Đồ án Chi tiết máy: Thiết kế hệ truyền dẫn cơ khí của hệ thống băng tải như hình vẽ

ĐỀ 1 : Thiết kế hệ truyền dẫn cơ khí của hệ thống băng tải Soá lieäu: 1.Löïc keùo ñònh möùc treân tang: P = 18,4 KN. 2.Toác ñoä keùo caùp ñònh möùc: V=0,56 m/s. 3.Thôøi gian laøm vieäc: 7 năm x 260 ngaøy x 2 ca x 8 giôø 4.Tính chaát taûi troïng: tónh 5.Ñieàu kieän laøm vieäc: tónh taïi vôùi maïng ñieän coâng nghieäp 220V/380V LÔØI NOÙI ÑAÀU Thieát keá chi tieát maùy laø moät moân hoïc coù yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi sinh vieân, giuùp cho sinh vieân laøm quen vôùi coâng vieäc nghieân cöùu, thieát keá caùc moân hoïc trong nghaønh cô khí noùi chung vaø nghaønh cô khí cheá taïo maùy noùi rieâng. Reøn luyeän cho sinh vieân coù yù thöùc nghieâm tuùc trong vieäc tính toaùn thieát keá, phaûi bieát vaän duïng trình ñoä hieåu bieát cuûa baûn thaân keát hôïp vôùi söï höôùng daãn cuûa thaày giaùo vaø caùc taøi lieäu tham khaûo khaùc. Ñeå thieát keá cheá taïo ra moät chi tieát hay boä phaän maùy hoaøn thieän coù hình daùng, kích thöôùc thoaû maõn caùc yeâu caàu veà kinh teá kyõ thuaät ñaõ ñaët ra, ñoù thöïc söï laø moät coâng vieäc khoù khaên cho sinh vieân, maët khaùc trình ñoä baûn thaân coøn coù haïn. Vì vaäy maëc duø thôøi gian laøm thieát keá keùo daøi trong suoát caû hoïc kyø nhöng keát quaû cuûa vieäc tính toaùn thieát keá chaéc chaén khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa thaày giaùo höôùng daãn ñeå naâng cao trình ñoä hieåu bieát cuûa baûn thaân, nhaèm phuïc vuï toát hôn nöõa vieäc nghieân cöùu thieát keá cuõng nhö laøm ñeà taøi toát nghieäp sau naøy. MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU1 ChöôngI: CHOÏN ÑOÄNG CÔ TRUYEÀN ÑOÄNG. . I.Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô: . II.Choïn ñoäng cô ñieän truyeàn ñoäng . III.Phaân phoái tæ soá truyeàn ñoäng: ChöôngII :THIEÁT KEÁ TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI I.CHOÏN LOAÏI ÑAI: II.XAÙC ÑÒNH ÑÖÔØNG KÍNH BAÙNH ÑAI: . ChöôngIII: THIEÁT KEÁ TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG . I.THIEÁT KEÁ BAÙNH RAÊNG NOÙN . 1.Choïn Vaät Lieäu Vaø Phöông Phaùp Luyeän: 2.Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp : II.BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG TRUÏ CAÁP 1 . 1.Choïn vaät lieäu vaø phöông phaùp luyeän: . 2.Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp : III.BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG TRUÏ CAÁP 2 1.Choïn vaät lieäu vaø phöông phaùp luyeän: . 2.Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp : IV.KIEÅM TRA BOÂI TRÔN: . ChöôngIV: THIEÁT KEÁ TRUÏC I.CHOÏN VAÄT LIEÄU TRUÏC: II.TÍNH SÔ BOÄ TRUÏC: III.TÍNH GAÀN ÑUÙNG: ChöôngV: THIEÁT KEÁ GOÁI ÑÔÕ TRUÏC . I.CHOÏN GOÁI ÑÔÕ TRUÏC ChöôngVI: THIEÁT KEÁ KHÔÙP NOÁI I.Choïn kieåu loaïi noái truïc: . II.Xaùc ñònh moâ men xoaén tính toaùn: III.Choïn vaø kieåm tra noái truïc tieâu chuaån: . ChöôngVII: THIEÁT KEÁ CAÁU TAÏO HOÄP GIAÛM TOÁC I.THIEÁT KEÁ CAÁU TAÏO BAÙNH RAÊNG: II.CAÁU TAÏO TRUÏC: . III.THIEÁT KEÁ CAÁU TAÏO HOÄP GIAÛM TOÁC: . IV .BẢN VẼ CHẾ TẠO V. BẢN VẼ LẮP

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Chi tiết máy: Thiết kế hệ truyền dẫn cơ khí của hệ thống băng tải như hình vẽ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU Thieát keá chi tieát maùy laø moät moân hoïc coù yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi sinh vieân, giuùp cho sinh vieân laøm quen vôùi coâng vieäc nghieân cöùu, thieát keá caùc moân hoïc trong nghaønh cô khí noùi chung vaø nghaønh cô khí cheá taïo maùy noùi rieâng. Reøn luyeän cho sinh vieân coù yù thöùc nghieâm tuùc trong vieäc tính toaùn thieát keá, phaûi bieát vaän duïng trình ñoä hieåu bieát cuûa baûn thaân keát hôïp vôùi söï höôùng daãn cuûa thaày giaùo vaø caùc taøi lieäu tham khaûo khaùc. Ñeå thieát keá cheá taïo ra moät chi tieát hay boä phaän maùy hoaøn thieän coù hình daùng, kích thöôùc thoaû maõn caùc yeâu caàu veà kinh teá kyõ thuaät ñaõ ñaët ra, ñoù thöïc söï laø moät coâng vieäc khoù khaên cho sinh vieân, maët khaùc trình ñoä baûn thaân coøn coù haïn. Vì vaäy maëc duø thôøi gian laøm thieát keá keùo daøi trong suoát caû hoïc kyø nhöng keát quaû cuûa vieäc tính toaùn thieát keá chaéc chaén khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa thaày giaùo höôùng daãn ñeå naâng cao trình ñoä hieåu bieát cuûa baûn thaân, nhaèm phuïc vuï toát hôn nöõa vieäc nghieân cöùu thieát keá cuõng nhö laøm ñeà taøi toát nghieäp sau naøy. Sinh vieân thöïc hieän: NGUYEÃN DUY HUØNG ÑEÀ SOÁ 14: THIEÁT KEÁ HEÄ TRUYEÀN DAÃN CÔ KHÍ CUÛA HEÄ THOÁNG BAÊNG TAÛI THEO SÔ ÑOÀ . Soá lieäu: Löïc keùo ñònh möùc treân tang: P = 18,4 KN. Toác ñoä keùo caùp ñònh möùc: V=0,56 m/s. Thôøi gian laøm vieäc: 7 năm x 260 ngaøy x 2 ca x 8 giôø Tính chaát taûi troïng: tónh Ñieàu kieän laøm vieäc: tónh taïi vôùi maïng ñieän coâng nghieäp 220V/380V ChöôngI: CHOÏN ÑOÄNG CÔ TRUYEÀN ÑOÄNG. Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô: Coâng suaát laøm vieäc:(Nlv) P: löïc caêng treân ñai V: vaän toác baêng taûi Coâng suaát yeâu caàu töø ñoäng cô:Nycñc Heä thoáng taïo thaønh töø caùc khaâu thaønh phaàn noái tieáp nhau neân ta coù: Ta choïn hieäu suaát caùc boä truyeàn nhö sau: Boä truyeàn ñoäng ñai: Boä truyeàn baùnh raêng noùn: Boä truyeàn baùnh raêng truï Moät caëp oå laên : Baêng taûi : Khôùp noái: Theo sô ñoà phaùc thaûo hoäp giaûm toác ta coù: Nycñc= Choïn ñoäng cô ñieän truyeàn ñoäng. Choïn ñoäng cô ñieän. Vôùi Döïa vaøo baûng 3 trang 30 ta choïn ñoäng cô: Kieåu ÑC Coâng suaát(kw) N (v/p) GD2 (Kg.m2) Troïng löôïng (Kg) ÑK62-2 10 2930 0,89 1,3 2,5 0,41 170 Phaân phoái tæ soá truyeàn ñoäng: Tyû soá truyeàn ñoäng cuûa heä thoáng: Iht = Iht = inh.ih Inh = Ibt . Ikhop = 3,2 .1 = 3,2 Ih = = 37,17 Ih = In . It1. It2 . In Choïn In = 3 , It1 = 1,37. It2 It1 = 4 It2 = 3 Caùc Thoâng Soá Kyõ Thuaät Cuûa Heä Thoáng Coâng suaát truyeàn daãn Nycñc = 7,1KW. N2 = hnon . N1 =0,96 .8,01 =7,69 KW N3 = ht1 . N2 =0,97 .7,96 = 7,46 KW N4 = ht2 . N3 = 0,97 .7,46 = 7,24 KW N5 = hkhop . N4 =1 . 7,24 = 7,24 KW Toác ñoä quay caùc truïc: nñc = 2930 (v/ph) == 24,61 (v/p) Moâ men xoaén treân caùc truïc: (N.mm) GIAÙ TRÒ THOÂNG SOÁ ÑOÄNG – ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CAÙC CAÁP CUÛA HEÄ THOÁNG TRUYEÀN DAÃN: Truïc Ñoïng cô TruïcI TruïcII TruïcIII TruïcIV Truïc V i 3,2 3 4 3 1 N (KW) 7,1 8,01 7,96 7,46 7,24 7,24 N (V/ph) 2930 915,63 305,21 76,3 24,61 24,61 Mx (N.mm) 2,72.104 8,35.104 24,05.104 93,31.104 280,59.104 280,59.104 ChöôngII :THIEÁT KEÁ TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI CHOÏN LOAÏI ÑAI: Choïn tieát dieän ñai thang theo giaù trò moâ men treân truïc daãn. Ta coù: Mx = 2,72.104 Nmm =27,2 (Nm) Ta choïn ñöôïc loaïi ñai coù caùc thoâng soá : Loaïi tieát dieän Kích thöôùc tieát dieän (mm) Dieän tích tieát dieän (mm) Chieàu daøi ñai L (mm) Ñöôøng kính baùnh ñai Dmin Moâ men xoaén baùnh daãn M1 (N.mm) b bc h Y0 b 17 14 10,05 4 138 8006300 125 50150 b b y0 h c XAÙC ÑÒNH ÑÖÔØNG KÍNH BAÙNH ÑAI: Choïn ñöôøng kính baùnh ñai nhoû : D1(mm) D1= 140 (mm) Kieåm nghieäm vaän toác ñai: Ñöôøng kính baùnh ñai lôùn: D2= i.D1( 1- ) =3,2.140 ( 1- 0,01) = 443,52(mm) Tra baûng choïn D2 theo tieâu chuaån: D2 = 450(mm) Soá voøng quay thöïc teá cuûa baùnh bò daãn: n’2=( 1 - ) n’2 = (1- 0,02) 902,44 (V/p) n,2 sai khaùc vôùi n2 nhoû hôn (3-5%) (t/m) Vaäy D1= 140 (mm) D2= 450(mm) CHOÏN SÔ BOÄ KHOAÛNG CAÙCH TRAÏC ASB: Döïa vaøo baûng 19 ta choïn Asb= D2= 450(mm) XAÙC ÑÒNH CHÍNH XAÙC CHIEÀU DAØI ÑAI L KHOAÛNG CAÙCH TRUÏC A Chieàu daøi ñai sô boä: Lsb= 2Asb+ Lsb= 2. 450 + Lsb = 1879,69(mm) Choïn giaù trò L chính xaùc: theo baûng 20. L = 2240 (mm) Kieåm tra soá voøng chaïy cuûa ñai: thoaû maõn Kieåm nghieäm goùc aâm treân baùnh ñai: = 1800 -.570 = 1800-. 570 = 152,30 > 1200 (thoaõ maõn) Xaùc ñònh soá ñai caàn thieát (Z) Z Vôùi: N = 8,34 KN Dieän tích tieát dieän ñai F = 138 (mm2) Trò soá öùng suaát coù ích cho pheùp: = 1,51(N/mm2) Heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa goùc aâm: =0,92 Heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa vaän toác: Cv = 0,85 Ct = 0,9 Z= 2,65 Vaäy choïn Z = 3 Xaùc ñònh kích thöôùc baùnh ñai: Chieàu roäng baùnh ñai: B = (Z - 1)t +2S Theo baûng 87 ta coù: t = 20 S=12,5 B = (3 - 1).20 +2. 12,5 =65(mm) Ñöôøng kính ngoaøi cuûa baùnh ñai: De1 = D1 + 2y0 = 140 + 2.4 = 148 (mm) De2 = D2 +2.y0 = 450+ 2. 