Đồ án môn học Mạch đồng hồ số

Khi ta cấp nguồn cho mạch thi đồng hồ bắt đầu hiển thị giờ phút giây có giá trị đếm ban đầu là 00 : 00 : 00 đếm lên.Khi ta nhấn nút chỉnh giờ nối vào chân P3.1 để chỉnh giờ thì hai led giây sẽ nhấp nháy.để chọn led chỉnh giờ thì ta nhấn nút chọn led nối với chân P3.3 của vi xử lí.để tăng giá trị cho led thì ta nhấn nút tăng giá trị được nối với chân P3.4.Tương tự để hẹn giờ thì ta nhấn nút hẹn giờ được nối với chân P3.2 của vi xử lí.và chỉnh giống như là chỉnh giờ.

pdf44 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2689 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án môn học Mạch đồng hồ số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ------00O **  ** O00------ ĐỒ ÁN MÔN HỌC I TÊN ĐỀ TÀI: TP HCM, Tháng 5 năm 2010 SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 1 GVHD: LÊ ANH UYÊN VŨ SVTH: VÕ NGỌC HIỆP LỚP: DV07 MSSV : 0751040025 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ------00O **  ** O00------ ĐỒ ÁN MÔN HỌC I TÊN ĐỀ TÀI TP HCM, Tháng 5 năm 2010 SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 2 GVHD: LÊ ANH UYÊN VŨ SVTH: VÕ NGỌC HIỆP LỚP: DV07 MSSV : 0751040025 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ MỤC LỤC Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.................................................................4 Lời cảm ơn ..................................................................................................5 Phần I: Dẫn Nhập ......................................................................................6 Đặt vấn đề. Mục đích và yêu cầu. Giới hạn đề tài Phần II. Cơ sở lý thuyết ..............................................................................8 Giới thiệu IC AT 89C51 Giới thiệu Led 7 đoạn Giới thiệu về transistor C1815, Tụ , Điện trở. Phần III: Thiết kế và thi công ...................................................................19 Chương I: Thiết kế mạch ...................................................................19 Sơ đồ khối. Các khối chức năng Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in Mô phỏng mạch và hình ảnh thực tế Giải thuật main Nguyên lý hoạt động của các khối. Chương II: Thi công mạch ................................................................38 Dụng cụ sử dụng. Quá trình thi công. Phần IV: Kết luận .......................................................................................39 Ưu điểm Nhược điểm Hướng phát triển Lời kết Tài liệu tham khảo SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 3 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Chữ ký của giáo viên hướng dẫn SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 4 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 5 - Lời đầu tiên chúng em xin chân thành cảm ơn cô Lê Anh Uyên Vũ cùng quý thầy cô bộ môn khoa Điện-Điện Tử Viễn Thông Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh. - Trong quá trình thực hiện đồ án gặp những khó khăn và thiếu sót khi thực hiện đồ án, trong thực hiện và thi công mạch về phần cứng cũng như về phần mềm. Nhưng được sự hướng dẫn và chí dạy nhiệt tình của quý thầy cô đã giúp chúng em khắc phục được những thiếu sót đó và có thể hoàn thành được đề tài. - Kế đó xin gửi lời cảm ơn tới các bạn trong lớp giúp đỡ hoàn thành đồ án nhanh nhất!. TP HCM, tháng 4 năm 2010 SV thực hiện: Võ Ngọc Hiệp LỜI CẢM ƠN Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ PHẦN I Dẫn Nhập 1.1/ Đặt vấn đề : Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đã, đang và sẽ tiếp tục được ứng dụng ngày càng rộng rãi và mang lại hiệu quả trong hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng như trong đời sống xã hội. Việc gia công, xử lý các tín hiệu điện tử hiện đại đều dựa trên cơ sở nguyên lý số. Vì các thiết bị làm việc dựa trên cơ sở nguyên lý số có ưu điểm hơn hẳn so với các thiết bị làm việc dưạ trên cơ sở nguyên lý tương tự, đặc biệt là trong kỹ thuật tính toán. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ điện tử đã cho ra đời nhiều vi mạch số cỡ lớn với giá thành rẻ và khả năng lập trình cao đã mang lại những thay đổi lớn trong ngành điện tử. Mạch số ở những mức độ khác nhau đã đang thâm nhập trong các lĩnh vực điện tử thông dụng và chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Các trường kỹ thuật là nơi mạch số thâm nhập mạnh mẽ và được học sinh, sinh viên ưa chuộng do lợi ích và tính khả thi của nó. Vì thế sự hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật số là không thể thiếu đối với sinh viên ngành điện tử hiện nay. Nhu cầu hiểu biết về kỹ thuật số không chỉ riêng đối với những người theo chuyên ngành điện tử mà còn đối với những cán bộ kỹ thuật khác có sử dụng thiết bị điện tử. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 6 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ 1.2/ Mục đích yêu cấu : Söï caàn thieát , quan troïng cuõng nhö tính khaû thi vaø lôïi ích cuûa maïch soá cuõng chính laø lyù do ñeå choïn vaø thöïc hieän ñeà aùn “thieát keá maïch ñoàng hoà soá” nhaèm öùng duïng kieán thöùc ñaõ hoïc veà kó thuaät soá vaøo thöïc teá. Yeâu caàu cuûa ñoà aùn naøy laø thieát keá Ñoàng Hoà Soá söû duïng vi xöû lí 89C51. Coù theå hieån thò giôø , chænh giôø ,vaø heïn giôø. 1.3/ Giôùi haïn ñeà taøi: Trong phaïm vi taäp ñeà aùn naøy, ngöôøi thöïc hieän chæ thieát keá vaø thi coâng maïch ñoàng hoà số goïn, ñôn giaûn. Đề tài “ñoàng hoà soá” rất đa dạng và phong phú, có nhiều loại hình khác nhau dựa vào công dụng và độ phức tạp. Do tài liệu tham khảo bằng Tiếng Việt còn hạn chế, trình độ có hạn và kinh nghiệm trong thực tế còn non kém, nên đề tài chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, giúp đỡ chân thành của các thầy cô cũng như của các bạn sinh viên. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 7 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ PHẦN II Cơ SởLý Thuyết 2.1 / Giới thiệu các thông số AT89C51 : 2.1.1/ Giới thiệu: Ñaëc ñieåm vaø chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa caùc IC hoï MSC-51 hoaøn toaøn töông töï nhau, ôû ñaây ta giôùi thieäu AT89C51. AT89C51 là phiên bản 8051 có ROM trên chip là bộ nhớ Flash.Phiên bản này rất thích hợp cho các ứng dụng nhanh vi bộ nhớ Flash có thể xóa được trong vài giây. - 4 KB EPROM bên trong - 128 Bytes RAM nội - 4 Port xuất nhập I/O 8 bgit - Giao tiếp nối tiếp - Cho phép xử lý bit. - 210 vị trí nhớ có thể định vị bit. - 4 chu kỳ máy (4 µs đối với thạch anh 12MHz) cho hoạt động nhân hoặc chia. - Có các chế độ nghỉ (Low-power Idle) và chế độ nguồn giảm (Power- down). Ngoải ra, một số IC khác của họ MCS-51 có thêm bộ định thời thứ 3 và 256 byte RAM nội. AT89C51 có thể giao tiếp với bộ nhớ ngoài dung lượng lên đến 64KB, 89C51 có 2 ngắt ngoài và 2 ngắt timer mức độ ưu tiên được quy định cụ thể,8951 cũng có 2 bộ đếm 16 bit,kênh giao tiếp nối 2 chiều.Với bộ xử lí đại số Boole cho phép xử lí từng bit của RAM va thiết bị ngoại vi,mỗi lệnh của kéo dài 1 đến 2 micro giây. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 8 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ 2.1.2/ caáu truùc beân trong cuûa IC 89C51. + Thaønh phaàn chính cuûa vi ñieàu khieån 89C51 la boä xöû lyù trung taâm hay con goïi laø CPU. CPU bao goàm: - Thanh ghi tích luyõ A - Thanh ghi tích luyõ B, duøng cho pheùp nhaân vaø chia - Ñôn vò logic hoïc ALU - Töø traïng thaùi chöông trình PSW - 4 bank thanh ghi - Con troû ngaên xeáp - Ngoaøi ra coøn coù boä nhôù chöông trình, boä giaûi ma leänh, boä ñieàu khieån thôøi gian vaø logic + Ñôn vò xöû lyù trung taâm nhaän tröïc tieáp xung töø boä dao ñoäng + Chöông trình ñang chaïy coù theå cho döøng laïi nhôø moät khoái ñieàu khieån ôû beân trong. Caùc nguoàn ngaét coù theå laø caùc bieán coá ôû beân ngoaøi, söï traøn boä ñeám ñònh thôøi hoaëc cuõng coù theå laø giao dieän noái tieáp. + 2 boä ñònh thôøi 16 bit hoaït ñoäng nhö moät boä ñeám. + Caùc coång port 0, port 1, port 2, port 3 ñöôïc söû duïng vaøo muïc ñích ñieàu khieån, ôû coång port 3 coù theâm caùc ñöôøng daãn ñieàu khieån duøng ñeå trao ñoåi vôùi moät boä nhôù beân ngoaøi, hoaëc ñeå ñaàu noái giao dieän noái tieáp cuõng nhö caùc ñöôøng daãn ngaét beân ngoaøi. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 9 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ + Giao dieän noái tieáp coù chöùa moät boä truyeàn vaø moät boä nhaän khoâng ñoàng boä laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau. Toác ñoä truyeàn qua coång noái tieáp coù theå ñaët trong daûi roäng vaø ñöôïc aán ñònh baèng moät boä ñònh thôøi. + Trong vi dieàu khieån 8051 coøn coù hai thaønh phaàn quan troïng khaùc laø boä nhôù vaø caùc thanh ghi + Boä nhôù coøn coù Ram vaø Rom duøng ñeå löu döõ lieäu vaø maõ leänh. + Caùc thanh ghi söû duïng ñeå löu döõ thoâng tin trong quaù trình xöû lyù. Khi CPU laøm vieäc, noù laøm thay ñoâæ noäi dung cuûa caùc thanh ghi 2.1.3/ Sô ñoà chaân 89C51: AT89C51 có tất cả 40 chân có chức năng như các đường xuất nhập. Trong đó có 24 chân có tác dụng kép (có nghĩa 1 chân có 2 chức năng), mỗi đường có thể hoạt động như đường xuất nhập hoặc như đường điều khiển hoặc là thành phần của các bus dữ liệu và bus địa chỉ. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 10 U 1 A T 8 9 C 5 1 9 1 8 1 9 2 0 2 9 3 0 3 1 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 3 9 3 8 3 7 3 6 3 5 3 4 3 3 3 2 R S T X T A L 2 X T A L 1 G N D P S E N A L E / P R O G E A / V P P V C C P 1 . 0 P 1 . 1 P 1 . 2 P 1 . 3 P 1 . 4 P 1 . 5 P 1 . 6 P 1 . 7 P 2 . 0 / A 8 P 2 . 1 / A 9 P 2 . 2 / A 1 0 P 2 . 3 / A 1 1 P 2 . 4 / A 1 2 P 2 . 5 / A 1 3 P 2 . 6 / A 1 4 P 2 . 7 / A 1 5 P 3 . 0 / R X D P 3 . 1 / T X D P 3 . 2 / I N T 0 P 3 . 3 / I N T 1 P 3 . 4 / T 0 P 3 . 5 / T 1 P 3 . 6 / W R P 3 . 7 / R D P 0 . 0 / A D 0 P 0 . 1 / A D 1 P 0 . 2 / A D 2 P 0 . 3 / A D 3 P 0 . 4 / A D 4 P 0 . 5 / A D 5 P 0 . 6 / A D 6 P 0 . 7 / A D 7 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 11 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ a. Các Port : - Port 0: Có hai chức năng từ chân 31 đến chân 39 trong các thiết kế nhỏ. ( không dùng bộ nhớ mở rộng ) .Có hai chức năng như các đường I/O . Đối với các thiết kế cỡ lớn ( với bộ nhớ mở rộng ) nó được kế hợp kênh giữa các Bus. - Port 1: laø port I/O treân caùc chaân töø chaân soá 1 ñeán chaân soá 8. coù theå duøng caùc thieát bò ngoaøi neáu caàn. Port 1 khoâng coù chöùc naêng khaùc vì theá chuùng ta chæ ñöôïc duøng trong caùc thieát bò ngoaøi. - Port 2: laø port coâng duïng keùp treân caùc chaân 22 ñeán 28 ñöôïc duøng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp hoaëc byte cao cuûa bus ñòa chæ ñoái vôùi caùc thieát keá môû roäng. - Port 3: laø port coâng duïng keùp treân caùc chaân 10 ñeán chaân 17. Caùc chaân cûa port naøy coù nhieàu chöùc naêng, caùc coâng duïng chuyeån ñoåi coù lieân heä vôùi caùc ñaëc tín ñaëc bieät cuûa 8051/8031 nhö ôû baûng sau: Bit Teân Chöùc naêng chuyeån ñoåi P3.0 RXD Döõ lieäu nhaän cho port noái tieáp P3.1 TXD Döõ lieäu phaùt cho port noái tieáp P3.2 INTO Ngaét 0 beân ngoaøi P3.3 INT1 Ngaét 1 beân ngoaøi P3.4 T0 Ngoõ vaøo cuûa timer/courter 0 P3.5 T1 Ngoõ vaøo cuûa timer/courter 1 P3.6 WR Xung ghi boä nhôù döõ lieäu ngoaøi P3.7 RD Xung ñoïc boä nhôù döõ lieäu ngoaøi b .Nhóm chân nguồn,dao động và điều khiển - VCC - Chân 40 được nối lên nguồn 5V. - GND - Chân 20 nối đất - XTAL1-chân 19 và XTAL2-chân 18 : Bộ dao động được tích hợp bên trong 8951, khi sử dụng 8951 người thiết kế chỉ cần kết nối thêm thạch anh và các tụ như hình vẽ trong sơ đồ XTAL1-chân 19 và SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 12 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ XTAL2-chân 18. Tần số thạch anh thường sử dụng cho AT89C51 là 12Mhz. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 13 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ + Chaân PSEN: laø chaân 29, coù 4 tín hieäu ñieàu khieån, laø tín hieäu ñeå cho pheùp boä nhôù chöông trình môû roäng vaø thöôøng ñöôïc noái leân chaân OE cuûa moät Eprom ñeå cho pheùp ñoïc caùc byte maõ leänh. PSEN ôû möùc thaáp trong thôøi gian laáy leänh. Caùc maõ nhò phaân cuûa chöông trình ñöôïc ñoïc töø Eprom qua bus vaø ñöôïc choát vaøo thanh ghi leänh cuûa 8051 ñeå giaûi maõ leänh. Khi thi haønh chöông trình trong Rom noäi PSEN seõ thuï ñoäng (möùc cao). + Chaân ALE: (choát) Tín hieäu ra ALE treân chaân 30 töông hôïp vôùi caùc thieát bò laøm vieäc vôùi caùc xöû lyù 8585,8088,8051 duøng ALE moät caùch töông töï cho laøm vieäc giaûi caùc keânh caùc Bus ñòa chæ vaø döõ lieäu khi port 0 ñöôïc duøng trong cheá ñoï chuyeån ñoåi cuûa noù: vöøa laø Bus döõ lieäu vöøa laø byte thaáp cuûa ñòa chæ, ALE laø tín hieäu ñeå choát ñòa chæ vaøo vaøo moät thanh ghi beân ngoaøi trong nöûa ñaàu cuûa chu kyø boä nhôù. Sau ñoù caùc ñöông port 0 duøng ñeå xuaát hoaëc nhaäp döõ lieäu trong nöûa sau cuûa chu kyø boä nhôù. Caùc xung tín hieäu ALE coù toác ñoä baèng 1/6 laàn taàn soá dao ñoäng treân chíp vaø coù theå ñöôïc laøm xung nhòp cho caùc heä thoáng. Neáu xung treân 8051 laø 12MHZ thì ALE coù taàn soá 2MHZ. Chæ ngoaïi tröø khi thi haønh leänh Movx, moät xung ALE bò maát. Chaân naøy cuõng ñöôïc laøm ngoõ vaøo cho xung laäp trình cho Eprom trong 8051. + Chaân EA: (truy xuaát ngoaøi):Tín hieäu vaøo EA treân chaân 31 thöôøng ñöôïc maéc leân möùc cao(+5V) hoaëc möùc thaáp(GND). Neáu ôû möùc cao, 8051 thi haønh chöông trình töø Rom noäi trong khoaûng ñòa chæ thaáp(4K). Neáu ôû möùc thaáp chöông trình chi ñöôïc thi haønh töø boä nhôù môû roäng. Khi duøng 8031, EA luoân ñöôïc noái ôû möùc thaáp vì khoâng coù boä nhôù chöông trình treân chíp. Neáu EA ñöôïc noái ôû möùc thaáp boä nhôù beân trong chöông trình 8051 seõ bò caám vaø thi haønh chöông trình Eprom môû roäng. Ngöôøi ta coøn duøng chaân EA laøm chaân caáp ñieän aùp 21V khi laäp trình cho Eprom trong 8051. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 14 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ + Chaân RST(reset): Khi tín hieäu naøy ñöôïc ñöa leân möùc cao(ít nhaát phaûi 2 chu kyø maùy), caùc thanh ghi trong 8051 ñöôïc taûi nhöõng giaù trò thích hôïp ñeû khôûi ñoäng heä thoáng. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 15 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ 2.1.4/ Các thanh ghi bộ định thời (Timer): - AT89C51 có hai thanh ghi bộ định thời/đếm 16 bit được dung cho định thời hoặc đếm sự kiên. a. Thanh ghi cheá ñoä ñònh thôøi (TMOD): - Khoâng ñöôïc ñònh ñòa chæ bit. - Ñöôïc duøng ñeå ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng cho caùc timer. - Chöùc naêng töøng bit: + M1, M0: choïn cheá ñoä hoaït ñoäng. M1 M0 CHẾ ĐỘ (MODE) 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 3 + T/C : bit choïn chöùc naêng ñeám hoaëc ñònh thôøi cho timer. + Gate: bit ñieàu khieån coång cho boä ñònh thôøi. b. Thanh ghi ñieàu khieån ñònh thôøi (TCON): - Chöùa caùc bit ñieàu khieån vaø traïng thaùi cuûa timer 0 vaø 1 ôû 4 bit cao, 4 bit thaáp ñöôïc duøng cho chöùc naêng ngaét (interrupt). - Chöùc naêng töøng bit: + TF x: côø traøn cuûa timer x (x laø 0 hay 1) + TRx = 0: khoâng cho pheùp timer chaïy. + TRx = 1: cho pheùp timer chaïy. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 16 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ 2.1.5/ Caùc thanh ghi port noái tieáp (Serial port) : * Thanh ghi SBUF (Serial Buffer): - ôû ñòa chæ 99H laø boä ñeäm nhaäp/xuaát noái tieáp. Khi xuaát döõ lieäu thì ghi leân SBUF, khi nhaäp döõ lieäu thì ñoïc töø SBUF. - Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng khaùc nhau cuûa port noäi tieáp ñöôïc laäp trình thoâng qua thanh ghi ñieàu khieån port noái tieáp SCON (Serial Control) ôû ñòa chæ 98H. Ñaây laø thanh ghi ñöôïc ñònh ñòa chæ töøng bit. * Thanh ghi ñieàu khieån port noái tieáp SCON - Ñòa chæ 99H. - Ñònh ñòa chæ bit. - Chöùc naêng caùc bit: + SM0, SM1: choïn cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa port noái tieáp SM0 SM1 Chế độ (Mode) Mô tả 0 0 0 Thanh ghi dịch. 0 1 1 UART 8 bit tốc độ thay đổi 1 0 2 UART 9 bit tốc độ cố định. 1 1 3 UART 9 bit tốc độ thay đổi. + SM2: choïn cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa port noái tieáp. SM2 = 1: cho pheùp truyeàn thoâng ña xöû lyù ôû caùc cheá ñoä 2 vaø 3; bit RI seõ khoâng ñöôïc tích cöïc neáu bit thöù 9 nhaän ñöôïc laø 0. + REN: bit cho pheùp thu. REN = 1: cho pheùp thu. REN = 0: khoâng cho pheùp thu. + TB8: bit phaùt thöù 9 (ôû cheá ñoä 2 vaø 3), coù theå ñaët vaø xoùa baèng phaàn meàm. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 17 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ + RB8: bit thu thöù 9 (ôû cheá ñoä 2 vaø 3), coù theå ñaët vaø xoùa baèng phaàn meàm. 2.4.6/ Caùc thanh ghi ngaét (Interrupt): - 8031/8051 coù 5 nguoàn ngaét: + 2 ngaét ngoaøi: ngaét ngoaøi 0: qua chaân 0INT (P3.2) Ngaét ngoaøi 1: qua chaân 1INT (P3.3) + 3 ngaét trong: ngaét timer 0 Ngaét timer 1 Ngaét port noái tieáp. * Caùc thanh ghi lieân quan ñeán ngaét : a. Thanh ghi cho pheùp ngaét IE (Interrupt Enable) - Ñöôïc ñònh ñòa chæ bit. - Chöùc naêng töøng bit: EA: cho pheùp toaøn boä . ET2: cho pheùp ngaét timer 2 (neáu coù) . ES: cho pheùp ngaét port noái tieáp . ET1: cho pheùp ngaét timer 1 . EX1: cho pheùp ngaét ngoaøi 1 ET0: cho pheùp ngaét timer 0 . EX0: cho pheùp ngaét ngoaøi 0 . - Ñeå cho pheùp 1 nguoàn ngaét, caàn phaûi coù: + EA = 1 + Bit cho pheùp ngaét töông öùng baèng 1. b/ Thanh ghi öu tieân ngaét IP (Interrupt Priority) - Ñöôïc ñònh ñòa chæ bit. - Bit = 1: möùc öu tieân cao - Bit = 0: möùc öu tieân thaáp - Maëc nhieân sau khi reset, taát caû caùc ngaét ôû möùc öu tieân thaáp. - Neáu 2 ngaét vôùi möùc öu tieân khaùc nhau xuaát hieän ñoàng thôøi, ngaét coù möùc öu tieân cao seõ ñöôïc phuïc vuï tröôùc. Ñoàng thôøi, ngaét coù möùc öu tieân SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 18 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ cao cuõng coù theå taïm döøng chöông trình phuïc vuï ngaét cuûa ngaét coù möùc öu tieân thaáp. - Neáu caùc ngaét coù cuøng möùc öu tieân xuaát hieän ñoàng thôøi, vieäc xaùc ñònh ngaét naøo ñöôïc phuïc vuï tröôùc seõ theo thöù töï: ngắt ngoaøi 0, ngắt timer 0, ngắt ngoaøi 1,ngắt timer 1,ngắt port noái tieáp,ngắt timer 2 (ñoái vôùi 8032/8052). c/ Thanh ghi TCON - Ñònh ñòa chæ bit. - Chöùc naêng caùc bit lieân quan ñeán ngaét (interrupt): + IEx: côø ngaét ngoaøi x (IEx = 1 → taïo ngaét ngoaøi x) + ITx: bit xaùc ñònh loaïi taùc ñoäng ngaét ngoaøi x : ITx = 0 : taùc ñoäng möùc 0 ITx = 1 : taùc ñoäng caïnh xuoáng (thöôøng duøng) 2.2/LED 7 ĐOẠN Một trong các chỉ báo hiển thị số thập phân và một dố kí tự khác là Led 7 đoạn.Led có 2 loại Anot chung và Catot chung.Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu loại Anot chung đã sử dụng. Led Anode chung : Đối với dạng Led anode chung, chân COM phải có mức logic 1 và muốn sáng Led thì tương ứng các chân a – f, dp sẽ ở mức logic 0. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 19 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 20 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ Bảng mã cho Led Anode chung (a là LSB, dp là MSB): - Để hiển thị dữ liệu trên Led dùng AT89C51 có 2 phương pháp là chốt dữ liệu dùng một số loại IC chốt như : 74HC573,74LS373,74LS374...và phương pháp quét Led. - Trong đồ án này em đã dùng phương pháp quét led , là một trong những phương pháp được dùng nhiều hiện nay. 2.3 / Transistor điều khiển nâng dòng: C1815: SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 21 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ 6/Ñieän trôû: söû duïng ñieän trôû 4 voøng maøu vaø 5 voøng maøu Kyù hieäu: 7/ Tuï ñieän: tuï coù phaân cöïc vaø tuï khoâng phaân cöïc Kyù hieäu: + Tuï phaân cöïc: + Tuï khoâng phaân cöïc: SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 22 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ PHAÀN III Thiết Kế Và Thi Công Chương I THIEÁT KEÁ MAÏCH I.SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MẠCH SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 23 NÚT NHẤN KHỐI XỬ LÍ VÀ ĐIỀU KHIỂN BỘ DAO ĐỘNG THẠCH ANH LED 7 ĐOẠN LOA Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ II. Các khối chức năng : 1 .Khối giao tiếp nút nhấn : Bao gồm 4 nút nhấn như hình vẽ : Bình thường các chân này luôn ở trạng thái mức thấp khi nhấn nút trạng thái thay đổi. Đồng thời vi xử lí sẽ được kích thực hiện các chương trình chỉnh giờ,hẹn giờ,chọn led hay tăng giá trị tùy thuộc vào ta kích cho chân nào. 2 . Bộ dao động thạch anh : Bộ này có tác dụng tạo ra tần số dao động chuẩn cho chip.Thông thường tần số của thạch anh là 12MHZ,thạch anh được nối tới 2 chân XTAL- chân 18 và XTAL2 -chân 19 và 2 tụ 30pF. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 24 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ 3. Khối xử lí và điều khiển : Khối này là IC AT89C51 mọi quá trình xử lí dữ liệu dều dược thực hiện ở đây.Trong đồ án này em đã sử dụng port 1 để xuất dữ liệu sau khi 8951 tính toán.Còn port 2 dùng để xuất các tín hiệu điều khiển để quét led. Các nút điều khiển được mắc như hình vẽ. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 25 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ 4. Khối hiển thị Led 7 đoạn : Khối này có chức năng hiển thị giờ ,phút giây dữ liệu sẽ được lấy từ Port 1 của vi xử lí AT89C51 III.Sô ñoà nguyeân lyù vaø sô ñoà maïch in: Sơ đồ nguyên lý SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 26 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ Sơ đồ mạch xử lý Sơ đồ mạch hiển thị IV. Mô phỏng mạch và hình ảnh thực tế : SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 27 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ G IO 1 G IO 2 P H U T1 P H U T2 CHON LED HEN GIO TANG GIA TRI CHINH GIO D U LI EU 1 D U LI EU 2 D U LI EU 3 D U LI EU 4 D U LI EU 5 D U LI EU 6 D U LI EU 1 D U LI EU 2 D U LI EU 3 D U LI EU 4 D U LI EU 5 D U LI EU 6 D U LI EU 1 D U LI EU 2 D U LI EU 4 D U LI EU 5 D U LI EU 6 D U LI EU 3 D U LI EU 7 D U LI EU 7 D U LI EU 7 DULIEU1 DULIEU2 DULIEU3 DULIEU4 DULIEU5 DULIEU6 DULIEU7 G IA Y1 G IA Y2 XTAL220 XTAL121 ALE33 EA35 PSEN32 RST10 P0.0/AD0 43 P0.1/AD1 42 P0.2/AD2 41 P0.3/AD3 40 P0.4/AD4 39 P0.5/AD5 38 P0.6/AD6 37 P0.7/AD7 36 P1.02 P1.13 P1.24 P1.35 P1.46 P1.57 P1.68 P1.79 P3.0/RXD 11 P3.1/TXD 13 P3.2/INT0 14 P3.3/INT1 15 P3.4/T0 16 P3.7/RD 19 P3.6/WR 18 P3.5/T1 17 P2.7/A15 31 P2.0/A8 24 P2.1/A9 25 P2.2/A10 26 P2.3/A11 27 P2.4/A12 28 P2.5/A13 29 P2.6/A14 30 U1 AT89C51 R1 4k7 R2 4k7 R3 4k7 R4 4k7 R5 4k7 R6 4k7 Q1 C1815 Q2 C1815 Q3 C1815 Q4 C1815 Q5 C1815 Q6 C1815 R7 100 R8 100 