Đề tài Xây dựng và phát triển thương hiệu Bluestone

LỜI MỞ ĐẦU Có thể nói đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu, song ý thức đầu tư cho thương hiệu vẫn còn rất dè dặt. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, việc phát triển thương hiệu là vô cùng quan trọng, cần phải có thời gian và xây dựng thành hệ thống. Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chỉ đăng ký nhãn hiệu khi sản phẩm của mình bán chạy trên thị trường, thậm chí khi có tranh chấp xảy ra họ mới nghĩ đến vấn đề này. Một kết quả khảo sát gần đây do báo Sài Gòn Tiếp thị thực hiện cho thấy: chỉ khoảng 16% doanh nghiệp có bộ phận chuyên phụ trách công tác tiếp thị, hơn 80% doanh nghiệp không có chức danh quản lý nhãn hiệu, và 74% doanh nghiệp chỉ đầu tư dưới 5% doanh thu cho việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Đó cũng là lý do tại sao hiện nay nền kinh tế Việt Nam chưa có nhiều thương hiệu lớn như FPT, Việt tiến, Trung Nguyên, Vinamilk Người tiêu dùng Việt Nam vẫn thường chỉ biết đến những nhãn hiệu nổi tiếng của các công ty nước ngoài đã xuất hiện từ lâu trên thế giới và nay đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam như là: Coca Cola, IBM, Honda, Malboro, Sony . Thương hiệu là một thành phần phi vật thể nhưng lại là một thành phần thiết yếu của một doanh nghiệp. Một khi mà các sản phẩm đã đạt đến mức độ hầu như không thể phân biệt được bằng tính chất, đặc điểm và lợi ích công dụng thì thương hiệu là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm. Thương hiệu nói lên sự tin tưởng và sự an toàn. Bên Mỹ, người ta thống kê bình quân trong một ngày người tiêu dùng tiếp xúc với khoảng 6 ngàn hoạt động quảng cáo, và mỗi năm có tới hơn 25 ngàn sản phẩm mới ra đời. Sống trong một thế giới như vậy, thương hiệu là yếu tố giúp người tiêu dùng không bị lẫn lộn, nó giúp người tiêu dùng vượt qua mọi sự lựa chọn vốn ngày càng đa dạng khi mua một sản phẩm hay dịch vụ. Tài sản thương hiệu được xây dựng dựa trên những trải nghiệm trực tiếp của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của bạn. Trải nghiệm này được lặp lại nhiều lần sẽ tạo nên giá trị, tài sản của thương hiệu, và nó trở thành một dấu hiệu tồn tại trong tâm trí của khách hàng giúp họ nhận ra thương hiệu của bạn trong hàng ngàn thương hiệu khác nhau. Tài sản thương hiệu tạo nên sự trung thành của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ được bán dưới thương hiệu đó, giá trị của nó vượt xa cả giá trị của sản phẩm. Nó là cái gì đó thúc đẩy khách hàng của bạn giới thiệu bạn với bạn bè hoặc người thân của họ. Tất cả mọi người đều muốn sở hữu một thương hiệu giá trị, nhưng để xây dựng không hề đơn giản, đây là một vấn đề nan giải. Công ty AHA – công ty liên doanh Thiết Bị Gia Dụng Hoa Kỳ – Việt Nam, làm thế nào để xây dựng được thương hiệu Bluestone lên một một tầm cao mới? AHA là một doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập, làm thế nào để họ có thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn như Panasonic, Philips Thương hiệu Bluestone sẽ phát triển như thế nào với sự đa dạng cũng như rất mạnh của các nhãn hiệu khác trong lĩnh vực đồ điện gia dụng? Với một công ty vừa thành lập như AHA, tiềm lực còn yếu kém vậy thì làm thế nào để xây dựng được thương hiệu? Chính vì những lý do đó mà em chọn chuyên đề “Xây dựng và phát triển thương hiệu Bluestone” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình. Một phần cũng nghiên cứu giúp công ty có thể tìm ra những phương pháp tốt nhất để phát triển thương hiệu Bluestone.

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2635 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng và phát triển thương hiệu Bluestone, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sanyo. Coâng ty TNHH TM Tieáp Thò Beán Thaønh ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1996. Nhöõng naêm ñaàu thaønh laäp, coâng ty hoaït ñoäng vôùi quy moâ nhoû. Nhôø chuù troïng ñaàu tö nghieân cöùu thò tröôøng, saûn phaåm kinh doanh cuûa coâng ty ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu, thò hieáu khaùch haøng vaø ñöôïc ngöôøi tieâu duøng tín nhieäm. Uy tín coâng ty ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm ñöôïc môû roäng, hoaït ñoäng cuûa coâng ty ngaøy caøng mang laïi hieäu quaû. Coâng ty lieân doanh Thieát Bò Gia Duïng Hoa Kyø - Vieät Nam (AHA) chuyeân saûn xuaát vaø phaân phoái caùc saûn phaåm ñieän gia duïng cao caáp. AHA noåi leân nhö moät coâng ty uy tín vaø chuyeân nghieäp trong ngaønh, BlueStone laø thöông hieäu haøng ñaàu cuûa AHA ñöôïc giaùm saùt, thieát keá vaø tieáp thò bôûi taäp ñoaøn Great American Appliance Corporation (GAAC) ñoái taùc lieân doanh cuûa AHA. Great American Appliance Corporation (GAAC) laø coâng ty Myõ ñöôïc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng theo luaät phaùp Hoa Kyø vaø coù truï sôû ñaêng kyù vaø ñòa chæ giao dòch taïi 7809 Michigan Ave Oakland, GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 25 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng CA 94605, Hoa Kyø. Coâng ty AHA voán laø moät phoøng phaùt trieån saûn phaåm môùi cuûa coâng ty TNHH TM Tieáp Thò Beán Thaønh, nhöng sau naøy ñaõ ñöôïc taùch ra thaønh moät coâng ty rieâng, tuy nhieân cô caáu nhaân söï, phaùp lyù vaø hoaïch toaùn caùc vaán ñeà trong coâng ty vaãn coù söï lieân quan maät thieát vôùi nhau. ÔÛ ñaây coâng ty AHA taùch ra nhaèm traùnh khoûi söï raøng buoäc vaø coù theå thoaûi maùi, deã daøng hoaït ñoäng hôn trong coâng vieäc chính cuûa mình laø phaùt trieån doøng saûn phaåm môùi mang thöông hieäu Bluestone. Ñòa chæ lieân heä: Laàu 4, 297/26 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, Tp Hoà Chí Minh. Hotline: (08) 6275 2586; Website: www.bluestone.com.vn. Taàm nhìn AHA: AHA noå löïc xaây döïng thöông hieäu BlueStone trôû thaønh thöông hieäu maïnh taïi Vieät Nam vaø ñònh vò AHA trôû thaønh coâng ty haøng ñaàu trong nöôùc veà ñoà ñieän gia duïng. AHA luoân noå löïc ñaùp öùng moät caùch toát nhaát nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø ngöôøi tieâu duøng. Söù meänh: Söù meänh cuûa AHA laø cung caáp cho khaùch haøng vaø ngöôøi tieâu duøng saûn phaåm chaát löôïng cao vaø dòch vuï chuyeân nghieäp ñoàng thôøi thöïc hieän toát caùc cam keát. Giaù trò: Caùc giaù trò cuûa AHA döïa treân “5I” Innovation: Caûi tieán Integrity: Lieâm chính Investment: Ñaàu tö vaø taùi ñaàu tö Incorporation: Hôïp taùc GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 26 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng Immediacy: Nhanh choùng, kòp thôøi AHA luoân höôùng tôùi nhöõng chuaån möïc cao nhaát trong ñaïo ñöùc kinh doanh, saûn xuaát vaø dòch vuï ñoàng thôøi vôùi vieäc aùp duïng hieäu quaû nhaát caùc nguyeân taéc öùng xöû trong kinh doanh nhaèm ñaûm baûo tính lieâm khieát vaø trong saùng cuûa tổ chöùc. Caùc yeáu toá taïo neân söï thaønh coâng - Saûn phaåm chaát löôïng cao - Dòch vuï chuyeân nghieäp - Marketing chuyeân nghieäp vaø hieäu quaû 2.1.2. Cô caáu toå chöùc. (Nguoàn: Phoøng Nhaân söï coâng ty) GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 27 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 2.1.3. Nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban. 2.1.3.1. Phoøng saûn phaåm. Nghieân cöùu, phaân tích, thieát keá saûn phaåm. Ñaët, mua haøng maãu töø nöôùc ngoaøi. Nghieân cöùu, khaûo saùt caùc saûn phaåm thò tröôøng. Phoái hôïp vôùi phoøng Marketing ñeå thieát keá ra saûn phaåm toái öu nhaát. 