Đề tài Thực trạng và giải pháp để xây dựng thương hiệu rau sạch của Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu

PHầN Mở ĐầU Hà Nội ngày nay và cả nước nói chung mức sống của người dân đang ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trình độ và thu nhập của người dân Hà Nội đang tăng mạnh. Bên cạnh đó trong những năm gần đây số vụ ngộ độc thực phẩm đặc biệt là ngộ độc thực phẩm bắt nguồn từ rau ngày càng gia tăng đã gây lên một nỗi hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng. Trước tình hình đó một nhu cầu mới của người tiêu dùng nảy sinh đó chính là mong muốn được sử dụng một loại thực phẩm đảm bảo an toàn, không chứa các chất gây độc, các chất có hại cho sức khoẻ và có nguồn dinh dưỡng cao bổ dưõng. Loại thực phẩm đó gọi chung là thực phẩm sạch. Càng ngày ý thức của người dân về sử dụng thực phẩm sạch thay thế cho thực phẩm thông thường đặc biệt là rau sạch ngày càng tăng cao nhằm bảo vệ sức khoẻ gia đình và chính bản thân họ. Thực phẩm sạch có những đặc tính hơn hẳn thực phẩm thông thường nhưng không chứa các chất gây độc, chất kim loại nặng, , có chất lượng đảm bảo, có lợi cho sức khoẻ thực sự thu hút khách hàng, cung không đủ cầu. Nhưng cho đến bay giờ thì đại đa số người tiêu dùng Hà Nội vẫn đang phải sử dụng các loại thực phẩm không sạch, không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan tại các chợ tạm, người bán hàng rong, trên hè phố, . Mặt khác, nhiều chủ cửa hàng đã vì mục đích lợi nhuận mà bày bán lẫn lộn giữa hai loại thực phẩm sạch và thực phẩm ít sạch trên cùng một sạp hàng. Người tiêu dùng tiền mất tật mang, gây ra nỗi hoang mang lo lắng cho họ, khiến cho người tiêu dùng tỏ ra bàng quan, thờ ơ với thực phẩm sạch. Bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều người tiêu dùng có thiện cảm với thực phẩm sạch nhưng họ không biết phân biệt đâu là sản phẩm sạch và đâu là sản phẩm ít sạch để lựa chọn do hình thức và mẫu mã của hai loại sản phẩm này là hoàn toàn giống nhau. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải xây dựng một thương hiệu cho thực phẩm sạch đặc biệt là rau sạch. Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu là Doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại rau quả sạch với năng suất chất lượng cao cung cấp cho thị trường Hà Nội. Tuy nhiên do Doanh nghiệp mới thành lập nên còn gặp nhiều khó khăn, khả năng tài chính của công ty còn eo hẹp nên chưa thể đưa ra được các chiến lược quảng cáo sản phẩm với quy mô lớn do đó sản phẩm của Doanh nghiệp ít được người tiêu dùng Hà Nội biêt đến. Điều kiện đặt ra cho Doanh nghiệp để có thể xâm nhập vào thị trường mục tiêu- thị trường Hà Nội là cần phải tạo được sự nhận biết của người tiêu dùng về sản phẩm của Doanh nghiệp. Nói cách khác là Doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình một thương hiệu rau sạch để có thể thu hút sự quan tâm chú ý cua khách hàng và cạnh tranh đươc với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường như Xuất phát từ những vấn đề nêu trên đó chính là lý do em lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp để xây dựng thương hiệu rau sạch của “Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu” Trên cơ sở nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, các hoạt động marketing của Doanh nghiệp trong vấn đề xây dựng thương hiệu để từ đó đưa ra các đề xuất nhằm xây dựng thương hiệu rau sạch của. Doanh nghiệp Nội dung chuyên đề gồm 3chương: Chương I: Đặc điểm thị trường rau sạch với vấn đề xây dựng thương hiệu rau sạch. Chương II : Thực trạng xây dựng thương hiệu của Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu Chương III : Đề xuất các giẩi pháp xây dựng thương hiệu của Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu Mục lục PHầN Mở ĐầU 1 Chương I: Đặc điểm thị trường rau sạch với vấn đề xây dựng thương hiệu rau sạch 3 1/ Khái quát về thị trường rau sạch: 3 2/ Phân tích hành vi mua của khách hàng: 4 A / Phân tích hành vi của khách hàng: 4 B. Quá trình ra quyết định và lựa chọn dịch vụ khách hàng: 10 Chương II: Thực trạng xây dựng thương hiệu của Doanh nghiệp 14 1. Thực trạng của Doanh nghiệp sản xuât rau an toan Mộc Châu Marketing và thương hiệu của Doanh nghiệp 14 A. Hoạt động nghiên cứu thị trường: 14 B. Lựa chọn thị trường mục tiêu: 14 C. Marketing- mix cho thương hiệu của Doanh nghiệp: 15 Chương III: Đề xuất các giải pháp xây dựng thương hiệu rau an toàn Mộc Châu 18 A. Logo thương hiệu. 18 B. Màu chuẩn: 18 C. Xây dựng câu khẩu hiệu: 18 D. Tạo sự khác biệt và định vị thương hiệu: 19 F. Xây dựng các chương trình Marketing cho thương hiệu: 22 KếT LUậN 25 TàI LIệU THAM KHảO 26

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2457 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp để xây dựng thương hiệu rau sạch của Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hµ Néi ®ang t¨ng m¹nh. Bªn c¹nh ®ã trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè vô ngé ®éc thùc phÈm ®Æc biÖt lµ ngé ®éc thùc phÈm b¾t nguån tõ rau ngµy cµng gia t¨ng ®· g©y lªn mét nçi hoang mang lo l¾ng cho ng­êi tiªu dïng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã mét nhu cÇu míi cña ng­êi tiªu dïng n¶y sinh ®ã chÝnh lµ mong muèn ®­îc sö dông mét lo¹i thùc phÈm ®¶m b¶o an toµn, kh«ng chøa c¸c chÊt g©y ®éc, c¸c chÊt cã h¹i cho søc khoÎ vµ cã nguån dinh d­ìng cao bæ d­âng. Lo¹i thùc phÈm ®ã gäi chung lµ thùc phÈm s¹ch. Cµng ngµy ý thøc cña ng­êi d©n vÒ sö dông thùc phÈm s¹ch thay thÕ cho thùc phÈm th«ng th­êng ®Æc biÖt lµ rau s¹ch ngµy cµng t¨ng cao nh»m b¶o vÖ søc khoÎ gia ®×nh vµ chÝnh b¶n th©n hä. Thùc phÈm s¹ch cã nh÷ng ®Æc tÝnh h¬n h¼n thùc phÈm th«ng th­êng nh­ng kh«ng chøa c¸c chÊt g©y ®éc, chÊt kim lo¹i nÆng, … , cã chÊt l­îng ®¶m b¶o, cã lîi cho søc khoÎ ®· thùc sù thu hót kh¸ch hµng, cung kh«ng ®ñ cÇu. Nh­ng cho ®Õn bay giê th× ®¹i ®a sè ng­êi tiªu dïng Hµ Néi vÉn ®ang ph¶i sö dông c¸c lo¹i thùc phÈm kh«ng s¹ch, kh«ng ®¶m b¶o an toµn, kh«ng râ nguån gèc xuÊt xø ®­îc bµy b¸n trµn lan t¹i c¸c chî t¹m, ng­êi b¸n hµng rong, trªn hÌ phè,…. MÆt kh¸c, nhiÒu chñ cöa hµng ®· v× môc ®Ých lîi nhuËn mµ bµy b¸n lÉn lén gi÷a hai lo¹i thùc phÈm s¹ch vµ thùc phÈm Ýt s¹ch trªn cïng mét s¹p hµng. Ng­êi tiªu dïng tiÒn mÊt tËt mang, g©y ra nçi hoang mang lo l¾ng cho hä, khiÕn cho ng­êi tiªu dïng tá ra bµng quan, thê ¬ víi thùc phÈm s¹ch. Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn rÊt nhiÒu ng­êi tiªu dïng cã thiÖn c¶m víi thùc phÈm s¹ch nh­ng hä kh«ng biÕt ph©n biÖt ®©u lµ s¶n phÈm s¹ch vµ ®©u lµ s¶n phÈm Ýt s¹ch ®Ó lùa chän do h×nh thøc vµ mÉu m· cña hai lo¹i s¶n phÈm nµy lµ hoµn toµn gièng nhau. VÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay lµ cÇn ph¶i x©y dùng mét th­¬ng hiÖu cho thùc phÈm s¹ch ®Æc biÖt lµ rau s¹ch. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau an toµn Méc Ch©u lµ Doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i rau qu¶ s¹ch víi n¨ng suÊt chÊt l­îng cao cung cÊp cho thÞ tr­êng Hµ Néi. Tuy nhiªn do Doanh nghiÖp míi thµnh lËp nªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty cßn eo hÑp nªn ch­a thÓ ®­a ra ®­îc c¸c chiÕn l­îc qu¶ng c¸o s¶n phÈm víi quy m« lín do ®ã s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp Ýt ®­îc ng­êi tiªu dïng Hµ Néi biªt ®Õn. §iÒu kiÖn ®Æt ra cho Doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ x©m nhËp vµo thÞ tr­êng môc tiªu- thÞ tr­êng Hµ Néi lµ cÇn ph¶i t¹o ®­îc sù nhËn biÕt cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c lµ Doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét th­¬ng hiÖu rau s¹ch ®Ó cã thÓ thu hót sù quan t©m chó ý cua kh¸ch hµng vµ c¹nh tranh ®­¬c víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng nh­ XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn ®ã chÝnh lµ lý do em lùa chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng th­¬ng hiÖu rau s¹ch cña “Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau an toµn Méc Ch©u” Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu hµnh vi ng­êi tiªu dïng, c¸c ho¹t ®éng marketing cña Doanh nghiÖp trong vÊn ®Ò x©y dùng th­¬ng hiÖu ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c ®Ò xuÊt nh»m x©y dùng th­¬ng hiÖu rau s¹ch cña. Doanh nghiÖp Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3ch­¬ng: Ch­¬ng I: §Æc ®iÓm thÞ tr­êng rau s¹ch víi vÊn ®Ò x©y dùng th­¬ng hiÖu rau s¹ch. