Đề tài Thuộc dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai

Đấu thầu trong XD và lập giá dự thầu cho một gói thầu Lời mở đầu Thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, trong nhiều năm qua công tác quản lý đã có nhiều chuyển biến đáng kể, từng bước xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp, chuyển dần sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao hiệu quả Đầu tư và Xây dựng. Riêng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, từ cơ chế quản lý theo phương thức giao nhận thầu xây lắp theo kế hoạch nay đã chuyển sang cơ chế quản lý theo phương thức đấu thầu. Việc áp dụng phương thức đấu thầu mục tiêu là để thực hiện tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong quát trình lựa chọn các nhà thầu, đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án, phương thức đấu thầu đã đem lại nhiều lợi ích to lớn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Sau thời gian học tập tại Trường Đại học Giao thông vận tải em đã được giao nhiệm vụ làm đề tài: Đấu thầu trong xây dựng và lập giá dự thầu một gói thầu. Qua quá trình tìm hiểu kết hợp tại Công ty Cổ phần Traenco cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Lê Minh Cần em đã hoàn thành đề tài này. Trong đề tài này của em bao gồm những phần sau: Chương I : Đấu thầu trong xây dựng Chương II : Phương pháp lập giá dự thầu Chương III : Lập giá gói thầu số 7: Km344+000 - Km354+000 thuộc dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Minh Cần, các thầy cô trong bộ môn và các anh chị trong Công ty Cổ phần Traenco đã giúp em hoàn thành đề tài này Mục lục Lời mở đầu Chương I: Đấu thầu trong xây dựng 1.1. Những vấn đề chung về đấu thầu 4 1.1.1. Sự cần thiết, khái niệm, tác dụng của đấu thầu 4 1.1.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật đấu thầu 6 1.1.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức thực hiện đấu thầu 7 1.1.4. Hợp đồng 11 1.2. Đấu thầu trong nước 15 1.2.1. Khái niệm đấu thầu trong nước 15 1.2.2. Nguyên tắc đấu thầu 15 1.2.3. Kế hoạch đấu thầu trong nước 17 1.2.4. Trình tự tổ chức đấu thầu trong nước 19 1.3. Đấu thầu quốc tế 25 1.3.1. Khái niệm đấu thầu quốc tế 25 1.3.2. Tác dụng của đấu thầu quốc tế 25 1.3.3. Điều kiện đấu thầu quốc tế và các ưu đãi cho nhà thầu 26 1.3.4. Các phương pháp triển khai công tác xây dựng và các hình thức đấu thầu quốc tế 28 1.3.5. Trình tự đấu thầu quốc tế 31 Chương II: Phương pháp lập giá dự thầu 2.1. Phương pháp xác định giá dự thầu xây lắp đối với các công trình được xây dựng bằng nguồn vốn trong nước 37 2.1.1. Các thành phần chi phí tạo thành đơn giá dự thầu 38 2.1.2. Phương pháp xác định đơn giá từng khoản mục chi phí 38 2.2. Phương pháp xác định giá dự thầu khi tham dự đấu thầu quốc tế đối với các dự án xây dựng dùng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam 46 2.2.1. Xác định chi phí vật liệu trong đơn giá dự thầu quốc tế 47 2.2.2. Xác định chi phí nhân công trong đơn giá dự thầu quốc tế 48 2.2.3. Xác định chi phí sử dụng máy thi công trong đơn giá dự thầu quốc tế 48 2.2.4. Xác định chi phí chung trong đơn giá dự thầu quốc tế 49 2.2.5. Xác định thu nhập chịu thuế tính trước trong đơn giá dự thầu quốc tế 49 2.2.6. Xác định thuế giá trị gia tăng trong đơn giá dự thầu quốc tế 50 Chương III: Lập giá dự thầu gói thầu số 7: Km344+000 – Km354+000 thuộc dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang – Lào Cai 3.1. Giới thiệu về gói thầu số 7: Km344+000 - Km354+000 51 3.1.1. Giới thiệu chung 51 3.1.2. Biện pháp tổ chức thi công 54 3.1.3. Nguồn cung cấp vật liệu 62 3.2. Bảng tiên lượng mời thầu 64 3.3. Lập giá dự thầu gói thầu số 7: Km344+000 - Km354+000 thuộc dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai 66 3.3.1. Căn cứ lập giá dự thầu gói thầu số 7 66 3.3.2. Lập giá dự thầu gói thầu số 7 67 Kết luận – Kiến nghị 133 Tài liệu tham khảo 135

doc136 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2528 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thuộc dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 §µo khu«n ®­êng b»ng m¸y ñi m3 0,95 14.060 13.357 §¬n gi¸ tæng hîp ®µo khu«n ®­êng ®Êt C3 m3 1 19.049 4 AB.12114 §µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng thñ c«ng m3 1 a- Vật liệu b- Nh©n c«ng 280.781 Nh©n c«ng 3,5/7 C«ng 3,5000 80.223 280.781 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c= 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 280.781 4.212 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 284.993 f- Chi phÝ chung 5,3% 284.993 15.105 g- Céng (a+b+c+d+f) 300.098 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 300.098 13.504 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 313.602 j- ThuÕ GTGT 10,0% 313.602 31.360 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 344.962 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 344.962 3.450 m §¬n gi¸ dù thÇu 348.412 5 AB.53121 VËn chuyÓn ®¸ ®i ®æ TB 300m 1m3 a- Vật liệu b- Nh©n c«ng c- M¸y 11.146 ¤t« 7T vËn chuyÓn 300m Ca 0,012150 917.331 11.146 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c= 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 11.146 167 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 11.313 f- Chi phÝ chung 5,3% 11.313 600 g- Céng (a+b+c+d+f) 11.913 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 11.913 536 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 12.449 j- ThuÕ GTGT 10,0% 12.449 1.245 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 13.694 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 13.694 137 m §¬n gi¸ dù thÇu 13.831 6 §µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng thñ c«ng + vËn chuyÓn 4 §µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng thñ c«ng m3 1,00 348.412 348.412 5 VËn chuyÓn ®¸ ®i ®æ TB 300m m3 1,00 13.831 13.831 §¬n gi¸ tæng hîp ®µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng thñ c«ng m3 1 362.243 7 ab.51314 §µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng m¸y khoan D42 1m3 a- Vật liệu 16.782 Thuèc næ kg 0,5287 14.500 7.666 KÝp vi sai c¸i 0,04750 2.600 124 D©y næ m 1,9950 2.000 3.990 D©y ®iÖn m 0,8075 1.500 1.211 Mòi khoan 42 c¸i 0,0121 172.768 2.090 CÇn khoan phi 32 c¸i 0,0081 170.000 1.372 V/L kh¸c % 2% 329 b- Nh©n c«ng 10.670 Nh©n c«ng 3,5/7 C«ng 0,1330 80.223 10.670 c- M¸y 18.084 M¸y Khoan cÇm tay F32-42 ca 0,047410 84.899 4.025 M¸y nÐn khÝ 660m3/h ca 0,015800 867.361 13.704 M¸y kh¸c % 2% 355 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c= 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 45.536 683 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 46.219 f- Chi phÝ chung 5,3% 46.219 2.450 g- Céng (a+b+c+d+f) 48.669 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 48.669 2.190 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 50.859 j- ThuÕ GTGT 10,0% 50.859 5.086 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 55.945 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 55.945 559 m §¬n gi¸ dù thÇu 56.504 8 ab.52121 Bèc xóc ®¸ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn 1m3 a- VËt liÖu b- Nh©n c«ng 1.444 Nh©n c«ng 3,5/7 C«ng 0,0180 80.223 1.444 c- M¸y 12.342 