2.1.3.2. Phoøng Marketing. Thieát keá caùc chöông trình Marketing saûn phaåm cuûa coâng ty. Thöïc hieän caùc chöông trình Marketing noäi boä. Quaûn lyù vaø thöôøng xuyeân caäp nhaät thoâng tin treân website. Thieát keá caùc chöông trình khuyeán maõi. Thieát keá catalogue, banner, nhaõn hieäu… 2.1.3.3. Phoøng keá toaùn. Theo doõi soå saùch caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Quaûn lyù quyõ vaø thu chi. Theo doõi tính löông cho nhaân vieân. Baùo caùo keát quaû kinh doanh cho Ban giaùm ñoác. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 28 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng Baùo caùo thueá cho caùc cô quan thueá. 2.1.3.4. Phoøng kinh doanh. Thuyeát phuïc khaùch haøng mua saûn phaåm. Phoái hôïp vôùi phoøng Marketing leân keá hoaïch vaø thöïc hieän chöông trình tieáp xuùc vôùi khaùch haøng môùi vaø chaêm soùc khaùch haøng cuõ. Nhaän caùc yeâu caàu, ñôn ñaët haøng töø khaùch haøng vaø chuyeån qua phoøng saûn phaåm. Phoái hôïp vôùi phoøng Marketing ñeå quaûn lyù vaø khai thaùc döõ lieäu khaùch haøng. Tieán haønh caùc hoaït ñoäng chaêm soùc khaùch haøng, theo doõi caùc phieáu goùp yù, xöû lyù caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng (neáu coù). Caäp nhaät caùc thoâng tin khieáu naïi cuûa khaùch haøng ñeå chuyeån leân cho phoøng Saûn phaåm ñeå coù theå thay ñoåi kòp thôøi. 2.1.3.5. Phoøng Nhaân söï. Quaûn lyù caùc nhaân vieân cuûa coâng ty, ñieàu ñoäng nhaân vieân töø phoøng naøy qua phoøng khaùc. Tuyeån duïng nhaân vieân khi coâng ty thieáu nhaân löïc. 2.1.3.6. Phoøng haønh chính. Thoâng baùo vieân chính thöùc cuûa Ban giaùm ñoác; ñieàu haønh caùc cuoäc hoïp cuûa coâng ty. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 29 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng Thöïc hieän caùc thoâng baùo cuûa Ban giaùm ñoác ñeán nhaân vieân baèng vaên baûn qua thö ñieän töû. Quaûn lyù vaø theo doõi ngaøy nghæ cuûa nhaân vieân. Ñeà ñaït caùc hình thöùc khen thöôûng vaø xöû phaït, theo doõi baèng vaên baûn. Theo doõi vaø ñoác thuùc Ban giaùm ñoác, boä phaän keá toaùn chi löông haøng thaùng. Ghi nhaän laïi noäi dung cuoäc hoïp, cung caáp vaên phoøng phaåm. Taëng quaø, göûi thieäp… khaùch haøng nhaân dòp sinh nhaät, söï kieän… 2.1.4. Saûn phaåm kinh doanh. 1. Noài côm ñieän: RJB 551-558 RJB- 558 2. Maùy vaét cam: CJB 115-117-118 CJB-115 GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 30 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 3. AÁm ñun sieâu toác: KTB 331-335-336-337-338 KTB-331 4. Loø vi ba: MWB 771-773-777 MWB – 777 5. Beáp töø: ICB 661-663-668 ICB - 661 6. Baøn uûi: SIB 385-387-388-389 SIB-389 GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 31 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 7. Maùy huùt buïi: VCB 583-585 VCB-583 8. Maùy saáy toùc: HDB 185- 186-187-199 HDB-186 9. Maùy nöôùc noùng: WHB - 501-503-505-507; WHB - 901-903-905-907 WHB-901 – 903 – 905 - 907 2.1.5. Lónh vöïc hoaït ñoäng. Saûn xuaát caùc saûn phaåm ñieän gia duïng. Phaân phoái caùc saûn phaåm ñieän gia duïng. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 32 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 2.1.6. Thò tröôøng vaø saûn phaåm cuûa coâng ty. Caùc ngaønh ñieän, ñieän töû gia duïng baét ñaàu phaùt trieån taïi Vieät Nam vaøo giöõa thaäp nieân 1990. Phaàn lôùn do caùc coâng ty Nhaät nhö Sanyo, Toshiba, Hitachi, Matsushita, Sony vaø JVC, vaø coâng ty LG cuûa Haøn Quoác ñaàu tö saûn xuaát thay theá nhaäp khaåu. Trong moät thôøi gian daøi, cho ñeán giöõa naêm 2003, thueá nhaäp khaåu saûn phaåm nguyeân chieác laø 50%, töø thaùng 7-2003 giaûm xuoáng coøn 20%, nhöõng möùc thueá ñuû ñeå baûo hoä thò tröôøng trong nöôùc trong töøng giai ñoaïn. Tuy nhieân, vì chæ cung caáp cho thò tröôøng noäi ñòa, moät thò tröôøng coøn nhoû, neân quy moâ saûn xuaát quaù nhoû, chæ baèng treân döôùi 10%, coù loaïi chæ baèng 2-3% saûn löôïng cuûa Thaùi Lan. Ngoaøi quy moâ saûn xuaát nhoû, caùc coâng ty laép raùp ñoà ñieän gia duïng ôû Vieät Nam coøn gaëp moät khoù khaên lôùn laø coâng nghieäp phuï trôï chöa phaùt trieån, phaûi nhaäp khaåu phaàn lôùn linh kieän, boä phaän maø thueá nhaäp khaåu cuûa caùc saûn phaåm trung gian, phuï trôï naøy laïi raát cao. Hieän nay, (vaøo thaùng 8-2005) thueá nhaäp khaåu caùc loaïi naøy phaàn lôùn leân tôùi 50%, thaáp nhaát cuõng 15%. Töø naêm 2006, theo chöông trình caét giaûm thueá trong khuoân khoå AFTA, thueá nhaäp khaåu ñaùnh treân caùc loaïi linh kieän, boä phaän nhaäp töø caùc nöôùc ASEAN seõ giaûm xuoáng coøn 5%, nhöng caùc coâng ty laép raùp taïi Vieät Nam ñang vaø seõ phaûi tieáp tuïc nhaäp khaåu nhieàu loaïi linh kieän, boä phaän töø Nhaät vaø caùc nöôùc khaùc ngoaøi ASEAN vì ASEAN chöa theå cung caáp toaøn boä caùc loaïi linh kieän, boä phaän vôùi phaåm chaát vaø giaù thaønh töông ñöông vôùi Nhaät hoaëc caùc nöôùc khaùc. Nhö vaäy, caùc coâng ty laép raùp ñoà ñieän, ñieän töû gia duïng moät maët phaûi tieáp tuïc nhaäp khaåu linh kieän, boä phaän vôùi phí toån cao vì thueá quan cao nhöng maët khaùc phaûi caïnh tranh vôùi saûn phaåm nguyeân chieác giaù reû (vì thueá quan giaûm xuoáng döôùi 5%) GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 33 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng nhaäp khaåu töø ASEAN maø chuû yeáu laø töø Thaùi Lan. Tình hình caøng xaáu hôn vì gaàn ñaây Vieät Nam ñaõ thoaû thuaän vôùi Thaùi Lan moät chöông trình caét giaûm thueá sôùm hôn so vôùi keá hoaïch AFTA, aùp duïng cho tuû laïnh, maùy giaët vaø maùy ñieàu hoaø khoâng khí (baét ñaàu töø thaùng 4-2005 thueá giaûm töø 20% xuoáng 10% vaø tieáp tuïc giaûm xuoáng 5% töø 2006), trong khi theo keá hoaïch chung maø Vieät Nam cam keát trong AFTA thì cho ñeán cuoái naêm 2005 möùc thueá vaãn laø 20% (töø thaùng 1-2006 môùi giaûm xuoáng 5%). Lyù do laø vì ñeå hoaõn chöông trình thöïc hieän giaûm thueá trong khuoân khoå AFTA ñoái vôùi 14 maët haøng goàm linh kieän, phuï tuøng xe maùy vaø oâtoâ nguyeân chieác, Vieät Nam phaûi ñeàn buø cho nhöõng nöôùc thaønh vieân ASEAN coù lôïi ích töø xuaát khaåu ñoà ñieän, ñieän töû gia duïng, trong ñoù coù Thaùi Lan. Moät vaán ñeà nöõa laø theo chính saùch hieän haønh, nhöõng coâng ty laép raùp coù tyû leä noäi ñòa hoaù caøng cao thì caøng ñöôïc höôûng thueá suaát thaáp khi nhaäp khaåu linh kieän, boä phaän. Cho ñeán nay, ñaây laø chính saùch coù hieäu quaû nhöng chính saùch naøy khoâng theå aùp duïng ñöôïc nöõa khi Vieät Nam gia nhaäp WTO (vì khoâng theå coù chính saùch ñoái xöû phaân bieät ñoái vôùi caùc coâng ty laép raùp cuøng hoaït ñoäng taïi Vieät Nam). 