Đồ án Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ MẠNG ĐIỆN THOẠI I./ CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI Trang 5 II./ KHÁI QUÁT CHUNG VÈ MÁY ĐIỆN THOẠI . Trang 9 CHƯƠNG II: SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VÀ Ý TƯỞNG THIẾT KẾ I./ TẦM QUAN TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA Trang 11 II./ CÁC DẠNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA . Trang 11 III./ KĨ THUẬT GỞI SỐ BẰNG XUNG LƯỠNG ÂM ĐA TẦN . Trang 12 IV./ Ý TƯỞNG THIẾT KẾ VÀ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG Trang 15 CHƯƠNG III: TÌM HIỂU VỀ CÁC IC SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI IC AT98C51 .Trang 17 IC MT8870 .Trang 29 IC MT8880 .Trang 33 IC ISD1420 .Trang 38 IC 7486 .Trang 39 IC 74LS247 Trang 40 OPTO 4N35 .Trang 41 IC TDA2003 .Trang 42 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG I./ MẠCH CẢM BIẾN CHUÔNG . Trang 43 II./ MẠCH NHẬN TÍN HIỆU ĐẢO CỰC Trang 45 III./ MẠCH TẠO TẢI GIẢ Trang 46 IV./ MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ . Trang 47 V./ MẠCH NGUỒN . Trang 48 VI./ MẠCH THU DTMF Trang 49 VII./ MẠCH PHÁT DTMF Trang 50 VIII./ MẠCH GHI PHÁT ÂM THANH . Trang 52 IX./ MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH Trang 53 X./ MẠCH HIỂN THỊ . Trang 54 XI./ MẠCH XỬ LÍ TRUNG TÂM . Trang 55 CHƯƠNG V: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT VÀ CHƯƠNG TRÌNH I./ LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT . Trang 56 II./ CHƯƠNG TRÌNH . Trang 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN I./ HẠN CHẾ Trang 77 II./ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI . Trang 77 III./ TÀI LIỆU THAM KHẢO . Trang 77

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2706 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u tröïc tieáp. MOV data,@Ri (2,2): Chuyeån moät döõ lieäu giaùn tieáp vaøo moät döõ lieäu giaùn tieáp. MOV data,#data (3,2): Chuyeån moät döõ lieäu töùc thôøi vaøo moät döõ lieäu tröïc tieáp. MOV @Ri,A (1,1): Chuyeån noäi dung thanh ghi A vaøo moät döõ lieäu giaùn tieáp. MOV @Ri,data (2,2): Chuyeån moät döõ lieäu tröïc tieáp vaøo moät döõ lieäu giaùn tieáp. MOV @Ri,#data (2,1): Chuyeån döõ lieäu töùc thôøi vaøo döõ lieäu giaùn tieáp. MOV DPTR,#data(3,2): Chuyeån moät haèng 16 bit vaøo thanh ghi con troû döõ lieäu. Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 27 MOV C,bit (2,1): Chuyeån moät bit tröïc tieáp vaøo côø nhôù. MOV bit,C (2,2): Chuyeån côø nhôù vaøo moät bit tröïc tieáp. MOV A,@A+DPTR (1,2): Chuyeån byte boä nhôù chöông trình coù ñòa chæ laø @A+DPRT vaøo thanh ghi A. MOVC A,@A+PC (1,2): Chuyeån byte boä nhôù chöông trình coù ñòa chæ laø @A+PC vaøo thanh ghi A. MOVX A,@Ri (1,2): Chuyeån döõ lieäu ngoaøi (8 bit ñòa chæ) vaøo thanh ghi A. MOVX A,@DPTR(1,2): Chuyeån döõ lieäu ngoaøi (16 bit ñòa chæ) vaøo thanh ghi A. MOVX @Ri,A (1,2): Chuyeån noäi dung A ra döõ lieäu ngoaøi (8 bit ñòa chæ). MOVX @DPTR,A(1,2): Chuyeån noäi dung A ra döõ lieäu beân ngoaøi (16 bit ñòa chæ). PUSH data (2,2): Chuyeån döõ lieäu tröïc tieáp vaøo ngaên xeáp vaø taêng SP. POP data (2,2): Chuyeån döõ lieäu tröïc tieáp vaøo ngaên xeáp vaø giaûm SP. XCH A,Rn (1,1): Trao ñoåi döõ lieäu giöõa thanh ghi Rn v2 thanh ghi A. XCH A,data (2,1): Trao ñoåi giöõa thanh ghi A vaø moät döõ lieäu tröïc tieáp. XCH A,@Ri (1,1): Trao ñoåi giöõa thanh ghi A vaø moät döõ lieäu giaùn tieáp. XCHD A,@R (1,1): Trao ñoåi giöõa nibble thaáp (LSN) cuûa thanh ghi A vaø LSN cuûa döõ lieäu giaùn tieáp. 4./ Nhóm lệnh điều khiển rẽ nhánh: ACALL addr11 (2,2): Goïi chöông trình con duøng ñòa chì tuyeät ñoái. LCALL addr16 (3,2): Goïi chöông trình con duøng ñòa chæ daøi. RET (1,2): Trôû veà töø leänh goïi chöông trình con. RET1 (1,2): Trôû veà töø leänh goïi ngaét. AJMP addr11 (2,2): Nhaûy tuyeät ñoái. LJMP addr16 (3,2): Nhaûy daøi. SJMP rel (2,2):Nhaûy ngaén. JMP @A+DPTR (1,2): Nhaûy giaùn tieáp töø con troû döõ lieäu. JZ rel (2,2): Nhaûy neáu A=0. JNZ rel (2,2): Nhaûy neáu A khoâng baèng 0. JC rel (2,2): Nhaûy neáu côø nhôù ñöôïc ñaët. JNC rel (2,2): Nhaûy neáu côø nhôù khoâng ñöôïc ñaët. JB bit,rel (3,2): Nhaûy töông ñoái neáu bit tröïc tieáp ñöôïc ñaët. JNB bit,rel (3,2):Nhaûy töông ñoái neáu bit tröïc tieáp khoâng ñöôïc ñaët. JBC bit,rel (3,2): Nhaûy töông ñoái neáu bit tröïc tieáp ñöôïc ñaët , roài xoùa bit. CJNE A,data,rel (3,2): So saùnh döõ lieäu tröïc tieáp vôùi A vaø nhaûy neáu khoâng baèng. Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 28 CJNE A,#data,rel (3,2): So saùnh döõ lieäu töùc thôøi vôùi A vaø nhaûy neáu khoâng baèng. CJNE Rn,#data,rel (3,2): So saùnh döõ lieäu töùc thôøi vôùi noäi dung thanh ghi Rn vaø nhaûy neáu khoâng baèng. CJNE @Ri,#data,rel (3,2): So saùnh döõ lieäu töùc thôøi vôùi döõ lieäu giaùn tieáp vaø nhaûy neáu khoâng baèng. DJNZ Rn,rel (2,2): Giaûn thanh ghi Rn vaø nhaûy neáu khoâng baèng. DJNZ data,rel (3,2): Giaûm döõ lieäu tröïc tieáp vaø nhaûy neáu khoâng baèng. Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 29 IC MT8870 MT8870 là một linh kiện ISO – CMOS bao gồm các mạch lọc và giải mã cho sự ghi nhận một cặp tone (tần số chuẩn DTMF : Dual Tone Multi Frequency) với đầu ra là mã 4 bit nhị phân. Nó thích hợp cho các ứng dụng ở các thiết bị điều khiển từ xa, hệ thống điện thoại nhận số, tổng đài nội bộ PABX, hệ thống thẻ tín dụng, máy tính cá nhân … Hình 14: Sơ đồ chân MT8870 - PIN 1(IN+) : Non –Investing op-amp, ngõ vào không đảo. - PIN 2 (IN-) : Investing op-amp, ngõ vào đảo. - PIN 3 (GS) : Gain Select ,giúp truy xuất ngõ ra của bộ khuếch đại vi sai đầu cuối qua điện trở hồi tiếp . - PIN 4 (Vref) : Reference Voltage (ngõ ra) thông thường bằng VDD/2. - PIN 5 (INH) : Inhibit (ngõ vào) khi chân này ở mức logic cao thì không nhận dạng được ký tự A, B, C ở ngõ ra (undelected). - PIN 6 (PWDN) : Power down (ngõ vào), tác động mức cao. Khi chân này tác động thì sẽ cấm mạch dao động và IC 8870 họat động . - PIN 7 (OSC 1) : Clock gõ vào MHz . - PIN 8 (OSC 2) : Clock ngõ ra . - Nối hai chân 7 và chân 8 với thạch anh 3,58 MHz để tạo một mạch dao động nội . - PIN 9 (Vss) : điện áp mass. - PIN 10 (TOE) : Three Stage Output Enable (ngõ vào), ngõ ra Q1 – Q4 hoạt động khi TOE ở mức cao. - PIN 11 14 : từ Q1 Q4 ngõ ra, khi TOE ở mức cao các chân này cung cấp mã tương ứng với các cặp tone dò tìm được (theo bảng chức năng), khi TOE ở mức thấp dữ liệu ngõ ra ở trạng thái trở kháng cao . Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 30 - PIN 15 (STD) : Delayed Steering (ngõ ra), ở mức cao khi gặp tần số tone đã dược ghi nhận và gõ ra chốt thích hợp, trở về mức thấp khi điện áp trên ST/ GT ngỏ hơn điện áp ngưỡng VTST . - PIN 16 (EST) : Early Steering (ngõ ra), chân này lên mức [1] khi bộ thuật toán nhận được cặp tone và trở về mức [0] khi mất tone . - PIN 17 (ST/GT) : Steering Input /Guard tune output (ngõ ra), khi điện áp VC lớn hơn VTST thì ST sẽ điều khiển dò tìm cặp tone và chốt ngõ ra . - PIN 18 (VDD) : điện áp cung cấp, thường là + 5V. Sơ đồ khối Hình 15: Sơ đồ khối MT8870 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 31 Chức năng IC thu tone MT8870 bao gồm một bộ thu DTMF chất lượng cao (kèm bộ khuếch đại ) và một bộ tạo DTMF giúp cho việc tổng hợp đóng ngắt tone được chính xác Cấu hình ngõ vào Thiết kế đầu vào của MT8870 cung cấp một bộ khuếch đại OPAMP ngõ vào vi sai cũng như một ngõ vào VREF để điều chỉnh thiên áp cho đầu vào tại VDD/2. Chân GS giúp nối ngõ ra bộ khuếch đại với ngõ vào qua một điện trở ngòai để điều chỉnh độ lợi Khối Dial tone filter Khối này sẽ tách tín hiệu tone thành nhóm tần số tháp và nhóm tần số cao. Thực hiện việc này nhờ 2 bộ lọc thông qua bậc 6. Một từ 697 HZ đến 941 HZ và một từ 1209 HZ đến 1633 HZ. Cả hai nhóm tín hiệu này được biến đổi thành xung vuông bởi bộ dò Zero Crossing Khối High group filter và Low group filter - High group filter là bộ lọc 6 để lọc nhóm tần số cao có băng thông từ 697 HZ đến 941 HZ. - Low group filter là bộ lọc 6 để lọc nhóm tần số thấp có băng thông từ 1209 HZ đến 1633HZ . - Ngòai ra, có bộ Zero crossing detectors có nhiệm vụ dò mức không để biến đổi tín hiệu thành xung vuông. Khối Digital detection argorethm Khối này là bộ thuật tóan dùng kỹ thuật số để xác định tần số của các tone đến và kiểm tra chúng tương ứng với tần số chuẩn DTMF. Nhờ giải thuật lấy trung bình phức tạp (complex averaging) giúp lọai trừ các tone giả tạo thành do tiếng nói trong khi vẫn bảo đảm một khỏang biến động cho tone thực do bị lệch. Khi bộ kiểm tra nhận dạng được hai tone đúng thì đầu ra EST (Early Steering) sẽ lên mức active (tác động ). Lúc không nhận được tín hiệu tone thì ngõ ra EST sẽ ở mức Inactive (không tác động ). Mạch Steering Hình 16: Mạch Steering Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 32 Trước khi thu nhận một cặp tone đã giải mã, bộ thu phải kiểm tra xem thời hằng của tín hiệu có đúng không. Việc kiểm tra này được thực hiện bởi một bộ RC mắc ngòai. Khi chân EST lên high (mức logic cao ) làm cho Vc tăng lên khi tụ xả. Khi mà chân Est vẩn còn high trong một thời đọan hợp lệ thì Vc tiến mức ngưỡng VTST của logic Steering để nhận một cặp tone . Điện thế VC chính là điện thế ngõ vào ST/GT, do đó ngõ vào ST/GT có điện thế lớn hơn mức ngưỡng VTST , điều này làm cho cặp tone được ghi nhận và 4 bit dữ liệu tương ứng được đưa vào ngõ ra của bộ chốt . Lúc đó chân EST cùng với chân ST/GT vẫn tiếp tục ở mức cao. Cuối cùng sau một thời gian trễ ngắn cho phép việc chốt dữ liệu thực hiện xong thì chân STD của mạch Steering lên mức logic cao báo hiệu rằng cặp tone đã được ghi nhận . Dữ liệu thu được sẽ đi ra 2 chiều (data bus) khi mạch Steering được đọc. Mạch Steering lại họat động nhưng theo chiều ngược lại để kiểm tra khoảng dừng giữa hai số quay. Vì vậy bộ thu vừa bỏ qua các tín hiệu quá ngắn không hợp lệ lại vừa chấp nhận các khỏang ngắt quá nhỏ không thể coi dừng giữa các số. Chức năng này, cũng như khả năng chọn thời hằng steering bằng mạch ngòai cho phép người thiết kế điều chỉnh họat động cho phù hợp với các đòi hỏi khác nhau của ứng dụng . Mạch clock DTMF Mạch clock bên trong được sử dụng có tần số cộng hưởng là 3,579545 MHZ . Một nhóm IC MT8870 có thể được nối với nhau dùng chung một dao động thạch anh . Bảng giải mã các tín hiệu DTMF Hình 17: Bảng giải mã các tín hiệu DTMF Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 33 IC MT8880 MT8880 coù khaû naêng thu, phaùt tín hieäu DTMF, öu ñieåm noåi baät so vôùi caùc loaïi IC khaùc laø: coù theå laäp trình giao tieáp vôùi uP, cheá ñoä hoaït ñoäng phong phuù , Dual Tone, Single Tone, Call Progress … Hình sau laø sô ñoà chaân linh kieän : Hình 18: Sơ đồ chân MT8880 Chaân Teân Chöùc naêng 1 IN+ Ngoõ vaøo khoâng ñaûo 2 IN- Ngoû vaøo ñaûo 3 GS Gain Select 4 VRef Reference Voltage output 5 VSS GND 6 OSC1 Oscillator input 7 OSC2 Oscillator output 8 TONE Tone DTMF out put 9 R/W Read/Write 10 /CS Chip Select 11 RS0 Register Select input 12 Þ2 System Clock input 13 IRQ/CP Interrupt Request 14-17 D0-D3 Data bus 18 Est Early Steering ouput 19 St/Gt Steering input/ Guard Time output 20 VCC Power Hình 19: Mô tả chân MT8880 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 34 Hình 19b: sơ đồ khối MT8880 Nhaø saûn xuaát cho pheùp giao tieáp MT8880 vôùi VXL ñeå thu phaùt tín hieäu DTMF. Coù 5 thanh ghi beân trong MT8880, ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm, bao goàm : nhoùm thu phaùt döõ lieäu, nhoùm ñieàu khieån vaø cuoái cuøng laø thanh ghi traïng thaùi . Thanh ghi döõ lieäu thu (Receive Data Register ) chöùa maõ nhò phaân cuûa caëp tone vöøa thu ñöôïc vaø laø thanh ghi chæ ñoïc. Thanh ghi döõ lieäu phaùt (Transmit Data Register), chæ ghi, VXL ñöa maõ nhò phaân cuûa caëp tone caàn phaùt leân thanh ghi naøy. Vieäc thu phaùt tone, ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng ñöôïc thieát laäp bôûi 2 thanh ghi ñieàu khieån CRA & CRB, ñaëc bieät, 2 thanh ghi naøy coù cuøng ñòa chæ truy caäp, vieäc xaùc ñònh thanh ghi naøo ñang ñöôïc duøng ñöôïc set bôûi bit thöù 3 (RSEL) cuûa CRA. Baûng sau chæ ra ñòa chæ truy caäp caùc thanh ghi cuûa MT8880: Hình 20: Địa chỉ truy cập thanh ghi Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 35 Caùc mode hoaït ñoäng cuûa MT8880 ñöôïc quy ñònh bôûi caùc bit trong thanh ghi ñieàu khieån CRA & CRB . • Thanh ghi CRA: Bit Teân Chöùc naêng 0 Tone Out 0 :Ngöng phaùt tone ; 1 :Phaùt tone 1 Mode Control 0 :Thu vaø phaùt DTMF 1 :Phaùt DTMF (chieàu daøi bursts 104 ms) Thu nhaän tone baùo hieäu xöû lyù cuoâc goïi 2 Interrupt Enable 0 :Kieåm tra vieäc thu DTMF 1 :Cho pheùp ngaét treân chaân 13 3 Register Select 0 :Laàn ghi keá tieáp seõ laø thanh ghi CRA 1 :Laàn ghi keá tieáp seõ laø thanh ghi CRB Hình 21: Thanh ghi CRA • Thanh ghi CRB: Bit Teân Chöùc naêng 0 Burst 0 :Bursts mode (52 ms hoaëc 104 ms) 1 :Phaùt DTMF lieân tuïc 1 Test 0 :Hoaït ñoäng bình thöôøng 1 :Test timing bit treân chaân 13 2 Single/Dual 0 :Phaùt caëp tone 1 :Phaùt ñôn tone , haøng hay coät (tuyø thuoäc bit 3) 3 Colum/Row 0 :Phaùt ñôn tone cho haøng 1 :Phaùt ñôn tone cho coät Hình 22: Thanh ghi CRB Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 36 • Thanh ghi traïng thaùi : Bit Teân Set Côø Traïng Thaùi Xoaù Côø Traïng Thaùi 0 IRQ Ngaét xaûy ra , bit 1 vaø bit 0 ñöôïc set Caám ngaét , ñöôïc xoaù sau khi ñoïc thanh ghi traïng thaùi . 1 Thanh ghi döõ lieäu phaùt roãng (burst) Thôøi gian pause chaám döùt, thanh ghi döõ lieäu phaùt saün saøng cho tone keá tieáp . Ñöôïc xoaù sau khi ñoïc thanh ghi traïng thaùi , hoaëc khoâng ñang ôû cheá ñoä burst 2 Thanh ghi döõ lieäu thu ñaõ ñaày . Döõ lieäu hieän dieän treân thanh ghi döõ lieäu thu . Ñöôïc xoaù sau khi ñoïc thanh ghi traïng thaùi . 3 /Delay /Steering Set khi chöa nhaän nhaän ñöôïc tín hieäu DTMF Xoaù khi nhaän daïng ñöôïc tín hieäu DTMF Hình 23: Thanh ghi trạng thái • QUAÙ TRÌNH GHI VAØ ÑOÏC CAÙC THANH GHI : Baét ñaàu vôùi CS=1 , quaù trình ghi döõ lieäu trong thanh ghi thoâng qua caùc böôùc sau : 1. Chuyeån bus döõ lieäu (cuûa VXL) ôû cheá ñoä xuaát . 2. Ñöa döõ lieäu ra bus 3. Thieát laäp cho bit RS0, RS0=1 :ghi döõ lieäu , = 0 ghi leänh 4. Xoaù bit R/W , thoâng baùo cho vieäc ghi döõ lieäu . 5. Xoaù bit CS , tích cöïc chip . 6. Set bit CS , ngöng quaù trình ghi döõ lieäu , ngöng choïn chip . Töông töï cho quaù trình ñoïc thanh ghi , baét ñaàu vôùi CS=1 : 1. Chuyeån bus döõ lieäu sang cheá ñoä nhaäp . 2. Set bit R/W , thoâng baùo cho vieäc ñoïc döõ lieäu 3. Thieát laäp bit RS0 , RS0=1 : ñoïc döõ lieäu , =0 : ñoïc traïng thaùi . 4. Xoaù bit CS, tích cöïc MT8880 5. Ñoïc döõ lieäu treân bus 6. Set bit CS , ngöng quaù trình ñoïc döõ lieäu , ngöng choïn chip . Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 37 Bảng mã hóa và giải mã DTMF Hình 24: Bảng mã hóa và giải mã DTMF của MT8880 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 38 IC ISD1420 Hình 25: sơ đồ chân ISD 1420 Mô tả chức năng các chân của ISD 1420 Chaân Teân Moâ taû 1 ÷ 10 A0 ÷ A9 Caùc chaân ñòa chæ boä nhôù taïm thôøi 7, 8, 11, 22 NC Không nối 12 , 13 Vssd - vssa Ngoõ vaøo noái mass 14 , 15 SP+/SP- Ngoõ ra phaùt tieáng noùi 16 , 28 Vcca – Vccd Nguoàn 17 ,18 MIC – MIC REF Ngoõ vaøo nhaäp tieáng noùi 19 AGC Chaân töï ñoäng ñieàu khieån ñoä lôïi 20 ANA IN Ngoõ vaøo analog 21 ANA OUT Ngoõ ra analog 23 PLAYL Phát đoạn âm thanh đã thu 24 PLAYE Phát đoạn âm thanh đã thu 25 REDLED Kết thúc đoạn âm thanh 26 XCLK Ngõ vào xung hệ thống 27 REC Ghi đâm Hình 26: Chức năng các chân của ISD1420 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 39 IC 7486 IC 7486 là IC tích hợp 4 cổng EX-OR như hình sau: Hình 27: sơ đồ chân IC 7486 IC 7486 gồm 4 ngõ EX-OR và tầm điện điện áp sử dụng là từ 4.75v - 5.25v DC. Dưới đây bảng sự thật của IC7486. Hình 28: Bảng sự thật Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 40 IC 74LS247 Hình 29: Sơ đồ chân IC74247 Hình 30: Led 7 đoạn IC74247 là IC giải mã BCD sang LED 7đoạn. Bảng trạng thái: Hình 31: Bảng trạng thái Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 41 OPTO 4N35 Hình 32: Sơ đồ chân OPTO 4N35 Bộ ghép quang (OPTO – COUPLER) là một linh kiện bán dẫn gồm có một nguồn bức xạ ánh sáng và một bộ thu ánh sáng. Nguồn phát sáng là một Diode phát quang, còn nguồn thu có thể là quang trở, photo diode, photo transistor trường… Các bộ thu, phát ánh sáng được đặt vào trong môi trường quang học và chúng hoàn toàn cách biệt nhau về mạch điện. Dòng điện qua Diode bên trong opto là 10mA. Hệ số truyền đạt 100% Mạch điện ngõ ra dùng Transistor. Hiệu điện thế cách điện VDC = 3350V. Điện thế của Diode bên trong opto là 1,5V, dòng qua 10mA. Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 42 IC TDA2003 Hình 33: IC TDA2003 IC TDA2003 là ICKĐTT khuếch đại âm thanh hoạt động ở tầm điện áp 8VDC tới 18VDC. Ngõ ra tín hiệu được khuếch đại với công suất khoảng 10W. Hình 34: Sơ đồ chân IC TDA2003 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 43 CHƯƠNG V THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG I./ Mạch cảm biến chuông: 1./ Sơ đồ nguyên lí: Hình 35: Mạch cảm biến chuông 2./ Nguyên lí hoạt động: Khi toång ñaøi caáp tín hieäu chuoâng cho thuê bao. Tín hieäu chuoâng coù caùc thoâng soá 75Vrms ÷90Vrms, f = 25Hz, hai giaây coù boán giaây khoâng (tùy tổng đài). Tín hieäu naøy qua tuï C1. Tuï C1 coù nhieäm vuï ngaên doøng DC, chæ cho tín hieäu chuoâng ñi qua. Ñoàng thôøi C1 taïo ra suït aùp AC laøm giaûm bieân ñoä tín hieäu chuoâng. Sau ñoù tín hieäu chuoâng qua caàu diode ñeå chænh löu toaøn kyø. Muïc ñích cuûa caàu diode khoâng nhöõng taïo ngoõ ra tín hieäu coù cöïc tính nhaát ñònh maø coøn nhaân ñoâi heä soá gôïn soùng nhaáp nhoâ cuûa tín hieäu. Nhö vaäy taàn soá gôïn soùng sau khi qua caàu diode laø 50Hz. Khi taàn soá lôùn hôn thì vieäc trieät tieâu ñoä nhaáp nhoâ cuûa tín hieäu deã hôn. Tuï C2 duøng ñeå trieät tieâu ñoä nhaáp nhoâ naøy, thông số của tụ C2 được chọn sao cho tụ được nạp đầy trước khi kết thúc một hồi chuông và được xả hết trước khi bắt đầu hồi chuông tiếp theo. Tín hieäu ñi qua R1 vaø R2 phaân cöïc thuaän cho opto. Diode zener 3v coù taùc duïng giöõ ñieän aùp cho diode phaùt quang cuûa opto coá ñònh. R2 haïn doøng qua diode phaùt quang cuûa opton. Khi diode opto phaân cöïc thuaän, diode naøy seõ phaùt quang kích vaøo cöïc B cuûa transistor coù cöïc C ñöôïc noái ñieän trôû leân +5V thoâng qua ñieän trôû R3 phaân cöïc cho transistor và làm sáng LED. Khi coù tín hieäu chuoâng transistor daãn bão hoøa taïo ngoõ ra taïi cöïc C möùc logic thaáp. Khi khoâng coù tín hieäu chuoâng transistor ngöng daãn taïo möùc logic cao taïi cöïc C. möùc logic naøy ñöôïc ñöa vaøo chaân p1.6 cuûa 8951. Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 44 Toùm laïi khi coù tín hieäu chuoâng, maïch naøy cho ra möùc logic 0. khi khoâng coù tín hieäu chuoâng thì maïch cho ra möùc logic 1. Ngoaøi ra khi thoâng thoaïi, caùc tín hieäu thoaïi khaùc coù bieân ñoä nhoû neân khoâng ñuû taùc ñoäng ñeán maïch. Nhö vaäy maïch seõ khoâng aûnh höôûng ñeán caùc tín hieäu khaùc ngoaïi tröø tín hieäu chuoâng. Chuù yù: opto duøng ñeå caùch ly ñieän aùp cuûa tín hieäu chuoâng, chuyeån ñoåi chuùng thaønh möùc logic phuø hôïp cho vi ñieàu khieån. 3./ Thiết kế và tính toán: Tín hieäu chuoâng cuûa toång ñaøi caáp cho thueâ bao coù ñieän aùp hieäu duïng khoaûng 75Vrms ÷ 90Vrms, f = 25Hz. C1: Chia áp, chặn DC, cho tín hiệu chuông đi qua. C2: Lọc phẳng nguồn DC chỉnh lưu. R1: Hạn dòng cho Diode Zener Diode Zener: Ổn áp bảo vệ cho Led Opto R2: Hạn dòng cho Led Opto Opto: Cách li điện áp chỉnh lưu thành DC của tín hiệu chuông với điện áp sử dụng của vi xử lí. Biến tín hiệu chuông thành các mức Logic đưa vào chân P1.6 trên vi xử lí 89C51. Chọn điện áp chuông là 75VAC Chọn R1 = 330Ω Chọn Diode Zener 3v Cho Izmin=4mA Dòng qua Led Opto 10mA Sụt áp trên Led Opto khoảng 1,1V => IDC = Izmin + IDOpto = 14mA => IAC = 14 x π / 2 = 31mA => VDC = 14 x R1 +VZ = 14 x 330 x 10-3 +3 = 7.6V => VAC = (7.6 x π )/ 2 = 17V => VC1 = 75 – VAC – (2 x VDiode) = 75 – 17 – 2.2 = 56V => ZC1 = VC1/IAC = 56/31 = 2.3KΩ => C1 = 1/(2π f x ZC1) = 1/(2 x 3.14 x 25 x 2,3 x 103) = 2,7uF =>Để an toàn hơn ta chọn C1 = 1uF/250v R2 = (VZ – Vopto)/Iopto = (3 – 1.1)/(10x10-3) = 190Ω => Để an toàn hơn cho led opto chọn R2 = 330Ω Chọn dòng qua Led là 10mA Sụt áp trên Led 1.1V =>R3 = (5 – 1.1)/(10 x 10-3 ) = 390Ω Chọn R3 = 330Ω Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 45 II./ Mạch nhận tín hiệu đảo cực 1./ Sơ đồ nguyên lí: 1K5 1.5k 12V R1 R4 4001 330R DAO CUC 4N35 1 6 2 5 4 RING 2k2 R2 R3 3V TIP Hình 36: Mạch đảo cực 2./ Nguyên lí hoạt động: Bình thöôøng daây Ring mang ñieän theá aâm, daây Tip mang ñieän theá döông làm cho diode N4001 và Led trong opto phân cực nghịch neân không daãn. Suy ra ngoõ ra taïi cöïc C cuûa transistor laø möùc logic cao đưa về 89C51 ở chân p1.7. Khi thueâ bao thöïc hieän moät cuoäc goïi ñi, neáu thueâ bao ñaàu bên kia nhaác maùy toång ñaøi seõ caáp moät tín hieäu ñaûo cöïc baùo cho thueâ bao goïi bieát laø thueâ bao bò goïi ñaõ nhaác maùy (thoâng thoaïi). Luùc naøy daây Tip mang ñieän theá aâm, daây Ring mang ñieän theá döông, diode daãn. Taïi cöïc C cuûa transistor xuoáng möùc thaáp taùc ñoäng vaøo chaân P1.7 cuûa vi ñieàu khieån baùo cho vi ñieàu khieån bieát ñaàu kia ñaõ nhaác maùy ñeå vi điều khiển xuất ra leänh xuaát caâu thoâng baùo. 3./ Thiết kế và tính toán: Chọn dòng qua Led opto là 10mA Chọn diode zener 3v Chọn dòng qua diode zener là 4mA Sụt áp trên Led opto là 1.1V VT/R = (ILopto + IZ)x R1 +VD4001 = 15 => R1 = (15 - VD4001)/(ILopto + IZ) = (15-1,1)/(10+4) = 1KΩ Chọn R1 = 1.5KΩ VDZ = ILopto x R2 + 1.1 = 3V =>R2 =(VDZ – 1.1)/ ILopto = 1.9/(10x10-3) = 190Ω Chọn R2 = 330Ω Chọn điện áp tại cực C là 5V Chọn R3 =1,5KΩ Điện áp tại cực C của opto = (12/(1.5+R4))x1.5 = 5V => R4 = ((1.5x12)/5) - 1,5 = 2.1KΩ => Chọn R4 bằng 2.2KΩ Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 46 III./ Mạch tạo giả 1./Sơ đồ nguyên lí: R5 180 D9 DIODE R1 100 Q2 C2383 J1 CON2 1 2 R4 18K - + D2 BRIDGE 1 4 3 2 T1 1 4 2 3 TIP I/O I/O RING LS1 RELAY SPDT 3 5 4 1 2 TAI GIA Q1 C2383 +12V C0 10uF/50V Hình 37: Mạch tạo tải giả 2./ Nguyên tắc hoạt động: Khoái taïo trôû khaùng gioáng nhö moät thueâ bao nhaác maùy, goàm Q2, C0, R4 vaø R5 ñöôïc maéc nhö hình veõ taïo thaønh moät nguoàn doøng ñeå laáy doøng ñoå vaøo maïch gioáng nhö thueâ bao cuûa böu ñieän. Q2 coù nhieäm vuï thay theá moät thueâ bao treân lónh vöïc trô ûkhaùng. Ñieän trôû DC cuûa moät maùy ñieän thoaïi laø ≤ 300Ω , ñieän trôû xoay chieàu taïi taàn soá F = 1KHz laø 700Ω ± 30% . Toång trôû vaøo cuûa maïch naøy phaûi phuø hôïp vôùi caùc thoâng soá treân. 