Đề tài Tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường 1 I. Tiêu thụ và vai trò của nó đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp . 1 1.Quan điểm về tiêu thụ sản phẩm . 1 2.Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 2 3.Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong sự chuyển đổi từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước . 4 II. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản phẩm kinh doanh trong cơ chế thị trường 6 1.Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm 6 2.Lập kế hoạch tiêu thụ 8 3.Xác định giá bán 9 4.Lựa chọn các kênh tiêu thụ và xác định phương thức bán hàng 14 5.Giao dịch ký kết hợp đồng,xác định các phương thức thanh toán 18 6.Các biện pháp hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm 19 7.Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 20 III.Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 21 IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm . 24 1.Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 24 2.Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 27 V.Kết Luận . 29 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ BÁT TRÀNG . 30 I.Quá trình hình thành,phát triển và bộ máy quản lý cuả công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 30 1.Giới thiệu chung về công ty cổ phần Sứ Bát Tràng . 30 2.Sơ lược quá trình hình thành công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 34 3.Bộ máy quản lý của công ty 34 4.Cơ cấu sản xuất và các nguồn lực của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 37 II.Tình hình sản xuất của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng . 40 III.Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng . 42 1.Thị trường hàng gốm sứ của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 42 2.Đánh giá tổng hợp về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng . 45 3.Tình hình tiêu thụ sản phẩm chính của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 47 4.Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng . 48 5.Thực trạng về các mặt hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong công ty cổ phần Sứ Bát Tràng . 48 6.Một số tồn tại về việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ . 55 7.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng 56 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG 64 I.Triển vọng thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ . 64 II.Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm . 69 III.Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm . 72 1.Nghiên cứu thị trường 73 2.Nâng cao năng lực Marketing . 73 3.đa dạng hoá sản phẩm 73 4.Biện pháp giảm giá thành sản phẩm 75 IV.Những biện pháp hỗ trợ xúc tiến bán hàng 78 1.Tăng cường công tác thông tin quảng cáo . 78 2.Tăng cường công tác chào hàng 79 3.Tham dự hội trợ triển lãm . 80 4.Tổ chức hội nghị khách hàng . 80 Kếtluân . 81 Tài liệu tham khảo . 83 Mục lục 84 CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG I.TIÊU THỤ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1.Quan điểm về tiêu thụ sản phẩm . Tiêu thụ sản phẩm là khâu lưu thông hàng hoá,là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất phân phối và một bên là tiêu dùng.Trong một doanh nghiệp,toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ sản xuất được diễn ra một cách nhịp nhàng,liên tục.Các khâu có mối liên hệ mật thiết với nhau,nối với nhau bằng các mắt xích chặt chẽ,khâu trước là cơ sở là tiền đề để thực hiện khâu sau. Nếu một khâu nào đó bị tắc sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh.Để quá trình đó được tiến hành thường xuyên,liên tục thì doanh nghiệp phải phối hợp thông suốt các khâu trong đó khâu tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng và cũng là khâu quan trọng.Chỉ khi sản phẩm được tiêu thụ thì chu kỳ sản xuất kinh doanh mới được nối tiếp,kết quả tiêu thụ kỳ trước tạo điều kiện ở kỳ sau và tiếp theo đối với cả chiếm lược sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá là quá trình thực hiện giá trị hàng hoá được chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và vòng chu chuyển vốn sản xuất kinh doanh đã hoàn thành.Quá trình tiêu thụ sản phẩm chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa người mua và người bán diễn ra,quyền sở hữu hàng hoá được thay đổi. Sản phẩm hàng hoá được coi là tiêu thụ khi người bán đã nhận tiền hay người mua đã trả tiền.Việc xác định sản lượng tiêu thụ trong năm phải căn cứ vào sản lượng sản xuất,hoạt động kinh tế ký kết với khách hàng,nhu cầu thị trường,khả năng đổi mới phương thức thanh toán và tình hình tiêu thụ năm trước. 2.Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm a) Sự cần thiết của hoạt động tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối của quá trình sản xuất nhưng nhiều khi nó là khâu quyết định.Các doanh nghiệp chỉ sau khi tiêu thụ mới có thể thu hồi được vốn để tiếp tục quá trình tái sản xuất kinh doanh.Tiêu thụ sản xuất đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sản phẩm được tiêu thụ tức là người tiêu dùng chấp nhận.Sức tiêu thụ sản xuất của doanh nghiệp thể hiện chất lượng,uy tín,của doanh nghiệp ,hợp lý hoá các dây truyền công nghệ ,sự thích ứng với nhu cầu người tiêu dùng và hoàn thiện các dịch vụ .Tiêu thụ sản phẩm phản ánh khá đầy đủ điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm gắn liền người sản xuất với người tiêu dùng,giúp người sản xuất hiểu thêm về sản phẩm của mình và các thông tin về nhu cầu thị trường. Tiêu thụ sản phẩm trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý về thời gian,số lượng chất lượng,tìm cách phát huy thế mạnh và hạn chế của mình.Với người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm giúp cho họ thoả mãn về nhu cầu hàng hoá vì sản phẩm hàng hoá có đến tay người tiêu dùng hay không là phụ thuộc vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường,cạnh tranh gay gắt ,việc tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự sống còn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.Tiêu thụ sản phẩm đó là sự cần thiết hết sức khách quan. b) Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm Mọi nỗ lực cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đều được đánh giá qua khả năng và hiệu quả trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm.Công tác tiêu thụ sản phẩm có những vai trò quan trọng đó là +Làm công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản phẩm phát triển cân đối ,đáp ứng được nhu cầu xã hội.Ngược lại sản phẩm không tiêu thụ được sẽ làm cho sản xuất ngừng trệ,sản phẩm không có giá trị. +Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm,giá cả hợp lý của sản phẩm là những vấn đề vô cùng quan trọng có ý nghĩa quyết định đến công tác tiêu thụ sản phẩm nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung .Vì vậy doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường về cung cầu hàng hoá và giá cả,đối thủ cạnh tranh .Đồng thời không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất,đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng và hạ giá bán sản phẩm.Trên ý nghĩa đó tiêu thụ sản phẩm được coi là một biện pháp để điều tiết sản xuất,định hướng cho sản xuất,là tiêu chuẩn để đánh giá quá trình tổ chức sản xuất,cải tiến công nghệ +Việc tổ chức hợp lý hoá khoa học quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ giảm bớt mức tốt nhất các loại chi phí ,góp phần là giảm giá bán tới tay người tiêu dùng,nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. +Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm là động lực thúc đẩy sản xuất và yếu tố tăng nhanh vòng vốn sản xuất kinh doanh. Với môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh,hiện nay việc mua xắm các yếu tố đầu vào thuận lợi hơn ,quy trình sản xuất gần như ổn định thì sự biến động về thời gian của một chu kỳ sản xuất càng ngắn bấy nhiêu.Vòng quay vốn càng nhanh,hiệu quả sử dụng vốn càng cao.Thông qua tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp sẽ thực hiện mục tiêu cơ bản của mình là lợi nhuận,một mục tiêu mà mọi doanh nghiệp đang theo đuổi .Lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.Lợi nhuận là nguồn bổ xung vốn tự có và cũng là bổ xung quĩ của doanh nghiệp bằng tiền trên cơ sở các doanh nghiệp có điều kiện đầu tư,xây dựng mua xắm máy móc thiết bị ,từng bước mở rộng và phát triển qui mô của doanh nghiệp.Lợi nhuận còn để kích thích vật chất, kich thích động viên cán bộ công nhân quan tâm hơn nữa đến lợi ích chung,khai thác tận dụng mọi tiềm năng của doanh nghiệp.Lợi nhuận chính là biểu hiện mọi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng tiền trên cơ sở sánh giữa thu nhập và chi phí trong một đơn vị thời gian nhất định.Nó được xác định bằng công thức : Lợi nhuận = å Doanh thu - å chi phí Như vậy muốn có lợi nhuận cao thì ngoài các biện pháp làm giảm chi phí sản xuất doanh nghiệp còn đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm,nâng cao mức lưu chuyển ,tăng doanh thu bán hàng.Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ làm giảm chi phí lưu thông vì sản phẩm bán ra nhiều và nhanh sẽ làm giảm thời gian dự chữ tồn kho,giảm chi phí vận chuyển,hao hụt mất mát .Tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành mà đảm bảo lợi nhuận cao. 3.Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong sự chuyển đổi cơ chế từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước a)Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Nước ta duy trì nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp trong một thời gian dài.Một nền kinh tế mà trong đó các vấn đề cơ bản là sản xuất cái gì,sản xuất như thé nào,sản xuất cho ai đều do nhà nước quyết định bằng những chỉ tiêu pháp lệnh bất chấp sự hoạt động của các quy luật kinh tế.Đặc trưng của nền kinh tế kế hoạch hoá là nhà nước điều khiển toàn bộ nền kinh tế quốc dân,các hoạt động tác nghiệp đều phụ thuộc vào các chỉ tiêu của nhà nước.Các doanh nghiệp đều hoạt động theo kế hoạch phân phối tập trung của nhà nước trong đó nhà nước qui định việc cấp phát vật tư,giá cả,khu vực thị trường và sản lượng sản phẩm bán ra.Sự cứng nhắc trong hoạt động của nền kinh tế được thể hiện rõ thông qua chế độ cung ứng vật tư,chế độ phân phối và trao đổi hiện vật do nhà nước tổ chức quản lý theo kế hoạch.Cùng với việc cung ứng vật tư đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất thì nhà nước cũng là người bao tiêu sản phẩm của họ.Hoạt động tiêu thụ sản phẩm không do bản thân các doanh nghiệp quyết định,vì vậy vai trò của nó không được thể hiện.Kết quả tiêu thụ sản phẩm tốt hay xấu không ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Vai trò của khách hàng không được đề cao,sản phẩm của doanh nghiệp có phù hợp với nhu cầu của khách hàng hay không? giá cả có hợp lý hay không?các hoạt động kèm theo như thế nào? .Tất cả đều không phải là những điều mà doanh nghiệp quan tâm.Cái mà họ quan tâm là làm thế nào hoàn thành các công việc nhà nước giao. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong thời kỳ này bao gồm các đặc trưng sau: +Cung và cầu gặp nhau,cân bằng với nhau trước khi trao đổi diễn ra trên thị trường. +Vai trò của khách hàng không được đề cao trong các chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.Họ không phải là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. +Hoạt động tiêu thụ sản phẩm gần như đồng nghĩa với hoạt động bán hàng. +Mọi hoạt động tiêu thụ đều chế độ phân phối trao đổi do nhà nước tổ chức và quản lý trên qui mô toàn xã hội. b)Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trường. Kinh tế thị trường là kiểu tổ chức kinh tế xã hội mà các quan hệ kinh tế phân phối sản phẩm,phân phối các lợi ích các lợi ích đều do các qui luật của thị trường điều tiết và chi phối.Như vậy,khác hẳn với cơ chế cũ ,vai trò của nhà nước không quản lý toàn bộ các cơ chế hoạt động của doanh nghiệp mà chỉ giữ vai trò điều tiết kinh tế trên góc độ vĩ mô.Các doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong sự vận động không ngừng và diễn biến phức tạp trên thị trường. Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp tự mình quyết định 3 vần đề tập trung cho việc tiêu thụ sản phẩm cần được hiểu theo cả nghĩa rộng và cả nghĩa hẹp.Theo nghĩa rộng tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trường,xác định nhu cầu khách hàng,đặt hàng và tổ chức sản xuất,thực hiện cá nhiệm vụ tiêu thụ,xúc tiến bán hàng .nhằm đạt mục đích hiệu quả nhất.Theo hiệp hội kế toán thì tiêu thụ (bán hàng)hàng hoá,lao vụ,dịch vụ là việc chuyển dịch quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá,lao vụ,dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng đồng thời thu được tiền hàng. Thực tế cho thấy không thiếu những sản phẩm của doanh nghiệp không tồi nhưng không tiêu thụ được bởi không biết cách tỏ chức tiêu thụ,không đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của xã hội.Vì vậy tiêu thụ sản phẩm để trang trải được các khoản chi phí,bảo đảm kinh doanh có lãi thật sự không phải là vấn đề đơn giản.Nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải suy nghĩ,trăn trở và nhạy bén trước diễn biến của thị trường.Hơn nữa hoạt động tiêu thụ không chỉ xuất hiện sau khi đã hoàn thành các khâu trước của quá trình sản xuất mà nó còn là mối quan tâm hàng đầu của cá nhà kinh doanh.

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­íc trªn thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi trong thËp kû 90.Sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u,chiÕn tranh vïng vÞnh,sù thay ®æi cña t×nh h×nh chÝnh trÞ kÐo theo sù thay ®æi cña hµng lo¹t c¸c luËt thuÕ,c¶i c¸ch thuÕ VAT(n¨m 1980 míi cã 10 n­íc ¸p dông VAT.N¨m 1994 ®· cã 20 n­íc).ViÖt Nam ®· ¸p dông tõ 1/1/1999.Cã mét sè n­íc ®· ®iÒu chØnh kho¶n phô thu ®èi víi hµng nhËp khÈu nh­ TiÖp Kh¾c(cò),M«ng Cæ,Ba Lan.ChÝnh sù thay ®æi nµy ®· cã ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng tiªu thô hµng gèm sø mü nghÖ xuÊt khÈu cña c«ng ty ®ßi hái c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch øng víi tõng ph¸p luËt,chÝnh trÞ cña mçi thÞ tr­êng tham gia vµo. * M«i tr­êng v¨n ho¸-x· héi Mçi con ng­êi tõ khi lät lßng ®Õn khi tr­ëng thµnh ®· h×nh thµnh niÒm tin c¬ b¶n gi¸ trÞ vµ chuÈn mùc cña hä .V¨n ho¸ cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi d­êng nh­ ®­îc kÕ tôc tõ ®êi nµy qua ®êi kh¸c.V× vËy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hµnh vi mua cña ng­êi tiªu dïng vµ ®ã còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng mµ c¸c nhµ marketting cÇn nghiªn cøu.NÒn v¨n ho¸ cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi rÊt ®a d¹ng vµ phong phó,cã thÓ nãi v¨n ho¸ thÕ giíi bÞ chi phèi bëi nhiÒu t«n gi¸o kh¸c nhau:§¹o thiªn chóa ë §øc,Nga,Mü,Anh,Ph¸p,Hungary...§¹o phËt ë NhËt,Trung Quèc,§«ng Nam ¸ §¹o håi ë Afganisstan...Sù phong phó cña t«n gi¸o ®· h×nh thµnh nªn nh÷ng ®Æc tr­ng v¨n ho¸ tinh thÇn kh¸c nhau.Con ng­êi ë mçi nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau Êy cã nh÷ng tËp tôc kh¸c nhau tõ ®ã quyÕt ®Þnh hµnh vi tiªu dïng kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ ®èi víi s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ.S¶n phÈm gèm sø mü nghÖ lµ s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ mang nhiÒu yÕu tè d©n téc cho nªn m«i tr­êng v¨n ho¸ -x· héi ¶nh h­ëng rÊt lín.Tõ nhiÒu n¨m nay c«ng ty ®· ®­a mÆt hµng cña m×nh ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ ®· thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi kh«ng ph¶i lµ nhá.§iÒu nµy mét phÇn lµ do c«ng ty còng t×m hiÓu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña c¸c n­íc mµ c«ng ty th©m nhËp .Mét phÇn n÷a cßn thÓ hiÖn trong s¶n phÈm lµ nÐt ®éc ®¸o cña riªng B¸t Trµng cña nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam.Nh×n c¸c s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ mäi ng­êi cã thÓ biÕt ngay s¶n phÈm cña c«ng ty bëi nã mang nÒn v¨n ho¸ rÊt riªng biÖt cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña B¸t Trµng nãi riªng.Kh«ng nh÷ng thÕ mµ cung c¸ch dÞch vô giao hµng còng lµm cho kh¸ch hµng võa ý.NÕu kh¸ch hµng c¶m thÊy kh«ng võa lßng vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm th× kh¸ch hµng cã thÓ ph¶n håi víi c«ng ty ,c«ng ty sÏ ®­a ra nh÷ng gi¶i quyÕt phï hîp vµ cã lîi cho kh¸ch hµng.Còng v× ®iÒu nµy nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña cæ phÇn sø B¸t Trµng tr­íc khi ®­a ra quyÕt ®Þnh mét hµnh vi kinh doanh nµo cña m×nh th× còng ph¶i thËt kü l­ìng thÞ tr­êng mµ m×nh ®Þnh kinh doanh. b.m«i tr­êng vi m« * Kh¸ch hµng Víi bÊt kú mét c«ng ty nµo th× yÕu tè kh¸ch hµng v« cïng quan träng bëi nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty .ThÞ tr­êng cã lín hay kh«ng phô thuéc vµo l­îng kh¸ch hµng.V× vËy tr­íc khi b­íc vµo kinh doanh c«ng ty ph¶i xuÊt ph¸t tõ kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng.VÊn ®Ò nµy cµng trë nªn quan träng h¬n ®èi víi c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng v× c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng gèm sø mü nghÖ tiªu thô trong n­íc vµ xuÊt khÈu.Kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ kh¸ch hµng ng­êi tiªu dïng,ng­êi b¸n lÎ,kh¸ch hµng quèc tÕ. +Ng­êi tiªu dïng:kh¸ch hµng ng­êi tiªu dïng cña c«ng ty lµ nh÷ng ng­êi d©n ë ®©y,hay lµ sinh viªn c¸c tr­êng §¹i häc thuéc Hµ Néi còng th­êng xuyªn ®Õn c«ng ty .Nh÷ng ng­êi d©n vïng nµy ®a sè mua c¸c s¶n phÈm d©n dông ®Ó sö dông trong gia ®×nh nh­ chËu hao,b¸t,®Üa,lä hoa,®«n...Nh÷ng kh¸ch hµng nµy mua ®a sè lµ cã chñ ý tõ tr­íc.Cßn kh¸ch hµng lµ nh÷ng sinh viªn hä ®Õn víi c«ng ty víi nh÷ng së thÝch vÒ nh÷ng s¶n phÈm lµm quµ l­u niÖm cho b¶n th©n vµ tÆng cho b¹n m×nh.