Đồ án Thiết kế máy đánh tơi NPK

Nội dung thiết kế bao gồm Phần I :Giới thiệu chung cụm sản phẩm MĐB - NPK 1. Thân ổ đõ MĐB –NPK 2. Trục MĐB - NPK 3. Đĩa động MĐB - NPK 4. Vỏ MĐB - NPK Phần II :Thiết kế quy trình công nghệ gia công cụm thân .trục MĐB - NPK Chương I : Thiết kế quy trình công nghệ gia công thân ổ đỡ MĐB – NPK Chương II : Thiết kế quy trình công nghệ gia công trục MĐB – NPK. Sau 4 tháng thực hiện công việc thiết kế ,được sự hướng dẫn tận tình của thầy GS.TS Trần Văn Địch , thầy PGS.TS Nguyễn Trọng Bình cùng các thầy cô giáo trong khoa cơ khí cũng như bộ môn Công nghệ chế tạo máy ,ngoài ra còn tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp ,các bạn học cùng các tài liệu liên quan đến nay em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao .Trong quá trình thực hiện do khả năng còn hạn chế nên bản thiết kế đồ án này không thể tránh khỏi không thiếu sót .Vì vậy chúng em rất mong được sự đóng góp ,chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để khi gặp trong thực tế chắc chắn sẽ hoàn chỉnh hơn.

doc189 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế máy đánh tơi NPK, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3% ¸ % LÊy a = 5% = 5/100. VËy ta cã : N = 400.1.ChiÕc/n¨m. Träng l­îng cña chi tiÕt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Q = V.g kg. Trong ®ã : Q : Träng l­îng chi tiÕt (kg) V : ThÓ tÝch chi tiÕt (dm3) : V = 1,162 dm3 g : träng l­îng riªng cña vËt liÖu ( kg/dm3) gthÐp= 7,852 ( kg/dm3). VËy Q = 1,162.7,852 = 9,12 ( kg ). Tõ s¶n l­îng s¶n phÈm cña chi tiÕt trong 1 n¨m vµ träng l­îng cña chi tiÕt Tra b¶ng 2 trang 13 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y.Ta x¸c ®Þnh ®­îc d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t võa . II.4 : Ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i : Ph«i ®­îc l¸y tõ thÐp c©y Æ65 mm qua c¸c nguyªn c«ng c­a L = 400 mm, rÌn t¹o h×nh d¸ng chi tiÕt sau ®ã nung nãng vµ dËp trªn m¸y bóa . II.5 : LËp thø tù vµ tÝnh chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng : ThiÕt kÕ quy tr×nh c¸c nguyªn c«ng gia c«ng c¬ : Sè thø tù Tªn nguyªn c«ng Tªn m¸y vµ dao 1 C¾t t¹o ph«i M¸y : c­a ngang Dao : thÐp giã P18 2 RÌn : T¹o h×nh d¸ng ph«i DËp : T¹o ph«i M¸y bóa n»m ngang 3 XÐn mÆt ®Çu Khoan t©m M¸y xÐn mÆt khoan t©m chuyªn dïng PM - 76M Dao phay mÆt ®Çu Mòi khoan t©m tiªu chuÈn 4 Gia c«ng kÝch th­íc Æ60-0,2 M¸y tiÖn 1K62 Dao tiÖn T15K6 - 90° 5 Gia c«ng c¸c kÝch th­íc : Æ50 ; Æ49 ;Æ45 ; Æ30 ( cã l­îng d­ ®Ó mµi ) M¸y tiÖn 16K20 Dao tiÖn T15K6 - 90° 6 Gia c«ng c¸c kÝch th­íc : Æ50 ; Æ49 ; Æ45 ( cã l­îng d­ ®Ó mµi ) M¸y tiÖn 16K20 Dao tiÖn T15K6 - 90° 7 Gia c«ng ren M30 ´3,5 tr¸i M¸y tiÖn 1K62 Dao tiÖn g¾n hîp kim cøng BK6 - 90° 8 Phay r·nh then 14 ´9 ´50 Phay r·nh then 14 ´9 ´70 M¸y phay ®øng 6H82 Dao : Dao phay ngãn Æ14 9 NhiÖt luyÖn Lß t«i cao tÇn 10 Mµi c¸c kÝch th­íc Æ60 ;Æ50 ; Æ49 ;Æ50 ( §Çu A ) M¸y mµi trßn ngoµi 3164A Dao : §¸ mµi Æ500 - 14A40pc26k5 11 Mµi c¸c kÝch th­íc : Æ50 ; Æ49 ;Æ50 ( §Çu B ) M¸y mµi trßn ngoµi 3164A Dao : §¸ mµi Æ500 - 14A40pc26k5 12 KiÓm tra Khèi V , bµn m¸t , ®ång hå so ,th­íc c¾p ,th­íc l¸ ,panme ,d­ìng r¨ng , d­ìng then … II.5.1 : Nguyªn c«ng I : C¾t ph«i ( H×nh I.1 ) + C­a ph«i lÊy tõ thÐp c©y Æ65 ´400 mm. + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt ngoµi lµm chuÈn ®Þnh vÞ trªn khèi V dµi h¹n chÕ 4 bËc tù do , 1 chèt tú lªn mÆt ®Çu h¹n chÕ 1 bËc tù do . + KÑp chÆt : KÑp chÆt b»ng bu l«ng ,®ai èc .Ph­¬ng cña lùc kÑp song song víi hµnh tr×nh l­ìi c¾t ,h­íng lùc kÑp tõ ngoµi vµo trong . + Chän m¸y : M¸y c­a cÇn ngang. + Chän dao : L­ìi c­a thÐp giã P18 II.5.2:Nguyªn c«ng II : RÌn rËp t¹o ph«i + Chän m¸y : M¸y bóa h¬i M4126 cã N =30 KW. M¸y dËp : M¸y bóa n»m ngang. II.5.3 : Nguyªn c«ng III : XÐn mÆt khoan t©m + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt Æ45 lµm chuÈn th« ,2 khèi V ng¾n h¹n chÕ 4 bËc tù do m¸ khèi V tú vµo vai trôc h¹n chÕ 1 bËc tù do . + KÑp chÆt : B»ng ®ßn kÑp bu l«ng ®ai èc .H­íng lùc kÑp tõ trªn xuèng d­íi ,ph­¬ng lùc kÑp vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Õ ®å g¸ . + Chän m¸y : M¸y xÐn mÆt khoan t©m chuyªn dïng PM - 76M. + Chän dao : Dao phay mÆt ®Çu cã g¾n hîp kim cøng BK6 . Mòi khoan t©m Æ6 tiªu chuÈn . + L­îng d­ gia c«ng : t = 2 mm. + Qu¸ tr×nh gia c«ng : Qua 2 b­íc - XÐn mÆt ®Çu . - Khoan t©m . 1.B­íc 1 : TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t khi xÐn mÆt ®Çu + ChiÒu s©u c¾t : t = 2 mm. ( tgia c«ng = tl­îng d­ v× bÒ mÆt gia c«ng vµ ®é bãng kh«ng cÇn ®é chÝnh x¸c cao ). + L­îng ch¹y dao : S = 1 mm/vg [ B¶ng 5-125 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] + Th«ng sè cña dao: ( mm/r¨ng ) [ B¶ng 5-126 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] + Tèc ®é c¾t : Trong ®ã : T : Tuæi bÒn ( Chu kú bÒn ) cña dao ,T = 180 phót [ B¶ng 5 – 40 Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y ] kV :HÖ sè ®iÒu chØnh chung cho tèc ®é c¾t phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn c¾t cô thÓ . kV = kMV.knv.kuv HB = 850 ; nv = 1 [ B¶ng 5-1 vµ 5-2 Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y ] HÖ sè phô thuéc vµo chÊt l­îng bÒ mÆt gia c«ng knv = 0,8 – HÖ sè phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña ph«i [B¶ng 5-5 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] kuv= 1 – HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu cña dông cô c¾t [B¶ng 5-6 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] Þ kV = 0,88.0,8.1 = 0,704 Tõ b¶ng 5-39 Sæ tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y: Ta cã c¸c th«ng sè sau ®©y : CV = 332 ; q = 0,2 ;x = 0,1 ;y = 0,4 ;u = 0,2 ;p=0 ; m=0,2 ; D = 80 mm ; Z = 5 ;B = 50 mm. VËy (m/ph) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: (vßng / phót). Chän sè vßng quay theo m¸y : nm¸y = 630 (vßng /phót). Þ VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : (m /phót). + Lùc c¾t Pz ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Trong ®ã : Z : Sè r¨ng cña dao : Z = 5. n : Sè vßng quay cña dao : n = 630 vg/ph. CP =825 ; x = 1 ; y = 0,75 ; u=1,1 ; q = 1,3 ; w = 0,2. [ Theo b¶ng 5-41 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] kMP :HÖ sè ®iÒu chØnh cho chÊt l­îng cho vËt liÖu gia c«ng ®èi víi thÐp [B¶ng 5 – 9 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] VËy N . + Momen xo¾n trªn trôc chÝnh cña m¸y : Nm + C«ng suÊt c¾t : KW 2.B­íc 2 : TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t khi khoan t©m + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,5.d = 0,5.6 = 3 mm. + L­îng ch¹y dao : S = 0,09 mm/vg [ B¶ng 5-25 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] + Tèc ®é c¾t : V = Trong ®ã : T = 25 phót : Tuæi bÒn cña dao [ B¶ng 5-30 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] kv : HÖ sè ®iÒu chØnh chung cho tèc ®é c¾t tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn c¾t thùc tÕ vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc . kv=kMv.kuv.klv kn = 1 ; nv = 1 [B¶ng 5-1 vµ 5-2 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kMv : HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng kMv=kn. kuv : HÖ sè phô thuéc vËt liÖu cña dông cô c¾t. kuv= 0,3 [ B¶ng 5-6 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] klv : HÖ sè phô thuéc vµo chiÒu s©u khoan . klv=1 [ B¶ng 