Đề tài Tìm hiểu thị trường Mỹ và Một số gợi ý đối với các Doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam

Ngày nay, trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, kinh nghiệm ở một số quốc gia phát triển đã cho thấy: một quốc gia muốn thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng thì điều tất yếu là quốc gia đó cần hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đúng như học thuyết về lợi thế so sánh của nhà kinh tế học nổi tiếng David Ricacdo đã chứng minh rằng: Tất cả các quốc gia đều có lợi khi tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế, điều này đúng với không chỉ các quốc gia phát triển mà ngay cả với quốc gia kém phát triển hơn như đối với nước ta . Nhận thức đúng đắn vai trò của thương mại quốc tế, trong những năm gần đây, chính phủ nước ta đã có cơ chế chính sách thay đổi phù hợp tạo điều kiện và môi trường kinh doanh thông thoáng hơn để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và ngay cả với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam. Đặc biệt trong thời kỳ CNH, HDH của nước ta hiện nay, mục tiêu đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thực hiện chiến lược CNH hướng ngoại là mục tiêu chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, theo kịp các nước trong khu vực và thế giới . Bằng việc mở cửa nền kinh tế tạo lập mối quan hệ với hơn 100 quốc gia khác nhau trên thế giới, không phân biệt đối xử về tôn giáo về thể chế chính trị với phương châm : “Việt Nam muốn là bạn của các nước trên thế giới ” thông qua các chính sách, các văn bản được luật hóa, các hiệp định song phương và đa phương được ký kết, việc gia nhập vào khối liên kết của khu vực như ASEAN, APEC, đồng thời Việt Nam tiến tới sẽ gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Trong những năm gần đây, việc Mỹ bình thường hoá quan hệ với Việt Nam đã tạo ra cơ hội tìm kiếm thị trường mới cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là sau khi hiệp định Thương Mại Việt-Mỹ đã ký kết, sắp tới sẽ được quốc hội hai nước thông qua. Mặc dù trước đó các hoạt xuất nhập khẩu vẫn được thực hiện nhưng hàng hoá vào thị trường của hai nước bị kiểm soát, đánh thuế rất cao, hoặc chưa được thực hiện công khai bằng nhiều cách khác nhau, điều này đã làm hạn chế hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước, lúc này là thời điểm tốt nhất cho cả hai phía để cùng hợp tác kinh doanh trên cả lĩnh vực đầu tư trực tiếp và hoạt động xuất nhập khẩu. Như chúng ta đã biết Mỹ là nước rộng lớn có quan hệ buôn bán với hầu hết các quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới, nó đã khẳng định khả năng ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ đối với nền kinh tế thế giới, là một cường quốc kinh tế có mức thu nhập bình quân tính theo đầu người rất cao, là một quốc gia hợp chủng quốc với nhiều tầng lớp dân cư, đa sắc tộc, đa văn hoá có khả năng tiêu dùng khối lượng hàng hoá lớn hàng năm, với hệ thống pháp luật hoàn thiện đầy đủ và chặt chẽ chính vì điều này thị trường Mỹ được đánh giá là thị trường lớn khá mới mẻ đầy tiềm năng, thu hút mạnh mẽ các nhà kinh doanh quốc tế kinh doanh ở đây, trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp của Việt Nam, nhưng nó đồng thời cũng đặt ra không ít những trở ngại, khó khăn đối với doanh nghiệp ta, khi mà doanh nghiệp của nứơc ta còn đang bước đầu thâm nhập vào thị trường Mỹ. Đề tài của em là : “Tìm hiểu thị trường Mỹ và một số gợi ý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam ”, nhằm góp phần hiểu biết rõ hơn về thị trường Mỹ và có ý kiến đóng góp một phần nhỏ bé giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Kết cấu của đề án bao gồm : Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI Chương II: TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG MỸ Chương III: MỘT SỐ GỢI Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI THAM GIA XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ CHƯƠNG I : Lý luận chung về nghiên cứu thị trường nước ngoài I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI : 1. Khái niệm thị trường & thị trường nước ngoài : Khái niệm về thị trường nói chung và thị trường nước ngoài nói riêng có nhiều cách định nghĩa khác nhau, tuỳ theo cách tiếp cận của mỗi người. Theo quan điểm của kinh tế học thì “ Thị trường là tổng thể của cung và cầu đối với một loại hàng hoá nhất định trong một không gian và thời gian cụ thể ”. Với cách nhìn của nhà quản lý một doanh nghiệp , khái niệm thị trường phải được gắn với các tác nhân kinh tế tham gia vào thị trường như người mua, người bán, người phân phối .v.v .với những hành vi cụ thể của họ. Những hành vi này không phải bao giờ cũng tuân theo một quy luật nhất định. Hành vi cụ thể của người mua và người bán đối với sản phẩm cụ thể còn chịu tác động của yếu tố tâm lý và điều kiện giao dịch. Chẳng hạn trong một số trường hợp cụ thể khi giá của sản phẩm đó tăng lên thì nhu cầu về sản phẩm đó không giảm đi mà ngược lại còn tăng lên. Trong những trường hợp này tính quy luật của nhu cầu và vai trò điều tiết của giá cả không còn đúng nữa. Như vậy với một sản phẩm cụ thể với một nhóm khách hàng cụ thể, những quy luật chung của mối quan hệ cung cầu không phải lúc nào cũng đúng. Mặt khác trong điều kiện kinh hiện đại thì trong khái niệm thị trường, yếu tố cung cấp đang mất dần tầm quan trọng trong khi đó nhu cầu và sự nhận biết nhu cầu là những yếu tố ngày càng có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động của doanh nghiệp . Hiện nay do năng lực sản xuất và cung ứng sản phẩm của cá doanh nghiệp cho thị trường đã tăng lên gần như vô hạn, trong khi đó nhu cầu đối với nhiều sản phẩm đã dần tới mức bão hoà thì hoạt động của doanh nghiệp phải chuyển hẳn sang quan điểm nhu cầu, mọi hoạt động của doanh nghiệp phải tập trung chú ý việc nắm bắt nhu cầu và các phương thức để thỏa mãn tối đa nhu cầu đó. Vì vậy khi xét khái niệm thị trường của doanh nghiệp phải nhấn mạnh vai trò quyết định của nhu cầu. Song nhu cầu là cái nội dung bên trong được biểu hiện bằng hành vi ý kiến thái độ bên ngoài của khánh hàng là cái mà doanh nghiệp có thể tiếp cận được. Vì vậy, đứng trên giác độ của doanh nghiệp thì “ thị trường của doanh nghiệp là tập hợp những khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp đó. Tức là những khách hàng đang mua hoặc sẽ mua sản phẩm của doanh nghiệp đó”. Với thị trường thế giới thì những đặc điểm trên càng rõ nét hơn, sự khác biệt đa dạng càng trở lên sâu sắc hơn. Do đó khái niệm thị trường nước ngoài của doanh nghiệp như sau : “ Thị trường nước ngoài của doanh nghiệp là tập hợp những khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp đó ”. Theo khái niệm trên thì số lượng và cơ cấu của khách hàng nước ngoài đối với sản phẩm của doanh nghiệp cũng như sự biến động của các yếu tố đó theo không gian và thời gian là đặc trưng cơ bản của thị trường nước ngoài của doanh nghiệp . Số lượng và cơ cấu nhu cầu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, vĩ mô và vi mô đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nghiên cứu một cách tỷ mỷ.