2.2. Moâi tröôøng kinh doanh cuûa coâng ty. 2.2.1. Ñaùnh giaù chung veà thò tröôøng ñoà ñieän gia duïng trong nöôùc. Nhìn vaøo 3 bieåu ñoà treân thì coù theå thaáy nhöõng ñaïi gia cuûa thò tröôøng ñoà ñieän gia duïng nhö Philips, Panasonic, Tiger, cuõng nhö nhieàu ñoái thuû caïnh tranh tieàm taøng khaùc nhö Toshiba, Sharp, Sanyo, Kim Cöông, Hieäp Höng… Vôùi moät thò tröôøng caïnh tranh ñaày khoác lieät, caùc ñaïi gia luoân chieám theá thöôïng phong treân thò tröôøng coøn GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 34 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng nhöõng tieåu gia thì raát nhieàu, ñang coá gaéng chen chaân vaøo thò tröôøng, tìm moät goùc thò tröôøng ñeå toàn taïi. 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 7 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 24 26 26 24 24 24 23 22 24 21 21 22 22 22 23 39 37 38 38 38 38 41 41 40 42 41 41 42 38 40 1 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 15 14 16 14 13 13 14 15 14 14 15 16 14 15 D ec 0 7 Ja n 08 Fe b 08 M ar 0 8 Ap r 08 M ay 0 8 Ju n 08 Ju l 0 8 Au g 08 Se p 08 O ct 0 8 N ov 0 8 D ec 0 8 YT D -0 7 YT D -0 8 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 Va lu e in M ill io n OTHERS TIGERS SUPOR SHARP PHILIPS PANASONIC MIYAKO MISUKO KATOMO INTERNATIONAL HOMEMAX GALI BLACKER BRAWN ABS VAL Bieåu ñoà 1: Giaù trò thöông hieäu cuûa maùy xay sinh toá treân thò tröôøng Vieät Nam (Nguoàn: coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng GfK) Thoâng qua bieåu ñoà cho thaáy Philips dao ñoäng giaù trò thöông hieäu trong 37% - thaùng 1 vôùi 42%- thaùng 9 vaø 12 trong naêm 2008, môùi möùc trung bình laø 40% cao hôn 38% cuûa naêm 2007. Tieáp theo laø Panasonic vôùi 21%- thaùng 9, 10 vôùi 26% - thaùng 1, 2 cuûa naêm 2008, vôùi möùc trung bình laø 23% cao hôn 22% cuûa naêm 2007. Toång quan thì giaù trò thöông hieäu Philips chieám ña soá vôùi 40%, tieáp theo laø Panasonic vôùi 23%; qua ñoù thaáy roõ khi ngöôøi tieâu duøng choïn mua maùy xay sinh toá, GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 35 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng ñieàu hoï quan taâm ñaàu tieân laø thöông hieäu Philips, tieáp ñeán laø Panasonic, sau khi tham khaûo vaø löïa choïn hoï seõ tham khaûo theâm caùc saûn phaåm cuûa nhöõng thöông hieäu nhö Sharp, Myako, Supor, Galy… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 3 1 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 5 4 3 1 1 1 25 26 27 27 26 25 24 25 26 24 25 23 22 26 25 60 61 59 60 61 61 62 62 59 61 61 60 62 56 61 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 D ec 0 7 Ja n 08 Fe b 08 M ar 0 8 Ap r 08 M ay 0 8 Ju n 08 Ju l 0 8 Au g 08 Se p 08 O ct 0 8 N ov 0 8 D ec 0 8 YT D -0 7 YT D -0 8 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 Va lu e in M ill io n OTHERS TOSHIBA TATUNG SANYO PHILIPS PANASONIC OSAKA INTERNATIONAL ICHIBAN HOMEMAX GALI BLACKER BLACK&DECKER AKIRA ABS VAL Bieåu ñoà 2: Giaù trò thöông hieäu cuûa baøn laø treân thò tröôøng Vieät Nam (Nguoàn: coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng GfK) Trong doøng saûn phaåm baøn laø, Philips vaãn chieám giaù trò thöông hieäu khaù lôùn, trong voøng 12 thaùng cuûa naêm 2008, möùc dao ñoäng thaáp nhaát 59% ôû thaùng 2, 9, möùc dao ñoäng ñænh ñieåm laø 62% ôû thaùng 6, 7 vaø 12. Trung bình naêm 2008 lôùn hôn naêm 2007 laø 5% ( 61% so vôùi 56%). Panasonic theo sau vôùi giaù trò thöông hieäu dao ñoäng trong 12 thaùng cuûa naêm 2008 laø 22% ôû thaùng 12, vaø 27% ôû thaùng 2, 3. Trung bình GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 36 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng naêm 2008 thaáp hôn naêm 2007 laø 1% (25% so vôùi 26%). Cuõng nhö saûn phaåm maùy xay sinh toá, Philips vaø Panasonic cuõng taïo uy tín lôùn trong nieàm tin cuûa khaùch haøng. 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 4 4 5 4 6 5 5 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 16 15 14 14 13 13 15 15 14 13 14 14 13 14 14 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 26 25 24 25 24 24 23 22 21 23 24 25 26 25 24 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 15 16 17 18 18 20 19 20 21 21 20 21 23 15 20 2 1 6 7 8 7 7 7 6 6 7 7 9 9 8 8 7 D ec 0 7 Ja n 08 Fe b 08 M ar 0 8 Ap r 08 M ay 0 8 Ju n 08 Ju l 0 8 Au g 08 Se p 08 O ct 0 8 N ov 0 8 D ec 0 8 YT D -0 7 YT D -0 8 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 Va lu e in M ill io n OTHERS TOSHIBA TIGER SUPOR SHARP SANYO PHILIPS PANASONIC MIDEA MIBAO KITCHEN FLOW ER KIM CUONG INTERNATIONAL HITACHI HIEP HUNG HAPPY COOK GALI CUCKOO BLACKER ABS VAL Bieåu ñoà 3: Giaù trò thöông hieäu cuûa noài côm ñieän treân thò tröôøng Vieät Nam (Nguoàn: coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng GfK) Thoâng qua bieåu ñoà, ta thaáy Sharp ñaõ chieám lónh thò tröôøng noài côm ñieän vôùi trung bình naêm 2008 laø 24% (thaáp hôn naêm 2007 vôùi 1%). Ít hôn moät chuùt laø Tiger vôùi 20% (Tiger ñaõ coù böôùc tieán lôùn khi taêng giaù trò thöông hieäu leân 5% so vôùi naêm 2007). Tieáp theo laø Panasonic vôùi 14%, giöõ vöõng giaù trò thöông hieäu so vôùi naêm 2007. Thoâng qua nhöõng thoâng tin treân, ta thaáy Philips vaø Panasonic khoâng maïnh veà saûn phaåm noài côm ñieän, thay theá vaøo ñoù laø Sharp vaø Tiger. Do ñoù, veà moät saûn phaåm GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 37 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng naøo ñoù, moãi thöông hieäu seõ taïo neân theá maïnh rieâng vaø daãn ñaàu ôû moãi doøng saûn phaåm, quan troïng laø saûn phaåm taïo ñöôïc uy tín vaø duy trì nieàm tin cuûa khaùch haøng. 2.2.2. Thöïc traïng cuûa coâng ty trong thò tröôøng. Laø moät coâng ty môùi thaønh laäp, nhöõng saûn phaåm ít nhieàu coøn chöa hoaøn thieän, cuõng nhö chöa kòp tung ra thò tröôøng, khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc ñaïi gia gaàn nhö laø con soá khoâng, vôùi tieàm löïc hieän coù cuõng nhö nhöõng coá gaéng trong thôøi gian qua, coâng ty vaãn ñang coá gaéng chieám moät goùc nhoû trong thò tröôøng ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, ñeå daàn chieám choã ñöùng trong taâm trí khaùch haøng. 