3./ Thiết kế và tính toán: Dòng thông thoại tổng đài cấp tới từ 20mA tới 100mA. Chọn Q2 là C2383 có Icmax là 1A có β = 60 ÷230 Chọn dòng DC tổng đài cấp IDC = 40mA Chọn β của C2383 là 100 Chọn điện áp DC của tải là 15VDC Sụt áp qua cầu Diode là 2.2 V Chọn VCE = 7V R5 = (15 – 2.2 -7)/40 = 145Ω Chọn R5 = 180 Ω Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 47 Ta có : IE=IB + IC => IB = IE – IC = IE - β IB => IB x ( 1+ β ) = IE => IB = IE / (1+ β ) = 40/(1+100) => IB = 0.39mA => R4 = (VDC – 2.2 - 0.7 – IE x R5) / IB = (15 – 2.2 - 0.7 – 7.2) / 0.39 => R4 = 12.6KΩ Chọn R4 = 18KΩ Tụ C0 dùng để bypass tín hiệu thoại như vậy ZC << R5 (1/2π fC) << R5 Chọn f = 300Hz là tần số thấp nhất của tín hiệu thoại ta có: C0 >> (1/2π f x R5) = 1/ (2 x 3.14 x 300 x 180) = 2.94uF Chọn C0 = 10uF/50V IV./ Mạch điều khiển thiết bị: 1./ Sơ đồ nguyên lí: Hình 38: Mạch điều khiển thiết bị Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 48 2./ Nguyên lí hoạt động: Tín hiệu điều khiển từ P2.4 ÷ P2.7 được đưa đến các cổng EX-OR của IC7486 các tín hiệu này so sánh với các công tắc bên ngoài để thực hiên việc đóng mở thiết bị. nó được thể hiện qua bảng trạng thái. CT (công tắc) TB (P2.4 ÷P2.7) RELAY 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 3./ Thiết kế và tính toán: Chọn RELAY 12V điện trở 300ohm điện áp chịu đựng của tiếp điểm là 240V. Chọn Q1, Q2, Q3, Q4 là C1815 có dòng IC khoảng 40mA, β = 60 Dòng qua RELAY: IC = VCC / RRELAY = 12 / 300 = 40mA Điều kiện để transistor dẫn là IB ≥ IC/ β = 40 / 60 = 0.6mA R1 = R2 = R3 = R4 = (Vr – VBE) / IB = (5 – 0.7) / 0.6 = 7.1KΩ Để bão hòa sâu ta chọn R1 = R2 = R3 = R4 = 2.2KΩ Chọn các điện trở R6 = R7 = R11 = R13 = 330Ω để hạn dòng cho LED Mạch sử dụng 7805 để ổn áp và cấp nguồn cho IC 7486 vì điện áp sử dụng cho IC này là từ 4.75÷5.25V. V./ Mạch nguồn 1./ Sơ đồ nguyên lí: C21 1000uF/16V 1 2 3 A B C 12V AC C20 1000uF/16V 12V AC KA7805 12V DC - + D1 BRIDGE 1 4 3 2 KA7812 5V DC 1 2 3A B C C14 1000uF/15V Hình 39: Mạch nguồn Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 49 2./ Nguyên lí hoạt động: Điện áp xoay chiều chỉnh lưu qua Diode cầu D1 sau đó được làm phẳng bằng tụ C14 1000uF/16V. Sau đó đưa vào chân IN của IC 7805 và IC 7812 để tạo ra các mức điện áp 5V và 12V để cung cấp cho các mạch khác trong hệ thống. Tụ C20 1000uF/16V và C21 1000uF/16V dùng để ổn áp cho nguồn. VI./ Mạch thu DTMF 1./ Sơ đồ nguyên lí: 0 C9 0.1uF R16 R C19 0.1uF R17 330K P0.0 VCC P0.2 P0.1 R25 200 I/O 0 Y3 3.579MH MT8870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 18 14 13 12 11 10 IN+ IN- GS VREF GND1 GND2 OSC1 OSC2 GND ST/GT EST STD VCC Q4 Q3 Q2 Q1 TOE P0.3 Q5 1R1001 0 P0.7 R15 RI/O Hình 40: Mạch thu DTMF 2./ Nguyên lí hoạt động: Mã đa tần DTMF là một cặp tần số được truyền trên đường dây điện thoại như một tín hiệu thoại. Tín hiệu này sau khi qua biến áp cách li tỉ lệ 1: 1 sẽ tiếp tục đi qua điện trở R15 (100k) để đi vào chân IN-,một phần tín hiệu sẽ đi qua điện trở R16 (100k) để đi vào chân GS. Cặp tần số này đi qua bộ lọc Dial Tone Filter. Bộ này sẽ tách tín hiệu thành hai nhóm : một nhóm tần số thấp, một nhóm tần số cao. Nhóm tần số thấp có dãy tần 697Hz – 941 Hz, nhóm tần số cao có dãy tần 1209Hz – 1633Hz. Hai nhóm tín hiệu được biến đổi thành xung vuông, và được xác định tần số và kiểm tra xem chúng có tương ứng với tần số DTMF chuẩn hay không. Nếu cặp Tone hợp lệ thì IC sẽ xuất ra các bit nhị phân tương ứng với bảng đã nêu ở phần trước. Khi cặp Tone hợp lệ được xác nhận thì chân STD sẽ lên mức cao và các bit nhị phân sẽ được xuất ra ở các chân Q1, Q2, Q3, Q4 nếu chân TOE được mắc lên mức cao. Chân STD sau một thời gian lên mức cao sẽ quay về mức thấp báo hiệu IC sẵn sàng nhận tín hiệu DTMF tiếp theo. Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 50 3./ Các thông số và giá trị: Các thông số do nhà sản xuất hướng dẫn. Các giá trị điện áp cung cấp, giá trị điện trở, tụ điện, tần số thạch anh được mắc theo đề nghị của nhà sản xuất. Vcc = 5VDC R15 = 100kΩ ± 1% R16 = 100kΩ ± 1% R17 = 100kΩ ± 1% C19 = 0,1uF ± 5% Thạch anh: 3,579MHz VII./ Mạch phát DTMF 1./ Sơ đồ nguyên lí: P3.5 C1 R22 3.3K VCC MT8880 R14 390 R21 3.3K 0 C18 100uF I/O 100nF P3.4 0 C2 Y1 3.579 0 P3.3 100nF P3.1 P3.2 P3.0 P3.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 IN+ IN- GS VREF VSS OSC1 OSC2 TONE WR CS VDD ST ETS D3 D2 D1 D0 IRQ/CP Fi2 RS0 R18 10K C16 100uF I/O C17 10nF Hình 41: Mạch phát DTMF 2./ Nguyên lí hoạt động: Nhaø saûn xuaát cho pheùp giao tieáp MT8880 vôùi VXL (89C51,PIC…) ñeå phaùt tín hieäu DTMF. Ban đầu vi xử lí 89C51 sẽ xuất mức logic 0 hoặc 1 ra P3.0, P3.1, P3.2, P3.3 được nối với chân D0, D1, D2, D3 của MT8880 lúc này dữ liệu nằm ở bộ đệm (Data bus buffer) và CLR chân p3.6 tức là chân CS (Chip Select) của MT8880 để kieåm tra xem tone tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc phaùt xong chöa, ñieàu naøy thöïc hieän ñöôïc baèng caùch ñoïc bit b1 cuûa thanh ghi traïng thaùi bên trong MT8880, neáu bit naøy ñöôïc set leân 1 báo hiệu dữ liệu trước đã phát xong và dữ liệu tiếp theo đã được đưa ra thanh ghi dữ liệu phát. Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 51 • QUAÙ TRÌNH PHAÙT DTMF : Ñeå phaùt đi moät caëp tone , caàn phaûi kieåm tra xem tone tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc phaùt xong chöa, ñieàu naøy thöïc hieän ñöôïc baèng caùch ñoïc bit b1 cuûa thanh ghi traïng thaùi , neáu bit naøy ñöôïc set leân 1 -> thanh ghi döõ lieäu phaùt saün saøng cho vieäc phaùt caëp tone keá tieáp. 