lẻ nằm bao quanh trụ sở công ty. 4.Đặc điểm về phương thức thu tiền áp dụng tại công ty: HiÖn nay, c«ng ty ¸p dông ph­¬ng thøc thu tiền : b¸n hµng thu tiÒn ngay vµ b¸n hµng thanh to¸n chËm. C«ng ty cung cÊp hµng ho¸ cho nh÷ng c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp ®Æt hµng víi sè l­îng lín. Kh¸ch hµng cã thÓ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc th«ng qua tµi kho¶n ng©n hµng. Tr­êng hîp b¸n hµng thu tiÒn ngay: S¬ ®å : KÕ to¸n DT b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp TK 521.1, 521.2, 521.3 TK 511 TK 111, 112, 131 TK 911 TK 333.1 KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i Doanh thu b¸n hµng ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép Khi kh¸ch hµng kÝ hîp ®ång thanh to¸n ngay, lóc xuÊt hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n thuÕ GTGT, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 111, 112: Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng Cã TK 333.1: ThuÕ GTGT ®Çu ra VD: Ngµy 02/02/2010 Cty b¸n cho bÖnh viÖn K Hµ Néi 20 chiÕc gi­êng ytÕ, gi¸ b¸n ®· bao gåm thuÕ GTGT lµ 34.650.000®, thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%, bÖnh viÖn K thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt, trÞ gi¸ vèn hµng b¸n lµ 25.150.000®. Tõ nghiÖp vô nµy, phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: LËp ho¸ ®¬n GTGT Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1 (l­u) Ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2010 MÉu sè 01/GTKT_ 3LL ND/ 2009B 064390 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C §Þa chØ : Phßng 102 - ngâ 158- Hång Mai - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i 0473096696 M· sè Hä tªn ng­êi mua hµng : §¬n vÞ : BÖnh viÖn K Hµ Néi Sè tµi kho¶n: §Þa chØ : H×nh thøc thanh to¸n : thanh to¸n ngay M· sè STT Tªn hµng hãa dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1x2 1 Gi­êng y tÕ ChiÕc 20 1.575.000 31.500.000 Céng tiÒn hµng 31.500.000 ThuÕ GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 3.15.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 34.650.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba t­ triÖu s¸u tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n Ng­êi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) LËp phiÕu xuÊt kho : PhiÕu xuÊt kho do phßng kinh doanh cña c«ng ty lËp trªn c¬ së ho¸ ®¬n GTGT, lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n : C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C MÉu sè 03 – VT PhiÕu xuÊt kho Ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2010 Nî:…..Sè 19 Cã:………….. Hä tªn ng­êi nhËn hµng: BÖnh viÖn K Hµ Néi §Þa chØ: Lý do xuÊt kho: XuÊt t¹i kho: C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C §VT: VN§ Thµnh tiÒn §¬n gi¸ Sè l­îng §¬n vÞ tÝnh M· sè Stt Tªn hµng ho¸ dÞch vô 3 = 1 x 2 2 1 D C B A 1 31.500.000 1.575.000 20 ChiÕc Gi­êng ytÕ 31.500.000 Céng Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): Ba m­¬i mèt triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång XuÊt ngµy 02 th¸ng 09 n¨m 2009 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch Ng­êi nhËn hµng Thñ kho cung tiÒn ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tr­êng hîp b¸n hµng thanh to¸n chËm S¬ ®å KÕ to¸n DT b¸n hµng theo ph­¬ng thøc chuyÓn hµng theo hîp ®ång, chê chÊp nhËn thanh to¸n TK156 TK157 TK632 TK911 TK511 TK111,112,131 K/c doanh thu Gi¸ vèn hµng ho¸ göi b¸n XuÊt hµng chuyÓn cho ng­êi mua Gi¸ b¸n ch­a thuÕ K/c gi¸ vèn hµng b¸n TK 333.1 TK 531,532,521 ThuÕ GTGT ph¶i nép K/c c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu §Ó thu hót vµ duy tr× mèi quan hÖ lµm ¨n víi kh¸ch hµng, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng l©u n¨m, c«ng ty ®· thùc hiÖn ph­¬ng thøc b¸n hµng thanh to¸n chËm ®èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng cã gi¸ trÞ lín. KÕ to¸n b¸n hµng ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc ®èi chiÕu bï trõ c«ng nî gi÷a hai c«ng ty. Khi xuÊt hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 131: Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511.1: Doanh thu b¸n hµng Cã TK 333.1: ThuÕ GTGT ®Çu ra VD: Ngµy 05/02/2010 cty b¸n cho C«ng ty Hång Th¸i 40 chiÕc qu¹t ®iÖn. Gi¸ b¸n c¶ thuÕ lµ 45.150.000®, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. C«ng ty C¬ KhÝ Hång Th¸i tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt 30.000.000®, cßn 15.150.000® thanh to¸n sau. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 111(HT): 30.000.000® Nî TK 131(HT): 15.150.000® Cã TK 511: 43.000.000® Cã TK 333.1: 2.150.000® Tõ c¸c chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 131 theo dâi sè tiÒn cßn thiÕu. Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Tªn kh¸ch hµng: §¬n vÞ: C«ng ty Hång Th¸i §¬n vÞ tÝnh: VN§ Nî ph¶i thu Cßn ph¶i thu §· thu Chøng tõ Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè tiÒn TH Sè tiÒn Sè tiÒn TH TH 07/09 Mua tr¶ chËm 15.150.000 10/09 §· tr¶ hÕt 15.150.000 Céng 15.150.000 Ngµy… th¸ng…n¨m Gi¸m ®èc Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) Ngµy07/02/2010 cty Hång Th¸i thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn thiÕu b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 111: 15.150.000® Cã TK 131 (HT): 15.150.000® Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµo sæ c¸i TK 511 C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C Mẫu số S02c1 – DNN ( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Tháng 02 năm 2010 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng Số hiệu TK: 511 Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số NT Nợ Có Số dư đầu kỳ … … … ……………… ….. …… ……… 02/02 PXK19 02/02 Bán hàng cho bệnh viện K 111 31.500.000 07/02 PXK23 07/02 Bán hàng cho công ty hồng thái 111 43.000.000 …. … …. ……………… …… ………. ………. 27/02 28/02 PKT PKT 27/02 28/02 Kết chuyển các khoản giảm giá hàng bán Kết chuyển doanh thu bán hang sang TK 911 521.3 911 180.000.000 735.000.000 Cộng PS 915.000.000 915.000.000 Dư cuối kỳ: 5. Quy trình nghiệp vụ bán hàng và thu tiền tại công ty. 5.1. Quy trình nghiệp vụ bán hàng: TK 111, 112, 131, 136 TK 511 TK 511 TK 521, 531, 532 (nÕu cã) KÕt chuyÓn chiÕt khÊu TM, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã) TK 911 DT tiªu thô theo gi¸ b¸n kh«ng thuÕ TK 3331 ThuÕ GTGT Tæng gi¸ TT (c¶ thuÕ GTGT) KÕt chuyÒn DT thuÇn vÒ tiªu thô 5.2.Quy trình nghiệp vụ thu tiền tại công ty TK 521, 531, 532 TK 131 CK TM gi¶m gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã) DT b¸n hµng vµ cung cÊp dv, thu nhËp kh¸c TK 511, 711 TK 111, 112 TK 3331 ThuÕ GTGT t­¬ng øng TK 3331 ThuÕ GTGT ph¶i nép TK 331 Bï trõ c«ng nî Sè chi hé hoÆc tr¶ l¹i tiÒn thõa cho ng­êi mua TK 111, 112 Sè tiÒn ®· thu (kÓ c¶ th¸ng tr­íc) Nî khã ®ßi ®· xö lý TK 642 6.Trình tự luân chuyển chứng từ Phiếu xuất kho Hóa đơn GTGT Phiếu thu Bảng kê chứng từ hàng hóa,dịch vụ xuất ra Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ cái các tài khoản Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 6.1 Sổ sách kế toán công ty sử dụng trong kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng. Sổ chi tiết bán hàng Sổ chi tiết phải thu của khách hàng Chứng từ ghi sổ Sổ cái các tài khoản. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa 7. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu S¬ ®å KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu a. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK111,112,131 TK521.2 TK 511,512 DT hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp K/c doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK333.1 ThuÕ GTGT b. ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i TK 33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra ( nÕu cã) TK111,112,131 Sè tiÒn CKTM cho ng­êi mua TK 521.1 TK 511 Cuèi k× K/c CKTM sang TK DT b¸n hµng DT thuÕ GTGT 7.1. Nội dung các khoản giảm trừ và chứng từ kế toán sử dụng Kho¶n gi¶m trõ doanh thu cña c«ng ty chØ bao gåm c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n. C«ng ty kh«ng ¸p dông c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®èi víi kh¸ch hµng. Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ kho¶n tiÒn ®­îc c«ng ty chÊp nhËn trªn gi¸ tho¶ thuËn v× lý do s¶n phÈm c«ng ty kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng quy c¸ch ghi trong hîp ®ång kinh tÕ. Khi ph¸t sinh kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, phßng kinh doanh cña c«ng ty lËp biªn b¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n. C¨n cø vµo biªn b¶n nµy kÕ to¸n kª khai ®iÒu chØnh c¸c sè liÖu, thuÕ ®Çu ra sao cho phï hîp 7.2. Tài khoản kế toán sử dụng TK 521.3 “ Gi¶m gi¸ hµng b¸n”: KÕ to¸n chØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c kho¶n gi¶m trõ sau khi ®· cã ho¸ ®¬n b¸n hµng. 7.3 Trình tự kế toán giảm giá hàng bán C¨n cø vµo biªn b¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n do phßng kinh doanh lËp, kÕ to¸n b¸n hµng ph¶n ¸nh kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n vµo Chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i TK 521.3 VD: Ngµy 08/03/2010, C«ng ty B×nh N­íc S¬n Hµ tr¶ l¹i 1 tÐc n­íc do bÞ lçi trÞ gi¸ bao gåm c¶ thuÕ 198.000.000®, thuÕ suÊt 10%. Sau khi phßng kinh doanh lËp biªn b¶n, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 521.3: 180.000.000® Nî TK 333.1: 18.000.000® Cã TK 131(SH): 198.000.000® Khi c«ng ty tr¶ kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng, c¨n cø vµo phiÕu chi kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 131(SH): 198.000.000® Cã TK 111: 198.000.000® Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n sang TK 511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn: Nî TK 511: 180.000.000® Cã TK 521.3: 180.000.000® 8. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty 8.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại công ty Gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh nh­ sau: §¬n gi¸ nhËp kho Sè l­îng hµng thùc tÕ xuÊt kho Gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho x = KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156: Hµng ho¸ 8.2. Tài khoản kế toán sử dụng TK 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n” TK 156 “ Hµng ho¸” 8.3. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán VD: Ngµy 15/03/2010, c«ng ty b¸n cho xÝ nghiÖp c¬ khÝ An Long 2 tÊn t«n inox304, gi¸ thµnh thùc tÕ nhËp kho cña t«n inox lµ 12.400.000®/tÊn. TrÞ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña 2 tÊn t«n Inox304 lµ: 2 x 12.400.000® = 24.800.000® KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 632: 24.800.000® Cã TK 156: 24.800.000® Cuèi th¸ng 03/2010, kÕ to¸n tÝnh ra tæng trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸ b¸n ra lµ 545.000.000®, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn sang TK 911 Nî TK 911: 545.000.000® Cã TK 632: 545.000.000® C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C MÉu sè 03 - VT PhiÕu xuÊt kho Ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2010 Nî: …632…Sè 24 Cã:…156… Hä tªn ng­êi nhËn hµng: XÝ nghiÖp An Long §Þa chØ: Lý do xuÊt kho: XuÊt b¸n XuÊt t¹i kho: C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C §VT: VN§ Thµnh tiÒn §¬n gi¸ Sè l­îng §¬n vÞ tÝnh M· sè Stt Tªn hµng ho¸ dÞch vô 3 = 1 x 2 2 1 D C B A 1 24.800.000 12.400.000 2 TÊn T«n inox 24.800.000 Céng Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): Hai t­ triÖu t¸m tr¨m ngh×n ®ång XuÊt ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2010 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch Ng­êi nhËn hµng Thñ kho cung tiÒn ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) B¶ng xuÊt hµng b¸n chi tiÕt C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C B¶ng xuÊt hµng b¸n chi tiÕt Tõ ngµy 01/03/2010 ®Õn ngµy 30/03/2010 Tªn hµng ho¸ §¬n gi¸ Sè l­îng Thµnh tiÒn Chøng tõ Sè Ngµy …… …… …… …… …… 02/03 07/03 15/03 Gi­êng ytÕ Qu¹t ®iÖn T«n inox 1.257.500 875.000 12.400.000 20 40 2 24.800.000 25.150.000 35.000.000 …… …… …… …… …… Tæng trÞ gi¸ hµng xuÊt b¸n 545.000.000 KÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C Mẫu số S02a – DNN ( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 22 Ngày 15 tháng 03 năm 2010 ĐVT: 1000đ Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 113 15/3 Giá vốn tôn inox304 632 156 24.800.000 Cộng: 24.800.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 15 tháng 03 năm 2010 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sæ c¸i TK 632 C«ng ty CPTV & XTTM H.T.C Mẫu số S02c1 – DNN ( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Tháng 03 năm 2010 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Số hiệu TK: 632 Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số NT Nợ Có Số dư đầu kỳ … … … ……………… ….. …… ……… 02/03 064390 02/03 Bán hàng cho bệnh viện K 156 25.150.000 07/03 457742 07/03 Bán hàng cho công ty cơ khí hồng thái 156 35.000.000 15/03 ….. 30/03 124678 ….. PKT 15/03 ….. 30/03 Bán hàng cho xí nghiệp cơ khí An Long ….. Kết chuyển giá vốn hàng bán sang TK 911 156 ….. 911 24.800.000 ….. ….. 545.000.000 Cộng PS 545.000.000 545.000.000 Dư cuối kỳ: 8.4.Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng: a.Tài khoản 111:Tiền mặt tk111 Nî Cã C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ…nhËp quü Sè tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ thõa ë quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸I t¨ng do sè d­ ngo¹i tÖ cuèi kú C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ…xuÊt quü. Sè tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ thiÕu hôt ë quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸I gi¶m do ®¸nh gi¸ sè d­ ngo¹i tÖ cuèi kú SDCK: c¸c kho¶n tiÒn mÆt ngo¹i tÖ tån quü b. Tµi kho¶n 112 – TiÒn göi ng©n hµng C«ng dông: TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng (gi¶m) cña c¸c kho¶n tiÒn göi ng©n hµng cña c«ng ty t¹i ng©n hµng. Néi dung vµ kÕt cÊu cña tµi kho¶n TK 112 ®­îc chia lµm 1 tµi kho¶n cÊp 2 TK 112 tiÒn ViÖt Nam TK 112 Nî Cã C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ…göi vµo ng©n hµng Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸I t¨ng do ®¸nh gi¸ sè d­ ngo¹i tÖ cuèi kú C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ rót ra tõ ngÇn hµng Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸I gi¶m do ®¸nh gi¸ sè d­ ngo¹i tÖ cuèi kú SDCK: c¸c kho¶n tiÒn mÆt ngo¹i tÖ cßn göi t¹i ng©n hµng c. Tµi kho¶n 131: ph¶I thu cña kh¸ch hµng Nî Cã Sè tiÒn b¸n vËt t­, s¶n phÇm, hµng hãa, dÞch vô, tµi s¶n cè ®Þnh ph¶I thu…cña kh¸ch hµng Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng §iÒu chØnh chªnh lÖch do tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng víi c¸c kho¶n ph¶I thu cña ng­êi mua cã gèc ngo¹i tÖ Sè tiÒn ®· thu cña kh¸ch hµng (kÓ c¶ tiÒn ®Æt tr­íc cña kh¸ch hµng) Sè chiÕt khÊu thanh to¸n, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n…trõ vµo ph¶I thu kh¸ch hµng (chªnh lÖch gi¶m tû gi¸, thanh to¸n bï trõ) SDCK: ph¶n ¸nh sè tiÒn DN cßn ph¶I thu cña kh¸ch Sè tiÒn nhËn tr­íc, sè ®· thu thõa ph¶I tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng d. Tµi kho¶n 156: “Hµng hãa” Tµi kho¶n 156 ®­îc chia thµnh 02 tµi s¶n cÊp 2 Tµi kho¶n 1561 – gi¸ mua hµng b¸n Tµi kho¶n 1562 – chi phÝ thu mua hµng hãa