M¸y ñi 110cv ca 0,001400 1.343.990 1.882 M¸y ®µo 1,25m3 ca 0,004300 2.432.525 10.460 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c= 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 13.786 207 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 13.993 f- Chi phÝ chung 5,3% 13.993 742 g- Céng (a+b+c+d+f) 14.735 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 14.735 663 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 15.398 j- ThuÕ GTGT 10,0% 15.398 1.540 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 16.938 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 16.938 169 m §¬n gi¸ dù thÇu 17.107 9 AB.53121 VËn chuyÓn ®¸ ®i ®æ TB 300m 1m3 a- VËt liÖu b- Nh©n c«ng c- M¸y 11.146 ¤t« 7T V/C 300m ca 0,012150 917.331 11.146 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c= 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 11.146 167 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 11.313 f- Chi phÝ chung 5,3% 11.313 600 g- Céng (a+b+c+d+f) 11.913 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 11.913 536 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 12.449 j- ThuÕ GTGT 10,0% 12.449 1.245 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 13.694 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 13.694 137 m §¬n gi¸ dù thÇu 13.831 10 §µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng m¸y khoan D42 + bèc xóc + vËn chuyÓn 7 §µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng m¸y khoan D42 m3 1,00 56.504 56.504 8 Bèc xóc ®¸ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn m3 1,00 17.107 17.107 9 VËn chuyÓn ®¸ ®i ®æ TB 300m m3 1,00 13.831 13.831 §¬n gi¸ tæng hîp ®µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng thñ c«ng m3 1 87.442 11 §µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng m¸y khoan D42 kÕt hîp thñ c«ng §µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng thñ c«ng + bèc xóc vËn chuyÓn m3 0,05 362.243 18.112 §µo ®¸ khu«n ®­êng b»ng m¸y khoan D42 + bèc xóc vËn chuyÓn m3 0,95 87.442 83.070 §¬n gi¸ tæng hîp ®µo khu«n ®­êng ®¸ m3 1 101.182 12 AD.25111 Cµy xíi mËt ®­êng cò 1m2 a- VËt liÖu b- Nh©n c«ng 120 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,00150 80.223 120 c- M¸y 1.086 M¸y san 108CV ca 0,00030 1.752.523 526 M¸y ñi 140CV ca 0,00030 1.795.222 539 M¸y kh¸c % 2 21 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c= 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 1.206 18 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 1.224 f- Chi phÝ chung 5,3% 1.224 65 g- Céng (a+b+c+d+f) 1.289 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 1.289 58 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 1.347 j- ThuÕ GTGT 10,0% 1.347 135 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 1.482 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 1.482 15 m §¬n gi¸ dù thÇu 1.497 13 AD.25121 Lu lÌn K98 1m3 a- VËt liÖu m2 b- Nh©n c«ng 963 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,0120 80.223 963 c- M¸y 8.007 M¸y ®Çm 25T ca 0,00300 1.419.622 4.259 M¸y san 108CV ca 0,00150 1.752.523 2.629 ¤ t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,00150 641.211 962 M¸y kh¸c % 2 157 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c= 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 8.970 135 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 9.105 f- Chi phÝ chung 5,3% 9.105 483 g- Céng (a+b+c+d+f) 9.588 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 9.588 431 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 10.019 j- ThuÕ GTGT 10,0% 10.019 1.002 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 11.021 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 11.021 110 m §¬n gi¸ dù thÇu 11.131 14 Cµy xíi, lu lÌn K98 12 Cµy xíi mËt ®­êng cò m2 1,00 1.497 1.497 13 Lu lÌn K98 m2 1,00 11.131 11.131 §¬n gi¸ tæng hîp cµy xíi, lu lÌn K98 m2 1 12.628 15 AD.21115 Mãng ®¸ d¨m tiªu chuÈn líp trªn dµy 15cm 1m3 a- VËt liÖu 166.703 §¸ 4x6 m3 1,3193 105.000 138.530 §¸ 2x4 m3 0,0353 120.000 4.240 §¸ 1x2 m3 0,0367 140.000 5.133 §¸ 0,5x1 m3 0,0493 150.000 7.400 C¸t m3 0,2533 45.000 11.400 b- Nh©n c«ng 64.681 Nh©n c«ng 2,7/7 c«ng 0,8953 72.242 64.681 c- M¸y 87.300 M¸y lu 8,5T ca 0,146000 574.520 83.880 ¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,005333 641.211 3.420 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 318.684 4.780 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 323.464 f- Chi phÝ chung 5,3% 323.464 17.144 g- Céng (a+b+c+d+f) 340.608 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 340.608 15.327 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 355.935 j- ThuÕ GTGT 10,0% 355.935 35.594 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 391.529 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 391.529 3.915 m §¬n gi¸ dù thÇu 395.444 16 AD.21125 Líp mãng d­íi ®¸ d¨m tiªu chuÈn dµy 15cm 1m3 a- VËt liÖu 138.530 §¸ 4x6 m3 1,319 105.000 138.530 b- Nh©n c«ng 34.772 Nh©n c«ng 2,7/7 c«ng 0,4813 72.242 34.772 c- M¸y 74.660 M¸y lu 8,5T ca 0,1240 574.520 71.240 ¤to t­íi n­íc 5m3 ca 0,0053 641.211 3.420 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 247.962 3.719 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 251.681 f- Chi phÝ chung 5,3% 251.681 13.339 g- Céng (a+b+c+d+f) 265.020 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 265.020 11.926 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 276.946 j- ThuÕ GTGT 10,0% 276.946 27.695 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 304.641 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 304.641 3.046 m §¬n gi¸ dù thÇu 307.687 17 Mãng ®¸ d¨m tiªu chuÈn m3 6.394,20 15 Líp mãng ®¸ d¨m tiªu chuÈn líp trªn dµy 15cm m3 3.197,10 395.444 1.264.274.012 16 Líp mãng ®¸ d¨m tiªu chuÈn líp d­íi dµy 15cm m3 3.197,10 307.687 983.706.108 Tæng céng 2.247.980.120 §¬n gi¸ b×nh qu©n cho 1m3 mãng ®¸ d¨m tiªu chuÈn m3 1 351.565 18 ad.24131 L¸ng nhùa 3 líp tiªu chuÈn nhùa 4,5kg/m2 1m2 a- VËt liÖu 41.942 Nhùa ®­êng kg 4,8100 7.000 33.670 §¸ 0,5÷2 m3 0,0299 150.000 4.485 §¸ 0,5÷1,6 m3 0,0158 140.000 2.212 §¸ 0,5÷1,0 m3 0,0105 150.000 1.575 b- Nh©n c«ng 5.776 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,0720 80.223 5.776 c- M¸y 6.696 M¸y lu 8,5T ca 0,0043 574.520 2.470 M¸y t­íi nhùa ca 0,0021 1.933.486 4.060 ThiÕt bÞ nÊu nhùa ca 0,0021 79.066 166 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 54.414 816 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 55.230 f- Chi phÝ chung 5,3% 55.230 2.927 g- Céng (a+b+c+d+f) 58.157 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 58.157 2.617 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 60.774 j- ThuÕ GTGT 10,0% 60.774 6.077 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 66.851 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 66.851 669 m §¬n gi¸ dù thÇu 67.520 B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ chi tiÕt H¹ng môc: An toµn giao th«ng TT Sã hiÖu Tªn h¹ng môc c«ng viÖc §¬n §Þnh §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ®Þnh vÞ møc møc tÝnh 1 2 3 4 5 6 7 1 AD.31112 Cét Km 1cét a- Vật liệu 82.955 Xi m¨ng PC30 kg 42,59 