Điện khí hóa – Cung cấp điện: Công ty cổ phần Vinacapé Biên Hòa

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH : ĐIỆN KHÍ HÓA – CUNG CẤP ĐIỆN : Công ty cổ phần Vinacapé Biên Hòa LỜI NÓI ĐẦU Xã hội ngày càng phát triển, mức sống của con người ngày càng được nâng cao, dẩn đến nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, đặc biệt các mặt hàng tiêu dùng ,do đó để thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ cần phải gia tăng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỷ thuật . Mặt khác, sản phẩm mang nhản hiệu Cà Phê nói chung và Vinacapé nói riêng không thể thiếu được đối với con người , khi công việc căng thẵng , làm việc quá thời gian , một buổi sáng thức dậy . vv . Khi đó một tách vinacapé sẻ làm cho con người tỉnh táo hơn , hoàn thành công việc nhanh hơn . Do đó nhu cầu tiêu thụ tăng lên , đòi hỏi nhà máy phải nâng cao chất lượng sản phẩm , đào tạo con người có tay nghề kỷ thuật , chuyên môn và ứng dụng các máy móc ,trang thiết bị hiện đại vào quá trình sản xuất . Về lỉnh vực công nghệ đả ứng dụng công nghệ như của Đức , nhật hệ thống điều khiển bằng PLC S7-300 , S7- 400 ,OMRON , hệ thống điều khiển và giám sát SCADA ,các màn hình giao diện. Với người kỹ sư, để trang bị cho một người có tay nghề vững vàng để có thể làm tất cả công việc mà xã hội giao cho, đó là nhiệm vụ và trọng trách của nhà trường. Do đó với môn “Thực Tập Tốt Nghiệp” sẽ giúp các sinh viên làm quen với tác phong công nghiệp , các công việc cần thiết cần phải làm khi vào một công ty làm việc và cũng tạo cho sinh viên sự tự tin, khả năng sáng tạo để khi ra trường không bị bỡ ngỡ. Qua đợt thực tập này, những kết quả đạt được đã nói lên phần nào trong quyển báo cáo này, đó cũng là nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm của các anh chị trong nhà máy . Nhưng vì thời gian còn hạn chế, đồng thời cũng là lần đầu tiên được vào một công ty để thấy được việc làm thật sự nên có thể còn nhiều điều học hỏi và thắc mắc. Rất mong được sự hướng dẫn thêm của thầy và các anh hướng dẫn trong công ty cùng sự đóng góp ý kiến quý báu của bạn bè đồng nghiệp. MỤC LỤC Nhận xét của đơn vị thực tập Mục lục Trang 1 Lời nói đầu Trang 5 Lời cảm ơn Trang 6 Phần I GIỚI THIỆU Mục đích nghiên cứu , Giới hạn của đề tài . Trang 6 A ./ Giới thiệu về nhà máy Vinacapé Biên Hòa Trang 7 B./ Quá trình thành lập và phát triển nhà máy Trang 8 C./ Cơ cấu tổ chức nhà máy . Trang 9 D./ Sơ đồ mặt bằng nhà máy Trang 10 E./ Quy trình công nghệ sản xuất cape sửa Trang 12 F./ Các sơ đồ sản xuất cà phê của nhà máy . Trang 13 Phần II NỘI DUNG I./ Hệ thống điện nhà máy Trang 15 II./ Hệ thống khí nén Trang 17 III./ Chế độ bảo trì của nhà máy . Trang 21 IV./ Khảo sát hệ thống điều khiển - sản xuất cà phê sửa . Trang 22 4.1 - Giới thiệu về hệ thống điều khiển Trang28 a./ Cấp hiện trường . Trang 29 b./ Cấp điều khiển c./ Cấp điều khiển và giám sát thu nhập dữ liệu. 4.2 - Giới thiệu về phần mềm của hệ thống Trang31 1 - Phần mềm InTouch. 2 - Phầm mềm CEMAT. 4.3 - Sơ lược về PLC S7 – 400. 4.4 - Biến Tần Danfoss. 4.5 - Sơ lược về PLC S7 – 300. 4.6 - Sơ đồ nguyên lý điều khiển . 4.7 - Sơ đồ mạch động lực. 4.8 - Sơ đồ mạch điều khiển. 4.9 - Cách thức vận hành hệ thống . Trang V./ Phân tích yêu và nhược điểm của hệ thống . Trang 37 Phần III MÔ HÌNH SẢN PHẨM THỰC TẾ I./ Gíới thiệu mô hình chọn ngăn bơm cà và xay cà Trang 43 II./ Công dụng là bơm cà vào các bồn và chọn loại cà xay . Trang 43 III./ Thiết bị sữ dụng trong mô hình ( động cơ , hành trình ,vv ) . Trang 43 Phần IV KẾT LUẬN & PHỤ LỤC I./ Kết luận Trang 44 II./ Bãng ghi công việc hàng ngày . Trang 1 - 8 III./ Các kiến thức liên quan đến đề tài Trang 46 Phần V TÀI LIỆU THAM KHẢO I./ Hệ thống điều khiển bằng Khí nén _ Thủy lực - Ts : Nguyễn Ngọc Phương II./ Biến tần : Danfoss III./ PLC - OMRON : Type CQM1 - CPU 21 , CPU 51 IV./ PLC - Siemens : S7 - 400 V./ Các loại van điều khiển và định vị VI./ Tự dộng hóa đo lường và điều khiển

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điện khí hóa – Cung cấp điện: Công ty cổ phần Vinacapé Biên Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t trieån, möùc soáng cuûa con ngöôøi ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, daån ñeán nhu caàu tieâu thuï ngaøy caøng taêng, ñaëc bieät caùc maët haøng tieâu duøng ,do ñoù ñeå thoûa maõn nhu caàu tieâu thuï caàn phaûi gia taêng saûn xuaát, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm baèng caùch öùng duïng caùc tieán boä cuûa khoa hoïc kyû thuaät . Maët khaùc, saûn phaåm mang nhaûn hieäu Caø Pheâ noùi chung vaø Vinacapeù noùi rieâng khoâng theå thieáu ñöôïc ñoái vôùi con ngöôøi , khi coâng vieäc caêng thaüng , laøm vieäc quaù thôøi gian , moät buoåi saùng thöùc daäy .. . vv . Khi ñoù moät taùch vinacapeù seû laøm cho con ngöôøi tænh taùo hôn , hoaøn thaønh coâng vieäc nhanh hôn . Do ñoù nhu caàu tieâu thuï taêng leân , ñoøi hoûi nhaø maùy phaûi naâng cao chaát löôïng saûn phaåm , ñaøo taïo con ngöôøi coù tay ngheà kyû thuaät , chuyeân moân vaø öùng duïng caùc maùy moùc ,trang thieát bò hieän ñaïi vaøo quaù trình saûn xuaát . Veà lænh vöïc coâng ngheä ñaû öùng duïng coâng ngheä nhö cuûa Ñöùc , nhaät … heä thoáng ñieàu khieån baèng PLC S7-300 , S7- 400 ,OMRON , heä thoáng ñieàu khieån vaø giaùm saùt SCADA ,caùc maøn hình giao dieän. Vôùi ngöôøi kyõ sö, ñeå trang bò cho moät ngöôøi coù tay ngheà vöõng vaøng ñeå coù theå laøm taát caû coâng vieäc maø xaõ hoäi giao cho, ñoù laø nhieäm vuï vaø troïng traùch cuûa nhaø tröôøng. Do ñoù vôùi moân “Thöïc Taäp Toát Nghieäp” seõ giuùp caùc sinh vieân laøm quen vôùi taùc phong coâng nghieäp , caùc coâng vieäc caàn thieát caàn phaûi laøm khi vaøo moät coâng ty laøm vieäc vaø cuõng taïo cho sinh vieân söï töï tin, khaû naêng saùng taïo ñeå khi ra tröôøng khoâng bò bôõ ngôõ. Qua ñôït thöïc taäp naøy, nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc ñaõ noùi leân phaàn naøo trong quyeån baùo caùo naøy, ñoù cuõng laø nhôø söï höôùng daãn nhieät tình, taän taâm cuûa caùc anh chò trong nhaø maùy . Nhöng vì thôøi gian coøn haïn cheá, ñoàng thôøi cuõng laø laàn ñaàu tieân ñöôïc vaøo moät coâng ty ñeå thaáy ñöôïc vieäc laøm thaät söï neân coù theå coøn nhieàu ñieàu hoïc hoûi vaø thaéc maéc. Raát mong ñöôïc söï höôùng daãn theâm cuûa thaày vaø caùc anh höôùng daãn trong coâng ty cuøng söï ñoùng goùp yù kieán quyù baùu cuûa baïn beø ñoàng nghieäp. SVTH: NGO THEÁ CAÀN LÔØI CAÛM ÔN Qua 4 thaùng thöïc taäp toát nghieäp, em ñaõ hoïc hoûi ñöôïc nhieàu kinh nghieäm veà khaû naêng, tay ngheà cuõng nhö chuyeân moân caàn thieát cuûa moät ngöôøi kyõ sö. Töø ñoù taïo cho em loøng töï tin, taùc phong laøm vieäc, nhaân caùch cuûa ngöôøi kyõ sö trong töông lai. Em xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày ,coâ Tröôøng Ñaïi Hoïc Daân Laäp Laïc Hoàng ñaû chæ baûo ,truyeàn ñaït cho em nhöõng kieán thöùc trong nhöõng naêm em ngoài treân gheá nhaø tröôøng . Em xin chaân thaønh caûm ôn ban giaùm ñoác , taäp theå caùc phoøng, ban vaø caùc nhaân vieân cuûa Coâng ty coå phaàn vinacapeù bieân hoøa ñaõ taïo moïi ñieàu kieän ñeå em thöïc taäp ôû coâng ty. Em xin caûm ôn toå cô ñieän ñaõ höôùng daãn , taïo ñieàu kieän cho em ñöôïc laøm vieäc trong nhaø maùy nhaø maùy . Ñaët bieät, em chaân thaønh bieát ôn anh Phan Quoác Anh (Tpkt), anh- Ñoå Vaên Sôn vaø chò Leâ Thò Lieäu ñaõ nhieät tình daønh chuùt thôøi gian quyù baùu, kinh nghieäm cuûa mình ñeå taän tình chæ baûo, daãn daét, giuùp ñôõ em trong suoát thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty. Laø moät sinh vieân ñang trong thôøi gian thöïc taäp khoâng traùnh khoûi nhöõng vöôùng maéc vaø thieáu soùt mong ñöôïc söï thoâng caûm cuûa caùc anh , chò . Moät laàn nöõa, em xin kính chuùc Coâng ty coå phaàn vinacapeù bieân hoøa ngaøy caøng phaùt trieån vöõng maïnh hôn nöûa vaø caùc anh chò trong coâng ty luoân doài daøo söùc khoeû,haïnh phuùc vaø thaønh ñaït trong cuoäc soáng. Bieân hoøa ,Ngaøy 10 thaùng 11 naêm 2005 Sinh vieân thöïc hieän NGO THEÁ CAÀN PHAÀN 1: TÌM HIEÅU VEÀ NHAØ MAÙY CAØ PHE BIEÂN HOØA A./ GIÔÙI THIEÄU VEÀ NHAØ MAÙY . Teân nhaø maùy : Coâng ty coå phaàn Vinacapeù Bieân Hoøa Ñòa chæ : Khu coâng nghieäp Bieân Hoøa 1 – Ñoàng Nai Tel : 061.836554 - 061.834967 - 061.834740 Fax : 061.836108 E.mail : bienhoacoffee@hcm.vnn.vn Website : www.bienhoacofee.com.vn Soá CNV : Khoaõng hôn 350 CB - CN. Thôøi gian : Nhaø maùy laøm vieäc theo 3 ca. Saûn phaåm : Caø pheâ söûa 3 in 1. Caø pheâ saâm 4 in 1. Caø pheâ hoøa tan . Caø pheâ rang ,xay. Nguû coác dinh döôõng . B./ QUAÙ TRÌNH THAØNH LAÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN NHAØ MAÙY - Töø naêm 1965 Myû tröïc tieáp ñöa quaân vaøo Mieàn nam Vieät nam . Vöøa tieán haønh chieán tranh xaâm löôïc vöøa ñieàu khieån quaù trình phaùt trieån kinh teá xaû hoäi cuûa Mieàn Nam , thay ñoåi chính saùch kinh teá ôû thaønh thò , noâng thoân bieán Mieàn Nam ñi saâu vaøo quyû ñaïo cuûa chuû nghæa thöïc daân . - Caùc nhaø tö baûn nöôùc ngoaøi ñöôïc quaân ñoäi Myû ñaûm baûo taêng cöôøng ñaàu tö vaøo mieàn nam , chuù troïng moät soá ngaønh phuïc vuï chieán tranh cuûa Myû ôû Vieät Nam . Moät soá ngaønh saûn xuaát tieâu duøng cheá bieán thöïc phaåm gia taêng vaø töø ñoù hình thaønh leân moät soá khu coâng nghieäp trong ñoù coù khu coâng nghieäp Saøi Goøn ,Bieân Hoøa. Taäp trung 80% naêng löïc saûn xuaát coâng nghieäp cuûa caû Mieàn Nam . - Naêm 1968 OÂâng Marcel Coronel , Moät nhaø tö baûn ngöôøi phaùp ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán caø pheâ hoøa tan ñaàu tieân ôû Vieät nam . Naèm treân moät dieän tích 9036m2 , taïi khu kyû ngheä Bieân Hoøa . Toång giaù trò coâng trình laø 1.474.869ñ luùc baáy giôø . - Haàu heát caùc maùy moùc , thieát bò do CHLB Ñöùc cheá taïo vôùi coâng suaát ban ñaàu laø töø 50 - 100 taán /naêm , saûn phaåm laøm ra mang nhaûn hieäu Cafe Chatnoir vaø Sola Cafe . Nhöng nhöõng saûn phaåm naøy vaån chöa ñaït chaát löôïng theo yeâu caàu kyû thuaät . - Naêm 1975 Mieàn nam hoaøn toaøn giaûi phoùng , caû hai Mieàn Nam – Baéc thoáng nhaát . Ñaát nöôùc ñi leân xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi . Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam chuû tröông “Vôùi caùc xí nghòeâp tö baûn tö doanh phaûi caûi taïo CNXH chuû yeáu baèng con ñöôøng coâng tö hôïp doanh” . - Chaáp haønh chuû tröông cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam . OÂâng Marcel Coronel ñaû kyù bieân baûn baøn giao nhaø maùy laïi cho toåâng cuïc coâng nghieäp thöïc phaåm (Luùc baáy giôø laøm ñaïi dieän cho boä noâng nghieäp vaø coâng nghieäp thöïc phaåm ) . Sau ñoù toång cuïc thöïc phaåm baøn giao nhaø maùy laïi cho coâng ty traø mieàn nam quaûn lyù vaø tieán haønh phuïc hoài daây chuyeàn caø pheâ hoøa tan . Töø thaùng 8 - 1975 ñeán 1977 nhaø maùy baét ñaàu nguyeân cöùu quy trình saûn xuaát caø pheâ hoøa tan vôùi söï trôï giuùp cuûa vieän coâng ngheä thöïc phaåm vaø tröôøng ñaïi hoïc baùch khoa TP.HCM . - Naêm 1978 nhaø maùy tieán haønh saûn xuaát thöû caø pheâ hoøa tan , vöøa tieán haønh saûn xuaát vöøa tieán haønh nguyeân cöùu caùc chæ tieâu chaát löôïng saûn phaåm ñoàng thôøi töøng böôùc xaây döïng quaù trình coâng ngheä saûn xuaát . Xaây döïng caùc ñònh möùc kinh teá Kyû thuaät vaø toå chöùc laïi boä maùy hoaït ñoäng . - Naêm 1979 nhaø maùy chính thöùc ñi vaøo hoaït doäng saûn xuaát theo keá hoaïch phaùp leänh . Caùc saûn phaåm laøm ra mang nhaûn hieäu VINACAFE . - Naêm 1988 nhaø maùy ñöôïc chuyeån giao sang Lieân Hieäp caùc Xí Nghieäp Caø Pheâ Vieät Nam quaûn lyù vaø baét ñaàu töø ñaây nhaø maùy ñöôïc giao quyeàn hoaïch toaùn kinh doanh ñoäc laäp, mang teân nhaø maùy Caø Pheâ Bieân Hoøa . Töï chuû veà taøi chính vaø chuû ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh , ñaây laø böôùc ngoaêïc lôùn môû ra thôøi kyø môùi cho nhaø maùy . Nhaø maùy ñöôïc tham gia tröïc tieáp vaøo thò tröôøng mua baùn haøng hoùa , chuû ñoäng thu mua nguoàn nguyeân lieäu saûn xuaát . Do ñoù giaù caû vaø chaát löôïng nguyeân lieäu ñöôïc giaûi quyeát toát hôn vaø oå ñònh hôn , caùc chæ tieâu kinh teá kyû thuaät ngaøi caøng ñöôïc naâng cao . Saûn phaåm laøm ra cuûa nhaø maùy luùc baáy giôø coù coâng suaát 100 taán /naêm. Ñeán naêm 1999 nhaø maùy ñaàu tö xaây döïng theâm nhaø maùy môùi naèm treân dieän tích cuøng vôùi nhaø maùy cuû ,coâng suaát gaáp 8 laàn coâng suaát nhaø maùy cuû 800 taán /naêm vaø ñi vaøo hoaït ñoäng naêm 2001 Nhö vaäy coâng suaát cho tôùi nay laø 900 taán /naêm. Naêm 2004 nhaø maùy ñaû coå phaàn hoùa vaø nay coù teân laø Coâng ty coå phaàn Vinacapeù Bieân Hoøa C ./ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA NHAØ MAÙY : Hoäi ñoàng quaûn trò Giaùm ñoác PGÑ Kinh doanh PGÑ Taøi chính Chuû tòch HÑQT Quaûn ñoác phaân Xöôõng thaønh phaåm Quaûn ñoác phaân Xöôõng Baùn thaønh phaåm Phoøng kinh doanh Phoøng Maketting Phoøng Kyû Thuaät Phoøng baùn haøng Phoøng haønh chíng Phoøng toå chöùc Toå Cô Ñieän Toå daáu troän Toå Bao Goùi Phoøng ñieàu khieån Toå Saøng Toå Ñoäng Löïc D./ SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG NHAØ MAÙY: 1. Traïm ñieän 11. Boàn daàu 2. Baûi xaû baû caø pheâ 12. Phoøng heä thoáng nöôùc 3. Xöôõng saøng 13. Nhaø xe oâtoâ 4. Phoøng tuû loä toång vaø maùy phaùt ñieän 14. Khu haønh chính ,nhaân söï ( Laàu 2) 5. Loø hôi Xöôõng thaønh phaåm (Laàu 1 ) 6. Phoøng maùy laïnh 15. Phoøng baûo veä 7. Phoøng maùy neùn khí 16. Nhaø ñeå xe maùy 8. Trích ly 1 ( Nhaø maùy cuû ) 17. Khu taém ,thay doà 9. Phoøng KCS 18. Trích ly 2 ( Nhaø maùy môùi ) 10. Xöôõng cô ñieän 19. Phoøng rang E ./ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT : Ñaëc Ñieåm Kinh Teá Kyû Thuaät : - Lænh vöïc kinh doanh cuûa nhaø maùy laø