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng x©y dùng th­¬ng hiÖu cña Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau an toµn Méc Ch©u Ch­¬ng III : §Ò xuÊt c¸c giÈi ph¸p x©y dùng th­¬ng hiÖu cña Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau an toµn Méc Ch©u Ch­¬ng I: §Æc ®iÓm thÞ tr­êng rau s¹ch víi vÊn ®Ò x©y dùng th­¬ng hiÖu rau s¹ch 1/ Kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr­êng rau s¹ch: Tr­íc ®©y ®êi sèng ng­êi d©n nãi chung cßn thÊp, ®êi sèng cña nh©n d©n cßn khã kh¨n th× viÖc ng­êi d©n tiªu dïng thùc phÈm s¹ch ®¾t h¬n s¶n phÈm th«ng th­êng cïng lo¹i tõ 10% - 50% ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ lµ rÊt thÊp. Nh­ng ngµy nay x· héi ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn møc sèng cña c¸c hé gia ®×nh t¨ng lªn ®¸ng kÓ kh«ng cßn thiÕu ¨n n÷a. MÆt kh¸c, nh÷ng n¨m tr­íc ®©y sè vô ngé ®éc x¶y ra ngµy cµng nhiÒu vµ rÊt nghiªm träng g©y mèi lo l¾ng cho ng­êi tiªu dïng lµ cÇn ph¶i mua s¶n phÈm nh­ thÕ nµo ®Ó cã thÓ b¶o vÖ søc khoÎ gia ®×nh hä. Tr­íc t×nh huèng nµy ng­êi d©n b¾t ®Çu ý thøc t×m kiÕm sö dông nguån thùc phÈm ®¶m b¶o an toµn, kh«ng chøa c¸c chÊt ®éc h¹i g©y nguy hiÓm tíi søc khoÎ cña con ng­êi. Tõ ®ã nhu cÇu ®­îc sö dông mét lo¹i thùc phÈm an toµn n¶y sinh vµ ®ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. TÝnh tõ n¨m 2000 ®Õn nay th× nhu cÇu vÒ thùc phÈm s¹ch t¨ng lªn rÊt nhanh vµ cßn tiÕp tôc t¨ng cao h¬n n÷a. Kh¸i niÖm vÒ thùc phÈm s¹ch hay thùc phÈm an toµn kh«ng cßn xa l¹ ®èi víi ng­êi tiªu dïng Hµ Néi. Nh­ng møc ®é hiÓu biÕt cña hä vÒ kh¸i niÖm thùc phÈm s¹ch kh«ng ph¶i lµ ai còng cã thÓ n¾m b¾t ®­îc. Thùc phÈm s¹ch hay thùc phÈm an toµn ®­îc hiÓu lµ nh÷ng lo¹i thùc phÈm kh«ng chøa c¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i ®èi vèi con ng­êi hoÆc kh«ng chøa d­ l­îng c¸c chÊt ®éc h¹i v­ît qu¸ møc cho phÐp. V× vËy khi ng­êi tiªu dïng sö dông rau s¹ch th× hä sÏ ®­îc b¶o ®¶m an toµn vÒ søc khoÎ khi sö dông, kh«ng cßn ph¶i lo l¾ng bÞ ngé ®éc do thùc phÈm g©y ra. Hiªn nay trªn thÞ tr­êng gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i rau s¹ch lµ t­¬ng ®èi cao so víi gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i s¶n phÈm th«ng th­êng cïng lo¹i. Lo¹i s¶n phÈm Gi¸ b¸n s¶n phÈm s¹ch ( ®/kg) Gi¸ b¸n s¶n phÈm th­êng (®/kg) % chªnh lÖch bÝ xanh 3000 2500 20% Da hÊu 7000 5000 40% Xu hµo 2500 2000 25% B¾p c¶i 5200 3500 48.5% Xóp l¬ 4500 2500 80% C¶i th¶o 10500 7000 50% Cµ chua 11000 6000 83% 2/ Ph©n tÝch hµnh vi mua cña kh¸ch hµng: A / Ph©n tÝch hµnh vi cña kh¸ch hµng: a. C¬ cÊu kh¸ch hµng: Gi¸ c¶ thùc phÈm s¹ch hiÖn nay ®¾t h¬n gi¸ thùc phÈm th«ng th­êng tõ 10-50% tuú tõng lo¹i. víi gi¸ cao nh­ vËy th× ®ßi hái nh÷ng hé gia ®×nh cã thu nhËp kh¸ míi cã ®ñ ®iÒu kiÖn tµi chÝnh ®Ó sö dông thùc phÈm s¹ch. Tuy nhiªn rÊt nhiÒu ng­êi tiªu dïng nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc sö dông thùc phÈm s¹ch, vµ mong muèn ®­îc sö dông chóng. Nh­ng do ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh kinh tÕ cßn khã kh¨n nªn ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông s¶n phÈm rau s¹ch, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Hµ Néi. Cã thÓ nãi thÞ tr­êng Hµ Néi lµ mét thÞ tr­êng lín víi trªn 3 triÖu d©n nªn l­îng rau mµ ng­êi d©n Hµ Néi tiªu thô mçi ngµy lµ rÊt lín. Tuy thu nhËp trung b×nh cña hä ®· t¨ng cao h¬n so víi tr­íc nh­ng do gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i rau s¹ch nµy cßn qu¸ cao nªn mét sè ng­êi tiªu dïng mÆc dï cã ý thøc vÒ sö dông thùc phÈm s¹ch nh­ng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó tiªu dïng thùc phÈm s¹ch. NÕu gi¸ thùc phÈm s¹ch chØ ®¾t h¬n gi¸ thùc phÈm th«ng th­êng tõ 5-10%, ph©n phèi réng r·i h¬n th× nhu cÇu vÒ sö dông thùc phÈm s¹ch sÏ cßn tiÕp tôc t¨ng cao h¬n n÷a. Thùc phÈm lµ lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng hµng ngµy vµ ®­îc giao quyÒn cho ng­êi néi chî mua s¾m vµ chÕ biÕn. Do v©y viÖc mua thùc phÈm s¹ch chñ yÕu lµ do c¸ nh©n ®ã quyÕt ®Þnh cã tham kh¶o ý kiÕn c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh vµ b¹n bÌ. Hä cã thÓ mua cho m×nh hä nh­ng chñ yÕu lµ cho c¶ gia ®×nh. Khèi l­îng mua tuú thuéc vµo sè l­îng thµnh viªn trong gia ®×nh cã thÓ tõ 2 ®Õn 6 ng­êi hoÆc h¬n n÷a. NhiÒu nghiªn cøu cho thÊy ng­êi tiªu dïng rÊt quan t©m ®Õn nh·n hiÖu cña s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ trong thêi buæi hiÖn nay sè vô ngé ®éc x¶y ra ngµy cµng nhiÒu, sù ph©n biÖt gi÷a s¶n phÈm s¹ch vµ s¶n phÈm kh«ng s¹ch lµ rÊt khã. Do vËy ng­êi tiªu dïng th­êng dùa vµo viÖc xem nh·n m¸c cña s¶n phÈm ®Ó ph©n biÖt gi÷a s¶n phÈm an toµn vµ kh«ng an toµn. v× vËy viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu cho thùc phÈm s¹ch ®Æc biÖt lµ x©y dùng th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm rau s¹ch lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu cña mçi c¬ së s¶n xuÊt nÕu hä muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. TruyÒn thèng trong c¸c gia ®×nh ViÖt Nam th× ng­êi phô n÷ th­¬ng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc ch¨m lo ®Õn b÷a ¨n cho c¶ gia ®×nh. Hä sÏ lµ ng­êi ®i mua thùc phÈm cho nhu cÇu cña c¶ gia ®×nh. Nh­ng còng kh«ng thÓ lo¹i bá tr­êng hîp cã nh÷ng gia ®×nh ng­êi ®µn «ng tham gia vµo c«ng viÖc néi trî vµ hµnh vi cña hä còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt. Víi mçi mét gia ®×nh th× sè l­îng c¸c thµnh viªn , thu nhËp, së thÝch ¨n uèng cña c¸c thµnh viªn lµ kh¸c nhau. Nh­ gia ®×nh cã ba thµnh viªn th× l­îng rau tiªu thô mét ngµy trung b×nh kho¶ng tõ 0.5-1 kg. Ng­êi ®i mua ,së thÝch ¨n uèng, sè l­îng c¸c thµnh viªn sÏ ¶nh h­ëng lín tíi khèi l­îng chñng lo¹i s¶n phÈm tiªu dïng hµng ngµy.Thu nhËp cña mçi hé sÏ quyÕt ®Þnh hµnh vi mua cña hä. Thu nhËp cao th× viÖc quyÕt ®Þnh tiªu dïng thùc phÈm s¹ch sÏ dÔ dµng h¬n nh÷ng hé cã thu nhËp thÊp. MÆt kh¸c, viÖc lùa chän mua s¶n phÈm cña ng­êi tiªu dïng cßn phô thuécvµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­: së thÝch, thãi quen, phong tôc tËp qu¸n…do ®ã viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm rau s¹ch cÇn ph¶i phï hîp víi v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n ,thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng môc tiªu.Cã nh­ vËy míi cã thÓ thu hót ®­îc sù chó ý cña ng­êi tiªu dïng ®Ó tõ ®ã hä cã thÓ tin t­ëng vµ sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty. b. Sù hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm cña kh¸ch hµng. Ng­êi tiªu dïng ®ang ngµy cµng quan t©m tíi thùc phÈm s¹ch, ®Æc biÖt lµ rau s¹ch. Nhu cÇu vÒ sö dông thùc phÈm s¹ch ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu, cÇu ®· v­ît cung. Nh­ng ng­êi tiªu dïng vÉn cßn mèi lo ng¹i thùc phÈm s¹ch cã thùc sù ®¶m b¶o kh«ng. Ng­êi tiªu dïng lùa chän tiªu dïng rau s¹ch (rau an toµn) hä sÏ ®­îc ®¶m b¶o an toµn vÒ søc khoÎ ,kh«ng cßn lo l¾ng v× lo bÞ ngé ®éc th­c phÈm n÷a. Nh­ng liÖu ng­êi tiªu dïng ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ thùc phÈm s¹ch hay ch­a. trªn thùc tÕ kh¸i niÖm vÒ thùc phÈm s¹ch hay nh­ thÕ nµo ®­îc gäi lµ thùc phÈm s¹ch th× nhiÒu ng­êi tiªu dïng vÉn cßn rÊt m¬ hå ch­a hiÓu ®ù¬c c¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o ®ã lµ thùc phÈm s¹ch. Ng­êi tiªu dïng ®· ý thøc rÊt tèt vÒ c¸c lîi Ých cña viÖc sö dông rau s¹ch ®em l¹i nh­ an toµn, kh«ng g©y ngé ®éc ®èi víi ng­êi sö dông. Sö dông thùc phÈm s¹ch sÏ kh«ng ph¶i lo l¾ng c¸c vÊn ®Ò do thùc phÈm kh«ng s¹ch g©y ra n÷a. khi ®­îc hái hÇu hÕt mäi ng­êi ®Òu cho r»ng viÖc ph©n biÖt gi÷a s¶n phÈm s¹ch vµ s¶n phÈm kh«ng s¹ch lµ rÊt khã. MÆc dï ng­êi tiªu dïng ®· vµo c¸c cöa hµng thùc phÈm s¹ch hay siªu thÞ ®Ó mua nh­ng vÉn cßn nhiÒu lo l¾ng do cã nh÷ng tin ®ån cho r»ng v× môc ®Ých lîi nhuËn c¸c chñ cöa hµng ®· trén c¶ rau Ýt s¹ch b¸n chung víi rau s¹ch hoÆc c¸c nhµ s¶n xuÊt vÉn sö dông c¸c ho¸ chÊt cã h¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cã ®­îc rau ngon b¸n ®­îc gi¸. TÊt c¶ nh÷ng tin ®ån trªn ®· g©y lªn t©m lÝ hoang mang cho ng­êi tiªu dïng khiÕn ng­êi tiªu dïng mÊt tin t­ëng vµo s¶n phÈm s¹ch. Do ®ã x©y dùng th­¬ng hiÖu rau s¹ch lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu víi mçi nhµ s¶n xuÊt. ®Ó ng­êi tiªu dïng cã thÓ yªn t©m khi lùa chän s¶n phÈm mµ kh«ng cÇn ph¶i ph©n v©n lo l¾ng kh«ng biÕt m×nh cã mua ®óng rau an toµn hay kh«ng. viÖc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn s¶n phÈm s¹ch sÏ gióp cho th­¬ng hiÖu cña s¶n phÈm s¹ch ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh. ®Õn nay tr×nh ®é d©n trÝ ngµy cµng cao do ®ã hä ®· ý thøc ®­îc ý nghÜa cña viÖc tiªu dïng thùc phÈm s¹ch nh»m b¶o vÖ søc khoÎ cña gia ®×nh vµ chÝnh b¶n th©n hä. C¸c hé gia ®×nh kh¸ gi¶ ®· chuyÓn sang tiªu dïng thùc phÈm s¹ch kh¸ nhiÒu mÆc dï chi phÝ bá ra ®Ó mua thùc phÈm s¹ch lµ kh«ng nhá. Cµng ngµy sè l­îng ng­êi tiªu dïng chuyÓn sang tiªu dïng thùc phÈm s¹ch ®Æc biÖt lµ rau s¹ch cµng gia t¨ng. ®©y lµ mét dÊu hiÖu tèt cho thÊy s¶n phÈm rau s¹ch ®ang ngµy cµng ®­îc ng­êi tiªu dïng tin dïng vµ sö dông. ViÖc x©y dùng mét th­¬ng hiÖu m¹nh cho s¶n phÈm rau s¹ch sÏ gióp cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt n©ng cao h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu vµ më réng thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr­êng môc tiªu. Tõ thùc tiÔn ®ã cho thÊy mÆc dï ng­êi tiªu dïng kh«ng ph¶i ai còng hiÓu s©u s¾c vÒ b¶n chÊt cña thùc phÈm s¹ch nh­ng còng ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ ý nghÜa cña viÖc sö dông thùc phÈm s¹ch. Nh­ng ®a sè hä vÉn cßn lo l¾ng vÒ chÊt l­îng liÖu cã ®¶m b¶o hay kh«ng v× hiÖn nay mét th­¬ng hiÖu vÒ thùc phÈm s¹ch cßn rÊt mê nh¹t, ch­a thùc sù g©y ®­îc sù quan t©m chó ý cña ng­êi tiªu dïng. Ngoµi vÊn ®Ò chÊt l­îng thùc phÈm s¹ch ra vÊn ®Ò ph©n phèi chóng nh­ thÕ nµo cßn nhiÒu ®iÒu ph¶i xem xÐt vµ c¶ vÊn ®Ò vËn chuyÓn s¶n phÈm s¹ch tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu thô còng ®ang cßn bá ngá. Do ®ã, cã nhiÒu ng­êi muèn ®­îc sö dông thùc phÈm s¹ch nh­ng l¹i kh«ng tiÕp cËn ®­îc víi nguån cung cÊp ®¸ng tin cËy. HiÖn nay theo thèng kª ë Hµ Néi cã kho¶ng gÇn 300 cöa hµng ®Ò biÓn b¸n thùc phÈm s¹ch nh­ng nh­ thÕ vÉn ch­a ®ñ cho mét thµnh phè träng ®iÓm nh­ Hµ Néi. Víi h¬n 3 triÖu d©n nhu cÇu vÒ thùc phÈm s¹ch ®Æc biÖt lµ rau s¹ch lµ rÊt lín vµ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. VÊn ®Ò qu¶n lÝ c¸c cöa hµng b¸n thùc phÈm s¹ch vÉn ch­a ®­îc chÆt chÏ ®· t¹o c¬ héi cho ng­êi b¸n hµng lîi dông s¬ hë ®Ó trµ trén gi÷a hai lo¹i s¶n phÈm s¹ch vµ kh«ng s¹ch g©y ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn h×nh ¶nh cña th­¬ng hiÖu rau s¹ch. c. Møc ®é nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch hµng: Rau s¹ch ( rau an toµn) lµ mét kh¸i niÖm t­ëng chõng nh­ ®· quen thuéc mµ còng rÊt míi ®èi víi ng­êi tiªu dïng. Khi ®­îc hái vÒ lÝ do quyÕt ®Þnh chän lùa sö dông thùc phÈm s¹ch th× ®a sè kh¸ch hµng ®Òu tr¶ lêi lµ nh»m b¶o vÖ søc khoÎ cho b¶n th©n vµ cho gia ®×nh hä. Nh­ng khi ®­îc hái hä hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ thùc phÈm s¹ch th× kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ tr¶ lêi. PhÇn lín nh÷ng ng­êi ®­îc hái ®Òu tr¶ lêi r»ng rau s¹ch hay rau an toµn lµ lo¹i thùc phÈm khi sö dông sÏ kh«ng lo bÞ ngé ®éc n÷a vµ nã cã lîi cho søc kháe. Hä chÊp nhËn bá ra mét chi phÝ cao h¬n ®Ó sö dông thùc phÈm s¹ch nh»m b¶o vÖ søc khoe gia ®×nh hä. Hä th­êng t×m ®Õn c¸c cöa hµng cã uy tÝn, thùc phÈm ®­îc ®ãng gãi niªm phong cã nh·n m¸c, ghi râ nguån gèc xuÊt xø. Nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· cã th­¬ng hiÖu. ®iÒu nµy cho thÊy ng­êi tiªu dïng rÊt quan t©m ®Õn th­¬ng hiÖu cña s¶n phÈm. Th­¬ng hiÖu lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc lùa chän s¶n phÈm cña ng­êi tiªu dïng. HÇu hÕt ng­êi tiªu dïng hiÓu ®­îc tÝnh n¨ng, c«ng dông mµ thùc phÈm s¹ch ®em l¹i nh­ng kh¸i niÖm vÒ thùc phÈm s¹ch nh­ thÕ nµo th× cßn rÊt Ýt ng­êi biÕt ®Õn. ®a sè ng­êi tiªu dïng khi ®­îc hái cho r»ng thùc phÈm ®­îc ®ãng gãi cã bao b× nh·n m¸c, ghi gi¸ c¶ nh­ thÕ nµy th× ch¾c lµ s¶n phÈm s¹ch. Bªn c¹nh ®ã, còng cã kh«ng Ýt hé gia ®×nh cã th¸i ®é thê ¬ ®èi víi viÖc sö dông rau s¹ch thay thÕ cho s¶n phÈm rau th«ng th­êng. Bëi v× hä cho r»ng viÖc kh¼ng ®Þnh ®ã lµ rau s¹ch th× ai sÏ ®øng ra ®¶m b¶o, hoÆc do cöa hµng thùc phÈm s¹ch qu¸ xa viÖc mua s¶n phÈm ph¶i tèn nhiÒu thêi gian nh­ng ch­a ch¾c ®· mua ®óng ®­îc thùc phÈm s¹ch. Së dÜ ng­êi tiªu dïng cã t©m lÝ trªn v× rau s¹ch vÉn ch­a cã ®­îc mét th­¬ng hiÖu m¹nh ®Ó cã thÓ t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng hoÆc c¸c th­¬ng hiÖu rau s¹ch cã nguån gèc xuÊt xø ®­îc b¶o ®¶m an toµn cßn qu¸ Ýt, kh«ng ®ñ ®Ó cung cÊp, bao trïm toµn bé thÞ tr­êng Hµ Néi. Khi ®­îc hái vÒ lÝ do tiªu dïng thùc phÈm s¹ch cña gia ®×nh th× tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu tr¶ lêi v× lÝ do søc khoÎ. Dï chi phÝ cã cao h¬n s¶n phÈm th«ng th­êng tõ 10-50% nh­ng nÕu ®­îc ®¶m b¶o an toµn th× ng­êi tiªu dïng sÏ s½n sµng chÊp nhËn sö dông s¶n phÈm s¹ch. Tuy nhËn thøc cña ng­êi tiªu dïng vÒ tÇm quan träng lµ ch­a thùc sù s©u s¾c nh­ng còng ®ñ ®Ó cho thÞ tr­êng rau s¹ch cã c¬ héi ph¸t triÓn vµ bÒn v÷ng trong t­¬ng lai. d. NhËn thøc vÒ rñi ro liªn quan ®Õn thùc phÈm s¹ch: Cã mét thùc tÕ, dï rÊt cè g¾ng nh­ng hiÖn nay cÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ an toµn trong ¨n uèng vÉn lµ mét nçi lo. Ngé ®éc thøc ¨n vÉn x¶y ra ®Æc biÖt lµ ngé ®éc thùc phÈm b¾t nguån tõ rau. Trong khi ®ã ý thøc cña nhµ s¶n xuÊt ch­a thùc sù thay ®æi vµ viÖc kiÓm so¸t, qu¶n ký chÊt l­îng s¶n phÈm cßn nhiÒu khã kh¨n vµ bÊt cËp. Kh¸i niÖm s¹ch ph¶i hiÓu lµ g¾n liÒn víi sù an toµn trong ¨n uèng chø kh«ng ph¶i lµ s¹ch vÒ m¾t. ng­êi ta kh«ng khái giËt m×nh khi nh÷ng kÕt qu¶ kiÓm tra cña ngµnh y tÕ ®èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm, nh÷ng hµng ¨n uèng, nh÷ng cöa hµng kinh doanh thùc phÊm s¹ch,… hÇu hÕt ®Òu Ýt ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh an toµn thùc phÈm. §Ó cã thùc phÈm s¹ch an toµn th× ®iÒu quyÕt ®Þnh vÉn thuéc vÒ nhµ s¶n xuÊt. NÕu nhµ s¶n xuÊt, ng­êi nu«i trång chØ ch¹y theo lîi nhuËn vµ c«ng t¸c qu¶n lÝ cßn láng lÎo vµ nhiÒu bÊt cËp, nh÷ng chÕ tµi cÇn thiÕt vÉn cßn ®ang thiÕu th× ng­êi tiªu dïng sÏ bÞ thiÖt thßi. Nhê ®Èy m¹nh c«ng t¸c truyÒn th«ng nªn ý thøc cña ng­êi d©n ®· thay ®æi, ng­êi tiªu dïng hiÖn ®· chó ý dÕn thùc phÈm s¹ch, ®Æc biÖt lµ rau s¹ch. Ng­êi tiªu dïng Hµ Néi hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ rau s¹ch còng nh­ nh÷ng t¸c h¹i cña viÖc sö dông rau kh«ng s¹ch g©y ra. Th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng c¶nh b¸o vÒ viÖc c¸c vô ngé ®éc x¶y ra ngµy cµng t¨ng do sö dông rau kh«ng s¹ch ®· cµng lµm t¨ng ý thøc cña ng­êi d©n, ®Æc bÖt lµ ng­êi d©n Hµ Néi. Hµ Néi lµ khu vùc tËp trung nhiÒu tÇng líp trÝ thøc nªn nhËn thøc cña hä vÒ sö dông rau s¹ch còng nh­ t¸c h¹i cña viÖc sö dông rau kh«ng s¹ch g©y ra lµ rÊt râ rµng. T¹i thµnh phè Hµ Néi c¸c cöa hµng rau s¹ch ngµy cµng ®«ng kh¸ch h¬n nh­ng do sè cöa hµng rau s¹ch trªn thÞ tr­êng Hµ Néi cßn Ýt l¹i tËp trung