907 38.629 C¸t vµng m3 0,085 45.000 3.825 §¸ 1x2 m3 0,14 140.000 19.600 S¬n kg 0,24 18.000 4.320 V¸n khu«n m3 0,01 1.016.000 10.160 §inh kg 0,35 16.000 5.600 VËt liÖu kh¸c % 1 821 b- Nh©n c«ng 128.415 Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 1,560 82.317 128.415 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c=1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 211.370 3.171 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 214.541 f- Chi phÝ chung 5,3% 214.541 11.371 g- Céng (a+b+c+d+f) 225.912 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 225.912 10.166 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 236.078 j- ThuÕ GTGT 10,0% 236.078 23.608 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 259.686 l- Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 259.686 2.597 m §¬n gi¸ dù thÇu 262.283 2 AD.31121 Cäc tiªu, cäc H 1cäc a- Vật liệu 32.833 Xi m¨ng PC30 kg 4,03 907 3.655 ThÐp trßn kg 1,746 14.801 25.843 D©y thÐp buéc kg 0,017 17.039 290 C¸t vµng m3 0,0071 45.000 320 Sái m3 0,012 140.000 1.680 S¬n kg 0,0154 18.000 277 V¸n khu«n m3 0,0002 1.016.000 203 §inh kg 0,015 16.000 240 VËt liÖu kh¸c % 1 325 b- Nh©n c«ng 13.171 Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,160 82.317 13.171 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c=1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 46.004 690 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 46.694 f- Chi phÝ chung 5,3% 46.694 2.475 g- Céng (a+b+c+d+f) 49.169 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 49.169 2.213 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 51.382 j- ThuÕ GTGT 10,0% 51.382 5.138 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 56.520 l- Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 56.520 565 m §¬n gi¸ dù thÇu 57.085 3 VD BiÓn b¸o tam gi¸c + cét 1biÓn a- Vật liệu 497.322 V÷a bª t«ng M150 chÌn ch©n cét m3 0,20 371.115 72.571 Cét biÓn b¸o cét 1,00 215.000 215.000 BiÓn ph¶n quang tam gi¸c biÓn 1,00 200.000 200.000 VËt liÖu kh¸c % 2,00 9.751 b- Nh©n c«ng 102.896 Nh©n c«ng 3,7/7 C«ng 1,25 82.317 102.896 c- M¸y 10.834 ¤ t« 2,5T ca 0,025 433.356 10.834 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c=1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 611.052 9.166 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 620.218 f- Chi phÝ chung 5,3% 620.218 32.872 g- Céng (a+b+c+d+f) 653.090 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 653.090 29.389 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 682.479 j- ThuÕ GTGT 10,0% 682.479 68.248 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 750.727 l- Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 750.727 7.507 m §¬n gi¸ dù thÇu 758.234 4 AD.34130 Hé lan t«n lîn sãng 1m a- VËt liÖu 351.608 T«n lîn sãng m 1,000 340.500 340.500 Trô ®ì t«n lîn sãng c¸i 0,200 25.000 5.000 Bu l«ng c¸i 0,400 2.500 1.000 VËt liÖu kh¸c % 1,500 5.108 b- Nh©n c«ng 5.555 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,065 85.457 5.555 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c=1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 357.163 5.357 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 362.520 f- Chi phÝ chung 5,3% 362.520 19.214 g- Céng (a+b+c+d+f) 381.734 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 381.734 17.178 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 398.912 j- ThuÕ GTGT 10,0% 398.912 39.891 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 438.803 l- Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 438.803 4.388 m §¬n gi¸ dù thÇu 443.191 5 AF.12110 Bª t«ng t­êng hé lan M200 1m3 a- VËt liÖu 530.480 V÷a bª t«ng M200 ®¸ 1x2 m3 1,025 454.867 466.239 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,049 1.016.000 49.784 §inh kg 0,199 16.000 3.184 §inh ®Øa c¸i 0,871 1.000 871 VËt liÖu kh¸c % 2,000 10.402 b- Nh©n c«ng 285.594 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,560 80.223 285.594 c- M¸y 26.181 M¸y trén 250l ca 0,095 129.766 12.328 M¸y ®Çm dïi 1,5Kw ca 0,18 76.959 13.853 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c=1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 842.255 12.634 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 854.889 f- Chi phÝ chung 5,3% 854.889 45.309 g- Céng (a+b+c+d+f) 900.198 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 900.198 40.509 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 940.707 j- ThuÕ GTGT 10,0% 940.707 94.071 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 1.034.778 l- Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 1.034.778 10.348 m §¬n gi¸ dù thÇu 1.045.126 6 AK.91221 S¬n ph¶n quang 1m2 a- VËt liÖu 10.649 S¬n kg 0,58 18.000 10.440 VËt liÖu kh¸c % 2 209 b- Nh©n c«ng 7.777 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,091 85.457 7.777 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c=1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 18.426 276 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 18.702 f- Chi phÝ chung 5,3% 18.702 991 g- Céng (a+b+c+d+f) 19.693 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 19.693 886 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 20.579 j- ThuÕ GTGT 10,0% 20.579 2.058 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 22.637 l- Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 22.637 226 m §¬n gi¸ dù thÇu 22.863 7 AF.61321 Cèt thÐp t­êng hé lan 1TÊn a- VËt liÖu 15.386.737 ThÐp trßn F<=10 kg 1020,0 14.801 15.097.020 ThÐp buéc kg 14,28 17.039 243.317 Que hµn kg 4,6400 10.000 46.400 b- Nh©n c«ng 896.091 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 11,17 80.223 896.091 c- M¸y 185.378 M¸y hµn 23Kw ca 1,12 142.273 159.346 M¸y c¾t uèn ca 0,32 81.350 26.032 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c=1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 16.468.206 247.023 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 16.715.229 f- Chi phÝ chung 5,3% 16.715.229 885.907 g- Céng (a+b+c+d+f) 17.601.136 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 17.601.136 792.051 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 18.393.187 j- ThuÕ GTGT 10,0% 18.393.187 1.839.319 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 20.232.506 l- Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 20.232.506 202.325 m §¬n gi¸ dù thÇu 20.434.831 B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ chi tiÕt H¹ng môc: C«ng tr×nh phßng hé TT Sè hiÖu Tªn h¹ng môc c«ng viÖc §¬n §Þnh §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ®Þnh vÞ møc møc tÝnh 1 2 3 4 5 6 7 1 AB.11323 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng thñ c«ng 1m3 a- Vật liệu 0 0 b- Nh©n c«ng 98.236 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,31 74.989 98.236 c- M¸y 0 0 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 98.236 1.474 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 99.710 f- Chi phÝ chung 5,3% 99.710 5.285 g- Céng (a+b+c+d+f) 104.995 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 104.995 4.725 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 109.720 j- ThuÕ GTGT 10,0% 109.720 