3./ Các thông số và giá trị: Các thông số do nhà sản xuất hướng dẫn. Các giá trị điện áp cung cấp, giá trị điện trở, tụ điện, tần số thạch anh được mắc theo đề nghị của nhà sản xuất. R14 = 374KΩ ±1% R21 = 3,3K Ω R22 = 3,3K Ω R18 = 10 K Ω (min) C1 = 100nF ±5% C2 =100nF ±5% C16 = 100uF/16v C17 = 1nF C18 = 100uF/16v Thạch anh 3.579 Mhz Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 52 VIII./ Mạch ghi phát âm thanh: 1./ Sơ đồ nguyên lí: R5 470K R5 10K R9 1K VCC C2 0.1uF R1 200 A0 R8 100K LE D R EC LED C1 220uF C6 4.7uF U2 ISD 1420 1 2 3 4 5 6 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 VSSD VSSA SP+ SP- VCCA MIC MIC REF AGC ANA IN ANA OUT PLAYL PLAYE RECLED XCXLK REC VCCD R2 5.6K HETAM PLAYL1 2 0 T2 1 4 2 3 2C14 100uF C5 0.1uF A2 VCC A3 C15 100uF C4 0.1uF A1 I/O R12 10K C3 0.1uF 102C7 R35 330 REC1 2 R9 100K PLAY R10 100K I/O PLAYE1 2 MK1 MICROPHONE 1 2 Hình 42: Mạch ghi phát âm thanh 2./ Nguyên lí hoạt động: IC ISD 1420 là IC chuyên dùng cho việc ghi và phát âm thanh. IC gồm có 128 ô địa chỉ và một vùng nhớ được sử dụng chung cho 128 địa chỉ ấy. Thời gian ghi âm được của họ ISD 1400 là từ 14 ÷20 giây. ISD 1420 được kết nối với 89C51 thông qua các chân P1.0, P1.1, P1.2, P1.3 tương ứng với các chân địa chỉ A0, A1, A2, A3. Chân PLAYL kết nối với chân P1.4. Chân RECLED kết nối với chân P1.5. Để phát được âm thanh ta cần cung cấp địa chỉ vùng nhớ lưu trữ đoạn âm thanh sau đó cho chân PLAYL xuống mức thấp (CLR P1.4). Dấu hiệu kết thúc đoạn âm thanh thể hiện bằng sự thay đổi trạng thái ở chân RECLED ( LED sẽ sáng lên rồi tắt) vi điều khiển sẽ nhận biết dấu hiệu này cho sự kết thúc đoạn âm thanh vừa phát. Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 53 Bảng địa chỉ vùng nhớ các đoạn âm thanh: A0 A1 A2 A3 Âm thanh 0 0 0 1 Báo động có cháy 0 0 1 0 Báo động có trộm 0 0 1 1 Đăng nhập thành công nhấn phím chức năng 0 1 0 0 Thiết bị 0 1 1 0 Đã mở 1 1 0 0 Đã tắt 1 0 1 0 Sai nhập lại 1 1 1 1 Nhập password 3./ Các thông số và giá trị: Các thông số do nhà sản xuất hướng dẫn. Các giá trị điện áp cung cấp, giá trị điện trở, tụ điện, micro được mắc như hình vẽ (theo nhà sản xuất). IX./ Mạch khuếch đại âm thanh: 1./ Sơ đồ nguyên lí: Hình 43: Mạch khuếch đại âm thanh 0 INPUT 10U/16V 2.2R 1R/0.5W 104 1000uF/16V - + TDA2003 1 2 4 5 3 104 12V OUTPUT 220R 1000uF/16V 103 503 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 54 2./ Nguyên lí hoạt động: Mạch khuếch đại âm thanh dùng để khuếch đại tín hiệu DTMF thu được để đưa vào cho MT8870 xử lí. Mạch sử dụng IC TDA2003, đây là OP-AMP sử dụng nguồn đơn, mắc theo kiểu có hồi tiếp âm, có sử dụng biến trở 503 (50K) để điều chỉnh độ lớn tín hiệu đầu vào cho thích hợp với MT8870. 3./ Các thông số và giá trị: Các giá trị điện trở, tụ điện được mắc theo đề nghị của DATASHEET (như hình ) nguồn cung cấp từ 8V đến 18V DC X./ Mạch hiển thị 1./ Sơ đồ nguyên lí: p0.0 p0.3 p0.1 R1 330R 0 1 2 3 4 5 6 7 8 vc c a b c d e f g p0.2 5v 74247 7 1 2 6 4 5 3 13 12 11 10 9 15 14 16 8 D0 D1 D2 D3 BI/RBO RBI LT A B C D E F G V C C G N D Hình 44: Mạch hiển thị 2./ Nguyên lí hoạt động: Mạch hiển thị dùng IC74247 dùng để hiển thị số DTMF sau khi được MT8870 giải mã thành bit nhị phân. Mạch này được dùng để giúp thuận tiện hơn cho việc kiểm tra các mã tắt mở thiết bị. Các bit nhị phân từ MT8870 xuất ra nếu là số BCD sẽ được IC74247 giải mã và hiển thị trên Led 7 đoạn. Led 7 đoạn sử dụng là loại Anode chung và được hạn dòng bằng R1 (330Ω). Mạch sử dụng nguồn 5VDC. Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 55 XI./ Mạch xử lí trung tâm 1./ Sơ đồ nguyên lí: MT8880 TB3 A3 DAOCUC MT8870 U3 8051 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 RST P3.0 RXD P3.1 TXD P3.2 INT1 P3.4 T1 P3.3 INT0 P3.5 TO P3.6 WR P3.7 RD XTAL2 XTAL1 Vs s P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 PSEN ALE EA P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0 Vc c CT4 5V D2 R/W D0 SEG-8R 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516 CT2 C11 33p A1 STD BAO CHAY SW 1 TB4 CHUONG TB2 D3 A0 RS0 D3 CT3 D1 C10 CAP PLAY VCC C12 33p TB1 D2 TAIGIA D1 R24 R CT1 Y2 12Mhz A2 BAO TROM CS HET AM D0 R23 R Hình 45: Mạch xử lí trung tâm 2./ Các chân kết nối Port 0: P0.0 ÷ p0.3 : D0 ÷ D3 của MT8870 + hiển thị. P0.4 : Tải giả P0.5 : STD P0.6 : Cảm biến cháy P0.7 : Cảm biến trộm Port 1: P1.0 ÷ P1.3 : A0 ÷ A3 của ISD 1420 P1.4 : PLAY P1.5 : Hết âm P1.6 : Chuông P1.7 : Đảo cực Port 2: P2.0 ÷ P2.3 : CT1 ÷ CT4 P2.4 ÷ P2.7 : TB1 ÷ TB4 Port 3: P3.0 ÷ p3.3 : D0 ÷ D3 của MT8880 P3.4 : R/W P3.5 : RS0 P3.6 : CS Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 56 CHƯƠNG V LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT VÀ CHƯƠNG TRÌNH I./ LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 57 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 58 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 59 II./ CHƯƠNG TRÌNH $MOD51 ORG 00H MT87_0 BIT P0.0 ; CHAN 11 MT8870 MT87_1 BIT P0.1 ; CHAN 12 MT8870 MT87_2 BIT P0.2 ; CHAN 13 MT8870 MT87_3 BIT P0.3 ; CHAN 14 MT8870 TAI_GIA BIT P0.4 ; CHAN 35 AT89C51 STD BIT P0.5 ; CHAN 15 MT8870 CHAY BIT P0.6 ; CHAN 33 AT89C51 TROM BIT P0.7 ; CHAN 32 AT89C51 ISD_0 BIT P1.0 ; CHAN 5 ISD1420 ISD_1 BIT P1.1 ; CHAN 6 ISD1420 ISD_2 BIT P1.2 ; CHAN 9 ISD1420 ISD_3 BIT P1.3 ; CHAN 10 ISD1420 PLAY BIT P1.4 ; CHAN 23 ISD1420 HET_AM BIT P1.5 ; CHAN 25 ISD1420 CHUONG BIT P1.6 ; CHAN 7 AT89C51 DAO_CUC BIT P1.7 ; CHAN 8 AT89C51 CT1 BIT P2.0 ; CHAN 21 AT89C51 CT2 BIT P2.1 ; CHAN 22 AT89C51 CT3 BIT P2.2 ; CHAN 23 AT89C51 CT4 BIT P2.3 ; CHAN 24 AT89C51 TB1 BIT P2.4 ; CHAN 25 AT89C51 TB2 BIT P2.5 ; CHAN 26 AT89C51 TB3 BIT P2.6 ; CHAN 27 AT89C51 TB4 BIT P2.7 ; CHAN 28 AT89C51 MT88_0 BIT P3.0 ; CHAN 10 AT89C51 MT88_1 BIT P3.1 ; CHAN 11 AT89C51 MT88_2 BIT P3.2 ; CHAN 12 AT89C51 MT88_3 BIT P3.3 ; CHAN 13 AT89C51 RW BIT P3.4 ; CHAN 14 AT89C51 RSO BIT P3.5 ; CHAN 15 AT89C51 CS BIT P3.6 ; CHAN 16 AT89C51 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 60 MAIN: CLR TAI_GIA MOV R7,#0 KIEM_TRA_CHAY: JB CHAY,KIEM_TRA_TROM LCALL BAO_DONG_CHAY JMP MAIN KIEM_TRA_TROM: JB TROM,KIEM_TRA_CHUONG LCALL BAO_DONG_TROM JMP MAIN KIEM_TRA_CHUONG: CJNE R7,#3,XUONG JNB CHUONG,$ JMP DONG_TAI_GIA XUONG: JB CHUONG,KIEM_TRA_CHAY INC R7 MOV R1,#100 MOV R2,#50 LCALL DELAY_1S JNB CHUONG,$ LCALL DELAY_1S NHAY1000: JB CHUONG,WAIT JMP KIEM_TRA_CHUONG WAIT: LCALL DELAY10MS DJNZ R1,NHAY1000 DJNZ R2,NHAY1000 JMP KIEM_TRA_CHAY DONG_TAI_GIA: SETB TAI_GIA LCALL DELAY_1S LCALL DELAY_1S LCALL NHAP_PASS Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 61 ;****************************THU PASS************************ ;************************PASS THU NHAT********************** MOV R0,#0 SAI: INC R0 MOV R1,#100 MOV R2,#50 CHO: DJNZ R1,TT DJNZ R2,TT JMP MAIN TT: LCALL DELAY10MS JB STD,CHO JNB STD,$ MOV A,P0 ANL A,#00001111B CJNE A,#03H,TB_SAIA ; ********************PASS THU HAI************************* MOV R0,#0 SAI1: INC R0 MOV R1,#100 MOV R2,#50 CHO1: DJNZ R1,TT1 DJNZ R2,TT1 JMP MAIN TT1: LCALL DELAY10MS JB STD,CHO1 JNB STD,$ MOV A,P0 ANL A,#00001111B CJNE A,#04H,TB_SAIB ; **********************PASS THU BA********************** MOV R0,#0 SAI2: INC R0 MOV R1,#100 MOV R2,#50 CHO2: DJNZ R1,TT2 DJNZ R2,TT2 JMP MAIN Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 62 TT2: LCALL DELAY10MS JB STD,CHO2 JNB STD,$ INC R0 MOV A,P0 ANL A,#00001111B CJNE A,#05H,TB_SAIC JMP DA_VAO_HE_THONG TB_SAIA: LJMP TB_SAI TB_SAIB: LJMP TB_SAI1 TB_SAIC: LJMP TB_SAI2 ;****************THONG BAO SAI NHAP PASS******************* TB_SAI: LCALL BAO_SAI CJNE R0,#3,SAIA LJMP MAIN SAIA: LJMP SAI TB_SAI1: LCALL BAO_SAI CJNE R0,#3,SAIB LJMP MAIN SAIB: LJMP SAI1 TB_SAI2: LCALL BAO_SAI CJNE R0,#3,SAIC LJMP MAIN SAIC: LJMP SAI2 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 63 ;****************PASS DA DUNG HET***************************** DA_VAO_HE_THONG: LCALL DELAY_1S LCALL THONG_BAO_THANH_CONG ;***********************KIEM TRA MA*************************** LAPLAI: MOV R0,#0 KIEM_TRA_MA_TAT: MOV R1,#100 MOV R2,#50 CHO3: DJNZ R1,TT3 DJNZ R2,TT3 JMP MAIN TT3: LCALL DELAY10MS JB STD,CHO3 JNB STD,$ MOV A,P0 ANL A,#00001111B CJNE A,#06H,KIEM_TRA_MA_MO LCALL CT_TAT LJMP LAPLAI KIEM_TRA_MA_MO: CJNE A,#07H,KIEM_TRA_TAT_HET LCALL CT_MO LJMP LAPLAI KIEM_TRA_TAT_HET: CJNE A,#08H,KIEM_TRA_TRANG_THAI LCALL CT_TAT_HET LCALL DELAY_1S LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT LJMP LAPLAI Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 64 KIEM_TRA_TRANG_THAI: CJNE A,#09H,KIEM_TRA_MA_THOAT LCALL CT_KT_TRANG_THAI JMP LAPLAI KIEM_TRA_MA_THOAT: CJNE A,#05H,KIEMTRAR0 JMP MAIN KIEMTRAR0: INC R0 CJNE R0,#4,KIEM_TRA_MA_TAT JMP MAIN ;*******************CHUONG TRINH TAT************************** CT_TAT: KT_MA_TB1: INC R0 MOV R1,#100 MOV R2,#50 CHO4: DJNZ R1,TT4 DJNZ R2,TT4 JMP MAIN TT4: LCALL DELAY10MS JB STD,CHO4 JNB STD,$ MOV A,P0 ANL A,#00001111B CJNE A,#01H,KT_MA_TB2 LCALL TAT_TB1 LCALL DELAY_1S LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT LJMP QUAY_VE_LAP_LAI KT_MA_TB2: CJNE A,#02H,KT_MA_TB3 LCALL TAT_TB2 LCALL DELAY_1S LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT LJMP QUAY_VE_LAP_LAI Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 65 KT_MA_TB3: CJNE A,#03H,KT_MA_TB4 LCALL TAT_TB3 LCALL DELAY_1S LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT LJMP QUAY_VE_LAP_LAI KT_MA_TB4: CJNE A,#04H,SAIHET LCALL TAT_TB4 LCALL DELAY_1S LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT LJMP QUAY_VE_LAP_LAI QUAY_VE_LAP_LAI: JMP LAPLAI SAIHET: JMP KIEMTRAR0 RET ;*************CHUONG TRINH TAT TUNG TB****************** TAT_TB1: JB CT1,SET_TB1 CLR TB1 JMP THOAT_TAT_TB1 SET_TB1: SETB TB1 THOAT_TAT_TB1: NOP RET TAT_TB2: JB CT2,SET_TB2 CLR TB2 JMP THOAT_TAT_TB2 SET_TB2: SETB TB2 THOAT_TAT_TB2: NOP RET Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 66 TAT_TB3: JB CT3,SET_TB3 CLR TB3 JMP THOAT_TAT_TB3 SET_TB3: SETB TB3 THOAT_TAT_TB3: NOP RET TAT_TB4: JB CT4,SET_TB4 CLR TB4 JMP THOAT_TAT_TB4 SET_TB4: SETB TB4 THOAT_TAT_TB4: NOP RET ;*********** *******CHUONG TRINH MO********************** CT_MO: KT_MA_TB11: INC R0 MOV R1,#100 MOV R2,#50 CHO5: DJNZ R1,TT5 DJNZ R2,TT5 LJMP MAIN TT5: LCALL DELAY10MS JB STD,CHO5 JNB STD,$ MOV A,P0 ANL A,#00001111B CJNE A,#01H,KT_MA_TB21 LCALL MO_TB1 LCALL DELAY_1S LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO LJMP QUAY_LAI_LAP_LAI Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 67 KT_MA_TB21: CJNE A,#02H,KT_MA_TB31 LCALL MO_TB2 LCALL DELAY_1S LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO LJMP QUAY_LAI_LAP_LAI KT_MA_TB31: CJNE A,#03H,KT_MA_TB41 LCALL MO_TB3 LCALL DELAY_1S LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO LJMP QUAY_LAI_LAP_LAI KT_MA_TB41: CJNE A,#04H,SAIHET1 LCALL MO_TB4 LCALL DELAY_1S LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO LJMP QUAY_LAI_LAP_LAI QUAY_LAI_LAP_LAI: JMP LAPLAI SAIHET1: JMP KIEMTRAR0 RET ;***************** ***MO THIET BI************************* MO_TB1: JB CT1,CLR_TB1 SETB TB1 JMP THOAT_M0_TB1 CLR_TB1: CLR TB1 THOAT_M0_TB1: NOP RET Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 68 MO_TB2: JB CT2,CLR_TB2 SETB TB2 JMP THOAT_M0_TB2 CLR_TB2: CLR TB2 THOAT_M0_TB2: NOP RET MO_TB3: JB CT3,CLR_TB3 SETB TB3 JMP THOAT_M0_TB3 CLR_TB3: CLR TB3 THOAT_M0_TB3: NOP RET MO_TB4: JB CT4,CLR_TB4 SETB TB4 JMP THOAT_M0_TB4 CLR_TB4: CLR TB4 THOAT_M0_TB4: NOP RET ;****************CHUONG TRINH TAT HET********************** CT_TAT_HET: JB CT1,SSET_TB1 CLR TB1 JMP XUONG_TAT_TB2 XUONG_TAT_TB2: JB CT2,SSET_TB2 CLR TB2 JMP XUONG_TAT_TB3 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 69 XUONG_TAT_TB3: JB CT3,SSET_TB3 CLR TB3 JMP XUONG_TAT_TB4 XUONG_TAT_TB4: JB CT4,SSET_TB4 CLR TB4 JMP THOAT_KHOI_TAT_HET SSET_TB1: SETB TB1 JMP XUONG_TAT_TB2 SSET_TB2: SETB TB2 JMP XUONG_TAT_TB3 SSET_TB3: SETB TB3 JMP XUONG_TAT_TB4 SSET_TB4: SETB TB4 THOAT_KHOI_TAT_HET: NOP RET ;********* CHUONG TRINH KIEM TRA TRANG THAI*************** CT_KT_TRANG_THAI: JB CT1,TTBI1_1 JB TB1,BTB1MO LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT JMP TTBI2 BTB1MO: LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO JMP TTBI2 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 