Đề tài Thực trạng và giải pháp cho FDI trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam

Lời mở đầu 1. Lý do lựa chọn đề tài Bước sang thế kỉ XXI, cùng với sự phát triển về mọi mặt kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu to lớn, các quốc gia đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục được xem là đầu tư có lãi nhất cho tương lai của mỗi quốc gia. Luật giáo dục 2005 của nước ta cũng đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Tại Điều 13 có nhấn mạnh “Đầu tư giáo dục là đầu tư phát triển, Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Khuyến khích bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho giáo dục, trong đó ngân sách Nhà nước giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục”. Việt Nam là một nước đang phát triển, để có được một nền khoa học và công nghệ thực sự phát triển thì cần phải có một nền giáo dục tương xứng. Vì vậy, Việt Nam cần huy động mọi nguồn lực từ cả trong và ngoài nước để đầu tư cho phát triển giáo dục. Có hai nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho phát triển giáo dục của Việt Nam là vốn ODA và FDI. Từ sau khi Việt Nam tham gia Hội nghị bàn tròn về viện trợ dành cho Việt Nam tại Pari vào năm 1993 dưới sự chủ trì của Ngân hàng Thế giới đến nay, lượng vốn ODA của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam nói chung và vào lĩnh vực giáo dục của Việt Nam nói riêng ngày càng tăng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục của Việt Nam cũng đang dần thu hút được nhiều vốn FDI của các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt sau khi nước ta chính thức gia nhập WTO, tham gia hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS, bức tranh giáo dục Việt Nam có những biến đổi mạnh mẽ cùng với hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Từ năm 1993 đến nay, lượng vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nước ta đang dần tăng lên tuy vẫn còn khiêm tốn, việc thu hút và sử dụng nguồn vốn này đã có những thành quả đáng ghi nhận, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên bên cạnh đó, hoạt động FDI trong lĩnh vực giáo dục vẫn còn có những tồn tại như có những công trình mang tính lừa đảo, chất lượng các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không đảm bảo, công tác quản lý nhà nước còn lỏng lẻo Từ đó đặt ra những thách thức là cần phải phát huy những mặt tích cực và hạn chế những tiêu cực, làm sao để tăng cường thu hút FDI vào giáo dục nhưng vẫn bảo vệ được sức mạnh của nền giáo dục nước nhà, làm sao để tiếp thu những tiến bộ khoa học công nghệ, phương pháp quản lý giáo dục, nhưng đồng thời vẫn giữ được những truyền thống tốt đẹp của giáo dục Việt Nam. Vì những lí do trên, tôi quyết định chọn đề tài khóa luận: “Thực trạng và giải pháp cho FDI trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam”. Mục lục Lời mở đầu 1 Chương 1: Tổng quan về hệ thống giáo dục và các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục của Việt Nam 4 1.1 Hệ thống giáo dục của Việt Nam 4 1.1.1 Giáo dục mầm non 4 1.1.2 Giáo dục phổ thông 5 1.1.3 Giáo dục nghề nghiệp 6 1.1.4 Giáo dục cao đẳng, đại học và sau đại học 7 1.2 Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển Kinh tế- xã hội 7 1.2.1 Giáo dục thúc đẩy sự hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức. 7 1.2.2 Giáo dục là nhân tố quan trọng để phát triển nguồn lực con người. 9 1.2.3 Giáo dục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thông qua ứng dụng và thúc đẩy tiến bộ công nghệ. 10 1.2.4 Giáo dục đóng góp vào tổng thu nhập quốc dân. 11 1.3 Đặc điểm đầu tư vào giáo dục 12 1.3.1 Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người 12 1.3.2 Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển 13 1.3.3 Giáo dục đòi hỏi phải có các loại nguồn vốn đầu tư thích ứng 13 1.4 Các nguồn vốn đầu tư cho phát triển giáo dục của Việt Nam 14 1.4.1 Nguồn vốn trong nước 14 1.4.2 Nguồn vốn nước ngoài 16 Chương 2: Thực trạng FDI trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam 19 2.1 Các nhân tố tác động đến FDI vào lĩnh vực giáo dục của Việt Nam 19 2.1.1 Xu hướng phát triển giáo dục trên thế giới 19 2.1.2 Xu hướng phát triển của kinh tế Việt Nam 20 2.1.3 Quan niệm về giáo dục 21 2.1.4 Môi trường pháp lý 22 2.2 Quy mô và tỷ trọng của FDI trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam 23 2.2.1 Quy mô vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục của Việt Nam qua các năm 23 2.2.2 Tỷ trọng của vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục so với tổng vốn FDI vào Việt Nam 25 2.3 Cơ cấu FDI trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam 27 2.3.1 Cơ cấu theo chủ đầu tư 27 2.3.2 Cơ cấu theo địa bàn đầu tư 29 2.3.3 Cơ cấu theo các cấp học 31 2.4 Đánh giá hoạt động FDI trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam 36 2.4.1 Thành tựu đạt được và nguyên nhân 36 2.4.2Những tồn tại và nguyên nhân 45 Chương 3: Giải pháp thu hút và sử dụng hiệu quả vốn FDI trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. 56 3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển giáo dục từ nay đến năm 2020 của Việt Nam. 56 3.1.1 Định hướng phát triển giáo dục từ nay đến năm 2020 của Việt Nam 56 3.1.2 Mục tiêu phát triển giáo dục từ nay đến năm 2020 của Việt Nam 57 3.2 Kinh nghiệm thu hút và sử dụng vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục của Trung Quốc và Singapore 60 3.2.1 Trung Quốc 60 3.2.2 Singapore 61 3.2.3 Bài học cho Việt Nam 62 3.3 Các giải pháp cho việc thu hút và sử dụng hiệu quả vốn FDI trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam 62 3.3.1 Cải thiện môi trường đầu tư để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực giáo dục 62 3.3.2 Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục 63 3.3.3 Có biện pháp “che chắn” để bảo vệ và tăng tính cạnh tranh của giáo dục nước nhà 64 3.3.4 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động FDI trong giáo dục 66 3.3.5 Thúc đẩy phát triển xã hội hóa giáo dục 67 Kết luận 69

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2186 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp cho FDI trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ång nh­ Ngµy héi viÖc lµm cho sinh viªn n¨m cuèi, trao tÆng häc bæng cho c¸c em häc sinh xuÊt s¾c hoÆc cã hoµn c¶nh khã kh¨n, hç trî s¸ch tiÕng Anh cho nhiÒu ®Þa ph­¬ng. Víi nh÷ng nç lùc vµ ®ãng gãp kh«ng ngõng cho ngµnh gi¸o dôc, Apollo ®· vinh dù ®­îc Bé GD-§T trao tÆng hai “Kû niÖm ch­¬ng v× Sù nghiÖp gi¸o dôc ViÖt Nam”, gi¶i th­ëng “Th­¬ng hiÖu vµng 2008” do Bé C«ng Th­¬ng trao tÆng. Tæng gi¸m ®èc Apollo ®· ®­îc trao tÆng gi¶i th­ëng MBE tõ N÷ hoµng Anh cho nh÷ng ®ãng gãp cho gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam Trªn ®©y chØ lµ 2 trong sè rÊt nhiÒu nh÷ng c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang cã nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc cho gi¸o dôc ViÖt Nam nh­ Trung t©m Anh ng÷ Language Link, Héi ®ång Anh, … 2.4.1.2 Nguyªn nh©n *Nhu cÇu thô h­ëng gi¸o dôc cña ng­êi d©n ViÖt Nam t¨ng lªn ChÊt l­îng cuéc sèng cña ng­êi d©n ViÖt Nam ®ang dÇn dÇn ®­îc c¶i thiÖn. §êi sèng vÒ kinh tÕ, v¨n hãa ngµy cµng ®a d¹ng víi chÊt l­îng cao vµ phong phó. Ngµy nay, con ng­êi ta kh«ng cßn qu¸ tr¨n trë víi c¬m ¨n ¸o mÆc, thËm chÝ, c¸i quan t©m ®Õn l¹i lµ ¨n ngon mÆc ®Ñp. ChÝnh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn ®· khiÕn c¸ch nh×n nhËn vÒ gi¸o dôc cña nh÷ng ng­êi d©n ViÖt Nam còng cã nhiÒu ®æi kh¸c. NÕu nh­ tr­íc ®©y, lao ®éng ch©n tay vÉn chiÕm sè ®«ng th× hiÖn nay, khi mµ cµng ngµy nÒn kinh tÕ cµng ®­îc trÝ thøc hãa th× nh÷ng lao ®éng kh«ng cã b»ng cÊp hay tr×nh ®é kh«ng thÓ cã ®­îc nh÷ng viÖc lµm cã møc thu nhËp phï hîp víi mong muèn cña b¶n th©n, v× thÕ ng­êi d©n ®ang ngµy cµng chó träng ®Õn gi¸o dôc vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho con c¸i cña m×nh ®Ó ®­îc h­ëng nh÷ng dÞch vô gi¸o dôc tèt nhÊt. Do ®ã, nh÷ng nhu cÇu thô h­ëng c¸c dÞch vô v¨n hãa, gi¸o dôc chÊt l­îng cao ngµy cµng lín. Trong ®ã, gi¸o dôc chÊt l­îng cao lµ mét lÜnh