cheá bieán vaø kinh doanh xuaát ,nhaäp khaåu saûn phaåm , maùy moùc thieát bò , vaät tö saûn xuaát caø pheâ . Quy trình coâng ngheä nhaèm cheá bieán caø pheâ thoâ sô thaønh Caø pheâ xay , Caø pheâ hoøa tan , Caø pheâ söûa hoøa tan , Caø pheâ saâm söûa , Nguû coác dinh döôõng . Vì vaäy vieäc saûn xuaát caø pheâ phuï thuoäc vaøo thò tröôøng tieâu thuï - Heä thoáng maùy moùc ñöôïc ñieàu khieån vaø giaùm saùt khaù hieän ñaïi ,ña chuõng loaïi. aùp duïng coâng ngheä cuûa ÑAM MAÏCH ,caùc thieát bò ñieàu khieån vaø ño löôøng cuûa Siemens, Ñan maïch , Endress + Hauser, Omron …vv, caùc maùy moùc ñöôïc boá trí vaø saép xeáp theo quy trình coâng ngheä töø nguyeân lieäu thoâ ñeán coâng ñoaïn cuoái cuøng laø ñoùng goùi thaønh phaåm . Theo quy trình naøy Caø pheâ ñöôïc vaän chuyeån lieân luïc töø coâng ñoaïn naøy ñeán coâng ñoaïn khaùc baèng caùc thieát bò töï ñoäng vaøñöôïc saép xeáp treân toaøn boä daây chuyeàn saûn xuaát “ Quy trình kheùp kín “ Nhaø maùy goàm coù hai phaân xöôõng . - Phaân xöôõng baùn thaønh phaåm . + Trích ly 1 ( Nhaø maùy cuû ). + NIRO - A/S ( Nhaø maùy môùi – Trích ly 2 ). Phaân xöôõng thaønh phaåm. + Toå ñaáu troän + Toå bao goùi Nguyeân lieäu ñaàu vaøo . - Caø pheâ thoâ + ARABICA. + ROBUSTA. - Ñöôøng . - Söûa . - Saâm. - Nguû coác . Nguyeân lieäu ñaàu ra - Caø pheâ rang xay. - Caø pheâ hoøa tan . - Caø pheâ söõa hoøa tan . - Caø pheâ saâm söõa. - Nguû coác dinh döôõng . F . CAÙC SÔ ÑOÀ SAÛN XUAÁT CAØ PHEÂ: 1./ Sô Ñoà Saûn Xuaát Caø Pheâ Rang ,Xay : Saøng Choïn Phaân Loaïi Bôm Caø Vaøo Boàn Chöùa Rang Caø Xay CaØ Ñoùng Goùi Nguyeân lieäu Caø pheâ thoâ Thaønh Phaåm Caø Pheâ Xay Caùc maùy moùc thieát bò duøng trong quy trình naøy. Maùy saøng choïn phaân loaïi nguyeân lieäu thoâ vaøo ( saøng loïc phaân laøm 4 loaïi ) Caùc ñoäng cô bôm caø vaøo boàn chöùa cuûa töøng loaïi Maùy rang Caø pheâ ( Maùy PROBAT , Maùy NEOTIC ) Maùy xay caø pheâ . Maùy ñoùng goùi caø pheâ rang xay. 2./ Sô Ñoà Quy Trình Saûn Xuaát Caø Pheâ Söõa . Rang Caân Trích ly Dòch Caø Pheâ tröû Saáy Phun Caø Pheâ boät Hoøa Tan Xay Loaïi boû baû Caø pheâ Loaïi boû taïp chaát Baûo quaûn phoái troän Ñoùng goùi Thaønh phaåm caø pheâ söõa hoøa tan Saøng choïn phaân loaïi Nguyeân lieäu thoâ vaøo Coâ ñaëc 3./ Quy trình saûn xuaát caùc saûn phaåm cuûa nhaø maùy . Phaàn II NOÄI DUNG CHUYEÂN MOÂN I./ HEÄ THOÁNG ÑIEÄN NHAØ MAÙY . TRAÏM BIEÁN AÙP: 1 .Ñaëc ñieåm. Coâng trình TBA 15 (22) /0.4 KV – ( 1000 + 300 ) vaø caùc ÑD caùp ngaàm 22 KV Traïm ñöôïc thieát keá theo kieåu ngoaøi trôøi , caùc thieát bò phaân phoái 15 (22) KV ñöôïc boá trí ngoaøi trôøi . Caùc tuû loä toång , tuû ñieän phaân phoái 0.4 kV ñöôïc ñaët trong nhaø . Traïm ñöôïc laép ñaët töø caùc thieát bò leû , vaän haønh theo cheá ñoä ñònh kyø ñeán kieåm tra . Caùc tuyeán ñöôøng daây trung theá 3 pha 15(22)KV xaây döïng môùi baèng caùp ngaàm 24 KV – XLPE 3x50mm2 , ñöôïc laáy ñieän töø tuyeán 15 KV -- An Haûo . 2 .Ño ñeám. Phía trung theá . Thöïc hieän ño ñeám baèng 3 TI 24KV – 40/5A vaø 3TU 8400/120 V . Ño ñeám goàm coù ño ñieän naêng taùc duïng , vaø ño ñieän naêng phaûn khaùng , ño coâng suaát tieâu thuï P Phía haï theá . Thöïc hòeân ño giaùn tieáp qua 3 TI - 1KV 1500/5A , Ño ñeám goàm coù ño doøng ñieän , ño ñieän aùp , ño Cosj. B . SÔ ÑOÀ NOÁI ÑIEÄN CHÍNH . Phía trung theá duøng sô ñoà ñöôøng daây reû nhaùnh vaøo traïm Phiaù haï theá laø MBA 1000KVA vaø maùy phaùt 750 KVA , ñöôïc noái vaøo boä töï ñoäng chuyeån ñoåi nguoàn ATS – 1600A . Töø ATS ñöôïc noái vaøo Aptomat toång MCB 1600A vaø Noái vaøo thanh caùi 0.4 KV ñaët trong tuû ñieän haï theá . Baûo veä. Baûo veä ngaén maïch vaø quaù taûi phía trung theá . Caàu chì töï rôi ( LBFCO) 24KV – 200A ,vôùi daây chaûy 64 K Baûo veä ngaén maïch vaø quaù taûi phía haï theá . 1 Aptomaùt 3 pha loaïi 600V – 1600A Baûo veä quaù ñieän aùp . Choáng seùt van ( LA ) loaïi 12 KV vaän haønh ôû caáp ñieän aùp 15 KV (Loaïi 18KV vaän haønh ôû caáp 22KV). C ./ Thieát bò buø haï theá : 1./ Cô sôû thieát laäp. Theo qui ñònh cuûa ñieän löïc Vieät Nam, cosφ ñeå vaän haønh kinh teá laø ≥0,9. Phía coâng ty Vinacaøpe Bieân Hoøa chòu traùch nhieäm laép ñaët thieát bò buø vôùi heä soá coâng suaát 1 ≥ cosφ ≥ 0,9. 2./ Yù Ùù nghóa. Cosφ laø tyû soá giöûa coâng suaát taùc duïng treân coâng suaát bieåu kieán cosφ = P/S Ñaët thieát bò buø coâng suaát taïi thanh caùi haï theá nhaèm giaûm doøng ñieän voâ coâng truyeàn taûi qua daây daãn vaø maùy bieán aùp, daãn ñeán giaûm toån thaát ñieän naêng do doøng ñieän naøy gaây ra, naâng cao khaû naêng taûi cuûa daây daãn vaø maùy bieán aùp, vì vaäy seõ giaûm ñöôïc chi phí ñaàu tö thieát bò ( Buø taäp trung ). Dung löôïng buø. Phuï taûi taùc duïng : P = U . I . COSφ Heä soá coâng suaát cuûa nhaø maùy luùc chöa buø 0,78. Heä soá coâng suaát cuûa nhaø maùy sau khi buø laø 1.0 . II./ HEÄ THOÁNG KHÍ NEÙN . Heä thoáng khí neùn goàm 2 maùy neùn kieåu truïc vít cuûa haõng AtlasCopco GA18 Coù coâng suaát 18.5KW ( Ñoäng cô cuûa Siemens ,U = 380 V , n = 3000 voøng /phuùt ). Aùp suaát neùn lôùn nhaát cuûa moåi maùy la ø7.5 bar . Khí neùn cuûa hai maùy seû ñöôïc ñöa vaøo bình trích chöùa ( Aùp suaát lôùn nhaát laø 16 bar ) . Löôïng khí ñöôïc duøng chuû yeáu ñeå cung caáp cho caùc maùy Vonpak ( Maùy bao goùi ), maùy NeoTec ( Maùy rang ) , môû caùc van ôû thaùp saáy , loaïi van ôû vò trí nhö xaõ baû caø pheâ , chuyeån boàn , van môû ôû thaùp hôi …vv. 1./ Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maùy : Khoâng khí ngoaøi trôøi Loïc khí vaøo Khoâng khí + daàu Loïc laøm maùt Taùch daàu vaø khoâng khí Neùn khoâng Khí Laøm maùt Khí Vaøo bình trích chöùa 2./ Yeâu cầu về khí neùn Khí neùn đñược tạo ra từ những maùy neùn khí chứa đñựng nhiều chất bẩn , đñộ bẩn coù thể ở mức đñộ khaùc nhau . Chất bẩn bao gồm bụi , đñộ ẩm của khoâng khí đñược hít vaøo ; những phần tử nhỏ chất cặn baõ õ ã của dầu boâi trơn vaø truyền đñộng cơ khí . Hơn nữa , trong quaù trình neùn , nhiệt đñộ khí neùn tăng leân , co ùthể gaây neân quaù trình oâxi hoùa một số phần tử đñược kể treân . Như vậy khí neùn bao gồm chất bẩn đñoù đñược tải đñi trong những ống dẫn khí , sẽ gaây neân sự ăn mòn , gỉ trong ống vaø trong caùc phần tử của hệ thống ñieàu khiển . Như vậy khí neùn đñược sử dụng trong kĩ thuật phải xử lí . Mức đñộ xử lí khí neùn tuøy thuộc vaøo phương phaùp xử lí , từ ñoù xaùc ñònh chất lượng của khí neùn tương ứng cho từng trường hợp vận dụng cụ thể Khí neùn đñược tải từ maùy neùn khí gồm những chất bẩn thoâ : những hạt bụi , chất cặn baõ ã của dầu boâi trôn vaø truyền đñộng cơ khí , phần lớn những chất bẩn naøy ñöôïc xử lí trong thiết bị , gọi laø thiết bị laøm lạnh tạm thời , sau khi khí neùn ñöôïc ñaåy ra từ maùy neùn khí . Sau đñoù khí neùnđñược dẫn vaøo bình laøm hơi nước ngưng tụ, ở đñoùđñộ ẩm của khíneùn (lượng hơi nước ) phần lớn sẽ đñược ngưng tụ ở ñaây . Giai ñoaïn xử