Đề tài Tổ chức kế toán vật liệu, CCDC tại công ty Cầu 3 Thăng Long

MỤC LỤC Lời mở đầu Trang Chương 1. Lý luận chung về công tác tổ chức kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp 1 1.1. Vai trò, đặc điểm của vật liệu, công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh 1 1.1.1. Vật liệu, công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh 1 1.1.2. Vai trò và đặc điểm của vật liệu, công cụ dụng cụ 1 1.2. Yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ tại các doanh nghiệp sản xuất 3 1.3. Phân loại và đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ 4 1.3.1. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ 4 1.3.2. Đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ 6 1.3.2.1. Đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá thực tế 7 1.3.2.2. Đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá hạch toán 8 1.4. Nhiệm vụ, nội dung tổ chức kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp 9 1.4.1. Nhiệm vụ kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 9 1.4.2. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 9 1.4.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song 10 1.4.2.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 11 1.4.2.3. Phương pháp ghi sổ số dư 12 1.4.3. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ 13 1.4.3.1. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 14 1.4.3.2. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ 17 Chương 2. Thực tế tổ chức kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cầu 3 Thăng Long 19 2.1. Đặc điểm chung của Công ty Cầu 3 Thăng Long 19 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cầu 3 Thăng Long 19 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 22 2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản phẩm 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý 23 23 2.2. Tình hình chung về công tác kế toán ở Công ty Cầu 3 Thăng Long 26 2.2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 26 2.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán 26 2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 29 2.2.4. Hình thức sổ kế toán 29 2.3. Thực tế tổ chức công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cầu 3 Thăng Long 30 2.3.1. Đặc điểm tình hình chung về vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 30 2.3.2. Thủ tục nhập, xuất kho và hạch toán ban đầu 35 2.3.3. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 36 2.3.3.1. Tại kho 36 2.3.3.2. Tại phòng kế toán 39 2.3.4. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 40 2.3.4.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 41 2.3.4.2 Kế toán tổng hợp xuất vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 43 Chương 3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cầu 3 Thăng Long 49 3.1. Nhận xét về công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 49 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 54

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1998 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức kế toán vật liệu, CCDC tại công ty Cầu 3 Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5% BHYT 1% T¹m øng Tæng sè Lª Hoµn Tæ tr­ëng 730.000 1.560.000 40.000 2.330.000 36.500 7.300 400.000 443.800 1.886.200 §oµn Giang Kü thuËt 638.000 1.300.000 30.000 1.968.000 31.900 6.380 200.000 238.280 1.729.720 §ç L©m Thî nÒ 481.000 980.000 30.000 1.491.000 24.050 4.810 150.000 178.860 1.312.140 …… …. Tæng céng C«ng nh©n c«ng ty C«ng nh©n thuª ngoµi 9.263.500 5.150.000 4.113.500 255.500 255.500 9.519.000 5.405.500 4.113.500 58.400 58.400 17.460 17.460 960.000 550.000 410.000 1.035.860 625.860 410.000 8.483.140 4.779.640 3.703.500 Dùa trªn b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸c ®éi theo b¶ng trªn, kÕ to¸n l­¬ng cña c«ng ty lËp b¶ng trÝch vµ ph©n bæ BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c c«ng tr×nh, phÇn nµy ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. B¶ng trÝch vµ ph©n bæ BHXH c«ng tr×nh GT5 cã mÉu sau: BiÓu 13 §¬n vÞ : ……. §Þa chØ : ……. B¶ng trÝch vµ ph©n bæ BHXH C«ng tr×nh: GT5 §éi x©y l¾p sè 4 Th¸ng 12/2004 §¬n vÞ : VN§ Hä tªn L­¬ng c¬ b¶n C¸c kho¶n trÝch BHXH (15%) BHYT (2%) KPC§ (2%) Tæng Lª Hoµn 1.400.000 210.000 28.000 28.000 266.000 §ç H­ng 785.000 117.750 15.700 15.700 149.150 Ng« Toµn 672.000 100.800 13.440 13.440 127.680 ……. Tæng 6.016.000 902.400 120.320 120.320 1.143.040 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tiÒn l­¬ng C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh vµ lÊy ®ã lµm c¬ së ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ tiÒn l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh. §Þnh kú hµng th¸ng, khi nhËn ®­îc chøng tõ do c¸c ®éi chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n, dùa vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng, kÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n. - C¨n cø vµo chøng tõ biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt tæ NÒ 1- C«ng tr×nh GT5, kÕ to¸n ghi : Nî TK 622 9.519.000 Cã TK 334 9.519.000 - Khi thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n thuª ngoµi, kÕ to¸n ghi : Nî TK 334 3.703.500 Cã TK 111 3.703.500 - C¨n cø vµo b¶ng trÝch vµ ph©n bæ BHXH th¸ng 12/2004 c«ng tr×nh GT5, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 1.143.040 Cã TK 338 1.143.040 - 3382 902.400 - 3383 120.320 - 3384 120.320 - Khi khÊu trõ BHXH, BHYT cña c«ng nh©n, kÕ to¸n ghi : Nî TK 334 360.960 Cã TK 338 360.960 - 3383 300.800 - 3384 60.160 - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Nî TK 154 316.359.700 Cã TK 622 316.359.700 Sau khi lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho tõng bé phËn, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng cña c¸c tæ trong c«ng tr×nh. Trªn ®ã, kÕ to¸n ®· tÝnh to¸n c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng. BiÓu 14 §¬n vÞ : C«ng ty x©y dùng sè 4 §Þa chØ: §éi CÊn B¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng C«ng tr×nh : GT5 §éi x©y l¾p sè 4- Th¸ng 12/2004 Tæ TiÒn l­¬ng Tæng T¹m øng BHXH BHYT Céng Thùc lÜnh C«ng nh©n c«ng ty C«ng nh©n thuª ngoµi C«ng nh©n c«ng ty C«ng nh©n thuª ngoµi C«ng nh©n c«ng ty C«ng nh©n thuª ngoµi Lª Hoµn 5.405.500 4.113.500 9.519.000 550.000 410.000 58.400 17.460 1.035.860 4.779.640 3.703.500 Vò Anh 3.920.800 4.855.600 8.776.400 700.000 580.000 51.620 16.100 1.347.720 3.153.080 4.275.600 ….. …. …… Tæng 23.650.000 26.349.700 50.147.000 3.699.000 3.000.000 189.760 37.952 6.926.712 19.723.288 23.349.700 KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng ty sau khi lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña toµn c«ng ty trªn c¬ së c¸c b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng cña c¸c c«ng tr×nh göi lªn, sÏ tiÕn hµnh n¹p sè liÖu vµo m¸y tÝnh, lªn sæ NhËt ký chung vµ sæ C¸i tµi kho¶n 622, 334, 338… BiÓu 15 NhËt ký chung (trÝch) Tõ ngµy 01/10/2004 ®Õn ngµy 31/12/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 89 31/12 TÝnh ra tiÒn l­¬ng th¸ng 12 cho tæ 1- C«ng tr×nh GT5 622 334 9.519.000 9.519.000 90 31/12 Thanh to¸n l­¬ng th¸ng 12 cho CNTN tæ 1 b»ng tiÒn mÆt 334 111 3.703.500 3.703.500 …………… KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng 12/2004 154 622 3.098.180.500 3.098.180.500 Sæ c¸i tµi kho¶n 622 (trÝch) Quý IV/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn SH NT Nî Cã … ……….. 