Đề tài Ứng dụng công nghệ RFID vào hệ thống quản lý nhân sự

MỤC LỤC Trang bìa . i Nhiệm vụ luận văn Lời cảm ơn . ii Tóm tắt iii Mục lục . iv Danh sách hình vẽ . v Danh sách bảng biểu vi Danh sách các từ viết tắt . vii PHẦN 1 TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÔ TUYẾN - RFID ----------------------- Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID 1.1. Sơ lược về các hệ thống nhận dạng tự động 1 1.1.1. Hệ thống mã vạch (Barcode system) . 1 1.1.2. Nhận dạng ký tự quang học (Optical character recognition - OCR) 1 1.1.3. Phương thức sinh trắc học (Biometric procedures) 2 1.1.4. Thẻ thông minh (Smart Cards) . 2 1.1.5. Hệ thống RFID (RFID System) 4 1.2. Giới thiệu chung về nhận dạng vô tuyến RFID 5 1.2.1. Lịch sửù phát triển của hệ thống RFID . 5 1.2.2. Khái niệm RFID . 8 1.2.3. So sánh các hệ thống ID khác nhau . 8 1.3. Các thành phần của một hệ thống RFID 9 1.3.1. Thẻ RFID . 10 iv 1.3.2. Reader 17 1.3.3. Database . 25 1.4. Giao thức thẻ RFID . 25 1.4.1. Thuật ngữ và khái niệm . 25 1.4.2. Phương thức lưu trữ dữ liệu trên thẻ 27 1.4.3. Thủ tục SINGULATION và ANTI-COLLISION . 28 1.5. Điều lệ và chuẩn hóa 33 1.6. Một số tiêu chuẩn xây dựng cho công nghệ RFID . 33 1.7. Tần số vô tuyến hoạt động của RFID . 34 1.8. Các ứng dụng RFID hiện hành . 35 1.8.1. RFID trong việc xử phạt . 36 1.8.2. RFID trong an ninh quốc gia 36 1.8.3. Trong hệ thống viễn thông . 37 1.8.4. Ứng dụng trong quản lý thư viện . 37 1.8.5. Ứng dụng trong quản lý bán hàng 38 1.8.6. Nhận dạng động vật . 39 1.8.7. Cấy ghép vào con người 39 1.8.8. Tính phí trong giao thông . 40 1.9. Ưu, nhược điểm của hệ thống RFID . 40 1.9.1. Ưu điểm 40 1.9.2. Nhược điểm 41 1.10. Phương thức làm việc của RFID 42 Chương 2. CÁC HỆ THỐNG RFID CƠ BẢN 2.1. Hệ thống 1 bit . 46 2.1.1. Tần số vô tuyến 46 2.1.2. Sóng viba 48 iv 2.1.3. Bộ chia tần số . 50 2.1.4. Transponder trường điện từ . 51 2.2. Hệ thống song công và bán song công . 53 2.2.1. Ghép cảm ứng 54 2.2.2. Ghép điện từ tán xạ lùi 57 2.2.3. Ghép gần 59 2.2.4. Ghép điện . 61 2.2.5. Truyền dữ liệu từ reader đến transponder . 62 2.3. Hệ thống tuần tự 62 2.3.1. Ghép cảm ứng 62 Chương 3. CẤU TRÚC CỦA THIẾT BỊ MANG DỮ LIỆU 3.1. Transponder có bộ nhớ . 66 3.1.1. Giao tiếp HF . 67 3.1.2. Address and security logic . 68 3.1.3. Cấu trúc bộ nhớ 69 3.2. Bộ vi xử lý 74 3.2.1. Thẻ có hai giao tiếp . 76 3.3. Bộ nhớ . 77 3.4. Đo lường các biến vật lý 77 3.4.1. Transponder có cảm biến . 77 Chương 4. CẤU TRÚC CỦA READER 4.1. Luồng dữ liệu trong ứng dụng . 79 4.2. Các thành phần của reader . 80 4.2.1. Mạch HF 81 4.2.2. Đơn vị điều khiển . 84 4.3. Kết nối antenna trong hệ thống liên kết cảm ứng . 86 4.3.1. Kết nối sử dụng dòng điện phối hợp 86 4.3.2. Cung cấp thông qua cáp . 87 4.3.3. Aûnh hưởng của hệ số Q 88 Chương 5. MÃ HOÁ VÀ ĐIỀU CHẾ DỮ LIỆU 5.1. Các loại mã biểu diễn tín hiệu nhị phân . 89 5.2. Các kỹ thuật điều chế số 91 5.2.1. Điều chế ASK 91 5.2.2. Điều chế 2FSK . 92 5.2.3. Điều chế PSK . 92 5.2.4. Điều chế với sóng mang phụ . 93 Chương 6. SỰ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU 6.1. Phương pháp kiểm tra lỗi 95 6.1.1. Kiểm tra chẵn lẻ 95 6.1.2. Phương pháp LRC 95 6.1.3. Phương pháp CRC 96 6.2. Đa truy cập, chống xung đột dữ liệu . 97 6.2.1. SDMA 98 6.2.2. FDMA 99 6.2.3. TDMA 99 PHẦN 2 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ----------------------- Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 1.1. Giới thiệu 105 1.1.1. Giới thiệu đề tài . 105 1.1.2. Yêu cầu đề tài 105 1.1.3. Nội dung của đề tài 106 1.2. Yêu cầu hệ thống 106 1.2.1. Nhu cầu hệ thống . 106 1.2.2. Quản lý dự án . 106 1.3. Tổng quan về sơ đồ khối của hệ thống . 107 1.3.1. Các thông số của Reader (DL910) . 107 1.3.2. Các thông số của thẻ 108 1.4. Kết quả đo đạc thực tế việc đọc thẻ . 115 Chương 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1. Khảo xác hiện trạng 117 2.1.1. Giới thiệu chung . 117 2.1.2. Các vấn đề đặt ra cho hệ thống mới 117 2.1.3. Phạm vi nghiên cứu 118 2.1.4. Giới hạn hệ thống 118 2.1.5. Các chức năng của hệ thống mới . 118 2.2. Thiết kế sơ đồ . 119 2.2.1. Sơ đồ chức năng 119 2.2.2. Sơ đồ ngữ cảnh . 120 2.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu 120 2.2.4. Mô hình cơ sở dữ liệu . 121 Chương 3. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THI CÔNG 3.1. Mục Quản lý hệ thống 123 3.1.1. Lưu đồ giải thuật 123 3.1.2. Kết quả thi công . 123 3.2. Giao diện chương trình chính 125 3.3. Mục Đọc, ghi thẻ . 125 3.3.1. Lưu đồ giải thuật . 125 3.3.2. Kết quả thi công . 126 3.4. Mục chấm công . 127 3.4.1. Lưu đồ giải thuật 127 3.4.2 Kết quả thi công 127 3.4. Các Danh mục khác 128 Chương 4. TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ 4.1. Đánh giá 129 4.2. Hạn chế . 129 4.3. Hướng phát triển đề tài . 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO 130 DANH SÁCH HÌNH VẼ PHẦN 1 TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÔ TUYẾN – RFID ----------------------- Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID Hình 1.1. Mã vạch 1 Hình 1.2. Ký tự quang học 2 Hình 1.3. Kiến trúc tiêu biểu của thẻ bộ nhớ có logic bảo mật 3 Hình 1.4. Kiến trúc cơ bản của một thẻ vi xử lý . 3 Hình 1.5. Hệ thống RFID . 4 Hình 1.6. Lịch sử phát triển RFID giai đoạn 1880-1960 5 Hình 1.7. Lịch sử phát triển RFID giai đoạn 1960-1990 6 Hình 1.8. Lịch sử phát triển RFID giai đoạn 1990-2009 7 Hình 1.9. Hệ thống RFID toàn diện 10 Hình 1.10. Layout của thiết bị mang dữ liệu, transponder. Hình bên trái transponder ghép cảm ứng với antenna cuộn dây, hình bên phải transponder viba với antenna dipole . 10 Hình 1.11.Cấu trúc của một thẻ thụ động 11 Hình 1.12. Một số loại thẻ tích cực 14 Hình 1.13. Cấu trúc của một thẻ bán tích cực 15 Hình 1.14. Cấu trúc layout cơ bản của một reader . 18 Hình 1.15. Cơ chế truyền ở trường gần, trường xa giữa thẻ và reader . 22 Hình 1.16. Cơ chế truyền modulated backscatter của thẻ thụ động 24 Hình 1.17. Cơ chế truyền modulated backscatter của thẻ bán thụ động . 24 Hình 1.18. Cơ chế truyền kiểu máy phát của thẻû tích cực 24 Hình 1.19. Layout bộ nhớ của một thẻ minh họa 27 Hình 1.20. Sơ đồ cây nhị phân 31 Hình 1.21. Ứng dụng công nghệ RFID vào thư viện . 38 Hình 1.22. Ứng dụng công nghệ RFID trong siêu thị . 39 Hình 1.23. Ứng dụng công nghệ RFID vào cấy ghép 40 Hình 1.24. Quá trình làm việc của thẻ và reader . 43 Hình 1.25. Quá trình truyền nhận dữ liệu giữa thẻ và reader . 44 Chương 2. CÁC HỆ THỐNG RFID CƠ BẢN Hình 2.1. Các hệ thống RFID khác nhau 45 Hình 2.2. Giới thiệu hoạt động của hệ thống EAS tần số vô tuyến . 47 Hình 2.3. Antenna khung của hệ thống RF (cao 1,2 - 1,6m) và transponder . 48 Hình 2.4. Mạch cơ bản và hình dạng cụ thể của transponder viba . 49 Hình 2.5. Transponder viba nằm trong vùng truy vấn của detector 49 Hình 2.6. Sơ đồ mạch điện và hoạt động của EAS sử dụng bộ chia tần số . 50 Hình 2.7. Antenna của hệ thống RFID điện từ (cao 1.40 m) và transponder 52 Hình 2.8. Truyền dữ liệu trong hệ thống song công, bán song công và tuần tự 53 Hình 2.9. Năng lượng cung cấp cho transponder thông qua từ trường phát ra của reader . 54 Hình 2.10. Truyền dữ liệu bằng load modulation từ transponder đến reader . 55 Hình 2.11. Phổ của điều chế sóng mang phụ 56 Hình 2.12. Sơ đồ mạch của transponder hài phụ 57 Hình 2.13. Hoạt động của transponder tán xạ lùi 59 Hình 2.14. Transponder ghép gần được đưa vào trong reader . 