lí naøy gọi laø giai ñoạn xử lí thoâ . Nếu như thiết bị đñể thực hiện xử lí khí neùn giai ñoaïn naøy tốt , hiện ñaïi , thì khí neùn coù thể đñựợc xử dụng , ví dụ nhũng dụng cụ duøng khí neùn cầm tay , nhöõng thiết bị ,đñơn giản duøng khí neùn … Tuy nhieân sử dụng khí neùn trong hệ thống ñiều khiển vaø một số thiết bị khaùc, ñoøi hỏi chất lượng của khí neùn cao hơn . Để ñaùnh giaù chất lựong của khí neùn, Hội đñồng caùc xí nghiệp chaâu aâu PNEUROP _ 6611 ( European Committee of Manufactures of Compressors, Vacuumpumps and Pneumatic tools) phaân ra thaønh 5 loại , trong ñoù tieâu chuẩn về đñộ lớn của chất laøm bẩn aùp suất hoùa sương , lượng dầu trong khí neùn ñược xaùc ñònh. caùch phaân loại naøy nhằm đñịnh hướng cho những nhaø maùy , xí nghiệp chọn ñuùng chất lượng khí neùn tương ứng với thiết bị sử dụng . Lọc thoâ Laøm maùt tạm thời khí neùn từ maùy neùn khí ra , ñeå taùch chất bẫn bụi , sau ñoù khí neùn ñöôïc ñöa vaøo bình ngưng tụ , ñeå taùch hơi nước . Giai đñoạn lọc thoâ laø giai đñoạn cần thiết nhất cho quaù trình xử lí khí neùn . - Phương phaùp saáy khoâ : Giai đñoạn naøy xử lí theo chất lượng yeâu cầu của khí neùn . - Lọc tinh: Xử lí khí neùn trong giai đñoạn naøy , trước khi đñưa vaøo sử dụng . Giai đñoạn naøy rất cần thiết cho hệ thống ñiều khiển . Caùc phương phaùp xử lí khí neùn Như ñaõ trình baøy ở treân, khoâng khí chöùa nhiều thaønh phần , trong ñoù coù lượng hơi nước ñaùng kể . Sau khi qua giai đñoạn lọc thoâ , lượng nước vẫn coøn . Do những yeâu cầu về chất lượng khaùc nhau trong việc sử dụng khí neùn , đñoøi hỏi khí neùn phải đñược xử lí tiếp . - Bình ngưng tụ - laøm lạnh bằng khoâng khí (bằng nước ) Khí neùn sau khi ra khỏi maùy neùn khí sẽ đñược dẫn vaøo bình ngưng tụ . tại ñaây aùp suất khí sẽ đñược laøm laïnh vaø phần lớn lượng hơi nước chứa trong khoâng khí sẽ đñược ngưng tụ vaø taùch ra . -Laøm lạnh bằng khoâng khí , nhiệt đñộ của khí neùn trong bình ngưng tụ sẽ ñaït ñöôïc trong khoảng từ 300C đ ñến 350C . 3./ Caùc thieát bò cuûa heä thoáng khí neùn : a./ Maùy neùn : b./ Caùc thieát bò : Xi lanh : Van ñaûo chieàu : Van 5/2 Van tieát löu : Bình loïc khí : Van hai chieàu : Caùc ñaàu noái : III ./ CHEÁ ÑOÄ BAÛO TRÌ CUÛA NHAØ MAÙY : Coâng taùc baûo trì ñöôïc thöïc hieän moät caùch ñoàng nhaát . Caùc thieát bò , maùy moùc cuûa nhaø maùy ñöôïc baûo döôõng ñònh kyø 6 thaùng 1 laàn , vaøo thôøi gian nhaø maùy coù cheá ñoä cho coâng nhaân vieân ñi nghæ maùt . Phöông phaùp baûo döôõng laø caùc thieát bò maø ngöôøi coâng nhaân hay kyû sö tröïc tieáp vaän haønh saûn xuaát maùy ñoù ,.seû coù traùch nhieäm baûo trì maùy, thieát bò ñoù . Toå baûo trì cuûa nhaø maùy chæ coù traùch nhieäm baûo trì nhöõng thieát bò khoâng tham gia vaøo vieäc saûn xuaát chính (Heä thoáng chieáu saùng saûn xuaát , chieáu saùng baûo veä ), hoaïc caùc thieát bò ñang vaän haønh maø bò söï coá ( Nhö ñoäng cô ñieän ) thì toå baûo trì phaûi xæ lyù ngay . Ngoaøi vieäc baûo döôõng ñònh kyø 6 thaùng 1 laàn thì coù nhöõng thieát bò cöù 30 ngaøy laø phaûi baûo trì vaø coù thieát bò laâu hôn nhö 1 naêm vaø laâu hôn nöûa , ñoù cuõng laø do yeâu caàu coâng ngheä cuûa nhaø maùy maø nhöõng thieát bò phaûi baûo döôõng theo yeâu caàu treân . Baõng baûo döôõng moät soá maùy ñieån hình : Teân thieát bò Noäi dung baûo döôõng Thôøi gian baûo döôõng Coâng suaát Haûng saûn xuaát Maùy ly taâm Veä sinh , thay baïc ñaïn 6 thaùng 11 KW AlfaLaval (Italy) Maùy ProBat Veä sinh , chaâm daàu nhôùt 6 thaùng 250 KW Ñöùc Maùy Neo Tec Veä sinh 6 thaùng ? Ñöùc Maùy VolPak S – 165D Veä sinh, chaâm môû 1 thaùng 8 KVA Taây ban nha Maùy Bossar B - 3200 Veä sinh, chaâm môû 1 thaùng Trung quoác Maùy neùn khí Veä sinh , chaâm nhôùt 6 thaùng 18.5 KW Atlas Copco GA18 Heä thoáng laïnh Veä sinh , baïo laïi baûo oân 6 thaùng 3 x 55KW Loø hôi Veä sinh 6 thaùng Loss (Ñöùc ) Tuû ñòeân Veä sinh 6 thaùng Ñoäng cô caûm öùng Veä sinh , kieåm tra ,thay baïc ñaïn 6 thaùng ‘’ Siemens,Italy… Ñoäng cô servo Veä sinh 6 thaùng Bieán taàn Veä sinh 6 thaùng Danfoss , Thaùp saáy Veä sinh 6 thaùng GES Caùc van xaõ Veä sinh 6 thaùng Caùc ñaàu doø ,boä ño nhieät … Veä sinh , Thay theá 6 thaùng Endress + Hauser IV./ KHAÛO SAÙT HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN SAÛN XUAÁT CAØ PHEÂ: A./ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ: Quy trình coâng ngheä nhaø maùy ñöôïc thöïc hieän moät caùch tuaàn töï töø khaâu bôm caø cho tôùi khi thaønh caø . 1./ Bôm caø vaø xay caø : Caân vaø ñònh löôïng Caø pheâ sau khi ñöôïc rang töø maùy rang PROBAT vaø NEOTEC ø , seû ñöôïc bôm vaøo 4 boàn töông öùng vôùi 4 loaïi L1 , L2 , L3 , L4 baèng ñoäng cô bôm M . Sau khi caø pheâ rang ñaû ñöôïc bôm vaøo 4 boàn thì taïi ñaây caø seû ñöôïc xay nhôø maùy xay “ M “ naøy . Ñoäng cô bôm vaø ñoäng cô xay laø nhöõnh ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha roâ to loàng xoùc coù coâng suaát laø 4 KW . Do yeâu caàu coâng ngheä maø ngöôøi kyû sö (tröôûng ca) seû ñöa ra xay caø pheâ trích ly baèng 4 loaïi L1 ,L2 , L3 , L4 töông öùng moåi loaïi laø bao nhieâu kg . Caø töø 4 boàn seû ñöôïc xuoáng maùy xay qua 4 van môû cöûa boàn caø (cuûa haûng samson) , moåi laàn xay khoaõng 150 kg ( Töông öùng vôùi moät laàn trích ly ). Caø ñaû ñöôïc xay xong vaøo boàn caân vaø ñònh löôïng taïi ñaây boàn seû ñöôïc dòch chuyeån treân 1 xaø nhaèm ñöa caø tôùi caùc boàn trích ly . 4 van môû cöûa boàn laø 4 van ñöôïc môû baèng khí neùn vaø coù boä kieåm tra ñoä dòch chuyeån cuûa van (Kieåm tra van môû hay khoâng môû ) . Van ñöôïc ñieàu khieån töø Vi tính ( Phoøng ñieàu khieãn) töø maùy vi tính ra leänh cho PLC môû van vaø töø van seû hoài tieáp tín hieäu veà baùo cho ngöôøi kyû sö vaän haønh bieát laø van ñaû ñöôïc môû hay chöa . 2 ./ Trích ly : Trích ly laø 1 coâng ñoaïn maø caø pheâ xay ñöôïc cho vaøo caùc boàn trích ly ñeå ñun soâi laáy dòch . Sau khi caø ñaû ñöôïc xay seû ñöôïc ñöa vaøo 1 trong 7 bình triùch ly naøy . Troïng löôïng moåi laàn trích ly laø 190 kg caøpheâ . Trong bình bao goàm caø pheâ , nöôùc noùng . Thôøi gian trích ly khoaõng 45 phuùt dòch caø trong 7 bình seû ñöôïc luaân chuyeån vôùi nhau vaø boàn cuoái cuøng laø dòch seû ñöôïc bôm ra . Sau khi dòch caø pheâ ñaû ñöôïc bôm ra heát caøn laïi baû caø pheâ seû ñöôïc xaû ra ngoaøi baèng caùch ñieàu khieån van xaû . Do aùp suaát trong bình cao neân khi van ñöôïc môû thì baû trong bình seû ñöôïc toáng ra ngoaøi theo ñöôøng oáng xaû ( moåi laàn xaû chæ 1 van ñöôïc môû caùc van coøn laïi phaûi ñoùng ) Nöôùc laïnh vaø hôi noùng töø loø hôi ñöôïc ñöa vaøo bình goïi laø trao ñoåi nhieät , löu löôïng nöôùc vaøo bình laø 1800l/s, aùp suaát hôi noùng laø 16 bar , nhieät ñoä 250oC . Taïi ñaây nöôùc seû ñöôïc laøm noùng vôùi nhieät ñoä lôùn hôn 1000C , aùp suaát laø 10 Bar , ñeå cung caáp cho caùc bình trích ly . Ngay taïi vò trí naøy ñöôïc laép 1 van ñieàu