Đề tài Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam

Tại tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương VN Phần I: Khảo sát tổng hợp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam 1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam được thành lập ngày 1/4/1963 tiền thân là cục quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Ngày 21/09/1996, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quyết định số 286 QĐ-NH5 thành lập lại theo mô hình tổng công ty nhà nước nhằm tăng cường, tích tụ tập trung phân công, chuyên môn hoá và hợp tác kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, nâng cao hiệu quả kinh doanh đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Từ đó đến nay, Ngân hàng Ngoại Thương liên tục giữ vai trò chủ lực trong hệ thống Ngân hàng Việt nam. Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam được nhà nước xếp hạng là một trong 23 doanh nghiệp đặc biệt, đồng thời cũng là thành viên hiệp hội Ngân hàng Việt nam và hiệp hội Ngân hàng châu á. Là ngân hàng thương mại phục vụ đối ngoại lâu đời nhất ở Việt nam, Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam luôn được biết đến như là một ngân hàng có uy tín nhất trong các lĩnh vực tài trợ, kinh doanh ngoại hối, thanh toán xuất nhập khẩu, bảo lãnh Ngân hàng và các dịch vụ tài chính Ngân hàng quốc tế như nghiệp vụ thanh toán thẻ tín dụng Visa, Master-Card . Năm 2002, Ngân hàng Ngoại Thương được tạp chí “The Banker” bầu chọn là Ngân hàng có chất lượng thanh toán tốt nhất Việt nam trong 3 năm liên tiếp. Với phương châm “luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt” Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, phát triển mạng lưới chi nhánh tại tất cả các thành phố chính, hải cảng quan trọng và trung tâm thương mại. Tính đến cuối năm 2002, Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam đã phát triển thành một hệ thống bao gồm: - 23 Chi nhánh cấp I và 6 chi nhánh cấp II ở trong nước; - 1 công ty tài chính ở HongKong và 3 văn phòng đại diện ở nước ngoài, tham gia 3 liên doanh với nước ngoài; - Góp vốn cổ phần vào 5 doanh nghiệp (2 công ty bảo hiểm, 3 công ty kinh doanh bất động sản) và 7 Ngân hàng - Có 3 công ty trực thuộc là Công ty Chứng khoán, Công ty cho thuê tài chính, Công ty quản lý tài sản và xiết nợ. Ngân hàng Ngoại Thương có quan hệ đại lý với hơn 1000 ngân hàng tại 85 nước trên thế giới, đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Ngoài vai trò là Ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực tự động hoá thanh toán sử dụng mạng SWIFT, Ngân hàng Ngoại Thương còn được coi là ngân hàng có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhất Việt nam. Gần đây Ngân hàng đã đưa vào sử dụng những sản phẩm mới mang tính đột phá đó là dich vụ Ngân hàng điện tử (VCB-online), dịch vụ quản lý tài khoản tự động, VCB-Tầm nhìn 2010 .và đang tiếp tục phát triển những sản phẩm, tiện ích mới cho khách hàng như hệ thống giao dịch tự động (connect-24), thẻ liên kết . Bên cạnh đó Ngân hàng Ngoại Thương còn là ngân hàng thực hiện tốt nhất chương trình cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại quốc doanh. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, Ngân hàng Ngoại Thương đã xây dựng và đào tạo được một đội ngũ cán bộ luôn nhiệt tình, năng động và tinh thông nghiệp vụ. Nhờ vậy, Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam có khả năng cung cấp cho khách hàng các loại sản phẩm dich vụ ngân hàng với chất lượng cao nhất, giữ vững niềm tin với đông đảo bạn hàng trong và ngoài nứơc. 2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: Kh¶o s¸t tæng hîp t¹i Së giao dÞch Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam ®­îc thµnh lËp ngµy 1/4/1963 tiÒn th©n lµ côc qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam. Ngµy 21/09/1996, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ký quyÕt ®Þnh sè 286 Q§-NH5 thµnh lËp l¹i theo m« h×nh tæng c«ng ty nhµ n­íc nh»m t¨ng c­êng, tÝch tô tËp trung ph©n c«ng, chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c kinh doanh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nhµ n­íc giao, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Tõ ®ã ®Õn nay, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt nam. Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam ®­îc nhµ n­íc xÕp h¹ng lµ mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, ®ång thêi còng lµ thµnh viªn hiÖp héi Ng©n hµng ViÖt nam vµ hiÖp héi Ng©n hµng ch©u ¸. Lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i phôc vô ®èi ngo¹i l©u ®êi nhÊt ë ViÖt nam, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam lu«n ®­îc biÕt ®Õn nh­ lµ mét ng©n hµng cã uy tÝn nhÊt trong c¸c lÜnh vùc tµi trî, kinh doanh ngo¹i hèi, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, b¶o l·nh Ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh Ng©n hµng quèc tÕ nh­ nghiÖp vô thanh to¸n thÎ tÝn dông Visa, Master-Card... N¨m 2002, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®­îc t¹p chÝ “The Banker” bÇu chän lµ Ng©n hµng cã chÊt l­îng thanh to¸n tèt nhÊt ViÖt nam trong 3 n¨m liªn tiÕp. Víi ph­¬ng ch©m “lu«n mang ®Õn cho kh¸ch hµng sù thµnh ®¹t” Ng©n Hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ph¸t triÓn m¹ng l­íi chi nh¸nh t¹i tÊt c¶ c¸c thµnh phè chÝnh, h¶i c¶ng quan träng vµ trung t©m th­¬ng m¹i. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng bao gåm: 23 Chi nh¸nh cÊp I vµ 6 chi nh¸nh cÊp II ë trong n­íc; 1 c«ng ty tµi chÝnh ë HongKong vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi, tham gia 3 liªn doanh víi n­íc ngoµi; Gãp vèn cæ phÇn vµo 5 doanh nghiÖp (2 c«ng ty b¶o hiÓm, 3 c«ng ty kinh doanh bÊt ®éng s¶n) vµ 7 Ng©n hµng Cã 3 c«ng ty trùc thuéc lµ C«ng ty Chøng kho¸n, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh, C«ng ty qu¶n lý tµi s¶n vµ xiÕt nî. Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng cã quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 1000 ng©n hµng t¹i 85 n­íc trªn thÕ giíi, ®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng trªn ph¹m vi toµn cÇu. Ngoµi vai trß lµ Ng©n hµng ®i ®Çu trong lÜnh vùc tù ®éng ho¸ thanh to¸n sö dông m¹ng SWIFT, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng cßn ®­îc coi lµ ng©n hµng cã hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i nhÊt ViÖt nam. GÇn ®©y Ng©n hµng ®· ®­a vµo sö dông nh÷ng s¶n phÈm míi mang tÝnh ®ét ph¸ ®ã lµ dich vô Ng©n hµng ®iÖn tö (VCB-online), dÞch vô qu¶n lý tµi kho¶n tù ®éng, VCB-TÇm nh×n 2010...vµ ®ang tiÕp tôc ph¸t triÓn nh÷ng s¶n phÈm, tiÖn Ých míi cho kh¸ch hµng nh­ hÖ thèng giao dÞch tù ®éng (connect-24), thÎ liªn kÕt... Bªn c¹nh ®ã Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng cßn lµ ng©n hµng thùc hiÖn tèt nhÊt ch­¬ng tr×nh c¬ cÊu l¹i hÖ thèng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh. Tuy nhiªn, quan träng h¬n c¶, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®· x©y dùng vµ ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé lu«n nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ tinh th«ng nghiÖp vô. Nhê vËy, Ng©n Hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam cã kh¶ n¨ng cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c lo¹i s¶n phÈm dich vô ng©n hµng víi chÊt l­îng cao nhÊt, gi÷ v÷ng niÒm tin víi ®«ng ®¶o b¹n hµng trong vµ ngoµi nø¬c. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam Phßng Tæng hîp thanh to¸n Phßng KiÓm tra néi bé Trô së chÝnh S¬ ®å tæ chøc Phßng Tæng hîp vµ ph©n tÝch kinh tÕ Phßng quan hÖ ng©n hµng ®¹i lý Phßng Tæ chøc c¸n bé vµ §µo t¹o Phßng Qu¶n lý tÝn dông Phßng §Çu t­ dù ¸n Héi ®ång Qu¶n trÞ Phßng Quan hÖ kh¸ch hµng Phßng Vèn Phßng Qu¶n lý vèn Liªn doanh cæ phÇn Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh Phßng KÕ to¸n Quèc tÕ Ban KiÓm so¸t Phßng Qu¶n lý thÎ Phßng C«ng nî Trung t©m Thanh to¸n Trung t©m tin häc Phßng Th«ng tin tuyªn truyÒn Ban Tæng Gi¸m ®èc Phßng Qu¶n lý c¸c ®Ò ¸n c«ng nghiÖp Phßng Ph¸p chÕ Phßng Th«ng tin tÝn dông Phßng X©y dùng c¬ b¶n V¨n phßng Phßng Qu¶n trÞ M¹ng l­íi trong n­íc Héi ®ång TÝn dông C¸c c«ng ty con 23 Chi nh¸nh Së Giao dÞch M¹ng l­íi ngoµi n­íc C«ng ty Tµi chÝnh Vinafico t¹i Hong Kong V¨n phßng ®¹i diÖn (Paris,Moscow,Singapore) 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban thuéc së giao dÞch Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng Theo quyÕt ®Þnh sè 223/TCCB ngµy 22/8/1995 cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña mét sè phßng ban nh­ sau: a. Phßng thanh to¸n xuÊt khÈu: - Thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c thanh to¸n hµng xuÊt khÈu, hµng ®æi hµng, gia c«ng hµng xuÊt khÈu vµ dÞch vô ®èi ngo¹i ®­îc ph©n c«ng. - Tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ viÖc ký kÕt c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn ngiÖp vô thanh to¸n hµng xuÊt khÈu, hµng ®æi hµng vµ dÞch vô ®èi ngo¹i víi c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi. - T­ vÊn cho c¸c tæ chøc kinh tÕ trong viÖc ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu,hµng ®æi hµng, gia c«ng hµng xuÊt khÈu vµ dÞch vô ®èi ngo¹i liªn quan ®Õn thanh to¸n quèc tÕ. - LËp b¸o c¸o thèng kª vÒ thanh to¸n hµng xuÊt t¹i Së giao dÞch theo ®Þnh kú quy ®Þnh. - Theo dâi, h¹ch to¸n vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n ®­îc ph©n c«ng. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. b. Phßng thanh to¸n nhËp khÈu - Thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c thanh to¸n hµng nhËp khÈu vÒ mËu dÞch vµ dÞch vô ®èi ngo¹i cña c¸c ®«n vÞ trong n­íc víi n­íc ngoµi qua Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng - Tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ viÖc ký kÕt c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn nghiÖp vô thanh to¸n hµng nhËp khÈu vµ dÞch vô ®èi ngo¹i víi c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi. - T­ vÊn cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong viÖc ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu vµ dÞch vô ®èi ngo¹i liªn quan ®Õn thanh to¸n quèc tÕ . - LËp b¸o c¸o thèng kª vÒ thanh to¸n hµng nhËp tai Së giao dÞch theo ®Þnh kú quy ®Þnh - qu¶n lý theo dâi, h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n ®· ®­îc ph©n c«ng. - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do thèng ®èc giao. c. Phßng hèi ®o¸i: - Thùc hiÖn lÖnh chuyÓn tiÒn ®i n­íc ngoµi vµ thanh to¸n lÖnh chuyÓn tiÒn tõ n­íc ngoµi ®Õn theo c¸c ®èi t­îng ®­îc ph©n c«ng. Thùc hiªn thanh to¸n c¸c ph­¬ng tiÖn chi tr¶ quèc tÕ ®­îc ph©n c«ng. - Qu¶n lý c¸c tµi kho¶n tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ cña c¸c ®èi t­îng ®­îc ph©n c«ng. Qu¶n lý tµi kho¶n tiÕt kiÖm cña kiÒu bµo ë n­íc ngoµi göi t¹i VIETCOMBANK - Tæ chøc mua b¸n ngo¹i tÖ vµ qu¶n lý m¹ng l­íi thu ®æi ngo¹i tÖ - Tham m­u cho Ban l·nh ®¹o vÒ viÖc ký kÕt c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn nghiÖp vô thanh to¸n, chuyÓn ng©n vµ dÞch vô ®èi ngo¹i víi c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc n­íc ngoµi. - LËp b¸o c¸o thèng kª vÒ nghiÖp vô phi mËu dÞch t¹i Së giao dÞch theo ®Þnh kú quy ®Þnh. - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. d. Phßng kÕ to¸n -Tæ chøc thùc hiÖn h¹ch to¸n ph©n tÝch, h¹ch to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh thuéc Héi së Trung ­¬ng. Qu¶n lý toµn bé c¸c tµi kho¶n ph¸t sinh t¹i héi së, trõ c¸c tµi kho¶n ®· ph©n c«ng cho c¸c phßng kh¸c. - Qu¶n lý viÖc më vµ ®ãng tµi kho¶n cña kh¸ch hµng thuéc ph¹m vi qu¶n lý - Tæ chøc phæ biÕn cho kh¸ch hµng vµ c¸c bé phËn trong Héi së vÒ chÕ ®é më vµ sö dông tµi kho¶n, chÕ ®é thanh to¸n cña ngµnh vµ cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n ph¸t dinh t¹i Héi së. - LËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Þnh kú theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. e. Phßng kinh doanh ngo¹i tÖ - C«ng bè tû gia mua b¸n ngo¹i tÖ tÝnh qua §ång ViÖt nam, l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch - Thùc hiÖn mua b¸n ngo¹i tÖ chuyÓn kho¶n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ b»ng ®ång ViÖt nam - ThiÕt lËp quan hÖ kinh doanh ngo¹i tÖ, quan hÖ kinh doanh tiÒn göi gi÷a Së giao dÞch víi c¸c Ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh trong vµ ngoµi n­íc - Qu¶n lý vµ ®èi chiÕu c¸c tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ cã kú h¹n cña VCB ë Ng©n hµng n­íc ngoµi vµ c¸c tµi kho¶n tiÒn gñi ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng t¹i c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i trong n­íc - Tham m­u cho Ban gi¸m ®èc Së giao dÞch trong viÖc x©y dùng h¹n møc mua b¸n ngo¹i tÖ, h¹n møc ®i vay, cho vay cña Së giao dÞch víi c¸c Ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh trong vµ ngoµi n­íc. - Thùc hiÖn b¸o c¸o thèng kª cña Së giao dÞch theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. f. Phßng tÝn dông - Tæ chøc thùc hiÖn huy ®éng vèn §ång ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ b¶o ®¶m ®ñ nguån vèn ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña c¸c doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho vay vµ b¶o l·nh vay vèn trong n­íc b»ng §ång ViÖt nam, ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc trªn c¬ së thÓ lÖ chÕ ®é quy ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc. - KiÓm tra th­êng xuyªn b¶o ®¶m thu nî, l·i ®óng thêi h¹n. - X©y dùng kÕ ho¹ch vèn tÝn dông (b»ng tiÒn ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ) theo ®Þnh kú thuéc Së giao dÞch. - Tæ chøc phæ biÕn, h­íng dÉn kh¸ch hµng vÒ c¸c chÕ ®é thÓ lÖ tÝn dông ®Ó kh¸ch hµng n¾m ch¾c vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc tÝn dông quy ®Þnh - LËp hå s¬ kinh tÕ c¸c ®¬n vÞ vay, cung cÊp th«ng tin, t­ kiÖu kÞp thêi vÒ c¸c ®¬n vÞ vay vèn theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o vµ c¸c chi nh¸nh