§èi t­îng nµy th­êng mua theo ngÉu høng thÊy thÝch th× mua. +Kh¸ch hµng lµ nh÷ng ®¹i lý b¸n lÎ:lµ nh÷ng kh¸ch hµng ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi,Thµnh Phè Hå ChÝ Minh vµ c¶ kh¸ch n­íc ngoµi kinh doanh ë n­íc ta,ë ®©y kh¸ch hµng n­íc ngoµi lµ nh÷ng ng­êi n­íc:§øc,Thuþ §iÓn,SÐc vµ Xl«vakia,NhËt...Nh÷ng kh¸ch hµng nµy hä mua s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ cña c«ng ty sau ®ã hä b¸n l¹i cho kh¸ch hµng cña hä.MÆc dï vËy hä kh«ng chØ kinh doanh gèm sø cña c«ng ty mµ cßn kinh doanh gèm cña c«ng ty kh¸c.Còng v× ®ØÒu nµy mµ hä cã sù so s¸nh c¶ vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶,nÕu nh­ c«ng ty kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ s¶n phÈm th× c«ng ty cã thÓ sÏ mÊt kh¸ch hµng.ChÝnh v× vËy c«ng ty ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch kü l­ìng tr­íc khi tung s¶n phÈm ra thÞ tr­êng.ChØ cã vËy c«ng ty míi cã thÓ gi÷ ®­îc kh¸ch hµng . +Kh¸ch hµng quèc tÕ:kh¸ch hµng quèc tÕ lµ nh÷ng ng­êi kh¸ch ®Õn du lÞch vµ tham quan ,hä thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÇu men vµ nÐt vÏ rÊt ®Ñp th× hä thÝch vµ mua theo ngÉu høng.Kh¸ch hµng quèc tÕ lµ nh÷ng ng­êi n­íc :§µi Loan, NhËt, Nam TriÒu Tiªn,Ph¸p,Mü...kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®Õn víi c«ng ty c¶m thÊy rÊt tho¶ m¸i víi th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn trong c«ng ty vµ nhÊt lµ nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty lµm cho c«ng ty ®­îc hä biÕt ®Õn ngµy cµng nhiÒu. Qua t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cho thÊy c«ng ty ®· dÇn chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc.Nh÷ng ®¬n ®Æt hµng,nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ nh÷ng chñng lo¹i ,mÉu m· s¶n phÈm ®Òu ®­îc c«ng ty cè g¾ng ®¸p øng theo ®óng ý muèn cña kh¸ch hµng.ChÝnh nh÷ng viÖc nµy cña c«ng ty ®· ®­îc kh¸ch hµng ngµy cµng mét nhiÒu h¬n gióp c«ng ty cã mét vÞ trÝ trong t©m trÝ kh¸ch hµng. * Nhµ cung øng: C«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng tuy míi chuyÓn sang cæ phÇn nh­ng nã ®· ho¹t ®éng ®­îc mét thêi gian kh¸ dµi. C«ng ty lu«n ®­îc b¹n hµng tÝn nhiÖm kh«ng chØ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm mµ cßn ë gi¸ c¶ hîp lÝ. HiÖn nay c«ng ty s¶n xuÊt gèm sø lµ chñ yÕu nh­ng c«ng ty còng ph¶i nhËp hµng cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt t­ nh©n ®Ó phï hîp nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆc dï lµ mét lµng nghÒ nh­ng nguyªn liÖu cña c«ng ty ®Òu ph¶i nhËp tõ c¸c n¬i kh¸c nh­ than th× nhËp ë Qu¶ng Ninh, ®Êt cao lanh th× nhËp ë H¶i D­¬ng, c«ng ty chØ cã nguån nh©n lùc. Cßn mét sè s¶n phÈm kh¸c mµ c«ng ty kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh­ do thêi gian kh¸ch hµng cÇn gÊp mµ c«ng ty ch­a cung cÊp ®­îc ngay, nh­ng v× kh¸ch hµng lµ trªn hÕt nªn c«ng ty võa ph¶i s¶n xuÊt võa ®i ®Æt hµng ë c¸c nhµ lß ®Ó cung cÊp kÞp thêi cho kh¸ch hµng. Hay lµ do nh÷ng mÆt hµng mµ kh¸ch hµng ®Æt kh«ng th­êng xuyªn mµ c«ng ty l¹i kh«ng cã nh÷ng lo¹i s¶n phÈm ®ã th× c«ng ty cã thÓ ®Æt ë c¸c nhµ lß t­ nh©n tr¸nh t×nh tr¹ng mÊt kh¸ch hµng mµ vÉn gi÷ ®­îc niÒm tin cho kh¸ch. ChÝnh v× ®iÒu nµy mµ c«ng ty kh«ng nhËn hµng th­êng xuyªn hoÆc ®Þnh k× mµ kÝ hîp ®ång nhËn hµng khi kh¸ch hµng cho nhu cÇu lµm cho c¸c nhµ lß ph¶i tù ®i t×m kh¸ch hµng cho m×nh. §iÒu nµy ®«i khi lµm cho c«ng ty ®Èy lïi thêi gian nhËn hoÆc sang nhµ cung cÊp kh¸c. V× vËy cã thÓ lµm t¨ng chi phÝ giao dÞch vµ cã thÓ kh«ng ®­îc nh­ mong muèn. Nh×n chung c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng chän ®èi t­îng cung cÊp cho m×nh tuy thuéc vµo nhu cÇu kh¸ch hµng, gi¸ cung cÊp vµ thêi gian cung cÊp ®Ó tõ ®ã ®­a ra ai lµ ®èi t­îng cung cÊp mÆt hµng ®ã tèt nhÊt ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ngµy cµng chiÕm ®­îc lßng tin vµ sù thu hót kh¸ch hµng tèt h¬n . *C¸c trung gian:c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng chñ yÕu s¶n xuÊt råi xuÊt trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. Nh­ng cã ®«i khi c«ng ty còng lµm cÇu nèi gi÷a c¬ së s¶n xuÊt t­ nh©n víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc C«ng ty ®· cã c¸c cöa hµng ®¹i lÝ t¹i Yªn Viªn –Gia L©m, phè Hµng Da -Hµ Néi. Dï ch­a cã mét ®¹i lÝ chÝnh thøc nµo ë n­íc ngoµi nh­ng c«ng ty ®· cã nh­ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn ë NhËt ,Thuþ §iÓn ,§µi Loan,Ph¸p,Mü ...Dï sao ®i ch¨ng n÷a c«ng ty còng cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i khuyÕn khÝch më ®¹i lÝ ë c¸c n­íc. * §èi thñ c¹nh tranh: MÆc dï c«ng ty ch­a cã mét cuéc nghiªn cøu th¨m dß kÜ l­ìng trªn thÞ tr­êng nªn ch­a biÕt chÝnh x¸c c¸c c«ng ty kh¸c ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo nh­ng vÒ c¬ b¶n c«ng ty còng n¾m b¾t ®­îc nh÷ng c«ng ty nµo lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. Sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty t­¬ng ®èi nhiÒu c¶ trong vµ ngoµi n­íc. ë n­íc ngoµi c¸c c«ng ty nh­ Trung Quèc, Philiphin,Singapo...HiÖn nay kh«ng chØ s¶n phÈm gèm sø cña ViÖt Nam bÞ Trung Quèc c¹nh tranh mµ rÊt nhiÒu mÆt hµng kh¸c còng ë t×nh tr¹ng nµy. S¶n phÈm Trung Quèc rÊt dÎ, mÉu m· còng rÊt ®Ñp nh­ng s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng vÉn thu hót ®­îc sù yªu thÝch cña kh¸ch hµng bëi sù khÐo lÐo tµi t×nh cña c¸c nghÖ nh©n ,hä ®· lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cã nÐt ®éc ®¸o riªng biÖt so víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. V× ®©y lµ mét lµng nghÒ truyÒn thèng nªn vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hay bÝ quyÕt nghÒ nghiÖp cña c«ng ty kh«ng ®­îc ®éc quyÒn n¾m gi÷. HiÖn nay chØ tÝnh riªng x· B¸t Trµng cã kho¶ng 10 c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ tæ hîp t¸c x· nh­ c«ng ty Phóc H­ng, c«ng ty S¬n H¶i, c«ng ty Mü Ngäc,c«ng ty ChiÕn Th¾ng...vµ trªn 1500 lß t­ nh©n cïng s¶n xuÊt nghµnh nghÒ nµy vµ hä lµ ®èi thñ c¹nh tranh rÊt gay g¾t cña c«ng ty . Tuy lµ c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng cã lîi thÕ lµ thµnh lËp l©u n¨m nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ c«ng ty kh«ng quan t©m ®Õn nh÷ng ®«Ý t­îng nµy bëi rÊt cã thÓ sau nµy hä sÏ trë thµnh ®èi thñ lîi h¹i cña c«ng ty. V× vËy ®Ó gi¶m bít hËu qu¶ khã l­êng sau nµy ,c«ng ty ph¶i cã nh÷ng h©ô qu¶ xÊu cã thÓ x¶y ra. * M«i tr­êng c«ng chóng §ã lµ bÊt k× mét nhãm mét tæ chøc,ng­êi ¶nh h­ëng,ng­¬u× d©n nãi chung. V× lµ c«ng ty cæ phÇn vµ cæ phiÕu ®­îc b¸n cho nhµ n­íc, mäi ng­êi lao ®éng vµ mäi thµnh phÇn kh¸c nªn c«ng ty cã mèi quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi hä. C«ng ty rÊt ®­îc c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆc dï vËy nh­ng c«ng ty cÇn ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o c¸c quyÕt ®Þnh tiªu thô s¶n phÈm nh»m h­íng vµo nhãm kh¸ch hµng môc tiªu vµ c«ng chóng ®Ó tõ ®ã thu hót ®uîc sù chó ý,mèi quan t©m cña x· héi ®èi víi s¶n phÈm mµ c«ng ty kinh doanh, n©ng cao ®­îc uy tÝn h×nh ¶nh vµ ®Þa vÞ tån t¹i cña nã trong con m¾t ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng. * C¸c yÕu tè vÒ lùc l­îng bªn trong cña c«ng ty: ViÖc tiªu thô s¶n phÈm ®¹t kÕt qu¶ ë møc ®é nµo kh«ng chØ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸,dÞch vô trªn thÞ tr­êng mµ cßn phô thuéc rÊt lín vµo viÖc tæ chøc m¹ng l­íi vµ ph­¬ng thøc tiªu thô chóng .Doanh nghiÖp ph¶i thÊy râ ­u ®iÓm,nh­îc ®iÓm cña tõng kªnh tiªu thô vµ so s¸nh kªnh tiªu thô cña doanh nghiÖp ®èi víi ®èi thñ c¹nh tranh.§èi víi mçi thÞ tr­êng doanh nghiÖp còng cÇn t×m cho m×nh mét ph­¬ng thøc tiªu thô còng nh­ ph­¬ng thøc thanh to¸n thÝch hîp.§iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña doanh nghiÖp.C¸c quyÕt ®Þnh s¸ng suèt trong l­u th«ng hµng ho¸ nh­ xö lý ®¬n hµng ,tæ chøc kho hµng,dù tr÷ hµng ho¸,vËn t¶i hµng ho¸ ®Õn tay ng­êi tiªu dïng,c¸c chi phÝ cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm còng lµm t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng I.TriÓn väng thÞ tr­êng xuÊt khÈu s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ Chóng ta ®Òu biÕt r»ng d©n sè thÕ giíi hiÖn nay ®ang t¨ng,tû lÖ t¨ng tr­ëng d©n sè lµ 1,33% mçi n¨m t¨ng kho¶ng 85 triÖu ng­êi.Nh­ vËy nhu cÇu tiªu dïng t¨ng cao vµ ë ®©y chóng ta chØ quan t©m ®Õn nhu cÇu tiªu dïng hµng gèm sø mü nghÖ.H¬n n÷a,nÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng ph¸t ttriÓn m¹nh mÏ,thu nhËp trung b×nh mét ng­êi còng t¨ng lªn.Khi thu nhËp cao th× nhu cÇu tiªu dïng sÏ cµng cao vµ hä sÏ quan t©m ®Õn nhu cÇu tinh thÇn h¬n.Ngµy nay khi c«ng nghÖ ®· cµng ph¸t triÓn hiÖn ®¹i th× nhu cÇu h­íng theo xu h­íng “tù nhiªn ho¸”,hä ­a chuéng nh÷ng s¶n phÈm mµ trong ®ã nã chøa nh÷ng gi¸ trÞ nghÖ thuËt do s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng.C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng lµ c«ng ty kinh doanh l©u n¨m do ®ã thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty t­¬ng ®èi lín,giao dÞch víi nhiÒu b¹n hµng nªn viÖc th©m nhËp thÞ tr­êng trë nªn dÔ dµng h¬n. Cã thÓ nãi r»ng,thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng ho¸ gèm sø mü nghÖ cã rÊt nhiÒu triÓn väng kh«ng nh÷ng khu vùc thÞ tr­êng c«ng ty ®· th©m nhËp mµ c¶ nh÷ng khu vùc thÞ tr­êng c«ng ty ®ang bá ngá.