R9 100 R10 100LS1 SPEAKER X1 CRYSTAL C1 8u C2 8u SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 28 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ V. GIẢI THUẬT MAIN: SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 29 BENGI N - Khai báo biến - Khởi động timer 0 - Khởi động ngắt timer 0 Nạp giá trị cho byte cao(TH0) và byte thấp (TL0) Cho phép timer 0 chạy CLR P3.5 Chương trình Ngắt timer 0 Gọi Chương trình hiển thị led Gọi chương trình chỉnh giờ Gọi chương trình hẹn giờ Gọi chương trình so sánh để báo thức SĐ Đ Đ Đ S S S Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ CHƯƠNG TRÌNH NGẮT TIMER 0 SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 30 T0_IS R Tăng phân trăm giây Gán phân trăm giây vào R0 R0 = 100 Gán phần trăm giây bằng 0 Tăng giây Gán giây vào R0 R0 = 60 Gán giây bằng 0 Tăng phút Gán phút vào R0 R0 = 60 Gán phút bằng 0 Tăng giờ Gán phút vào R0 R0 = 24 Gán giờ bằng 0 EXIT SĐ Đ S S Đ Đ S S Đ Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ CHƯƠNG TRÌNH CON CHỈNH GIỜ Lưu đồ giải thuật chương trình con chỉnh phút, giờ cũng tương tự như lưu đồ giải thuật chương trình con chỉnh giây.Và tổng hợp 3 như lưu đồ giải thuật chương trình con chỉnh giờ ,phút ,giây ta được như lưu đồ giải thuật chương trình chỉnh giờ đồng hồ. như lưu đồ giải thuật chương trình hẹn giờ tương tự như như lưu đồ giải thuật chương trình chỉnh giờ đồng hồ. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 31 CHỈNH GIÂY Chỉnh giờ EXIT Cho 2led giay nhap nhay Chọn led Chỉnh giờ Tăng giá trị Tăng giây lên một đơn vị Đủ 60 chưa Cho giây bằng 0 Chỉnh phút SS S Đ Đ Đ Đ S Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ CHƯƠNG TRÌNH CON SO SÁNH SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 32 SO SÁNH Giờ = Giờ hẹn Phút = Phút hẹn Giây = Giây hẹn SETB P3.5 Gọi báo thức Nhấn nút bất kì EXI T Tắt báo thức Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ CHUONG VI : CODE CỦA MẠCH ;----------DONG HO SO CO HEN GIO-------------------- ;P3.1 : NUT CHINH GIO ;P3.2 : NUT HEN GIO ;P3.3 : CHON LED ;P3.4 : TANG GIA TRI CUA LED ;P3.5 : NOI VOI LOA ;---------------------------------------------------- ORG 0 LJMP MAIN ORG 0BH LJMP T0_ISR ORG 30H ;------------------------------------ MAIN: ;*********KHAI BAO BIEN********** GIO EQU 30H PHUT EQU 31H GIAY EQU 32H PTRAM_GIAY EQU 33H GIO_HEN EQU 45H PHUT_HEN EQU 46H GIAY_HEN EQU 47H MODE EQU 48H ;***********KHOI DONG BIEN******** CLR P3.5 MOV R1,#10 MOV TMOD,#01 MOV IE,#82H MOV TH0,#HIGH(-10000) MOV TL0,#LOW(-10000) SETB TR0 MOV GIAY_HEN,#60 CT_CHINH: ACALL DISPLAY ACALL CHINH_GIAY ACALL HEN_GIO_BAO_THUC ACALL SOSANH LJMP CT_CHINH ;------------------------------------ T0_ISR: CLR TR0 MOV TH0,#HIGH(-10000) MOV TL0,#LOW(-10000) SETB TR0 INC PTRAM_GIAY MOV A,PTRAM_GIAY CJNE A,#100,THOAT MOV PTRAM_GIAY,#0 INC GIAY SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 33 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ MOV A,GIAY CJNE A,#60,THOAT MOV GIAY,#0 INC PHUT MOV A,PHUT CJNE A,#60,THOAT MOV PHUT,#0 INC GIO MOV A,GIO CJNE A,#24,THOAT MOV GIO,#0 THOAT: RETI ;---------------------------------- ;---------------------------------------- BIN_BCD: ;CHUYEN SANG DANG BCD MOV B,#10 DIV AB MOV 40H,A MOV 41H,B RET ;------------------------------------- DISPLAY: MOV P1,#00H; ACALL GAN1 ACALL LED1 ACALL LED2 ACALL LED3 ACALL LED4 ACALL LED5 ACALL LED6 RET ;---------------------------------- DISPLAY1: MOV P1,#00H; ACALL GAN2 ACALL LED1 ACALL LED2 ACALL LED3 ACALL LED4 ACALL LED5 ACALL LED6 RET ;------------------------------------------- GAN1: MOV DPTR,#BANGSO MOV A,GIAY ACALL BIN_BCD MOV 34H,41H MOV 35H,40H MOV A,PHUT ACALL BIN_BCD MOV 36H,41H MOV 37H,40H SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 34 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ MOV A,GIO ACALL BIN_BCD MOV 38H,41H MOV 39H,40H RET ;---------------------------------- GAN2: MOV DPTR,#BANGSO MOV A,GIAY_HEN ACALL BIN_BCD MOV 34H,41H MOV 35H,40H MOV A,PHUT_HEN ACALL BIN_BCD MOV 36H,41H MOV 37H,40H MOV A,GIO_HEN ACALL BIN_BCD MOV 38H,41H MOV 39H,40H RET ;---------------------------------- LED1: MOV A,34H MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A SETB P2.0 ACALL DELAY CLR P2.0 RET LED2: MOV A,35H MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A SETB P2.1 ACALL DELAY CLR P2.1 RET LED3: MOV A,36H MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A SETB P2.2 ACALL DELAY CLR P2.2 RET LED4: MOV A,37H MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A