TK 156 Nî Cã Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng gi¸ t¹i kho, t¹i quÇy (gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ mua hµng hãa xuÊt kho, xuÊt quÇy Kho¶n gi¶m gi¸ hµng mua, CKTM khi mua hµng vµ hµng mua tr¶ l¹i PhÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô SDCK: trÞ gi¸ thùc tÕ hµng hãa cña hµng tån kho, tån quÇy Sè tiÒn nhËn tr­íc, sè ®· thu thõa ph¶I tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng e. Tµi kho¶n 3331: “ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶I nép nhµ n­íc” Tµi kho¶n 3331 ®­îc chia lµm 1 tµi kho¶n cÊp 3 Tµi kho¶n 3331 – ThuÕ GTGT ®Çu ra TK 3331 Nî Cã Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ Sè thuÕ GTGT ®Çu ra ®· nép Sè thuÕ GTGT ®­îc gi¶m trõ vµo sè thuÕ ph¶I nép Sè thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n Sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶I nép cña hµng hãa, dÞch vô ®· tiªu thô trong kú SDCK: Sè thuÕ GTGT ®· nép thõa vµo ng©n s¸ch NN SDCK: Sè thuÕ GTGT cßn ph¶I nép f. Tµi kho¶n 511: “Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” Tµi kho¶n 511 ®­îc chia lµm 2 tµi kho¶n cÊp 2 Tµi kho¶n 5111 – Doanh thu b¸n hµng hãa Tµi kho¶n 5113 – Doanh thu cung cÊp dÞch vô TK 511 Nî Cã ThuÕ GTGT ph¶I nép cña kú ho¹ch to¸n ®èi víi ®¬n vÞ nép thuÕ trùc tiÕp C¸c kho¶n CK TM gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i C¸c kho¶n thuÕ kh«ng ®­îc hoµn l¹i (thuÕ xuÊt, nhËp khÈu) KÕt chuyÓn doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh KQKD Tæng doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng hãa, cung cÊp dÞch vô mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn trong kú kÕ to¸n TK nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú g. Tµi kho¶n 632: “Gi¸ vèn hµng b¸n” Tµi kho¶n 632 TK 632 Nî Cã TËp hîp trÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô mµ c«ng ty ®· b¸n, ®· cung cÊp trong kú. C¸c kho¶n kh¸c ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó x¸c ®inh KQKD Gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i trong kú TK nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú PhÇn III : NhËn xÐt vµ kÕt luËn: I.NhËn xÐt 1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n bán hàng và thanh toán tiền hàng t¹i c«ng ty Cæ PhÇn T­ VÊn vµ Xóc TiÕn Th­¬ng M¹i H.T.C C«ng Ty Cæ PhÇn T­ VÊn vµ Xóc TiÕn Th­¬ng M¹i H.T.C lµ mét c«ng ty ®éc lËp, ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc 3 n¨m.V× vËy, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong suèt thêi gian qua còng ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy chÞu kh«ng Ýt ¶nh h­ëng tõ ®ît khñng ho¶ng kinh tÕ trong thêi gian võa qua song qua ®ã c«ng ty còng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc tiÒm n¨ng kinh doanh cña m×nh. §iÒu ®ã ®· t¹o thªm niÒm tin cho c«ng ty ngµy cµng ®i lªn vµ ph¸t triÓn. ¦u ®iÓm VÒ h×nh thøc kÕ to¸n HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. H×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm thùc tÕ t¹i c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc phï hîp víi kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña tõng ng­êi. Do vËy mµ kÕ to¸n cã thÓ qu¶n lý c¸c chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra ®èi chiÕu víi tæng sè tiÒn mµ kÕ to¸n ghi trªn c¸c tµi kho¶n ®­îc chÝnh x¸c, kÞp thêi söa ch÷a nh÷ng sai sãt vµ h¬n thÕ n÷a lµ viÖc tÝnh l­¬ng cho CBCNV ®­îc ph¶n ¸nh ®óng sè ngµy c«ng, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc bè trÝ gän nhÑ, hîp lý, ph©n c«ng c«ng viÖc râ rµng, cô thÓ. Bé m¸y kÕ to¸n phèi hîp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ c«ng ty cã ®iÒu kiÖn chuyªn m«n ho¸ lao ®éng theo c¸c phÇn hµnh KÕ to¸n ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh xuÊt b¸n, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®ång