Đề tài Tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh thu, kết quả của hoạt động xuất khẩu lao động

MỤC LỤC Phần I Cơ sở lý luận của đề tài “ Hạch toán chi phí, doanh thu và kết quả của hoạt động xuất khẩu lao động ở công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và thương mại ” I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ: II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG: 1. Đối với người lao động: 2. Đối với doanh nghiệp cung ứng lao động: III. CHI PHÍ VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH DỊCH VỤ: 1. Bản chất của chi phí: 2. Tổ chức hạch toán chi phí kinh doanh dịch vụ: IV. DOANH THU VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU KINH DOANH DỊCH VỤ: 1. Khái niệm doanh thu kinh doanh dịch vụ: 2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán: V. KẾT QUẢ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ: 1. Giá vốn hàng bán: 2. Xác định kết quả kinh doanh: VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ. VII. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN 1. Hình thức Nhật ký sổ cái: 2. Hình thức Nhật ký chung: 3. Hình thức Nhật ký chứng từ: VIII. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 1. Chuẩn mực kế toán về doanh thu: 2. Đặc điểm hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả theo chế độ kế toán Mỹ: Phần II Thực trạng hạch toán chi phí, doanh thu, kết quả của hoạt động xuất khẩu lao động tại công ty cung ứng nhân lực Quốc tế và thương mại. I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI - SONA. 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại. 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty được thể hiện ở những điểm sau: 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 4. Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh. 5. Tổ chức công tác kế toán. II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SONA. 1. Tài khoản sử dụng: 2. Trình tự hạch toán III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SONA 1. Tài khoản sử dụng 2. Trình tự hạch toán IV. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SONA: V. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY SONA. Phần III Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí, doanh thu, kết quả của hoạt động xuất khẩu lao động ở công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và thương mại. I ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI 1. Ưu điểm: 2. Nhược điểm: 2.1. Hiệu quả công tác kế toán: 1.2 Tồn tại trong công tác hạch toán chi phí, doanh thu, kết quả tại công ty SONA 1.3 Hạn chế trong việc tổ chức sổ sách kế toán tại công ty: II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ , DOANH THU, KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SONA. 1. Kiến nghị về hiệu quả công tác kế toán: 2. Kiến nghị về phân bổ chi phí cung ứng lao động: 3. Kiến nghị về công tác kết chuyển chi phí xác định kết quả: 4. Kiến nghị về hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ đào tạo lao động: 5. Kiến nghị về công tác tổ chức sổ kế toán tại công ty: KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO:

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3645 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh thu, kết quả của hoạt động xuất khẩu lao động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ t¹i C«ng ty SONA ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å 8. S¬ ®å 8 tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký CT - GS Chøng tõ – Ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy. §èi chiÕu. Ghi cuèi kú. C«ng ty ®· vµ ®ang sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch sau: Sæ C¸i: Tµi kho¶n 111, Tµi kho¶n 112... Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ sè 1/I, 1/II... Chøng tõ ghi sæ sè 1, 2... (kÌm theo 1 chøng tõ gèc). C¸c sæ vµ thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt: Sæ TSC§, Sæ chi tiÕt hµng ho¸, ThÎ kho, Sæ chi tiÕt tiÒn göi vµ tiÒn vay... B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh (B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n). Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vµ ghi sæ, kÕ to¸n lu«n b¶o ®¶m quan hÖ c©n ®èi: Tæng sè tiÒn trªn “Sæ ®¨ng ký CTGS ” = Tæng sè ph¸t sinh bªn Nî (hoÆc bªn Cã) cña tÊt c¶ c¸c TK trong Sæ C¸i (hay B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n) Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng t¹i c«ng ty SONA. Tµi kho¶n sö dông: HiÖn nay, ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, c«ng ty cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i sö dông hai lo¹i tµi kho¶n chi phÝ lµ TK627- Chi phÝ cung øng lao ®éng vµ TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. TK 627- Chi phÝ cung øng lao ®éng §­îc chi tiÕt thµnh 9 tiÓu kho¶n sau: TK 6271: Chi phÝ nh©n viªn TK 6272: Chi phÝ vËt liÖu TK 6273: Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TK 6274: Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TK 6275: Chi phÝ ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång TK 6276: Chi phÝ lµm thñ tôc, ®­a ®ãn lao ®éng TK 6277: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6278: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c TK 6279: LÖ phÝ qu¶n lý lao ®éng nép Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: §­îc chi tiÕt thµnh 8 tiÓu kho¶n: TK 6421: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý TK 6422: Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý TK 6423: Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng TK 6424: Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 6425: ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ TK 6426: Chi phÝ dù phßng: Lµ nh÷ng chi phÝ ®­îc doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®Ó h×nh thµnh quü dù phßng cho doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp ph¶i chÞu nh÷ng tæn thÊt x¶y ra khi lao ®éng bá trèn hoÆc ®Ó hç trî cho gia ®×nh ng­êi lao ®éng khi ng­êi lao ®éng gÆp rñi ro. TK 6427: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6428: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Hai tµi kho¶n chi phÝ 627 vµ 642 ®­îc sö dông ë c«ng ty cã kÕt cÊu tu©n theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Tr×nh tù h¹ch to¸n H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng : Chi phÝ nh©n c«ng bao gåm: chi phÝ nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng( TK6271) vµ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý( TK 6421). T¹i c«ng ty Cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®­îc h¹ch to¸n dùa trªn c¸ch tÝnh l­¬ng theo thêi gian vµ dùa trªn hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Tõ ®ã c¨n cø vµo sè ngµy thùc tÕ, sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é qui ®Þnh, c¨n cø vµo hÖ sè hiÖu qu¶, hÖ sè chøc danh vµ c¸c kho¶n phô cÊp, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ tÝnh vµ h×nh thµnh b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ch¼ng h¹n, c¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng hµng ngµy cho tõng c¸ nh©n ë tõng bé phËn qu¶n lý: C«ng ty SONA Phßng tæ chøc hµnh chÝnh B¶ng chÊm c«ng th¸ng 12 n¨m 2001 Stt Hä tªn Sè ngµy trong th¸ng Qui ra c«ng 1 2 3 ... 26 27 H­ëng thêi gian H­ëng hiÖu qu¶ Kh¸c Sè c«ng lµm viÖc Sè c«ng nghØ viÖc ®­îc h­ëng 100% l­¬ng Sè c«ng nghØ viÖc ®­îc h­ëng ...