Đồ án Quy hoạch cải tạo hệ thống điện thành phố Thái Bình

MỤC LỤC PHẦN I: QUY HOẠCH CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA THÀNH PHỐ THÁI BÌNH CHƯƠNG I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 1 1.1.TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ 1 1.2.VĂN HOÁ XÃ HỘI 2 1.3.GIÁO DỤC VÀ Y TẾ 2 1.4.KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 3 CHƯƠNG II.LƯỚI ĐIỆN HIỆN TRẠNG CỦA TP THÁI BÌNH 6 2.1.NGUỒN ĐIỆN 6 2.2.LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 6 2.2.1.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÁC LỘ ĐƯỜNG DÂY 7 2.2.2.HIỆN TRẠNG TẢI CỦA CÁC MÁY BIẾN ÁP 8 2.2.3.THÔNG SỐ KT VÀ HIÊN TRẠNG TẢI CỦA CÁC ĐD TRUNG ÁP 15 2.3.LƯỚI HẠ ÁP VÀ CÔNG TƠ 20 2.4.TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CỦA TP MỘT SỐ NĂM QUA CHƯƠNG III.ĐÁNH GIÁ LƯỚI ĐIỆN HIỆN TRẠNG 21 3.1.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN ĐIỆN VÀ LƯỚI TRUNG ÁP 21 3.1.1.NGUỒN ĐIỆN 21 3.1.2.LƯỚI ĐIỆN 21 3.2.ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA LƯỚI ĐIỆN 21 3.2.1.GIỚI THIỆU CHUNG 21 3.2.2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 22 3.2.2.1.Sơ đồ thay thế và các thông số tính toán 22 3.2.2.2.Phương pháp tính tổn thất công suất,tổn thất điện áp và tổn thất điện năng 25 3.2.2.3. Số liệu tính toán 28 3.2.3.PHẦN TÍNH TOÁN 29 3.2.3.1.Lưới trung áp 29 3.2.3.2.Lưới hạ áp 0,4 kV 37 3.3.KẾT LUẬN CHUNG 44 CHƯƠNG IV.XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐIỆN NĂNG ĐẾN NĂM 2017 45 4.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 45 4.2.GIỚI THIỆU NỘI DUNG CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO PHỤ TẢI 46 4.2.1.PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP 47 4.2.2.PHƯƠNG PHÁP NGOẠI SUY THEO CHUỖI THỜI GIAN 47 4.2.3.PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN 48 4.2.4.PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH ĐỐI CHIẾU 49 4.2.5.PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA 49 4.2.6.PHƯƠNG PHÁP TÍNH HỆ SỐ VƯỢT TRƯỚC 49 4.2.7.PHƯƠNG PHÁP MEDEE-S 50 4.2.8.PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA CÂN BẰNG NGOẠI SUY 52 4.2.9.PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ TĂNG TRƯỞNG 52 4.3.XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CỦA TP THÁI BÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ TĂNG TRƯỞNG CHƯƠNG V.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TẢI CỦA CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP VÀ TRẠM BIẾN ÁP GIAI ĐOẠN 2007- 2017 55 5.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 55 5.2.DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC PHỤ TẢI GIAI ĐOẠN :2007-2017 55 5.2.1.DỰ BÁO CÔNG SUẤT CỦA CÁC PHỤ TẢI GIAI ĐOẠN :2007-2017 55 5.5.2.DỰ BÁO CÔNG SUẤT TRÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG DÂY GIAI ĐOẠN : 2007 -2017 60 5.3.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẢI CỦA MBA VÀ ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP GIAI ĐOẠN 2006-2017 64 5.3.1.HỆ SỐ TẢI CỦA CÁC MÁY BIẾN ÁP 64 5.3.2.KHẢ NĂNG TẢI CỦA CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP 68 CHƯƠNGVI.PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN 72 6.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 72 6.2.ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG LƯỚI ĐIỆN CỦA PHƯỜNG TIỀN PHONG VÀ BỒ XUYÊN 76 6.3.CẢI TẠO CỤ THỂ LƯỚI ĐIỆN 2 PHƯỜNG TIỀN PHONG VÀ BỒ XUYÊN 78 6.3.1.CẢI TẠO THEO PHƯƠNG ÁN 1 78 6.3.1.1.Đối với máy biến áp phân phối 78 6.3.1.2.Đối với máy biến áp trung gian 93 6.3.1.4.Đối với đường dây hạ áp 93 6.3.1.5.Đánh giá chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới trung áp phường Tiền phong và Bồ xuyên sau khi cải tạo theo phương án 1 94 6.3.2.CẢI TẠO THEO PHƯƠNG ÁN 2 98 6.3.2.1.Tính mật độ phụ tải 98 6.3.2.2.Cải tạo máy biến áp phân phối 99 6.3.2.2.Đối với máy biến áp trung gian 111 6.3.2.3.Đối với đường dây tải điện của phường 111 6.3.2.4.Đối với đường dây hạ áp 111 6.3.2.5.Đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật lưới trung áp 2 phường Tiền phong và Bồ xuyên sau khi cải tạo theo phương án 2 111 CHƯƠNGVII.ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU 112 7.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 112 7.1.1.GIÁ TRỊ HIỆN TẠI NPV (Net Present Value ) 112 7.1.2.TỈ SỐ HOÀN VỐN NỘI TẠI IRR (Internal Rate of Return) 113 7.1.4.KẾT LUẬN 113 7.2.ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHO PHƯƠNG ÁN 1 114 7.2.1.TÍNH VỐN ĐẦU TƯ VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH 114 7.2.1.1.Vốn đầu tư cải tạo nâng cấp các trạm biến áp phân phối 115 7.2.1.2.Chi phí vận hành 115 7.2.1.3.Thất điện năng 115 7.2.2.TÍNH NPV 115 7.3.ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHO PHƯƠNG ÁN 2 117 7.3.1.TÍNH VỐN ĐẦU TƯ VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH 117 7.3.1.1.Vốn đầu tư cải tạo nâng cấp các trạm biến áp phân phối 117 7.3.1.2.Chi phí vận hành 117 7.3.1.3.Thất điện năng 117 7.3.2.TÍNH NPV 118 7.4.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 118 PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN NĂNG DSM CHƯƠNGI.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DSM (DEMAND SIDE MANAGEMENT) 123 1.1: ĐẶT VẤN ĐỀ 123 1.2: NHỮNG CƠ SỞ Lí LUẬN CHUNG VỀ DSM 125 1.2.1.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DSM 126 1.2.2.NÂNG CAO HIỆU SUẤT CỦA CÁC HỘ SỬ DỤNG ĐIỆN 126 1.2.2.1: Sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao 127 1.2.2.2: Giảm thiểu sự tiêu phí năng lượng một cách vô ích 131 1.2.3. ĐIỀU KHIỂN NHU CẦU DÙNG ĐIỆN CHO PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG CUNG CẤP MỘT CÁCH KINH TẾ NHẤT 135 1.2.3.1: Điều khiển trực tiếp dũng điện 135 1.2.3.2: Lưu trữ năng lượng 138 1.2.3.3: Điện khí hoá 138 1.2.3.4: Chính sách giá điện năng 139 1.3.CÁC Mễ HèNH THỰC HIỆN DSM 143 1.3.1.Mễ HèNH NHỮNG QUY TẮC 143 1.3.3.Mễ HèNH CẠNH TRANH 144 1.4.VAI TRề CỦA DSM VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG 145 1.4.1. ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA DSM 145 1.4.2.CÁC YẾU TỐ CHÍNH KHI TèM HIỂU TÁC ĐỘNG VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG 148 1.4.2.1: Đồ thị phụ tải 148 1.4.2.2.Vị trí các hộ dùng điện 149 1.4.2.3.Cơ cấu đóng cắt các đường dây cấp điện 149 1.4.3.Quy hoạch hệ thống truyền tải và phân phối điện kết hợp với chương trỡnh DSM 149 1.4.4 Phương pháp SFA (Spatial Frequency Analysis) 150 1.4.5.Kết luận 151 1.5.ỨNG DỤNG CỦA DSM TRONG LĨNH VỰC CHIẾU SÁNG 151 1.5.1.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 152 1.5.2.KHẢO SÁT HỘ GIA DỤNG 152 1.5.3.XÂY DỰNG ĐỒ THỊ PHỤ TẢI ÁNH SÁNG THEO THỜI GIAN CỦA HỘ TIẾN HÀNH KHẢO SÁT 153 1.5.4.DỰ TÍNH TỶ LỆ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 154 1.5.5.CÁC PHƯƠNG ÁN DSM TRONG CHIẾU SÁNG 155 1.5.6.HIỆU QUẢ VỀ CHI PHÍ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN DSM 155 CHƯƠNG II.CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI ĐỂ ỨNG DỤNG DSM Ở VIỆT NAM PHÂN TÍCH SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT VÀI GIẢI PHÁP 156 2.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 156 2.2.MỘT VÀI GIẢI PHÁP KHẢ THI VÀ SƠ BỘ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA CHÚNG 156 2.2.1.TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DSM 156 2.2.1.1: Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của các hộ dùng điện 156 2.2.1.2.Điều khiển nhu cầu dùng điện cho phù hợp với khả năng cung cấp một cách kinh tế nhất 157 2.2.1.3.Những biện pháp hỗ trợ mang tính kinh tế - xó hội 157 2.2.2.Quan điểm về việc lập kế hoạch và lựa chọn các giải pháp khả thi cho giai đoạn đầu 158 2.2.3.Một vài giải pháp khả thi và sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế của chúng 158 2.2.3.1.Thiết lập một tổ chức quản lý việc thực hiện DSM 158 2.2.3.2.Đào tạo, tập huấn 158 2.2.3.3.Tuyên truyền, phổ cập và cung cấp thông tin 159 2.2.3.4.Ban hành những quy định về hiệu qủa sử dụng năng lượng 160 2.2.3.5.Thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng 162 2.2.3.6.Chuyển dịch phụ tải 162 CH ƯƠNG III.ỨNG D ỤNG CH ƯƠNG TRèNH DSM VÀO LĨNH VỰC CHIẾU SÁNG 164 3.1. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐÈN CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG 164 3.2.THỊ TRƯỜNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SINH HOẠT Ở HÀ NỘI 169 3.3. ÁP DỤNG DSM CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CỦA ĐẠI HỌC Y THÁI BèNH 170 TÀI LIỆU THAM KHẢO 173 PHẦN III: PHỤ LỤC PHẦN PHỤ LỤC I (Bảng tổng hợp kết quả tính toán) 175 Bảng.PL.1.1.Dự báo công suất phụ tải của Thành Phố giai đoạn 2007- 2017 175 Bảng.PL.1.2.Dự báo công suất chạy trên các tuyến đường dây giai đoạn 2007- 2017 185 Bảng.PL.1.3.Dự báo Ktải của các phụ tải thuộc Thành Phố giai đoạn 2007- 2017 194 Bảng.PL.1.4.Tính toán dòng điện chạy trên các tuyến đường dây thuộc Thành Phố giai đoạn 2007- 2017 204 PHẦN PHỤ LỤC II (sơ đồ nguyên lý các lộ đường dây) 204