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2301 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu thị trường Mỹ và Một số gợi ý đối với các Doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®¬n. - VËn chuyÓn hµng ho¸ gép: hµng ho¸ ®­îc gép l¹i ®Ó vËn chuyÓn cho cïng mét ng­êi nhËn qua mét h·ng vËn chuyÓn th­¬ng m¹i cã thÓ sö dông cïng mét ho¸ ®¬n. C¸c vËn ®¬n, ho¸ ®¬n gèc cña hµng ho¸ hay c¸c chøng tõ cã liªn quan, thÓ hiÖn gi¸ thùc tÕ ®· thanh to¸n hoÆc tho¶ thuËn ®Ó thanh to¸n ph¶i ®­îc göi kÌm theo ho¸ ®¬n. - VËn chuyÓn hµng ho¸ tõng phÇn: Mét hîp ®ång vËn chuyÓn hµng tõng phÇn tõ ng­êi göi ®Õn ng­êi nhËn cã thÓ sö dông cïng mét ho¸ ®¬n nÕu hµng ho¸ ®­îc vËn chuyÓn tõng phÇn ®Õn c¶ng nhËp b»ng bÊt kú h×nh thøc vËn chuyÓn nµo trong kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 10 ngµy liªn tôc. Ho¸ ®¬n nµy ph¶i ®­îc lËp nh­ c¸c ho¸ ®¬n vËn chuyÓn hµng lÎ vµ ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin bæ sung cã thÓ ®­îc yªu cÇu ®èi víi tõng cÊp hoÆc lo¹i hµng ®Æc biÖt cã liªn quan. Trong tr­êng hîp ph¶i lµm nh­ vËy th× trong ho¸ ®¬n ph¶i ghi râ khèi l­îng, gi¸ trÞ vµ c¸c d÷ liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn vËn chuyÓn hµng ho¸ tõng phÇn vµ sù thèng nhÊt vÒ chuyÓn giao cña mçi phÇn. - "Phô liÖu" cho s¶n xuÊt: Ho¸ ®¬n ph¶i biÓu thÞ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt céng víi c¸c chi phÝ vÒ c¸c phô liÖu cho s¶n xuÊt (vÝ dô: nhuém, khu«n, dông cô, in Ên, c¸c c«ng viÖc vÒ kü thuËt, mü nghÖ, thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn, hç trî vÒ tµi chÝnh ....) mµ kh«ng ghi trong ho¸ ®¬n gi¸. NÕu c¸c chi phÝ ®­îc ghi trong ho¸ ®¬n th× ph¶i nãi râ lµ bao nhiªu, nÕu biÕt vµ do ai cung cÊp. LiÖu hä cã cã lËp ho¸ ®¬n riªng kh«ng? NÕu cã th× ph¶i kÌm theo mét b¶n copy. BÊt cø khi nµo H¶i quan Mü yªu cÇu th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó ®Þnh gi¸ h¶i quan th× ng­êi nhËp khÈu sÏ ®­îc gi¸m ®èc h¶i quan cña vïng ®ã cung cÊp. Do vËy, khi giao hµng c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i ghi râ chi phÝ s¶n xuÊt vµo ho¸ ®¬n giao hµng. - C¸c th«ng tin thªm: Mét sè lo¹i hµng hãa cã thÓ cÇn ph¶i ghi thªm mét sè th«ng tin ®Æc biÖt trong ho¸ ®¬n. MÆc dï c¸c nhµ nhËp khÈu cña Mü th­êng th«ng b¸o cho c¸c nhµ xuÊt khÈu vÒ vÊn ®Ò ®Æc biÖt nµy nh­ng ch­¬ng 141.89 trong Quy chÕ H¶i quan cã quy ®Þnh cô thÓ yªu cÇu ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ nµy. - Tû gi¸ hèi ®o¸i: nãi chung, H¶i quan Mü kh«ng sö dông tû gi¸ hèi ®o¸i nµo kh¸c ngoµi tû gi¸ ®­îc c«ng nhËn trong môc U.S.C. 5151 cña Quy chÕ H¶i quan ®Ó quy ®æi ngo¹i tÖ. §èi víi nh÷ng lo¹i hµng ho¸ ®­îc nhËp khÈu tõ nh÷ng n­íc cã ®ång tiÒn ®­îc Ng©n hµng Liªn bang cu¶ NEW YORK c«ng nhËn lµ cã 2 lo¹i tû gi¸ trë lªn (phÇn 522 cña HiÖp ®Þnh vÒ thuÕ quan n¨m 1930) th× ho¸ ®¬n ph¶i ghi theo tû gi¸ hèi ®o¸i sö dông trong viÖc quy ®æi tiÒn hµng b»ng ®ång ®« la Mü nhËn ®­îc sang ngo¹i tÖ kh¸c vµ møc ®é phÇn tr¨m sö dông cña mçi tû gi¸ nÕu hai hay nhiÒu tû gi¸ ®­îc sö dông. NÕu mét hay nhiÒu tû gi¸ mµ ®­îc sö dông trong viÖc thanh to¸n c¸c chi phÝ vµ thanh to¸n hµng ho¸ th× ph¶i ghi mçi tû gi¸ mét c¸ch riªng rÏ. Khi mµ ®ång ®« la ch­a ®­îc quy ®æi cïng víi thêi ®iÓm lËp ho¸ ®¬n ph¶i ghi râ viÖc nµy trªn ho¸ ®¬n, ®ång thêi còng ph¶i ghi râ tû gi¸ mµ ®ång ®« la sÏ ®­îc quy ®æi hoÆc nãi râ viÖc kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc tû gi¸ nµo sÏ ®­îc ¸p dông. C¸c tû gi¸ hèi ®o¸i kh«ng cÇn ¸p dông ®èi víi lo¹i hµng ho¸ ®­îc miÔn thuÕ tuyÖt ®èi hoÆc chØ chÞu mét møc thuÕ cô thÓ kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ. Ho¸ ®¬n s¬ bé: nÕu ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i mµ kh«ng ®­îc tr×nh cïng víi thêi ®iÓm hµng ®­îc nhËp th× ng­êi nhËp khÈu ph¶i lËp vµ tr×nh mét chøng tõ d­íi d¹ng ho¸ ®¬n s¬ bé vµo lóc lµm thñ tôc nhËp hµng. Trong tr­êng hîp nµy ph¶i cã b¶o ®¶m (tiÒn ®Æt cäc) thay cho viÖc ch­a cã ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i nh­ng kh«ng ®­îc chËm qu¸ 120 ngµy kÓ tõ ngµy nhËp khÈu. NÕu ng­êi xuÊt khÈu kh«ng göi ho¸ ®¬n ®óng h¹n ®Þnh th× ng­êi nhËp khÈu sè hµng ®ã ë Mü sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo cam kÕt víi ng­êi phô tr¸ch H¶i quan á c¶ng khÈu ®ã tr­íc khi hÕt thêi h¹n 120 ngµy. Ngoµi ho¸ ®¬n s¬ bé, ®èi víi mét sè lo¹i hµng ho¸ cÇn ph¶i sö dông ho¸ ®¬n ®Æc biÖt (xem chi tiÕt t¹i 19. CFR. 141.89 Quy chÕ H¶i quan). 2.2. Phô thu (ngoµi thuÕ xuÊt nhËp khÈu): LuËt H¶i quan vµ th­¬ng m¹i 1990 (Customs and Trade Act of 1990) cho phÐp H¶i quan Mü ®­îc thu phÝ lµm thñ tôc h¶i quan cho c¸c chuyÕn hµng xuÊt nhËp, c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i (tµu thuyÒn, xe cé, xe löa, m¸y bay ...) hµnh kh¸ch, chuyÓn th­ b­u ®iÖn .... ViÖc thu phÝ nµy phï hîp víi yªu cÇu cña GATT, kh«ng mang tÝnh chÊt thuÕ, kh«ng cã tÝnh chÊt cña mét hµng rµo b¶o hé mËu dÞch gi¸n tiÕp. HiÖn nay, Mü thu phÝ thñ tôc hµng ho¸ (Merchandise Processing Fee: MPF) thay thÕ cho c¸c lo¹i quy ®Þnh thu phÝ h¶i quan tr­íc n¨m 1990. PhÝ thñ tôc hµng ho¸ quy ®Þnh cho tõng chuyÕn vµo hoÆc ra, chÝnh thøc hay kh«ng chÝnh thøc mang tÝnh chÊt th­¬ng m¹i vµ tÝnh theo gi¸ trÞ l« hµng. C¸c chuyÕn vµo kh«ng chÝnh thøc cã 3 møc phÝ. - Møc phÝ cßn tuú thuéc vµo c¸ch lµm thñ tôc giÊy tê b»ng tay hay b»ng m¸y ®iÖn tö. - C¸c chuyÕn th­ hµng kh«ng cã quy ®Þnh riªng. Cô thÓ møc tÝnh phÝ nh­ sau: Cho c¸c chuyÕn hµng chÝnh thøc: møc phÝ b»ng 0,17% trÞ gi¸ l« hµng nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 400 USD vµ tèi thiÓu kh«ng d­íi 21 USD. NÕu lµm thñ tôc giÊy tê b»ng tay th× céng thªm 3 USD. C¸c chuyÕn hµng kh«ng chÝnh thøc th× cã 3 møc (trÞ gi¸ mét chuyÕn d­íi 1.250 USD): + Møc phÝ 2 USD cho chuyÕn vµo kh«ng chÝnh thøc ch­a ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn h¶i quan ®­îc lµm thñ tôc b»ng m¸y vi tÝnh; + Møc phÝ 5 USD cho tr­êng hîp trªn nh­ng lµm thñ tôc b»ng tay; + Møc phÝ 8 USD cho chuyÕn ®i kh«ng chÝnh thøc nh­ng ®· chuÈn bÞ ®ñ thñ tôc ®· qua h¶i quan; Víi Canada vµ Mehico møc phÝ trªn ®­îc gi¶m tíi 40%. Chó ý: Kh¸i niÖm chÝnh thøc vµ kh«ng chÝnh thøc ë ®©y lµ ®Ó ph©n biÖt hµng vµo kho ngo¹i quan khu vùc mËu dÞch tù do hay nhËp vµo ®Êt Mü. Ngoµi ra, n¨m 1986 Quèc héi ban hµnh LuËt ph¸t triÓn thuû lîi cho phÐp H¶i quan thu phÝ b¶o d­ìng cÇu c¶ng. §©y lµ mét møc phÝ tÝnh theo trÞ gi¸ hµng nhËp khÈu vµ khi hµng ho¸ ®­îc ®­a vµo khu vùc ngo¹i th­¬ng. Møc phÝ 0,125% trÞ gi¸ hµng ho¸ vµ ®­îc thanh to¸n theo quý, trõ hµng nhËp khÈu mµ phÝ ®­îc thanh to¸n vµo lóc nhËp khÈu. H¶i quan sÏ göi tiÒn phÝ thu ®­îc vµo Quü b¶o d­ìng cÇu c¶ng. Quü nµy s½n sµng ®­îc sö dông ®Ó tr¶ chi phÝ cho n©ng cÊp vµ b¶o d­ìng c¸c c¶ng cña Mü. 2.3. ChÕ ®é hoµn thuÕ (Drawback - Refunds of duties): tøc lµ hoµn l¹i 99% cña tÊt c¶ c¸c thuÕ nhËp khÈu th«ng th­êng vµ thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c hµng nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt ra hµng xuÊt khÈu nh»m môc ®Ých khuyÕn khÝch hµng xuÊt khÈu cña Hoa kú c¹nh tranh ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. ë ®©y viÖc hoµn thuÕ khuyÕn khÝch nhËp khÈu nh­ng víi môc ®Ých gi¶m gi¸ thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu lµm tõ c¸c vËt t­, phô kiÖn nhËp khÈu ®Ó canh tr¹nh nªn còng cã thÓ coi lµ mét rµo c¶n th­¬ng m¹i. Cã 2 lo¹i hoµn thuÕ: - Hoµn thuÕ trùc tiÕp: lµ hoµn l¹i thuÕ ®· tr¶ cho hµng nhËp khÈu (vËt liÖu, phô kiÖn ... ) vµo Hoa kú ®Ó sö dông mét phÇn hoÆc toµn bé trong viÖc s¶n xuÊt ra hµng xuÊt khÈu. Hµng nhËp khÈu ph¶i ®­îc dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mÆt hµng xuÊt khÈu trong vßng 5 n¨m kÓ tõ ngµy nhËp khÈu vµo Hoa kú. - Hoµn thuÕ tr¶ cho hµng nhËp khÈu khi xuÊt khÈu mÆt hµng ®­îc s¶n xuÊt tõ mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c vËt t­, phô kiÖn, gåm c¶ hµng nhËp khÈu vµ hµng trong n­íc cïng lo¹i vµ cïng chÊt l­îng (tøc lµ hµng cã thÓ thay thÕ nhËp khÈu) mµ kh«ng ph©n biÖt lµ trong s¶n phÈm xuÊt khÈu cã thµnh phÇn hµng nhËp khÈu hay kh«ng. Hµng nhËp khÈu vµ nguån hµng thay thÕ trong n­íc ph¶i ®­îc ®­a vµo quy tr×nh s¶n xuÊt trong vßng 3 n¨m kÓ tõ ngµy nhËp hµng vµ s¶n phÈm lµm ra ph¶i ®­îc xuÊt khÈu trong vßng 5 n¨m kÓ tõ ngµy nhËp khÈu nguyªn liÖu ®ã. 2.4. Quy ®Þnh vÒ m¸c, nh·n th­¬ng m¹i, xuÊt xø cña hµng ho¸: khi nhËp hµng ho¸ vµo n­íc Mü, cÇn l­u ý nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y cña H¶i quan Mü: a- M¸c, m· ph¶i ghi râ n­íc xuÊt xø: LuËt ph¸p cña Mü quy ®Þnh mäi hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø ngo¹i quèc, ph¶i ghi râ rµng, kh«ng tÈy xo¸ ®­îc, ë chç dÔ nh×n thÊy trªn bao b× xuÊt nhËp khÈu. Tªn ng­êi mua cuèi cïng ë Mü, tªn b»ng tiÕng Anh n­íc xuÊt xø hµng ho¸ ®ã. Hµng tíi tay ng­êi mua cuèi cïng, th× trªn c¸c bao b×, vËt dïng chøa ®ùng bao b× tiªu dïng cña hµng ho¸ còng ph¶i ghi râ n­íc xuÊt xø cña hµng ho¸ bªn trong. b- Ngo¹i lÖ: Trong mét sè tr­êng hîp nh­ sau, Mü kh«ng ph¶i b¾t buéc tu©n thñ quy ®Þnh trªn: - Hµng ho¸ xÐt thÊy kh«ng cã g× nghi vÊn vÒ xuÊt xø, hoÆc xuÊt xø qu¸ râ rµng; - Hµng mµ ng­êi nhËp khÈu chÕ biÕn, thay ®æi råi xuÊt ®i ngay vµ ng­êi mua cuèi cïng cña s¶n phÈm Êy kh«ng ph¶i lµ ng­êi mua cuèi cu¶ sè hµng nhËp ban ®Çu; - S¶n phÈm nghÒ c¸ cña Mü, s¶n phÈm thuéc quyÒn së h÷u cña Mü, s¶n phÈm chuyÓn t¶i, xuÊt ngay tõ Mü; - S¶n phÈm ®­îc miÔn thuÕ trÞ gi¸ 1 USD hoÆc thÊp h¬n, hoÆc thùc sù lµ quµ biÕu trÞ gi¸ d­íi 10 USD hoÆc s¶n phÈm s¶n xuÊt ®­îc trªn 20 n¨m råi míi xuÊt khÈu. c- Mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn l­u ý: - Kh«ng cã ngo¹i lÖ vÒ ghi m¸c m· ®èi víi hµng ®­êng èng, phô kiÖn ®­êng èng, xy lanh khÝ nÐn, gio¨ng, khung phô tïng cña chóng kÌm theo. - §å chøa bao b× mÆt hµng nÊm ph¶i ghi râ b»ng tiÕng Anh n¬i trång nÊm Êy. - Víi hµng trang søc lµm theo kiÓu cña Mü, hµng nghÖ thuËt theo kiÓu cña Mü ph¶i ghi râ n­íc xuÊt xø. 2.5. Ph¹t vi ph¹m (chÕ tµi th­¬ng m¹i) - Hµng nhËp vµo Mü kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh trªn sÏ bÞ ph¹t theo møc phÇn tr¨m gi¸ trÞ cña l« hµng (advalorem) . - Hµng nhËp kh«ng ®¸p øng ®óng yªu cÇu vÒ ghi m¸c m· sÏ bÞ gi÷ l¹i ë khu vùc H¶i quan Mü cho tíi khi ng­êi nhËp khÈu thu xÕp t¸i xuÊt trë l¹i, ph¸ huû ®i hoÆc tíi khi hµng ®­îc xem lµ bá ®Ó ChÝnh phñ ®Þnh ®o¹t toµn bé hoÆc tõng phÇn. - PhÇn 304 (h) LuËt thuÕ cña Mü quy ®Þnh ai cè t×nh vi ph¹m, cè t×nh che dÊu sÏ bÞ ph¹t tiÒn 5.000 USD, hoÆc bá tï d­íi 1 n¨m. - Tr­êng hîp cã sù phèi hîp víi n­íc ngoµi ®Ó thay ®æi tÈy xo¸ m¸c m· vÒ xuÊt xø hµng ho¸ th× bÞ ph¹t 100.000 USD víi lÇn ®Çu vµ c¸c lÇn vi ph¹m sau ®ã lµ 250.000 USD. 3. c¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn kü thuËt vµ vÖ sinh dÞch tÔ: §Ó b¶o vÖ lîi Ých kinh tÕ, an ninh, søc khoÎ ng­êi tiªu dïng vµ b¶o tån ®éng thùc vËt trong n­íc, ChÝnh phñ vµ H¶i quan Hoa kú ®­a ra nh÷ng ®¹o luËt quy ®Þnh vÒ vÖ sinh dÞch tÔ hoÆc tiªu chuÈn kü thuËt nh»m h¹n chÕ hoÆc cÊm mét sè lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng Hoa kú. ph¹m vi ®Ò tµi nµy chóng t«i chØ nªu ra nh÷ng quy ®Þnh cÇn thiÕt ®èi víi mét sè mÆt hµng cô thÓ khi muèn nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng Hoa kú ®Ó c¸c doanh nghiÖp tham kh¶o. §Ó biÕt th«ng tin vµ h­íng dÉn chi tiÕt còng nh­ nh÷ng thay ®æi vÒ luËt vµ quy ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu c¸c doanh nghiÖp nªn tham kh¶o thªm c¸c c¬ quan chøc n¨ng. * C¸c mÆt hµng n«ng s¶n: 3.1. Phomat, s÷a vµ c¸c s¶n phÈm s÷a: Pho m¸t vµ c¸c s¶n phÈm pho m¸t ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña C¬ quan qu¶n lý thùc phÈm vµ D­îc phÈm (FDA) vµ cña Bé N«ng nghiÖp Mü vµ hÇu hÕt ph¶i xin giÊy phÐp nhËp khÈu vµ quota cña Vô Qu¶n lý ®èi ngo¹i (FAS) thuéc Bé N«ng nghiÖp Mü. NhËp khÈu s÷a vµ kem ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu luËt vÒ nhËp khÈu s÷a. C¸c s¶n phÈm nµy chØ ®­îc nhËp khÈu bëi nh÷ng ng­êi cã giÊy phÐp nhËp khÈu do c¸c c¬ quan : Bé Y tÕ, FDA, Trung t©m an toµn thùc phÈm vµ dinh d­ìng, v¨n phßng nh·n hiÖu thùc phÈm vµ Bé N«ng nghiÖp Mü cÊp. 3.2. Hoa qu¶, rau vµ h¹t c¸c lo¹i: Mét sè c¸c hµng n«ng s¶n (kÓ c¶ ®å t­¬i: cµ chua, qu¶ avocado, soµi, lime, cam, nho, h¹t tiªu, khoai t©y ¸i nhÜ lan, d­a chuét, qu¶ trøng gµ , hµnh kh«, walnut vµ filbert, c¸c qu¶ hép nh­ raisin, mËn, « liu ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ nhËp khÈu cña Mü vÒ chñng lo¹i, kÝch cì, chÊt l­îng vµ ®é chÝn. C¸c mÆt hµng nµy ph¶i qua gi¸m ®Þnh vµ ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn cña C¬ quan gi¸m ®Þnh vµ an toµn thùc phÈm thuéc Bé N«ng nghiÖp Hoa kú. C¸c ®iÒu kiÖn h¹n chÕ kh¸c cã thÓ ®­îc ¸p ®Æt bëi C¬ quan gi¸m ®Þnh thùc vËt vµ ®éng vËt thuéc Bé N«ng nghiÖp theo LuËt KiÓm dÞch thùc vËt (Plan Quarantine Act) vµ c¬ quan FDA theo LuËt thùc phÈm, d­îc phÈm vµ mü phÈm Liªn bang (Federal Food, Drug and Cosmetic Act). 3.3. §éng vËt sèng: ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn vÒ gi¸m ®Þnh vµ kiÓm dÞch cña C¬ quan gi¸m ®Þnh ®éng vµ thùc vËt (APHIS) ®èi víi: (1) cloven - hoofed animal nh­ : cattle, cõu, h­¬u, antelope, l¹c ®µ giraffe; (2) Lîn gåm c¶ c¸c chñng loµi wild hog vµ thÞt cña chóng; (3) Ngùa, asses, mule, zebrra; (4) C¸c s¶n phÈm phô tõ ®éng vËt: da sèng, len, l«ng, x­¬ng, c¸c bé phËn c¬ thÓ hoÆc chiÕt xuÊt; (5) Tinh dÞch ®éng vËt; (6) Cá hoÆc r¬m kh« C¸c lo¹i trªn ph¶i cã giÊy phÐp nhËp khÈu cña APHIS tr­íc khi giao hµng tõ n­íc xuÊt xø. NhËp khÈu c¸c ®éng vËt ph¶i kÌm theo chøng chØ søc khoÎ cña chóng vµ chØ ®­îc ®­a vµo qua mét sè c¶ng nhÊt ®Þnh n¬i cã c¸c c¬ së kiÓm dÞch. 3.4. ThÞt vµ c¸c s¶n phÈm thÞt: (tõ bß, cõu, lîn, dª vµ ngùa) nhËp khÈu vµo Mü ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña Bé N«ng nghiÖp Mü vµ ph¶i qua gi¸m ®Þnh cña C¬ quan Gi¸m ®Þnh y tÕ vÒ ®éng vµ thùc vËt (APHIS) vµ cña c¬ quan gi¸m ®Þnh vÒ an toµn thùc phÈm tr­íc khi lµm thñ tôc h¶i quan. C¸c s¶n phÈm thÞt tõ c¸c lo¹i thó ®éng vËt kh¸c (kÓ c¶ c¸c ®éng vËt hoang d·) ph¶i qua gi¸m ®Þnh cña APHIS vµ c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt liªn bang vÒ thùc phÈm, thuèc vµ mü phÈm cña FDA. 3.5. C©y vµ c¸c s¶n phÈm tõ c©y: ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña Bé N«ng nghiÖp, cã thÓ bÞ h¹n chÕ hoÆc cÊm. C¸c s¶n phÈm nµy bao gåm c¶ tr¸i c©y, rau, c©y trång, rÔ c©y, h¹t, sîi tõ c©y kÓ c¶ b«ng vµ c¸c c©y lµm chæi, hoa ®· c¾t, mét sè lo¹i ngò cèc, gç c©y, gç xÎ, ®Òu cÇn ph¶i cã giÊy phÐp nhËp khÈu. 3.6. Gia cÇm vµ c¸c s¶n phÈm gia cÇm: Gia cÇm sèng, ®«ng l¹nh hoÆc ®ãng hép, trøng vµ c¸c s¶n phÈm trøng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña APHIS vµ c¬ quan gi¸m ®Þnh an toµn thùc phÈm thuéc Bé N«ng nghiÖp. Gia cÇm ®­îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c lo¹i ®· thuÇn ho¸, sèng hoÆc giÕt mæ nh­: gµ, gµ t©y, vÞt, ngçng, thiªn nga, parrtride, guinea fowl, pea fowl, non-migratory duck, chim bå c©u vµ dove. Mäi chi tiÕt t×m hiÓu vÒ yªu cÇu h¹n chÕ vµ quy ®Þnh cÊm nhËp khÈu göi vÒ Côc Qu¶n lý c¸ vµ ®éng vËt hoang d· Washington D.C. 20240 3.7. H¹t: ViÖc nhËp khÈu h¹t rau vµ c¸c h¹t gièng n«ng s¶n ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña LuËt h¹t thùc vËt Liªn bang n¨m 1939 (Federal Seed Act) vµ c¸c quy ®Þnh cña Côc tiªu thô n«ng s¶n (agricultural Markerting Service) thuéc Bé N«ng nghiÖp. * Hµng tiªu dïng: 3.8. §å ®iÖn gia dông: ph¶i cã ghi trªn nh·n c¸c tiªu chuÈn vÒ ®iÖn vµ chØ tiªu n¨ng l­îng tiªu thô ®iÖn theo quy ®Þnh cña Bé N¨ng l­îng vµ Héi ®ång th­¬ng m¹i liªn bang vµ theo ®iÒu luËt: "The Energy Policy and Convention Act" ®èi víi c¸c hµng sau: tñ l¹nh, tñ cÊp ®«ng, m¸y röa b¸t, m¸y sÊy quÇn ¸o, m¸y ®un n­íc, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, thiÕt bÞ s­ëi, ®å ®iÖn trong bÕp vµ lß n­íng, m¸y giÆt, m¸y hót Èm, m¸y phun Èm, ®iÒu hoµ trung t©m vµ c¸c ®å gia dông kh¸c. 3.9. Hµng ®iÖn tö: C¸c s¶n phÈm ph¸t x¹, kÓ c¶ ©m thanh: tivi, cold - cathode gas disscharge tube, lß vi sãng, thiÕt bÞ chôp X - quang, thiÕt bÞ dïng tia la-ser, thiÕt bÞ ph¸t x¹ vµ vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö kh¸c ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt Qu¶n lý bøc x¹ cho søc khoÎ vµ an toµn n¨m 1968 (Radiation Control for health and Safety Act). Mét s¶n phÈm ®iÖn tö nhËp khÈu ®Ó b¸n hoÆc sö dông ë Mü, cã ¸p dông tiªu chuÈn bøc x¹, cã thÓ ®­îc nhËp khÈu chØ khi nµo cã hå s¬ th«ng b¸o nhËp khÈu cña ng­êi nhËp khÈu (mÉu FD 701) vµ khai b¸o s¶n phÈm ®iÖn tö (mÉu FD 2877) cho mçi lÉn nhËp khÈu. C¶ hai chøng tõ nµy ®Òu do C¬ quan qu¶n lý thùc phÈm vµ d­îc phÈm, Trung t©m thiÕt bÞ vµ an toµn phãng x¹. B¶n khai hµng ®iÖn tö m« t¶ møc ®é ®¶m b¶o yªu cÇu cña s¶n phÈm. Ng­êi nhËp khÈu ph¶i ch¾c ch¾n r»ng s¶n phÈm hoÆc: + §­îc chÕ t¹o tr­íc ngµy tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña Liªn