2.2.3. Tình hình caïnh tranh treân thò tröôøng ñoà ñieän gia duïng. Ñoà ñieän gia duïng laø nhöõng saûn phaåm thieát yeáu trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Vì vaäy thò tröôøng ñoà ñieän gia duïng ñaõ phaùt trieån töø sôùm vaø vôùi söï xaâm nhaäp töø caùi ñaïi gia veà ñoà ñieän gia duïng treân theá giôùi, roõ raøng söï caïnh tranh laø voâ cuøng khoù khaên ñoái vôùi coâng ty. Tuy nhieân neáu coù theå nhìn nhaän vaán ñeà vaø tìm ra cho mình moät phaân khuùc thò tröôøng cuï theå thì coâng ty vaãn coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån. Khi ñaõ coù choã ñöùng cuï theå trong taâm trí khaùch haøng, coâng ty lôùn maïnh thì coù theå ñöa ra nhöõng chieán löôïc haáp daãn nhaèm ñaåy maïnh thöông hieäu treân toaøn thò tröôøng. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 38 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng CHÖÔNG III – THÖÏC TRAÏNG MARKETING VAØ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU BLUESTONE. 3.1. Thöïc traïng vaø keá hoaïch caùc hoaït ñoäng Marketing cuûa coâng ty. Hieän taïi caùc chöông trình vaø hoaït ñoäng Marketing cuûa coâng ty chuû yeáu vaãn ñang naèm trong keá hoaïch cuûa phoøng Marketing. Chuû yeáu trong nhöõng thaùng ñaàu naêm 2009 laø vieäc leân keá hoaïch cho caùc Event, Reality Show …. Nhöõng chöông trình seõ baét ñaàu chaïy vaøo cuoái thaùng 6 ( 28-06) vôùi söï kieän Gia ñình Bluestone, Reality Show “Haïnh phuùc gaàn”, coâng boá nhaân vaät ñaïi söù cho thöông hieäu cuõng nhö caùc chöông trình PR seõ chaïy lieân tuïc vaø song song vôùi caùc chöông trình treân. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 39 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng Sô ñoà keá hoaïch thöïc hieän chöông trình Marketing cuûa coâng ty GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 40 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng (Nguoàn: Phoøng Marketing cuûa coâng ty) 3.1.1. Event. YÙ töôûng veà Event “Gia ñình Bluestone” phaûi vöøa mang tính ñoäc ñaùo vaø mang tích thu huùt cao. Trong ñoù coâng ty seõ xaây döïng moät ngoâi nhaø laøm baèng chaát lieäu trong suoát coù theå nhìn thaáy cuoäc soáng dieãn ra beân trong, ñoàng thôøi noäi thaát chuû ñaïo cuûa ngoâi nhaø laø caùc saûn phaåm Bluestone. Boái caûnh seõ ñöa vaøo tình huoáng khi ngöôøi vôï vaéng nhaø, khi ñoù hình aûnh ta seõ thaáy laø moät ngöôøi ñaøn oâng ñang laøm caùc vieäc nhaø raát deã daøng vôùi caùc saûn phaåm cuûa Bluestone. Nhaân vaät ngöôøi ñaøn oâng seõ ñöôïc löïa choïn laø moät nhaân vaät haøi noåi tieáng nhaèm mang laïi söï vui nhoän trong caùc coâng vieäc maø oâng ta seõ laøm. Ñòa ñieåm döï kieán trieån khai: Hoäi chôï veà haøng tieâu duøng, coâng vieân Leâ Thò Rieâng, sieâu thò Metro… Thôøi gian döï kieán laø 4 ngaøy ñeán 1 tuaàn. Thoâng qua söï kieän naøy, thoâng ñieäp truyeàn taûi cuûa chöông trình laø: “Vôùi Bluestone, ñôn giaûn hoùa nhöõng ñieàu raéc roái nhaát…!” Ñoái töôïng tieáp nhaän thoâng tin laø caùc gia ñình treû vôùi mong muoán moät cuoäc soáng hieän ñaïi, thoaûi maùi vaø tieän nghi hôn, mong muoán theå hieän söï chaêm soùc laãn nhau: - Nam, nöõ ñoä tuoåi 25 trôû leân - Coù gia ñình - Coù nhaø rieâng GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 41 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng - Toång thu nhaäp > 350$ - Coù trình ñoä - Baän roän vôùi coâng vieäc…. Muïc tieâu cuûa Event “Gia ñình Bluestone”: Xaây döïng hình aûnh, giaù trò cho thöông hieäu môùi – Bluestone Ñöa thoâng tin saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng Taùc ñoäng ñeán caûm xuùc ngöôøi tieâu duøng Yeâu thích thöông hieäu Quan taâm thöông hieäu Muïc tieâu GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 42 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 3.1.2. Print Ads. Coâng ty ñöa ra nhöõng hình aûnh thaân thieän, taïo cho khaùch haøng caûm giaùc lieân töôûng ñeán moät gia ñình hieän ñaïi, moät gia ñình haïnh phuùc. Nhöõng hình aûnh ñöa ra raát bình dò, raát chaân thöïc veà moät cuoäc soáng traøn ngaäp haïnh phuùc, phuø hôïp vôùi vaên hoùa vaø truyeàn thoáng cuûa ngöôøi daân Vieät Nam. Vôùi thoâng ñieäp maø caùc Print Ads mang tôùi laø “Bluestone mang laïi haïnh phuùc cho moïi nhaø”. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 43 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 3.1.3. Advertorial. ( Nguoàn: Phoøng Marketing cuûa Coâng ty) Hieän taïi caùc chöông trình quaûng caùo cuûa AHA Corporation vaãn ñang leân keá hoaïch vaø muïc tieâu laø ñöa caùc TVC quaûng caùo chaïy treân caùc keânh HTV7, VTV3; ñöa caùc thoâng tin quaûng caùo leân trang web cuõng nhö ñöa leân caùc taïp chí. Keânh truyeàn thoâng 3. Website - bluestone.com.vn - Hanhphucgan.com - Web khaùc 1. Truyeàn hình HTV7 or VTV3 2. Baùo/ Taïp chí - Tuoåi treû - Tieáp thò vaø gia ñình - Theá giôùi phuï nöõ BLUESTONEBLUESTONE 4. Mobile TVC C Taøi trôï Website Outdoor Print Ads SMS Reality Show Event GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 44 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 3.1.4. Sampling. Muïc ñích cuûa Sampling laø mang saûn phaåm ñeán tay ngöôøi tieâu duøng nhaèm mang laïi cho hoï cô hoäi duøng thöû saûn phaåm cuûa chuùng ta. Tuy nhieân Bluestone laø nhöõng saûn phaåm ñoà ñieän gia duïng, khoâng theå phaùt haøng maãu ñeå duøng thöû ñöôïc. Do ñoù coâng ty ñaõ coù nhöõng hình thöùc nhö phaùt Brochure, caùc maãu quaûng caùo veà tính naêng saûn phaåm, tieán haønh phaùt maãu quaûng caùo taïi caùc chöông trình do coâng ty taøi trôï, cuõng nhö hôïp taùc vôùi caùc nhaõn haøng khaùc. Tieán haønh tröng baøy saûn phaåm maãu taïi caùc hoäi chôï veà haøng tieâu duøng, taïi ñoù caùc saûn phaåm maãu seõ ñöôïc tröng baøy ra, khaùch haøng coù theå tieáp xuùc vôùi saûn phaåm vaø duøng thöû caùc tính naêng cuûa saûn phaåm. Khi khaùch haøng hieåu caùc tính naêng cuûa saûn phaåm, thaáy noù ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu maø hoï ñeà ra, yù ñònh mua seõ naûy sinh, hoï seõ mua haøng veà duøng, vaø sau khi nhaän ra ñaây laø saûn phaåm toát vaø phuø hôïp vôùi hoï sau moät thôøi gian duøng, khi hoï coù nhu caàu, hoï seõ tieáp tuïc coù haønh vi mua haøng. Duøng thöû saûn phaåm  naûy yù ñònh mua  mua veà duøng  mua laïi laàn nöõa Hieän taïi caùc chöông trình vaø keá hoaïch Marketing cuûa coâng ty ñaõ leân keá hoaïch vaø ñang tieán haønh, khi tung ra saûn phaåm môùi thì Sampling laø voâ cuøng caàn thieát ñeå ngöôøi tieâu duøng coù theå tieáp xuùc saûn phaåm, tìm hieåu saûn phaåm cuûa coâng ty roài môùi ra quyeát ñònh mua. Caùc nhaân vieân tieán haønh Sampling phaûi ñöôïc huaán luyeän, ñaøo taïo vaø phaûi coù ñoàng phuïc. Caùc quaù trình tieán haønh coù theå keát hôïp vôùi coâng ty Tara ñeå coù theå hôïp taùc vôùi nhöõng nhaõn hieäu noåi tieáng saûn phaåm nhö Philip, Samsung, Panasonic… GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 45 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 3.1.5. Reality Show. Muïc ñích cuûa chöông trình laø nhaèm thay ñoåi nhöõng caûm xuùc tích cöïc cuûa ngöôøi tieâu duøng. Ñaëc bieät thoâng tin truyeàn taûi xuyeân suoát chöông trình chaïy laø “Live caring, care living!”