10.972 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 120.692 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 120.692 1.207 m §¬n gi¸ dù thÇu 121.899 2 AB.25123 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng m¸y 1m3 a- Vật liệu 0 0 b- Nh©n c«ng 5.609 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,0748 74.989 5.609 c- M¸y 7.808 M¸y ®µo 1,25m3 ca 0,00321 2.432.525 7.808 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 13.417 201 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 13.618 f- Chi phÝ chung 5,3% 13.618 722 g- Céng (a+b+c+d+f) 14.340 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 14.340 645 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 14.985 j- ThuÕ GTGT 10,0% 14.985 1.499 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 16.484 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 16.484 165 m §¬n gi¸ dù thÇu 16.649 3 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng m¸y kÕt hîp thñ c«ng 1 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng thñ c«ng m3 0,10 121.899 12.190 2 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng m¸y m3 0,90 16.649 14.984 §¬n gi¸ tæng hîp ®µo hè mãng c«ng tr×nh lo¹i 1 m3 1 27.174 4 AB.13113 §¾p ®Êt c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng thñ c«ng 1m3 a- Vật liệu 0 §Êt ®¾p tËn dông ®Êt ®µo 0 b- Nh©n c«ng 52.492 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,7 74.989 52.492 c- M¸y 0 0 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 52.492 787 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 53.279 f- Chi phÝ chung 5,3% 53.279 2.824 g- Céng (a+b+c+d+f) 56.103 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 56.103 2.525 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 58.628 j- ThuÕ GTGT 10,0% 58.628 5.863 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 64.491 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 64.491 645 m §¬n gi¸ dù thÇu 65.136 5 AB.65130 §¾p ®Êt c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng ®Çm cãc 1m3 a- Vật liệu 0 §Êt ®¾p tËn dông ®Êt ®µo 0 b- Nh©n c«ng 8.700 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,1018 85.457 8.700 c- M¸y 6.971 M¸y ®Çm cãc ca 0,05090 136.950 6.971 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 15.671 235 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 15.906 f- Chi phÝ chung 5,3% 15.906 843 g- Céng (a+b+c+d+f) 16.749 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 16.749 754 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 17.503 j- ThuÕ GTGT 10,0% 17.503 1.750 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 19.253 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 19.253 193 m §¬n gi¸ dù thÇu 19.446 6 §¾p ®Êt c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng ®Çm cãc kÕt hîp thñ c«ng 4 §¾p ®Êt c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng thñ c«ng m3 0,05 65.136 3.257 5 §¾p ®Êt c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng ®Çm cãc m3 0,950 19.446 18.474 §¬n gi¸ tæng hîp ®¾p ®Êt c«ng tr×nh lo¹i 1 m3 1 21.731 7 AK.98110 §¸ d¨m ®Öm 1m3 a- Vật liệu 144.000 §¸ d¨m 2x4 m3 1,2 120.000 144.000 0 b- Nh©n c«ng 126.476 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,48 85.457 126.476 c- M¸y 0 0 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 270.476 4.057 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 274.533 f- Chi phÝ chung 5,3% 274.533 14.550 g- Céng (a+b+c+d+f) 289.083 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 289.083 13.009 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 302.092 j- ThuÕ GTGT 10,0% 302.092 30.209 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 332.301 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 332.301 3.323 m §¬n gi¸ dù thÇu 335.624 8 AE.11920 §¸ héc x©y v÷a xi m¨ng M100 1m3 a- Vật liệu 263.645 §¸ héc m3 1,2 75.000 90.000 §¸ d¨m 4x6 m3 0,057 105.000 5.985 V÷a xi m¨ng M100 m3 0,42 399.191 167.660 0 b- Nh©n c«ng 175.688 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,19 80.223 175.688 c- M¸y 0 0 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 439.333 6.590 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 445.923 f- Chi phÝ chung 5,3% 445.923 23.634 g- Céng (a+b+c+d+f) 469.557 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 469.557 21.130 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 490.687 j- ThuÕ GTGT 10,0% 490.687 49.069 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 539.756 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 539.756 5.398 m §¬n gi¸ dù thÇu 545.154 9 bb.19303 èng nhùa PVC D100 1m a- Vật liệu 24.684 èng nhùa PVC D100 m 1,02 24.200 24.684 b- Nh©n c«ng 14.296 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,1782 80.223 14.296 c- M¸y 0 0 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 38.980 585 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 39.565 f- Chi phÝ chung 5,3% 39.565 2.097 g- Céng (a+b+c+d+f) 41.662 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 41.662 1.875 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 43.537 j- ThuÕ GTGT 10,0% 43.537 4.354 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 47.891 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 47.891 479 m §¬n gi¸ dù thÇu 48.370 10 AE.12120 §¸ héc xÕp khan 1m3 a- Vật liệu 96.405 §¸ héc ca 1,2 75.000 90.000 §¸ 4x6 ca 0,061 105.000 6.405 b- Nh©n c«ng 112.312 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,4 80.223 112.312 c- M¸y 0 0 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 208.717 3.131 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 211.848 f- Chi phÝ chung 5,3% 211.848 11.228 g- Céng (a+b+c+d+f) 223.076 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 223.076 10.038 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 233.114 j- ThuÕ GTGT 10,0% 233.114 23.311 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 256.425 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 256.425 2.564 m §¬n gi¸ dù thÇu 258.989 11 AF.12110 Bª t«ng M200 t­êng ch¾n 1m3 a- Vật liệu 530.480 V÷a bª t«ng M200 ®¸ 1x2 m3 1,025 454.867 466.239 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,049 1.016.000 49.784 §inh kg 0,199 16.000 3.184 §inh ®Øa c¸i 0,871 1.000 871 VËt liÖu kh¸c % 2,000 10.402 b- Nh©n c«ng 285.594 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,56 80.223 285.594 c- M¸y 26.181 M¸y trén 250l ca 0,0950 129.766 12.328 M¸y ®Çm dïi 1,5Kw ca 0,180 76.959 13.853 0 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 842.255 12.634 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 854.889 f- Chi phÝ chung 5,3% 854.889 45.309 g- Céng (a+b+c+d+f) 900.198 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 900.198 40.509 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 940.707 j- ThuÕ GTGT 10,0% 940.707 94.071 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 1.034.778 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 1.034.778 10.348 m §¬n gi¸ dù thÇu 1.045.126 B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ chi tiÕt H¹ng môc: hÖ thèng tho¸t n­íc TT Sè hiÖu Tªn h¹ng môc c«ng viÖc §¬n §Þnh §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ®Þnh vÞ møc møc tÝnh 1 2 3 4 5 6 7 1 AA.21112 Ph¸ dì kÕt cÊu ®¸ héc x©y 1m3 a- Vật liệu b- Nh©n c«ng 132.878 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,52 87.420 132.878 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 132.878 1.993 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 134.871 f- Chi phÝ chung 5,3% 134.871 7.148 g- Céng (a+b+c+d+f) 142.019 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 142.019 6.391 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 148.410 j- ThuÕ GTGT 10,0% 148.410 14.841 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 163.251 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 163.251 1.633 m §¬n gi¸ dù thÇu 164.884 2 AB.11323 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng thñ c«ng 1m3 a- Vật liệu b- Nh©n c«ng 106.807 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,31 81.532 106.807 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 106.807 1.602 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 108.409 f- Chi phÝ chung 5,3% 108.409 5.746 g- Céng (a+b+c+d+f) 114.155 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 114.155 5.137 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 119.292 j- ThuÕ GTGT 10,0% 119.292 11.929 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 131.221 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 131.221 1.312 m §¬n gi¸ dù thÇu 132.533 3 AB.25123 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng m¸y 1m3 a- Vật liệu b- Nh©n c«ng 6.099 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,0748 81.532 6.099 c- M¸y 7.808 M¸y ®µo 1,25m3 ca 0,00321 2.432.525 7.808 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 13.907 209 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 14.116 f- Chi phÝ chung 5,3% 14.116 748 g- Céng (a+b+c+d+f) 14.864 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 14.864 669 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 15.533 j- ThuÕ GTGT 10,0% 15.533 1.553 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 17.086 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 17.086 171 m §¬n gi¸ dù thÇu 17.257 4 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng m¸y kÕt hîp thñ c«ng 2 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng thñ c«ng m3 0,10 132.533 13.253 3 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 b»ng m¸y m3 0,90 17.257 15.531 §¬n gi¸ tæng hîp ®µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 1 m3 1 28.784 5 AB.51314 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 2 b»ng m¸y khoan D42 1m3 a- Vật liệu 16.782 Thuèc næ kg 0,5287 14.500 7.666 KÝp vi sai c¸i 0,04750 2.600 124 D©y næ m 1,9950 2.000 3.990 D©y ®iÖn m 0,8075 1.500 1.211 Mòi khoan 42 c¸i 0,0121 172.768 2.090 CÇn khoan phi 32 c¸i 0,0081 170.000 1.372 V/L kh¸c % 2% 329 b- Nh©n c«ng 10.670 Nh©n c«ng 3,5/7 C«ng 0,1330 80.223 10.670 c- M¸y 18.084 M¸y Khoan cÇm tay F32-42 ca 0,047410 84.899 4.025 M¸y nÐn khÝ 660m3/h ca 0,015800 867.361 13.704 M¸y kh¸c % 2% 355 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 45.536 683 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 46.219 f- Chi phÝ chung 5,3% 46.219 2.450 g- Céng (a+b+c+d+f) 48.669 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 48.669 2.190 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 50.859 j- ThuÕ GTGT 10,0% 50.859 5.086 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 55.945 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 55.945 559 m §¬n gi¸ dù thÇu 56.504 6 AB.52121 Bèc xóc ®¸ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn 1m3 a- Vật liệu b- Nh©n c«ng 1.444 Nh©n c«ng 3,5/7 C«ng 0,0180 80.223 1.444 c- M¸y 12.342 M¸y ñi 110cv ca 0,001400 1.343.990 1.882 M¸y ®µo 1,25m3 ca 0,004300 2.432.525 10.460 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 13.786 207 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 13.993 f- Chi phÝ chung 5,3% 13.993 742 g- Céng (a+b+c+d+f) 14.735 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 14.735 663 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 15.398 j- ThuÕ GTGT 10,0% 15.398 1.540 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 16.938 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 16.938 169 m §¬n gi¸ dù thÇu 17.107 7 AB.53121 VËn chuyÓn ®¸ ®i ®æ TB 300m 1m3 a- Vật liệu b- Nh©n c«ng c- M¸y 11.146 ¤t« 7T V/C 300m ca 0,012150 917.331 11.146 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 11.146 167 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 11.313 f- Chi phÝ chung 5,3% 11.313 600 g- Céng (a+b+c+d+f) 11.913 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 11.913 536 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 12.449 j- ThuÕ GTGT 10,0% 12.449 1.245 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 13.694 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 13.694 137 m §¬n gi¸ dù thÇu 13.831 8 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 2 b»ng m¸y khoan D42 + bèc xóc + vËn chuyÓn 5 §µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 2 b»ng m¸y khoan D42 m3 1,00 56.504 56.504 6 Bèc xóc ®¸ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn m3 1,00 17.107 17.107 7 VËn chuyÓn ®¸ ®i ®æ TB 300m m3 1,00 13.831 13.831 §¬n gi¸ tæng hîp ®µo kÕt cÊu c«ng tr×nh lo¹i 2 b»ng m¸y khoan D42 m3 1 87.442 9 AB.13123 §¾p ®Êt mãng cèng b»ng thñ c«ng 1m3 a- Vật liệu b- Nh©n c«ng 60.334 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,74 81.532 60.334 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 60.334 905 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 61.239 f- Chi phÝ chung 5,3% 61.239 3.246 g- Céng (a+b+c+d+f) 64.485 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 64.485 2.902 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 67.387 j- ThuÕ GTGT 10,0% 67.387 6.739 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 74.126 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 74.126 741 m §¬n gi¸ dù thÇu 74.867 10 AB.65130 §¾p ®Êt mãng cèng b»ng ®Çm cãc 1m3 a- Vật liệu b- Nh©n c«ng 9.499 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,1018 93.308 9.499 c- M¸y 6.971 §Çm cãc ca 0,0509 136.950 6.971 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 16.470 247 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 16.717 f- Chi phÝ chung 5,3% 16.717 886 g- Céng (a+b+c+d+f) 17.603 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 17.603 792 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 18.395 j- ThuÕ GTGT 10,0% 18.395 1.840 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 20.235 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 20.235 202 m §¬n gi¸ dù thÇu 20.437 11 §¾p ®Êt hè mãng b»ng ®Çm cãc kÕt hîp thñ c«ng 9 §¾p ®Êt hè mãng b»ng thñ c«ng m3 0,05 74.867 3.743 10 §¾p ®Êt hè mãng b»ng ®Çm cãc m3 0,95 20.437 19.415 §¬n gi¸ tæng hîp ®¾p ®Êt hè mãng m3 1 23.158 12 AF.12110 Bª t«ng M150 1m3 a- Vật liệu 442.917 V÷a bª t«ng M150 ®¸ 2x4 m3 1,025 371.115 380.393 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,049 1.016.000 49.784 §inh kg 0,199 16.000 3.184 §inh ®Øa c¸i 0,871 1.000 871 VËt liÖu