bang cã hiÖu lùc; hoÆc + Tu©n theo ®óng tiªu chuÈn vµ cã nh·n hµng do ng­êi s¶n xuÊt g¾n chøng nhËn ®¶m b¶o tiªu chuÈn; hoÆc + Kh«ng theo ®óng tiªu chuÈn nh­ng ®­îc nhËp khÈu chØ ®Ó dïng cho môc ®Ých nghiªn cøu, kh¶o s¸t, häc tËp, tr×nh diÔn hoÆc ®µo t¹o; hoÆc + HiÖn kh«ng phï hîp víi tiªu chuÈn nh­ng sÏ phï hîp sau nµy. C¸c quy ®Þnh cña LuËt qu¶n lý bøc x¹ cho søc khoÎ vµ an toµn ¸p dông cho c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o ë Mü còng nh­ hµng nhËp khÈu 3.10. Thùc phÈm, thuèc bÖnh, mü phÈm vµ trang bÞ y tÕ: ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt vÒ thùc phÈm, d­îc phÈm vµ mü phÈm liªn bang (Federal, Food, Drug and Consmetic Act) do C¬ quan qu¶n lý thùc phÈm vµ d­îc phÈm (FAS) cña Bé Y tÕ qu¶n lý. §iÒu luËt nµy cÊm nhËp nh÷ng mÆt hµng kh«ng ®óng nh·n hiÖu, chÊt l­îng kÐm vµ kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh. Hµng kh«ng ®¶m b¶o theo quy ®Þnh sÏ bÞ buéc ph¶i huû hoÆc t¸i xuÊt khÈu vÒ n­íc xuÊt xø. NhiÒu mÆt hµng thùc phÈm nh­: b¸nh kÑo, s¶n phÈm s÷a, thÞt, trøng, tr¸i c©y, rau cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh nh­ ®· nªu ë trªn. H¶i s¶n ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña C¬ quan ng­ nghiÖp quèc gia (National Marinie Fisheries Service) thuéc Côc Qu¶n lý m«i tr­êng vµ biÓn thuéc Bé Th­¬ng m¹i. * Hµng dÖt, len, s¶n phÈm l«ng thó: 3.11. Hµng dÖt: C¸c s¶n phÈm sîi dÖt nhËp khÈu ph¶i cã tem, mark, m· theo quy ®Þnh trong LuËt x¸c ®Þnh s¶n phÈm may mÆc (Textile Fiber Products Identification Act), trõ khi ®­îc miÔn trõ theo nh­ ®iÒu kho¶n 12 cña LuËt nµy: - Tªn vµ tû lÖ träng l­îng cña c¸c thµnh phÇn sîi lín h¬n 5% trong s¶n phÈm, c¸c thµnh phÇn sîi nhá h¬n 5% ®­îc ghi lµ "c¸c sîi kh¸c"; - Tªn h·ng s¶n xuÊt vµ tªn hoÆc sè ®¨ng ký do Uû ban th­¬ng m¹i Liªn bang (Federal Trade mission -FTC) cÊp, cña mét hoÆc nhiÒu ng­êi b¸n c¸c s¶n phÈm sîi nµy. Tªn nh·n hiÖu ®· ®­îc ®¨ng ký t¹i Mü cã thÓ ghi trªn nh·n mark, nÕu nh·n mark nµy ®· ®­îc göi ®Õn FTC. - Tªn cña n­íc n¬i ®· gia c«ng hoÆc s¶n xuÊt. §Ó thi hµnh LuËt x¸c ®Þnh s¶n phÈm may mÆc, ph¶i cã mét ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i cho toµn bé chuyÕn hµng may mÆc trÞ gi¸ trªn 500 USD vµ theo ®óng c¸c yªu cÇu nh·n hiÖu cña LuËt nµy cung cÊp c¸c th«ng tin quy ®Þnh trong Ch­¬ng 6, ngoµi c¸c th«ng tin th«ng th­êng quy ®Þnh trªn ho¸ ®¬n. Cã thÓ xin c¸c quy ®Þnh vµ h­íng dÉn vÒ LuËt x¸c ®Þnh s¶n phÈm may mÆc ë Uû ban th­¬ng m¹i Liªn bang, Washington D.C. 20580 3.12. Len: NhËp khÈu hµng len vµo Mü, trõ th¶m, ®Öm vµ c¸c s¶n phÈm ®· ®­îc s¶n xuÊt tõ h¬n 20 n¨m tr­íc khi nhËp khÈu sÏ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh theo LuËt Nh·n hiÖu hµng len n¨m 1939 (Wool Products Labeling Act 1939): - Tû lÖ träng l­îng c¸c sîi thµnh phÇn cña s¶n phÈm len, trõ c¸c thµnh phÇn d­íi 5% tæng träng l­îng: bao nhiªu % lµ len, len t¸i chÕ, c¸c sîi kh¸c kh«ng ph¶i lµ len (nÕu lín h¬n 5%) vµ tæng sè c¸c sîi kh¸c kh«ng ph¶i lµ len; - Tªn nhµ s¶n xuÊt hoÆc ng­êi nhËp khÈu. NÕu ng­êi nhËp khÈu ®· cã sè ®¨ng ký víi FTC, sè ®ã cã thÓ ®­îc ghi thay cho tªn. §Ó thùc thi LuËt nh·n hiÖu hµng len, ph¶i cã ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i cho nh÷ng chuyÕn hµng trÞ gi¸ trªn 500 USD vµ theo ®óng c¸c yªu cÇu nh·n hiÖu cña LuËt cho biÕt c¸c th«ng tin nªu ë Ch­¬ng 6. C¸c quy ®Þnh cña LuËt Nh·n hiÖu hµng len ®­îc ¸p dông cho mäi hµng ho¸ s¶n xuÊt ë trong n­íc còng nh­ hµng nhËp khÈu vµo Mü. Cã thÓ mua c¸c s¸ch h­íng dÉn vµ quy ®Þnh vÒ LuËt nh·n hiÖu hµng len ë Uû ban th­¬ng m¹i Liªn bang, Washington D.C.20580. 3.13. L«ng thó: Hµng may mÆc b»ng l«ng thó hoÆc mét phÇn b»ng l«ng thó nhËp khÈu vµo Mü, trõ nh÷ng s¶n phÈm míi cã ®¬n gi¸ nhá h¬n 7 USD ph¶i ®­îc ghi mark, m· theo quy ®Þnh cña LuËt Nh·n hiÖu hµng l«ng thó (Fur Products Label Act): - Tªn ng­êi s¶n xuÊt l«ng thó hoÆc ng­êi nhËp khÈu. NÕu ng­êi nhËp khÈu ®· cã sè ®¨ng ký víi FTC, sè ®ã cã thÓ ®­îc ghi thay cho tªn ng­êi. - Ghi tªn cña loµi thó lÊy l«ng; - Ghi chó nÕu cã sö dông l«ng h­ háng hoÆc l«ng cò; - Ghi râ nÕu l«ng ®­îc tÈy, nhuém; - Ghi râ nÕu l«ng ®ã gåm toµn bé hay cña c¸c phÇn c¬ thÓ ®éng vËt; - Tªn n­íc xuÊt xø nhËp khÈu l«ng ®Ó lµm ra s¶n phÈm may mÆc. * Nh·n hiÖu th­¬ng m¹i, b¶n quyÒn: 3.14. Nh·n hiÖu th­¬ng m¹i: Hµng ho¸ mang nh·n hiÖu gi¶ hoÆc sao chÐp, b¾t ch­íc mét nh·n hiÖu ®· ®¨ng ký b¶n quyÒn cña c«ng ty Mü hoÆc n­íc ngoµi sÏ bÞ cÊm nhËp khÈu vµo Mü trõ khi ®· cã hå s¬ ®¨ng ký nh·n hiÖu ë Mü mµ ®· nép cho Uû ban H¶i quan vµ ®­îc l­u gi÷ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh (19 CFR 133.1 - 133.7). H¶i quan Mü còng cã nh÷ng biÖn ph¸p t­¬ng tù ®Ó chèng l¹i nh÷ng chuyÕn hµng kh«ng ®­îc phÐp nhËp mang c¸c tªn hiÖu cã hå s¬ l­u gi÷ t¹i c¬ quan h¶i quan theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (19 CFR phÇn 133, môc B). ViÖc nhËp khÈu hµng ho¸ cã nh·n hiÖu th­¬ng m¹i gèc thuéc së h÷u cña mét c«ng d©n hoÆc mét c«ng ty Mü sÏ bÞ coi lµ tr¸i phÐp nÕu kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña ng­êi chñ sì h÷u nh·n hiÖu ®ã hoÆc kh«ng ph¶i lµ c«ng ty chÝnh hay chi nh¸nh cña c«ng ty ®ã hoÆc cã cïng chung quyÒn së h÷u nh·n hiÖu ®ã, tÊt nhiªn lµ nh·n hiÖu nµy ph¶i ®­îc ®¨ng ký vµ cã hå s¬ l­u gi÷ t¹i c¬ quan h¶i quan (15 U.S.C. 1124; 19 U.S.C.1526). LuËt c¶i c¸ch vµ ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc h¶i quan n¨m 1978 ®· t¨ng c­êng biÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c chñ nh·n hiÖu s¶n phÈm chèng l¹i viÖc nhËp khÈu c¸c mÆt hµng mang nh·n hiÖu gi¶. "Nh·n hiÖu gi¶" lµ mét nh·n hiÖu gièng hÖt hoÆc gÇn nh­ gièng hÖt víi mét nh·n hiÖu ®· ®­îc ®¨ng ký . Hµng nhËp khÈu cã nh·n hiÖu gi¶ sÏ bÞ tÞch thu sung c«ng quü liªn bang, bang hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, hoÆc chuyÓn cho c¸c c¬ quan tõ thiÖn hoÆc b¸n ®Êu gi¸ nÕu trong vßng mét n¨m kh«ng cã c¬ quan nµo cÇn sö dông. Tuy nhiªn, luËt ph¸p còng ch©m chuíc cho mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh ®i theo ng­êi vµo Mü lµ hµng c¸ nh©n sö dông, kh«ng ph¶i hµng ®Ó b¸n. 3.15. B¶n quyÒn: PhÇn 602 (a) cña LuËt söa ®æi vÒ b¶n quyÒn nh·n hiÖu (Copyright Revision Act) n¨m 1976 quy ®Þnh r»ng viÖc nhËp khÈu vµo Mü c¸c b¶n sao chÐp tõ n­íc ngoµi mµ kh«ng ®­îc phÐp cña ng­êi chñ b¶n quyÒn lµ vi ph¹m luËt b¶n quyÒn vµ sÏ bÞ b¾t gi÷ vµ tÞch thu. C¸c b¶n sao nµy sÏ bÞ huû, tuy nhiªn c¸c hµng ho¸ nµy cã thÓ ®­îc tr¶ l¹i n­íc xuÊt khÈu nÕu chøng minh tho¶ ®¸ng cho c¬ quan H¶i quan lµ hµng kh«ng ph¶i cè t×nh vi ph¹m. C¸c chñ së h÷u b¶n quyÒn muèn ®­îc c¬ quan h¶i quan Mü (US Custom Service) b¶o vÖ quyÒn lîi cÇn ®¨ng ký khiÕu n¹i b¶n quyÒn víi V¨n phßng b¶n quyÒn (US Copyright Office) vµ ®¨ng ký víi H¶i quan theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. * C¸c mÆt hµng kh¸c: 3.16. §éng thùc vËt hoang d· vµ vËt nu«i c¶nh (thó lµm trß, chim, c©y) hoÆc bÊt kú bé phËn hay s¶n phÈm cña chóng kÓ c¶ trøng chim ph¶i tu©n theo nh÷ng ®iÒu kho¶n cã thÓ bÞ cÊm, h¹n chÕ hoÆc cho phÐp nhËp tuú theo tõng tr­êng hîp sau khi qua kiÓm dÞch cña mét sè c¬ quan ChÝnh phñ. ViÖc nhËp khÈu hoÆc xuÊt khÈu ®éng thùc vËt hoang d· ph¶i xin phÐp C¬ quan kiÓm so¸t c¸ vµ ®éng thùc vËt hoang d· (US Fish and Wildlife Service). ViÖc nhËp khÈu c¸c loµi chim, chã, mÌo vµ rïa cßn ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn cña c¸c Trung t©m kiÓm dÞch thuéc Bé Y tÕ vµ c¬ quan thó y cña APHIS thuéc Bé N«ng nghiÖp Hoa kú. 3.17. DÇu má vµ c¸c s¶n phÈm dÇu má: NhËp khÈu dÇu má vµ c¸c s¶n phÈm dÇu má ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña Bé N¨ng l­îng Mü. Kh«ng cÇn giÊy phÐp nhËp khÈu nh­ng cÇn ph¶i cã giÊy uû quyÒn (Import Authorization) cña Bé N¨ng l­îng Mü. 3.18. R­îu cån, bia: nhËp khÈu vµo Hoa kú ph¶i xin phÐp V¨n phßng R­îu, Thuèc l¸ vµ Vò khÝ thuéc Bé Tµi chÝnh. Ngoµi ra, cßn ph¶i tu©n theo LuËt vÒ Qu¶n lý R­îu cña Liªn bang (Federal Alconhol Administration Act) vµ cÊm nhËp r­îu , bia qua ®­êng b­u ®iÖn. C¸c nh·n hiÖu