kh¸c - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i Së giao dÞch vµ lËp b¸o c¸o thèng kª theo ®inh kú quy ®Þnh. - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. g. Phßng ng©n quü -Tæ chøc thùc hiÖn thu chi tiÒn mÆt ViÖt nam, ngo¹i tÖ vµ giÊy tê cã gi¸ rÞ ngo¹i tÖ vµ §ång ViÖt nam t¹i quü vµ c¸c quÇy giao dÞch - X©y dùng kÕ ho¹ch tiÒn mÆt t¹i Së giao dÞch vµ chÊp hµnh chØ tiªu tån quü tiÒn mÆt ®· duyÖt. - TiÕn hµnh c¸c thñ tôc trao ®æi tiÒn mÉu, kinh doanh tiÒn cò, tiÒn l­u niÖm, tiÒn kim khÝ víi tæ chøc vµ c¸ nh©n n­íc ngoµi. - Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i ngo¹i tÖ cÇn thiÕt vµ sÐc du lÞch do n­íc ngoµi ph¸t hµnh ®Ó tæ chøc huÊn luyÖn, phæ biÕn cho c¸c chi nh¸nh vµ quÇy giao dÞch. - Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm b¹c gi¶, phæ biÕn th«ng b¸o kÞp thêi cho toµn hÖ thèng vµ c¸c kh¸ch hµng cã liªn quan. Th«ng b¸o sÐc vµ tiÒn bÝ mËt cÊp cho toµn hÖ thèng. - Tæ chøc theo dâi t×nh h×nh tån quü ngo¹i tÖ, giÊy tê cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh ®­îc ph©n c«ng vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ®iÒu chuyÓn ®­a ®i tiªu thô. Thùc hiÖn c¸c thñ tôc thuéc dÞch vô ®iÒu chuyÓn vµ tiªu thô ngo¹i tÖ. - ChÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn quy tr×nh nghiÖp vô ng©n quü cho c¸n bé trong phßng. - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. h. Phßng tiÕt kiÖm - Thùc hiÖn viÖc thu nhËn vµ tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu.. ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt nam. LËp sao kª sè d­ tiÒn gñi tiÕt kiÖm theo ®Þnh kú - TÝnh l·i vµ tr¶ l·i kÞp thêi theo tõng lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm. - L­u gi÷, theo dâi, ®èi chiÕu gi÷a sao kª kÕ to¸n vµ sè l­u tiÕt kiÖm, theo thêi gian quy ®Þnh th«ng b¸o cho kh¸ch hµng ®èi chiÕu sè d­. - Theo dâi, qu¶n lý chÆt chÏ sæ tiÕt kiÖm tr¾ng. - L­u tr÷ c¸c sè l­u vµ sæ tiÕt kiÖm ®· tÊt to¸n. - Theo dâi, h¹ch to¸n chÝnh x¸c vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n thuéc ph¹m vi ho¹t ®éng cña phßng tiÕt kiÖm . - LËp b¸o c¸o thèng kª vÒ tiÕt kiÖm t¹i Së giao dÞch - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. i. Phßng thanh to¸n thÎ. - Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ®¹i ly­ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ do n­íc ngoµi ph¸t hµnh. - T×m ®èi t¸c vµ cïng víi ®¹i diÖn Ng©n hµng n­íc ngoµi ký hîp ®ång thanh to¸n thÎ víi c¸c ®èi t¸c t¹i ViÖt nam - Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ thanh to¸n VIETCOMBANK theo thÓ lÖ quy ®Þnh - Th«ng b¸o kÞp thêi thÎ bÞ mÊt cho c¸c Ng©n hµng ®¹i lý vµ ®¬n vÞ chÊp nhËn thanh to¸n thÎ VIETCOMBANK - Tæ chøc tuyªn truyÒn, tiÕp xóc víi kh¸ch hµng nh»m giíi thiÖu vµ më réng m¹ng l­íi ¸p dông thÎ thanh to¸n - Gióp ®ì c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®­îc ph©n c«ng trong lÜnh vùc thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ trªn - Më sæ s¸ch nghiÖp vô, lËp b¸o c¸o thèng kª vÒ thanh to¸n thÎ cã ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kiÕn nghÞ thanh to¸n thÎ. - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. j. Phßng vay nî viÖn trî - Qu¶n lý, triÓn khai rót vèn vay, thanh to¸n hµng nhËp thuéc c¸c HiÖp ®Þnh vay nî cña Nhµ n­íc thùc hiÖn qua Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam, thanh to¸n hµng xuÊt tr¶ nî c¸c hiÖp ®Þnh trªn vµ hµng xuÊt thuéc c¸c hiÖp ®Þnh cho n­íc ngoµi vay cña Bé Tµi chÝnh. -Lµm ®¹i lý qu¶n lý, thanh to¸n, cho vay hoÆc b¸n ngo¹i tÖ hé ng©n s¸ch Nhµ n­íc thuéc c¸c hiÖp ®Þnh vay nî, viÖn trî n­íc ngoµi theo uû quyÒn cña Bé Tµi chÝnh. - NhËn vay vèn cña Bé Tµi chÝnh thuéc c¸c hiÖp ®Þnh vay nî, viÖn trî n­íc ngoµi ®Ó cho vay ®Çu t­ trong n­íc theo hîp ®ång tho¶ thuËn víi Bé Tµi chÝnh. - Qu¶n lý triÓn khai c¸c hiÖp ®Þnh vay n­íc ngoµi cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng - Thùc thi kü thuËt nghiÖp vôvÒ b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong n­íc vay vèn n­íc ngoµi nh­: Më L/C tr¶ chËm; Ph¸t hµnh phiÕu hÑn nî; Ký chÊp nhËn b¶o l·nh c¸c hèi phiÕu. - Qu¶n lý c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n liªn quan ®­îc ph©n c«ng - LËp b¸o c¸o c«ng t¸c vay nî viÖn trî theo quy ®Þnh - Phèi hîp víi c¸c phßng §Çu t­, tÝn dông, Phßng C«ng nî ®Ó gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî nÇn d©y d­a, c¸c kho¶n b¶o l·nh tån ®äng ch­a tr¶ ®­îc n­íc ngoµi. - Tham m­u cho ban l·nh ®¹o vÒ viÖc: Ký kÕt hîp ®ång thanh to¸n hµng vay nî, viÖn trî víi n­íc ngoµi. Ký kÕt hîp ®ång ®¹i lý hîp ®ång vay vèn víi Bé Tµi chÝnh vÒ c¸c kho¶n vay nî viÖn trî víi n­íc ngoµi, Ra c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô vay nî, viÖn trî cho c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng , h­íng dÉn vÒ viÖc sö dông vèn vay nî viÖn trî cho c¸c doanh nghiÖp. - T­ vÊn cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong viÖc ký kÕt hîp ®ång nhËp hµng b»ng vèn vay nî viÖn trî cña n­íc ngoµi. - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. k. Phßng giao dÞch - Tæ chøc vµ thùc hiÖn viÖc thu nhËn vµ tr¶ tiÒn gñi tiÕt kiÖm, b¸n vµ thanh to¸n kú phiÕu, tr¸i phiÕu...cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam - Thùc hiÖn viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ b»ng tiÒn mÆt vµ chuyÓn kho¶n - Tæ chøc vµ thùc hiÖn thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ vµ VIETCOMBANK CARD - Thùc hiÖn viÖc cho vay t¹i chç ®èi víi hé t­ nh©n theo quy ®Þnh cña Gi¸m ®èc Së giao dÞch - L­u gi÷, theo dâi, ®èi chiÕu gi÷a sao kª kÕ to¸n vµ sæ l­u tiÕt kiÖm theo thêi gian quy ®Þnh vµ th«ng b¸o cho kh¸ch hµng ®èi chiÕu sè d­. L­u tr÷, b¶o qu¶n c¸c sæ l­uvµ sæ tiÕt kiÖm ®· tÊt to¸n. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng nghiÖp vô göi vÒ Së giao dÞch theo ®Þnh kú - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. l. Tæ thanh to¸n víi c¸c Ng©n hµng - Qu¶n lý c¸c tµi kho¶n cña c¸c Ng©n hµng trong n­íc vµ n­íc ngoµi më t¹i VIETCOMBANK trung ­¬ng - ChÞu tr¸ch nhiÖm më vµ ®ãng tµi kho¶n cña kh¸ch hµng thuéc ph¹m vi qu¶n lý - Thùc hiÖn c¸c lÖn chuyÓn tiÒn do kh¸ch hµng yªu cÇu - LËp vµ göi sao kª tµi kho¶n tiÒn göi cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc - Nghiªn cøu ®Ó t­ vÊn cho Ban Gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò trong quan hÖ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng nh­: BiÓu phÝ, l·i suÊt, tû gi¸, c¬ chÕ ho¹t ®éng tµi kho¶n, Marketing... - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc giao. PhÇn II: Kh¶o s¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam 1. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng ViÖt nam Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆc dï t×nh h×nh tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng kh«ng thuËn lîi, nh­ng ViÖt nam vÉn lu«n gi÷ ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t lo¹i cao trªn thÕ giíi (n¨m 1998: 5,8%; 1999: 4,8%; 2000: 6,7%; 2001: 6,8%; 2002: 7,04%), tõng b­íc c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, kinh doanh...tiÕn tíi héi nhËp hoµn toµn víi kinh tÕ thÕ giíi. §ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung ®ã, ngµnh ng©n hµng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ trªn mäi mÆt. C¸c nhµ tµi chÝnh quèc tÕ ®¸nh gi¸ cao nç lùc vµ thiÖn chÝ cña ChÝnh phñ còng nh­ Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng kinh doanh ng©n hµng phï hîp víi xu thÕ toµn cÇu ho¸, th«ng qua hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh­: NghiÖp vô thÞ tr­êng më (2000), tù do ho¸ tõng b­íc l·i suÊt, ®iÒu chØnh c¬ chÕ tÝn dông, hèi ®o¸i theo h­íng linh ho¹t, tu©n theo quy luËt thÞ tr­êng, c¸c hÖ thèng h¹ tÇng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ hÖ thèng ng©n hµng ®iÖn tö, thanh to¸n liªn ng©n hµng... còng tõng b­íc ®­îc øng dông. §iÓm næi bËt nhÊt trong ho¹t ®éng ng©n hµng trong nh÷ng n¨m qua lµ viÖc thùc hiÖn m¹nh mÏ chñ tr­¬ng t¸i c¬ cÊu ng©n hµng cña ChÝnh phñ. D­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i Nhµ n­íc ®· triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu theo lé tr×nh ®Ò ra víi môc tiªu: Xö lý døt ®iÓm nî tån ®äng, n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh, t¨ng c­êng hiÖu lùc c«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh, ng¨n ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ tõng b­íc phÊn ®Êu ®¹t c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng. Cho ®Õn nay c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i Nhµ n­íc ®· xö lý ®­îc hµng ngh×n tû ®ång nî tån ®äng, tõng b­íc lµm s¹ch b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, cã nh÷ng ng©n hµng nh­ Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam ®· c¬ b¶n hoµn thµnh môc tiªu nµy...§iÒu ®ã cho thÊy b­íc tiÕn míi trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng ViÖt nam tiÕn tíi héi nhËp víi ng©n hµng khu vùc vµ thÕ giíi. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam §­îc sù quan t©m, chØ ®¹o ®óng ®¾n cña ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ víi sù nç lùc cña toµn hÖ thèng, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ. §©y sÏ lµ ®éng lùc quan träng ®èi víi Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng trªn con ®­êng trë thµnh mét ng©n hµng m¹nh trong khu vùc vµ thÕ giíi. §iÒu ®ã thÓ hiÖn trªn nh÷ng mÆt sau: 2.1.Ho¹t ®éng huy ®éng vèn Trong nh÷ng n¨m qua, nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng liªn tôc t¨ng tr­ëng víi tèc ®é kh¸ cao (1998: 30.57%; 1999: 34,17%; 2000: 44,98%; 2001: 16,83%). Víi kÕt qu¶ nµy, trong bèn n¨m liªn tiÕp 1999, 2000, 2001, 2002 Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i cã tæng tÝch s¶n lín nhÊt ViÖt nam. Trong ®ã nguån vèn ngo¹i tÖ vÉn lu«n lµ thÕ m¹nh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng th­êng xuyªn chiÕm trªn 70% tæng nguån vèn. Ta cã thÓ minh ho¹ sù t¨ng tr­ëng tæng nguån vèn qua biÓu ®å sau §¬n vÞ: Tû §ång 2.2. Ho¹t ®éng tÝn dông Nguån vèn t¨ng tr­ëng víi tèc ®é cao céng víi nh÷ng diÔn biÕn tÝch cùc cña nªn kinh tÕ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cña m×nh. D­ nî tÝn dông cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng liªn tôc t¨ng víi tèc ®é cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (n¨m 2000: 54,7%; 2001: 6%; 2002: 66%) §¬n vÞ: Tû §ång Bªn c¹nh ®ã, chÊt l­îng tÝn dông lu«n ®­îc c¶i thiÖn. Møc nî qu¸ h¹n trªn tæng d­ nî liªn tôc gi¶m (2000: 3,3%; 2001: 3%). §ång thêi ®èi t­îng phôc vô cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng còng tõng b­íc thay ®æi theo h­íng t¨ng tû träng giao dÞch víi kh¸ch hµng ngoµi quèc doanh. N¨m 2001, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®· giµnh ra 500 tû ®ång ®Ó lËp quü hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá. 2.3. Ho¹t ®éng ng©n hµng quèc tÕ Víi truyÒn thèng kinh doanh ngo¹i hèi, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lu«n lµ ng©n hµng chñ lùc, dÉn ®Çu trong thanh to¸n quèc tÕ. ThÞ phÇn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lu«n chiÕm kho¶ng 30% tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c¶ n­íc (n¨m 1999 chiÕm 28%; n¨m 2000 lµ 31,1%; 2001 lµ 30,2%). §ång thêi, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng tiÕp tôc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong lÜnh vùc thanh to¸n sö dông m¹ng Swift víi kh¶ n¨ng xö lý tù ®éng, ®é an toµn vµ chÝnh x¸c cao cïng víi møc phÝ hÊp dÉn. Doanh sè xuÊt nhËp khÈu cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng (®¬n vÞ triÖu USD) Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng cßn chñ tr­¬ng ph¸t triÓn ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông, thÎ ATM. Do c¶i tiÕn c«ng nghÖ, c¶i tiÕn chÊt l­îng thÎ, t¨ng thêi gian hiÖu lùc vµ h¹n møc cña thÎ ®ång thêi më réng c¸c h×nh thøc thanh to¸n thÎ míi nh­ JCB, Diner Club, American express...VCB lµ ng©n hµng duy nhÊt ë ViÖt nam chÊp nhËn thanh to¸n c¶ 5 lo¹i thÎ phæ biÕn nhÊt thÓ giíi hiÖn nay. VCB còng lµ ng©n hµng cã thÞ phÇn ph¸t hµnh thÎ vµ thanh to¸n thÎ lín nhÊt. §Õn cuèi n¨m 2002 VCB chiÕm tíi 40% thÞ phÇn thÎ (víi 17000 thÎ) vµ t¨ng tr­ëng b×nh qu©n gÇn 100% mçi n¨m. Doanh sè thanh to¸n thÎ ®Õn th¸ng 6/2002 ®¹t 51,29 triÖu USD chiÕm 45% tæng gi¸ trÞ thanh to¸n thÎ c¶ n­íc.VCB ®· vµ ®ang lµ ng©n hµng cã ­u thÕ nhÊt trong lÜnh vùc cung cÊp c¸c lo¹i h×nh dÞch vô thÎ tÝn dông, thÎ ATM... Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng mÆc dï diÔn ra trong t×nh h×nh cung cÇu ngo¹i tÖ cã nhiÒu biÕn ®éng, tèc ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m, tû gi¸ biÕn ®éng, tû lÖ nhËp siªu cao céng thªm nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ quèc tÕ ®· ¶nh h­ëng phÇn nµo tíi doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ. Tuy nhiªn, do ¸p dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc kinh doanh nh­ ho¸n ®æi, kú h¹n...vµ víi ph­¬ng ch©m h¹n chÕ rñi ro, tËp trung kinh doanh phôc vô kh¸ch hµng, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng vÉn ®iÒu hoµ ®­îc cung cÇu ngo¹i tÖ trong hÖ thèng, gãp phÇn b×nh æn thÞ tr­êng tiÒn tÖ trong n­íc. 2.4. C«ng nghÖ ng©n hµng C«ng nghÖ lu«n lµ mét lÜnh vùc ®­îc Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam quan t©m ®Æc biÖt. Cã rÊt nhiÒu dù ¸n c«ng nghÖ mang tÝnh ®ét ph¸ ®· ®­îc Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng triÓn khai ¸p dông nh­ dù ¸n ng©n hµng b¸n lÎ (VCB-Vision 2010) ®­îc triÓn khai tõ n¨m 2000, dù ¸n VCB-online vµo th¸ng 5/2002 cho phÐp kh¸ch hµng göi tiÒn ë mét n¬i rót tiÒn nhiÒu n¬i ®· ®­îc triÓn khai trong toµn hÖ thèng, hÖ thèng ng©n hµng ®iÖn tö vµ c¸c dù ¸n thanh to¸n liªn ng©n hµng...còng ®· ®­îc Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng tËp trung ®Çu t­ ph¸t triÓn. Do ®ã n¨m 2002, VIETCOMBANK ®· ®­îc t¹p chÝ “The Banker” bÇu chän lµ ng©n hµng cã chÊt l­îng thanh to¸n tèt nhÊt ViÖt nam lÇn thø 3 liªn tiÕp. 2.5. KÕt qu¶ kinh doanh Víi vÞ thÕ cña m×nh, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ng©n hµng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt trong hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam. HÇu hÕt c¸c nguån thu cña ng©n hµng (thu l·i, thu dÞch vô, thu kinh doanh ngo¹i tÖ...) ®Òu t¨ng tr­ëng kh¸. Tæng thu nhËp t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m (1999: 968 tû; 2000: 921 tû; 2001: 1709tû ®ång). Lîi nhuËn tr­íc thuÕ ®¹t 187 tû n¨m 1999; 212 tû n¨m 2000; 312 tû n¨m 2001. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®· trÝch lËp ®­îc mét kho¶n dù phßng ®¸ng kÓ. §Õn cuèi n¨m 2002 Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®· trÝch lËp quü dù phßng rñi ro ®¹t 2178 tû ®ång. Do ®ã tû lÖ nî tån ®äng ®· gi¶m ®¸ng kÓ so víi c¸c n¨m tr­íc, gãp phÇn lµm trong s¹ch b¶ng tæng kÕt tµi s¶n. 2.6. T×nh h×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®· ®­îc thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè 149/2001-Q§-TTg. Sau 2 n¨m thùc hiÖn, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ hÕt søc tù hµo. Trong 4562 tû nî tån ®äng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2000 th× ®Õn thêi ®iÓm 30/6/2002 ®· xö lý ®­îc 2559 tû ®ång, ®iÒu ®ã cho thÊy môc tiªu lµm s¹ch b¶ng tæng kÕt tµi s¶n cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng hiÖn ®· ®­îc gi¶i quyÕt c¬ b¶n VÒ viÖc n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, x©y dùng qu¸ tr×nh qu¶n lý rñi ro ng©n hµng, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®· xóc tiÕn thµnh lËp c¸c uû ban qu¶n lý rñi ro vµ qu¶n lý tµi s¶n tõ cuèi n¨m 2001 vµ ®ang triÓn khai ch­¬ng tr×nh cho ho¹t ®éng cña ban kiÓm to¸n néi bé. N¨m 2000 VCB ®· khai tr­¬ng c«ng ty AMC gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é khai th¸c xö lý nî tån ®äng... Qua nh÷ng thµnh c«ng trªn cho thÊy VIETCOMBANK lµ ng©n hµng cã b­íc tiÕn nhanh nhÊt vµ hiÖu qu¶ râ rÖt nhÊt trong 3 vÊn ®Ò c¬ b¶n ®ã lµ: cã b­íc tiÕn ®¸ng kÓ trong viÖc c¬ cÊu l¹i tµi chÝnh, xö lý nî tån ®äng; §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ tæ chøc ®iÒu hµnh; TÝch cùc trong viÖc ¸p dông c«ng nghÖ míi, ®­a ra nh÷ng tiÖn Ých vµ dÞch vô míi. 3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng 3.1. Nh÷ng lîi thÕ c¬ b¶n Thø nhÊt: Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lµ mét trung t©m héi tô c¸c nguån ngo¹i tÖ m¹nh trong n­íc, chñ yÕu lµ ng¾n h¹n Trong nhiÒu n¨m liªn tôc, nguån vèn huy ®éng ngo¹i tÖ ®Òu t¨ng, ngay c¶ c¸c n¨m cã khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc vµ lu«n chiÕm trªn 70% tæng nguån vèn. N¨m 1998 tiÒn göi ngo¹i tÖ cña d©n chóng vµo VCB t¨ng gÊp ®«i n¨m 1997, c¸c n¨m sau ®Òu tiÕp tôc t¨ng vµ chiÕm mét tû lÖ ®¸ng kÓ trong tæng nguån vèn. Cuèi n¨m 2001, nguån vèn ngo¹i tÖ huy ®éng trªn hai thÞ tr­êng quy ®æi ra USD cã sè d­ lµ: 3602 triÖu USD t­¬ng ®­¬ng 54336,17 tû VND. L­îng ngo¹i tÖ huy ®éng cña VCB lu«n gi÷ thÞ phÇn trªn 46% qua nhiÒu n¨m. §Æc tr­ng nµy chÝnh lµ c¬ së t¹o nªn søc m¹nh cña VCB trong qóa tr×nh ho¹t ®éng, thÓ hiÖn râ nhÊt trªn tµi kho¶n Nostro t¹i c¸c ng©n hµng lín ë n­íc ngoµi, nã nh­ mét ®iÓm tùa cho c¸c ho¹t ®éng b¶o l·nh L/C, ph¸t huy m¹ng Swift, tiÒn ký göi, tÝn dông ng¾n h¹n, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ c¶ thu nhËp cña VCB. N¨m 2001, tæng thu l·i tiÒn göi vµ cho vay lµ 3592 tû ®ång th× thu tõ n­íc ngoµi 2368 tû VND b»ng 65,9% Thø hai: Kh¸ch hµng tÝn dông cña VIETCOMBANK chñ yÕu lµ nh÷ng kh¸ch hµng lín vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc §©y lµ mét lîi thÕ v× kh¸ch hµng cña VCB chñ yÕu lµ kh¸ch hµng lín, kÓ c¶ ë nguån vèn vµ sö dông vèn, ®ã lµ nh÷ng ®¹i doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh dÇu khÝ, b­u chÝnh viÔn th«ng, hµng kh«ng, c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c ng©n hµng lín ë n­íc ngoµi. Cuèi n¨m 2001 trong sè 16505 tû ®ång tæng d­ nî th× c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc sö dông 12844 tû chiÕm 75% tæng d­ nî vµ tû lÖ nµy cßn cã thÓ cao h¬n trong c¸c n¨m sau khi VCB thùc hiÖn c¸c cam kÕt tÝn dông ®· ký. §iÒu ®ã cho thÊy n¨ng lùc tµi chÝnh vµ n¨ng lùc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n lín cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lµ rÊt tèt, do ®ã tõng b­íc n©ng cao vÞ thÕ cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng trªn th­¬ng tr­êng Thø ba: Cã c¬ cÊu nguån vèn hîp lý Tæng nguån vèn huy ®éng ë hai thÞ tr­êng cuèi n¨m 2001 lµ 71.124 tû VND. Trong ®ã tiÒn göi kh«ng kú h¹n chiÕm 49%; TiÒn göi cã kú h¹n 12 th¸ng trë xuèng chiÕm 28,2%; tiÒn göi trªn 12 th¸ng chiÕm 21,9%; tiÒn göi kú h¹n trªn 5 n¨m chiÕm 0.9%. Nh­ vËy, nguån vèn ng¾n h¹n d­íi 12 th¸ng vµ kh«ng kú h¹n chiÕm 77,2% tæng nguån huy ®éng. §©y lµ mét ®Æc tr­ng lín quy ®Þnh néi dung ho¹t ®éng kinh doanh, nã cã thÓ minh chøng ®óng ®¾n VIETCOMBANK chèt nh÷ng sè d­ lín trªn tiÒn göi ë n­íc ngoµi. Nguån vèn ng¾n h¹n, nhÊt lµ kh«ng kú h¹n lín cÊu thµnh gi¸ vèn ®Çu vµo thÊp, t¹o ra nh÷ng kho¶n l·i còng rÊt lín tõ tiÒn göi cã kú h¹n dµi h¬n ë n­íc ngoµi. §ã còng lµ lý do gi¶i thÝch v× sao lîi nhuËn chñ yÕu cña VCB phÇn lín tõ n­íc ngoµi mang l¹i Thø t­: H×nh thµnh c¸c trung t©m giao dÞch cùc lín. Héi së chÝnh huy ®éng vèn ë thÞ tr­êng b»ng tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh céng l¹i. nÕu tÝnh c¶ vèn huy ®éng trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng sÏ cßn lín h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c chi nh¸nh lín kh¸c nh­ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ vòng tÇu cã doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu b»ng 71% toµn ngµnh...®Æc tr­ng nµy gióp VCB gi÷ ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh dÔ dµng h¬n 3.2. Nh÷ng th¸ch thøc tiÒm Èn MÆc dï trong thêi gian qua, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®· tá ra lµ mét ng©n hµng ho¹t ®éng tèt nhÊt trªn nhiÒu mÆt ë ViÖt nam, tuy nhiªn ®Ó trë thµnh mét ng©n hµng m¹nh trong khu vùc vµ thÕ giíi Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng cßn ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu th¸ch thøc, ®ã còng lµ nh÷ng h¹n chÕ mµ Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ch­a gi¶i quyÕt ®­îc ®ã lµ: 3.2.1: Th¸ch thøc tõ néi bé Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng Thø nhÊt: ®ã lµ sù bÊt cËp trong mèi quan hÖ gi÷a huy ®éng vµ cho vay Nh­ ta ®· biÕt, nguån vèn huy ®éng chñ yÕu cña VCB lµ nguån ng¾n h¹n trong khi ®ã l¹i dïng ®Ó tµi trî cho c¸c dù ¸n dµi h¹n ®iÒu nµy sÏ dÉn tíi sù lÖch pha vÒ kú h¹n, nguån gèc cña rñi ro l·i suÊt vµ rñi ro thanh kho¶n, ®iÒu mµ ng©n hµng nµo còng ph¶i tÝnh to¸n thËn träng. Do ®ã, ®Ó ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng cÇn cã kÕ ho¹ch t¨ng nguån vèn dµi h¹n song song víi viÖc tham gia vµo c¸c dù ¸n lín Thø hai: ®ã lµ sù thiÕu c©n ®èi gi÷a c¸c nhãm kh¸ch hµng