60 Hình 2.15. Hệ thống ghép điện sử dụng điện trường để truyền năng lượng và dữ liệu . 61 Hình 2.16. Sơ đồ mạch tương đương của hệ thống RFID ghép điện . 62 Hình 2.17. Sơ đồ khối của transponder tuần tự sử dụng ghép cảm ứng 64 Hình 2.18. Sơ đồ điện áp của tụ nạp 64 Chương 3. CẤU TRÚC CỦA THIẾT BỊ MANG DỮ LIỆU Hình 3.1. Sơ đồ phân loại các thiết bị mang dữ liệu dùng trong RFID . 66 Hình 3.2. Sơ đồ khối của tranpsonder có bộ nhớ 67 Hình 3.3. Sơ đồ khối của một mạch HF của transponder liên kết cảm ứng với bộ load modulator . 67 Hình 3.4. Sơ đồ khối của Address and Security logic 68 Hình 3.5. Sơ đồ khối của một transponder chỉ đọc . 69 Hình 3.6. Sơ đồ khối của một transponder ghi được có chức năng bảo mật để thực hiện xác nhận giữa transponder và reader . 71 Hình 3.7. Transponder có 2 bộ nhớ khoá để cấp quyền truy xuất khác nhau . Hình 3.8. Một transponder có thể dùng cho nhiều ứng dụng bằng cách phân đoạn bộ nhớ của nó . 72 Hình 3.9. Sự khác nhau giữa segment cố định và segment tự do . 74 Hình 3.10. Sơ đồ khối của một transponder có dùng bộ vi xử lý 74 Hình 3.11. Quá trình xử lý lệnh trong hệ điều hành thẻ thông minh 75 Hình 3.12. Sơ đồ khối của một thẻ hai giao tiếp . 76 Hình 3.13. Transponder liên kết cảm ứng có thêm cảm biến nhiệt độ 78 Chương 4. CẤU TRÚC CỦA READER Hình 4.1. Nguyên lý Master-Slave giữa phần mềm, reader và tranpsonder 79 Hình 4.2. Sơ đồ khối của một reader gồm có hệ thống điều khiển và mạch HF. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng những lệnh . 81 Hình 4.3. Sơ đồ khối mạch HF của hệ thống RFID liên kết cảm ứng . 82 Hình 4.4. Sơ đồ khối của một mạch HF trong hệ thống viba 83 Hình 4.5. Hoạt động của một bộ directional coupler với hệ thống RFID tán xạ lùi . 83 Hình 4.6. Sơ đồ khối HF của reader trong hệ thống SEQ . 84 Hình 4.7. Sơ đồ khối đơn vị điều khiển của reader . 85 Hình 4.8. Quá trình mã hoá và giải mã tín hiệu bằng đơn vị điều khiển của reader 85 Hình 4.9. Kết nối cuộn dây antenna bằng kỹ thuật 50 .87 Hình 4.10. Mạch điện phối hợp trở kháng cho cuộn dây antenna . 87 Chương 5. MÃ HOÁ VÀ ĐIỀU CHẾ DỮ LIỆU Hình 5.1. Sơ đồ khối hệ thống viễn thông số 89 Hình 5.2. Các loại mã đường truyền trong hệ thống RFID . 90 Hình 5.3. Mã Pulse-pause 91 Hình 5.4. Điều chế ASK 92 Hình 5.5. Điều chế FSK 92 Hình 5.6. Điều chế PSK 93 Hình 5.7. Sơ đồ điều chế ghép kênh với kiểu điều chế ASK sóng mang phụ .93 Hình 5.8. Phổ của tín hiệu điều chế sóng mang phụ. 94 Chương 6. SỰ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU Hình 6.1. Kiểm tra LRC 95 Hình 6.2. Truyền dữ liệu đến nhiều thẻ 97 Hình 6.3. Nhận dữ liệu từ nhiều thẻ . 97 Hình 6.4. Các phương pháp tránh xung đột dữ liệu 98 Hình 6.5. SDMA, anten định hướng chỉ lần lượt đến các transponder 98 Hình 6.6. FMDA, vài kênh truyền với các tần số khác nhau dùng cho việc truyền dữ liệu giữa transponder và reader 99 Hình 6.7. Các phương pháp điều khiển reader . 100 Hình 6.8. Mã NRZ 101 Hình 6.9. Mã hoá NRZ không thể phát hiện sự xung đột dữ liệu giữa các transponder . 101 Hình 6.10. Mã Manchester . 102 Hình 6.11. Mã hoá Manchester giúp phát hiện bit xung đột . 102 Hình 6.12. Quá trình tìm kiếm transponder hợp lệ . 103 Hình 6.13. Số lần thực hiện trung bình để xác định địa chỉ transponder 104 PHẦN 2 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ----------------------- Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG Hình 1.1. Reader (DL910) 107 Hình 1.2. Sơ đồ khối của thẻ SL3 ICS10 . 111 Hình 1.3. Mô hình thực tế khảo sát 116 Chương 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Hình 2.1. Sơ đồ chức năng 119 Hình 2.2. Sơ đồ ngữ cảnh . 120 Hình 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu . 121 Chương 3. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THI CÔNG Hình 3.1. Lưu đồ giải thuật quản lý hệ thống . 123 Hình 3.2. Giao diện đăng nhập hệ thống 124 Hình 3.3. Giao diện chương trình chính 125 Hình 3.4. Lưu đồ giải thuật mục Đọc ghi . 126 Hình 3.5. Giao diện Đọc ghi . 126 Hình 3.6. Lưu đồ giải thuật mục Chấm công 127 Hình 3.7. Giao diện Chấm công . 128 DANH SÁCH BẢNG BIỂU PHẦN 1 TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÔ TUYẾN - RFID ----------------------- Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID Bảng 1.1: So sánh một số hệ thống nhận dạng 9 Bảng 1.2: Tần số hoạt động của RFID 35 Chương 2. CÁC HỆ THỐNG RFID CƠ BẢN Bảng 2.1: Các tham số hệ thống cho các hệ thống RF 48 Bảng 2.2: Dải tần số của các hệ thống bảo mật khác nhau . 48 Bảng 2.3: Các thông số cơ bản của hệ thống 50 Bảng 2.4: Suy hao đường truyền trong không gian tự do ứng với những tần số khác nhau (độ lợi của antenna transponder là 1,64, của antenna reader là 1) 58 Chương 4. CẤU TRÚC CỦA READER Bảng 4.1: Ví dụ về quá trình thực thi một lệnh đọc bởi phần mềm, reader và transponder . . 80 PHẦN 2 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ----------------------- Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG Bảng 1.1: Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ . 106 Bảng 1.2: Các thông số cơ bản của Reader (DL910) 107 Bảng 1.3: Các thông số về đọc ghi của Reader (DL910) 107 Bảng 1.4: Cổng hỗ trợ của Reader (DL910) 108 Bảng 1.5: Các thông số về điện của Reader (DL910) . 108 Bảng 1.6: Kích thước Reader (DL910) 108 Bảng 1.7: Mã kết nối, ngắt kết nối, đọc ghi thẻ 108 Bảng 1.8: Tần số hoạt động theo chuẩn của thẻ SL3 ICS10 . 111 Bảng 1.9: Khoảng cách hoạt động của thẻ UCODE HSL trong các băng tần số 113 Bảng 1.10: Kết quả đo đạc thực tế tầm đo thẳng góc cực đại của Reader (UHF_R_G2_232_2A) với hai loại thẻ thụ động (SL3 ICS10 và SL3 ICS30 chuẩn UCODE EPC GEN2) di chuyển với vận tốc cực đại 116 Chương 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Bảng 2.1: Mô hình cơ sở dữ liệu 122

pdf153 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3224 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng công nghệ RFID vào hệ thống quản lý nhân sự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
àn soá coäng höôûng vaø heä soá Q. Neáu heä soá Q lôùn daãn ñeán doøng ñieän trong antenna seõ lôùn vaø laøm taêng coâng suaát truyeàn ñeán transponder. Traùi laïi, baêng thoâng cuûa antenna tæ leä nghòch vôùi heä soá Q. Baêng thoâng heïp seõ taïo ra moät heä soá Q cöïc lôùn vaø coù theå laøm giaûm ñaùng keå phoå tín hieäu ñieàu cheá nhaän ñöôïc töø transponder. Heä soá Q cuûa antenna reader coù theå ñöôïc tính theo bieåu thöùc: 2 . .o coil total f L Q R   (4.1) Rtotal : ñieän trôû suy hao trong cuoän daây. Lcoil : ñieän caûm cuûa cuoän daây. Baêng thoâng cuûa antenna coù theå ñöôïc tính töø heä soá Q sau: ofB Q  (4.2) Baêng thoâng caàn thieát laø thoâng nhaän laáy töø baêng thoâng daõi bieân tín hieäu ñieàu cheá cuûa reader. Trong ñieàu cheá ASK, ta seõ coù bieåu thöùc sau: . 1BT  (4.3) Vôùi transponder laø thôøi gian ñoùng khoaù cuûa tín hieäu ñieàu cheá load modulation. Ñoái vôùi nhieàu heä thoáng, heä soá Q toái öu laø 10 - 30. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng theå ñaït ñöôïc do heä soá Q phuï thuoäc vaøo baêng thoâng. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -89- Chöông 5. MAÕ HOAÙ VAØ ÑIEÀU CHEÁ DÖÕ LIEÄU Döôùi ñaây laø sô ñoà khoái cuûa quaù trình truyeàn döõ lieäu giöõa reader vaø transponder trong moät heä thoáng RFID. Töø reader ñeán transponder - theo höôùng truyeàn döõ lieäu; tín hieäu (xöû lyù tín hieäu) vaø boä ñieàu cheá (modulator) trong reader (phía phaùt), keânh truyeàn, boä giaûi ñieàu cheá (Demodulator) vaø giaûi ñieàu cheá trong transponder (phía thu). Hình 5.1. Sô ñoà khoái heä thoáng vieãn thoâng soá 5.1. Caùc loaïi maõ bieåu dieãn tín hieäu nhò phaân Tín hieäu nhò phaân coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng nhieàu loaïi maõ khaùc nhau thoâng qua kyõ thuaät maõ hoaù ñöôøng truyeàn. Caùc heä thoáng RFID thöôøng söû duïng moät trong nhöõng loaïi maõ sau: NRZ, Manchester, Unipolar RZ, DBP (differential bi-phase), Miller, differential coding on PP coding. - Maõ NRZ: bit 1 ñöôïc bieåu dieãn ôû möùc cao vaø bit 0 ôû möùc thaáp. Maõ NRZ ñöôïc duøng rieâng cho ñieàu cheá FSK vaø PSK. - Maõ Manchester: bit 1 ñöôïc bieåu dieãn (möùc cao, möùc thaáp). Bit 0 ñöôïc bieåu dieãn (möùc thaáp, möùc cao). Do ñoù maõ Manchester coøn ñöôïc goïi laø maõ chia pha. Maõ Manchester thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn döõ lieäu töø transponder ñeán reader baèng caùch ñieàu cheá söû duïng soùng mang phuï. - Maõ Unipolar RZ: bit 1 ñöôïc bieåu dieãn ôû möùc cao trong nöûa chu kyø ñaàu vaø ôû möùc thaáp trong nöûa chu kyø sau. Bit 0 ñöôïc bieåu dieãn ôû möùc thaáp trong toaøn boä chu kyø bit. - Maõ DBP: bit 0 ñöôïc maõ hoaù bôûi (möùc cao, möùc thaáp) hoaëc ngöôïc laïi. Bit 1 ñöôïc maõ hoaù baèng caùch choát söï chuyeån ñoåi möùc. Hôn nöõa, möùc ñöôïc ñaûo ngöôïc ôû moãi chu kyø Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -90- bit, cho neân tín hieäu nhò phaân coù theå deã daøng thay ñoåi caáu truùc trong maùy thu (neáu caàn thieát). Hình 5.2. Caùc loaïi maõ ñöôøng truyeàn trong heä thoáng RFID - Maõ Miller: bit 1 ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät söï chuyeån ñoåi (möùc cao, möùc thaáp) hoaëc ngöôïc laïi. Bit 0 giöõ nguyeân möùc cuûa bit 1 tröôùc ñoù. Moät chuoãi caùc bit 0 coù theå taïo neân söï chuyeån möùc ôû ñaàu chu kyø bit, do ñoù tín hieäu nhò phaân coù theå thay ñoåi caáu truùc laïi ôû maùy thu. - Maõ Miller modified: Maõ naøy thay theá moãi söï thay ñoåi möùc trong maõ Miller thaønh moät xung aâm. Maõ naøy raát thích hôïp trong caùc heä thoáng RFID gheùp caûm öùng ñeå truyeàn döõ lieäu töø reader ñeán transponder. Nhôø vaøo ñoä roäng xung raát heïp (tpulse << Tbit), noù coù khaû naêng ñaûm baûo naêng löôïng cung caáp lieân tuïc ñeán transponder töø tröôøng HF cuûa reader ngay caû khi truyeàn döõ lieäu. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -91- - Maõ Differential (maõ sai phaân): trong maõ naøy bit 1 ñöôïc phaùt ñi gaây neân söï thay ñoåi (toggle) möùc tín hieäu, möùc tín hieäu coøn laïi khoâng thay ñoåi ñoái vôùi bit 0. - Maõ Pulse-pause (PPC): trong maõ naøy, bit 1 ñöôïc bieåu dieãn baèng moät khoaûng thôøi gian döøng t tröôùc xung keá tieáp, bit 0 ñöôïc bieåu dieãn baèng moät khoaûng thôøi gian döøng 2t tröôùc xung tieáp theo. Maõ naøy raát phoå bieán trong caùc heä thoáng RFID taàm gaàn gheùp caûm öùng ñeå truyeàn döõ lieäu töø Reader ñeán Transponder. Do ñoä roäng xung raát beù tpulse<<Tbit neân vaãn coù theå cung caáp naêng löôïng lieân tuïc cho Transponder. Hình 5.3. Maõ Pulse-pause Coù nhieàu ñieàu kieän khaùc nhau ñöôïc xem xeùt khi choïn löïa loaïi maõ thích hôïp cho heä thoáng RFID. Ñieàu quan troïng nhaát laø phoå cuûa tín hieäu sau khi ñieàu cheá vaø khaû naêng truyeàn khoâng loãi. Hôn nöõa, trong tröôøng hôïp caùc transponder thuï ñoäng, naêng löôïng cung caáp khoâng ñöôïc ngaét quaõng bôûi moät maõ khoâng phuø hôïp vaø quaù trình ñieàu cheá. 5.2. Caùc kyõ thuaät ñieàu cheá soá Trong caùc heä thoáng RFID, kyõ thuaät ñieàu cheá soá söû duïng nhieàu nhaát laø ASK, FSK, PSK. Ñaëc bieät taïi phoøng thí nghieäm cuûa boä moân vieãn thoâng RFID söû duïng ñieàu cheá soá ASK. 5.2.1. Ñieàu cheá ASK Soùng mang ñöôïc ñieàu cheá thaønh 2 möùc ñieän aùp khaùc nhau, vôùi heä soá ñieàu cheá m: (5.1) Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -92- Hình 5.4. Ñieàu cheá ASK 5.2.2. Ñieàu cheá 2FSK Trong ñieàu cheá 2FSK , taàn soá soùng mang thay ñoåi giöõa 2 taàn soá f1 vaø f2 Hình 5.5. Ñieàu cheá FSK 5.2.3. Ñieàu cheá PSK Ñieàu cheá PSK laø moät phöông phaùp hieäu quaû nhaát ñeå truyeàn tín hieäu soá. Coù theå noùi phöông phaùp PSK laø phöông phaùp ñieàu cheá trieät soùng mang do ñoù baêng thoâng cuûa tín hieäu PSK nhoû hôn baêng thoâng cuûa FSK neáu duøng cuøng moät tín hieäu daûi neàn. Nhöng ôû maùy thu phaûi coù maïch dao ñoäng taïo soùng mang ñeå thöïc hieän vieäc giaûi ñieàu cheá; tín hieäu dao ñoäng naøy phaûi coù cuøng taàn soá vaø pha cuûa soùng mang ôû maùy phaùt. Trong ñieàu cheá PSK , caùc möùc logic 0 vaø 1 ñöôïc chuyeån thaønh caùc traïng thaùi pha ngöôïc nhau cuûa dao ñoäng soùng mang. Trong 2PSK thì tín hieäu thay ñoåi ôû 2 traïng thaùi pha 0 o vaø 180 o . Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -93- Hình 5.6. Ñieàu cheá PSK 5.2.4. Ñieàu cheá vôùi soùng mang phuï Trong heä thoáng RFID, ñieàu cheá söû duïng soùng mang phuï chuû yeáu söû duïng trong caùc heä thoáng gheùp caûm öùng ôû taàn soá 6,78MHz, 13,56MHz hoaëc 27,12 MHz vaø trong thuû tuïc load modulation truyeàn döõ lieäu töø transponder ñeán reader. Load modulation cuûa heä thoáng RFID gheùp caûm öùng coù hieäu quaû nhö ñieàu cheá ASK. Thay vì chuyeån ñoåi ñieän trôû taûi On-Off theo chuoãi bit döõ lieäu thì moät soùng mang phuï taàn soá thaáp ñöôïc ñieàu cheá tröôùc theo tín hieäu döõ lieäu daûi neàn. Ñieàu cheá soùng mang phuï coù theå söû duïng cho ASK, FSK, PSK. Taàn soá soùng mang phuï thöôøng ñöôïc laáy baèng chia nhò phaân taàn soá hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. Vôùi heä thoáng RFID 13,56 MHz, taàn soá soùng mang phuï thöôøng söû duïng laø 847kHz (13,56MHz  16), 424kHz (13,56MHz  64). Döõ lieäu ñieàu cheá soùng mang phuï taïo ra 2 vaïch phoå caùch taàn soá hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ± taàn soá soùng mang phuï fH. thoâng tin thöïc teá ñöôïc phaùt ôû nhöõng daûi bieân cuûa 2 vaïch soùng mang phuï tuyø thuoäc vaøo loaïi maõ cuûa döõ lieäu. Hình 5.7. Sô ñoà ñieàu cheá gheùp keânh vôùi kieåu ñieàu cheá ASK soùng mang phuï Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -94- Trong nhöõng heä thoáng transponder gheùp loûng, söï khaùc bieät giöõa tín hieäu soùng mang fT cuûa reader vaø daûi bieân cuûa tín hieäu nhaän ñöôïc laø töø 80 - 90dB. Moät trong 2 soùng mang phuï coù theå ñöôïc loïc vaø giaûi ñieàu cheá baèng caùch dòch taàn phoå cuûa döõ lieäu ñieàu cheá. Ñieàu naøy khoâng lieân quan tôùi taàn soá söû duïng laø fT + fH hay fT – fH bôûi vì thoâng tin chöùa treân caû hai daûi bieân. Hình 5.8. Phoå cuûa tín hieäu ñieàu cheá soùng mang phu. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -95- Chöông 6. SÖÏ CHÍNH XAÙC CUÛA DÖÕ LIEÄU 6.1. Phöông phaùp kieåm tra loãi Khi truyeàn döõ lieäu baèng coâng ngheä khoâng daây thì vieäc bò can nhieãu raát deã xaûy ra, gaây neân nhöõng thay ñoåi döõ lieäu trong khi truyeàn daãn ñeán caùc loãi. Do ñoù caùc haøm kieåm tra ñöôïc söû duïng ñeå phaùt hieän caùc loãi cuûa döõ lieäu truyeàn ñi vaø laøm chính xaùc döõ lieäu, chaúng haïn baèng caùch truyeàn laïi khoái döõ lieäu coù loãi. Nhöõng phöông phaùp kieåm tra loãi thoâng duïng nhaát laø kieåm tra chaün leû, XOR vaø CRC. 6.1.1. Kieåm tra chaün leû Kieåm tra chaün leûû laø moät phöông phaùp ñôn giaûn neân laø moät phöông phaùp kieåm tra loãi raát phoå bieán. Trong phöông phaùp naøy, moät bit kieåm tra ñöôïc phaùt keøm vôùi moãi byte döõ lieäu truyeàn ñi, do ñoù moãi byte truyeàn ñi goàm 9 bit. Tröôùc khi döõ lieäu truyeàn ñi thì phaûi xaùc ñònh laø kieåm tra chaün hay kieåm tra leû, ñeå baûo ñaûm laø beân phaùt vaø beân thu cuøng kieåm tra chaün hoaëc leû. Tuy nhieân phöông phaùp naøy chæ coù theå phaùt hieän loãi khi soá bit bò sai laø leû. 6.1.2. Phöông phaùp LRC Kieåm tra XOR cuõng ñöôïc goïi laø kieåm tra LRC Hình 6.1. Kieåm tra LRC LRC ñöôïc tính baèng caùch caùc byte truyeàn ñi ñöôïc laàn löïôt XOR vôùi nhau, byte thöù 1 XOR vôùi byte thöù 2, keát quaû tieáp tuïc ñöôïc XOR vôùi byte thöù 3; vaø cöù nhö vaäy ñeán cuoái khoái khoái döõ lieäu, LRC ñöôïc ñính keøm vôùi khoái vaø truyeàn ñi. ÔÛ beân nhaän cuõng thöïc Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -96- hieän vieäc kieåm tra töông töï nhö beân phaùt, neáu keát quaû laø 0 thì xaùc nhaän laø döõ lieäu nhaän ñuùng. Tuy nhieân phöông phaùp naøy cuõng gaëp phaûi moät soá nhöôïc ñieåm laø khi nhieàu loãi byte coù theå loaïi boû laãn nhau laø khoâng theå phaùt hieän sai, phöông phaùp naøy thöôøng ñöôïc söû duïng khi truyeàn caùc khoái döõ lieäu raát nhoû. 6.1.3. Phöông phaùp CRC Phöông phaùp kieåm tra CRC coù theå ñaùng tin caäy khi duøng ñeå kieåm tra nhöõng löôïng thoâng tin lôùn, maëc duø phöông phaùp naøy khoâng theå söûa loãi. Trong phöông phaùp CRC, ôû beân thu vaø beân phaùt söû duïng cuøng moät ña thöùc sinh, phí phaùt duøng ña thöùc sinh ñeå tính toaùn töø m bit döõ lieäu seõ sinh ra r bit kieåm tra vaø taïo ra töø maõ coù ñoä daøi n = m + r. Phía thu duøng ña thöùc sinh ñeå kieåm tra xem töø maõ nhaän ñöôïc coù sai hay khoâng. Caùc pheùp toaùn thöïc hieän maõ CRC ñeàu duøng modulo-2 thích hôïp cho pheùp tính nhò phaân. Ví duï: xeùt maõ (7,4) töùc coù m = 4 bit döõ lieäu vaø r = n - m =3 bit kieåm tra. Giaû söû 4 bit döõ lieäu laø 0011 vaø ña thöùc sinh söû duïng laø 1011 hay H(z)= z 3 +0z 2 +z 1 +z 0 Thöïc hieän pheùp chia z 3 X(z)/H(z) 1100 | 11 11000 1011 01110 1011 00101  soá dö=R(z) Töø maõ sau khi maõ hoùa coù daïng Y(z)=z r X(z)+R(z)=z 4 +z 3 +z 2 +1 hay 0011101 Khi beân thu nhaän ñöôïc döõ lieäu, phía thu seõ chia töø maõ cho ña thöùc sinh, giaû söû khoâng coù sai soùt treân ñöôøng truyeàn. 1011 | 11 11101 Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -97- 1011 01011 1011 00000 soá dö = 0, xaùc nhaän khoâng coù sai soùt treân ñöôøng truyeàn. 6.2. Ña truy caäp, choáng xung ñoät döõ lieäu Trong hoaït ñoäng cuûa heä thoáng RFID thì coù theå xaûy ra vòeâc coù nhieàu transponder cuøng naèm trong vuøng phuû soùng cuûa 1 reader. Trong moät heä thoáng nhö vaäy, chuùng ta coù theå phaân bieät 2 daïng chính cuûa söï lieân laïc. Daïng thöù nhaát laø vieäc truyeàn döõ lieäu töø reader ñeán caùc transponder Hình 6.2. Truyeàn döõ lieäu ñeán nhieàu theû Luoàng döõ lieäu ñöôïc truyeàn ñi ñöôïc caùc transponder nhaän cuøng luùc . Vieäc naøy gioáng nhö vieäc caùc radio cuøng nhaän chöông trình tin töùc cuûa moät ñaøi phaùt thanh. Loaïi thoâng tin naøy ñöôïc goïi laø truyeàn tin (broadcast). Daïng thöù hai cuûa lieân laïc laø vieäc truyeàn döõ lieäu cuûa raát nhieàu transponder trong vuøng phuû soùng ñeán vôùi reader. Daïng naøy ñöôïc goïi laø ña truy caäp. Hình 6.3. Nhaän döõ lieäu töø nhieàu theû Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -98- Tuy nhieân moãi keânh thoâng tin ñeàu coù dung löôïng keânh coá ñònh, do ñoù moãi transponder chæ coù theå truyeàn moät dung löôïng nhaát ñònh ñeán reader ñeå khoâng gaây nhieãu laãn nhau (va chaïm). Toác ñoä truyeàn toái ña ñöôïc quyeát ñònh bôûi baêng thoâng cuûa aênten toûng transponder caø reader. Vaán ñeà cuûa ña truy caäp ñaõ coù töø laâu trong coâng ngheä radio. Chaúng haïn nhö maïng ñieän thoaïi di ñoäng, khi coù nhieàu ngöøoi muoán keát noái vôùi 1 traïm. Do ñoù, nhieàu phöông thöùc ñaõ ñöôïc phaùt trieån nhaèm taùch bieät caùc tín hieäu. Cô baûn thì coù 4 phöông phaùp SDMA(Space Division Multiple Access), FDMA(Frequency Domain Multiple Access), TDMA(Time Domain Multiple Access) vaø CDMA (Code Division Multiple Access). Hình 6.4. Caùc phöông phaùp traùnh xung ñoät döõ lieäu 6.2.1. SDMA Caùc transponder khaùc nhau coù theå ñöôïc phaân bieät nhôø vaøo goùc vò trí cuûa noù so vôùi reader. Ñeå coù theå ñònh ñòa chæ cuûa caùc transponder, khoâng gian xung quanh reader phaûi ñöôïc queùt baèng aênten ñònh höôùng. Nhöôïc ñieåm cuûa SDMA laø caùc heä thoáng anten ñònh höôùng phöùc taïp. Hình 6.5. SDMA, anten ñònh höôùng chæ laàn löôït ñeán caùc transponder Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -99- 6.2.2. FDMA Kyõ thuaät FDMA laø kyõ thuaät maø caùc keânh truyeàn daãn vôùi caùc taàn soá soùng mang khaùc nhau cuøng luùc toàn taïi cho caùc thaønh phaân lieân laïc. Trong heä thoáng RFID, naêng löôïng cung caáp cho transponder vaø tín hieäu ñieàu khieån cuûa moãi transponder öùng vôùi moät taàn soá khaùc nhau. Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø giaù thaønh cao cuûa caùc reader, do ñoù phöông phaùp naøy chæ môùi ñöôïc aùp duïng cho moät soá lónh vöïc chuyeân bieät. Hình 6.6. FMDA, vaøi keânh truyeàn vôùi caùc taàn soá khaùc nhau duøng cho vieäc truyeàn döõ lieäu giöõa transponder vaø reader 6.2.3. TDMA Trong RFID, phöông thöùc traùnh gaây aûnh höôûng giöõa caùc tín hieäu ñöôïc duøng roäng raõi nhaát laø TDMA. Ñaây laø phöông thöc söû duïng vieäc phaân chia dung löôïng keânh coù saün laàn löôït cho caùc transponder theo thöù töï thôøi gian. Coù hai phöông thöùc TDMA laø ‘transponder ñieàu khieån ‘vaø ‘reader ñieàu khieån’. Phöông thöùc transponder ñieàu khieån coù toác ñoäc chaäm vaø khoâng linh hoaït, do ñoù phöông thöùc ñieàu khieån bôûi reader thöôøng ñöôïc choïn thöïc hieän. Phöông thöùc naøy coù theå xem nhö ñoàng boä vì taát caû transponder ñeàu ñöôïc ñieàu khieån cuøng luùc bôûi reader. Tröôùc tieân moät transponder ñöïoc löïa choïn töø moät nhoùm caùc transponder döïa treân moät thuaät toaùn, Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -100- tieáp ñoù, vieäc keát noái ñöôïc thöïc hieän giöõa transponder ñöôïc choïn vaø reader. Chæ khi keát noái naøy keát thuùc, thì vieäc choïn löïa transponder tieáp theo môùi ñöïoc thöïc hieän. Phöông thöùc reader ñieàu khieån ñöïoc phaân chia thaønh 2 phöông thöùc nhoû hôn laø thöû choïn (polling) vaø tìm kieám nhò phaân (binary search). Taát caû phöông phaùp naøy ñeàu döïa treân cô sôû moãi transponder ñöôïc nhaän daïng baèng moät daõy maõ soá rieâng bieät. Hình 6.7. Caùc phöông phaùp ñieàu khieån reader  Phöông thöùc thöû choïn Phöông thöùc thöû choïn yeâu caàu phaûi coù danh saùch taát caû caùc maõ soá cuûa cac transponder coù theå xaûy ra trong quaù trình. Taát caû caùc maõ soá seõ laàn löôït ñöïoc reader kieåm tra ñeán khi phaùt hieän ñöôïc maõ soá chính xaùc caàn tìm. Tuy nhieân phöông phaùp naøy coù theå chaäm neáu soá löïong transponder lôùn. Tìm kieám nhò phaân laø phöông phaùp linh ñoäng hôn vaø phoå bieán hôn.  