aùp ( Hay goïi laø van an toaøn ) khi aùp suaát vöôït quaù aùp suaát cho pheùp thì van seû töï ñoäng xaû bôùt hôi noùng ra ngoaøi Toaøn boä thieát bò ño löôøng vaø baûo veä seû ñöôïc chuyeãn veà PLC ( Modunle Analog ) vaø veà maùy tính ñieàu khieån Cöûa van ñoùng /môû Thaân van Boä ñònh vò Van daûo chieàu Giôùi thieäu : Van ñieàu khieån laø boä phaän cuoái cuøng cuûa heä thoáng ñieàu khieån noù ñoùng 1 vai troø heát söùc quan troïng trong heä thoáng ñieàu khieån . Van ñieàu khieån vaø ñònh vò cuûa haõng Samson (CHLB ÑÖÙC ) . Loaïi van naøy coù caáu taïo baèng nhöõng vaät lieäu ñaëc bieät , chòu ñöôïc söï aên moøn cuûa axitsun –phuric , axit clohydric do coù traùng 1 lôùp PTFE , ôû beân trong van baèng gang hay theùp . Vôùi nhöõng van côû lôùn töø DN15 tôùi DN150 ñoàng thôøi coù nhöõng loaïi van coù keát caáu vaø vaät lieäu ñaëc bieät söû duïng trong nhöõng moâi tröôøng khaùc nhau nhö nhieät ñoä töø - 200 tôùi 550 oC hay aùp suaát cao tôùi 400 bar . Boä phaän quan troïng cuûa van laø boä ñònh vò ( Positoner )boä phaän naøy coù vai troø thoâng baùo veà trung taâm ñieàu khieån taát caû nhöõng thoâng tin lieân quan tôùi vò trí cuûa van nhö haønh trình , ñoä môû , ñoä khoâng oån ñònh do ma saùt vv. Thoâng thöôøng boä phaän ñònh vò coù 1 boä phaän caûm bieán ñöôïc gaén vôùi cô caáu daån ñoäng cuûa van vaø chuyeån ñoäng cuûa haønh trình van , goùc , thaønh nhöõng tín hieäu ñieän ñeå cho bieát vò trí cuûa van , keát hôïp nhöõng cô caáu khaùc nhö boä bieán ñoåi ñieän / khí neùn , boä giaûm aùp khí neùn , van ñieän töø .boä ngaét vv. Ñieàu khieån van baèng khí neùn , tuøy nhu caàu söû duïng maø ta choïn aùp suaát môû van cho phuø hôïp . 3 ./ Tröû dòch caø pheâ : Sau khi caø pheâ ñöôïc trích ly xong , dòch caø pheâ seû ñöôïc laáy laøm hai laàn . Laàn 1 laø dòch ñaëc ( loaïi 1 ) laàn 2 laø dòch loaõng hôn , dòch naøy seû ñöôïc mang ñi coâ caïn . Dòch laàn 1 seû ñöôïc bôm vaøo caùc bình chöùa . Caùc dòch cho vaøo boàn seû ñöôïc caùc ñoäng cô quay khuaáy ñeàu ø. Khi dòch ñöôïc bôm töø trích ly ra bao goàm dòch nöôùc vaø dòch boït . Tai ñaây seû ñöôïc taùch ra laøm 2 loaïi , dòch boït seû ñöôïc qua 1 maùy ly taâm . Maùy ly taâm coù coâng suaát laø 11KW quay vôùi toác ñoä cao 3000 voøng /phuùt , maùy coù nhieäm vuï taùn caùc dòch boït thaønh dòch nöôùc vaø sau ñoù bôm vaøo boàn . Caùc boàn chöùa naøy ñöôïc ño löôïng dòch trong boàn thoâng qua caùc caûm bieám ño möùc. Ñaây laø loaïi caûm bieán ño möùc cuûa haûng Endress + Hauser ( Anh ) .Ñöôïc söû duïng ñeå ño möùc caø pheâ trong boàn , giaù trò löôïng dòch trong boàn ñöôïc hieån thò töø 0 - 100% Töông öùng vôùi möùc dòch trong boàn , phöông phaùp ño naøy thöïc chaát laø ño aùp suaát trong boàn baèng aùp keá thuûy tænh . P = r g.h Trong ñoù P : laø aùp suaát thuûy tænh ; r : Laø tyû troïng khoâng ñoåi ; h : coät chaát loûng ; Khi coù dòch trong boàn thì noù seû taïo ra 1 aùp suaát taùc ñoäng leân aùp keá ñöôïc gaén ôû phía döôùi boàn , töông öùng vôùi töøng löôïng dòch trong boàn seû taïo ra nhöõng aùp suaát khaùc nhau taùc duïng leân aùp keá . Caùc aùp suaát taùc ñoäng vaøo aùp keá seû ñöôïc qua boä bieán truyeàn ( Transmitter ) chuyeån ñoåi thaønh tín hieäu ñieän töông öùng vôùi doøng ñieän töø 4 – 20mA . Tín hieäu seû ñöôïc ñöa veà module Analog cuûa PLC xöû lyù vaø ñöa veà phoøng ñieàu khieån hieån thò traïng thaùi cuûa boàn . Töông töï cho caùc thieát bò ño aùp suaát , ño löu löôïng , ño nhieät ñoä ,… 4./ Coâ Ñaëc : Quy trình coâ ñaëc goàm 3 thaùp coâ , dòch caø pheâ loaõng seû ñöôïc ñöa qua thaùp coâ ñeå taùch bôùt nöôùc . Nguyeân lyù coâ laø thaùp ñöôïc caáu taïo bao goàm 2 lôùp . Lôùp trong chöùa dòch caø pheâ , lôùp ngoaøi chöùa hôi noùng . Dòch caø pheâ seû ñöôïc laøm noùng xung quanh vaø soâi leân , do noùng xung quanh - töø ngoaøi vaøo neân seû taïo neân soâi ly taâm , döûa troïng löôïng cuûa nöôùc seû nheï hôn troïng löôïng caø pheâ neân nöôùc seû ñöôïc noåi leân treân maët nhieàu hôn vaø laøm cho nöôùc bay hôi , dòch caø pheâ seû xuoáng ñaùy thaùp vaø qua bình phuï . Sau khi coâ xong dòch caø pheâ seû ñöôïc bôm quay laïi qua maùy ly taâm nhaém taùn ñeàu dòch sau ñoù bôm vaøo caùc bình ñang tröû ñeå troân ñeàu vôùi nhau chuaån bò bôm ñi saáy . 5./ Saáy Khoâ : Sô ñoà Quy trìng saáy: Phum daïng tia Dòch caø pheâ Keát hôïp khoâng khí noùng vaø rôi töï do Saûn phaåm caø pheâ hoøa tan Nhieäm vuï cuûa thaùp saáy laø chuyeån hoùa dòch caø pheâ sau quaù trình trích ly thaønh daïng caø pheâ hoøa tan daïng haït . Trong quaù trình saáy, khí noùng ñöôïc ñöa ñeán töø loø hôi vaø ñöôïc ñöa vaøo thaùp saáy qua aùc van môû khí . Caùc thoâng soá nhö löu löôïng dòch chaûy , aùp suaát toác ñoä khí , nhieät ñoä khí ñöôïc tính toaùn trong quaù trình thieát keá thaùp saáy . Ôû ñaây noùi theâm veá loø hôi : Loø hôi cuûa haõng LOOS (CHLB ÑÖÙC ) Hoaït ñoäng theo nguyeân lyù ñoát daàu FO laøm soâi nöôùc , töï ñoäng ñieàu chænh aùp suaát Thoâng soá loø hôi : - Aùp suaát neùn hôi laø 20 bar - khoái löôïng hôi / giôø laø 3200kg/h Hôi noùng chuû yeáu cung caáp cho thaùp saáy . B ./ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN : Caùc thieát bò cuûa siemens: PLC S7 - 400 S7 - 300 S7 - 200 Module I/O HMI, HEÄ THOÁNG SCADA : Heä thoáng , Ñieàu khieån giaùm saùt vaø thu nhaäp döõ lieäu SCADA ( Supervisory Control and Data Acquisition ) .( Hieän nay caùc heä SCADA ñöôïc duøng trong heä thoáng ñieän , daàu khí …). Heä thoáng naøy do taäp ñoaøn ENCO thieát keá vaø laép ñaët . Söû duïng phaàn meàm InTouch cuûa WONDERWARE ñeå laøm giao dieän ngöôøi maùy (HMI ), laäp trình ,ñoà hoïa vaø phaàn meàm CEMAT cuûa Siemens ñeå keát noái caùc I/O. Caáu truùc cuûa 1 heä thoáng SCADA bao goàm coù 3 phaàn : - Caùc PC ôû phoøng ñieàu khieån trung taâm . - Caùc PLC ôû caùc traïm . - Caùc thieát bò, thoâng tin ñeå noái caùc phaàn treân vôùi nhau. Söï phaùt trieån cuûa caùc heä thoáng ño löôøng vaø ñieàu khieån hieän ñaïi ñaû vaø ñang taïo neân böôùc ngoaïc tích cöïc trong caùc daây chuyeàn saûn xuaát coâng nghieäp . Caùc öùng duïng veà ñieàu khieån cuïc boä ngaøy caøng trôû neân loåi thôøi vaø laïc haäu bôûi söï haïn cheá veà ñieàu khieån , chi phí nhaân coâng . Giaûi phaùp ño löôøng vaø ñieàu khieån taäp trung ñaû vaø ñang toûa ra hieäu quaû trong caùc öùng duïng vöøa vaø nhoû , bôûi giaù thaønh , chaát löôïng ñieàu khieån , ñoä tin caäy , … Noù khaéc phuïc ñöôïc caùc nhöôïc ñieåm cuûa ñieàu khieån cuïc boä , ñieån hình laø heä thoáng SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition ) trong nhaø maùy caø pheâ bieân hoøa . Sô ñoà caáu truùc vaø chöùc naêng cuûa SCADA trong saûn xuaát caø pheâ . PC PLC THIEÁT BÒ,ÑOÁI TÖÔÏNG ÑIEÀU KHIEÅN Caáp ñieàu khieån giaùm saùt vaø thu nhaäp döõ lieäu Caáp ñieàu khieån Caáp hieän tröôøng a./ Caáp hieän tröôøng : Heä thoáng naøy coù khoaõng 80 ñieåm ño vaø ñieàu khieån . Caáp naøy bao goàm caùc thieát bò nhö ñoäng cô , van , sensor , … Tín hieäu töø caùc Sensor chuùng ñöôïc ñöa qua boä bieán truyeàn ( Transmitter ) ñeå ñöa tôùi caáp ñieàu khieån ( Ñoái vôùi tín hieäu töông töï caùc module Analog ) vaø caùch ly ñoái vôùi tín hieäu Logic - Digital ( Ví duï traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa 1 ñoäng cô naøo ñoù trong heä thoáng ). Caùc Actuator cuõng nhaän caùc tín hieäu ñieàu khieån töø caáp ñieàu khieån ñeå ñieàu khieån ñoái töôïng ( Chaúng haïn : Tín hieäu ñieàu khieån ñöa ra ñeå ñieàu khieån ñoä môû cuûa van laø 4 – 20 mA seû töông öùng vôùi goùc môû laø töø 0 ñeán 100% ). b./ Caáp ñieàu khieån : Laø 1 boä ñieàu khieån PLC ( Program Mable Logic Controller ) coù chöùc naêng xöû lyù , tính toaùn töø caùc giaù trò ñaàu vaøo ( Nhaän ñöôïc töø Sensor ) ñeå ñöa ra caùc quyeát ñòng ñieàu khieån , caûnh baùo … ñoàng thôøi caáp naøy cuõng thöôøng xuyeân göûi caùc traïng thaùi cuûa caùc thieát bò ôû caáp hieän tröôøng vaø cuûa chính noù leân caáp giaùm saùt vaø ñieàu khieån thoâng qua maïng Profibus ( Hoaïc caùp RS485 , RS 232 , RS442, caùp tín hieäu ). c./ Caáp ñieàu khieån giaùm saùt vaø thu nhaäp döõ lieäu : Bao goàm 4 maùy tính coù chöùc naêng sau : Ñieàu khieån quaù trình : Ngöôøi vaän haønh coù theå thay ñoåi caùc cheá ñoä ñieàu khieån , thay ñoåi caùc giaù trò ñaët tröôùc , coù theå can theäp tôùi töøng ñieåm (Tag) trong heä thoáng . Ñaëc bieät coù theå ñöa ra caùc yeâu caàu cho quaù trình saûn xuaát nhö : Taêng naêng xuaát hoaïc giaûm naêng xuaát, … Vôùi giaù trò ñaët ñoù caáp ñieàu khieån phaûi tính toaùn ñeå ñieàu khieån caùc nguyeân lieäu ñaàu vaøo , taêng löu löôïng doøng chaûy cuûa bôm ,… Giaùm saùt quaù trình : Ngöôøi vaän haønh coù theå giaùm saùt tình traïng hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc thieát bò trong heä thoáng ( VD : khi ñoäng cô ñang chaïy thì ñoäng cô coù maøu xanh , Khi ñoäng cô döøng thì coù maøu tro , khi ñoäng cô bò söï coá thì coù maøu ñoû ). Chuaån ñoaùn quaù trình : Caáp naøy coù theå ñöa ra caùc caûnh baùo veà quaù trình ( chaüng haïn nhö söï thieáu huït nguyeân lieäu ñaàu vaøo – Aùp suaát khoâng ñuû theo caøi ñaët , löu löôïng doøng chaûy khoâng ñaït …). Thu thaäp döõ lieäu : Caáp naøy seû thu thaäp , löu tröû löôïng tieâu toán nguyeân lieäu ñaàu vaøo cuõng nhö saûn löôïng ñaàu ra , caùc giaù trò caøi ñaët … Tín hieäu töø caùc Sensor vaø caùc Actuator ñöôïc ñöa veà trung taâm theo heä thoáng caùp truyeàn , chuùng ñöôïc noái tröïc tieáp tôùi caùc module ñaàu vaøo cuûa PLC . (Giao dieän chíng SCADA ñöôïc trình baøy trang beân ). 1./ Giôùi thieäu veà phaàn meàm cuûa heä thoáng : a./ Toång quan veà InTouch : InTouch laù 1 trong 25 module coâng nghieäp cuûa WONDERWARE . Giao dieän ngöôøi maùy InTouch HMI ñöôïc thieát keá ñeå moâ taû baèng bieåu töôïng vaø ñieàu khieån caùc quaù trình coâng nghieäp . Noù cung caáp cho caùc kyû sö 1 moâi tröôøng phaùt trieån deå daøng söû duïng vaø 1 chöùc naêng bao quaùt ñeå taïo nhanh choùng 1 giao dieän ngöôøi maùy trong coâng nghieäp . Söû duïng phaàn meàm InTouch 8.0 , cung caáp cho ngöôøi söû duïng moät moâi tröôøng phaùt trieån linh hoaït vaø caáu truùc ña naêng . Cho pheùp nhanh choùng taïo ra vaø trieån khai bieåu dieån baèng ñoà hoïa caùc quy trình coâng nghieäp . Phaàn meàm InTouch goàm nhöõng giao dieän sau : Giao dieän ñoà hoïa (GUI) : Ngöôøi söû duïng coù theå phaùt trieån caùc ñoà hoïa trong moâi tröôøng Window Maker TM cuûa InTouch vôùi raát nhieàu coâng cuï , bao goàm caùc thaønh phaàn ñoà thò chuaån , caùc hình aûønh bitmap , ActiveX Controls vaø caùc bieåu töôïng Symbol Factory - moät thö vieän ñoà hoïa caáp cao coù chöùa raát nhieàu caùc hình aûnh coâng nghieäp ñaû ñöôïc caáu hình tröôùc . Trình soaïn thaûo Quick Sript Editor Maïnh (QSE) : Vôùi trình soaïn thaûo Quick Sript Editor , taïo ra cho InTouch moät giao dieän HMI linh hoaït nhaát treân thò tröôøng . ÔÛ trình soaïn thaûo naøy coù theå cho ngöôøi söû duïng ngaên ngöøa ñöôïc caùc loåi khi ñang chaïy chöông trình . InTouch cho pheùp trieån khai nhanh choùng ( Developer ) caùc öùng duïng thuaän - nghòch giöûa moâi tröôøng Runtime vaø Diveloper khi nhaáp chuoät vaøo nuùt baám . Khaû naêng keát noái cao : InTouch cho pheùp ngöôøi söû duïng keát noái (Lieân keát ) vôùi baát kyø 1 saûn phaåm töï ñoäng hoùa naøo trong coâng nghieäp thoâng qua haøng traêm caùc I/O Server ( Nhieàu hôn baát kyø 1 saûn phaåm HMI naøo khaùc ) . Maùy chuû /khaùch : Caùc öùng duïng cuûa InTouch cuõng coù theå ñöôïc caøi ñaët vaøo moät moâi tröôøng khaùch /chuû. b./ Toång quan veà CEMAT : CEMAT laø heä thoáng ñieàu khieån chuyeân duïng cuûa haõng Siemens cho caùc nhaø maùy ( ÖÙng duïng nhieàu trong nhaø maùy Xi maêng ) . CEMAT ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng cuûa SIMATIC PCS7 - Heä ñieàu khieån quaù trình chính cuûa Siemens . CEMAT hoå trôï moät daûi roâng caùc tính naêng , ña phöông tieän bao goàm : Tích hôïp ccaù beûn veû Autocad vaø baûn veû maïch ñieän , veû phaàn cöùng . Tích hôïp baûn ñoà cuûa nhaø maùy ñeå deå daøng ñòng vò caùc vò trí . Hình aûnh ñöa veà töø caùc Sensor ñöôïc hieån thò toaøn boä treân maøn hình ñieàu khieån . CEMAT döïa treân SIMATIC PCS7 chaïy treân moâi tröôøng Window , Win XP . CEMAT söû duïng phaàn cöùng cuûa SIMATIC keát hôïp vôùi caùc PLC . 2./ PLC - ( Program mable Logic Coltroller ). S7 – 400 , CPU 415. ( CPU 415 khoâng coù giao tieáp DP) Giao tieáp DP Led baùo loåi giao tieáp DP Nguoàn pin noái töø beân ngoaøi Giao tieáp MPI Raûnh cho card nhôù Led baùo loåi CPU Caùc khoái cuûa PLC : PS CPU SM SM SM SM CP FM SM IM DI DO AI AO Khoái nguoàn (PS): Cung caáp ñieän aùp 5V / 24V cho caùc khoái , caùc module Khoái CPU : Ñaây laø boä xöû lyù caùc noäi dung maø ngöôøi söû duïng yeâu caàu Söõ duïng CPU 415 . Khoái tín hieäu (SM): Khoái ngoû vaøo digital : 24V DC , 120/230V AC Khoái ngoû ra digital : 24V DC , Relay Khoái ngoû vaøo Analog: Aùp ,doøng , Ñieän trôû , Caëp nhieät Khoái ngoû ra Anaog : Aùp , doøng . Khoái giao tieáp (IM): Khoái giao tieáp IM 460 , IM 461 , IM 463 , IM 467 cung caáp lieân laïc vôùi caùc kieåu giaù . UR1 (giaù thoâng duïng ) noái cho 18 khoái UR2 (giaù thoâng duïng ) noái cho 9 khoái ER1 (giaù môû roäâng ) noái cho 18 khoái ER2 (giaù môû roäng ) noái cho 9 khoái . Khoái chöùc naêng (FM): Thöïc hieän nhöõng chöùc naêng ñaëc bieät . Ñeám Ñònh vò Ñieàu khieån hoài tieáp . Xöû lyù truyeàn thoâng (CP): Cung caáp nhöõng tieän ích veà maïng nhö: Keát noái ñieåm – ñieåm ( Point to point ) PROFIBUS Ethernet coâng nghieäp . Sô ñoà laép ñaët : 3./ Bieán taàn : Trong coâng nghieäp coù raát nhieàu loaïi bieán taàn cuûa caùc haõng noåi tieáng nhö OMRON , MITSUMITSI , HITACHI, SIEMENS , TELEMECANIQUUE , … vaø tuøy töøng nhaø maùy maø öùng duïng coâng ngheä, thieát bò khaùc nhau . Nhaø maùy