% l­¬ng Sè c«ng lµm viÖc h­ëng hiÖu qu¶ Sè c«ng nghØ viÖc ®­îc h­ëng 100% l­¬ng HQ Sè c«ng h­ëng BHXH Sè c«ng nghØ viÖc riªng 1 Lª Quang §¹t HQ HQ HQ HQ 27 27 2 TrÇn Anh TuÊn HQ HQ HQ HQ 27 27 3 Lª ThÞ Thanh HQ HQ HQ HQ 27 27 .. ...... ... ... ... .. ... ... ... ... Tæng céng Ngµy...th¸ng...n¨m... Ngµy...th¸ng...n¨m... Gi¸m ®èc Tr­ëng phßng TC- HC Ng­êi chÊm c«ng Ký hiÖu chÊm c«ng: L­¬ng hiÖu qu¶ kinh doanh: HQ; L­¬ng thêi gian:+ nghØ èm: ¤; +con èm: C¤... Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, kÕ to¸n h×nh thµnh b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty: B¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc lËp thµnh 2 lo¹i b¶ng lµ : + B¶ng thanh to¸n l­¬ng thêi gian cña CBCNV (xem biÓu sè1 trang 52 ). + B¶ng t¹m øng l­¬ng theo hiÖu qu¶ kinh doanh cña CBCNV (xem biÓu sè 2 trang 52). BiÓu sè 1 B¶ng thanh to¸n l­¬ng thêi gian cña CBCNV Th¸ng 12 n¨m 2001 STT Hä vµ tªn HÖ sè Phô cÊp TiÒn l­¬ng( HS x210000) BHXH 5% BHYT 1% Cßn lÜnh Ký nhËn 1 Lª Quang §¹t 4.98 1,045,800 52,290 10,458 983,052 2 TrÞnh §øc NhÜ 3.48 0.3 793,800 39,690 7,938 746,172 3 TrÇn Anh TuÊn 2.68 0.2 604,800 30,240 6,048 568,512 4 Lª ThÞ Thanh 2.98 625,800 31,290 6,258 588,252 5 NguyÔn ThÞ L÷ 1.54 323,400 16,170 3,234 303,996 6 Vò ThÕ Dòng 1.36 285,600 14,280 2,856 268,464 ... ... ... ... ... ... ... Céng 86.23 12.5 20,733.3 1,036.665 207.333 19,489.302 Ngµy…th¸ng…n¨m Thñ quü Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng BiÓu sè 2 B¶ng t¹m øng l­¬ng theo HQKD cña CBCNV Th¸ng 12/ 2001 TT Hä vµ tªn HÖ sè l­¬ng HQ TiÒn l­¬ng trªn 1 HS L­¬ng HQ ®­îc lÜnh Ký nhËn 1 Lª Quang §¹t 3.3 350,000 1155000 2 TrÇn Anh TuÊn 2.5 350,000 875,000 3 Lª ThÞ Thanh 2.0 350,000 700,000 4 NguyÔn ThÞ L÷ 1.0 350,000 350,000 5 Vò ThÕ Dòng 1.0 350,000 350,000 6 TrÇn Minh TiÕn 1.8 350,000 630,000 ... ... ... ... Tæng céng 80.1 28,035,000 Ngµy...th¸ng...n¨m... Gi¸m ®èc Tr­ëng phßng KÕ to¸n Ng­êi lËp ViÖc ghi sæ kÕ to¸n nghiÖp vô “ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” vµo tµi kho¶n chi phÝ nh©n c«ng th­êng kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh ngay khi nghiÖp vô “tr¶ tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn” ph¸t sinh mµ ®­îc ghi dån vµo cuèi n¨m khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c doanh thu thu ®­îc trong kú víi mét bót to¸n: Nî TK 6271 Nî TK 6421 Cã TK 334 §ång thêi, dùa trªn chÕ ®é, thÓ lÖ cña Nhµ n­íc vÒ tû lÖ trÝch c¸c kho¶n B¶o hiÓm y tÕ (2%) , BHXH (15%), KPC§ (2%) kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n theo ®óng nguyªn t¾c qui ®Þnh. §èi víi bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK 6421 Cã TK 334 Cã TK 3382 : KPC§ Cã TK 33831: BHXH cña CBCNV Cã TK 3384: BHYT §èi víi bé phËn cung øng lao ®éng: Nî TK 6271 Cã TK 334 Cã TK 3382 : KPC§ Cã TK 33831: BHXH cña CBCNV Cã TK 3384: BHYT Sau khi kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµo m¸y vi tÝnh víi c¸c sè liÖu t­¬ng øng. M¸y tÝnh sÏ tù ®éng xö lý sè liÖu vµ h×nh thµnh nªn c¸c sæ s¸ch cã liªn quan theo yªu cÇu cña qu¶n lý.(xem mÉu biÓu sè 3 trang 54). Ngoµi chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, th× c«ng ty cßn chi tiÒn ¨n ca cho CBCNV b»ng tiÒn mÆt.(xem mÉu biÓu sè 4 trang 54). C¨n cø vµo phiÕu chi nµy, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµo m¸y vi tÝnh, vµ h×nh thµnh nªn c¸c sæ(xem mÉu biÓu sè 5 trang 55 ). BiÓu sè 3 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 . Sè PK2 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã TrÝch BHXH qói 4 cho CBCNV 6421 33831 17,840,086 TrÝch BHYT quÝ 4 cho CBCNV 6421 3384 4,038,419 TrÝch KPC§ quÝ 4 cho CBCNV 6421 3382 2,100,185 L­¬ng ph¶i tr¶ cho CBNV n¨m 2001 6421 334 813,035,218 Céng 837,013,908 KÌm theo 4 bé chøng tõ gèc. Ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu BiÓu sè 4 C«ng ty SONA MÉu sè 02/tt §Þa chØ: 34 §¹i Cå ViÖt- Hµ Néi Sè : 1203 PhiÕu chi Ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2001 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn V¨n H¶i §Þa chØ : Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Lý do chi : Chi tiÒn ¨n ca th¸ng 11/2001 cho CBCNV Sè tiÒn : Ba triÖu chÝn tr¨m hai m­êi ngh×n ®ång KÌm theo hai chøng tõ gèc Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Ba triÖu chÝn tr¨m hai m­¬i ngh×n ®ång . Ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2001 Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn BiÓu sè 5 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 5/12/2001. Sè PC 1 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Chi tiÒn ¨n ca th¸ng 11/2001 cho CBCNV 6421 1111 3,920,000 ... ... ... ... Céng 8,080,000 KÌm theo hai bé chøng tõ gèc Ngµy ... th¸ng... n¨m KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu H¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu: VËt liÖu ë ®©y ®­îc mua vÒ vµ sö dông trùc tiÕp cho c«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng (TK 6272) vµ c«ng t¸c ë v¨n phßng c«ng ty (TK 6422) nªn kh«ng cã h¹ch to¸n hµng tån kho vµ do ®ã kh«ng x¶y ra c¸c nghiÖp vô nhËp kho vµ xuÊt kho. Hµng ngµy, c¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn, hoÆc giÊy thanh to¸n t¹m øng, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµo m¸y vi tÝnh . VÝ dô: C¨n cø vµo phiÕu chi sè PC 1291 : Chi tiÒn mÆt cho Lª ThÞ Hµ thanh to¸n tiÒn n­íc T12 t¹i c¬ së ®µo t¹o vµ 34 §CV, ®iÖn tho¹i T11/01, tiÒn ph« t« tµi liÖu... víi sè tiÒn lµ 4.561.193 ®ång. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµo m¸y vi tÝnh nh­ sau: Nî TK 6422: 4.561.193 Cã TK 1111: 4.561.193 Tõ ®ã h×nh thµnh nªn Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Ngµy 26/12. Sè PC 1 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Lª thÞ Hµ- Thanh to¸n tiÒn n­íc T 12 t¹i c¬ së ®µo t¹o vµ 34 §CV, ®iÖn tho¹i T11/01, tiÒn pho to tµi liÖu... 6422 1111 4.561.193 Céng 4.561.193 KÌm theo 4 chøng tõ gèc. Ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu H¹ch to¸n chi phÝ ®å dïng v¨n phßng (6423), dông cô s¶n xuÊt (6273): ViÖc h¹ch to¸n hai tµi kho¶n nµy còng t­¬ng tù nh­ ®èi víi h¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu ®· nãi ë trªn. H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: KhÊu hao TSC§ trong doanh nghiÖp ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng, trªn c¬ së sè n¨m khÊu hao quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh ®èi víi tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh. T¹i c«ng ty Cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i( SONA) kÕ to¸n vËn dông hoµn toµn theo quy ®Þnh cña chÕ ®é. ViÖc trÝch khÊu hao TSC§ ®­îc tiÕn hµnh theo quý v× thùc tÕ nh÷ng biÕn ®éng vÒ khÊu hao trong doanh nghiÖp lµ kh«ng nhiÒu. Møc khÊu hao Nguyªn gi¸ TSC§ TSC§ quÝ = x 3 Sè th¸ng khÊu hao C¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ vµ B¶ng ph©n bæ khÊu hao trªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh vµo chi phÝ trong kú h¹ch to¸n theo bót to¸n: Nî TK 6274: 56,434,342 Cã TK 21411: 30,579,111 Cã TK 21413: 25,855,231 Vµ Nî TK 6424: 104,669,607 Cã TK 21411: 32,916,666 Cã TK 21412: 44,071,776 Cã TK 21413: 27,681,165 Tõ ®ã m¸y tÝnh sÏ tù ®éng h×nh thµnh nªn chøng tõ ghi sæ (biÓu sè 6). BiÓu sè 6 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12. Sè PK 5 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Hao mßn TSC§ h÷u h×nh: Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 6274 21411 30,579,111 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh: ThiÕt bÞ qu¶n lý 6274 21413 25,855,231 ... ... ... ... Hao mßn TSC§ h÷u h×nh: Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 6424 21411 32,916,666 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh: Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 