Đề tài Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008

Ngày nay môi trường kinh doanh có sự ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của công ty, nó luôn thay đổi, phá vỡ sự cứng nhắc của các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hoá hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh, đó là chiến lược kinh doanh. Đặc biệt trong xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới thì muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp không những phải đủ sức cạnh tranh trên thị trường nội địa mà phải có khả năng vươn ra thị trường quốc tế. Vậy làm thế nào để có ưu thế cạnh tranh hơn đối thủ cạnh tranh và cạnh tranh được với các đối thủ khi họ có lợi thế cạnh tranh dài hạn mà mình không có? Không chỉ với các doanh nghiệp Việt Nam mà cả đối với các công ty lớn trên thế giới trong suốt qúa trình đặt tình huống và tìm giải pháp, có một câu hỏi luôn đặt ra là: làm sao doanh nghiệp có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa một bên là khả năng có hạn của mình và đòi hỏi vô hạn của thị trường không chỉ bây giờ mà cả cho tương lai. Giải quyết được mâu thuẫn ấy là mục tiêu của hoạch định chiến lược kinh doanh. Trong chiến lược chung của toàn doanh nghiệp, chiến lược sản phẩm có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, nó là cơ sở để xây dựng và thực hiện các chiến lược và kế hoạch khác như: chiến lược đầu tư phát triển, chiến lược giá, chiến lược phân phối và các hoạt động xúc tiến hỗn hợp Công ty bánh kẹo Hải Hà là một trong các doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất kinh doanh các loại bánh kẹo. Trong những năm qua, công ty đã biết chăm lo phát huy các nhân tố nội lực để vượt qua các thử thách của thời kỳ chuyển đổi, phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo lớn nhất tại Việt Nam thì công ty phải nhanh chóng xây dựng cho mình một chiến lược phát triển toàn diện, trong đó đặc biệt quan tâm đến chiến lược sản phẩm. Thực tế ở nước ta hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp còn xa lạ với mô hình quản trị chiến lược nên chưa xây dựng được các chiến lược hoàn chỉnh, hữu hiệu và chưa có các phương pháp đủ tin cậy để lựa chọn chiến lược sản phẩm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Với thực tế trên, trong thời gian thực tập tại công ty bánh kẹo Hải Hà qua khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, được sự hướng dẫn của cô giáo Thạc sĩ Vũ Anh Trọng và sự giúp đỡ của nhân viên phòng kinh doanh cũng như cán bộ công nhân viên công ty. Em đã chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008” với những mong muốn góp một phần nhỏ thiết thực cho công ty và cũng là để bản thân có thêm kinh nghiệm thực tế khi ra trường.

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2342 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u trªn ta thÊy sang n¨m 2004 s¶n l­îng tiªu thô cña c«ng ty so víi n¨m 2003: tõ 14217 tÊn lªn 15986 tÊn t¨g 1769 tÊn trong ®ã : + B¸nh mÆn: S¶n l­îng t¨ng tõ 2270 tÊn lªn ®Õn 3109 tÊn t¨ng 839 tÊn, ®©y lµ lo¹i b¸nh cã h­¬ng vÞ l¹ thu hót niÒu ng­êi ®Æc biÖt lµ ng­êi tªu dïng miÒn B¾c (do së thÝch cña ng­êi miÒn B¾c lµ kh«ng thÝch ®é ngät nhiÒu). + KÑo mÒm: S¶n l­îng t¨ng tõ 2367 tÊn ®Õn 3800 tÊn, t¨ng 177 tÊn do c«ng ty ®· d­a ra nhiÒu ¶n pÈm cã h­¬ng vÞ t¸i c©y ®éc ®¸o, hÊp dÉn mµ gi¸ võa ph¶i. B¶ng 9: KÕt qu¶ tiªu thô mét sè mÆt hµng qua c¸c n¨m Lo¹i s¶n phÈm Tû suÊt Lîi nhuËn (%) Khèi l­îng tiªu thô (tÊn) 2001 2002 2003 2004 KM1 4,23 1500 1350 1450 1650 KM2 10,06 1230 1230 1224 1221 KC1 7,3 994 990 899 989 KC2 10,15 1121 1300 1259 1300 KC3 8,24 652 651 650 645 KC5 9,13 515 513 512 510 KM7 4,5 421 400 394 394 KM10 8,5 317 320 321 340 BQ1 7,10 650 651 649 670 BQ5 6,23 112 110 100 120 BQ7 3,5 98 94 93 100 BQ3 3,2 74 71 74 85 2. ChiÕn l­îc s¶n phÈm cña c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn MÆc dï lµ mét c«ng ty lín trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo nh­ng hiÖn nay c«ng ty míi chØ dõng ë viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch do Ban kÕ ho¹ch thuéc phßng kinh doanh thùc hiÖn. Ban kÕ ho¹ch bao gåm: tr­ëng ban lµ tr­ëng phßng kinh doanh, phã ban lµ phã phßng kinh doanh, ngoµi ra cßn 2 thµnh viªn kh¸c. C«ng ty lËp ra mét bé phËn thu thËp vµ xö lý th«ng tin gåm 14 ng­êi cña phßng kinh doanh. Mçi mét ng­êi phô tr¸ch mét khu vùc thÞ tr­êng trªn c¶ n­íc vµ c¸c ®¬n ®Æt hµng ®­îc göi vÒ phßng kinh doanh. Th«ng tin sau khi ®­îc xö lý sÏ göi lªn Ban kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch ®­îc x©y dùng trªn c¬ së sau: Nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ b¸nh kÑo, th«ng tin nµy thu thËp ®­îc th«ng qua ®iÒu tra thÞ tr­êng vµ th«ng qua c¸c ®¹i lý b¸n hµng cña c«ng ty. Dùa vµo t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cïng kú n¨m tr­íc. C¨n cø vµo nguån lùc cña c«ng ty nh­: vèn, nguån nh©n lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ c¸c nguån lùc nµy ®­îc kiÓm tra ®µnh gi¸ ®Þnh kú. Dùa vµo ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty, hÖ thèng ®Þnh møc nµy ®­îc x©y dùng trong phßng thÝ nghiÖm, qua thùc tÕ s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ ®­îc so s¸nh víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh. Dùa vµo c¸c hîp ®ång ®· ký. Trªn c¬ së trªn Ban kÕ ho¹ch lËp dù to¸n nguyªn vËt liÖu, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm råi tr×nh lªn Tæng gi¸m ®èc th«ng qua hoÆc söa ®æi nÕu cÇn, sau ®ã nã sÏ ®­îc ®­a xuèng c¸c phßng ban liªn quan ®Ó ph©n bæ lùc l­îng s¶n xuÊt, tÝnh chi phÝ kinh doanh, gi¸ b¸n, doanh thu vµ lîi nhuËn… trong kÕ ho¹ch. 3. C¸c nh©n nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chiÕn l­îc s¶n phÈm cña c«ng ty 3.1. C¸c nh©n tè vÒ m«i tr­êng vÜ m« 3.1.1. Nh©n tè kinh tÕ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhanh chãng, tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP tõ n¨m 1998 ®Õn 2002 lÇn l­ît lµ: 5,67%; 4,77%; 6,75%; 6,84%; 7,04%. §êi sèng nh©n d©n tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng tõ 226,7 ngh×n ®ång n¨m 1996 lªn 615 ngh×n n¨m 2002. Bªn c¹nh ®ã sù ph©n ho¸ thu nhËp víi kho¶ng c¸ch ngµy cµng xa dÉn ®Õn ngµy cµng gia t¨ng ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn møc gi¸ cao vµ cã nh÷ng ng­êi chØ chÊp nhËn møc gi¸ võa ph¶i vµ thÊp cho s¶n phÈm m×nh tiªu dïng. Khi møc sèng cña ng­êi d©n t¨ng lªn th× nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®èi víi b¸nh kÑo ®ßi hái ph¶i tho¶ m·n vÒ sè l­îng, chÊt l­îng cao h¬n, mÉu m· phong phó h¬n, ph¶i b¶o ®¶m vÖ sinh, an toµn cao h¬n. Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo lµ mét th¸ch thøc ®èi víi c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo víi chÊt l­îng trung b×nh. MÆc dï n»m trong khu vùc khñng ho¶ng tiÒn tÖ Ch©u ¸ nh­ng nh×n chung vÒ c¬ b¶n nh÷ng n¨m qua viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc tíi thÞ tr­ßng tiÒn tÖ, thÞ tr­êng vèn cña n­íc ta, h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ. Møc ®iÒu chØnh l·i suÊt ®èi víi ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nh÷ng n¨m qua cho vay ng¾n phæ biÕn ë møc 0,6- 0,75%/ th¸ng, trung b×nh vµ dµi h¹n tõ 0,65- 1%/ th¸ng. Trong nh÷ng n¨m qua, tû gi¸ ngo¹i tÖ æn ®Þnh víi møc t¨ng trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng trong n¨m 2001 b×nh qu©n 3,2% so víi tû gi¸ cuèi n¨m 2000. Sù thuËn lîi trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt. 3.1.2. C¸c yÕu tè vÒ chÝnh trÞ ph¸p luËt Cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña khu vùc vµ thÕ giíi, trong n÷ng n¨m qua n­íc ta ®ang chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÐe thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Nhµ n­íc ®· ®Èy m¹nh x©y dùng, ®æi míi thÓ chÕ ph¸p luËt trong HiÕn ph¸p n¨m 1992 thay cho HiÕn ph¸p n¨m 1980. C¸c luËt vµ ph¸p lÖnh quan träng thÓ hiÖn sù thay ®æi nµy lµ: luËt ®Çu t­ trong n­íc vµ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, bé luËt thuÕ ¸p dùng thèng nhÊt cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ, luËt b¶o vÖ m«i tr­êng, ph¸p lÖnh vÖ sinh an toµn thùc phÈm, luËt doanh nghiÖp, luËt b¶n quyÒn. §ång thêi víi qu¸ tr×nh x©y dùng, söa ®æi c¸c bé luËt cho phï hîp, ChÝnh phñ còng ®Èy m¹nh c¶i tiÕn thÓ chÕ hµnh chÝnh. Sau khi thùc hiÖn luËt doanh nghiÖp n¨m 1999, ChÝnh phñ ®· b·i bá 150 giÊy phÐp con vµ nhiÒu lo¹i phÝ, lÖ phÝ kh«ng hîp lý, ®¬n gi¶n thñ tôc giÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp… ®· t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý th«ng tho¸ng thuËn lîi h¬n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. §èi víi mÆt hµng b¸nh kÑo, ChÝnh phñ ®· cã ph¸p lÖnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, LuËt b¶n quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp quy ®Þnh ghi nh·n m¸c, bao b× nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng­êi tiªu dïng vµ c¸c c«ng ty lµm ¨n ch©n chÝnh. Nh­ng viÖc thi hµnh cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh«ng triÖt ®Ó nªn trªn thÞ tr­êng vÉn cßn l­u th«ng mét l­îng hµng gi¶ kh«ng nhá, hµng nh¸i, hµng kh«ng râ nh·n m¸c, hµng kÐm phÈm chÊt, qu¸ h¹n sö dông… 3.1.3. C¸c nh©n tè x· héi B¸nh kÑo tuy kh«ng ph¶i lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ng­êi nh­ng nã lµ mét s¶n phÈm kÕ thõa truyÒn thèng Èm thùc cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña c¸c vïng nãi riªng. Do ®ã b¶n s¾c v¨n ho¸ phong tôc tËp qu¸n, lèi sèng cña tõng vïng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn nhu cÇu tiªu dïng b¸nh kÑo. §èi víi ng­êi miÒn B¾c quan t©m nhiÒu h¬n tíi h×nh thøc bao b× mÉu m· vµ khÈu vÞ ngät võa ph¶i, cßn ng­êi miÒn Nam l¹i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn vÞ ngät, h­¬ng vÞ tr¸i c©y. ViÖt Nam lµ xø së nhiÖt ®íi víi nhiÒu lo¹i hoa qu¶ cã h­¬ng vÞ kh¸c nhau cho nªn sÏ rÊt thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i b¸nh kÑo h­¬ng vÞ hoa qu¶, ngoµi ra cßn cã sù du nhËp cña c¸c lo¹i h­¬ng vÞ Ch©u ¢u nh­: s«c«la, cacao, cµ phª. §©y chÝnh lµ thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm. Bªn c¹nh nh÷ng ng­êi tin t­ëng vµo hµng ho¸ trong n­íc th× vÉn cßn nh÷ng ng­êi chuéng hµng ngo¹i, cho r»ng hµng ngo¹i cã chÊt l­îng cao h¬n hµng trong n­íc. §©y thùc sù lµ c¶n trë ®èi víi c«ng ty khi th©m nhËp thÞ tr­êng hµng cao cÊp. 3.1.4. C¸c nh©n tè kü thuËt c«ng nghÖ So víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, n¨ng lùc nghiªn cøu, triÓn khai, chuyÓn giao c«ng nghÖ cña n­íc ta cßn rÊt yÕu. §Æc biÖt c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ c¬ khÝ, c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ tù ®éng ho¸. Tr×nh ®é c«ng nghÖ nãi chung cña n­íc ta cßn l¹c hËu h¬n so víi thÕ giíi tíi vµi chôc n¨m. §©y lµ mét h¹n chÕ rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty H¶i Hµ nãi riªng trong viÖc ®æi míi thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, triÓn khai s¶n phÈm míi ®Ó c¹n tranh víi c«ng nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo n­íc ngoµi. MÆc dï thÞ tr­êng mua b¸n vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ®· ph¸t triÓn nh­ng nã chØ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty ®Çu t­ ®Ó c¹nh tranh víi doanh nghiÖp ë trong n­íc, cßn ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty b¸nh kÑo n­íc ngoµi, c«ng ty ph¶i chÞu mét søc Ðp vÒ gi¸ mua vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ rÊt lín. 3.1.5. C¸c nh©n tè tù nhiªn ViÖt Nam lµ n­íc cã khÝ hËu nhiÖt ®íi, nãng Èm m­a nhiÒu ®· ¶nh h­ëng rÊt lín tíi tÝnh thêi vô cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng b¸nh kÑo. Thø nhÊt, b¸nh kÑo lµ mét lo¹i thùc phÈm nªn lu«n ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh, an toµn thùc phÈm nh­ng nã còng lµ lo¹i s¶n phÈm khã b¶o qu¶n, dÔ bÞ h­ háng. Do ®ã chi phÝ b¶o qu¶n vµ chi phÝ vËn chuyÓn lín lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thø hai, phÇn lín NVL dïng cho s¶n xuÊt b¸nh kÑo lµ s¶n phÈm tõ n«ng nghiÖp mµ thêi tiÕt n­íc ta diÔn biÕn rÊt phøc t¹p nh­ m­a b·o, lò lôt, h¹n h¸n rÊt nhiÒu lµm cho thÞ tr­êng cung cÊp NVL kh«ng æn ®Þnh, chi phÝ dù tr÷ NVL lín. Thø ba, nhu cÇu tiªu dïng b¸nh kÑo thay ®æi rÊt lín theo mïa, s¶n phÈm b¸nh kÑo ®­îc tiªu dïng chñ yÕu vµo c¸c th¸ng ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m cho nªn c«ng t¸c nh©n sù (qu¶n lý, tuyÓn dông lao ®éng) vµ c«ng t¸c ®iÒu ®ä s¶n xuÊt cña c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ngoµi nh÷ng bÊt lîi trªn, c¸c c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo n­íc ta còng cã nhiÒu thuËn lîi. Víi hoa qu¶, h­¬ng liÖu ®a d¹ng, nÕu c«ng ty cã h­íng nghiªn cøu thay thÕ NVL nhËp ngo¹i th× c«ng ty sÏ chñ ®éng ®­îc NVL vµ cã thÓ t¹o ra ®­îc NVL míi, c«ng ty sÏ cã ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. 3.1.6. C¸c nh©n tè m«i tr­êng quèc tÕ Trong xu h­íng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ngµy 28/7/1995, ViÖt Nam troÎ thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña asean, sù h×nh thµnh khèi mËu dÞch tù do asean (APTA- asean free Trade area) vµ viÖc ký hiÖp ®Þnh ­u ®·i thuÕ ­u ®·i thuÕ quan (CEPT- Common Effective Preferential Tariffs) ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ASEAN, trong ®ã cã ViÖt Nam. Theo lÞch tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan trong lé tr×nh gia nhËp APTA cña ViÖt Nam: giai ®o¹n 2001- 2003 nÕu møc thuÕ suÊt hiÖn hµnh cña dßng thuÕ nµo cao h¬n 20% th× sÏ gi¶m xuèng møc d­íi 20% vµ tiÕp tôc gi¶m xuèng cßn 0- 5% trong giai ®o¹n 2003- 2006. Hµng ho¸ ViÖt Nam sÏ ®­îc h­ëng thuÕ suÊt ­u ®·i thÊp h¬n thuÕ suÊt tèi huÖ quèc mµ c¸c n­íc ASEAN dµnh cho c¸c n­íc thµnh viªn cña WTO, tõ ®ã c«ng ty cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi th©m nhËp tÊt c¶ thÞ tr­êng cña c¸c n­íc thµnh viªn cña ASEAN_ mét thÞ tr­êng cã h¬n 500 triÖu d©n víi tèc ®é ph¸t triÓn t­¬ng ®èi cao. Nh­ng ®©y còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c«ng ty, kh«ng chØ ®èi mÆt víi khã kh¨n khi xuÊt khÈu sang c¸c nuíc thµnh viªn mµ ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt ngay trªn thÞ tr­êng néi ®Þa víi chÝnh nh÷ng s¶n phÈm b¸nh kÑo cña c¸c n­íc Êy, ®Æc biÖt c¸c mÆt hµng nµy tõ tr­íc tíi nay vÉn ®­îc b¶o hé víi møc thuÕ cao tõ 50- 100%. NÕu c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ kh«ng chÞu theo s¸t tiÕn tr×nh thùc hiÖn AFTA th× cã thÓ ®èi ®Çu víi nh÷ng bÊt lîi kh«ng nhá. 3.2. M«i tr­êng c¹nh tranh néi bé ngµnh 3.2.1. Kh¸ch hµng Kh¸ch hµng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña chiÕn l­îc s¶n phÈm. NÕu nh­ s¶n phÈm cña c«ng ty ®­a ra thÞ tr­êng mµ kh«ng cã nhu cÇu hoÆc Ýt cã nhu cÇu th× gi¸ cã thÊp tíi ®©u mµ qu¶ng c¸o cã hÊp dÉn tíi møc nµo th× còng kh«ng cã ý nghÜa g× hÕt. Còng nh­ vËy nÕu s¶n phÈm cã chÊt l­îng, mÉu m· tuyÖt h¶o nh­ng gi¸ l¹i qu¸ cao kh«ng phï hîp víi tói tiÒn ng­êi tiªu dïng th× nã sÏ kh«ng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. V× thÕ khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc s¶n phÈm, c«ng ty cÇn nghiªn cøu phong tôc tËp qu¸n, lèi sèng, thÞ hiÕu, ®éng c¬ mua hµng cña tõng khu vùc thÞ tr­êng. Cã thÓ ph©n chia kh¸ch hµng cña c«ng ty thµnh hai lo¹i ®èi t­îng: kh¸ch hµng trung gian (c¸c ®¹i lý) vµ ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. §èi