5-31 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] VËy kv=0,882.0,3.1 = 0,2646. Tõ b¶ng 5-28 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y : Cv= 7,0 ; q = 0,4 ; y = 0,7 ; m = 0,2 . V = m/ph. + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ntt=vg/phót Chän sè vßng quay theo m¸y lµ : nm¸y = 500 vg/phót . VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : Vth.t = m/phót + Lùc chiÒu trôc : Po ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Po=10.CP.Dq.Sy.kP CP=68 ; q = 1 ; y = 0,7 ; [B¶ng 5-32 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] kP :HÖ sè tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè gia c«ng thùc tÕ .Trong tr­êng hîp nµy chØ phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng . kP=kMP= Víi n = 0,3 [B¶ng 5-9 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] VËy : Po=10.68.61.0.090,7.1,038 = 784,9 N + M« men chÝnh trªn trôc chÝnh cña m¸y khi khoan : Mx= 10.CM.Dq.tx.Sy.kP CM = 0,0345 ; q = 2 ; y = 0,8 ; x = 1 [ B¶ng 5-32 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] VËy Mx= 10.0,0345.62.0,090,8.31.1,038 = 5,63 Nm + C«ng suÊt c¾t khi khoan Nc: Nc= KW. 3.B­íc 3 : Sau khi gia c«ng xong lµm cïn c¸c c¹nh s¾c .  II.5.4-Nguyªn c«ng IV : TiÖn kÝch th­íc Æ60-0,2 L = 180 mm. + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt c«n cña 2 lç t©m lµm chuÈn tinh sö dông 2 mòi t©m chèng vµo 2 lç t©m ë hai ®Çu h¹n chÕ 5 bËc tù do . + KÑp chÆt : KÑp chÆt b»ng vitme ®ai èc ô ®éng , truyÒn lùc b»ng tèc kÑp th¼ng , truyÒn lùc tõ quay tõ m©m cÆp tíi trôc . + Chän m¸y : Dïng m¸y tiÖn 1K62 . + Chän dao : Dao hîp kim cøng T15K6 cã j = 90°. + L­îng d­ gia c«ng : t = 1,5 mm. + C¸c b­íc gia c«ng : TiÖn th« vµ tiÖn tinh . 1.B­íc 1 : TÝnh chÕ ®é c¾t khi tiÖn th« : - ChiÒu s©u c¾t : t = 1,25 mm. - L­îng ch¹y dao : S = 0,5 mm/vßng B¶ng 5-11 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y . - Tèc ®é c¾t : V = Cv = 350 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; m = 0,2 . T = 60 phót : chu kú bÒn cña dao . [B¶ng 5-17 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kv=kMv.knv.kuv. Víi sb=850 , nv=1,25 [ B¶ng 5-1 vµ 5-2 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kn = 1 . kMv=kn.= 1. knv=0,8: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo t×nh tr¹ng bÒ mÆt cña ph«i . [B¶ng 5-5 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kuv=1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu dông cô c¾t . [B¶ng 5-6 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kv=0,855.0,8.1=0,7 . V = m/phót. + Sè vßng quay tÝnh to¸n : ntt=vg/phót Chän sè vßng quay theo m¸y lµ : nm¸y = 630 vg/phót . VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : Vth.t = m/phót + Lùc c¾t khi tiÖn th« : Px,y,z = 10.Cp.tx.Sy.Vn.kP. B¶ng 5-22 sæ tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y : Pz={ CP = 300 ; x=1 ; y = 0,75 ; n = - 0,15 } Pz={ CP = 243 ; x= 0,9 ; y = 0,6 ; n = - 0,3 } Pz={ CP = 339 ; x=1 ; y = 0,5 ; n = - 0,4 } kP: HÖ sè ®iÒu chØnh lµ tÝch sè cña c¸c hÖ sè : kP = kMP .kjP.kgP.klP.krP. Tõ b¶ng 5 -22 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã c¸c sè liÖu sau : k/P Pz Py Px kjP 0,89 0,5 1,17 kgP 1 1 1 klP 1 1,25 0,85 krP 0,87 0,66 1 kPz = 1,098.0,89.1.1.0,87 =0,85 kPy = 1,098.0,5.1,1,25.0,66 = 0,453 kPz = 1,098.1,17.1.0,85= 1,092 N. N. N. C«ng suÊt c¾t Ne khi tiÖn th«: KW. 2.B­íc 2 : TÝnh chÕ ®é c¾t khi tiÖn tinh : ¸p dông tr×nh tù c«ng thøc tÝnh vµ tra b¶ng t­¬ng tù nh­ tiÖn th« ta ®­îc: - ChiÒu s©u c¾t : t = 0,25 mm. - L­îng ch¹y dao : S = 0,2 mm/vßng [ B¶ng 5-11 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] . - Tèc ®é c¾t : V = Cv = 