§iÒu nµy nãi lªn c«ng ty cã rÊt nhiÒu c¬ héi ,®ßi hái toµn c«ng ty ph¶i cè g¾ng nç lùc ®Ó tiÕp cËn nh÷ng c¬ héi ®em l¹i cho c«ng ty nhiÒu lîi nhuËn. Mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao n¨ng lùc Marketting cña c«ng ty lµ viÖc n©ng cao c¬ së lý luËn Marketting cho c¸c nh©n viªn trong c«ng ty.§©y lµ mét bøc xóc kh«ng chØ cña riªng c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng mµ cßn lµ cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®i lªn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp.Trong thùc tÕ ho¹t ®éng ,Gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng lµ ng­êi ®Ò ra ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch kinh doanh vµ c¸c nh©n viªn phßng kinh doanh kÕt hîp víi c¸c phßng nghiÖp vô thùc hiÖn vµ b¸o c¸o l¹i kÕt qu¶.Trªn thÕ giíi,qu¶n trÞ chiÕn l­îc kinh doanh do bé phËn kinh doanh ®¶m nhËn tõ viÖc ph©n tÝch,lËp kÕ ho¹ch,tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra trªn c¬ së phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng liªn quan,trong ®ã vai trß cña Marketting lµ hÕt søc quan träng.Thùc hiÖn c«ng viÖc nh­ vËy gióp cho c¸c c«ng ty trªn thÕ giíi thµnh c«ng vµ cã nªn ch¨ng c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng còng ¸p dông ch­¬ng tr×nh nµy .Tuy nhien theo t×nh h×nh cña c«ng hiÖn nay kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng mét phßng Marketting riªng mµ nªn t×m c¸ch tËp hîp nh÷ng kho¶ng thêi gian nhµn rçi cña mäi ng­êi trong phßng kinh doanh vµ thuª gi¸o viªn gi¶ng d¹y cho hä vÒ m«n häc Marketting.Nh­ vËy hä sÏ cã thªm kiÕm thøc phôc vô cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty.ViÖc nµy nÕu xÐt vÒ kh¶ n¨ng c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ®­îc .NÕu lµm tèt ®­îc viÖc nµy sÏ gióp cho c«ng ty kh¾c phôc ®­îc tÝnh rêi r¹c,kh«ng cã hÖ thèng,tÝnh t×nh huèng cña ho¹t ®éng Marketting hiÖn nay cña c«ng ty,tõ ®ã sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Thùc chÊt viÖc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lµ bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo mµ mét c«ng ty tiÕn hµnh nh»m duy tr× vµ khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ thÞ tr­êng hiÖn cã vµ thu hót c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®Ó tõ ®ã c«ng ty t¨ng thÞ phÇn vµ t¨ng doanh sè b¸n hµng cña c«ng ty. &Môc tiªu chiÕm l­îc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng +Môc tiªu chung -T¨ng tr­ëng æn ®Þnh,n©ng cao doanh sè b»ng c¸ch : T×m kiÕm thÞ tr­êng vµ t×m c¸ch th©m nhËp ,®i ®Õn chiÕm lÜnh c¸c thÞ tr­êng míi,n©ng cao thÞ phÇn cña c«ng ty. Phôc vô cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c thÞ tr­êng hiÖn cã b»ng c¸ch ph¸t huy c¸c lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty. §Çu t­ c¸c nç lùc Marketting ®Ó hoµn thiÖn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. -§Þnh vÞ s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu,dµnh ®­îc c¶m t×nh cña kh¸ch hµng nhê uy tÝn vµ v¨n ho¸ kinh doanh. -VÞ thÕ c¹nh tranh:c«ng ty ph¶i gi÷ cho m×nh mét vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng vµ trong t©m trÝ kh¸ch hµng. +Môc tiªu cña chiÕn l­îc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng -Phôc vô hiÖu qu¶ h¬n c¸c thÞ tr­êng hiÖn cã nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn ®o¹n thÞ tr­êng nµy b»n c¸ch ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty. -T×m c¸ch th©m nhËp vµo nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng cßn ®ang bá ngá vµ t×m kiÕm c¸c thÞ tr­êng míi. -T¨ng thÞ phÇn cña c«ng ty. & Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo c«ng ty cÇn cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c mÆt sau: TiÕp tôc ®æi míi thiÕt bÞ s¶n xuÊt x­¬ng men,trong ®è l­u ý ®Õn thiÕt bÞ khö tõ ­ít vµ khö tõ kh« nh»m n©ng cao chÊt l­îng x­¬ng men,men n­íc ®Ó cã thÓ cung cÊp lo¹i s¶n phÈm nµy h¬n n÷a trong vïng gèm sø B¸t Trµng. §Çu t­ thªm lß nung b»ng gas láng,mua m¸y quÊy ®Êt vµ m¸y quÊy men dÇu nhÑ nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng. Më réng liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt sö dông cã hiÖu qu¶ nhµ x­ëng,mÆt b»ng hiÖn cã nhÊt lµ t¹i ph©n x­ëng ViÖt Hung. §Çu t­ vèn c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt bao nung,vËt liÖu chÞu löa cao cÊp cho nghµnh gèm sø,s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i khu«n t¹o h×nh b»ng th¹ch cao,kim lo¹i . Cñng cè ®oµn vËn t¶i,c¶i t¹o kho tµng ,bÕn b·i,vµ c¸c h×nh thøc phôc vô b¸n vËt t­:than,dÊt cao lanh vµ mét sè vËt liÖu phô gia kh¸c cho nghµnh sø. Më réng m¹ng l­íi tiÕp cËn thÞ ttr­êng,më thªm c¸c ®¹i lý t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c,MiÒn Trung,MiÒn Nam.Chó träng thÞ tr­êng xuÊt khÈu,lµm c¸c thñ tôc ®Ò nghÞ nhµ n­íc cho phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp. §Çu t­ më réng x­ëng s¶n xuÊt,c¸c lo¹i bao b× cÊp cho viÖc xuÊt khÈu trong vïng.C«ng ty c¶i t¹o n©ng cÊp mét sè kho tµng bÕn b·i ®Ó ®ãng ,chøa hµng xuÊt khÈu,tõng b­íc thùc hiÖn mét trung t©m xuÊt khÈu hµng gèm sø. &Nguyªn t¾c vµ quan ®iÓm thiÕt kÕ chiÕm l­îc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu §èi víi bÊt kú mét c«ng ty nµo th× thÞ tr­êng lµ sù sèng cßn cña c«ng ty.ë ®©y vÊn ®Ò cÇn quan t©m lµ lµm sao ®Ó thÞ tr­êng cña c«ng ty chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng cÇu cña thÞ tr­êng so víi c«ng ty nµo nh¹y bÐn,am hiÓu thÞ tr­êng quèc tÕ ®Ó len ch©n vµo chiÕm lÜnh thÞ tr­êng.Trong sù c¹nh tranh khèc liÖt nµy th× doanh nghiÖp nµo dËm ch©n t¹i chç còng coi nh­ lµ mét sù thôt lïi.Më réng thÞ tr­êng lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn vµ liªn tôc cña c¸c c«ng ty. Më réng thÞ tr­êng gióp c«ng ty ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm ,khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng,n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh,t¨ng lîi nhuËn,kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng.ChiÕm lÜnh thÞ tr­êng lµ niÒm m¬ ­íc cña mäi c«ng ty,®ã lµ c«ng viÖc hÕt søc khã kh¨n vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu.§iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p kÞp thêi,chiÕm l­îc phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ biÕn ®éng thÞ tr­êng. §Ó më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®¹t hiÖu qu¶ cao th× c«ng ty cÇn n¾m râ c¸c nguyªn t¾c vµ quan ®iÓm sau: §¹t ®­îc môc tiªu cña viÖc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®· x¸c ®Þnh TiÕp cËn cã hiÖu qu¶ theo tõng lo¹i ,kiÓu kh¸ch hµng cña c«ng ty Ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng Phèi hîp hµi hoµ c¸c ho¹t ®éng Marketting ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu Marketting nãi chung còng nh­ môc tiªu më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty nãi riªng mµ kh«ng sö dông l·ng phÝ nguån lùc Xem xÐt ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña gi¶i ph¸p ®­a ra trong kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña c«ng ty. BiÖn ph¸p ®¶m b¶o tiªu thô s¶n phÈm ®¹t hiÖu qu¶ cao Tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp c«ng nghÞÖp cã vai trß hÕt søc quan träng.Tiªu thô s¶n phÈm tøc lµ tiªu thô nh÷ng g× m×nh s¶n xuÊt ra.Doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× ph¶i tiªu thô lµm sao cho hÕt s¶n phÈm m×nh s¶n xuÊt ra vµ cã lai.Th«ng qua qu¸ tr×nh tiªu thô sÏ bæ xung thªm vèn cho doanh nghiÖp.Tõ ®ã doanh thu tiªu thô sÏ cao h¬n vµ sè l­îng l·i sÏ nhiÒu h¬n,l­îng vèn cña doanh nghiÖp sÏ nhiÒu h¬n.Lóc ®ã doanh nghiÖp míi cã thªm vèn ®Ó ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp sÏ ®­îc c¶i thiÖn h¬n,hä sÏ tËn tuþ g¾n bã víi c«ng viÖc h¬n.§ã chÝnh lµ yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .V× vËy doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i ®¶m b¶o tiªu thô s¶n phÈm ®¹t hiÖu qu¶ cao.C¸c gi¶i ph¸p ®Ó tiªu thô ®¹t hiÖu qu¶ cao bao gåm: Tr­íc hÕt ®ßi hái nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i hiÓu ®­îc m×nh ®ang b¸n s¶n phÈm ®ã víi môc ®Ých g× ?sè l­îng s¶n phÈm m×nh ®ang b¸n lµ bao nhiªu ,gi¸ c¶ vµ gi¸ thµnh ...l·i lµ bao nhiªu trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm,®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh lµ ai,hä s¶n xuÊt vµ b¸n bao nhiªu chñng lo¹i ,­u thÕ cña s¶n phÈm cña hä lµ g×,tû phÇn cña hä so víi cña ta nh­ thÕ nµo... Ph¶i tæ chøc m¹ng l­íi b¸n hµng cho phï hîp ,tøc lµ ®Þa ®iÓm b¸n hµng,®éi ngò c¸n bé b¸n hµng ph¶i bè trÝ sao cho phï hîp víi tr×nh ®é ,søc khoÎ,n¨ng khiÕu cña ng­êi b¸n hµng.Nªn sö dông kªnh ph©n phèi tæng hîp nh»m h¹n chÕ nh÷ng mèi quan hÖ kh«ng lµnh m¹nh gi÷a ng­êi trung gian vµ ng­êi tiªu dïng,h¹n chÕ ®­îc nh÷ng chi phÝ vÒ hµng ho¸ l­u kho ...