Điều khiển từ xa các thiết bị điện

Lêi nãi ®Çu ThÕ kû 21 lµ kû nguyªn huy hoµng cña x· héi th«ng tin vµ ®iÖn tö. Lµ thêi kú tõng b­íc biÕn nh÷ng ­íc m¬ t­ëng chõng nh­ chØ cã trong thÇn tho¹i cña loµi ng­êi trong qu¸ khø trë thµnh sù thËt. Vµ c«ng lao kh«ng thÓ phñ nhËn ®ã chÝnh lµ sù ®ãng gãp v« cïng to lín cña ngµnh ®iÖn tö . Ngµnh ®iÖn tö ngµy cµng ®em l¹i nh÷ng phÐp mµu kú diÖu cho cuéc sèng cña chóng ta , mét cuéc sèng trµn ngËp trong c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i. Con ng­êi ngµy cµng ®­îc ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn mét c¸ch ®Çy quyÒn n¨ng d­íi sù phôc vô tËn t×nh vµ tuyÖt ®èi chung thµnh cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö . §Æc biÖt lµ lÜnh vùc kü thuËt sè, vµ ®Æc biÖt h¬n n÷a lµ c«ng nghÖ vi m¹ch th«ng minh, c«ng nhÖ Vi §iÒu KhiÓn. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö ngµy cµng tá ra th«ng minh h¬n, biÕt lµm hµi lßng chñ nh©n h¬n. Cuéc sèng giê ®©y ®· kh«ng thÓ ®Õm næi c¸c thiÕt bÞ ®iªn tö hiÖn ®¹i ë kh¾p mäi n¬i Trªn thùc tÕ ®ã, còng nh­ trªn tinh thÇn yªu khoa häc kü thuËt vµ nhÊt lµ yªu ®iÖn tö, chóng t«i, nh÷ng ng­êi sinh viªn ®iÖn tö cña tr­êng §H S­ Ph¹m Kü ThuËt H­ng Yªn, còng mang bªn m×nh rÊt nhiÒu hoµi b·o vµ nh÷ng ý t­ëng míi mÎ. Vµ h«m nay, chóng t«i tù hái m×nh r»ng ®· lµ sinh viªn ®iÖn tö, t¹i sao b¹n l¹i kh«ng lµm cho cuéc sèng trong gia ®×nh cña b¹n trë lªn thËt hiÖn ®¹i vµ tiÖn nghi h¬n, trong khi b¹n cã ®ñ kh¶ n¨ng ? Vµ thÕ lµ chóng t«i ®· n¶y ra mét ý t­ëng tuy kh«ng cßn lµ míi mÎ nh­ng rÊt cã ý nghÜa ®èi víi gia ®×nh.VËy lµ chóng t«i ®· quyÕt ®Þnh ®Õn víi ®Ò tµi: “ §iÒu KhiÓn Tõ Xa C¸c ThiÕt BÞ §iÖn” .NghÜa lµ b¹n chØ cÇn ngåi mét chç vµ ra lÖnh cho bÊt kú thiÕt bÞ nµo trong nhµ mµ b¹n muèn. Tuy ®· thµnh c«ng nh­ng tÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu xãt vµ ch­a thÓ lµ tèi ­u. VËy mong c¸c b¹n th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho chóng t«i . Cuèi cïng, chóng t«i xin ®­îc c¶m ¬n c¸c thÇy trong khoa §-§T ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó chóng t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2092 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều khiển từ xa các thiết bị điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy h­íng dÉn vÒ “®Ò tµi ®iÒu khiÓn tõ xa c¸c thiÕt bÞ ®iÖn” . ************************************************** ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Lêi nãi ®Çu ThÕ kû 21 lµ kû nguyªn huy hoµng cña x· héi th«ng tin vµ ®iÖn tö. Lµ thêi kú tõng b­íc biÕn nh÷ng ­íc m¬ t­ëng chõng nh­ chØ cã trong thÇn tho¹i cña loµi ng­êi trong qu¸ khø trë thµnh sù thËt. Vµ c«ng lao kh«ng thÓ phñ nhËn ®ã chÝnh lµ sù ®ãng gãp v« cïng to lín cña ngµnh ®iÖn tö . Ngµnh ®iÖn tö ngµy cµng ®em l¹i nh÷ng phÐp mµu kú diÖu cho cuéc sèng cña chóng ta , mét cuéc sèng trµn ngËp trong c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i. Con ng­êi ngµy cµng ®­îc ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn mét c¸ch ®Çy quyÒn n¨ng d­íi sù phôc vô tËn t×nh vµ tuyÖt ®èi chung thµnh cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö . §Æc biÖt lµ lÜnh vùc kü thuËt sè, vµ ®Æc biÖt h¬n n÷a lµ c«ng nghÖ vi m¹ch th«ng minh, c«ng nhÖ Vi §iÒu KhiÓn. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö ngµy cµng tá ra th«ng minh h¬n, biÕt lµm hµi lßng chñ nh©n h¬n. Cuéc sèng giê ®©y ®· kh«ng thÓ ®Õm næi c¸c thiÕt bÞ ®iªn tö hiÖn ®¹i ë kh¾p mäi n¬i Trªn thùc tÕ ®ã, còng nh­ trªn tinh thÇn yªu khoa häc kü thuËt vµ nhÊt lµ yªu ®iÖn tö, chóng t«i, nh÷ng ng­êi sinh viªn ®iÖn tö cña tr­êng §H S­ Ph¹m Kü ThuËt H­ng Yªn, còng mang bªn m×nh rÊt nhiÒu hoµi b·o vµ nh÷ng ý t­ëng míi mÎ. Vµ h«m nay, chóng t«i tù hái m×nh r»ng ®· lµ sinh viªn ®iÖn tö, t¹i sao b¹n l¹i kh«ng lµm cho cuéc sèng trong gia ®×nh cña b¹n trë lªn thËt hiÖn ®¹i vµ tiÖn nghi h¬n, trong khi b¹n cã ®ñ kh¶ n¨ng ? Vµ thÕ lµ chóng t«i ®· n¶y ra mét ý t­ëng tuy kh«ng cßn lµ míi mÎ nh­ng rÊt cã ý nghÜa ®èi víi gia ®×nh.VËy lµ chóng t«i ®· quyÕt ®Þnh ®Õn víi ®Ò tµi: “ §iÒu KhiÓn Tõ Xa C¸c ThiÕt BÞ §iÖn” .NghÜa lµ b¹n chØ cÇn ngåi mét chç vµ ra lÖnh cho bÊt kú thiÕt bÞ nµo trong nhµ mµ b¹n muèn. Tuy ®· thµnh c«ng nh­ng tÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu xãt vµ ch­a thÓ lµ tèi ­u. VËy mong c¸c b¹n th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho chóng t«i . Cuèi cïng, chóng t«i xin ®­îc c¶m ¬n c¸c thÇy trong khoa §-§T ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó chóng t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. PhÇn 1 : giíi thiÖu ®Ò tµi ************************** 1. Tªn ®Ò tµi : ThiÕt kÕ hÖ thèng : §iÒu khiÓn tõ xa c¸c thiÕt bÞ ®iÖn §iÒu khiÓn tõ xa lµ mét øng dông ®· trë nªn rÊt phæ biÕn trong sinh ho¹t gia ®×nh ngµy nay. Ch¼ng h¹n nh­ : TiVi , Antena , M¸y §iÒu hoµ , §Çu m¸y nghe nh¹c, Giµn loa Home Theatre kh«ng d©y, §å ch¬i trÎ em …. Sù cã mÆt cña chiÕc §KTX lµm cho cuéc sèng trë lªn thËt hiÖn ®¹i vµ tiÖn lîi . NÕu nh­ trong nhµ b¹n cã thªm mét chiªc §KTX cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn n÷a th× l¹i cµng tuyÖt vêi. Chóng ta hoµn toµn cã thÓ lµm ®iÒu ®ã cho c¨n nhµ cña m×nh mét c¸ch dÔ dµng. NghÜa lµ thay cho viÖc ph¶i ®øng dËy t¾t qu¹t , bËt ®iÖn ,...th× giê ®©y chØ víi mét chiÕc ®iÒu khiÓn tõ xa trong tay b¹n chØ cÇn ngåi mét chç vµ nhÊn phÝm lµ cã thÓ ra lÖnh cho bÊt kú thiÕt bÞ nµo mµ b¹n muèn. 2. ý t­ëng : - Dïng R¬le tõ ®Ó ®ãng ng¾t cho c¸c æ c¾m ®iÖn 220 V, mçi æ c¾m dïng cho mét thiÕt bÞ - Dïng transistor lµm viÖc ë chÕ ®é kho¸ ®iÖn tö ®Ó kÐo R¬le mçi khi cã bit 1 ®iÒu khiÓn cho bazo cña transistor - Dïng V§K 89C51 ®Ó lËp tr×nh nhËn m· lÖnh tõ §KTX vµ xuÊt ra bit ®iÒu khiÓn cho transistor - Sö dông sãng hång ngo¹i lµm tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ xa , Dïng Remote TiVi Sony ®Ó ph¸t sãng hång ngo¹i vµ ®­a ra m· lÖnh ®iÒu khiÓn , - Dïng cæng P2 cña V§K 89C51 lµm 8 ®Çu ra ®iÒu khiÓn 8 thiÕt bÞ øng víi c¸c phÝm tõ 1 à 8 trªn Remost Sony. - Mçi phÝm võa lµ bËt võa lµ t¾t, sau mçi lÇn nhÊn th× ®¶o tr¹ng th¸i. PhÇn 2 : thiÕt kÕ phÇn cøng ******************************** Ch­¬ng 1 C¸c thµnh phÇn m¹ch ®iÖn 1.1. Vi §iÒu KhiÓn 89C51 1.1.1 Kh¸i qu¸t chung : Vi ®iÒu khiÓn 89C51 b¶n chÊt lµ mét hÖ Vi xö lý: S¬ ®å khèi V§K AT89C51 §Æc tÝnh 89C51 ROM 4K byte RAM 128 byte Bé ®Þnh thêi 2 Ch©nvµ ra/cæng 32/4 Cæng nèi tiÕp 1 C¸c ng¾t 6 1.1.2. S¬ ®å ch©n : IC AT89C51 AT89C51 gåm 40 ch©n, trong ®ã 32 ch©n dµnh cho c¸c cæng vµo ra P0, P1, P2, P3, mçi cæng 8 ch©n . C¸c ch©n cßn l¹i ®­îc dµnh cho nguånVcc, GND, c¸c ch©n ®Çu vµo vµ ra cña bé dao ®éng XTAL1 vµ XTAL2, ch©n RST ch©n lÖnh chèt ®Þa chØ ALE , ch©n cho phÐp truy cËp bé nhí ngoµi , cho phÐp cÊt ch­¬ng tr×nh . - Ch©n sè 40 lµ ch©n nguån cung cÊp +5V cho chÝp - Ch©n sè 20 lµ GND. - Ch©n 19 vµ 18 lµ XTAL1 vµ XTAL2 ,lµ ®Çu vµo vµ ra cña bé dao ®éng OSC trong chip . Bªn trong 89C51 cã mét bé dao ®éng nh­ng nã cÇn mét kh©u t¹o tÇn sè dao ®éng chuÈn nh­ th¹ch anh 11,0592 MHz . - Ch©n sè 9 lµ ch©n RESET , tÝch cùc ë møc cao .NÕu ®Æt møc cao tíi ch©n nµy th× bé vi ®iÒu khiÓn sÏ trë vÒ tr¹ng th¸i mÆc ®Þnh ban ®Çu.. - Ch©n 31 lµ , hä 8051 nh­ 8751, 98C51 hoÆc DS5000 ®Òu cã ROM trªn chÝp l­u cÊt ch­¬ng tr×nh. Trong c¸c tr­êng hîp nh­ vËy th× ch©n ®­îc nèi tíi VCC . §èi víi c¸c thµnh viªn cña hä nh­ 8031 vµ 8032 mµ kh«ng cã ROM trªn chÝp th× m· ch­¬ng tr×nh ®­îc l­u cÊt ë trªn bé nhí ROM ngoµi vµ chóng ®­îc n¹p cho 8031/32. Do vËy, ®èi víi 8031 th× ch©n ph¶i ®­îc nèi ®Êt ®Ó b¸o r»ng m· ch­¬ng