d¸n trªn chai r­îu cån, r­îu vang vµ bia ph¶i xin chøng chØ phª duyÖt nh·n hiÖu cña v¨n phßng R­îu, Thuèc l¸ vµ vò khÝ. Chøng chØ nµy xin hoÆc ¶nh chôp nh·n hiÖu ph¶i göi cho H¶i quan tr­íc khi nhËn hµng. Ngoµi ra, nhËp khÈu r­îc vµ bia cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan FDA thuéc Bé Y tÕ. NÕu nhËp khÈu r­îu kÌm giá ®ùng chai lµm tõ vËt liÖu lµ c©y th× ph¶i theo c¸c quy ®Þnh thùc vËt cña c¬ quan APHIS thuéc Bé N«ng nghiÖp. Trªn nh·n hiÖu ph¶i ghi chó: phô n÷ kh«ng uèng r­îu khi cã thai; kh«ng uèng r­îu khi l¸i xe hoÆc vËn hµnh m¸y; uèng r­îu cã h¹i cho søc khoÎ ... R­îu vang hoÆc r­îu m¹nh ch­ng cÊt nhËp tõ c¸c n­íc sau cÇn ph¶i cã chøng chØ xuÊt xø b¶n gèc: Bulgaria, Canada, Chile, Ph¸p, §øc, Ireland, Mexico, Poltugal, Romaria, T©y Ban Nha vµ Anh. V¨n ho¸ ng­êi Mü ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : Nh­ chóng ta ®· biÕt khi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi yÕu tè v¨n ho¸ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ : trong viÖc lùa chän s¶n phÈm s¶n xuÊt vÒ h×nh thøc, kiÓu d¸ng ... sao cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, trong viÖc ®µm ph¸n kinh doanh víi doanh nghiÖp ... VËy ®èi víi v¨n ho¸ Mü nã sÏ ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. V¨n ho¸ Mü tõ l©u ®· ®­îc cho lµ phãng kho¸ng, dÔ d·i, tù do chÝnh ®iÒu nay nã ¶nh h­ëng ®Õn phong th¸i tÝnh c¸ch lµm viÖc lèi tiªu dïng cña ng­êi Mü. §ã lµ, ng­êi Mü cã t©m lý phãng kho¸ng trong viÖc tiªu dïng , hä cho r»ng tiªu dïng chÝnh lµ biÖn ph¸p kÝch thÝch s¶n xuÊt, kÝch thÝch trao ®æi bu«n b¸n cã nh­ vËy míi lµm cho nÒn kinh tÕ cã ph¸t triÓn, v× thÕ c¸c siªu thÞ, gian hµng cña Mü th­êng hay tÊp nËp víi nh÷ng kh¸ch hµng , hä ®Õn ®©y kh«ng chØ ®Ó mua hµng mµ cã dÓ gÆp gì hÑn hß, ®Ó lµ cho vui ch¬i gi¶i trÝ. Trong tÝnh c¸ch cña ng­êi Mü th­êng hay n«ng nãng, hä muèn thùc hiÖn ®­îc ngay ý ®Þnh, c«ng viÖc cña m×nh nh­ng khi ®· ®¹t ®­îc môc ®Ých råi th× hä rÊt chãng ch¸n vµ ®i t×m c¸i míi mÎ h¬n. V× thÕ nh÷ng s¶n phÈm tiªu dïng ë Mü kh«ng ®ßi hái chÊt l­îng cao qu¸ mµ chñ yÕu lµ mÉu m·, kiÓu d¸ng ®Ñp lu«n thay ®æi hîp mèt, hîp thêi trang, gi¸ c¶ võa ph¶i sÏ ®­îc chÊp nhËn nhiÒu h¬n, ®©y lµ c©u tr¶ lêi t¹i sao hµng tiªu dïng Trung Quèc l¹i trµn ngËp thÞ tr­êng Mü. Trong ®µm ph¸n kinh doanh víi Mü, hä ®i th¼ng ngay vµo vÊn ®Ò cµng nhanh cµng tèt, ngoµi lý do tiÕt kiÖm thêi gian, hä cßn muèn nhanh chãng ®Þnh ®o¹t ®­îc phi vô lµm ¨n ®Ó chuyÓn sang phi vô míi. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù chuÈn bÞ tr­íc, ng­êi Mü cã xu h­íng tÊn c«ng b¹n dån dËp trong vßng 5 phót ®Çu tiªn. Sau 5 phót ng­êi ta c¶m thÊy kh«ng cã hiÖu qu¶ lµ thÓ hiÖn ngay ng¶ l­ng vµo ghÕ, khoanh tay l¹i, nh×n ra ngoµi, ... Trong tÝnh c¸ch kinh doanh, ng­êi Mü cã tÝnh thùc dông rÊt cao hä biÕt gi¸ trÞ lao ®éng hä lµm ra ph¶i ®­îc l­îng ho¸ b»ng tiÒn. Lµm ra tiÒn vµ kiÕm tiÒn lµ ®éng lùc thóc ®Èy mäi ng­êi vËn ®éng nhanh h¬n, c¨ng th¼ng h¬n vµ cuång nhiÖt h¬n. Hä tÝnh to¸n sßng ph¼ng víi bÊt kú ai, kÓ c¶ ng­êi th©n. V× vËy, nÕu c«ng viÖc ®ã hä c¶m thÊy cã lîi th× hä rÊt nhiÖt t×nh h¨ng h¸i, cßn nÕu kh«ng hä sÏ duçi ra ngay. Ng­êi Mü nãi chung ®­îc nh×n nhËn lµ cëi më, th¼ng th¾n, kh¸ nång nhiÖt vµ dÔ dµng t¹o lËp quan hÖ b¹n bÌ, nh­ng rÊt tr¸nh nh÷ng c©u hái vÒ ®êi t­. Mét ®iÓm ®¸ng chó ý cña ng­êi Mü lµ hä rÊt cã ý thøc t«n träng ph¸p luËt. Mäi quan hÖ c¸ nh©n víi c¸ nh©n, c¸ nh©n víi chÝnh quyÒn, c«ng ty nµy víi c«ng ty kh¸c nÕu cã trôc trÆc rÊt cã thÓ ®­îc xem xÐt, ph¸n xö t¹i toµ ¸n. Ng­êi Mü biÕt t«n träng lêi høa. NÕu thÊy ®iÒu g× ®ã cã thÓ lµm ®­îc, hä høa vµ thùc hiÖn cho ®­îc, nh­ng ®iÒu g× c¶m thÊy khã kh¨n, hä sÏ tr¶ lêi kh«ng. ChÝnh v× vËy, khi bÞ ng­êi kh¸c thÊt høa, ng­êi Mü cã thÓ giËn gi÷ vµ huû bá mèi quan hÖ. ë Mü, thêi gian quý nh­ tiÒn b¹c. Ng­êi Mü lu«n c¶m thÊy thiÕu thêi gian nªn viÖc sö dông thêi gian kh¸ chÆt chÏ theo ch­¬ng tr×nh ®Þnh tr­íc. Muèn gÆp gì, lµm viÖc víi ai, ng­êi ta ph¶i gäi ®iÖn tho¹i liªn hÖ tr­íc vµ khi ®· tho¶ thuËn thêi ®iÓm th× nhÊt thiÕt ph¶i cã mÆt ®óng giê. Sù sai hÑn dï chØ 5 phót lµ ®iÒu bÊt lÞch sù, cã thÓ g©y tøc giËn thËm chÝ huû bá cuéc häp. VÒ nhu cÇu & c¬ cÊu cña thÞ tr­êng : Lµ mét c­êng quèc kinh tÕ víi d©n sè gÇn 280 triÖu ng­êi, Hoa kú lµ mét thÞ tr­êng rÊt lín vµ ®a d¹ng. ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Hoa kú rÊt réng më, trõ mét sè Ýt mÆt hµng cã h¹n ng¹ch cßn l¹i th× mäi c«ng ty cña Hoa kú ®Òu cã quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng. C¸c C«ng ty siªu quèc gia Hoa Kú cã quan hÖ s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi vµ hä lu«n t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh nªn c¸c n­íc cã lao ®éng rÎ nh­ ViÖt nam còng lµ mét trong nh÷ng n¬i hä quan t©m ®Çu t­ s¶n xuÊt hµng cña c«ng ty ®Ó bu«n b¸n trong hÖ thèng cña hä. N¨m 1998, do tû gi¸ USD thay ®æi ë nhiÒu n­íc mµ l­îng hµng nhËp khÈu cña mét sè khu vùc bÞ gi¶m sót m¹nh lµm cho xuÊt khÈu cña Hoa kú bÞ ¶nh h­ëng lín (t¨ng 1,5%), nh­ng nhËp khÈu vÉn t¨ng tr­ëng m¹nh (t¨ng 10,6%). Xu thÕ nhËp siªu hµng ho¸ hµng n¨m cña Hoa kú ngµy cµng lín lµ do sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ Hoa Kú. ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña Mü cã dung l­îng lín, phong phó vµ ®a d¹ng. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cña Mü gåm m¸y mãc, thiÕt bÞ (32%); c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp (25%); thiÕt bÞ vËn t¶i c¸c lo¹i (16%); ho¸ chÊt (19%); n«ng s¶n (9%); hµng ho¸ kh¸c (7%). Trong c¬ cÊu hµng nhËp khÈu, c¸c mÆt hµng tiªu dïng cã vÞ trÝ quan träng, chiÕm 20% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu. Theo dù b¸o chiÕn l­îc cña Hoa kú, nÒn kinh tÕ Hoa kú sÏ tiÕp tôc ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI. Hµng n¨m tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP vµo kho¶ng 3-4% vµ xuÊt nhËp khÈu t¨ng tr­ëng trong kho¶ng 5-10%/n¨m. Víi søc mua lín vµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i hµng ho¸ l¹i kh«ng ®ßi hái qu¸ kh¾t khe ng­êi tiªu dïng Ch©u ©u hay NhËt B¶n, Mü lµ mét thÞ tr­êng lý t­ëng cho tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi: tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn ®Õn c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ Ên ®é, Trung quèc vµ c¸c n­íc nghÌo nh­ Campuchia, Bangladesh ®Òu cã thÓ xuÊt khÈu ®­îc hµng vµo Mü. Theo b¸o c¸o cña Th­¬ng vô ViÖt Nam t¹i Hoa kú, hiÖn t¹i ViÖt Nam ®ang ®øng hµng thø 76 vÒ tæng kim ng¹ch bu«n b¸n víi Hoa Kú vµ ®øng thø 71 trong sè 229 n­íc xuÊt khÈu vµo Hoa kú. Tuy nhiªn, tû träng cña hµng ho¸ ViÖt Nam nhËp khÈu vµo Hoa kú míi chØ chiÕm kho¶ng 0,05% trong tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu cña Hoa kú, lµ mét con sè rÊt nhá bÐ, ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña c¶ hai n­íc. VÒ chÊt l­îng hµng ho¸ xuÊt khÈu vµo Mü còng rÊt linh ho¹t. ë Mü cã hÖ thèng cöa hµng cho ng­êi giµu, ng­êi thu nhËp trung b×nh vµ cöa hµng cho nh÷ng ng­êi nghÌo (trong ®ã phÇn lín lµ hµng ho¸ cña Trung quèc vµ c¸c n­íc Ch©u ¸, ch©u Mü La tinh). Tuy nhiªn, hµng ho¸ chÊt l­îng cao cña c¸c n­íc nµy còng cã thÓ bµy b¸n ë c¸c cöa hµng ®¾t tiÒn vµ trung b×nh. §©y còng lµ mét thuËn lîi cho hµng xuÊt khÈu cña ViÖt nam sau khi cã HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vµ ®­îc h­ëng Quy chÕ NTR. Ngoµi ra, hiÖn nay nhiÒu th­¬ng nh©n Hoa kú ®· ®Õn lµm viÖc víi Th­¬ng vô ®Ó t×m kiÕm ®¬n ®Æt hµng cña ViÖt Nam vÒ may mÆc, thñ c«ng mü nghÖ, n«ng s¶n thùc phÈm, chuÈn bÞ cho thêi kú sau khi cã Tèi HuÖ quèc cã thÓ tiÕn hµnh bu«n b¸n víi quy m« lín. ViÖc chuÈn bÞ ®ang ®­îc tiÕn hµnh khÈn tr­¬ng vµ cã nhiÒu triÓn väng thµnh c«ng víi quy m« lín so víi søc s¶n xuÊt cña ViÖt Nam hiÖn nay. c¬ héi vµ th¸ch thøc khi doanh nghiÖp viÖt nam x©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü : I. c¬ héi cho doanh nghiÖp cña viÖt nam : Hoa kú lµ mét thÞ tr­êng tiªu thô réng lín ®ång thêi