4 = 458 (mm) -Löïc taùc duïng leân truïc: R = 3. .F.Z.Sin R= 3.1,2 .138 .3. sin= 1390 (N) (= 1,2 N/mm2) ChöôngIII: THIEÁT KEÁ TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG THIEÁT KEÁ BAÙNH RAÊNG NOÙN Choïn Vaät Lieäu Vaø Phöông Phaùp Luyeän: - Baùnh raêng nhoû: Choïn theùp C40 , thöôøng hoaù coù: Dphoâi =300500 (mm) =520 (N/mm2) = 260 (N/mm2) Ñoä cöùng: HB1 =190 -Baùnh raêng lôùn: Choïn theùp C35 ,thöôøng hoaù coù: Dphoâi =500750 (mm) = 460 (N/mm2) = 230 (N/mm2) Ñoä cöùng : HB2 = 160 Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp : - ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp : ’N. Vôùi : = 2,6 HB. Soá chu kyø cô sôû N0 = 107 K’N : heä soá chu kyø öùng suaát tieáp xuùc : K’N = . Ntñ : soá chu kyø öùng suaát töông ñöông . N0 =107 :soá chu kyø cô sôû cuûa ñöôøng cong tieùp xuùc . Ntñ =N = 60.u.n.t u : soá laàn aên khôùp cuûa baùnh raêng trong moät voøng quay . n : soá voøng quay trong moät phuùt cuûa baùnh raêng : n1 : = 915,63 (v/phuùt) t : toång soá giôø laøm vieäc cuûa baùnh raêng : t = 8.1.260.7=14560 (giôø) Ntñ1 = 60 . 1 . 915,63.14560=79,99.107 > N0 Ntñ1 > N0K’N1 = 0,48 Ntñ2 = = 26,66.107 >N0 = 2,6 . HB1. K’N1 =2,6.190.0,48 =237,12 (N/mm2) = 2,6 .160 .0,58 =241,28 (N/mm2) - ÖÙng suaát cho pheùp: +. : giôùi haïn moûi uoán trong chu kyø ñoái xöùng: = 0,42.=0,42.520 =218,4 (N/mm2) +. n: heä soá döï tröõ . n = 1,5 . +: heä soá taäp trung öùng suaát ôû chaân raêng: = 1,8 . + K”N: Heä soá chu kyø öùng suaát uoán: K”N = N0 : soá chu kyø cô sôû cuûa ñöôøng cong moûi uoán: N0 = 5. 106 Ntñ : soá chu kyø öùng suaát töông ñöông. m : Baäc ñöôøng cong moûi uoán . m = 6. K’’N1 = = 0,43 K’’N2 ==0,52 = 40,13 (N/mm2) (N/mm2) - ÖÙng suaát taûi cho pheùp : + ÖÙng suaát tieáp xuùc quaù taûi cho pheùp : Vì baùnh raêng cheá taïo töø theùp coù ñoä raén HB < 350. = 2,5 . HB =2,5.2,6.190 =1235 N/mm2 HB =2,5.2,6.160 =1040 N/mm2 + ÖÙng suaát quaù taûi cho pheùp : Choïn Sô Boä Heä Soá Taûi Troïng : Ksb Ksb = 1,4. Choïn heä soá chieàu roäng baùnh raêng : Vôùi boä truyeàn baùnh raêng noùn : Xaùc dònh chieàu daøi noùn L: Vôùi boä truyeàn baùnh raêng noùn raêng thaúng : L L (mm) Choïn L =240 mm Choïn caáp chính xaùc cheá taïo baùnh raêng : V = V1 = V1= 1,96(m/s) < 2 Baùnh raêng coù caáp chính xaùc 9 Xaùc ñònh chính xaùc chieàu daøi noùn L : - Heä soá taûi troïng K : K= Ktt . Kñ. Ktt : heä soá taäp trung taûi troïng Ktt = 1 Kñ = 1,35 =1,35 K sai khaùc so vôùi Ksb nhoû hôn 5% Xaùc ñònh moâ ñun, soá raêng, chieàu roäng … - Trò soá moâ ñun : Hoäp sô caáp : ms = (0,020,03).L =4,8 7,2 Choïn ms=6 Z1 = Choïn Z1=26 - Chieàu roäng baùnh raêng : b = Hoäp sô caáp : b = 0,3 .240 = 72 (mm) Kieåm nghieäm söùc beàn uoán cuûa raêng : +Hoäp sô caáp : heä soá daïng raêng : y1 = 0,4585 y2 =0,64 Ztd1 =23,16 Ztd2= 69,48 Ta coù : =40,13 (N/mm2) Kieåm Nghieäm Baùnh Raêng Theo Quaù Taûi Ñoät Ngoät Ñeå boä truyeàn coù khaû naêng chòu quaù taûi trong thôøi gian ngaén caøn kieåm tra boä truyeàn quaù taûi theo ñieàu kieän: +Giaù trò öùng suaát tieáp xuùc ñöôïc xaùc ñònh : Heä soá quaù taûi cuûa heä thoáng:Kqt Kqt ==2,5 Ñònh Caùc Thoâng Soá Hình Hoïc Chuû Yeáu Cuûa Boä Truyeàn: Teân thoâng soá Coâm thöùc xaùc ñònh Chieàu daøi noùn L L = 0,5. ms.=246,6 (mm) Moâ ñun treân maët nut lôùn ms Ms = 6 Moâ ñun trung bình mtb Mtb = ms.= 5,12 Goùc maët noùn laên tg =3 Ñöôøng kính voøng laên d d1= ms . Z1 =156 (mm) d2 = ms .Z2 = 468 (mm) Ñöôøng kính voøng laên trung bình dtb dtb1= d1(1 – 0,5 .) =132,6 (mm) dtb2 = d2 (1- 0,5.) =397,8 (mm) Ñöôøng kính voøng ñænh De De1 = ms (Z1 + 2cos) = 167,38 (mm) De2 = ms (Z2 + 2cos) =471,59 (mm) Goùc chaân raêng Goùc ñaàu raêng =1,39o Goùc maët noùn chaân raêng Goùc maët noùn ñænh raêng TÍNH LÖÏC TAÙC DUÏNG: Ñöôïc xaùc ñònh theo ba thaønh phaàn: +. Löïc voøng P1, P2 +. Löïc höôùng taâm: Pr1, Pr2 +. Löïc doïc truïc: Pa1, Pa2 *. Vôùi hoäp sô caáp: BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG TRUÏ CAÁP 1 Choïn vaät lieäu vaø phöông phaùp luyeän: - Baùnh raêng nhoû: Choïn theùp C45 toâi caûi thieän Dphoâi =180 250 (mm) =700 (N/mm2) =350 (N/mm2) Ñoä cöùng: HB1 =210 -Baùnh raêng lôùn: Choïn theùp C ,thöôøng hoaù coù: Dphoâi =500750 (mm) = 540 (N/mm2) = 270 (N/mm2) Ñoä cöùng : HB2 = 180 Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp : - ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp : ’N. Vôùi : = 2,6 HB. Soá chu kyø cô sôû N0 = 107 K’N : heä soá chu kyø öùng suaát tieáp xuùc : K’N = . Ntñ : soá chu kyø öùng suaát töông ñöông . N0 =107 :soá chu kyø cô sôû cuûa ñöôøng cong tieùp xuùc . Ntñ =N = 60.u.n.t u : soá laàn aên khôùp cuûa baùnh raêng trong moät voøng quay . n : soá voøng quay trong moät phuùt cuûa baùnh raêng : n1 : = 305,21 (v/phuùt) t : toång soá giôø laøm vieäc cuûa baùnh raêng : t = 8.1.260.7=14560 (giôø) Ntñ1 = 60 . 