70 TTBI1_1: JB TB1,BTB1TAT LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO JMP TTBI2 BTB1TAT: LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT JMP TTBI2 TTBI2: JB CT2,TTBI2_2 JB TB2,BTB2MO LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT JMP TTBI3 BTB2MO: LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO JMP TTBI3 TTBI2_2: JB TB2,BTB2TAT LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO JMP TTBI3 BTB2TAT: LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT JMP TTBI3 TTBI3: JB CT3,TTBI3_3 JB TB3,BTB3MO LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT JMP TTBI4 BTB3MO: LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO JMP TTBI4 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 71 TTBI3_3: JB TB3,BTB3TAT LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO JMP TTBI4 BTB3TAT: LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT JMP TTBI4 TTBI4: JB CT4,TTBI4_4 JB TB4,BTB4MO LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT JMP KIEM_TRA_MA_TAT BTB4MO: LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO JMP KIEM_TRA_MA_TAT TTBI4_4: JB TB4,BTB4TAT LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_MO JMP KIEM_TRA_MA_TAT BTB4TAT: LCALL THIET_BI LCALL THONG_BAO_TAT RET ;*************** *******DELAY 10MS********************** DELAY10MS: MOV TMOD,#10 MOV TH1,# HIGH (-10000) MOV TL1,# LOW (-10000) SETB TR1 JNB TF1,$ CLR TR1 CLR TF1 RET Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 72 ;************************DELAY 1S*********************** DELAY_1S: MOV R3,#20 MOV TMOD,#10H LAPM: MOV TH1,# HIGH (-50000) MOV TL1,# LOW (-50000) SETB TR1 JNB TF1,$ CLR TR1 CLR TF1 DJNZ R3,LAPM RET ;***********************BAO DONG TROM*************************** BAO_DONG_TROM: SETB TAI_GIA LCALL DELAY_1S LCALL DELAY_1S MOV A,#00000010B MOV P3,#11101101B MOV P3,#10101101B MOV P3,#11100000B MOV P3,#10100000B MOV P3,#11111111B DOI_PHAT_XONG: CLR CS MOV C,MT88_1 SETB CS JNC DOI_PHAT_XONG ANL A,#00001111B ORL A,#11000000B MOV P3,A CLR CS LCALL DELAY_1S SETB CS LCALL DELAY_1S LCALL DELAY_1S Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 73 LCALL DELAY_1S LCALL DELAY_1S CLR ISD_0 CLR ISD_1 SETB ISD_2 CLR ISD_3 CLR PLAY ;PLAY JB HET_AM,$ ;HETAM JNB HET_AM,$ ;HETAM SETB PLAY ;PLAY CLR TAI_GIA RET ;********************* BAO DONG CHAY********************** BAO_DONG_CHAY: SETB TAI_GIA LCALL DELAY_1S LCALL DELAY_1S MOV A,#00000010B MOV P3,#11101101B MOV P3,#10101101B MOV P3,#11100000B MOV P3,#10100000B MOV P3,#11111111B DOI_PHAT_XONGDS: CLR CS MOV C,MT88_1 SETB CS JNC DOI_PHAT_XONGDS ANL A,#00001111B ORL A,#11000000B MOV P3,A CLR CS LCALL DELAY_1S SETB CS LCALL DELAY_1S LCALL DELAY_1S LCALL DELAY_1S Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 74 LCALL DELAY_1S CLR ISD_0 CLR ISD_1 CLR ISD_2 SETB ISD_3 CLR PLAY ;PLAY JB HET_AM,$ ;HETAM JNB HET_AM,$ ;HETAM SETB PLAY ;PLAY CLR TAI_GIA RET ;*********** **********THONG BAO NHAP PASS****************** NHAP_PASS: SETB ISD_0 SETB ISD_2 SETB ISD_1 CLR ISD_3 CLR PLAY JB HET_AM,$ JNB HET_AM,$ SETB PLAY RET ;************** ******* THONG BAO SAI************************* BAO_SAI: SETB ISD_0 CLR ISD_1 SETB ISD_2 CLR ISD_3 CLR PLAY JB HET_AM,$ JNB HET_AM,$ SETB PLAY RET Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 75 ;*****************THONG BAO THANH CONG******************* THONG_BAO_THANH_CONG: CLR ISD_0 CLR ISD_1 SETB ISD_2 SETB ISD_3 CLR PLAY JB HET_AM,$ JNB HET_AM,$ SETB PLAY RET ;*************** ********THONG BAO MO********************** THONG_BAO_MO: CLR ISD_0 SETB ISD_1 SETB ISD_2 CLR ISD_3 CLR PLAY JB HET_AM,$ JNB HET_AM,$ SETB PLAY RET ;*************** *******THONG BAO TAT********************** THONG_BAO_TAT: SETB ISD_0 SETB ISD_1 CLR ISD_2 CLR ISD_3 CLR PLAY JB HET_AM,$ JNB HET_AM,$ SETB PLAY RET Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 76 ;*************************THIET BI**************************** THIET_BI: CLR ISD_0 SETB ISD_1 CLR ISD_2 CLR ISD_3 CLR PLAY JB HET_AM,$ JNB HET_AM,$ SETB PLAY RET END Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 77 CHƯƠNG KẾT LUẬN I./ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI: Tuy là mạch đã có thể hoạt động ổn định nhưng cũng còn khá nhiều hạn chế: • Đường mạch đi sai còn nhiều nên phải dùng dây đồng đi lại do đó mạch chưa có tính thẩm mĩ lắm. • Dây bus được dùng kết nối nhiều module lại nên có dây bị trùng lắp. Việc đánh dấu các đầu bus cũng chưa logic lắm. • Do thời gian làm đề tài tương đối ngắn nên chưa hiểu được cách thu tín hiệu DTMF của MT8880 và phải dùng đến MT8870 để thu tín hiệu DTMF. • Do không có điều kiện kết nối với tổng đài thật nên chỉ cho mạch hoạt động trên sự mô phỏng các điều kiện thực tế. II./ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Nếu tìm hiểu và vận hành được MT8880 để thu và phát DTMF thì mạch sẽ gọn gàng và đơn giản hơn. Để áp dụng mạch vào thực tế thì cần phải qua nhiều lần thử nghiệm mô hình một cách cụ thể với tổng đài thật và thiết bị thật. Dựa trên nguyên lí đã có để có thể phát triển lên sử dụng mạng điện thoại di động cho mô hình này thay vì mạng cố định có dây. III./ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1./ Tác Giả Dương Minh Trí - SƠ ĐỒ CHÂN LINH KIỆN BÁN DẪN - Nhà xuất bản Khoa Học Và Kĩ Thuật năm 2005 – TP.HCM – Tái bản lần thứ hai. 2./ Tác Giả Hồ Trung Mỹ - VI XỬ LÍ – Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM năm 2006 – TP.HCM – Tái bản lần thứ nhất. 3./ Tác Giả Nguyễn Viết Nguyên – GIÁO TRÌNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ - Nhà xuất bản Giáo Dục năm 2007 – Hà Nội. 4./ Các DATASHEET và Tài Liệu Trên INTERNET

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDO AN.pdf
  • pdfBIA.pdf
  • pdfPHAN MO DAU.pdf