Đề tài Thực trạng và hiệu quả đầu tư ­ của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư ­ Phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chơng I: Những vấn đề lý luận chung 3 I. Những vấn đề lý luận chung về đầu t và đầu t phát triển. 3 1. Khái niệm đầu t. 3 2. Đầu t phát triển, vai trò và đặc điểm của nó trong nền kinh tế quốc dân. 3 2.1. Khái niệm đầu t phát triển. 3 2.2. Những đặc điểm của hoạt động đầu t phát triển. 4 2.3. Vai trò của hoạt động đầu t phát triển 5 2.3.1. Đầu t vừa tác dụng tới tổng cung vừa tác động đến tổng cầu hàng hoá của nền kinh tế. 5 2.3.2. Đầu t tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế. 5 2.3.3. Đầu t tác động đến tăng trởng và phát triển kinh tế. 6 2.3.4. Đầu t tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 7 2.3.5. Đầu t với việc tăng cờng khả năng công nghệ và khoa học kỹ thuật của đất nớc. 8 2.3.6. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thì đầu t quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở. 9 3. Vốn và nguồn vốn đầu t. 9 3.1. Nguồn vốn trong nớc bao gồm: 9 3.2. Vốn huy động từ nớc ngoài 11 II. Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu t. 12 1. Khái niệm và bản chất kết quả và hiệu quả đầu t. 12 1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích đánh giá kết quả đầu t. 12 1.2. Bản chất và ý nghĩa của việc phân tích đánh giá hiệu quả đầu t 13 1.2.1. Bản chất 13 1.2.2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả tài chính hoạt động đầu t 13 1.3. Bản chất và ý nghĩa của việc đánh giá mặt kinh tế xã hội dự án đầu t. 14 1.3.1. Bản chất 14 1.3.2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả mặt kinh tế-xã hội dự án đầu t 14 2. Phân tích và đánh giá kết quả của hoạt động đầu t 15 2.1. Khối lợng vốn đầu t thực hiện 15 2.2. Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm. 16 2.3. Chỉ tiêu phản ánh mức độ đạt đợc kết quả cuối cùng trong số vốn đầu t đã đợc thực hiện. 17 2.4. Chỉ tiêu phản ánh cờng độ thực hiện đầu t và kết quả cuối cùng của đầu t. 18 3. Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu t. 18 3.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thuần, thu nhập thuần. 18 3.2. Tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu t: 20 3.3. Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu t. 21 3.3.1. Thời hạn thu hồi vốn từ lợi nhuận thuần. 21 3.3.2. Thời hạn thu hồi vốn đầu t từ lợi nhuận thuần và khấu hao. 21 3.4. Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR). 22 4. Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. 23 4.1. Giá trị sản phẩm hàng hoá gia tăng (Giá trị gia tăng). 23 4.2. Việc làm và thu nhập của ngời lao động. 23 4.3. Mức đóng góp vào Ngân sách Nhà nớc. 23 4.4. Một số lợi ích xã hội khác thu đợc từ việc thực hiện dự án. 24 III. Khu đô thị mới và sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới. 24 1. Khái niệm và chức năng của đô thị. 24 1.1. Khái niệm. 24 1.2. Chức năng của đô thị. 25 1.2.1. Chức năng kinh tế. 25 1.2.2. Chức năng xã hội. 26 1.2.3. Chức năng văn hoá. 26 1.2.4. Chức năng quản lý. 27 1.3. Vai trò của đô thị. 27 2. Đặc điểm của các dự án phát triển khu đô thị mới. 27 3. Sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới. 28 Chơng II: Thực trạng và hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng 31 I. Giới thiệu chung về Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị – Bộ Xây Dựng. 31 1. Vai trò, vị trí của Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị. 31 1.1. Vai trò. 31 1.2. Vị trí. 32 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng 33 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty. 33 3.1. Tổng giám đốc. 35 3.2. Các Phó Tổng giám đốc. 35 3.3. Các Công ty thành viên. 35 3.4. Các liên doanh với các đối tác nớc ngoài. 36 3.5. Các phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ. 36 3.6. Các Ban quản lý dự án đầu t và xây dựng. 36 4. Tình hình quản lý nhân sự. 36 II. Thực trạng đầu t phát triển đô thị mới trong thời gian qua. 37 1. Sự hình thành và nhu cầu phát triển các khu đô thị mới. 37 2. Nguồn vốn đầu t cho các dự án phát triển đô thị mới. 40 3. Thực trạng đầu t phát triển đô thị mới của Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng 43 3.1. Vốn đầu t thực hiện. 44 3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu t. 46 3.3. Thành phần vốn đầu t thực hiện. 48 4. Hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà và đô thị. 50 III. Hiệu quả đầu t của dự án khu nhà ở Bắc Linh Đàm. 54 1. Khái quát tình hình thực hiện đầu t của dự án. 54 1.1. Mục tiêu và cơ sở pháp lý thực hiện dự án. 54 1.1.1. Mục tiêu của dự án. 54 1.1.2. Cơ sở pháp lý. 55 1.2. Mô tả khái quát dự án. 56 1.3. Tình hình thực hiện đầu t của dự án. 57 1.3.1. Đầu t xây dựng các công trình. 57 1.3.2. Tiến độ thực hiện dự án. 58 1.3.3. Nguồn vốn đầu t và kế hoạch phân bổ vốn cho từng năm. 60 2. Hiệu quả đầu t của dự án khu nhà ở Bắc Linh Đàm. 65 2.1. Hiệu quả tài chính. 67 2.2. Hiệu quả kinh tế xã hội. 70 Chơng III: Những định hớng và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà và đô thị 71 I. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đầu t 71 1. Thuận lợi. 71 2. Khó khăn. 72 3. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tình hình hoạt động của Tổng công ty. 73 II. Định hớng chung của Tổng công ty trong thời gian tới 77 III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng 78 1. Phát triển các đô thị thông qua những khu đô thị mới phải đợc thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thật và hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn hiện đại. 79 2. Các khu đô thị mới phải đợc thực hiện với một cơ cấu sử dụng đất hợp lý trong từng giai đoạn phát triển, trong đó cần phải tính đến xu hớng phát triển lâu dài. 80 3. Trong việc phát triển các khu đô thị mới, cần xây dựng tập quán, lối sống đô thị hiện đại với việc sống và sinh hoạt tại công trình cao tầng. 80 4. Việc phát triển các khu đô thị mới phải đợc xây dựng kết hợp giữa tính hiện đại với việc coi trọng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 81 5. Để thực hiện phát triển các khu đô thị mới đạt hiệu quả về các mặt cần phải có biện pháp huy động mọi nguồn vốn đầu t. 81 6. Cần có sự tham gia phối hợp của các cơ quan quản lý chuyên ngành. trong quá trình thực hiện các dự án phát triển đô thị mới. 82 7. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 82 8. Tăng cờng công tác quản lý đánh giá xây dựng công trình. 84 9. Một số giải pháp từ các cơ quan quản lý Nhà nớc. 85 IV. Một số kiến nghị 87 Kết luận 89 Danh mục tài liệu tham khảo. 91

doc94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2048 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và hiệu quả đầu tư ­ của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư ­ Phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kh¸c bá vèn thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh trªn c¬ së tu©n thñ quy ho¹ch, kiÕn tróc vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. 1.3.2. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. Dù ¸n ®­îc tiÕn hµnh khëi c«ng x©y dùng vµo th¸ng 1/1997 vµ kÕt thóc vµo cuèi n¨m 2000. TiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chÝnh thÓ hiÖn qua b¶ng 8. ë ®©y tiÕn ®é khëi c«ng x©y dùng c¸c c«ng viÖc ®­îc s¾p xÕp theo thø tù thêi gian t¨ng dÇn. C¸c c«ng viÖc ®Òu ®­îc tiÕn hµnh khëi c«ng ngay sau khi thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng xong. Riªng viÖc thi c«ng ®­êng c¸c lo¹i ®­îc x©y dùng tr­íc ®Ó phôc vô viÖc vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho dù ¸n. C«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc tiÕn hµnh rÊt nhanh chãng lµ do Tæng c«ng ty ®· biÕt kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tæ chøc ®Òn bï cho nh©n d©n hîp lý vµ t¹o ®iÒu kiÖn chuyÓn nghÒ cho ng­êi d©n bÞ thu håi ®Êt v× thÕ ®· kh«ng lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng cña dù ¸n vµ gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho dù ¸n hoµn thµnh ®óng kÕ ho¹ch. C¸c c«ng viÖc ®­îc s¾p xÕp theo mét kÕ ho¹ch thêi gian rÊt khoa häc, ®¶m b¶o cho c¸c c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn ®ång bé mµ vÉn kh«ng g©y t×nh tr¹ng khi th× nhµn rçi, khi th× qu¸ dån dËp. Gãp phÇn cho viÖc qu¶n lý dù ¸n ®­îc thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn ®Çu t­ sÏ cao h¬n. 1.3.3. Nguån vèn ®Çu t­ vµ kÕ ho¹ch ph©n bæ vèn cho tõng n¨m. a) Nguån vèn cho dù ¸n Vèn ®Çu t­ cña dù ¸n ®­îc huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: - Nguån vèn do Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp: §©y lµ dù ¸n thµnh phÇn ®ît I cña dù ¸n khu dÞch vô tæng hîp vµ nhµ ë hå Linh §µm ®­îc Nhµ n­íc giao cho Tæng c«ng ty x©y dùng. H¬n n÷a lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn c¸c dù ¸n cña Tæng c«ng ty thùc hiÖn ®Òu ®­îc Nhµ n­íc cÊp mét phÇn vèn Ng©n s¸ch. Tuy nhiªn do Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cã h¹n vµ cßn ph¶i chi phÝ cho nhiÒu viÖc kh¸c nªn vèn cÊp cho Chñ ®Çu t­ còng kh«ng nhiÒu, mµ Chñ ®Çu t­ ph¶i tù huy ®éng thªm ®Ó ®¶m b¶o cho dù ¸n. ë ®©y vèn Ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp chØ ®­îc 28.636 triÖu ®ång b»ng 20,21% tæng vèn ®Çu t­. Tuy kh«ng nhiÒu nh­ng nã cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi dù ¸n, gióp cho Chñ ®Çu t­ nhanh chãng gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng c«ng viÖc ban ®Çu cña dù ¸n trong khi c¸c nguån vèn kh¸c ch­a kÞp huy ®éng ®­îc. - Vèn tù cã cña Chñ ®Çu t­: NÕu so víi tæng vèn ®Çu t­ cña dù ¸n th× vèn tù cã lµ t­¬ng ®èi thÊp, nh­ng v× ®©y lµ mét dù ¸n lín ®ßi hái l­îng vèn rÊt lín. NÕu b¾t Chñ ®Çu t­ ph¶i cã vèn ®èi øng lín th× ch¾c ch¾n dù ¸n sÏ kh«ng thÓ ®­îc thùc hiÖn. §iÒu quan träng lµ ë chç Chñ ®Çu t­ ph¶i biÕt huy ®éng thªm ®­îc vèn ®Ó ®¶m b¶o cho dù ¸n ®­îc thùc hiÖn thµnh c«ng. - Vèn huy ®éng tõ kh¸ch hµng: Tæng c«ng ty ®· huy ®éng ®­îc phÇn lín vèn gãp tr­íc cña mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã nhu cÇu vÒ nhµ ë, ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chuyªn dông ngay tõ khi triÓn khai dù ¸n ®Ó thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Do cã uy tÝn lín trong lÜnh vùc ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ vµ cã biÖn ph¸p vËn ®éng thÝch hîp nªn ®· huy ®éng ®­îc 50.464 triÖu ®ång chiÕm tØ träng kho¶ng 35,26%. Nguån vèn nµy cã ­u ®iÓm lµ l·i suÊt thÊp (tÝnh b»ng l·i suÊt tiÒn göi Ng©n hµng 11%) nªn gi¶m bít ®­îc mét kho¶n chi phÝ tr¶ l·i vay cho Tæng c«ng ty. - Nguån vèn vay: Tæng c«ng ty ®· ph¶i vay Ng©n hµng 20 tû ®ång víi l·i suÊt tÝn dông th­¬ng m¹i (1,25%/th¸ng) trong thêi h¹n 2,5 n¨m kÓ tõ th¸ng 1/1997 ®Õn th¸ng 6/1999. Ngoµi ra Tæng c«ng ty cã tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh qua kho b¹c Nhµ n­íc 30 tû ®ång (chi tiÕt trong b¶ng 2). b) KÕ ho¹ch ph©n bæ vèn. Trong dù ¸n cã rÊt nhiÒu c«ng viÖc ph¶i lµm nh­ng ®­îc ph©n ra thµnh nh÷ng h¹ng môc chÝnh sau: - C«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng: Thùc hiÖn c«ng viÖc nµy rÊt phøc t¹p, liªn quan ®Õn nhiÒu tµi s¶n trong khu ®Êt nªn khã tÝnh to¸n chÝnh x¸c l­îng vèn cÇn thiÕt, nh­ng còng cÇn l­îng vèn rÊt lín ngay tõ ban ®Çu kho¶ng 33.300 triÖu ®ång b»ng 23,27%. Trong ®ã bao gåm c¸c c«ng t¸c ®Òn bï sau: + §Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt n«ng nghiÖp. + Hç trî ®µo t¹o chuyÓn nghÒ. + §Òn bï c«ng t«n t¹o vµ thiÖt h¹i hoa mµu. + §Òn bï di chuyÓn må m¶ + §Òn bï, ph¸ dì di chuyÓn vËt kiÕn tróc. + §Òn bï c©y cèi . + Hç trî x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng cho ®Þa ph­¬ng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ hé gia ®×nh. + §Òn bï kh¸c. - X©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ nhµ ë: §©y lµ phÇn viÖc chÝnh cña dù ¸n vµ chiÕm phÇn lín l­îng vèn ®Çu t­ (kho¶ng 40,23% tæng vèn ®Çu t­ t­¬ng ®­¬ng 57.580 triÖu ®ång). PhÇn nµy bao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cô thÓ nh­ sau: + San nÒn. + HÖ thèng tho¸t n­íc m­a. + HÖ thèng tho¸t n­íc bÈn. + HÖ thèng cÊp n­íc. + HÖ thèng cÊp ®iÖn. + X©y dùng nhµ chung c­. + C©y xanh. - X©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng x· héi: Ngoµi c¸c c«ng tr×nh thuéc vÒ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, biÖt thù…dù ¸n cßn cã c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi nh­: Nh­ nhµ trÎ, tr­êng häc, trô së hµnh chÝnh cÊp ph­êng, c«ng tr×nh c«ng céng vµ v¨n ho¸ tæng hîp… §Ó thùc hiÖn nh÷ng h¹ng môc nµy cÇn ph¶i cã l­îng vèn chiÕm kho¶ng 14,19%, b»ng 20,3 tû ®ång. - Ngoµi ra cßn cã phÇn vèn cho viÖc phôc vô dù ¸n vµ mét sè chi phÝ kh¸c chiÕm kho¶ng 15,32% hay b»ng 21,92 tû ®ång. C¸c chi phÝ cho viÖc phôc vô dù ¸n bao gåm: + Chi phÝ chuÈn bÞ ®Çu t­, kh¶o s¸t thiÕt kÕ... + Chi phÝ qu¶n lý, tiÕp thÞ, qu¶n c¸o… + Chi phÝ duy tu b¶o d­ìng. + Chi phÝ dù phßng. + Chi phÝ kh¸c. ViÖc ph©n bæ vèn ®Çu t­ cho tõng n¨m d­îc dùa trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ theo ®Æc ®iÓm vµ tiÕn ®é thi c«ng ®èi víi tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Riªng phÇn vèn cho phôc vô dù ¸n d­îc dùa trªn tÝnh to¸n vµ kinh nghiÖm ph©n bæ cho tõng n¨m víi c¸c hÖ sè nh­ sau: N¨m 1997 1998 1999 2000 HÖ sè 0,085 0,367 0,315 0,233 Chi tiÕt viÖc ph©n bæ vèn thÓ hiÖn qua b¶ng 9 2. HiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n khu nhµ ë B¾c Linh §µm. * XÐt vÒ mÆt hiÖn vËt. Dù ¸n hoµn thµnh ®· cã ®­îc kÕt qu¶ rÊt lín, ®ãng gãp cho thµnh phè mét khu ®« thÞ míi ®ång bé c¶ vÒ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi. §Ó thÊy râ h¬n vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­ ®¹t ®­îc ta cÇn xem xÐt n¨ng lùc phôc vô t¨ng thªm trùc tiÕp cña dù ¸n th«ng qua b¶ng 10. * XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu sau: - Tµi s¶n cè ®Þnh huy ®éng (F): ë ®©y chi phÝ phôc vô dù ¸n kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh huy ®éng v× phÇn chi phÝ nµy kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. F = Ivo - C F = 143.100 - 21.920 = 121.180 triÖu ®ång - HÖ sè huy ®éngTSC§ cña dù ¸n (k). k = F = 121.180 = 0,847 Iv0 143.100 Nh­ vËy cø 1 ®ång vèn bá ra th× cã 0,847 ®ång gi¸ trÞ TSC§ ®­îc huy ®éng vµo nÒn kinh tÕ. - Vèn ®Çu t­ thùc hiÖn cña mét ®¬n vÞ tµi s¶n cè ®Þnh huy ®éng (iv): iv = Iv0 = 143.100 = 1.181 F 121.180 Cho biÕt ®Ó t¹o ra 1 ®ång gi¸ trÞ TSC§ th× ph¶i ®Çu t­ 1,181 ®ång vèn. ChØ tiªu kÕt qu¶ míi chØ ph¶n ¸nh ®­îc mÆt l­îng. Muèn nghiªn cøu vÒ mÆt chÊt cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ ta cÇn ph¶i xem xÐt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n. B¶ng10.1. HiÖu qu¶ tµi chÝnh. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh sÏ cho biÕt nh÷ng lîi Ých trùc tiÕp cña dù ¸n ®em l¹i cho Chñ ®Çu t­. C¸c chØ tiªu chÝnh ph¶n ¸nh hiÓu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n bao gåm: Thu nhËp thuÇn (NPV), hÖ sè hoµn vèn néi hÖ (IRR), thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t­ (T), tû suÊt sinh lêi vèn ®Çu t­ (RR)… §Ó tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu nµy ta dùa vµo l·i suÊt trung b×nh cña c¸c nguån vèn ®Çu t­. §èi víi vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, l·i suÊt ®­îc tÝnh b»ng tû suÊt thu trªn vèn ®­îc Nhµ n­íc quy ®Þnh lµ 6%/n¨m. Vèn tù cã cña Tæng c«ng ty còng ®­îc tÝnh b»ng 6%/n¨m, v× ®©y lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn vèn tù cã cña doanh nghiÖp còng ®­îc coi nh­lµ vèn Ng©n s¸ch. L·i suÊt vèn vay tÝn dông th­¬ng m¹i lµ 15%/n¨m, l·i suÊt ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lµ 12%/n¨m. §èi víi nguån vèn huy ®éng tõ kh¸ch hµng th× l·i suÊt ®­îc tÝnh b»ng l·i suÊt tiÒn göi Ng©n hµng 11%/n¨m. VËy l·i suÊt b×nh qu©n: r = 0,2x6%+0,098x6%+0,353x11%+0,14x15%+0,21x12%=10,3% - ChØ tiªu thu nhËp thuÇn (NPV) Tr.® Dù ¸n hoµn thµnh sÏ ®em l¹i cho Tæng c«ng ty mét kho¶n thu nhËp thuÇn ( tÝnh theo gi¸ trÞ n¨m 1997) lµ 13.975 triÖu ®ång, tøc lµ dù ¸n ho¹t ®éng cã l·i. - ChØ tiªu hÖ sè hoµn vèn néi bé (IRR) Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n trong b¶ng 11, hÖ sè hoµn vèn néi bé IRR = 30,61%, cao h¬n tû suÊt chiÕt khÊu h»ng n¨m (10,3%), nÕu céng thªm vµo suÊt chiÕt khÊu víi møc l¹m ph¸t 4-5% th× IRR vÉn lín h¬n. Nh­ vËy dù ¸n cã hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh vµ ®¸ng gi¸ ®Çu t­. - ChØ tiªu thêi h¹n thu håi vèn (T): §­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p céng dån. C¸c kho¶n lîi nhuËn thuÇn hµng n¨m ®­îc quy vÒ cïng mét mÆt b»ng hiÖn t¹i n¨m 1997. Theo b¶ng 11, dù ¸n thùc hiÖn ®Õn n¨m thø 4 th× thu håi ®ñ vèn vµ cã l·i 12.992 triÖu ®ång, hay sau 3 n¨m dù ¸n cßn ph¶i ho¹t ®éng thªm 3 th¸ng n÷a th× míi thu håi ®ñ vèn. VËy kÕt qu¶ lµ: T = 3 n¨m 3 th¸ng nhá h¬n thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. Tøc lµ khi hoµn thµnh dù ¸n ®· thu håi ®ñ vèn vµ cã l·i. - Tû suÊt sinh lêi vèn ®Çu t­ cña c¶ ®êi dù ¸n (RR). NghÜa lµ, cø 100 ®ång vèn ®Çu t­ th× t¹o ra ®­îc 11,36 ®ång l·i. KÕt qu¶ nh­ vËy lµ thÊp, nh­ng v× ®©y lµ dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ mang tÝnh lîi Ých x· héi cao nªn møc sinh lêi cña vèn kh«ng cao. B¶ng11.