Đề thi và hướng dẫn chấm thi tuyển dụng công chức 2010 - Môn quản lý hành chính nhà nước

Câu 1: (30 điểm) Các nguyên tắc làm việc của cơ quan hành chính nhà nước? - Nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ cá nhân của người phụ trách và nguyên tắc theo chế độ thủ trưởng. - Nguyên tắc mỗi việc chỉ được giao cho một cơ quan, đơn vị, người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. - Bảo đảm tranh thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo đúng các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và các quy định đã được ban hành, trừ trường hợp có yêu cầu đột xuất hoặc yêu cầu khác của cơ quan cấp trên. - Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; Đồng thời đảm bảo phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. - Mọi hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phải dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. (Nêu được mỗi nguyên tắc cho 6 điểm)

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5603 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi và hướng dẫn chấm thi tuyển dụng công chức 2010 - Môn quản lý hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Môn: Quản lý hành chính nhà nước Câu 1: (30 điểm) Các nguyên tắc làm việc của cơ quan hành chính nhà nước? - Nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ cá nhân của người phụ trách và nguyên tắc theo chế độ thủ trưởng. - Nguyên tắc mỗi việc chỉ được giao cho một cơ quan, đơn vị, người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. - Bảo đảm tranh thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo đúng các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và các quy định đã được ban hành, trừ trường hợp có yêu cầu đột xuất hoặc yêu cầu khác của cơ quan cấp trên. - Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; Đồng thời đảm bảo phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. - Mọi hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phải dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. (Nêu được mỗi nguyên tắc cho 6 điểm) Câu 2: (30 điểm) Quan điểm cơ bản của nhà nước về giáo dục và đào tạo: - Chăm lo cho giáo dục - đào tạo là chăm lo cho con người và cho xã hội phát triển (6 điểm) - Về nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo cần phải giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa (4 điểm) - Giáo dục - đào tạo thuộc về quốc sách hàng đầu của nhà nước (4 điểm) - Giáo dục - đào tạo là sự nghiệp của tòan Đảng, của nhà nước và của toàn dân (4 điểm) - Phát triển giáo dục - đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ của khoa học, công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh (4 điểm) - Thực sự công bằng xã hội trong giáo dục (4 điểm) - Giữ vững vai trò nòng cốt của các trường công lập song song với đa dạng hóa các loại hình giáo dục đào tạo (4 điểm) (Yêu cầu có phân tích các quan điểm, nếu không phân tích cho 2/3 số điểm) Câu 3: (40 điểm) Anh (chị) hãy soạn thảo một giấy mời dự Hội thảo cấp ngành tỉnh về đổi mới phương pháp dạy học bộ môn mà anh (chị) được đào tạo. - Đúng các yêu cầu về mặt thể thức theo văn phong pháp luật-hành chính (15 điểm) - Nêu được các căn cứ cần tổ chức Hội thảo, mục đích, yêu cầu của Hội thảo (10 điểm) - Thành phần tham gia Hội thảo (3 điểm) - Thời gian Hội thảo (2 điểm) - Địa điểm Hội thảo (2 điểm) - Yêu cầu chuẩn bị của người dự hội thảo (3 điểm) - Hình thức, bố cục chặt chẽ... (5 điểm) ===Hết===

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề thi và hướng dẫn chấm thi tuyển dụng công chức_2010-Môn quản lý hành chính nhà nước.doc