tr×nh ®­îc cÊt ë ngoµi. cã nghÜa lµ truy cËp ngoµi (External Access) vµ nã kh«ng ®­îc ®Ó hë. - Ch©n 29 lµ (Program Store Enable), §©y lµ ch©n ®Çu ra cho phÐp cÊt ch­¬ng tr×nh - Ch©n 30 lµ ALE , Ch©n cho phÐp chèt ®Þa chØ , ALE lµ ch©n ®Çu ra tÝch cùc cao. - Cæng P0 (tõ ch©n 32 ®Õn 39), Nã cã thÓ ®­îc dïng nh­ cæng ®Çu ra, ®Ó sö dông c¸c ch©n cña cæng P0 võa lµm ®Çu ra, võa lµm ®Çu vµo th× mçi ch©n ph¶i ®­îc nèi tíi mét ®iÖn trë 10kW lªn +5V. §iÒu nµy lµ do mét thùc tÕ lµ cæng P0 lµ mét m¸ng më kh¸c víi c¸c cæng P1, P2 vµ P3. Kh¸i niÖm m¸ng më ®­îc sö dông trong c¸c chÝp MOS vÒ chõng mùc nµo ®ã nã gièng nh­ C«-lec-t¬ hë ®èi víi c¸c chÝp TTL. Trong bÊt kú hÖ thèng nµo sö dông 8751, 89C51 hoÆc DS5000 ta th­êng nèi cæng P0 tíi c¸c ®iÖn trë kÐo. Víi nh÷ng ®iÖn trë kÐo ngoµi ®­îc nèi khi t¸i lËp cæng P0 ®­îc cÊu h×nh nh­ mét cæng ®Çu ra. - Cæng P1 (tõ ch©n 1 ®Õn ch©n 8), nã cã thÓ ®­îc sö dông nh­ ®Çu vµo hoÆc ®Çu ra. So víi cæng P0 th× cæng nµy kh«ng cÇn ®Õn ®iÖn trë kÐo v× nã ®· cã c¸c ®iÖn trë kÐo bªn trong. §Ó biÕn cæng P1 thµnh ®Çu vµo th× nã ph¶i ®­îc lËp tr×nh b»ng c¸ch ghi 1 ®Õn tÊt c¶ c¸c bit cña nã. - Cæng P2 (tõ ch©n 21 ®Õn 28). Nã cã thÓ ®­îc sö dông nh­ ®Çu vµo hoÆc ®Çu ra gièng nh­ cæng P1 , §Ó t¹o cæng P2 nh­ ®Çu vµo th× nã ph¶i ®­îc lËp tr×nh b»ng c¸ch ghi c¸c sè 1 tíi tÊt c¶ c¸c ch©n cña nã. - Cæng P3 (tõ ch©n 10 ®Õn ch©n 17). Nã cã thÓ ®­îc sö dông nh­ ®Çu vµo hoÆc ®Çu ra. MÆc dï cæng P3 ®­îc cÊu h×nh nh­ mét cæng ®Çu ra khi t¸i lËp, nh­ng ®©y kh«ng ph¶i lµ c¸ch nã ®­îc øng dông phæ biÕn nhÊt. Cæng P3 cã chøc n¨ng bæ sung lµ cung cÊp mét sè tÝn hiÖu quan träng ®Æc biÖt ch¼ng h¹n nh­ c¸c ng¾t. BÝt cña cæng P3 Chøc n¨ng Ch©n sè P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 NhËn d÷ liÖu (RXD) Ph¸t d÷ liÖu (TXD) Ng¾t 0(INT0) Ng¾t 1(INT1) Bé ®Þnh thêi 0 (TO) Bé ®Þnh thêi 1(T1) Ghi (WR) §äc (RD) 10 11 12 13 14 15 16 17 C¸c bit P3.0 vµ P3.1 ®­îc dïng ®Ó nhËn vµ ph¸t d÷ liÖu trong truyÒn th«ng nèi tiÕp. C¸c bit P3.2 vµ P3.3 ®­îc dµnh cho c¸c ng¾t ngoµi. Bit P3.4 vµ P3.5 ®­îc dïng cho c¸c bé ®Þnh thêi 0 vµ 1. Cuèi cïng c¸c bit P3.6 vµ P3.7 ®­îc cÊp cho c¸c tÝn hiÖu ghi vµ ®äc c¸c bé nhí ngoµi ®­îc nèi tíi hÖ thèng. 1.2. ThiÕt bÞ ph¸t sãng hång ngo¹i. 1.2.1. ¸nh s¸ng hång ngo¹i : Sãng ®iÖn tõ chÝnh lµ sù lan truyÒn cña c¸c dao ®éng ®iÖn tõ tr­êng trong kh«ng gian. Theo lý thuyÕt Macxoen th× cø cã ®iÖn tr­êng biÕn thiªn th× sÏ sinh ra tõ tr­êng biÕn thiªn ë ®iÓm l©n cËn vµ ng­îc l¹i cø cã tõ tr­êng biÕn thiªn th× sÏ sinh ra ®iÖn tr­êng biÕn thiªn ë ®iªm l©n cËn tiÕp, vµ ®ã chÝnh lµ c¸ch mµ sãng ®iÖn tõ truyÒn ®i trong kh«ng gian. Bªn trong vËt thÓ ph¸t s¸ng, n¨ng l­îng g©y ra sù s¸ng (nhiÖt n¨ng ch¼ng h¹n) lµm c¸c electron trªn vá nguyªn tö hÊp thô n¨ng l­îng vµ nh¶y lªn quü ®¹o dõng cao h¬n ®Ó råi sau ®ã l¹i nh¶y vÒ gi¶i phãng ra n¨ng l­îng photon. Cø nh­ vËy Electron dao ®éng g©y ra vïng ®iÖn tr­êng biÕn thiªn trong kh«ng gian vµ bøc x¹ ra sãng ®iÖn tõ hay sinh ra ¸nh s¸ng. Do ®ã ¸nh s¸ng cã b¶n chÊt chÝnh lµ nh÷ng bøc x¹ sãng ®iÖn tõ sinh ra tõ sù dao ®éng cña c¸c ®iÖn tö bªn trong vËt ph¸t s¸ng d­íi sù t¸c ®éng cña n¨ng l­îng g©y s¸ng. C¸c tÕ bµo quang ®iÖn trªn vâng m¹c bªn trong m¾t ng­êi cã nhiÖm vô chuyÓn tÝn hiÖu ¸nh s¸ng thµnh tÝn hiÖu ®iÖn gióp cho bé n·o con ng­êi c¶m gi¸c ®­îc ¸nh s¸ng . Nh­ng v× ¸nh s¸ng cã b¶n chÊt sãng ®iÖn tõ nªn nã cã phæ tÇn, trong khi ®«i m¾t con ng­êi tÊt nhiªn lµ ph¶i cã giíi h¹n lµm viÖc víi mét d¶i tÇn sè nhÊt ®Þnh. §iÒu ®ã khiÕn chóng ta kh«ng thÓ nh×n thÊy mäi ¸nh s¸ng, vµ do ®ã ¸nh s¸ng ®­îc chia lµm 2 lo¹i : - ¸nh s¸ng nh×n thÊy : gåm c¸c bøc x¹ cã b­íc sãng tõ 0,37 micromet ®Õn 0,76 micromet hay cã tÇn sè ®Æc ch­ng cho c¸c d¶i mµu ®á cam vµng lôc lam trµm tÝm : Phæ tÇn thang sãng ®iÖn