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Dù ¸n hoµn thµnh ®· ®em l¹i cho quèc gia nãi chung vµ Thµnh phè Hµ Néi nãi riªng hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi rÊt lín, cã ý nghÜa to lín ®èi víi chiÕn l­îc quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ ®Õn n¨m 2020. Dù ¸n ®· ®ãng gãp vµo Ng©n s¸ch Nhµ n­íc thªm 48.250 triÖu ®ång th«ng b»ng viÖc thu thuÕ (thóe gi¸ trÞ gia t¨ng: 9.969 triÖu ®ång; thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 12.370 triÖu ®ång) vµ tiÒn sö dông ®Êt, thuª ®Êt: 25.911 triÖu ®ång. Cung cÊp cho Thµnh phè mét khu ®« thÞ míi ®ång bé víi gi¸ trÞ hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng lµ 65 tû ®ång vµ ®ãng gãp cho Thµnh phè 138.000 m2 sµn nhµ ë c¸c lo¹i, ®¸p øng ®­îc chç ë cho h¬n 360 hé gia ®×nh, gãp phÇn tÝch cùc vµo ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë quèc gia vµ ch­¬ng tr×nh gi·n d©n cña Thñ ®« Hµ Néi. T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho h¬n 1000 c«ng nh©n, lao ®éng phæ th«ng lµm viÖc ttrùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp trong dù ¸n, víi thu nhËp trung b×nh kho¶ng 800 ngµn ®ång. T¨ng c­êng ®­îc kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng cña thµnh phè, t¹o ra mét khu vùc d©n c­ ®« thÞ hoµn chØnh, ph¸t triÓn theo ®óng quy ho¹ch, ®¶m b¶o vÎ ®Ñp kiÕn tróc ®« thÞ cã ®Çy ®ñ vµ ®ång bé hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt, n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n trong khu vùc. Huy ®éng vèn ®Çu t­ tõ nhiÒu nguån nh­ng ®­îc qu¶n lý thèng nhÊt t¹o sù phèi hîp ®ång bé, thùc hiÖn nhanh gän, gãp phÇn ®­a viÖc ph¸t triÓn ®« thÞ cña Hµ Néi vµo nÒ nÕp, trËt tù, ®¶m b¶o thùc hiÖn m« h×nh míi vÒ ph¸t triÓn ®« thÞ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ thñ ®« Hµ Néi. N©ng cao n¨ng lùc thùc hiÖn qu¶n lý c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Tæng c«ng ty t¹o c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó triÓn khai ®Çu t­ vµ x©y dùng hoµn chØnh toµn bé khu vùc hå Linh §µm. Ch­¬ng III Nh÷ng ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m tiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ míi t¹i Tæng c«ng ty §Çu t­ Ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ I. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn ®Çu t­ Trong nh÷ng n¨m qua viÖc thùc hiÖn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi t¹i Tæng c«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ ®· gÆp ®­îc rÊt nhiÒu thuËn lîi, ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ thËt kh¶ quan, nh­ng bªn c¹nh ®ã còng cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p ®ßi hái Tæng c«ng ty cÇn ph¶i tiÕp tôc cã gi¶i ph¸p th¸o gì, cô thÓ mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n nh­ sau: 1. ThuËn lîi. §­îc sù quan t©m chØ ®¹o, gióp ®ì, hîp t¸c cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty nh­: V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé X©y Dùng, UBND Thµnh phè Hµ Néi, Bé KÕ ho¹ch ®Çu t­, Bé Tµi chÝnh,… UBND c¸c quËn, huyÖn… ®Ó Tæng c«ng ty hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh. - Cã ®­îc sù l·nh ®¹o s¸ng suèt, ®óng ®¾n cña §¶ng uû, Ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty… - Cã ®éi ngò c¸n bé ®· kinh qua thùc tÕ, kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ n©ng cao, cã ®­îc sù ®oµn kÕt thèng nhÊt ®ång lßng trong toµn bé Tæng c«ng ty tõ Tæng Gi¸m ®èc xuèng ®Õn nh©n viªn, cã tinh thÇn tù gi¸c, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã tr×nh ®é n¨ng lùc cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, nghiªm chØnh chÊp hµnh mäi chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. - Tr¶i qua viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n, Tæng c«ng ty ®· ®óc rót ®­îc quy tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n tõ quy m« nhá (vµi ngh×n m2) ®Õn quy m« lín (hµng tr¨m ha) ®óc kÕt ®­îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u trong triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n vÒ ph¸t triÓn nhµ ë vµ ®« thÞ míi. §ång thêi Tæng c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trong thÞ tr­êng kinh doanh vµ ph¸t triÓn nhµ trong ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi. - TiÒm lùc tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty lín, cã kh¶ n¨ng huy ®éng tõ nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau víi sè l­îng lín. - NhËn ®­îc sù ®éng viªn khÝch lÖ cña b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, sù quan t©m ñng hé cña quÇn chóng nh©n d©n trong khu vùc dù ¸n. 2. Khã kh¨n. - Khã kh¨n chÝnh lµ c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng rÊt phøc t¹p, nã liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp, nhiÒu hé d©n, nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh trong c«ng t¸c nµy. Gi¸ c¶ ®Òn bï theo chÝnh s¸ch thÊp, nhÊt lµ nh÷ng n¬i cã diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi lín, c¸c hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng cßn ®Êt s¶n xuÊt hoÆc cßn rÊt Ýt, khã kh¨n trong viÖc di chuyÓn må m¶ n»m trong khu vùc dù ¸n ®· kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. §ång thêi c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ch­a æn ®Þnh, ch­a thèng nhÊt. - Mét lo¹t c¸c chi phÝ ph©n bæ vµo h¹ tÇng nhµ cao tÇng nh­: ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ c¸c lo¹i thuÕ nh­ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, c¸c kho¶n thu vÒ tiÒn sö dông ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt … ®· lµm t¨ng gi¸ trÞ ®Çu vµo cña 1m2 diÖn tÝch sö dông c¨n hé, khiÕn viÖc tiªu thô bÞ chËm. - Mét sè dù ¸n Tæng cña c«ng ty viÖc chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ngoµi hµng rµo dù ¸n nh­ cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, tho¸t n­íc,… dïng vµo môc ®Ých chung sö dông vèn chÞu l·i suÊt ®Ó ®Çu t­, vèn x©y dùng nhµ chung c­ còng vay víi l·i suÊt cßn cao nªn gi¸ thµnh cßn cao, ch­a ®¸p øng yªu cÇu cña ng­êi mua. - Trong thêi gian võa qua theo quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng viÖc ph©n cÊp thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ dù to¸n thay ®æi nªn hå s¬ di chuyÓn l¹i mÊt nhiÒu thêi gian, g©y chËm trÔ cho viÖc khëi c«ng mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh trong kÕ ho¹ch thùc hiÖn. - C«ng t¸c tiÕp thÞ, tiªu thô s¶n phÈm cßn ch­a ngang tÇm víi ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, viÖc tiªu thô s¶n phÈm khã kh¨n do ®ã viÖc thu håi vèn bÞ chËm, vèn ®Çu t­ bÞ ®äng l¹i trong khi nhu cÇu vÒ vèn l¹i lín. - Lùc l­îng c¸n bé qu¶n lý dù ¸n cßn trÎ, ch­a kiªn quyÕt víi mét sè tr­êng hîp x©y dùng sai phÐp, g©y lén xén trong viÖc thi c«ng còng nh­ mü quan chung. - Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n khu ®« thÞ míi th­êng kÐo dµi, thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan nh­ ®Þa ®iÓm, c¶nh quan, ®iÒu kiÖn h¹ tÇng ngoµi hµng rµo. - Vèn ®Çu t­ cña c¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi rÊt lín, gÊp nhiÒu lÇn vèn tù cã cña chñ ®Çu t­, nguån vèn ®a d¹ng l¹i kh«ng liªn tôc, viÖc tæ chøc thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé vµ khoa häc. - C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong dù ¸n thuéc nhiÒu chuyªn ngµnh kh¸c nhau nh­ giao th«ng, cÊp n­íc, tho¸t n­íc, cÊp ®iÖn, b­u chÝnh viÔn th«ng, nhµ ë, v¨n phßng, kh¸ch s¹n, trô së… nh­ng ®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý thèng nhÊt vµ toµn diÖn. - LÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña Tæng c«ng ty liªn quan ®Õn quü ®Êt cña c¸c khu ®« thÞ ®Æc biÖt lµ cña Thµnh phè Hµ Néi. Quü ®Êt nµy còng h¹n hÑp cho nªn khã kh¨n cho viÖc t×m kiÕm c¸c dù ¸n míi. 3. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ thùc tiÔn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua. Tæng c«ng ty ®· rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi tõ ®ã cã nh÷ng ®Þnh h­íng ®Çu t­ phï hîp cho thêi gian tíi. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ®ã lµ: - Bµi häc thø nhÊt rót ra ®­îc lµ trong c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. Ngay trong qu¸ tr×nh lËp vµ tr×nh duyÖt ®Ò ¸n quy ho¹ch chi tiÕt, Tæng c«ng ty chñ ®éng tiÕp xóc víi c¸c ®Þa ph­¬ng mµ dù ¸n cã liªn quan ®Ó phèi hîp lËp ph­¬ng ¸n ®Òn bï, hç trî gi¶i phãng mÆt b»ng. X¸c ®Þnh ®­îc r»ng viÖc lËp vµ tho¶ thuËn ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng lµ c¶ mét qu¸ tr×nh khã kh¨n l©u dµi, Tæng c«ng ty ®Ò ra ph­¬ng ch©m “sèng gi÷a lßng d©n”, b¸m s¸t vµ n¾m b¾t diÔn biÕn t­ t­ëng cña ng­êi d©n ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp theo tõng thêi ®iÓm. Trªn c¬ së nh÷ng diÔn biÕn thùc tÕ, Tæng c«ng ty ®· vËn dông nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ thµnh phè ®Ó ®Ò xuÊt nhiÒu h×nh thøc hç trî thùc hiÖn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. §©y lµ mét ®iÒu rÊt quan träng vµ ®· ®­îc chøng minh qua mét dù ¸n giai ®o¹n 1 cña tuyÕn ®­êng bao quanh hå Linh §µm, dù ¸n b¸n ®¶o Linh §µm vµ ®Æc biÖt thÓ hiÖn qua dù ¸n khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng. Ngoµi ra Tæng c«ng ty cßn ph¶i lu«n lu«n qu¸n triÖt t­ t­ëng mÒm dÎo, linh ho¹t, b¸m s¸t mÆt b»ng vµ gi÷ ®­îc sù hoµ thuËn víi quan ®iÓm ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi d©n th× viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng míi cã kÕt qu¶ tèt ®Ñp. - Bµi häc thø hai mµ Tæng c«ng ty ®óc rót ®­îc tõ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi ph¶i cã ph­¬ng thøc tæ chøc triÓn khai dù ¸n mét c¸ch hîp lý. Víi mét l­îng vèn khæng lå cÇn ph¶i cã ngay ®Ó thùc hiÖn viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng vµ ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng nÕu kh«ng cã ph­¬ng thøc triÓn khai khoa häc vµ t¹o ra tÝnh hÊp dÉn th× sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã vÒ mÆt tµi chÝnh. Tõ kinh nghiÖm nh÷ng dù ¸n quy m« nhá ë l©n cËn trung t©m ®· thùc hiÖn, khi triÓn khai c¸c dù ¸n quy m« lín, ngay tõ khi nhËn bµn giao ®Êt, Tæng c«ng ty khÈn tr­¬ng tæ chøc thi c«ng x©y dùng toµn bé m¹ng giao th«ng trong khu vùc ®Ó t¹o thµnh tõng « ®Êt theo quy ho¹ch, ®ång thêi triÓn khai c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ thu hót vèn ®Çu t­. Bëi vËy khi c¸c tuyÕn ®­êng ®· h×nh thµnh, kh¸ch hµng muèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë trong khu vùc dù ¸n kh«ng nh÷ng chØ ®­îc xem tõng « ®Êt trªn b¶n vÏ quy ho¹ch mµ cßn cã thÓ ®Õn tËn n¬i ®Ó kh¶o s¸t t×m hiÓu vµ lùa chän vÞ trÝ ®Êt phï hîp víi nguyÖn väng. V× thÕ, mÆc dï míi ®­îc khëi c«ng vµo cuèi th¸ng 9/1999 nh­ng ®Õn nay khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng kho¶ng 80% mÆt b»ng h¹ tÇng ®· cã kh¸ch ®Õn ký hîp ®ång vµ gãp vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë. Do viÖc ®Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ míi phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c yÕu tè nguån vèn, mÆt b»ng, h¹ tÇng ngoµi hµng rµo hoÆc møc ®é khai th¸c dù ¸n. Nguåi vèn ®Çu t­ ®a d¹ng, kh«ng tËp trung mÆt b»ng x©y dùng cã nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh liªn quan ®Õn ®Êt ®ai, tµi s¶n vµ må m¶ cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng ®an xen víi c¸c chuyªn ngµnh kh¸c nhau. Nghiªn cøu kü ®Æc ®iÓm nµy vµ c¨n cø vµo n¨ng lùc cña m×nh Tæng c«ng ty ®· chñ ®éng ®Ò xuÊt víi Bé X©y Dùng kiÕn nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp thùc hiÖn thÝ ®iÓm viÖc tù thi c«ng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng vµ nhµ ë trong c¸c khu ®« thÞ míi do Tæng c«ng ty lµm chñ ®Çu t­. §©y lµ mét ®Ò xuÊt rÊt quan träng, ®Õn nay ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh ®óng ®¾n cña m×nh. C¬ chÕ tù thi c«ng x©y dùng trong khu ®« thÞ míi gióp cho viÖc ®iÒu chØnh tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng tõng c«ng tr×nh hoÆc tõng h¹ng c«ng tr×nh (phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho Tæng c«ng ty chñ ®éng c©n ®èi nguån vèn ®Ó ®Çu t­ cã träng ®iÓm tr¸nh bÞ chång chÐo, trµn lan lµm gi¶m hiÖu qu¶ ®Çu t­, ®¶m b¶o cho viÖc ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn theo mét qu¸ tr×nh khÐp kÝn víi sù qu¶n lý thèng nhÊt vµ ®¶m b¶o tiÕn ®é chung cña dù ¸n. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®em l¹i kÕt qu¶ thiÕt thùc cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi lµ c«ng t¸c qu¶n lý vµ dÞch vô ®« thÞ. C«ng t¸c qu¶n lý trong mét khu ®« thÞ míi rÊt ®a d¹ng, bao gåm qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai, qu¶n lý kü thuËt x©y dùng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh, qu¶n lý viÖc vËn hµnh c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng, qu¶n lý viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña kh¸ch hµng vÒ mÆt kiÕn tróc quy ho¹ch. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn x©y dùng khu ®« thÞ míi theo ®óng néi dung cña dù ¸n ®­îc duyÖt, cÇn ph¶i kÕt hîp c«ng t¸c qu¶n lý víi viÖc t¹o ra vµ cung cÊp c¸c lo¹i dÞch vô ®« thÞ ®Ó h×nh thµnh c¸c khu d©n c­ míi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, Tæng c«ng ty ®· thµnh lËp C«ng ty dÞch vô tæng hîp vµ vui ch¬i gi¶i trÝ víi chøc n¨ng chÝnh lµ tæ chøc vµ cung cÊp c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh­ trång c©y bãng m¸t, c©y c¶nh, phôc vô nhu cÇu vui ch¬i, thÓ thao (dÞch vô c©u c¸, bãng bµn, tennis, bÓ b¬i, thÓ dôc thÓ h×nh...) c©u l¹c bé phôc vô ¨n uèng, gi¶i kh¸t... Víi c¸c ho¹t ®éng cña m×nh theo ®Þnh h­íng coi träng c«ng t¸c phôc vô, C«ng ty ®· gãp phÇn lµm cho khu vùc hå Linh §µm xanh, s¹ch, ®Ñp b­íc ®Çu ®· h×nh thµnh mét ®iÓm d©n c­ hÊp dÉn t¹i khu vùc dù ¸n khu nhµ ë B¾c Linh §µm. HiÖn nay XÝ nghiÖp ®ang triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cña m×nh t¹i khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng vµ më réng ra c¸c dù ¸n kh¸c cña Tæng c«ng ty. - Bµi häc thø ba: Lµ cÇn ph¶i quan t©m mét c¸ch ®óng møc ®Õn c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ngoµi hµng rµo cã liªn quan ®Õn khu vùc dù ¸n. Ngay tr­¬c khi nhËn bµn giao ®Êt tõ nh©n d©n vµ ®Þa ph­¬ng, Tæng c«ng ty ®· chñ ®éng t×m hiÓu nh÷ng khã kh¨n liªn quan ®Õn m¹ng l­íi giao th«ng dÉn vµo khu vùc dù ¸n, hÖ thèng cÊp ®iÖn vµ cÊp n­íc sinh ho¹t ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi. Khu dÞch vô tæng hîp vµ nhµ ë hå Linh §µm vµ khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng ®Òu n»m trong nh÷ng vÞ trÝ kh«ng thuËn lîi vÒ giao th«ng, ®iÒu kiÖn kü thuËt ngoµi hµng rµo rÊt nghÌo nµn. Khi tæ chøc khëi c«ng khu nhµ ë B¾c Linh §µm, Tæng c«ng ty ®· xóc tiÕn lËp dù ¸n vµ tho¶ thuËn ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn giai ®o¹n 1 cña tuyÕn ®­êng bao quanh hå Linh §µm réng 30m ®Ó nèi th«ng tõ quèc lé 1A vµo khu vùc dù ¸n víi chiÒu dµi gÇn 1km. Khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng n»m gän trong khu vùc ruéng n«ng nghiÖp canh t¸c cña th«n H¹ (x· §Þnh C«ng), giao th«ng ra vµo rÊt khã kh¨n, nguån n­íc cña thµnh phè kh«ng ®¸p øng ®­îc viÖc cÊp n­íc sinh ho¹t cho dù ¸n. Cuèi n¨m 1996, khi viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cßn ®ang khã kh¨n, bÕ t¾c, Tæng c«ng ty vÉn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¶i t¹o më réng tuyÕn ®­êng hiÖn cã tõ quèc lé 1A vµ x©y dùng tuyÕn ®­êng H¶i ¢u dÉn tõ ®­êng Tr­êng Chinh vµo khu vùc dù ¸n. V× vËy khi toµn bé mÆt b»ng dù ¸n ®· ®­îc gi¶i phãng, c¸c tuyÕn ®­êng trªn kh«ng nh÷ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thi c«ng san nÒn mµ cßn cßn trë thµnh nh÷ng tuyÕn giao th«ng quan träng lµm cho khu vùc dù ¸n trë nªn hÊp dÉn gãp phÇn ®Èy nhanh viÖc tiªu thô mÆt b»ng h¹ tÇng. Vµ khi ®èi mÆt víi khã kh¨n vÒ cÊp n­íc, Tæng c«ng ty chñ ®éng ®Ò xuÊt víi Bé X©y Dùng vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh ®Ó ®Çu t­ x©y dùng mét tr¹m xö lý n­íc s¹ch ®ñ cung cÊp n­íc cho toµn bé khu vùc trong giai ®o¹n nguån n­íc cña thµnh phè cßn ch­a ®¸p øng ®­îc. Nh­ vËy cã thÓ nãi ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi cÇn ph¶i cã mét ®Þnh h­íng vÒ c¸c gi¶i ph¸p cho tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tõ lËp ®Ò ¸n quy ho¹ch chi tiÕt, c«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh, c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®Õn