Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư phát triển của Tổng công ty thép Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 3 I Lý luận chung về đầu tư phát triển 3 1. Khái niệm đầu tư phát triển 3 1.1 Khái niệm đầu tư phát triển 3 1.2 Đặc điểm của đầu tư phát triển 3 2. Phân loại các hoạt động đầu tư 4 3 Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển 8 3.1 Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế của đất nước 8 3.2 Trên góc độ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 11 4 Đầu tư trong doanh nghiệp 11 4.1 Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 11 4.2 Vốn và vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 12 4.3 Phân loại vốn đầu tư trong doanh nghiệp 13 4.4 Vai trò của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 14 u tư quyết định sự phát triển của các cơ sở: 15 4.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp 15 4.6 Đánh giá hiệu quả đầu tư trong doanh nghiệp 16 a. Hiệu quả tài chính 16 b. Hiệu quả kinh tế xã hội 19 II Tổng quan về ngành thép Việt Nam và sự cần thiết đầu tư phát triển ngành thép 20 1 Tình hình tài nguyên trong nước phục vụ ngành thép 20 2 Hiện trạng ngành thép về trình độ công nghệ và trang thiết bị 23 3 Cơ cấu sản xuất ngành thép hiện nay 25 4 Đánh giá xuất phát điểm của ngành thép 26 5 Vai trò của ngành thép trong nền kinh tế 26 6 Sự cần thiết đầu tư phát triển ngành thép 28 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2002 30 I Khái quát về Tổng công ty thép Việt Nam 30 1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty thép Việt Nam 30 2 Vị trí của Tổng công ty thép Việt Nam trong ngành thép 32 II Hoạt động đầu tư của Tổng công ty thép Việt Nam xem xét theo cơ cấu các nguồn vốn 35 III Hoạt động đầu tư của Tổng công ty thép Việt Nam xem xét theo lĩnh vực đầu tư 40 1 Tình hình đầu tư cho thiết bị công nghệ của Tổng công ty thép Việt Nam 40 2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty thép Việt Nam 44 IV Hoạt động đầu tư phát triển của các đơn vị thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam 47 V Những thành tựu đạt được của Tổng công ty thép Việt Nam thời gian qua 52 1 Kết quả của hoạt động đầu tư của Tổng công ty thép thời gian qua 52 1.1 Công ty gang thép Thái Nguyên 53 Kết quả sản xuất và tiêu thụ thép của công ty gang thép 54 Thái Nguyên thời kỳ 2000 - 2002 54 1.2 Công ty thép Miền Nam 55 1.3 Công ty thép Đà Nẵng 56 3 Những khó khăn tồn tại của hoạt động đầu tư ở Tổng công ty thép Việt Nam thời gian qua. 57 3.1 Những khó khăn tồn tại 57 3.2 Nguyên nhân. 58 CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH THÉP VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 60 I Định hướng phát triển ngành thép đến năm 2010. 60 1 Dự báo nhu cầu và thị trường tiêu thụ thép đến năm 2010. 60 2 Những dự án nằm trong quy hoạch đầu tư phát triển ngành thép đến năm 2010. 63 2.1 Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 63 2.1.1 Các dự án đầu tư chiều sâu: 63 2.1.2 Một số dự án đầu tư mới: 64 2.1.3 Các dự án đầu tư liên doanh: 65 2.2 Kế hoạch 5 năm 2005 - 2010 66 II Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư. 67 1 Một số kiến nghị đối với Nhà nước 67 2 Một số giải pháp thực hiện phía các doanh nghiệp 70 2.1 Giải pháp về vốn đầu tư. 70 2.2 Giải pháp về công nghệ 70 2.3 Giải pháp về đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 72 2.4 Giải pháp về thị trường 72 2.5 Giải pháp hội nhập quốc tế. 72 3 Các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác dự án trong ngành thép: 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư phát triển của Tổng công ty thép Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ao ®éng n­íc ngoµi ®· ra ®êi. Trung t©m cã chøc n¨ng tæ chøc xuÊt khÈu, ®­a lao ®éng ®i c«ng t¸c, häc tËp vµ lao ®éng ë n­íc ngoµi. Tãm l¹i trong thêi gian qua, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®· nç lùc s¾p xÕp, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh, tinh gi¶m ®éi ngò lao ®éng vµ chó träng n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng trong toµn c«ng ty. Tuy nhiªn ®Ó ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ lµ ®¬n vÞ ®Çu ngµnh Tæng c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i vµ bæ xung ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt qu¶n lý hiÖn cã, ®ång thêi tõng b­íc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, cã nh÷ng chÕ ®é khuyÕn khÝch hîp lý ®Ó thu hót lao ®éng cã n¨ng lùc vÒ lµm viÖc cho Tæng c«ng ty. IV Ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam Trong c¸c n¨m qua ngµnh thÐp kh«ng ngõng ®Çu t­ ph¸t triÓn nh»m t¨ng s¶n l­îng ®¸p øng nhu cÇu thÐp cña thÞ tr­êng ngµy cµng t¨ng nhanh do viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¹i tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ trong c¶ n­íc. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam còng ®· ®­îc ®Çu t­ thÝch ®¸ng ®Ó ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nhu cÇu nµy. Sau ®©y lµ b¶ng thèng kª tæng sè vèn ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam: TriÖu VN§ STT N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1 C«ng ty Gang 43.544,65 810.373,92 545.873,50 ThÐp Th¸i Nguyªn 2 C«ng ty ThÐp MiÒn Nam 92.131,00 18.576,00 2.141.264,00 3 C«ng ty Kim khÝ & 13.338,00 884,97 3.946,91 VT tæng hîp Mtrung 4 C«ng ty Kinh doanh 29.116,83 550,14 16.249,73 ThÐp & ThiÕt bÞ CN 5 C«ng ty ThÐp §N½ng 50.263,29 413.358,00 6 C«ng ty Kim khÝ 31.124,16 Thµnh phè HCM 7 C«ng ty Kim khÝ HP 583,00 368,03 8 C«ng ty KKhÝ HN 490,00 495.970,60 9 C«ng ty VTCL & KT§S 100.645,00 3.950,00 Tróc Th«n 10 C«ng ty Kinh doanh 650,00 761,30 ThÐp vµ vËt t HN 11 C«ng ty C¬ ®iÖn 870,60 1.458,60 599,05 LuyÖn kim B¾c Th¸i 12 C«ng ty Kim khÝ 1.105,30 273,00 B¾c Th¸i 13 Ban QL nhµ m¸y thÐp 1.878.837,91 C¸n nguéi Phó Mü 14 V¨n phßng Tæng 494.595,35  562.057,58 c«ng ty ThÐp VN 15 Trêng ®µo t¹o nghÒ 9.564,00 539,90 c¬ ®iÖn luyÖn kim Th¸i Nguyªn Trong 3 n¨m qua tæng sè vèn ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®¹t kho¶ng 7.763,844 tû ®ång. Trong ®ã tËp trung vµo c¸c ®¬n vÞ chñ lùc cña Tæng c«ng ty nh­ C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn lµ 1.424,785 tû chiÕm 18,35% tæng vèn ®Çu t­; ®Çu t­ cho C«ng ty thÐp MiÒn Nam lµ 2.242,101 tû chiÕm 28,88% tæng vèn ®Çu t­; ®Çu t­ cho C«ng ty thÐp §µ N½ng lµ 464,602 tû vµ c¸c dù ¸n thuéc v¨n phßng Tæng c«ng ty ®­îc ®Çu t­ kho¶ng 562,058 tû ®ång; Dù ¸n nhµ m¸y thÐp c¸n nguéi Phó Mü ®­îc ®Çu t­ víi sè vèn kho¶ng 1.878,8 tû. §Ó t×m hiÓu chi tiÕt ho¹t ®éng ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam t¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ta sÏ nghiªn cøu chi tiÕt mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn sau: 1 C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn Trong 3 n¨m qua C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Çu t­ 76 dù ¸n. Trong ®ã cã 1 dù ¸n nhãm A, 1 dù ¸n nhãm B vµ 74 dù ¸n nhãm C. Dù ¸n më réng c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn giai ®o¹n I(2001-2002) víi sù trî gióp cña Trung Quèc víi tæng vèn ®Çu t­ kho¶ng 30 triÖu USD, ®­a c«ng suÊt s¶n xuÊt ph«i thÐp lªn 240.000 tÊn/n¨m, c«ng suÊt c¸n thÐp lªn 220.000 tÊn/n¨m. C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn ®· tiÕn hµnh huy ®éng ®Çu t­ vµo dù ¸n nµy lµ 695,058 tû n¨m 2001, cho ®Õn nay th× dù ¸n ®· c¬ b¶n hoµn thµnh. Nh»m n©ng cao c«ng suÊt cña nhµ m¸y ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng ngµy cµng t¨ng vÒ khèi l­îng s¶n phÈm, c«ng ty ®· ®Çu t­ x©y dùng mét nhµ m¸y c¸n thÐp víi c«ng suÊt 300.000 tÊn/n¨m t¹i khu vùc L­u X¸ víi sè vèn ®Çu t­ cho dù ¸n nµy lµ 469,957 tû. T¹i Tuyªn Quang c«ng ty ®· ®Çu t­ x©y dùng d©y chuyÒn c¸n nhá víi c«ng suÊt 15.000 tÊn/n¨m. Ngoµi c¸c dù ¸n ®Çu t­ míi kÓ trªn th× c«ng ty rÊt chó träng ®Çu t­ mua míi vµ n©ng cÊp c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cho c¸c c¬ së hiÖn cã. Trong thêi gian tíi (2003-2005) ,dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u, c¶i t¹o vµ më réng c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn sÏ tiÕp tôc ®­îc triÓn khai víi tæng vèn ®Çu t­ ­íc tÝnh kho¶ng 150 triÖu USD. Sau khi hoµn thµnh dù ¸n nµy sÏ ®­a c«ng suÊt lªn 500.000 tÊn/n¨m c¶ luyÖn vµ c¸n, tù tóc hoµn toµn vÒ ph«i cho thÐp c¸n vµ ®Çu t­ s¶n xuÊt thÐp chÊt l­îng cao. 2 C«ng ty thÐp MiÒn Nam: C«ng ty thÐp MiÒn nam lµ c«ng ty lín thø hai sau gang thÐp Th¸i Nguyªn, ®­îc thµnh lËp sau khi ®Êt n­íc hoµn toµn thèng nhÊt. HiÖn nay c«ng ty thÐp MiÒn nam lµ c«ng ty cã vèn ®Çu t­ thùc hiÖn vµ tµi s¶n lín nhÊt trong Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam . C«ng ty thÐp MiÒn Nam cã tæng vèn ®Çu t­ lín h¬n c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn vµ c«ng ty thÐp §µ N½ng. Trong giai ®o¹n nµy c«ng ty ®· thùc hiÖn tæng sè 25 dù ¸n, trong ®ã cã 1 dù ¸n nhãm A, 1 dù ¸n nhãm B vµ 23 dù ¸n nhãm C víi tæng sè vèn ®Çu t­ trong 3 n¨m kho¶ng 1.414,785 tû. Mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh ®Çu t­ cña c«ng ty trong giai ®o¹n nµy lµ: N¨m 2000, ®Çu t­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt thÐp Song Pha nhµ m¸y thÐp Biªn Hoµ víi sè vèn kho¶ng 29,213 tû ®ång; §Çu t­ mua míi m¸y s¶n xuÊt khÝ Oxy cho nhµ m¸y thÐp Nhµ BÌ; §Çu t­ x©y dùng lß 1 nung 25T/h, 1 lß nung 12T/h, x©y dùng ph©n x­ëng c¸n thÐp II t¹i nhµ m¸y c¸n thÐp Thñ §øc; §Çu t­ 1 lß nung 12T/h, x©y dùng 1 ph©n x­ëng c¸n vµ 1 ph©n x­ëng ®óc trôc c¸n t¹i nhµ m¸y thÐp T©n ThuËn; vµ mua mét sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cho nhµ m¸y. N¨m 2001, vèn ®Çu t­ cho c«ng ty thÐp MiÒn Nam gi¶m xuèng ®¸ng kÓ, víi tæng sè vèn cho c¸c dù ¸n kho¶ng trªn 20 tû ®ång. N¨m 2002, dù ¸n ®¸ng kÓ nhÊt lµ x©y dùng nhµ m¸y thÐp Phó Mü víi vèn ®Çu t­ kho¶ng 2.038,5 tû nh­ng sè vèn thùc hiÖn trong n¨m míi cã 41,29 tû ®ång. Ngoµi ra cßn cã mét sè dù ¸n kh¸c nh­ dù ¸n ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo sö lý d÷ liÖu c«ng t¸c qu¶n lý; ®Çu t­ thiÕt bÞ phay r·nh v»n trôc cho nhµ m¸y c¬ khÝ luyÖn kim; ®Çu t­ thiÕt bÞ l­íi rä ®¸ l­íi cho nhµ m¸y thÐp B×nh T©y; ®Çu t­ c¶i t¹o thiÕt bÞ vµ nghÖ c¸n thÐp, x©y dùng ph©n x­ëng chÕ biÕn nguyªn liÖu cho nhµ m¸y c¸n thÐp Thñ §øc; ®Çu t­ x©y dùng 1lß nung 25T/h vµ ®æi míi thiÕt bÞ lß luyÖn thÐp 20T/mÎ t¹i nhµ m¸y thÐp Biªn Hoµ. HÇu hÕt c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong giai ®o¹n nµy ®Òu lµ ®Çu t­ chiÒu s©u hoÆc ®Çu t­ míi víi tr×nh ®é ë møc tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®· t¹o ra n¨ng lùc s¶n xuÊt thÐp c¸n kho¶ng 433.253 tÊn vµ ph«i thÐp kho¶ng 234.924 tÊn n¨m 2002. 3 C«ng ty thÐp §µ N½ng C«ng ty thÐp §µ N½ng lµ mét thµnh viªn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam vµ trong 3 n¨m qua c«ng ty ®· ®Çu t­ ph¸t triÓn víi sè vèn lªn tíi 464,602 tû ®ång. N¨m 2000, c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t­ l¾p ®Æt 1 lß ®iÖn víi c«ng suÊt 15T/mÎ víi sè vèn lµ 47,73 tû, l¾p ®Æt 1 lß nung ph«i 8T/h, ®Çu t­ c¶i t¹o lß nung 3,5 T/h vµ mét sè c«ng tr×nh kh¸c. Tæng sè vèn ®Çu t­ n¨m 2000 cña c«ng ty kho¶ng 59,73 tû ®ång vµ ®Õn hÕt n¨m 2002 ®· thùc hiÖn ®­îc 50,034 tû ®¹t møc hoµn thµnh lµ 83,77%. N¨m 2002, c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y c¸n thÐp c«ng suÊt 250.000 T/n¨m nh»m ®¸p øng nhu cÇu t¹i chç cho khu vùc miÒn Trung. Dù ¸n nµy cã sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 401 tû ®ång víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn cña Hµn Quèc. Tuy nhiªn cho ®Õn hÕt n¨m 2002 dù ¸n nµy míi thùc hiÖn ®­îc kho¶ng 47,681 tû ®ång vµ nguån vèn huy ®éng duy nhÊt cho dù ¸n nµy lµ vèn vay, còng trong n¨m 2002 c«ng ty ®· ®Çu t­ c¶i t¹o ph©n x­ëng c¸n, tiÕp tôc x©y l¾p hoµn thµnh c¬ së h¹ tÇng cho dù ¸n lß ®iÖn 15 T/h vµ mét sè c«ng tr×nh h¹ng môc kh¸c. Tæng sè vèn ®Çu t­ cho n¨m 2002 kho¶ng 461,088 tû ®ång nh­ng tû lÖ thùc hiÖn cßn rÊt chËm, míi thùc hiÖn ®­îc 13,193 tû ®ång. Trªn ®©y lµ thùc tr¹ng ®Çu t­ cña 3 ®¬n vÞ chñ lùc cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu dù ¸n kh¸c ®­îc ®Çu t­ trong 3 n¨m qua t¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c cã thÓ kh¸i qu¸t nh­ sau: 4 C«ng ty kim khÝ vµ vËt t­ tæng hîp MiÒn Trung, gåm 8 dù ¸n nhãm C víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 14,223 tû, trong ®ã vèn vay ®Ó ®Çu t­ lµ 8,75 tû vµ 7,129 tû tõ c¸c nguån vèn kh¸c. Tæng sè vèn ®Çu t­ thùc hiÖn tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002 kho¶ng 15,657 tû v­ît møc dù to¸n 10,08%. 5 C«ng ty kinh doanh thÐp vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, gåm 7 dù ¸n nhãm C víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 45,916 tû ®ång, trong ®ã vèn vay lµ 33,109 tû vµ tõ c¸c nguån vèn kh¸c 12,807 tû ®ång. §Õn cuèi n¨m 2002 c«ng ty míi thùc hiÖn ®­îc 3,009 tû ®ång, do hÇu hÕt c¸c dù ¸n cña c«ng ty ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ trong n¨m 2002. 6 C«ng ty kim khÝ Thµnh phè Hå ChÝ Minh, gåm 3 dù ¸n nhãm C ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµo n¨m 2002 víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 31,124 tû ®ång, trong ®ã vèn vay lµ 19,5 tû ®ång, cßn tõ c¸c nguån vèn kh¸c lµ 11,624 tû ®ång vµ míi thùc hiÖn ®­îc 1,86 tû ®ång. 7 C«ng ty kim khÝ H¶i Phßng, gåm 4 dù ¸n nhãm C, víi tæng sè vèn ®Çu t­ trong 3 n¨m cña c«ng ty kho¶ng 951,03 triÖu ®ång. 8 C«ng ty kim khÝ Hµ Néi, gåm 1 dù ¸n nhãm B lµ dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y t«n m¹ kÏm, m¹ mµu víi sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 493,018 tû; 3 dù ¸n nhãm C víi sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 3,442 tû ®ång ®· thùc hiÖn hoµn thµnh 100%. 9 C«ng ty vËt liÖu chÞu löa vµ khai th¸c ®Êt sÐt Tróc Th«n, gåm 7 dù ¸n nhãm C víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 104,595 tû ®ång, trong ®ã vèn NSNN lµ 1,157 tû, vèn vay lµ 103,238 tû, cßn l¹i lµ huy ®éng tõ c¸c nguån vèn kh¸c kho¶ng 200 triÖu ®ång. Sè vèn ®Çu t­ ®· thùc hiÖn kho¶ng 46,83 tû ®ång chiÕm 44,79% tæng vèn ®Çu t­ cña cån ty trong 3 n¨m. 10 C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi, gåm 2 dù ¸n nhãm C víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 761,3 tû ®ång, sè vèn ®Çu t­ ®· thùc hiÖn lµ 791,36 tû ®ång, v­ît møc kÕ ho¹ch 3,95%. 