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Quy hoạch cải tạo hệ thống điện thành phố Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CH¦¥NG III ®¸nh gi¸ l­íi ®iÖn hiÖn tr¹ng HÖ thèng l­íi ®iÖn cña Thµnh Phè Th¸i B×nh ®ang dÇn xuèng cÊp t×nh tr¹ng qu¸ t¶i cña ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®ang diÔn ra ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng, tæn thÊt ®iÖn n¨ng vµ tæn thÊt ®iÖn ¸p cßn cao. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù c¶i t¹o l­íi ®iÖn ®¸p øng víi nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng tr­ëng qu¸ nhanh nhu cÇu ®iÖn n¨ng hµng n¨m t¨ng (620%) ®ång thêi h¹n chÕ tæn thÊt ®iÖn n¨ng vµ tæn thÊt ®iÖn ¸p ë møc cho phÐp vµ ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh¸c. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy cÇn ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ l­íi trung ¸p vµ nguån ®iÖn. 3.1.§¸NH GI¸ HIÖN TR¹NG NGUåN §IÖN Vµ L­íi trung ¸p 3.1.1.Nguån ®iÖn C¸c lé cÊp ®iÖn cho phô t¶i n»m trªn ®Þa bµn thµnh phè nhËn ®iÖn tõ tr¹m 110 kV Thµnh Phè tr¹m nµy th­êng r¬i vµo t×nh tr¹ng ®Çy t¶i vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m. HiÖn nay ®iÖn lùc thµnh phè ®· cã nhiÒu c¶i t¹o vµ n©ng cÊp nªn tr¹m vËn hµnh kh¸ æn ®Þnh nh­ng do sù t¨ng cao cña nhu cÇu ®iÖn n¨ng th­¬ng phÈm nªn ®ßi hái cÇn x©y dùng míi mét sè tr¹m biÕn ¸p ®Ó bæ sung vµ hç trî cho tr¹m hiÖn cã. 3.1.2.L­íi ®iÖn L­íi ®iÖn trung ¸p trªn ®Þa bµn thµnh phè chñ yÕu lµ l­íi 35 vµ 10 kV nhËn ®iÖn tõ tr¹m 110 kV thµnh phè vµ 2 tr¹m trung gian 35/10 kV.N¨m 2006 sù cè ®­êng d©y tho¸ng qua lµ 39 vô sù cè vÜnh cöu 8 vô, sù cè thiÕt bÞ 4 vô. Do c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt vËn hµnh vµ c¸c biÖn ph¸p vÒ ®Çu t­ n©ng cÊp l­íi cña ®iÖn lùc thµnh phè nªn l­íi ®iÖn vËn hµnh t­¬ng ®èi æn ®Þnh gi¶m ®¸ng kÓ sù cè ®­êng d©y vµ sù cè thiÕt bÞ. 3.2.§¸NH GI¸ chØ tiªu kü thuËt cña l­íi ®iÖn 3.2.1.Giíi thiÖu chung Khi thiÕt kÕ còng nh­ vËn hµnh l­íi ®iÖn, viªc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng,tæn thÊt ®iÖn ¸p lµ mét viÖc lµm v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt lµ c¨n cø ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®iÖn n¨ng vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh¸c. 3.2.2.C¬ së lý thuyÕt 3.2.2.1.S¬ ®å thay thÕ vµ c¸c th«ng sè tÝnh to¸n Thµnh lËp s¬ ®å thay thÕ cña mét l­íi ®iÖn bÊt kú gåm cã: Lùa chän s¬ ®å thay thÕ cho mçi phÇn tö cña l­íi vµ tÝnh c¸c th«ng sè cña chóng,sau ®ã l¾p s¬ ®å thay thÕ cña tõng phÇn tö theo ®óng tr×nh tù mµ c¸c phÇn tö ®ã ®­îc nèi víi nhau trong l­íi vµ quy ®æi tÊt c¶ c¸c th«ng sè cña s¬ ®å thay thÕ vÒ cung mét cÊp ®iÖn ¸p. a.S¬ ®å thay thÕ cña ®­êng d©y C¸c th«ng sè ®iÖn trë t¸c dông,c¶m kh¸ng, ®iÖn dÉn t¸c dông, ®iÖn dÉn ph¶n kh¸ng ph©n bè ®Òu däc chiÒu da× ®­êng d©y. TÝnh to¸n møc ®é ¶nh h­ëng cña chóng lµ kh¸ phøc t¹p vµ chØ thùc sù cÇn thiÕt trong khi tÝnh chÕ ®é x¸c lËp cña ®­êng d©y siªu cao ¸p. Trong tÝnh to¸n ng­êi ta sö dông s¬ ®å thay thÕ víi c¸c th«ng sè tËp trung ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n víi sai sè chÊp nhËn ®­îc. §èi víi l­íi trung ¸p cã cÊp ®iÖn ¸p 35 kV nªn s¬ ®å thay thÕ chØ gåm cã ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng. H×nh.3.1.S¬ ®å thay thÕ cña ®­êng d©y C¸c tham sè R vµ X ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua tiÕt diÖn vµ chiÒu dµi ®­êng d©y theo c«ng thøc: R = .L X =.L Víi ,: §­îc tra trong sæ tay kü thuËt. §iÖn trë t¸c dông cña mét km ®­êng d©y (®iÖn trë ®¬n vÞ) tra trong c¸c b¶ng øng víi nhiÖt ®é tiªu chuÈn 20C khi dïng ë nhiÖt ®é kh¸c th× gi¸ trÞ ®iÖn trë thay ®æi nh­ng ®Ó ®¬n gi¶n trong tÝnh to¸n ng­êi ta gi¸ trÞ ®iÖn trë trªn. §iÖn kh¸ng t­¬ng xøng víi kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc(D)gi÷a c¸c d©y dÉn vµ ®­îc tra theo b¶ng = f(F,D) víi D = Trong ®ã :kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha. b.S¬ ®å thay thÕ cña m¸y biÕn ¸p. Trong l­íi ph©n phèi trung ¸p lo¹i m¸y biÕn ¸p sö dông lµ lo¹i 3 pha 2 d©y quÊn vµ cã thÓ biÓu diÔn b»ng s¬ ®å thay thÕ h×nh . H×nh.3.2.S¬ ®å thay thÕ m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y Nh¸nh nèi tiÕp hay nh¸nh däc gåm ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ngcña