tõ - ¸nh s¸ng kh«ng nh×n thÊy : gåm c¸c bøc x¹ n»m ngoµi vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy, tøc lµ cã tÇn sè nhá h¬n tÇn sè cña ¸nh s¸ng mµu ®á cho ®Õn 0 Hz nh­ sãng v« tuyÕn vµ hång ngo¹i ,vµ lín h¬n tÇn sè cña ¸nh s¸ng mµu tÝm cho ®Õn v« cïng nh­ tia tö ngo¹i , tia R¬nghen , vµ c¸c tia vò trô. Nh­ vËy ¸nh s¸ng hång ngo¹i lµ nh÷ng bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy ®­îc n»m trong d¶i tÇn nhá h¬n tÇn sè cña ¸nh s¸ng mµu ®á vµ n»m ngay d­íi mµu ®á. Do tÇn sè nhá nªn b­íc sãng lín, nªn cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn m¹nh h¬n , t¸c ®éng vµo da ng­êi manh h¬n, g©y ra c¶m gi¸c ®au mµ chóng ta gäi ®ã lµ sù nãng do nhiÖt ®é , do ®ã tia hång ngo¹i còng chÝnh lµ tia bøc x¹ nhiÖt . V× vËy bÊt kú vËt nµo còng ph¸t ra ¸nh s¸ng hång ngo¹i. Vµ nÕu n¨ng l­îng g©y s¸ng lµ nhiÖt ®é th× vËt s¸ng sÏ ph¸t ra ¸nh s¸ng hång ngo¹i rÊt m¹nh vµ ta c¶m nhËn thÊy vËt ®ã rÊt nãng. Khi ®Õn gÇn mét ngän löa,chØ cã m¾t míi nh×n thÊy ¸nh s¸ng nh×n thÊy, vµ chØ cã da míi c¶m nhËn ®­îc bøc x¹ nhiÖt hång ngo¹i , bëi v× m¾t chØ thu ®­îc tÇn sè cao vµ da chØ thu ®­îc tÇn sè thÊp . 1.2.2 øng dông cña ¸nh s¸ng hång ngo¹i trong kü thuËt ®iÖn tö : Hång ngo¹i thËt thó vÞ, bëi v× nã ®­îc t¹o ra 1 c¸ch dÔ dµng vµ kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi nhiÔu ®iÖn tõ , do ®ã nã ®­îc sö dông mét c¸ch réng r·i vµ tiÖn lîi trong th«ng tin vµ ®iÒu khiÓn . §Æc biÖt lµ ®iÒu khiÓn tõ xa ,vµ ®Æc biÖt n÷a nh­ TiVi , m¸y nghe nh¹c …Tuy nhiªn nh­ ®· nãi ë trªn, tia hång ngo¹i còng chÝnh lµ tia bøc x¹ nhiÖt . V× vËy bÊt kú vËt nµo còng ph¸t ra ¸nh s¸ng hång ngo¹i , do ®ã nã kh«ng hoµn h¶o, nhiÒu nguån s¸ng kh¸c nhau cã thÓ ph¸t ra hång ngo¹i vµ cã thÓ g©y nhiÔu ®Õn th«ng tin nµy. V× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p chèng nhiÔu thÝch hîp nh­ dïng kÝnh läc vµ ®iÒu chÕ tÝn hiÖu khi cÇn truyÒn ®i xa trong kh«ng gian giíi h¹n . ViÖc sö dông hång ngo¹i trong c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa TV/VCR vµ nhiÒu øng dông kh¸c còng mét phÇn lµ do c¸c Diode ph¸t vµ thu hång ngo¹i rÊt rÎ vµ s½n cã trªn thÞ tr­êng. 1.2.3. Remote TV SONY : Nh­ ®· tr×nh bµy t¹i phÇn ý t­ëng cña thuyÕt tr×nh nµy, ë ®©y viÖc ®iÒu khiÓn tõ xa c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc thùc hiÖn b»ng sãng hång ngo¹i . Vµ thiÕt bÞ ®­îc chän ®Ó ph¸t sãng hång ngo¹i chÝnh lµ 1 chiÕc ®iÒu khiÓn tõ xa cña h·ng Ti Vi SONY lu«n . §iÒu nµy nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tiÖn lîi vµ gän gµng, nÕu nh­ b¹n kh«ng muèn trong nhµ cã qu¸ nhiÒu ®iÒu khiÓn , vµ viÖc cÇm ®iÒu khiÓn Ti Vi kh«ng chØ ®iÒu khiÓn Ti Vi mµ cßn ®iÒu khiÓn lu«n c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c trong nhµ trë lªn thËt lµ tiÖn lîi. Remote Sony lµ 1 m¸y ph¸t tÝn hiÖu hång ngo¹i trong pham vi kho¶ng 10 m ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn tõ xa kh«ng d©y. Nã cã chøc n¨ng nhËn lÖnh cña ng­êi ®iÒu khiÓn th«ng qua bµn phÝm, sau ®ã xuÊt ra mét tæ hîp m· lÖnh nhÞ ph©n øng víi mçi phÝm ®­îc bÊm . Råi thùc hiªn m· ho¸ ®Ó chèng nhiÔu c¸c bit 0 va 1 cña m· lÖnh ®ã theo kiÓu m· ho¸ riªng cña h·ng SONY ®· quy ®Þnh, ®ã lµ kiÓu m· ho¸ theo ®é réng xung, c¶ bit 0 vµ 1 ®Òu cã møc cao vµ thÊp nh­ng ®é réng xung cña bit 1 dµi h¬n cña bit 0 . Sau ®ã ®iÒu chÕ tÝn hiÖu theo ph­¬ng ph¸p ®iÒu biªn tÝn hiÖu sè ®Ó ghi th«ng tin lªn sãng ng¾n cao tÇn ®Ó chèng nhiÔu vµ cã n¨ng l­îng ®Ó truyÒn ®i xa 10 m . Vµ cuèi cïng lµ khuyÕch ®¹i c«ng suÊt v¬i n¨ng l­îng mét chiÒu 3V ®Ó chuyÓn tÝn hiÖu ®iÖn thµnh tÝn hiÖu ¸nh s¸ng hång ngo¹i ph¸t ®i trong kh«ng gian : S¬ ®å khèi chøc n¨ng S¬ ®å nguyªn lý : H×nh d¹ng thùc tÕ cña mét lo¹i Remote SONY : Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy bµn phÝm sö