6424 21412 44,071,776 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh: ThiÕt bÞ qu¶n lý 6424 21413 27,681,165 ... ... ... ... Céng 177,083,687 Ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu H¹ch to¸n chi phÝ ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång cung øng lao ®éng: §©y lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ rÊt lín liªn quan tíi viÖc ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång cung øng lao ®éng víi n­íc ngoµi. V× vËy, khi chi phÝ nµy ph¸t sinh, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh chi phÝ vµo TK 142: Chi phÝ chê kÕt chuyÓn, sau ®ã ®Þnh kú ( th­êng lµ cuèi mçi n¨m) kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nµy vµo TK 6275. Khi ph¸t sinh chi phÝ ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång cung øng lao ®éng Nî TK 142 Cã TK 111, 112 Cuèi n¨m , tiÕn hµnh ph©n bæ vµo chi phÝ trong n¨m: Nî TK 6275 Cã TK 142 Tr×nh tù vµo sæ còng t­¬ng tù nh­ h¹ch to¸n c¸c chi phÝ trªn. 2.6 Tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c chi phÝ : ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ ; chi phÝ dù phßng ; chi phÝ lµm thñ tôc ®­a ®ãn lao ®éng ; Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn; Chi phÝ qu¶n lý lao ®éng nép Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh, ch¼ng h¹n nh­ phiÕu chi, uû nhiÖm chi, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ gièng nh­ h¹ch to¸n c¸c chi phÝ trªn. §èi víi chi phÝ qu¶n lý lao ®éng nép Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi: C«ng ty ®· thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh sau cña Nhµ n­íc: Doanh nghiÖp ®­a lao ®éng ViÖt nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi nép phÝ qu¶n lý b»ng 1% kho¶n thu phÝ dÞch vô cho Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi- Bé lao ®éng- Th­¬ng binh vµ X· héi. Doanh nghiÖp ®­îc h¹ch to¸n kho¶n nép phÝ qu¶n lý vµo chi phÝ ho¹t ®éng ®­a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. C¸ch thøc nép: Doanh nghiÖp t¹m nép phÝ qu¶n lý cho Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi- Bé lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi khi ®¨ng ký hîp ®ång ®­a lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. Sè tiÒn t¹m nép ®­îc c¨n cø vµo ®¨ng ký sè l­îng lao ®éng, møc l­¬ng, thêi gian lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng theo hîp ®ång vµ ®­îc quyÕt to¸n hµng n¨m. VÝ dô: C«ng ty SONA cã hîp ®ång ®¨ng ký t¹i Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi 10 ®i tu nghiÖp sinh t¹i NhËt b¶n, thêi gian 24 th¸ng, møc l­¬ng 40.000 yªn víi møc thu dÞch vô phÝ lµ 10% th× sè tiÒn nép phÝ qu¶n lý lµ: 40.000 x 10% x 24 th¸ng x 1% = 960 yªn ( cho c¶ hîp ®ång 1 tu nghiÖp sinh) 960 yªn x 10 ng­êi = 9600 (yªn) Khi t¹m nép cho Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi, c¨n cø vµo giÊy uû nhiÖm chi (xem biÓu sè 7 trang 62 ) vµ vµo tû gi¸ thùc tÕ cña ®ång yªn NhËt ngµy 12/1/2001 do ng©n hµng ViÖt Nam th«ng b¸o: 1JPY= 150 VND KÕ to¸n tiÒn hµnh ®Þnh kho¶n vµo m¸y vi tÝnh vµ h×nh thµnh nªn c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt: (xem biÓu sè 8 trang 62 ). Cuèi n¨m, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ cung øng lao ®éng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nh­ sau: Nî TK 911: 5,618,670,519 Cã TK 627 : 3,033,603,439 TK 6271: 284,096,101 TK 6272: 66,719,902 TK 6273: 203,662,845 TK 6274: 06,540,831 TK6275 : 522,872,692 TK6276 : 85,113,913 TK6277 : 1,338,810,989 TK6278: 325,786,166 Cã TK 642: 2,585,012,940 TK 6421: 1,390,806,481 TK6422 : 73,906,785 TK 6423: 106,935,160 TK6424 : 406,122,286 TK6425 : 118,045,401 TK6427 : 377,534,295 TK6428 : 111,662,532 Tõ chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp c¸c sæ c¸i TK 627 vµ TK 642. (xem mÉu biÓu sè 9, sè 10 trang 63,64). .BiÓu sè 7 VIETCOMBANK uû nhiÖm chi Ngµy 12/2/2001 §Ò nghÞ ghi nî TK Sè TK: 001.1.00.0015883 Tªn TK: C«ng ty cung øng nh©n lùc quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i §Þa chØ: 34 §¹i Cå ViÖt- Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi T¹i ng©n hµng: VCB.4.0 &Ghi cã Tµi kho¶n Sè TK: 001.1.00.0069429 Tªn TK : Côc qu¶n lý Lao ®éng víi n­íc ngoµi §Þa chØ: 43 Lý Th¸i Tæ- Hµ Néi T¹i NH: VCB.4.0 Sè tiÒn B»ng sè: 9600 JPY B»ng ch÷: chÝn ngh×n s¸u tr¨m yªn Néi dung: tr¶ cho Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi phÝ qu¶n lý. KÕ to¸n tr­ëng ký Chñ tµi kho¶n ký vµ ®ãng dÊu BiÓu sè 8 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 12/1/2001 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Tr¶ tiÒn phÝ qu¶n lý cho Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi 6279 1122 1,440,000 Céng 1,440,000 KÌm theo 2 chøng tõ gèc Ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu BiÓu sè 9 C«ng ty SONA Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§- BTC ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n: 627- Chi phÝ cung øng lao ®éng Tõ ngµy: 01/12/ 2001 ®Õn ngµy : 31/12/2001 D­ nî ®Çu kú: 2,598,920,847 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè tiÒn Ngµy Sè PS Nî PS Cã 05/12 PC1 TiÒn mÆt ViÖt Nam 1111 4,160,000 31/12 PC1 TiÒn mÆt ViÖt Nam 1111 1,898,000 28/12 SP1 TiÒn göi VietcomBank: VND 11211 36,495,310 21/12 SP1 Ngo¹i tÖ USD- VietcomBank 11221 1,507,000 10/12 SP1 Ngo¹i tÖ JPY- VietcomBank 11222 82,364 17/12 HD4 Ph¶i thu néi bé kh¸c 1368 13,200 19/12 HD4 T¹m øng: Phßng ThÞ tr­êng- Cung øng lao ®éng 1412 1,020,000 31/12 PK1 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn: Chi phÝ kh¸c 14222 265,526,710 31/12 PK5 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh:Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 21411 30,579,111 31/12 PK1 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 284,096,101 31/12 PK1 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 66,719,902 ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... Tæng ph¸t sinh nî: 434,682,592 Tæng ph¸t sinh cã: 3,033,603,439 D­ nî cuèi kú : 0 LËp, ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ BiÓu sè 10 C«ng ty SONA Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§- BTC ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n: 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Tõ ngµy: 01/12/ 2001 ®Õn ngµy : 31/12/2001 D­ nî ®Çu kú: 1,451,682,485 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè tiÒn Ngµy Sè PS Nî PS Cã 05/12 PC1 TiÒn mÆt ViÖt Nam 1111 3,920,000 17/12 SP1 TiÒn göi VietcomBank: VND 11211 9,868,062 31/12 PK2 ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ 13311 80,102,124 31/12 PK5 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh: Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 21411 32,916,666 31/12 PK2 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 334 813,035,218 31/12 PK2 X¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh 3382 2,100,185 31/12 PK1 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 1,390,806,481 31/12 PK1 911 73,906,785 ... ... ... ... ... ... Tæng ph¸t sinh nî 1,133,330,455 Tæng ph¸t sinh cã 2,585,012,940 D­ nî cuèi kú 0 LËp, ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ Song song víi viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp th× sau khi kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó ®Þnh kho¶n vµo m¸y vi tÝnh , m¸y tÝnh sÏ tù ®éng vµo c¸c sæ chi tiÕt (xem biÓu sè 11, sè 12 trang 55, 56 ). BiÓu sè 11 C«ng ty SONA Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§- BTC ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh Sæ chi tiÕt tµi kho¶n Tµi kho¶n: 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ cung øng lao ®éng Tõ ngµy:01/12/2001 ®Õn ngµy: 31/12/2001 D­ nî ®Çu kú: 2,598,920,847 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Ngµy Sè PS Nî PS Cã 05/12 PC 1203 Chi tiÒn ¨n ca th¸ng 11/2001 cho CBCNV 1111 4,160,000 11/12 UNC 201 Tr¶ tiÒn c­íc Internet th¸ng 11/2001 11211 620,000 15/12 PC 1240 Lª Quang HiÓn- Chi tr¶ tiÒn lµm hé chiÕu ®i Misurata, Libya 1111 200,000 19/12 PC 1250 §Æng Huy Hång- Chi phÝ thñ tôc xin visa nhËp c¶nh cho kh¸ch §µi loan sang lµm viÖc víi c«ng ty 1111 1,993,200 31/12 PKT CPTT KÕt chuyÓn chi phÝ trÝch tr­íc C¦L§ 14222 265,526,710 31/12 PKT KDCP KÕt chuyÓn chi phÝ 911 206,540,831 ... ... .... ... .. ... 