11 C«ng ty c¬ ®iÖn luyÖn kim B¾c Th¸i, gåm 9 dù ¸n nhãm C víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 2,928 tû ®ång vµ ®· thùc hiÖn ®­îc 2,716 tû ®ång. 12 C«ng ty kim khÝ B¾c Th¸i, gåm 3 dù ¸n nhãm C víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 1,378 tû ®ång, trong ®ã vèn vay lµ 273 triÖu ®ång, cßn l¹i huy ®éng tõ c¸c nguån vèn kh¸c lµ 1,105 tû ®ång. Sè vèn ®Çu t­ ®· thùc hiÖn kho¶ng 959,3 triÖu ®ång. 13 V¨n phßng Tæng c«ng ty, n¨m 2002 V¨n phßng Tæng c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t­ 1 dù ¸n nhãm B víi møc vèn ®Çu t­ kho¶ng 560,79 tû ®ång, trong ®ã vèn vay lµ 540,79 tû, huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c kho¶ng 20 tû ®ång, dù ¸n nµy ®· thùc hiÖn hoµn thµnh 100% trong n¨m 2002; vµ 2 dù ¸n nhãm C víi sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 1,267 tû ®ång. 14 Tr­êng ®µo t¹o nghÒ c¬ ®iÖn luyÖn kim Th¸i Nguyªn, gåm 5 dù ¸n nhãm C víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 10,103 tû ®ång, trong ®ã vèn NSNN lµ 7,347 tû cßn l¹i huy ®éng tõ c¸c nguån vèn kh¸c lµ 2,756 tû ®ång. Nh×n chung, trong 3 n¨m qua t×nh h×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc thay ®æi râ rÖt, tæng møc ®Çu t­ liªn tôc t¨ng, thËm chÝ gÊp nhiÒu lÇn n¨m tr­íc. Tæng sè vèn ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty trong 3 n¨m tõ 2000 - 2002 kho¶ng 7.763,844 tû ®ång, sè vèn ®Çu t­ ®· thùc hiÖn kho¶ng 3.357,938 tû ®ång, tû lÖ møc hoµn thµnh lµ 43,25%, trong ®ã gi¸ trÞ vèn ®Çu t­ ®· ®­îc quyÕt to¸n kho¶ng 2.611,409 tû ®ång, tû lÖ vèn ®Çu t­ quyÕt to¸n sau khi ®· thùc hiÖn hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh dù ¸n lµ 77,76% gi¸ trÞ thùc hiÖn. V Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam thêi gian qua 1 KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty thÐp thêi gian qua Ho¹t ®éng ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty thêi gian qua ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc. Víi tæng vèn ®Çu t­ tÝnh t¹i thêi ®iÓm n¨m 2001 lµ 1407 tû ®ång. Tæng c«ng ty ®· triÓn khai rÊt nhiÒu dù ¸n lín nhá mang tÝnh kh¶ thi cao vµ ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho Tæng c«ng ty . Víi tèc ®é ®Çu t­ nh­ vËy, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®· vµ ®ang thùc hiÖn ngµy cµng tèt h¬n nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty thêi kú 2000 - 2002 ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam thêi kú 2000 - 2002. ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 2002 1.GTSX c«ng nghiÖp Tèc ®é t¨ng liªn hoµn Tr.® % 2.149.352 12,56 2.667.150 24,1 3.119.398 16,96 2.S¶n l­îng thÐp c¸n Tèc ®é t¨ng liªn hoµn TÊn % 524.211 12,8 658.758 25,7 766.939 16,42 3.Tæng l­îng thÐp tiªu thô Tèc ®é t¨ng liªn hoµn TÊn % 527.487 12,7 626.855 18,8 748.446 19,4 Nh×n chung, tÊt c¶ c¸c chñ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®Òu t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. Bªn c¹nh ®ã Tæng c«ng ty cßn ®a d¹ng ho¸ ®­îc s¶n phÈm víi c¸c chñng lo¹i nh­: Thanh thÐp, thÐp d©y, thÐp h×nh cì võa vµ nhá, thÐp c¸cbon... T×nh h×nh nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña VSC thêi kú 2000 - 2002 N¨m 2000 2001 2002 Nép ng©n s¸ch (tr.®) 203.366 310.110 423.917 Tèc ®é t¨ng (%) -12,83 52,49 36,69 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy r»ng chØ tiªu nép ng©n s¸ch cña Tæng c«ng ty cã sù t¨ng gi¶m bÊt th­êng. Nép ng©n s¸ch ®¹t møc cao nhÊt n¨m 2001, víi møc ®ãng gãp 310110 triÖu ®ång. Bªn c¹nh chØ tiªu nép ng©n s¸ch, Tæng c«ng ty cßn gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ cho quèc gia. Trong n¨m 2001, Tæng c«ng ty ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho 17805 lao ®éng vµ tõng b­íc n©ng thu nhËp cña ng­¬× lao ®éng lªn tíi 1371ngh×n ®ång/ ng­êi/ th¸ng n¨m 2001. Víi chiÕn l­îc ®Çu t­ ®óng ®¾n, më réng c¬ cÊu s¶n phÈm, h¹n chÕ l­îng thÐp nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi, Tæng c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét l­îng ngo¹i tÖ t­¬ng ®èi lín cho quèc gia. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ trong thêi gian qua ph¶n ¸nh th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét sè ®¬n vÞ chñ lùc cña Tæng c«ng ty nh­ sau: 1.1 C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn MÆc dï ®· chó träng ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Çu t­ nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ më réng c¬ cÊu s¶n phÈm nh­ng do gÆp khã kh¨n trong vÊn ®Ò vÒ vèn ®Çu t­ nªn kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn thêi kú nµy còng cã nhiÒu biÕn ®éng. KÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô thÐp cña c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn thêi kú 2000 - 2002 N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 1.GTSX c«ng nghiÖp (Tr.®) 755.513 948.848 1.201.972 2.S¶n l­îng thÐp c¸n (tÊn) 166.374 235.239 292.311 3.S¶n l­îng ph«i tù s¶n xuÊt (tÊn) 85.732 107.371 164.608 4.L­îng thÐp c¸n tiªu thô (tÊn) 170.621 233.790 282.301 Trong n¨m 2000, c«ng ty ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c¶ c«ng t¸c ®Çu t­ lÉn s¶n xuÊt kinh doanh. Khã kh¨n nµy mét phÇn lµ do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ Ch©u ¸ lµm cho søc mua trªn thÞ tr­êng gi¶m sót vµ cßn do mét nguyªn nh©n n÷a quan träng h¬n ®ã lµ sù yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý, tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu vÉn tån t¹i trong c«ng ty. §iÒu nµy ®· lµm cho gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ s¶n l­îng ®Òu gi¶m m¹nh. Nh­ng trong n¨m 2001 c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng tÝn hiÖu míi. S¶n l­îng thÐp c¸n s¶n xuÊt lµ 235.239 tÊn, ®¹t130,7% kÕ ho¹ch vµ t¨ng 42,5% so víi n¨m 2000. Tiªu thô 233.790 tÊn, ®¹t129,9% kÕ ho¹ch vµ t¨ng 37% so víi n¨m 2000. Tíi n¨m 2002 do dù ¸n ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­a vµo ho¹t ®éng nªn khèi l­îng thÐp c¸n s¶n xuÊt ®¹t 292.311 tÊn v­ît møc kÕ ho¹ch 26% vµ t¨ng lªn so víi cïng kú n¨m tr­íc lµ 24,21%. H¬n n÷a, ®ã lµ s¶n l­îng ph«i thÐp tù s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· t¨ng lªn so víi cïng kú n¨m tr­íc lµ 53,31% ®¹t khèi l­îng lµ 164.608 tÊn. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt trªn, n¨m 2002 gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña c«ng ty ®¹t 1.452,061 tû, t¨ng so víi cïng kú n¨m tr­íc lµ 25,27%. Hy väng r»ng trong vµi n¨m tíi, c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn sÏ tiÕp tôc n©ng dÇn s¶n l­îng vµ doanh thu h¬n n÷a, xøng ®¸ng lµ ®¬n vÞ chñ lùc cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam . 1.2 C«ng ty thÐp MiÒn Nam HiÖn nay, c«ng ty thÐp miÒn Nam lµ ®¬n vÞ ®ãng gãp nhiÒu nhÊt vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt vµ s¶n l­îng thÐp tiªu thô trong Tæng c«ng ty. KÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña c«ng ty thÐp MiÒn nam thêi kú 2000 - 2002 N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 1. GTSX c«ng nghiÖp (Tr.®) 1.237.528 1.426.632 1.663.109 2.S¶n l­îng thÐp c¸n (tÊn) 321.839 375.125 422.253 3.S¶n l­îng ph«i thÐp (tÊn ) 209.411 201.297 234.924 4.S¶n l­îng thÐp tiªu thô (tÊn) 320.653 349.479 421.479 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña c«ng ty nh×n chung lµ cao, chiÕm h¬n 53% gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña Tæng c«ng ty. Nh­ vËy mÆc dï còng chÞu ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1997 nh­ng c«ng ty Ýt chÞu søc Ðp h¬n so víi c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, s¶n l­îng thÐp s¶n xuÊt còng nh­ sè thÐp tiªu thô ®­îc vÉn t¨ng c¶ vÒ tuyÖt ®èi lÉn t­¬ng ®èi. §iÒu nµy ®· chøng tá n¨ng lùc cña c«ng ty, chøng tá kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng ®øng v÷ng tr­íc nh÷ng biÕn ®éng thÞ tr­êng cña c«ng ty. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng c«ng ty thÐp MiÒn Nam lµ mét ®¬n vÞ cã søc c¹nh tranh tèt nhÊt cña Tæng c«ng ty. C¸c nhµ m¸y cña c«ng ty ®­îc ®Æt ë c¸c vÞ trÝ thuËn lîi, giao th«ng ®i l¹i dÔ dµng. Thªm vµo ®ã c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ mµ ®· thÝch øng ®­îc víi c¬ chÕ thÞ truêng mét c¸ch nhanh nhÊt, n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong qu¶n lý,®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty tyu lµ l¹c hËu so víi thÕ giíi nh­ng trong tæng c«ng ty th× l¹i lµ lo¹i tiªn tiÕn nhÊt. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn ph¶i biÕt ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cã s½n, tiÕn hµnh ®Çu t­ theo chiÒu s©u nhiÒu h¬n ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ, ®uæi kÞp tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi, chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong Tæng c«ng ty. 1.3 C«ng ty thÐp §µ N½ng Trong thêi gian qua, c«ng ty ®· tiÕn hµnh rÊt nhiÒu c¸c dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u nh»m c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c c¬ së s¶n xuÊt thÐp hiÖn cã, ®ång bé ho¸ kh©u s¶n xuÊt ph«i vµ c¸n thÐp, phÊn ®Êu ®­a c«ng suÊt lªn120 - 150 ngh×n tÊn/n¨m ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu t¹i chç. Cïng víi ®Çu t­ theo chiÒu s©u cho s¶n xuÊt thÐp, c«ng ty cßn chó träng ®Çu t­ theo chiÒu s©u, c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c c¬ së s¶n xuÊt hîp kim s¾t (Ferro), s¶n xuÊt g¹ch chÞu löu, v«i cho luyÖn thÐp nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, phôc vô ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Trong n¨m 2001, c«ng ty thÐp §µ N½ng s¶n xuÊt 29.600 tÊn thÐp c¸n, t¨ng 16% so víi n¨m 2000; Tiªu thô 27.600 tÊn, t¨ng 11% so víi n¨m 2000. Trong n¨m 2002, c«ng ty thÐp §µ N½ng ®· s¶n xuÊt 22.794 tÊn thÐp c¸n, gi¶m 13% so víi n¨m 2001; Tiªu thô 26.529 tÊn thÐp c¸n, gi¶m 5,04% so víi n¨m 2001. Do ®ã gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña c«ng ty n¨m 2002 ®· gi¶m 5,02% so víi n¨m 2001 ®¹t 109,697 tû. C«ng ty ®· chó träng hîp lý ho¸ d©y chuyÒn c¸n thÐp nh»m n©ng cao s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, tiÕn hµnh c¶i t¹o thªm lß nung ph«i ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt liªn tôc. Do vËy s¶n l­îng t¨ng tr­ëng kh¸, nh­ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cßn thÊp. Lîi nhuËn n¨m 2001 lµ 758 triÖu ®ång (gi¶m 43,5% so víi n¨m 2000). Lîi nhuËn n¨m 2002 chØ ®¹t 418 triÖu ®ång (gi¶m 55,14% so víi n¨m 2001). Nh­ vËy, lîi nhuËn c«ng ty ®· gi¶m trong 2 n¨m liªn tiÕp. Nguyªn nh©n do c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo nh­ gi¸ vËt t­, nguyªn nhiªn vËt liÖu t¨ng lµm gi¸ thµnh s¶n phÈm cao trong khi gi¸ b¸n thùc tÕ thÊp v× ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c. Tãm l¹i, ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty hiÖn nay ®· thùc sù më réng vÒ quy m« ®Çu t­ còng nh­ tÝnh chÊt chiÕn l­îc cña tõng dù ¸n. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cña Tæng c«ng ty thÐp lµ rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Trong t­¬ng lai, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam cÇn ph¸t huy h¬n n÷a thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a xøng ®¸ng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Çu ngµnh trong ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam. 3 Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i cña ho¹t ®éng ®Çu t­ ë Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam thêi gian qua. 3.1 Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn trong thêi gian qua, Tæng c«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, trë ng¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc. Thø nhÊt, t×nh h×nh ®Çu t­ mÊt c©n ®èi nghiªm träng. §Çu t­ cho c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp c¸n lµ qu¸ lín nªn s¶n l­îng cung cÊp ra thÞ tr­êng ®· v­ît qu¶ nhu cÇu. Trong khi ®ã thÐp dÑt, thÐp chÊt l­îng cao vÉn ph¶i nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. Tæng c«ng ty ®· kh«ng cã nh÷ng b­íc ®ét ph¸ trong ®Çu t­ ®Ó cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊy l­oùng cao mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc. ChÝnh v× thÕ mµ vÞ thÕ c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam lµ thÊp. Thø hai, ho¹t ®éng ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô trong thêi gian qua còng ®· ®­îc thùc hiÖn nh­ng møc ®é ®Çu t­ cßn thiÕu, yÕu, ch­a t¹o ra ®­îc sù ®ång bé trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®éng lùc thùc sù cho sù ph¸t triÓn. Thø ba, ho¹t ®éng thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶m sót. Trong 14 liªn doanh c¸n thÐp vµ gia c«ng sau c¸n ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt n¨m 1997 th× ®Õn nay vÉn ch­a thµnh lËp ®­îc liªn doanh míi. Chøng tá m«i truêng ®Çu t­ ch­a thùc sù hÊp dÉn ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ®Çu t­ liªn doanh. §iÒu nµy ®· lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng vèn vµ c«ng nghÖ cña Tæng c«ng ty rÊt nhiÒu. Trong 3 n¨m liªn tiÕp Tæng c«ng ty thu hót nguån vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi chØ ®­îc kho¶ng 348 tû ®ång. §©y lµ con sè qua nhá bÐ so víi tæng vèn ®Çu t­ cña 3 n¨m lªn tíi 7.763,844 tû, chØ chiÕm 4,48%. Trong khi ®ã c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c trong n­íc th× vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chiÕm mét tû träng cao h¬n rÊt nhiÒu, th«ng th­êng chiÕm kho¶ng 30 - 40% vèn ®Çu t­ cña ngµnh. Nh×n chung, ho¹t ®éng ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty cßn rÊt nhiÒu bÊt cËp, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p vµ h­íng ®i ®óng ®¾n h¬n trong thêi gian tíi. 3.2 Nguyªn nh©n. Sù yÕu kÐm còng nh­ nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty b¾t nguån tõ mét sè nguyªn nh©n chÝnh sau: Thø nhÊt, vèn ®Çu t­ cho ngµnh thÐp qu¸ thiÕu. Trong c¸c dù ¸n, vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc gi¶m, vèn tÝn dông ­u ®·i vµ ODA còng gi¶m. Do ®ã ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n lµ rÊt khã kh¨n, kh«ng hiÖu qu¶, do thiÕu vèn nªn c¸c kh©u ®Çu t­ bÞ co hÑp l¹i, quy m« kh«ng lín. Thø hai, m«i truêng ®Çu t­ ch­a htùc sù hÊp dÉn, c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ kh«ng nhiÒu dÉn ®Õn nguån huy ®éng vèn ®Ó tù ®Çu t­ lµ rÊt Ýt. Thêi gian qua chñ yÕu lµ ®Çu t­ mét c¸ch nhá giät, dµn tr¶i, kh«ng cã träng ®iÓm. Thø ba, thÞ tr­êng tiªu thô thÐp ë ViÖt Nam ph¸t triÓn chËm, nhu cÇu ®a d¹ng nh­ng khèi l­îng nhá, rÊt khã ®¸p øng. Trong khi ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt thÐp trªn thÕ giíi còng g©y khã kh¨n lín cho ngµnh thÐp ë chç cung v­ît qu¸ cÇu, gi¸ thÐp lu«n biÕn ®éng vµ gi¶m m¹nh. ThÞ tr­êng tiªu thô bÞ co hÑp l¹i c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ. Thø t­, xu h­íng héi nhËp vµ c¹nh tranh quèc tÕ ngoµi viÖc mang l¹i nh÷ng thuËn lîi cßn g©y ra cho Tæng c«ng ty nh÷ng khã kh¨n kh«ng nhá. Tæng c«ng ty ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh h¬n trong khi søc c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty hiÖn t¹i l¹i rÊt yÕu nªn viÖc bÞ thua, bÞ mÊt dÇn thÞ phÇn trong n­íc còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Thø n¨m, c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ. Gi÷a c¸c c«ng t¸c lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n cßn nhiÒu h¹n chÕ, nh­ chÝnh c¸c chuyªn viªn vÒ dù ¸n cña v¨n phßng Tæng c«ng ty lËp c¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc cho v¨n phßng sau ®ã th× kh©u thÈm ®Þnh cho c¸c dù ¸n nµy còng kh«ng ®­îc coi träng. Thø s¸u, n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé cßn h¹n chÕ. Tæng c«ng ty cßn thiÕu nh÷ng ng­êi giái vÒ chuyªn m«n trong s¶n xuÊt còng nh­ kinh doanh, còng nh­ trong lÜnh vùc lËp vµ qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. NhËn biÕt ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh g©y nªn t×nh tr¹ng ®Çu t­ cßn kÐm hiÖu qu¶ lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiªt ®èi víi Tæng c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay. Tõ ®ã, Tæng c«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i ®Ó dÇn dÇn n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn nãi chung vµ cho tõng dù ¸n nãi riªng. phÇn iii ®Þnh h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh thÐp vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn t¹i Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam I §Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010. 