dông chØ gåm cac phÝm tõ 1 ®Õn 8 , øng víi sù ®iÒu khiÓn cho 8 thiÕt bÞ ®iÖn . NÕu nhÊn phÝm 1 th× æ c¾m 220 V sè 1 sÏ ®­îc cÊp ®iÖn vµ thiÕt bÞ sè 1 sÏ khëi ®éng .NÕu nhÊn thªm lÇn n÷a th× l¹i c¾t ®iÖn ®i , thiÕt bÞ l¹i ®­îc t¾t ®i , vµ t­¬ng tù nh­ vËy cho 7 phÝm cßn l¹i. Bµn phÝm lµ hÖ thèng c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më. Khi nhÊn bÊt kú phÝm nµo th× tiÕp ®iÓm ®ã ®ãng l¹i sÏ t¹o ra mét tæ hîp m· lÖnh t­¬ng øng , m· lÖnh tån t¹i lµ sè Hexa . B¶ng m· cña §iÒu khiÓn TiVi SONY nh­ sau : Tªn phÝm TÝn hiÖu nhÞ ph©n M· lÖnh (hexa) 1 00000000 0 2 00000001 1 3 00000010 2 4 00000011 3 5 00000100 4 6 00000101 5 7 00000110 6 8 00000111 7 9 00001000 8 10 00001001 9 PROGRAM + 00010000 10 PROGRAM - 00010001 11 VOLUME + 00010010 12 VOLUME - 00010011 13 MUTING 00010100 14 POWER 00010101 15 DISPLAY 00111010 3A NhiÖm vô cña m¹ch ®iÖn phÝa thu (cña V§K 89C51) lµ ph¶i gi¶i m· ®­îc c¸c m· lÖnh nµy ®Ó biÕt ®­îc ng­êi sö dông ®· Ên phÝm nµo vµ ®ã lµ lÖnh g× ? Sau khi m· lÖnh ®­îc t¹o ra d­íi d¹ng sè Hexa th× tÝn hiÖu nhÞ ph©n ®ã ®­îc m· ho¸ . H·ng SONY sö dông kiÓu m· ho¸ theo ®é réng xung, cô thÓ nh­ sau : - Bit 0 biÓu diÔn b»ng c¸ch : ®é trèng xung kÐo dµi 500 uS , ®é réng xung kÐo dµi 700 uS - Bit 1 biÓu diÔn b»ng c¸ch : ®é trèng xung kÐo dµi 500 uS , ®é réng xung kÐo dµi 1300 uS V× chØ cã 1 kªnh truyÒn hång ngo¹i nªn ph¶i sö dông ph­¬ng thøc truyÒn th«ng nèi tiÕp víi c¸c khung d÷ liÖu . Mét Data frame ®­îc t¹o nªn tõ 13 bit d÷ liÖu . Trong ®ã bit ®Çu tiªn lµ bit Start ,tiÕp theo lµ 7 bit m· lÖnh , vµ cuèi cïng l µ 5 bÝt ®Þa chØ : Víi ®Ò tµi ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tõ xa chóng ta kh«ng cÇn quan t©m ®Õn 5 bit ®Þa chØ v× chóng chØ cã nhiÖm vô ®Ó nhËn biÕt c¸c ®êi Remote SONY. Ta chØ quan t©m c¸c bit m· lÖnh vµ bit Start mµ th«i. Sau bit Start lµ LSB : Do à D1 à …D6 .NÕu d÷ phÝm bÊm khung data sÏ lÆp lai sau25mS. 1.3. ThiÕt bÞ thu sãng hång ngo¹i . 1.3.1. Chøc n¨ng : ThiÕt bÞ thu sãng hång ngo¹i lµ IC m¾t thu chuyªn dông ®­îc l­u hµnh trªn thÞ tr­êng. TÝch hîp ®Çy ®ñ c¸c kh©u nh­ mét m¸y thu tÝn hiÖu hoµn chØnh . Tøc lµ tù ®éng thu sãng hång ngo¹i tõ Remote vµ chuyÓn thµnh tÝn hiÖu ®iÖn , tù gi¶i ®iÒu chÕ t¸ch tÝn hiÖu sè ra khái sãng mang 36 KHz ,vµ ®­a ra ®óng d¹ng tÝn hiÖu sè mµ Remost ®· m· ho¸ bit m· lÖnh nh­ng ®¶o pha so víi tÝn hiÖu tõ DKTX : S¬ ®å khèi chøc n¨ng cña IC chuyªn dông thu sãng hång ngo¹i : 1.3.2. H×nh d¹ng thùc tÕ vµ s¬ ®å ch©n : 1.4. C¸c thµnh phÇn kh¸c . IC æn ¸p 7812 æn ®Þnh nguån cung cÊp 12 V cho hÖ thèng R¬le IC æn ¸p 7805 æn ®Þnh nguån cung cÊp 5 V cho khèi ®iÒu khiÓn lµ Vi §iÒu KhiÓn 89C51, m¾t thu hång ngo¹i , vµ c¸c IC sè - HÖ thèng r¬le ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm 220 V xoay chiÒu cho c¸c t¶i trong gia ®×nh , cuén hót ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn ¸p 12 V DC , do nguån cung cÊp 12 V vµ cÊp mass bëi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cña vi m¹ch chuyªn dông cho r¬le ULN 2803. - Vi m¹ch ULN 2803 tÝch hîp s½n 8 kho¸ ®iÖn tö dïng transistor vµ 8 diode gi¶i phãng n¨ng l­îng cho cuén hót R¬le nªn chuyªn dông ®Ó ®iÒu khiÓn trùc tiÕp cho R¬le. H×nh 2.1 : S¬ ®å ch©n ULN - §Ó viÖc ®iÒu khiÓn ®­îc tèt nhÊt , ®Çu ra cña V§K ph¶i ®­îc lËp trinh ®Ó ®iÒu khiÓn ë møc thÊp nªn cÇn ®­a qua hÖ thèng IC NOT 7414 ®Ó chuyÓn thµnh møc cao cho ULN 2803 vµ còng lµ ®Ó söa d¹ng xung chuÈn. Ch­¬ng 2 THIÕT KÕ M¹CH §IÖN §IÒU KHIÓN Tõ XA 2.1. S¬ ®å nguyªn lý : 2.1.1. Khèi nguån cung cÊp : Khèi nguån cã nhiÖm vô cung cÊp 2 nguån ®iÖn ¸p æn ®Þnh lµ +12 V vµ +5V DC , +5V cung cÊp cho khèi ®iÒu khiÓn , +12 V cung cÊp cho khèi r¬le vµ IC ULN 2803 . C¸c nguån ®­îc æn ¸p nhê IC æn ¸p 7805 vµ 7812 . Khi c¸c R¬le vµ c¸c t¶i tiªu thô ho¹t ®éng lµm sôt ¸p t¹i c¸c nguån +5V vµ +12V . Tô läc nguån C4 (1000uF) ph¶i cã t¸c dông ®iÒu hoµ b»ng ph¼ng ®iÖn ¸p nguån . Nh­ng v× c¸c IC 78xx cã gi¸ trÞ ®iÖn trë nµo ®ã lµm h¹n chÕ t¸c dông cña tô ®Õn phÝa sau IC æn ¸p . V× nã kh«ng kÞp phãng ®iÖn sang ®Ó bï thiÕu cho t¶i phÝa sau IC æn ¸p . V× vËy ®iÖn ¸p phÝa sau IC æn ¸p vÉn bÞ gîn sãng nhá . §Ó tiÕp tôc kh¾c phôc th× c¸c tô C8 vµ C11 ( 100 uF ) sÏ lµm nhiÖm vô san ph¼ng nh÷ng gîn sãng nhá ®ã . 