thêi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c doanh thu b¸n hµng nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng gióp ban l·nh ®¹o ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã hiÖu qu¶, ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty §éi ngò kÕ to¸n ®Òu cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm l©u n¨m vµ nhiÖt t×nh, lu«n cè g¾ng trau dåi, bæ sung kiÕn thøc cho phï hîp víi c«ng t¸c. VÒ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n Chøng tõ kÕ to¸n ®­îc sö dông hîp lý, hîp lÖ, theo ®óng biÓu mÉu quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. HÖ thèng chøng tõ ®­îc lu©n chuyÓn mét c¸ch logic, khoa häc ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cho c«ng t¸c kÕ to¸n. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc më ®óng theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. Qu¸ tr×nh ghi chÐp c¸c nghiÖp vô b¸n hµng kh¸ hoµn thiÖn, hîp lý, viÖc ghi sæ ®Òu dùa trªn c¸c chøng tõ hîp lÖ 1.2. Tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc, viÖc h¹ch to¸n nghiÖp vô kÕ to¸n b¸n hµng nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung t¹i c«ng ty vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho: HiÖn nay t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho theo gi¸ ®Ých danh, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông trong tr­êng hîp doanh nghiÖp qu¶n lý hµng hãa theo tõng l« hµng ®ã. Nh­ vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®ã lµ nÕu l« hµng nhËp vµo th¸ng 1 mµ sang th¸ng 2, th¸ng 3 th¸ng 4 ch­a tiªu thô ®­îc mµ sang tËn th¸ng 5 míi tiªu thô ®­îc vËy th× trong 5 th¸ng ®ã hµng vÉn ®Ó ë trong kho mµ khi xuÊt ra vÉn tÝnh theo gi¸ ban ®Çu th× doanh nghiÖp sÏ kh«ng thu håi ®­îc kho¶n chi phÝ kho b·i ®Ó hµng. VÒ viÖc ¸p dông chiÕt khÊu th­¬ng m¹i vµ chiÕt khÊu thanh to¸n: C«ng ty ch­a ¸p dông chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín vµ chiÕt khÊu thanh to¸n víi nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n tr­íc h¹n. §©y lµ mét sù thiÕu sãt trong chiÕn l­îc thu hót kh¸ch hµng vµ khuyÕn khÝch viÖc thanh to¸n tr­íc h¹n nh»m tr¸nh rñi ro tõ viÖc c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ trë thµnh nî khã ®ßi. VÒ viÖc trÝch lËp quü dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi T¹i c«ng ty, ngoµi c¸c kh¸ch hµng ®Õn mua hµng th­êng xuyªn vµ thanh to¸n ngay th× cßn cã mét sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn nhËn hµng tr­íc råi thanh to¸n sau. V× vËy rñi ro tõ viÖc c¸c kho¶n ph¶i thu trë thµnh nî khã ®ßi vµ kh¸ch hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ rÊt cao. 2. Mét sè giải pháp nhằm hoàn thiện c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ thanh toán tiền hàng t¹i c«ng ty Cæ PhÇn T­ VÊn vµ Xóc TiÕn Th­¬ng M¹i H.T.C VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho HiÖn nay, c«ng ty tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh, ph­¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nh­ng khã bï ®¾p chi phÝ. Do ®ã c«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc ®Ó tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho. ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng tån kho sÏ ®­îc ph¶n ¸nh gÇn víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i v× ®­îc tÝnh theo gi¸ cña nh÷ng lÇn nhËp kho míi nhÊt. Cuèi kú, sè l­îng hµng hãa kh«ng bÞ tån kho. VÒ viÖc ¸p dông chiÕt khÊu th­¬ng m¹i vµ chiÕt khÊu thanh to¸n §Ó thu hót kh¸ch hµng, c«ng ty nªn ¸p dông chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín. KhuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n tr­íc nh»m tr¸nh rñi ro trong viÖc mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n VÒ viÖc trÝch lËp quü dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi Nî ph¶i thu khã ®ßi lµ c¸c kho¶n mµ c«ng ty ph¶i thu nh­ng v× mét lý do nµo ®ã ng­êi nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®óng kú h¹n vµ ®Çy ®ñ. Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n chËm nªn rÊt dÔ x¶y ra thu håi nî chËm vµ cã nh÷ng tr­êng hîp kh«ng thÓ thu håi ®­îc nî. Do vËy ®Ó tr¸nh rñi ro, kÕ to¸n nªn trÝch tr­íc kho¶n dù phßng cho c¸c kho¶n nî kh«ng thu håi ®­îc vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, tr¸nh tr­êng hîp c¸c kho¶n nî kh«ng thu håi ®­îc ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. Cßn c¸c kho¶n nî khã ®ßi, kÕ to¸n theo dâi trªn tµi kho¶n 139 “ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi”. Tµi kho¶n nµy ph¶n nh¸ viÖc lËp vµ xö lý c¸c kho¶n dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n ( tr­íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh) NÕu dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cÇn trÝch lËp lín h¬n sè d­ cña kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é kÕ to¸n tr­íc ch­a sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch lín h¬n ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 139: Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi NÕu kho¶n dù phßng cÇn trÝch lËp n¨m nay nhá h¬n sè d­ cña kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é kÕ to¸n tr­íc ch­a sö dông hÕt, th× sè chªch lÖch ®­îc hoµn nhËp ghi gi¶m chi phÝ, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 139: Dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi Cã TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (hoµn nhËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi) §èi víi c¸c kho¶n thu khã ®ßi kÐo dµi trong nhiÒu n¨m, c«ng ty kh«ng cßn kh¶ n¨ng thu håi nî th× kÕ to¸n cã thÓ xo¸ c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 139: Sè nî xo¸ ®· ®­îc lËp dù phßng Nî TK 642: Sè nî xo¸ ch­a lËp dù phßng Cã TK 131: Sè nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®­îc xo¸ Cã TK 138.8: Sè nî ph¶i thu kh¸c ®­îc xo¸ §ång thêi ghi nî TK 004 “ Nî khã ®ßi ®· ®­îc xö lý” Trong tr­êng hîp c¸c kho¶n ph¶i thu ®· ®­îc xo¸ sau ®ã l¹i thu håi ®­îc th× kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña kho¶n nî ®· thu håi ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 111, 112: TiÒn mÆt, tiÒn göi Cã TK 711: Thu nhËp kh¸c KÕt luËn Khëi ®Çu lµ mét ®¬n vÞ nhá bÐ l¹i gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nh­ng c«ng ty Cæ phÇn vµ T­ vÊn & Xóc tiÕn th­¬ng m¹i H.T.C ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn vµ chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Những thành quả mà C«ng ty đạt được cã sự ®ãng gãp rất lớn của bộ m¸y kế to¸n đặc biệt là kế to¸n b¸n hàng và thanh toán tiền hàng với vai trß cung cấp những th«ng tin tài chÝnh gióp Ých cho ban l·nh đạo trong hoạt động kinh doanh. Với c¸ch hạch to¸n tương đối hợp lý và khoa học kế to¸n b¸n hàng và thanh toán tiền hàng ®· hoàn thành tốt nhiệm vụ của m×nh trong việc phản ¸nh chÝnh x¸c đầy đủ, kịp thời t×nh h×nh tiªu thụ hàng ho¸ của C«ng ty. Tuy nhiªn c«ng t¸c b¸n hàng vẫn cßn một số điểm hạn chế cần khắc phục để cã thể ph¸t huy tốt hơn nữa vai trß của m×nh trong bộ m¸y kế to¸n gióp C«ng ty ngày càng ph¸t triển mạnh mẽ và kh«ng ngừng vươn lªn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, v× thêi gian t×m hiÓu cßn h¹n chÕ nªn bµi báo cáo cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« trong khoa kÕ to¸n ®Ó báo cáo cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thầy giáo NguyÔn M¹nh HiÓn cïng c¸c c« chó, anh chÞ t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh tèt báo cáo thực tập. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2010 SINH VI£N NGUYÔN THU Hµ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xúc Tiến Thương Mại HTC.doc
Luận văn liên quan