Thuaät toaùn tìm kieám nhò phaân Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -101- Vieäc thöïc hieän thuaät toaùn tìm kieám nhò phaân yeâu caàu vò trí bit va chaïm phaûi ñöïoc phaùt hieän trong reader. Ngoaøi ra, cuõng caàn phaûi coù moät söï maõ hoaù bit phuø hôïp. Do ñoù, tröùoc heát chuùng ta so saùnh söï va chaïm cuûa maõ hoaù NRZ vaø Machester. Ñoái vôùi maõ NRZ, giaù trò cuûa 1 bit ñöïoc ñònh nghóa baèng moät möùc coá ñònh cuûa keânh truyeàn trong 1 cöûa soå bit (tBIT). ÔÛ ñaây ta giaû söû bit 1 ôû möùc cao, bit 0 ôû möùc thaáp. Hình 6.8. Maõ NRZ Neáu ít nhaát 1 trong 2 transponder göûi tín hieäu ôû möùc cao thì reader seõ hieåu laø tín hieäu ôû möùc cao. Reader khoâng theå xaùc ñònh daõy bit nhaän ñöôïc bò choàng bit ôû nhöõng ñieåm naøo khi nhaän döõ lieäu töø vaøi transponder. Vieäc söû duïng caùc khoái kieåm tra (kieåm tra chaün leõ, CRC) chæ coù theå phaùt hieän coù sai chöù khoâng theå phaùt hieän vò trí sai. Hình 6.9. Maõ hoaù NRZ khoâng theå phaùt hieän söï xung ñoät döõ lieäu giöõa caùc transponder Ñoái vôùi maõ Manchester, giaù trò cuûa bit ñöôïc ñònh nghóa baèng söï thay ñoåi möùc ñieän aùp trong 1 cöûa soå bit (tBIT). Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -102- Hình 6.10. Maõ Manchester Neáu 2 hoaëc nhieàu transponder cuøng luùc truyeàn caùc bit khaùc nhau thì caùc giaù trò aâm vaø döông cuûa caùc möùc ñieäân aùp seõ trieät tieâu laãn nhau. Do ñoù coù theå xaûy ra truôøng hôïp moät möùc ñieän aùp nhaän ñöôïc toàn taïi trong caû bit _ traùi vôùi quy luaät maõ hoaù Manchester; ñieàu naøy cho pheùp phaùt hieän bit naøo ñaõ bò loãi do va chaïm döõ lieäu. Vì vaäy, maõ hoaù Manchester ñöôïc söû duïng cho thuïaât toaùn tìm kieám nhò phaân. Hình 6.11. Maõ hoaù Manchester giuùp phaùt hieän bit xung ñoät Moät thuaät toaùn tìm kieám nhò phaân bao goàm moät daõy ñöôïc ñònh nghóa truôùc cuûa söï taùc ñoäng qua laïi giöõa 1 reader vaø caùc transponder nhaèm muïc ñích choïn ñöôïc nhöõng transponder mong muoán töø nhieàu transponder. Chuùng ta giaû söû transponder coù theå thöïc hieän caùc leänh nhö sau vaø caùc daõy soá nhaän daïng cuûa moãi transponder goàm 8 bit. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -103- Vieäc ñaàu tieân cuûa thuïaât toaùn laø reader truyeàn leänh REQUEST(<=11111111), leänh naøy ñöôïc traû lôøi bôûi taát caû transponder trong vuøng phuû soùng cuûa reader. Do caùc transponder ñöôïc ñoàng boä neân chuùng baét ñaàu truyeàn caùc maõ soá nhaän daïng cuûa mình taïi cuøng moät thôøi ñieåm Giaû söû taïi caùc bit 0, 4 vaø 6 coù söï va chaïm, daãn ñeán keát luaän coù nhieàu hôn 1 transponder trong cuøng phuû soùng cuûa reader. Daõy bit nhaän ñöôc laø 1X1X001X, thì coù taát caû 8 khaû naêng cuûa caùc maõ soá coøn caàn phaûi xaùc ñònh. Bit 6 laø bit coù troïng soá lôùn nhaát, cho neân ñeå choïn ñöôïc 1 transponder, ta tieáp tuïc tìm kieám trong khoaûng <=10111111, vaø cöù tieáp tuïc ñeán khi choïn ñöôïc maõ soá hôïp leä. Hình 6.12. Quaù trình tìm kieám transponder hôïp leä Baèng vieäc söû duïng leänh SELECT, transponder 2 ñöôïc choïn vaø coù theå ñöôïc ñoïc vaø ghi bôûi reader maø khoâng bò aûnh höôûng cuûa caùc transponder khaùc. Sau khi vieäc ñoïc, ghi keát thuùc, transponder 2 coù theå ñöôïc ngöøng hoaït ñoäng hoaøn toaøn bôûi leänh UNSELECT vaø seõ khoâng ñaùp laïi leänh REQUEST tieáp theo. Tieáp ñoù, vieäc löïa choïn laïi tieáp tuïc thöïc hieän trong 3 transponder coøn laïi. Soá laàn L thöïc hieän ñeå xaùc ñònh moät transponder phuïc thuoäc vaøo soá transponder trong vuøng phuû soùng: Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -104- log( ) ( ) ( ) 1 1 log(2) N L N ld N    (6.1) Hình 6.13. Soá laàn thöïc hieän trung bình ñeå xaùc ñònh ñòa chæ transponder Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -105- PHAÀN 2 THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG ----------------------- Chöông 1. TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG 1.1. Giôùi thieäu 1.1.1. Giôùi thieäu ñeà taøi Ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä vaø xu höôùng töï ñoäng hoùa ngaøy caøng cao, nhieàu lónh vöïc con ngöôøi raát khoù kieåm soaùt vaø quaûn lyù ñoøi hoûi phaûi söû duïng nhieàu nhaân coâng, chi phí cao. Vôùi coâng ngheä RFID chuùng ta coù theå giaùm saùt vaø quaûn lyù moät caùch deã daøng, giaûm thieåu chi phí vaø khoâng toán nhieàu coâng söùc. Hieän nay quaûn lyù nguoàn nhaân löïc taïi caùc coâng ty laø moät trong nhöõng vaán ñeà then choát ñeå caáp laõnh ñaïo coù caùi nhìn toång theå nhaát veà doanh nghieäp vaø con ngöôøi. Nhöng vieäc quaûn lyù naøy thoâng thöôøng chæ trieån khai moät caùch thoâ sô, khoâng ñoàng boä, nhaát quaùn vaø chuû yeáu thöïc hieän baèng tay. Söû duïng maùy tính ñeå quaûn lyù nhaân söï ñaõ ñöôïc thöïc hieän ôû nhieàu coâng ty, ñôn vò, toå chöùc vaø theå hieän theá maïnh cuûa noù. Tuy nhieân, moãi coâng ty laïi coù caùch xaây döïng ñaëc thuø rieâng trong vieäc quaûn lyù nguoàn nhaân löïc; vôùi thöïc teá ñoù ñoàng thôøi aùp duïng coâng ngheä RFID laøm cho vieäc quaûn lyù con ngöôøi trôû neân deã daøng, nhanh choùng, chính xaùc. Do ñoù döôùi söï chæ höôùng daãn taän tình cuûa thaày giaùo – Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc, toâi thöïc hieän ñeà taøi ‚ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï”. 1.1.2. Yeâu caàu ñeà taøi  Nghieân cöùu giao thöùc ñoïc vaø ghi theû baèng PC.  Nghieân cöùu ngoân ngöõ laäp trình C# 2005vaø cô sôû döõ lieäu SQL Server 2005.  Vieát chöông trình ‚Heä thoáng quaûn lyù nhaân söï‛ baèng ngoân ngöõ C# 2005 vaø aùp duïng moät phaàn coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng naøy. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -106- 1.1.3. Noäi dung cuûa ñeà taøi  Duøng ngoân ngöõ C# ñeå vieát chöông trình ñoïc, ghi theû khi keát noái reader vôùi PC.  Vieát chöông trình ‚Heä thoáng quaûn lyù nhaân söï‛  Thöïc hieän vieäc ñoïc, ghi döõ lieäu töø theû thoâng qua reader.  Kieåm chöùng keát quaû. 1.2. Yeâu caàu heä thoáng 1.2.1. Nhu caàu heä thoáng  Giaûm taûi coâng vieäc cho ngöôøi quaûn lyù  Taêng toác ñoä, tính chính xaùc cuûa coâng vieäc thoáng keâ, quaûn lyù con ngöôøi, chaám coâng, tính löông… 1.2.2. Quaûn lyù döï aùn Baûng 1.1: Keá hoaïch thöïc hieän vaø phaân coâng nhieäm vuï STT Noäi dung Moâ taû 1 Laäp keá hoaïch vaø phaùt trieån heä thoáng - Khôûi taïo döï aùn - Quaûn lyù döï aùn Tìm hieåu keá hoaïch xaây döïng heä thoáng vaø ñeà ra caùc böôùc xaây döïng neân heä thoáng. 2 Phaân tích - Keá hoaïch phaân tích Xaùc ñònh yeâu caàu heä thoáng - Thu thaäp caùc yeâu caàu Laäp keá hoaïch phoûng vaán ngöôøi duøng ñöa ra caùc yeâu caàu nghieäp vuï, yeâu caàu chöùc naêng cuûa heä thoáng - Xaùc ñònh caùc moâ hình Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng taùc nhaân cô baûn cuûa heä thoáng vaø nhöõng hoaït ñoäng cuûa heä thoáng 3 Thieát keá Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -107- - Giao dieän - Sô ñoà ñònh höôùng Thieát keá chi tieát: döõ lieäu, xöû lyù vaø giao dieän 4 Xaây döïng heä thoáng - Vieát code vaø ñoùng goùi heä thoáng 1.3. Toång quan veà sô ñoà khoái cuûa heä thoáng 1.3.1. Caùc thoâng soá cuûa Reader (DL910) Hình 1.1. Reader (DL910) Baûng 1.2: Caùc thoâng soá cô baûn cuûa Reader (DL910) Nghi thöùc hoã trôï ISO18000-6B/ISO18000-6C(EPC G2) Taàn soá laøm vieäc ISM 902MHz~928MHz,Or 920MHz~925MHz Taàn soá thöôøng söû duïng 860MHz~960MHz Naêng löôïng truyeàn tin 20dBm~30 dBm(set by software) Baûng 1.3: Caùc thoâng soá veà ñoïc ghi cuûa Reader (DL910) Toác ñoä ñoïc Thôøi gian ñoïc 1Card < 10ms / 64 bits Khoaûng caùch ñoïc 8m~15m(trong moâi tröôøng bình