1 . 305,21.14560=26,66.107 > N0 Ntñ1 > N0K’N1 = 0,58 Ntñ2 = = 6,66.107 >N0 = 2,6 . HB1. K’N1 =2,6.210 . 0,58 =316,68 (N/mm2) = 2,6 .180 . 0,73 =341,64 (N/mm2) - ÖÙng suaát cho pheùp: +. : giôùi haïn moûi uoán trong chu kyø ñoái xöùng: baùnh nhoû : = 0,42.=0,42.700 =294 (N/mm2) baùnh lôùn : = 0,42.=0,42.540 =226,8 (N/mm2) +. n: heä soá döï tröõ . n = 1,5 . +: heä soá taäp trung öùng suaát ôû chaân raêng: = 1,8 . + K”N: Heä soá chu kyø öùng suaát uoán: K”N = N0 : soá chu kyø cô sôû cuûa ñöôøng cong moûi uoán: N0 = 5. 106 Ntñ : soá chu kyø öùng suaát töông ñöông. m : Baäc ñöôøng cong moûi uoán . m = 6. K’’N1 = = 0,52 K’’N2 ==0,65 . 0,52 = 56,62 (N/mm2) . 0,65 = 54,6 (N/mm2) - ÖÙng suaát taûi cho pheùp : + ÖÙng suaát tieáp xuùc quaù taûi cho pheùp : Vì baùnh raêng cheá taïo töø theùp coù ñoä raén HB < 350. = 2,5 . HB =2,5.2,6.210 =1365 N/mm2 HB =2,5.2,6.180 =1170 N/mm2 + ÖÙng suaát quaù taûi cho pheùp : Choïn sô boä heä soá taûi troïng : Ksb Ksb = 1,4. Choïn heä soá chieàu roäng baùnh raêng : Vôùi boä truyeàn baùnh raêng noùn : Xaùc dònh khoaûng caùch truïc A Choïn caáp chính xaùc cheá taïo baùnh raêng : V = V1= 1,9(m/s) < 2 Baùnh raêng coù caáp chính xaùc 9 Xaùc ñònh chính xaùc chieàu daøi noùn L : - Heä soá taûi troïng K : K= Ktt . Kñ. Ktt : heä soá taäp trung taûi troïng Ktt = 1 Kñ = 1,45 =1,45 K sai khaùc so vôùi Ksb nhoû hôn 5% Vaäy : A = Asb =299,82 mm Laáy A = 300 mm Xaùc ñònh moâ ñun, soá raêng, chieàu roäng … - Trò soá moâ ñun : Hoäp sô caáp : m = (0,010,02).A =3 6 Choïn ms = 5 Z1 = Choïn Z1=24 - Chieàu roäng baùnh raêng : b = baùnh raêng nhoû : b1 = 0,4 .300 = 120 (mm) baùnh raêng lôùn : b2 = b1 – 7 =113 (mm) Kieåm nghieäm söùc beàn uoán cuûa raêng : +Hoäp sô caáp : heä soá daïng raêng : Ztd1 = = 25,77 Ztd2 == 103,08 y1 =0,429 y2= 0,517 Ta coù : =56,62 (N/mm2) kieåm nghieäm baùnh raêng theo quaù taûi ñoät ngoät Ñeå boä truyeàn coù khaû naêng chòu quaù taûi trong thôøi gian ngaén caøn kieåm tra boä truyeàn quaù taûi theo ñieàu kieän: +Giaù trò öùng suaát tieáp xuùc ñöôïc xaùc ñònh : Heä soá quaù taûi cuûa heä thoáng:Kqt Kqt ==2,5 Ñònh Caùc Thoâng Soá Hình Hoïc Teân thoâng soá Coâng thöùc xaùc ñònh Khoaûng caùch truïc A A =0,5 . m .(Z1 + Z2) = 300 Moâ ñun aên khôùp m mn = ms = m = 5 Chieàu cao aên khôùp h H =2,25 . m = 11,25 (mm) Chieàu cao ñaàu raêng hñ hñ = m = 5 (mm) Ñoä hôû höôùng taâm C C = 0,25 . m = 1,25 (mm) Ñöôøng kính voøng chia dc1 dc1= m . Z1 =120 (mm) dc2= m . Z2 = 480 (mm) Ñöôøng kính voøng laên d d1 = dc1 = 120 (mm) Ñöôøng kính voøng ñænh De De1 = dc1 + 2.m =130 (mm) De2 = dc2 + 2.m = 490 (mm) Ñöôøng kính voøng chaân Di Dc1 = dc1 - 2.m -2.c = 107,5 (mm) Dc2 = dc2 - 2.m -2.c = 467,5 (mm) Löïc Taùc Duïng löïc voøng P1 = P2 ===4008,33 (N) löïc höôùng taâm Pr1 = Pr2 = P. tg =1458,56 (N) BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG TRUÏ CAÁP 2 Choïn vaät lieäu vaø phöông phaùp luyeän: - Baùnh raêng nhoû: Choïn theùp C55 toâi caûi thieän Dphoâi =100 300 (mm) =640 (N/mm2) =320 (N/mm2) Ñoä cöùng: HB1 = 220 -Baùnh raêng lôùn: Choïn theùp C50 ñuùc, thöôøng hoaù coù: = 580 (N/mm2) = 340 (N/mm2) Ñoä cöùng : HB2 = 190 Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp : - ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp : ’N. Vôùi : = 2,6 HB. Soá chu kyø cô sôû N0 = 107 K’N : heä soá chu kyø öùng suaát tieáp xuùc : K’N = . Ntñ : soá chu kyø öùng suaát töông ñöông . N0 =107 :soá chu kyø cô sôû cuûa ñöôøng cong tieùp xuùc . Ntñ =N = 60.u.n.t u : soá laàn aên khôùp cuûa baùnh raêng trong moät voøng quay . n : soá voøng quay trong moät phuùt cuûa baùnh raêng : n1 : = 76,3 (v/phuùt) t : toång soá giôø laøm vieäc cuûa baùnh raêng : t = 8.1.260.7=14560 (giôø) Ntñ1 = 60 . 1 . 76,3.14560 = 6,66.107 > N0 Ntñ1 > N0K’N1 = 0,73 Ntñ2 = = 2,15.107 >N0 = 2,6 . HB1. K’N1 =2,6.220.0,73 =417,56 (N/mm2) = 2,6 .190. 0,88 =434,72 (N/mm2) - ÖÙng suaát cho pheùp: +. : giôùi haïn moûi uoán trong chu kyø ñoái xöùng: baùnh nhoû : = 0,42.=0,42.640 =268,8 (N/mm2) baùnh lôùn : = 0,42.=0,42.580 =243,6 (N/mm2) +. n: heä soá döï tröõ . n = 1,5 . +: heä soá taäp trung öùng suaát ôû chaân raêng: = 1,8 . + K”N: Heä soá chu kyø öùng suaát uoán: K”N = N0 : soá chu kyø cô sôû cuûa ñöôøng cong moûi uoán: N0 = 5. 106 Ntñ : soá chu kyø öùng suaát töông ñöông. m : Baäc ñöôøng cong moûi uoán . m = 6. K’’N1 = = 0,65 K’’N2 ==0,78 . 0,65 = 64,71 (N/mm2) . 0,88 = 79,39 (N/mm2) - ÖÙng suaát taûi cho pheùp : + ÖÙng suaát tieáp xuùc quaù taûi cho pheùp : Vì baùnh raêng cheá taïo töø theùp coù ñoä raén HB < 350. = 2,5 . HB =2,5.2,6.220 =1430 N/mm2 HB =2,5.2,6.190 =1235 N/mm2 + ÖÙng suaát quaù taûi cho pheùp : Choïn sô boä heä soá taûi troïng : Ksb Ksb = 1,4. Choïn heä soá chieàu roäng baùnh raêng : Vôùi boä truyeàn baùnh raêng noùn : Xaùc dònh khoaûng caùch truïc A laáy A= 355 (mm) Choïn caáp chính xaùc cheá taïo baùnh raêng : V = V1= 0,7(m/s) < 2 Baùnh raêng coù caáp chính xaùc 9 Xaùc ñònh chính xaùc chieàu daøi noùn L : - Heä soá taûi troïng K : K= Ktt . Kñ. Ktt : heä soá taäp trung taûi troïng Ktt = 1 Kñ = 1,1 =1,1 Vaäy : A = Asb = 327,58 mm Laáy A = 330 mm Xaùc ñònh moâ ñun, soá raêng, chieàu roäng … - Trò soá moâ ñun : Hoäp sô caáp : m = (0,010,02).A =3,3 6,6 Choïn ms = 5 Z1 = Choïn Z1=33 - Chieàu roäng baùnh raêng : b = baùnh raêng nhoû : b1 = 0,4 .330 = 132 (mm) baùnh raêng lôùn : b2 = b1 – 7 =125 (mm) Kieåm nghieäm söùc beàn uoán cuûa raêng : +Hoäp sô caáp : heä soá daïng raêng : Ztd1 = = 34,78 Ztd2 == 104,34 y1 =0,451 y2= 0,517 Ta coù : =64,71(N/mm2) Kieåm Nghieäm Baùnh Raêng Theo Quaù Taûi Ñoät Ngoät Ñeå boä truyeàn coù khaû naêng chòu quaù taûi trong thôøi gian ngaén caøn kieåm tra boä truyeàn quaù taûi theo ñieàu kieän: +Giaù trò öùng suaát tieáp xuùc ñöôïc xaùc ñònh : Heä soá quaù taûi cuûa heä thoáng:Kqt Kqt ==2,5 Ñònh Caùc Thoâng Soá Hình Hoïc Teân thoâng soá Coâng thöùc xaùc ñònh Khoaûng caùch truïc A A =0,5 . m .(Z1 + Z2) = 330 Moâ ñun aên khôùp m mn = ms = m = 5 Chieàu cao aên khôùp h H =2,25 . m = 11,25 (mm) Chieàu cao ñaàu raêng hñ hñ = m = 5 (mm) Ñoä hôû höôùng taâm C C = 0,25 . m = 1,25 (mm) Ñöôøng kính voøng chia dc1 dc1= m . Z1 =165 (mm) dc2= m . Z2 = 495 (mm) Ñöôøng kính voøng laên d d1 = dc1 = 165 (mm) Ñöôøng kính voøng ñænh De De1 = dc1 + 2.m =175 (mm) De2 = dc2 + 2.m = 505 (mm) Ñöôøng kính voøng chaân Di Dc1 = dc1 - 2.m -2.c = 153,75 (mm) Dc2 = dc2 - 2.m -2.c = 483,75 (mm) Löïc Taùc Duïng löïc voøng P1 = P2 ===11310 (N) löïc höôùng taâm Pr1 = Pr2 = P. tg =4116,5 (N) KIEÅM TRA BOÂI TRÔN: Caùc baùnh raêng ñöôïc ngaâm trong daàu vôùi chieàu cao möùc ngaäp daàu khoâng nhoû hôn chieàu cao raêng vaø khoâng lôùn hôn 1/3 baùn kính cuûa baùnh raêng. Theo giaù trò cuûa vaän toác voøng vaø vaät lieäu cheá taïo chi tieát truyeàn ñoäng ta choïn caùc thoâng soá daàu can thieát theo baûng 110. Sau ñoù theo baûng 112 ta chon daàu : coâng nghieäp 20 ï ChöôngIV: THIEÁT KEÁ TRUÏC TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ CHOÏN VAÄT LIEÄU TRUÏC: Choïn vaät lieäu laøm truïc laø theùp C45 toâi coù: TÍNH SÔ BOÄ TRUÏC: Xaùc ñònh ñöôøng kính sô boä truïc döïa vaøo coâng thöùc : dsb C. vaät lieäu cheá taïo baèng theùp C45 choïn C = 120 truïc I: dsb1 120.= 24,73 (mm) truïc II: dsb2 120.= 37,99 (mm) truïc III: dsb3 120.= 55,28 (mm) truïc IV: dsb4 120.= 79,81 (mm) ñeå deã daøng tính toaùn ta laáy dsb1 = 30 (mm) dsb2 = 40 (mm) dsb3 = 60 (mm) dsb4 = 80 (mm) TÍNH GAÀN ÑUÙNG: Choïn sô boä oå Ñöôøng kính oå ñöôïc choïn sô boä theo coâng thöùc B = (0,5 0,9) dsb Choïn B = 0,8 dsb B1 = 0,8 . 30 = 24 (mm) B2 = 0,8 . 40 = 32 (mm) B3 = 0,8 . 60= 48 (mm) B4 = 0,8 . 80 = 64 (mm) Baùnh raêng noùn : b1 =78 (mm) b2 =78 (mm) baùnh raêng truï caáp 2: b1 = 120 (mm) b2 = 113 (mm) baùnh raêng truï caáp 3: b1 = 132 (mm) b2 = 125 (mm) Xaây Döïng Ñoà Hình Tính Toaùn Truïc QUAN HEÄ KÍCH THÖÔÙC GIÖÕA CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA HOÄP GIAÛM TOÁC Kyù hieäu Teân goïi Quan heä kích thöôùc a Khoaûng caùch töø maët caïnh cuûa chi tieát quay ñeán thaønh trong hoäp a = 20 mm C Khoaûng caùch giöõa caùc chi tieát quay C = 20 mm Chieàu daày thaân hoäp L2 Khoaûng caùch töø thaønh cuûa oå ñeán thaønh trong cuûa hoäp l2 = 10 mm L3 Chieàu cao cuûa naép vaø ñaàu bu loâng l3 = 20 mm L4 Khoaûng caùch töø naép oå ñeán maët caïnh cuûa chi tieát quay ngoaøi hoäp l4 = 15 mm L5 Chieàu daøi phaàn moayô laép vôùi truïc l5 = 1,3 . di L7 Khe hôû giöõa truïc vaø baùnh raêng l7 = 20 mm L’ Khoaûng caùch giöõa goái ñôõ truïc baùnh raêng noùn laép coâng xoân l’ = 3 di X1 Kích thöôùc baùnh raêng noùn x1 = 1,6 di Phaùc thaûo keát caáu hoäp giaûm toác: SÔ ÑOÀ TÍNH TOAÙN CAÙC TRUÏC TÍNH TOAÙN TRUÏC I Truïc I: l1 = 65 mm ; l2 = 90 mm ; l3 = 61 mm Caùc phaûn löïc taïi D: A RBy B RBx RCy RCx C D P1 Pa1 Pr1 Rd MBy = Rñ. l1 + RCy . l2 + Pr1(l3 + l2) – Mu = 0 RCy = - = - 1627,06 N Mcx = Rbx.l2 + P1 . l3 RBx = - = -789,87 (N) 1) Xaùc Ñònh Ñöôøng Kính BIEÅU ÑOÀ NOÄI LÖÏC 76824,9 83500 16939 61 mm 65 mm 90 mm 9593,22 903550 mm MZ (N.mm) Mx (N.mm) MY (N.mm) 90350 - Xeùt ñieåm nguy hieåm + Taïi B My = 90350 (N.mm) Mx = 0 Mz = 83500 (N.mm) + Taïi C Mx = 16026 (N.mm) My = 76824,9 (N.mm) Mz = 83500 (N.mm) MtñB > MtñC vaäy ñieåm nguy hieåm laø ñieåm B dI = dI = 35 mm 2) Kieåm Nghieäm Truïc Ñònh keát caáu truïc: coù dD =dA = 30 mm Söû duïng kieåu then coù ñaàu troøn: Caùc thoâng soá cuûa then: b = 8; h = 7; t = 4,5; t’=2,6; k =3 ; r = 0,3. Ñieàu kieän beàn daäp cuûa then: =150 N/mm2 Ñieàu kieän beàn caét: Vaäy kích thöôùc cuûa then thoaõ maõn. Kieåm nghieåm truïc theo heä soá an toaøn: Heä soá an toaøn ñöôïc kieåm nghieäm theo ñieàu kieän: Vôùi: : Heä soá an toaøn chæ xeùt rieâng öùng suaát phaùp. : Heä soá an toaøn chæ xeùt rieâng öùng suaát tieáp. Bieân ñoä öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp sinh ra trong tieát dieän truïc: ,:Heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa trò soá öùng suaát trung bình ñeán söùc beàn moûi. Vôùi theùp cheá taïo truïc laø theùp caùc bon trung bình neân ta coù: =0,1 =0,05 ,: Heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa kích thöôùc tuyeät ñoái cuûa truïc ñeán söùc beàn moûi. :Heä soá taêng beàn beà maët truïc. Truïc I: d=35 mm Truïc ñöôïc toâi baèng doøng ñieän cao taàn coù: (thoaõ maõn). Kieåm nghieäm truïc veà quaù taûi: Ta coù ñieàu kieän beàn quaù taûi cuûa truïc : Truïc I: Vôùi d=35; Kqt = 2,5 ; =320 ; Mu =90350 N.mm Muqt = Kqt.Mu = 2,5 . 90350 = 225875 (N.mm2). Mxqt = Kqt.Mx =2.5.83500 =208750,47 (N.mm2). Kieåm nghieäm truïc veà ñoä cöùng: Vì taát caû caùc truïc khi tính toaùn ñeàu coù heä soá an toaøn lôùn hôn 2,5 neân ta khoâng caàn kieåm nghieäm truïc theo chæ tieâu naøy. TÍNH TOAÙN TRUÏC II: Truïc II: Mu1 = Pa . =420,48 . l1 = 134 mm ; l2 = 274 mm ; l3 = 92 mm Caùc phaûn löïc taïi D: A RAx RAy B Pr1 Pa P1 C Pr2 P2 D RDy RDx MAy = -Rr 1. l1 + Rr 2 .( l2 + l1) – PDy(l3 + l2 + l1) – Mu = 0 PDy =( -Rr 1. l1 + Rr 2 .( l2 + l1)- Mu )/ (l3 + l2 + l1) = 926,21 MDx =-P2. l3 + P1. (l2+l3) – RAx . lAD RAx = - = 145,03 (N) Xaùc Ñònh Ñöôøng Kính bieåu ñoà noäi löïc 224650 260142,88 19432,04 11839,64 44760,54 45621,64 90350 - Xeùt ñieåm nguy hieåm + Taïi B Mx = 45621,64 (N.mm) My = 19432,04 (N.mm) Mz =224650 (N.mm) + Taïi C Mx = 11839,64 (N.mm) My = 260142,88 (N.mm) Mz = 224650 (N.mm) MtñB < MtñC vaäy ñieåm nguy hieåm laø ñieåm B dII = dII = 40 mm dg = 35 mm Kieåm Nghieäm Truïc Ñònh keát caáu truïc: coù dII = 30 mm Söû duïng kieåu then coù ñaàu troøn: Caùc thoâng soá cuûa then: b = 10; h = 8; t = 4,5; t’=3,6; k =4,2 ; r = 0,3. Ñieàu kieän beàn daäp cuûa then: =150 N/mm2 Ñieàu kieän beàn caét: Vaäy kích thöôùc cuûa then thoaõ maõn. Kieåm nghieåm truïc theo heä soá an toaøn: Heä soá an toaøn ñöôïc kieåm nghieäm theo ñieàu kieän: Truïc II: d=40 mm Truïc ñöôïc toâi baèng doøng ñieän cao taàn coù: (thoaõ maõn). Kieåm nghieäm truïc veà quaù taûi: Ta coù ñieàu kieän beàn quaù taûi cuûa truïc : Truïc II: Vôùi d= 40; Kqt = 2,5 ; =320 N/mm2 Kieåm nghieäm truïc veà ñoä cöùng: Vì taát caû caùc truïc khi tính toaùn ñeàu coù heä soá an toaøn lôùn hôn 2,5 neân ta khoâng caàn kieåm nghieäm truïc theo chæ tieâu naøy. TÍNH TOAÙN TRUÏC III: Truïc III: l1 = 272 mm ; l2 = 140 mm ; l3 = 97 mm Caùc phaûn löïc taïi D: A RAx RAy B Pr1 P1 C Pr2 P2 D RDy RDx MAy = Pr 1. l1 - Pr 2 .( l2 + l1) + RDy(l3 + l2 + l1) = 0 RDy =( Pr 1. l1 - Pr 2 .( l2 + l1))/ (l3 + l2 + l1) = -1066,12 N MDx =P2. l3 - P1. (l2+l3) + RAx . lAD RAx = - = 4532,84 (N) Xaùc Ñònh Ñöôøng Kính bieåu ñoà noäi löïc MX (N.mm) 284128,52 MZ (N.mm) MY (N.mm) 90350 - Xeùt ñieåm nguy hieåm + Taïi B vaäy ñieåm nguy hieåm laø ñieåm B dIII = dIII = 63 mm dg = 50 mm Kieåm Nghieäm Truïc Ñònh keát caáu truïc: coù dII = 63 mm Söû duïng kieåu then coù ñaàu troøn: Caùc thoâng soá cuûa then: b = 16; h = 10; t = 6,5; t’=3,6; k =4,7 ; r = 0,5. Ñieàu kieän beàn daäp cuûa then: =150 N/mm2 Ñieàu kieän beàn caét: Vaäy kích thöôùc cuûa then thoaõ maõn. Kieåm nghieåm truïc theo heä soá an toaøn: Heä soá an toaøn ñöôïc kieåm nghieäm theo ñieàu kieän: Truïc III: d= 63 mm Truïc ñöôïc toâi baèng doøng ñieän cao taàn coù: (thoaõ maõn). Kieåm nghieäm truïc veà quaù taûi: Ta coù ñieàu kieän beàn quaù taûi cuûa truïc : Truïc III: Vôùi d= 63; Kqt = 2,5 ; =320 N/mm2 Kieåm nghieäm truïc veà ñoä cöùng: Vì taát caû caùc truïc khi tính toaùn ñeàu coù heä soá an toaøn lôùn hôn 2,5 neân ta khoâng caàn kieåm nghieäm truïc theo chæ tieâu naøy. TÍNH TOAÙN TRUÏC IV: Truïc III: l1 = 268 mm ; l2 = 234 mm ; A RAx RAy B Pr P C RCy RCx Pr P Caùc phaûn löïc taïi A: MAy = Pr . l1 - RCy(l2 + l1) = 0 RCy = Pr . l1 / (l2 + l1) = -2197,65 N Xaùc Ñònh Ñöôøng Kính bieåu ñoà noäi löïc - Xeùt ñieåm nguy hieåm + Taïi B vaäy ñieåm nguy hieåm laø ñieåm B dIV = dIV = 80 mm dg = 75 mm Kieåm Nghieäm Truïc Ñònh keát caáu truïc: coù dII = 80 mm Söû duïng kieåu then coù ñaàu troøn: Caùc thoâng soá cuûa then: b = 24; h = 14; t = 9; t’=5,2; k =8,7 ; r = 0,5. Ñieàu kieän beàn daäp cuûa then: =150 N/mm2 Ñieàu kieän beàn caét: Vaäy kích thöôùc cuûa then thoaõ maõn. Kieåm nghieåm truïc theo heä soá an toaøn: Heä soá an toaøn ñöôïc kieåm nghieäm theo ñieàu kieän: Truïc III: d=80 mm Truïc ñöôïc toâi baèng doøng ñieän cao taàn coù: (thoaõ maõn). Kieåm nghieäm truïc veà quaù taûi: Ta coù ñieàu kieän beàn quaù taûi cuûa truïc : Truïc III: Vôùi d= 80; Kqt = 2,5 ; =320 N/mm2 Kieåm nghieäm truïc veà ñoä cöùng: Vì taát caû caùc truïc khi tính toaùn ñeàu coù heä soá an toaøn lôùn hôn 2,5 neân ta khoâng caàn kieåm nghieäm truïc theo chæ tieâu naøy. ChöôngV: THIEÁT KEÁ GOÁI ÑÔÕ TRUÏC Thieát keá goái ñôõ truïc duøng oå laên CHOÏN GOÁI ÑÔÕ TRUÏC : Choïn loaïi oå theo caùc löïc taùc duïng : chòu löïc höôùng taâm vaø löïc doïc truïc moät chieàu. XAÙC ÑÒNH TAÛI CUÛA OÅ: Taûi cuûa oå ñöôïc xaùc ñònh theo heä soá khaû naêng laøm vieäc C, giaù trò cuûa heä soá C ñöïôc tính theo coâng thöùc sau: Ct = Q.(n.h)0,3 Vôùi : n:soá voøng quay cuûa oå h: soá giôø laøm vieäc Q: taûi troïng töông ñöông cuûa oå (daN) vôùi Kv: heä soá voøng quay cuûa oå. m: heä soá chuyeån ñoåi taûi troïng doïc truïc veà höôùng taâm. Kt: heä soá aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä. Kñ: heä soá taûi troïng ñoäng. Ai: löïc doïc truïc. Truïc I: Choïn oå ñuõa coân ñôõ chaën coù n=915,63 ; h=7.260.8=14560 giôø. R: löïc höôùng taâm . R = 2690,18 N A = 133,89 N. Kv = 1. m =1,8. Kt = 1,1. Kñ = 1. Q = (2690,18 . 1 + 1,8.133,89).1,1.1 = 3224,3 N = 322,43daN. Ct = 322,43.(915,63. 14560)0,3= 44248,63 daN. Truïc II: Choïn oå ñuõa coân ñôõ chaën n =305,21 R=2415,28 N A=420,48 Q=(2415,28.1+1,8.420,48).1,1.1=348,94 daN Ct = 348,94.(305,21. 1560)0,3= 34441,24 daN. Truïc III: Choïn oå bi ñôõ 1 daõy n =76,3 R=7167,13 N Q=7167,13.1.1,1.1=7883,84 daN Ct = 788,38.(76,3. 14560)0,3= 51338,28 daN. Truïc IV: Choïn oå bi ñôõ 1 daõy n =24,61 R=7512,95 N Q=7512,95.1.1,1.1 =826,42 daN Ct = 826,42.(24,61.14560)0,3= 38325,04 daN. CHOÏN KÍCH THÖÔÙC OÅ LAÊN: Choïn oå laên döïa vaøo Ct sao cho: Cbaûng>Ct. Truïc II: coù d=30mm; Ct =44248,63 daN. Choïn oå côõ trung, kyù hieäu: 7306 Truïc III: coù d=35; Ct =34441,24 daN Choïn oå côõ trung, kyù hieäu: 7307 Truïc IV: coù d=50; Ct = 51338,28 daN. Choïn oå côõ trung, kyù hieäu: 310 Truïc V: coù d=75; Ct =38325,04 daN Choïn oå côõ trung, kyù hieäu: 315. CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA CAÙC OÅ LAÊN: Truïc I, truïc II (oå ñuõa coân ñôõ chaën) Kyù hieäu quy öôùc d D T Lôùn nhaát B C r r1 d2 D1 Con laên Heä soá khaû naêng laøm vieäc Soá voøng quay giôùi haïn trong1’ Ñöôøng kính trung bình Chieàu daøi laøm vieäc 7306 30 72 21 19 17 2 0,8 50,6 58 9,9 12,7 60000 5000 7307 35 80 23 21 18 2,5 0,8 56,5 65,5 11,7 14,8 74000 5000 Truïc III, truïc IV(oå bi ñôõ 1 daõy) Kyù hieäu quy öôùc d D B d2 D2 Ñöôøng kính bi Heä soá khaû naêng laøm vieäc Soá voøng quay giôùi haïn trong1’ Kích thöôùc choã vaùt 310 50 110 27 68,7 91,4 19,05 72000 63000 3 315 75 160 37 10,13 133,7 26,99 132000 6900 3,5 ChöôngVI: THIEÁT KEÁ KHÔÙP NOÁI Choïn kieåu loaïi noái truïc: Choïn kieåu noái truïc raêng. Xaùc ñònh moâ men xoaén tính toaùn: Kx: Moâ men xoaén danh nghóa. Choïn vaø kieåm tra noái truïc tieâu chuaån: Choïn noái truïc tieâu chuaån ñaûm baûo: Ñaëc tính kyõ thuaät noái truïc raêng: [Mx] (N.m) [n] (V/ph) [m] (mm) Z b (mm) d (mm) D (mm) D1 (mm) L (mm) B (mm) 5600 3350 3 48 25 75 250 175 215 40 Noái truïc laøm vieäc vôùi vaän toác thaáp V 280 HB Kieåm tra söùc beàn daäp cuûa raêng = 0,7 : heä soá phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng Z = 48 a = b = 25 (mm) h = = 3 (mm) Dtb = K = 1,4 , MX = 3928300 N.mm Kieåm tra then Choïn then coù : b=20 , h = 12 ; t = 7,8 ; t1 = 4,3 Ñieàu kieän beàn daäp cuûa then ñieàu kieän beàn caét cuûa then ChöôngVII: THIEÁT KEÁ CAÁU TAÏO HOÄP GIAÛM TOÁC Thieát keá caáu taïo caùc chi tieát truyeàn ñoäng: THIEÁT KEÁ CAÁU TAÏO BAÙNH RAÊNG: Caùc thoâng soá cuûa caùc baùnh raêng: Baùnh raêng noùn 1: L=246,6 mm; j1=18,40=18024’; je1=19,790=19047’; ji1=16,690=16041’;mtb=5,12; d1=156 mm; d1tb=132,6 mm; De1=176,38 mm; g=1,740; D=1,390; b=72 mm dm=1,6.d= 48 ; lm=1,2.d=36 mm; d0=3.m=18; C=0,15.L= 37 mm; Dl, dl: laáy tuyø caáu taïo. Baùnh raêng noùn 2: L=246,6 mm; j2=71,560; je2=72,950; ji2=69,820;mtb=6; D2=324; d2tb=275,58; De2=326,5; g=1,70; D=1,20; b=51; d=55; dm=1,6.d=64; lm=1,2.d=48; d0=3.m=18; C=0,15.L=37; Dl, dl: laáy tuyø caáu taïo. Gioáng baùnh 1 Baùnh raêng truï 3: A= 300 mm; m = 5 ; H =11,25(mm); dc1=120 mm ; De1 =130 mm; Dc1 = 107,5 mm dm=1,6.d= 64 mm ; lm=1,2.d=48; d0=3.m=15; C=0,15.L=45 Baùnh raêng truï 4: A= 300 mm; m = 5 ; H =11,25(mm); dc2 =480 mm; De =490 mm; Dc2= 467,5 mm dm=1,6.d= 83,2 mm; lm=1,2.d=62,4 mm;d0=3.m=15mm; C=0,15.L=45 mm Baùnh raêng truï 5: A= 330 mm; m = 5; H = 11,25mm ; hñ = 5 mm ; dc1 =165mm; De1=175 mm; Dc1 = 153,75 (mm); dm=1,6.d= 99,2 mm; lm=1,2.d=74,4 mm;d0=3.m=15mm; C=0,15.L=49,5 mm Caáu taïo gioáng nhö baùnh raêng truï 3 Baùnh raêng truï 6: A= 330 mm; m = 5; H = 11,25mm ; hñ = 5 mm ; dc2 = 495 mm;De2 = 505mm; Dc2= 483,75 mm; B =125mm dm=1,6.d= 128 mm; lm=1,2.d=96 mm;d0=3.m=15mm; C=0,15.L=49,5 mm Baùnh raêng ñuùc CAÁU TAÏO TRUÏC: Truïc I: +. Loã taâm cuûa ñaàu truïc coù baùnh raêng: dren = 10mm. d1 = 10,5mm. d2 = 13mm. l = 25mm. l1 = 1,9mm. +. Caùc Loã taâm coøn laïi: d = 3mm D = 7,5mm. L = 7,5mm. l = 3,6mm. Loã Taâm Treân Truïc IV: d = 8 mm D = 20 mm. L = 20 mm. l = 9,6 mm. THIEÁT KEÁ CAÁU TAÏO HOÄP GIAÛM TOÁC: Tên gọi Công thức chiều dày thành thân hộp = 0,025.A +5 = 13,25 mm chiều dày thành nắp hộp = 0,02. A + 5 = 11,6 mm chiều dày mặt bích dưới của thân hộp b = 1,5 . =19,875 mm chiều dày mặt bích trên của thân hộp b1 = 1,5 . = 17,4 mm chiều dầy chân đế P1 = 1,5 . = 19,875 mm P2 = (2,25 2,75) = 35 mm chiều dầy gân thân hộp m =(0,85 1) . = 13 mm chiều dầy gân nắp hộp m1 =(0,85 1) .1 = 11 mm đường kính bu lông nền dn = 0,036 . A + 12 = 24 mm đường kính các bu lông ở cạnh ổ ghép mặt bích nắp và than ghép nắp ổ ghép nắp cửa thăm d1 = 0,7 . dn = 16 mm d2 = (0,5 0,6) . dn = 14 mm d3 = (0,4 0,5) . dn = 10 mm d4 = (0,3 0,4) . dn = 8 mm Khoaûng caùch C1 töø maët ngoaøi cuûa voû taám ñeán bu loâng C1 =1,2 . dn + (5 8) = 34 mm C2 =1,2 . d1 + (5 8) = 26 mm C3 =1,2 . d2 + (5 8) = 24 mm C4 =1,2 . d3 + (5 8) = 22 mm C5 =1,2 . d4 + (5 8) = 16 mm chieàu roäng maët bích K (khoâng keå chieàu daøy thaân hoäp) K = C1 + C2 = 60 mm khoaûng caùnh töø meùp loã ñeán taâm bu loâng d1 e = (1 1,2)d1 = 31 mm Chieàu roäng maët bích choã laép oå l1 = K + (23) = 62 mm Khe hôû nhoû nhaát cuûa baùnh raêng vaø thaønh hoäp trong a = 1,2 . =16 mm Soá long bu loâng neàn n = = 6 Naép cöûa thaêm: A=150mm; B=100mm; A1=190mm; B1=140mm; C=175mm; K=120mm; R=12mm. Kích thöôùc vít: M8x22, soá löôïng: 4. Kích thöôùc nuùt thaùo daàu: d: M22x2; b=12mm; m=10mm; a=4mm; f=3; L=29; C=2,5; q=19,8; D1=21; D=32; S=22; l=25,4. Vít voøng : M24 MUÏC LUÏC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh in.doc
  • dwgban ve che tao br.dwg
  • dwgban ve che tao.dwg
  • dwgban ve lap (bai in).dwg
  • dwgban ve lap 2.dwg
  • dwgban ve lap 3.dwg
Luận văn liên quan