§ång thêi ph¸t huy ®­îc nh÷ng thÕ m¹nh nh­ s¶n phÈm tiªu thô nhanh,t¹o ®­îc mèi quan hÖ tèt gi÷a doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng.Cñng cè c¸c ®¹i lý b¸n hµng ,cöa hµng cña doanh nghiÖp ®ång thêi x©y dùng nh÷ng chi nh¸nh tiªu thô s¶n phÈm,c¸c ®¹i lý c¸c cöa hµng tiªu thô s¶n phÈmë c¸c vïng cho ®Òu ®Æn vµ cã hiÖu qu¶. §Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng c¸o b¸n hµng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi ,b¸o chÝ,truyÒn h×nh,c¸c biÓn qu¶ng c¸o ë c¸c n¬i c«ng céng,nh÷ng n¬i gÇn quèc lé ®Ó thu hót sù chó ý cña mäi ng­êi,tõ ®ã hä sÏ dïng thö s¶n phÈm cña c«ng ty. II.BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm Mét trong nh÷ng néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt cña mçi doanh nghiÖp lµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm.Trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n lµ mét chØ tiªu quan träng bëi c¸c lý do sau: Thø nhÊt ,chÊt l­îng s¶n phÈm lµ tiªu chuÈn hµng ®Çu t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cña s¶n phÈm lµm cho s¶n phÈm ®ã chiÕm ®­îc sù mÕn mé cña kh¸ch hµng. Thø hai, chÊt l­îng s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®­îc sù tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu,thiÕt bÞ,lao ®éng rong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sù tiÕt kiÖm nhê kh«ng l·ng phÝ do s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm háng,cã chÊt l­îng kÐm.N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ con ®­êng ng¾n nhÊt ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Thø ba,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn cao.Ngµy nay khi cuéc sèng cã nhiÒu ®iÒu kiÖn tèt h¬n tr­íc nhiÒu th× ngoµi yÕu tè gi¸ c¶ ,chÊt l­îng s¶n phÈm cao sÏ khiÕn cho ng­êi tiªu dïng quan t©m nhiÒu h¬n vµ sÏ mua nhiÒu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm chÊt l­îng cao mang l¹i cho c«ng ty nhiÒu lîi nhuËn lín h¬n trªn mçi ®ång vèn bá ra. Thø t­,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cßn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn chiÕm l­îc Marketting më réng thÞ tr­êng,t¹o uy tÝn cho doanh nghiÖp.§iÒu nµy rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng khi c«ng ty ®ang rÊt cÇn ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh trªn thÞ tr­êng,thu hót c¸c ®¬n hµng. Thø n¨m ,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o kÝch thÝch ®­îc tiªu dïng.Riªng ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm lµm t­ liÖu s¶n xuÊt th× chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ ®¶m b¶o cho viÖc trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng .ChÊt l­îng s¶n phÈm cao kh«ng nh÷ng lµm t¨ng uy tÝn cña nhµ n­íc ta trªn thÞ tr­êng quèc tÕ mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng nguån thu nhËp ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh,t¹o ®iÒu kiÖn kh«ng ngõng cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp.Tuy nhiªn chÊt l­îng s¶n phÈm l¹i chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè nh­ :qui tr×nh c«ng nghÖ ,nguyªn vËt liÖu,tr×nh ®é ng­êi lao ®éng vµ c¸n bé qu¶n lý,ho¹t ®éng kiÓm tra thùc hiÖn ®Þnh møc c«ng xuÊt vµ tr×nh ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ...Mçi nh©n tè ®Òu cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tíi chÊt l­îng s¶n phÈm do vËy trong s¶n phÈm kh«ng nªn qu¸ ®Ò cao hoÆc h¹ thÊp nh©n tè nµo.§ång thêi trong qóa tr×nh s¶n xuÊt cÇn cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c yÕu tè,®¶m b¶o kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Muèn duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ,vÊn ®Ò ®Æt ra tr­íc m¾t ®èi víi c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm.S¶n phÈm gèm sø mü nghÖ do mét sè h¹n chÕ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm nªn vÉn ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng.Nguyªn nh©n do thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ nh­ ch­a cã m¸y quÊy men, m¸y quÊy ®Êt nªn ®é dÎo cña ®Êt ch­a cao l¾m.MÆt kh¸c nÕu c«ng ty sö dông lß than ®Ó ®èt th× tû lÖ s¶n phÈm bÞ co men,r¹n men,ng©y s¶n phÈm cao.S¶n phÈm gèm sø mü nghÖ ®ßi hái trong qu¸ tr×nh nung ®èt ph¶i sö dông lß gas ®Ó nung ®èt th× s¶n phÈm míi bãng ®Ñp vµ tû lÖ phÕ phÈm nhá. ChÊt l­îng s¶n phÈm chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè do ®ã ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng tíi c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng.Nh÷ng biÖn ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn ë c¶ tÇm vÜ m« lÉn vi m«. C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm theo tõng ph©n x­ëng,mçi ph©n x­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét nhãm c«ng viÖc.Quy tr×nh chÕ t¹o ra s¶n phÈm ph¶i qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n Mçi giai ®o¹n cã mét nhãm ng­êi phô tr¸ch.V× vËy ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÊt l­îng cho s¶n phÈm ®ßi hái mçi ng­íi c«ng nh©n ph¶i cã ý thøc ,tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh©u thao t¸c cña m×nh.ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng c«ng viÖc cña c«ng nh©n lµ rÊt khã kh¨n ®ßi hái ng­êi c¸n bé kiÓm tra ph¶i cã ph­¬ng ph¸p kiÓm tra,nh­ng tèt h¬n c¶ lµ c«ng nh©n tù kiÓm tra s¶n phÈm cña m×nh,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n phÈm cña m×nh lµm ra.§Æc tr­ng cña viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ rÊt kh¸c so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c.§èi víi s¶n phÈm nµy yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt ph¶i ph¶i thËn träng tõ kh©u t¹o h×nh ®Õn khi xuÊt giao hµng cho kh¸ch.V× thÕ nªn c«ng ty nªn cã chÕ ®é khen th­ëng theo tõng ph©n x­ëng ®Ó kÝch thÝch toµn ph©n x­ëng cè g¾ng trong c«ng viÖc vµ quan t©m h¬n n÷a ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty cÇn t¨ng c­êng tuyªn truyÒn,vËn ®éng vÒ ý thøc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cho c«ng nh©n b»ng h×nh thøc treo b¨ng-r«n,khÈu hiÖu trong ph©n x­ëng,thùc hiÖn “TuÇn lÔ chÊt l­îng”,cã møc th­ëng xøng ®¸ng cho nh÷ng nhãm c«ng nh©n cã sè s¶n phÈm chÊt l­îng tèt nhÊt 1/3 th¸ng l­¬ng cña hä,biÓu d­¬ng toµn c«ng ty. KiÓm tra nghiªm ngÆt s¶n phÈm tr­íc khi cho vµo nung ®èt.§èi víi s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ cÇn ph¶i nghiªm kh¾c víi nh÷ng s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng,lo¹i bá ngay tr­íc khi ®­a vµo nung ®èt.NÕu lo¹i ngay tõ kh©u ®Çu nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu th× c«ng ty chØ mÊt chi phÝ chÕ t¹o chø kh«ng mÊt chi phÝ nguyªn vËt liÖu.Cßn nÕu s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu mµ vÉn ®­a vµo nung ®èt th× khi ra lß nh÷ng s¶n phÈm nµy sÏ kh«ng b¸n ®­îc bÞ cho vµo phÕ phÈm .Nh­ thÕ c«ng ty sÏ mÊt c¶ tiÒn c«ng,chi phÝ nguyªn vËt liÖu,chi phÝ nung ®èt. MÆt kh¸c c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i,chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu.§©y lµ s¶n phÈm mang tÝnh thÈm mü cao nªn nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo ph¶i tèt v× nÕu nguyªn vËt liÖu kh«ng tèt th× khi ra lß s¶n phÈm sÏ bÞ ®en x¹n,cã x¹n ®en næi ra ngoµi,men bÞ co r¹n...Ph¶i ®¶m b¶o khu vùc nung ®èt an toµn tr¸nh gÇn ®­êng giao th«ng cã xe «t« qua l¹i ®Ó tr¸nh bÞ háng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh nung ®èt .NÕu trong qu¸ tr×nh nung ®èt «t« qua l¹i lµm lß rung th× s¶n phÈm s¶n phÈm ®ang nãng ch¶y nã sÏ bÞ mÐo mã biÕn d¹ng . §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ngoµi nh÷ng nh©n tè vÒ lùc l­îng c«ng nh©n viªn trong c«ng ty th× c«ng ty ph¶i ®Çu t­ thªm c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt chÕ biÕn s¶n phÈm.§Æc biÖt trong xu h­íng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ ra n­íc ngoµi c«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­ thªm mét sè lß gas ®Ó nung ®èt s¶n phÈm.§èi víi nh÷ng s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ th× mÇu men cña s¶n phÈm cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi s¶n phÈm.Muèn s¶n phÈm cã mµu ®Ñp bãng,nh÷ng ®­êng nÐt næi bËt th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ c«ng ty cÇn ®Çu t­ thªm vµo ®Ô x©y dùng c¸c lß gas lín. III.Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm 1.Nghiªn cøu thÞ tr­êng XuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng vÉn ch­a chó träng ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî xóc tiÕn b¸n hµng.