420 V = (m/phót) + Sè vßng quay tÝnh to¸n : ntt=(vg/phót) Chän sè vßng quay theo m¸y lµ : nm¸y = 1250 (vg/phót ). + VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : Vth.t = m/phót + Lùc c¾t khi tiÖn tinh : Px,y,z = 10.Cp.tx.Sy.Vn.kP. N. N. N. C«ng suÊt c¾t Ne khi tiÖn th«: KW. II.5.4-Nguyªn c«ng V : TiÖn c¸c kÝch th­íc Æ45,5 ; Æ49 ;Æ50,5 TÝnh theo kÝch th­íc Æ50,25 L = 30 mm. + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt c«n cña 2 lç t©m lµm chuÈn tinh .Sö dông 2 mòi t©m chèng vµo 2 lç t©m ë hai ®Çu h¹n chÕ 5 bËc tù do . + KÑp chÆt : KÑp chÆt b»ng vitme ®ai èc ô ®éng , truyÒn lùc b»ng tèc kÑp th¼ng , truyÒn lùc tõ quay tõ m©m cÆp tíi trôc .L¾p luynet cè ®Þnh ë Æ60 ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt . + Chän m¸y : Dïng m¸y tiÖn 1K62 . + Chän dao : Dao hîp kim cøng T15K6 cã j = 90°. + L­îng d­ gia c«ng : t = 1,25 mm. + C¸c b­íc gia c«ng : TiÖn th« vµ tiÖn tinh . 1.B­íc 1 : TÝnh chÕ ®é c¾t khi tiÖn th« : - ChiÒu s©u c¾t : t = 1 mm. - L­îng ch¹y dao : S = 0,5 mm/vßng [B¶ng 5-11 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y]. - Tèc ®é c¾t : V = Cv = 350 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; m = 0,2 . T = 60 phót : chu kú bÒn cña dao . [ B¶ng 5-17 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kv=kMv.knv.kuv. Víi sb=850 , nv=1,25 . [B¶ng 5-1 vµ 5-2 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kn = 1 . kMv=kn.= 1. knv=0,8: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo t×nh tr¹ng bÒ mÆt cña ph«i . [B¶ng 5-5 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kuv=1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu dông cô c¾t . [B¶ng 5-6 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kv=0,855.0,8.1=0,7 . V = m/phót. + Sè vßng quay tÝnh to¸n : ntt=vg/phót Chän sè vßng quay theo m¸y lµ : nm¸y =800 vg/phót . + VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : Vth.t = m/phót + Lùc c¾t khi tiÖn th« : Px,y,z = 10.Cp.tx.Sy.Vn.kP. B¶ng 5-22 sæ tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y : Pz={ CP = 300 ; x=1 ; y = 0,75 ; n = - 0,15 } Pz={ CP = 243 ; x= 0,9 ; y = 0,6 ; n = - 0,3 } Pz={ CP = 339 ; x=1 ; y = 0,5 ; n = - 0,4 } kP :HÖ sè ®iÒu chØnh lµ tÝch sè cña c¸c hÖ sè : kP = kMP .kjP.kgP.klP.krP. Tõ b¶ng 5 -22 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã c¸c sè liÖu sau : k/P Pz Py Px kjP 0,89 0,5 1,17 kgP 1 1 1 klP 1 1,25 0,85 krP 0,87 0,66 1 kPz = 1,098.0,89.1.1.0,87 =0,85 kPy = 1,098.0,5.1,1,25.0,66 = 0,453 kPz = 1,098.1,17.1.0,85= 1,092 N. N. N. + C«ng suÊt c¾t Ne khi tiÖn th«: KW. 2.B­íc 2 : TÝnh chÕ ®é c¾t khi tiÖn tinh : ¸p dông tr×nh tù c«ng thøc tÝnh vµ tra b¶ng t­¬ng tù nh­ tiÖn th« ta ®­îc: - ChiÒu s©u c¾t : t = 0,25 mm. - L­îng ch¹y dao : S = 0,2 mm/vßng [B¶ng 5-11 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] . + Tèc ®é c¾t : V = m/phót. + Sè vßng quay tÝnh to¸n : ntt=vg/phót Chän sè vßng quay theo m¸y lµ : nm¸y = 1250 vg/phót . VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : Vth.t = m/phót + Lùc c¾t khi tiÖn tinh : Px,y,z = 10.Cp.tx.Sy.Vn.kP. N. N. N. + C«ng suÊt c¾t Ne khi tiÖn th«: KW. II.5.4-Nguyªn c«ng VI : TiÖn c¸c kÝch th­íc Æ50,5 ; Æ49,5 ;Æ45,5 TÝnh theo kÝch th­íc Æ50,5 L = 30 mm. + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt c«n cña 2 lç t©m lµm chuÈn tinh .Sö dông 2 mòi t©m chèng vµo 2 lç t©m ë hai ®Çu h¹n chÕ 5 bËc tù do . + KÑp chÆt : KÑp chÆt b»ng vitme , ®ai èc , ô ®éng , truyÒn lùc b»ng tèc kÑp th¼ng , truyÒn lùc tõ quay tõ m©m cÆp tíi trôc .L¾p luynet cè ®Þnh ë Æ60 ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt . + Chän m¸y : Dïng m¸y tiÖn 1K62 . + Chän dao : Dao hîp kim cøng T15K6 cã j = 90°. + L­îng d­ gia c«ng : t = 1,25 mm. + C¸c b­íc gia c«ng : TiÖn th« vµ tiÖn tinh . 