. Nhöõng muïc tieâu vaø ñoái töôïng khaùch haøng maø coâng ty höôùng tôùi ñaõ xuyeân suoát chöông trình Marketing cuûa coâng ty. Vôùi chöông trình chính mang teân “Haïnh phuùc… gaàn”, keùo daøi khoaûng 30 phuùt, ñöôïc phaùt ñònh kì 1 tuaàn/1 laàn, chöông trình ñöôïc keùo daøi moät naêm, baét ñaàu töø thaùng 6/2009, tuøy theo thaønh coâng chöông trình maø seõ coù nhöõng chöông trình phuø hôïp aên theo. Khía caïnh vaø caùc yeáu toá khai thaùc kòch baûn chöông trình: - Neùt truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp veà con ngöôøi vaø cuoäc soáng cuûa moät gia ñình Vieät Nam. - Hình aûnh, quan ñieåm vaø nhaän ñònh ñoái laäp cuûa ngöôøi ñaøn oâng, phuï nöõ trong cuoäc soáng hieän ñaïi ngaøy nay. - Caùc haønh vi cuûa ngöôøi ñaøn oâng mang tính tính cöïc, tieâu cöïc hoaëc laø mang tính bieåu hieän caûm xuùc trong cuoäc soáng gia ñình. - Haïnh phuùc laø nhöõng ñieàu töôûng chöøng ñôn giaûn quanh ta nhöng laïi mang ñeán ñieàu tuyeät vôøi nhaát Sự kiện Dư âm còn mãi Hạnh phúc bị bỏ quên Hạnh phúc bất ngờ Hạnh phúc sẻ chia 3 tháng 3 tháng 3 tháng GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 46 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng - Nhöõng bieåu hieän ñeå thaáy moät gia ñình haïnh phuùc vaø nhöõng yeáu toá mang ñeán chieàu höôùng tích cöïc. 3.1.6. TVC. Coâng ty thueâ caùc Advertising Agency xaây döïng moät TVC vôùi hình aûnh laø ñaïi söù thöông hieäu cuûa Bluestone. 3.1.7. Taøi trôï. Coâng ty leân keá hoaïch taøi trôï cho chöông trình “Haõy choïn giaù ñuùng”, moät chöông trình Game Show truyeàn hình ñang raát aên khaùch ôû Vieät Nam, vì luaät chôi deã daøng, deã truùng thöôûng, khi ñoù caùc saûn phaåm cuûa Bluestone seõ coù cô hoäi tôùi tay nhöõng baø noäi trôï ñaûm ñang. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 47 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 3.1.8. Online Marketing. (Trang web chính thöùc cuûa coâng ty) Hieän taïi coâng ty ñaõ xaây döïng cho mình trang web rieâng www.bluestone.com.vn ñeå ngöôøi tieâu duøng coù theå tìm hieåu theâm veà caùc saûn phaåm môùi, veà tính naêng, veà nhöõng quy ñònh baûo haønh, cuõng nhö ñöa nhöõng tin töùc môùi nhaát veà coâng ty…. Beân caïnh ñoù coâng ty cuõng ra söùc thaønh laäp caâu laïc boä Bluestone ñeå coù theå coù moät döõ lieäu thoâng tin khaùch haøng lôùn, ñeå coù theå bình luaän vaø ñöa yù kieán veà nhöõng maãu saûn phaåm môùi… GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 48 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 3.2. Xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu. ( Nguoàn: Bussiness World Portal, 3.2.1. Nghieân cöùu Marketing. Tuy laø coâng ty môùi thaønh laäp nhöng Bluestone cuõng ñaõ chuù troïng ñeán hoaït ñoäng Marketing, tuy laø caùc hoaït ñoäng Marketing coøn chöa maïnh nhöng cuõng ñaõ theå hieän nhöõng tham voïng cuûa nhöõng ngöôøi laøm chuû cuûa coâng ty. Caùc hoaït ñoäng Marketing cuûa coâng ty ñang thöïc hieän vaø coù nhöõng chöông trình vaãn ñang leân keá hoaïch, sau khi thöïc taäp taïi coâng ty, vaø taäp trung ôû phaàn naøy, em xin ñöa ra caùc chieán löôïc Marketing phuø hôïp vôùi moät doanh nghieäp môùi thaønh laäp nhö AHA GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 49 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng Corporation. Caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu cuûa coâng ty vaãn chöa xuùc tieán nhieàu, coâng ty vaãn chæ môùi quan taâm veà nhöõng thoâng tin thò tröôøng, thoâng tin veà khaùch haøng thoâng qua caùc coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng. Nhöõng ñieàu ñoù quaù phuï thuoäc vaøo coâng ty trung gian, ñoàng thôøi phaûi traû chi phí khaù cao cho hoï. Vì vaäy, phoøng Marketing cuûa coâng ty neân ñöa ra nhöõng baûng nghieân cöùu thò tröôøng baèng caùc phöông phaùp nghieân cöùu ñònh tính (Focus group, Face to Face), phöông phaùp nghieân cöùu ñònh löôïng döïa vaøo baûn caâu hoûi vaø ñoàng thôøi khaûo saùt, ñaùnh giaù laïi nguoàn noäi löïc, töï mình quaûn lyù vaø thu thaäp thoâng tin töø khaùch haøng cuõng nhö ñöa ra nhöõng nhaän ñònh veà thò tröôøng rieâng cuûa minh, ñeå coù theå thaáu hieåu khaùch haøng hôn. 3.2.2. Xaây döïng taàm nhìn thöông hieäu. Taàm nhìn thöông hieäu laø thoâng ñieäp maø baïn muoán gôûi ñeán moïi thaønh vieân trong doanh nghieäp, coå ñoâng, khaùch haøng, ñoái taùc, chính quyeàn, coâng chuùng vaø nhöõng ngöôøi khaùc coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Moät phaùt bieåu taàm nhìn thöông hieäu toát bao goàm 4 phaàn: - Phaùt bieåu veà muïc tieâu toång quaùt cuûa thöông hieäu - Ñoái töôïng khaùch haøng maø thöông hieäu ñoù seõ chuù taâm phuïc vuï - Nhöõng ñieåm taïo neân söï khaùc bieät maø thöông hieäu ñoù seõ coá gaéng xaây döïng. - Muïc tieâu taøi chính maø thöông hieäu ñoù seõ ñoùng goùp Taïi AHA, chuùng toâi phaán ñaáu nhaèm daãn ñaàu veà saùng taïo, ñöa ra nhöõng tính naêng noåi baät, phaùt trieån vaø saûn xuaát nhöõng saûn phaåm ñoà ñieän gia duïng, bao goàm caùc maùy xay sinh toá, noài côm ñieän, maùy huùt buïi, aám ñun sieâu toác, loø vi ba…. Chuùng toâi GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 50 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng chuyeån nhöõng coâng ngheä tieân tieán naøy thaønh giaù trò cho khaùch haøng thoâng qua nhöõng giaûi phaùp chuyeân moân vaø hoaït ñoäng kinh doanh dòch vuï treân thò tröôøng Vieät Nam. AHA höôùng tôùi laø moät coâng ty haøng ñaàu veà caùc saûn phaåm ñoà ñieän gia duïng, chuyeân saûn xuaát, phaùt trieån caùc saûn phaåm, ñoàng thôøi coù nhöõng cung caùch phuïc vuï khaùch haøng toát nhaát, ñem laïi söï löïa choïn toái öu tôùi khaùch haøng khi löïa choïn saûn phaåm cuûa coâng ty. Taát nhieân, xuyeân suoát quaù trình lôùn maïnh cuûa thöông hieäu, ñoái töôïng khaùch haøng maø thöông hieäu chuù troïng phuïc vuï laø nhöõng nam, nöõ treân ñoä tuoåi 25 vaø ñaõ laäp gia ñình, ñaëc bieät coâng ty neân taán coâng maïnh meõ vaøo nöõ giôùi, vì trong gia ñình, nöõ giôùi phaàn lôùn laø ngöôøi lo nhöõng sinh hoaït, vaät duïng trong gia ñình vaø thöôøng laø ngöôøi coù taùc ñoäng lôùn ñeán haønh vi mua haøng. Vaø ñaëc bieät thöông hieäu luoân coá gaéng xaây döïng nhöõng ñieåm khaùc bieät : caûi tieán, lieâm chính, ñaàu tö vaø taùi ñaàu tö, hôïp taùc, nhanh choùng, kòp thôøi. 