vùc thu hót ®­îc sù quan t©m cña ng­êi d©n cã møc sèng vµ møc thu nhËp kh¸ vµ cao. Ngµy nay, nh÷ng gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn lu«n cè g¾ng t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho ho¹t ®éng häc tËp cña con c¸i hä. Kh«ng nh÷ng cho con em theo nh÷ng líp häc thªm, phô ®¹o, mµ ngay c¶ viÖc häc chÝnh khãa còng lùa cè g¾ng lùa chän cho con vµo c¸c tr­êng tèt nhÊt. §ã cã thÓ lµ c¸c tr­êng c«ng lËp , d©n lËp, hay thËm chÝ lµ tr­êng quèc tÕ. NÕu nh­ tr­íc ®©y, mçi khi nãi ®Õn tr­êng quèc tÕ lµ ng­êi ta nghÜ ngay ®Õn gi¸ c¶, häc phÝ qu¸ cao th× ngµy nay, ®èi víi mét bé phËn kh«ng nhá ng­êi d©n cã møc sèng cao th× ®iÒu hä quan t©m chØ lµ chÊt l­îng gi¸o dôc. Kinh tÕ cña n­íc ta ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn, gióp n©ng cao chÊt l­îng x· héi vµ cuéc sèng cña nh©n d©n, do ®ã, cµng ngµy ng­êi ta cµng chó träng ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc, sao cho phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ng­êi d©n. * ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh x· héi hãa gi¸o dôc X· héi hãa gi¸o dôc lµ mét trong nh÷ng quan ®iÓm ph¸t triÓn gi¸o dôc cña Nhµ n­íc. Nhµ n­íc huy ®éng mäi lùc l­îng, mäi tiÒm n¨ng cña x· héi tham gia vµo sù nghiÖp gi¸o dôc. Toµn d©n vµ toµn x· héi tù nguyÖn tham gia x©y dùng tr­êng líp, tham gia ch¨m sãc vµ gi¸o dôc tuæi trÎ víi mäi kh¶ n¨ng cña m×nh. TÊt c¶ mäi viÖc lµm cña mäi c«ng d©n trong x· héi ®Òu h­íng tíi x©y dùng mét m«i tr­êng gi¸o dôc cã chÊt l­îng cao, trong s¸ng, lµnh m¹nh ®Ó thÕ hÖ trÎ häc tËp vµ tr­ëng thµnh. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña x· héi hãa gi¸o dôc ®ã lµ huy ®éng tiÒn cña, vËt chÊt, ®Êt ®ai, søc lùc cña toµn d©n vµo ph¸t triÓn gi¸o dôc. Nhµ n­íc cho phÐp vµ khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c c¬ së gi¸o dôc ngoµi c«ng lËp, vµ c¸c tr­êng c«ng lËp chuyÓn sang h×nh thøc ngoµi c«ng lËp. Thªm n÷a song song víi viÖc kªu gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi, Nhµ n­íc còng chÊp thuËn ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Õn x©y dùng tr­êng líp, liªn kÕt më tr­êng quèc tÕ t¹i ViÖt Nam. Nhê x· héi hãa gi¸o dôc, ®­îc sù khuyÕn khÝch cña Nhµ n­íc, c¸c tr­êng t­ thôc, d©n lËp, tr­êng quèc tÕ ra ®êi liªn tôc ë mäi cÊp häc, mäi tr×nh ®é ®µo t¹o. Khi chñ tr­¬ng x· héi hãa gi¸o dôc ®­îc thóc ®Èy, m«i tr­êng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc gi¸o dôc ViÖt Nam ®· trë nªn th«ng tho¸ng vµ thuËn lîi h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. * HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p lý ®ang dÇn ®­îc hoµn thiÖn N¨m 1988, LuËt ®Çu t­ cña ViÖt Nam ra ®êi, tuy nhiªn trong LuËt nµy vÉn ch­a quy ®Þnh râ vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo lÜnh vùc gi¸o dôc. §Õn n¨m 2000, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 06/2000/N§-CP vÒ viÖc hîp t¸c víi n­íc ngoµi trong viÖc kh¸m, ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®µo t¹o, vµ nghiªn cøu khoa häc. Nhê cã v¨n b¶n ph¸p lý nµy mµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®Èy m¹nh ®Çu t­ vµo gi¸o dôc ViÖt Nam. Sau ®ã 1 n¨m, ChÝnh phñ ban hµnh nghÞ ®Þnh 18/2001/N§-CP quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng ®­îc phÐp cña c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o n­íc ngoµi kh«ng nh»m môc ®Ých lîi nhuËn t¹i ViÖt Nam. Trong 2 n¨m liÒn lµ 2004 vµ 2005, Bé GD-§T, Bé L§TBXH cïng víi Bé KH&§T ®· ban hµnh 2 th«ng t­ h­íng dÉn cô thÓ h¬n c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo gi¸o dôc. Th«ng t­ liªn tÞch sè 20/2004/TTLT-BL§TBXH-BKH h­íng dÉn thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong lÜnh vùc d¹y nghÒ: ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n, ®µo t¹o nghÒ dµi h¹n, vµ båi d­ìng kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp cho häc viªn. Th«ng t­ liªn tÞch sè 14/2005/TTLT-BGD&§T-BKH&§T ban hµnh n¨m 2005 ®· h­íng dÉn vÒ viÖc thµnh lËp vµ qu¶n lý c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam: ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi theo c¸c h×nh thøc ®Çu t­, cÊp häc cô thÓ, ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn vÒ gi¸o viªn, ®iÒu kiÖn cÊp v¨n b»ng, chøng chØ… ViÖc ngµy cµng cã thªm nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh cô thÓ vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc gi¸o dôc cña ViÖt Nam ®· gãp phÇn lµm c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng c­êng ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµy h¬n v× hä ®· n¾m râ nh÷ng quy ®Þnh còng nh­ nh÷ng ­u ®·i. §ång thêi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt gióp Nhµ n­íc thanh tra gi¸m s¸t c¸c dù ¸n FDI vµo gi¸o dôc vµ ®¶m b¶o c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ho¹t ®éng theo ®óng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ViÖt Nam. 2.4.2Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 2.4.2.1 Tån t¹i *FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc ë ViÖt Nam cßn khiªm tèn. Tõ n¨m 1993 ®Õn nay, ViÖt Nam thu hót ®­îc 127 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng kÝ ®Çu t­ lµ 269,037 triÖu USD, quy m« vèn trung b×nh trªn mét dù ¸n kho¶ng 2,1 triÖu USD. MÆc dï sè l­îng vµ vèn c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo gi¸o dôc t¨ng nh­ng ®ã vÉn lµ nh÷ng con sè qu¸ khiªm tèn so víi sè dù ¸n FDI trong c¸c ngµnh kh¸c. TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2009, tæng sè c¸c dù ¸n FDI cßn hiÖu lùc trªn c¶ n­íc lµ 10.960 dù ¸n, th× sè dù ¸n FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc chØ lµ 127, chiÕm 1,16% tæng sè dù ¸n. Quy m« c¸c dù ¸n FDI vµo gi¸o dôc cßn nhá, søc c¹nh tranh ch­a cao. Quy m« vèn trung b×nh cña mçi dù ¸n nµy kho¶ng 2,1 triÖu USD, con sè nµy thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi quy m« trung b×nh chung cña mét dù ¸n FDI vµo ViÖt Nam (kho¶ng 8,5 triÖu USD/ dù ¸n). ChØ cã mét sè Ýt nh÷ng dù ¸n cã vèn ®Çu t­ lín nh­ tr­êng §¹i häc quèc tÕ RMIT ViÖt Nam cã vèn ®Çu t­ lµ 44,1 triÖu USD, Tr­êng §¹i häc quèc tÕ Anh Quèc: 15,481 triÖu USD; tr­êng Quèc tÕ Nam Sµi Gßn: 7,6 triÖu USD. NhiÒu dù ¸n cã vèn ®Çu t­ chØ dõng l¹i ë con sè vµi tr¨m ngh×n USD, thËm chÝ cßn kh«ng ®ñ ®Ó t¹o dùng mét c¬ së vËt chÊt ®Ó ho¹t ®éng l©u dµi, lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c¬ së nµy. Gi¸o dôc ®¹i häc lµ cÊp häc thu hót ®­îc Theo cam kÕt sau khi gia nhËp WTO, tõ th¸ng 1/2009 ViÖt Nam chÝnh thøc më cöa toµn bé khu vùc gi¸o dôc ®¹i häc cho ®Çu t­ n­íc ngoµi. Tuy nhiªn ®· mét n¨m tr«i qua nh­ng thÞ tr­êng nµy vÉn dËm ch©n t¹i chç. Sè tr­êng ®¹i häc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi sau gÇn 20 n¨m thu hót chØ lµ 3, ®iÒu nµy vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc tÕ lµ gi÷ ch©n sè l­îng häc sinh, sinh viªn trong n­íc ®i du häc gia t¨ng hµng n¨m. *ChÊt l­îng vµ néi dung gi¸o dôc ë mét sè c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn ch­a ®¶m b¶o T¹i c¸c tr­êng quèc tÕ ë ViÖt Nam, trÎ em ®­îc trang bÞ nh÷ng kÜ n¨ng ®Ó héi nhËp víi thÕ giíi, tuy nhiªn nh÷ng kiÕn thøc nh­ lÞch sö, ®Þa lÝ cña ViÖt Nam l¹i ®ang bÞ xem nhÑ trong néi dung gi¶ng d¹y cña c¸c tr­êng nµy. §a phÇn ë nh÷ng tr­êng quèc tÕ, ban ngµy häc sinh häc ch­¬ng tr×nh n­íc ngoµi, buæi chiÒu häc tiÕng Anh vµ mét vµi tiÕt tiÕng ViÖt. C¸c m«n häc lÞch sö, ®Þa lÝ, tù nhiªn x· héi, ®¹o ®øc kh«ng ®­îc chó träng, nhµ tr­êng xem nh÷ng m«n nµy lµ m«n häc ngo¹i khãa vµ kÕt qu¶ häc tËp kh«ng dïng ®Ó ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh. ¤ng Lª Ngäc §iÖp, tr­ëng phßng gi¸o dôc tiÓu häc Së GD-§T Tp Hå ChÝ Minh, cho biÕt: “NÕu chiÕu theo quy ®Þnh, tr­êng quèc tÕ d¹y ch­¬ng tr×nh cña n­íc ngoµi chØ ®­îc phÐp nhËn häc sinh ng­êi n­íc ngoµi. MÊy n¨m gÇn ®©y Bé GD-§T cho phÐp thùc hiÖn thÝ ®iÓm: tr­êng quèc tÕ nhËn häc sinh ng­êi VN. Ngoµi ch­¬ng tr×nh n­íc ngoµi, c¸c tr­êng quèc tÕ ph¶i d¹y häc sinh VN c¸c m«n tiÕng ViÖt, ®¹o ®øc, c¸c bµi x· héi trong m«n tù nhiªn x· héi (®èi víi líp 1, 2, 3) vµ tiÕng ViÖt, ®¹o ®øc, lÞch sö - ®Þa lý (®èi víi líp 4, 5) theo ch­¬ng tr×nh cña Bé GD-§T ViÖt Nam. TP.HCM hiÖn cã 15 tr­êng quèc tÕ nh­ trªn. ThÕ nh­ng qua ghi nhËn cña së chØ mét sè Ýt tr­êng thùc hiÖn quy ®Þnh trªn, cßn kh¸ nhiÒu tr­êng kh«ng thùc hiÖn hoÆc cã nh­ng lµm qua loa, chiÕu lÖ. Chóng t«i ®i kiÓm tra thÊy mét sè tr­êng c¾t bít tiÕt, bá bít bµi, thiÕu ®å dïng d¹y häc, gi¸o viªn còng kh«ng ®­îc ®Çu t­ ®óng møc...”