2.1.2 Khèi ®iÒu khiÓn : Nguyªn t¾c ho¹t ®éng : Khi ng­êi sö dông bÊm phÝm sè tõ 1 ®Õn 8 trªn ®iÒu khiÓn tõ xa SONY , nã sÏ ph¸t ra tæ hîp m· t­¬ng øng cña 8 phÝm ®ã , m· ho¸ vµ ®iÒu chÕ theo biªn ®é ë tÇn sè sãng mang lµ 36 KHz , råi chuyÓn thµnh tÝn hiÖu ¸nh s¸ng hång ngo¹i vµ ph¸t ra kh«ng gian theo ph­¬ng thøc truyÒn th«ng nèi tiÕp . M¾t thu hång ngo¹i sÏ thu ®­îc sãng hång ngo¹i cña Remote , chuyÓn ng­îc l¹i thµnh tÝn hiÖu ®iÖn , råi gi¶i ®iÒu chÕ , ®­a ra ®­îc khung d÷ liÖu mµ Remote ®· ph¸t ®i , sau ®ã ®­a th¼ng tÝn hiÖu tíi Vi ®iÒu khiÓn, nh­ng tÝn hiÖu míi chØ ®­îc gi¶i ®iÒu chÕ chø ch­a ®­îc gi¶i m· . Vi ®iÒu khiÓn 89C51 ®­îc lËp tr×nh ®Ó thu ®­îc khung d÷ liÖu theo ph­¬ng thøc truyÒn th«ng nèi tiÕp , sau ®ã sÏ gi¶i m· bÝt cña Remote ®Ó ®Ó ®­a ra ®­îc tæ hîp m· nhÞ ph©n t­¬ng øng cña c¸c phÝm tõ 1 ®Ðn 8 . Tõ ®ã gi¶i m· phÝm x¸c ®Þnh xem ng­êi sö dông ®· nhÊn phÝm nµo trong c¸c phÝm tõ 1 ®Õn 8 trªn ®iÒu khiÓn hay lµ c¸c phÝm kh¸c 1 ®Õn 8 . NÕu ng­êi sö dông ®· nhÊn phÝm sè 1 trªn ®iÒu khiÓn th× Vi ®iÒu khiÓn sÏ nhËn biÕt ®­îc lÖnh yªu cÇu cña ng­êi sö dông lµ ®æi trang th¸i cña thiÕt bÞ ®iªn sè 1 vµ nã sÏ thùc hiÖn ®¶o bit ®Çu ra ch©n p2.0 . Vµ nÕu nhÊn phÝm 2 th× sÏ ®¶o bÝt p2.1 … , Cho ®Õn phÝm 8 th× ®¶o bit p2.7 . Cßn nÕu nhÊn c¸c phÝm kh¸c th× kh«ng cho phÐp cã t¸c dông g× . Mçi khi gi¶i m· phÝm xong vµ x¸c ®Þnh ®­îc ng­êi dïng ®· bÊm phÝm sè mÊy th× Vi ®iÒu khiÓn l¹i b¸o sè ®ã ra cæng P0 ®Ó ®­a tíi IC gi¶i m· 7 thanh 74247 ®Ó hiÓn thÞ phÝm ®· nhÊn lªn LED 7 thanh. Khèi R¬le ®ãng c¾t yªu cÇu tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ë møc 1 , nh­ng Vi ®iÒu khiÓn thùc hiÖn ®iÒu khiÓn tèt nhÊt lµ ë møc 0 nªn nã ®­îc lËp tr×nh ®Ó ®iÒu khiÓn khëi ®éng thiÕt bÞ ®iÖn b»ng møc 0 vµ t¾t thiÕt bÞ b»ng møc 1 . Nªn cÇn cã hÖ thèng cæng NOT 7414 ®Ó ®¶o møc tÝn hiÖu vµ còng lµ ®Ó xöa d¹ng xung cho tèt nhÊt vµ chuÈn møc , ®Ó ®­a tíi ®iÒu khiÓn khèi khuyÕch ®¹i R¬le . Cæng P1 ®­îc nèi ra mét cæng c¾m d©y c¸p ®Ó lµm cæng më réng ®Ó tËn dông cæng P1 cho nh÷ng ph¸t triÓn më réng vÒ sau. C¸c cæng ®Òu ®­îc bæ trî møc cao bëi c¸c ®iÖn trë treo 10 k d¹ng thanh nh»m t¨ng tÝnh æn ®Þnh, ®Æc biÖt lµ cæng P0 . V× viÖc thùc hiÖn t¹o møc cho c¸c bit ®Çu ra cña c¸c cæng trong V§K 89C51 lµ t¹o lªn bëi c¸c kho¸ ®iÖn tö transistor ®ãng c¾t . NÕu cÇn xuÊt bit 0 th× ®iÒu khiÓn transistor dÉn xuèng mass , cßn bÝt 1 th× kho¸ ®Ó cho m­c 1 ®­îc nu«i b»ng ®iÖn trë Rc : Nh­ng cæng P0 lµ cæng ®Æc biÖt , nã ®­îc thiÕt kÕ theo kiÓu 8 ch©n ra P0.0 à P0.7 lµ 8 colector hë chê m¾c t¶i v× nh÷ng môc ®Ých ®Æc biÖt, chØ cã thÓ xuÊt ra møc 0 mµ kh«ng thÓ xuÊt ra møc 1 . V× vËy viÖc treo ®iÖn trë thanh cho cæng P0 lªn nguån lµ kh«ng thÓ kh«ng cã cho viÖc tao lËp møc 1 . Khi ®ã cæng P0 míi gièng nh­ 1 cæng b×nh th­êng . Nót Ên S1 lµ c«ng t¾c Reset cho Vi ®iÒu khiÓn , Cßn m¹ch ®iÖn trë R2 vµ tô C3 lµm nhiÖm vô tù ®éng Reset khi cÊp nguån . Tai thêi ®iÓm cÊp nguån tô C3 tÝch m¹nh t­¬ng ®­¬ng víi viÖc nèi ch©n 9 lªn +5V lµm cho V§K Reset ,sau ®ã nã tÝch ®Çy dÇn lµm ch©n 9 tiÕn vÒ møc 0 , qu¸ tr×nh tù ®éng Reset kÕt thóc . 