3.2.3. Hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån thöông hieäu. Vôùi moät thöông hieäu coøn khaù môùi meû trong thò tröôøng, roõ raøng vieäc hoaïch ñònh cho mình moät höôùng ñi rieâng, cuï theå laø moät coâng vieäc caáp baùch. Coâng ty ñaõ nghieân cöùu vaø tieán haønh nhöõng chöông trình Marketing cuûa rieâng mình, trong quaù trình thöïc taäp em ñaõ nhìn nhaän ra vaø muoán ñöa ra nhöõng phöông thöùc Marketing phuø hôïp cho moät doanh nghieäp vöøa môùi baäp beï böôùc ra thò tröôøng vôùi tieàm löïc coøn haïn cheá. 1. Coâng ty seõ tieán haønh moät chöông trình lieân keát, ôû ñaây cuï theå chöông trình khaù ñôn giaûn, phoøng Marketing seõ coù nhieäm vuï cung caáp cho caùc ñoái taùc lieân keát cuûa coâng ty nhöõng ñöôøng link hay laø nhöõng maãu quaûng caùo mang thoâng ñieäp nhaõn hieäu cuûa coâng ty. Ñaây laø hình thöùc vöøa ñôn giaûn, vöøa ñôõ toán keùm, vôùi moät coäng GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 51 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng ñoàng ngöôøi daân Vieät Nam duøng maïng Internet phoå bieán nhö hieän nay, moät ñöôøng link coâng ty coù theå ñöa tôùi cho haøng traêm, haøng ngaøn ngöôøi bieát ñeán thoâng tin cuûa coâng ty. Vôùi hieäu öùng Virus Marketing thì tin töùc ñoù seõ nhanh choùng lan roäng trong coäng ñoàng ngöôøi söû duïng Internet. 2. Coâng ty tham gia vaøo moät blog mang tính coäng ñoàng, thu huùt ñoâng ñaûo söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi trong ngaønh ñoà ñieän gia duïng, sau ñoù ñaêng taûi caùc baøi vieát lieân quan ñeán saûn phaåm, vaø nhöõng chaát löôïng dòch vuï, keá hoaïch hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty. Töø ñoù ñöa ra nhöõng tính caùch caù nhaân cuï theå, ngöôøi vieát baøi coù theå thoaûi maùi toûa saùng trong ngoân töø cuûa mình ñeå ñöa baøi vieát ñoù ñöôïc nhieàu ngöôøi chuù yù. 3. In logo cuûa coâng ty treân caùc nhaõn maùc hay caùc sticker vaø ñaët chuùng vaøo taát caû caùc hoaït ñoäng giao tieáp vôùi khaùch haøng. Roõ raøng caùc nhaõn maùc nhö sticker luoân khôi gôïi giaùc quan xuùc giaùc cuûa chuùng ta vaø boå sung moái quan taâm cuûa khaùch haøng tôùi moät ñieàu gì ñoù. Chuùng khoâng caàn phaûi maøu meø hay mang tính ñoäc ñaùo, nhöng chuùng neâu baät leân logo vaø maøu saéc nhaõn hieäu cuûa coâng ty. 4. Ñính keøm caâu “Bluestone-live caring, care living” trong moät phaàn chöõ kyù email hay ôû baát cöù nôi naøo coù theå, roõ raøng ñaây laø moät caùch raát tieän lôïi vaø coù theå truyeàn taûi ñöôïc söï khaùc bieät chuû choát giöõa coâng ty vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, xaây döïng noù vaø ñaêng kyù baûo hoä baûn quyeàn, quan taâm tôùi caùc caùch truyeàn taûi thoâng tin roäng raõi cuûa noù. 5. In logo cuûa coâng ty treân caùc phaàn thöôûng khoâng ñaét tieàn nhö muõ, aùo hay taäp vôû. Vôùi caùc saûn phaåm taëng quaø ñaùng nhôù treân, hieäu quaû seõ caøng toát, neân phaân phoái GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 52 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng quaø taëng cho nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau, töø khaùch haøng hieän taïi cho ñeán khaùch haøng töông lai cuûa nhaø cung caáp. Ñeå tieát kieäm chi phí toái ña, coâng ty neân mua quaø vôùi soá löôïng lôùn. 6. Göûi caùc thö tin töùc qua email tôùi khaùch haøng, baát keå ai, cho duø ñaõ laø khaùch haøng hay chöa laø khaùch haøng cuûa coâng ty , cuõng neân göûi tôùi cho hoï thö tin töùc cuûa coâng ty. Coâng ty neân ñöa vaøo ñoù caùc baøi vieát cuûa rieâng vaø coù ñöôøng link tôùi nhöõng baøi vieát khaùc coù lieân quan tôùi lónh vöïc ñoà ñieän gia duïng. Ñaây laø caùch thöùc giastrij ñeå giöõ cho nhaõn hieäu cuûa coâng ty luoân thöôøn tröïc trong taâm trí khaùch haøng. 7. Cung caáp kieán thöùc chuyeân moân cuûa coâng ty cho caùc nhaø xuaát baûn truyeàn thoâng cuûa ñòa phöông hay ngaønh. Ñoäc giaû cuûa nhöõng tôø baùo, taïp chí hay truyeàn hình coâng ty höôùng tôùi neân laø khaùch haøng muïc tieâu cuûa coâng ty. Haõy vieát nhöõng baøi baùo hoaëc thueâ nhöõng tôø baùo vieát veà coâng ty ñeå ñöa leân caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng. 8. Gheù thaêm hay taëng quaø caùc khaùch haøng cuûa coâng ty vaøo nhöõng ngaøy leã (hay vaøo nhöõng ngaøy leã raát nhoû maø ít ngöôøi ñeå yù tôùi). Luoân mang tôùi söï baát ngôø, ngaïc nhieân lôùn cho khaùch haøng, luoân taïo cho hoï nieàm tin laø coâng ty luoân quan taâm ñeán hoï. 9. Sau moãi laàn giao dòch baùn haøng, haõy caûm ôn khaùch haøng vì hoï ñaõ quan taâm tôùi coâng ty vaø ñeà nghò phaûn hoài cuûa hoï ñoái vôùi saûn phaåm hay dòch vuï cuûa coâng ty. Neân goïi ñieän, göûi email hay gheù thaêm khaùch haøng vaøo baát kyø thôøi ñieåm naøo ñöôïc pheùp. Haønh ñoäng nhö vaäy seõ taïo ra söï thaân thieän vaø khieán khaùch haøng coù caûm giaùc chuùng ta toân troïng hoï. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 53 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 10. Ñaûm baûo raèng moïi döõ lieäu xuùc tieán kinh doanh cuûa baïn thích hôïp vôùi caùc thöù khaùc veà maët hình aûnh. Luoân luoân ôû danh thieáp coâng ty, vaên phoøng phaåm, baûng hieäu, bao bì, taøi lieäu giôùi thieäu vaø trang web neâu baät ñöôïc teân coâng ty, logo vaø khaåu hieäu kinh doanh moät caùch nhaát quaùn. Vôùi nhöõng chieán löôïc cuï theå maø coâng ty ñaõ vaïch ra, vieäc tieán haønh vaø ñaûm baûo tieán ñoä cuûa quaù trình thöïc hieän laø raát quan troïng. Beân caïnh ñoù laø 10 phöông phaùp neâu treân raát phuø hôïp vôùi coâng ty, vöøa tieát kieäm, vöøa hieäu quaû. Tuy nhieân coâng ty caàn coù nhöõng keá hoaïch laâu daøi: chuù troïng vaøo caùc söï kieän, taäp trung phaùt trieån Online Marketing, ñöa ra moät ñaïi söù thöông hieäu phuø hôïp vaø coù xaùc suaát thaønh coâng lôùn. 3.2.4. Ñònh vò thöông hieäu. Xaùc ñònh moâi tröôøng caïnh tranh, moâi tröôøng kinh doanh ñoà ñieän gia duïng vôùi söï caïnh tranh maïnh meõ töø caùi ñaïi gia nhö Panasonic, Philips, Sharp…, Bluestone chæ laø moät thöông hieäu coøn quaù môùi meû trong thò tröôøng, neân seõ chòu söï caïnh tranh raát gaét gao töø caùc ñaïi gia ñaõ coù choã ñöùng vöõng chaéc treân thò tröôøng Vieät Nam. Xaùc ñònh khaùch haøng muïc tieâu, khaùch haøng muïc tieâu cuûa Bluestone luoân ñöôïc ñònh hình roõ raøng laø nhöõng gia ñình treû, coù ñoä tuoåi töø 25 trôû leân, coù cuoäc soáng oån ñònh, coù tri thöùc… Thaáu hieåu khaùch haøng, vôùi caùc saûn phaåm Bluestone ñeàu ñöôïc baûo haønh 3 naêm, vôùi cheá ñoä chaêm soùc khaùch haøng chu ñaùo, vieäc naém roõ thoâng tin khaùch haøng vaø laéng nghe nhöõng “phaøn naøn” cuûa khaùch haøng laø moät caùch toát nhaát ñeå khaéc phuïc nhöõng loãi saûn phaåm hoaëc dòch vuï ñeå caûi thieän ngaøy caøng toát hôn. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 54 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng Xaùc ñònh lôïi ích saûn phaåm roõ raøng, töùc laø ñöa ra nhöõng ñaëc tính öu vieät, nhöõng thuaän tieän khi söû duïng saûn phaåm so vôùi caùc saûn phaåm khaùc, ví duï nhö maùy baøn uûi SIB 385 coù nhöõng tính naêng öu vieät nhö hôi nöôùc phun töï ñoäng, ñieàu chænh ñöôïc ñoä phun hôi, uûi khoâ, coù nhieàu möùc ñoä nhieät, hôi phun ngang, coù chöùc naêng uûi hôi laø ñeå baûo veä beà maët vaûi… Xaùc ñònh söï khaùc bieät so vôùi ñoái thuû caïnh tranh, caùc saûn phaåm cuûa Bluestone seõ ñöôïc baûo haønh 3 naêm, vôùi chaát löôïng cao hôn, nhieàu tính naêng noåi troäi maø vaø tích hôïp caùc chöùc naêng môùi. Xaùc ñònh nhöõng tinh tuyù, coát loõi cuûa thöông hieäu laø thöông hieäu Bluestone mang laïi cho khaùch haøng cuoäc soáng toát ñeïp hôn, tieän duïng hôn. Khaùch haøng muïc tieâu Gia ñình treû, 25 tuoåi trôû leân, thu nhaäp oån ñònh, coù tri thöùc… Söï khaùc bieät Vôùi taát caû saûn phaåm ñeàu baûo haønh 3 naêm, nhieàu saûn phaåm ñaït chuaån veà tính naêng söû duïng. Maøu saéc Laáy maøu xanh laøm chuû ñaïo. Ñaïi söù thöông hieäu Chi Baûo vôùi Bluestone, thaät laø tieän lôïi … Thò tröôøng chuyeân bieät Thò tröôøng ñoà ñieän gia duïng GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 55 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 3.2.5. Xaây döïng heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu. HANGER POSTER GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 56 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng BAÛNG HIEÄU GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 57 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng HOÄP ÑEØN SOÅ TAY HUY HIEÄU GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 58 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng TUÙI GIAÁY ÑOÀNG PHUÏC LÒCH ÑEÅ BAØN GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 59 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng SHOWROOM KEÄ DIAMOND GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 60 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 3.2.6. Truyeàn thoâng thöông hieäu. Quy trình truyeàn thoâng vaø vieäc phaùt trieån thoâng ñieäp (messages) ñoái vôùi töøng muïc ñích truyeàn thoâng: 1. Nhaän bieát: Xaây döïng ñöôïc söï nhaän bieát thöông hieäu/ saûn phaåm trong coâng chuùng muïc tieâu 2. Tin caäy: Xaây döïng söï tin caäy ñoái vôùi thöông hieäu/saûn phaåm 3. Quan taâm: Taïo söï quan taâm cuûa coâng chuùng vaø khaùch haøng ñoái vôùi thöông hieäu/saûn phaåm KEÄ GOLD GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 61 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng 4. Tham khaûo: Trôû thaønh nguoàn tham khaûo hoaëc tham chieáu khi khaùch haøng nhaéc ñeán nhöõng thöông hieäu/saûn phaåm noåi troäi, ñaùng tin caäy trong lónh vöïc. 5. Löïa choïn: Taùc ñoäng ñeán quyeát ñònh löïa choïn cuûa khaùch haøng 6. Trung thaønh: Xaây döïng söï trung thaønh ñoái vôùi thöông hieäu Quy trình truyeàn thoâng – heä thoáng chuyeån taûi töø caùc thoâng ñieäp cuûa Bluestone Nhaän bieát Tin caäy Quan taâm Tham khaûo Löïa choïn Trung thaønh Bluestone hoaït ñoäng trong lónh vöïc ñoà ñieän gia duïng ôû Vieät Nam Hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Bluestone ñöôïc thò tröôøng coâng nhaän vaø khaùch haøng chaøo ñoùn Bluestone coù moät taàm nhìn vaø cam keát nhaát ñònh vôùi khaùch haøng veà maët haøng ñoà ñieän gia duïng Bluestone coù nhöõng saûn GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 62 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng phaåm vaø chaát löôïng dòch vuï rieâng bieät coù theå thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng khaùc nhau Bluestone coù naêng löïc caïnh tranh maïnh meõ trong lónh vöïc ñoà ñieän gia duïng Baïn ñaõ choïn löïa ñuùng ñaén khi mua saûn phaåm cuûa Bluestone Bluestone ñaõ thöïc hieän toát nhöõng cam keát vôùi khaùch haøng Nhaän bieát Tin caäy Quan taâm Tham khaûo Löïa choïn Trung thaønh Thoâng ñieäp truyeàn thoâng cuûa thöông hieäu Bluestone laø “Live caring, care living”, mang laïi haïnh phuùc cho gia ñình, söï thoaûi maùi, söï tieän duïng vaø chöùc naêng cao caáp vôùi caùc saûn phaåm chaát löôïng cao, beàn vaø ñeïp. Caùc keânh truyeàn thoâng ñöôïc löïa choïn: Truyeàn hình/ radio. Internet. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 63 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng AÁn phaåm. Quaûng caùo ngoaøi trôøi. Hoaït ñoäng taøi trôï. Quang heä coäng ñoàng. Ñieåm baùn haøng. Bao bì saûn phaåm. 3.2.7. Ñaùnh giaù thöông hieäu. Thöông hieäu Bluestone tuy laø moät thöông hieäu môùi, nhöng coù nhöõng böôùc tieán ban ñaàu khaù vöõng chaéc vôùi nhöõng chieán löôïc Marketing cuï theå, coù nhöõng höôùng ñi roõ raøng. Ñeå ñònh giaù ñöôïc moät thöông hieäu laø caàn xeùt nhieàu yeáu toá nhö giaù trò kinh doanh, lôïi nhuaän, haønh vi mua haøng cuûa khaùch haøng, söï trung thaønh cuûa khaùc haøng… ÔÛ ñaây em chæ ñöa ra muïc tieäu trong töông lai cuûa coâng ty laø xaây döïng choã ñöùng vöõng chaéc cho thöông hieäu Bluestone, chen chaân vaøo ñöùng trong thò tröôøng vôùi caùc ñaïi gia veà ñoà ñieän gia duïng, taïo ra uy tín roõ raøng trong loøng khaùch haøng. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 64 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng CHÖÔNG IV - NHÖÕNG ÑEÀ XUAÁT, KIEÁN NGHÒ ÑEÅ TAÊNG HIEÄU QUAÛ CUÛA MARKETING TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU. Quaûng baù thöông hieäu khoâng ñôn thuaàn chæ laø quaûng caùo, duø quaûng caùo laø moät boä phaän khoâng theå thieáu ñöôïc trong quaù trình phaùt trieån thöông hieäu. Caùi goác cuûa thöông hieäu laø uy tín cuûa saûn phaåm vaø dòch vuï, söï beàn vöõng cuûa chaát löôïng. Nhöõng thöông hieäu lôùn treân theá giôùi nhö Heineken, Coca-Cola, Shell, Ford... ñeàu ñaët chaát löôïng leân haøng ñaàu. Thaäm chí, nhöõng thöông hieäu duø ñaõ coù ñöôïc uy tín laâu daøi cuõng seõ töï ñaùnh maát mình neáu ñeå chaát löôïng saûn phaåm giaûm suùt. Vì vaäy, moät chieác xe maùy Honda töø ñôøi 67 ñeán Honda @ luoân laø nhöõng böôùc tieán theå hieän coá gaéng töï laøm môùi lieân tuïc cuûa coâng ty. Vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa Internet treân toaøn caàu cuõng nhö ôû Vieät Nam, trang Web laø nôi cho khaùch haøng tìm hieåu saûn phaåm, hoaït ñoäng cuûa coâng ty, so saùnh giaù caû, lôïi ích cuûa saûn phaåm… Do ñoù vieäc xaây döïng moät trang Web ñeå khaùch haøng bieát ñeán coâng ty nhieàu hôn, coâng ty coù saûn phaåm toát vaø chaát löôïng phuïc vuï uy tín laø caáp baùch. Coâng ty ñöa ra nhöõng hình aûnh hoaït ñoäng cuûa coâng ty thöôøng xuyeân, ñoàng thôøi hình aûnh cuûa caùc saûn phaåm cuï theå, chi tieát cho khaùch haøng tìm hieåu. Ñoàng thôøi caàn thieát keá laïi Website vôùi nhieàu hình aûnh