. Thùc tÕ nµy ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trÎ em ®­îc häc ë nh÷ng tr­êng nµy nãi tiÕng Anh nh­ ng­êi n­íc ngoµi, nh­ng tiÕng ViÖt th× l¹i bËp bÑ, kh«ng hiÓu g× vÒ v¨n hãa, lÞch sö ViÖt Nam, vµ ®Æc biÖt lµ v¨n hãa giao tiÕp cña chóng ®· bÞ “T©y hãa”. Mét tån t¹i ®¸ng nãi n÷a lµ cßn cã nh÷ng trung t©m ngo¹i ng÷ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi kÐm chÊt l­îng do c¬ së vËt chÊt yÕu vµ ®éi ngò gi¸o viªn kh«ng ®¹t tiªu chuÈn . Lîi dông t­ t­ëng thÝch gi¸o viªn b¶n ng÷ d¹y ngo¹i ng÷ cña häc viªn ViÖt Nam, nhiÒu c¬ së ®· tuyÓn nh÷ng gi¸o viªn n­íc ngoµi kÐm chÊt l­îng, thËm chÝ lµ “T©y balo” vÒ gi¶ng d¹y. Nh÷ng gi¸o viªn kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n nµy kh«ng thÓ gi¶ng d¹y mét c¸ch bµi b¶n cho häc sinh khi chÝnh hä còng sai nh÷ng lçi ng÷ ph¸p c¬ b¶n vµ ph¸t ©m kh«ng chuÈn. Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay chØ cã 30% gi¸o viªn ng­êi n­íc ngoµi ®ang d¹y t¹i c¸c trung t©m ngo¹i ng÷ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã giÊy phÐp lao ®éng, sè cßn l¹i lµ kh«ng cã giÊy phÐp hoÆc lµm b¸n thêi gian. Theo «ng NguyÔn Quèc B¶o, tr­ëng phßng qu¶n lý gi¸o dôc cã yÕu tè n­íc ngoµi Së GD-§T Hµ Néi th×: “ViÖc tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ch­a ®­îc c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chÊp hµnh tèt. VÉn cã tr­êng hîp gi¸o viªn n­íc ngoµi ch­a ®ñ hoÆc ch­a lµm thñ tôc hîp thøc hãa l·nh sù c¸c b»ng cÊp chuyªn m«n, giÊy phÐp hµnh nghÒ. Tû lÖ gi¸o viªn ng­êi n­íc ngoµi trªn tæng sè gi¸o viªn ë mét c¬ së cã tªn gäi “quèc tÕ” thÊp nªn c¬ héi cho ng­êi häc ®­îc trùc tiÕp häc tËp, giao tiÕp víi gi¸o viªn n­íc ngoµi cã tr×nh ®é ®¹t chuÈn Ýt. Ngoµi ra viÖc ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cña c¸c c¬ së gi¸o dôc nµy ch­a t­¬ng xøng víi møc häc phÝ, thiÕu trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp”. *X¶y ra t×nh tr¹ng lõa ®¶o häc viªn ë mét sè trung t©m gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Lõa ®¶o ë mét sè trung t©m ngo¹i ng÷ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi còng lµ mét thùc t¹i nhøc nhèi. Nh÷ng vô lõa ®¶o nµy ®· g©y thiÖt h¹i hµng tû ®ång cho c¸c häc viªn, gi¸o viªn, lµm mÊt ®i phÇn nµo niÒm tin cña ng­êi d©n ®èi víi c¸c c¬ së ®µo t¹o cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Nh­ng ®ång thêi, chóng còng lµ mét sù c¶nh b¸o ®Ó ng­êi häc cÈn träng h¬n trong viÖc chän n¬i theo häc, vµ b¸o ®éng cho viÖc qu¶n lý ch­a chÆt chÏ c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Cã 2 vô lõa ®¶o lín nhÊt trong nh÷ng n¨m qua: ®ã lµ sù biÕn mÊt cña 2 trung t©m Anh ng÷ SITC n¨m 2006 vµ STI n¨m 2008. N¨m 2006, Trung t©m Anh ng÷ SITC bÊt ngê biÕn mÊt lµm hµng ngh×n häc viªn vµ gi¸o viªn bÞ thiÖt h¹i. SITC lµ c¬ së ®µo t¹o cã 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, ho¹t ®éng ë ViÖt Nam tõ th¸ng 8/ 2003. Kh«ng chØ ®µo t¹o ngo¹i ng÷, SITC cßn qua mÆt c¸c c¬ quan chøc n¨ng, tù liªn kÕt víi tr­êng §¹i häc ACU (Mü) tæ chøc ®µo t¹o “chui” ®Õn 15 khãa ®µo t¹o th¹c sü, mµ theo ®iÒu tra, ACU kh«ng cã tªn trong danh s¸ch c¸c tr­êng §¹i häc t¹i Mü. TÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña SITC ViÖt Nam ®Òu do «ng Micheal-Yu, mét thµnh viªn thuéc Ban l·nh ®¹o c«ng ty mÑ SITC (trô së chÝnh ë Singapore ) ®iÒu hµnh. TÊt c¶ tiÒn ®Çu t­ tõ SITC “mÑ” göi sang ®Òu bÞ Micheal-Yu sö dông v× môc ®Ých riªng. §Çu n¨m 2006, khi SITC “mÑ” ph¸t hiÖn ra viÖc lµm mê ¸m cña Micheal-Yu vµ b¸o c¸o víi C¶nh s¸t Singapore th× ë ViÖt Nam, «ng Micheal-Yu ®· «m tiÒn bá trèn. Hµng chôc ngµn häc viªn bÞ lõa v× ®ãng häc phÝ trän gãi, hµng tr¨m gi¸o viªn bÞ nî l­¬ng. §Õn n¨m 2008, l¹i thªm mét trung t©m ngo¹i ng÷ 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi biÕn mÊt: Trung t©m Anh ng÷ STI. Trung t©m nµy cã gi¸m ®èc lµ ng­êi n­íc ngoµi nh­ng hiÖu tr­ëng lµ ng­êi ViÖt Nam,®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 2005 víi hai ngµnh ®µo t¹o lµ tin häc vµ ngo¹i ng÷. Kho¶ng th¸ng 7/2008 Trung t©m bÞ Së GD-§T Tp Hå ChÝ Minh ph¸t hiÖn cã nh÷ng dÊu hiÖu ho¹t ®éng kh«ng hîp ph¸p. Së ®· kiÓm tra vµ xö lÝ hai hµnh vi lµ chiªu sinh ®µo t¹o y t¸, ®iÒu d­ìng tr¸i phÐp ®Ó xuÊt khÈu lao ®éng ra n­íc ngoµi vµ thu häc phÝ cña häc viªn mét l­îng tiÒn lín. STI ®· bÞ yªu cÇu chÊm døt ho¹t ®éng cña hai ngµnh nãi trªn vµ tr¶ l¹i häc phÝ cho häc viªn. §Õn ngµy 6/10/2008, nhiÒu häc viªn ®Õn trung t©m nh­ th­êng lÖ ®· rÊt ho¶ng hèt khi ph¸t hiÖn toµn bé ban qu¶n lÝ trung t©m biÕn mÊt, cöa chÝnh khãa chÆt. Khi ®ã trung t©m nµy ®· thu tiÒn häc phÝ cña hµng chôc häc viªn. NhiÒu thÇy c« gi¸o, c¶ hiÖu tr­ëng, cho ®Õn nh©n viªn t¹p vô, b¶o vÖ còng bÞ STI ¨n chÆn tiÒn l­¬ng. 2.4.2.2 Nguyªn nh©n *Thu nhËp cña ng­êi d©n ViÖt Nam cßn thÊp Nhu cÇu gi¸o dôc lu«n g¾n liÒn víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, nhÊt lµ thu nhËp cña ng­êi d©n. Khi ng­êi d©n cã møc sèng cao, thu nhËp æn ®Þnh, hä sÏ s½n sµng chi nh÷ng kho¶n tiÒn lín cho gi¸o dôc ®Ó ®­îc h­ëng nh÷ng dÞch vô gi¸o dôc phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh. ChÝnh bëi vËy, ë nh÷ng n¬i mµ kinh tÕ ch­a thËt sù ph¸t triÓn, hay møc sèng cña ng­êi d©n cßn ch­a cao th× c¸c dÞch vô gi¸o dôc cao cÊp rÊt khã ph¸t triÓn. Nh­ ®· biÕt, ViÖt Nam lµ mét ®Êt n­íc ®ang ph¸t triÓn, víi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cßn thÊp so víi thÕ giíi, nªn viÖc c¸c gia ®×nh ph¶i bá ra mét kho¶n tiÒn gÊp nhiÒu lÇn ®Ó ®­a con em vµo c¸c c¬ së ®µo t¹o cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ viÖc vÉn cßn ch­a phæ biÕn, nÕu kh«ng muèn nãi lµ cßn Ýt vµ chØ tËp trung ë nh÷ng thµnh phè lín víi møc sèng kh¸ cao. Do vËy, c¸c c¬ së gi¸o dôc ®µo t¹o cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a cã thÞ tr­êng thËt sù ®ñ lín ®Ó ph¸t triÓn, dÉn ®Õn c¸c c¬ së nµy hiÖn nay míi chØ cã thÓ ph¸t triÓn ë mét bµi thµnh phè lín mµ kh«ng cã c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn ë c¸c tØnh nhá kh¸c. §Ó ®­îc con em m×nh ®­îc ®¸p øng c¸c dÞch vô gi¸o dôc ë c¸c c¬ së cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, nhiÒu bËc phô huynh ®· ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n tiÒn trªn trêi, nh»m mong mái chÊt l­îng gi¸o dôc, gi¸ trÞ b»ng cÊp sÏ tØ lÖ thuËn víi kh¶ n¨ng ®ãng gãp. LÊy vÝ dô nh­ häc phÝ cña Tr­êng Quèc tÕ Ph¸p t¹i Hµ Néi, häc phÝ cña häc sinh mÉu gi¸o lµ 2.100 USD/n¨m, tiÓu häc lµ 3.400 USD/n¨m, c¸c bËc häc t­¬ng ®­¬ng víi trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng lµ 4.000-5.000 USD/n¨m; ch­a kÓ nÕu häc sinh ®i häc b»ng xe cña tr­êng th× sÏ ph¶i nép thªm 450 USD [17]. HoÆc ë Tr­êng Quèc tÕ RMIT, häc phÝ trung b×nh cña mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®èi víi häc sinh ViÖt Nam lµ 16.500 USD, dï tr­êng nµy ®· cè g¾ng ®iÒu chØnh møc häc phÝ phï hîp víi ng­êi d©n ViÖt Nam nh­ng ®©y vÉn lµ mét con sè kh¸ cao. *HÖ thèng v¨n b¶n luËt ch­a hoµn thiÖn Thø nhÊt, hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt tuy ®ang ®ang dÇn dÇn ®­îc hoµn thiÖn nh­ng chËm ban hµnh, g©y trë ng¹i cho viÖc thu hót ®Çu t­ vµo gi¸o dôc. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i n­íc ta ®· ®­îc QH/09 th«ng qua ngµy 12/11/1996. Nh­ng thËt sù, mÆc dï ®­îc th«ng qua vµ cã hiÖu lùc, LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶, khiÕn c¸c chñ thÓ tham gia ®Çu t­ ®Òu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, g©y c¶n trë ®Õn viÖc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo gi¸o dôc. Nguyªn nh©n ®­îc cho lµ thiÕu c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. Vµ ph¶i sau 13 n¨m, NghÞ ®Þnh sè 06/2000/N§-CP quy ®Þnh chung vÒ hîp t¸c n­íc ngoµi trong ba lÜnh vùc: y tÕ, gi¸o dôc ®µo t¹o vµ khoa häc c«ng nghÖ míi ®­îc ban hµnh. Bªn c¹nh ®ã, c¸c Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, Bé Gi¸o dôc, Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi rÊt chËm trÔ trong viÖc phèi hîp víi nhau ®Ó so¹n th¶o, vµ ban hµnh c¸c th«ng t­ h­íng dÉn chuyªn ngµnh ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Ph¶i sau 5 n¨m khi NghÞ ®Þnh 06/2000/N§-CP cã hiÖu lùc, th«ng t­ liªn tÞch sè 14/2005/TTLT-BGD&§T-BKH&§T vÒ viÖc hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi trong lÜnh vùc kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o - Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cïng ban hµnh, ®Ó h­íng dÉn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 06/2000/N§-CP ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2000 vÒ viÖc hîp t¸c ®Çu t­ n­íc ngoµi trong lÜnh vùc kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc cña ChÝnh phñ míi ®­îc ban hµnh. ViÖc chËm trÔ ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c nhµ ®Çu t­ khi x©y dùng dù ¸n còng nh­ g©y khã kh¨n cho c¸c c¬ quan qu¶n lý khi xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý dù ¸n sau cÊp phÐp. §Æc biÖt, ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc, trong khi chê v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh nghÞ ®Þnh 06/2000/N§-CP, ChÝnh phñ ®· ban hµnh C«ng v¨n sè 180/VPCP-QHQT yªu cÇu t¹m dõng xem xÐt c¸c dù ¸n míi ®µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc. ViÖc nµy ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ý ®Þnh cña nh÷ng nhµ ®Çu t­ muèn ®Çu t­ vµo gi¸o dôc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc t¹i n­íc ta. Ngoµi ra, nhiÒu nhµ ®Çu t­ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n kh¸c nh­ viÖc ®¨ng kÝ ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, b»ng cÊp, chøng chØ,… do c¸c v¨n b¶n luËt cña n­íc ta ch­a quy ®Þnh râ. H¹n chÕ n÷a vÒ hÖ thèng c¸c v¨n b¶n luËt ®ang c¶n trë thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo gi¸o dôc ë n­íc ta ®ã lµ chóng ta cã qu¸ nhiÒu v¨n b¶n ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o cã yÕu tè n­íc ngoµi nh­ NghÞ ®Þnh 06/2000/N§-CP ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o vèn FDI; NghÞ ®Þnh 18/2001/N§-CP quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng ®­îc phÐp cña c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o n­íc ngoµi kh«ng nh»m môc ®Ých lîi nhuËn t¹i ViÖt Nam,…Cã thÓ nhËn thÊy bÊt cËp trong chÝnh nh÷ng h¹n chÕ trªn. Nh­ ®· nãi, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y khã kh¨n cho thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi trong lÜnh vùc gi¸o dôc t¹i n­íc ta lµ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt tuy ®ang ®­îc hoµn thiÖn nh­ng cßn thiÕu hay chËm ban hµnh. T­ëng nh­ ®èi lËp víi h¹n chÕ ®ang ®­îc nãi ®Õn ë ®©y, r»ng cã qu¸ nhiÒu v¨n b¶n luËt quy ®Þnh. Nh­ng chÝnh viÖc ban hµnh chËm trÔ ®ã, ®· khiÕn c¸c v¨n b¶n võa míi ®­îc ban hµnh l¹i gÆp qu¸ nhiÒu khã kh¨n cho thi hµnh bëi nhiÒu quy ®Þnh ®· kh«ng cßn phï hîp. Hay cã thÓ nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ khi cÇn th× kh«ng thÊy ®©u mµ khi ban hµnh, cã hiÖu lùc l¹i å ¹t. Nh÷ng quy ®Þnh nµy khiÕn cho viÖc ph©n ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng ®­îc phÐp cña c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o cã vèn FDI còng nh­ c¬ quan qu¶n lý c¸c c¬ së nµy rÊt phøc t¹p, nhiÒu tr­êng hîp kh«ng vËn dông ®­îc hoÆc vËn dông kh«ng nhÊt qu¸n. Thø ba, mét h¹n chÕ kh¸c, kh«ng chØ trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµo gi¸o dôc mµ cßn b¾t gÆp ë hÇu nh­ ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ®Çu t­, ®ã lµ thñ tôc hµnh chÝnh xin cÊp phÐp ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn qu¸ r­êm rµ, tèn nhiÒu thêi gian vµ tiÒn b¹c. ChÝnh nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ ®· khiÕn c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi khi cã ý ®Þnh ®Çu t­ vµo ViÖt Nam suy nghÜ. Kh«ng chØ g©y mÊt thêi gian, mÊt nhiÒu c«ng søc, tiÒn b¹c mµ chÝnh nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ ®ã cßn lµ ®iÒu kiÖn dÔ ph¸t sinh nh÷ng tiªu cùc nh­ tham nhòng, c¾t xÐn thñ tôc,...§ã chÝnh lµ mét rµo c¶n kh¸ lín, khiÕn c¸c doanh nghiÖp cã ý ®Þnh ®Çu t­ trong lÜnh vùc gi¸o dôc t¹i n­íc ta cßn e ng¹i, ch­a d¸m m¹nh tay ®Çu t­. *C«ng t¸c qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc cßn nhiÒu thiÕu sãt C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn. NhiÒu biÓu hiÖn tiªu cùc ®· x¶y ra ë mét sè c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Cã thÓ nãi c«ng t¸c thanh tra gi¸o dôc chØ mÊy n¨m gÇn ®©y, sau khi mét vµi tr­êng hîp tiªu cùc ®­îc phanh phui, th× míi ®­îc chó träng, tiÕn hµnh. NhÊt lµ ®èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, t×nh tr¹ng nÓ nang cßn x¶y ra, khiÕn c¸c c¬ së nµy tuy ch­a ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc, ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, gi¸o viªn,…nh­ng vÉn hiªn ngang ho¹t ®éng trong khi chê ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn ®Æt ra. Do c«ng t¸c thanh kiÓm tra ch­a th­êng xuyªn nªn nh÷ng c¬ së gi¸o dôc ®ã rÊt chËm trÔ trong viÖc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc ®Æt ra, vµ nÕu cã lµm th× còng ch­a ®Õn n¬i ®Õn chèn. C«ng t¸c kiÓm tra tr×nh ®é c¸c gi¸o viªn n­íc ngoµi ch­a ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng quan t©m ®óng møc, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng gi¸o viªn ng­êi n­íc ngoµi cßn yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc s­ ph¹m, c¸c trung t©m chØ m¶i lo ch¹y theo tiªu chuÈn “gi¸o viªn b¶n xø”. Nh÷ng gi¸o viªn nµy, tuy cã lîi thÕ vÒ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i ng÷ nh­ng do qu¸ chó träng vµo c¸i m¸c ngo¹i mµ mét sè c¬ së gi¸o dôc thuª nh÷ng gi¸o viªn b¶n ®Þa kh«ng cã kiÕn thøc, kü n¨ng s­ ph¹m thËm chÝ lµ T©y ba l« víi nh÷ng b¶n hîp ®ång ng¾n h¹n. T×nh tr¹ng ®ã x¶y ra mét phÇn bëi c«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n cña c¸c gi¸o viªn ch­a ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng quan t©m ®óng møc, thËm chÝ lµ ®· bÞ l·ng quªn. §iÒu nµy khiÕn cho chÊt l­îng gi¸o dôc cña nh÷ng c¬ së ®ã kh«ng ®¶m b¶o, nhiÒu häc viªn r¬i vµo t×nh tr¹ng tiÒn mÊt tËt mang. Ngoµi ra, viÖc ph©n ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý ch­a râ rµng, nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng, khi gÆp sù cè, bÊt cËp th× c¸c c¬ quan ®æ lçi cho nhau, kh«ng mét ®¬n vÞ nµo chÞu nh©n tr¸ch nhiÖm vÒ m×nh. VÝ dô nh­ ®Ó qu¶n lý hiÖu qu¶ mét c¬ së gi¸o dôc cã yÕu tè n­íc ngoµi, c¬ quan qu¶n lý ph¶i biÕt t­êng tËn tõ ®Çu vµo, tøc lµ ph¶i n¾m ®­îc th«ng tin tõ khi ®­îc cÊp phÐp, vèn ®iÒu lÖ bao nhiªu, sö dông nh­ thÕ nµo, cho ®Õn néi dung ®µo t¹o, tuyÓn sinh ra sao, chÊt l­îng gi¸o viªn cã ®¶m b¶o,….Nh­ng thùc tÕ hiÖn nay, ngµnh gi¸o dôc chØ qu¶n lý vÒ chuyªn m«n, néi dung ch­¬ng tr×nh, cßn vÒ nh©n lùc, nguån tµi chÝnh cña c¬ së th× l¹i thuéc ®¬n vÞ kh¸c. Giai ®o¹n tiÒn kiÓm rÊt quan träng v× nh»m ng¨n chÆn ngay tõ ®Çu nh÷ng c¬ së kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn, hoÆc cã dÊu hiÖu kh«ng trung thùc. §iÒu Êy ®ßi hái sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ nhÊt thiÕt tr­íc khi cÊp phÐp ph¶i cã ý kiÕn thÈm ®Þnh cña c¸c ngµnh. Cã nh­ vËy míi cã thÓ tr¸nh ®­îc sù chång chÐo trong qu¶n lý gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, tuy nhiªn cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng giÊy tê, thñ tôc r­êm rµ, g©y khã kh¨n cho ®¬n vÞ ®Çu t­. Cã thÓ lÊy vÝ dô kh¸c nh­ chØ trong viÖc xin thñ tôc cÊp phÐp còng ®· cã nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng ®­îc cÊp phÐp më c¸c c¬ së ®µo t¹o cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Hay trong kh©u qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn chång chÐo. VÝ dô trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ®èi víi nh÷ng c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng do Së cÊp phÐp, khi ph¸t hiÖn sai ph¹m, thanh tra Së kh«ng ®­îc xö ph¹t mµ chØ cã quyÒn b¸o c¸o lªn Bé hoÆc