1.B­íc 1 : TÝnh chÕ ®é c¾t khi tiÖn th« : + ChiÒu s©u c¾t : t = 1 mm. + L­îng ch¹y dao : S = 0,5 mm/vßng [B¶ng 5-11 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ]. + Tèc ®é c¾t : V = Cv = 350 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; m = 0,2 . T = 60 phót : chu kú bÒn cña dao . [B¶ng 5-17 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kv=kMv.knv.kuv. Víi sb=850 , nv=1,25 . [ B¶ng 5-1 vµ 5-2 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kn = 1 . kMv=kn.= 1. knv=0,8 HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo t×nh tr¹ng bÒ mÆt cña ph«i . [B¶ng 5-5 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kuv=1 HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu dông cô c¾t . [B¶ng 5-6 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kv=0,855.0,8.1=0,7 . V = (m/phót). + Sè vßng quay tÝnh to¸n : ntt=(vg/phót) Chän sè vßng quay theo m¸y lµ : nm¸y =800 (vg/phót) . VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : Vth.t = ( m/phót) + Lùc c¾t khi tiÖn th« : Px,y,z = 10.Cp.tx.Sy.Vn.kP. B¶ng 5-22 sæ tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y : Pz={ CP = 300 ; x=1 ; y = 0,75 ; n = - 0,15 } Pz={ CP = 243 ; x= 0,9 ; y = 0,6 ; n = - 0,3 } Pz={ CP = 339 ; x=1 ; y = 0,5 ; n = - 0,4 } kP : HÖ sè ®iÒu chØnh lµ tÝch sè cña c¸c hÖ sè : kP = kMP .kjP.kgP.klP.krP. Tõ b¶ng 5 -22 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã c¸c sè liÖu sau : k/P Pz Py Px kjP 0,89 0,5 1,17 kgP 1 1 1 klP 1 1,25 0,85 krP 0,87 0,66 1 kPz = 1,098.0,89.1.1.0,87 = 0,85 kPy = 1,098.0,5.1,1,25.0,66 = 0,453 kPz = 1,098.1,17.1.0,85= 1,092 (N). (N). (N). + C«ng suÊt c¾t Ne khi tiÖn th«: (KW). 2.B­íc 2 : TÝnh chÕ ®é c¾t khi tiÖn tinh : ¸p dông tr×nh tù c«ng thøc tÝnh vµ tra b¶ng t­¬ng tù nh­ tiÖn th« ta ®­îc: + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,25 mm. + L­îng ch¹y dao : S = 0,2 mm/vßng [B¶ng 5-11 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] + Tèc ®é c¾t : V = (m/phót). + Sè vßng quay tÝnh to¸n : ntt=(vg/phót) Chän sè vßng quay theo m¸y lµ : nm¸y = 1250 (vg/phót) . VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : Vth.t = (m/phót) + Lùc c¾t khi tiÖn tinh : Px,y,z = 10.Cp.tx.Sy.Vn.kP. (N). (N). (N). + C«ng suÊt c¾t Ne khi tiÖn th«: (KW). II.5.7: Nguyªn c«ng VII:TiÖn ren M30 ´ 3,5 - Ren tr¸i : + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt c«n cña 2 lç t©m lµm chuÈn tinh .Sö dông 2 mòi t©m chèng vµo 2 lç t©m ë hai ®Çu h¹n chÕ 5 bËc tù do . + KÑp chÆt : KÑp chÆt b»ng vitme , ®ai èc , ô ®éng , truyÒn lùc b»ng tèc kÑp th¼ng , truyÒn lùc tõ quay tõ m©m cÆp tíi trôc .L¾p luynet cè ®Þnh ë Æ60 ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt . + Chän m¸y : Dïng m¸y tiÖn 1K62 . + Chän dao : Dao tiÖn thÐp giã cã j = 60°. + ChiÒu s©u c¾t : t = 1,75 mm. + L­îng ch¹y dao : S = P = 3,5 mm. +Tèc ®é c¾t : Tèc ®é c¾t ren ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : V = . V× kh«ng ph¶i ren suèt nªn cÇn ph¶i h¹n chÕ viÖc ch¹y dao vµ ph¶i rót dao nhanh khi c¾t hÕt chiÒu dµi ren yªu cÇu . Trong ®ã : D : §­êng kÝnh danh nghÜa ren . f = 4 mm : ChiÒu réng r·nh tho¸t dao . r = 0,02 : Thêi gian ®¶o m¸y vµ ch¹y ng­îc l¹i sau mçi lÇn c¾t . P = 3,5 : B­íc ren cÇn ®­îc gia c«ng . VËy : V = (m/ph). + Sè vßng quay tÝnh to¸n : ntt=(vg/phót) Chän sè vßng quay theo m¸y lµ : nm¸y = 50 (vg/phót). + VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : Vth.t = (m/phót) + Lùc c¾t khi tiÖn ren : Pz= Trong ®ã : P = 3,5 mm : B­íc ren. i = 7 : Sè lÇn c¾t : [B¶ng 5-46 