thöôøng) Toác ñoä ghi 8bits less than 30ms Khoaûng caùch ghi 4m~7m(according tag) Read prompt Buzzer Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -108- Baûng 1.4: Coång hoã trôï cuûa Reader (DL910) RS232 Port Coù RS485 Port Coù Trigger port Coù ICP/IP Port Theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng Baûng 1.5: Caùc thoâng soá veà ñieän cuûa Reader (DL910) Nguoàn DC: +9V, 4A Coâng suaát 6W Baûng 1.6: Kích thöôùc Reader (DL910) Kích côõ 450mm×450mm×60mm Caên naëng 3.700g Moâi tröôøng laøm vieäc: trong nhieät ñoä töø -30℃~70℃ 1.3.2. Caùc thoâng soá cuûa theû ÔÛ phaàn naøy chuùng ta seõ khaûo saùt 2 loaïi theû thöôøng ñöôïc söû duïng NPX UCODE EPC G2, UCODE HSL ISO18000-6B. Trong quaù trình vieát chöông trình ñoïc, ghi ta caàn quan taâm tröôùc heát laø maõ ñoïc vaø ghi theû döôùi daïng maõ Hex. Baûng maõ Hex naøy ñöôïc ñính keøm khi mua saûn phaåm RFID reader vaø theû (tag)  Maõ ñoïc vaø ghi cuûa theû Baûng 1.7: Maõ keát noái, ngaét keát noái, ñoïc ghi theû Tag Indentify Disconnect #A0#02#65#F9 Connect & Read Version #A0#02#FE#60#A0#02#50#0E#A0#02#6A#F4 Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -109- Read Version Read Tag (Single mode) #A0#03#82#04#D7 Read Tag (Multi mode) #A0#05#63#02#00#70#86#A0#05#60#00#72#03#86#A0#02#65#F9 Select Read Single Tag #A0#02#FE#60#A0#05#60#00#87#00#74 Select Read Multi-Tag #A0#05#60#00#87#01#73 Tag Operation Change to Tag Operation #A0#02#FE#60 Read Tag (EPC-2-1) #A0#06#80#04#01#02#01#D2 Read Tag (TID-2-1) #A0#06#80#04#02#02#01#D1 Read Tag (User-2-1) #A0#06#80#04#03#02#01#D0 Read Tag (User-3-1) #A0#06#80#04#03#03#01#CF Read Tag (EPC-2-3) #A0#06#80#04#01#02#03#D0 Write Tag (EPC-2-1234) #A0#09#81#04#00#01#02#01#12#34#88 Write Tag (EPC-2-1232) #A0#09#81#04#00#01#02#01#12#32#8A Write Tag (EPC-2-abcd) #A0#09#81#04#00#01#02#01#AB#CD#5 Initalization Tag #A0#03#99#04#C0  Khaûo saùt theû NXP UCODE EPC G2  Moâ taû chung EPC chuaån UHF G2 cho pheùp caùc theû thuï ñoäng hoã trôï kyõ thuaät UHF EPC ñöôïc thöông maïi hoùa. UCODE EPC G2 hoã trôï trong daây chuyeàn quaûn lyù vaø caùc öùng duïng haäu caàn. Tuøy vaøo khu vöïc Chaâu Aâu hay Myõ maø UCODE EPC G2 coù nhöõng ñieàu chænh rieâng ñeå coù theå nhaän daïng ñöôïc theû trong khoaûng caùch vaøi meùt. IC UCODE EPC G2 phuø hôïp vôùi caùc öùng duïng hoaït ñoäng trong taàm vaøi meùt vaø yeâu caàu choáng va ñaäp cao. Noù laø moät saûn phaåm naèm trong heä thoáng saûn phaåm UCODE baùn daãn NXP. Toaøn boä heä thoáng saûn phaåm UCODE ñöa ra ñeàu choáng xung ñoät vaø chöùc naêng ñieàu phoái noù. Theû UCODE EPC G2 khoâng caàn nguoàn cung caáp beân ngoaøi. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -110- Maët phaân caùch khoâng tieáp xuùc cuûa noù sinh ra naêng löôïng thoâng qua maïch anten chuyeån taûi naêng löôïng töø boä hoûi (thieát bò ñoïc/ghi), giaûi ñieàu cheá döõ lieäu nhaän ñöôïc töø boä hoûi vaø ñieàu cheá tröôøng ñieän töø ñeå truyeàn döõ lieäu ngöôïc laïi töø theû ñeán boä hoûi. Khi theû keát noái vôùi moät antenna chuyeân duïng trong khoaûng taàn soá ñònh saün, noù coù theå hoaït ñoäng maø khoâng caàn naèm trong taàm nhìn vaø khoâng caàn nguoàn pin noäi. Khi theû naèm trong taàm hoaït ñoäng cuûa boä hoûi (thieát bò ñoïc/ghi), döõ lieäu coù theå truyeàn theo caû hai höôùng vôùi toác ñoä cao.  Ñaëc ñieåm * Ñaëc ñieåm chính - Thieát bò gheùp noái phuø hôïp hoaøn toaøn vôùi chuaån UHF EPC G2 - Giaûi phaùp taàm xa - Thích öùng vôùi UHF RFID, moät IC coù theå ñöôïc duøng treân toaøn theá giôùi - Toác ñoä döõ lieäu nhanh - Lieân keát höôùng tôùi: 40 ñeán 160 Kbit/s - Lieân keát phaûn hoài: 40 ñeán 640 Kbit/s - Boä nhôù treân chip 512 bits - 96 bits EPC - Theû nhaän dieän 64 bits - Boä nhôù laäp trình ngöôøi duøng 224 bits - Maät khaåu truy caäp 32 bits - Maät khaåu baùc boû 32 bits - Chaïy treân cuøng caáu truùc haï taàng phaàn cöùng nhö UCODE HSL hay UCODE EPC 1.19 * Lôïi ích chính - Theû vaø reader coù theå söû duïng töø nhieàu nguoàn cung caáp khaùc nhau - Laø saûn phaåm UHF EPC ñaàu tieân hoaït ñoäng treân toaøn theá giôùi Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -111- - Chöùc naêng choáng xung ñoät tieân tieán giuùp nhaän daïng ñöôïc nhieàu theû vôùi toác ñoä cao nhaát - Kyõ thuaät RFID an toaøn vaø thieát thöïc thích hôïp vôùi reader kín vaø moâi tröôøng nhieãu - Truyeàn thoâng UHF an toaøn, reader khoâng truyeàn döõ lieäu EPC - Coâng ngheä döï bò (back-up) – EPCglobal vaø ISO 18000-6C * Ñaëc ñieåm thieát bò gheùp noái RF - Khoaûng caùch hoaït ñoäng taàm xa - Taàn soá hoaït ñoäng trong khoaûng 860MHz – 960Mhz - Baûo ñaûm toaøn veïn döõ lieäu: 16 bits CRC, framing  ÖÙùng duïng - Hoã trôï daây chuyeàn quaûn lyù - Quaûn lyù taøi saûn, thö vieän, chaám coâng - Quaûn lyù haøng hoùa - Giaùm saùt khay, bao bì, container  Döõ lieäu tham khaûo - Moät trong nhöõng theû trong chuaån NXP UCODE EPC G2 laø theû SL3ICS10 hoaït ñoäng trong caùc daûi taàn soá khaùc nhau, nhöng theo quy ñònh chuaån, theû SL3ICS10 hoaït ñoäng trong daõi taàn sau: Baûng 1.8: Taàn soá hoaït ñoäng theo chuaån cuûa theû SL3 ICS10 Symbol Parameter Min Max Unit UHF Daûi taàn soá 860 960 MHz  Sô ñoà khoái SL3 ICS10 Theû SL3 ICS1 bao goàm 3 khoái chính: - Thieát bò gheùp noái analog RF (Analog RF Interface) - Boä ñieàu khieån soá (Digital Controller) Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -112- - EEPROM Hình 1.2. Sô ñoà khoái cuûa theû SL3 ICS10  Khaûo saùt theû UCODE HSL ISO18000-6B  Moâ taû IC UCODE HSL (High Frequency Smart Label) laø chip thuï ñoäng, hoã trôï trong daây chuyeàn quaûn lyù vaø caùc öùng duïng haäu caàn ôû Myõ, nhaän daïng ñöôïc trong khoaûng vaøi meùt. Maët khaùc, neàn kyõ thuaät UCODE HSL ñöôïc thieát keá hoaït ñoäng theo caùc quy ñònh cuûa Chaâu AÂu. IC naøy laø saûn phaåm ñaàu tieân phuø hôïp vôùi chuaån ISO 18000-4 vaø 18000-6. Heä thoáng UCODE HSL cho pheùp caùc theû hoaït ñoäng ñoàng thôøi trong vuøng antenna cuûa reader (caûnh baùo xung ñoät, phaân tích xung ñoät). IC UCODE HSL ñaëc bieät thieát keá cho caùc öùng duïng taàm xa. Theû khoâng caàn nguoài noäi cung caáp. Cô cheá nhö theû UCODE EPC G2 trình baøy ôû muïc tröôùc. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -113- Ngoaøi ra boä ñònh thôøi heä thoáng cuûa theû hoaït ñoäng rieâng leõ thoâng qua boä dao ñoäng on-board. * Truyeàn naêng löôïng vaø döõ lieäu khoâng tieáp xuùc Khi theû UCODE HSL keât noái vôùi anten chuyeân duïng trong khoaûng taàn soá ñònh saün, noù coù theå hoaït ñoäng maø khoâng caàn naèm trong taàm nhìn vaø khoâng caàn nguoàn nuoâi. Khi theû naèm trong taàm hoaït ñoäng cuûa boä hoûi (thieát bò ñoïc/ghi), döõ lieäu coù theå truyeàn theo caû hai höôùng vôùi toác ñoä cao. Khoaûng caùch hoaït ñoäng toái ña phuï thuoäc vaøo quy ñònh töøng nôi vaø baêng taàn taàn soá söû duïng Baûng 1.9: Khoaûng caùch hoaït ñoäng cuûa theû UCODE HSL trong caùc baêng taàn soá Khoaûng taàn soá Nôi söû duïng Giaù trò nguoàn Khoaûng caùch ñoïc cuûa antenna ñôn 869,4–869,65MHz (UHF) Europe 0,5W ERP 4,0m 865,5–867,6MHz (UHF) Europe 2W ERP 8,0m 902–928MHz (UHF) America 4W EIRP 8,4m 860–960Hz (UHF) Others 2,4GHz-2,4835GHz Europe 0,5W EIRP outdoor 0,6m 2,4GHz-2,4835GHz Europe 4W EIRP indoor 1,8m 2,4GHz-2,4835GHz America 4W EIRP 1,8m 2,4GHz-2,4835GHz Others * Phaân tích xung ñoät, choáng xung ñoät Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -114- Chöùc naêng