Đề tài Tình hình sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp xây lắp hóa chất

Tài liệu phân tích các vấn đề: 1. Cơ cấu vốn của XN 2. Nhân lực và năng suất lao động 3. Máy móc thiết bị 4. Các hoạt động chủ yếu 5. Kết quả hoạt động kinh doanh 6. Kết luận Cụ thể các bạn đọc tài liệu sẽ rõ nhé, mình để file .rar cho nhanh download

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tình hình sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp xây lắp hóa chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
III.M¸y mãc thiÕt bÞ XÝ nghiÖp L¾p m¸y do quy chÕ cña C«ng ty X©y l¾p Ho¸ chÊt quy ®Þnh chØ gi÷ tµi s¶n cè ®Þnh cho xÝ nghiÖp nªn b¶ng d­íi ®©y tr×nh bµy 1 sè m¸y mãc thiÕt bÞ xÝ nghiÖp sö dông ®Ó s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m võa qua, do qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña ®Êt n­íc cã sù t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh, nhiÒu, nªn xÝ nghiÖp ®· nhËn ®­îc mét sè gãi thÇu kh¸ lín VD: §¹m Hµ B¾c, nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i... §· t¸c ®éng lín ®Õn t×nh h×nh sö dông m¸y mãc cña xÝ nghiÖp. Cô thÓ N¨m 2002 tæng sè trang thiÕt bÞ sö dông lµ: 71% N¨m 2003 lµ 78% N¨m 2004 lµ 90.2% Do ®ã ta cã thÓ thÊy ®­îc sù t¨ng tr­ëng cña s¶n xuÊt xÝ nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbaocao.3.doc
  • docbaocao.4.doc
  • docbaocao.5.doc
  • docbia.doc
  • docmaymocthietbi.baocao3.doc
  • docb¶ng 4.baocao4. KQSXKD.doc
  • docbang1.baocao1.von.doc
  • docbang2.baocao2. Nhanluc.doc
  • docbaocao.1.doc
  • docbaocao.2.doc
Luận văn liên quan