còng lµ mét nguån cung cÊp nh÷ng c«ng nghÖ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ hµng tiªu dïng cao cÊp trªn thÕ giíi, trong khi ®ã ViÖt nam l¹i cã kh¸ nhiÒu mÆt hµng hÊp dÉn ®èi víi thÞ tr­êng nµy vµ còng cã nhu cÇu kh¸ lín vÒ c¸c s¶n phÈm cña Mü. Sau khi ®­îc h­ëng Quy chÕ NTR, ViÖt nam cã thÓ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã ­u thÕ lín nh­ dÖt may, h¶i s¶n, gia vÞ, cµ phª ... ViÖt nam ®ang cÇn ë Mü mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng vÒ vèn, c«ng nghÖ, tri thøc kinh doanh vµ qu¶n lý. Ng­îc l¹i, Mü còng t×m thÊy ë ViÖt nam mét thÞ tr­êng tiªu dïng vµ tõ ®ã Mü cã thÓ khuyÕch tr­¬ng ¶nh h­ëng cña m×nh ra khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng. §ång thêi, nã còng t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ViÖt Nam tiÕp cËn s©u h¬n vµo thÞ tr­êng Mü n©ng xuÊt khÈu lªn mét c¸ch m¹nh mÏ, cã thÓ ®¹t ®Õn 768 triÖu USD ngay trong n¨m ®Çu khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc. Cïng víi sù gia t¨ng xuÊt khÈu lµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm vµ dÞch vô kh¸c nhau, kÓ c¶ du lÞch, sÏ gãp phÇn n©ng cao tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ. VÒ l©u dµi, viÖc cã quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c c«ng ty Hoa Kú cho phÐp c¸c doanh nghiÖp gi¶m bít c¸c chi phÝ trung gian, tiÕp cËn vµ n¾m b¾t nhanh chãng nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng, ®ång thêi cã thÓ tiÖp cËn ®­îc c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c¸c th«ng tin vµ kiÕn thøc míi tiªn tiÕn mét nguån lîi ch­a thÓ l­êng hÕt rÊt cÇn ®­îc tËn dông ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. ViÖt Nam cã thÕ m¹nh trong viÖc xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng nh­: thuû s¶n, dÖt may, g¹o... ®©y lµ nh÷ng mÆt hµng mµ Mü cã nhu cÇu lín, cÇn nhËp ®Ó bæ xung vµo c¬ cÊu tiªu dïng trong n­íc. §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chç ®øng c¸c mÆt hµng ViÖt Nam t¹i thÞ tr­êng Mü. HiÖn nay cã tíi 2 triÖu ng­êi ViÖt Nam ®ang ®Þnh c­ ë Mü. ViÖc th©m nhËp thÞ tr­êng sÏ rÊt thuËn lîi bëi, hä sÏ lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ kh¸ch hµng Mü, hä sÏ qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm cña chóng ta ®ång thêi cã thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ tr­êng vµ hÖ thèng luËt ph¸p, hay nh÷ng løu ý cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi nhËp khÈu hµng hãa vµo Mü. Do hÖ thèng luËt ph¸p cña Mü rÊt ngiªm nªn khi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam còng sÏ ®­îc h­ëng sù c«ng b»ng vµ ®­îc sù b¶o vÖ cña chÝnh phñ Mü. th¸ch thøc ®Æt ra cho doanh nghiÖp cña viÖt nam : C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü kh«ng ph¶i lóc nµo còng dÔ dµng, su«n sÎ. Ph¶i ý thøc ®Çy ®ñ vÒ c¸c khã kh¨n th¸ch thøc ®Æt ra sau ®©y : - Hµng b¸n vµo Mü tr­íc hÕt lµ sÏ bÞ c¹nh tranh m¹nh bëi s¶n phÈm cña hµng Trung quèc. ViÖc Trung quèc vµ Mü ký kÕt HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vµo cuèi n¨m 1999 sÏ cµng lµm t¨ng thªm søc c¹nh tranh cña hµng Trung quèc trªn thÞ tr­êng Mü bëi chñng lo¹i ®a d¹ng, mÉu m· ®Ñp, gi¸ c¶ hîp lý, ®¸p øng ®­îc mäi tÇng líp ng­êi tiªu dïng. - C¸c lo¹i s¶n phÈm nh­ giµy dÐp ... muèn h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ suÊt cña Mü th× tû lÖ nguyªn, phô liÖu néi ®Þa tèi thiÓu ®¹t 35%. HiÖn nay giµy dÐp cã gi¸ trÞ cao cña ViÖt Nam nh­ giµy thÓ thao, giµy da, giµy cho phô n÷ ... ch­a ®¹t yªu cÇu nµy. Riªng ®èi víi cµ phª, Mü lµ thÞ tr­êng tiªu thô lín nhÊt thÕ giíi, thuÕ suÊt nhËp khÈu vÉn lµ 0% dï cã ®­îc h­ëng NTR hay kh«ng, nh­ng yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ chÊt l­îng cµ phª hoµ tan cña ng­êi tiªu dïng Mü rÊt khã tÝnh. - NhiÒu s¶n phÈm b¸n vµo Mü ph¶i ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nh­ ISO 9000, ISO 14000, GMP (hÖ thèng quy ph¹m s¶n xuÊt) , SSOP (c¸c yÕu tè vÖ sinh) vµ tõ n¨m 2000 cßn ph¶i ®­îc sù c«ng nhËn h­íng dÉn cña phßng thÝ nghiÖm theo tiªu chuÈn ISO, IEC Guide 17025 ... - Quy ®Þnh thñ tôc H¶i quan cña Mü rÊt chÆt chÏ vµ râ rµng. NÕu ta kh«ng t×m hiÓu kü cã thÓ bÞ tÞch thu, huû bá, thËm chÝ bÞ truy tè ra toµ ¸n kinh tÕ, mµ ¸n phÝ lo¹i nµy t¹i Mü lµ rÊt cao so víi ViÖt Nam. - Mét ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái lµ hµng ho¸ ViÖt Nam sÏ ph¶i ®èi mÆt c¹nh tranh víi hµng ho¸ cña Mü ngay t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. Sù c¹nh tranh nµy diÔn ra víi c¸c lo¹i hµng ho¸ tõ hµng tiªu dïng ®Õn c¸c lo¹i hµng cao cÊp nh­ s÷a trøng, mËt ong, c¸c lo¹i qu¶, thùc phÈm, d­îc phÈm, ph©n bãn, s¶n phÈm nhùa vµ cao su, giÊy vµ b×a .... V× vËy, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i l­êng tr­íc nh÷ng khã kh¨n nµy vµ t×m mäi c¸ch ®Ó kh¾c phôc. - Mü cã hÖ thèng luËt ph¸p cïng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt, vÖ sinh dÞch tÔ rÊt phøc t¹p, chÆt chÏ vµ kh¾t khe. Ngiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c n­íc trong khu vùc cho thÊy cã 50% nguyªn nh©n gÆp khã kh¨n khi ®­a hµng ho¸ vµo Mü cã liªn quan ®Õn rµo c¶n kü thuËt vµ vÊn ®Ò vÒ gi¸ c¶ ®· kh«ng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho viÖc xuÊt khÈu mµ bÊt cø mét s¶n phÈm khi xuÊt khÈu sang Mü ®Òu ph¶i qua kiÓm tra vÒ an toµn vÖ sinh cho ng­êi tiªu dïng ®ång thêi ph¶i d¸n nh·n m¸c s¶n phÈm râ rµng, ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. TÊt c¶ ®iÒu luËt quy ®Þnh nµy sÏ trë thµnh nh÷ng rµo c¶n v« h×nh ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu vµo Mü. NÕu nh­ kh«ng thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c vÊn ®Ò nµy th× c¸c doanh nghiÖp khã cã thÓ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü. - Thªm vµo ®ã, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm ¨n víi Mü l¹i ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó t×m hiÓu kü ®èi t¸c cña m×nh. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng Mü ®Æc biÖt vÒ c¸c quy ®Þnh nhËp khÈu phøc t¹p vÒ cöa khÈu, thuÕ vèn ®· cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c bang ë Mü. - C¸c doanh ngiÖp ViÖt Nam cßn gÆp khã kh¨n do hÖ thèng luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam ch­a hoµn chØnh, ch­a phï hîp víi nguyªn t¾c MFN, chñ yÕu tËp trung ë c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ nhËp khÈu. - Mü cã thÓ h¹n chÕ viÖc nhËp khÈu å ¹t hµng ho¸ ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Mü b»ng c¸ch ¸p dông h¹n ng¹ch hoÆc t¨ng phô phÝ nhËp khÈu, ®©y lµ c«ng cô chÝnh phñ Mü hay sö dông nhÊt ®Ó b¶o hé cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc. - Do kh¸c nhau vÒ v¨n hãa, kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi, nªn ®· cã sù bÊt ®ång vÒ quan ®iÓm, ph­¬ng thøc kinh doanh, t¸c phong kinh doanh, ®Æc biÖt lµ bÊt ®ång vÒ ng«n ng÷. Nªn trong giai ®o¹n ®Çu khi kinh doanh t¹i thÞ tr­êng Mü c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n ®Ó lµm quen víi m«i tr­êng míi nµy. ch­¬ng iii : mét sè gîi ý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi tham gia xuÊt xuÈu vµo thÞ tr­êng Mü Tõ c¬ së c¸c ph©n tÝch nh­ trªn ®· tr×nh bµy, t«i xin cã mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nhá gîi ý cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi xuÊt khÈu sang Mü nh­ sau : TÝch cùc t×m kiÕm thÞ tr­êng, t×m kiÕm ®èi t¸c, tæ chøc tiÕp thÞ vµ xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng phï hîp nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng - ViÖc c¸c c«ng ty ViÖt Nam cã thÓ b¸n FOB cho c¸c c«ng ty n­íc ngoµi phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ : kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c lo¹i nguyªn phô liÖu cho ngµnh, kh¶ n¨ng thiÕt kÕ mÉu m·, kh¶ n¨ng tiÕp thÞ ph©n phèi t¹i n­íc ngoµi, kh¶ n¨ng quan hÖ víi c¸c kªnh ph©n phèi hiÖn hµnh t¹i n­íc ngoµi. - C¶ hai ngµnh dÖt may vµ giµy dÐp ®Òu ph¶i tÝch cùc t×m thÞ tr­êng b¸n hµng thµnh phÈm FOB