31/12 PKT 332 Bót to¸n ph©n bæ quÝ 4 21411 30,579,111 ... ... ... ... ... ... Tæng ph¸t sinh nî 434,682,592 Tæng ph¸t sinh cã 3,033,603,439 D­ nî cuèi kú 0 LËp, ngµy...th¸ng…n¨m KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ BiÓu sè 12 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n Tµi kho¶n: 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Tõ ngµy01/12/2001 ®Õn ngµy 31/12/2001 D­ nî ®Çu kú: 1,451,682,485 Chøng tõ DiÕn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Ngµy Sè PS Nî PS Cã 04/12 PC 1201 Thanh to¸n tiÒn thay kÐt n­íc xe 4 chç 1111 6,117,000 05/12 PC 1203 Chi tiÒn ¨n ca th¸ng 11/2001 cho CBCNV 1111 3,920,000 ... ... ... ... ... ... 12/12 UNC 202 Tr¶ tiÒn c­íc Mobile T11/2001 Sè 463727 Loan 11211 236,379 ... ... ... ... ... ... 31/12 PKT KDCP KÕt chuyÓn chi phÝ 911 1,390,806,481 ... .... ... ... ... ... 31/12 PKT BHXH4 TrÝch BHXH quý 4 cho CBCNV 33831 17,840,086 ... ... ... ... ... ... 31/12 PKT PKT Bót to¸n ph©n bæ tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12 21411 32,916,666 ... ... ... ..... ... ... Tæng ph¸t sinh nî 1,133,330,455 Tæng ph¸t sinh cã 2,585,012,940 D­ nî cuèi kú 0 LËp,ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ Tæ chøc h¹ch to¸n doanh thu ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng t¹i c«ng ty SONA Tµi kho¶n sö dông Doanh thu lµ kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ gi¸ trÞ cña khèi l­îng hµng ho¸ dÞch vô thùc hiÖn, tiªu thô trong kú ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng. Doanh thu thùc hiÖn ®­îc bao gåm toµn bé phÇn thu vÒ tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Kho¶n thu nµy cã thÓ thu trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt hay b»ng tiÒn göi ng©n hµng hoÆc còng cã thÓ doanh nghiÖp kú nµy ®ang bÞ chiÕm dông vèn. Mét doanh nghiÖp cã thÓ cã nhiÒu nguån thu kh¸c nhau tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau trong doanh nghiÖp. T¹i c«ng ty cung øng nh©n lùc quèc tÕ vµ th­¬ng m¹i, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng, bao gåm: ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng( lµ chñ yÕu), ngoµi ra cßn cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ d­íi h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu uû th¸c, b¸n vÐ m¸y bay. Do ®ã, ®Ó h¹ch to¸n doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, c«ng ty ®· sö dông hai tµi kho¶n lµ: TK 5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: TK 5113 ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n: TK 51131: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: Libia TK 51132: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: UAE TK 51133: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: §µi loan TK 51134: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: NhËt b¶n TK 51135: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: Hµn quèc TK 51139: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: C¸c n­íc kh¸c TK 5114: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: §µo t¹o lao ®éng KÕt cÊu cña hai tµi kho¶n doanh thu trªn gièng nh­ chÕ ®é hiÖn hµnh Tr×nh tù h¹ch to¸n 2.1. Tµi kho¶n 5113 PhÝ dÞch vô lµ doanh thu chÝnh cña doanh nghiÖp cung øng lao ®éng. T¹i c«ng ty SONA, kÕ to¸n h¹ch to¸n phÝ dÞch vô ®óng theo Th«ng t­ sè 33/2001/ TTLT- BTC- BL§TBXH ngµy 24 th¸ng 05 n¨m 2001 . Tøc lµ møc thu phÝ dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi lao ®éng ®­îc qui ®Þnh nh­ sau: Tr­êng hîp tiÒn l­¬ng theo hîp ®ång mµ bªn sö dông lao ®éng tr¶ cho ng­êi lao ®éng kh«ng bao gåm tiÒn ¨n, ë, b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng vµ b¶o hiÓm y tÕ trong thêi gian lµm viÖc ë n­íc ngoµi th× møc phÝ dÞch vô lµ 10% tiÒn l­¬ng theo hîp ®ång. Riªng ®èi víi sÜ quan vµ thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu vËn t¶i biÓn th× møc phÝ dÞch vô lµ 16% tiÒn l­¬ng theo hîp ®ång. Tr­êng hîp tiÒn l­¬ng theo hîp ®ång bao gåm c¶ tiÒn ¨n, ë, b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng, b¶o hiÓm y tÕ mµ kh«ng t¸ch ra ®­îc th× møc phÝ dÞch vô lµ 5% tiÒn l­¬ng theo hîp ®ång; ®èi víi sÜ quan thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu vËn t¶i biÓn th× møc phÝ dÞch vô lµ 8% tiÒn l­¬ng theo hîp ®ång. NÕu t¸ch ®­îc c¸c kho¶n vÒ tiÒn ¨n, ë, b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng vµ b¶o hiÓm y tÕ th× møc phÝ dÞch vô ®­îc tÝnh theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm nãi trªn. Tr­êng hîp ng­êi lao ®éng ®­îc gia h¹n hîp ®ång hoÆc ®­îc t¨ng l­¬ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång th× phÝ dÞch vô ®­îc tÝnh theo møc l­¬ng míi kÓ tõ ngµy th¸ng ®­îc thay ®æi møc l­¬ng míi vµ thêi gian tÝnh c¶ thêi gian gia h¹n hîp ®ång. C¸ch thøc thu nép : Thu theo tho¶ thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ doanh nghiÖp cã thÓ tr­íc khi ®i hoÆc 6 th¸ng 1 lÇn. Lo¹i tiÒn thu nép: NÕu l­¬ng tr¶ b»ng b¶n tÖ th× qui ®æi ®ång ®« la Mü( USD) theo tû gi¸ ng©n hµng Nhµ n­íc së t¹i c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Sö dông phÝ dÞch vô: Doanh nghiÖp sö dông phÝ dÞch vô ®Ó chi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña doanh nghiÖp theo chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh, kÓ c¶ kiÓm tra ngo¹i ng÷, kiÓm tra tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng theo yªu cÇu cña hîp ®ång víi ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ gi¸o dôc ®Þnh h­íng cho ng­êi lao ®éng tr­íc khi ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. PhÝ dÞch vô thu ®­îc trong c¸c tr­êng hîp sau: (§èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhµ n­íc qui ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu ra cña ho¹t ®éng nµy b»ng 0) Tr­êng hîp 1: Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng vÒ tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng mµ tæ chøc kinh tÕ göi vµo tµi kho¶n cña c«ng ty t¹i ng©n hµng ViÖt Nam, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 1122 ( tû gi¸ thùc tÕ) Cã TK 3312 (ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng- chi tiÕt theo tæ chøc kinh tÕ) §ång thêi ghi Nî TK 007 KÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch phÝ dÞch vô nhËn ®­îc theo tû lÖ qui ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 33/2001/TTLT- BTC- BL§TBXH ngµy 24/05/2001 nh­ trªn vµ B¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 3312(ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng- chi tiÕt theo tæ chøc kinh tÕ) Cã TK 5113( Chi tiÕt n­íc nhËp khÈu lao ®éng) Cã TK 33832( BHXH cho ng­êi lao ®éng) Tr­êng hîp 2: Sau khi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi, tæ chøc nµy ®· tr¶ tr­íc phÝ dÞch vô cho c«ng ty b»ng tiÒn göi ngo¹i tÖ. Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµo m¸y vi tÝnh nh­ sau: Nî TK 1122( Tû gi¸ thùc tÕ) Cã TK 3387( Doanh thu nhËn tr­íc- Chi tiÕt tæ chøc kinh tÕ) §ång thêi ghi Nî TK 007 §Þnh kú( th¸ng, quÝ) kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ doanh thu nhËn tr­íc vµo TK 5113 Nî TK 3387 Cã TK 5113( Chi tiÕt n­íc nhËp khÈu lao ®éng) Tr­êng hîp 3: Thu phÝ dÞch vô cña tæ chøc kinh tÕ th«ng qua viÖc khÊu trõ vµo kho¶n ký quü, ký c­îc cña Tæ chøc kinh tÕ ®ã vµo c«ng ty: Nî TK 344( Chi tiÕt tæ chøc kinh tÕ) Cã TK 5113( Chi tiÕt n­íc nhËp khÈu lao ®éng) VÝ dô: Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng vÒ l­¬ng th¸ng 11/2001 cña ®oµn lao ®éng h·ng J&P n­íc Libia, kÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy b¸o cã cña ng©n hµng vµ hîp ®ång ký kÕt gi÷a c«ng ty vµ h·ng J&P n­íc Libia ®Ó tiÕn hµnh trÝch phÝ dÞch vô vµ ®Þnh kho¶n vµo m¸y vi tÝnh. VIETCOMBANK GiÊy b¸o cã Ngµy 4/12/2001 Tµi kho¶n ghi cã Sè TK: 001.1.0.00015883 Tªn TK : C«ng ty cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i §Þa chØ: 34 §¹i Cå ViÖt- Hµ Néi Ng©n hµng: Vietcombank TW Ng­êi nép tiÒn Hä vµ tªn: C«ng ty J&P cña Libia §Þa chØ: Libia Néi dung nép: TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n ViÖt Nam Sè tiÒn B»ng sè: 2,214 USD B»ng ch÷: Hai ngh×n hai tr¨m m­êi bèn ®« la Mü Ký tªn Theo th«ng b¸o cña Ng©n hµng ViÖt Nam ngµy 4/12/2001 th× tû gi¸ cña ®ång ®« la Mü so víi ®ång ViÖt Nam nh­ sau: 1USD = 15,228 VND Do ®ã phÝ dÞch vô 10% sÏ lµ: 2,214 USD x 15,228 x 10% = 3,371,567 ®ång Khi ®ã, kÕ to¸n sÏ ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 3312 11( ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng t¹i Libia) 3,371,567 Cã TK 51131( Libia) 3,371,567 Do ®ã h×nh thµnh nªn Chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 4/12/2001. Sè HD9 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Thu phÝ tæ chøc kinh tÕ tõ l­¬ng th¸ng 11/2001 J&P 3312112 51131 3,371,567 ... ... ... ... Céng ... Cuèi n¨m, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn phÝ dÞch vô cña tõng n­íc vµo TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: Nî TK 51131: 1,937,217,878 Nî TK 51133: 2,148,160,009 Nî TK 51134: 463,388,608 Nî TK 51139: 499,019,415 Cã TK 911: 5,047,785,910 Cuèi n¨m, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp sæ c¸i TK 5113 (xem biÓu sè 13 trang 71 ) Song song víi viÖc h¹ch to¸n tæng hîp, kÕ to¸n cßn tiÕn hµnh lËp c¸c sæ chi tiÕt TK 5113 c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan. Ngoµi viÖc lËp sæ chi tiÕt TK 5113, kÕ to¸n cßn lËp c¸c sæ chi tiÕt cho tõng tiÓu kho¶n cña TK 5113. (xem biÓu sè 14, 15 trang 72, 73 ) BiÓu sè 13 sæ c¸i Tµi kho¶n Tµi kho¶n: 5113- Doanh thu cung cÊp dÞch vô Tõ ngµy 01/12/2001 ®Õn ngµy 31/12/2001 D­ cã ®Çu kú: 3,549,110,780 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè tiÒn Ngµy Sè PS Nî PS Cã 21/12 HD9 Ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng t¹i: J&P 3312112 112,059,633 31/12 HD9 Doanh thu nhËn tr­íc: Cty Khang l©m 38731 205,201,500 14/12 HD9 Nh©n ký quü, ký c­îc dµi h¹n: §µi loan 34413 14,789,500 ... ... ... ... ... ... 31/12 PK1 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 1,937,217,878 31/12 PK1 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 2,148,160,009 31/12 PK1 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 463,388,608 31/12 PK1 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 499,019,415 Tæng ph¸t sinh nî: 5,047,785,910 Tæng ph¸t sinh cã: 1,498,675,130 D­ nî cuèi kú: 0 LËp, ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ BiÓu sè 14 Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n Tµi kho¶n: 51133: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: §µi loan Tõ ngµy:01/12/2001 ®Õn ngµy 31/12/2001 D­ cã ®Çu kú: 1,360,919,034 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Ngµy Sè PS Nî PS Cã 13/12 PKTPC1231 Thu tiÒn phÝ TCKT 10 th¸ng cña NguyÔn V¨n B»ng, C¸t KiÖt 34413 7,042,500 27/12 PKT 56CFU Thu tiÒn phÝ TCKT th¸ng 8/2001 Khang L©m 3312141 55,179,636 31/12 PKT 4DT TrÝch doanh thu nhËn tr­íc quý 4/2001 ®oµn Dynamic 338732 28,471,000 ... ... ... ... ... ... 31/12 PKT KCDT KÕt chuyÓn doanh thu DV: §µi Loan 911 2,148,160,009 Tæng ph¸t sinh nî: 2,148,160,009 Tæng ph¸t sinh cã: 787,240,975 D­ nî cuèi kú: 0 LËp, ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ BiÓu sè 15 Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n Tµi kho¶n: 5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô Tõ ngµy:01/12/2001 ®Õn ngµy 31/12/2001 D­ cã ®Çu kú: 3,549,110,780 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Ngµy Sè PS Nî PS Cã 13/12 PKTPC1231 Thu tiÒn phÝ TCKT 10 th¸ng cña NguyÔn V¨n B»ng, C¸t KiÖt 34413 7,042,500 31/12 PKT 8DT KÕt chuyÓn doanh thu nhËn tr­íc 338733 16,801,603 .... ... ... ... ... ... 31/12 PKT KCDT KÕt chuyÓn doanh thu DV: Libia 911 1,937,217,878 31/12 PKT KCDT KÕt chuyÓn doanh thu DV: §µi loan 911 2,148,160,009 31/12 PKT KCDT KÕt chuyÓn doanh thu DV: NhËt b¶n 911 463,388,608 31/12 PKT KCDT KÕt chuyÓn doanh thu DV: C¸c n­íc kh¸c 911 499,019,415 Tæng ph¸t sinh nî: 5,047,785,910 Tæng ph¸t sinh cã: 1,498,675,130 D­ nî cuèi kú: 0 LËp, ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ TK5114: Doanh thu cung cÊp dÞch vô: §µo t¹o lao ®éng §©y lµ kho¶n doanh thu tõ viÖc d¹y ngo¹i ng÷, d¹y nghÒ cho ng­êi lao ®éng tr­íc khi hä sang n­íc ngoµi lµm viÖc. Tr­íc khi vµo häc, ng­êi lao ®éng ph¶i nép mét kho¶n tiÒn ®Æt cäc: Nî TK 1111 Cã TK 33882( NhËn ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n) KÕt thóc kho¸ häc, c«ng ty tiÕn hµnh thu “Doanh thu cung cÊp dÞch vô: §µo t¹o lao ®éng” b»ng c¸ch trõ vµo kho¶n tiÒn ®Æt cäc cña ng­êi lao ®éng, nÕu thõa ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc nhËn l¹i tiÒn thõa; nÕu thiÕu, ng­êi lao ®éng sÏ ph¶i nép thªm: Nî TK 33882 Cã TK 5114 Tr×nh tù h¹ch to¸n kho¶n doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng còng t­¬ng tù nh­ ®èi víi TK 5113. Khi ng­êi lao ®éng nép tiÒn ®Æt cäc ®Ó vµo häc, kÕ to¸n viÕt phiÕu thu : VÝ dô: C«ng ty SONA MÉu sè 01/TT §Þa chØ: 34 §¹i Cå ViÖt- Hµ Néi Sè :1101 PhiÕu thu Ngµy 12/10/2001 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: §inh Kh¸nh Chi §Þa chØ : Th«n Nh©n ChÝnh, Lý Nh©n, TØnh Hµ Nam Lý do nép : Nép tiÒn ®Æt cäc häc tiÕng. Sè tiÒn : Ba tr¨m ngµn ®ång ch½n Ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Ng­êi nép tiÒn Ng­êi lËp phiÕu §Õn ngµy 12/12/2001 kÕt thóc kho¸ häc, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh doanh thu ®µo t¹o b»ng c¸ch trõ vµo tiÒn ®Æt cäc cña ng­êi lao ®éng: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 20/12/2001 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Thu phÝ ®µo t¹o cña §inh Kh¸nh Chi 33882 5114 250,000 ... ... ... ... Céng 2,350,000 Cuèi n¨m, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ nh­ sau: Nî TK 5114: 5,010,000 Cã TK 911: 75,010,000 Sæ c¸i Tµi kho¶n Tµi kho¶n: 5114- Doanh thu cung cÊp dÞch vô: §µo t¹o lao ®éng Tõ ngµy 01/12/2001 ®Õn ngµy 31/12/2001 D­ nî ®Çu kú: 32,590,000 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè tiÒn Ngµy Sè PS Nî PS Cã 16/12 PT1 TiÒn mÆt ViÖt nam 1111 4,400,000 31/12 HD9 Doanh thu §µo t¹o lao ®éng ®oµn J&P, Libia 33882 32,770,000 ... ... ... ... ... ... 