víi c¸c ®¹i lý, môc ®Ých cña hä lµ lîi nhuËn vµ ®éng lùc thóc ®Èy hä lµ hoa hång, chiÕt khÊu b¸n hµng, ph­¬ng thøc thanh to¸n thuËn lîi cña c«ng ty tr¶ cho hä. Víi h¬n 200 ®¹i lý, hÖ thèng ph©n phèi cña c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ m¹nh nhÊt trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo, nh×n trung c¸c ®¹i lý t­¬ng ®èi trung thµnh, hÖ thèng ®¹i lý cña c«ng ty chñ yÕu tËp trung ë c¸c tØnh phÝa B¾c sÏ t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty kinh doanh ë thÞ tr­êng nµy. Nh­ng hÖ thèng ®¹i lý ë c¸c tØnh miÒn Trung vµ phÝa Nam l¹i cã nhiÒu h¹n chÕ, g©y khã kh¨n khi c«ng ty x©m nhËp thÞ tr­êng. §èi víi ng­êi tiªu dïng cuèi cïng, nã cã tÝnh quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu, ph©n tÝch chÝnh x¸c nhu cÇu, kh¶ n¨ng thanh to¸n… cña nhãm kh¸ch hµng nµy. 3.2.2. §èi thñ c¹nh tranh ThÞ tr­êng b¸nh kÑo ë n­íc ta hiÖn nay cã sù c¹nh tranh kh¸ quyÕt liÖt. Bªn c¹nh h¬n 30 nhµ m¸y s¶n xuÊt b¸nh kÑo cã quy m« võa vµ lín cßn hµng tr¨m c¬ së s¶n xuÊt nhá. Cã thÓ kÓ mét sè ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña c«ng ty nh­: * C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u §©y lµ c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo ®øng thø 2 trªn c¶ n­íc chØ sau c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ víi sè vèn ®Çu t­ h¬n 60 tû ®ång vµ s¶n l­îng 6.000 tÊn/ n¨m. Trong thêi gian qua H¶i Ch©u rÊt chó ý ®Õn vÊn ®Ò ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c«ng ty ®· ®Çu t­ h¬n 15 tû ®«ng nhËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp phñ s«c«la cña §øc, Hµ Lan. §ång thêi tæ chøc l¹i hÖ thèng ®¹i lý víi h¬n 200 ®¹i lý vµ siªu thÞ trªn toµn quèc. §iÓm m¹nh cña H¶i Ch©u lµ: c«ng ty cã uy tÝn l©u n¨m trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo, danh môc s¶n phÈm réng, hÖ thèng ph©n phèi réng chñ yÕu ë miÒn B¾c, gi¸ c¶ t­¬ng ®èi rÎ. Tuy nhiªn phÇn lín s¶n phÈm cña H¶i Ch©u cã chÊt l­îng trung b×nh, mÉu m· ch­a thËt hÊp dÉn, chØ cã mÆt hµng b¸nh kem xèp lµ mÆt hµng chñ lùc cã chÊt l­îng tèt. Môc tiªu cña c«ng ty lµ tiÕp tôc gi÷ v÷ng thÞ tr­êng miÒn B¾c, më réng thÞ tr­êng trong n­íc, h­íng tíi c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cã thu nhËp cao vµ tõng b­íc th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Nh­ vËy c«ng ty H¶i Ch©u c¹nh tranh víi c«ng ty H¶i Hµ chñ yÕu diÔn ra ë thÞ tr­êng miÒn B¾c víi c¸c s¶n phÈm b×nh d©n. * C«ng ty b¸nh kÑo Trµng An §©y lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo t­¬ng ®èi m¹nh ë thÞ tr­êng miÒn B¾c. S¶n phÈm cña c«ng ty Trµng An c¹nh tranh trùc tiÕp víi s¶n phÈm cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ, c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh chñ yÕu lµ: kÑo cøng, kÑo mÒm vµ ®Æc biÖt lµ kÑo h­¬ng cèm, s¶n phÈm nµy cña c«ng ty Trµng An rÊt ®a d¹ng víi gi¸ rÎ, h­¬ng vÞ cèm ®Æc tr­ng phï hîp víi ng­êi tiªu dïng miÒn B¾c. * C«ng ty ®­êng Qu¶ng Ng·i vµ c«ng ty ®­êng Biªn Hoµ C«ng ty ®­êng Qu¶ng Ng·i víi chøc n¨ng ban ®Çu lµ s¶n xuÊt ®­êng vµ cån. Víi ­u thÕ s½n cã c«ng ty ®· ®Çu t­ 50 tû ®ång nhËp c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña §µi Loan, §an M¹ch ®Ó ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. C«ng ty ®­êng Biªn Hoµ ban ®Çu s¶n xuÊt ®­êng, mét vµi n¨m gÇn ®©y c«ng ty nhËp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña §an M¹ch, Ph¸p, Italy. C¸c mÆt hµng nh­ kÑo cøng, kÑo dÎo Jelly, s«c«la, b¸nh biscuit c¹nh tranh kh¸ m¹nh víi H¶i Hµ vÒ gi¸ c¶. * C«ng ty TNHH Kinh §« §©y lµ c«ng ty míi tham gia vµo thÞ tr­êng b¸nh kÑo n­íc ta víi c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc hµng ®Çu thÕ giíi. Danh môc s¶n phÈm cña c«ng ty t­¬ng ®èi réng (trªn 60 chñng lo¹i s¶n phÈm) víi chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp ®ñ søc c¹nh tranh víi b¸nh kÑo ngo¹i. S¶n phÈm chñ yÕu cña Kinh §« lµ b¸nh t­¬i, b¸nh mÆn, snack, kÑo s«c«la nh©n… cung cÊp cho nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao. Bªn c¹nh chÊt l­îng s¶n phÈm cao, mÉu m· ®Ñp, hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng, c«ng ty rÊt chó träng qu¶ng c¸o nh»m x©y dùng h×nh ¶nh cña c«ng ty. C«ng ty Kinh §« lµ mét ®èi thñ c¹nh tranh rÊt lín cña H¶i Hµ trong qu¸ tr×nh th©m nhËp thÞ tr­êng b¸nh kÑo cao cÊp. * C«ng ty liªn doanh H¶i Hµ- Kotobuki Lµ c«ng ty liªn doanh víi h¶ Hµ chuyªn s¶n xuÊt b¸nh kÑo, t¸ch ra h¹ch to¸n ®éc lËp theo giÊy phÐp 489/CP ngµy 24/12/1992. So víi c¸c c«ng ty kh¸c H¶i Hµ- Kotobuki cã ­u thÕ vÒ c«ng nghÖ, s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty gåm: snack, b¸nh t­¬i, s«c«la, kÑo cøng, bimbim vµ c¸c lo¹i b¸nh hép kh¸c. S¶n phÈm cña c«ng ty hÕt søc ®a d¹ng, chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp nh­ng gi¸ cßn cao. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ h¬n qua b¶ng so s¸nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu (B¶ng 16) 3.2.3. Nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng trong s¶n xuÊt cña c«ng ty nh­: ®­êng, s÷a, cµ phª, gluco, n­íc hoa qu¶, bét ng«, bét g¹o ®­îc mua chñ yÕu tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc. Cßn c¸c lo¹i NVL mµ trong n­íc kh«ng ®¸p øng ®­îc hoÆc chÊt l­îng trong n­íc kh«ng ®¶m b¶o cho yªu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng ty ph¶i nhËp ngo¹i nh­: bét m×, b¬, cacao, s÷a bét, short, phÈm mÇu vµ c¸c lo¹i h­¬ng liÖu. §Ó t¨ng tÝnh chñ ®éng nguån cung cÊp NVL, gi¶m bít sù phô thuéc vµo c¸c nhµ cung øng. C«ng ty ®· lùa chän ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c nhµ cung øng truyÒn thèng cã uy tÝn trong n­íc vµ quèc tÕ víi sè l­îng nhµ cung øng hîp lý sao cho cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc sè l­îng, chÊt l­îng NVL khi cã sù biÕn ®éng tõ phÝa nhµ cung øng nµo ®ã, ®ång thêi c«ng ty còng cã ®­îc nh÷ng lîi thÕ khi mua víi sè l­îng lín. HiÖn nay, ngµnh mÝa ®­êng, ngµnh s÷a ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn m¹nh t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc lùa chän nhµ cung øng. Tuy nhiªn hiÖn nay gi¸ ®­êng trong n­íc cßn cao h¬n c¸c n­íc trong khu vùc nh­: Trung Quèc, Th¸i Lan, In®«nªxia vµ xuÊt hiÖn xu h­íng s¸t nhËp xu«i theo chiÒu däc cña c¸c nhµ m¸y ®­êng sÏ t¹o søc Ðp rÊt lín cho c«ng ty trong viÖc c¹nh tranh vÒ gi¸ víi c¸c c«ng ty nµy. 3.2.4. C¸c ®èi thñ tiÒm Èn Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo cã quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt kh¸ ®¬n gi¶n, vèn ®Çu t­ t­¬ng ®èi Ýt so víi mét sè ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. MÆt kh¸c hiÖn nay nh÷ng ph¸p lÖnh, quy ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm còng nh­ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan ban ngµnh ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo cßn láng lÎo, thiÕu chÆt chÏ. Do vËy rµo c¶n ra nhËp ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo cßn thÊp. V× vËy ngµnh b¸nh kÑo rÊt cÇn sù hç trî cña Nhµ n­íc trong viÖc quy ho¹ch ®Çu t­, quan t©m ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l­u th«ng vµ sö dông c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo ®¶m b¶o c¸c vÊn ®Ò vÒ dinh d­ìng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, søc khoÎ cho ng­êi d©n vµ ®¶m b¶o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt. §èi víi c¸c c«ng ty b¸nh kÑo cÇn tæ chøc hiÖp héi b¸nh kÑo ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu b¶o vÖ thÞ tr­êng trong n­íc chèng l¹i sù x©m nhËp cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi khi lÞch tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan (CEPT) ®Õn gÇn. Víi lîi thÕ vÒ quy m« s¶n xuÊt, c«ng nghÖ chÕ biÕn, ngµnh b¸nh kÑo nªn n©ng cao hµng rµo ra nhËp thÞ tr­êng b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­: chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch s¶n phÈm… 3.2.5. S¶n phÈm thay thÕ N­íc ta n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi víi nhiÒu lo¹i hoa qu¶ ®a d¹ng, th¬m ngon. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ th× ngµnh s¶n xuÊt chÕ biÕn hoa qu¶ còng ph¸t triÓn theo, ®¸p øng thÞ hiÕu cña nh÷ng ng­êi ­a míi l¹ nh­: mÝt sÊy, khoai sÊy, c¸c lo¹i n­íc Ðp hoa qu¶, s÷a t­¬i mang h­¬ng vÞ hoa qu¶… ®­îc ng­êi tiªu dïng rÊt ­a chuéng. C¸c s¶n phÈm thay thÕ trªn lµ mèi ®e do¹ rÊt lín ®èi víi s¶n phÈm hiÖn t¹i cña c«ng ty, nh­ng nã còng gîi më cho c«ng ty h­íng nghiªn cøu, ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cho t­¬ng lai. III. §¸nh gi¸ chung 1. Nh÷ng mÆt m¹nh: C«ng ty b¸nh kÑo H¶i hµ ®Õn nay ®· tr¶i qua gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn .Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ tån t¹i C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n , th¸ch thøc nh­ng nhê cã sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ban gi¸m ®èc cïng sù cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn ®· ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng nh­ ngµy h«m nay. HiÖn nay, C«ng ty ®· cã nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc mäi nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng­êi d©n vµ cã nhiÒu mÆt hµng cao cÊp, ®¸p øng phï hîp víi mäi tÇng líp nh©n d©n. S¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc nhiÒu tØnh thµnh ë c¸c vïng B¾c, Trung, Nam biÕt ®Õn th­¬ng hiÖu (®©y lµ mét thÕ m¹nh rÊt lín cña C«ng ty ). §ång thêi, C«ng ty ®· cho nhËp nhiÒu d©y chuyÒn s¶n xuÊt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó ngµy cµng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ më réng thÞ tr­êng ®i c¸c tØnh , n©ng cao doanh thu cña doanh nghiÖp … Bªn c¹nh ®ã, sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ tËp trung trÝ vµ lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· t¹o nªn søc m¹nh céng ®ång cña C«ng ty. Ngoµi ra, C«ng ty còng ®· tranh thñ ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vµ tæng C«ng ty mÝa ®­êng I, c¸c c¬ quan nhµ n­íc (®Æc biÖt lµ Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ Néi) ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì C«ng ty trong viÖc x©y dùng triÓn khai vµ tæ chøc khai th¸c tèt c¸c dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u, ®Çu t­ míi cïng viÖc khai th¸c c¸c s¶n phÈm sau ®Çu t­. Trªn c¬ së ®ã C«ng ty ®· t¨ng ®­îc nguån tÝch luü khÊu hao, t¹o nguån chi tr¶ vèn vay ®Çu t­ ®óng vµ tr­íc thêi h¹n thanh to¸n. Trong 5 n¨m qua C«ng ty ®· c¬ b¶n hoµn tr¶ hÕt c¸c kho¶n vèn vay ®Çu t­ cña c¸c dù ¸n tõ n¨m 1995 - 2001 víi nguån vèn gÇn 50 tû ®ång t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c n¨m 2002 - 2005. §ång thêi do chñ ®éng vÒ tµi chÝnh vµ thanh to¸n, nªn thùc tÕ ®· tiÕt kiÖm vµ gi¶m thÊp ®­îc chi phÝ l·i vay ng©n hµng ®ång thêi kh¾c phôc ®­îc sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ ngo¹i tÖ trong nh÷ng thêi ®iÓm thanh to¸n. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i hµ do cã ®­îc truyÒn thèng tõ l©u ®êi nªn ®· t¹o ®­îc uy tÝn vµ th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng do ®ã cã søc c¹nh tranh cao. H¬n n÷a C«ng ty lu«n quan t©m tíi viÖc ®Çu t­ d©y chuyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Míi ®©y, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i hµ ®· kh¶o s¸t, ngiªn cøu x©y dùng dù ¸n tiÒn kh¶ thi ®Çu t­ d©y chuyÒn b¸nh mÒm cao cÊp mét lo¹i b¸nh míi cã søc tiªu dïng phï hîp cho mäi løa tuæi vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao ®èi víi s¶n phÈm cïng lo¹i trong vµ ngoµi n­íc . Thêi gian gÇn ®©y ,do nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nªn ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc n©ng cao vµ ®ång thêi nhu cÇu vÒ s¶n phÈm b¸nh kÑo còng t¨ng theo. ThÞ tr­êng cña C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc më réng (trong n­íc vµ c¶ n­íc ngoµi) nh­ Lµo, Campuchia, Cuba, Ên §é... ®Æc biÖt n¨m võa qua C«ng ty ®· xuÊt khÈu 70 tÊn kÑo c¸c lo¹i sang Lµo . S¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i mÉu m·, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i hµ ®· chó träng h¬n ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o lËp uy tÝn vµ ­u thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty . MÆt kh¸c, C«ng ty cßn thùc hiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n, hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c kªnh tiªu thô phèi hîp nhÞp nhµng, l­u th«ng nhanh chãng. Tuy nhiªn C«ng ty cÇn theo dâi s¸t sao c¸c ®¹i lý, kh«ng nªn ®Ó t×nh tr¹ng c¸c ®¹i lý ®äng vèn nhiÒu, l©u, g©y khã kh¨n cho C«ng ty vÒ vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , ®Æc biÖt tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng tr¶ ®­îc nî cña c¸c ®¹i lý. C«ng ty ®· cã nhiÒu h×nh thøc hç trî b¸n hµng, n©ng cao søc mua ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: Ti vi, ®µi, b¸o, t¹p chÝ... tham gia c¸c kú héi chî giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty, tæ chøc c¸c kú héi chî kh¸ch hµng. 2. Nh÷ng h¹n chÕ: Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp cã tuæi ®êi ch­a cao nh­ng cã sù ®Çu t­ m¹nh vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, chÊt l­îng s¶n phÈm cao, mÉu m· ®Ñp. Trong khi ®ã, qu¸ tr×nh qu¶ng c¸o vµ Marketing s¶n phÈm cña C«ng ty ch­a ®­îc më réng ®Õn nhiÒu vïng, tØnh …ViÖc ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng lµ rÊt khã v× mçi vïng, tØnh cã së thÝch kh¸c nhau, khÈu vÞ hoµn toµn kh¸c nhau. MÆt kh¸c, c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty ch­a ®­îc ®Çu t­ nhiÒu, mÆc dï ®· cã sù thay ®æi nh­ng rÊt Ýt ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Ngoµi ra, C«ng ty cßn gÆp khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ ®i c¸c tØnh kh¸c v× chi phÝ t¨ng ®Èy gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng theo. §©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn bµn ®Õn nh­ng ®Ó gi¶i quyÕt lµ mét vÊn ®Ò khã . Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i hµ cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt : - C«ng ty ®· ®­a mét sè d©y chuyÒn hiÖn ®¹i míi ®­a vµo s¶n xuÊt nh­ng vÉn cßn mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kÑo ®· bÞ l¹c hËu kh«ng phï hîp víi møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, l·ng phÝ nguyªn liÖu lµm t¨ng gÝa thµnh s¶n phÈm. Trong khi ®ã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®èi thñ hiÖn t¹i nh­ Kinh §«, Biªn Hoµ, H¶i ch©u, Trµng An ... ®· ®Çu t­ vµo thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i vµ ®­a ra thÞ tr­êng víi nh÷ng s¶n phÈm tèt h¬n, cã ­u thÕ h¬n ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ. Do ®ã, C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt nh»m s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt h¬n , gi¸ c¶ hîp lý. - C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®ang ph¶i chÞu sù c¹nh tranh khèc liÖt v× : gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo t¨ng nh­ dÇu, mì, nguyªn liÖu, bét, ®­êng, c¸c chÊt phô gia... trong khi ®ã gi¸ cña s¶n phÈm vÉn gi÷ nguyªn, mÆt kh¸c c¸c mÆt hµng trèn lËu thuÕ vÉn cßn chç ®øng trªn thÞ tr­êng trong n­íc. Do ®ã C«ng ty ph¶i cè g¾ng t×m c¸c biÖn ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . - Trªn thÞ tr­êng hiÖn nay , tÖ n¹n lµm hµng gi¶, hµng nh¸i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vÉn xuÊt hiÖn nhiÒu. Do ®ã C«ng ty cïng víi c¸c nhµ ph©n phèi hîp t¸c cïng ®iÒu tra, ph¸t hiÖn vµ xö ph¹t nghiªm minh ®èi víi viÖc lµm gi¶, lµm nh¸i ®ång thêi còng cã chÕ ®é th­ëng cho nh÷ng ng­êi cã c«ng t×m ra. - Ph¶i kh¾c phôc ®­îc tÝnh mïa vô cña nhu cÇu b¸nh kÑo trong d©n chóng. Vµo dÞp lÔ tÕt s¶n phÈm b¸nh kÑo, bét canh tiªu thô lín, nhiÒu khi s¶n xuÊt ra kh«ng ®ñ ®Ó b¸n , ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng tíi uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi c¸c b¹n hµng , ®«i khi dÉn ®Õn mÊt thÞ tr­êng . - S¶n phÈm cña C«ng ty tuy phong phó, ®a d¹ng nh­ng chñ yÕu thuéc lo¹i s¶n phÈm b×nh d©n, trong khi ®ã thÞ tr­êng ®ßi hái s¶n phÈm cao cÊp h¬n. Trong n¨m nay thÞ tr­êng b¸nh, kÑo cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã ­u thÕ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nh­ b¸nh cña C«ng ty Kinh §«, b¸nh kÑo cña Trµng An, H¶i ch©u, B¶o Ngäc...Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng . - Mét sè lo¹i s¶n phÈm bao b× cßn th« s¬, ®¬n ®iÖu, mÉu m· ch­a hîp lý, mÇu s¾c kÐm hÊp dÉn.VÝ dô nh­ mÇu nÒn cña b¸nh kem xèp lo¹i 470 gr kh«ng thanh nh·, ®Ñp b»ng cña H¶i ch©u . Bao b× kh«ng ®ñ cøng c¸p ®Ó vËn chuyÓn ®­êng xa lµm cho s¶n phÈm bÞ vì, t¹o ra sù mÆc c¶m cho ng­êi tiªu dïng, lµm t¨ng c¹nh tranh . Do ®ã C«ng ty ph¶i ®Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng bao b×, t¹o ra nh÷ng kiÓu mÉu m· ®Ñp h¬n, sang träng h¬n. - Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ch­a cã chÕ ®é vÒ doanh thu, ®©y còng lµ vÊn ®Ò quan träng cÇn chó ý. Bëi c¸c C«ng ty kh¸c vÉn cã chÕ ®é vÒ doanh thu mÆc dï còng s¶n phÈm nh­ thÕ thËm trÝ cßn tèt h¬n, thÝ dô nh­ c¸c c«ng ty b¸nh kÑo H¶i ch©u, Trµng An...Nh­ vËy, C«ng ty cÇn cã chÕ ®é vÒ doanh thu hîp lý ®Ó cã thÓ khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ,qua ®ã cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng. - Mét vÊn ®Ò n÷a cÇn chó ý ®ã lµ C«ng ty ch­a cã phßng Marketing riªng biÖt. §éi ngò c¸n bé nghiªn cøu ph¸t triÓn thÞ tr­êng cßn thiÕu, n¨ng lùc chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, kh«ng cã ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch chÝnh x¸c, khoa häc. Do ®ã C«ng ty cÇn chó träng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé vµ cè g¾ng lËp ra mét phßng chuyªn nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ Marketing ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr­êng. 3. Nguyªn nh©n tån t¹i Trong nh÷ng n¨m qua, lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã tiÕng trªn thÞ tr­êng, trong b­íc chuyÓn ®æi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i ha ®· tõng b­íc n¾m ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c¶i tiÕn vµ ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ , mua s¾m nh÷ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. C«ng ty m¹nh d¹n ®­a ra thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm phong phó vÒ h×nh thøc vµ chÊt l­îng, ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ng­êi tiªu dïng. MÆt kh¸c, C«ng ty cßn thùc hiÖn mét hÖ thèng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch víi kh¸ch hµng ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ trong tõng thêi kú, ®iÒu nµy ®· gióp C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ngµy cµng cao. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cßn h¹n chÕ nh­ sau: ch­a hoµn toµn kh¾c phôc ®­îc tÝnh thêi vô cña nhu cÇu b¸nh kÑo trong nh©n d©n nh­ vµo c¸c dÞp lÔ tÕt, s¶n phÈm cña C«ng ty tiªu thô rÊt lín song nhiÒu khi s¶n xuÊt ra kh«ng ®ñ b¸n. Do vËy, c¸c ph©n x­ëng ph¶i lµm thªm ngoµi giê míi ®ñ ®¶m b¶o l­îng hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu kh¸ch hµng. MÆc dï ®· cã nhiÒu c¸n bé ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng th­êng xuyªn nh­ng lÜnh vùc nµy C«ng ty cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ. C«ng ty ch­a cã phßng nghiªn cøu Marketing riªng mµ Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét bé phËn cña phßng kÕ ho¹ch vËt t­. Do ®ã C«ng ty còng cÇn chó träng h¬n ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr­êng . phÇn iii mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m x©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm t¹i c«ng ty b¸nh kÑo h¶i hµ I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 1. §Þnh h­íng: Môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2005- 2010 lµ gi÷ v÷ng quy m«, tèc ®é ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín nhÊt ViÖt Nam. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ cã trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c«ng nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña c¸c n­íc trong khu vùc. S¶n l­îng b¸nh kÑo cña H¶i Hµ ­íc tÝnh ®Õn n¨m 2006 kho¶ng 18.000 tÊn/ n¨m chiÕm kho¶ng 15- 17% tæng s¶n l­îng ngµnh, trong ®ã tiªu thô trong n­íc kho¶ng 15.000 tÊn, xuÊt khÈu 3.000 tÊn, doanh thu 216 tû ®ång, nép ng©n s¸ch 25 tû ®ång. 2. Môc tiªu + Môc tiªu chung. T¨mg doanh thu cña c«ng ty b»ng c¸ch kÝch thÝch kh¸ch hµng truyÒn thèng, thu hót kh¸ch hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh . §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. C«ng ty nhËn thÊy chØ cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc khi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. Søc c¹nh tranh cao lu«n gióp c«ng ty t¨ng kh¶ n¨ng trong kinh doanh c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng. Trong thêi gian tíi, môc tiªu c¬ b¶n t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa - thóc ®Èy m¹nh mÏ tiªu thô s¶n phÈm. N©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc. Uy tÝn trong kinh doanh lµ vÊn ®Ò quan trong trªn thÞ tr­êng hiÖn nay. Cã uy tÝn kh¶ n¨ng kinh doanh trªn th­¬ng tr­êng thuËn lîi h¬n c¶ trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai, kh¶ n¨ng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng cao t¹o cho môc tiªu kh¸c còng ph¸t triÓn. Kinh doanh ph¶i cã hiªu qu¶, tõ ®ã cã kh¶ n¨ng t¸i ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn vµ ph¸t huy tèt vai trß trong nÒn kinh tÕ, ®ãng gãp ®Çy ®ñ cho ng©n s¸ch nhµ n­íc , t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. +. Môc tiªu cô thÓ. Gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh , TÝch cùc khai th¸c thªm mÆt hµng míi , ngu«ng hµng míi ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr­êng.B¶o tån vµ t¨ng c­êng vèn. Dùa vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc vÒ tµi chÝnh, sö dông vèn nh»m ph¸t huy h¬n n÷a c¸c hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý sö dông tµi s¶n, tiªn vèn song song víi viÖc n©ng cao kinh doanh vÒ c¶ mÆt chÊt l­îng lÉn sè l­îng. Khai th¸c tèt , cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn cã. Cñng cè vµ khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr­êng truyÒn thèng, thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña c«ng ty. Ph¸t hiÖn x©m nhËp vµ dÇn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng míi. §¶m b¶o gi÷ ®­îc thÞ phÇn, t¨ng doanh sè b¸n, t¨ng lîi nhuËn võa cñng cè uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Ph¸t huy tèt nhÊt mäi nguån lùc cña c«ng ty, nguån nh©n lùc cña c«ng ty ph¶i ®­îc b¶o ®¶m vÒ chÊt l­îng. Tøc lµ ®ñ kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ ®­îc s¾p xÕp mét c¸ch hîp lý trong c¬ cÊu lao ®éng. T¹o dùng, thiÕt lËp mèi quan hÖ réng r·i víi c¸c b¹n hµng trong n­íc vµ quèc tÕ. B¶o ®¶m viÖc lµm æn ®Þnh vµ tõng b­íc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. VÒ bé m¸y lao ®éng: TiÕp tôc kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý ®· ban hµnh. Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lao ®éng ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh C«ng t¸c qu¶n lý: TiÕp tôc x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý vµ quy chÕ cho phï hîp . TriÖt ®Ó tiÕt kiÖm trong chi phÝ, tr­íc hÕt lµ chi phÝ vÒ ®iÖn n­íc, hµnh chÝnh, thùc hiÖn tµi chÝnh c«ng khai vµ kiÓm tra néi bé tõng quý trong n¨m. - KiÖn toµn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n , qu¶n lý chÆt chÏ nguån vèn kinh doanh , cã tÇm nh×n chiÕn l­îc trong huy ®éng vµ sö dông vèn. VÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay cho c«ng ty lµ vèn kinh doanh , ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸ doanh nghiÖp cÇn cã vèn, c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña c«ng ty cÇn ®ñ ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Vµ ®Ó c«ng ty nhËp khÈu ®­îc kÞp thêi ®óng tiÕn ®é kinh doanh chung còng nh­ gi¶m tèi thiÓu c¸c kho¶n chi phÝ. C«ng ty ph¶i kiÖn toµn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n doanh nghiÖp, qu¶n lý chÆt chÏ nguån vèn kinh doanh , ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn. C«ng ty ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ nguån vèn, tæ chøc c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn tÖ ®¶m b¶o thóc ®Èy cã hiÖu qu¶ , tiÕt kiÖm phï hîp víi c¸c chi phÝ hiÖn hµnh. X©y dùng mèi quan hÖ víi hÖ thèng ng©n hµng tèt h¬n n÷a, t¹o lËp vµ duy tr× niÒm tin cña ng©n hµng ®èi víi c«ng ty mét c¸ch cô thÓ vµ thiÕt thùc. Tranh thñ huy ®éng khai th¸c c¸c nguån vèn vay dµi h¹n. - HiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ. HiÖn nay tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®ang tõng b­íc trang bÞ m¸y mãc, c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Tr­íc t×nh h×nh ®ã Hai hµ ph¶i:M¹nh d¹n ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh cho c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ biÖn ph¸p mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao, æn ®Þnh mÆc dï chi phÝ kh¸ lín.§«ng thêi víi viÖc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, c«ng ty ph¶i ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n chuyªn sö dông c¸c trang thiÕt bÞ ®ã nh»m sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ ®¶m b¶o ®é an toµn. - N©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Con ng­êi lµ trung t©m trong mäi ho¹t ®éng , cã søc s¸ng t¹o v« h¹n cho nªn qu¶n lý con ng­êi ph¶i khoa häc râ rµng nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh tèt nhÊt. NhiÒu ®iÒu tra cho thÊy qu¶n trÞ nguån nh©n lùc tèt dÉn ®Õn thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Th­êng xuyªn ®µo t¹o c¸n bé trong kinh doanh cho phï hîp víi yªu cÇu vµ t×nh h×nh míi. TuyÓn chän thªm nh©n viªn tõ c¸c tr­êng häc thuéc khèi kinh tÕ, qu¶n trÞ kinh doanh, ®­a c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia líp tËp huÊn ng¾n h¹n. Thùc hiÖn chÕ ®é ®·i ngé nh©n sù, kÝch thÝch b»ng vËt chÊt vµ tinh thÇn th«ng qua tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng t¹o c¬ héi cho c¸ nh©n cã thµnh tÝch , tr×nh ®é nghiÖp vô ®¹t yªu cÇu ®Ò ra, bªn c¹nh ®ã khuyÕn khÝch b»ng tinh thÇn nh­ tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o… t¹o mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a l·nh ®¹o víi c«ng nh©n. X©y dùng mét c¬ cÊu nh©n sù hîp lý, khoa häc, ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña mçi c¸ nh©n còng nh­ khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån chÊt x¸m cña mçi c¬ héi kinh doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ nghiÖp vô, trÝ tuÖ kh«ng ®­îc ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh. - T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. §¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh , tr¸nh rñi ro, c«ng ty cÇn ph¶i n¾m v÷ng thÞ tr­êng (qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra thu thËp xö lý vµ ph©n tÝch th«ng tin thÞ tr­êng). Nghiªn cøu thÞ tr­êng chÝnh lµ viÖc phôc vô ®Ò ra s¸ch l­îc ®óng ®¾n. §èi víi thÞ tr­êng hiÖn t¹i : C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn hiÓu râ kh¸ch hµng cña m×nh cÇn g×, ®· m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ch­a, nhu cÇu kh¸ch hµng t¨ng hay gi¶m, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®· hîp lý ch­a. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh»m t¨ng doanh sè b¸n hµng. §èi víi thÞ tr­êng míi : cÇn lµm râ vÊn ®Ò nhu cÇu cña kh¸ch hµng ra sao, mua c¸i g×, mua bao nhiªu , cã chÊp nhËn ®­îc møc gi¸ m×nh ®­a ra hay kha«ng. Tõ ®ã doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh kinh doanh trong lÜnh vùc nµo, t×m hiÓu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô mµ c«ng ty sÏ ®­a ra. III. Gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm t¹i c«ng ty b¸nh kÑo h¶i hµ giai ®o¹n 2005-2008 1. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c x¸c ®Þnh môc tiªu vµ c¸c nhiÖm vô cña chiÕm l­îc kinh doanh. HiÖn nay, C«ng ty b¸nh keo H¶i ch©u ®ang theo ®uæi 3 môc tiªu chÝnh ®ã lµ: + N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh + T¨ng lîi nhuËn + T¨ng thÞ phÇn. XÐt trªn tæng thÓ c¬ 3 môc tiªu nµy ®Òu cã thÓ t¹o nªn sù v÷ng m¹nh vµ thÞnh v­îng cho C«ng ty trong t­¬ng lai. Nh­ng thùc tÕ, C«ng ty l¹i lµm gi¶m sù thÞ v­îng vµ sù v÷ng m¹nh cña m×nh trong n¨m qua (2004) khi C«ng ty theo ®uæi c¶ 3 môc tiªu nµy. Nh­ chóng ta ®· biÕt môc tiªu mµ doanh nghiÖp muèn ®¹t ®­îc lµ mét kÕt qu¶ kú väng trong t­¬ng lai mµ doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng mäi nguån lùc ®Ó thùc hiÖn nh­ng nÕu môc tiªu kh«ng ®­îc ®Þnh l­îng mét c¸ch chÝnh x¸c, cô thÓ th× rÊt khã cã thÓ ®¹t ®­îc. Ngoµi ra nã lµm hao tæn nguån lùc cña doanh nghiÖp nÕu nh­ môc tiªu ®ã qua cao hoÆc m¬ hå. H¬n n÷a môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc ph¶i ®­îc c¨n cø trªn thùc tr¹ng nguån lùc së h÷u cña doanh nghiÖp kh«ng nªn theo ®uæi môc tiªu n»m ngoµi c¸c nguån lùc mµ doanh nghiÖp cã mµ ph¶i tr«ng cËy vµo nguån tµi trî bªn ngoµi th× xÏ lµm gi¶m ®i tÝnh chñ ®éng trong qu¸ tr×nh ®¹t môc tiªu trªn do chÞu ph¶i chÞu søc Ðp tõ bªn ngoµi. Ngoµi ra khi theo ®uæi cïng mét lóc nhiÒu môc tiªu th× ch¾c ch¾n r»ng lîi Ých môc tiªu nµy sÏ ®e do¹ lîi Ých cña môc tiªu kh¸c, kh«ng bao gåm bao giê cã sù chän vÑn c¶ 3 môc tiªu cïng c«ng viÖc. Do vËy c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕm l­îc kinh doanh cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2005-2008. - C«ng ty cÇn ph¶i ®Þnh l­îng râ c¸c môc tiªu cña m×nh. §Æc biÖt c¸c môc tiªu khã ®Þnh l­îng nh­ môc tiªu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. C«ng ty nªn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho kh¶ n¨ng mÆt hµng truyÒn thèng nh­: MÆt hµng b¸nh quy, b¸nh kem xèp, mét mÆt hµng mµ C«ng ty ®ang chiÕm ­u thÕ trªn thÞ tr­êng mµ cã nhiÒu ­u thÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o thµnh mét thÕ m¹nh riªng. Cßn ®èi víi mét sè mÆt hµng cao cÊp nh­ c¸c s¶n phÈm kÑo Socola, b¸nh mÒm th× nªn cã môc tiªu kh¸c thÊp h¬n nh­ môc tiªu x©m nhËp thÞ tr­êng cho c¸c s¶n phÈm nµy. V× ®©y lµ lo¹i s¶n phÈm míi míi b­íc vµo chu kú sèng ch­a ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn, C«ng ty ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh trong mÆt hµng nµy nªn chÊt l­îng ch­a ®­îc cao. Do vËy C«ng ty ph¶i th¨m do thÞ tr­êng tr­íc, ®iÒu nµy sÏ khiÕn c«ng ty rÊt tèn kÐm ®Ó ®Çu t­ cho c¶o c¸o khuyÕch ch­¬ng s¶n phÈm. - C«ng ty ph¶i vµo thùc tr¹ng nguån lùc cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cÇn ®¹t, kh«ng nªn sö dông nguån vèn t µi trî tõ bªn ngoµi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ë