viÖc triÓn khai x©y dùng vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. C¸c gi¶i ph¸p nµy liªn kÕt phèi hîp chÆt chÏ víi nhau ®Ó phôc vô cho mét kÕt qu¶ cuèi cïng lµ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c khu d©n c­ ®« thÞ míi theo quy ho¹ch tæng thÓ ®· ®­îc phª duyÖt. II. §Þnh h­íng chung cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Bé X©y Dùng vÒ viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ, vµ x©y dùng mét tæ chøc kinh doanh m¹nh trong lÜnh vùc nµy trong nh÷ng n¨m tõ 2000 - 2010, Tæng c«ng ty x¸c ®Þnh tiÕp tôc ho¹t ®éng theo ®Þnh h­íng ®· ®­îc Tæng c«ng ty thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ trong thêi gian qua lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn, kinh doanh c¬ së h¹ tÇng vµ nhµ ë theo m« h×nh c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®ång bé, t¨ng c­êng quy m« tæ chøc cña Tæng c«ng ty kÓ c¶ vÒ bé m¸y tæ chøc, con ng­êi, vèn ®Çu t­ vµ cung c¸ch qu¶n lý, tiÕp tôc më réng kinh doanh theo chiÒu s©u t¹i Thñ ®« Hµ Néi, theo chiÒu réng t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n ®­îc giao nh­ dù ¸n Khu dÞch vô tæng hîp vµ nhµ ë Hå Linh §µm, Khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng, Khu C«ng nghiÖp ¤ C¸ch, Khu ®« thÞ míi Ph¸p V©n - Tø HiÖp, dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi Mü §×nh II - Tõ Liªm - Hµ Néi, xin thªm c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ míi khu vùc phÝa T©y, T©y b¾c Thµnh phè Hµ Néi. ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia thùc hiÖn c¸c dù ¸n lín h¬n trong c¸c khu ®« thÞ míi B¾c s«ng Hång (Hµ Néi). H­íng ho¹t ®éng cña m×nh ra c¸c tØnh phÝa B¾c nh­ chuçi ®« thÞ MiÕu M«n - Hoµ L¹c (S¬n T©y), B¾c Ninh, H­ng Yªn, H¶i D­¬ng, Qu¶ng Ninh, Ninh B×nh, Thanh Ho¸… PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng thêi kú 2001 - 2005 b×nh qu©n kho¶ng 15%/n¨m vµ riªng n¨m 2001 phÊn ®Êu ®¹t c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cô thÓ nh­ sau: - Vèn s¶n xuÊt kinh doanh : 399 tû ®ång - Doanh thu : 450 tû ®ång - Nép Ng©n s¸ch : 20 tû ®ång - Hoµn thµnh ®­a vµo sö dông 8 v¹n m2 sµn nhµ ë c¸c lo¹i. §Ó ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu trªn, trong n¨m 2001 Tæng c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: §èi víi dù ¸n khu dÞch vô tæng hîp vµ nhµ ë hå Linh §µm: Ph¶i ®Çu t­ x©y dùng hoµn chØnh hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi. §Çu t­ x©y dùng hµng lo¹t c¸c nhµ chung c­ cao tÇng. Hoµn chØnh c¸c khu c«ng viªn c©y xanh... Dù ¸n khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng: Hoµn chØnh hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt. PhÊn ®Êu hoµn thµnh 70% khèi l­îng nhµ ë thÊ tÇng vµ tiÕp tôc ®Çu t­ x©y dùng 2 chung c­ cao tÇng kh¸c. §Çu t­ x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng x· héi. Dù ¸n khu ®« thÞ míi Mü §×nh II: Hoµn thµnh c¸c thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng dù ¸n. TiÕn hµnh thùc hiÖn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. Khëi c«ng x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt. III. Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m tiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ míi t¹i Tæng c«ng ty §Çu t­ Ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ - Bé X©y Dùng Nh÷ng kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ t¹i Tæng c«ng ty §Çu t­ Ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ ®¹t ®­îc trong thêi gian qua ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc môc tiªu vµ chiÕn l­îc cña Tæng c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, nhu cÇu ph¸t triÓn nhµ ë vµ ®« thÞ rÊt lín, nhiÒu dù ¸n cã quy m« lín ®­îc triÓn khai. Tõ tr­íc tíi nay, c¬ chÕ ®Çu t­ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ thùc tÕ lµ c¬ chÕ “xin-cho”. Theo xu h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× c¬ chÕ “xin-cho” sÏ kh«ng thÓ cßn tån t¹i, viÖc tham gia cña chñ ®Çu t­ x©y dùng c¸c dù ¸n sÏ th«ng qua ®Êu thÇu. §Ó ®¶m b¶o th¾ng thÇu, liªn tôc cã dù ¸n thùc hiÖn, ®ång thêi thùc hiÖn tèt ph­¬ng ch©m: Nhanh chãng kÕt thóc cã hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®ang triÓn khai, nhanh chãng triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®· ®­îc duyÖt, tÝch cùc t×m kiÕm c¸c dù ¸n míi th× yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi Tæng c«ng ty lµ ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®óng ®¾n nh»m tiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n. §ã còng chÝnh lµ mét trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 vµ môc tiªu chiÕn l­îc ®Õn n¨m 2010 cña Tæng c«ng ty. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p cña Tæng c«ng ty nh»m tiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ míi trong thêi gian tíi: 1. Ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ th«ng qua nh÷ng khu ®« thÞ míi ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®ång bé h¹ tÇng kü thËt vµ h¹ tÇng x· héi theo tiªu chuÈn hiÖn ®¹i. Thùc tÕ cho thÊy, hiÖn nay ®iÒu kiÖn h¹ tÇng kü thuËt ë Hµ Néi ®· trë nªn qu¸ t¶i kh«ng ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu ph¸t triÓn ®« thÞ. YÕu tè ®ång bé kh«ng chØ lµ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt hiÖn ®¹i nh­ giao th«ng, c¸c tuyÕn ®iÖn sinh ho¹t, ®iÖn tho¹i ch«n ngÇm, hÖ thèng tho¸t n­íc m­a vµ n­íc bÈn t¸ch riªng, mµ cßn c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi kh¸c nh­ nhµ trÎ, tr­êng häc, bÖnh viÖn, khu th­¬ng m¹i, c«ng viªn vui ch¬i gi¶i trÝ, v¨n ho¸ thÓ thao, c©y xanh.v.v. ®¶m b¶o phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t cã chÊt l­îng ngµy cµng cao cña nh©n d©n. C¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng, Linh §µm ®· vµ ®ang ®­îc ®Çu t­ hoµn chØnh c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi vµ c¸c khu c«ng viªn c©y xanh, c«ng tr×nh dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ, trë thµnh c¸c khu ®« thÞ míi hÊp dÉn xanh, s¹ch, ®Ñp thùc sù ®i vµo cuéc sèng, ®­îc c¸c ngµnh, c¸c cÊp ®¸nh gi¸ cao vµ ®­îc ®«ng ®¶o nh©n d©n chÊp nhËn, kh«ng ngõng t¹o ®­îc bé mÆt kiÕn tróc ®« thÞ hiÖn ®¹i mµ m«i tr­êng c¶nh quan vµ ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n trong khu vùc còng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. 2. C¸c khu ®« thÞ míi ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi mét c¬ cÊu sö dông ®Êt hîp lý trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn, trong ®ã cÇn ph¶i tÝnh ®Õn xu h­íng ph¸t triÓn l©u dµi. HiÖn nay trong c¬ cÊu quy ho¹ch cña mét khu ®« thÞ míi cã nhiÒu lo¹i ®Êt víi chøc n¨ng sö dông kh¸c nhau, ngoµi ®Êt dµnh cho hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi, ®Êt c«ng tr×nh c«ng céng vµ c¸c lo¹i ®Êt sö dông môc ®Ých kh¸c, thµnh phÇn quan träng nhÊt lµ ®Êt ë bao gåm ®Êt x©y dùng nhµ ë thÊp tÇng vµ cao tÇng. HiÖn nay, hiÖu qu¶ vÒ tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tû träng ®Êt ë thÊp tÇng do tËp qu¸n vµ lèi sèng cña ng­êi d©n ®« thÞ ViÖ Nam. Trong ®iÒu kiÖn diÖn tÝch ®Êt ®« thÞ ngµy cµng chËt hÑp vµ khan hiÕm, viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cao tÇng (trong ®ã cã nhµ ë) lµ xu h­íng chñ yÕu cña ®« thÞ hiÖn ®¹i, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét c¬ cÊu hîp lý gi÷a ®Êt x©y dùng nhµ ë thÊp tÇng vµ cao tÇng trong quy ho¹ch khu ®« thÞ míi ®Ó võa ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi trong giai ®o¹n hiÖn nay võa phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn sau nµy. 3. Trong viÖc ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi, cÇn x©y dùng tËp qu¸n, lèi sèng ®« thÞ hiÖn ®¹i víi viÖc sèng vµ sinh ho¹t t¹i c«ng tr×nh cao tÇng. Nhµ ë lµ mét trong nh÷ng c¬ cÊu quy ho¹ch quan träng cña khu ®« thÞ míi, ®­îc x©y dùng kh«ng nh÷ng ph¶i phï hîp víi tËp qu¸n, lèi sèng cña ng­êi d©n ViÖt Nam mµ cßn cÇn ph¶i phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña ®« thÞ hiÖn ®¹i. HiÖn nay, trong c¸c khu ®« thÞ míi cã c¸c lo¹i nhµ ë cao tÇng vµ thÊp tÇng. XÐt vÒ hiÖu qu¶ th× nhµ ë cao tÇng cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n nh­: HiÖu qu¶ sö dông ®Êt cao, lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt vÒ mÆt quy ho¹ch ®« thÞ, ®¶m b¶o viÖc ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ mang tÝnh céng ®ång, tÝnh x· héi