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] CP= 148 ; y = 1,7 ; n = 0,71 [B¶ng 5-51 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] kP=kMP=. Víi n = 0,75 [B¶ng 5-9 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] VËy : Pz= (KW) + C«ng suÊt c¾t khi tiÖn ren: (KW). II.5.8 : Nguyªn c«ng VIII: Phay 2 r·nh then 14 + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt Æ45 ë hai ®Çu lµm chuÈn b»ng 2 khèi V ng¾n h¹n chÕ 4 bËc tù do .M¸ khèi V tú vµo vai trôc h¹n chÕ 1 bËc tù do . + KÑp chÆt : KÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp , bu l«ng , ®ai èc .H­íng lùc kÑp tõ trªn xuèng d­íi .Ph­¬ng lùc kÑp vu«ng gãc víi bÒ mÆt gia c«ng . + Chän m¸y : Dïng m¸y phay ®øng 6H82 . + Chän dao : Dïng dao phay ngãn Æ14 , VËt liÖu thÐp giã P18. B­íc 1 : TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t khi phay th« + L­îng d­ phay th« : t = 4,8 mm + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,3 mm . + L­îng ch¹y dao : S = 0,16 (mm/vßng) [ Tra b¶ng 5 – 33 Sè tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] + Tèc ®é c¾t : Tèc ®é c¾t V ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : Trong ®ã : T : Tuæi bÒn ( Chu kú bÒn ) cña dao ,T = 60 phót [ B¶ng 5 – 40 Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y ] kV :HÖ sè ®iÒu chØnh chung cho tèc ®é c¾t phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn c¾t cô thÓ . kV = kMv.knv.kuv HÖ sè phô thuéc vµo chÊt l­îng bÒ mÆt gia c«ng . knv = 1 : HÖ sè phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña ph«i [B¶ng 5-5 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] kuv= 0,3 – HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu cña dông cô c¾t [B¶ng 5-6 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ]. Þ kV = 0,8.1.0,3 = 0,24 Tõ b¶ng 5-39 Sæ tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y: Ta cã c¸c th«ng sè sau ®©y : CV = 12 ; q = 0,3 ;x = 0,3 ;y = 0,25 ;u = 0,2 ;p=0 ; m=0,26 C¸c th«ng sè cña dao : D = 14 mm ; Z = 2 ;B = 14 mm : chiÒu réng phay . VËy (m/ph) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: (vßng / phót). Chän sè vßng quay theo m¸y : nm¸y = 100 (vßng /phót). Þ VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : (m /phót). + Lùc c¾t Pz ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Trong ®ã : Z : Sè r¨ng cña dao phay : Zz=S/Z = 0,16/2 = 0,8 mm/r¨ng. n : Sè vßng quay cña dao : n = 100 vg/ph. CP =68,2 ; x = 0,86 ; y = 0,72 ; u=1 ; q = 0,86 ; w = 0. [ Theo b¶ng 5-41 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] kMP :HÖ sè ®iÒu chØnh cho chÊt l­îng cho vËt liÖu gia c«ng cho trong Víi n = 0,3 [B¶ng 5 – 9 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] VËy N . + Momen xo¾n trªn trôc chÝnh cña m¸y : Nm + C«ng suÊt c¾t : KW 2.B­íc 2 : TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t khi phay tinh ChiÒu s©u c¾t : t = 0,5 mm . L­îng ch¹y dao :S = Sz /Z= 0,08 mm/vßng [ Tra b¶ng 5 – 37 Sè tay C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ] ¸p dông c¸c tr×nh tù c«ng thøc vµ c¸c b¶ng tra t­¬ng tù nh­ phay th« tÝnh ®­îc + Tèc ®é c¾t : (m/ph) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n (vßng / phót). Chän sè vßng quay theo m¸y : nm¸y = 200 (vßng /phót). Þ VËn tèc c¾t thùc tÕ sÏ lµ : (m /ph). + Lùc c¾t Pz ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : N . + Momen xo¾n trªn trôc chÝnh cña m¸y : Nm C«ng suÊt c¾t : KW. 3.B­íc 3 : Sau khi gia c«ng song lµm cïn c¸c c¹nh s¾c . II.5.9 : Nguyªn c«ng IX: nhiÖt luyÖn : NhiÖt luyÖn trôc ®¹t ®é cøng HRC = 40 ¸ 45 . Ph­¬ng ph¸p : B»ng lß t«i cao tÇn . II.5.10 : Nguyªn c«ng X : Mµi c¸c kÝch th­íc Æ45 ; Æ49 ; Æ50 : §Çu A TÝnh cho mµi kÝch