§iÒu nµy khiÕn c«ng ty kh«ng nh÷ng thiÕu nh÷ng th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng ,th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh mµ cßn kÐm nh¹y bÐn trong viÖc sö lý c¸c th«ng tin ®· cã.DÉn ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty yÕu kÐm trong mÊy n¨m gÇn ®©y.ChÝnh v× vËy viÖc Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm , x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô vµ t×m kiÕm gi¶i ph¸p nh»m thÝch øng víi nhu cÇu thÞ tr­êng lµ c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt tr­íc khi ®em s¶n phÈm ra b¸n trªn thÞ tr­êng . Khi nghiªn cøu ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò sau: + §©u lµ thÞ tr­êng triÓn väng tèt nhÊt ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty + Kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng ®ã ra sao . + C«ng ty cÇn ph¶i xö lý nh÷ng vÊn ®Ò g× cã liªn quan vµ cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó t¨ng c­êng khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô. Muèn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn c«ng ty nªn thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng ,bé phËn nµy cã nhiÖm vô thu thËp xö lý th«ng tin cã lªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô , dù b¸o nhu cÇu vµ xu h­íng tiªu dïng trªn thÞ tr­êng . KÕt qu¶ nghiªn cøu cña bé phËn nµy sÏ gióp ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n . Qua ®ã c«ng ty biÕt ®­îc nªn më réng hay thu hÑp quy m« s¶n xuÊt , tiªu thô mÆt hµng nµo ®ã trªn thÞ tr­êng nµo lµ phï hîp ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i nhÊt . §Ó hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô trªn c«ng ty cÇn ph¶i cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng . Nh÷ng c¸n bé ®­îc tuyÓn vµo bé phËn nµy lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n , tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao . C¸n bé nµy ph¶i th­êng xuyªn ®i kh¶o s¸t, ®iÒu tra, thu thËp th«ng tin thÞ tr­êng vµ hä ph¶i cã c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®i l¹i thuËn lîi cho c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng . 2.N©ng cao n¨ng lùc Marketting Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Marketting rÊt quan träng víi ho¹t ®éng kinh doanh nh­ng nã lµ m«n häc rÊt míi mÎ ë ViÖt Nam nªn thùc tÕ nhiÒu ng­êi cßn ch­a biÕt ®Õn hoÆc hä hiÓu nã víi mét khÝa c¹nh rÊt nhá cña Marketting.Trªn thÕ giíi,cã rÊt nhiÒu c«ng ty lín thµnh c«ng lµ nhê vµo ho¹t ®éng Marketting rÊt nhiÒu .Nh÷ng ho¹t ®éng Marketting cña hä thùc hiÖn mét c¸ch quy cñ ,cã hÑ thèng vµ rÊt hoµn chØnh.Sù thµnh c«ng cña hä lµ mét minh chøng cho viÖc nªn ¸p dông Marketting vµo kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketting cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng cho thÊy r»ng n¨ng lùc Marketting cña c«ng ty cßn rÊt yÕu vµ cÇn ®­îc n©ng cao.Trong t­¬ng lai,c«ng ty ph¶i lËp ®­îc phßng qu¶n trÞ Markettingvíi ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh Marketting vµ cã hÖ thèng nh»m gióp cho c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng .Nh­ng xÐt t×nh h×nh hiÖn t¹i cña c«ng ty kh«ng cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng h¼n phßng phô tr¸ch vÒ vÊn ®Ò nµy v× chi phÝ cao c«ng ty kh«ng ®¸p øng ®­îc. C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng cÇn nç lùc ®µo t¹o l¹i ,®µo t¹o míi vµ n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m theo kÞp víi nÒn kinh tÕ hiÖn nay nhÊt lµ m«i tr­êng kinh doanh xuÊt khÈu. C«ng ty cÇn nç lùc thùc hiÖn viÖc n©ng cao hîp t¸c gi÷a c¸n bé vµ c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹o hÖ thèng th«ng tin ®Çy dñ nh»m t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao,mÉu m· chñng lo¹i phong phó,®a d¹ng ,thÝch hîp víi nhu cÇu thay ®æi cña kh¸ch hµng. 3.§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Trong t×nh h×nh hiÖn nay kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng trªn thÞ tr­êng lµ rÊt yÕu. Doanh nghiÖp kh«ng ®¸p øng ®a d¹ng c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng .V× vËy ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ viÖc t¨ng lªn c¸c danh môc s¶n phÈm kinh doanh,lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty theo h­íng cã lîi h¬n.§ång thêi khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn.C¸c ®iÒu kiÖn trªn chØ cã thÓ thùc hiÖn khi thÞ tr­êng cã chiÕn l­îc s¶n phÈm ®óng ®¾n theo h­íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ,t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi tõng lo¹i nhu cÇu vÒ sè l­îng,chÊt l­îng vµ chñng lo¹i ,®ã lµ ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm míi th©m nhËp thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña c«ng ty ph¶i thÓ hiÖn viÖc më réng ph¸t triÓn danh môc s¶n phÈm,®æi míi hîp lÝ c¬ cÊu s¶n phÈm trªn c¬ së thùc hiÖn tèt c¸c vÊn ®Ò sau: *§a d¹ng ho¸ chñng lo¹i Duy tr× ®iÒu chØnh,hoµn thiÖn,c¶i tiÕn s¶n phÈm ph¸t triÓn mÆt hµng míi nh¼m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó ®Èy nhanh tiªu thô ViÖc nghiªn cøu t×m tßi t¨ng thªm c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ s¶n phÈm nh»m t¹o ra sù phï hîp h¬n ®èi víi c¸c nhãm ®èi t­îng tiªu dïng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng,®ång thêi ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm gãp phÇn lµm cho nguån s¶n phÈm thay thÕ c¸c s¶n phÈm lçi thêi trë nªn d«× dµo h¬n.ChÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm ®· ®­îc c«ng ty ¸p dông tõ l©u nh­ng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nhu cÇu thÞ tr­êng th× chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cµng ®­îc ¸p dông vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ.§a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm kh«ng cÇn ®Çu t­ nhiÒu vèn cho kh©u kÜ thuËt,trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt s½n cã c«ng ty cã thÓ nghiªn cøu thªm nh÷ng s¶n phÈm vµ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ã d­íi h×nh thøc s¶n xuÊt chuyÓn lo¹t. HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ch­a cã ­u thÕ vÒ s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ .V× vËy viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ sÏ thuËn lîi cho s¶n phÈm cña c«ng ty th©m nhËp thÞ tr­êng .Nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ lo¹i s¶n phÈm nµy lµ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng .V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó ph¸t hiÖn vµ ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm cã mÇu s¾c,kÝch cì,chñng lo¹i...phï hîp víi kh¸ch hµng.Ch¼ng h¹n nh­ thÞ tr­êng Hµn Quèc ­a chuéng s¶n phÈm cã gam mµu s¾c th­êng s¸ng víi xu thÕ h­íng vÒ mµu tù nhiªn,c¸c ®å gèm sø th­êng cao vµ nhá. *§a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ®ang s¶n xuÊt kinh doanh 3 mÆt hµng chÝnh lµ s¶n phÈm gèm sø d©n dông ,s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ vµ nguyªn liÖu sø phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh.Tõ tr­íc kia doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm gèm sø d©n dông vµ mÆt hµng nguyªn liÖu sø.Nh­ng cµng ngµy nhu cÇu cña thÞ tr­êng cµng ph¸t triÓn nªn c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng thªm 2 ph©n x­ëng s¶n xuÊt s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ xuÊt khÈu. MÆc dï vËy viÖc t¨ng thªm sè l­îng c¸c mÆt hµng kinh doanh,më réng nghµnh nghÒ kinh doanh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th­¬ng tr­êng ,gi¶m ®­îc rñi ro trong kinh doanh.Tuy nhiªn,viÖc lùa chän mÆt hµng kinh doanh ®Ó më réng qui m« s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p mµ c«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu kÜ l­ìng.§Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. HiÖn nay c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt nh­ng c«ng ty cã thÓ kinh doanh c¸c s¶n phÈm míi b»ng c¸ch ®Æt hµng cña c¸c nhµ lß t­ nh©n ®Ó cñng cè thªm mÆt hµng kinh doanh cña m×nh. Tõ viÖc ®a d¹ng hãa mÆt hµng kinh doanh c«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®a d¹ng hãa nh÷ng chñng lo¹i s¶n phÈm ,®iÒu nµy sÏ gãp phÇn lµm cho qui m« cña c«ng ty ngµy cµng më réng vµ n©ng cao ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng 4.BiÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu §èi víi c¸c s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm 50% gi¸ thµnh s¶n phÈm.Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ®­îc chia lµm 2 lo¹i:Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô . Nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm ®Êt cao lanh,hå .Tuy lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh nh­ng chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu chÝnh nµy l¹i Ýt h¬n nhiÒu so víi nguyªn vËt liÖu phô. Nguyªn vËt liÖu phô bao gåm mµu,®¹i thanh,men c¸c lo¹i. Chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu phô nµy l¹i rÊt cao chiÕm 3/4 tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §Ó gi¶m ®­îc chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c sau. +Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu mua vµ chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu. C¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh c«ng ty th­êng mua th« tõ H¶i D­¬ng vÒ chÕ biÕn phôc vô cho s¶n phÈm vµ kinh doanh .V× vËy c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thu mua vµ chÕ biÕn ®Òu ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm,nªn gi¶m chi phÝ trong c«ng t¸c nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt.Muèn gi¶m chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm th× chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt ph¶i gi¶m. +Tæ chøc b¶o qu¶n tèt nguyªn vËt liÖu C¸c nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®Òu mua tõ bªn ngoµi vÒ råi míi s¬ chÕ nªn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc liªn tôc c«ng ty ph¶i dù tr÷ nguyªn vËt liÖu .ViÖc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu nµy mÊt kh¸ nhiÒu tiÒn nã bao gåm tiÒn thuª bÕn b·i,tiÒn hao hôt nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tõ tµu vÒ c«ng ty,tiÒn hao hôt trong qu¸ tr×nh dù tr÷.