m¸y biÕn ¸p .C¸c trë kh¸ng nµy b»ng tæng c¸c ®iÖn trë t¸c dông vµ ®iÖn kh¸ng t­¬ng øng cña cuén d©y s¬ cÊp vµ thø cÊp quy ®æi vÒ cuén d©y s¬ cÊp. Nh¸nh song song hay lµ nh¸nh ngang bao gåm ®iÖn dÉn t¸c dông vµ ®iÖn dÉn ph¶n kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p. §iÖn dÉn t¸c dông t­¬ng øng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông do dßng ®iÖn tõ ho¸ g©y ra. §iÖn dÉn ph¶n kh¸ng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tõ th«ng hç c¶m trong c¸c cuén d©y cña m¸y biÕn ¸p. Trong khi ph©n tÝch chÕ ®é cña c¸c m¹ng cã ®iÖn ¸p 220kV c¸c m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y ®­îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å thay thÕ ®¬n gi¶n h¬n : Trong s¬ ®å nµy nh¸nh song song ®­îc biÓu diÔn b»ng tæn thÊt c«ng suÊt trong lâi thÐp cña m¸y biÕn ¸p hay lµ tæn thÊt kh«ng t¶i. D=D+jD §èi víi mçi mét m¸y biÕn ¸p nhµ chÕ t¹o cho c¸c th«ng sè : - : c«ng suÊt danh ®Þnh cña m¸y biÕn ¸p. - ,:§iÖn ¸p danh ®Þnh cña cuén d©y cao ¸p vµ h¹ ¸p. - D: Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông khi kh«ng t¶i. - D: Tæn thÊt c«ng suÊt ng¾n m¹ch. - : Dßng ®iÖn kh«ng t¶i tÝnh theo phÇn tr¨m dßng ®iÖn danh ®Þnh. - : §iÖn ¸p ng¾n m¹ch tÝnh theo phÇn tr¨m ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña cuén d©y cao ¸p. Tæng trë cña m¸y biÕn ¸p vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ ng¾n m¹ch. = ( = ( Tæng dÉn ngang ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kh«ng t¶i: = (S) = (S) Khi ®iÖn ¸p gi÷ cè ®Þnh cã thÓ sö dông s¬ ®å thay thÕ m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y nh­ sau: H×nh.3.3.S¬ ®å thay thÕ MBA 2 cuén d©y khi U = const. Trong ®ã : - D: §Æc tr­ng cho tæn thÊt kh«ng t¶i hay tæn thÊt trong lâi thÐp cña m¸y biÕn ¸p. Víi: D= c.Phô t¶i Phô t¶i ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua c«ng suÊt danh ®Þnh cña tr¹m vµ hÖ sè mang t¶i.Tõ c¸c gi¸ trÞ c«ng suÊt ®o ®­îc trong n¨m cã thÓ dÔ dµng t×m ra gi¸ trÞ phô t¶i lín nhÊt vµ hÖ sè mang t¶i ®­îc biÓu diÔn theo c«ng thøc : = - : C«ng suÊt t¶i cùc ®¹i - : C«ng suÊt danh ®Þnh cña tr¹m d.Thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt cùc ®¹i t = f(,cosj) tra trong c¸c sæ tay kü thuËt hoÆc tÝnh gÇn ®óng theo biÓu thøc sau: t = (0.124+.).8760 (h). 3.2.2.2.Ph­¬ng ph¸p tÝnh tæn thÊt c«ng suÊt,tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ tæn thÊt ®iÖn n¨ng. 1.Tæn thÊt c«ng suÊt,®iÖn ¸p vµ ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y. a.Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­êng d©y. XÐt ®­êng d©y cã 1 phô t¶i,gi¶ thiÕt biÕt c«ng suÊt cña phô t¶i vµ ®iÖn ¸p cuèi ®­êng d©y,chiÒu dµi tiÕt diÖn d©y dÉn,biÕt thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt cña phô t¶i. C¸c gi¸ trÞ R,X dÔ dµng tÝnh to¸n ®­îc th«ng qua chiÒu dµi vµ tiÕt diÖn d©y dÉn nh­ ®· nªu ë trªn. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông vµ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : (kW) (kVAr) - P(kw),Q(kVAr): C«ng suÊt t¸c dông vµ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña phô t¶i. - R(,X( : §iÖn trë t¸c dông vµ ®iÖn kh¸ng cu¶ ®­êng d©y. - U : §iÖn ¸p danh ®Þnh cña l­íi. b.Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y. §©y chÝnh lµ phÇn n¨ng l­îng bÞ mÊt ®i trong qu¸ tr×nh truyÒn t¶i. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng chia lµm 2 phÇn: - Tæn thÊt kü thuËt. - Tæn thÊt th­¬ng m¹i. Trong tr­êng hîp nµy ta quan t©m ®Õn tæn thÊt kü thuËt Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong thêi gian t khi phô t¶i kh«ng thay ®æi : X¸c ®Þnh DA theo c«ng thøc nµy lµ rÊt phøc t¹p v× trong thùc tÕ phô t¶i lu«n biÕn ®æi theo thêi gian. Mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®­îc sö dông phæ biÕn tÝnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng theo thêi gian sö dông phô t¶i lín nhÊt. NÕu nh­ hé tiªu thô lu«n lµm viÖc víi phô t¶i lín nhÊt th× sau thêi gian Tmax hé sÏ tiªu thô l­îng ®iÖn n¨ng b»ng víi l­îng ®iÖn n¨ng hé tiªu thô thùc tÕ trong n¨m. Tõ Tmax cã thÓ dÉn tíi kh¸i niÖm thêi gian tæn thÊt (t). Khi hé tiªu thô lu«n lµm viÖc víi c«ng suÊt lín nhÊt tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y do hé tiªu thô g©y ra ®óng b»ng tæn thÊt ®iÖn n¨ng thùc tÕ trong n¨m: DA =.t = R = P,Q: C«ng suÊt t¸c dông vµ ph¶n kh¸ng lín nhÊt cña phô t¶i Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng b»ng tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c nh¸nh ®­êng d©y. Víi n Sè nh¸nh ®­êng d©y. c.Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y. Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : (kV) 100% 2.Tæn thÊt c«ng suÊt,®iÖn ¸p vµ ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p. a.Tæn thÊt c«ng suÊt trong m¸y biÕn ¸p Tæn thÊt kh«ng t¶i: D=D+jD Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông cña m¸y biÕn ¸p khi cã t¶i: =D+.(kW) Tæn thÊt c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p khi cã t¶i: =D+.(kVAr) Trong ®ã : -Tæn thÊt c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p khi kh«ng t¶i : D= (kVAr) -Tæn thÊt c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p khi ng¾n m¹ch : =(kVAr) b.Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p (kWh) Trong tr¹m cã n m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ,c¸c lo¹i tæn thÊt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : =n.D+.(kW) =n.D+.(kVAr) n. (kWh) b.Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong m¸y biÕn ¸p - Khi R,X quy ®æi vÒ phÝa ®iÖn ¸p cao: - Khi R,X quy ®æi vÒ phÝa ®iÖn ¸p thÊp: TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn ¸p trong m¸y biÕn ¸p chØ ®­îc thùc hiÖn ë l­íi ph©n phèi cã 2 cÊp trung ¸p. 3.Tæn thÊt trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn. Trong hÖ thèng cung cÊp tæn thÊt chñ yÕu lµ trªn ®­êng d©y vµ trong m¸y biÕn ¸p ,cßn trong c¸c phÇn tö kh¸c tæn thÊt kh«ng ®¸ng kÓ nªn khi tÝnh to¸n cã thÓ bá qua . 3.2.2.3. Sè liÖu tÝnh to¸n. - C¸c sè liÖu vÒ sè l­îng,chñng lo¹i m¸y biÕn ¸p,c«ng suÊt phô t¶i lÊy tõ hå s¬ kü thuËt cña ®iÖn lùc thµnh phè th¸i b×nh. - Gi¸ trÞ ®iÖn trë, ®iÖn kh¸ng cña c¸p vµ ®­êng d©y trªn kh«ng tra trong gi¸o tr×nh M¹ng L­íi §iÖn cña NguyÔn V¨n §¹m. - Th«ng sè kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p tra trong gi¸o tr×nh : H­íng DÉn ThiÕt KÕ NM§vµ TBA cña NguyÔn H÷u Kh¸i. - Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ta lÊy Tmax = 3500 khi ®ã ta tÝnh ®­îc: t = (0,124+.).8760 =(0,124+.3500).8760=1968,16(h). 3.2.3.PhÇn tÝnh to¸n. 3.2.3.1.L­íi trung ¸p XÐt vÝ dô tuyÕn 973 tr¹m 35/10 kV TPI a.S¬ ®å nguyªn lý( h×nh.3.4). b.S¬ ®å thay thÕ(h×nh.3.5). c.TÝnh dßng c«ng suÊt ch¹y trªn c¸c phÇn tö. ViÖc tÝnh to¸n chÕ ®é cña m¹ng ®­îc tiÕn hµnh theo ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña m¹ng:U=U=10kV. TÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt trong m¸y biÕn ¸p: ¸p dông c«ng thøc tÝnh to¸n: P=K.S.cos Q=K.S.sin =+ j.=n(+ .K) +j.n..(I% + U%. K) =n.( .t + . K.) XÐt cô thÓ tr¹m L¹c ®¹o1 cã th«ng sè nh­ sau: S = 320kVA; Kt = 0,85;cos=0,85; sin=0,53;n=1 =6,2 kW; = 1,9 kW; I% = 4,5%; U% = 5,5% Ta tÝnh ®­îc : P= K.S.cos =0,85.320.0,85=231,2 kW Q= K.S.sin =0,85.320.0,53=144,16 kVAr = n(+ .K) = 1,9 + 6,2.0,85= 6,38 kW = n..(I% + U%. K) = .(4,5 + 5,5. 0.85) = 27,116 kVAr =+ j. = 6,38 + j.27,116 kVA t = (0.124+.).8760 =(0.124+.3500).8760=1968,16 h = n.( .t + . K.) = 1,9.8760 + 6,2.0,85.1968,16 = 16644 kWh TÝnh to¸n t­¬ng tù cho c¸c tr¹m cßn l¹i trong tuyÕn ta cã : B¶ng 3.1. Th«ng sè vËn hµnh cña c¸c phô t¶i vµ m¸y biÕn ¸p TuyÕn 973 tr¹m 35/10 TP I : TT Tªn tr¹m S (kVA) Kt T (h) cos P (kw) Q (kVAr) (kw) Q (kVAr) (kWh) 1 Chïa ngµn 180 0.6 3500 0.85 91.8 57.24 2.676 16.164 10512 2 Tr.C.trÞ 100 0.65 3500 0.85 55.25 34.45 1.744 9.824 6394.8 3 T.L·m 400 0.7 3500 0.85 238 148.4 3.658 28.82 7358.4 4 B.§iÖn TL 160 0.75 3500 0.85 102 63.6 2.159 15.25 4380 5 L¹c ®¹o2 320 0.85 3500 0.85 231.2 144.16 6.380 27.116 16644 6 Th¸i häc 250 0.55 3500 0.85 116.87 72.875 1.880 20.903 5606.4 7 Xãm Q.Trung 180 0.6 3500 0.85 91.8 57.24 2.676 14.364 10512 8 Chî ®Ëu 560 0.7 3500 0.85 333.2 207.76 7.106 40.292 21900 9 Xãm 5 V.ChÝnh 250 0.8 3500 0.85 170 106 3.264 24.7 5606.4 10 Tr¹i rau 320 0.85 3500 0.85 231.2 144.16 6.380 27.116 16644 11 Vò ChÝnh 180 0.65 3500 0.85 99.45 62.01 2.932 14.983 10512 12 Xãm 11V.ChÝnh 250 0.7 3500 0.85 148.75 92.75 2.649 23.012 5606.4 13 Tèng vò 160 0.6 3500 0.85 81.6 50.88 1.562 13.792 4380 TÝnh c¸c dßng c«ng suÊt , tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y TÝnh cô thÓ cho c¸c nót: S= S + + S + = 231,2 + j.144,16 + 6,38 + j.27,116 +102 + j.63,6 +2,16 + j.15,25 = 341,74 + j.120,126 kVA =(R+ j.X) = .