chñ yÕu ë c¸c khu trung t©m siªu thÞ nªn nh÷ng kh¸ch hµng ë xa n¬i ®ã vÉn ch­a ®­îc sö dông s¶n phÈm còng nh­ Ýt biÕt ®Õn c¸c th­¬ng hiÖu hiÖn cã cña s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã muèn thu ®­îc lîi nhuËn cao mét sè cöa hµng ®· trén rau an toµn lÉn víi c¸c lo¹i rau kh¸c kh«ng ®¶m b¶o an toµn. c¸c hiÖn t­îng hµng gi¶ nh­ r­îu, bia, m× chÝnh, thuèc l¸,… ®ang tr«i næi trªn thÞ tr­êng th× rau s¹ch cµng dÔ gi¶ h¬n. nÕu chie nh×n bÒ ngoµi th× mí rau ë chî vµ mí rau b¸n ë cöa hµng rau s¹ch kh«ng kh¸c g× nhau. Cho nªn rÊt nhiÒu ng­êi tiªu dïng lo ng¹i r»ng liÖu chÊt l­îng thùc phÈm s¹ch cã ®¶m b¶o? LÏ nµo ng­êi d©n cø ph¶i bá tiÒn ra mua thùc phÈm an toµn nh­ng thùc tÕ l¹i kh«ng ®¶m b¶o. VËy lµm sao ®Ó cho kh¸ch hµng cã thÓ ph©n biÖt ®­îc s¶n phÈm an toµn víi s¶n phÈm kh«ng an toµn? ViÖc x©y dùng mét th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm, t¹o ra ®iÓm kh¸c biÖt cho s¶n phÈm nh­ : bao b×, nh·n m¸c, ®Þa ®iÓm b¸n sÏ gióp cho kh¸ch hµng c¶m thÊy yªn t©m h¬n khi lùa chän s¶nphÈm cña c«ng ty mµ kh«ng ph¶i tèn nhiÒu thêi gian lùa chän. e. Th¸i ®é kh¸ch hµng: ViÖc sö dông mét lo¹i thùc phÈm an toµn ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng lµ ®iÒu mong muèn cña ng­êi tiªu dïng ®ang sö dông thùc phÈm. Ngµy nay cuéc sèng cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn vÒ mÆt vËt chÊt, do ®ã hä sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông thùc phÈm s¹ch víi gi¸ cao h¬n thùc phÈm th«ng th­êng. NhiÒu vô ngé ®éc thùc phÈm x¶y ra vµ kh¸ nghiªm träng g©y ra nçi lo l¾ng cña nhiÒu ng­êi. NÕu nh­ kh«ng ®­îc ®¶m b¶o tõ phÝa nhµ cung cÊp th× hä còng kh«ng thÓ biÕt liÖu thùc phÈm hä dïng cã ®¶m b¶o s¹ch hay kh«ng. hä kh«ng thÓ ph©n biÖt ®­îc ®©u sÏ lµ thùc phÈm s¹ch vµ ®©u lµ thùc phÈm kh«ng s¹ch. Nªn viÖc x©y dùng mét th­¬ng hiÖu rau s¹ch ®¶m b¶o an toµn, cã uy tÝn lµc«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu cña mçi c¬ së s¶n xuÊt. HiÖn nay, trªn ®Þa bµn Hµ Néi, sè cöa hµng cung cÊp thùc phÈm s¹ch cã uy tÝn cßn rÊt Ýt nªn khã tiÕp cËn víi mäi ng­êi tiªu dïng. Trong khi ®ã nh÷ng ng­êi tiªu dïng muèn s¶n phÈm cña c¸c cöa hµng nµy lµ rÊt lín, do c¸c s¶n phÈm ë ®©y ®· cã th­¬ng hiÖu. S¶n phÈm ®­îc bao gãi, nh·n m¸c ghi râ nguån gèc xuÊt xø. MÆt kh¸c cöa hµng l¹i cã uy tÝn nªn ng­êi tiªu dïng c¶m thÊy tin t­ëng khi mua s¶n phÈm cña cöa hµng. mÆc dï sè tiÒn hä bá ra ®Ó mua s¶n phÈm cña cöa hµng lÇ ®¾t h¬n so víi c¸c cöa hµng kh¸c kh«ng cã uy tÝn, s¶n phÈm kh«ng râ nguån gèc xuÊt xø. ®iÒu nµy mét lÇn n÷a ®· kh¼ng ®Þnh viÖc x©y dùng mét th­¬ng hiÖu rau s¹ch lµ mét c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®Ó Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau an toµn Méc Ch©u cã thÓ x©m nhËp vµo thÞ tr­êng môc tiªu vµ më réng thÞ phÇn. MÆt kh¸c chñng lo¹i thùc phÈm s¹ch ®Æc biÖt lµ rau s¹ch cßn Ýt, mÉu m· s¶n phÈm ch­a phong phó, kh«ng b¾t m¾t, nhiÒu lo¹i mµ ng­êi tiªu dïng cÇn l¹i kh«ng cã v× vËy khiÕn cho nhiÒu ng­êi tiªu dïng vÉn ph¶i mua thùc phÈm ë ngoµi chî ®Ó thay thÕ cho nh÷ng chñng lo¹i s¶n phÈm mµ rau s¹ch vÉn ch­a cã. Bªn c¹nh ®ã l¹i cã rÊt nhiÒu th«ng tin xÊu vÒ viÖc b¸n thùc phÈm s¹ch cña c¸c cöa hµng vµ nhµ cung cÊp, vµ ®Æc biÖt lµ gi¸ b¸n thùc phÈm s¹ch cßn qu¸ cao cho nªn nhiÒu ng­êi tiªu dïng vÉn cßn thê ¬ víi thùc phÈm s¹ch hoÆc cã quan t©m nh­ng kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông s¶n phÈm s¹ch. B. Qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh vµ lùa chän dÞch vô kh¸ch hµng: ®Ó ®i tíi hµnh ®éng mua, ng­êi tiªu dïng th­êng tr¶i qua mét tiÕn tr×nh gåm c¸c giai ®o¹n: NhËn thøc vÊn ®Ò T×m kiÕm th«ng tinvµ ®¸nh gi¸ Qu¸ tr×nh mua Hµnh vi sau mua a. NhËn thøc vÊn ®Ò: Qu¸ tr×nh mua s¾m b¾t ®Çu tõ khi ng­êi mua ý thøc ®­îc vÊn ®Ò hay nhu cÇu. Sè vô ngé ®éc x¶y ra do sö dông thùc phÈm kh«ng râ nguån gèc, xuÊt xø ®Æc biÖt lµ rau ngµy cµng nhiÒu vµ ®­îc bµy b¸n ë c¸c chî trªn hÌ phè,…. G©y ra nçi hoang mang lo l¾ng cho ng­êi tiªu dïng. ViÖc c¸c vô ngé ®éc x¶y ra do sö dông rau kh«ng s¹ch ®· khiÕn ng­êi tiªu dïng quyÕt ®Þnh chuyÓn sang sö dông rau s¹ch ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ cho gia ®×nh hä. Do ®ã víi lÝ do b¶o vÖ søc khoÎ cña b¶n th©n vµ gia ®×nh m×nh, nhiÒu bµ néi trî ®· quyÕt ®Þnh bá ra mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó ¨n rau s¹ch hµng ngµy dï gi¸ thµnh cao h¬n do c¸c lo¹i rau kh¸c. Thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng cña hä ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, ý niÖm vÒ sö dông mét lo¹i thùc phÈm s¹ch ®¶m b¶o an toµn ®Ó ®em l¹i nguån søc khoÎ quÝ b¸u cho c¶ gia ®×nh ®ang ngµy cµng th«i thóc hä vµ trë thµnh ®éng lùc thóc ®¶y hä hµnh ®éng ý thøc vÒ nhu cÇu nµy còng cã thÓ b¾t nguån tõ mét t¸c nh©n kÝch thÝch bªn ngoµi. ng­êi tiªu dïng cã thÓ ®i qua mét cöa hµng b¸n thùc phÈm s¹ch vµ h×nh ¶nh vÒ lo¹i thùc phÈm s¹ch ®­îc ®ãng gãi d¸n tem, kÑp ®Þa chØ , ghi râ c¬ së s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng ®èi víi ng­êi tiªu dïng ®Ó cã thÓ kÝch thÝch hä. Còng cã thÓ ng­êi hµng xãm cña hä ®ang sö dông thùc phÈm s¹ch vµ c¶m thÊy rÊt yªn t©m vµ giíi thiÖu cho hä… c¸c nh©n tè kÝch thÝch nµy ®Òu cã thÓ gîi lªn mét vÊn ®Ò hay mét nhu cÇu nµo ®ã. Mét th­¬ng hiÖu m¹nh sÏ thu hót sù biÕt ®Õn cña kh¸ch hµng, tõ ®ã kh¸ch hµng cã thÓ mua vµ sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty nÕu hä cho r»ng ®ã lµ s¶n phÈm tèt cã uy tÝn chÊt l­îng. b. T×m kiÕm th«ng tin vµ ®¸nh gi¸: . Ng­êi tiªu dïng cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin tõ c¸c nguån sau: - Nguån th«ng tin c¸ nh©n, gia ®×nh, b¹n bÌ, hµng xãm, ng­êi quen. - Nguån th«ng tin th­¬ng m¹i :Qu¶ng c¶o, nh©n viªn b¸n hµng, ®¹i lÝ… - Nguån th«ng tin céng ®ång: C¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c tæ chøc nghiªn cøu ng­êi tiªu dïng. - Nguån th«ng tin thùc nghiÖm : Quan s¸t vµ sö dông s¶n phÈm c. QuyÕt ®Þnh mua hµng: ë giai ®äan t×m kiÕm th«ng tin vµ ®¸nh gi¸ ng­êi tiªu dïng ®· cã thiÖn c¶m, së thÝch ®èi víi thùc phÈm s¹ch. Hä còng cã thÓ h×nh thµnh nªn ý ®Þnh sÏ mua vµ sö dông thùc phÈm s¹ch. Nh­ng cßn hai yÕu tè n÷a cã thÓ xem vµo gi÷a ý ®Þnh mua vµ quyÕt ®Þnh mua. YÕu tè thø nhÊt: Th¸i ®é cña nh÷ng ng­êi kh¸c. NÕu nh­ nh÷ng ng­êi b¹n, ®ång nghiÖp, hµng xãm vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh l¹i ph¶n c¶m víi rau s¹ch do hä cã c¸c nguån th«ng tin ng­îc víi hä th× viÖc ra quyÕt ®Þnh mua vµ sö dông hay kh«ng cña hä sÏ bÞ dao ®éng. Th¸i ®é ph¶n ®èi cña ng­êi kh¸c cµng m¹nh vµ nh÷ng ng­êi ®ã gÇn gòi víi ng­êi tiªu dïng th× cµng cã nhiÒu kh¶ n¨ng ng­êi tiªu dïng ®iÒu chØnh ý ®Þnh mua hµng cña m×nh. Nh­ng ng­îc l¹i nÕu hä ®­îc ñng hé tõ nh÷ng ng­êi gÇn gòi xung quanh th× ®iÒu ®ã cµng th«i thóc hä nhanh chãng ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mua vµ sö dông. YÕu tè thø hai: ¶nh h­ëng cña nh÷ng yÕu tè, t×nh huèng bÊt ngê. Ng­êi tiªu dïng h×nh thµnh ý ®Þnh mua hµng trªn c¬ së nh÷ng yÕu tè nh­ thu nhËp, gi¸ s¶n phÈm, lîi Ých cña s¶n phÈm,… nh­ng khi hä chuÈn bÞ hµnh ®éng th× nh÷ng yÕu tè t×nh huèng bÊt ngê cã thÓ xuÊt hiÖn ®ét ngét lµm thay ®æi ý ®Þnh mua hµng. Ng­êi tiªu dïng cã thÓ c¶m thËt khã kh¨n vµ bÊt tiÖn khi ph¶i ®i xa míi mua ®­îc thùc phÈm s¹ch hoÆc khi ®i ra tíi cöa hµng thùc phÈm s¹ch th× s¶n phÈm l¹i kh«ng ­ng ý, kh«ng cã lo¹i m×nh cÇn, th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn kh«ng tèt…. Cã thÓ lµm hä huû bá quyÕt ®Þnh mua. QuyÕt ®Þnh cña ng­êi tiªu dïng thay ®æi, ho·n hay huû bá quyÕt ®Þnh mua hµng chÞu ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu cña rñi ro nhËn thøc ®­îc. Møc ®é rñi ro nhËn thøc ®­îc thay ®æi tuú thuéc vµo sè tiÒn bÞ mÊt. Hä cã thÓ lo l¾ng v× ®· bá chi phÝ cao nh­ng cã thÓ mua ph¶i thùc phÈm kh«ng an toµn, møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n cña c¸c