89 31/12 TÝnh ra tiÒn l­¬ng th¸ng 12 cho tæ 1- C«ng tr×nh GT5 334 9.519.000 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng 12/2004 154 3.098.180.500 …….. Céng ph¸t sinh 3.098.180.500 3.098.180.500 BiÓu 16 BiÓu 17 §¬n vÞ: ….. §Þa chØ : …. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622 (trÝch) Quý IV/2004 §éi sè 4, c«ng tr×nh GT5 Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 89 31/12 TÝnh ra tiÒn l­¬ng th¸ng 12 cho tæ 1- c«ng tr×nh GT5 334 9.519.000 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng 12/2004 154 316.359.700 …………. Céng ph¸t sinh 316.359.700 316.359.700 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng c. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng §Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 623 “chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng”. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh, ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n víi c¸c néi dung sau: TK 6231- chi phÝ nh©n c«ng : Dïng ®Ó ph¶n ¸nh l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, phôc vô m¸y thi c«ng nh­: vËn chuyÓn, cung cÊp nhiªn liÖu, vËt liÖu cho xe, m¸y thi c«ng. TK 6232- chi phÝ vËt liÖu : Dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nhiªn liÖu ( x¨ng, dÇu, mì…)vËt liÖu kh¸c phôc vô m¸y thi c«ng. TK 6233- chi phÝ dông cô s¶n xuÊt : Dïng ph¶n ¸nh c«ng cô, dông cô lao ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña xe, m¸y thi c«ng. TK 6234- chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng : Dïng ph¶n ¸nh khÊu hao m¸y mãc thi c«ng sö dông vµo ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh. TK 6237- chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : Dïng ph¶n ¸nh chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh­ : thuª ngoµi söa ch÷a xe, m¸y thi c«ng, b¶o hiÓm xe, chi phÝ ®iÖn n­íc….. TK6238- chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c : Dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng cña xe, m¸y thi c«ng. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p th­êng cã c¸c h×nh thøc tæ chøc sö dông m¸y thi c«ng kh¸c nhau tuú vµo ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp. C«ng ty x©y dùng sè 4 sö dông h×nh thøc thuª m¸y kÌm theo c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y do c¸c c«ng tr×nh th­êng ë xa, viÖc mua m¸y thi c«ng kh«ng thÓ ph©n phèi cho hÕt c¸c c«ng tr×nh, v× vËy, khi mét xÝ nghiÖp ký hîp ®ång thi c«ng c«ng tr×nh ë xa trung t©m, th­êng thuª toµn bé( thuª trän gãi) c¶ m¸y vµ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn. Khi cã nhu cÇu thuª m¸y phôc vô c«ng tr×nh, gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®øng ra ký hîp ®ång víi bªn cho thuª, trong ®ã ph¶i nªu râ thêi gian thuª, thuª theo ca, giê, tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, sè tiÒn thuª m¸y, sè tiÒn thuª nh©n c«ng vµ cã ch÷ ký ®Çy ®ñ cña bªn ®i thuª vµ bªn cho thuª, mÉu hîp ®ång nh­ sau : BiÓu 18 §¬n vÞ :……. §Þa chØ :……. Hîp ®ång thuª m¸y thi c«ng ( c¶ bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y) H«m nay, ngµy …..th¸ng …..n¨m… T¹i ®Þa ®iÓm….. Chóng t«i gåm : ¤ng :…….. §Þa chØ :….. §¹i diÖn cho bªn thuª m¸y ¤ng:….§Þa chØ:….. §¹i diÖn cho bªn ®i thuª Hai bªn cïng ký kÕt hîp ®ång thuª m¸y nh­ sau : STT Tªn m¸y Tæng sè tiÒn thuª m¸y Sè nh©n c«ng thuª theo m¸y Tæng sè tiÒn thuª nh©n c«ng ®iÒu khiÓn Thêi gian thuª Céng 1 M¸y c¾t 12.000.000 10 9.000.000 1/12-31/12 21.000.000 2 M¸y nÐn khÝ 10.500.000 6 10.800.000 1/12-31/12 21.300.000 Céng 22.500.000 19.800.000 42.300.000 Trong ®ã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng : 1.125.000® Tæng sè tiÒn bªn ®i thuª ph¶i thanh to¸n (c¶ thuÕ) :43.425.000®. ViÕt b»ng ch÷ : Bèn m­¬i ba triÖu, bèn tr¨m hai l¨m ngh×n ®ång. Hai bªn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo hîp ®ång trªn kÓ tõ ngµy thuª. §¹i diÖn bªn ®i thuª §¹i diÖn bªn cho thuª C¨n cø vµo hîp ®ång thuª m¸y nh­ trªn, kÕ to¸n xÝ nghiÖp tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu, ph©n lo¹i chøng tõ vµ ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô. §Þnh kú, kÕ to¸n xÝ nghiÖp göi b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y thi c«ng vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó vµo sæ s¸ch liªn quan. Sau khi hÕt thêi h¹n thuª m¸y, hai bªn tiÕn hµnh thanh to¸n hîp ®ång theo b¶ng thanh to¸n hîp ®ång thuª m¸y, mÉu nh­ sau : BiÓu 19 §¬n vÞ :…… §Þa chØ :……. Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång thuª m¸y Ngµy …..th¸ng……. n¨m C¨n cø vµo chøng tõ sè… ngµy … vÒ viÖc ký hîp ®ång thuª m¸y cña hai bªn …nay ®· hÕt thêi h¹n thuª, chóng t«i tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång nh­ sau: STT Tªn m¸y Tæng sè tiÒn thuª m¸y Tæng sè tiÒn thuª nh©n c«ng ®iÒu khiÓn Thêi gian thuª Céng Sè tiÒn ®· thanh to¸n 1 M¸y c¾t 12.000.000 9.000.000 1/12-31/12 21.000.000 2 M¸y nÐn khÝ 10.500.000 10.800.000 1/12-31/12 21.300.000 Céng 22.500.000 19.800.000 42.300.000 42.300.000 Sè tiÒn ®· thanh to¸n ( ch­a thuÕ) : 42.300.000® Tæng sè thanh to¸n c¶ thuÕ : 43.425.000® Tæng c«ng nî tån ®äng : 0 Hai bªn ®· tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång thuª m¸y, kÓ tõ ngµy thanh lý, hîp ®ång coi nh­ hÕt gi¸ trÞ. §¹i diÖn bªn ®i thuª §¹i diÖn bªn cho thuª Khi c«ng viÖc hoµn thµnh, m¸y thi c«ng vµ chi phÝ thuª m¸y thi c«ng ®­îc tÝnh gän vµo mét kho¶n trong hîp ®ång thuª m¸y vµ tÝnh riªng cho tõng c«ng tr×nh. KÕ to¸n ®éi thi c«ng tËp hîp c¸c chøng tõ gèc thuª thiÕt bÞ gåm : Hîp ®ång thuª m¸y, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång, göi lªn phßng kÕ to¸n. M¸y thi c«ng thuª ngoµi dïng cho c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã nªn kh«ng ph©n bæ. Khi thanh lý hîp ®ång thuª ngoµi m¸y thi c«ng, kÕ to¸n ghi : Nî TK 623 (6237 ) 42.300.000 Nî TK 133 1.125.000 Cã TK 111 43.425.000 Cuèi kú, kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 154 theo tõng ®èi t­îng : Nî TK 154 42.300.000 Cã TK 623(6237) 42.300.000 Trªn c¬ së c¸c chøng tõ d­íi c¸c c«ng tr×nh chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ NhËt ký chung vµ vµo sæ C¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. BiÓu 20 §¬n vÞ :……. nhËt ký chung §Þa chØ:…… (trÝch) Tõ ngµy 01/10/2004 ®Õn ngµy 31/12/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã ……… 90 1/12 Tr¶ tiÒn thuª m¸y thi c«ng vµ bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y 6237 133 111 42.300.000 1.125.000 43.425.000 ……. KÕt chuyÓn chi phÝ thuª m¸y thi c«ng 154 623 329.851.560 329.851.560 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Tõ sæ NhËt ký chung, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ C¸i vµ sæ chi tiÕt tµi kho¶n 623. §¬n vÞ:…. Sæ c¸i tµi kho¶n 623 (trÝch) §Þa chØ:…….. Quý IV/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn SH NT Nî Cã …….. 90 1/12 Thanh to¸n tiÒn thuª m¸y phôc vô CTGT5 111 42.300.000 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 154 329.851.560 ……… Céng ph¸t sinh 329.851.560 329.851.560 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng BiÓu 21 BiÓu 22 BiÓu 22 §¬n vÞ:….. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 623 §Þa chØ:…. (trÝch) - Quý IV/2004 §éi 3- C«ng tr×nh GT5 Ph¸t sinh Nî 123.028.790 Ph¸t sinh Cã 123.028.790 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn SH NT Nî Cã ……….. 