kh¸c % 2,000 8.685 b- Nh©n c«ng 290.254 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,56 81.532 290.254 c- M¸y 25.692 M¸y trén 250l ca 0,095 129.766 12.328 M¸y ®Çm bµn 1Kw ca 0,1800 74.245 13.364 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 758.863 11.383 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 770.246 f- Chi phÝ chung 5,3% 770.246 40.823 g- Céng (a+b+c+d+f) 811.069 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 811.069 36.498 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 847.567 j- ThuÕ GTGT 10,0% 847.567 84.757 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 932.324 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 932.324 9.323 m §¬n gi¸ dù thÇu 941.647 13 AG.11510 Bª t«ng cèng trßn M200 ®¸ 1x2 ®óc s½n 1m3 a- Vật liệu 463.998 V÷a bª t«ng M200 ®¸ 1x2 m3 1,015 454.867 461.690 VËt liÖu kh¸c % 0,500 2.308 b- Nh©n c«ng 195.821 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,24 87.420 195.821 c- M¸y 13.561 M¸y trén 250l ca 0,095 129.766 12.328 M¸y kh¸c % 10,00 1.233 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 673.380 10.101 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 683.481 f- Chi phÝ chung 5,3% 683.481 36.225 g- Céng (a+b+c+d+f) 719.706 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 719.706 32.387 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 752.093 j- ThuÕ GTGT 10,0% 752.093 75.209 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 827.302 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 827.302 8.273 m §¬n gi¸ dù thÇu 835.575 14 AG.32211 V¸n khu«n èng cèng trßn 1m2 a- Vật liệu 5.719 ThÐp tÊm kg 0,1727 16.039 2.770 ThÐp h×nh kg 0,1628 15.279 2.487 Que hµn kg 0,019 10.000 190 VËt liÖu kh¸c % 5,000 272 b- Nh©n c«ng 29.635 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,3176 93.308 29.635 c- M¸y 1.129 M¸y hµn 23 Kw ca 0,0069 142.273 982 M¸y kh¸c % 15,00 147 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 36.484 547 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 37.031 f- Chi phÝ chung 5,3% 37.031 1.963 g- Céng (a+b+c+d+f) 38.994 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 38.994 1.755 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 40.749 j- ThuÕ GTGT 10,0% 40.749 4.075 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 44.824 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 44.824 448 m §¬n gi¸ dù thÇu 45.272 15 AG.13311 Cèt thÐp èng cèng trßn 1TÊn a- Vật liệu 15.239.980 ThÐp trßn CT3 kg 1005,0 14.801 14.875.005 ThÐp buéc kg 21,42 17.039 364.975 Que hµn kg b- Nh©n c«ng 1.329.639 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 14,25 93.308 1.329.639 c- M¸y 32.540 M¸y hµn 23 Kw ca M¸y c¾t uèn ca 0,4 81.350 32.540 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 16.602.159 249.032 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 16.851.191 f- Chi phÝ chung 5,3% 16.851.191 893.113 g- Céng (a+b+c+d+f) 17.744.304 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 17.744.304 798.494 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 18.542.798 j- ThuÕ GTGT 10,0% 18.542.798 1.854.280 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 20.397.078 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 20.397.078 203.971 m §¬n gi¸ dù thÇu 20.601.049 16 AK.95121 QuÐt nhùa ®­êng chèng thÊm vµo mèi nèi èng cèng D1m 1èng a- Vật liệu 118.880 Nhùa ®­êng kg 15,48 7.000 108.360 GiÊy dÇu m2 1,44 3.000 4.320 D©y ®ay kg 0,62 10.000 6.200 b- Nh©n c«ng 47.207 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,54 87.420 47.207 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 166.087 2.491 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 168.578 f- Chi phÝ chung 5,3% 168.578 8.935 g- Céng (a+b+c+d+f) 177.513 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 177.513 7.988 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 185.501 j- ThuÕ GTGT 10,0% 185.501 18.550 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 204.051 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 204.051 2.041 m §¬n gi¸ dù thÇu 206.092 17 AK.95141 QuÐt nhùa ®­êng chèng thÊm vµo mèi nèi èng cèng D1,5m 1 èng a- Vật liệu 174.210 Nhùa ®­êng kg 22,7 7.000 158.900 GiÊy dÇu m2 1,87 3.000 5.610 D©y ®ay kg 0,97 10.000 9.700 b- Nh©n c«ng 89.168 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,02 87.420 89.168 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 263.378 3.951 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 267.329 f- Chi phÝ chung 5,3% 267.329 14.168 g- Céng (a+b+c+d+f) 281.497 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 281.497 12.667 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 294.164 j- ThuÕ GTGT 10,0% 294.164 29.416 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 323.580 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 323.580 3.236 m §¬n gi¸ dù thÇu 326.816 18 BB.11113 L¾p ®Æt èng cèng D1m 1 m a- VËt liÖu b- Nh©n c«ng 108.237 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,16 93.308 108.237 c- M¸y 58.704 CÈu b¸nh h¬i 6T ca 0,0335 1.668.930 55.909 M¸y kh¸c % 5 2.795 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 166.941 2.504 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 169.445 f- Chi phÝ chung 5,3% 169.445 8.981 g- Céng (a+b+c+d+f) 178.426 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 178.426 8.029 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 186.455 j- ThuÕ GTGT 10,0% 186.455 18.646 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 205.101 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 205.101 2.051 m §¬n gi¸ dù thÇu 207.152 19 BB.11116 L¾p ®Æt èng cèng D1.5m 1 m a- VËt liÖu b- Nh©n c«ng 288.088 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 3,0875 93.308 288.088 c- M¸y 62.735 CÈu b¸nh h¬i 6T ca 0,0358 1.668.930 59.748 M¸y kh¸c % 5 2.987 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 350.823 5.262 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 356.085 f- Chi phÝ chung 5,3% 356.085 18.873 g- Céng (a+b+c+d+f) 374.958 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 374.958 16.873 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 391.831 j- ThuÕ GTGT 10,0% 391.831 39.183 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 431.014 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 431.014 4.310 m §¬n gi¸ dù thÇu 435.324 20 AE.11920 §¸ héc x©y v÷a xi m¨ng M100 1m3 a- VËt liÖu 263.645 §¸ héc m3 1,2 75.000 90.000 §¸ d¨m 4x6 m3 0,057 105.000 5.985 V÷a xi m¨ng M100 m3 0,42 399.191 167.660 b- Nh©n c«ng 191.450 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,19 87.420 191.450 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 455.095 6.826 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 461.921 f- Chi phÝ chung 5,3% 461.921 24.482 g- Céng (a+b+c+d+f) 486.403 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 486.403 21.888 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 508.291 j- ThuÕ GTGT 10,0% 508.291 50.829 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 559.120 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 559.120 5.591 m §¬n gi¸ dù thÇu 564.711 21 