SETB P2.3 ACALL DELAY CLR P2.3 RET SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 35 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ LED5: MOV A,38H MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A SETB P2.4 ACALL DELAY CLR P2.4 RET LED6: MOV A,39H MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A SETB P2.5 ACALL DELAY CLR P2.5 RET ;------------------------------------------------ TAT_LED: MOV P1,#0FFH ACALL DELAY ACALL DELAY RET ;---------------------------------- NN1: DJNZ R1,TAT_LED ACALL LED1 ACALL LED2 MOV R1,#10 RET NN2: DJNZ R1,TAT_LED ACALL LED3 ACALL LED4 MOV R1,#10 RET NN3: DJNZ R1,TAT_LED ACALL LED5 ACALL LED6 MOV R1,#10 RET ;--------------------------------------------------- CHINH_GIAY: JB P3.1,THOAT1 A_GIAY: ADJ_GIAY: MOV R7,#0 ACALL GAN1 ACALL NN1 ACALL LED3 ACALL LED4 ACALL LED5 ACALL LED6 SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 36 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ JNB P3.3,A_PHUT ;neu nhan chon led thi chuyen toi chinh phut JNB P3.1,THOAT1 ;neu nhan lai chinh gio dong ho thi thoat khoi ham chinh JB P3.4,ADJ_GIAY ; neu nhan tang gia tri thi chuyen toi chinh giay ADJ_GIAY1: MOV B,#70 ; yeu cau phai nhan va giu mot khoang thoi gian thi moi tang gia tri INC R7 MOV A,R7 DIV AB MOV A,B CJNE A,#0,ADJ_GIAY2 ; khi r7 tang toi 70 thi mot tang giay INC GIAY MOV A,GIAY CJNE A,#60,ADJ_GIAY2 MOV GIAY,#0 ADJ_GIAY2: ACALL DISPLAY JNB P3.4,ADJ_GIAY1 ACALL ADJ_GIAY RET ;---------------------------------------------- THOAT1: RET ;---------------------------------------------- A_PHUT: ACALL DELAY_NUT ADJ_PHUT: MOV R7,#0 ACALL GAN1 ACALL LED1 ACALL LED2 ACALL NN2 ACALL LED5 ACALL LED6 JNB P3.3,A_GIO ; neu an chon led thi nhay toi chinh h JNB P3.1,THOAT2 ; neu nhan chinh gio thi thoat khoi chuong trinh chinh JB P3.4,ADJ_PHUT ; neu ko nhan tang gia tri phut thi quay tro lai de cho ADJ_PHUT1: MOV B,#100 INC R7 MOV A,R7 DIV AB MOV A,B CJNE A,#0,ADJ_PHUT2 INC PHUT MOV A,PHUT CJNE A,#60,ADJ_PHUT2 MOV PHUT,#0 SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 37 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ ADJ_PHUT2: ACALL DISPLAY JNB P3.4,ADJ_PHUT1 ACALL ADJ_PHUT RET ;-------------------------------------------------- A_GIO: ACALL DELAY_NUT ADJ_GIO: MOV R7,#0 ACALL GAN1 ACALL LED1 ACALL LED2 ACALL LED3 ACALL LED4 ACALL NN3 JNB P3.3,A_GIAY JNB P3.1,THOAT2 JB P3.4,ADJ_GIO ADJ_GIO1: MOV B,#150 INC R7 MOV A,R7 DIV AB MOV A,B CJNE A,#0,ADJ_GIO2 INC GIO MOV A,GIO CJNE A,#24,ADJ_GIO2 MOV GIO,#0 ADJ_GIO2: ACALL DISPLAY JNB P3.4,ADJ_GIO1 ACALL ADJ_GIO RET ;----------------------- THOAT2: RET ;------------------------------------------------- HEN_GIO_BAO_THUC: JB P3.2,THOAT2 MOV GIAY_HEN,#0 HEN_GIAY: MOV R7,#0 ACALL GAN2 ACALL NN1 ACALL LED3 ACALL LED4 ACALL LED5 ACALL LED6 JNB P3.3,B_PHUT ; neu an chon led thi nhay toi chinh phut hen JNB P3.2,THOAT4 ;neu nhan tiep hen h thi thoat khoi chuong trinh hen gio JB P3.4,HEN_GIAY SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 38 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ HEN_GIAY1: MOV B,#50 INC R7 MOV A,R7 DIV AB MOV A,B CJNE A,#0,HEN_GIAY2 INC GIAY_HEN MOV A,GIAY_HEN CJNE A,#60,HEN_GIAY2 MOV GIAY_HEN,#0 HEN_GIAY2: ACALL DISPLAY1 JNB P3.4,HEN_GIAY1 ACALL HEN_GIAY RET ;---------------------------------------------- THOAT4: RET ;--------------------------------------------- B_PHUT: ACALL DELAY_NUT HEN_PHUT: MOV R7,#0 ACALL GAN2 ACALL LED1 ACALL LED2 ACALL NN2 ACALL LED5 ACALL LED6 JNB P3.3,B_GIO JNB P3.2,THOAT3 JB P3.4,HEN_PHUT HEN_PHUT1: MOV B,#100 INC R7 MOV A,R7 DIV AB MOV A,B CJNE A,#0,HEN_PHUT2 INC PHUT_HEN MOV A,PHUT_HEN CJNE A,#60,HEN_PHUT2 MOV PHUT_HEN,#0 HEN_PHUT2: ACALL DISPLAY1 JNB P3.4,HEN_PHUT1 ACALL HEN_PHUT RET ;---------------------------------------------------- SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 39 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ B_GIO: ACALL DELAY_NUT HEN_GIO: MOV R7,#0 ACALL GAN2 ACALL LED1 ACALL LED2 ACALL LED3 ACALL LED4 ACALL NN3 JNB P3.3,HEN_GIAY JNB P3.2,THOAT3 JB P3.4,HEN_GIO HEN_GIO1: MOV B,#150 INC R7 MOV A,R7 DIV AB MOV A,B CJNE A,#0,HEN_GIO2 INC GIO_HEN MOV A,GIO_HEN CJNE A,#24,HEN_GIO2 MOV GIO_HEN,#0 HEN_GIO2: ACALL DISPLAY1 JNB P3.4,HEN_GIO1 ACALL HEN_GIO RET ;---------------------------------------------------- SOSANH: MOV A,GIO CJNE A,GIO_HEN,THOAT3 MOV A,PHUT_HEN CJNE A,PHUT,THOAT3 MOV A,GIAY_HEN CJNE A,GIAY,THOAT3 SETB P3.5 ACALL BAO_THUC RET ;--------------------------------------------------------- THOAT3: RET ;------------------------------------------------------ BAO_THUC: JNB P3.3,TAT_BAO_THUC JNB P3.4,TAT_BAO_THUC JNB P3.1,TAT_BAO_THUC JNB P3.2,TAT_BAO_THUC ACALL DISPLAY1 LJMP BAO_THUC RET ;----------------------------------------------------------- SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 40 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ TAT_BAO_THUC: CLR P3.5 ACALL DELAY_NUT RET ;------------------------------------------------------------- BANGSO: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H RET ;---------------------------------- DELAY: MOV R6,#250 DJNZ R6,$ RET ;---------------------------------- DELAY_NUT: MOV R5,#200 MOV R6,#4 AGAIN1: MOV R4,#200 DJNZ R4,$ DJNZ R5,AGAIN1 DJNZ R6,AGAIN1 RET ; thoi gian delay (200 +3)*200+ (200+3)*4 ;--------------------------------------- END SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 41 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ V. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH: Khi ta cấp nguồn cho mạch thi đồng hồ bắt đầu hiển thị giờ phút giây có giá trị đếm ban đầu là 00 : 00 : 00 đếm lên.Khi ta nhấn nút chỉnh giờ nối vào chân P3.1 để chỉnh giờ thì hai led giây sẽ nhấp nháy.để chọn led chỉnh giờ thì ta nhấn nút chọn led nối với chân P3.3 của vi xử lí.để tăng giá trị cho led thì ta nhấn nút tăng giá trị được nối với chân P3.4.Tương tự để hẹn giờ thì ta nhấn nút hẹn giờ được nối với chân P3.2 của vi xử lí.và chỉnh giống như là chỉnh giờ. Khi đồng hồ chạy tới đúng giờ hẹn thì chân P3.5 của vi xử lí sẽ được tích cực mức cao và đồng hồ sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ.khi đó chuông được nối với chân P3.5 sẽ reo lên để báo thức.Và khi ta tác động vào bắt kì nút nhấn nào thì đồng hồ sẽ trở lại bình thường và tiếp tục đếm giờ. Chương II THI CÔNG MẠCH I. Dụng cụ sử dụng. • Đồng hồ VOM. • Chì hàn. • Các linh kiện. • Mạch in. II. Qúa trình thi công. • Phân tích sơ đồ nguyên lý. • Tiến hành gia công mạch. Lắp rắp và kiểm tra hoạt động của mạch. SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 42 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ C.KẾT LUẬN 1. Ưu điểm : Với thiết kế như trên đồng hồ số hoạt động tốt và ổn định,phần mềm hoàn toàn tương thích với phần cứng. Qua thực nghiệm đồng hồ đã hoạt động tốt,cách sử dụng đơn giản và các tính năng đề ra đều đạt yêu cầu như : Đếm thời gian :giờ ,phút ,giây Có thể chỉnh giờ Có thể hẹn giờ 2.Nhược điểm : Do được lập trình bằng vi xử lí nên sẽ dễ dẫn đến sai số trong quá trình đếm thời gian so với thời gian thực ( sai số do quá trình tính toán hoặc sai số của linh kiện ) 3. Hướng phát triển : Với việc ứng dụng kĩ thuật vi xử lí ,chúng ta có thể thiết kế không những là đồng hồ số mà có thể thiết kế nhiều loại khác nữa dựa trên những cơ sở của đồ án này như đồng hồ vạn niên,các ứng dụng về thời gian…. 4. Lời kết: Đồ án môn học 1 là một bài tập lớn , một thử thách đối với sinh viên , tuy nhiên với đồ án môn học 1 giúp cho sinh viên vận dụng một cách cụ thể kiến thức của mình đã học một cách sáng tạo và làm quen dần với cách học tự nghiên cứu, học tập và làm việc với nhóm để nghiên cứu và thực hiện đồ án một cách tốt nhất. Hơn thế nữa,đồ án môn học 1 còn giúp sinh viên quen dần với cách làm các đồ án tốt nghiệp sau này. Đồng hồ số là một thiết bị ứng dụng nhiều trong thực tế, có nhiều phương pháp thiết kế và thực hiện các mạch đồng hồ khác nhau. Trong tập đồ án này chỉ trình bày một trong các dạng đó và chỉ trình bày một số chức năng của đồng hồ mà thôi. Do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn kém nên khi thục hiện còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự đánh giá của quý thầy cô và sự góp ý của các bạn sinh viên để đề tài hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cẩm ơn sự nhận xét đánh giá của các thầy cô và sự hướng dẫn tận tình của cô Lê Anh Uyên Vũ SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 43 Đồ án môn học 1 MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO : 1. Giáo trình : CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH HỌ VI ĐIỀU KHIỂN-NGUYỄN TĂNG CƯỜNG,PHAN QUỐC THẮNG 2. Giáo trình : Bài giảng vi xử lí – trường đại học giao thông vận tải thành phố HCM 3. Giáo trình: vi điều khiển của Tống Văn On 4. Một số trang Web : - - - - www.vutbay.net SVTH: Võ Ngọc Hiệp Trang 44

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ án môn học - MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ.pdf