cao vµ ®Æc biÖt lµ gi¸ thµnh c¸c c¨n hé chung c­ thÊp h¬n nªn cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nhµ ë cña nhiÒu tÇng líp d©n c­, trong ®ã cã nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp. V× vËy, cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p thiÕt thùc ®Ó xo¸ bá t©m lý e ng¹i sèng trªn tÇng cao cña ng­êi ViÖt Nam nh­ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò giao th«ng ®øng b»ng viÖc trang bÞ c¸c thang m¸y, thiÕt kÕ mÉu m· c¸c c¨n hé phï hîp vµ ®Æc biÖt lµ thùc hiÖn qu¶n lý cung cÊp c¸c dÞch vô hµng ngµy cho nh÷ng ng­êi d©n ®Õn ®Þnh c­ t¹i c¸c khu nhµ cao tÇng. TÝnh ®Õn nay, Tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh ®­a vµo sö dông 1 chung c­ 9 tÇng t¹i khu nhµ ë B¾c Linh §µm víi 144 c¨n hé ®· tiªu thô hÕt, ®ang x©y 2 chung c­ 9-12 tÇng t¹i khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng vµ 1 chung c­ 9 tÇng t¹i khu nhµ ë B¾c Linh §µm ®· ®­îc kh¸ch hµng ®¨ng ký vµ ký hîp ®ång mua hÕt. Trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tõ 2001-2005 Tæng c«ng ty ®Ò ra môc tiªu x©y dùng hµng lo¹t c¸c chung cu cao tÇng t¹i c¸c dù ¸n ®­îc giao víi chØ tiªu mçi n¨m hoµn thµnh ®­a vµo sö dông tõ 7- 8 v¹n m2 nhµ ë ®Ó nhanh chãng phñ kÝn c¸c dù ¸n theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt. 4. ViÖc ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi ph¶i ®­îc x©y dùng kÕt hîp gi÷a tÝnh hiÖn ®¹i víi viÖc coi träng gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. C¸c khu ®« thÞ míi ë Hµ Néi hiÖn nay hÇu hÕt ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ®Êt n«ng nghiÖp thuéc c¸c huyÖn ngo¹i thµnh n¬i th­êng cã nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc cã gi¸ trÞ vµ di tÝch lÞch sö. V× vËy, khi quy ho¹ch c¸c khu ®« thÞ míi cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®Ó khu ®« thÞ míi víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hiÖn ®¹i phï hîp víi lèi sèng c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, n©ng cao gi¸ trÞ cña cña nh÷ng di tÝch lÞch sö hoÆc c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ trong khu vùc. §©y lµ yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi nh÷ng khu ®« thÞ míi n»m trong khu vùc cã nhiÒu c«ng tr×nh ®×nh, chïa vµ cã truyÒn thèng v¨n ho¸ l©u ®êi nh­ hå Linh §µm. C¸c c«ng tr×nh di tÝch trong khu vùc hå Linh §µm nh­ chïa Tø Kú, chïa Linh §µm, miÕu Gµn, §×nh lµng §¹i Tõ ®­îc nghiªn cøu xem xÐt nh­ lµ mét thµnh phÇn trong tæng thÓ cña dù ¸n khu dÞch vô tæng hîp vµ nhµ ë hå Linh §µm vµ ®­îc t«n t¹o gãp phÇn t¨ng thªm c¸c ­u thÕ vÒ c¶nh quan, khÝ hËu, ®Êt ®ai, v¨n hãa truyÒn thèng khu vùc. 5. §Ó thùc hiÖn ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi ®¹t hiÖu qu¶ vÒ c¸c mÆt cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p huy ®éng mäi nguån vèn ®Çu t­. Vèn ®Çu t­ lµ yÕu tè hÕt søc quan träng vµ khã kh¨n chung cho c¸c chñ ®Çu t­ v× c¸c dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi th­êng ®ßi hái l­îng vèn ®Çu t­ lín. Thùc tÕ cho thÊy ngoµi c¸c nguån vèn vay Nhµ n­íc (­u ®·i), vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc, vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu…th× vèn huy ®éng tõ nh©n d©n lµ rÊt lín chiÕm kho¶ng 40% l­îng vèn cÇn thiÕt cho mçi dù ¸n. V× vËy viÖc huy ®éng ®­îc nguån vèn nµy cã ý nghÜa cùc kú quan träng, nÕu c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ biÕt khai th¸c nguån vèn nµy th× cã thÓ ®¶m b¶o thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n. Cã thÓ thÊy ®­îc ý nghÜa cña vÊn ®Ò lµ ë chç: Thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi mét mÆt ®em l¹i hiÖu qu¶ vÒ quy ho¹ch, t¹o ra chç ë khang trang, n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng, mÆt kh¸c kÝch thÝch tiªu dïng trong nh©n d©n t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh thùc hiÖn hoµn chØnh c¸c dù ¸n, gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ c¸c khu d©n c­. Víi mét quy tr×nh ®Çu t­ hîp lý, mang l¹i lßng tin cho nh©n d©n, t¹i c¸c dù ¸n khu dÞch vô tæng hîp vµ nhµ ë hå Linh §µm vµ khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng, Tæng c«ng ty §Çu t­ Ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ ®· huy ®éng ®­îc tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong nh©n d©n ®Ó ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng ®ång bé vµ ph¸t triÓn nhµ theo ®óng quy ho¹ch ®­îc duyÖt. 6. CÇn cã sù tham gia phèi hîp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh. trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ míi. Sù tham gia phèi hîp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ míi còng lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng, n©ng cao tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ ®¶m b¶o viÖc bµn giao vËn hµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh khi hoµn thµnh. Trong mét dù ¸n khu ®« thÞ míi cã rÊt nhiÒu chuyªn ngµnh nh­ giao th«ng, cÊp n­íc, tho¸t n­íc, cÊp ®iÖn, nhµ ë.v.v. víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh riªng biÖt ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp thùc hiÖn vµ tham gia ®Çu t­ cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, trong ®ã sù phèi hîp qu¶n lý cã mét ý nghÜa quan träng. Víi c¸c bµi häc kinh nghiÖm mµ Tæng c«ng ty ®· ®óc rót ®­îc qua viÖc thùc hiÖn dù ¸n, cã thÓ thÊy râ rµng viÖc ph¸t triÓn ®« thÞ theo m« h×nh c¸c khu ®« thÞ míi ®ång bé kÕt hîp víi viÖc c¶i t¹o c¸c khu ®« thÞ cò lµ h­íng ®i ®óng ®¾n trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña n­íc ta hiÖn nay. Nã ®ßi hái nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý, cã sù qu¶n lý thèng nhÊt vµ sù ®Çu t­ x©y dùng ®ång bé hiÖn ®¹i theo xu h­íng thêi ®¹i kÕt hîp víi viÖc b¶o tån, coi träng vµ ph¸t huy nh÷ng b¶n s¾c v¨n ho¸, truyÒn thèng d©n téc. 7. Gi¶i ph¸p ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. HiÖn nay, ®èi víi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ, yÕu tè chñ yÕu t¸c ®éng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n lµ c«ng t¸c tho¶ thuËn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. X¸c ®Þnh ®­îc vÊn ®Ò nµy Tæng c«ng ty cÇn ph¶i tËp trung nh©n lùc, trÝ lùc vµo c«ng viÖc nµy. VÒ mÆt b¶n chÊt, viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng kh«ng chØ lµ gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ vèn ®· rÊt phøc t¹p vµ nan gi¶i mµ cßn liªn quan ®Õn mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch x· héi nh­: quyÒn së h÷u c¸ nh©n, viÖc lµm, m«i tr­êng sèng, sù c«ng b»ng vµ sù hµi hoµ gi÷a c¸c nhãm lîi Ých. Do ®ã c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng võa cÇn cã sù thËn träng võa ®ßi hái c¸c gi¶i ph¸p toµn diÖn, ®ång bé c¶ tõ gãc ®é ph¸p lý lÉn thùc tiÔn mµ cã thÓ quy tô thµnh c¸c nhãm gi¶i ph¸p sau: - N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ vµ lËp c¸c ph­¬ng ¸n tiÒn kh¶ thi c¸c dù ¸n cã ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng: c¸c møc ®¸nh gi¸, c¸c cuéc kh¶o s¸t thùc tÕ ®Þa bµn nh»m x©y dùng chç ë míi, chÝnh s¸ch t¹o viÖc lµm,… ph¶i ®­îc xem xÐt mét c¸ch kü l­ìng th«ng qua c¸c Héi ®ång chuyªn gia. Nªn ®Çu t­ mét phÇn thÝch ®¸ng chi phÝ cña dù ¸n cho phÇn viÖc nµy; ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô cho viÖc ®Òn bï vµ t¸i ®Þnh c­. VÊn ®Ò chuÈn bÞ quü ®Êt ë vµ nhµ ë ®ñ ®iÒu kiÖn h¹ tÇng cho c¸c ®èi t­îng ph¶i di chuyÓn lµ vÊn ®Ò quan träng quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng; C¸c ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, x©y dùng khu ®Þnh c­ míi, ®µo t¹o chuyÓn nghÒ t¹o viÖc lµm cho ng­êi d©n cã ®Êt bÞ thu håi ph¶i lµ mét phÇn b¾t buéc cña mét dù ¸n vµ ph¶i tr×nh c¬ quan cã chøc n¨ng cña Thµnh phè phª duyÖt. - Coi träng c¸c ph­¬ng thøc hç trî tµi chÝnh: KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së thuéc diÖn ph¶i di chuyÓn hiÖn ®ang sö dông vÞ trÝ thuËn lîi cho kinh doanh dÞch vô cã gi¸ ®Êt cao, tæ chøc ®Êu thÇu, th­¬ng l­îng, chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi c¸c ®èi t¸c kh¸c nh»m t¹o kinh phÝ thÝch ®¸ng hç trî cho c¸c c¬ së di chuyÓn; §èi víi c¸c hé lµm n«ng nghiÖp cÇn ®­îc th«ng b¸o sím kÕ ho¹ch ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, c¸c hé nµy ®Þnh h­íng l¹i trong c«ng t¸c vµ h×nh thµnh c¸c c«ng viÖc míi. Hç trî ®µo t¹o nghÒ, ®Æc biÖt kh¬i dËy c¸c nghÒ truyÒn thèng. ¦u tiªn tuyÓn dông c¸c ®èi t­îng nµy trong c¸c ch­¬ng tr×nh viÖc lµm cña Tæng c«ng ty. - Ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc quÇn chóng, l«i cuèn céng ®ång tham gia vµo c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng: qu¸n triÖt nguyªn t¾c c«ng khai ho¸ vµ d©n chñ ho¸ c¸c ph­¬ng ¸n ®Òn bï ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó mäi ®èi t­îng cã liªn quan ®Õn ®Òu biÕt, thèng nhÊt tr¸nh so b× th¾c m¾c vµ tiªu cùc; TiÕn hµnh c¸c ®iÒu tra x· héi häc ®èi víi c¸c dù ¸n lín, tiÕn hµnh pháng vÊn hé gia ®×nh trong khu vùc sÏ tiÕn hµnh ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, ®ång thêi tæ chøc c¸c cuéc gÆp gì gi÷a chñ dù ¸n c¸c cÊp, c¸c ngµnh víi nh©n d©n; Ph¸t huy vai trß cña c¸c Héi trong c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng nh­ Héi phô n÷, Héi cùu chiÕn binh… cña c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®Êt bÞ thu håi. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m "Sèng gi÷a lßng d©n" b¸m s¸t vµ n¾m v÷ng t­ t­ëng cña ng­êi d©n ®Ó cã gi¶i ph¸p thÝch hîp theo tõng thêi ®iÓm. Trªn c¬ së nh÷ng diÔn biÕn thùc tÕ ®Ó vËn dông nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Thµnh phè ®Ó ®Ò xuÊt c¸c h×nh thøc hç trî khi thùc hiÖn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. §èi víi giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p, ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é ®Ò ra th× ph¶i lùa chän th«ng qua ®Êu thÇu c¸c ®¬n vÞ thi c«ng cã tr×nh ®é n¨ng lùc vµ tiÒm lùc kinh tÕ lín, víi thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i ®¶m b¶o thi c«ng ®óng chÊt l­îng, ®óng yªu cÇu kü thuËt, kh«ng bÞ ph¸ bá lµm l¹i,… ®ång thêi ph¶i cã ®ñ nguån vèn ®Ó thanh to¸n kÞp thêi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, gi¸m s¸t liªn tôc chÆt chÏ vµ nghiÖm thu kÞp thêi. Ngoµi ra viÖc ®iÒu phèi c«ng viÖc gi÷a c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh còng ®­îc quan t©m vµ chØ ®¹o khoa häc nh»m gi¶m sù chång chÐo c«ng viÖc g©y chËm tiÕn ®é, tËp trung nguån lùc cho c¸c c«ng viÖc ­u tiªn,… 8. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®¸nh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× vÊn ®Ò nµy cµng trë nªn phøc t¹p vµ s«i ®éng. ViÖc gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng th«ng qua viÖc lËp dù to¸n vµ xÐt duyÖt dù to¸n. ViÖc lËp dù to¸n ph¶i ®­îc lËp chÝnh x¸c, cã c¨n cø. §ång thêi viÖc thÈm ®Þnh dù to¸n còng ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é n¨ng lùc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®Ó ®¶m b¶o chi phÝ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ban hµnh, chèng thÊt tho¸t, l·ng phÝ. §ång thêi viÖc tæ chøc ®Êu thÇu còng lµ mét h×nh thøc lµm gi¶m gi¸ thµnh. Th«ng qua ®Êu thÇu, c¸c nhµ thÇu muèn th¾ng thÇu ph¶i tÝnh to¸n, huy ®éng mäi kh¶ n¨ng, tiÒm tµng, ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý khoa häc ®Ó gi¶m gi¸ thµnh, ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh. Th«ng qua ®Êu thÇu, cã nh÷ng gãi thÇu cã thÓ gi¶m hµng chôc phÇn tr¨m gi¸ thµnh so víi dù to¸n ban ®Çu. Nh­ vËy, chñ ®Çu t­ ®· thµnh c«ng trong viÖc qu¶n lý gi¸ x©y dùng th«ng qua c«ng t¸c ®Êu thÇu. Tuy nhiªn, viÖc xÐt chän thÇu ph¶i cÇn chó ý kiÓm tra, tÝnh to¸n thÈm ®Þnh kü tr¸ch t×nh tr¹ng gi¶m gi¸ thµnh lµm gi¶m theo chÊt l­îng vµ t¨ng thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh. Ngoµi ra, trong ký kÕt hîp ®ång vµ gi¸m s¸t thi c«ng ph¶i chó ý tr¸nh t×nh tr¹ng khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh lín so víi dù to¸n, so víi hîp ®ång. Mét sè gi¶i ph¸p tõ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. - CÇn ph¶i ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ®Çu t­. VÊn ®Ò ®¬n gi¶n thñ tôc ®Çu t­ kh«ng ph¶i lµ so¹n th¶o v¨n b¶n míi mµ lµ tæ chøc c«ng viÖc tèt h¬n. Víi nhËn thøc vÒ sù tån t¹i cña mçi c¬ quan n»m trong hÖ thèng tæ chøc Nhµ n­íc, tr­íc hÕt lµ nh»m hç trî, phôc vô råi sau ®ã míi lµ thùc hiÖn kiÓm tra viÖc thi hµnh ph¸p luËt. - Trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, Nhµ n­íc cÇn x¸c ®Þnh râ ph¸t triÓn nhµ ë vµ ®« thÞ lµ lÜnh vùc quan träng nh»m ®¸p øng môc tiªu quy ho¹ch tæng thÓ cña Nhµ n­íc, n©ng cao møc sèng cho nh©n d©n vÒ lÜnh vùc nhµ ë, nghØ ng¬i, vui ch¬i, m«i tr­êng sinh th¸i… Trong nh÷ng n¨m qua vèn ®Çu t­ cho lÜnh vùc nµy cßn h¹n chÕ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn tiÕn tr×nh ®« thÞ ho¸ phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. VËy Nhµ n­íc cÇn ­u tiªn h¬n n÷a vèn vµ c«ng nghÖ cho lÜnh vùc ph¸t triÓn nµy t¹o bé mÆt ®« thÞ khang trang, t¨ng vÞ thÕ cña ®Êt n­íc. - C¸c Dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi cã mét yÕu tè quan träng ®ã lµ tÝnh vïng. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi cña mét khu ®« thÞ míi ph¶i phï hîp víi m¹ng l­íi h¹ tÇng cu¶ Thµnh phè nãi chung vµ cña khu vùc xung quanh nãi riªng. H¬n n÷a, khi kÕt thóc Dù ¸n, toµn bé h¹ng môc c«ng tr×nh nµy ®­îc bµn giao kh«ng båi hoµn cho Thµnh phè, c¸c cÊp cã thÈm quyÒn cÇn chØ ®¹o c¸c c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng chuyªn ngµnh phèi hîp chÆt chÏ víi chñ ®Çu t­ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Dù ¸n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc lµm c¸c thñ tôc cã liªn quan ®Õn nhµ ë, ®Êt ®ai vµ c«ng t¸c bµn giao sau nµy. §Æc biÖt cÇn cã gi¶i ph¸p thùc hiÖn giao quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c hé d©n ®ãng gãp ®Çu t­ h¹ tÇng ®Ó x©y dùng nhµ ë trong ®iÒu kiÖn Dù ¸n ch­a ®­îc phñ kÝn toµn bé theo qui ho¹ch. - §Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi ®ång bé vµ nhanh chãng theo qui ho¹ch chung, Nhµ n­íc vµ Thµnh phè cÇn quan t©m ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ngoµi hµng rµo, ®Æc biÖt lµ c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng chÝnh. §ång thêi nh»m t¹o sù hÊp dÉn cña dù ¸n, gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô vµ n©ng cao gi¸ trÞ sö dông cña c¸c c«ng tr×nh trong dù ¸n. §èi víi c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ngoµi hµng rµo Dù ¸n nµy (nh­ cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, tho¸t n­íc, ®­êng giao th«ng,…) Nhµ n­íc cÇn cÊp ®ñ vµ kÞp thêi nguån vèn ng©n s¸ch cho chñ ®Çu t­ Dù ¸n theo qui ho¹ch vµ Dù ¸n ®· ®­îc duyÖt (hiÖn nay, nguån vèn nµy lµ vèn do chñ ®Çu t­ tù ®i vay). - §èi víi c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi nh­ nhµ trÎ, tr­êng häc, trô së chÝnh quyÒn cÊp Ph­êng trong khu vùc Dù ¸n: Khi c«ng tr×nh nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng ®­îc x©y dùng trong khu ®« thÞ míi, cÇn ph¶i cã c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi ®Ó phôc vô. C¸c c«ng tr×nh nµy lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó thu hót d©n c­ trong c¸c khu vùc trung t©m Thµnh phè. PhÇn vèn ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh nµy lµ phÇn tiÒn sö dông ®Êt chñ ®Çu t­ ®­îc chËm nép, phÇn tiÒn nµy th­êng kh«ng ®ñ ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi. Nhµ n­íc vµ Thµnh phè nªn bæ xung phÇn cßn thiÕu b»ng nguån vèn ng©n s¸ch. - VÒ c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng: Ngoµi c¸c kho¶n kinh phÝ ®Òn bï vµ hç trî theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Thµnh phè, cho phÐp chñ ®Çu t­ ®­îc c¨n cø vµo hiÖu qu¶ cña Dù ¸n ®Ó ¸p dông hç trî chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp, c¬ cÊu kinh tÕ cho c¸c ®Þa ph­¬ng vµ cho nh÷ng hé d©n cã ®Êt canh t¸c bÞ thu håi ®Ó thùc hiÖn c¸c Dù ¸n ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi; ChÝnh phñ cÇn cã sù ®iÒu chØnh gi¸ ®Òn bï cho phï hîp h¬n n÷a; LËp c¬ quan Thµnh phè chuyªn tr¸ch víi c¸c tæ c«ng t¸c cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng trªn toµn Thµnh phè. C¬ quan nµy cã tr¸ch nhiÖm thèng nhÊt vµ trùc tiÕp gióp, h­íng dÉn vµ triÓn khai c¸c dù ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, tõ kh©u kh¶o s¸t thÈm ®Þnh gi¸ trÞ ®Êt, x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ cho ®Õn khi hoµn tÊt yªu cÇu gi¶i phãng mÆt b»ng cña Dù ¸n; G¾n kÕt tr¸ch nhiÖm gi¶i phãng mÆt b»ng víi nhiÖm vô chung cu¶ c¸c quËn huyÖn, ph©n cÊp râ tr¸ch nhiÖm c¸c c¬ quan chøc n¨ng, x©y dùng chÕ ®é phô cÊp hîp lý; Xóc tiÕn qui ho¹ch chi tiÕt c¸c quËn, huyÖn, x·, ph­êng; Chñ ®éng vµ kiªn quyÕt phßng ngõa "nh¶y dï" lÊn chiÕm ®Êt c«ng