1 Dù b¸o nhu cÇu vµ thÞ tr­êng tiªu thô thÐp ®Õn n¨m 2010. §Ó dù b¸o nhu cÇu mét c¸ch t­¬ng ®èi, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®· sö dông c¸ch dù b¸o vÜ m«: C¨n cø trªn quan hÖ gi÷a nhu cÇu thÐp vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n (GDP) ®· ®­îc ViÖn gang thÐp Quèc tÕ m« h×nh ho¸. Th«ng qua nh÷ng c¨n cø nh­: + Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ GDP/®Çu ng­êi cña ViÖt Nam trong tõng thêi kú theo dù kiÕn cña ViÖn ChiÕn l­îc - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. + Nhu cÇu tiªu thô thÐp trong c¶ n­íc thêi gian qua vµ møc tiªu thô trªn ®Çu ng­êi; møc tiªu thô trung b×nh tèi thiÓu ph¶i ®¹t trong nh÷ng n¨m tíi xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph¸t triÓn. + Tèc ®é t¨ng tr­ëng s¶n l­îng thÐp tõ n¨m 1990 ®Õn n¨m 2000 vµ dù kiÕn ®Õn n¨m 2010. + Tham kh¶o c¸c dù b¸o n­íc ngoµi vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c¸c n­íc ASEAN. Tæng hîp kÕt qu¶ dù b¸o nhu cÇu thÐp: Dù b¸o tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n: Thêi kú T¨ng tr­ëng GDP T¨ng tr­ëng C«ng NghiÖp T¨ng tiªu thô thÐp 2001 - 2005 7,50% 12 - 12,5% 10 - 11% 2006 - 2010 7,00% 11 - 12% 10% KÕt qu¶ dù b¸o: N¨m Tæng nhu cÇu tiªu thô thÐp (1000 T) B×nh qu©n ®Çu ng­êi (kg/ng­êi) GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi (USD/ng­êi) 2003 3270 39,5 470 2004 3580 43 505 2005 3900 46 543 2010 6000 65 744 2020 15000 120 1800 - 2000 Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp theo chñng lo¹i s¶n phÈm: Chñng lo¹i N¨m 2000 N¨m 2005 N¨m 2010 Khèi l­îng (1000T) Tû lÖ (%) Khèi l­îng (1000T) Tû lÖ (%) Khèi l­îng (1000T) Tû lÖ (%) Tæng nhu cÇu 2.500 100 3.900 100 6.000 100 S¶n phÈm dµi 1.500 60 2140 55 3.000 50 ThÐp thanh trßn, v»n 670 26,8 1050 27 1500 25 ThÐp d©y cuén 550 22 625 16 780 13 ThÐp h×nh 280 11,2 465 12 720 12 S¶n phÈm dÑt 1.000 40 1.760 45 3.000 50 ThÐp tÊm 200 8 270 7 480 8 ThÐp l¸ c¸n nãng 250 10 390 10 780 13 ThÐp l¸ c¸n nguéi 175 7 350 9 600 10 T«n m¹ c¸c lo¹i 200 8 430 11 660 11 èng hµn, h×nh uèn 175 7 320 8 480 8 C¨n cø vµo nhu cÇu dù b¸o vµ kh¶ n¨ng triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­ míi. Dù kiÕn nhÞp ®é t¨ng l­îng thÐp trong c¸c thêi kú: 2001 - 2005 T¨ng 10,5%/n¨m. 2006 - 2010 T¨ng 10%/n¨m. 2011 - 2020 T¨ng 8,5%/n¨m. Dù kiÕn s¶n phÈm chñ yÕu cña ngµnh thÐp sÏ tham gia thÞ tr­êng n¨m 2010: Ngoµi s¶n phÈm truyÒn thèng lµ thÐp trßn vµ h×nh cho x©y dùng, èng hµn cì nhá vµ t«n m¹ kÏm, m¹ mµu chÕ phÈm kim lo¹i, sau n¨m 2000 ngµnh thÐp sÏ s¶n xuÊt thªm c¸c mÆt hµng: tÊm c¸n nãng, tÊm c¸n nguéi, t«n m¹ thiÕc, thÐp ®Æc biÖt vµ nguyªn liÖu s¾t xèp; ®ång thêi ®Èy m¹nh s¶n xuÊt ph«i thÐp vu«ng thay thÕ ph«i thÐp nhËp khÈu. S¶n phÈm cña nghµnh thÐp ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 sÏ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¶ vÒ chñng lo¹i lÉn quy c¸ch, ®a d¹ng h¬n vÒ chÊt l­îng vµ c«ng dông. Cô thÓ gåm 14 lo¹i s¶n phÈm: Ph«i thÐp vu«ng 100 x 100 - 130 x 130 mm. ThÐp thanh trßn tr¬n f10 - f32 mm. ThÐp thanh trßn v»n D10 – D32/D40. ThÐp d©y cuén f5,5 - f10 mm hoÆc trªn 10. ThÐp h×nh võa vµ h×nh nhá (U,I,L,T,dÑt...) ThÐp tÊm c¸n dÇy 1,5 - 25 mm, réng max x 1600 mm. ThÐp tÊm c¸n nguéi dÇy 0,15 - 2,3 mm x 1250 mm. èng thÐp hµn th¼ng cì nhá, ®en vµ m¹ kÏm f1/2 inch - 4,0 inch. èng hµn xo¾n cì lín vµ èng thÐp ®Þnh h×nh. ThÐp h×nh uèn nguéi tõ tÊm c¸n nãng vµ c¸n nguéi. T«n m¹ kÏm vµ t«n m¹ mµu. T«n m¹ thiÕc. ChÕ phÈm kim lo¹i. ThÐp ®Æc biÖt d¹ng thanh cho c¬ khÝ vµ thÐp l¸ kh«ng gØ. 2 Nh÷ng dù ¸n n»m trong quy ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010. 2.1 KÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 - 2005 §Ó n©ng cao søc c¹nh tranh, t¨ng dÇn tiÕn ®Õn chiÕm lÜnh phÇn lín thÞ phÇn trong n­íc vÒ c¸c chñng lo¹i thÐp th«ng th­êng, ngµnh thÐp cÇn ph¶i ®Èy m¹nh ®Çu t­ chiÒu s©u, khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng s½n cã vÒ c¬ së vËt chÊt, tµi nguyªn vµ con ng­êi, tõng b­íc ®æi míi c«ng nghÖ, thay thÕ nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt l¹c hËu ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, ®ång thêi tiÕn hµnh ®Çu t­ x©y dùng mét sè nhµ m¸y míi quan träng, cã nhu cÇu cÊp b¸ch d­íi h×nh thøc tù ®Çu t­ hoÆc gãp vèn liªn doanh víi n­íc ngoµi, cô thÓ nh­ sau: 2.1.1 C¸c dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u: a) C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn: Tranh thñ sù gióp ®ì cña ChÝnh phñ Trung Quèc, tiÕn hµnh c¶i t¹o, n©ng cÊp c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn, ®­a c«ng suÊt s¶n xuÊt ph«i lªn 240.000 tÊn/n¨m, c«ng suÊt c¸n thÐp lªn 220.000 –250.000 tÊn/n¨m víi gi¸ thµnh h¹, cã hiÖu qu¶ vµ c¹nh tranh tèt h¬n. T¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi më réng tiÕp giai ®o¹n 2 ngay khi ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®­a c«ng suÊt lªn 500.000 tÊn/n¨m vµ tù tóc hoµn toµn vÒ ph«i cho c¸n thÐp; ®Çu t­ s¶n xuÊt thÐp chÊt l­îng cao. b) C«ng ty thÐp MiÒn Nam: §Çu t­ chiÒu s©u bæ sung vµ n©ng cÊp thiÕt bÞ nh»m hiÖn ®¹i ho¸ kh©u luyÖn thÐp vµ s¶n xuÊt ph«i. §a d¹ng ho¸ mÆt hµng, thay thÕ dÇn c¸c thiÕt bÞ qu¸ nhá vµ l¹c hËu; ®Çu t­ s¶n xuÊt thÐp cacbon chÊt l­îng cao, thÐp hîp kim trong c¸c lß hiÖn cã; ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c d©y chuyÒn c¸n thÐp ®ñ ®¸p øng c¸c lo¹i thÐp chÊt l­îng víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. c) Khu vùc §µ N½ng: §Çu t­ chiÒu s©u nh»m c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c c¬ së s¶n xuÊt thÐp ë §µ N½ng, ®ång bé ho¸ c¸c kh©u s¶n xuÊt thÐp vµ c¸n. PhÊn ®Êu ®­a c«ng suÊt cña nhµ m¸y lªn 120.000 -150.000 tÊn/n¨m ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¹i chç. §ång thêi víi ®Çu t­ theo chiÒu s©u cho s¶n xuÊt thÐp, chó träng ®Çu t­ chiÒu s©u, c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c c¬ së s¶n xuÊt hîp kim s¾t, s¶n xuÊt g¹ch chÞu löa, v«i cho luyÖn thÐp vµ c¸c c¬ së c¬ khÝ chÕ t¹o, söa ch÷a ®ñ phôc vô vµ ®¸p øng nhu cÇu cña ngµnh thÐp trong 5 ®Õn 10 n¨m tíi. 2.1.2 Mét sè dù ¸n ®Çu t­ míi: a) Nhµ m¸y luyÖn, c¸n thÐp Phó Mü: T¹i Phó Mü sÏ x©y dùng mét nhµ m¸y thÐp ®¹t tr×nh ®é tiªu chuÈn cña thÕ giíi, gåm c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ph«i b»ng lß ®iÖn c«ng suÊt 500.000 tÊn ph«i/n¨m vµ chuyÒn c¸n thÐp liªn tôc cong suÊt 300.000 tÊn thÐp c¸n/n¨m. B­íc 1: 2001-2003 chuÈn bÞ vµ x©y dùng nhµ m¸y luyÖn thÐp ®óc liªn tôc, kÓ c¶ c¶ng chuyªn dïng. B­íc 2: 2003-2005 x©y dùng nhµ m¸y c¸n thÐp 300.000 tÊn/n¨m. §Õn 2005 sÏ hoµn thµnh toµn bé dù ¸n, vèn ®Çu t­ dù kiÕn 140 triÖu USD ch­a kÓ vèn l­u ®éng, trong ®ã x©y dùng c¶ng chuyªn dïng 10 triÖu USD; s¶n xuÊt ph«i thÐp 90 triÖu USD vµ c¸n thÐp 40 triÖu USD. b) Dù ¸n më réng c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2: Sau khi hoµn thµnh c¶i t¹o giai ®o¹n 1, s¶n xuÊt æn ®Þnh, cã hiÖu qu¶ víi c«ng suÊt 240.000 tÊn ph«i/n¨m vµ 250.000 tÊn thÐp c¸n/n¨m, sÏ triÓn khai ngay viÖc chuÈn bÞ ®Çu t­ më réng giai ®o¹n 2. C¨n cø kÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶ thi sÏ lùa chän ph­¬ng ¸n tèi ­u ®Ó t¨ng c«ng suÊt cña c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn lªn 500.000 tÊn/n¨m ®ång bé c¶ luyÖn vµ c¸n. Trong t­¬ng lai nÕu ®iÒu kiÖn thuËn lîi sÏ nghiªn cøu më réng giai ®o¹n 3, t¨ng thªm c«ng suÊt hoÆc chuyÓn sang s¶n xuÊt thÐp chÊt l­îng cao. Dù ¸n giai ®o¹n 2 vµ 3 Th¸i Nguyªn sÏ g¾n víi viÖc ®Çu t­ khai th¸c c¸c má s¾t Quý Xa, TiÕn Bé, Cao B»ng. Dù kiÕn tiÕn ®é thùc hiÖn trong kho¶ng2003-2005, vèn ®Çu t­ ­íc kho¶ng 150 triÖu USD. c) Dù ¸n thÐp c¸n nguéi: Nhu cÇu thÐp