AK.98110 §¸ d¨m ®Öm 1m3 a- VËt liÖu 144.000 §¸ d¨m 2x4 m3 1,2 120.000 144.000 b- Nh©n c«ng 138.096 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,48 93.308 138.096 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 282.096 4.231 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 286.327 f- Chi phÝ chung 5,3% 286.327 15.175 g- Céng (a+b+c+d+f) 301.502 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 301.502 13.568 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 315.070 j- ThuÕ GTGT 10,0% 315.070 31.507 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 346.577 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 346.577 3.466 m §¬n gi¸ dù thÇu 350.043 22 AE.12120 §¸ héc xÕp khan 1m3 a- VËt liÖu 96.405 §¸ héc m3 1,2 75.000 90.000 §¸ d¨m 4x6 m3 0,061 105.000 6.405 b- Nh©n c«ng 122.388 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,4 87.420 122.388 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 218.793 3.282 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 222.075 f- Chi phÝ chung 5,3% 222.075 11.770 g- Céng (a+b+c+d+f) 233.845 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 233.845 10.523 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 244.368 j- ThuÕ GTGT 10,0% 244.368 24.437 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 268.805 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 268.805 2.688 m §¬n gi¸ dù thÇu 271.493 23 AK.21110 Tr¸t v÷a xi m¨ng M100 1m2 a- VËt liÖu 4.792 V÷a xi m¨ng M100 m3 0,012 399.191 4.790 VËt liÖu kh¸c % 0,05 2 b- Nh©n c«ng 20.528 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,22 93.308 20.528 c- M¸y 275 M¸y trén 80l ca 0,0030 87.201 262 M¸y kh¸c % 5,0000 13 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 25.595 384 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 25.979 f- Chi phÝ chung 5,3% 25.979 1.377 g- Céng (a+b+c+d+f) 27.356 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 27.356 1.231 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 28.587 j- ThuÕ GTGT 10,0% 28.587 2.859 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 31.446 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 31.446 314 m §¬n gi¸ dù thÇu 31.760 24 AB.11523 §µo r·nh ®Êt C3 b»ng thñ c«ng 1m3 a- VËt liÖu b- Nh©n c«ng 111.699 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,37 81.532 111.699 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 111.699 1.675 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 113.374 f- Chi phÝ chung 5,3% 113.374 6.009 g- Céng (a+b+c+d+f) 119.383 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 119.383 5.372 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 124.755 j- ThuÕ GTGT 10,0% 124.755 12.476 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 137.231 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 137.231 1.372 m §¬n gi¸ dù thÇu 138.603 25 AB.27123 §µo r·nh ®Êt C3 b»ng m¸y 1m3 a- VËt liÖu b- Nh©n c«ng 7.291 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,0834 87.420 7.291 c- M¸y 7.784 M¸y ®µo 1,25m3 ca 0,0032 2.432.525 7.784 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 15.075 226 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 15.301 f- Chi phÝ chung 5,3% 15.301 811 g- Céng (a+b+c+d+f) 16.112 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 16.112 725 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 16.837 j- ThuÕ GTGT 10,0% 16.837 1.684 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 18.521 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 18.521 185 m §¬n gi¸ dù thÇu 18.706 26 §µo ®Êt r·nh b»ng m¸y kÕt hîp thñ c«ng 24 §µo r·nh ®Êt b»ng thñ c«ng m3 0,10 138.603 13.860 25 §µo r·nh ®Êt b»ng m¸y m3 0,90 18.706 16.835 §¬n gi¸ tæng hîp ®µo r·nh ®Êt m3 1 30.695 27 AF.15310 Bª t«ng r·nh M150 1m3 a- VËt liÖu 416.626 V÷a bª t«ng M150 ®¸ 1x2 m3 1,025 402.440 412.501 VËt liÖu kh¸c % 1,000 4.125 b- Nh©n c«ng 261.262 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 2,8 93.308 261.262 c- M¸y 26.181 M¸y trén 250l ca 0,095 129.766 12.328 M¸y ®Çm dïi 1,5Kw ca 0,1800 76.959 13.853 d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 704.069 10.561 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 714.630 f- Chi phÝ chung 5,3% 714.630 37.875 g- Céng (a+b+c+d+f) 752.505 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 752.505 33.863 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 786.368 j- ThuÕ GTGT 10,0% 786.368 78.637 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 865.005 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 865.005 8.650 m §¬n gi¸ dù thÇu 873.655 28 AE.12620 §¸ héc x©y r·nh v÷a xi m¨ng M100 1m3 a- VËt liÖu 295.435 §¸ héc m3 1,2 75.000 90.000 §¸ d¨m 4x6 m3 0,061 105.000 6.405 V÷a xi m¨ng M100 m3 0,46 399.191 183.628 VËt liÖu kh¸c % 5,5 15.402 b- Nh©n c«ng 568.230 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,5 87.420 568.230 c- M¸y d- Trùc tiÕp phÝ kh¸c = 1,5%(VL+NC+MTC) 1,5% 863.665 12.955 e- Céng chi phÝ trùc tiÕp 876.620 f- Chi phÝ chung 5,3% 876.620 46.461 g- Céng (a+b+c+d+f) 923.081 h Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 4,5% 923.081 41.539 i- Céng ®¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ 964.620 j- ThuÕ GTGT 10,0% 964.620 96.462 k- §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ 1.061.082 l- Chi phÝ XD nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 1,0% 1.061.082 10.611 m §¬n gi¸ dù thÇu 1.071.693 b¶ng Ph©n tÝch cÊp phèi vËt liÖu TT MH§M H¹ng môc c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 C2123 V÷a bª t«ng M200 ®¸ 1x2 1 m3 454.867 Xi m¨ng PC30 kg 342 907 310.194 C¸t vµng m3 0,469 45.000 21.105 §¸ 1x2 m3 0,878 140.000 122.920 Nước m3 0,185 3.500 648 2 C2122 Vữa BT M150 ®¸ 1x2 1 m3 402.440 Xi m¨ng PC30 kg 281 907 254.867 C¸t vµng m3 0,493 45.000 22.185 §¸ 1x2 m3 0,891 140.000 124.740 Nước m3 0,185 3.500 648 3 C2132 Vữa BT M150 ®¸ 2x4 1 m3 371.115 Xi m¨ng PC30 kg 266 907 241.262 C¸t vµng m3 0,496 45.000 22.320 §¸ 2x4 m3 0,891 120.000 106.920 Nước m3 0,175 3.500 613 4 C2141 Vữa BT M100 ®¸ 2x4 1 m3 309.743 Xi m¨ng PC30 kg 195 907 176.865 C¸t vµng m3 0,516 45.000 23.220 §¸ 2x4 m3 0,909 120.000 109.080 Nước m3 0,165 3.500 578 5 B1215 Vữa XM M100 1 m3 399.191 Xi m¨ng kg 385,04 907 349.231 C¸t vµng m3 1,09 45.000 49.050 N­íc m3 0,26 3.500 910 6 VD Cèng trßn D1m  1 m 1.780.877 BT èng cèng M200 ®¸ 1x2 m3 0,35 835.575 292.451 V¸n khu«n èng cèng m2 6,908 45.272 312.737 Cèt thÐp èng cèng tÊn 0,0370 20.601.049 762.445 QuÐt nhùa ®­êng chèng thÊm vµo mèi nèi èng cèng D1m èng 1 206.092 206.092 L¾p ®Æt èng cèng D1m m 1 207.152 207.152 7 VD Cèng trßn D1,5m  1 m 3.212.346 BT èng cèng M200 ®¸ 1x2 m3 0,72 835.575 601.614 V¸n khu«n èng cèng m2 10,2992 45.272 466.262 Cèt thÐp èng cèng trßn tÊn 0,067 20.601.049 1.382.330 QuÐt nhùa ®­êng chèng thÇm vµo mèi nèi èng cèng D1,5m èng 1 326.816 326.816 L¾p ®Æt èng cèng D1,5m m 1 435.324 435.324 §¬n gi¸ nh©n c«ng ( Theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) L­¬ng tèi thiÓu 540.000®ång/th¸ng BËc l­¬ng HÖ sè so víi l­¬ng tèi thiÓu (Kcb) L­¬ng th¸ng Lth = 540.000*(1,26Kcb+0,7) L­¬ng ngµy = Lth/26c«ng Nhãm II Nhãm III Nhãm II Nhãm