råi ®ßi ®Òn bï, nh»m trôc lîi c¸ nh©n vµ g©y mÊt trËt tù, c¶nh quan ®« thÞ, mÊt sù t«n nghiªm cña ph¸p luËt; Cho phÐp c¸c c¬ së ph¶i di chuyÓn vay vèn víi l·i suÊt ­u ®·i, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ së kü thuËt h¹ tÇng míi. §èi víi c¸c c«ng nh©n cña c¸c c¬ së di chuyÓn, cã thÓ hç trî tµi chÝnh theo c¸ch phï hîp thêi gian chuyÓn ®æi; Cã chÕ ®é miÔn gi¶m c¸c lo¹i thuÕ vµi n¨m ®Çu cho c¸c c¬ së di chuyÓn (cã thÓ tõ 3 ®Õn 5 n¨m); Cho vay tÝn dông ­u ®·i ®Ó c¸c hé di chuyÓn x©y nhµ míi vµ thÕ chÊp b»ng chÝnh ng«i nhµ míi nµy; T¹o niÒm tin cña quÇn chóng ®èi víi chñ tr­¬ng vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc th«ng qua gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng khiÕu n¹i cña nh©n d©n, kiªn tr× xö lý nghiªm minh c¸c tr­êng hîp lîi dông chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®Ó tr©y ú trôc lîi, th«ng tin réng r·i chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, c¸c vÊn ®Ò c¸ nh©n, c¸c ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i liªn quan ®Õn c«ng t¸c vµ qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng trªn c¸c kªnh vµ ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña Thµnh phè, quËn, huyÖn, ph­êng, x·. IV. Mét sè kiÕn nghÞ §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ nãi chung vµ ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi nãi riªng. Tæng c«ng ty §Çu t­ Ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ xin nªu mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau: ChÝnh phñ nghiªn cøu vµ ban hµnh NghÞ ®Þnh vÒ khu ®« thÞ míi, t¹o thµnh hµnh lang ph¸p lý ®Ó c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ ®­îc thùc hiÖn ®óng theo h­íng vµ ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch gióp c¸c chñ ®Çu t­ nh»m triÓn khai ®ång bé c¸c dù ¸n nh­ bè trÝ vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi, c¸c c«ng tr×nh nhµ ë cao tÇng, x¸c ®Þnh quy tr×nh, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc tiÕp nhËn c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi tõ c¸c chñ ®Çu t­ khi dù ¸n kÕt thóc, cã kÕ ho¹ch triÓn khai kÞp thêi c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ®Çu mèi vµ h¹ tÇng ngoµi hµng rµo phôc vô c¸c khu ®« thÞ míi. Víi ý nghÜa quy ho¹ch ph¶i ®i tr­íc mét b­íc, c¸c c¬ quan chøc n¨ng nhanh chãng thùc hiÖn vµ phª duyÖt quy ho¹ch chi tiÕt c¸c quËn, huyÖn, c¸c khu ®« thÞ míi trªn c¬ së quy ho¹ch tæng thÓ ®· ®­îc duyÖt, th«ng b¸o c«ng khai c¸c chñ ®Çu t­ ®¨ng ký thùc hiÖn nÕu ®­îc chÊp thuËn sÏ lËp dù ¸n kh¶ thi kh«ng ph¶i tho¶ thuËn víi ®Þa ph­¬ng. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc x©y dùng nhµ ë cao tÇng theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt, ®¸p øng nhu cÇu vÒ chç ë cho ®¹i ®a sè nh©n d©n cã møc thu nhËp trung b×nh vµ thÊp, Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ­u ®·i cho chñ ®Çu t­ vay vèn ®Ó ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë chung c­ cao tÇng hoÆc cho nh©n d©n vay tiÒn mua c¨n hé chung c­ theo h×nh thøc tr¶ gãp víi l·i suÊt ®Æc biÖt ­u ®·i, kÓ c¶ hç trî l·i suÊt thêi gian tr¶ vèn tèi thiÓu lµ 10 n¨m ®Ó nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp cã ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn nhµ ®ång thêi t¹o t©m lý yªn t©m cho chñ ®Çu t­ m¹nh d¹n x©y dùng c¸c chung c­ cao tÇng trong c¸c khu ®« thÞ míi. KÕt luËn Trªn ®©y lµ nh÷ng c¬ së lý luËn, thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m tiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ míi t¹i Tæng c«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ- Bé X©y Dùng. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, ®· gióp t«i cã thªm ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm bæ Ých vÒ lÜnh vùc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ míi. Qua nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy, chóng ta nhËn thÊy viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi c«ng cuéc ®Çu t­. Thêi kú ®Çu míi thùc hiÖn c¸c dù ¸n, Tæng c«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, bÊt cËp. Nh­ng víi sù m¹nh d¹n vµ ®Çu t­ ®óng h­íng vµo c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®ång bé khu ®« thÞ míi nªn trong h¬n 10 n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qña ®¸ng kÓ. C¸c dù ¸n Tæng c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn ®Òu ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra: nhanh chãng, chÊt l­îng, chi phÝ hîp lý. Tæng c«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ lu«n lµ mét ®¬n vÞ hµng ®Çu trong lÜnh vùc ph¸t triÓn c¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi. Tuy nhiªn, ®Ó tiÕp tôc ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n th× Tæng c«ng ty cÇn nç lùc h¬n n÷a trong c«ng t¸c cña m×nh vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Thñ ®«, ®ång thêi cã ph¶i cã sù chØ ®¹o, gióp ®ì cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã liªn quan b»ng c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ, ®óng ®¾n vµ hiÖn thùc. Víi nh÷ng tiÒm n¨ng cña m×nh, b»ng c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp, t­¬ng lai Tæng c«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ sÏ vÉn lµ mét doanh nghiÖp hµng ®Çu trong lÜnh vùc ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ, gi÷ mét vai trß quan träng trong viÖc tóc ®Èy qu¸ tr×nh hoµn chØng quy ho¹ch Thñ ®« ®Õn n¨m 2020 vµ hoµn thµnh sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Qua thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp víi qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®· häc vµo thùc tiÔn cña Tæng c«ng ty, trong chuyªn ®Ò nµy ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m tiÕp tôc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ®Çu t­ t¹i Tæng c«ng ty. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã chØ lµ b­íc ®Çu, do thêi gian tiÕp cËn ®Ò tµi ng¾n ngñi vµ do nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc cña m×nh, ch¾c ch¾n viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®­a ra cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó c¸n bé ë Tæng c«ng ty. Mét lÇn n÷a t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c tíi c« gi¸o GVC Ph¹m ThÞ Thªu vµ chó tr­ëng phßng Nghiªn cøu ph¸t triÓn dù ¸n Th¹c sü Ph¹m Trung Kiªn ®· giµnh nhiÒu thêi gian, ®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn bæ Ých gióp t«i thhùc hiÖn thµnh c«ng chuyªn ®Ò nµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n Kinh tÕ §Çu t­, c¸c c« chó c¸n bé cña Tæng c«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ vµ c¸c b¹n bÌ ®· t¹o ®iÒu kiÖn hç trî, bæ sung nh÷ng ý kiÕn thiÕt thùc gióp em hoµn chØnh chän vÑn chuyªn ®Ò nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 1. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ §Çu t­ - Tr­êng §HKTQD NXB Gi¸o dôc – 1998 Chñ biªn: PGS, PTS NguyÔn Ngäc Mai. 2. Gi¸o tr×nh LËp vµ qu¶n lý dù ¸n §Çu t­ - Tr­êng §HKTQD NXB Thèng kª - 2000 Chñ biªn: TS NguyÔn B¹ch NguyÖt 3. S¸ch: Ch­¬ng tr×nh khung tæ chøc thùc hiÖn ®Þnh h­íng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ®« thÞ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020. NXB X©y dùng 4. S¸ch: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ ®Çu t­, quy ho¹ch vµ qu¶n lý c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ. NXB X©y dùng. 5. S¸ch: ®« thÞ ho¸ vµ c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®« thÞ trong C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam NXB ChÝnh trÞ quèc gia – 1996 6. S¸ch: §« thÞ vµ qu¶n lý ®« thÞ ë Hµ Néi. NXB ChÝnh trÞ quèc gia - 2000 Chñ biªn: GS. TS NguyÔn §×nh H­¬ng 7. Héi th¶o “quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn ®« thÞ míi ViÖt Nam thÕ kû 21” 8. T¹p chÝ x©y dùng sè: 9/1999; 6+8/2000; 1+2/2001 9. T¹p chÝ céng s¶n sè: 13/2000; 2/2001 10. T¹p chÝ thÞ tr­êng gi¸ c¶ sè: 8+10/2000 11. Thêi b¸o kinh tÕ sè: 20/2001 Mét sè b¸o c¸o tiÕn ®é triÓn khai c¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi vµ kinh nghiÖm ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi cña Tæng c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ-Bé X©y Dùng. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và hiệu quả đầu tư­ của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư­ phát triển nhà và đô thị-Bộ Xây Dựng.DOC