UBND thµnh phè chø kh«ng ®­îc quyÒn rót giÊy phÐp kinh doanh. Vµ tÊt nhiªn Së còng kh«ng n¾m ®­îc hå s¬ ®¨ng kÝ ho¹t ®éng cña nh÷ng trung t©m nµy. ChÝnh v× thÕ, thùc tÕ ®· x¶y ra viÖc hµng tr¨m häc viªn tiÒn mÊt tËt mang ch¶ biÕt kªu cøu ë ®©u, kiÖn ai khi bçng d­ng mét trung t©m ngo¹i ng÷ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ét nhiªn biÕn mÊt, nh­ tr­êng hîp cña Trung t©m Ngo¹i ng÷- Tin häc STI, së GD-§T ch¼ng biÕt g× ngoµi tªn cña chñ tr­êng vµ HiÖu tr­ëng. HiÖn nay c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang xuÊt hiÖn ngµy mét nhiÒu. §Ó ®¶m b¶o nh÷ng c¬ së nµy ho¹t ®éng hîp ph¸p, cã hiÖu qu¶ ®ßi hái c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i t¨ng c­êng, chó träng c«ng t¸c qu¶n lý trªn tÊt c¶ c¸c mÆt, ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng gi¸o dôc. Tãm l¹i, cïng víi xu thÕ më cöa hîp t¸c víi n­íc ngoµi cña c¶ nÒn kinh tÕ, ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o cña ViÖt Nam còng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2009, ViÖt Nam ®· thu hót ®­îc 127 dù ¸n FDI vµo gi¸o dôc víi tæng vèn ®¨ng ký lµ 269,037 triÖu USD. Ho¹t ®éng FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc cña ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é tin häc vµ ngo¹i ng÷; kh«ng chØ cã vËy c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ®· cã nh÷ng ®ãng gãp cho NSNN, tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng x· héi vµ t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh cho c¸c c¬ së gi¸o dôc trong n­íc cïng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc cña ViÖt Nam còng béc lé mét sè h¹n chÕ nh­: sè dù ¸n còng nh­ l­îng vèn FDI vµo gi¸o dôc ViÖt Nam cßn khiªm tèn, chÊt l­îng vµ néi dung gi¶ng d¹y ë mét sè c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a ®­îc ®¶m b¶o, x¶y ra t×nh tr¹ng lõa ®¶o ë mét sè trung t©m ®µo t¹o cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. §Ó t¨ng c­êng thu hót còng nh­ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc cÇn thiÕt ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p hîp lý ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam. 3.1 §Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc tõ nay ®Õn n¨m 2020 cña ViÖt Nam. Theo b¶n Dù th¶o chiÕn l­îc ph¸t triÓn ViÖt Nam 2009-2020 do Bé GD-§T c«ng bè ngµy 18-12-2008: tõ nay ®Õn n¨m 2020, ViÖt Nam phÊn ®Êu x©y dùng mét nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i, khoa häc, mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc, cã kh¶ n¨ng héi nhËp víi nÒn gi¸o dôc quèc tÕ ®Ó lµm c¬ së cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Êt n­íc, thÝch hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. NÒn gi¸o dôc nµy sÏ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc cña ViÖt Nam, ®µo t¹o ra nh÷ng con ng­êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, tr×nh ®é tay nghÒ cao, ý thøc lµm chñ vµ trung thµnh víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. §ång thêi, nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam sÏ gãp phÇn n©ng cao vÞ trÝ cña quèc gia trong b¶ng xÕp h¹ng thÕ giíi, ®Õn n¨m 2020, sè n¨m ®i häc b×nh qu©n cña ng­êi ViÖt Nam lµ 13, chØ sè gi¸o dôc (EI) cña ViÖt Nam ®¹t møc 0,900, chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi (HDI) ®¹t 0,800. 3.1.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn gi¸o dôc tõ nay ®Õn n¨m 2020 cña ViÖt Nam Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Ó nh»m t¹o nÒn t¶ng vµ ®éng lùc cho sù nghiÖp C«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa cña ®Êt n­íc, h­íng ®Õn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trÝ thøc, b¶o ®¶m ®Ó ViÖt Nam cã ®ñ n¨ng lùc c¹nh tranh trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa. Ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc d©n chñ, cña d©n, do d©n vµ v× d©n lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, lµ nhiÖm vô träng t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Gi¸o dôc kh«ng nh÷ng cÇn ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña x· héi mµ ph¶i ®¶m b¶o, tháa m·n nhu cÇu ph¸t triÓn cña mçi c¸ nh©n. Héi nhËp quèc tÕ vÒ gi¸o dôc nh­ng vÉn ph¶i dùa trªn c¬ së b¶o tån b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, x©y dùng mét nÒn gi¸o dôc võa tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, võa vÉn gi÷ ®­îc nh÷ng nÐt v¨n hãa ®Æc tr­ng, giµu tÝnh nh©n b¶n. §Ó tiÕn ®Õn x©y dùng mét x· héi häc tËp th× ph­¬ng thøc ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Ó tiÕn ®Õn ®ã chÝnh lµ x· héi hãa gi¸o dôc. MÆc dï ®iÒu kiÖn vÒ chi phÝ cßn h¹n hÑp nh­ng kh«ng v× thÕ mµ l¬ lµ chÊt l­îng, cÇn ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt nhÊt trong mäi ®iÒu kiÖn khã kh¨n. Mét trong nh÷ng ®éng lùc ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ ®ã lµ ph¸t triÓn dÞch vô gi¸o dôc vµ t¨ng c­êng yÕu tè c¹nh tranh trong hÖ thèng gi¸o dôc. Nh­ vËy, quan ®iÓm” Gi¸o dôc cïng víi khoa häc c«ng nghÖ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu” vÉn ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ®Êt n­íc ta ®Õn n¨m 2020, thÓ hiÖn sù nhÊt qu¸n trong ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, quyÕt t©m ph¸t triÓn, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. 3.1.2 Môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc tõ nay ®Õn n¨m 2020 cña ViÖt Nam * Gi¸o dôc mÇm non: Thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc mét n¨m cho trÎ 5 tuæi. §Õn n¨m 2015 cã 95% vµ n¨m 2020 cã 99% trÎ 5 tuæi ®­îc häc mÉu gi¸o ®Ó chuÈn bÞ vµo líp 1. ChÊt l­îng ch¨m sãc trÎ ®­îc c¶i thiÖn c¬ b¶n, trÎ ph¸t triÓn hµi hßa vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ, t×nh c¶m, thÈm mü. §Õn n¨m 2020, 90% sè trÎ ®¹t chuÈn ph¸t triÓn; tû lÖ trÎ bÞ suy dinh d­ìng ë c¸c tr­êng mÇm non ë d­íi møc 10%. *Gi¸o dôc phæ th«ng: N¨m 2020, ViÖt Nam sÏ cã 99% trÎ em trong ®é tuæi ®­îc ®i häc tiÓu häc vµ trung häc c¬ së. §èi víi trÎ em ng­êi d©n téc, tû lÖ trÎ em trong ®é tuæi ®i häc tiÓu häc lµ 90% vµ trung häc c¬ së lµ 85%. 100% c¸c sè tØnh thµnh phè ®¹t chuÈn phæ cËp gi¸o dôc 9 n¨m ®óng ®é tuæi, 80% thanh niªn ViÖt Nam trong ®é tuæi ®¹t tr×nh ®é häc vÊn trung häc vµ t­¬ng ®­¬ng. ChÊt l­îng ®µo t¹o toµn diÖn häc sinh phæ th«ng, ph¸t triÓn kü n¨ng sèng, n¨ng lùc lµm ng­êi cÇn ®­îc chó träng. §Æc biÖt, trong thêi ®¹i ngµy nay, cÇn tiÕn tíi ®µo t¹o ®­îc nh÷ng häc sinh phæ th«ng cã kh¶ n¨ng sö dông ngo¹i ng÷, nhÊt lµ tiÕng Anh, trong c¶ häc tËp vµ vËn dông trong thùc tÕ cuéc sèng, sao cho tr×nh ®é cña häc sinh phæ th«ng ViÖt Nam ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi tr×nh ®é häc sinh phæ th«ng cña c¸c n­íc trong khu vùc. *Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp: Môc tiªu cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp n­íc ta ®Õn n¨m 2020 lµ t¨ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ trong lùc l­îng lao ®éng lªn 60%. HÖ thèng gi¸o dôc nghÒ nghiÖp sÏ ®­îc t¸i cÊu tróc ®¶m b¶o ph©n luång ngay sau trung häc c¬ së vµ liªn th«ng gi÷a c¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o, ®Ó ®Õn n¨m 2020 sÏ cã ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn 30% sè häc sinh tèt nghiÖp trung häc c¬ së vµo häc vµ khi cã ®iÒu kiÖn cã thÓ tiÕp tôc häc c¸c tr×nh ®é cao h¬n. Môc tiªu ®Õn n¨m 2020 sÏ cã kho¶ng 30% sè häc sinh tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng vµo häc ë c¸c c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp. Nh÷ng häc sinh sau khi hoµn thµnh c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp sÏ cã n¨ng lùc, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, t¸c phong, kû luËt lao ®éng hiÖn ®¹i. §Õn n¨m 2020 sÏ cã trªn 95% sè häc sinh tèt nghiÖp ®­îc c¸c doanh nghiÖp vµ c¬ quan sö dông lao ®éng ®¸nh gi¸ lµ ®· ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc, hoµn toµn cã ®ñ kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc nÕu ®­îc giao. * Gi¸o dôc ®¹i häc: Môc tiªu ph¸t triÓn cña gi¸o dôc ®¹i häc ®Õn n¨m 2020 lµ n©ng tû lÖ sinh viªn trªn mét v¹n d©n lªn 450. Tû lÖ sinh viªn