c¸n nguéi lµm ph«i cho s¶n xuÊt m¹ kÏm, m¹ mµu, s¶n xuÊt èng hµn, h×nh uèn nguéi vµ chÕ t¹o s¶n phÈm c¬ khÝ, ®å dïng v¨n phßng, ®å gia ®×nh vµ phôc vô s¶n xuÊt « t«, xe m¸y, xe ®¹p...kho¶ng 300.000 tÊn/n¨m vµ ph¶i nhËp khÈu toµn bé. Dù b¸o tíi n¨m 2005 nhu cÇu thÐp c¸n nguéi sÏ t¨ng gÊp ®«i lªn 600.000 tÊn/n¨m. §Ó ®¸p øng nhu cÇu t­¬ng ®èi lín vµ cÊp b¸ch vÒ thÐp c¸n nguéi, sÏ ®Çu t­ nhµ m¸y thÐp c¸n ngu«i ®Çu tiªn vµ lµ nhµ m¸y lín nhÊt t¹i ViÖt Nam víi c«ng suÊt: B­íc 1: S¶n xuÊt 250.000 tÊn/n¨m b¨ng cuén c¸n nguéi. B­íc 2: T¨ng c«ng suÊt lªn tíi 450.000 tÊn/n¨m vµ s¶n xuÊt t«n m¹ kÏm, m¹ mµu. Vèn ®Çu t­ kho¶ng 100 triÖu USD cho b­íc 1 vµ 80 triÖu USD cho b­íc 2 d) Dù ¸n nhµ m¸y s¶n xuÊt ph«i thÐp phÝa B¾c: Nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph«i thÐp cho c¸c nhµ thÐp khu vùc Th¸i Nguyªn, H¶i Phßng, Hµ Néi vµ thùc hiÖn chñ tr­¬ng gi¶m dÇn nhËp khÈu, cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng nhµ m¸y ph«i thÐp 500.000 tÊn/n¨m ë phÝa B¾c. Tæng vèn ®Çu t­ ­íc kho¶ng 100 triÖu USD trong kÕ ho¹ch 2001-2005. e) Nhµ m¸y c¸n nãng thÐp tÊm: (c«ng suÊt kho¶ng 1.000.000 tÊn/n¨m) Trong khi tÝch cùc chuÈn bÞ x©y dùng nhµ m¸y thÐp liªn hîp khÐp kÝn quy m« lín, ngµnh thÐp vÉn ph¶i ®Çu t­ x©y dùng sím mét nhµ m¸y c¸n nãng trªn c¬ së nhËp ph«i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tr­íc m¾t nh­ lµm ph«i cho c¸n nguéi, s¶n xuÊt èng hµn, h×nh uèn, s¶n xuÊt c¬ khÝ, x©y dùng ... Dù kiÕn tiÕn ®é x©y dùng 2001-2005. ¦íc tÝnh vèn ®Çu t­ kho¶ng 250-300 triÖu USD. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng b¨ng cuén c¸n nãng vµ tÊm dÇy, dù kiÕn chän c«ng nghÖ c¸n liªn tôc kiÓu hép cuén. 2.1.3 C¸c dù ¸n ®Çu t­ liªn doanh: C¶ng quèc tÕ ThÞ V¶i vµ nhµ m¸y s¶n xuÊt s¾t xèp 1,2 triÖu tÊn/n¨m: sÏ tÝch cùc t×m ®èi t¸c ®Çu t­ ®Ó khëi c«ng x©y dùng vµo cuèi kú kÕ ho¹ch 2001-2005. Vèn ®Çu t­ c¶ng quèc tÕ ThÞ V¶i kho¶ng 56 triÖu USD, cßn nhµ m¸y s¾t xèp Midrex kho¶ng 350 triÖu USD. §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c dù ¸n nªu trªn, tæng nhu cÇu vèn ®Çu t­ trong 5 n¨m 2001-2005 cÇn kho¶ng 1400 triÖu USD, trong ®ã cã 460 triÖu USD lµ vèn liªn doanh. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam cÇn ph¶i thu xÕp 970 triÖu USD ®Çu t­ chiÒu s©u vµ tù ®Çu t­ c¸c dù ¸n míi s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã nhu cÇu cÊp b¸ch tr­íc m¾t. 2.2 KÕ ho¹ch 5 n¨m 2005 - 2010 Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong thêi kú 2001 – 2005, ngµnh thÐp sÏ tiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó t¹o sù chuyÓn biÕn c¨n b¶n vÒ n¨ng lùc néi sinh, träng t©m lµ x©y dùng nhµ m¸y thÐp liªn hîp khÐp kÝn, qui m« lín lµm nÒn t¶ng cho ngµnh thÐp ViÖt Nam ph¸t triÓn m¹nh mÏ sau n¨m 2010. 2.2.1 X©y dùng nhµ m¸y thÐp liªn hîp: X©y dùng b­íc 1: träng t©m lµ nhµ m¸y c¸n nãng vµ nhµ m¸y c¸n nguéi: §èi víi nhµ m¸y c¸n nãng: C«ng suÊt ban ®Çu 1,5 triÖu tÊn/n¨m sÏ cã 2 kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn : + X©y dùng nhµ m¸y míi t¹i ®Þa ®iÓm nhµ m¸y thÐp liªn hîp vµ cïng song song tån t¹i víi nhµ m¸y c¸n tÊm nãng ®· x©y dùng tr­íc ®ã, song cã ph©n c«ng s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸. + C¶i t¹o nhµ m¸y c¸n tÊm nãng 1,0 triÖu tÊn/n¨m lªn 2,0 triÖu tÊn/n¨m. T¹i nhµ m¸y thÐp liªn hîp sÏ x©y dùng nhµ m¸y c¸n tÊm nãng míi khi thùc hiÖn th¸ng b­íc 3 (sau n¨m 2012). Nhµ m¸y c¸n tÊm nguéi sÏ ®­îc x©y dùng g¾n víi nhµ m¸y c¸n tÊm nãng vµ cã c«ng suÊt ban ®Çu 600.000 tÊn/n¨m, sau sÏ më réng lªn 1 triÖu tÊn n¨m. X©y dùng b­íc 2: Do yªu cÇu x©y dùng b­íc 2 cña nhµ m¸y thÐp liªn hîp cÇn vèn ®Çu t­ rÊt lín, cÇn thêi gian chuÈn bÞ kh¸ dµi vµ thêi gian x©y dùng còng kh«ng d­íi 5 n¨m. Do vËy, nhiÒu kh¶ n¨ng cã thÓ khëi c«ng x©y dùng b­íc 2 tõ n¨m 2007 hoÆc 2008 vµ kÐo dµi ®Õn n¨m 2012 míi ®­a vµo s¶n xuÊt ph«i c«ng suÊt b­íc 2 dù kiÕn 2,5 triÖu tÊn/n¨m. Dù kiÕn vèn ®Çu t­: B­íc 1: C¸n nãng 1,5 triÖu tÊn/n¨m, c¸n nguéi 0,6 triÖu tÊn/n¨m vµ mét sè c«ng tr×nh phô trî, h¹ tÇng ban ®Çu cña nhµ m¸y thÐp liªn hîp: cÇn tæng sè 960 triÖu USD. B­íc 2: Lß cao, lß thæi «xy, ®óc liªn tôc vµ më réng c¸n nãng, c¸n nguéi, x©y dùng h¹ tÇng, c«ng tr×nh phôc vô, ­íc tæng céng kho¶ng 2.900 triÖu USD. 2.2.2 Dù ¸n khai th¸c má quÆng s¾t Th¹ch Khª phôc vô b­íc 2 nhµ m¸y thÐp liªn hîp §Ó tiÕn ®é x©y dùng má Th¹ch Khª khíp víi tiÕn ®é x©y dùng lß cao vµ lß thæi «xy ph¶i chuÈn bÞ sím vµ khëi c«ng x©y dùng tõ 2007 hoÆc 2008 ®Ó ®Õn 2012 cã s¶n l­îng kho¶ng 5,0 triÖu tÊn/n¨m vµ 10 triÖu tÊn/n¨m vµo 2015. Vèn ®Çu t­ cho má Th¹ch Khª ®Õn 2010 ­íc kho¶ng 600 triÖu USD. 2.2.3 Nhµ m¸y thÐp ®Æc biÖt. C«ng suÊt 50.000 - 100.000 tÊn/n¨m, vèn ®Çu t­ kho¶ng 130 triÖu USD. NÕu thêi kú 2001 - 2005 ch­a thu xÕp ®­îc vèn, sÏ x©y dùng nhµ m¸y thÐp ®Æc biÖt trong thêi kú 2006 - 2010 khi cã nhu cÇu ®ñ lín vµ gi¶i quyÕt ®­îc vèn vµ nguyªn liÖu. 2.2.4 Nhµ m¸y ph«i thÐp Vinakyoei. Nh»m cung cÊp ph«i thÐp cho nhµ m¸y liªn doanh c¸n thÐp Vinakyoei vµ phôc vô cho viÖc më réng c«ng suÊt c¸n thÐp, Tæng c«ng ty thÐ ViÖt Nam sÏ liªn doanh víi NhËt x©y dùng nhµ m¸y ph«i thÐp thø 3 t¹i mÆt b»ng nhµ m¸y Vinakyoei hiÖn nay, c«ng suÊt 500.000 tÊn/n¨m vèn ®Çu t­ dù kiÕn kho¶ng 100 triÖu USD. Nh­ v©y trong thêi kú 2006-2010 sÏ triÓn khai 5 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t­ ®Õn 2010 kho¶ng 2800 triÖu USD, trong ®ã cã 2 dù ¸n ®Çu t­ ®Çu t­ gèi ®Çu cho giai ®o¹n sau 2010. Vèn ®Çu t­ ph¶i bá ra kh¸ lín song ph¶i ®Õn 1012 míi cã s¶n l­îng thÐp th« kho¶ng 2 triÖu tÊn slab/n¨m cÊp cho c¸c nhµ m¸y c¸n tÊm nãng, thay thÕ slab nhËp khÈu. II Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­. 1 Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc §Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt thÐp trong n­íc, mét trong nh÷ng yÕu tè tèi cÇn thiÕt ®èi víi Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam lµ vèn ®Çu t­ cho m¸y mãc thiÕt bÞ, khoa häc c«ng nghÖ, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng th«ng tin tiÕp cËn víi thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, Tæng c«ng ty lu«n ph¶i ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn, v× ®Æc ®iÓm cña ngµnh thÐp lµ yªu cÇu vèn ®Çu t­ rÊt lín. Do vËy, ®Çu t­ míi ®· khã, ®Çu t­ chiÒu s©u l¹i cµng khã h¬n. V× vËy, Nhµ n­íc cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam th«ng qua mét sè vÊn ®Ò sau: - Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó x©y dùng Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh (cã vèn lín, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giái), ®ñ søc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ngµnh thÐp ViÖt Nam.n ®¶m b¶o cho ngµnh thÐp ®i theo ®Þnh h­íng XHCN vµ tiÕn tíi ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty thÐp lín trong khu vùc. - Nhµ n­íc cÇn hç trî tèi ®a vèn ®Çu t­ ­u ®·i trong n­íc kÓ c¶ vèn ODA cho tæng c«ng ty ®Çu t­ chiÒu s©u vµ ®Çu t­ c¸c dù ¸n míi theo ®óng quy ho¹ch ®­îc duyÖt, ®ång thêi cho vay vèn bæ xung ®Ó tr¶ nî khi c¸c nhµ m¸y míi ®i vµo ho¹t ®éng, ch­a ®ñ c©n ®èi ®Ó tr¶ nî vèn vay. Nhµ n­íc cÊp vèn l­u ®éng ban ®Çu cho c¸c nhµ m¸y míi cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. Trong giai ®o¹n ®Çu t­ cña c«ng t¸c ph¸t triÓn thÐp, Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch ­u tiªn vèn cho ngµnh thÐp ®Ó cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh thÐp lín vµ c¸c c«ng tr×nh tù lµm. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch cÊp vèn cho ngµnh thÐp nhËp khÈu nguyªn liÖu thiÕt bÞ vµ phÇn x©y dùng trong n­íc. Trong ®ã bao gåm: + Nhµ n­íc cÊp vèn chuÈn bÞ ®Çu t­. + Nhµ n­íc cÊp mét phÇn vèn ph¸p ®Þnh trong phÇn vèn gãp ph¸p ®Þnh cña ngµnh thÐp trong c¸c liªn doanh víi n­íc ngoµi. + Cho phÐp ®­îc dïng gi¸ trÞ sö dông ®Êt ®Ó gãp vèn ph¸p ®Þnh vµ b¾t ®Çu thu håi vèn nµy sau khi liªn doanh lµm ¨n b¾t ®Çu cã l·i, cßn trong thêi gian ch­a tr¶ ®­îc nî cho Nhµ n­íc th× ph¶i chÞu sè thuÕ t­¬ng ®­¬ng nh­ thuÕ vèn. + Trong sè vèn cÊp bao gåm c¶ vèn l­u ®éng v× l·i suÊt vèn l­u ®éng hiÖn nay chiÕm mét tû lÖ kh«ng nhá trong gi¸ thµnh thÐp. Trong chÝnh s¸ch cho vay vèn tÝn dông ­u ®·i, thùc ra hiÖn nay míi chØ ®¸p øng ®­îc cho c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o më réng, ®Çu t­ chiÒu s©u. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh thÐp ®Ò nghÞ Nhµ n­íc t¨ng dÇn sè vèn tÝn dông ­u ®·i cho c¸c dù ¸n ngµnh thÐp Ýt nhÊt trong c¸c n¨m ®Çu còng ®¸p øng tèi thiÓu ®­îc 30% nhu cÇu vèn cho ngµnh thÐp. Cho phÐp ngµnh thÐp ®­îc toµn quyÒn sö dông vèn khÊu hao c¬ b¶n, vµ ®­îc phÐp trÝch khÊu hao nhanh ®èi víi nh÷ng dù ¸n cã kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh mµ vÉn ®Èm b¶o cã laÜ. Nhµ n­íc cho phÐp Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®­îc vay vèn n­íc ngoµi ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ vµ hç trî tiÒn ®Æt cäc, ®ång thêi nhËn b¶o l·nh toµn bé vèn vay n­íc ngoµi. - Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸c nhµ m¸y thÐp x©y dùng míi trong c¶ n­íc, ®¶m b¶o ®óng quy ho¹ch nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng d­ thõa c«ng suÊt trong khi nhu cÇu trong n­íc cßn t¨ng chËm. KhuyÕn khÝch c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thÐp xuÊt khÈu vµ thÐp chÊt l­îng cao. - §Ò nghÞ chÝnh phñ cã biÖn ph¸p kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ ®Ó c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®ãng thuÕ, cã ®¨ng ký chÊt l­îng, nh·n m¸c s¶n phÈm víi c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vµ cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm nh­ ®· ®¨ng ký. - Nhµ n­íc cÇn duy tr× chÝnh s¸ch b¶o vÖ s¶n xuÊt trong n­íc b»ng c¸c møc thuÕ hîp lý vµ thùc sù cã hiÖu lùc nh»m gióp ngµnh thÐp ph¸t triÓn vµ b¶o hé ngµnh thÐp. + Gi¶m thuÕ lîi tøc 50% cho ®Õn khi c«ng tr×nh tr¶ hÕt nî. + Gi¶m thuÕ doanh thu trong nh÷ng n¨m ®Çu khi mµ nhµ m¸y s¶n xuÊt ch­a cã l·i. + §¸nh thuÕ ®èi víi nh÷ng s¶n ph¶m vµ b¸n s¶n phÈm mµ ngµnh thÐp n­íc ta ®· s¶n xuÊt ®­îc ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc. §i ®«i víi chÝnh s¸ch nhËp khÈu lµ chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi, vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i. §ång thêi cã chÝnh s¸ch hç trî xuÊt khÈu thÐp khi n¨ng lùc c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty cßn yÕu. - §Ò nghÞ Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ gi¸ ®iÖn, gi¸ khÝ thiªn nhiªn cho Tæng c«ng ty thÐp, ®Æc biÖt gi¸ ®iÖn cho kh©u luyÖn v× tiªu thô nhiÒu ®iÖn vµ b¶o ®¶m cung cÊp æn ®Þnh, l©u dµi ®Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt ph«i thÐp trong n­íc. 2 Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn phÝa c¸c doanh nghiÖp 2.1 Gi¶i ph¸p vÒ vèn ®Çu t­. Vèn mua thiÕt bÞ c¸c dù ¸n do doanh nghiÖp s¶n xuÊt thÐp tù ®Çu t­ chñ yÕu vay c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi theo ph­¬ng thøc tÝn dông, ng­êi mua hµng do c¸c c«ng ty b¸n thiÕt bÞ ®øng ra dµn xÕp víi l·i suÊt OECD cho 85% gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhËp khÈu. Thêi h¹n tr¶ nî trªn 10 n¨m. Vèn ®Æt cäc mua thiÕt bÞ vµ vèn x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thÐp sÏ xin vay vèn tÝn dông ­u ®·i cña Nhµ n­íc vµ vay c¸c ng©n hµng trong n­íc. Tr­êng hîp trong n­íc kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc sÏ ph¶i vay th­¬ng m¹i n­íc ngoµi. Ngµnh thÐp ®­îc vay vèn c¸c ng©n hµng trong n­íc ®Ó gãp vèn ph¸p ®Þnh thµnh lËp c¸c liªn doanh, kÓ c¶ liªn doanh trong n­íc. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµ thu hót tèi ®a vèn tõ n­íc ngoµi, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc ®øng ra b¶o l·nh vµ cho phÐp thÕ chÊp tµi s¶n ®Ó vay vèn. 2.2 Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ §Ó tr¸nh ®Çu t­ trµn lan, Tæng c«ng ty chØ ®æi míi c«ng nghÖ ë c¸c c¬ së ®¸ng ®Çu t­, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong t­¬ng lai. Tr×nh ®é c«ng nghÖ ë møc t­¬ng tù hoÆc tiªn tiÕn h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi Tæng c«ng ty. Môc ®Ých ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®èi víi c¸c c¬ së hiÖn cã ®Ó cã thÓ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ víi c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu. 2.2.1 ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ph«i thÐp §Ó ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi khi ra nhËp AFTA, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­ c¸c trung t©m s¶n xuÊt ph«i thÐp víi quy m« c«ng suÊt lín. Víi quy m« lín cho phÐp lùa chän c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ tiªn tiÕn, tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt, tËn dông triÖt ®Ó c¸c nguån nhiÖt, nh»m môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt thiÕt bÞ vµ lao ®éng, ®Ó tiªu hao ®iÖn n¨ng, nguyªn vËt liÖu thÊp vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong quy ph¸t triÓn ngµnh thÐp cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®Õn n¨m 2005, ®· lùa chän c«ng nghÖ luyÖn thÐp lß ®iÖn ®Ó x©y dùng 2 nhµ m¸y s¶n xuÊt ph«i thÐp 500.000 tÊn/n¨m. §ã lµ nhµ m¸y thÐp Phó Mü (Bµ RÞa - Vòng Tµu) vµ nhµ m¸y thÐp C¸i L©n (Qu¶ng Ninh). 2.2.2 ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ c¸n §Ó ®ñ søc c¹nh tranh víi thÐp liªn doanh vµ thÐp trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi, Tæng c«ng ty cÇn s¾p xÕp l¹i tæ chøc s¶n xuÊt, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ c¸c mÆt hµng mµ t­ nh©n kh«ng cã nh­ thÐp chÊt l­îng cao vµ thÐp h×nh cì trung, ®ång thêi ®Çu t­ c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ph«i thÐp kÕt hîp cïng c¸n thÐp víi quy m« c«ng suÊt lín nh»m tËn dông triÖt ®Ó c¸c nguån nhiÖt, gi¶m tiªu hao ®iÖn n¨ng, nguyªn vËt liÖu vµ h¹ gi¸ thµnh. Muèn vËy cÇn tËp trung nh÷ng tiÕn bé c«ng nghÖ theo h­íng: - T¨ng tèc ®é c¸n. - ¸p dông c«ng nghÖ c¸n míi: C¸n kh«ng lËt ph«i, c¸n nhiÒu dßng, c¸n v« tËn. - Cã thiÕt bÞ thay trôc c¸n nhanh ®Æt ngay c¹nh gi¸ c¸n ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thay trôc c¸n chØ diÔn ra trong vßng 10 phót. C¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ mua b»ng c¸ch: Thùc hiÖn ®Êu thÇu réng r·i, chän thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. ¦u tiªn ®Êu thÇu mua trong n­íc c¸c thiÕt bÞ ®· s¶n xuÊt ®­îc, ®¹t yªu cÇu cña dù ¸n. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c vÒ thiÕt bÞ nh­ tæ chøc ®Êu thÇu mua thiÕt bÞ trong ph¹m vi Nhµ n­íc cÊp tÝn dông. C¸c thiÕt bÞ trong n­íc cã thÓ ®¸p øng ®­îc th× ­u tiªn ®Êu thÇu. C¸c thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o ®ång bé, hiÖn ®¹i, gi¸ c¶ hîp lý, chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Çy ®ñ, dÔ n¾m b¾t sö dông. 2.2.3 §Çu t­ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc - kü thuËt - c«ng nghÖ Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i kh«ng ngõng ®Çu t­ nghiªn cøu khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi. Mét mÆt, nghiªn cøu ¸p nh÷ng thµnh tùu khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ míi, mÆt kh¸c, nghiªn cøu t×m ra c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, kü thuËt míi nh»m ®¹t ®­îc c¸c lîi thÕ so s¸nh vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh. 2.3 Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Tæng c«ng ty thÐp muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ thÝch øng ®­îc trong kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng thay ®æi vÒ m«i tr­êng kinh doanh vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, ®iÒu hµnh. VÊn ®Ò vÒ n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng, viÖc thiÕt lËp vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm thÐp lµ môc tiªu quan träng hµng ®Çu. Do ®ã, c¬ cÊu tæ chøc ®­îc ph©n cÊp vµ ®Þnh h­íng theo lîi nhuËn vµ qu¶n lý theo chiÒu ngang ®­îc coi träng h¬n qu¶n lý theo chiÒu däc. Nguån nh©n lùc vµ nh©n tµi ®­îc coi träng lµ yÕu tè hµng ®Çu vµ cÇn cã sù ®Çu t­ ph¸t triÓn. §Ó nguån nh©n lùc ph¸t huy t¸c dông, viÖc qu¶n lý theo ph­¬ng ph¸p míi cÇn thiÕt ®­îc ph¸t triÓn ®óng h­íng. Néi dung qu¶n lý nguån nh©n lùc tËp trung vµo: - Thay ®æi nh©n lùc phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh. - §Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc theo ®Þnh h­íng t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. - Sö dông nguån nh©n lùc hîp lý vµ hiÖu qu¶. 