90 1/12 Thanh to¸n tiÒn thuª m¸y phôc vô c«ng tr×nh GT5 111 42.300.000 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 154 123.028.790 ……… Céng ph¸t sinh 123.028.790 123.028.790 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng d. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ngoµi 3 kho¶n môc trªn. C¸c chi phÝ nµy chiÕm tû träng kh«ng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Chi phÝ nµy bao gåm : chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n x©y l¾p vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi, khÊu hao TSC§ dïng chung cho qu¶n lý ®éi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c giao nhËn mÆt b»ng, ®o ®¹c, nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh gi÷a c¸c bªn liªn quan. Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm : Chi phÝ nh©n viªn xÝ nghiÖp, ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh Chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng nh©n viªn XN, ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh ®­îc kÕ to¸n tËp hîp, tÝnh to¸n nh­ ®èi víi kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ ®­îc tËp hîp riªng cho tõng c«ng tr×nh, HMCT. Nh©n viªn XN ®­îc h­ëng l­¬ng thêi gian, ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn møc l­¬ng tèi thiÓu, hÖ sè l­¬ng cÊp bËc vµ hÖ sè n¨ng suÊt cña XN m×nh. Ngoµi ra, nh©n viªn qu¶n lý cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n ¨n ca, phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo chøc vô cña tõng ng­êi. Chi phÝ vËt liÖu, CCDC dïng cho s¶n xuÊt thuéc ph¹m vi ph©n x­ëng, tæ, ®éi Chi phÝ nµy bao gåm chi phÝ vËt liÖu phô xuÊt dïng cho ®éi thi c«ng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt nh­: D©y thõng, l­íi an toµn, b¹t døa, chi phÝ vÒ vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn nh­ gç, cèp pha t«n, c«ng cô dông cô lao ®éng nhá cÇm tay. Do kh«ng tÝnh ®­îc gi¸ trÞ sö dông cho tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ nªn khi c¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh, ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 råi cuèi th¸ng tiÕn hµnh ph©n bæ. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp vËt t­, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕtTK 627. Chi phÝ khÊu hao TSC§ HiÖn nay, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ë ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh gåm 2 lo¹i: M¸y mãc cña c«ng ty vµ m¸y mãc ®i thuª. §èi víi TSC§ thuéc së h÷u cña c«ng ty, hµng th¸ng ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hµnh trÝch khÊu hao cho tõng TSC§. ViÖc trÝch khÊu hao ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. Møc khÊu hao n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ * tû lÖ khÊu hao n¨m Møc khÊu hao b×nh qu©n th¸ng = møc khÊu hao n¨m/12. §Þnh kú, dùa trªn danh s¸ch TSC§ ®· ®­îc côc qu¶n lý vèn duyÖt, kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao vµ lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ (BiÓu 25). Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ë c«ng ty bao gåm tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn thuª bao ®iÖn tho¹i, tiÒn thuª vËn chuyÓn ®Êt th¶i….khi c¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh, kÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy b¸o Nî, phiÕu chi tiÒn mÆt… ®Ó h¹ch to¸n vµ ghi vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn bao gåm : chi phÝ tiÕp kh¸ch, giao dÞch, b¶o d­ìng m¸y mãc, in Ên tµi liÖu…C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, giÊy thanh to¸n t¹m øng, kÕ to¸n lªn b¶ng kª chøng tõ vµ tæng hîp vµo sæ NhËt ký chung, ®ång thêi lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung(BiÓu 28). C¸c chøng tõ gèc ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi, phiÕu xuÊt kho vËt t­ CCDC, b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§, thiÕt bÞ v¨n phßng ®éi… c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nµy, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµo sæ NhËt ký chung. BiÓu 23 B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ C«ng ty x©y dùng sè 4 STT Tªn TSC§ Ghi Cã TK 214, ghi Nî c¸c TK Céng TK 627 CT GT5 TK 627 CT NCT TK627 CT…. 1 M¸y c«ng cô 936.000 351.000 1.287.000 2 ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 680.000 209.000 889.000 … Céng 1.616.000 860.000 5.176.000 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Khi c¸n bé qu¶n lý ph©n x­ëng hay nh©n viªn ph©n x­ëng cã nhu cÇu mua v¨n phßng phÈm, bé phËn phôc vô ph©n x­ëng sÏ viÕt phiÕu kª mua hµng theo nhu cÇu, trong ®ã cã ch÷ ký ®Çy ®ñ cña ng­êi duyÖt mua, mÉu nh­ sau : BiÓu 24 §¬n vÞ :……. §Þa chØ :….. phiÕu kª mua hµng ngµy…. th¸ng…. n¨m Nî TK…… Cã Tk…… Hä tªn ng­êi b¸n : NguyÔn A §Þa chØ : Sãc S¬n Hä tªn ng­êi mua : Hång Ngäc §Þ¹ chØ : c«ng tr×nh GT5- XN1 H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt. STT Tªn hµng ho¸ §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ChÌ xanh Kg 4 60.000 240.000 2 QuÇn ¸o NVPX Bé 20 50.000 1.000.000 Céng 1.240.000 Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: mét triÖu hai tr¨m bèn m­¬i ngh×n ®ång ch½n. Ng­êi duyÖt mua Ng­êi b¸n Ng­ßi mua - Khi tÝnh l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp, kÕ to¸n ghi : Nî TK 627 ( 6271) 8.956.000 Cã TK 334 7.480.000 Cã TK 338 1.476.000 - XuÊt vËt liÖu phôc vô c¸c c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 ( 6272) 81.000 Cã TK 152 81.000 - Ph©n bæ khÊu hao TSC§ quý 4/2004: Nî TK 627 ( 6274) 2.476.000 Cã TK 214 2.476.000 - Khi thanh to¸n tiÒn mua v¨n phßng phÈm, kÕ to¸n ghi : Nî TK 627 ( 6277) 1.240.000 Nî TK 133 124.000 Cã TK 111 1.364.000 C¨n cø vµo sè liÖu trªn c¸c chøng tõ ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, kÕ to¸n tiÕn hµnh lªn sæ NhËt ký chung vµ sæ C¸i tµi kho¶n 627. BiÓu 25 NhËt ký chung(trÝch) Tõ ngµy 01/10/2004 ®Õn ngµy 31/12/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK Sè tiÒn SH NT Nî Cã 39 3/12 XuÊt vËt liÖu phôc vô c«ng tr×nh 6272 152 81.000 81.000 54 7/12 Thanh to¸n tiÒn mua v¨n phßng phÈm phôc vô c«ng tr×nh GT5 6277 133 111 1.240.000 124.000 1.364.000 63 31/12 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng c¸n bé VP ®éi 6271 334 338 8.956.000 7.480.000 1.476.000 65 31/12 KhÊu hao m¸y mãc th¸ng 12 6274 214 2.476.000 2.476.000 …….. KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung th¸ng 12/2004 154 627 877.586.490 877.586.490 BiÓu 26 Sæ c¸i tµi kho¶n 627(trÝch) Quý IV/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK Sè tiÒn SH NT Nî Cã ……… 39 3/12 XuÊt vËt liÖu phôc vô CTGT5 152 81.000 54 7/12 Thanh to¸n tiÒn mua v¨n phßng phÈm b»ng tiÒn mÆt 111 1.240.000 63 31/12 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng c¸n bé VP ®éi 334 338 7.480.000 1.476.000 65 31/12 KhÊu hao m¸y mãc th¸ng 12 214 2.476.000 …….. KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung th¸ng 12/2004 154 877.586.490 Céng ph¸t sinh 877.586.490 877.586.490 Cuèi kú, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ( kh«ng bao gåm chi phÝ phôc vô m¸y thi c«ng) ®Ó khíp ®óng sè liÖu trªn sæ c¸i tµi kho¶n 627. Dùa trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho toµn bé c¸c c«ng tr×nh mµ c¸c ®éi tham gia