(0,204 + j.0,105).10 = 0,032+j.0,016 kVA S = S + = 341,74 + j.120,126 + 0,032 + j.0,016 = 341,772 + j.120,146 kVA S = S + + S + +S = 238+.148,4+3,658+j.28,82+116,875+j.72,875+1,880+j.20,903 +341,772+j.120,146= 702,207+j.291,138 kVA =(R+ j.X) = .(0,204+j.0,105) = 1,179+j.0,607 kVA S= S + =702,207 +j.291,138+1,179+j.0,607=703,386+j.291,745 kVA S= S + + S= 703,386+j291,745+55,25+j.34,45+1,744+j.9,824 = 760,38+j.336,019 kVA =(R+ j.X) = .(0,136+j.0,07) = 0,161+j.0,083 kVA S= S + =760,38+j.336,019+0,161+j.0,083=760,541+j.336,102 kVA S= S + + S=760,541+j.336,102+91,9+j.57,24+2,676+j.16,164 = 855,017+j.409,506 kVA =(R+ j.X) = .(0,136+j.0,07) = 1,222+j.0,629 kVA S= S+=855,017+j.409,506+1,222+j.0,629 =856,239+j.410,135 kVA S= S + = 81,6+j.50,88+1,562+j.13,792=83,162+j.64,672 kVA =(R+ j.X)=.(0,544+j.0,28) = 0,06+j.0,031 kVA S=S+=83,162+j.64,672+0,06+j.0,031= 83,222+j.64,703 kVA S= S + + S=83,222+j.64,703+148,75+j.92,75+2,649+j.23,013 =234,621+j.180,466 kVA =(R+ j.X)=.(0,317+j0,412) =0,278+j.0,361 kVA S=S+=234,621+j.180,466+0,278+j.0,361=234,899+j.180,827 kVA S= S + + S=234,899+j.180,827+99,45+j.62,01+2,432+j.14,983 = 336,781+j.257,820 kVA =(R+ j.X)=.(0,106+j.0,137) = 0,191+j.0,246 kVA S=S+=336,781+j.257,820+0,191+j.0,246 = 336,972+j.258,066 kVA S= S + + S= 336,972+j.258,066 +231,2+j.144,16+6,379+j.27,166 =574,551+j.429,392 kVA =(R+ j.X)=.(0,079+j.0,103) = 0,406+j.0,530 kVA S=S+=574,551+j.429,392+0,406+j.0,530=574.957+j.429,922 kVA S= S + + S=170+j.106+3,264+j.24,7+574.957+j.429,922 =748,222+j.560,622 kVA =(R+ j.X)=.(0,158+j.0,206) = 1,311+j.1,801 kVA S=S+=748,222+j.560,622+1,311+j.1,801=749,602+j.562,423 kVA S= S + + S= 749,602+j.562,423+333,2+j.207,76+7,106+j.40,292 = 1089,908 + j.810,475 kVA =(R+ j.X)=.(0,106+j.0,137) 1,955+j.2,527 kVA S=S+=1089,908 + j.810,475 +1,955+j.2,527=1091,,015+j.813,002 kVA S= S + + S=1091,,015+j.813,002+91,8+j.57,24+2,676+j.14,364 =1185,491+j.884,606 kVA = (R+ j.X)=.(0,158+j.0,206) =3,457+j.4,507 kVA S=S+=1185,491+j.884,606+3,457+j.4,507=1189,948+j.889,113 kVA S=S+=856,239+j.410,135+1189,948+j.889,113 = 2045,188+J.1299,265 kVA = (R+ j.X)=.(0,238+j0,309) = 13,973+j.18,141 kVA S=S+=2045,188+J.1299,265+13,973+j.18,141 =2059,153+j.1317,406 kVA S= S = (R+ j.X)=.(0,013+j.0,0081) = 0,777+j.0,484 kVA S=S+=2059,153+j.1317,406+0,777+j.0,484=2059,706+j.1317,751 kVA Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y: -XÐt ®o¹n 12-13: = 0.082% -XÐt ®o¹n 11-12: = 0,174% -XÐt ®o¹n 10-11: = 0,127% -XÐt ®o¹n 21-10: = 0,218% -XÐt ®o¹n 8-9: = 0,063% -XÐt ®o¹n 7-8: = 0,149% -XÐt ®o¹n 6-7: = 0,055% -XÐt ®o¹n 5-6: = 0,089% -XÐt ®o¹n 4-5: = 0,234% -XÐt ®o¹n 3-4: = 0,227% -XÐt ®o¹n 22-3: = 0,371% -XÐt ®o¹n 1-2: = 0,897% -XÐt ®o¹n 0-1: = 0,037% Sau khi tÝnh to¸n ta x¸c ®Þnh ®­îc: -Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông. = 25,002 kW = 34,744 kW = + =25,002 + 34,744=59,746 kW P=2059,706 kW = ==2,901% -Tæn thÊt ®iÖn ¸p . = =2,085 % -Tæn thÊt ®iÖn n¨ng . = + =.=25,002.1968,16=49207,936 kWh = 217056,4 kWh = + =49207,936+217056,4=266264,336 kWh A = P.Tmax = 2059,706.3500 =7208971 h = .100==3,694% TÝnh to¸n t­¬ng tù cho c¸c tuyÕn cßn l¹i: B¶ng 3.2. ChØ tiªu kü thuËt cña l­íi trung ¸p TuyÕn Tæn thÊt c«ng suÊt Tæn thÊt ®iÖn n¨ng Tæn thÊt ®iÖn ¸p 371-110TP 498,445 7,897 2278690,87 9,534 1,178 11,78 372-110TP 247,238 7,297 1178546,77 7,399 0,821 8,21 373-110TP 248,356 7,365 1178632,98 7,467 0,832 8,32 374-110TP 585,654 8,976 2345786,32 9,876 1,237 12,37 971-110TP 95,593 4,243 432761,11 5,123 0,382 3,821 973-110TP 137,235 3,675 587909,13 6,987 0,495 4,952 975-110TP 58,345 2,798 254654,56 3,523 0,197 1,973 977-110TP 27,661 1,453 127685,95 1,245 0,103 1,033 979-110TP 252,435 7,785 1208547,34 7,798 1,043 10,43 973-35/10TPI 59,746 2,901 266264,33 3,694 0,208 2,085 974-35/10TPII 149,519 3,827 598756,56 6,098 0,546 5,462 Qua tÝnh to¸n trªn chóng ta cã thÓ nhËn thÊy l­íi ®iÖn trung ¸p cña thµnh phè cßn nhiÒu vÊn ®Ò : - C¸c tuyÕn d©y cung cÊp cho c¸c phô t¶i cßn kh¸ dµi do ®ã dÉn ®Õn nhiÒu tuyÕn kh«ng ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu chÊt l­¬ng ®iÖn n¨ng:Tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng cßn kh¸ lín, ®iÖn ¸p sôt gi¶m m¹nh t¹i c¸c nót nhÊt lµ c¸c nót ë cuèi tuyÕn MÆc dï ®iÖn lùc thµnh phè trong nhiÒu n¨m qua ®· nç lùc c¶i t¹o nh­ng do nhu cÇu ®iÖn n¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng ngõng t¨ng cao phô t¶i t¨ng dÉn ®Õn nhiÒu tuyÕn bÞ qu¸ t¶i tiÕt diÖn d©y dÉn nhá kh«ng cßn phï hîp c¸c tr¹m biÕn ¸p