2.1.3. Khèi khuyÕch ®¹i R¬le : Nguyªn t¾c ho¹t ®éng : . Vi m¹ch ULN 2803 tÝch hîp 8 bé kho¸ ®iÖn tö dïng transistor darlington vµ 8 diode gi¶i phãng n¨ng l­îng cho cuén hót R¬le nªn chuyªn dông ®Ó ®iÒu khiÓn trùc tiÕp R¬le thay cho 8 tÇng khuÕch ®¹i transistor 8 thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c nhau bÊt kú trong gia ®×nh ®­îc tuú ý c¾m vµo 8 æ c¾m ®iÖn 220V , 8 æ c¾m ®ã ®­îc ®iÒu khiÓn ®ãng c¾t bëi 8 r¬le , 8 r¬le ®­îc ®iÒu khiÓn ®ãng c¾t bëi 8 tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cÊp mass output cña vi m¹ch ULN 2803 . 8 ®Çu output cña ULN 2803 ®­îc ®iÒu khiÓn bëi 8 ®Çu in put cua ULN2803 , 8 ®Çu input cña ULN2803 ®­îc ®iÒu khiÓn bëi 8 tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ khèi ®iÒu khiÓn tøc lµ tõ Vi ®iÒu khiÓn xuÊt ra qua cæng NOT 7414 , 8 bit ®iÒu khiÓn cña Vi ®iÒu khiÓn l¹i ®­îc ®iÒu khiÓn bëi 8 phÝm bÊm trªn §iÒu khiÓn tõ xa SONY qua ®­êng sãng hång ngo¹i vµ qua m¾t thu hång ngo¹i . Nh­ vËy hÖ thèng ®· mang ®­îc mÖnh lÖnh cña ng­êi sö dông ®Õn tËn tõng thiÕt bÞ ®iÖn trong gia ®×nh . VËy gi¶ sö ban ®Çu ng­êi sö dông nhÊn phÝm sè 1 trªn ®iÒu khiÓn , lËp tøc ®iÒu khiÓn sÏ xuÊt ra m· cña phÝm sè 1 sau ®ã m· ho¸ bit råi ®iÒu chÕ ph¸t thµnh tÝn hiÖu hång ngo¹i ra kh«ng gian, m¾t thu trªn hÖ thèng sÏ thu sãng hång ngo¹i vµ chuyÓn thanh tÝn hiÖu ®iÖn råi gi¶i ®iÒu chÕ ®­a ra tÝn hiÖu m· ho· ë d¹ng khung d÷ liÖu nèi tiÕp cho Vi ®iÒu khiÓn , vi ®iÒu khiÓn sÏ thùc hiÖn ph­¬ng thøc thu tÝn hiÖu nèi tiÕp, vµ gi¶i m· ra , x¸c ®Þnh ®­îc r»ng ng­êi sö dông ®· nhÊn phim 1 , vµ nã thùc hiÖn ®­a bit 0 ra ch©n P2.0 , lµm cho ®Çu ra sè 1 cña IC NOT 7414 lªn møc 1, lµm cho ®Çu vµo ®iÒu khiÓn sè 1 cña ULN 2803 lªn møc 1 , lµm cho tÇng kho¸ darlington cña ®Çu ra sè 1 ®ãng m¹nh , khiÕn cho r¬le sè 1 ®­îc hót vµ ®ãng tiÕp ®iÓm l¹i , lµm æ c¾m sè 1 cã ®iÖn vµ thiÕt bÞ sè 1 ®­îc bËt lªn . §Ó tiÖn lîi h¬n, nh»m gióp cho viÖc ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ ®iªn kh«ng bÞ phô thuéc kh« cøng vµo ®iÒu khiÓn tõ xa , th× c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng vµ th­êng më cña r¬le ®­îc tËn dông hÕt , vµ ®­a ra c¸c cæng nèi cã 3 ch©n vµ kÕt hîp cïng víi c«ng t¾c 3 cùc gièng nh­ m¹ch ®iÖn cÇu thang , ®­îc m¾c sao cho cã thÓ bËt t¾t thiÕt bÞ b»ng c¶ ®iÒu khiÓn tõ xa vµ c«ng t¾c ngoµi : 2.2. S¬ ®å m¹ch in : 2.3. S¶n phÈm : PhÇn 3 : X©y dùng phÇn mÒm ******************************** 3.1. ThuËt to¸n thu vµ gi¶i m· : ThuËt to¸n thu vµ gi¶i m· c¨n cø vµo khung data frame thu ®­îc cña ®iÒu khiÓn tõ m¾t thu ®­a tíi ch©n p3.3 : VÊn ®Ò lµ cÇn ph¶i nhËn biÕt ®­îc khi nµo th× khung d÷ liÖu b¾t ®Çu vµ ®©u lµ bit 1 , ®©u lµ bit 0 , vµ thu l¹i c¸c bÝt nèi tiÕp nhau ®i vao thanh ghi A. - §Ó nhËn biÕt khi nµo khung data b¾t ®Çu ta dùa vµo bit Start . §Çu tiªn ta mÆc ®Þnh cho ch©n thu p3.3 lªn møc 1 , sau ®ã chê ®Õn khi bit start chuyÓn ch©n p3.3 xuèng møc 0, tøc lµ ®· thu xong bit start , tøc lµ ®· b¾t ®Çu th× lËp tøc thùc hiÖn viÖc thu c¸c bit (dïng 1 vßng lÆp ®Ó chê , chØ khi bit start xuèng møc 0 thi míi chuyÓn sang lÖnh kh¸c) . Së dÜ ta cÇn ph¶i mÆc ®Þnh ban ®Çu cho bit p3.3 = 1 lµ v× nÕu nh­ ban ®Çu Vi ®iÒu khiÓn lµm cho nã b»ng 0 th× khi bit start b¾t ®Çu tõ møc 1 còng sÏ kh«ng kÐo ®­îc p3.3 lªn møc 1 v× ch­a ch¾c møc 1 cña bit start ®· th¾ng ®­îc møc 0 cña vi ®iÒu khiÓn , nh­ng møc 0 cña bit start th× ch¾c ch¾n kÐo ®­îc møc 1 cña V§K xuèng møc 0 . - §Ó thu c¸c bit d÷ liÖu ta cÇn ph©n biÖt c¸c bit 0 vµ 1 nhê vµo kho¶ng thêi gian møc 0 cña bit 0 vµ bit 1 lµ kh¸c nhau , víi bit 0 lµ 700 us cßn víi bit 1 lµ 1300 us . Sau khi thu xong bit start th× p3.3 ®ang ë møc 0. §Ó thu tiÕp c¸c bit d÷ liÖu th× ta l¹i chê nã lªn møc 1 råi l¹i chê nã xuèng 0 vËy lµ thu xong nöa bit ®Çu tiªn ,b©y giê ®· ®Õn thêi gian tån t¹i cña møc 0 , ta chØ cÇn kiÓm tra xem thêi gian nµy kÐo dµi 700 us hay lµ 1300 us . Ta dïng 1 hµm trÔ kho¶ng 900 us ®Ó so s¸nh , nÕu sau thêi gian trÔ nµy mµ p3.3 vÉn b»ng 0 th× chøng tá thêi