caø pheâ bieân hoøa öùng duïng bieán taàn Danfoss cuûa ñam maïch ( Danfoss laø 1 taäp ñoøan xuyeân quoác gia neân bieán taàn ñöôïc saûn xuaát ôû Ñan maïch , Anh , ñöùc ) . ôû vieät nam bieán taàn danfoss ñaû ñöôïc öùng duïng trong caùc nhaø maùy cung caáp nöôùc ( Haø noâi , haûi phoøng ) vaø trong lænh vöïc daàu khí , vaø noù coù raát nhieàu series . Döôùi ñaây laø loaïi bieán taàn series VLT 5000 . VLT- 5000 HÌNH DAÏNG INVERTER - VLT DANFOSS Thoâng soá Inverter – VLT 5000 : Nguoàn chính ( Mains Supply ) L1 , L2 , L3 Ñieän aùp nguoàn 220V -- 380V 3 pha 380V -- 500V 3 pha 550V - 600V 3 pha Taàn soá nguoàn 48 / 62 Hz I ngaén maïch lôùn nhaát 100.000 A Ñieän aùp ra 0 ñeán 100 % Ñieän aùp nguoàn Taàn soá ra 0 ñeán 132 Hz Heä soá coâng suaát ñaït Cosj = 0.98 Moâtor hoaït ñoäng U = 200 – 220V U = 380 - 500V U = 550 - 600V Taàn soá Motor f = 50 - 60 Hz Card ñieàu khieån 24VDC U = 24VDC ( Keát noái vôùi chaân 12 , 18 , 27 ) Contol Card Digital input Contol Card Analog Input Keát noái vôùi maùy tính qua RS485 Keát noái Profibus S5 , S7. Daûy coâng suaát ñoäng cô töø 0.18 KW tôùi 500KW Ñieän aùp töø 200V tôùi 600V. SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ 1 . Boä loïc RFI 2. Boä chænh löu 3 pha ( AC _ DC ) 3. Maïch trung gian ñieän aùp DC = AC 4. Boä bieán ñoåi ngòch löu ( DC - AC ) vôùi taàn soá bieán ñoåi 5. Ñoäng cô M 6. Boä ñieàu khieån . Hình daùng laép ñaët : Öu ñieån cuûa Inverter Danfoss: Cung caáp vaø toái öu hoùa quy trình ñieàu khieån löu löôïng , aùp löïc caùc toå bôm Töï ñoäng ñieàu chænh , tieát kieäm ñaùng keå naêng löôïng tieâu thuï ñieän cuûa bôm Töï ñoäng ñaûo hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô theo thôøi gian ñaët tröôùc Keát noái ñöôïc vôùi maùy tính vaø caùc heä SCADA Haïn cheá ñöôïc doøng khôûi ñoäng cao, daûi coâng suaát roäâng , taêng toác nhanh , moâ mem khôûi ñoäng cao Hieån thò caùc thoâng soá cuûa ñoäng cô vaø bieán taàn … 4./ Sô löôïc veà PLC S7 – 300. Khoái nguoàn (PS): Coù nhieäm vuï bieán ñoåi ñieän aùp töø 220V AC thaønh 24V DC cung caáp cho PLC vaø caùc module. Khoái CPU : Laø khoái xöû lyù trung taâm . Khoái tín hieäu (SM): Khoái ngoû vaøo digital : 24V DC , 120/230V AC Khoái ngoû Ra digital : 24V DC Khoái ngoû vaø Analog : + Aùp , Doøng , Ñieän trôû , Caëp nhieät Khoái ngoû ra Analog : + Aùp , Doøng Khoái giao tieáp (IM): Khoái IM360/IM361 vaø IM365 duøng ñeå noái nhieàu caáu hình chuùng ñieàu khieån caùc Bus cuûa ccaù giaù . Khoái chöùc naêng (FM): Theå hieän nhöõng chöùc naêng ñaëc bieät Ñeám Ñònh vò Ñieàu khieån hoái tieáp . Khoái xöû lyù truyeàn thoâng (CP): Cung caáp nhöõng tieän nghi lieân laïc sau : Noái ñieåm – ñieåm Maïng PROFIBUS Ethernet coâng nghieäp . Caùc nhôù : Duøng löu noäi dung chöông trình maø khoâng caàn pin trong thôøi gian maát ñieän . Coång giao tieáp DP ñeå noái tröïc tieáp caùc ngoû vaøo /ra cuûa CPU ( Tuøy töøng loaïi CPU môùi coù ). 5./ Nhaän xeùt veà heä thoâng ñieàu khieån : Vôùi heä thoáng SCADA ñöôïc öùng duïng trong nhaø maùy ñaû laøm cho heä thoáng trôû neân hieän ñaïi , töø khaâu ñaàu vaøo cho tôùi ñaàu ra hoaøn toaøn töï ñoäng , theo daây chuyeàn kheùp kíp . Chi phí nhaân coâng ñöôïc giaûm ñaùng keå , ñieàu khieån linh hoaït ,luoân luoân naém baét ñöôïc tình traïng hoaït ñoäng cuûa caùc thieát bò , vaän haønh moät caùch ñaùng tin caäy . Tuy nhieân heä thoâng naøy khi thieát keá vaø laép ñaët khaù laø phöùc taïp ñoøi hoûi ngöôøi kyû sö phaûi coù trình ñoä chuyeân saâu , toán nhieàu thieát bò ( Ña soá laø caùc thieát bò cuûa caùc haõng uy tieán vaø hieän ñaïi ) ñaëc bieät laø caùc thieát bò ño löôøng , thieát bò phaûn hoài ,… Caùc sô ñoà ñieän vaø sô ñoà ñieàu khieån . C./ KHAÛO SAÙT MAÙY ÑOÙNG GOÙI CAØ PHE SÖÕA HOØA TAN ( MAÙY VOLPAK – MAÙY BOSSAR ) Nhieäm vuï cuûa maùy VOLPAK vaø maùy BOSSAR laø ñoùng goùi , bao bì cho saûn phaåm caø pheâ (Caø pheâ hoøa tan , caø pheâ söõûa , caø pheâ saâm söõa , nguû coác dinh döôõng ) . Ñaây cuõng laø coâng ñoaïn cuoái cuøng trong quy trình saûn xuaát caø pheâ hoøa tan . Sô ñoà khoái hoaït ñoäng cuûa maùy VOLPAK : Bao bì caø pheâ söõa , caø pheâ hoøa tan , nguû coác Baêng keùo laøm phaüng bao bì vaø taïo neáp bao Haøn 2 meùp bao ngang vaø meùp bao döôùi Baám xeù meùp bao , in maõ saûn xuaát Caét bao Môû mieäng bao , phun khí laøm roäng ruoät bao Vaøo caø pheâ hoøa tan ( hoaïc caø pheâ söõa , nguû coác ) Haøn meùp bao treân ( haøn mieäng bao ) Caø pheâ hoøa tan (Caø pheâ söõa , nguû coác ) 20g 1./ Thoâng tin veà maùy: Maùy VOLPAK S – 165D ( Taây ban nha saûn xuaát ) Bao goàm 10 maùy vaø 2 maùy BOSSAR B – 3200 ( trung quoác ). Hai loaïi maùy naøy hoaït ñoäng theo nguyeân lyù khaùc nhau , Khaùc nhau laø soá löôïng ñoùng bao moåi laàn ( maùy Volpak bao moåi laàn laø 2 goùi , Maùy Bossar bao moåi laàn laø 4 goùi ) . Maùy ñöôïc ñieàu khieån hoaøn toaøn töï ñoäng thoâng qua thieát bò ñieàu khieån PLC (CQM1 ) cuûa haõng OMRON vôùi caùc tính naêng sau : a./ Töï ñoäng kieåm tra traïng thaùi bao bì , ngöng hoaït ñoäng khi phaùt hieän thaáy heát bao bì, nhaän bieát bao bì thoâng qua boä caûm bieán quang ñieän , ñaët gaàn truïc bao bì vaø tín hieäu maøy ñöôïc göûu veà PLC ñeå xöõ lyù. b./ Töï ñoäng hieäu chænh khoaõng caùch caét giöõa caùc meùp bao khi coù söï cheân leäc khoaõng caùch naøy . Taùc vuï naøy ñöôïc nhaän bieát thoâng qua boâ phaùt thu quang ñieän nhaèm phaùt hieän vò trí meùp bao . Tín hieäu naøy ñöôïc göûu tröïc tieáp veà PLC ñeå xöû lyù vaø hieäu chænh haûm tay ñaåy gaép ñuùng luùc . c./ Töï ñoäng ñònh löôïng caø pheâ vaøo bao , xaùc ñònh caùc saûn phaåm bò loåi , caùc saûn phaåm khoâng ñuû troïng löôïng , hieån thò soá löôïng saûn phaåm toát , soá löôïng saûn phaåm bò loåi treân maøn hình hieån thò . Taùc vuï naøy ñöôïc thöïc hieän nhôø hai boä phaùt thu quang ñieän ñeám soá goùc quay cuûa hai motor ñònh löôïng thoâng qua caùc ñæa raûnh raêng cöa .( Hai motor naøy coù maùy laø motor naøy coù maùy laø motor KÑB vaø coù maùy laø Sevor Motor ). d./ Töï ñoäng ñònh löôïng caø pheâ roùt vaøo pheåu vaø döøng heä thoáng neáu caø pheâ heát hoaïc baát cöù loåi naøo saåy ra trong quaù trình hoaït ñoäng . Taùc vuï naøy ñöôïc thöïc hieän nhôø caûc bieán möùc caø pheâ vaø caùc contac haønh trình gaén treân cöûa cuûa maùy . e./ Maùy söû duïng 4 boä ñieàu khieån nhieät ñoä ( temperature Control ) Vôùi 4 Themocouple ñieàu khieån nhieät ñoä caùc thanh haøn meùp . Nhieät ñoä cuûa meùp haøn naøy ñöôïc caøi ñaët khoaõng 65 – 70 oC. f./ Maùy söû duïng boä bieán taàn ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô truïc chính , Vieäc taêng toác ñoä ñoäng cô truïc chính gaén vôùi vieäc taêng naêng suaát cuûa maùy , cuûa daây chuyeàn ñoùng goùi , söû duïng bieán taàn goïn nheï vaø ñieàu khieån linh hoaït trong quaù trình ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô . Ñoäng cô truïc chính daån ñoäng theo nguyeân lyù “coùt cam “. g./ Ñeå thuaän tieän cho vieäc ñieàu khieån vaø giaùm saùt trong quaù trình saûn xuaát . Söõ duïng coång giao tieáp RS232 giao tieáp vôùi thieát bò ñieàu khieån Monitor cho pheùp hieån thò traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa maùy vaø ngöôøi ñieàu khieån coù theå thay ñoåi tröïc tieáp caùc thoâng soá trng quy trình saûn xuaát cho phuø hôïp treân Monitor . 