tÝnh chÊt vµ sù tù tin cña ng­êi tiªu dïng; hay viÖc thö nghiÖm sö dông s¶n phÈm s¹ch kh«ng cho kÕt qu¶ nh­ hä mong ®îi. §iÒu nµy cã thÓ dÉn tíi viÖc ho·n quyÕt ®Þnh ®Ó t×m kiÕm thªm th«ng tin tõ b¹n bÌ, ng­êi th©n hoÆc c¸c chuyªn gia…. HoÆc còng cã thÓ huû bá quyÕt ®Þnh mua. VÊn ®Ò nµy ®Æt ra yªu cÇu ®ßi hái nhµ cung cÊp cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ®em l¹i sù tho¶ m·n tèt nhÊt cho kh¸ch hµng. Sau khi quyÕt ®Þnh sÏ mua vµ sö dông thùc phÈm s¹ch ng­êi tiªu dïng sÏ ®i tíi hµnh ®éng mua vµ sö dông s¶n phÈm .Sau khi sö dông s¶n phÈm hä sÏ cã nh÷ng c¶m gi¸c nhÊt ®Þnh nh­ thùc sù thÝch thó hoÆc kh«ng hµi lßng nh­ mong muèn d. Hµnh vi sau mua Sau khi mua vµ sö dông rau s¹ch , ng­êi tiªu dïng sÏ c¶m thÊy hµi lßng hay kh«ng hµi lßng ë mét møc ®é nµo ®ã vµ nã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn hµnh vi mua tiÕp theo cña ng­êi tiªu dïng. Sù hµi lßng hay kh«ng hµi lßng cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc t¹o dùng h×nh ¶nh cña th­¬ng hiÖu cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Mét sè kh¸ch hµng sau khi sö dông s¶n phÈm cã thÓ cã th¸i ®é tèt vµ hä vÉn quyÕt ®Þnh tiÕp tôc dïng s¶n phÈm s¹ch. Nh­ng còng cã nh÷ng kh¸ch hµng sau khi sö dông th× quyÕt ®Þnh kh«ng mua n÷a do hä c¶m thÊy s¶n phÈm s¹ch kh«ng cã g× kh¸c so víi c¸c s¶n phÈm th«ng th­êng thËm chÝ cßn kh«ng ngon b»ng c¸c lo¹i rau th«ng th­êng. C¸c ph¶n øng cña kh¸ch hµng sau khi mua cã ¶nh h­ëng rÊt quan träng ®Õn viÖc x©y dùng h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu rau s¹ch. Do ®ã c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Ó cã ®­îc thµnh c«ng cÇn ph¶i biÕt quan t©m theo dâi c¸c ph¶n øng cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng. Sù hµi lßng cµng cao khi s¶n phÈm ®¸p øng tèt sù mong ®îi vµ ­íc muèn cña ng­êi tiªu dïng. Sù hµi lßng hoÆc bÊt m·n cña ng­êi tiªu dïng sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi th¸i ®é cña hä khi hä cã nhu cÇu mua l¹i s¶n phÈm vµ khi hä truyÒn b¸ vÒ s¶n phÈm cho ng­êi kh¸c. Khi kh¸ch hµng kh«ng hµi lßng biÓu hiÖn th­êng thÊy cña hä lµ kh«ng mua vµ sö dông thùc phÈm s¹ch n÷a hoÆc t×m kiÕm thªm th«ng tin hoÆc nhµ cung cÊp míi ®Ó gi¶m bít sù khã chÞu mµ s¶n phÈm mang l¹i. ë mét møc ®é cao h¬n, hoÆc cã mét sè ng­êi tiªu dïng sÏ h×nh thµnh nªn th¸i ®é tÈy chay, tuyªn truyÒn xÊu vÒ s¶n phÈm, vÒ nhµ cung cÊp g©y bÊt lîi cho h×nh ¶nh cña nhµ s¶n xuÊt. §Æc biÖt ®èi víi thùc phÈm s¹ch ®Æc biÖt lµ rau s¹ch lµ lo¹i hµng ho¸ ®ang ph¸t triÓn nhanh vµ dÇn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng th× vÊn ®Ò nµy lµ rÊt quan träng. Sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cho thùc phÈm s¹ch cã thÓ ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn theo nh­ mong muèn cña mäi ng­êi. Nh÷ng ®¸ng gi¸ sau mua cña kh¸ch hµng tr­íc hÕt cÇn ®­îc coi lµ nh÷ng chØ b¸o vÒ sù thµnh c«ng hoÆc ch­a thµnh c«ng, ®iÒu g× ®em l¹i th¸i ®é thiÖn chÝ víi s¶n phÈm, nhµ cung cÊp thùc phÈm s¹ch. Vµ ®ã còng chÝnh lµ nh÷ng gi¶i ph¸p tèt gióp cho thÞ tr­êng thùc phÈm s¹ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Ng­îc l¹i víi nh÷ng th¸i ®é thiÕu thiÖn chÝ cña kh¸ch hµng cÇn ph¶i t×m c¸ch kh¾c phôc ®Ó lµm gi¶m møc ®é kh«ng hµi lßng cña hä. NÕu kh«ng ®ã cã thÓ lµ nh÷ng lÝ do trùc tiÕp lµm cho thùc phÈm s¹ch kh«ng thÓ len lái vµo ®êi sèng cña ng­êi d©n. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng x©y dùng th­¬ng hiÖu cña Doanh nghiÖp 1. Thùc tr¹ng cña Doanh nghiÖp s¶n xu©t rau an toan Méc Ch©u Marketing vµ th­¬ng hiÖu cña Doanh nghiÖp A. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng: Trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng th× thÞ tr­êng lu«n lµ yÕu tè quan träng bËc nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc thÞ tr­êng ®Çu ra míi cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®­îc. Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó biÕt ®­îc nh÷ng th«ng tin cô thÓ nh­ thÞ tr­êng lµ g×? sè l­îng lµ bao nhiªu? chÊt l­îng mÉu m· nh­ thÕ nµo? gi¸ c¶ lµ bao nhiªu? ®Ó tõ ®ã sÏ gióp Doanh nghiÖp ®iÒu chØnh ®­îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh sao cho phï hîp víi thùc tÕ vµ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp Nh×n chung ho¹t ®éng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng cña Doanh nghiÖp cßn yÕu. ViÖc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng míi chØ dõng l¹i ë viÖc thu thËp vµ ph©n thÝch c¸c d÷ liÖu thø cÊp, viÖc ®iÒu tra cßn thiÕu t×nh chuyªn nghiÖp nªn kÕt qu¶ c«ng viÖc kh«ng cao. Së dÜ nh­ vËy lµ do Doanh nghiÖp míi thµnh lËp, Doanh nghiÖp vÉn cßn ph¶i bï lç, kh¶ n¨ng tµi chÝnh kh«ng cao nªn c«ng ty kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thuª c¸c chuyªn gia nghiªn cøu thÞ tr­êng hay tiÕn hµnh nh÷ng cuéc nghiªn cøu thÞ tr­êng víi qui m« lín do chi phÝ ®Ó bá ra cho c¸c cuéc nghiªn cøu nµy lµ rÊt lín, Doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc. B. Lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu: Doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i rau qu¶ cã n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cao.S¶n phÈm mµ Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra sÏ d­îc tiªu thô 100% t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam,khi s¶n xuÊt ®¹t quy m« lín th× sÏ tham gia xu©t kh©u ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Do hiÖn t¹i Doanh nghiÖp míi thµnh lËp,®ang trong thêi k× x©y dùng c¬ b¶n nªn s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp cßn Ýt nªn thÞ tr­êng chñ yÕu cña Doanh nghiÖp hiÖn nay lµ thÞ tr­êng Hµ Néi. Tuy nhiªn do chñng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty cßn qu¸ Ýt,c¸c s¶n phÈm d­îc s¶n xuÊt theo mïa vô, l­îng s¶n phÈm cung cÊp cho thÞ tr­êng kh«ng th­êng xuyªn do ®ã viªc göi b¸n c¸c s¶n phÈm t¹i c¸c cöa hµng ®¹i lý cã uy tÝnlµ rÊt khã nªnviÖc tuyªn truyÒn vµ giíi thiÖu s¶n phÈm nh»m thu hót sù biÕt dÕn cña ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng lµ rÊt khã kh¨n. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm trªn nh»m n©ng cao sù nhËn thøc cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp, Doanh nghiÖp ®ang tiÕn hµnh më réng quy m« s¶n xu©t víi nhiÒu chñng lo¹i ®Ó cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng Hµ Néi. Tuy nhiªn,®øng tr­íc mét thùc tÕ lµ Doanh nghiÖp cã danh tiÕng . Do ®ã ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn s¶n phÈm cña m×nh Doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®Þnh vÞ s¶n phÈm.Tõ ®ã tõng b­íc x©y dùng cho Doanh nghiÖp s¹ch ®¶m b¶o an toµn vµ ®­îc nhiªu ng­êi tiªu dïng biªt ®Õn. §èi víi mét Doanh nghiÖp míi thµnh lËp nh­ Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau an toµn Méc Ch©u th× viÖc x©y dùng cho m×nh mét th­¬ng hiÖu rau s¹ch ®­îc nhiªu ng­êi biÕt ®Õn lµ ®iÒu rÊt khã kh¨n.NhÊt lµ trong ®iÒu kiÑn hiÖn nay cña Doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp cßn khã kh¨n .Nh­ng ®©y lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®Ó Doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng môc tiªu. C. Marketing- mix cho th­¬ng hiÖu cña Doanh nghiÖp: a. X©y dùng tªn th­¬ng hiÖu: Ch­a bao giê th­¬ng hiÖu l¹i lµ mét chñ ®Ò thêi sù ®­îc c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc, c¸c hiÖp héi th­¬ng m¹i quan t©m mét c¸ch ®Æc biÖt nh­ hiÖn nay. Th­¬ng hiÖu lµ mét tµi s¶n hÕt søc to lín, nã lµ ph­¬ng tiÖn ghi nhËn, b¶o vÖ vµ thÓ hiÖn thµnh qu¶ cña doanh nghiÖp. Mét th­¬ng hiÖu m¹nh sÏ ®em l¹i sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ phÇn, n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh, t¹o danh tiÕng vµ lîi nhuËn. MÆc dï vËy víi mét sè doanh nghiÖp, viÖc t¹o dùng th­¬ng hiÖu vÉn cßn lµ mét vÊn ®Ò xa l¹ vµ míi mÎ kh«ng Ýt doanh nghiÖp chØ ch¨m chót s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ ch­a khai th¸c, thËm chÝ ®Ó l·ng phÝ, mÊt m¸t tµi s¶n khæng lå mµ m×nh vèn cã. Mét sè doanh nghiÖp l¹i quan niÖm ®¬n gi¶n, t¹o dùng th­¬ng hiÖu chØ lµ thuÇn tuý ®Æt cho s¶n phÈm mét c¸i tªn mµ kh«ng nhËn thøc ®­îc ®Çy ®ñ r»ng ®Ó cã mét c¸i th­¬ng hiÖu m¹nh lµ c¶ mét qu¸ tr×nh bÒn bØ, víi nh÷ng nç lùc liªn tôc vµ cÇn ®­îc trî gióp bëi c¸c ph­¬ng ph¸p vµ kü n¨ng chuyªn biÖt. §©y chÝnh lµ ®iÒu mµ Doanh nghiÖp m¾c ph¶i trong viÖc t¹o dùng th­¬ng hiÖu do s¶n phÈm cña m×nh. H×nh ¶nh víi viÒn xanh khiÕn cho chóng ta cã thÓ liªn t­ëng tíi nh÷ng tråi non, tíi mµu canh cña rau. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp cßn qu¸ yÕu nªn Doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc nh»m giíi thiÖu qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña m×nh còng nh­ viÖc thuª c¸c chuyªn gia Marketing trong viÖc x©y dùng tªn th­¬ng hiÖu rau s¹ch cña Doanh nghiÖp,Doanh nghiÖp ®· x©y dùng cho m×nh tªn th­¬ng hiÑu lµ chÝnh tªn cña Doanh nghiÖp “Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau an toµn Méc Ch©u” Tuy nhiªn, hiÖn t¹i Doanh nghiÖp vÉn ch­a cã mét chiÕn l­îc cô thÓ cho viÖc khuÕch ch­¬ng th­¬ng hiÖu cña m×nh. Do ®iÒu kiªn tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp cßn eo hÑp nªn qu¸ tr×nh truyÒn th«ng, khuÕch ch­¬ng th­¬ng hiÖu chØ dõng l¹i ë viÖc tham Doanh nghiÖp gia vao c¸c ch­¬ng tr×nh héi chî triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm s¹ch vµ chµo b¸n s¶n phÈm cña c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ. b. Kªnh ph©n phèi: Kªnh ph©n phèi lµ con ®­êng ®i cña hµng ho¸ tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn níi tiªu dïng. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt sö dông c¸c kªnh ph©n phèi nh­ lµ c«ng cô quan träng gióp hä thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng trong dµi h¹n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay, viÖc t¹o ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh ngµy cµng khã, duy tr× lîi thÕ c¹nh tranh trong dµi h¹n l¹i khã h¬n nhiÒu. C¸c biÖn ph¸p vÒ s¶n phÈm, qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, c¾t gi¶m gi¸ b¸n,… chØ cã lîi thÕ ng¾n h¹n, bëi c¸c doanh nghiÖp kh¸c dÔ dµng vµ nhanh chãng lµm theo. ViÖc tËp trung ph¸t triÓn m¹ng l­íi kªnh ph©n phèi sÏ gióp cho doanh nghiÖp x©y dùng vµ duy tr× ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n, nãi c¸ch kh¸c mét kªnh ph©n phèi hîp lÝ sÏ gióp cho doanh nghiÖp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh­ ®Þnh vÞ h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu cña m×nh. MÆc dï vËy ho¹t ®éng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp vÉn cßn yÕu,kªnh ph©n phèi mang tÝnh truyÒn thèng, ph©n phèi s¶n phÈm míi chØ dõng l¹i ë viÖc ®­a s¶n phÈm ®Õn c¸c chî ®Çu mèi vµ mét sè kh¸ch hµng quen mµ ch­a ph¸t triÓn cho m×nh ®­îc nh÷ng kªnh ph©n phèi míi. Nh×n chung Doanh nghiÖp vÉn ch­a x©y dùng cho m×nh mét kªnh ph©n phèi hîp lÝ Doanh nghiÖp . vÉn ch­a cã c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña chÝnh Doanh nghiÖp m×nh. c. Ho¹t ®éng truyÒn th«ng cho th­¬ng hiÖu cña Doanh nghiÖp Ho¹t ®éng truyÒn th«ng ®ãng vai trß quan träng trong chiÕn l­îc x©y dùng h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu cña s¶n phÈm. Nã gióp cho nhµ s¶n xuÊt cã thÓ truyÒn t¶i ý ®å cña nhµ s¶n xuÊt tíi ng­êi tiªu dïng còng nh­ nh÷ng dÊu hiÖu ®Ó ng­êi tiªu dïng cã thÓ nhËn ra s¶n phÈm cña hä. MÆc dï nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng truyÒn th«ng trong viÖc x©y dùng, khuÕch tr­¬ng h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu cña m×nh nh­ng do ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp cßn yÕu nªn c«ng ty cÉn ch­a cã mét chiÕn l­îc truyÒn th«ng s¶n phÈm, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu cô thÓ. Ho¹t ®éng truyÒn th«ng cña Doanh nghiÖp míi chØ dõng l¹i ë viÖc cö nh©n viªn tiÕp thÞ ®i chµo hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë c¸c chî ®Çu mèi vµ mét sè kh¸ch hµng quen kh¸c. d. ChÝnh s¸ch gi¸: ChÝnh s¸ch gi¸ cña Doanh nghiÖp kh«ng æn ®Þnh.Gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i s¶n phÈm phô thuéc vµo mïa vô: ®Çu vô gi¸ cña c¸c lo¹i s¶n phÈm rÊt cao nh­ng ®Õn gi÷a vµ cuèi vô th× gi¸ cña c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy l¹i h¹ xuèng, thËm chÝ rÊt thÊp. VÝ dô nh­: gi¸ cña §Ëu Hµ Lan ®Çu vô lµ 40.000/kg nh­ng ®Õn c­èi vô gi¸ chØ cßn 10.000/kg. ViÖc t¨ng gi¶m gi¸ mét c¸ch kh«ng æn ®inh nh­ vËy g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu cho Doanh nghiÖp trong viÖc ho¹ch ®Þnh gi¸ vµ b¸n s¶n phÈm cña m×nh, c¸c ®¹i lý còng kh«ng muèn nhËn b¸n s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp do gi¸ c¶ bÊp bªnh nªn rÊt khã b¸n . Do vËy ®Ó cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ x©y dùng th­¬ng hiÖu cña Doanh nghiÖp th× Doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét chÝnh s¸ch gi¸ æn ®Þnh. Mét chÝnh s¸ch gi¸ æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Doanh nghiÖp trong viÖc chµo b¸n s¶n phÈm còng nh­ c¸c ®¹i lý cã thÓ thÊy yªn t©m khi nhËn b¸n s¶n phÈm cña. Doanh nghiÖp Ch­¬ng III: §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng th­¬ng hiÖu rau an toµn Méc Ch©u A. Logo th­¬ng hiÖu. BiÓu tr­ng logo lµ h×nh thøc tÝn hiÖu quan träng cña th­¬ng hiÖu. Cã thÓ nãi nã ®ãng vai trß h¹t nh©n trong hÖ thèng truyÒn th«ng th­¬ng hiÖu, lµm cho th­¬ng hiÖu ®­îc næi bËt. Cã t¸c dông bæ sung th«ng tin t¹o ra dÊu Ên, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng mµ thêi gian ph¸t hµnh th«ng ®iÖp h¹n chÕ th× vai trß cña biÓu tr­ng logo cµng quan träng h¬n n÷a. Logo th­êng t¹o ra sù liªn t­ëng tèt ®Õn th­¬ng hiÖu. B. Mµu chuÈn: HÖ thèng mµu chuÈn cña Doanh nghiÖp lµ hai mµu xanh tr¾ng. Mµu xanh: thÓ hiÖn mµu xanh c©y l¸, mµu xanh cña sô an b×nh còng nh­ lÜnh vùc kinh doanh cña. Doanh nghiÖp Mµu tr¾ng: thÓ hiÖn sù tinh khiÕt kh«ng vÊy bÈn. §©y còng lµ mét yÕu tè nãi lªn ®é an toµn cña s¶n phÈm. Mét s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt theo mét qui tr×nh c«ng nghÖ s¹ch, kh«ng sö dông bÊt cø mét ho¸ chÊt ®éc h¹i nµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C. X©y dùng c©u khÈu hiÖu: KhÈu hiÖu lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan trängcña th­¬ng hiÖu. Nã gióp truyÒn t¶i nh÷ng th«ng ®iÖp mang t­ t­áng triÕt lÝ kinh doanh vµ th­¬ng hiÖu cã søc truyÒn c¶m, kÝch øng c¶m xóc cña kh¸ch hµng. KhÈu hiÖu gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ l­u l¹i tªn th­¬ng hiÑu còng nh­ nh÷ng gi¸ trÞ cña nã. §Æc biÖt lµ nh÷ng gi¸ trÞ mang tiªu chÝ ®Þnh vÞ, gîi më sù k× väng, thóc ®Èy ®éng c¬ mua s¾m cña kh¸ch hµng. Nã còng lµ mét yÕu tè t¹o ra sù kh¸c biÖt trªn th­¬ng tr­êng gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Mét khÈu hiÖu thµnh c«ng sÏ lµ mét c«ng cô ®Ó duy tr× vµ kh¼ng ®Þnh uytÝn, ®Þa vÞ cña kh¸ch hµng. C©u khÈu hiÖu vÒ néi dung ph¶i ph¶n ¸nh ý ®å, chiÕn l­îc cña th­¬ng hiÖu, nh­ng nã còng ph¶i thÓ hiÖn tÝnh giµu c¶m xóc ®Æc biÖt lµ phï hîp Ýt nhÊt víi v¨n ho¸ cña thÞ tr­êng mµ th­¬ng hiÖu khai th¸c. Nã ph¶i t¹o ra sù gÇn gòi, quan t©m tíi kh¸ch hµng môc tiªu. Mong muèn duy nhÊt cña ng­êi tiªu dïng rau s¹ch trªn thÞ tr­êng Hµ Néi lµ sö dông rau s¹ch ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ gia ®×nh vµ b¶n th©n cña hä. Do ®ã c©u khÈu hiÖu cña Doanh nghiÖp ®Æt ra lµ cÇn ph¶I thÓ hiÖn ®ù¬c mong muèn cña kh¸ch hµng, lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. VÝ dô nh­: “H¹nh phóc víi ng­êi ¨n chay, cÇn ngay víi ng­êi gi¶m bÐo” C©u khÈu hiÖu thÓ hiÖn sù gÇn gòi th©n thiÖn, còng nh­ mét lêi cam kÕt vÒ sù an toµn s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi tiªu dïng. D. T¹o sù kh¸c biÖt vµ ®Þnh vÞ th­¬ng hiÖu: a. T¹o sù kh¸c biÖt: a.1 YÕu tè s¶n phÈm: S¶n phÈm chÝnh hiÖn nay mµ Doanh nghiÖp cung cÊp cho thÞ tr­êng Hµ Néi lµ rau qu¶ s¹ch, do ®ã ®Ó cã thÓ t¹o sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp so víi s¶n phÈm cña c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau s¹ch hay c¸c c¬ së s¶n xuÊt kh¸c th× ngoµi viÖc Doanh nghiÖp ph¸t triÓn: §a d¹ng ho¸ vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm. ChÊt l­îng: ®¶m b¶o lµ rau s¹ch. C¸c s¶n phÈm cã mÉu m· ®Ñp nh­ ®¶m b¶o ®é t­¬i ngon, kh«ng bÞ g·y dËp, kh«ng cã thuèc trõ s©u. §­îc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é thÊp. §­îc chuyªn chë b»ng xe l¹nh theo ®óng tiªu chuÈn cña bé y tÕ. §­îc bao b×, g¾n tem nh·n m¸c ghi râ nguån gèc xuÊt xø. Ngoµi ra ®Ó kÝch thÝch ng­êi tiªu dïng còng nh­ th¹o sù tin t­ëng cña ng­êi tiªu dïng th× ë mçi chñng lo¹i s¶n phÈm, Doanh nghiÖp cã thÓ d¸n mét b¶ng cã thÓ lµ s¬ ®å, h×nh ¶nh thuyÕt minh vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt rau s¹ch cña Doanh nghiÖp lµm t¨ng thªm ®é tin cËy cña kh¸ch hµng vµo s¶n phÈm, tï ®ã kh¸ch hµng dÔ dµngchÊp nhËn s¶n phÈm h¬n. §©y còng chÝnh lµ ®iÓm kh¸c biÖt mµ c¸c Doanh nghiÖp hay c¬ së s¶n xuÊt rau s¹ch kh¸c ch­a lµm ®­îc. b.2/ YÕu tè dÞch vô: Ngoµi viÖc t¹o ra sù kh¸c biÖt tõ yÕu tè s¶n phÈm Doanh nghiÖp còng cã thÓ t¹o ra sù kh¸c biÖt cña m×nh th«ng qua yÕu tè dÞch vô. ®éi ngò nh©n viªn nhiÖt t×nh, hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm, s½n sµng gi¶i ®¸p mäi th¾c m¾c vÒ s¶n phÈm cña ng­êi tiªu dïng. Cã thÓ nhËn l¹i hµng hoÆc ®æi tr¶ hµng nÕu ng­êi tiªu dïng c¶m thÊy kh«ng ­ng ý víi s¶n phÈm mµ hä ®· mua. Ngoµi ra Doanh nghiÖp còng cã thÓ thµnh lËp cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm ®ång thêi lµ nguån cung cÊp hµng cho c¸c siªu thÞ, cöa hµng rau s¹ch kh¸c nhËn b¸n s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp hoÆc Doanh nghiÖp göi b¸n. Víi nh÷ng kh¸ch hµng lín, Doanh nghiÖp cã thÓ giao hµng ®Õn tËn n¬i hoÆc cã thÓ gi¶m gi¸ nÕu kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín. TiÕn hµnh thu mua l¹i nh÷ng s¶n phÈm kh«ng b¸n hÕt trong ngµy cña c¸c cöa hµng ®· nhËn b¸n s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp vµ trî gi¸ 10% cho hä ®Ó kÝch thÝch hä nhËn b¸n s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp ViÖc c¸c cöa hµng rau s¹ch cã uy tÝn nhËn b¸n s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp chÝnh lµ ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi ®Ó Doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng vµ khuÕch tr­¬ng h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu cña m×nh. V× nÕu s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp ®­îc bµy b¸n ë nh÷ng cöa hµng næi tiÕng vµ cã uy tÝn sÏ ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn vµ sö dông do t©m lý ng­êi tiªu dïng thÝch mua s¶n phÈm t¹i c¸c cöa hµng cã uy tÝn. Khi mua s¶n phÈm hä chÞu ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tõ ng­êi b¸n hµng khi ®­a ra quyÕt ®Þnh mua. c.3/ YÕu tè nh©n sù: §µo t¹o vµ tuyÓn dông ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng nhiÖt t×nh, giao tiÕp tèt, hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm. §Æc biÖt Doanh nghiÖp cã thÓ tuyÓn chän ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng tõ nh÷ng nh©n viªn trong Doanh nghiÖp. §éi ngò nh©n viªn nµy lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm giíi thiÖu s¶n phÈm cho kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nh©t lµm cho kh¸ch hµng, ng­êi tiªu dïng c¶m thÊy tin t­ëng h¬n vµo s¶n phÈm cña. Doanh nghiÖp Tõ ®ã th­¬ng hiÖu cña Doanh nghiÖp sÏ ®­îc kh¸ch hµng biÕt ®Õn nhiÒu h¬n. d.4/ BiÓu t­îng, h×nh ¶nh: ViÖc x©y dùng biÓu t­îng h×nh ¶nh cho th­¬ng hiÖu cÇn chó ý x©y dùng lµm sao ®Ó khi kh¸ch hµng ng­êi tiªu dïng nh×n vµo biÓu t­îng h×nh ¶nh ®ã cã thÓ liªn t­ëng ®Õn lÜnh vùc kinh doanh cña Doanh nghiÖp V× h×nh ¶nh cña Doanh nghiÖp th­êng ®­îc liªn hÖ vµ h×nh thµnh trong trÝ nhí ng­êi tiªu dïng nh­ mét nhµ s¶n xuÊt hay cung øng dÞch vô do ®ã h×nh ¶nh Doanh nghiÖp chØ ®­îc liªn hÖ mét c¸ch cô thÓ khi th­¬ng hiÖu cña Doanh nghiÖp ®ãng vai trß næi bËt trong chiÕn l­îc x©y dùng th­¬ng hiÖu. E. §Þnh vÞ th­ong hiÖu: §Þnh vÞ th­ong hiÖu lµ mét chiÕn l­îc Marketing nh¹y c¶m nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng rèi lo¹n thÞ tr­êng, nhiÔu th«ng tin lµm n¶y sinh mét nhu cÇu cÇu ph¶i t¹o mét Ên t­îng riªng, mét c¸ tÝnh cho Doanh nghiÖp, cho th­¬ng hiÖu, cho s¶n phÈm,… nç lùc ®em l¹i h×nh ¶nh riªng dÔ ®i vµo nhËn thøc cña kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau an toµn Méc Ch©u míi thµnh lËp, vÉn ®ang trong thêi k× x©y dùng c¬ b¶n ®iÒu kiÖn kinh doanh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn c¸c chi phÝ qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn vÒ th­¬ng hiÖu, s¶n phÈm cßn h¹n hÑp nªn Doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh ®Þnh vÞ th­¬ng hiÖu th«ng qua gi¸ vµ s¶n phÈm. a.1 §Þnh vÞ th«ng qua gi¸: Theo kÕt qu¶ b¶ng ®iÒu tra nghiªn cøu hµnh vÞ ng­êi tiªu dïng cho thÊy sè l­îng ng­êi quan t©m ®Õn rau s¹ch lµ rÊt lín ( trªn 70%). ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ gia ®×nh m×nh rÊt nhiÒu ng­êi tiªu dïng muèn mua vµ sö dông rau s¹ch. Tuy nhiªn gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i rau s¹ch nµy lµ ®¾t h¬n nhiÒu so víi c¸c lo¹i rau th«ng th­êng ( tõ 10-50%). §ã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc nhiÒu ng­êi tiªu dïng muèn sö dông rau s¹ch nh­ng do thunhËp cña hä cßn thÊp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tiªu dïng, t¹o nªn mét kho¶ng trèng trªn thÞ tr­êng. Doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ c¹nh tranh vµ x©m nhËp vµo thÞ tr­êng môc tiªu th× Doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän chiÕn l­îc ®Þnh vÞ s¶n phÈm ë møc gi¸ thÊp. Gi¸ c¶ nh÷ng lo¹i rau cña Doanh nghiÖp chØ ®¾t h¬n gi¸ cña c¸c lo¹i rau th«ng th­êng tõ 5-15% ®Ó thu hót nh÷ng ®èi t­îng tiªu dïng trªn. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng l­îng ng­êi muèn sö dông rau s¹ch nh­ng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tµi chÝnh ®Ó sö dông do s¶n phÈm qu¸ ®¾t lµ rÊt lín. ViÖc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm ë møc thÊp ®Ó cã thÓ thu hót l­îng kh¸ch hµng nµy cña c«ng ty lµ rÊt l¹c quan. NÕu l­îng kh¸ch hµng nµy sö dông s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp sÏ lµ mét c¬ héi tèt ®Ó Doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng, khuÕch tr­¬ng h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr­êng môc tiªu. b.2 §Þnh vÞ th«ng qua s¶n phÈm: ®Þnh vÞ th­¬ng hiÖu th«ng qua s¶n phÈm lµ c¸ch t¹o cho s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp cã sù kh¸c biÖt h¬n h¼n so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c. Mét s¶n phÈm kh«ng chØ ®­îc coi lµ rau s¹ch mµ cßn lµ mét s¶n phÈm dïng ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ ng­êi tiªu dïng. S¶n phÈm ®­îc bao gãi, nh·n m¸c, ghi râ nguån gèc xuÊt xø, cã g¾n kÌm chøng nhËn cña bé y tÕ vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm nh»m n©ng cao ®é tin cËy cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm. F. X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh Marketing cho th­¬ng hiÖu: f.1/ Tiªu chuÈn ho¸ s¶n phÈm: C¸c s¶n phÈm ®­a ra thÞ tr­êng ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn: §¶m b¶o s¹ch, kh«ng sö dông c¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. MÉu m· ®Ñp, ®¶m b¶o t­¬i ngon. §­îc ®ãng gãi bao b× nh·n m¸c, ghi râ nguån gèc xuÊt xø, ®ång thêi cã dÊu chøng nhËn vÒ ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña bé y tÕ. ViÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn cho s¶n phÈm sÏ gióp cho ng­êi tiªu dïng c¶m thÊy an t©m vµ tin t­ëng h¬n khi sö dông