thi c«ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng c«ng tr×nh theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. BiÓu 27 B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Th¸ng 12/2004 STT Néi dung Sè tiÒn 1 Chi phÝ tiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý 243.887.550 2 Chi phÝ vËt liÖu phôc vô qu¶n lý 98.650.670 3 Chi phÝ CCDC qu¶n lý 76.153.000 4 Chi phÝ khÊu hao TSC§ phôc vô qu¶n lý 114.269.000 5 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 212.186.270 6 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 132.440.000 Tæng 877.586.490 Dùa trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho toµn bé c«ng tr×nh mµ ®éi tham gia thi c«ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng c«ng tr×nh theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho c«ng tr×nh A Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung trong th¸ng Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng tr×nh A = x Nh­ vËy, theo tiªu thøc ph©n bæ trªn, kÕ to¸n ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c«ng tr×nh GT5 nh­ sau : Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho CTGT5 877.586.490 3.098.180.500 316.359.700 = x 89.611.630 = H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang”. T¹i C«ng ty X©y dùng sè 4, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ c¸c c«ng tr×nh, chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã trªn c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n. Gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoµn thµnh trong quý ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi hoµn thµnh ë sæ chi tiÕt c¸c kho¶n môc chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Cuèi quý, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n thùc hiÖn b­íc kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· ®­îc ph©n bæ cho c«ng tr×nh ®ã. Bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt c«ng tr×nh GT5 ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Nî TK 154 1.759.288.120 Cã TK 621 1.230.288.000 Cã TK 622 316.359.700 Cã TK 623 123.028.790 Cã TK 627 89.611.630 KÕ to¸n tæng hîp sau khi lÊy sè liÖu ®Ó vµo sæ NhËt ký chung th× tiÕn hµnh ghi vµo sæ C¸i TK 154 cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh. Cuèi quý, cuèi niªn ®é, kÕ to¸n tæng hîp lÊy sè liÖu trªn sæ chi tiÕt tõng c«ng tr×nh ®Ó lËp sæ tæng hîp chi phÝ thi c«ng toµn ®¬n vÞ. Qua sæ nµy c«ng ty cã thÓ theo dâi ®¸nh gi¸ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®· bá ra. Sau khi tËp hîp chi phÝ sang TK154, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, song do c«ng ty kh«ng sö dông TK 632 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña c«ng tr×nh hoµn thµnh mµ kÕt chuyÓn ngay sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ nªn khi khèi l­îng s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao, kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 1.759.288.120 Cã TK 154 1.759.288.120 BiÓu 28 §¬n vÞ:……. §Þa chØ:…… Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154(trÝch) Quý IV/2004 C«ng tr×nh GT5 Sè ph¸t sinh Nî 1.759.288.120 Sè ph¸t sinh Cã 1.759.288.120 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 36 31/12 K/C chi phÝ NVL c«ng tr×nh GT5 621 1.230.288.000 37 31/12 K/C chi phÝ nh©n c«ng c«ng tr×nh GT5 622 316.359.700 38 31/12 K/C chi phÝ m¸y thi c«ng c«ng tr×nh GT5 623 123.028.790 39 31/12 K/C chi phÝ s¶n xuÊt chung c«ng tr×nh GT5 627 89.611.630 31/12 K/C gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng tr×nh GT5 911 1.759.288.120 Céng 1.759.288.120 1.759.288.120 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 3. KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ë c«ng ty x©y dùng sè 4 - KiÓm kª s¶n phÈm dë dang ë C«ng ty X©y dùng sè 4: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh x©y dùng lµ cã khèi l­îng, gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng l©u dµi, v× vËy, hiÖn nay c¸c c«ng tr×nh hay HMCT th­êng ®­îc thanh quyÕt to¸n theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. Tõ lý do trªn ®ßi hái khi h¹ch to¸n tiªu thô tõng phÇn cña mét c«ng tr×nh lín th× cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú. Khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú lµ khèi l­îng ch­a ®­îc nghiÖm thu vµ ch­a ®­îc bªn A chÊp nhËn thanh to¸n. Cuèi mçi quý, c¸n bé thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tiÕn hµnh kiÓm kª c¸c khèi l­îng thi c«ng dë dang ch­a ®­îc bªn A chÊp nhËn thanh to¸n( cã x¸c nhËn cña bªn A- Chñ ®Çu t­, hoÆc cña phßng qu¶n lý khèi l­îng cña c«ng ty). Sau ®ã, kÕ to¸n c«ng tr×nh sÏ lÊy ®¬n gi¸ dù to¸n nh©n víi khèi l­îng dë dang ®· ®­îc kiÓm kª, tÝnh to¸n ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ dù to¸n cña tõng khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú cho c«ng tr×nh. Cô thÓ, ngµy 31/12/2004 t¹i c«ng tr×nh GT5 cã b¶ng kiÓm kª tÝnh gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi l­îng dë dang nh­ sau: BiÓu 29 B¶ng kiÓm kª tÝnh gi¸ trÞ dù to¸n khèi l­îng dë dang ®Õn 31/12/2004 C«ng tr×nh GT5 STT Néi dung c«ng viÖc §VT §¬n gi¸ Khèi l­îng Thµnh tiÒn 1 L¸ng nÒn khu vùc WC m2 37.510 503,5 18.886.285 2 L¸ng nÒn dµy 45mm 48.400 120 5.808.000 3 X©y t­êng110 77.880 720 56.073.600 4 X©y t­êng 220 155.760 136,8 21.307.968 5 Tr¸t t­êng 42.500 186 7.905.000 6 B¶ trÇn 19.250 567 10.914.750 …… Céng 119.521.700 - §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ë C«ng ty X©y dùng sè 4. Do ®Æc thï cña s¶n phÈm x©y l¾p lµ khèi l­îng lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo quý. Víi c¸c c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh hay ch­a ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý, phßng kü thuËt x¸c ®Þnh khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú cho tõng c«ng tr×nh cô thÓ, b»ng c¸ch l¾p ®¬n gi¸ dù to¸n phï hîp víi tõng c«ng tr×nh ®Ó tÝnh ra chi phÝ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo c«ng thøc : Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu kú Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p trong kú Gi¸ trÞ dù to¸n KLXL hoµn thµnh bµn giao cuèi kú Gi¸ trÞ dù to¸n KL x©y l¾p dë dang cuèi kú Gi¸ trÞ dù to¸n KL x©y l¾p dë dang cuèi kú = + + x §èi t­îng vµ Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. ë C«ng ty X©y dùng sè 4, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®ång thêi còng lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, cô thÓ ®ã lµ c«ng tr×nh hay HMCT hoµn thµnh bµn giao theo c¸c giai ®o¹n quy ­íc gi÷a chñ ®Çu t­ vµ ®¬n vÞ thi c«ng. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh C«ng ty X©y dùng sè 4 ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú. Gi¸ thµnh khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu kú Chi phÝ khèi l­îng x©y l¾p ph¸t sinh trong kú Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú = + _ B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng tr×nh GT5 cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trªn BiÓu 30(trang sau). BiÓu 30 b¶ng tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm quý 4/2004 Tªn c«ng tr×nh Chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc tÕ hoµn thµnh bµn giao Chi phÝ x©y l¾p dë dang Chi phÝ NVL Chi phÝ NC Chi phÝ MTC Chi phÝ SXC Tæng §Çu kú Cuèi kú C«ng tr×nh GT5 1.230.288.000 316.359.700 123.028.790 89.611.630 1.759.288.120 1.759.288.120 …….. Tæng ….. …. … ….. PhÇn II Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm T¹i c«ng ty x©y dùng sè 4 I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty X©y dùng sè 4 Tr¶i qua gÇn 30 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, C«ng ty x©y dùng sè 4 kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ quy m« c¬ cÊu lÉn chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña ban l·nh ®¹o vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. Víi ho¹t ®éng chñ yÕu lµ x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng, t¹o ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ë C«ng ty x©y dùng sè 4 vÉn cßn mét sè nh÷ng tån t¹i nhÊt ®Þnh g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ c«ng t¸c kiÓm to¸n cña c¬ quan nhµ n­íc nãi chung. 1. VÒ m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ¦u ®iÓm : Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, C«ng ty x©y dùng sè 4 chÞu sù chØ ®¹o cña nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty ®Çu t­ & ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi, nh­ng c«ng ty ®· chñ ®éng x©y dùng mét m« h×nh qu¶n lý, h¹ch to¸n khoa häc hîp lý, phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Víi bé m¸y qu¶n lý phï hîp, c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty còng nh­ c¸c tæ ®éi ®· phèi hîp chÆt chÏ víi nhau phôc vô cã hiÖu qu¶ cho l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng, qu¶n lý kinh tÕ. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi chÆt chÏ, hoµn chØnh t¹o thµnh mét sù thèng nhÊt víi ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nç lùc trong c«ng viÖc, ®­îc bè trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi. Nhê vËy, mäi chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ®­îc tÝnh to¸n, ph©n tÝch, phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi vµ cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý. Tån t¹i : Víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®¬n gi¶n, chØ gåm 5 nh©n viªn kÕ to¸n v¨n phßng, mçi kÕ to¸n viªn kiªm nhiÖm qu¸ nhiÒu c«ng viÖc, dÉn ®Õn c«ng viÖc cuèi th¸ng ch­a gi¶i quyÕt xong dÔ bÞ tån l¹i, mÆt kh¸c, viÖc mét kÕ to¸n viªn phô tr¸ch nhiÒu c«ng viÖc nh­ vËy sÏ dÉn ®Õn sai sãt sè liÖu, cã thÓ cã c¶ gian lËn. D­íi c¸c xÝ nghiÖp chØ cã mét kÕ to¸n xÝ nghiÖp lµm viÖc, kh«ng cã kÕ to¸n ®i theo b¸m s¸t tõng c«ng tr×nh, v× vËy, viÖc gian lËn cña c¸c kÕ to¸n xÝ nghiÖp rÊt dÔ x¶y ra, ®ång thêi viÖc bè trÝ nh­ vËy còng ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ cña c«ng ty. HiÖn nay, phßng kÕ to¸n cña C«ng ty x©y dùng sè 4 ®­îc tæ chøc theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung, nh­ng trªn thùc tÕ, c«ng ty l¹i h¹ch to¸n sæ s¸ch theo m« h×nh tËp trung nöa ph©n t¸n, toµn bé chøng tõ ban ®Çu ®Òu ®­îc c¸c kÕ to¸n xÝ nghiÖp tËp trung ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu, ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, ®Þnh kú kÕ to¸n xÝ nghiÖp míi chuyÓn chøng tõ vµ c¸c b¶ng tæng hîp sè liÖu liªn quan vÒ phßng kÕ to¸n, phßng kÕ to¸n chØ kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ ®ã råi tiÕn hµnh lªn sæ NhËt ký chung, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n. Nh­ vËy, viÖc h¹ch to¸n theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung lµ kh«ng nhÊt qu¸n vµ thèng nhÊt. 2.VÒ h×nh thøc sæ c«ng ty ¸p dông ¦u ®iÓm: H×nh thøc sæ kÕ to¸n C«ng ty x©y dùng sè 4 sö dông hiÖn nay t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n nhµ n­íc hiÖn hµnh. ViÖc lùa chän h×nh thøc sæ “ NhËt ký chung” trong tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng vµ ®Æc thï ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty. MÆt kh¸c, viÖc sö dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nµy cßn gióp cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n lµm viÖc ®¬n gi¶n, kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian, ®ång thêi khi cã sai sãt x¶y ra, c¸c kÕ to¸n viªn dÔ ph¸t hiÖn, kiÓm tra vµ läc chøng tõ ®­îc nhanh chãng. Tån t¹i: Do c¸c c«ng tr×nh thi c«ng th­êng ë xa, nªn viÖc chuyÓn chøng tõ th­êng chËm vµ kh«ng chuyÓn hµng ngµy ®­îc, mµ ph¶i chuyÓn chøng tõ theo ®Þnh kú. Do vËy, b¶n chÊt ghi sæ cña NhËt ký chung, phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· tiÕn hµnh sai nguyªn t¾c. §Þnh kú, NhËt ký chung míi ®­îc më vµ vµo sæ, dÉn ®Õn viÖc céng sæ bÞ dån l¹i, khã kiÓm tra ®­îc nh÷ng sai sãt x¶y ra. 3.VÒ ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ¦u ®iÓm: Mét trong nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty lµ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng ®¬n ®Æt hµng, tõng c«ng tr×nh hay HMCT. Sù phï hîp gi÷a ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¬ së gióp cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc ®¬n gi¶n mµ vÉn b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c cao. Sö dông ph­¬ng ph¸p nµy rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm x©y l¾p cña c«ng ty. Nh×n chung viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý mµ c«ng ty ®Æt ra, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ ph¹m vi, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ c¸c bé phËn liªn quan. C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc giao kho¸n xuèng c¸c ®éi x©y l¾p, ®©y lµ h×nh thøc tæ chøc phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. Trong kinh doanh x©y dùng c¬ b¶n, h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian kh«ng cßn phï hîp n÷a. Do ®ã, c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kho¸n s¶n pbÈm. §©y lµ h×nh thøc qu¶n lý t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t­ tiÒn vèn, cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. Tån t¹i: HiÖn nay, ë C«ng ty x©y dùng sè 4, viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dùa trªn chi phÝ ph¸t sinh cña c¸c tµi kho¶n 621, 622, 623, 627 nh­ng tµi kho¶n 623- chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ë c«ng ty lµ ®i thuª, thuª trän gãi toµn bé chi phÝ m¸y vµ chi phÝ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn. ViÖc ®i thuª m¸y thi c«ng nh­ vËy sÏ rÊt tèn kÐm, v× mçi mét c«ng tr×nh th­êng tiÕn hµnh thi c«ng trong thêi gian dµi, cã khi cã c«ng tr×nh ®Õn vµi ba n¨m, do ®ã, c«ng ty nªn kh¾c phôc tån t¹i nµy nh»m tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ cho c«ng ty. 4. VÒ viÖc sö dông hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch ¦u ®iÓm : Nãi chung, hÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch cña c«ng ty t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, phï hîp víi chÕ ®é, ®a d¹ng, nhÊt lµ c¸c chøng tõ vÒ vËt t­, do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh mua b¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô … ®Ó phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh. Ngoµi ra, c«ng ty cßn tù thiÕt kÕ mÉu chøng tõ, sæ ¸p dông cho c«ng ty m×nh ®Ó phï hîp víi c¬ cÊu ngµnh. Tån t¹i : C«ng ty x©y dùng sè 4 kh«ng cã b¶ng ph©n bæ vËt t­ mµ chØ cã B¶ng kª tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng. B¶ng kª nµy tuy r»ng tæng hîp ®­îc sè liÖu cuèi th¸ng nh­ng kh«ng thÓ hiÖn ®­îc néi dung kinh tÕ cña b¶ng ph©n bæ. V× ë b¶ng kª tæng hîp, nh÷ng sè