2./ Nhaän xeùt : Vôùi vieäc söõ duïng thieát bò ñieàu khieån thoâng duïng laø PLC vaøo maùy ñoùng goùi caø pheâ söõa ,thì maïch ñieàu khieån taïo neân raát goïn nheï laøm vieäc tin caäy , deå daøng kieåm soaùt caùc quaù trình saûn xuaát thoâing qua caùc tín hieäu phaûn hoài vaø quaù trình laäp trình cho PLC . 3./ Thoâng tin veà PLC cuûa OMRON. OMRON cho ra ñôøi nhieàu loaïi PLC vaø caùc phaàn meàm laäp trình khaùc nhau : Khôûi ñaàu vôùi phaàn meàm Sysmac Support Software phaàn meàm naøy chaïy treân DOS ñaây laø phaàn meàm ñôn giaûn . Naêm 1997 - OMRON cho ra ñôøi phaàm meàm SYSWIN cho pheùp taän duïng caùc söùc maïnh cuûa heä ñieàu haønh Windows . Cho pheùp laäp trình haàu heát caùc loïa PLC cuûa OMRON Naêm 1999 - OMRON cho ra ñôøi 1 loaïi PLC môùi ñoù laø CS1 vaø cho ñeán nay ñaû coù raát nhieàu loaïi nhö CPM , CQM … Phaàm meàm laäp trình : Ngoaøi syswin ra môùi ñaây OMRON cho ra ñôøi phaàn meàm môùi ñoù laø CX – Progammer . Noù coù haàu heát caùc chöùc naêng cuûa caùc phaàn meàm tröôùc . 4./ Moät soá loaïi PLC cuûa OMRON. Series Model CPU Type CS1 - Series CS1G CPU 42 , CPU 43 , CPU 44 , CPU 45 CS1 - Series CS1H CPU 63 , CPU 64 , CPU 65 , CPU 66, CPU 67 CV - Series CV 1000 CPU 01 CV - Series CV 2000 CPU 01 CV - Series CV 500 CPU 01 CV - Series CVM1 CPU 01 , CPU1 CV - Series CVM1 – V2 CPU 01 , CPU 11 , CPU 21 CV - Series C1000H CPU 01 CV - Series C2000H CPU 01 CV - Series C200H CPU 01, CPU02 , CPU03 , CPU11 , CPU21, CPU 22 , CPU 23 , CPU 31 CV - Series C200HE CPU11 , CPU32 , CPU42 CV - Series C200HE - Z CPU11 , CPU32 , CPU42 CV - Series C200HG CPU33 , CPU43 , CPU53 , CPU63 CV - Series C200HG - Z CPU33 , CPU43 , CPU53 , CPU63 CV - Series C200HS CPU01 , CPU03 , CPU21 , CPU 31 , CPU 33 CV - Series C200HX CPU34 , CPU44 , CPU54 , CPU64 CV - Series C200HX - Z CPU34 , CPU44 , CPU54 , CPU64 CPU65 ,CPU85 CV - Series CPM1 (CPM1A) CPU10, CPU20 , CPU30, CPU40 ,… CV - Series CQM1(CQM- H) CPU11, CPU21 , CPU41, CPU42, CPU43, CPU44, CPU45 , CPU51. 5./ Thoâng tin veà CQM1 : a./ Hình daùng : b./ Caùc thoâng soá : Phöông phaùp laäp trình Sô ñoà hình thang Ñieàu khieån ngoû vaøo / ra Theo voøng queùt , xuaát ra tröïc tieáp , C trình ngaét Ñoä daøi caâu leänh 1 – 4 wort / leänh , 1 ñòa chæ / leänh (1 wort = 2byte = 16 bit ) Soá leänh 115 leänh ( trong ñoù coù 14 leänh cô baûn vaø 105 leänh ñaëc bieät VD : MOVE ) Thôøi gian xöû lyù Ñoái vôùi leänh cô baûn töø 0.50 --- 1.50 µs Ñoái vôùi leänh ñaëc bieät thì maát 24 µs Soá ngoû vaøo / ra 128 Bít ngoû vaøo ( Input ) Bít ngoû vaøo ( Output ) Baét ñaàu baèng ñòa chæ IR 00000 Baét ñaàu baèng ñòa chæ IR 10000 Time /counter 512 Timr/Couter (TIM/CNT 000 to TIM/CNT 511) Trong 512 TIM/CNT söõ duïng time 0 to 2 laøm boä ñeám toác ñoä cao Keát noái maùy tính RS232 Laäp trình baèng phaàn meàm CX - Programer Phaàn III MO HÌNH THÖÏC TEÁ Ñaây laø 1 moâ hình thu nhoû coù teân “ Heä thoáng choïn ngaên bôm caø vaø ñònh löông xay caø “ Quy trình naøy trong thöïc teá thì khaù nhieàu thieát bò hieän ñaïi , bao goàm caùc van ñieàu khieån vaø boä ñòng vò , Senssor , Loadcell , vaø ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua maùy tính trung taâm . Trong moâ hình thu nhoû em chæ ñieàu khieån theo quy trình baùn töï ñoäng . Coâng duïng cuûa moâ hình laø 1 khaâu quan troïng khoâng theå thieáu trong quaù trình saûn xuaát caø pheâ hoøa tan noù coøn coù taùc duïng ñònh löôïng caø vaøo trích ly töông öùng vôùi töøng loaïi laø bao nhieâu kyù trong moåi laàn trích ly , töø phoøng ñieàu khieån ngöôøi kyû sö vaän haønh heä thoáng coù theå ñöa ra quy trình saûn xuaát theo coâng ngheä , baèng caùch caøi ñaët cho noù ( VD : loaïi 1 laø bao nhieâu kyù , loaïi 2 laø bao nhieâu kyù …). Trong moâ hình thu nhoû vì khoâng coù thôøi gian neân em chæ laøm ñôn giaûn khoâng coù caùc thieát bò tieân tieán tuy nhieân moâ hình vaån ñaùp öùng ñöôïc theo coâng ngheä saûn xuaát cuûa nhaø maùy . Caùc thieát â bò söû duïng trong moâ hình bao goàm rôle , contactor , contac haønh trình , nuùt nhaán , rôle thôøi gian , van Solenoi ñeøn baùo , ñoäng cô DC. Phaàn IV KEÁT LUAÄN & PHUÏ LUÏC š & › Qua thôøi gian thöïc taäp taïi nhaø maùy em ñaû laøm quen vôùi moâi tröôøng saûn xuaát coâng nghieäp , reøn luyeän cho em taùc phong coâng nghieäp , tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi caùc heä thoáng saûn xuaát , heä thoáng ñieàu khieån vaø giaùm saùt cuûa nhaø maùy . Beân caïnh ñoù em coù dòp kieåm tra laïi nhöõng kieán thöùc ñaû hoïc ôû nhaø tröøôøng , boå sung vaøo nhöõng kieán thöùc maø em chöa coù , coäng theâm vaøo ñoù laø nhöõng kieán thöùc cuûa caùc anh chò ñi tröôùc . Neân em ñieàu kieän heä thoâng laïi thaønh kieán thöùc rieâng cho baûn thaân . Trong quaù trình thöïc taäp trong nhaø maùy coù raát nhieàu caùc thieát bò ñieàu khieån vaø hieän ñaïi , heä thoáng ñieàu khieån vaø giaùm saùt SCADA ,bieán taàn , caùc loaïi PLC , Caùc loaïi Sensor ( Nhö boä ño nhieät , ño löu löôïng , ño möùc nöôùc , caùc van löu löôïng , van ñieàu khieån vaø boäâ ñònh vò …) töø ñoù em coù ñònh höôùng vaø tìm hieåu veà caùc thieát bò maø trong coâng nghieäp aùp duïng ña soá . Tuy nhieân vì ñang trong thôøi gian saûn xuaát neân coù nhöõng thieát bò em chæ ñöôïc laøm quen ,tham khaûo qua vaø töï tìm taøi lieäu ngieân cöùu , vaø 1 soá thieát bò em ñaû ñöôïc tröïc tieáp laép ñaët , vaø nhieàu taøi lieäu maø coù lieân quan ñeán quy trình coâng ngheä thì khoâng ñöôïc tham khaûo . Do thôøi gian vaø kieán thöùc coù haïn neân nhöõng giì em hoïc hoûi ñöôïc em ñaû heä thoáng hoùa , vieát leân cuoán baùo caùo naøy . Qua ñoù cho em göûu lôøi bieát ôn ñeán caùc thaày, coâ trong tröôøng ñaû truyeàn ñaït cho em nhöõng kieán thöùc veà chuyeân moân cuõng nhö veà taùc phong cuûa moät ngöôøi sinh vieân khi ra tröôøng . Em xin chaân thaønh caûm ôm nhaø maùy caø pheâ bieân hoøa ñaû taïo ñieàu kieän cho em ñöôïc thöïc taäp taïi nhaø maùy vaø caùc anh , chò trong nhaø maùy ñaû nhieät tình höôùng daån em trong thôøi gian em thöïc taäp taïi nhaø maùy . SVTH: NGO THEÁ CAÀN Phaàn V TAØI LIEÄU THAM KHAÛO - Heä thoáng ñieàu khieån baèng khí neùn - thuûy löïc Ts: Nguyeãn Ngoïc Phöông - PLC Omron loaïi CQM1 . - PLC Siemens . - Bieán taàn - Danfoss. - Töï ñoäng hoùa ño löôøng vaø ñieàu khieån . - Giaùo trìng caùc boä caûm bieán . HEÁT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tập tốt nghiệp ngành - điện khí hóa – cung cấp điện- Công ty cổ phần Vinacapé Biên Hòa.doc