cÊp ®é cao, ®iÒu ®ã sÏ g©y søc Ðp cho C«ng ty. Muèn lµm ®­îc vËy C«ng ty cÇn thùc hiÖn ph­¬ng ch©m. "bãc ng¾n nu«i dµi" nh­ mua c¸c d©y chuyÒn b¸nh quy cã gi¸ trÞ võa ph¶i thêi gian hoµn vèn nhanh ®Ó cã thÓ t¸i ®Çu t­ më réng. - C«ng ty kh«ng nªn ®Æt 3 môc tiªu ®Òu quan träng nh­ nhau v× nh­ vËy sÏ cã sù m©u thuÉn lÉn nhau. NÕu thùc hiÖn môc tiªu x©m nhËp thÞ tr­êng cho s¶n phÈm míi th× ch¾c ch¾n môc tiªu lîi nhuËn sÏ bÞ ¶nh h­ëng v× ë giai ®o¹n ®Çu chu kú sèng cña s¶n phÈm th× chi phÝ cè ®Þnh tÝnh cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm cao, s¶n phÈm ch­a ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn nªn khã tiªu thô tån ®äng nhiÒu… * Trong giai ®o¹n 2005-2008 tõ môc tiªu quan träng nhÊt lµm môc tiªu t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho c¸c s¶n phÈm cã thÕ m¹nh cña C«ng ty vµ x©m nhËp thÞ tr­êng cho c¸c s¶n phÈm míi. TiÕn tíi më réng thÞ phÇn. Do vËy mét sè nhiÖm vô ®Æt ra: - Nghiªn cøu c¸c lo¹i s¶n phÈm míi cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - Nghiªn cøu c¸c nhu cÇu míi cña thÞ tr­êng ®Ó cã h­íng ®Çu t­ míi. - N©ng cao c«ng t¸c t×m ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm cao cÊp cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. - Hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸, chÝnh s¸ch ph©n phèi, chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, vµ c¸c chÝnh s¸ch thµnh to¸n cho c¸c s¶n phÈm míi ®Ó x©m nhËp t hÞ tr­êng. - Huy ®éng nguån vèn ®Çu t­ cho doanh nghiÖp ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt. - N©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o con ng­êi ®Ó tiÕp thu c«ng nghÖ míi phôc vô tèt h¬n cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt… * Bªn c¹nh ®ã môc tiªu lîi nhuËn cÇn ®­îc chó ý ®ª t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét sè nhiÖm vô ®Æt ra lµ: - N©ng cao c«ng t¸c cung øng nguyªn liªu ®Çu vµo ®Ó gi¶m chi phÝ. - N©ng cao c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó cung øng kÞp thêi b¸nh kÑo khi thÞ tr­êng cÇn víi sè l­îng vµ chñng lo¹i ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng. - N©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt. 2- C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi C«ng ty * CÇn phÇn tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c nguån lùc bªn trong C«ng ty mét c¸ch cã hÖ thèng vµ chÝnh x¸c. §ã lµ c¸ch nh×n nhËn ®Ó cã thÓ sö dông cã hiÖu qña c¸c nguån lùc giíi h¹n nµy: - Nguån nh©n lùc: §©y lµ nguån lùc ®Çu tiÒn vµ còng lµ quan trong nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ riªng víi C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u. Mäi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®­îc ®Òu phôc vô cho ng­êi lao ®éng ®ång thêi chÝnh ng­êi lao ®éng chi phèi vµ sö dông c¸c nguån lùc kh¸c phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh do vËy cÇm ph¶i n¾m ch¾c c¬ cÊu vµ tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty. - Nguån tµi chÝnh lµ nguån lùc rÊt quan träng ®Ó cã thÓ tµi trî cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ kh©u ®Çu vµo ®Õn kh©u ®Çu ra. CÇn ph¶i ®¸nh gÝa chÝnh x¸c nguån tµi chÝnh theo c¬ cÊu vµ theo nguån: + NÕu ®¸nh gi¸ nguån tµi chÝnh theo c¬ cÊu th× sÏ x¸c ®Þnh ®­îc tØ träng gi÷a vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Tõ ®ã cã thÓ biÕt ®­îc C«ng ty cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh linh ho¹t vÒ vèn l­u ®éng trong kinh doanh ë møc ®é nµo. + NÕu ®¸nh gi¸ nguån tµi chÝnh theo nguån th× sÏ x¸c ®Þnh ®­îc tØ träng gi÷a vèn tù cã vµ vèn ®­îc tµi trî tõ bªn ngoµi. Tõ ®ã biÕt ®­îc kh¶ n¨ng tù chñ vÒ vèn cña C«ng ty, biÕt ®­îc C«ng ty cã chÞu søc Ðp tõ bªn ngoµi kh«ng? - Nguån m¸y mãc trang thiÕt bÞ - c«ng nghÖ cña C«ng ty ®­îc xem nh­ lµ mét lîi thÕ ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao. NÕu d©y chuyÒn nµo hÕt kú hoµn vèn th× ®ã thùc sù lµ mét lîi thÕ lín v× cã thÓ gi¶m ®­îc gi¸ thµnh s¶m phÈm. - Uy tÝn vµ th­¬ng hiÖu cña C«ng ty lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh mµ C«ng ty cÇn ph¶i tÝnh ®Õn nh­ mét nguån lùc hiÖu qu¶. §iÒu ®ã rÊt cã lîi cho C«ng ty khi tung ra c¸c s¶n phÈm míi trªn thÞ tr­êng. * Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè m«i tr­êng bªn ngoµi theo gi¸c ®é sau: - Xem xÐt c¸c yªu tè ¶nh h­ëng bªn ngoµi mét c¸ch kh¸ch quan vµ cã thÓ ®Þnh l­îng ®­îc c¸c møc ®é ¶nh h­ëng nh­ l­îng CÇu, l­îng Cung, tØ gi¸ ngo¹i tÖ, thu nhËp b×nh qu©n GDP ®Çu ng­êi hµng n¨m.. - Dù b¸o ®­îc sù thay ®æi cña m«i tr­êng vÜ m« còng nh­ m«i tr­êng ®Æc thï ®Ó x¸c ®Þnh h­íng ®i cho C«ng ty. §ã lµ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ thuÕ, xuÊt nhËp khÈu c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo cña C«ng ty… 3. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc - C¸c ph­¬ng chiÕn l­îc ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së khai th¸c c¸c thÕ m¹nh cña C«ng ty vµ c¸c yÕu tè thuËn lîi t õ m«i tr­êng. C¸c ®iÓm m¹nh ®ã lµ nguån nh©n lùc lín vµ cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, nguån vèn l­u ®éng lín, c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®· hÕt kú hoµn vèn, uy tÝn vµ th­¬ng hiÖu cña C«ng ty cao, m¹ng l­¬ng ph©n phèi réng kh¾p, c¸c chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t…c¸c ®iÓm thuËn lîi lµ nhu cÇu tiªu dïng t¨ng lªn thÞ tr­êng vµ xu h­íng ngµy cµng më réng. - C¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc cña C«ng ty cã thÓ lÊy ®iÓm m¹nh ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n tõ m«i tr­êng hoÆc lÊy thuËn lîi tõ m«i tr­êng kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu cña C«ng ty. Cô thÓ nh­ c¸c s¶n phÈm b¸nh Quy cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng, cã chÊt l­îng cao mµ gi¸ rÊt phï hîp víi thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi tiªu dïng nªn cã thÓ x©n nhËp c¸c khu vùc thÞ tr­êng n«ng th«n, ®iÒu nµy sÏ kh¾c phôc ®­îc c¸c khã kh¨n do c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®em l¹i. Do vËy ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm b¸nh Quy cã thÓ ®­îc thiÕt lËp. - C¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc, ph¶i c¨n cø trªn thùc tr¹ng nguån lùc cña C«ng ty kh«ng nªn x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc phôc thuéc qu¸ nhiÒn vµo nguån lùc tõ bªn ngoµi. Bµi häc ®¸ng kÓ rót ra tõ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ d©y chuyªn b¸nh nÒm Custard cña Hµ Lan trÞ gi¸ 65 tû VN§. Trong thêi kú ®Çu C«ng ty rÊt khã tiªu thô s¶n phÈm b¸nh nµy do c«ng nghÖ s¶n xuÊt ch­a n¾m râ, kinh nghiÖn ch­a cã nªn chÊt l­îng chØ ®¹t 45% yªu cÇu tiªu chuÈn. - C¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc vÒ x©y dùng cÇn ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò träng ®iÓm mµ C«ng ty ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c nguy c¬ tiÒm Èn hay c¸c khã kh¨n. §Ó khi thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ®ã, C«ng ty cã thÓ th¶o gì ®­îc c¸c khã kh¨n vµ nÐ tr¸nh ®­îc c¸c nguy c¬ tiÒm Èn ®ã. VÝ dô khi C«ng ty x©y dùng ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc Marketing th× tr­íc ®ã C«ng ty ®ang cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò yÕu kÐm trong viÖc t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng vµ c¸c s¶n phÈm C«ng ty kh«ng thÓ tiªu thô ®­îc ë c¸c khu vùc n«ng th«n n¬i cã thu nhËp thÊp. Nh­ng khi thùc hiÖn chiÕn l­îc Marketing th× C«ng ty ®· hoµn toµn lµm chñ ®­îc thÞ tr­êng n«ng th«n do n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña khach hµng tiªu dïng ®ång thêi cã mét chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm ë c¸c khu vùc thÞ t r­êng kh¸c nhau. - C¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc cÇn ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së tÝnh ®Õn lîi Ých kinh tÕ l©u dµi (trªn 5 n¨m). V× nh­ vËy C«ng ty míi cã thÓ huy ®éng hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tËp trung vµo thùc hiÖn chiÕn l­îc vµ dÔ ph©n bæ nhá c¸c chi phÝ cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ còng dÔ thu håi vèn ®Çu t­. - C¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc khi x©y dùng ph¶i ®­îc chia nhá thµnh c¸c nhiÖm vô trong tõng giai ®o¹n. C¸c nhiÖnm vô ®ã ®­îc giao cho c¸c bé phËn chøc n¨ng theo ph¹m vi tr¸ch nhiÖm ®ång thêi ph¶i cã sù phèi hîp trong c¸c hµnh ®éng v× hiÖu qu¶ ®em l¹i tõ chiÕn l­îc míi cao. 4. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lùa chän chiÕn l­îc - Sau khi c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ®­îc x©y dùng th× ®iÒu cÇn thiÕt ph¶i cã sù th¶o luËn, ®¸nh gi¸ cña c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ Ban gi¸m ®èc trong C«ng ty. C¸c luËn chøng kinh tÕ cña tõng ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ph¶i chØ ra ®­îc c¸c lîi ich kinh tÕ to lín mµ chiÕn l­îc ®em l¹i vµ tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n ®ã. NÕu ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc høa hÑn nhiÒu lîi Ých kinh tÕ nh­ khã thùc hiÖn th× ph­¬ng ¸n ®ã kh«ng thÓ ®­îc lùa chän. Ng­îc laÞ ph­¬ng ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao nh­ng lîi Ých kinh tÕ thÊp th× còng kh«ng ®­îc lùa chän v× nh­ vËy C«ng ty sÏ ®¸nh mÊt nhiÒu chi phÝ c¬ héi. §iÒu ®ã gi¶i thÝch t¹i sao C«ng ty dù tÝnh n¨m 2005 sÏ ®Çu t­ d©y chuyÒn b¸nh Quy cao cÊp cña §µi Loan trÞ gi¸ 20 tû VN§. Khi thùc hiÖn chiÕn l­îc nµy C«ng ty sÏ dÔ dµng ®­a c¸c s¶n phÈm nµy x©n nhËp thÞ tr­êng v× ®©y lµ mÆt hµng mµ C«ng ty cã thÕ m¹nh vµ cã rÊt nhiÒu kinh nghiªm trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §ång thêi c¸c s¶n phÈm b¸nh Quy rÊt ®a d¹ng vµ cã tÝnh phæ dông rÊt cao. H¬n n÷a mÆt hµng b¸nh Quy ®· ®em l¹i uy tÝn lín cho C«ng ty tõ l©u. §Æc biÖt thêi gian hoµn vèn nhanh, trong kho¶ng 5 n¨m lµ C«ng ty cã thÓ thu ®­îc lîi nhuËn tõ d©y chuyÒn nµy. - C¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ®­îc lùa chän ph¶i t¹o ra ®­îc sù v­ît tr«i vÒ c¸c n¨ng lùc mµ C«ng ty ®ang cã vµ cã sù kh¸c biÖt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Trªn thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty vÉn ch­a lµm ®­îc ®iÒu nµy nh­ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: H¶i Ch©u, Kinh §«…c«ng suÊt cña c¸c d©y chuyÒn b¸nh mÒm vµ Socola rÊt lín nh­ng l¹i d­ thõa do s¶n xuÊt ra kh«ng b¸n ®­îc. Bëi v× c¸c s¶n phÈm cao cÊp cña C«ng ty ch­a thùc sù v­ît tréi vµ kh¸c biÖt trªn thÞ tr­êng lµ mÊy. 5 . C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÕm so¸t x©y dùng chiÕn l­îc. - X©y dùng chiÕn l­îc lµ kh©u tiÕp theo cña kh©u lùa chän chiÕn l­îc. Sau khi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh C«ng ty ®· c©n nh¾c vµ ®¸nh gi¸ c¸c lîi Ých vµ tÝnh kh¶ thi cña chiÕn l­îc ®­îc lùa chän th× häc b¾t tay vµo x©y dùng chiÕn l­îc. §Ó cã thÓ kiÓm so¸t hiÖu qu¶ viÖc x©y dùng chiÕn l­îc cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu sau: - ChiÕn l­îc ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ vÒ m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp th«ng qua c¸ m« h×nh SWOT hoÆc m« h×nh cÆp s¶n phÈm thÞ tr­êng. - ChiÕn l­îc ph¶i c¨m cø trªn c¸c ®Ò xuÊt, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c bé phËn chøc n¨ng. - ChiÕn l­îc ph¶i c¨n cø vµo giíi h¹n c¸c nguån lùc, kh«ng thÓ x©y dùng chiÕn l­îc n»m ngoµi tÇm víi cña C«ng ty. - ChiÕn l­îc ph¶i h­íng ®óng vµo môc tiªu ®· nªu ra ë trªn víi c¸ch thøc tiÕn hµnh hiÖu qu¶ nhÊt. - ChiÕn l­îc ph¶i cã sù ®iÒu chØnh khi cã sù thay ®æi tõ c¸c yÕu tè m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi. - ChiÕn l­îc ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt vµ c¸c thÓ lÖ kinh tÕ kh¸c nh­: C¹nh tranh lµnh m¹nh KÕt luËn Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, viÖc x©y dùng vµ lùa chän chiÕn l­îc s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cã ý nghÜa, bëi v× nã cã vÞ trÝ vµ vai trß rÊt quan träng, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ, ®­îc sù gióp ®ì cña c¸n bé, nh©n viªn c«ng ty trong viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tr­íc t×nh h×nh thÞ tr­êng b¸nh kÑo ViÖt Nam lu«n biÕn ®éng vµ sù kiÖn ViÖt Nam ra nhËp APTA. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c«ng ty lµ cÇn thiÕt ph¶i ho¹ch ®Þnh mét chiÕn l­îc s¶n phÈm h÷u hiÖu gióp c«ng ty øng phã linh ho¹t víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh, v­ît qua thö th¸ch, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh chñ ®éng héi nhËp vµ ®i lªn trong thêi gian tíi. MÆc dï thÕ giíi ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ho¹ch ®Þnh vµ lùa chän chiÕn l­îc kinh doanh còng nh­ chiÕn l­îc s¶n phÈm, nh­ng ë n­íc ta nãi chung vµ c«ng ty H¶i Hµ nãi riªng ®©y lµ vÊn ®Ò kh¸ míi mÎ, cÇn ph¶i ®­îc lµm s¸ng tá c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. §Ó vËn dông s¸ng t¹o vµo hoµn c¶nh cô thÓ, chuyªn ®Ò ®· ®i s©u nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ chiÕn l­îc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trªn c¬ së ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh bªn ngoµi vµ m«i tr­êng néi bé c«ng ty kÕt hîp víi c¬ së lý luËn chung ®Ó ho¹ch ®Þnh vµ lùa chän mét chiÕn l­îc s¶n phÈm cho c«ng ty (chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸, chó träng ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao vµ cao cÊp). Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh (chÞ) phßng kinh doanh vµ ThÇy gi¸o Vò Anh Träng ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Chñ biªn: PGS. TS. NguyÔn Thµnh §é TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn Gi¸o tr×nh chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp Chñ biªn: PGS. TS. NguyÔn Thµnh §é ChiÕn l­îc kinh doanh ph­¬ng ¸n s¶n phÈm lùa chän vµ quyÕt ®Þnh Chñ biªn: PTS. TrÇn Hoµng Kim, NXB Thèng kª_ 1994 ChiÕn l­îc kinh doanh vµ s¸ch l­îc kinh doanh Chñ biªn: TS. NguyÔn ThÞ Liªn DiÖp, NXB Thèng kª_ 1997 Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp_ §H KTQD T¹p chÝ c«ng nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2000, 2001, 2002 C¸c b¸o c¸o cña phßng kinh doanh c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ Môc lôc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _____________________ NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp Chóng t«i ®· nhËn sinh viªn NguyÔn §×nh §«ng - líp Qu¶n trÞ Kinh doanh Tæng hîp 42B- Tr­êng ®¹i häc KTQD vµo thùc tËp t¹i C«ng ty thêi gian tõ 10/1/2005 ®Õn ngµy 7/5/2005. Trong thêi gian thùc tËp, ch¸u ®· chÊp hµnh nghiªm tóc kû luËt chung cña C«ng ty còng nh­ quy ®Þnh riªng cña Phßng. Ch¸u cã th¸i ®é nghiªm tóc trong c«ng viÖc, quan hÖ tèt víi c¸c c« b¸c, anh chÞ t¹i Phßng. Trong c«ng viÖc, ch¸u lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm vµ cã chÝ tiÕn thñ. Cïng víi viÖc thùc tËp ®Ó cã nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ vÒ chuyªn ngµnh häc, ch¸u ®· tÝch cùc t×m hiÓu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty cho viÖc viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. §Ò tµi "X©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm t¹i C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ giai ®o¹n 2005-2008" ®· ®­îc chóng t«i th«ng qua. Hµ Néi, th¸ng 05 n¨m 2005 C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008.doc