vµ ®Æc biÖt l­u ý lo¹i hµng cã chÊt l­îng b×nh d©n, gi¸ rÎ th× cã nhiÒu kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng Hoa kú. - Tr­íc m¾t t×m nh÷ng mÆt hµng cã møc chªnh lÖch thÊp gi÷a thuÕ MFN vµ Non-MFN ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Hoa kú; vÝ dô: ViÖt Nam cã nhiÒu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng liªn quan ®Õn dõa, trong khi møc thuÕ nhËp khÈu cña hai mÆt hµng d­íi ®©y b»ng 0% hoÆc chªnh lÖch kh«ng lín: M· HTS M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ MFN ThuÕ non – MFN 57022010 TÊm, th¶m tr¶i sµn tõ sîi x¬ dõa, ®· dÖt, ch­a viÒn mÐp, cã tuyÕt 0 0 57022020 T©m, th¶m tr¶i s¶n tõ sîi x¬ dõa, ®· dÖt, ch­a viÒn mÐp, kh«ng cã tuyÕt 0 16 N©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ biÕt gi÷ uy tÝn víi th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña m×nh B»ng viÖc tÝch cùc ®èi míi c«ng nghÖ, øng dông nh÷ng kiÕn thøc, ph¸t minh míi vµ cã nh÷ng s¸ng t¹o trong qóa tr×nh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng cÇn t¹o uy tÝn tèt ®èi víi kh¸ch hµng trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, giao hµng ®óng hÑn vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu nh­ vÒ thñ tôc c¸c giÊy tê cã liªn quan cho phÝa ®èi t¸c. Doanh nghiÖp VN cÇn n©ng cao uy tÝn cña m×nh b»ng viÖc ®¹t ®­îc viÖc cÊp giÊy chøng nhËn lµ “ Best Service Team ” cña liªn hiÖp c¸c c«ng ty Mü cho c¸c c«ng ty VN khi xuÊt khÈu thµnh c«ng sang Mü lµ t¹o c¬ héi cho viÖc lµm ¨n l©u dµi vµ më réng quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c kh¸c. §©y lµ ®iÒu mµ c¸c c«ng ty Mü lu«n ®ßi hái víi ®èi t¸c cña m×nh, hä ph¶i lµ ng­êi cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt. N©ng cao tr×nh ®é tiÕng Anh th­¬ng m¹i, nghiªn cøu luËt ph¸p Liªn bang vµ c¸c bang cña Mü liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai xãt cã thÓ x¶y ra §Ó kinh doanh trªn ®Êt Mü, tr­íc hÕt chóng ta cÇn cã tr×nh ®é 0tiÕng Anh th­¬ng m¹i vµ hiÓu biÕt ®«i chót vÒ v¨n ho¸ Mü, v× nã t¹o ra sù gÇn gòi víi phÝa ®èi t¸c, n©ng cao sù hiÓu biÕt lÉn nhau vµ c¸c quan ®iÓm ®­a ra ®­îc chÝnh x¸c, kh«ng bÞ hiÓu sai l¹c. Theo kinh nghiÖm ng­êi ta cho thÊy ng­êi Mü kh«ng hµi lßng víi c¸c ®èi t¸c nãi chuyÖn th«ng qua phiªn dÞch, bëi sÏ mÊt thêi gian chê ®îi, nhiÒu lóc hä muèn cã quyÕt ®Þnh ngay. Mét ®iÓm h¹n chÕ c¬ b¶n ®èi víi doanh nghiÖp VN lµ cßn hiÓu biÕt qu¸ Ýt vÒ luËt liªn bang vµ tõng bang trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i Mü. Trung quèc th­êng cã chÝnh s¸ch thuª luËt s­ Mü t×m thÞ tr­êng, t×m ®èi t¸c, cßn chóng ta ch­a d¸m v× kinh phÝ cßn qu¸ cao. Chóng ta chØ cã thÓ tù m×nh n©ng cao kiÕn thøc nghiªn cøu luËt ph¸p Mü liªn quan ®Òn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nh»m h¹n chÕ sai xãt cã thÓ x¶y ra. CÇn th«ng qua c¬ quan tham t¸n th­¬ng m¹i ViÖt Nam ë Mü ®Ó cã sù h­¬ng dÉn cô thÓ tiÕp cËn thÞ tr­êng Mü, n©ng cao viÖc xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña chÝnh phñ ë n­íc ngoµi Thùc sù, chóng ta ®· cã nh÷ng c¬ quan tæ chøc tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi. §ã lµ Bé th­¬ng m¹i víi nh÷ng nhiÖm vô nghiªn cøu c¸c khu vùc cña thÞ tr­êng vµ ®é ngò tham t¸n th­¬ng m¹i: côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Vµ cã thÓ kÓ thªm c¸c c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë c¸c thµnh phè lín, c¸c héi nghÒ nghiÖp ... Nh­ng c¸c c¬ quan vµ héi ®oµn nãi trªn vÉn ch­a ®µo t¹o nhiÒu chuyªn gia giái thùc sù mang sø mÖnh t×m hiÓu khai ph¸ thÞ tr­êng, g¾n bã víi lîi Ých thiÕt thùc cña doanh nghiÖp. NhiÒu doanh nghiÖp than phiÒn mçi n¨m ®Òu ®­îc Bé th­¬ng m¹i tæ chøc gÆp gì c¸c tham t¸n th­¬ng m¹i nh­ng khi c¸c tham t¸n trë l¹i nhiÖm së ë n­íc ngoµi, th× nh÷ng yªu cÇu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp göi ®Õn c¸c tham t¸n ®Òu kh«ng ®­îc ®¸p øng. §Ó xuÊt khÈu hµng ho¸ , c¸ch phæ biÕn nhÊt hiÖn nay lµ doanh nghiÖp tù bá tiÒn ra dù c¸c cuéc triÓn l·m héi chî ë n­íc ngoµi, t×m ®èi t¸c vµ tim c¬ héi b¸n hµng. C¸ch lµm nµy mang l¹i lîi Ých tr­íc m¾t cho doanh nghiÖp, nh­ng vÒ l©u dµi sÏ bÊt lîi trong c¹nh tranh khi n­íc ta thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt – Mü, chÝnh thøc gia nhËp AFTA vµ gia nhËp WTO. "Khi tham dự hội chợ quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam chưa biết liên kết với nhau để làm một gian hàng thật chuyên nghiệp quảng bá cho thương hiệu hàng Việt Nam", bà Phạm Thị Kim Hồng, Giám đốc Sở Thương mại TP HCM nhận xét. Bà Hồng cho biết, hiện nay, các tổ chức xúc tiến thương mại tại Việt Nam hầu hết tập trung vào việc tổ chức các đoàn đi hội chợ triển lãm, giới thiệu hàng hoá... nhưng lại yếu trong việc quảng bá thương hiệu và không có hệ thống cung cấp thông tin chuyên nghiệp. Mỗi doanh nghiệp một mặt hàng, hàng gì cũng có nhưng không chuyên nên không thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc, Thái Lan. Bên cạnh đó, nhiều doanh nhân cho rằng tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam còn chưa rõ ràng về mặt cơ chế. Những hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước có thu hay không thu tiền của doanh nghiệp? Hay các cơ quan này cũng chỉ là một doanh nghiệp hoạt động nhằm thu lợi nhuận? Những vấn đề này hiện chưa được quy định cụ thể. Vì thế, nhiều doanh nghiệp tự tổ chức đoàn đi hội chợ khảo sát thị trường nước ngoài rồi thu tiền vô tội vạ. Ông Thierry Noyelle, cố vấn cao cấp về phát triển thương mại của Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhấn mạnh: "Việt Nam cần mạng lưới phát triển thương mại chứ không phải chỉ là mạng lưới xúc tiến thương mại như hiện nay". Yªu cÇu cÇn cã sù hç trî, gióp ®ì hîp t¸c cña chÝnh phñ ViÖt Nam trong viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu cña m×nh, nh­ vÒ thñ tôc h¶i quan, vÒ thuÕ quan, t¹o c¬ chÕ th«ng tho¸ng h¬n trong viÖc xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ViÖt Nam Các doanh nghiệp đã thảo luận chiến lược xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; quan điểm, chiến lược và kế hoạch nhập khẩu của phía Mỹ. Việc cải tạo các cơ sở hạ tầng phục vụ cho đầu tư và xuất khẩu tại Việt Nam được đề cập nhiều nhất. Theo ông Bình Nguyễn, Trưởng văn phòng Công ty Fedex tại Việt Nam, các công ty xuất khẩu cần có một cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế để cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Từ thực tế phản ánh của các doanh nghiệp dệt may sau 3 ngày thực hiện thí điểm Luật Hải quan mới, ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đề nghị hải quan cấp cho các doanh nghiệp xưa nay làm ăn nghiêm chỉnh một chứng chỉ xanh để giảm bớt phiền hà trong thủ tục. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị việc áp dụng thuế VAT với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đang có nhiều bất cập. Ông Nguyễn Đình Tấn, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, thừa nhận điều này và hứa sẽ đề nghị chính phủ xem xét. Khi Hiệp định thương mại song phương có hiệu lực, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ được hưởng quy chế thương mại bình thường đối với tất cả các mức thuế. Tuy nhiên, chương về Thương mại hàng hóa lại quy định lượng hàng dệt may Việt Nam sẽ bị hạn chế. Vì vậy, ông Lê Quốc Ân cho rằng Hiệp định dệt may sẽ được bàn đến khi kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam cao hơn (năm nay đạt 50 triệu USD). Theo bà Brenda Jakov, Phó chủ tịch Hiệp hội các Nhà nhập khẩu hàng dệt may Mỹ, chưa biết khi nào chính quyền Tổng thống Bush sẽ bàn tính hiệp định dệt may, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều thay đổi như hiện nay. Tuy nhiên, bà khẳng định các công ty Mỹ vẫn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam vì đây là một thị trường rất hấp dẫn. L­u ý ®Õn viÖc chÊp hµnh b¶n quyÒn, nh¨n m¸c s¶n phÈm kiÓu d¸ng th­¬ng m¹i ®Ó tr¸nh g©y tranh chÊp víi doanh nghiÖp kh¸c vµ b¶o vÖ s¶n phÈm cña m×nh khái bÞ lµm nh¸i, lµm hµng gi¶ kÐm chÊt l­îng lµm mÊt uy tÝn cho phÝa ta §©y còng ®ång thêi lµ ý kiÕn theo b¸o ®iÖn tö VnExpress ®­a ra lµ “ Hµng ho¸ ViÖt Nam bÞ lµm gi¶ ngay trªn ®Êt Mü ”. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng g©y thiÖt h¹i vÒ doanh sè b¸n ra mµ cßn ¶nh h­ëng xÊu tíi uy tÝn cña phÝa ta, g©y ra nh÷ng hiÓu lÇm nghiªm träng cã thÓ mÊt c¬ héi kinh doanh trªn n­íc Mü. V× vËy chóng ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi phèi hîp víi c¬ quan luËt ph¸p Mü lo¹i trõ ngay nh÷ng kÎ lîi dông ph¸ ho¹i ta. §ång thêi, c¸c doanh nghiÖp tr­íc khi kinh doanh cÇn t×m hiÓu kü vÒ viÖc chÊp hµnh b¶n quyÒn, th­¬ng hiÖu s¶n phÈm ... vµ cã ®¨ng ký cô thÓ th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña m×nh, vµ c¸c yªu cÇu kh¸c cã liªn quan nh»m h¹n chÕ nh÷ng tranh chÊp cã thÓ x¶y ra. kÕt luËn Trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ hiÖn nay víi xu h­íng quèc tÕ ho¸ toµn cÇu, hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu tham gia vµo quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ nh»m tËn dông lîi thÕ so s¸nh cña m×nh. C¸c doanh nghiÖp tham gia vµo quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng nhiÒu nh­ mét xu thÕ tÊt yÕu cu¶ mét nÒn kinh thÕ më. ViÖt Nam trong xu thÕ héi nhËp ®ang t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cña m×nh hoµ m×nh víi dßng ch¶y cña thÕ giíi. Nh­ng nã còng ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi tham gia ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ tr­íc nhiÒu nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc, ®Æc biÖt lµ khi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü mét thÞ tr­êng lín kh¸ míi mÎ, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tra lêi ®­îc c©u hái liÖu chóng ta ®· hiÓu biÕt nhiÒu vÒ n­íc Mü vµ thÞ tr­êng Mü ch­a, liÖu chóng ta ®· ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm khi kinh doanh víi ®èi t¸c ch­a. §©y lµ c©u hái kh«ng dÔ dµng tr¶ lêi ngay ®­îc víi mçi doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, nã ®ßi hái ph¶i hoµn thiÖn dÇn trong qu¸ tr×nh kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong ®Ò ¸n nµy t«i xin cã nh÷ng nghiªn cøu c¬ b¶n xung quanh vÊn ®Ò t×m hiÓu thÞ tr­êng Mü vµ cã gîi ý ®ãng gãp mét phÇn ý kiÕn nhá bÐ cña m×nh cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi tiÕn hµnh xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, cã sö dông tµi liÖu cña nhiÒu t¸c gi¶ vµ thÇy c«, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nµy, do kiÕn thøc cã h¹n vµ kinh nghiÖm cßn thiÕu nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, ngé nhËn. HiÓu r»ng viÖc häc kh«ng bao giê lµ ®ñ, nªn em rÊt mong cã ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n dÓ hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ò tµi nµy. Thay cho lêi kÕt, mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña TS. NguyÔn ThÞ H­êng,ThS T¹ Lîi, c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa vµ c¸c b¹n ®· gióp t«i hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy. Hµ néi ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2001 Sinh viªn thùc hiÖn Ninh Xu©n H¶i Tµi liÖu tham kh¶o Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Mü sau 5 n¨m nh×n l¹i – T¹p chÝ : Ch©u mü ngµy nay sè 5/2000 – Trang 43 HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú c¬ héi vµ th¸ch thøc – T¹p chÝ ch©u mü ngµy nay sè 4/2000. Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ theo h­íng xuÊt khÈu - T¹p chÝ Kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng sè 4 (th¸ng 8/2001) . Kinh tÕ Hoa Kú nh÷ng n¨m qua vµ dù b¸o thËp niªn ®Çu thÕ kû 21 - T¹p chÝ : Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi sè 2/2000. BiÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam - T¹p chÝ Kinh tÕ ph¸t triÓn sè 46 (4/2001) . Dù kiÕn xuÊt khÈu hµng ho¸ – T¹p chÝ Ngo¹i th­¬ng 2001 sè 8. Tõ hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt – Mü chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÞ tr­êng Mü – T¹p chÝ : Ph¸t triÓn kinh tÕ - Sè 4/2000. ViÖt Nam – Mü ký hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng - T¹p chÝ: Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi sè 4/2000. S¸ch : Quan hÖ ViÖt Nam – Hoa Kú ( ph¸t hµnh n¨m 2000 ) Ch©u ¸ chao ®¶o sau th¶m häa t¹i Mü – Trang 14 – Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam – Sè 126 – ra ngµy 19/10/2000. Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam – Hoa Kú tõ khi b×nh th­êng ho¸ ®Õn nay – t¹p chÝ : Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi – Sè 4/2000. ViÖt Nam – Hoa Kú ký hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng – t¹p chÝ : Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi – sè 4/2000. mét sè vÊn ®Ò vÒ mËu dÞch cña Mü – t¹p chÝ ngo¹i th­îng sè 12 – 18/3/1999 tiÕp cËn thÞ tr­êng Mü – thêi b¸o kinh tÕ sµi gßn – 10/8/2000 biÖn ph¸p ®­a mét sè nhãm hµng th©m nhËp thÞ tr­êng Hoa kú – t¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 5/2001 ph¸t huy vai trß cña céng ®ång doanh nghiÖp ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng - t¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 5/2001 Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng Mü – t¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 17 – n¨m 2000 Vµi nÐt v¨n ho¸ kinh doanh cña ng­êi Mü– t¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 12 – n¨m 2001 C¸nh cöa vµo thÞ tr­êng Mü khã kh¨n h¬n– t¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 27 – n¨m 2001 ThÞ tr­êng Mü cã nÐt kh¸c biÖt mµ doanh nghiÖp viÖt nam cÇn chó ý– t¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 7 – n¨m 2000 ký hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt – Mü b­íc tiÕn qua träng trªn con ®­êng c¶i c¸ch vµ héi nhËp – t¹p chÝ thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam sè 85 – 17/7/2000 lµm thÕ nµo ®Ó xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam – thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam – sè 28 – ra ngµy 7/4/1999 Xóc tiÕn th­¬ng m¹i cßn nghiÖp d­ - b¸o ®iÖn tö : VnExpress.com – thø 2 ngµy 5/11/2001- 08:46 (GMT+7) DÖt may ViÖt Nam xin h¶i quan cÊp chøng chØ xanh – b¸o ®iÖn tö : VnExpress.com – thø 5 ngµy 18/10/2001 – 08:58 (GMT +7) BiÕt vÒ ng­êi qu¸ Ýt – thêi b¸o kinh tÕ Sµi Gßn – sè 49-2001(570), 29-11-2001 Quan hÖ Th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ViÖt - Mü : thùc tr¹ng vµ triÓn väng. Kû yÕu héi th¶o khoa häc - Khoa KT & KDQT -Tr­êng §HKTQD 10/2001. Bé Tµi chÝnh Mü - Tæng côc H¶i quan - H­íng dÉn chi tiÕt vÒ th­¬ng m¹i vµ thñ tôc H¶i quan cho hµng ho¸ nhËp khÈu vµo Mü. Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp VN - 10/ 2001. ThÞ tr­êng Hoa Kú - Mét sè vÊn ®Ò cÇn quan t©m. Héi khoa häc kinh tÕ ViÖt Nam - 4/2000. Nh÷ng khÝa c¹nh ph¸p lý cña luËt Th­¬ng m¹i quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c quy ®Þnh cña WTO. NguyÔn Thanh H­ng - Vô phã vô ChÝnh s¸ch Th­¬ng m¹i §a biªn - Bé Th­¬ng m¹i. Héi nhËp quèc tÕ vµ vÊn ®Ò ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý XNK. Mai V¨n DËu, Bé Th­¬ng m¹i. VÒ HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt Mü. §µi BBC (4/10) Tµi liÖu tham kh¶o ®Æc biÖt - Th«ng tÊn x· ViÖt Nam 10/10/2001. Tr¾c trë trªn con ®­êng b×nh th­êng ho¸ quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Mü (Theo Inter Press Service ) Tµi liÖu tham kh¶o ®Æc biÖt TTXVN 22/10/2001. HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt Mü - T¸c ®éng tíi c¸c ngµnh kinh tÕ VN. DiÔn ®µn Doanh nghiÖp - Sè 83 - 15/10/2001. Doanh nghiÖp Mü vÉn chê thêi c¬ Ngay c¶ khi HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü cã hiÖu lùc. Bót S¬n - Thêi b¸o Kinh tÕ - Sè 125 - 17/10/2001.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTìm hiểu thị trường Mỹ và Một số gợi ý đối với các Doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.doc
Luận văn liên quan