s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp . Gãp phÇn lµm t¨ng uy tÝn cña Doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng môc tiªu. f.2 Bao gãi s¶n phÈm: §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng còng nh­ thÓ hiÖn møc ®é an toµn cña thùc phÈm s¹ch, c¸c s¶n phÈm rau s¹ch tr­íc khi ®em b¸n ra thÞ tr­êng cÇn ®­îc bao gãi cÈn thËn, g¾n tªn nh·n m¸c cña Doanh nghiÖp. Gióp cho ng­êi tiªu dïng cã thÓ nhËn biÕt ®­îc s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp khi tiªu dïng s¶n phÈm. f.3 Ph©n phèi: ThiÕt lË l¹i hÖ thèng kªnh ph©n phèi. Thay v× chØ ®em s¶n phÈm ®Õn b¸n t¹i c¸c chî ®Çu mèi, ph©n phèi nhá lÎ, Doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng thªm nh÷ng cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña. Doanh nghiÖp Göi b¸n t¹i cöa hµng rau s¹ch næi tiÕng nh»m thu hót kh¸ch hµng vµ n©ng cao sù nhËn biÕt vÒ s¶n phÈm cña. Doanh nghiÖp S¶n phÈm cña Doanh nghiÖp ph¶i ®­îc vËn chuyÓn b»ng c¸c lo¹i xe chuyªn dông ®¹t tiªu chuÈn, ngoµi s¶n phÈm giao cho c¸c chî ®Çu mèi Doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn thªm ra c¸c cöa hµng chuyªn kinh doanh thùc phÈm s¹ch, c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp C¬ së s¶n xuÊt Siªu thÞ Cöa hµng rau s¹ch Chî ®Çu mèi Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm DN C¸c ®iÓm b¸n lÎ kh¸c C¸c cöa hµng Ng­êi tiªu dïng cuèi cïng Tuy nhiªn kªnh ph©n phèi thùc phÈm s¹ch ph¶i bao gåm c¸c cöa hµng kinh doanh, kièt cã ®¨ng ký kinh doanh vµ cã giÊy phÐp ®¨ng bu«n b¸n thùc phÈm s¹ch cã thÈm quyÒn ph¶i cã ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®å chøa thùc phÈm, n¬i b¶o qu¶n ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh. f.4/ Gi¸ s¶n phÈm: Do Doanh nghiÖp míi thµnh lËp nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp cßn yÕu. Nªn Doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh c¹nh tranh th«ng qua gi¸. Gi¸ b¸n s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp ®­a ra cã thÓ thÊp h¬n cña ®èi thñ c¹nh tranh. Gi¸ rau s¹ch cña Doanh nghiÖp chØ ®¾t h¬n gi¸ cña c¸c lo¹i rau th«ng th­êng tõ 5-15%, nh»m thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp mong muèn ®­îc sö dông rau s¹ch nh­ng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tµi chÝnh ®Ó mua do thu nhËp cßn thÊp. G. Qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu: TiÕn hµnh c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, lùa chän nh÷ng ®Þa ®iÓm qu¶ng c¸o thÝch hîp nh­ t¹i c¸c héi chî triÓn l·m rau s¹ch, th«ng qua ph¸t tê r¬i… tiÕn tíi x©y dùng vµ ph¸t triÓn Doanh nghiÖp võa lµ Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau s¹ch võa lµ khu du lÞch sinh th¸i nh»m thu hót thªm c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng gióp kh¸ch hµng hiÓu thªm khi tËn m¾t chøng kiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt rau s¹ch cñ Doanh nghiÖp a.Tõ ®ã lµm t¨ng niÒm tin cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm còng nh­ ®Èy m¹nh vµ n©ng cao vÞ thÕ cña Doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng môc tiªu. * Qu¶ng c¸o: HiÖn nay Doanh nghiÖp cßn míi thµnh lËp, ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cßn nhiÒu khã kh¨n do ®ã chi phÝ mµ Doanh nghiÖp dµnh cho qu¶ng c¸o lµ rÊt Ýt thËm chÝ lµ kh«ng cã. Do vËy kh«ng thÓ cã ®­îc nh÷ng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o rÇm ré nh­ cña c¸c h·ng cung cÊp hµng ho¸ næi tiÕng kh¸c nh­ Halida, cocacola….Néi dung truyÒn ®¹t cña c¸c qu¶ng c¸o lµ rÊt h¹n chÕ chñ yÕu tËp chung vµo tÝnh ®¸ng tin cËy cña s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp nh­ng thuéc tÝnh cña s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vµ mong muèn cña ng­êi tiªu dïng vµ sù næi tréi so víi thùc phÈm th«ng th­êng cña thùc phÈm s¹ch. * B¸n hµng c¸ nh©n: §éi ngò nh©n viªn giái cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt am hiÓu vÒ s¶n phÈm. C¸c nh©n viªn b¸n hµng sÏ ®­îc häc qua mét líp b¸n hµng ®µo t¹o ng¾n h¹n vÒ c¸ch thøc quy tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm c¸c gi¸ trÞ dinh d­ìng mµ s¶n phÈm ®em l¹i. * Marketing trùc tiÕp: *Xóc tiÕn b¸n:Gi¶m gi¸ b¸n t¨ng c­êng sù hîp t¸c ®Èy m¹nh tiªu thô cïng víi c¸c trung gian. *Marketing quan hÖ: ThiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c ®¹i lý c¸c cöa hµng b¸n s¶n phÈm cña m×nh, cã c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch nh»m khuyÕn khÝch viÖc tiªu thô më réng kªnh ph©n phèi, thu nhËn th«ng tin ph¶n håi tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý cho s¶n phÈm chiÕn l­îc kinh doanh cña Doanh nghiÖp KÕT LUËN Qua qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi, em thÊy ng­êi d©n thñ ®« ®· quen dÇn víi kh¸i niÖm thùc phÈm s¹ch hay thùc phÈm an toµn. HÇu hÕt ng­êi tiªu dïng ®Òu ®· nhËn thøc ®­îc lîi Ých cña viÖc sö dông thùc phÈm s¹ch. Khi sè vô ngé ®éc thùc phÈm vÉn x¶y ra ngµy cµng nhiÒu vµ kh¸ nghiªm träng do tiªu dïng thùc phÈm kh«ng s¹ch g©y lªn. H¬n n÷a hiªn nay mÉu m· vµ chñng lo¹i c¸c lo¹i s¶n phÈm rau s¹ch cßn ch­a phong phó, gi¸ thµnh l¹i qu¸ cao. Bªn c¹nh ®ã hiÖn t­îng c¸c chñ cöa hµng kinh doanh rau s¹ch v× môc ®Ých lîi nhuËn ®· trµ trén gi÷a rau s¹ch vµ rau kh«ng s¹ch ®Ó b¸n ®· g©y mÊt lßng tin n¬i kh¸ch hµng. KhiÕn kh¸ch hµng c¶m thÊy ph©n v©n lo l¾ng khi sö dông s¶n phÈm. NhiÒu kh¸ch hµng ®· quay l¹i sö dông c¸c lo¹i rau th«ng th­êng víi lÝ do hä cho r»ng hä ph¶i bá tiÒn ra mua s¶n phÈm víi gi¸ cao nh­ng ch­a ch¾c ®· mua ®­îc thùc phÈm s¹ch. Do ®ã, ®Ó co thÓ t¹o niÒm tin cho ng­êi tiªu dïng th× c¸c nhµ s¶n xuÊt, nhµ cung øng cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét th­¬ng hiÖu rau s¹ch. C¸c s¶n phÈm cÇn ph¶i co bao b×, nh·n m¸c hoÆc nÕu kh«ng cã th× Ýt nhÊt còng ph¶i cã yÕu tè nµo ®ã ®Ó kh¼ng ®Þnh víi ng­êi tiªu dïng ®ã lµ rau s¹ch do c¬ së s¶n xuÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kh¸ch hµng vÒ møc ®é an toµn cña s¶n phÈm. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt rau an toµn Méc Ch©u chuyªn s¶n xuÊt rau qu¶ s¹ch víi n¨ng suÊt chÊt l­îng cao. Nh­ng do Doanh nghiÖp míi thµnh lËp nªn s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp cßn Ýt ®­îc c¸c kh¸h hµng ë thÞ tr­êng môc tiªu biÕt ®Õn. Do ®ã, ®Ó cã thÓ x©m nhËp vµo thÞ tr­êng, më réng thÞ phÇn vµ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vèn ®· tån t¹i tõ l©u trªn thÞ tr­êng nh­ HTX V©n Néi, HTX §«ng Xu©n,… th× Doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét th­¬ng hiÖu rau s¹ch nh»m n©ng cao sù nhËn biÕt cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp còng nh­ sù tin t­ëng cña kh¸c hµng vµo s¶n phÈm cña. Doanh nghiÖp Qóa tr×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu lµ c¶ mét qu¸ tr×h rÊt dµi ®ßi hái nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Nã mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao. Do ®ã, ®Ó cã thÓ x©y dùng vµ thiÕt kÕ th­¬ng hiÖu ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é vµ cã tÝnh chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc nµy. Do thêi gian thùc tËp cßn Ýt còng nh­ sù hiÓu biÕt cña em cßn Ýt. Nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt cña em cßn mang tÝnh cßn mang tÝnh chñ quan vµ cßn nhiÒu thiÕu xãt. RÊt mong sù chØ b¶o cña thÇy ®Ó em thªm hiÓu biÕt, vµ cã thÓ lµm tèt h¬n thong nh÷ng ®Ò tµi tiÕp theo còng nh­ c«ng viÖc sau nay cña m×nh. TµI LIÖU THAM KH¶O 1. B¸o Thanh Niªn. 2. B¸o Lao §éng. 3. B¸o ®iÖn tö: google.com.vn. 4. Marketing c¨n b¶n-NXB Gi¸o Dôc. 5.Qu¶n trÞ Marketing-NXB Thèng Kª. 6. Th­¬ng hiÖu-Danh tiÕng vµ lîi nhuËn-NXB Lao §éng x· héi. 7. T¹p chÝ Marketing 8. Marketing ®Þnh h­íng vµo kh¸ch hµng-NXB §ång Nai.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp để xây dựng thương hiệu rau sạch của Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu.DOC
Luận văn liên quan