tÝn dông vµ huy ®éng. MÆc dï kh¸ch hµng lín vµ kh¸ch hµng doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ thÕ m¹nh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng nh­ng trong m«i tr­êng kinh doanh cã tÝnh c¹nh tranh cao nh­ hiÖn nay th× viÖc tËp trung chñ yÕu vµo c¸c nhãm kh¸ch hµng lín nh­ hiÖn nay sÏ kh«ng ®¶m b¶o cho viÖc h¹n chÕ rñi ro tÝn dông vµ tranh giµnh thÞ phÇn trong khi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc th­êng thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝn dông. V× vËy, viÖc më réng ®èi t­îng phôc vô nh­ doanh nghiÖp võa vµ nhá, kh¸ch hµng t­ nh©n sÏ gãp phÇn chia sÎ rñi ro cho ng©n hµng. Thø ba: ViÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng Cã thÓ nãi trong t×nh h×nh hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë n­íc ta ®Òu kh«ng ngõng c¹nh tranh nhau b»ng c¸ch ®­a ra nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô míi vµ c¸c tiÖn Ých míi cho kh¸ch hµng. §iÒu nµy còng ®ßi hái ë Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ph¶i dùa trªn nh÷ng thÕ m¹nh vÒ c«ng nghÖ, nguån nh©n lùc...thiÕt kÕ thªm nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô míi ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng nh­ nh÷ng dÞch vô chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu, cho vay cÇm cè b»ng cæ phiÕu, c¸c chøng kho¸n kh¸c... Thø t­: Hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh. Cã thÓ nãi hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh ®Òu r¬i vµo t×nh tr¹ng bè trÝ nh©n sù kh«ng hîp lý nhÊt lµ ë c¸c chi nh¸nh c¬ së. Cho nªn ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng còng cÇn chó träng ®Õn kh©u tæ chøc c¸n bé. §ång thêi tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc nh»m ®em l¹i sù tho¶ m·n tèt nhÊt cho kh¸ch hµng 3.2.2: Th¸ch thøc tõ phÝa m«i tr­êng Trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay, ®Ó ph¸t huy mäi nguån lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, §¶ng vµ Nhµ n­íc chñ tr­¬ng më cña héi nhËp víi quèc tÕ. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ qua viÖc héi nhËp vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi nh­ AFTA, ASEAN, vµ míi ®©y nhÊt lµ hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü. §ã võa lµ nh÷ng c¬ héi kinh doanh míi nh­ng còng ®Æt mçi ng©n hµng tr­íc mét sù c¹nh tranh gay g¾t kh«ng chØ gi÷a c¸c ng©n hµng trong n­íc mµ cßn gi÷a ng©n hµng trong n­íc víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi. Trong nhiÖm vô cña m×nh, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng phÊn ®Êu ®¹t ®­îc môc tiªu trë thµnh ng©n hµng m¹nh trong khu vùc vµ quèc tÕ, lµm ®ßn bÈy cho c¸c ng©n hµng kh¸c ph¸t triÓn. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh chiÕn l­îc ph¸t triÓn cô thÓ nh»m kh«ng chØ gi÷ v÷ng vÞ thÕ lµ ng©n hµng ®øng ®Çu trong n­íc mµ cßn trë thµnh ng©n hµng m¹nh trong khu vùc. PhÇn III: Kh¶o s¸t chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam ®Õn n¨m 2010 1. Môc tiªu vµ ph­¬ng ch©m Môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam ®Õn n¨m 2010 lµ: PhÊn ®Êu trë thµnh mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i hµng ®Çu ë ViÖt nam, ho¹t ®éng ®a n¨ng, kÕt hîp b¸n bu«n víi b¸n lÎ, më réng c¸c dÞch vô Ng©n hµng, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ trong n­íc vµ trë thµnh mét Ng©n hµng quèc tÕ khu vùc Ph­¬ng ch©m ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lµ: * §èi víi Ng©n hµng: An toµn - HiÖu qu¶ - T¨ng tr­ëng. An toµn trong mäi lÜnh vùc kinh doanh. HiÖu qu¶ mang ý nghÜa kinh tÕ x· héi. T¨ng tr­ëng phï hîp víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ngµnh ng©n hµng * §èi víi kh¸ch hµng: §em ®Õn cho kh¸ch hµng sù an toµn tiÒn göi, phôc vô nhanh chãng víi gi¸ rÎ. Kh¸ch hµng chÝnh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lµ c¸c Tæng c«ng ty lín, c¸c doanh nghiÖp lín ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i-xuÊt nhËp khÈu, kh¸ch hµng cã ®Þa bµn ho¹t ®éng chÝnh t¹i c¸c Thµnh phè vµ c¸c khu vùc kinh tÕ cã tiÒm n¨ng. 2. ChiÕn l­îc chung ChiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®Õn n¨m 2010 cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi qu¸ tr×nh cñng cè, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam. §ã lµ ®Þnh h­íng quyÕt ®Þnh b­íc ph¸t triÓn míi c¶ vÒ chÊt vµ l­îng. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn nµy lµ sù kh¼ng ®Þnh h­íng ®i ®óng ®¾n cña mét Ng©n hµng cã bÒ dÇy truyÒn thèng vÒ ho¹t ®éng Ng©n hµng ®èi ngo¹i, ®· ®ãng gãp nhiÒu cho sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, kh«i phôc kinh tÕ ®Êt n­íc vµ phôc vô qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt n­íc. 2.1 NhiÖm vô cña chiÕn l­îc NhiÖm vô träng t©m cña chiÕn l­îc chung ph¸t triÓn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lµ h­íng tíi viÖc tõng b­íc x©y dùng mét Ng©n hµng hiÖn ®¹i, héi nhËp ®­îc víi quèc tÕ: -X©y dùng mét m« h×nh tæ chøc khoa häc, phï hîp víi môc tiªu kinh doanh, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña mäi cÊp; x©y dùng bé m¸y qu¶n lý hiÖu qu¶ cao, n¨ng ®éng, võa ®¶m b¶o c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n­íc, võa ®¸p øng ®­îc ®ßi hái ngµy cµng cao cña c¬ chÕ thÞ tr­êng -X©y dùng hÖ thèng c«ng nghÖ Ng©n hµng hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn võa cã kh¶ n¨ng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm Ng©n hµng míi, võa n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý, kiÓm so¸t chèng rñi ro. HÖ thèng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®­îc coi lµ h¹ tÇng, lµ ®ßn bÈy cña sù ph¸t triÓn. -X©y dùng ®éi ngò c¸n bé cã phÈm chÊt chÝnh trÞ cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cã n¨ng lùc chuyªn m«n, cã kiÕn thøc, võa biÕt qu¶n lý tèt, võa kinh doanh giái, ®ång thêi t¹o ra nh÷ng chuyªn gia hµng ®Çu nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ Ng©n hµng hiÖn ®¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ truêng. Trªn c¬ së ph©n tÝch vµ dù ®o¸n t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ®¸nh gi¸ ®óng thÕ m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh trong bèi c¶nh cã nhiÒu lo¹i h×nh Ng©n hµng cïng ho¹t ®éng, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn trªn c¸c mÆt cô thÓ sau: 2.2. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng 2.2.1. VÒ s¶n phÈm * Thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p kh¬i t¨ng nguån vèn: - KhuyÕn khÝch d©n c­ më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­: tiÒn göi kh«ng kú h¹n, tiÒn göi cã h¹n chÕ sè lÇn rót trong th¸ng, khèng chÕ sè d­ tèi thiÓu ®­îc tr¶ l·i, tiÒn göi sæ tiÕt kiÖm, tiÒn göi tiÕt kiÖm dïng cho môc ®Ých cô thÓ, tiÒn göi víi dÞch vô tù ®éng chuyÓn th¼ng vµo tµi kho¶n, tiÒn göi cã dÞch vô thanh to¸n ho¸ ®¬n, tiÒn göi cã sè d­ nhÊt ®Þnh ®­îc tr¶ l·i theo l·i suÊt thÞ tr­êng tiÒn tÖ, ph¸t hµnh kú phiÕu göi tiÒn víi l·i suÊt cè ®Þnh ®­îc tr¶ l·i ®Þnh kú. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch gåm cÊp sÐc miÔn phÝ, sö dông ATM, göi tiÒn mét n¬i rót nhiÒu n¬i... - Thu hót c¸c doanh nghiÖp më vµ sö dông tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n cã c¸c dÞch vô tiÖn Ých nh­ thanh to¸n trong hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng miÔn phÝ, trang bÞ hÖ thèng nèi m¹ng trùc tiÕp víi Ng©n hµng ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vèn chñ ®éng, nhanh chãng, ®­îc vay víi l·i suÊt ­u ®·i, cÊp sÐc thanh to¸n miÔn phÝ, c¸c dÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh, thanh to¸n sÐc nhanh, t­ vÊn doanh nghiÖp miÔn phÝ vÒ ngo¹i hèi vµ c¸c biÖn ph¸p chèng rñi ro tû gi¸ trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, t­ vÊn nghiÖp vô qu¶n lý tµi s¶n cã sinh lêi cho doanh nghiÖp... * §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc sö dông vèn Ngoµi c¸c nghiÖp vô tÝn dông truyÒn thèng, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng sÏ më réng c¸c nghiÖp vô míi: - §Çu t­ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu C«ng ty, mua cæ phÇn C«ng ty, hïn vèn liªn doanh, lËp quü ®Çu t­ vµ t­ vÊn ®Çu t­; - Liªn kÕt víi B¶o hiÓm, B­u ®iÖn ®Ó më réng b¸n s¶n phÈm; - Cho vay t­ nh©n dïng cho môc ®Ých tiªu dïng, thÎ tÝn dông, thÎ ng©n hµng ®Ó tr¶ tiÒn mua hµng b»ng viÖc ghi nî tµi kho¶n tiÒn göi, cho vay tr¶ gãp... - ¸p dông c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô th­¬ng m¹i nh­: cho vay chiÕt khÊu c¸c chøng tõ cã gi¸, cho vay bï ®¾p vèn l­u ®éng, cho vay ng¾n h¹n bï ®¾p vèn t¹m thêi do nguån ph¶i thu ch­a vÒ kÞp, cho vay thu mua hµng xuÊt hoÆc lµm hµng xuÊt khÈu, cho vay x©y dùng nhµ cöa, trô së ®Ó b¸n hoÆc cho thuª, dÞch vô Factoring... * Më thªm c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô ®Çu t­ phôc vô kh¸ch hµng nh­: dÞch vô qu¶n lý tiÒn, qu¶n lý rñi ro b»ng c¸c s¶n phÈm hedging, derivatives, chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸, dÞch vô tr¶ vµ chuyÓn tiÒn tËn nhµ, dÞch vô cung cÊp th«ng tin ng©n hµng b»ng ®iÖn tho¹i... * Më ng©n hµng phôc vô kh¸ch hµng c¸ nh©n, ng©n hµng t¹i nhµ, ng©n hµng ®Çu t­ vµ m«i giíi chøng kho¸n... 2.2.2. VÒ gi¸ c¶ vµ phÝ dÞch vô: - Qu¸ tr×nh c¹nh tranh buéc c¸c ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n kü chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ phÝ dÞch vô ®Ó võa cã lîi nhuËn, võa thu hót kh¸ch hµng. Xu thÕ chung lµ võa gi¶m margin l·i suÊt, võa cung cÊp dÞch vô miÔn phÝ ®i kÌm. MÆt kh¸c, viÖc ®Þnh gi¸ ph¶i s¸t gi¸ thÞ tr­êng. TÊt c¶ nh÷ng ®ßi hái ®oa buéc ng©n hµng ph¶i bè trÝ nh©n lùc, s¾p xÕp tæ chøc khoa häc gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh ë møc thÊp nhÊt ®Ó cã thÓ t¨ng thªm lîi nhuËn. ViÖc ®Þnh gi¸ ph¶i ®¹t ®­îc ý nghÜa then chèt cña vÊn ®Ò lµ lµm cho kh¸ch hµng thÊy ®­îc gi¸ trÞ mµ ng©n hµng ®em l¹i cho hä. Th­íc ®o hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch trªn lµ ph¶i ®¶m b¶o sù hµi lßng cña kh¸ch hµng. - ViÖc ®Þnh gi¸ sÏ thay ®æi tuú theo môc tiªu cña ng©n hµng lµ: t¨ng tr­ëng nguån vèn hoÆc tÝn dông, t¨ng thÞ phÇn, t¨ng lîi nhuËn t¨ng vèn kh¶ dông hay æn ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cã hay Nî trong thêi kú cã biÕn ®éng, gi÷ ch©n kh¸ch hµng truyÒn thèng hay thu hót kh¸ch hµng míi. MÆt kh¸c, cÇn x¸c ®Þnh môc tiªu cña ng©n hµng lµ cung cÊp dÞch vô ®a d¹ng víi gi¸ trÞ tÇm trung b×nh hay cung cÊp mét sè dÞch vô cao cÊp gi¸ trÞ cao ®Ó ®Þnh gÝa phï hîp, ®ång thêi tæ chøc bé m¸y vµ bè trÝ c¸n bé phôc vô môc tiªu ®ã. - CÇn xem xÐt gi¸ c¶ cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ ­u tiªn trong tõng thêi kú - Nghiªn cøu ban hµnh vµ ¸p dông nhiÒu møc l·i suÊt kh¸c nhau ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng trªn c¬ së ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro vµ ph©n lo¹i kh¸ch hµng. §iÒu hµnh tû gi¸ vµ l·i suÊt linh ho¹t, kÞp thêi , ®¹t hai môc tiªu: An toµn – lîi nhuËn. Cung cÊp nhiÒu dÞch vô tiÖn Ých miÔn phÝ hoÆc phÝ thÊp ®èi víi c¸c ®èi t­îng cã nguån tiÒn göi lín vµ æn ®Þnh. Nghiªn cøu ®¸p øng c¸c yªu cÇu riªng biÖt, ®Æc thï cña tõng lo¹i kh¸ch hµng hay s¶n phÈm chÊt l­îng cao ®Ó t¨ng thu phÝ. 2.2.3. Nh÷ng biÖn ph¸p thóc ®Èy - Thùc hiÖn qu¶ng c¸o b¸n s¶n phÈm, qu¶ng c¸o b¸o chÝ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh»m x©y dùng danh tiÕng, h×nh ¶nh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng trong giíi doanh nghiÖp còng nh­ trong qu¶ng ®¹i d©n chóng - Më thªm giê giao dÞch hµng ngµy ®èi víi c¸c quÇy b¸n lÎ - Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n ... 2.2.4. Tæ chøc hÖ thèng cung cÊp s¶n phÈm vµ dÞch vô: - Më réng m¹ng l­íi c¸c chi nh¸nh. Chó träng më thªm c¸c phßng giao dÞch vÖ tinh víi m« h×nh gän nhÑ nh»m t¨ng nhanh nguån vèn vµ phôc vô réng r·i kh¸ch hµng - Trang bÞ hÖ thèng ATM, tæ chøc m¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý phôc vô nhu cÇu thanh to¸n nhanh, thuËn tiÖn, an toµn, chi phÝ thÊp. - Liªn kÕt hÖ thèng ATM kh¸c, ¸p dông Telemarketing, liªn kÕt víi c¸c siªu thÞ, cöa hµng, cöa hiÖu ®Ó hä chÊp nhËn thanh to¸n thÎ cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng 2.3. ChiÕn l­îc chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh 2.3.1. X©y dùng t«n chØ hay quy ­íc chung cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng nh»m: - Ph¸p quy ho¸ nh»m tu©n thñ ®óng mäi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ cña ngµnh ng©n hµng - Gi÷ g×n vµ x©y dùng b¶n s¾c riªng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®Ó ph¸t huy uy tÝn vµ danh tiÕng - T¹o dùng vai trß ®i ®Çu trong hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam c¶ vÒ nghiÖp vô ng©n hµng phôc vô doanh nghiÖp lÉn ng©n hµng phôc vô kh¸ch hµng c¸ nh©n - T«n chØ cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lµ cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng hoµn h¶o cho kh¸ch hµng, qu¸n triÖt s©u s¾c ph­¬ng ch©m mang l¹i thµnh c«ng cho kh¸ch hµng lµ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña ng©n hµng - X©y dùng ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, kinh doanh trung thùc. C¸n bé ng©n hµng ®Æt tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc cña c¬ quan lªn trªn hÕt, t©n tuþ, liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­; - Kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nh»m ®ãng gãp nhiÒu nhÊt cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®ång thêi c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¬ quan - §éng viªn c¸n bé nh©n viªn b»ng nhiÒu chÕ ®é phóc lîi: th­ëng vËt chÊt, cho ®i ®µo t¹o, dù c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô trong vµ ngoµi n­íc, n©ng l­¬ng tr­íc h¹n, ®Ò b¹t, cÊt nh¾c...nh»m båi d­ìng nh©n tµi, gi÷ ®­îc c¸n bé cèt c¸n vµ c¸c chuyªn gia giái, g¾n bã vµ tiÕn th©n cïng víi sù nghiÖp ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam - Më réng d©n chñ trong c¬ quan ®Ó ph¸t huy s¸ng kiÕn, ®éng viªn s­c lùc trÝ tuÖ vµ kh¶ n¨ng cña c¸n bé trong kinh doanh vµ qu¶n lý, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp cña c¶ c¬ quan - Tæ chøc häc tËp t«n chØ trong toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®Ó mäi ng­êi hiÓu râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh ®èi víi c¬ quan. Mçi ng­êi khi vµo c¬ quan ®Òu tù nguyÖn tu©n thñ môc tiªu cña c¬ quan, v× c¬ quan, v× truyÒn thèng lÞch sö cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®Ó ®ãng gãp søc m×nh vµo sù nghiÖp chung cña Ng©n hµng 2.3.2. Ban hµnh vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc tiªn tiÕn phï hîp vÒ qu¶n trÞ ®iÒu hµnh - Ban hµnh c¸c quy chÕ qu¶n lý nghiÖp vô võa nghiªm tóc, an toµn, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t huy ®­îc trÝ s¸ng t¹o n¨ng ®éng - Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch tÝnh tù gi¸c ph¸t huy n¨ng lùc, së tr­êng - Xo¸ bá t­ t­ëng b×nh qu©n chñ nghÜa, x©y dùng nÕp lµm viÖc míi, lÊy hiÖu qu¶ c«ng t¸c lµm th­íc ®o ®Ó n©ng l­¬ng, th­ëng; - Ph©n cÊp, ph©n quyÒn ®èi víi tõng cÊp ®Ó râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng ng­êi; - X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc phï hîp, ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t ë mäi cÊp tõ Trung ­¬ng vµ Ban l·nh ®¹o ®Õn c¸c ph©n hµnh nghiÖp vô, nh­ng l¹i th«ng tho¸ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho cÊp d­íi ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng lµm lîi cho c¬ quan, gi¶i quyÕt ®­îc mäi khã kh¨n vµ kh«ng vi ph¹m luËt ph¸p, t¹o ®­îc sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn vµ c¸ nh©n - X©y dùng kÕ ho¹ch chi tiªu tµi chÝnh hµng n¨m hîp lý cho tõng bé phËn trªn c¬ së tæng hoµ kÕ ho¹ch cña c¶ ng©n hµng lµ mét ®éng lùc thiÕt yÕu ®Ó ®¹t ®­îc sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c bé phËn trong khu«n khæ kiÓm so¸t ®­îc kÕ ho¹ch chung cña c¶ c¬ quan. 2.3.3. Thay ®æi m« h×nh tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng cho phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô trong thêi kú míi: - Cñng cè vai trß ®Çu n·o cña héi së trung ­¬ng. T¨ng c­êng qu¶n lý vµ kiÓm so¸t cña Trung ­¬ng ®Ó b¶o ®¶m an toµn cho toµn hÖ thèng, ®ång thêi n¾m ch¾c mäi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh cho phï hîp. C¸c phßng ban Trung ­¬ng ph¶i hç trî cho Ban l·nh ®¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh s¾c bÐn, nhanh nhËy vµ chÝnh x¸c, ®ång thêi ®«n ®èc, hç trî c¸c chi nh¸nh b»ng c¸c h­íng dÉn, chØ thÞ cô thÓ ®Ó thùc thi cã hiÖu qu¶ c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña ban l·nh ®¹o - X©y dùng m« h×nh chuÈn thèng nhÊt cho c¸c chi nh¸nh, c¸c phßng giao dÞch - T¸ch ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n lÎ phôc vô d©n c­ (nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm, thanh to¸n sÐc, chuyÓn tiÒn c¸ nh©n, sö dông thÎ ...) thµnh bé phËn riªng gäi lµ Ng©n hµng phôc vô kh¸ch hµng c¸ nh©n. TËp trung marketing d©n c­ göi tiÒn vµo ng©n hµng vµ sö dông thÎ ng©n hµng ®Ó thanh to¸n c¸c nhu cÇu mua s¾m hµng ho¸ tiªu dïng ë c¸c cöa hµng, cña hiÖu. Thö nghiÖm cho vay mua nhµ tr¶ gãp, cho vay mua ®å dïng gia ®×nh... - Cñng cè vµ x©y dùng ng©n hµng phôc vô doanh nghiÖp ; §­a ra nhiÒu s¶n phÈm míi ®¸p øng yªu cÇu cña doanh nghiÖp, thiÕt kÕ c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch trän gãi ®Ó hÊp dÉn vµ gi÷ kh¸ch hµng g¾n bã víi Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng - T¨ng c­êng bé phËn phôc vô c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông víi c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó ph¸t triÓn nghiÖp vô b¸n bu«n - Ph¸t triÓn bé phËn ho¹t ®éng nghiÖp vô ng©n hµng ®Çu t­; t¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cho kh¸ch hµng víi kinh doanh cho ng©n hµng, tÝch cùc tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n trong vµ ngoµi n­íc -Tõng b­íc h×nh thµnh c¸c c«ng ty con ho¹t ®éng chuyªn doanh trong c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh ®Ó b¾t kÞp nhu cÇu ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng - Sím cã mét sè chi nh¸nh ë n­íc ngoµi ®Ó tham gia thùc sù vµo ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng vèn quèc tÕ 2.3.4. X©y dùng chØ tiªu kinh doanh - Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh chung cña c¶ hÖ thèng. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch chung, ph©n bæ chØ tiªu ho¹t ®éng, chØ tiªu lîi nhuËn cho tõng chi nh¸nh; - PhÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng nguån vèn huy ®éng 15%/n¨m; t¨ng doanh thu b»ng c¸ch n©ng tû lÖ sö dông vèn lªn 65-70%; t¨ng thu nhËp tr­íc thuÕ 15-20%/n¨m... - C¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh doanh trong kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ®Þnh kú ®­îc x©y dùng trong phÇn “ Nh÷ng nhiÖm vô chiÕn l­îc vµ ®Þnh h­íng cô thÓ” 2.3.5. ChiÕn l­îc chung vÒ con ng­êi ChiÕn l­îc chung vÒ con ng­êi cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®Õn n¨m 2010 lµ x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt, cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng 2.4. ChiÕn l­îc chung vÒ c«ng nghÖ ChiÕn l­îc nµy nh»m thùc hiÖn mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng tõ nay ®Õn n¨m 2010 lµ x©y dùng c¬ së c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, phôc vô tèt kh¸ch hµng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng vµ ®­a Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ngang tÇm víi c¸c ng©n hµng trong khu vùc, tiÕn tíi héi nhËp quèc tÕ. KÕt luËn Qua 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt nam ®· tõng b­íc tù kh¼ng ®Þnh lµ ng©n hµng tèt nhÊt cña ViÖt nam vµ lµ chiÕc cÇu nèi hiÖu qu¶, an toµn gi÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam víi c¸c ®èi t¸c trong n­íc vµ quèc tÕ. Víi truyÒn thèng kinh doanh ng©n hµng vµ lµ ng©n hµng ®i tiªn phong trong lÜnh vùc ®æi míi c«ng nghÖ, c¬ cÊu l¹i bé m¸y tæ chøc...Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ®· ®ãng gãp kh«ng nhá vµo viÖc ph¸t triÓn toµn diÖn hÖ thèng ng©n hµng vµ thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®­îc, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng cßn ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu th¸ch thøc ®ã lµ sù c¹nh tranh tõ phÝa c¸c ng©n hµng kh¸c, theo kÞp sù ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ ...Tuy nhiªn, víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n, sù nç lùc cña toµn thÓ hÖ thèng NHNT vµ sù n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ cña mçi c¸ nh©n, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng sÏ v­ît qua nh÷ng th¸ch thøc ®ã ®Ó trë thµnh ng©n hµng m¹nh trong khu vùc vµ quèc tÕ, xøng ®¸ng víi niÒm tin mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc giao phã

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.doc
Luận văn liên quan