choáng xung ñoät thoâng minh cho pheùp caùc theû hoaït ñoäng ñoàng thôøi. Thuaät toaùn choáng xung ñoät löïa choïn töøng theû rieâng leõ vaø thao taùc vôùi theû ñöôïc choïn moät caùch chính xaùc maø khoâng laøm sai laïc döõ lieäu cuûa caùc theû khaùc. * Tính toaøn veïn döõ lieäu Ñeå vieäc truyeàn döõ lieäu baûo ñaûm chính xaùc, truyeàn thoâng khoâng tieáp xuùc giöõa boä hoûi vaø theû caàn phaûi coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: - 16bits CRC - Bit ñeám kieåm tra - Bit maõ phaân bieät giöõa ‚1‛,‛0‛ vaø khoâng coù thoâng tin - Boä giaùm saùt keânh * Caùc öùng duïng tieâu chuaån SL3 ICS30 hoã trôï ñaày ñuû caùc öùng duïng tieâu chuaån. SL3 ICS30 phuø hôïp vôùi caùc öùng duïng nhö sau: - MH10.8.4: nhaän daïng taàn soá voâ tuyeán cho caùc container hoaøn laïi vaø caùc truïc quaán caùp. - AIAG B-11: loáp töï ñoäng vaø nhaõn baùnh laùi chuaån ñònh daïng taàn soá voâ tuyeán. - ISO 18185: chuyeân chôû container, theû nieâm phong ñieän töû gaén vaøo container ñeå baûo maät vaø nhaän daïng container. * Toå chöùc boä nhôù Boä nhôù EEPROM 2048bits bao goàm boä nhôù UID, boä nhôù ngöôøi duøng vaø thoâng tin khoùa - Caùc ñieàu kieän truy xuaát ghi: Moãi byte trong boä nhôù ngöôøi duøng coù theå ñöôïc ghi baûo veä rieâng leõ. Ghi baûo veä khoái coù theå seõ khoâng ghi laïi ñöôïc nöõa. - Soá ñaêng kyù: Soá ñaêng kyù khoâng theå thay ñoåi, ñaûm baûo söï duy nhaát cuûa moãi nhaõn - Caáu hình IC: UCODE HSL IC coù caàu hình theo haõng Philips - Soá ñaêng kyù laø duy nhaát vaø chæ ñoïc - Nhöõng ñieàu kieän truy caäp ghi cho pheùp thay ñoåi taát caû caùc byte ngoaïi tröø nhöõng byte chöùa soá ñaêng kyù Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -115- - Boä nhôù truy caäp ngöôøi duøng khoâng xaùc ñònh  Ñaëc ñieåm cuûa theû SL3 ICS30 * Giao dieän RF - Truyeàn döõ lieâuï khoâng tieáp xuùc taàm xa vaø khoâng caàn pin. - Khoaûng caùch hoaït ñoäng phuï thuoäc vaøo hình daïng antenna vaø quy ñònh töøng nôi, töø treân 8,4m cho antenna ñôn. - Taàn soá hoaït ñoäng khoaûng töø 860MHz-960Mhz vaø 2,4GHz-2,5Ghz. - Khoaûng caùch ghi baèng 70% khoaûng caùch ñoïc. * Boä nhôù - 2048 bits - Boä nhôù UID 64bits töø byte 0 ñeán byte 7. - 216 bytes boä nhôù ngöôøi duøng töø byte 8 ñeán byte 223. - Löu tröõ döõ lieäu 10 naêm. - Giôùi haïn ghi 100.000 chu kyø. * Baûo maät - Soá ñaêng kyù duy nhaát cho moãi thieát bò. - Cô caáu khoùa (ghi baûo veä) cho moãi byte. 1.4. Keát quaû ño ñaïc thöïc teá vieäc ñoïc theû Vieäc theû queùt qua vuøng ñoïc cuûa Reader vôùi moät toác ñoä khoâng coá ñònh seõ daãn ñeán vieäc ñoïc theû khoâng coøn chính xaùc nöõa. Bôûi vaäy vieäc ñoïc theû caàn ñöôïc khaûo saùt thöïc teá ñeå ñaûm baûo moâ hình hoaït ñoäng toát. Döôùi ñaây laø hình aûnh vaø keát quaû thu ñöôïc thöïc teá. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -116- Baûng 1.10: Keát quaû ño ñaïc thöïc teá taàm ño thaúng goùc cöïc ñaïi cuûa Reader (UHF_R_G2_232_2A) vôùi hai loaïi theû thuï ñoäng (SL3 ICS10 vaø SL3 ICS30 chuaån UCODE EPC GEN2) di chuyeån vôùi vaän toác cöïc ñaïi Theû Theû 1 (SL3 ICS10) Theû 2 (SL3 ICS30) Ñöùng yeân 5,4m 9,7m Di chuyeån Taàm xa Toác ñoä cöïc ñaïi Taàm xa Toác ñoä cöïc ñaïi <4m 40km/h <5m 60km/h 4-5m 35km/h 5-7m 45hm/h Ghi chuù: Caùc thoâng soá toâi ño ñaïc ñöôïc taïi tröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa TP. Hoà Chí Minh trong ñieàu kieän moâi tröôøng töông ñoái toát: - Taàm ñoïc theû: taàm thaúng goùc - Nhieät ñoä: 34 0 C - Ñoä aåm: 70% - Vaät caûn: khoâng coù - Nhieãu: ít Hình 1.3. Moâ hình thöïc teá khaûo saùt Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -117- Chöông 2. PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG 2.1. Khaûo xaùc hieän traïng 2.1.1. Giôùi thieäu chung Chöông trình quaûn lyù nhaân söï ñöôïc aùp duïng cho coâng ty vöøa vaø nhoû vôùi löu löôïng ngöôøi vaøo ra ñoàng thôøi treân coång kieåm soaùt khoâng quaù lôùn. Neáu vôùi soá löôïng lôùn thì caàn phaûi giaûi quyeát baøi toaùn choáng ñuïng ñoä vaø baøi toaùn veà an ninh nhöng toâi khoâng ñeà caäp ôû luaän vaên naøy. Vieäc quaûn lyù nhaân söï taïi caùc coâng ty hieän thôøi thöôøng ñöôïc theå hieän nhö sau:  Phaàn ñoïc ghi theû: söû duïng ngoân ngöõ C# 2005 vieát phaàn meàm ñoïc ghi theû (maõ theû nhaân vieân seõ ñöôïc caét ngaén ñeå deã daøng kieåm soaùt) öùng duïng coâng ngheä RFID  Boä phaän quaûn lyù nhaân söï: vieát phaàn meàm quaûn lyù nhaân söï thoâng qua maõ nhaân vieân (khaùc vôùi maõ theû ñeå khoâng truøng laø khoù quaûn lyù) söû duïng ngoân ngöõ C# vaø söû duïng heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu SQL server 2005 ñeå quaûn lyù con ngöôøi, tieàn löông, caùc baùo caùo…  Boä phaän giaùm saùt, baûo veä: seõ kieåm tra nhaân vieân cuõng nhö ngöôøi ra vaøo coång kieåm soaùt döïa treân theû nhaân vieân coù chöùa ID rieâng vaø ñaëc ñieåm nhaän daïng nhaân vieân thoâng qua hình aûnh hoaëc ghi hình. 2.1.2. Caùc vaán ñeà ñaët ra cho heä thoáng môùi Nhaän xeùt tình hình thöïc teá: qua thöïc teá nghieân cöùu trong thôøi gian thöïc taäp taïi ‚coâng ty truyeàn daãn khu vöïc 3 - Toång coâng ty vieãn thoâng Quaân Ñoäi Viettel‛ cuõng nhö naém baét moät soá heä thoáng quaûn lyù nguoàn nhaân löïc hieän coù treân thò tröôøng, nhaän thaáy raèng soá löôïng coâng vieäc quaûn lyù nhaân söï trong moät coâng ty thì raát nhieàu maø haàu heát caùc coâng vieäc ñöôïc laøm thuû coâng neân coù nhieàu baát tieän nhö:  Toán nhieàu thôøi gian trong vieäc laäp baùo caùo vaø thoáng keâ.  Gaây nhieàu baát tieän trong vieäc quaûn lyù soå saùch vaø quaûn lyù nhaân vieân.  Khoâng theå cho caáp laõnh ñaïo caùi nhìn bao quaùt heä thoáng nhaân söï cuûa coâng ty. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -118-  Vieäc ra vaøo coâng ty trôû neân loän xoän, khoâng thoáng nhaát. Xuaát phaùt töø nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng quaûn lyù cuõ cuûa caùc coâng ty neân vieäc söû duïng tin hoïc vaøo coâng taùc quaûn lyù laø vieäc laøm hôïp lyù. Töø nhöõng coâng vieäc thöïc teá, ñöa ra heä thoáng quaûn lyù nhaân söï vôùi caùc chöùc naêng sau:  Quaûn lyù nhaân vieân, toå, ñoäi nhoùm, phoøng ban  Quaûn lyù coâng taùc nghæ pheùp  Quaûn lyù chaám coâng  Quaûn lyù tieàn löông  Heä thoáng ngöôøi duøng  Baùo caùo thoáng keâ 2.1.3. Phaïm vi nghieân cöùu Tìm hieåu coâng ngheä RFID, xaây döïng phaàn meàm ñoïc ghi theû, nghieân cöùu quaù trình quaûn lyù nhaân söï trong thöïc teá vaø aùp duïng coâng ngheä RFID vaøo moät phaàn quaù trình ñoù. 2.1.4. Giôùi haïn heä thoáng Heä thoáng vaãn chöa toái öu vaø thieáu moät soá muïc haïng khaùc, vieäc quaûn lyù veà maët an ninh coøn haïn cheá, chöa xaây döïng moät caùch hoaøn thieän caùc phaân caáp. 2.1.5. Caùc chöùc naêng cuûa heä thoáng môùi  Heä thoáng xaây döïng treân cô sôû laø moät öùng duïng theo moâ hình client - server  Vôùi öùng duïng server: - Ñeå söû duïng chöông trình ngöôøi söû duïng phaûi ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng . - Ñoái töôïng söû duïng: Admin, tröôûng phoøng nhaân söï  Vôùi öùng duïng client: - Khoâng caàn thieát phaûi ñaêng nhaäp ñeå söû duïng chöông trình - Ñoái töôïng söû duïng: Nhaân vieân phoøng keá toaùn, tieàn löông, toång hôïp göûi caùc baùo caùo Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -119-  Chöùc naêng ñaêng nhaäp: Tuyø vaøo taøi khoaûn ñaêng nhaäp maø heä thoáng seõ cho pheùp ngöôøi duøng söû duïng nhöõng