III Nhãm II Nhãm III 2,5 2,135 2,370 1.830.654 1.990.548 70.410 76.560 2,7 2,205 2,446 1.878.282 2.042.258 72.242 78.548 3 2,310 2,560 1.949.724 2.119.824 74.989 81.532 3,5 2,510 2,785 2.085.804 2.272.914 80.223 87.420 3,2 2,390 2,650 2.004.156 2.181.060 77.083 83.887 3,7 2,590 2,875 2.140.236 2.334.150 82.317 89.775 4 2,710 3,010 2.221.884 2.426.004 85.457 93.308 4,3 2,854 3,169 2.319.862 2.534.188 89.225 97.469 4,5 2,950 3,275 2.385.180 2.606.310 91.738 100.243 Ghi chó: C«ng nh©n x©y dùng ®­êng tÝnh l­¬ng nhãm II C«ng nh©n x©y dùng cÇu, cèng tÝnh l­¬ng nhãm III TiÒn l­¬ng tèi thiÓu: 540000®ång/th¸ng Phô cÊp kh«ng æn ®Þnh: 10% l­¬ng cÊp bËc L­¬ng phô: 12% l­¬ng cÊp bËc C¸c kho¶n l­¬ng kho¸n: 4% l­¬ng cÊp bËc Phô cÊp khu vùc: 70% l­¬ng tèi thiÓu L­¬ng ngµy c«ng tÝnh = 26c«ng/th¸ng (lµm trßn ®Õn ®¬n vÞ ®ång) §¬n gi¸ vËt liÖu TT Lo¹i vËt liÖu §¬n vÞ §¬n gi¸ ®Õn ch©n c«ng tr×nh (VND) 1 Nhùa ®­êng kg 7.000 2 D©y ®iÖn m 1.500 3 D©y næ m 2.000 4 KÝp ®iÖn c¸i 2.600 5 Thuèc næ Amonit kg 14.500 6 GiÊy dÇu m2 3.000 7 D©y đay kg 10.000 8 Cñi kg 500 9 N­íc ngät m3 3.500 10 Xi m¨ng PC30 kg 907 11 C¸t vµng m3 45.000 12 C¸t ®en m3 60.000 13 §¸ 0.5 x 1 m3 150.000 14 и 1x2 m3 140.000 15 и 2x4 m3 120.000 16 и 4x6 m3 105.000 17 и héc m3 75.000 18 Bét đ¸ kg 533 19 ThÐp trßn D<=10 kg 14.801 20 ThÐp trßn D<=18 kg 14.803 21 ThÐp trßn D>18 kg 14.612 22 ThÐp buéc kg 17.039 23 Que hµn kg 10.000 24 ThÐp h×nh kg 15.279 25 ThÐp tÊm kg 16.039 26 T«n lîn sãng m 340.500 27 Trô ®ì t«n lîn sãng c¸i 25.000 28 Bu l«ng c¸i 2.500 29 Cét biÓn b¸o cét 215.000 30 BiÓn ph¶n quang tam gi¸c biÓn 200.000 31 VÇng cá m2 1.500 32 Gç v¸n khu«n m3 1.016.000 33 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 1.016.000 34 §inh kg 16.000 35 §inh ®Øa c¸i 1.000 36 S¬n mµu kg 18.000 37 V÷a bªt«ng M200 ®¸ 1x2 m3 454.867 38 V÷a bªt«ng M150 ®¸ 2x4 m3 371.115 39 V÷a bªt«ng M150 ®¸ 1x2 m3 402.440 40 V÷a bªt«ng M100 ®¸ 2x4 m3 309.743 41 V÷a ximăng M100 m3 399.191 42 CÇn khoan F32 c¸i 170.000 43 Mòi khoan F42 c¸i 172.768 44 Mòi khoan F76mm c¸i 172.768 45 CÇn khoan F38 c¸i 190.000 46 §u«i chßng F38 c¸i 64.151 47 èng nhùa F100 m 24.200 §¬n gi¸ ca m¸y TT Lo¹i m¸y §¬n gi¸ ca m¸y HÖ sè ®iÒu chØnh (1,05*1,08) §¬n gi¸ (VND) 1 M¸y ñi 110 CV 1.185.176 1,134 1.343.990 2 M¸y ñi 140 CV 1.583.088 1,134 1.795.222 3 M¸y ñi 180 CV 2.128.914 1,134 2.414.188 4 M¸y san 110 CV 1.545.435 1,134 1.752.523 5 CÈu b¸nh lèp 10T 1.471.720 1,134 1.668.930 6 M¸y ®µo b¸nh xÝch 1.25 m3 2.145.084 1,134 2.432.525 7 M¸y ®Çm 25T 1.251.871 1,134 1.419.622 8 Lu b¸nh thÐp 8,5T 506.631 1,134 574.520 9 Máy đÇm cãc 80kg 120.767 1,134 136.950 10 ĐÇm dùi 1.5 KW 67.865 1,134 76.959 11 §Çm bµn 1KW 65.472 1,134 74.245 12 ¤ t« t¶i thïng 2,5T 382.148 1,134 433.356 13 ¤t« tù đæ 7T 808.934 1,134 917.331 14 ¤t« t­íi n­íc 5m3 565.442 1,134 641.211 15 M¸y trén bªt«ng 250l 114.432 1,134 129.766 16 Máy trén v÷a 80 lÝt 76.897 1,134 87.201 17 M¸y nÐn khÝ 1200m3/h 1.409.523 1,134 1.598.399 18 M¸y nÐn khÝ 660m3/h 764.869 1,134 867.361 19 Nåi nÊu nhùa 69.723 1,134 79.066 20 ¤ t« t­íi nhùa 7T 1.705.014 1,134 1.933.486 21 M¸y c¾t uèn cèt thÐp 71.737 1,134 81.350 22 M¸y hµn 23 KW 125.461 1,134 142.273 23 M¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh F76mm 1.084.715 1,134 1.230.067 24 M¸y khoan ®Êt ®¸ cÇm tay F32-42 74.867 1,134 84.899 KÕt luËn - KiÕn nghÞ §Êu thÇu lµ mét ph­¬ng thøc kinh doanh phô thuéc vµo tÝnh chÊt c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Nã lµ ho¹t ®éng t­¬ng ®èi míi ë ViÖt Nam nh­ng ®· ®­îc sö dông réng r·i trªn thÕ giíi, ®Êu thÇu nÕu ®­îc thùc hiÖn ®óng cã thÓ tiÕt kiÖm hoÆc lµm lîi ®¸ng kÓ mét sè kinh phÝ so víi ph­¬ng ph¸p ®· thùc hiÖn tr­íc ®©y (lµ ph­¬ng ph¸p giao nhËn thÇu). Cã thÓ nãi ®Êu thÇu lµ mét trong nh÷ng nh©n tè chÝnh ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña c¸c dù ¸n ®Çu t­. Vai trß cña ®Êu thÇu lµ kh«ng thÓ phñ nhËn, song bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu to lín mµ c«ng t¸c ®Êu thÇu ®¹t ®­îc vÉn cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nh­: sù th«ng ®ång mãc ngoÆc trong ®Êu thÇu, vÊn ®Ò bá gi¸ thÇu thÊp, vÊn ®Ò bá gi¸ s¸t gi¸ cña gãi thÇu,... §Ó ®¶m b¶o ®­îc môc tiªu cña ®Êu thÇu lµ: thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n th× trong viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu ph¶i cã sù phèi hîp cña c¸c bªn cã liªn quan nh­: §èi víi Nhµ n­íc: TiÕn tíi hoµn thiÖn LuËt ®Êu thÇu kÌm theo c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn chi tiÕt vµ s¸t víi thùc tÕ; t¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c ®Êu thÇu ®Ó t¹o ra ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã n¨ng lùc; t¨ng c­êng qu¶n lý hÖ thèng th«ng tin vÒ ®Êu thÇu trªn ph¹m vi c¶ n­íc; t¨ng c­êng kiÓm tra, thanh tra c¸c c«ng t¸c trong ®Êu thÇu; xö lý thËt nghiªm kh¾c c¸c tr­êng hîp vi ph¹m vÒ ®Êu thÇu. §èi víi chñ ®Çu t­: N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu; n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò chuyªn viªn thÈm ®Þnh hå s¬ dù thÇu; tæ chøc lùa chän nhµ thÇu mét c¸ch kh¸ch quan, trung thùc; thùc hiÖn thanh to¸n vèn theo ®óng tiÕn ®é cña hîp ®ång. §èi víi nhµ thÇu: Thùc hiÖn c¹nh tranh mét c¸ch lµnh m¹nh theo ®óng LuËt ®Êu thÇu; ®ång thêi cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÊt l­îng cho phï hîp nh»m ®¶m b¶o viÖc lµm cã l·i cho c¸c c«ng ty. Trong ®Ò tµi "§Êu thÇu trong x©y dùng vµ lËp gi¸ dù thÇu cho mét gãi thÇu" nµy em ®· ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Lª Minh CÇn vµ b¶n th©n em ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu nh­ng ch¾c ch¾n ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, v× vËy em rÊt mong ®­îc sù th«ng c¶m vµ sù d¹y b¶o cña c¸c thÇy c«. Tµi liÖu tham kh¶o LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003. LuËt ®Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29/11/2005. NghÞ ®Þnh 111/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 h­íng dÉn thi hµnh LuËt ®Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt x©y dùng. NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007 vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. Th«ng t­ 03/2008/TT-BXD ngµy 25/1/2008 h­íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. Th«ng t­ 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. NghÞ ®Þnh 205/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 quy ®Þnh hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l­¬ng trong c¸c c«ng ty Nhµ n­íc. Gi¸o tr×nh “ChiÕn l­îc kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ho¸ x©y dùng” – ThS. Lª Minh CÇn (Chñ biªn), GS.TSKH Nghiªm V¨n DÜnh, ThS. NguyÔn Quúnh Sang, PGS.TS Ph¹m V¨n V¹ng. Gi¸o tr×nh “§Þnh møc kü thuËt vµ ®Þnh gi¸ s¶n phÈm trong x©y dùng” – ThS. NguyÔn Tµi C¶nh (Chñ biªn), ThS. Lª Thanh Lan. Gi¸o tr×nh “Kinh tÕ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng” - GS.TSKH Nghiªm V¨n DÜnh (Chñ biªn), ThS. NguyÔn Tµi C¶nh, ThS. Lª Minh CÇn, ThS. Lª Thanh Lan, TS. §Æng Xu©n Mai, ThS. NguyÔn Quúnh Sang, Th.S NguyÔn ThÞ Th×n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docban_chinh_hien.doc
  • xlsdu_toan_goi_7_moi_hien_2.xls
Luận văn liên quan