ñoäng, phong phuù hôn veà chöùc naêng tìm kieám, noäi dung vaø caùc tin töùc caàn ñöôïc caäp nhaät thöôøng xuyeân. Phaûi tieán haønh nghieân cöùu saûn phaåm kyõ caøng hôn ñeå khi tung ra thò tröôøng, saûn phaåm seõ ñöôïc chaáp nhaän nhö mong muoán, thieát keá maøu saéc nhö theá naøo; chöùc naêng GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 65 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng naøy phuø hôïp vôùi saûn phaåm hay khoâng; hoäp saûn phaåm maøu gì; dung tích maùy xay sinh toá bao nhieâu laø phuø hôïp… Coâng ty toå chöùc caùc buoåi huaán luyeän phaùt trieån kyõ naêng laøm vieäc ñoäi nhoùm ñeå naâng cao quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong coâng ty. Toå chöùc moät tour keát hôïp vôùi moät buoåi hoïp cho chính nhaân vieân coâng ty ñeå taïo ra moái quan heä trong coâng ty, giuùp hoï hieåu nhöõng chieán löôïc saép tôùi cuûa coâng ty vaø caûm giaùc ñöôïc mình laø moät phaàn quan troïng cuûa coâng ty. Khi ñoù, caùc phoøng seõ coù cô hoäi noùi chuyeän thoaûi maùi vaø thaúng thaén ñöa ra nhöõng khoù khaên cuûa phoøng mình, vaø nhöõng aûnh höôûng ñeán coâng vieäc cuûa phoøng khaùc vaø cuøng nhau ñöa ra höôùng giaûi quyeát chung cho vaán ñeà. Thieát laäp moái quan heä vôùi baùo chí, ñaëc bieät laø baùo Tuoåi treû, khi coù chöông trình khuyeán maõi, saûn phaåm môùi, coâng ty coù theå deã daøng ñöa thoâng tin quaûng caùo nhanh choùng. Thieát keá moät chöông trình khuyeán maõi raàm roä vaøo ngaøy thaønh laäp coâng ty, ñeå quaûng baù cho khaùch haøng bieát tôùi coâng ty nhieàu hôn, trong nhöõng söï kieän nhö theá, coâng ty seõ lieân heä vôùi baùo chí ñeå ñöa tin töùc thöôøng xuyeân veà hoaït ñoäng kæ nieäm cuûa coâng ty. Taâm lyù cuûa moïi ngöôøi duø lôùn hay nhoû ñeàu thích ñöôïc taëng quaø. Coâng ty coù theå taêng theâm giaù trò cuûa moùn quaø baèng caùch goùi chuùng laïi. Coâng ty taëng soå tay, boä ly aám, lòch ñeå baøn, aùo möa, muõ baûo hieåm… tuøy vaøo nhöõng chöông trình khuyeán maõi hieän haønh cuûa coâng ty. Thu thaäp thoâng tin veà thò tröôøng baèng caùch mua thoâng tin töø caùc coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng ñeå coù cô sôû döõ lieäu veà khaùch haøng tieàm naêng cuûa coâng ty. Nhaän daïng ñöôïc khaùch haøng tieàm naêng, coâng ty thieát keá nhöõng chöông trình GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 66 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng Marketing ñeå loâi keùo khaùch haøng naøy thaønh khaùch haøng thöôøng xuyeân cuûa coâng ty. Coâng ty tieán haønh hoaït ñoäng chaêm soùc khaùch haøng baèng caùch göûi thö caùm ôn khaùch haøng ñaõ mua saûn phaåm; göûi quaø taëng vaøo ngaøy thaønh laäp coâng ty, ngaøy Doanh nhaân Vieät Nam; taëng theû khuyeán maõi mua haøng Co.opMart khi mua saûn phaåm vôùi soá löôïng vaø giaù trò lôùn… Thöông hieäu Bluestone phaûi cuøng chia seû vaø theo ñuoåi nhöõng giaù trò maø quoác gia höôùng tôùi trong giai ñoaïn hoäi nhaäp hieän nay: Ñoåi môùi - Naêng ñoäng - Chaát löôïng - Saùng taïo. Caùc thöông hieäu saûn phaåm Bluestone seõ ñöôïc pheùp gaén bieåu tröng cuûa chöông trình maø chính phuû ñaët ra. Tham gia vaøo chöông trình thöông hieäu quoác gia ñeå nhaän ñöôïc söï hoã trôï toái öu töø chính phuû, seõ nhaän ñöôïc nhöõng gôïi yù veà chöông trình xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu; ñöôïc hoã trôï veà ñaêng kyù nhaõn hieäu, teân thöông maïi; tham gia caùc chöông trình hoäi chôï trong va ngoaøi nöôùc… GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 67 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng KEÁT LUAÄN Thöông hieäu laø caùi teân hay daáu hieäu giuùp nhaän bieát moät saûn phaåm. Moät thöông hieäu thaønh coâng ñaùnh daáu moät saûn phaåm laø coù lôïi theá caïnh tranh beàn vöõng. Tuy laø moät coâng ty môùi thaønh laäp, nhöng AHA Corporation ñaõ coù nhöõng böôùc ñi ñuùng ñaén ñaàu tieân, taïo tieàn ñeà vöõng chaéc cho nhöõng böôùc tieán trong töông lai veà xaây döïng, phaùt trieån thöông hieäu Bluestone. Vôùi neàn moùng vöõng chaéc, em tin raèng Bluestone seõ coù vò trí vöõng chaéc trong thò tröôøng ñoà ñieän gia duïng cuûa Vieät Nam trong nhieàu naêm tôùi. Bluestone laø moät thöông hieäu coøn khaù môùi meû vôùi ngöôøi tieâu duøng, vì vaäy trong quaù trình phaùt trieån cuûa coâng ty, ngoaøi nhöõng chieán dòch Marketing thöôøng xuyeân, raàm roä, cuõng nhö thuùc ñaåy vieäc baùn haøng, thì phaûi xaây döïng, phaùt trieån thöông hieäu Bluestone leân moät taàm cao môùi, taïo döïng loøng tin cuûa khaùch haøng, khaúng ñònh choã ñöùng cuûa mình trong taâm trí khaùch haøng. Trong quaù trình laøm ñeà taøi, do thieáu kinh nghieäm vaø nhöõng traûi nghieäm thöïc teá maø e nhaän ra ñeà taøi coøn nhieàu thieáu soùt. Raát mong nhaän ñöôïc ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc anh chò laøm trong AHA Corporation cuøng nhaän xeùt cuûa Thaày Ñinh Tieân Minh. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 68 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Trang web Thöông hieäu Lantabrand, www.lantabrand.com 2. Baùo Saøi goøn Giaûi phoùng, 3. Dieãn ñaøn Taøi Chính – Kinh teá, www.taichinh-kinhte.com 4. Quaûng caùo Website – Quaûng caùo Online, www.onboom.com 5. www.brandid.com.vn 6. Quaûn trò thöông hieäu, www.quantrithuonghieu.com 7. 8. 9. Maïng xaõ hoäi, 10. Thö vieän giaûi phaùp kinh doanh, 11. 12. Doanh nhaân 360, 13. www.bluestone.com.vn 14. Chuû doanh nghieäp, 15. 16. Thöông hieäu Vieät Nam, 17. GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 69 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng BAÛNG KHAÛO SAÙT: LAØM SAO ÑEÅ AHA PHUÏC VUÏ BAÏN TOÁT HÔN Hoï teân: Email: Soá ñieän thoaïi: 1. Baïn coù thöôøng xuyeân lieân laïc vôùi AHA (qua email,ñieän thoaïi,tröïc dieän)? Ít khi Ñoâi khi Thöôøng xuyeân 2. Baïn thöôøng lieân laïc vôùi AHA veà: Veà tö vaán saûn phaåm Baùo giaù Hoã trôï kyõ thuaät Hoaøn thaønh caùc coâng vieäc khaùc nhö: Giaáy tôø, thanh toaùn... Möùc ñoä haøi loøng cuûa baïn vôùi AHA veà: 3. Saûn phaåm Raát toát Toát Bình thöôøng Khoâng toát 4. Dòch vuï kyõ thuaät Raát toát Toát Bình thöôøng Khoâng toát 5. Thaùi ñoä nhaân vieân Tuyeât vôøi Vui veõ Bình thöôøng GVHD: Thaïc só Ñinh Tieân Minh 70 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Buøi Ngoïc Saùng Khoâng toát 6. Thôøi gian ñaùp öùng Raát ñuùng giôø Kòp thôøi Bình thöôøng Khoâng ñuùng giôø 7. Baïn coù tieáp tuïc hôïp taùc vôùi AHA? Coù Khoâng Khoâng bieát 8. Baïn seõ giôùi thieäu AHA cho baøn beø vaø ñoàng nghieäp?? Coù Khoâng Chaân thaønh caûm baïn ñaõ daønh thôøi gian traû lôøi baûn khaûo saùt naøy. Chuùng toâi ñaùnh giaù cao nhöõng lôøi khuyeân chaân thaønh töø baïn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng và phát triển thương hiệu Bluestone.pdf
Luận văn liên quan