th­íc Æ50 - L = 30 mm + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt c«n cña 2 lç t©m lµm chuÈn ®Þnh vÞ , b»ng chèng t©m 2 ®Çu h¹n chÕ 5 bËc tù do . + KÑp chÆt : KÑp chÆt b»ng vitme , ®ai èc ô m¸y mµi .TruyÒn lùc quay b»ng tèc cong . Cã thÓ l¾p luynet ë Æ60 ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng cho chi tiÕt . + Chän m¸y : Dïng m¸y mµi trßn ngoµi 3164A . + Chän dao : Dïng ®¸ mµi Æ500 .VËt liÖu ®¸ 14A40pc26k5. + L­îng d­ gia c«ng : t = 0,25 mm. + C¸c b­íc gia c«ng : mµi th« vµ mµi tinh . - ChiÒu s©u c¾t khi mµi th« : t= 0,15 mm. - ChiÒu s©u c¾t khi mµi tinh : t= 0,1 mm. 1.B­íc 1 : TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t khi mµi th« : + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,15 mm. +L­îng ch¹y dao : S = 0,07 mm/vßng . [B¶ng 5-55 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] + Tèc ®é c¾t khi mµi : Vtt= nct=85 vßng / phót ; n®¸ 920 vßng/phót ;Sct=1,58 mm/phót . C¸c hÖ sè hiÖu chØnh l­îng ch¹y dao ngang : k1 = 0,78 : ThÐp ®· t«i . k2 = 1,54 : HÖ sè phô thuéc vµo chu kú bÒn c¶u ®¸ . Sct=1,58 . 0,78.1,54 = 1,83 mm/ph. VËy : V = m/ph. + C«ng suÊt h÷u Ých khi mµi : N = CN..tx.Sy.dq. CN=0,28 ; t= 0,6 ; x=0,6 ; y = 0,5 ; q = 0,5 ; VPh=20 m/ph. [B¶ng 5-55 vµ 5-56 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] VËy : N = 0,28.200,6.0,150,6.0,070,5.5000,5=3,2 KW. 2.B­íc 2 : TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t khi mµi tinh : ¸p dông tr×nh tù c«ng thøc tÝnh vµ b¶ng tra t­¬ng tù mµi th« ta ®­îc : + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,1 mm. +L­îng ch¹y dao : S = 0,05 mm/vßng . [B¶ng 5-55 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] + Tèc ®é c¾t khi mµi : Vtt= nct=170 vßng / phót ; n®¸ 1250 vßng/phót ;Sct=1,45 mm/phót . C¸c hÖ sè hiÖu chØnh l­îng ch¹y dao ngang : k1 = 0,78 : ThÐp ®· t«i . k2 = 0,4 : HÖ sè phô thuéc vµo l­îng d­ vµ ®é chÝnh x¸c . Sct=1,45 . 0,78.0,4 = 0,45 (mm/ph). VËy : V = (m/ph). + C«ng suÊt h÷u Ých khi mµi : N = CN..tx.Sy.dq. CN=0,28 ; t= 0,6 ; x=0,6 ; y = 0,5 ; q = 0,5 ; VPh=25 m/ph. [B¶ng 5-55 vµ 5-56 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] VËy : N = 0,28.250,6.0,10,6.0,050,5.5000,5=2,43 KW. II.5.11 : Nguyªn c«ng X : Mµi c¸c kÝch th­íc Æ45 ; Æ49 ; Æ50 : §Çu B TÝnh cho mµi kÝch th­íc Æ50 - L = 30 mm + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt c«n cña 2 lç t©m lµm chuÈn ®Þnh vÞ , b»ng chèng t©m 2 ®Çu h¹n chÕ 5 bËc tù do . + KÑp chÆt : KÑp chÆt b»ng vitme , ®ai èc ô m¸y mµi .TruyÒn lùc quay b»ng tèc cong . Cã thÓ l¾p luynet ë Æ60 ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng cho chi tiÕt . + Chän m¸y : Dïng m¸y mµi trßn ngoµi 3164A . + Chän dao : Dïng ®¸ mµi Æ500 .VËt liÖu ®¸ 14A40pc26k5. + L­îng d­ gia c«ng : t = 0,25 mm. + C¸c b­íc gia c«ng : mµi th« vµ mµi tinh . - ChiÒu s©u c¾t khi mµi th« : t= 0,15 mm. - ChiÒu s©u c¾t khi mµi tinh : t= 0,1 mm. 1.B­íc 1 : TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t khi mµi th« : + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,15 mm. +L­îng ch¹y dao : S = 0,07 mm/vßng . [B¶ng 5-55 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] + Tèc ®é c¾t khi mµi : Vtt= nct=85 vßng / phót ; n®¸ 920 vßng/phót ;Sct=1,58 mm/phót . C¸c hÖ sè hiÖu chØnh l­îng ch¹y dao ngang : k1 = 0,78 : ThÐp ®· t«i . k2 = 1,54 : HÖ sè phô thuéc vµo chu kú bÒn c¶u ®¸ . Sct=1,58 . 