th­êng xuyªn bÞ qu¸ t¶i cÇn thiÕt ph¶i cã sù c¶i t¹o l­íi ®¸p øng víi nhu cÇu gia t¨ng kh«ng ngõng cña phô t¶i. 3.2.3.2.L­íi h¹ ¸p 0,4 kV HÖ thèng l­íi h¹ ¸p cña thµnh phè rÊt phøc t¹p v× vËy viÖc tÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ toµn bé l­íi lµ v« cïng khã kh¨n vµ cÇn rÊt nhiÒu thêi gian.Trong ph¹m vi ®å ¸n nµy chØ tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ tÝnh cô thÓ l­íi h¹ thÕ thuéc 3 tr¹m biÕn ¸p tõ ®ã kh¸i qu¸t nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n cña l­íi h¹ ¸p. Chän 3 tr¹m biÕn ¸p c¬ b¶n: -Tr¹m B¶o Tµng thuéc tuyÕn 973-110 kV TP -Tr¹m Tèng vò thuéc tuyÕn 973-35/10 kV TPI -Tr¹m Tæ 7c.QT thuéc tuyÕn 371-110 kV TP a.XÐt tr¹m B¶o Tµng (s¬ ®å nguyªn lý h×nh.3.6): Th«ng sè nót phô t¶i §o¹n d©y Lo¹i d©y Th«ng sè ®­êng d©y Nót C«ng suÊt L(m) R( X( P(kW) Q(kVAr) 2 8,2 5,076 1-2 ABC4x120 0,015 0,216 0,06 0,0032 0,0009 3 9,6 5,942 2-3 ABC4x50 0,02 0,625 0,0625 0,0125 0,0012 4 10,4 6,438 2-7 ABC4x120 0,045 0,216 0,06 0,0097 0,0027 5 5,4 3,343 3-6 ABC2x35 0,025 0,894 0,637 0,0223 0,0159 6 4,8 2,971 3-4 ABC4x50 0,035 0,625 0,0625 0,0218 0,0021 7 16 9,904 4-5 ABC2x35 0,01 0,894 0,637 0,0089 0,0063 8 8 4,952 7-8 ABC4x120 0,035 0,216 0,06 0,0075 0,0021 9 7,6 4,704 7-15 ABC4x50 0,048 0,625 0,0625 0,03 0,003 10 8,2 5,076 15-16 ABC2x35 0,022 0,894 0,637 0,0196 0,0140 11 3,4 2,105 8-9 ABC4x120 0,042 0,216 0,06 0,0090 0,0025 12 4,6 2,847 9-10 ABC4x50 0,025 0,625 0,0625 0,0156 0,0015 13 5,8 3,590 10-11 ABC4x50 0,033 0,625 0,0625 0,0206 0,0020 14 7,2 4,457 11-14 ABC2x35 0,027 0,894 0,637 0,0241 0,0171 15 9,4 5,819 11-12 ABC4x50 0,028 0,625 0,0625 0,0175 0,0017 16 12,4 7,676 12 -13 ABC2x35 0,01 0,894 0,637 0,0089 0,0063 B¶ng3.3.Th«ng sè phô t¶i vµ ®­êng d©y tr¹m B¶o Tµng TÝnh to¸n c¸c dßng c«ng suÊt, tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng vµ tæn thÊt ®iÖn. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n: C«ng suÊt ®Çu vµo tæng trë cña ®­êng d©y nèi nót ivµ i+1: C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y nèi nót i,i+1: Trong ®ã nót n - nót cuèi lé cÇn tÝnh to¸n nh­ sau: tõ ®ã tÝnh ng­îc trë l¹i tõ nót cuèi lé n cho ®Õn nót ®Çu lé 1.§èi víi c¸c nh¸nh rÏ nót k bÊt kú ta tÝnh ng­îc tõ cuèi mçi nh¸nh lªn ®Ó thu ®­îc c«ng suÊt cÊp cho mçi nh¸nh rÏ Sau ®ã tÝnh c«ng suÊt ®i vµo nót k b»ng tæng c«ng suÊt cÊp cho mçi nh¸nh. Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c ®­êng d©y nèi c¸c nót i,i+1: % Víi kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta sÏ thu ®­îc chØ tiªu kü thuËt cña toµn tuyÕn: = -XÐt nh¸nh 12-13: ==5,8+j.3,59 kVA = =0,0026+j.0,0019 kVA =5,8+j.3,59+0,0026+j.0,0019=5,8026+j.3,5919 kVA = =0,047% TÝnh to¸n t­¬ng tù cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng3.4. Th«ng sè kü thuËt cña c¸c ®o¹n ®­êng d©y Tªn nh¸nh 12-13 5,8 3,59 5,8026 3,5919 0,467 11-12 10,406 6,4389 10,4189 6,4405 0,194 11-14 7,2 4,457 7,21082 4,4647 0,251 10-11 21,0297 13,0102 21,1085 13,0181 0,462 9-10 29,308 18,0941 29,4239 18,1057 0,488 8-9 37,0239 22,8097 37,1311 22,8395 0,394 7-8 45,1311 27,7915 45,2638 27,8283 0,40 15-16 12,4 6,76 12,4245 6,7775 0,333 7-15 21,8245 12,5965 21,9643 12,6084 0,450 2-7 83,2281 38,7958 83,7403 38,9381 0,574 4-5 5,4 3,343 5,4023 3,3446 0,435 3-4 15,8023 9,7826 15,8494 9,7873 0,23 3-6 4,8 2,971 4,8045 2,9742 0,0972 2-3 30,2539 18,7035 30,3527 18,8250 0,3842 2-1 122,293 62,839 122,3041 62,9213 0,283 Ta cã c«ng suÊt tæng m¹ng h¹ ¸p tr¹m B¶o Tµng: S = 122,3041+j.62,9213 kVA X¸c ®Þnh c¸c lo¹i tæn thÊt : kVA Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt lÊy trªn ®o¹n tõ nót 1-13: b.XÐt tr¹m Tèng vò (s¬ ®å nguyªn lý h×nh.3.8): B¶ng3.5. Th«ng sè phô t¶i vµ ®­êng d©y. Th«ng sè nót phô t¶i §o¹n d©y Lo¹i d©y Th«ng sè ®­êng d©y Nót C«ng suÊt L(m) R( X( P(kW) Q(kVAr) 2 8 4,952 1-2 ABC4x120 0.027 0.216 0.06 0.0058 0.0016 3 6,3 3,899 2-3 ABC4x120 0.041 0.216 0.06 0.0088 0.0024 4 5,9 3,652 2-6 ABC4x120 0.023 0.216 0.06 0.0049 0.0013 5 17,5 10,833 3-4 ABC4x120 0.051 0.216 0.06 0.0110 0.0031 6 4,7 2,909 4-5 ABC4x50 0.038 0.625 0.0625 0.0237 0.0023 7 10,5 6,499 6-7 ABC4x50 0.017 0.625 0.0625 0.0106 0.0011 8 12,8 7,923 6-14 ABC4x50 0.032 0.625 0.0625 0.02 0.002 9 3,2 1,857 7-8 ABC2x35 0.025 0.894 0.637 0.0223 0.0159 10 4,6 2,847 7-15 ABC2x35 0.029 0.894 0.637 0.0259 0.0184 11 7,7 4,766 6-9 ABC4x50 0.017 0.625 0.0625 0.0106 0.0011 12 3,5 2,167 9-10 ABC4x50 0.063 0.625 