§Ó gi¶m c¸c chi phÝ nµy c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ nguyªn vËt liÖu.H¬n thÕ c«ng ty cÇn ®Çu t­ n©ng cÊp hÖ thèng kho tµng ®Ó vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu vµ b¶o qu¶n ®­îc tèt,tr¸nh hao hôt trong qu¸ tr×nh dù tr÷. +C«ng t¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu ViÖc x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu tiªu hao cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ mét tÊt yÕu víi bÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo .T­¬ng øng víi mçi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh sÏ cã mét hÖ thèng ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu phï hîp.§Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cßn lµ c¬ së , lµ c¨n cø ®Ó c¸c ph©n x­ëng quan t©m ®Õn viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu còng nh­ c¸c c¸n bé kü thuËt dïng ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm vµ nã còng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh l­îng nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt xuÊt kho trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh . MÆc dï vËy , trong thêi gian qua, hÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu ë c¸c ph©n x­ëng vÉn ch­a s¸t víi thùc tÕ khi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Trªn thùc tÕ th× ®Þnh møc tiªu hao nguyªn hao nguyªn vËt liÖu cßn cao h¬n kh¸ nhiÒu so víi thùc tÕ tiªu dïng vµo s¶n xuÊt, v× vËy gi¸ thµnh cña mét lo¹i s¶n phÈm cßn cao h¬n viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ch­a thùc tÕ cã ý nghÜa. ViÖc x¸c ®Þnh l¹i, ®iÒu chØnh l¹i hÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n phÈm sÏ lµm gi¶m ®¸ng kÓ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng ty còng tËn dông ®­îc nh÷ng thµnh phÈm dë rang ch­a hoµn thµnh mµ bÞ lo¹i ch­a nung ®èt th× c«ng ty l¹i cho vµo nguyªn vËt liÖu th« ®Ó chÕ biÕn l¹i.Nh­ vËy c«ng ty còng tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu mµ chØ mÊt chi phÝ tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt/1 ®¬n vÞ s¶n phÈm.§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy nh»m ®iÒu chØnh hÖ thèng ®Þnh møc hîp lý h¬n c«ng ty cÇn thùc hiÖn viÖc n©ng cao tay nghÒ lao ®éng vµ ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc ý thøc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu cho c«ng nh©n,kiÓm tra chÆt chÏ quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó lo¹i bá nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu tr­íc khi cho vµo nung ®èt.Nh­ vËy võa ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈmvõa tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu kh«ng ®Ó l·ng phÝ. b)C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng Chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng chiÕm 50% mét tØ lÖ t­¬ng ®èi lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ nãi chung vµ s¶n phÈm gèm sø nãi riªng. V× vËy gi¶m chi phÝ vÒ lao ®éng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã ý nghÜa quan träng. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y n¨ng suÊt lao ®éng trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt còng t¨ng lªn vµ c«ng ty muèn t¨ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng nªn tèc ®é t¨ng cña tiÒn l­¬ng vÉn cßn nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña n¨ng suÊt lao ®éng. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nhanh h¬n ®ång thêi gi¶m chi phÝ lao ®éng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ c«ng ty ¸p dông ®Ó tr¶ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp cã c«ng thøc tÝnh nh­ sau H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc møc lao ®éng ®èi víi tõng c«ng ®o¹n, tõng s¶n phÈm. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. C¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra trong thêi gian c«ng nh©n lµm viÖc theo l­¬ng s¶n phÈm , b¶ng chÊm c«ng vµ c¸c kho¶n l­¬ng ®­îc h­ëng theo chÕ ®é ngoµi l­¬ng s¶n phÈm ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho m«Ü tæ. Gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm , kh«ng cã nghÜa lµ gi¶m møc thu nhËp cña ng­êi lao ®éng mµ gi¶m ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ l­¬ng, gi¶m ®Þnh møc lao ®éng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶m ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. V× vËy c«ng ty nghiªn cøu hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng trªn c¬ së ®iÒu kiÖn míi vÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt. §Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc ¸p dông trong mét thêi kú æn ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m). IV. Nh÷ng biÖn ph¸p hç trî xóc tiÕn b¸n hµng 1.T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o Trong ®iÒu kiÖn ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña ng­êi d©n ngµy mét t¨ng th× kÐo theo nã lµ nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ tr­êng lu«n lu«n thay ®æi,rÊt phong phó,rÊt ®a d¹ng vµ mu«n h×nh mu«n vÎ.Do ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra còng rÊt phong phó, ®a d¹ng .Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo cung vµ cÇu còng gÆp nhau.Qu¶ng c¸o gióp cho nhu cÇu ®­îc ®¸p øng c¶ bªn mua vµ bªn b¸n..H¬n thÕ n÷a ,th«ng qua qu¶ng c¸o c«ng ty sÏ t¸c ®éng ®Õn cÇu tiªu dïng lµm cho ng­êi tiªu dïng ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm cña c«ng ty nhiÒu h¬n .Qu¶ng c¸o t¹o ra sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi diÔn biÕnt©m lý cña kh¸ch hµng .Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i,qu¶ng c¸o lµ c«ng cô c¹nh tranh mang l¹i tÝnh hiÖu qu¶ cao ,cã nhiÒu c«ng ty lín trªn thÕ giíi ®· dµnh kho¶ng 4-5% chi phÝ qu¶ng c¸o . Muèn ®¹t d­îc môa tiªu lµ duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng c«ng ty nªn dµnh 2% chi phÝ cho qu¶ng c¸o .Muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c nµy ,c«ng ty cÇn lùa chän ph­¬ng tiÖn vµ môc tiªu qu¶ng c¸o sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty.Qu¶ng c¸o cã thÓ tiÕn hµnh ®Òu ®Æn theo chu kú ho¹c thµnh chiÕn dÞch liªn tôc khi cã sù thay ®æi d©y truyÒn c«ng nghÖ,c¶i tiÕn s¶n phÈm cò vµ tung s¶n phÈm míi ra thÞ tr­êng. Tin qu¶ng c¸o ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu nh­ l­îng th«ng tin cao,võa mang tÝnhph¸p lý võa mang tÝnh l«i cuèn,hÊp dÉn ,h×nh ¶nh dÔ nhí.Mét trong nh÷ng yÕu tè quan trängquyÕt ®Ýnhù thµnh c«ng cña qu¶ng c¸o lµ néi dung cña qu¶ng c¸o ph¶i hîp lý,sÏ l«i cuèn ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng lµm cho uy tÝn cña c«ng ty t¨ng lª,më ra thÞ tr­êng míi.HiÖn nay trong Catalo qu¶ng c¸o cña c«ng ty chØ míi giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty lµ chñ yÕu mµ ch­a nhÊn m¹nh ®Õn c¸c yÕu tè kh¸c nh­ :gi¸ c¶,chÊt l­îng. C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng hiÖn nay vÉn ch­a chó träng ®Õn c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o .Do ®ã h×nh ¶nh vµ s¶n phÈm cña c«ng ty cßn nhiÒuvïng thÞ tr­êng ch­a biÕt ®Õn.HiÖn nay qu¶ng c¸o mµ c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh gåm cã: Qu¶ng c¸o qua nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp b»ng c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm. Qu¶ng c¸o qua kh¸ch hµng Qu¶ng c¸o qua c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o,giao tiÕp vµ khuyÕch tr­¬ng. HiÖn nay ®iÒu quan träng lµ c«ng ty ph¶i lµm sao ®Ó kh¸ch hµng c¶ trong vµ ngoµi n­íc ®Òu biÕt ®Õn c«ng ty vµ s¶n phÈm cña hä.V× vËy c«ng ty cÇn qu¶ng c¸o trªn tivi, trªn m¹ng Internet,trªn c¸c trang vµng.Lùa chän ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o nµy th× chi phÝ sÏ rÊt cao ®ßi hái c«ng ty cÇn xem xÐt kü l­ìng lùa chän ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o hîp lý c«ng ty sÏ sö dông chi phÝ cho qu¶ng c¸o mét c¸ch tèi ­u.MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh giao b¸n hµng nh©n viªn b¸n hµng ph¶i tÝch cùc tham gia vµo c«ng t¸c qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh tíi ng­êi tiªu dïng. 2.T¨ng c­êng c«ng t¸c chµo hµng . Tæ chøc c«ng t¸c chµo hµng lµ mét biÖn ph¸p nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm.Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hiÖn nay th× viÖc sö dông c¸c h×nh thøc chµo hµng lµ quan träng ,nã gãp phÇn gióp cho c¸c doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ më réng thÞ tr­êng. Tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng nh©n viªn chµo hµng chÝnh lµ ®éi ngò c¸n bé thÞ tr­êng.C«ng ty cÇn trang bÞ cho hä nh÷ng kiÕn thøc vÒ giíi thiÖu,mêi chµo,thuyÕt phôc kh¸ch hµng,tr×nh bÇy giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty.Ngoµi ra còng cÇn trang bÞ cho hä nh÷ng kiÕn thøc vÒ s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng:hµng ngo¹i vµ hµng do c¸c c«ng ty trong n­íc s¶n xuÊt ®Ó khi chµo hµng hä sÏ biÕt c¸ch lµm næi bËt c¸c ­u ®iÓm cña s¶n phÈm cña c«ng ty vµ dÊu ®i nh÷ng nh­îc ®iÓm cña nã. +Néi dung chµo hµng Nh©n viªn lµm viÖc chµo hµng ph¶i giíi thiÖu ®Çy ®ñ c«ng dông cña s¶n phÈm ,so s¸nh ®­îc víi s¶n phÈm cïng lo¹i kh¸c,khai th¸c ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh vµ ®iÓm yÕu cña s¶n phÈm c¹nh tranh.Thùc tÕ c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ch­a cã bé phËn nµy ,ch­a cã c¸n bé lµm c«ng t¸c chµo hµng nªn cho dïg nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc nh­ng hiÖu qu¶ vÉn kh«ng cao. +§iÒu kiÖn tiÕn hµnh:Tr­íc hÕt c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ ®èi t­îng chµo hµng, nghiªn cøu t©m lý ®èi t­îng, lùa chän ®Þa ®iÓm chµo hµng ®Ó cã t¸c ®éng kÝch thÝch mua m¹nh nhÊt,hîp lý ®óng thêi ®iÓm.§Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c nµy c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè yªu cÇu sau: S¶n xuÊt cung øng ®ñ sè l­îng,chñng lo¹i,mÉu m· ®Ó phôc vô xc«ng t¸c chµo hµng §µo t¹o nh©n viªn chµo hµng 3.Tham dù héi trî triÓn l·m Tham dù héi trî triÓn l·m còng lµ ho¹t ®éng hç trî cho c«ng t¸c b¸n hµng cña c«ng ty , th«ng qua triÓn l·m c«ng ty cã thÓ giíi thiÖu râ h¬n,trùc tiÕp h¬n vÒ c«ng ty vµ s¶n phÈm cña m×nh cho ng­êi tiªu dïng biÕt .C«ng ty tham gia c¸c héi trî triÓn l·m ®Ó cã c¬ héi trùc tiÕp b¸n hµng, t×m kh¸ch hµng vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng .Nh­ng c«ng ty míi chØ tham gia héi trî ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi ,thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng nªn chØ cã kh¸ch hµng ë n¬i ®ã biÕt cßn c¸c khu vùc kh¸c th× kh¸ch hµng l¹i kh«ng biÕt ®Õn. 4.Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng §Ó héi nghÞ kh¸ch hµng ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i cã nh÷ng kh¸ch hµng lín, b¹n hµng quan träng, trong ®ã ph¶i cã mét sè b¹n hµng ë c¸c khu vùc ®Þa bµn kh¸c nhau .Song c«ng ty chØ cã mét sè Ýt b¹n hµng lín ë trong n­íc,cßn b¹n hµng ë n­íc ngoµi th× kh«ng thÓ tham dù héi nghÞ ®­îc nªn ý kiÕn cña hä sÏ kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ thùc tr¹ng vµ nhu cÇu thÞ tr­êng vµ nh÷ng sai sãt trong s¶n phÈm cña c«ng ty KÕt luËn Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét ho¹t ®éng quan träng bao trïm tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cïng c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Ta kh«ng thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n “tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u ®Çu ra “ bëi v× s¶n phÈm muèn ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn l¹i do chÊt l­îng , gi¸ c¶ cña s¶n phÈm ®ã quyÕt ®Þnh . Nh÷ng yÕu tè Êy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®Çu vµo cña doanh nghiÖp , ®ã lµ nguån nguyªn vËt liÖu , m¸y mãc , thiÕt bÞ , lao ®éng , vèn.. Tr­íc sù n¨ng ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng , c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i chÞu ®ùng nh÷ng thö th¸ch kh¾c nghiÖt hoµn toµn kh¸ch quan. C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng còng lµ mét thµnh viªn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tÊt nhiªn ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¹nh tranh khèc liÖt ®ã mµ kÕt qu¶ cña c¹nh tranh lµ ph¶i cã kÎ th¾ng, ng­êi thua. V× vËy trong thêi kú v¹n ng­êi b¸n, tr¨m ng­êi mua nh­ hiÖn nay , ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®­îc ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh sao cho phï hîp , ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ thu lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp . Do ®ã tiªu thô s¶n phÈm lu«n lµ kh©u quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸c doanh nghiÖp , s¶n phÈm cã tiªu thô ®­îc hay kh«ng ®ång nghÜa víi doanh nghiÖp cã tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc hay kh«ng Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i kÕt qu¶ to lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cè g¾ng v­¬n lªn trong thêi buæi c¹nh tranh khèc liÖt ,nÕu kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc c¶i thiÖn. Uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh trªn thÞ tr­êng, th× c«ng ty ®· chøng tá ®­îc thùc lùc cña m×nh, xøng ®¸ng lµ doanh nghiÖp cã tiÕng trong lµng nghÒ gèm sø truyÒn thèng. Néi dung trong chuyªn ®Ò lµ mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu vÒ thùc tr¹ng cña c«ng ty . Mét sè ý kiÕn mµ em m¹nh d¹n ®Ò xuÊt trªn c¬ së t×m hiÓu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty trong viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¸m ¬n tíi ThÇy §ç Hoµng Toµn,c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ,ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ®· t¹o ®iÒu kiÖn h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em. Tuy nhiªn do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt ,khuyÕt ®iÓm.V× vËy em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ,söa ch÷a cña ThÇy ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o Cuèn :ChiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc kinh doanh - Bizzell - NXB TP. HCM 2. Lý thuyÕt Marketing - PGS.TS TrÇn Minh §¹o 3. GI¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i-PGS.PTS Hoµng Minh §­êng vµ PTS NguyÔn Thõa Léc - NXB Gi¸o dôc n¨m 1996 4. Cuèn : ChiÕn l­îc kinh doanh - Ph­¬ng ¸n s¶n phÈm lùa chän vµ quyÕt ®Þnh-TrÇn Hoµng Kim- NXB TP - Hå ChÝ Minh 5.ChiÕn l­îc c¹nh tranh - Michaecle.Porter - 1992 6. Cuèn : §Þnh gi¸ vµ tiªu thô s¶n phÈm - NXB Thèng Kª Hµ Néi 1993 7. Cuèn Marketing c¬ b¶n Philip Koller - NXB Thèng kª, Hµ Néi n¨m 1994 8. TrÇn Söu - Qu¶n lÝ chÊt l­îng hµnng­êi ho¸ vµ dÞch vô - NXB Khoa häc kü thuËt Hµ Néi 1996 9. B¸o c¸o tæng kÕt cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 10. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 1999 - 2000 - 2001 cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 11. Ba m­¬i l¨m n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng 1 I. Tiªu thô vµ vai trß cña nã ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp 1 1.Quan ®iÓm vÒ tiªu thô s¶n phÈm 1 2.Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm 2 3.Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong sù chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc 4 II. Néi dung cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n phÈm kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng 6 1.Nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm 6 2.LËp kÕ ho¹ch tiªu thô 8 3.X¸c ®Þnh gi¸ b¸n 9 4.Lùa chän c¸c kªnh tiªu thô vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc b¸n hµng 14 5.Giao dÞch ký kÕt hîp ®ång,x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n 18 6.C¸c biÖn ph¸p hç trî xóc tiÕn tiªu thô s¶n phÈm 19 7.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm 20 III.C¸c ho¹t ®éng dÞch vô hç trî tiªu thô s¶n phÈm 21 IV. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm 24 1.Nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp 24 2.C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp 27 V.KÕt LuËn 29 Ch­¬ng II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 30 I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh,ph¸t triÓn vµ bé m¸y qu¶n lý cu¶ c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 30 1.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 30 2.S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 34 3.Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 34 4.C¬ cÊu s¶n xuÊt vµ c¸c nguån lùc cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 37 II.T×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 40 III.T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 42 1.ThÞ tr­êng hµng gèm sø cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 42 2.§¸nh gi¸ tæng hîp vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 45 3.T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 47 4.§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 48 5.Thùc tr¹ng vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 48 6.Mét sè tån t¹i vÒ viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô 55 7.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 56 Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng 64 I.TriÓn väng thÞ tr­êng xuÊt khÈu s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ 64 II.BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm 69 III.Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm 72 1.Nghiªn cøu thÞ tr­êng 73 2.N©ng cao n¨ng lùc Marketing 73 3.®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm 73 4.BiÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm 75 IV.Nh÷ng biÖn ph¸p hç trî xóc tiÕn b¸n hµng 78 1.T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o 78 2.T¨ng c­êng c«ng t¸c chµo hµng 79 3.Tham dù héi trî triÓn l·m 80 4.Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng 80 KÕtlu©n 81 Tµi liÖu tham kh¶o 83 Môc lôc 84

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Sứ Bát Tràng.DOC
Luận văn liên quan