so víi d©n sè trong ®é tuæi tõ 18 ®Õn 24 lµ 40%; më réng quy m« gi¸o dôc ®¹i häc ngoµi c«ng lËp, phÊn ®Êu n©ng tû lÖ sinh viªn häc trong c¸c c¬ së gi¸o dôc ngoµi c«ng lËp chiÕm 30-40% tæng sè sinh viªn c¶ n­íc vµo n¨m 2020. Ngoµi ra, ®Õn n¨m 2020, ta cÇn ph¶i thu hót ®­îc kho¶ng 15.000 sinh viªn n­íc ngoµi ®¨ng kÝ vµo häc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc ViÖt Nam. Gi¸o dôc ®¹i häc cÇn phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 sÏ cã 80% sè sinh viªn tèt nghiÖp ®¹t møc 3 theo tiªu chuÈn n¨ng lùc ngo¹i ng÷ quèc tÕ vµ Ýt nhÊt 5 % tæng sè sinh viªn tèt nghiÖp ®¹i häc cã tr×nh ®é ngang b»ng sinh viªn tèt nghiÖp lo¹i giái ë c¸c tr­êng ®¹i häc hµng ®Çu trong khèi ASEAN, 80% sè sinh viªn tèt nghiÖp ®­îc c¸c doanh nghiÖp vµ c¬ quan sö dông lao ®éng ®¸nh gi¸ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc. §ång thêi, ®Õn n¨m 2020, bªn c¹nh viÖc n©ng cao chÊt l­îng toµn diÖn sinh viªn ®¹i trµ, më réng diÖn ®µo t¹o th× cÇn tËp trung båi d­ìng sinh viªn tµi n¨ng ®Ó chuÈn bÞ ®éi ngò nh©n lùc cã tr×nh ®é cao vÒ chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷, ®ñ søc c¹nh tranh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, sao cho, ®¹t ®­îc chØ tiªu ViÖt Nam sÏ ®øng trong nhãm 50 n­íc ®øng ®Çu vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh vÒ nh©n lùc. * Gi¸o dôc th­êng xuyªn: Gi¸o dôc th­êng xuyªn cÇn ®­îc tiÕp tôc ®Èy m¹nh, t¹o c¬ héi cho mäi ng­êi cã thÓ häc suèt ®êi, phï hîp víi hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cña m×nh. §Õn n¨m 2020, cÇn ®¹t 98% tû lÖ ng­êi biÕt ch÷ trong ®é tuæi tõ 15 trë lªn, trong ®ã, tû lÖ ng­êi biÕt ch÷ trong ®é tuæi tõ 15 ®Õn 35 lµ 99%. §éi ngò ng­êi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi d­ìng ng¾n h¹n ®Þnh kú vµ th­êng xuyªn theo c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng vµ nhu cÇu n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghÒ nghiÖp, gãp phÇn t¨ng thu nhËp hoÆc chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp cña c¸ nh©n ng­êi lao ®éng. * C¸c nguån vèn cho gi¸o dôc: C¸c nguån vèn cho gi¸o dôc ph¶i ®­îc huy ®éng ®ñ, ph©n bæ vµ sö dông hiÖu qu¶ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o dôc ph¸t triÓn. §Õn n¨m 2020, ViÖt Nam phÊn ®Êu tû lÖ chi NSNN cho gi¸o dôc trong tæng chi NSNN ®¹t 21%. Trong ®ã NSNN sÏ ­u tiªn chi cho gi¸o dôc phæ cËp, gi¸o dôc ë nh÷ng vïng khã kh¨n hay vïng s©u vïng xa, hç trî tµi chÝnh cho nh÷ng häc sinh, sinh viªn cã ®iÒu kiÖn khã kh¨n hay ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u tiªn. Tæng sè NSNN chi cho gi¸o dôc phÊn ®Êu ®¹t con sè h¬n 410.000 tû ®ång, chiÕm 5,5% GDP. Mçi n¨m nhµ n­íc sÏ ph¸t hµnh c«ng tr¸i gi¸o dôc tõ 4000-5000 tû ®ång. Nguån vèn ngoµi NSNN cho gi¸o dôc sÏ ®­îc huy ®éng tõ häc phÝ cña ng­êi häc, ®ãng gãp cña c¸c hé gia ®×nh, t­ nh©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi. Trong ®ã ­íc tÝnh häc phÝ thu ®­îc n¨m 2020 lµ 131 tû ®ång, chiÕm 1,75% GDP. §èi víi nguån vèn n­íc ngoµi, ViÖt Nam phÊn ®Êu trong 5 n¨m n÷a sÏ huy ®éng ®­îc 20.000 tû ®ång vèn ODA cho gi¸o dôc, ®ång thêi më cöa vµ t¨ng c­êng thu hót m¹nh mÏ c¸c dù ¸n FDI vµo lÜnh vùc nµy. 3.2 Kinh nghiÖm thu hót vµ sö dông vèn FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc cña Trung Quèc vµ Singapore 3.2.1 Trung Quèc ChÝnh s¸ch thu hót vµ sö dông vèn FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc cña Trung Quèc ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c cam kÕt vÒ gi¸o dôc khi Trung Quèc gia nhËp WTO vµ Th«ng t­ sè 372 ngµy 19/11 vÒ hîp t¸c gi¸o dôc víi n­íc ngoµi cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/9/2003. Cô thÓ: - Trung Quèc kh«ng cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cung cÊp gi¸o dôc b¾t buéc vµ gi¸o dôc trong nh÷ng lÜnh vùc ®Æc biÖt nh­ qu©n sù, c«ng an, chÝnh trÞ, vµ c¸c tr­êng cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc. - Trung Quèc kh«ng cho phÐp thµnh lËp c¸c c¬ së gi¸o dôc 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, chØ ®­îc phÐp thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc liªn doanh. - Khi gia nhËp WTO, Trung Quèc cam kÕt chØ më cöa mét phÇn gi¸o dôc ®¹i häc, gi¸o dôc ng­êi lín, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc tiÓu häc ®­êng vµ c¸c dÞch vô gi¸o dôc kh¸c. C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc liªn doanh ë c¸c cÊp häc trªn. - C¸ nh©n n­íc ngoµi cã thÓ cung cÊp dÞch vô gi¸o dôc t¹i Trung Quèc nÕu ®­îc c¸c c¬ së gi¸o dôc Trung Quèc hay tæ chøc gi¸o dôc kh¸c mêi hoÆc thuª. - Trung Quèc khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi hîp t¸c trong lÜnh vùc gi¸o dôc ®¹i häc vµ gi¸o dôc nghÒ nghiÖp. - C¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ vµ ®­îc Nhµ n­íc ®¶m b¶o t¹o lîi nhuËn hîp lý tõ c¸c ho¹t ®éng hîp ph¸p, nh­ng lîi nhuËn ph¶i ®­îc sö dông ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn gi¸o dôc, kh«ng ®­îc sö dông nh­ lµ lîi Ých kinh tÕ th«ng th­êng hoÆc ph©n chia cho c¸c nhµ qu¶n lý. - C¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi nÕu cÇn thiÕt cã thÓ sö dông ng«n ng÷ n­íc ngoµi ®Ó gi¶ng d¹y, nh­ng ph¶i sö dông tiÕng vµ c¸c ký tù Trung Quèc chuÈn lµm ng«n ng÷ gi¶ng d¹y c¬ b¶n. 3.2.2 Singapore Singapore lµ mét ®Êt n­íc ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong viÖc thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc. Thµnh c«ng cña Singapore ®­îc lý gi¶i qua nh÷ng nguyªn nh©n sau: - Nh»m ®¹t môc tiªu trë thµnh “trung t©m ®µo t¹o” cña thÕ giíi, chñ tr­¬ng cña Singapore lµ mêi vµ thuyÕt phôc c¸c tr­êng ®¹i häc ®¼ng cÊp quèc tÕ thµnh lËp c¬ së ®µo t¹o t¹i Singapore. - Singapore ®· biÕt khai th¸c lîi thÕ sö dông tiÕng Anh ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. - HÖ thèng gi¸o dôc cña Singapore t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ so víi cña c¸c n­íc Ch©u ¸. ChÝnh phñ lu«n dµnh sù quan t©m vµ ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho gi¸o dôc. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o cho gi¸o dôc ph¸t triÓn nh­ c¬ së vËt chÊt, hÖ thèng luËt ph¸p, ý thøc gi¸o dôc…dÇn ®­îc h×nh thµnh. - Singapore lµ ®Êt n­íc cã chi phi häc tËp ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã tÝnh c¹nh tranh so víi c¸c n­íc trong khu vùc. NhiÒu ch­¬ng tr×nh hç trî sinh viªn quèc tÕ ®· ®­îc ChÝnh phñ triÓn khai vµ thu ®­îc kÕt qu¶ tÝch cùc. 3.2.3 Bµi häc cho ViÖt Nam Trªn c¬ së nghiªn cøu kinh nghiÖm thu hót vµ sö dông vèn FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc cña Trung Quèc vµ Singapore, cã thÓ rót ra mét sè bµi häc cho ViÖt Nam: - Ban hµnh thªm c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi thùc hiÖn cung cÊp dÞch vô gi¸o dôc ë nh÷ng lÜnh vùc nhÊt ®Þnh hoÆc toµn bé hÖ thèng gi¸o dôc - Theo kinh nghiÖm cña Trung Quèc, gi¸o dôc lµ lÜnh vùc ®Çu t­ cã ®iÒu kiÖn. C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng ®­îc phÐp cung cÊp gi¸o dôc ë cÊp häc b¾t buéc vµ trong mét sè lÜnh vùc ®Æc biÖt cña hÖ thèng gi¸o dôc. - X©y dùng danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong lÜnh vùc gi¸o dôc, cã chiÕn l­îc thu hót vµ vËn ®éng c¸c tr­êng ®¹i häc danh tiÕng trªn thÕ giíi thiÕt lËp chi nh¸nh. 3.3 C¸c gi¶i ph¸p cho viÖc thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc ë ViÖt Nam 3.3.1 C¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ ®Ó khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo lÜnh vùc gi¸o dôc M«i tr­êng ®Çu t­ n­íc ngoµi trong lÜnh vùc gi¸o dôc nªn ®­îc c¶i thiÖn theo h­íng: - CÇn c¾t gi¶m bít mét sè thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ khi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi xin cÊp giÊy phÐp, vµ gi¶m thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n. Bªn c¹nh ®ã, còng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n cña m×nh. ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c cÊp ®Èy m¹nh ho¹t ®éng t­ vÊn vµ qu¶ng b¸ ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ t×m ®­îc ®Þa ®iÓm ®Çu t­ thÝch hîp vµ quy m« ®Çu t­ hîp lý. - Ban hµnh thªm c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ v¨n b¶n h­íng dÉn, quy ®Þnh vÒ quy tr×nh, ®iÒu kiÖn thµnh lËp míi tr­êng cao ®¼ng, ®¹i häc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. - §æi míi quy tr×nh, thñ tôc qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai theo h­íng ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ ®­îc giao ®Êt thùc hiÖn dù ¸n, thùc hiÖn tuyÓn gi¸o viªn tr­íc khi ®­îc phÐp tuyÓn sinh. - Cã nh÷ng kho¶n ­u ®·i cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo gi¸o dôc vÒ ®Êt ®ai, thuÕ suÊt, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. - Thùc hiÖn tèt c¸c cam kÕt mµ ViÖt Nam ®· cam kÕt trong AFTA, HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng ViÖt Nam- Hoa Kú, trong c¸c tháa thuËn víi EU, WTO cã liªn quan ®Õn ®Çu t­. - Cho phÐp thµnh lËp c¸c c¬ së gi¸o dôc cÊp trung häc phæ th«ng cho ng­êi n­íc ngoµi vµ ng­êi ViÖt Nam theo h×nh thøc liªn doanh vµ hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, b¾t ®Çu thÝ ®iÓm thµnh lËp c¸c c¬ së gi¸o dôc cÊp mÇm non, tiÓu häc, trung häc c¬ së còng theo h×nh thøc liªn doanh vµ hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. 3.3.2 §Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc gi¸o dôc C«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ cã vai trß v« cïng quan träng trong viÖc thu hót ®Çu t­ vµo bÊt cø lÜnh vùc nµo, l×nh vùc gi¸o dôc còng kh«ng lµ mét ngo¹i lÖ. Khi c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ ®­îc t¨ng c­êng vµ lµm tèt, c¸c nhµ ®Çu t­ sÏ chó ý ®Õn gi¸o dôc ViÖt Nam víi m«i tr­êng ®Çu t­ thuËn lîi, thu ®­îc lîi nhuËn, vµ tõ ®ã sÏ ®­a c¸c dù ¸n FDI vµo gi¸o dôc ViÖt Nam. C«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ cÇn ®­îc t¨ng c­êng, thÓ hiÖn trªn mét sè nÐt chÝnh sau: - ViÖt Nam cÇn qu¶ng b¸ b»ng nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng vµ sinh ®éng vÒ m«i tr­êng ®Çu t­ tiÒm n¨ng vµ hÊp dÉn cña gi¸o dôc ViÖt Nam tíi c¸c nhµ ®Çu t­ trªn thÕ giíi, nh­ tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng. - C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ cÇn nhÊn m¹nh ®­îc lîi thÕ so s¸nh cña gi¸o dôc ViÖt Nam so víi c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc nh­ m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi, kinh tÕ x· héi ®ang ph¸t triÓn, nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh,… CÇn nghiªn cøu vµ x©y dùng m« h×nh c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo gi¸o dôc ë Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng, c¸c cÊp häc. C¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t­ nµy ngoµi nhiÖm vô t×m kiÕm vµ m«i giíi ®Çu t­ sÏ lµm c«ng t¸c t­ vÊn ®Çu t­ cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. - Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch vËn ®éng thu hót c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c c¬ së gi¸o dôc cã uy tÝn trªn thÕ giíi ®Õn x©y dùng c¬ së gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam. - Gióp ®ì, t­ vÊn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n, ®¶m b¶o mét m«i tr­êng ®Çu t­ thuËn lîi vµ cã lîi nhuËn. 3.3.3 Cã biÖn ph¸p “che ch¾n” ®Ó b¶o vÖ vµ t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña gi¸o dôc n­íc nhµ Gi¸o dôc lµ mét lÜnh vùc ®Çu t­ kh¸ nh¹y c¶m, bëi ®Çu t­ vµo gi¸o dôc tøc lµ ®ang t¸c ®éng tíi t­ duy, phÈm chÊt cña c¶ mét thÕ hÖ ®­îc h­ëng sù ®Çu t­ vµo gi¸o dôc ®ã. Sè dù ¸n FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc ViÖt Nam t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m qua lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi nãi chung vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam nãi riªng. Tuy nhiªn còng cÇn ph¶i cÈn träng víi vÊn ®Ò 2 mÆt cña FDI vµo gi¸o dôc v× theo nh­ lêi Tæng thèng Philippin Marcos nhËn xÐt : “ NÕu kh«ng cã sù kiÓm so¸t th× ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng kÐm g× sù x©m l­îc”, ®Æc biÖt khi ®ã lµ ®Çu t­ vµo gi¸o dôc. Do vËy viÖc b¶o vÖ vµ t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña gi¸o dôc n­íc nhµ cÇn ®­îc xem träng vµ ®Èy m¹nh, cô thÓ: - C¸c dù ¸n FDI vµo gi¸o dôc ViÖt Nam cÇn ®­îc thÈm ®Þnh chÆt chÏ ngay tõ kh©u thÈm ®Þnh dù ¸n. Ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh cô thÓ vÒ néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng mét c¬ së gi¸o dôc cã chÊt l­îng vµ néi dung ®µo t¹o kh«ng ®¶m b¶o, kh«ng phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp. - Sau khi chÝnh thøc thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i dÞch vô GATS, cÇn gi÷ v÷ng lËp tr­êng: viÖc më cöa sÏ chØ thùc hiÖn trong khu vùc gi¸o dôc ®¹i häc t­ thôc. Gi÷ v÷ng chñ quyÒn cña nÒn gi¸o dôc trong n­íc. Nh÷ng yªu cÇu cô thÓ vÒ ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa ë bËc häc phæ th«ng ph¶i ®¶m b¶o lµ ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa nh»m gi¸o dôc con ng­êi ViÖt Nam ®Ó trë thµnh c«ng d©n cã Ých cho ®Êt n­íc. - Quy ®Þnh râ c¸c tr­êng quèc tÕ cho cho häc sinh häc c¸c m«n tiÕng ViÖt, ®Þa lÝ, lÞch sö ViÖt Nam bao nhiªu tiÕt mét tuÇn, vµ c¸c m«n nµy ph¶i ®­îc coi lµ häc chÝnh chø kh«ng chØ lµ m«n häc ngo¹i khãa. - Víi c¸c c¬ së gi¸o dôc trong n­íc, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thµnh lËp thªm c¸c tr­êng t­ thôc chÊt l­îng cao. T¨ng thªm vèn ®Çu t­ cho c¸c tr­êng c«ng lËp ®Ó c¶i thiÖn c¬ së vËt chÊt, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn. DÇn hoµn thiÖn hÖ thèng gi¸o dôc ®ang cßn nhiÒu yÕu kÐm trªn c¬ së tiÕp thu nh÷ng c¸i tiªn tiÕn cña nÒn gi¸o dôc thÕ giíi vµ duy tr× nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c d©n téc cña nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam. - Ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh cô thÓ ®ång thêi khÝch lÖ vÒ sù hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc cña ViÖt Nam. 3.3.4 T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng FDI trong gi¸o dôc Thêi gian qua, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng FDI trong gi¸o dôc vÉn ch­a ®­îc ®Èy m¹nh ë kh©u hËu kiÓm, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cã nh÷ng dÊu hiÖu tiªu cùc trong mét sè c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi g©y ¶nh h­ëng tíi x· héi nãi chung vµ ng­êi häc nãi riªng. Do ®ã, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng tiªu cùc, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn FDI th× cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ FDI trong gi¸o dôc, thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt: - Nhµ n­íc cÇn x©y dùng danh môc c¸c dù ¸n xóc tiÕn ®Çu t­ trong lÜnh vùc gi¸o dôc lµm ®Þnh h­íng cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, vµ h­íng ho¹t ®éng cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ViÖt Nam. - CÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng thanh tra, gi¸m s¸t c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. KiÓm tra c¸c vÊn ®Ò vÒ lÜnh vùc ®­îc phÐp ®µo t¹o, c¬ chÕ cÊp v¨n b»ng, chÊt l­îng gi¸o viªn. NÕu c¬ së nµo vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t nghiªm minh. - Yªu cÇu c¸c c¬ së cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi minh b¹ch vÒ tµi chÝnh, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ph¶i lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh th­êng kú cho c¸c c¬ quan qu¶n lý. Cã chÕ tµi xö ph¹t víi c¸c tr­êng hîp kh«ng nép b¸o c¸o, hoÆc b¸o c¸o kh«ng râ rµng, mËp mê. - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c phßng chèng tham nhòng, ¨n hèi lé cña c¸c c¬ quan qu¶n lý khi cÊp phÐp, còng nh­ khi thanh tra gi¸m s¸t c¸c dù ¸n FDI vµo gi¸o dôc. - Ph©n ®Þnh râ rµng chøc n¨ng, nhiÖm vô gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo hay bu«ng láng qu¶n lý do kh«ng ph©n cÊp, ph©n quyÒn, ph©n tr¸ch nhiÖm. VÝ dô nh­ ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé GD-§T víi Bé Lao §éng- Th­¬ng Binh vµ X· Héi trong ho¹t ®éng ®µo t¹o nghÒ, ®µo t¹o ngo¹i ng÷, tin häc. - Lµm râ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc trong viÖc ®Çu t­ vµo gi¸o dôc víi c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, tr¸nh x¶y ra hiÖn t­îng nh­ ë Së GD-DDT Hµ Néi, khi tiÕn hµnh thanh tra mét sè c¬ së cã ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai ph¹m vÒ ®éi ngò gi¸o viªn, c¬ së v©t chÊt, nh­ng vÉn kh«ng thÓ xö ph¹t do c¸c c¬ së nµy gi¶i thÝch r»ng hä kh«ng n¾m râ quy ®Þnh cña nhµ n­íc ta. 3.3.5 Thóc ®Èy ph¸t triÓn x· héi hãa gi¸o dôc X· héi hãa gi¸o dôc lµ chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam víi môc tiªu ph¸t huy tiÒm n¨ng vÒ trÝ tuÖ vµ vËt chÊt trong nh©n d©n, huy ®éng toµn x· héi ch¨m lo cho sù nghiÖp gi¸o dôc, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó toµn thÓ x· héi, ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch, ng­êi nghÌo ®­îc h­ëng thµnh qu¶ gi¸o dôc ë møc ®é ngµy cµng cao. X· héi hãa gi¸o dôc sÏ lµm cho nhiÒu chñ thÓ cã thÓ cïng tham gia cung cÊp dÞch vô gi¸o dôc, do ®ã thóc ®Èy x· héi hãa gi¸o dôc sÏ më réng c¬ héi ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng t¹o lîi nhuËn cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. §Ó thóc ®Èy x· héi hãa gi¸o dôc tr­íc hÕt cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn trong toµn x· héi vÒ chñ tr­¬ng, néi dung x· héi hãa gi¸o dôc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. C«ng t¸c nµy cÇn lµm th­êng xuyªn, sinh ®éng vµ ®a d¹ng ®Ó t¹o cho mäi ng­êi d©n cã ý thøc tr¸ch nhiÖm s©u s¾c víi sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ®Êt n­íc. Trong ®ã cÇn chó ý ®óng møc c«ng t¸c vËn ®éng vµ tuyªn truyÒn ë c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ h¶o t©m. TiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý, giao quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cho c¸c nhµ tr­êng trong viÖc tù chñ tµi chÝnh, tæ chøc bé m¸y nh©n sù vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc ®µo t¹o ®Ó c¸c nhµ tr­êng ph¸t huy ®­îc sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh, sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o. KhuyÕn khÝch chuyÓn c¸c c¬ së c«ng lËp sang ngoµi c«ng lËp vµ thµnh lËp míi c¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp. §¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc ngoµi c«ng lËp. Nhµ n­íc cÇn hç trî tµi chÝnh cho c¸c tr­êng ë c¸c cÊp kh¸c nhau, kh«ng kÓ tr­êng c«ng hay tr­êng t­ v× ng©n s¸ch gi¸o dôc quèc gia lµ do ng­êi d©n ®ãng gãp nªn ph¶i ®Çu t­ c«ng b»ng cho c¶ tr­êng c«ng vµ tr­êng t­. §¶m b¶o b×nh ®¼ng gi÷a c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp trong c¸c vÊn ®Ò nh­ b»ng cÊp, c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi häc sinh, chÝnh s¸ch båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn. Ch­¬ng 3 cña khãa luËn ®· tr×nh bµy vÒ ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m 2020. Tõ kinh nghiÖm thu hót vµ sö dông vèn FDI vµo gi¸o dôc cña hai n­íc Trung Quèc vµ Singapore, mét sè bµi häc kinh nghiÖm cho gi¸o dôc ViÖt Nam ®­îc rót ra. Bªn c¹nh ®ã, cã 5 gi¶i ph¸p ®­îc ®Ò xuÊt nh»m t¨ng c­êng thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc cña ViÖt Nam: c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, ®Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­, cã biÖn ph¸p che ch¾n vµ t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña gi¸o dôc n­íc nhµ, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc, vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn x· héi hãa gi¸o dôc. KÕt luËn Khãa luËn: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p cho FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam” ®­îc hoµn thµnh nh»m ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc cña ViÖt Nam, trªn c¬ së ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc. VÒ c¬ b¶n, khãa luËn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: - Mét lµ: HÖ thèng hãa hÖ thèng gi¸o dôc ViÖt Nam, vµ kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña gi¸o dôc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña quèc gia. - Hai lµ: Nªu bËt ®Æc ®iÓm cña ®Çu t­ cho gi¸o dôc, vµ hÖ thèng hãa c¸c nguån vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ViÖt Nam. - Ba lµ: Nªu ra 4 nh©n tè t¸c ®éng ®Õn FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc cña ViÖt Nam. - Bèn lµ: Ph©n tÝch ho¹t ®éng FDI vµo lÜnh vùc gi¸o dôc cña ViÖt Nam theo 4 khÝa c¹nh lµ: quy m«, tû träng so víi c¸c ngµnh kh¸c, c¬ cÊu theo chñ ®Çu t­, c¬ cÊu theo ®Þa bµn ®Çu t­ vµ c¬ cÊu theo cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o. - N¨m lµ: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc cña ViÖt Nam, bao gåm nh÷ng thµnh tùu, nh÷ng tån t¹i vµ nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn thµnh tùu vµ tån t¹i. - S¸u lµ: Tr×nh bµy ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc tõ nay ®Õn n¨m 2020 cña ViÖt Nam - B¶y lµ: Nghiªn cøu kinh nghiÖm cña 2 n­íc Trung Quèc vµ Singapore, tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc cho ViÖt Nam vÒ viÖc thu hót vµ sö dông vèn FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc. - T¸m lµ: §Ò xuÊt 5 gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn FDI trong lÜnh vùc gi¸o dôc cña ViÖt Nam. VËy cïng víi xu h­íng toµn cÇu hãa gi¸o dôc trªn thÕ giíi, ViÖt Nam còng ®· vµ ®ang më cöa lÜnh vùc gi¸o dôc ®µo t¹o ®Ó ®ãn nhËn nh÷ng tinh hoa cña tri thøc nh©n lo¹i. Tuy nhiªn më cöa còng ®i kÌm theo viÖc nh÷ng gi¸ trÞ tiªu cùc sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn nÒn gi¸o dôc n­íc nhµ, do vËy cÇn hÕt søc cÈn träng vµ cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch s¸ng suèt. Hi väng r»ng trong t­¬ng lai, víi ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, cïng ý chÝ tiÕn thñ kh«ng ngõng häc hái cña thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam sÏ ®­a nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam trë thµnh mét nÒn gi¸o dôc mang ®¼ng cÊp quèc tÕ. Tµi liÖu tham kh¶o Bé Gi¸o dôc& §µo t¹o (2005), LuËt gi¸o dôc ViÖt Nam. Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o (18/12/2008), Dù th¶o chiÕn l­îc ph¸t triÓn ViÖt Nam 2009-2020. Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o (15/08/2009), Sè liÖu thèng kª n¨m häc 2008-2009, www.moet.gov.vn , 31/05/2010. Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé KÕ ho¹ch& §Çu t­ (2005), Th«ng t­ liªn tÞch sè 14/2005/TTLT-BGD&§T-BKH&§T. Bé KÕ ho¹ch& §Çu t­ vµ Bé Lao ®éng th­¬ng binh &x· héi (2004), Th«ng t­ liªn tÞch sè 20/2004/TTLT-BL§TBXH-BKH. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (22/04/2010), V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng IX. Hoµng Thu Hßa (2008), Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o- ch×a khãa cña sù ph¸t triÓn, NXB Tµi ChÝnh. NguyÔn H÷u HiÓu (2007), LuËn ¸n tiÕn sü: Gi¶i ph¸p thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn n­íc ngoµi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn gi¸o dôc ë ViÖt Nam. Linh Linh (21/07/2008), Kinh nghiÖm thu hót FDI cña c¸c c­êng quèc Ch©u ¸, www.doanhnhan360.com , 07/04/2010 Ph­¬ng Loan (09/01/2009), ChØ 23% lao ®éng ViÖt Nam qua ®µo t¹o tay nghÒ, www.vietbao.vn , 31/05/2010. Chu Miªn (25/3/2010), CÇn ®Çu t­ thªm cho gi¸o dôc mÇm non, www.vovnews.vn , 06/04/2010. Ph¹m §ç TiÕn NhËt (08/10/2009), ViÖt Nam ë ®©u trªn b¶n ®å gi¸o dôc thÕ giíi, www.fpt.edu.vn , 12/04/2010. Quúnh Ph¹m (06/04/2010), 11.400 tû ®ång ODA cho gi¸o dôc ®¹i häc, www.hanoimoi.com.vn , 06/06/2010. Duy Quèc (04/12/2009), Lao ®éng trÎ cßn thiÕu ngo¹i ng÷, www.khoadaotao.vn , 25/5/2010. Nh­ Quúnh (29/03/2004), N­íc Anh xuÊt khÈu dÞch vô gi¸o dôc, www.sggp.org.vn , (05/04/2010). Huúnh Böu S¬n (30/04/2010), Kinh tÕ ViÖt Nam vµ ch÷ më kú diÖu, www.vietnamweek.net , 02/05/2010. Kim T©n (13/12/2005), Khi ng­êi giµu cho con häc tr­êng quèc tÕ, www.vietbao.vn , 30/03/2010. Ph¹m Huy Thôy (04/01/2005), MÊy suy nghÜ vÒ nÒn kinh tÕ tri thøc, www.hascon.net , 5/4/2010. Vò Quang ViÖt (19/02/2006), Chi tiªu cho gi¸o dôc- nh÷ng con sè giËt m×nh, www.hce.edu.vn , 06/06/2010.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp cho FDI trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.doc
Luận văn liên quan