0.0625 0.0393 0.0039 13 4,1 2,829 12-11 ABC4x50 0.056 0.625 0.0625 0.035 0.0035 14 5,8 3,590 10-11 ABC4x50 0.024 0.625 0.0625 0.015 0.0015 15 4 2,476 12-13 ABC2x35 0.048 0.894 0.637 0.0429 0.0305 3.6.Th«ng sè kü thuËt cña c¸c ®o¹n ®­êng d©y Tªn nh¸nh 1-2 88,6556 54,5915 89,0507 54,7013 0,3799 2-3 29,7982 18,4031 29,8661 18,4220 0,1935 2-6 50,6796 31,1870 50,7895 31,2175 0,1844 3-4 23,4459 14,4896 23,4982 14,5041 0,2685 4-5 17,5 10,833 17,5459 10,8376 0,2765 6-7 16,8352 10,4017 16,8613 10,4043 0,1808 6-14 5,8 3,59 5,8058 3,3906 0,0768 7-8 12,8 7,923 12,8317 7,9231 0,0258 7-15 4 2,476 4,0036 2,4786 0,0935 6-9 23,2626 14,4807 23,3125 14,4857 0,1694 9-10 19,9605 12,6136 20,0626 12,6237 0,1543 12-11 7,6114 5,0017 7,6295 5,0035 0,1211 10-11 15,3295 9,7695 15,3605 9,7726 0,1123 12-13 4,1 2,829 4,1114 2,8347 0,0965 Ta cã c«ng suÊt tæng m¹ng h¹ ¸p tr¹m Tèng Vò : S = 89,0507+j.54,7013 kVA X¸c ®Þnh c¸c lo¹i tæn thÊt : kVA Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt lÊy trªn ®o¹n tõ nót 1-13: c.XÐt tr¹m Tæ 7c.QT (s¬ ®å nguyªn lý h×nh.3.9): 3.7.B¶ng th«ng sè phô t¶i vµ ®­êng d©y. Th«ng sè nót phô t¶i §o¹n d©y Lo¹i d©y Th«ng sè ®­êng d©y Nót C«ng suÊt L(m) R( X( P(kW) Q(kVAr) 2 7 4,333 1-2 ABC4x120 0.021 0.216 0.06 0.0045 0.0013 3 8,5 5,262 2-3 ABC4x120 0.053 0.216 0.06 0.0114 0.0032 4 4,7 2,909 2-10 ABC4x50 0.025 0.625 0.063 0.0156 0.00156 5 5,4 3,343 2-11 ABC4x120 0.049 0.216 0.06 0.0105 0.00294 6 10,3 6,499 3-4 ABC4x120 0.062 0.216 0.06 0.0133 0.00372 7 12,8 7,923 4-5 ABC4x50 0.061 0.625 0.063 0.0381 0.00381 8 15,5 9,595 4-6 ABC4x120 0.023 0.216 0.06 0.0049 0.00138 9 13,2 8,172 6-7 ABC4x50 0.053 0.625 0.063 0.0331 0.00331 10 6,4 3,962 7-17 ABC4x50 0.047 0.625 0.063 0.0293 0.00293 11 5,8 3,590 8-9 ABC2x35 0.042 0.894 0.637 0.0375 0.02675 12 4,2 2,599 9-18 ABC4x50 0.056 0.625 0.063 0.035 0.0035 13 3,8 2,352 10-9 ABC4x50 0.034 0.625 0.063 0.0212 0.00212 14 9,3 5,757 11-12 ABC4x120 0.026 0.216 0.06 0.0056 0.00156 15 7,8 4,828 12-13 ABC4x120 0.037 0.216 0.06 0.0079 0.00222 16 6,5 4,024 13-14 ABC4x50 0.036 0.625 0.063 0.0225 0.00225 17 8,3 5,138 14-15 ABC2x35 0.028 0.894 0.637 0.0250 0.01783 18 14,4 8,914 14-16 ABC4x50 0.012 0.625 0.063 0.0075 0.00075 3.8.Th«ng sè kü thuËt cña c¸c ®o¹n ®­êng d©y Tªn nh¸nh 1-2 119,8397 74,408 120,4038 74,5572 0,3996 2-3 45,6337 28,2342 45,8397 28,2914 0,3840 2-10 36,5935 22,5467 36,7739 22,5647 0,3810 2-11 37,0995 23,1975 37,2261 23,5493 0,3854 3-4 36,9753 22,9282 37,1337 22,9722 0,3878 4-5 5,4 3,343 5,40005 3,34308 0,0765 4-6 31,5324 19,5852 31,5752 19,5852 0,3287 6-7 21,1049 13,0615 21,2324 13,0743 0,1845 7-17 8,3 5,1385 8,3049 5,1385 0,0923 8-9 15,5 9,595 15,5779 9,6506 0,1356 9-18 14,4 8,914 14,450 8,9175 0,1298 10-9 30,0280 18,5681 30,1935 18,5847 0,3456 11-12 31,2517 19,5942 31,2995 19,6075 0,3504 12-13 27,0009 16,9811 27,0517 16,9952 0,3475 13-14 23,1634 14,6187 23,2009 14,6291 0,2586 14-15 7,8 4,828 7,8132 4,8374 0,0673 14-16 6,5 4,024 6,5027 4,0243 0,0876 Ta cã c«ng suÊt tæng m¹ng h¹ ¸p tr¹m Tæ7.c.QT. S = 120,4038+j.74,5572 kVA X¸c ®Þnh c¸c lo¹i tæn thÊt : kVA Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt lÊy trªn ®o¹n tõ nót 1-17: B¶ng3.9.Tæng hîp kÕt qu¶ tÝnh to¸n m¹ng h¹ ¸p. Tr¹m Tæn thÊt c«ng suÊt Tæn thÊt ®iÖn n¨ng Tæn thÊt ®iÖn ¸p TrÇn h­ng ®¹o 8,194 6,699 428064,35 4,018 0,023 5,754 L¹c ®¹o1 5,467 6,139 311677,45 3,452 0,017 4,231 Tæ7c.QT 9,375 7,786 429413,3 4,378 0,023 5,798 KÕt luËn : Qua kÕt qu¶ tÝnh to¸n l­íi h¹ ¸p thuéc 3 tr¹m cña 3 tuyÕn kh¸c nhau ta cã thÓ rót ra ®­îc mét sè nhËn xÐt chÝnh nh­ sau l­íi h¹ ¸p cña Thµnh Phè Th¸i B×nh cã tæn thÊt ®iÖn n¨ng tæn thÊt c«ng suÊt vµ tæn thÊt ®iÖn ¸p cßn cao mét sè tr¹m biÕn ¸p ch­a ®­îc c¶i t¹o th­êng bÞ qu¸ t¶i, ®­êng d©y cã tiÕt diÖn nhá m¹ng l­íi kh¸ ch»ng chÞt vµ thiÕu tÝnh thÈm mÜ. 3.3.kÕt luËn chung XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, em nhËn thÊy cÇn cã dù ¸n quy ho¹ch c¶i t¹o tæng thÓ l­íi ®iÖn trung ¸p vµ h¹ ¸p cña thµnh phè Th¸i B×nh ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong vËn hµnh vµ tho¶ m·n c¸c chØ tiªu chÊt l­îng ®iÖn n¨ng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong3.doc
 • docCHUONG1.doc
 • doccHUONG10.doc
 • docchuong11.doc
 • docCHUONG2.doc
 • docchuong4.doc
 • docchuong5.doc
 • docchuong6.doc
 • docchuong7.doc
 • docchuong8.doc
 • docCHUONG9.doc
 • docmuc luc(CHUONG13).doc
 • docphu luc(CHUONG120.doc