2.4 Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng ChØ ®Çu t­ khi cã thÞ tr­êng ch¾c ch¾n vµ nhu cÇu lín h¬n c«ng suÊt dù kiÕn. Chän nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. ThiÕt lËp hÖ thèng tiªu thô réng kh¾p t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tèi ®a ho¸ cho kh¸ch hµng. Tõng b­íc xuÊt khÈu hµng s¶n phÈm ra n­íc ngoµi ®Ó c©n ®èi ngo¹i tÖ. 2.5 Gi¶i ph¸p héi nhËp quèc tÕ. ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®èi víi c¸c c¬ së hiÖn cã ®Ó c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ víi thÐp nhËp khÈu. Tr­íc m¾t ph¶i phÊn ®Êu gi¶m gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm thÐp trong n­íc xuèng ngang víi gi¸ quèc tÕ vµo n¨m 2010. §èi víi c¸c nhµ m¸y míi x©y dùng, ph¶i ®¹t ®­îc n¨ng suÊt cao gi¸ thµnh h¹ chÊt l­îng s¶n phÈm theo kÞp tr×nh ®é quèc tÕ. Kiªn quyÕt dÑp bá hoÆc chuyÓn h­íng s¶n xuÊt c¸c c¬ së kÐm hiÖu qu¶, ®×nh ho·n viÖc triÓn khai c¸c dù ¸n míi nÕu ch­a ®ñ søc c¹nh tranh hoÆc cã nguy c¬ l¹c hËu so víi c¸c n­íc trong khu vùc. Kh¾c phôc t­ t­ëng bao cÊp, tù cung tù cÊp trong ngµnh s¶n xuÊt thÐp, û l¹i vµo sù b¶o hé cña Nhµ n­íc. 3 C¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c dù ¸n trong ngµnh thÐp: Trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam sÏ triÓn khai rÊt nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ chiÒu réng, còng nh­ ®Çu t­ chiÒu s©u. Muèn mét dù ¸n ®Çu t­ ®¹t hiÖu qu¶ cao th× cÇn ph¶i quan t©m tíi rÊt nhiÒu yÕu tè tõ kh©u lËp dù ¸n tíi khi dù ¸n ®i vµo triÓn khai ho¹t ®éng. Trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n Tæng c«ng ty cÇn ph¶i quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau: Thø nhÊt, lµ ®éi ngò c¸n bé lËp dù ¸n, ®ã lµ nh÷ng ng­êi quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña dù ¸n. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé dù ¸n thùc sù cã tµi vµ giµu kinh nghiÖm còng lµ mét yÕu tè chiÕn l­îc mµ Tæng c«ng ty cÇn ph¶i quan t©m. Hä ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é, dù b¸o chÝnh x¸c nh÷ng biÕn ®éng cã thÓ xÈy ra ®èi víi dù ¸n vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p chÝnh x¸c ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò. Thø hai, ngay tõ khi lËp dù ¸n cÇn ph¶i quan t©m nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt thÞ tr­êng ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña dù ¸n. Thø ba, cïng víi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, th× nghiªn cøu lùa chän ®Þa ®iÓm vµ kü thuËt c«ng nghÖ ®èi víi c¸c dù ¸n ngµnh thÐp lµ kh«ng thÓ thiÕu. Do ®Æc ®iÓm tµi nguyªn thiªn nhiªn phôc vô ngµnh thÐp th­êng lµ c¸c ®iÓm quÆng, má quÆng... cã quy m« to nhá kh¸c nhau vµ phô thuéc rÊt lín vµo ®Þa h×nh. ChÝnh v× thÕ khi tiÕn hµnh mét dù ¸n cÇn ph¶i nghiªn cøu kü c¸c ®Æc tÝnh ®ã, ngoµi ra cßn ph¶i xem xÐt ®Õn c¶ yÕu tè giao th«ng ®i l¹i ®Ó c«ng t¸c vËn chuyÓn ®¶m b¶o tÝnh tèi ­u nhÊt. Cßn ®èi víi viÖc lùa chän c«ng nghÖ, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i lùa chän sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña dù ¸n yªu cÇu, ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ hiÖu xuÊt cao. Trong lÜnh vùc nµy ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i cã nh÷ng c¸n bé khoa häc kü thuËt giái, hiÓu biÕt ®Ó mua ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ phï hîp víi quy tr×nh s¶n xuÊt, gi¸ c¶ hîp lý vµ n¨ng suÊt cao. Thø t­, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña dù ¸n ph¶i ®­îc ph©n tÝch vµ xem xÐt mét c¸ch chÝnh x¸c. Thø n¨m, c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi còng cÇn ®­îc quan t©m. Sau khi dù ¸n ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng sÏ ®em l¹i nh÷ng lîi Ých g× cho nÒn kinh tÕ, ¶nh h­ëng cña dù ¸n tíi m«i tr­êng vµ c¸c h­íng gi¶i quyÕt còng hÕt søc quan träng. §©y lµ c¨n cø ®Ó c¸c Êp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña mét dù ¸n ®Çu t­ trong ngµnh thÐp. C¸c dù ¸n ®Çu t­ ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty. KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Çu t­ cña ngµnh thÐp trong nh÷ng n¨m qua, ®Þnh h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ mét sè gi¶i ph¸p ta thÊy: Ngµnh thÐp lµ ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc hiÖn nay. Bëi nã lµ mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ph­¬ng h­íng môc ®Ých b­íc ®i trong tõng giai ®o¹n tõng thêi kú cho ngµnh thÐp lµ rÊt khã kh¨n nh­ng ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng b­íc ®i ®· v¹ch ra nã cßn khã kh¨n h¬n nhiÒu lÇn. §Ó ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh h¬n n÷a th× ngµnh thÐp kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn, vµ ®©y lµ c«ng t¸c ph¶i ®­îc quan t©m hµng ®Çu. Môc tiªu tr­íc m¾t lµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn, tËp trung thùc hiÖn c¸c dù ¸n träng ®iÓm cña Tæng c«ng ty, ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l­îng, tr¸nh l·ng phÝ thÊt tho¸t vµ sím ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶, gãp phÇn tÝch cùc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt Nam nãi chung vµ cña Tæng c«ng ty thÐp nãi riªng. Qua chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy em muèn tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò mµ em ®· ®­îc häc hái, t×m hiÓu vµ nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn t¹i Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm, thêi gian vµ tµi liÖu nghiªn cøu nªn trong ®Ò tµi sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. V× vËy em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c c« chó trong ngµnh vµ c¸c b¹n sinh viªn nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2000, 2001, 2002 Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam. 2. Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. 3.Gi¸o tr×nh "Kinh tÕ ®Çu t­", tr­êng ®¹i häc KTQD, Hµ Néi. 4. Gi¸o tr×nh "LËp vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­", tr­êng ®¹i häc KTQD, Hµ Néi. 5. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ tæng quan tiÒm n¨ng tµi nguyªn kho¸ng s¶n phôc vô ngµnh thÐp ViÖt Nam. 6. Thùc tr¹ng ngµnh s¶n xuÊt thÐp hiÖn nay (2000), Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. 7. Danh môc dù ¸n ®Çu t­ giai ®o¹n 2000 - 2002, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. 8. B¶n tin néi bé, tõ th¸ng 1/2000 ®Õn 3/2002, HiÖp héi thÐp ViÖt Nam. 9. C¸c v¨n b¶n vÒ thµnh lËp Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. 10. Vµ mét sè tµi liÖu kh¸c. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư phát triển của Tổng công ty thép Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan