Đồ án Kết cấu sàn

CHƯƠNG 1 : TÍNH SÀN ĐIỂN HÌNH Do công trình sử dụng kết cấu khung chịu lực là chính nên dùng phương án sàn BTCT đổ toàn khối là giải pháp tương đối tốt nhất vì sàn có khả năng chịu tải lớn và làm tăng độ cứng , độ ổn định cho toàn công trình . 1 * Vật liệu : Bêtông mác 300 : Rn = 130 (KG/cm2) ; Rk = 10 (KG/cm2) Thép sàn loại C II : Ra = 2600 (KG/cm2) . 2 * Xác định bề dày sàn (hs) : phải thỏa các điều kiện sau Sàn phải đủ độ cứng để không bị rung động , dịch chuyển khi chịu tải trọng ngang (gió, bảo, động đất .) làm ảnh hưởng đến công năng sử dụng . Độ cứng trong mặt phẳng sàn đủ lớn để khi truyền tải trọng ngang vào vách cứng, lỏi cứng giúp chuyển vị ở các đầu cột bằng nhau . Trên sàn , hệ tường ngăn không có hệ dầm đỡ có thể được bố trí bất kỳ vị trí nào trên sàn mà không làm tăng đáng kể độ võng của sàn . Chọn bề dày sàn : với D = 0.9 ( hoạt tải tiêu chuẩn thuộc loại nhẹ ) l = 7.6 m ( cạnh ngắn ) m = 55 ( bản kê liên tục )  = 12.4 (cm);để đảm bảo an toàn, tăng bề dày sàn thêm 20% Vậy chọn bề dày sàn hs = 15 (cm) để thiết kế . 3 * Xác định nội lực sàn : a/ Tĩnh tải : * Trọng lượng bản thân sàn : sàn cấu tạo gồm 4 lớp Các lớp cấu tạo sàn  (KG/m3) gtc (KG/m2) HSVT gtt (KG/m2) 1. Gạch men Ceramic (2cm) 2. Vữa Ximăng, cát (2 cm) 3. Bản BTCT ( 15 cm ) 4. Vữa Ximăng, cát (1,5 cm) 2000 1800 2500 1800 0.02 2000 = 40 0.02  1800 = 36 0.15  2500 = 375 0.015  1800 = 27 1.2 1.1 1.1 1.1 48 39.6 412.5 29.7  Trọng lượng bản thân kết cấu sàn : gttsàn = 530 (KG/m2) * Tải phân bố do kết cấu bao che gây ra trên sàn : Tải trọng của các vách ngăn (tường) được qui về tải phân bố đều theo diện tích ô sàn . Các vách ngăn là tường gạch ống dày 100 ; gttt = 180 (KG/m2) Các vách ngăn là tường gạch ống dày 200 ; gttt = 330 (KG/m2) Các khung nhôm + kính : gtt = 30 (KG/m2) . Sàn Kích thước, diện tích sàn Diện tích tường trên sàn ( m2 )  (KG/m2) HS VT gqđt (KG/m2) 1 9.9m  11.6m ( 115 m2) 65.36 m2 tường 10 . 15.4 m2 tường 20 180 330 1.1 1.1 161 2 7.6m  9.8m ( 74.48 m2) 71.2 m2 tường 10 180 1.1 190 3 7.6m  9.8m ( 74.48 m2) 71.2 m2 tường 10 180 1.1 190 4 6.6m  7.6m ( 50.16 m2) 3.16 m2 tường 20 44.22 m2 tường 10 5.43 m2 kính khung nhôm 330 180 30 1.1 1.1 1.1 200 5 7.6m  9.8m ( 74.48 m2) 56.3 m2 tường 10 180 1.1 150 6 6.6m  7.6m ( 50.16 m2) 3.16 m2 tường 20 44.22 m2 tường 10 5.43 m2 kính khung nhôm 330 180 30 1.1 1.1 1.1 200 7 4.5m  6.6m ( 29.7 m2) Không có tường trên sàn 8 4.6m  7.6m ( 34.96 m2) 32.34 m2 tường 10 180 1.1 183 9 10 11 2.35m  6.6m ( 15.51m2) 1.2m  7.6m (9.12 m2) 1.2m  3.95m ( 4.74 m2) Không có tường trên sàn Nt nt C.T 2.6m  2.8m ( 7.28 m2) 7.3 m2 tường 10 180 1.1 200 b/ Hoạt tải : dựa vào công năng của các ô sàn ; tra tiêu chuẩn ta có Ptc của các ô sau đó nhân thêm với hệ số giảm tải cho sàn . Hệ số giảm tải :  = 0.4 + với A : diện tích chịu tải > 9 (m2) Sàn Chức năng Diện tích (m2) ptc (KG/m2) Ptt (KG/m2) hệ số  pttsàn (KG/m2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C.T Phòng khách/ăn/bếp/WC Nt Nt nt nt Sảnh cầu thang Phòng ngủ Phòng giặt, chứa đồ Ban công Nt Bản cầu thang 115 74.48 74.48 50.16 74.48 50.16 29.7 34.96 15.51 9.12 4.74 7.28 200 200 200 200 200 200 300 200 200 200 200 300 240 240 240 240 240 240 360 240 240 240 240 360 0.57 0.61 0.61 0.65 0.61 0.65 1 0.71 0.86 1 1 1 137 147 147 157 147 157 360 169 206 240 240 360 BẢNG KẾT QUẢ TĨNH TẢI VÀ HOẠT TẢI SÀN Sàn Tĩnh tải tính toán (KG/m2) Gtt (KG/m2) Pttsàn (KG/m2) Tổng tải sàn qS (KG/m2) TLBT Tường qui đổi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C.T 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 161 190 190 200 150 200 0 183 0 0 0 200 691 720 720 830 680 730 530 713 530 530 530 730 137 147 147 157 147 157 360 169 206 240 240 360 828 867 867 887 827 887 890 882 736 770 770 1090 4*/ Tính cốt thép : a/ Tính cốt thép các ô loại bản kê bốn cạnh : Các bản làm việc theo 2 phương ( l2 / l1 < 2 ) ; liên kết ngàm 4 cạnh và tải phân bố đều . Tính toán các ô bản theo sơ đồ đàn hồi ; tra bảng các hệ số m91 ;m92 ; k91 ; k92 M1 = m91  qS  l1  l2 ; M2 = m92  qS  l1  l2 MI = k91  qS  l1  l2 ; MII = k92  qS  l1  l2 Giả thiết : abv = 2 cm ;  ho = 13 cm . Các công thức tính toán : A = ;  = 0.5  (1+ ) ;  %

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2866 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Kết cấu sàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 4 : TÍNH TAÛI TROÏNG GIOÙ Duøng chöông trình Sap 2000 ; khai baùo khung khoâng gian cho coâng trình . Gaùn ñaëc tröng vaät lieäu ; tieát dieän (sô boä) cho khung . Coät tieát dieän vuoâng (frame) : C 0606; C 0505; C 0404; coät tieát dieän troøn : CTR06; CTR05; CTR04 . Daàm doïc (frame) : D 0306; daàm ngang : D 0305, D02504 . Vaùch (shell) t = 0.2 ; Saøn (shell) t = 0.15 * Khai baùo : Analyze / Set Option / Dynamic Analysis / Set Dynamic Parameters / Number of Modes choïn 18 / Save / Run . Thu ñöôïc caùc giaù trò taàn soá , chu kyø dao ñoäng, chuyeån vò ... cuûa coâng trình . PROGRAM SAP2000 - VERSION N6.11 FILE:SKY-VIEW.OUT NONLINEAR VERSION M O D A L P E R I O D S A N D F R E Q U E N C I E S MODE PERIOD FREQUENCY FREQUENCY EIGENVALUE (TIME) (CYC/TIME) (RAD/TIME) (RAD/TIME)**2 1 1.487235 0.672389 4.224743 17.848454 2 1.360383 0.735087 4.618690 21.332297 3 0.830897 1.203518 7.561929 57.182770 4 0.379871 2.632470 16.540294 273.581340 5 0.360178 2.776402 17.444650 304.315806 6 0.356987 2.801223 17.600603 309.781242 7 0.355817 2.810430 17.658452 311.820937 8 0.354922 2.817518 17.702990 313.395862 9 0.354253 2.822841 17.736433 314.581049 10 0.353607 2.827997 17.768831 315.731344 11 0.353292 2.830518 17.784669 316.294437 12 0.352765 2.834745 17.811225 317.239751 13 0.352518 2.836733 17.823717 317.684880 14 0.352457 2.837229 17.826834 317.796006 15 0.352250 2.838897 17.837314 318.169772 16 0.352212 2.839199 17.839215 318.237583 17 0.352365 2.837970 17.831493 317.962156 18 0.352104 2.840073 17.844707 318.433551 Nhaän xeùt : caùc taàn soá dao ñoäng rieâng f1 = 0.672389 ; f2 = 0.735087 ; f3 = 1.203518 ñeàu nhoû hôn fL =1.3 Hz ( giaù trò giôùi haïn cuûa taàn soá dao ñoäng rieâng ) neân vieäc xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù phaûi caàn keå ñeán aûnh höôûng cuûa 3 daïng dao ñoäng ñaàu tieân . Giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn ñoäng cuûa gioù taùc duïng leân phaàn töû j cuûa daïng dao ñoäng thöù i laø : WP(j i) = M j ´ xi ´ yi ´ y j i (Taán) (*) 1) * Xaùc ñònh bieân ñoä daïng dao ñoäng rieâng Yji : thu ñöôïc töø keát quaû chuyeån vò khi chaïy chöông trình Sap 2000 öùng vôùi khai baùo 18 Modes . 2 ) * Xaùc ñònh Mj :khoái löôïng cuûa töøng ñieåm taäp trung cuûa coâng trình . Chia coâng trình thaønh 18 ñieåm taäp trung khoái löôïng (Mass) ; moãi ñieåm taäp trung khoái löôïng laø moät saøn coù caùc thaønh phaàn chuyeån vò theo 2 X , Y laø Ux ; Uy . M j = 400 T ( T ) 3 ) * Xaùc ñònh xi : heä soá ñoäng löïc öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù i ; cuï theå laø öùng vôùi 3 daïng dao ñoäng mode 1; 2; 3 cuûa coâng trình . Vôùi f 1 = 0.672 ® e1 = = = 0.05 Tra baûng ; ta coù x1 = 1.65 Vôùi f 2 = 0.735 ® e2 = = = 0.046 Tra baûng ; ta coù x2 = 1.48 Vôùi f3 = 1.204 ® e2 = = = 0.0279 Tra baûng ; ta coù x3 = 1.43 4 ) * Xaùc ñònh yi : xaùc ñònh baèng caùch chia coâng trình thaønh 9 phaàn trong phaïm vi moãi phaàn taûi troïng gioù coù theå coi laø khoâng ñoåi . yi = Vôùi WFj = Wj ´ z j ´ Sj ´ n (T) Wj : giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tónh cuûa gioù (T/m2) . z j : heä soá aùp löïc ñoäng cuûa taûi troïng ôû ñoä cao z öùng vôùi phaàn thöù j cuûa coâng trình . Sj : dieän tích beà maët ñoùn gioù cuûa phaàn thöù j cuûa coâng trình (m2) . n : heä soá töông quan khoâng gian aùp löïc ñoäng cuûa taûi troïng gioù . 4.1 : giaù trò tieâu chuaån cuûa thaønh phaàn tónh cuûa gioù ( T/m2) : STT Wo (T/m2) z (m) K C Wz (T/m2)tc Wz (T/m2)tt 1 0.083 0 1 1.4 0.1162 0.1394 2 0.083 4.2 1.042 1.4 0.1211 0.1453 3 0.083 8.4 1.145 1.4 0.1330 0.1597 4 0.083 11.7 1.2 1.4 0.1394 0.1673 5 0.083 15 1.24 1.4 0.1441 0.1729 6 0.083 18.3 1.273 1.4 0.1479 0.1775 7 0.083 21.6 1.303 1.4 0.1514 0.1817 8 0.083 24.9 1.329 1.4 0.1544 0.1853 9 0.083 28.2 1.356 1.4 0.1576 0.1891 10 0.083 31.5 1.379 1.4 0.1602 0.1923 11 0.083 34.8 1.399 1.4 0.1626 0.1951 12 0.083 38.1 1.419 1.4 0.1649 0.1979 13 0.083 41.4 1.436 1.4 0.1669 0.2002 14 0.083 44.7 1.449 1.4 0.1684 0.2020 15 0.083 48 1.462 1.4 0.1699 0.2039 16 0.083 51.3 1.475 1.4 0.1714 0.2057 17 0.083 54.6 1.488 1.4 0.1729 0.2075 18 0.083 57.9 1.502 1.4 0.1745 0.2094 4.2 : Xaùc ñònh z j : heä soá aùp löïc ñoäng cuûa taûi troïng ôû ñoä cao z öùng vôùi phaàn thöù j cuûa coâng trình ; tra baûng 3 trong quyeån “ Chæ daãn tính toaùn thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù theo TCVN 2737 :1995” Mass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z (m) 0 4.2 8.4 11.7 15 18.3 21.6 24.9 28.2 z j 0.318 0.308 0.307 0.3 0.296 0.288 0.287 0.283 0.281 Mass 10 11 12 13 14 15 16 17 18 z (m) 31.5 34.8 38.1 41.4 44.7 48 51.3 54.6 57.9 z j 0.279 0.278 0.274 0.273 0.272 0.271 0.269 0.268 0.267 4.3 Xaùc ñònh Sj:( dieän tích beà maët ñoùn gioù cuûa phaàn thöù j cuûa coâng trình m2 ) Mass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sj (X) 44.1 88.2 78.75 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 Sj (Y) 67.2 134.4 120 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 Mass 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sj (X) 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 34.6 Sj (Y) 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 52.8 4.4 Xaùc ñònh n (heä soá töông quan khoâng gian aùp löïc ñoäng cuûa taûi troïng gioù ) : tra baûng 4&5 Mode 1 : n1 (X) = 0.7513 ; n2 (Y) = 0.675 . Mode 2 & 3 : n = 1 ® Ta xaùc ñònh ñöôïc heä soá yi öùng vôùi 3 daïng dao ñoäng ñaàu tieân ® Thay caùc giaù trò vöøa tính ñöôïc vaøo (*) : ta coù giaù trò thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi gioù taùc ñoäng leân phaàn töû thöù j cuûa 3 daïng dao ñoäng ñaàu laø : WP(j i) = M j ´ xi ´ yi ´ y j i (Taán) (*) Ta thu ñöôïc giaù trò tieâu chuaån cuûa thaønh phaàn tónh cuûa gioù vaø giaù trò tieâu chuaån cuûa thaønh phaàn ñoäng cuûa gioù, söû duïng coâng thöùc gaàn ñuùng ñeå quy gioù tónh vaø gioù ñoäng thaønh aùp löïc gioù cuoái cuøng taùc duïng leân coâng trình : AÙP LÖÏC GIOÙ THEO PHÖÔNG X STT (T) 1 5.1244 0.123890 0.086656 0.312016 5.4711 6.5653 2 10.6810 0.743341 0.344867 0.979406 11.9579 14.3494 3 10.4738 1.321494 0.735563 1.712046 12.7580 15.3096 4 9.6604 1.651868 1.115714 2.292830 12.6985 15.2382 5 9.9861 2.271318 1.560620 2.887634 13.9776 16.7731 6 10.2495 2.766879 2.064740 3.479312 15.1509 18.1810 7 10.4920 3.221142 2.605360 4.054595 16.2887 19.5464 8 10.6999 3.675406 3.189646 4.604102 17.3982 20.8778 9 10.9217 4.129670 3.806107 5.120175 18.5214 22.2257 10 11.1019 4.542637 4.438386 5.592244 19.5639 23.4766 11 11.2682 4.955603 5.110139 6.039291 20.6032 24.7238 12 11.4276 5.368570 5.789193 6.432520 21.6115 25.9338 13 11.5662 5.781537 6.479332 6.778402 22.5822 27.0986 14 11.6701 5.781537 7.162712 7.073594 23.2789 27.9346 15 11.7741 6.194504 7.872859 7.332223 24.1884 56.9607 16 11.8780 6.194504 8.569893 7.541780 24.8660 29.8392 17 11.9819 6.607471 9.263141 7.712294 25.7274 30.8729 18 6.0464 6.607471 9.929487 7.851531 14.4579 17.3494 AÙP LÖÏC GIOÙ THEO PHÖÔNG Y STT (T) 1 5.1244 0.064875 -0.029664 0.298606 5.4314 6.5177 2 10.6810 0.194624 -0.227793 0.952404 11.6794 14.0153 3 10.4738 0.454123 -0.313274 1.610874 12.1765 14.6118 4 9.6604 0.583873 -0.181126 2.094603 11.8424 14.2109 5 9.9861 1.037996 0.078549 2.562447 12.7519 15.3022 6 10.2495 1.297495 0.247200 3.001323 13.5286 16.2343 7 10.4920 1.621869 0.549846 3.398668 14.2977 17.1573 8 10.6999 1.946243 0.905629 3.747319 15.0185 18.0222 9 10.9217 2.400366 1.349202 4.040838 15.8114 18.9736 10 11.1019 2.659865 1.903669 4.275486 16.4851 19.7821 11 11.2682 3.049113 2.282555 4.467151 17.1387 20.5664 12 11.4276 3.438362 2.753851 4.593093 17.7918 21.3501 13 11.5662 3.762736 3.312939 4.660476 18.4112 22.0934 14 11.6701 4.087110 4.019884 4.672520 19.0658 22.8789 15 11.7741 4.411483 4.408010 4.639399 19.5469 23.4562 16 11.8780 4.670982 4.943995 4.556857 20.0649 24.0779 17 11.9819 4.995356 5.567770 4.432265 20.6766 24.8119 18 6.0464 5.254855 6.445676 4.286180 15.4023 18.4827 GIOÙ X ( MODE 1 ) STT z (m) M j (T) Wj (T/m2) z j S j (m2) n WFj (T) Yj1 (m) Yj12 (m2) WFj xYj1 Yj12 x Mj y1 x1 WP(j1) T/C (T) WP(j1) T/T (T) 1 0 400 0 0.318 67.2 0.675 0 -0.0003 9E-08 0 0.000036 -0.62571 1.65 0.123890 0.148668 2 4.2 400 0.12108 0.308 134.4 0.675 3.383199 -0.0018 3.24E-06 -0.00609 0.001296 -0.62571 1.65 0.743341 0.892009 3 8.4 400 0.133049 0.307 120 0.675 3.308529 -0.0032 1.02E-05 -0.01059 0.004096 -0.62571 1.65 1.321494 1.585793 4 11.7 400 0.13944 0.3 105.6 0.675 2.981785 -0.004 0.000016 -0.01193 0.0064 -0.62571 1.65 1.651868 1.982241 5 15 400 0.144088 0.296 105.6 0.675 3.040095 -0.0055 3.03E-05 -0.01672 0.0121 -0.62571 1.65 2.271318 2.725582 6 18.3 400 0.147923 0.288 105.6 0.675 3.03665 -0.0067 4.49E-05 -0.02035 0.017956 -0.62571 1.65 2.766879 3.320254 7 21.6 400 0.151409 0.287 105.6 0.675 3.09742 -0.0078 6.08E-05 -0.02416 0.024336 -0.62571 1.65 3.221142 3.865371 8 24.9 400 0.15443 0.283 105.6 0.675 3.115195 -0.0089 7.92E-05 -0.02773 0.031684 -0.62571 1.65 3.675406 4.410487 9 28.2 400 0.157567 0.281 105.6 0.675 3.156021 -0.01 0.0001 -0.03156 0.04 -0.62571 1.65 4.129670 4.955603 10 31.5 400 0.16024 0.279 105.6 0.675 3.186708 -0.011 0.000121 -0.03505 0.0484 -0.62571 1.65 4.542637 5.451164 11 34.8 400 0.162564 0.278 105.6 0.675 3.221338 -0.012 0.000144 -0.03866 0.0576 -0.62571 1.65 4.955603 5.946724 12 38.1 400 0.164888 0.274 105.6 0.675 3.220377 -0.013 0.000169 -0.04186 0.0676 -0.62571 1.65 5.368570 6.442285 13 41.4 400 0.166863 0.273 105.6 0.675 3.247064 -0.014 0.000196 -0.04546 0.0784 -0.62571 1.65 5.781537 6.937845 14 44.7 400 0.168374 0.272 105.6 0.675 3.264458 -0.014 0.000196 -0.0457 0.0784 -0.62571 1.65 5.781537 6.937845 15 48 400 0.169884 0.271 105.6 0.675 3.281637 -0.015 0.000225 -0.04922 0.09 -0.62571 1.65 6.194504 7.433405 16 51.3 400 0.171395 0.269 105.6 0.675 3.286383 -0.015 0.000225 -0.0493 0.09 -0.62571 1.65 6.194504 7.433405 17 54.6 400 0.172906 0.268 105.6 0.675 3.303023 -0.016 0.000256 -0.05285 0.1024 -0.62571 1.65 6.607471 7.928966 18 57.9 400 0.174532 0.267 52.8 0.675 1.660829 -0.016 0.000256 -0.02657 0.1024 -0.62571 1.65 6.607471 7.928966 -0.53379 0.853104 GIOÙ X ( MODE 2 ) STT z (m) M j (T) Wj (T/m2) Si j Sj (m2) n WFj (T) Yj2 (m) Yj22 (m2) WFj xYj2 Yj22x M j y2 x2 WP(j2) T/C (T) WP(j2) T/T (T) 1 0 400 0.1162 0.318 67.2 1 2.483148 -6.41E-04 4.11E-07 -0.00159 0.000164 -0.22836 1.48 0.086656 0.103987 2 4.2 400 0.12108 0.308 134.4 1 5.012147 -2.55E-03 6.51E-06 -0.01279 0.002603 -0.22836 1.48 0.344867 0.413840 3 8.4 400 0.133049 0.307 120 1 4.901525 -5.44E-03 2.96E-05 -0.02667 0.011842 -0.22836 1.48 0.735563 0.882675 4 11.7 400 0.13944 0.3 105.6 1 4.417459 -8.25E-03 6.81E-05 -0.03646 0.027245 -0.22836 1.48 1.115714 1.338856 5 15 400 0.144088 0.296 105.6 1 4.503845 -1.15E-02 0.000133 -0.05199 0.053306 -0.22836 1.48 1.560620 1.872744 6 18.3 400 0.147923 0.288 105.6 1 4.49874 -1.53E-02 0.000233 -0.06871 0.093306 -0.22836 1.48 2.064740 2.477688 7 21.6 400 0.151409 0.287 105.6 1 4.588771 -0.019272 0.000371 -0.08843 0.148564 -0.22836 1.48 2.605360 3.126432 8 24.9 400 0.15443 0.283 105.6 1 4.615104 -0.023594 0.000557 -0.10889 0.222671 -0.22836 1.48 3.189646 3.827575 9 28.2 400 0.157567 0.281 105.6 1 4.675586 -0.028154 0.000793 -0.13164 0.317059 -0.22836 1.48 3.806107 4.567329 10 31.5 400 0.16024 0.279 105.6 1 4.721049 -0.032831 0.001078 -0.155 0.43115 -0.22836 1.48 4.438386 5.326063 11 34.8 400 0.162564 0.278 105.6 1 4.772353 -0.0378 0.001429 -0.18039 0.571536 -0.22836 1.48 5.110139 6.132167 12 38.1 400 0.164888 0.274 105.6 1 4.77093 -0.042823 0.001834 -0.20431 0.733524 -0.22836 1.48 5.789193 6.947031 13 41.4 400 0.166863 0.273 105.6 1 4.810466 -0.047928 0.002297 -0.23056 0.918837 -0.22836 1.48 6.479332 7.775199 14 44.7 400 0.168374 0.272 105.6 1 4.836234 -0.052983 0.002807 -0.25624 1.122879 -0.22836 1.48 7.162712 8.595254 15 48 400 0.169884 0.271 105.6 1 4.861684 -0.058236 0.003391 -0.28313 1.356573 -0.22836 1.48 7.872859 9.447431 16 51.3 400 0.171395 0.269 105.6 1 4.868715 -0.063392 0.004019 -0.30864 1.607418 -0.22836 1.48 8.569893 10.283871 17 54.6 400 0.172906 0.268 105.6 1 4.893367 -0.06852 0.004695 -0.33529 1.877996 -0.22836 1.48 9.263141 11.115770 18 57.9 400 0.174532 0.267 52.8 1 2.460488 -0.073449 0.005395 -0.18072 2.157902 -0.22836 1.48 9.929487 11.915385 -2.66143 11.65457 GIOÙ X ( MODE 3 ) STT z (m) M j (T) Wj (T/m2) z j Sj (m2) v WFj (T) Yj3 (m) Yj32 (m2) WFj xYj3 Yj32x M j y3 x3 WP(j3) T/C (T) WP(j3) T/T (T) 1 0 400 0.1162 0.318 67.2 1 2.483148 2.89E-03 8.37E-06 0.007184 0.003348 0.20273 1.33 0.312016 0.374420 2 4.2 400 0.12108 0.308 134.4 1 5.012147 9.08E-03 8.25E-05 0.045515 0.032986 0.20273 1.33 0.979406 1.175287 3 8.4 400 0.133049 0.307 120 1 4.901525 1.59E-02 0.000252 0.077807 0.100794 0.20273 1.33 1.712046 2.054455 4 11.7 400 0.13944 0.3 105.6 1 4.417459 2.13E-02 0.000452 0.093911 0.180778 0.20273 1.33 2.292830 2.751396 5 15 400 0.144088 0.296 105.6 1 4.503845 2.68E-02 0.000717 0.120586 0.286739 0.20273 1.33 2.887634 3.465161 6 18.3 400 0.147923 0.288 105.6 1 4.49874 3.23E-02 0.001041 0.145129 0.416283 0.20273 1.33 3.479312 4.175174 7 21.6 400 0.151409 0.287 105.6 1 4.588771 0.037594 0.001413 0.17251 0.565324 0.20273 1.33 4.054595 4.865514 8 24.9 400 0.15443 0.283 105.6 1 4.615104 0.042689 0.001822 0.197014 0.72894 0.20273 1.33 4.604102 5.524922 9 28.2 400 0.157567 0.281 105.6 1 4.675586 0.047474 0.002254 0.221969 0.901512 0.20273 1.33 5.120175 6.144210 10 31.5 400 0.16024 0.279 105.6 1 4.721049 0.051851 0.002689 0.244791 1.07541 0.20273 1.33 5.592244 6.710692 11 34.8 400 0.162564 0.278 105.6 1 4.772353 0.055996 0.003136 0.267233 1.254221 0.20273 1.33 6.039291 7.247149 12 38.1 400 0.164888 0.274 105.6 1 4.77093 0.059642 0.003557 0.284548 1.422867 0.20273 1.33 6.432520 7.719024 13 41.4 400 0.166863 0.273 105.6 1 4.810466 0.062849 0.00395 0.302333 1.579999 0.20273 1.33 6.778402 8.134082 14 44.7 400 0.168374 0.272 105.6 1 4.836234 0.065586 0.004302 0.317189 1.720609 0.20273 1.33 7.073594 8.488312 15 48 400 0.169884 0.271 105.6 1 4.861684 0.067984 0.004622 0.330517 1.84873 0.20273 1.33 7.332223 8.798668 16 51.3 400 0.171395 0.269 105.6 1 4.868715 0.069927 0.00489 0.340455 1.955914 0.20273 1.33 7.541780 9.050136 17 54.6 400 0.172906 0.268 105.6 1 4.893367 0.071508 0.005113 0.349915 2.045358 0.20273 1.33 7.712294 9.254753 18 57.9 400 0.174532 0.267 52.8 1 2.460488 0.072799 0.0053 0.179121 2.119878 0.20273 1.33 7.851531 9.421838 3.697726 18.23969 GIOÙ Y ( MODE 1 ) STT z (m) M j (T) Wj (T/m2) z ij Sj (m2) n WFj (T) Y j1 (m) Yj12 (m2) WFj x Yj1 Yj12x M j y1 x1 WP(j1) T/C (T) WP(j1) T/T (T) 1 0 400 0.1162 0.318 44.1 0.7513 1.224293 0.001 0.000001 0.001224 0.0004 0.098295 1.65 0.064875 0.077850 2 4.2 400 0.12108 0.308 88.2 0.7513 2.471192 0.003 0.000009 0.007414 0.0036 0.098295 1.65 0.194624 0.233549 3 8.4 400 0.133049 0.307 78.75 0.7513 2.416651 0.007 0.000049 0.016917 0.0196 0.098295 1.65 0.454123 0.544948 4 11.7 400 0.13944 0.3 69.3 0.7513 2.177987 0.009 0.000081 0.019602 0.0324 0.098295 1.65 0.583873 0.700647 5 15 400 0.144088 0.296 69.3 0.7513 2.220579 0.016 0.000256 0.035529 0.1024 0.098295 1.65 1.037996 1.245595 6 18.3 400 0.147923 0.288 69.3 0.7513 2.218062 0.02 0.0004 0.044361 0.16 0.098295 1.65 1.297495 1.556994 7 21.6 400 0.151409 0.287 69.3 0.7513 2.26245 0.025 0.000625 0.056561 0.25 0.098295 1.65 1.621869 1.946243 8 24.9 400 0.15443 0.283 69.3 0.7513 2.275434 0.03 0.0009 0.068263 0.36 0.098295 1.65 1.946243 2.335491 9 28.2 400 0.157567 0.281 69.3 0.7513 2.305254 0.037 0.001369 0.085294 0.5476 0.098295 1.65 2.400366 2.880439 10 31.5 400 0.16024 0.279 69.3 0.7513 2.327669 0.041 0.001681 0.095434 0.6724 0.098295 1.65 2.659865 3.191838 11 34.8 400 0.162564 0.278 69.3 0.7513 2.352964 0.047 0.002209 0.110589 0.8836 0.098295 1.65 3.049113 3.658936 12 38.1 400 0.164888 0.274 69.3 0.7513 2.352262 0.053 0.002809 0.12467 1.1236 0.098295 1.65 3.438362 4.126034 13 41.4 400 0.166863 0.273 69.3 0.7513 2.371755 0.058 0.003364 0.137562 1.3456 0.098295 1.65 3.762736 4.515283 14 44.7 400 0.168374 0.272 69.3 0.7513 2.38446 0.063 0.003969 0.150221 1.5876 0.098295 1.65 4.087110 4.904531 15 48 400 0.169884 0.271 69.3 0.7513 2.397008 0.068 0.004624 0.162997 1.8496 0.098295 1.65 4.411483 5.293780 16 51.3 400 0.171395 0.269 69.3 0.7513 2.400474 0.072 0.005184 0.172834 2.0736 0.098295 1.65 4.670982 5.605179 17 54.6 400 0.172906 0.268 69.3 0.7513 2.412629 0.077 0.005929 0.185772 2.3716 0.098295 1.65 4.995356 5.994427 18 57.9 400 0.174532 0.267 34.65 0.7513 1.213121 0.081 0.006561 0.098263 2.6244 0.098295 1.65 5.254855 6.305826 1.573508 16.008 GIOÙ Y ( MODE 2 ) STT z (m) M j (T) Wj (T/m2) z ij Sj (m2) n WFj (T) Yj2 (m) Yj22 (m2) WFj x Yj1 Yj22 x M j y 2 x2 WP(j2) T/C (T) WP(j2) TT (T) 1 0 400 0 0.318 44.1 1 0.1162 6.42E-06 4.12E-11 7.46E-07 1.649E-08 -7.80499 1.48 -0.029664 -0.035597 2 4.2 400 0.12108 0.308 88.2 1 3.289222 4.93E-05 2.43E-09 0.000162 9.722E-07 -7.80499 1.48 -0.227793 -0.273352 3 8.4 400 0.133049 0.307 78.75 1 3.216626 6.78E-05 4.6E-09 0.000218 1.839E-06 -7.80499 1.48 -0.313274 -0.375928 4 11.7 400 0.13944 0.3 69.3 1 2.898958 3.92E-05 1.54E-09 0.000114 6.147E-07 -7.80499 1.48 -0.181126 -0.217351 5 15 400 0.144088 0.296 69.3 1 2.955648 -1.70E-05 2.89E-10 -5E-05 1.156E-07 -7.80499 1.48 0.078549 0.094259 6 18.3 400 0.147923 0.288 69.3 1 2.952298 -5.35E-05 2.86E-09 -0.00016 1.145E-06 -7.80499 1.48 0.247200 0.296640 7 21.6 400 0.151409 0.287 69.3 1 3.011381 -0.00012 1.42E-08 -0.00036 5.664E-06 -7.80499 1.48 0.549846 0.659815 8 24.9 400 0.15443 0.283 69.3 1 3.028662 -0.0002 3.84E-08 -0.00059 1.537E-05 -7.80499 1.48 0.905629 1.086755 9 28.2 400 0.157567 0.281 69.3 1 3.068353 -0.00029 8.53E-08 -0.0009 3.411E-05 -7.80499 1.48 1.349202 1.619043 10 31.5 400 0.16024 0.279 69.3 1 3.098188 -0.00041 1.7E-07 -0.00128 6.79E-05 -7.80499 1.48 1.903669 2.284403 11 34.8 400 0.162564 0.278 69.3 1 3.131857 -0.00049 2.44E-07 -0.00155 9.761E-05 -7.80499 1.48 2.282555 2.739066 12 38.1 400 0.164888 0.274 69.3 1 3.130923 -0.0006 3.55E-07 -0.00187 0.0001421 -7.80499 1.48 2.753851 3.304622 13 41.4 400 0.166863 0.273 69.3 1 3.156868 -0.00072 5.14E-07 -0.00226 0.0002056 -7.80499 1.48 3.312939 3.975526 14 44.7 400 0.168374 0.272 69.3 1 3.173779 -0.00087 7.57E-07 -0.00276 0.0003028 -7.80499 1.48 4.019884 4.823861 15 48 400 0.169884 0.271 69.3 1 3.19048 -0.00095 9.1E-07 -0.00304 0.000364 -7.80499 1.48 4.408010 5.289613 16 51.3 400 0.171395 0.269 69.3 1 3.195094 -0.00107 1.14E-06 -0.00342 0.000458 -7.80499 1.48 4.943995 5.932794 17 54.6 400 0.172906 0.268 69.3 1 3.211272 -0.00121 1.45E-06 -0.00387 0.0005808 -7.80499 1.48 5.567770 6.681324 18 57.9 400 0.174532 0.267 34.65 1 1.614695 -0.0014 1.95E-06 -0.00225 0.0007784 -7.80499 1.48 6.445676 7.734811 -0.02386 0.0030571 GIOÙ Y ( MODE 3 ) STT z (m) M j (T) Wj (T/m2) z ij Sj (m2) v WFj (T) Yj3 (m) Yj32 (m2) WFj x Yj3 Yj32 x M j y3 x3 WP(j3)tc (T) WP(j3) t/t (T) 1 0 400 0.1162 0.318 44.1 1 1.629566 -2.88E-03 8.27E-06 -0.00469 0.0033086 -0.19516 1.33 0.298606 0.358327 2 4.2 400 0.12108 0.308 88.2 1 3.289222 -9.17E-03 8.41E-05 -0.03017 0.0336576 -0.19516 1.33 0.952404 1.142885 3 8.4 400 0.133049 0.307 78.75 1 3.216626 -1.55E-02 0.000241 -0.04991 0.0962861 -0.19516 1.33 1.610874 1.933048 4 11.7 400 0.13944 0.3 69.3 1 2.898958 -2.02E-02 0.000407 -0.05848 0.1627961 -0.19516 1.33 2.094603 2.513524 5 15 400 0.144088 0.296 69.3 1 2.955648 -2.47E-02 0.000609 -0.07295 0.243641 -0.19516 1.33 2.562447 3.074936 6 18.3 400 0.147923 0.288 69.3 1 2.952298 -2.89E-02 0.000836 -0.08534 0.3342459 -0.19516 1.33 3.001323 3.601588 7 21.6 400 0.151409 0.287 69.3 1 3.011381 -0.03273 0.001072 -0.09857 0.4286059 -0.19516 1.33 3.398668 4.078402 8 24.9 400 0.15443 0.283 69.3 1 3.028662 -0.03609 0.001303 -0.10931 0.521053 -0.19516 1.33 3.747319 4.496783 9 28.2 400 0.157567 0.281 69.3 1 3.068353 -0.03892 0.001515 -0.11942 0.6058754 -0.19516 1.33 4.040838 4.849005 10 31.5 400 0.16024 0.279 69.3 1 3.098188 -0.04118 0.001696 -0.12758 0.678284 -0.19516 1.33 4.275486 5.130584 11 34.8 400 0.162564 0.278 69.3 1 3.131857 -0.04303 0.001851 -0.13475 0.7404603 -0.19516 1.33 4.467151 5.360581 12 38.1 400 0.164888 0.274 69.3 1 3.130923 -0.04424 0.001957 -0.13851 0.7828003 -0.19516 1.33 4.593093 5.511711 13 41.4 400 0.166863 0.273 69.3 1 3.156868 -0.04489 0.002015 -0.1417 0.8059371 -0.19516 1.33 4.660476 5.592571 14 44.7 400 0.168374 0.272 69.3 1 3.173779 -0.045 0.002025 -0.14283 0.810108 -0.19516 1.33 4.672520 5.607024 15 48 400 0.169884 0.271 69.3 1 3.19048 -0.04468 0.001997 -0.14256 0.7986639 -0.19516 1.33 4.639399 5.567279 16 51.3 400 0.171395 0.269 69.3 1 3.195094 -0.04389 0.001926 -0.14023 0.7704977 -0.19516 1.33 4.556857 5.468228 17 54.6 400 0.172906 0.268 69.3 1 3.211272 -0.04269 0.001822 -0.13709 0.7289403 -0.19516 1.33 4.432265 5.318718 18 57.9 400 0.174532 0.267 34.65 1 1.614695 -0.04128 0.001704 -0.06666 0.6816814 -0.19516 1.33 4.286180 5.143417 -1.80074 9.2268425

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTAITRONGGIO.DOC
 • docHONUOC.DOC
 • docCAUTHANG.DOC
 • docKCSAN.DOC
 • docCOCEP.DOC
 • docKHUNGTRUC3_B.DOC
 • docCOCKHOANNHOI.DOC
 • docKIENTRUC.DOC
 • docSOSANH.DOC
 • docTHONGKEDIACHAT.DOC
 • dwgMONG1.DWG
 • dwgMONG2.DWG
 • dwgMONGM3.DWG
 • dwgKHANH1.DWG
 • dwgKHANH2.DWG
 • dwgKHANH3.DWG
 • dwgKHANH4.DWG
 • dwgKHANH5.DWG
 • dwgCTHN_5_.DWG
 • dwgSAN_1_.DWG
 • dwgTRUC3_1_.DWG
 • dwgTRUC3_2_.DWG
 • dwgTRUC3_3_.DWG
 • dwgTRUC3_4_.DWG
 • dwgTRUC3_5_.DWG
 • dwgTRUCB_1_.DWG
 • dwgTRUCB_2_.DWG
 • dwgTRUCB_3_.DWG
 • dwgTRUCB_4_.DWG
 • dwgTRUCB_5_.DWG
Luận văn liên quan