gian møc 0 kÐo dµi 1300 us vµ bit võa thu ®­îc lµ bit 1 cßn nÕu sau thêi gian trÔ nµy mµ p3.3 ®· lªn møc 1 th× chøng tá møc 0 chØ kÐo dµi 700 us vµ ®· kÕt thóc vµ bit võa thu lµ bit 0 . Thùc hiÖn ghi bit nµy vµo thanh ghi A b»ng c¸ch thiÕt lËp hay xo¸ cê C råi dÞch ph¶i thanh ghi A qua cê C . ViÖc thu c¸c bit tiÕp theo còng t­¬ng tù nh­ vËy. C¸c bit nèi tiÕp nhau ®i vµo thanh ghi A t¹o lªn tæ hîp m· thu ®­îc , khi ®ã b¸o ra cê C lµ ®· thu xong . - So s¸nh tæ hîp m· thu ®­îc víi m· cña c¸c phÝm trªn §KTX ®Ó kiÓm tra xem ng­êi sö dông ®· nhÊn phÝm nµo råi thùc hiÖn xuÊt tÝn hiÖu ®iÒu ®iÒu khiÓn ra ch©n t­¬ng øng ë cæng P2 L­u ®å thuËt to¸n : 3.2. Ch­¬ng tr×nh §iÒu KhiÓn Tõ Xa : $include(reg51.inc) org 0000h mov P0,#0ffh mov p2,#0ffh lcall longdelay main: setb p3.3 ; ®Ó chuÈn bÞ thu bit start mov a,#01000000b ; dÞch phai a qua C , thu ®ñ 7 bit data th× C =1 k1: jb p3.3,k1 ; nÕu p3.3=0 th× b¾t ®Çu thu (nh¶y lÖnh tiÕp) k2: jnb p3.3,k2 k3: jb p3.3,k3 ; thu xong nöa bit , phÇn tÝch cùc cao lcall delay ; trÔ 900 us ®Ó so s¸nh mov c,p3.3 ; chuyÓn p3.3 vµo C ®Ó so s¸nh jc ghiso0 ; nÕu c=1 thi nh¶y ®Õn m· lÖnh ghi s« 0 setb c ; c=0 ghi sè 1 vao a rrc a jc dathuxong ;sau khi dÞch mµ c=1 th× thu xong sjmp k2 ; ng­¬c l¹i th× thu tiÕp ghiso0: clr c rrc a jc dathuxong sjmp k3 dathuxong: lcall longdelay rr a mov p0,a phim1: cjne a,#00h,phim2 cpl p2.0 sjmp main phim2: cjne a,#01h,phim3 cpl p2.1 sjmp main phim3: cjne a,#02h,phim4 cpl p2.2 ljmp main phim4: cjne a,#03h,phim5 cpl p2.3 ljmp main phim5: cjne a,#04h,phim6 cpl p2.4 ljmp main phim6: cjne a,#05h,phim7 cpl p2.5 ljmp main phim7: cjne a,#06h,phim8 cpl p2.6 ljmp main phim8: cjne a,#07h,phimkhac cpl p2.7 ljmp main phimkhac: ljmp main delay: mov r0,#165 k6: nop nop nop djnz r0,k6 ret longdelay: mov r1,#70 k7: mov r2,#255 k8: djnz r2,k8 djnz r1,k7 ret end H­íng ph¸t triÓn cña ®Ò tµi - TÝch hîp gi¶i m· nhiÒu lo¹i ®iÒu khiÓn trong mét chip. Nh­ vËy ng­êi dïng cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i ®iÒu khiÓn. Mçi lÇn thay ®iÒu khiÓn chØ cÇn khai b¸o l¹i. - Sö dông mét bé nhí ngoµi (EPROM hoÆc NV RAM) ®Ó l­u tr¹ng th¸i c¸c thiÕt bÞ trø¬c khi mÊt ®iÖn, khi cã ®iÖn trë l¹i sÏ ®äc bé nhí ®ã ®Ó ®iÒu khiÓn cæng ra. Môc lôc NhËn xÐt ®¸nh gi¸.....................................................................................1 Lêi nãi ®Çu ……………………………………………………...…… ...2 PhÇn 1 : Giíi thiÖu ®Ò tµi …………………………………………… .3 1.Tªn ®Ò tµi………………………………………………………..3 2. ý t­ëng…………………………………………………………..3 PhÇn 2 : ThiÕt kÕ phÇn cøng …………………….……………. 4 Ch­¬ng 1 : C¸c m¹ch ®iÖn thµnh phÇn……………………..….4 1.1.Vi §iÒu KhiÓn 89C51………………………………….……..4 1. 1.1.Kh¸i qu¸t chung………………………………….………4 1.1.2.S¬ ®å ch©n………………………………………..……….5 1. 2. ThiÕt bÞ ph¸t sang hång ngo¹i……………………..………..8 1.2.1. ¸nh s¸ng hång ngo¹i……………………………...……...8 1.2.2. øng dông cña ¸nh s¸ng hång ngo¹i trong KT ®iÖn tö…...9 2.3. Remote TV SONY………………………………………..10 1. 3.ThiÕt bÞ thu sãng hång ngo¹i……………………………….15 1.3.1. Chøc n¨ng……………………………………………...15 1.3.2 H×nh d¹ng thùc tÕ vµ s¬ ®å ch©n………………………..16 1.4. C¸c thµnh phÇn kh¸c……………………………………….16 Ch­¬ng 2 : ThiÕt kÕ m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn tõ xa………….……..18 2.1.S¬ ®å nguyªn lý………………………… ………..………...18 2.1.1.Khèi nguån cung cÊp………………………….…….…18 2.1.2.Khèi ®iÒu khiÓn………………………………….....….19 2.1.3.Khèi khuyÕch ®¹i r¬le…………………………………22 2.2. S¬ ®å m¹ch in……………………………….…………….25 2.3. S¶n phÈm…………………………………………………26 PhÇn 3 : X©y dùng phÇn mÒn…………………………………………...27 ThuËt to¸n thu vµ gi¶i m·………………………………..27 Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn tõ xa……………………….….30 H­íng ph¸t triÓn…………………………………………..……33

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều Khiển Từ Xa Các Thiết Bị Điện.doc