chöùc naêng naøo. Do database ñaët taïi maùy chöùa chöông trình duøng cho server neân thoâng tin ñaêng nhaäp ngoaøi taøi khoaûn ngöôøi duøng coøn theâm teân server vaø maät khaåu server  Chöùc naêng tìm kieám: Ngöôøi duøng chöông trình coù theå thöïc hieän caùc thao taùc tìm kieám öùng vôùi moãi muïc khaùc nhau nhö: tìm theo teân, maõ nhaân vieân, phoøng ban…  Chöùc naêng quaûn lyù taøi khoaûn  Taïo taøi khoaûn: Ngöôøi Admin môùi coù quyeàn taïo taøi khoaûn môùi  Phaân quyeàn: Chöùc naêng naøy chæ coù ôû Admin, do yeâu caàu coâng vieäc quaûn lyù taïi coâng ty moät ngöôøi coù theå ñaûm nhieäm nhieàu coâng vieäc neân muïc phaân quyeàn naøy moät taøi khoaûn cuõng coù theå coù nhieàu quyeàn haïn tuyø vaøo vieäc Admin phaân cho. 2.2. Thieát keá sô ñoà 2.2.1. Sô ñoà chöùc naêng Hình 2.1. Sô ñoà chöùc naêng Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -120- 2.2.2. Sô ñoà ngöõ caûnh Hình 2.2. Sô ñoà ngöõ caûnh 2.2.3. Sô ñoà luoàng döõ lieäu Taùc nhaân cuûa heä thoáng laø: Nhaân vieân (thoâng tin), theû nhaân vieân (tag) vaø boä phaän tieàn löông trong coâng ty.. Ta coù sô ñoà luoàng döõ lieäu ôû möùc boái caûnh nhö sau: Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -121- Hình 2.3. Sô ñoà luoàng döõ lieäu 2.2.4. Moâ hình cô sôû döõ lieäu Vieäc xaây döïng cô sôû döõ lieäu laø khaù lôùn, söû duïng 2 coâng cuï cô baûn laø Table vaø View trong SQL Server 2005. Döôùi ñaây laø moâ hình cô sôû döõ lieäu Baûng 2.1 Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -122- Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -123- Chöông 3. CHÖÔNG TRÌNH VAØ KEÁT QUAÛ THI COÂNG Chöông trình ‚Heä thoáng quaûn lyù nhaân söï‛ ñöôïc vieát treân neàn C# 2005 vaø SQL Server 2005 coäng vôùi coâng cuï sinh code NetTiers 2.2 vaø CodeSmithStudio v3.2. Döôùi ñaây toâi xin trình baøy sô ñoà giaûi thuaät vaø caùc giao dieän chính cuûa chöông trình. Chöông trình Quaûn lyù nhaân söï coù theå chia laøm caùc luoàng thoâng tin chính sau:  Quaûn lyù heä thoáng  Giao dieän chính  Ñoïc ghi theû  Chaám coâng  Caùc danh muïc khaùc 3.1. Muïc Quaûn lyù heä thoáng 3.1.1. Löu ñoà giaûi thuaät Hình 3.1. Löu ñoà giaûi thuaät quaûn lyù heä thoáng 3.1.2. Keát quaû thi coâng  Giao dieän chöông trình Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -124- Hình 3.2. Giao dieän ñaêng nhaäp heä thoáng  Öu nhöôïc ñieåm muïc Quaûn lyù heä thoáng  Öu ñieåm - Muïc quaûn lyù heä thoáng laøm vieäc treân maùy chuû vôùi phaàn ñaêng nhaäp ñaûm baûo ñoàng boä vôùi cô sôû döõ lieäu taïo ra - Muoán thay ñoåi teân ñaêng nhaäp vaø maät khaåu phaûi vaøo giao dieän chính cuûa chöông trình  Nhöôïc ñieåm - Chöa taïo ra ñöôïc caùc phaân heä caàn thieát - Vì cô sôû döõ lieäu ñöôïc chaïy treân neàn windows vaø khoâng taïo baûo maät neân teân server vaø maät khaåu server chöa ñöôïc thieát laäp. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -125- 3.2. Giao dieän chöông trình chính  Giao dieän chöông trình Hình 3.3. Giao dieän chöông trình chính  Öu nhöôïc ñieåm Giao dieän chöông trình chính  Öu ñieåm - Giao dieän ñöôïc thieát keá khaù baét maét - Söû duïng caùc coâng cuï: MenuStrip, Imagelist, SplitContainer, SplitPanel, Panel, TreeView, PictureBox, DataGrid…vv…  Nhöôïc ñieåm - Neân coù theâm ProgressBar vaø hieäu chænh theâm thuoäc tính 3D 3.3. Mục Ñoïc, ghi theû 3.3.1. Löu ñoà giaûi thuaät Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -126- Hình 3.4. Löu ñoà giaûi thuaät muïc Ñoïc ghi 3.3.2. Keát quaû thi coâng  Giao dieän chöông trình Hình 3.5. Giao dieän Ñoïc ghi  Öu nhöôïc ñieåm muïc Ñoïc, ghi theû  Öu ñieåm - Ñoïc ñöôïc ID chính xaùc töø theû (töø bank 2 ñeán bank 7) - Ghi ñöôïc ID vaøo theû. - Töï ñoäng ñoïc lieân tuïc theo chu kyø laø 1ms. - Coù theå duøng chöông trình naøy ñeå ghi theû chuyeân duïng. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -127-  Nhöôïc ñieåm - Trong luaän vaên naøy, toâi chæ ñi saâu tìm hieåu vieäc ñoïc ghi, khoâng tìm hieåu caùc caùch khoùa theû, voâ hieäu hoùa theû, kill theû… 3.4. Muïc chaám coâng 3.4.1. Löu ñoà giaûi thuaät Hình 3.6. Löu ñoà giaûi thuaät muïc Chaám coâng 3.4.2 Keát quaû thi coâng  Giao dieän chöông trình Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -128- Hình 3.7. Giao dieän Chaám coâng  Öu, nhöôïc ñieåm muïc Chaám coâng  Öu ñieåm - Chöông trình ñoïc theû nhaân vieân öùng vôùi giôø vaøo vaø giôø ra chính xaùc - Töï ñoäng ñoïc giôø vaøo ra theo chu kyø 4s.  Nhöôïc ñieåm - Caàn thieát laäp theâm chu kyø thôøi gian ñoïc theû ñeå ñaùp öùng ñuùng vôùi yeâu caàu thöïc teá öùng vôùi löu löôïng nhaân vieân vaøo ra coång nhieàu hay ít 3.4. Caùc Danh muïc khaùc Caùc danh muïc khaùc bao goàm nhaân söï, danh muïc, quaûn lyù, tính löông... ñöôïc xaây döïng döïa treân cô sôû thöïc teá trong thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty truyeàn daãn khu vöïc 3 – Toång coâng ty vieãn thoâng quaân ñoäi Viettel vaø nhöõng thoâng tin thu ñöôïc töø nhieàu nguoàn khaùc nhau. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -129- Chöông 4. TOÅNG KEÁT VAØ ÑAÙNH GIAÙ 4.1. Ñaùnh giaù  Chöông trình ñoïc, ghi theû chaïy toát, duøng ñeå ghi theû nhaân vieân chuyeân duïng.  Chöông trình ‚Heä thoáng quaûn lyù nhaân söï‛ hoaït ñoäng hieäu quaû.  Cô sôû döõ lieäu ñöôïc caäp nhaät lieân tuïc vaø löu vaøo maùy tính.  Tieän duïng trong vieäc quaûn lyù nhaân löïc maø khoâng toán nhieàu chi phí vaø nhaân coâng. 4.2. Haïn cheá  Caùc moâ hình quaûn lyù nhaân löïc trong nöôùc hieän thôøi ñang ôû möùc sô khai vaø chæ phuø hôïp vôùi töøng doanh nghieäp rieâng neân vaán ñeà tham khaûo coøn nhieàu maët haïn cheá.  Chöa thieát laäp ñöôïc caùc phaân heä, baùo caùo toång hôïp vaø moät soá haïng muïc nhö tuyeån duïng…  Vieäc söû duïng theû ñeå ra vaøo coång coâng ty cho neân vaán ñeà choáng ñuïng ñoä, an ninh caàn coù theâm caùc giaûi phaùp khaùc 4.3. Höôùng phaùt trieån ñeà taøi  Caàn tham khaûo theâm caùc moâ hình thöïc teá cuûa moät soá doanh nghieäp ñeå hoaøn thieän chöông trình.  Keát hôïp Reader vôùi cöûa töï ñoäng giuùp cho vieäc ra vaøo coång cuûa nhaân vieân dieãn ra ñoàng boä vaø linh hoaït. Caùch thöùc thöïc hieän nhö sau: trong thôøi gian ñoïc theû khi xaùc ñònh chính xaùc nhaân vieân cuûa coâng ty thì cöûa töï ñoäng môû ra.  Vaán ñeà an ninh coù theå giaûi quyeát neáu trang bò theâm camera, trong khoaûng thôøi gian nhaân vieân vaøo hoaëc ra khoûi coång seõ coù moät camera ghi nhaän laïi.  Chöông trình quaûn lyù nhaân söï chæ löu döõ lieäu treân maùy tính, neáu naâng caáp chöông trình ñeå coù theå ‚Up‛ döõ lieäu leân server thì raát tieän duïng cho vieäc quaûn lyù töø xa. Luaän vaên toát nghieäp: ÖÙng duïng coâng ngheä RFID vaøo heä thoáng quaûn lyù nhaân söï SVTH: Nguyeãn Ñình Thaønh GVHD: Ths. Nguyeãn Chí Ngoïc -130- TAØI LIEÄU THAM KHAÛO  GIAÙO TRÌNH [1]. Klaus Finkenzeller, (2003). RFID Handbook, Second Edition. Giesecke & Devrient DmbH, Munich, Germany. [2]. Jerry Banks et al, (2007). RFID Applied. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. [3]. Shahram Moradpour, Manish Bhuptani, (2005). RFID Field Guide: Deploying Radio Frequency Identification Systems. Prentice Hall PTR.  TRANG WEB [1]. Toång hôïp moät soá baøi vieát taïi: [2]. Tham khaûo caùc baøi baùo taïi:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng Dụng Công Nghệ RFID Vào Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự.pdf
Luận văn liên quan