liÖu ®ã chØ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tæng hîp chi phÝ vÒ vËt t­ ph¸t sinh trong kú mµ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc qu¸ tr×nh ph©n bæ vËt t­ cho c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ cã liªn quan trong tr­êng hîp vËt t­ ®ã xuÊt dïng cho nhiÒu ®èi t­îng vµ kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp. 5.VÒ viÖc h¹ch to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. ¦u ®iÓm : §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, ng­êi nµo lµm nhiÒu th× l­¬ng cao tÝnh tû lÖ víi s¶n phÈm ®· lµm ra, ®èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt, c«ng ty tr¶ l­¬ng kho¸n cho c«ng viÖc cña tõng ng­êi. H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy hoµn toµn phï hîp víi c¬ chÕ hiÖn nay, ngoµi ra, ë c«ng ty cßn cã chÕ ®é l­¬ng th­ëng, phô cÊp nh»m khuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §èi víi viÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§, c«ng ty ®· tiÕn hµnh trÝch tû lÖ % theo ®óng quy ®Þnh. Tån t¹i : Theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, quy ®Þnh viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622, mµ ph¶i h¹ch to¸n vµo TK 627 ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Tuy nhiªn ë C«ng ty x©y dùng sè 4, ®Ó c«ng viÖc ®Þnh kho¶n tiÕn hµnh ®¬n gi¶n ®ång thêi viÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n kh«ng phøc t¹p, dÔ hiÓu, tr¸nh nhÇm lÉn , c«ng ty ®· h¹ch to¸n c¸c kho¶n trªn kh¸c víi chÕ ®é. §iÒu nµy, mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty ë nhiÒu khÝa c¹nh, nh­ng mÆt kh¸c, nã còng lµm ¶nh h­ëng ®Õn quan hÖ kinh tÕ cña c«ng ty, vÝ dô víi c¸c c¬ quan thuÕ, c¸c c¬ quan kiÓm to¸n vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c… 6. VÒ viÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tiªu thøc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ¦u ®iÓm : §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng khèi l­îng nhá, cÇn Ýt nh©n c«ng trùc tiÕp th× c«ng ty nªn ¸p dông viÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tiªu thøc nµy nh»m gi¶m bít chi phÝ c«ng tr×nh, tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cÇn nhiÒu nh©n c«ng th× viÖc ph©n bæ theo tiªu thøc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc gi¶m chi phÝ, mµ phÇn lín c¸c c«ng tr×nh thi c«ng cña c«ng ty th­êng lµ c¸c c«ng tr×nh lín, sè l­îng nh©n c«ng nhiÒu míi ®¸p øng ®ñ nhu cÇu phôc vô c«ng tr×nh. Tån t¹i : Ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp & chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i C«ng ty x©y dùng sè 4 hiÖn nay lµ hîp lý. Tuy nhiªn, viÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cßn cã nh÷ng ®iÓm kh«ng ®óng ®¾n. Chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ nªn kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp ®­îc mµ ph¶i ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Trong kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p th­êng sö dông tiªu thøc ph©n bæ lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng tiªu thøc ph©n bæ cã vai trß v« cïng quan träng trong viÖc tÝnh ®óng ®¾n vµ ®Çy ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn nay, C«ng ty x©y dùng sè 4 tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ViÖc ph©n bæ theo tiªu thøc nµy sÏ g©y ra t×nh tr¹ng chi phÝ chung ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c dÉn ®Õn sù sai lÖch trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× cã nh÷ng c«ng tr×nh mÆc dï khèi l­îng nhá nh­ng ®ßi hái tiÕn ®é thi c«ng nhanh nªn c«ng ty ph¶i huy ®éng lùc l­îng nh©n c«ng lín. Do ®ã, viÖc ph©n bæ theo tiªu thøc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tÝnh ®óng ®¾n cña chÕ ®é, ®ång thêi ¶nh h­ëng kh¸ lín ®Õn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 7.VÒ bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ¦u ®iÓm: Khi kÕt chuyÓn gi¸ vèn c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao, kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 1.759.288.120 Cã TK 154 1.759.288.120 B­íc lµm t¾t nµy cã ­u ®iÓm lµ lµm cho c«ng viÖc cña kÕ to¸n tiÕn hµnh nhanh gän h¬n, ®ång thêi x¸c ®Þnh ngay ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh mµ kh«ng cÇn kÕt chuyÓn tõ tµi kho¶n 632- gi¸ vèn hµng b¸n. Tån t¹i : Trong qu¸ tr×nh tæng hîp chi phÝ & tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc tæng hîp sang Nî TK 154, sau ®ã tõ tµi kho¶n 154, toµn bé chi phÝ ®ã ®­îc kÕt chuyÓn th¼ng sang Nî TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. §©y lµ mét b­íc lµm t¾t nh­ng kh«ng hîp lý v× khi kÕt chuyÓn tõ TK 154 sang ngay TK911 sÏ g©y khã kh¨n cho kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh trong viÖc kiÓm so¸t gi¸ vèn hµng b¸n, do ®ã viÖc h¹ch to¸n ngay vµo TK 911 mµ kh«ng qua TK 632 kh«ng nh÷ng sai chÕ ®é mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh, doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 8.VÒ vÊn ®Ò lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n Chøng tõ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp vµ qu¶n lý chi phÝ nªn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ kÞp thêi lµ rÊt cÇn thiÕt. Song do nhiÒu lý do kh¸ch quan vµ chñ quan mµ ë C«ng ty x©y dùng sè 4, viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ kh«ng tËp hîp kÞp thêi. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c«ng ty cã nhiÒu c«ng tr×nh ë xa, bªn c¹nh ®ã cã mét sè chñ c«ng tr×nh ch­a thùc sù quan t©m ®Õn sù cÇn thiÕt cña vÊn ®Ò nµy. H¬n n÷a, viÖc c«ng ty t¹m øng tr­íc tiÒn mua nguyªn vËt liÖu th­êng dÉn ®Õn viÖc tËp hîp chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n chËm. §iÒu nµy dÉn ®Õn thiÕu chøng tõ ®Ó ®¸p øng viÖc h¹ch to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c, g©y khã kh¨n cho c¸c kÕ to¸n viªn. II. hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè 4 1. Hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n HiÖn nay, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty chØ gåm 5 ng­êi kiªm nhiÖm nhiÒu phÇn hµnh kh¸c nhau, mét ng­êi cã thÓ kiªm nhiÖm ®Õn 3, 4 phÇn hµnh, ®iÒu nµy võa sai nguyªn t¾c,võa dÔ dÉn ®Õn gian lËn vµ sai sãt trong céng sæ. §Ó c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh tèt h¬n, ë v¨n phßng, c«ng ty nªn tuyÓn thªm kÕ to¸n phï hîp víi c¸c phÇn hµnh kh¸c nhau, ph©n chia c«ng viÖc cho mçi ng­êi nh»m ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n theo quy ®Þnh, ®ång thêi qu¸ tr×nh vµo sæ, tæng céng sè liÖu lªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh nhanh gän h¬n, ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi. Song song víi viÖc tuyÓn thªm nh©n viªn kÕ to¸n v¨n phßng, d­íi c¸c c«ng tr×nh , c«ng ty còng nªn bè trÝ thªm 2,3 kÕ to¸n nam c«ng tr×nh ®Ó theo dâi ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, ®Þnh kú, tËp hîp chøng tõ chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n, viÖc lµm nµy võa cã t¸c dông kiÓm tra ®­îc tÝnh nghiªm tóc cña c¸c kÕ to¸n xÝ nghiÖp, võa ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ. §èi víi m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : HiÖn nay,viÖc tæ chøc m« h×nh kÕ to¸n theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung kh«ng cßn phï hîp n÷a ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. C«ng ty x©y dùng sè 4 ¸p dông m« h×nh kÕ to¸n tËp trung nh­ng trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, c«ng ty l¹i sö dông m« h×nh tËp trung nöa ph©n t¸n. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cËp nhËt sè liÖu vµo sæ s¸ch. Do c«ng ty th­êng tiÕn hµnh thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh ë xa nªn ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cho viÖc céng sæ, c«ng ty nªn thay ®æi m« h×nh kÕ to¸n ¸p dông, c«ng ty nªn tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh kÕ to¸n ph©n t¸n, giao viÖc céng sæ, vµo sæ s¸ch NhËt ký chung, sæ C¸i…. cho tÊt c¶ c¸c kÕ to¸n d­íi c¸c xÝ nghiÖp, ®Þnh kú, c¸c kÕ to¸n xÝ nghiÖp chuyÓn toµn bé chøng tõ, sæ s¸ch liªn quan vÒ phßng kÕ to¸n. C«ng viÖc cßn l¹i phßng kÕ to¸n sÏ lµm lµ kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c tÊt c¶ chøng tõ, sæ s¸ch ®ã råi tiÕn hµnh lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. 2. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng HiÖn nay C«ng ty x©y dùng sè 4 kh«ng cã mét m¸y thi c«ng nµo mµ tÊt c¶ ®Òu thuª, c¶ bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y còng thuª trän gãi. ViÖc thuª toµn bé chi phÝ m¸y thi c«ng nh­ vËy còng cã mÆt tr¸i cña nã, chi phÝ thuª m¸y sÏ rÊt tèn kÐm, ¶nh h­ëng ®Õn tæng chi phÝ cña toµn bé c«ng tr×nh. V× vËy, ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ sö dông m¸y, ë mçi xÝ nghiÖp nªn tiÕn hµnh mua, l¾p ®Æt mét sè m¸y thi c«ng th­êng xuyªn sö dông, ®ång thêi tiÕn hµnh tuyÓn thªm nh©n c«ng trùc tiÕp ®iÒu khiÓn c¸c lo¹i m¸y ®ã, viÖc gi¶m chi phÝ ®­îc bao nhiªu sÏ cã t¸c dông tèt bÊy nhiªu, ®©y lµ vÊn ®Ò thiÕt thùc cña toµn c«ng ty. 3. LËp b¶ng ph©n bæ vËt t­ §Ó gióp kÕ to¸n thuËn lîi trong qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, C«ng ty nªn lËp B¶ng ph©n bæ vËt t­ ®Þnh kú. Sè liÖu ®Ó ph¶n ¸nh vµo B¶ng ph©n bæ vËt t­ ®­îc tæng hîp tõ c¸c chøng tõ vËt liÖu xuÊt kho vµ c¸c B¶ng kª chi tiÕt vËt t­ xuÊt dïng. Sau ®ã, sè liÖu ë b¶ng ph©n bæ ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ chi tiÕt TK 621 cho tõng ®¬n ®Æt hµng, vµo B¶ng tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån. BiÓu 31 B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, CCDC Th¸ng 12/2004 STT §èi t­îng sö dông Ghi Cã c¸c tµi kho¶n TK 152 TK 153 1 TK 621 17.165.203.000 - c«ng tr×nh GT5 1.230.288.000 - c«ng tr×nh khu nhµ cao tÇng 152.959.250 ………… 2 TK 627 5.232.000 3.600.390 3 TK 642 566.200 Céng …. …. 4. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Khi h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung theo quy ®Þnh mµ l¹i h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. VÝ dô : C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh GT5 th¸ng 12/2004 lµ 1.143.040® ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 622 1.143.040 Cã TK 338 1.143.040 - 3382 120.320 - 3383 902.400 - 3384 120.320 Sù thay ®æi c¸ch h¹ch to¸n nµy kh«ng lµm thay ®æi gi¸ thµnh c«ng tr×nh nh­ng c¬ cÊu kho¶n môc thay ®æi, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ m¸y thi c«ng t¨ng lªn, chi phÝ s¶n xuÊt chung gi¶m ®i. §iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c kho¶n môc chi phÝ kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. Do vËy, ®Ó phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho ngµnh x©y l¾p, viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y nªn ®­a vµo tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 627). Nî TK 627 Cã TK 338 (3382, 3383, 3384). 5. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ nªn kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp ®­îc mµ ph¶i ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Trong kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p th­êng sö dông tiªu thøc ph©n bæ lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng tiªu thøc ph©n bæ cã vai trß v« cïng quan träng trong viÖc tÝnh ®óng ®¾n vµ ®Çy ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn nay, C«ng ty x©y dùng sè 4 tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ViÖc ph©n bæ theo tiªu thøc nµy sÏ g©y ra t×nh tr¹ng chi phÝ chung ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c dÉn ®Õn sù sai lÖch trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× cã nh÷ng c«ng tr×nh mÆc dï khèi l­îng nhá nh­ng ®ßi hái tiÕn ®é thi c«ng nhanh nªn c«ng ty ph¶i huy ®éng lùc l­îng nh©n c«ng lín. Do ®ã, viÖc ph©n bæ theo tiªu thøc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tÝnh ®óng ®¾n cña chÕ ®é, ®ång thêi ¶nh h­ëng kh¸ lín ®Õn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, chi phÝ chung ph©n bæ cho c«ng tr×nh nµy sÏ nhiÒu h¬n chi phÝ thùc tÕ nã ph¶i chÞu. NÕu so s¸nh chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng tr×nh GT5 ®­îc ph©n bæ bëi 2 tiªu thøc kh¸c nhau ta sÏ thÊy sù chªnh lÖch kh¸ lín. V× vËy, c«ng ty nªn sö dông tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ chung lµ chi phÝ NVL trùc tiÕp, bëi chi phÝ NVL trùc tiÕp chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng chi phÝ cña mét c«ng tr×nh. NÕu chän tiªu thøc nµy th× chi phÝ chung ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh sÏ s¸t víi thùc tÕ h¬n. 6. Hoµn thiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao Trong qu¸ tr×nh tæng hîp chi phÝ & tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc tæng hîp sang Nî TK 154, sau ®ã tõ tµi kho¶n 154, toµn bé chi phÝ ®ã ®­îc kÕt chuyÓn th¼ng sang Nî TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. §©y lµ mét b­íc lµm t¾t nh­ng kh«ng hîp lý v× khi kÕt chuyÓn tõ TK 154 sang ngay TK911 sÏ g©y khã kh¨n cho kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh trong viÖc kiÓm so¸t gi¸ vèn hµng b¸n. §Ó thuËn lîi, c«ng ty nªn sö dông tµi kho¶n 632- gi¸ vèn hµng b¸n. Khi sö dông tµi kho¶n nµy, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tËp hîp trªn TK 154 sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ, sè cßn l¹i ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 632 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm, c«ng tr×nh hoµn thµnh. Cuèi cïng míi kÕt chuyÓn gi¸ vèn thùc tÕ sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. KÕ to¸n më sæ C¸i tµi kho¶n 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ b¸n vµ bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn c«ng tr×nh võa hoµn thµnh. BiÓu 32 Sæ c¸i tµi kho¶n 632 Quý IV/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn SH NT Nî Cã 40 31/12 Gi¸ vèn hµng b¸n c«ng tr×nh GT5 154 1.759.288.120 31/12 K/c gi¸ vèn hµng b¸n c«ng tr×nh GT5 911 1.759.288.120 …… Tæng … … 7. X©y dùng quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ vËt t­ hîp lý §Ó gi¶m bít t×nh tr¹ng lu©n chuyÓn chøng tõ chËm vµ gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n vµo cuèi th¸ng, ®¶m b¶o ghi sæ cËp nhËt chøng tõ chÝnh x¸c th× viÖc xuèng kho lÊy chøng tõ cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn. C¸c chñ c«ng tr×nh chØ ®­îc øng tiÒn khi ®· tr¶ ®ñ chi phÝ cña lÇn t¹m øng tr­íc vµ ph¶i x¸c ®Þnh râ thêi h¹n thanh to¸n. Lµm ®­îc nh­ vËy sÏ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña chñ c«ng tr×nh víi c¸c chøng tõ chi phÝ còng nh­ viÖc nép chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n ®­îc theo ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra tiªu hao vËt t­ theo ®Þnh møc, tõ ®ã kÞp thêi ®iÒu chØnh tr¸nh thÊt tho¸t vËt t­ vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®­îc chÝnh x¸c. Cã thÓ cô thÓ ho¸ quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ theo ph­¬ng thøc sau: Chøng tõ khi ph¸t sinh d­íi c¸c xÝ nghiÖp th­êng chØ kÕ to¸n xÝ nghiÖp l­u gi÷, do chØ cã mét kÕ to¸n xÝ nghiÖp nªn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ vÒ c«ng ty chËm l¹i. §Ó ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn, C«ng ty x©y dùng sè 4 nªn bè trÝ ë c¸c xÝ nghiÖp nªn cã thªm hai, ba kÕ to¸n c«ng tr×nh nh»m theo dâi b¸m s¸t c«ng viÖc d­íi ®ã. Quy ®Þnh, cø 3 ®Õn 5 ngµy mét lÇn, kÕ to¸n c¸c c«ng tr×nh ph¶i thu thËp chøng tõ ®Çy ®ñ råi chuyÓn vÒ c«ng ty. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ë xa, tÊt nhiªn viÖc lu©n chuyÓn nµy còng h¬i khã kh¨n, do ®ã nªn bè trÝ nam giíi lµm viÖc nµy, võa ®¶m b¶o cho phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cËp nhËt ®­îc chøng tõ ®óng thêi gian, l¹i võa ng¨n chÆn ®­îc sù gian lËn cña c¸c kÕ to¸n xÝ nghiÖp do kh«ng cã ng­êi theo dâi. kÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh v« cïng gay g¾t th× yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo ®Ó víi mét l­îng nguyªn vËt liÖu, tiÒn vèn nhÊt ®Þnh cã thÓ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Ó cã ®­îc lîi nhuËn phôc vô t¸i s¶n xuÊt më réng, mçi doanh nghiÖp ph¶i lµm sao h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng, ®é thÈm mü cña s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Lµ mét doanh nghiÖp x©y l¾p, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè 4 lµ mét kh©u quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. V× thÕ, nghiªn cøu ®æi míi vµ tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp lµ mét c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em nhËn thÊy phÇn lín viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh vÒ c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, song ®ång thêi còng béc lé nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Môc lôc Lêi më ®Çu 1 PhÇn I Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt & tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y dùng sè 4 3 I. §Æc ®iÓm chung cña doanh nghiÖp 3 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 3 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty 4 II. ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n & bé sæ kÕ to¸n 7 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 7 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n 9 III. thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty x©y dùng sè 4 11 1. §èi t­îng & ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 11 a. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 11 b. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 11 2. H¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt 12 H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 12 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 20 H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng 28 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 36 H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 40 3. KiÓm kª & ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 42 IV. ®èi t­îng & ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 43 1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 43 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 43 phÇn II hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt & tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè 4 43 I. ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt & tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty x©y dùng sè 4 43 1. VÒ m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 43 2. VÒ h×nh thøc sæ c«ng ty ¸p dông 44 3. VÒ ®èi t­îng & ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt & tÝnh gi¸ thµnh 45 4. VÒ viÖc sö dông hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch 45 5. VÒ h¹ch to¸n l­¬ng & c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 46 6. VÒ h¹ch to¸n tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung 47 7. VÒ h¹ch to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao 48 8. VÒ vÊn ®Ò lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n 49 II. hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt & tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè 4 50 1. Hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 50 2. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 50 3. LËp b¶ng ph©n bæ vËt t­ 51 4. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 52 5. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung 52 6. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao 53 7. X©y dùng quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ vËt t­ hîp lý 54 kÕt luËn 55 Danh môc b¶ng biÓu Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh – PGS.TS NguyÔn V¨n C«ng, Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 2004 2. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp – Vô chÕ ®é kÕ to¸n, Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 2000 3. KÕ to¸n qu¶n trÞ – chñ biªn : PGS.TS NguyÔn Minh Ph­¬ng, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 4. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p – Tr­êng §H TCKT Hµ Néi 5. KÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 2001 6. H­íng dÉn thùc hµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n & lËp b¸o c¸o tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p - NguyÔn V¨n NhiÖm, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª. Danh môc b¶ng biÓu STT Tªn b¶ng biÓu trang BiÓu 01 PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt kho 13 BiÓu 02 PhiÕu xuÊt kho 14 BiÓu 03 B¶ng kª chi tiÕt vËt t­ xuÊt dïng 15 BiÓu 04 B¶ng tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng 15 BiÓu 05 Biªn b¶n giao nhËn vËt t­ 16 BiÓu 06 NhËt ký chung 17 BiÓu 07 Sæ c¸i tµi kho¶n 621 18 BiÓu 08 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 19 BiÓu 09 Hîp ®ång giao kho¸n 21 BiÓu 10 B¶ng chÊm c«ng 21 BiÓu 11 Biªn b¶n nghiÖm thu & thanh lý hîp ®ång 22 BiÓu 12 B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng 23 BiÓu 13 B¶ng trÝch & ph©n bæ khÊu hao 24 BiÓu 14 B¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng 26 BiÓu 15 NhËt ký chung 27 BiÓu 16 Sæ c¸i tµi kho¶n 622 27 BiÓu 17 Sæ chi tiÕt TK 622 28 BiÓu 18 Hîp ®ång thuª m¸y 30 BiÓu 19 Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång thuª m¸y 31 BiÓu 20 NhËt ký chung 32 BiÓu 21 Sæ c¸i tµi kho¶n 623 32 BiÓu 22 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 623 33 BiÓu 22 NhËt ký chung 34 BiÓu 23 B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ 35 BiÓu 24 PhiÕu kª mua hµng 35 BiÓu 25 NhËt ký chung 36 BiÓu 26 Sæ c¸i tµi kho¶n 627 37 BiÓu 27 B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung 39 BiÓu 28 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154 40 BiÓu 29 B¶ng kiÓm kª tÝnh gi¸ trÞ dù to¸n khèi l­îng dë dang ®Õn 31/12/2004 41 BiÓu 30 B¶ng tæng hîp chi phÝ & tÝnh gi¸ thµnh SP 42 BiÓu 31 B¶ng ph©n bæ NVL,CCDC 46 BiÓu 32 Sæ c¸i tµi kho¶n 632 53

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán vật liệu, CCDC tại công ty Cầu 3 Thăng Long.doc
Luận văn liên quan