31/12 PK1 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 75,010,000 Tæng ph¸t sinh nî: 75,010,000 Tæng ph¸t sinh cã: 42,420,000 D­ nî cuèi kú: 0 LËp, ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ Tæ chøc h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng t¹i c«ng ty SONA: Tµi kho¶n sö dông: TK 911 Bªn Nî: + KÕt chuyÓn chi phÝ cung øng lao ®éng +KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp +KÕt chuyÓn l·i Bªn Cã: +KÕt chuyÓn doanh thu cung cÊp dÞch vô +KÕt chuyÓn doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng +KÕt chuyÓn lç Tr×nh tù h¹ch to¸n Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn doanh thu, chi phÝ vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶: KÕt chuyÓn chi phÝ : Nî TK 911: 5,618,670,519 Cã TK 627: 3,033,603,439 Cã TK642 : 2,585,012,940 KÕt chuyÓn doanh thu cung cÊp dÞch vô: Nî TK51131 : 1,937,217,878 Nî TK 51133: 2,148,160,009 Nî TK 51134: 463,388,608 Nî TK 51139: 499,019,415 Nî TK 5114 : 75,010,000 Cã TK 911: 5,122,795,910 KÕt chuyÓn lç tõ ho¹t ®éng kinh doanh: Nî TK 4212: 495,820,469 Cã TK 911: 495,820,469 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp sæ chi tiÕt tµi kho¶n 911 vµ sæ c¸i TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. (xem biÎu sè 16 trang 77 ) Tõ ®ã, tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng n¨m 2001 (xem biÓu sã 17 trang 77). BiÓu sè 16 Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n: 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Tõ ngµy: 01/12/2001 ®Õn ngµy: 31/12/2001 D­ nî ®Çu kú: 0 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè tiÒn Ngµy Sè PS Nî PS Cã 31/12 PK1 Doanh thu cung cÊp dÞch vô: Libia 51131 1,937,217,878 31/12 PK1 Doanh thu cung cÊp dÞch vô: §µi loan 51133 2,148,160,009 ... ... ... ... ... ... 31/12 PK1 Chi phÝ nh©n viªn 6271 284,096,101 31/12 PK1 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 6273 203,662,845 ... .. ... .... ... ... 31/12 PK1 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6424 406,122,286 .. ... .. ... .... ... 31/12 PK1 Lç n¨m nay 4212 495,820,469 Tæng ph¸t sinh nî: 5,618,670,519 Tæng ph¸t sinh cã: 5,618,670,519 D­ nî cuèi kú: 0 LËp, ngµy...th¸ng...n¨m... KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ BiÓu sè 17 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng XKL§ n¨m 2001 ChØ tiªu Sè tiÒn(®ång) 1.Doanh thu ho¹t ®éng XKL§ - Trong ®ã thu phÝ dÞch vô lµ 5,122,795,910 5,047,785,910 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3,033,603,439 3. L·i gép (1-2) 2,089,192,471 3. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 2,585,012,940 4. Lç ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng (495,820,469) V. Ph©n tÝch lîi nhuËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng ë c«ng ty SONA. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng XKL§ N¨m 2001 §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu KH TH Chªnh lÖch +/- % 1.Doanh thu ho¹t ®éng XKL§ 6,050,000,000 5,122,795,910 -927,204,090 -15.32 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 4,431,897,000 3,033,603,439 -1,398,293,561 -31.55 3. L·i gép (1-2) 1,618,103,000 2,089,192,471 471,089,471 29.11 4. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1,143,596,000 2,585,012,940 1,441,416,940 126 5. L·i(lç) ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng(3-4) 474,507,000 (495,820,469) Qua b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng n¨m 2001 ta thÊy c«ng ty ®· kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra mµ l¹i cßn bÞ lç nÆng lªn ®Õn gÇn 500 triÖu ®ång . Doanh thu ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña c«ng ty kú thùc hiÖn gi¶m so víi kÕ ho¹ch 927,204, 090 ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi gi¶m 15.32%. Nguyªn nh©n lµ do sè lao ®éng thùc tÕ xuÊt khÈu n¨m 2001 gi¶m so víi kÕ ho¹ch. Cô thÓ lµ: KÕ ho¹ch n¨m 2001 doanh nghiÖp ph¶i ®­a ®­îc 650 ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi, nh­ng thùc tÕ c«ng ty chØ ®­a ®­îc 549 ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. Cïng víi viÖc gi¶m sè lao ®éng xuÊt khÈu vµ do ®ã kÐo theo lµ viÖc gi¶m doanh thu XKL§ th× chi phÝ cung øng lao ®éng( gi¸ vèn hµng b¸n) còng gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 1,398,293,561(®ång), t­¬ng ®­¬ng víi gi¶m 31.56% lµ hîp lý. Tuy nhiªn n¨m 2001, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kú thùc hiÖn l¹i t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ 1,441,416,940 (®ång) ; t­¬ng ®­¬ng víi 126%. Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng kho¶n chi phÝ nµy lµ do n¨m 2001 c«ng ty ®· chi mét kho¶n tiÒn kh¸ lín vµo viÖc chi tiÕp kh¸ch, héi nghÞ ... §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh g©y nªn viÖc ho¹t ®éng XKL§ cña c«ng ty n¨m 2001 kh«ng cã hiÖu qu¶(lç nÆng). V× vËy, ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× c«ng ty cÇn ph¶i h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng ®óng møc trong kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. PhÇn III Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng ë c«ng ty Cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ th­¬ng m¹i. I §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng t¹i c«ng ty cung øng nh©n lùc quèc tÕ vµ th­¬ng m¹i ¦u ®iÓm: VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh t¹i Phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh víi ®éi ngò kÕ to¸n gåm 8 ng­êi. Mçi kÕ to¸n viªn ®¶m nhiÖm tõ 1- 2 phÇn hµnh kÕ to¸n. C¸c c¸ nh©n nµy chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tõng m¶ng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh trong chuçi m¾t xÝch c«ng viÖc. C«ng viÖc ®­îc chia ®Òu trong th¸ng b¶o ®¶m cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn vµ cËp nhËt th«ng tin, ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ c¸c ph¸t sinh ®Çu vµo vµ kÕt qu¶ ®Çu ra. 1.2 VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n: Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ kÕt qu¶ kinh doanh ®· ®¶m b¶o ®­îc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é cña nhµ n­íc, kh«ng vi ph¹m chÕ ®é Tµi chÝnh còng nh­ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chÊp hµnh ®óng nh÷ng thÓ lÖ kinh tÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh kÕ to¸n ¸p dông cho c¸ doanh nghiÖp hiÖn nay. VÒ tæ chøc chøng tõ vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, qu¶n lý tµi chÝnh lµ c«ng viÖc khã kh¨n kh«ng chØ víi c¸c cÊp qu¶n lý Nhµ n­íc mµ cßn ®èi víi tõng doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông mét sè chÝnh s¸ch, chÕ ®é míi. Ch¼ng h¹n, kÓ tõ ngµy 1/1/1999 c¸c doanh nghiÖp ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. T¹i c«ng ty, viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch nµy ®· kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Doanh nghiÖp ®· hoµn thµnh tèt c«ng t¸c kÕ to¸n thuÕ GTGT cho lo¹i h×nh s¶n phÈm kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty, thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Bªn c¹nh ®ã lµ sù ra ®êi cña luËt Doanh nghiÖp, ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng cµng ph¶i chÆt chÏ. §Þnh kú, theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Côc qu¶n lý Lao ®éng víi n­íc ngoµi, doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh h¹ch to¸n, ®èi chiÕu, kiÓm tra theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh. Qu¸ tr×nh qu¶n lý chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng ®­îc ®¶m b¶o thèng nhÊt tõ kh©u ®Çu tíi kh©u cuèi. Cô thÓ, qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ ®Õn qu¸ tr×nh kÕt chuyÓn doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qña ®­îc h¹ch to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. VÒ tin häc ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n: Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, C«ng ty ®· sö dông h×nh thøc h¹ch to¸n Chøng tõ- ghi sæ. Tõ nh÷ng chøng tõ gèc nh­ phiÕu thu, phiÕu chi, uû nhiÖm chi... c¸c kÕ to¸n viªn lËp c¸c Chøng tõ- ghi sæ, lµm c¨n cø ®Ó vµo sè liÖu trong m¹ng m¸y vi tÝnh. Cã thÓ nãi, c«ng cô m¸y vi tÝnh ®ang ®­îc vËn dông mét c¸ch triÖt ®Ó vµ hiÖu qña trong c«ng t¸c truyÒn sè liÖu h¹ch to¸n kÕ to¸n. T¹i c«ng ty, kÕ to¸n phÇn hµnh sÏ tiÕn hµnh theo dâi vµ lËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n còng nh­ h×nh thµnh c¸c Chøng tõ- ghi sæ, KÕ to¸n tr­ëng duyÖt. Sau ®ã, sè liÖu ®­îc nhËp vµo m¸y vi tÝnh vµ ®­îc chuyÓn tù ®éng vµo c¸c sæ cã liªn quan. Víi viÖc ¸p dông tin häc øn dông FOXPRO, kÕ to¸n ®· lµm cho c«ng t¸c theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh hay theo dâi kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®­îc gi¶n ®¬n, thuËn tiÖn vµ chÝnh x¸c h¬n, tr¸nh t×nh tr¹ng nhÇm lÉn. 1.5 VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ: Hai tµi kho¶n chi phÝ ®­îc sö dông t¹i c«ng ty lµ TK 627- Chi phÝ cung øng lao ®éng vµ TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Hai tµi kho¶n nµy ®· ®­îc chi tiÕt theo c¸c kho¶n môc chi phÝ do ®ã b¶o ®¶m cho c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®­îc chÝnh x¸c, râ rµng. Ngoµi ra, cã thÓ ®­a ra nhËn xÐt r»ng: ViÖc doanh nghiÖp kh«ng sö dông c¸c TK chi phÝ nh­ 621, 622 lµ hîp lý. V× râ rµng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp rÊt ®Æc biÖt. §©y cã thÓ xem lµ mét c¸ch vËn dông rÊt linh ho¹t hÖ thèng kÕ to¸n hiÖn hµnh, phï hîp víi tõng ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n doanh thu dÞch vô: C«ng t¸c h¹ch to¸n doanh thu xuÊt khÈu lao ®éng cña c«ng ty ®­îc tæ chøc kh¸ tèt. PhÝ dÞch vô thu ®­îc tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng sang n­íc nµo th× ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt trªn TK 5113 cña n­íc ®ã. C¸ch lµm nh­ vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý n¾m v÷ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng XKL§ sang tõng n­íc nh­ thÕ nµo. Do lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ kinh doanh dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng nªn kÕ to¸n c«ng ty ®· sö dông tµi kho¶n 5113 ®Ó h¹ch to¸n doanh thu trong kú. Tµi kho¶n ®­îc sö dông còng nh­ néi dung h¹ch to¸n doanh thu nh­ vËy lµ hoµn toµn phï hîp víi chÕ ®é hiÖn hµnh. Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng XKL§ th× vÉn cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ: HiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n: Víi c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n hiÖn t¹i cã thÓ sÏ t¹o ®­îc mét c«ng viÖc kh¸ th­êng xuyªn cho c¸c kÕ to¸n viªn, nh­ng dÔ r¬i vµo sù chång chÐo( mét kÕ to¸n viªn ph¶i ®¶m nhiÖm hai nhiÖm vô). Nh­ vËy, tÝnh chÊt ®éc lËp cßn h¹n chÕ sÏ ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. H¬n n÷a, trong c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ cßn cã sù thiÕu sãt trong tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n. §ång thêi, do viÖc h¹ch to¸n ®­îc tiÕn hµnh trªn m¹ng vi tÝnh vµ kÕt chuyÓn sè liÖu trªn m¸y dùa trªn c¬ së c¸c Chøng tõ - Ghi sæ, øng dông FOXPRO vµo kÕ to¸n, nªn viÖc vµo sè liÖu ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c, ph¶i n¾m b¾t ®­îc quy tr×nh h¹ch to¸n trªn m¸y vi tÝnh. Th«ng tin vµo tõ kh©u ®Çu cÇn kiÓm tra, ®èi chiÕu, tr¸nh t×nh tr¹ng sai sãt trªn m¹ng sè liÖu chuyÓn ®æi vµ truyÒn ®i. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy ®ßi hái tíi kh¶ n¨ng , tr×nh ®é còng nh­ c¸ch thøc lµm viÖc, qu¶n lý cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n ph¶i ®¹t tÝnh hiÖu n¨ng, hiÖu qu¶ cao. Tån t¹i trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ t¹i c«ng ty SONA VÒ h¹ch to¸n doanh thu: Doanh thu cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng bao gåm hai lo¹i lµ: PhÝ dÞch vô( TK 5113) vµ doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng ( TK 5114). Ho¹t ®éng ®µo t¹o lao ®éng nµy cã liªn quan ®Õn c¸c ®oµn lao ®éng ë nh÷ng n­íc kh¸c nhau, do ®ã ph¶i ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng n­íc. Nh­ng kÕ to¸n ë c«ng ty ®· kh«ng më tµi kho¶n chi tiÕt theo tõng n­íc nhËp khÈu lao ®éng cho tµi kho¶n 5114 nµy. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ: KÕ to¸n c«ng ty ®· sö dông tµi kho¶n 627- chi phÝ cung øng lao ®éng vµ coi ®©y nh­ mét kho¶n chi phÝ trùc tiÕp cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. Tuy nhiªn viÖc h¹ch to¸n tµi kho¶n nµy vÉn ch­a phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× tµi kho¶n 627 ph¶i ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Cuèi kú, kÕt chuyÓn TK 154 vµo TK 632 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn dÞch vô. Sau ®ã kÕt chuyÓn TK 632 vµo TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nh­ng t¹i c«ng ty l¹i h¹ch to¸n trùc tiÕp TK 627 vµo TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ gièng nh­ viÖc kÕt chuyÓn th¼ng TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo TK 911. MÆt kh¸c, mÆc dï TK 627- Chi phÝ cung øng lao ®éng ®· ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ, nh­ng ®Ó biÕt ®­îc cô thÓ chi phÝ cung øng lao ®éng cho XKL§ sang tõng n­íc lµ bao nhiªu th× kÕ to¸n ë c«ng ty ®· kh«ng tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ 627 nµy cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng sang tõng n­íc. VÒ h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng: T¹i c«ng ty SONA, song song víi viÖc kh«ng ph©n bæ chi phÝ cung øng lao ®éng chi tiÕt cho tõng n­íc nhËp khÈu lao ®éng th× viÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng XKL§ vÉn cßn tæng hîp, kh«ng cô thÓ ho¸ cho tõng n­íc. ChÝnh v× thÕ, ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng t¹i c«ng ty kh«ng thÓ chi tiÕt ho¸ lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang n­íc nµo lµ chÝnh yÕu, lµ nhiÒu hay lµ Ýt ®Ó cã biÖn ph¸p t¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña doanh nghiÖp. H¹n chÕ trong viÖc tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i c«ng ty: MÆc dï ¸p dông h×nh thøc Chøng tõ- ghi sæ ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶, nh­ng kÕ to¸n ë ®©y kh«ng më sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt . Do vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn ch­a ®¹t ®­îc tÝnh chÝnh x¸c cao. §ång thêi, qu¸ tr×nh ®èi chiÕu sè liÖu ®Þnh kú trªn c¸c sæ cßn ch­a chÆt chÏ. II Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ , doanh thu, kÕt qña ho¹t ®éng XuÊt khÈu lao ®éng t¹i c«ng ty SONA. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ, kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng th× vÉn cßn mét vµi h¹n chÕ. V× vËy, víi kh¶ n¨ng cßn h¹n hÑp cña m×nh, em xin tr×nh bµy mét sè ý kiÕn ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng t¹i c«ng ty. KiÕn nghÞ vÒ hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n: C«ng ty cÇn tiÕt kiÖm chi phÝ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖn nay, ®Ó n©ng cao hiÖu qña kinh doanh, biÖn ph¸p mµ nhiÒu doanh nghiÖp th­êng ®­a ra ®Çu tiªn ®ã lµ tiÕt kiÖm chi phÝ. §èi víi chi phÝ phÝ cung øng lao ®éng( TK 627) th× ®©y lµ kho¶n chi phÝ v« cïng cÇn thiÕt vµ nã quyÕt ®Þnh viÖc doanh nghiÖp cã ký kÕt ®­îc hîp ®ång xuÊt khÈu lao ®éng víi c¸c ®èi t¸c kinh tÕ hay kh«ng vµ do ®ã nã ¶nh h­ëng tíi doanh thu cña doanh nghiÖp tõ viÖc ký kÕt nµy, nªn viÖc tiÕt kiÖm kho¶n chi phÝ nµy kh«ng lµ bao. T¹i c«ng ty Cung øng nh©n lùc quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i hiÖn nay, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp so víi tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú chiÕm mét tû lÖ lín, cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Nguyªn nh©n lµ do nhiÒu kho¶n chi ®­îc chi mét c¸ch réng r·i. Do vËy, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý h¬n n÷a nh­: c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c phôc vô cho qu¶n lý chung ( chi phÝ héi nghÞ, héi häp, giao dÞch...) cña c«ng ty hiÖn nay lµ kh¸ lín, v× vËy kÕ to¸n c«ng ty nªn xÐt duyÖt c¸c ®Ò nghÞ cho phï hîp ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nh÷ng kho¶n chi phÝ bÊt hîp lý. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i ®ã, c«ng ty nªn liªn tôc ®µo t¹o vµ n©ng cao ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n ®Ó n©ng cao nghiÖp vô kÕ to¸n ®em l¹i hiÖu qu¶ lµm viÖc ®­îc tèt h¬n. C¸c c¸n bé, nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n cïng víi nh÷ng trang bÞ kü thuËt, ph­¬ng tiÖn ghi chÐp, tÝnh to¸n th«ng tin kÕ to¸n tõ kh©u thu nhËn kiÓm tra, xö lý ®Õn kh©u tæng hîp sè liÖu, cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh, nh÷ng b¸o c¸o vÒ c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña b¶n th©n ®¬n vÞ vµ c¸c yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng. KiÕn nghÞ vÒ ph©n bæ chi phÝ cung øng lao ®éng: Râ rµng phÝ dÞch vô cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng ®èi víi tõng n­íc lµ kh¸c nhau. V× thÕ kh«ng thÓ ®ång nhÊt ho¸ chi phÝ cung øng lao ®éng cho tõng n­íc lµ nh­ nhau. §ång thêi ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc cô thÓ kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang n­íc nµo lµ hiÖu qu¶ h¬n th× viÖc ph©n bæ chi phÝ cung øng lao ®éng cho tõng n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt. ë ®©y, ®Ó ph©n bæ chi phÝ cung øng nh©n lùc ( 627) chóng ta nªn lùa chän c¸ch ph©n bæ chi phÝ ph¸t sinh theo phÝ dÞch vô thu ®­îc tõ tõng n­íc theo c«ng thøc ph©n bæ: Chi phÝ cung øng Tæng chi phÝ PhÝ dÞch vô thu ®­îc tõ n­íc i lao ®éng ph©n bæ = cung øng lao x cho n­íc i ®éng Tæng phÝ dÞch vô thu ®­îc. KiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕt chuyÓn chi phÝ x¸c ®Þnh kÕt qu¶: MÆc dï doanh nghiÖp sö dông TK 627- Chi phÝ cung øng lao ®éng ®Ó h¹ch to¸n c¸c chi phÝ trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ coi ®ã nh­ kho¶n gi¸ vèn cña dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng, nh­ng khi tiÕn hµnh kÕt chuyÓn tµi kho¶n nµy ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn, c«ng ty ®· kh«ng th«ng qua tµi kho¶n gi¸ vèn nh­ qui ®Þnh hiÖn hµnh mµ kÕt chuyÓn th¼ng vµo TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cã ®Æc ®iÓm ®Æc thï lµ kh«ng cã s¶n phÈm dë dang.Do ®ã, theo ý kiÕn cña c¸ nh©n em th× c«ng ty nªn kÕt chuyÓn TK 627 vµo TK 632 vµ chi tiÕt TK 632 theo n­íc nhËp khÈu lao ®éng th«ng qua viÖc ph©n bæ TK 627 vµo chi phÝ cho tõng n­íc. S¬ ®å h¹ch to¸n nh­ sau: TK 627 TK 632( chi tiÕt n­íc) TK 642 TK 911 TK 5113(chi tiÕt n­íc) TK 5114(chi tiÕt n­íc) Ph©n bæ chi phÝ KiÕn nghÞ vÒ h¹ch to¸n doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng: Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng tr­íc khi xuÊt khÈu sang n­íc ngoµi lµ mét phÇn trong doanh thu thuéc ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. Kho¶n doanh thu nµy còng liªn quan cô thÓ ®Õn tõng ®oµn lao ®éng sang lµm viÖc ë tõng n­íc cô thÓ. V× vËy, ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n ®­îc chÝnh x¸c, râ rµng th× c«ng ty nªn më chi tiÕt tµi kho¶n nµy theo c¸c n­íc nhËp khÈu lao ®éng gièng nh­ viÖc doanh nghiÖp chi tiÕt cho TK 5113. Cô ThÓ nh­ sau: TK 5114- Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng ®­îc chi tiÕt thµnh: TK 51141: Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng: Libia TK 51141: Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng: UAE TK 51141: Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng: §µi loan TK 51141: Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng: NhËt b¶n TK 51141: Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng: Hµn quèc TK 51141: Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o lao ®éng: C¸c n­íc kh¸c KiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c tæ chøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Sæ nµy võa dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ, võa ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Víi tÇm quan träng cña chøng tõ ghi sæ nªu trªn, t«i thÊy kÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¶i lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®Ó lµm c¬ së ®èi chiÕu víi B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh cuèi kú nh»m kiÓm tra møc ®é chÝnh s¸ch cña viÖc h¹ch to¸n. B¶ng tæng hîp chi tiÕt: T¹i c«ng ty SONA, kÕ to¸n kh«ng lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt , do ®ã g©y khã kh¨n trong viÖc ®èi chiÕu víi Sæ c¸i vµo cuèi kú. Theo em, c«ng ty còng cÇn ph¶i lËp lo¹i sæ nµy trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh. KÕt luËn H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu thùc tÕ em nhËn thÊy r»ng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ , doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ nãi riªng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin ®¸ng gi¸ cho qu¶n trÞ kinh doanh. ViÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cung cÊp nhanh chãng nh÷ng th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ gióp cho nhµ qu¶n trÞ cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty Cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i cho thÊy hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®¹t ®­îc mét sè ­u ®iÓm nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®©y cÇn cã ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ó ho¹t ®éng chÝnh XKL§ cña c«ng ty cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt h¬n. §ång thêi, c«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n môc chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng XKL§ ®­îc h÷u hiÖu h¬n. Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em. Víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp còng nh­ kh¶ n¨ng tiÕp cËn thùc tiÔn ch­a nhiÒu, ch¾c ch¾n b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. RÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp, sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« c¸c chó trong phßng tµi vô vµ ®Æc biÖt lµ cña c« gi¸o h­íng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®­îc hoµn chØnh vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o: HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ néi n¨m 1995 KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp. Khoa kÕ to¸n §¹i häc kinh tÕ quèc d©n H¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng dÞch vô. Nhµ xuÊt b¶n thèng kª n¨m 2000 V¨n b¶n vµ tµi liÖu vÒ xuÊt khÈu lao ®éng n¨m 2002. Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi. KÕ to¸n tr­ëng trong c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh míi. PTS Ng« ThÕ Chi - NXB Tµi ChÝnh 1998 Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n. PGS - TS NguyÔn H÷u Ba, PGS - TS Lª Gia Lôc - NXB Gi¸o dôc 1994.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh thu, kết quả của hoạt động xuất khẩu lao động.DOC
Luận văn liên quan