0,78.1,54 = 1,83 mm/ph. VËy : V = m/ph. + C«ng suÊt h÷u Ých khi mµi : N = CN..tx.Sy.dq. CN=0,28 ; t= 0,6 ; x=0,6 ; y = 0,5 ; q = 0,5 ; VPh=20 m/ph. [B¶ng 5-55 vµ 5-56 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] VËy : N = 0,28.200,6.0,150,6.0,070,5.5000,5=3,2 KW. 2.B­íc 2 : TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t khi mµi tinh : ¸p dông tr×nh tù c«ng thøc tÝnh vµ b¶ng tra t­¬ng tù mµi th« ta ®­îc : + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,1 mm. + L­îng ch¹y dao : S = 0,05 mm/vßng . [B¶ng 5-55 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] + Tèc ®é c¾t khi mµi : Vtt= nct=170 vßng / phót ; n®¸ 1250 vßng/phót ;Sct=1,45 mm/phót . C¸c hÖ sè hiÖu chØnh l­îng ch¹y dao ngang : k1 = 0,78 : ThÐp ®· t«i . k2 = 0,4 : HÖ sè phô thuéc vµo l­îng d­ vµ ®é chÝnh x¸c . Sct=1,45 . 0,78.0,4 = 0,45 mm/ph. VËy : V = (m/ph) + C«ng suÊt h÷u Ých khi mµi : N = CN..tx.Sy.dq. CN=0,28 ; t= 0,6 ; x=0,6 ; y = 0,5 ; q = 0,5 ; VPh=25 m/ph. [B¶ng 5-55 vµ 5-56 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y] VËy : N = 0,28.250,6.0,10,6.0,050,5.5000,5=2,43 KW. II.5.12 : Nguyªn c«ng XII:KiÓm tra . KiÓm tra c¸c kÝch th­íc theo yªu cÇu c¶u b¶n vÏ chi tiÕt : + §é ®ång t©m cuat c¸c kÝch th­íc Æ45 vµ Æ50. + §é song song cña Æ45 vµ Æ50 víi t©m trôc . + Dông cô kiÓm tra gåm cã : §å g¸ trôc , th­íc cÆp , th­íc l¸ , panme , ®ång hå so , d­ìng kiÓm tra r¨ng vµ c¸c dông cô kh¸c . II.6.TÝnh l­îng d­ cho mét sè nguyªn c«ng : II.6.1.TÝnh l­îng d­ gia c«ng Æ45+0,03- L = 85mm vµ L = 70 mm. Ph«i dËp nãng trong khu«n kÝn cã cÊp chÝnh x¸c 1 . Träng l­îng Q = 10,22 kg. Qua c¸c b­íc gia c«ng sau : Theo b¶ng 12 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y . TiÖn th« ®¹t cÊp bãng : 2 ~ Rz = 50 ; ta= 50 . TiÖn tinh ®¹t cÊp bãng : 4 ~ Rz = 20 ; ta= 30. Mµi th« ®¹t cÊp bãng : 6 ~ Rz = 10 ; ta= 20. Mµi tinh ®¹t cÊp bãng : 9 ~ Rz = 5 ; ta= 15. Chi tiÕt ®­îc nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng HRC = 35 ¸ 42 sau ®ã ®em mµi nªn ta= 0. Khi gia c«ng c¸c nguyªn c«ng trªn m¸y tiÖn ,chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng 2 lç t©m ( chèng t©m 2 ®Çu ) nªn sai sè g¸ ®Æt eg®= 0 . Cã Rz=150 mm . ta=150 mm Theo b¶ng 10 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. + Sai lÖch vÞ trÝ kh«ng gian cña ph«i : . rLK = 0,6mm : §ä lÖch khu«n. rct = Dc.Lc : §é cong cña ph«i th« ( §é cong ®­êng t©m ph«i ) . Dc : §é cong ®¬n vÞ 1mm/1mm = 1/1000. Theo b¶ng 15 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. Lc = 470 mm : ChiÒu dµi chi tiÕt . mm. rt : Sai lÖch do ®­êng t©m lµm chuÈn . dP= 0,3 mm : Theo b¶ng 3-18 vµ 3-20 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 0,25 : §é h¹ thÊp cña khu«n. mm. VËy mm=924 mm . + Sai lÖch kh«ng gian cßn l¹i ®­îc tÝnh nh­ sau : - Sau tiÖn th« : rt.th«=0,06.rP=0,06.924 = 55 mm. - Sau tiÖn tinh : rt.tinh=0,04.rP=0,04.924 = 36 mm. - Sau mµi th« : rm.th«=0,02.rP=0,02.924 = 18 mm. - Sau mµi tinh : rm.tinh=0. + L­îng d­ nhá nhÊt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : 2.Zmin=2.( Rza+ ta + ra ). - TiÖn th« :2.Zmin= 2.(150 + 150 + 924 ) = 2.1224 mm. - TiÖn tinh : 2.Zmin= 2.(50 + 50 + 55 ) = 2.155 mm. - Mµi th« : 2.Zmin= 2.(20 + 30 + 36 ) = 2.86 mm. - Mµi tinh : 2.Zmin= 2.(10 + 20 + 18 ) = 2.48 mm. + Cét kÝch th­íc tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : - Mµi th« : dmin3 = 45,01 + 0,096 = 45,106 mm = 45,11 mm . - TiÖn tinh : dmin2 = 45,11 + 0,172 = 45,282 mm = 45,28 mm . - TiÖn th« : dmin1 = 45,28 + 0,310 = 45,59 mm. - Ph«i : dPh«i = 45,59 + 2,448 = 48,038 mm = 48,04 mm . + KÝch th­íc giíi h¹n ph«i lín nhÊt : - Mµi tinh : dmax4 = 45,01 + 0,02 = 45,03 mm . - Mµi th« : dmax3 = 45,11 + 0,03 = 45,14 mm . - TiÖn tinh : dmax2 = 45,28 + 0,120 = 45,40 mm . - TiÖn th« : dmin1 = 45,59 + 0,25 = 45,84 mm. - Ph«i : dPh«i = 48,04 + 0,50 = 48,54 mm . + L­îng d­ giíi h¹n ®­îc tÝnh nh­ sau : - Mµi tinh : 2.Zmin= 45,14 - 45,03 = 0,11 mm = 110 mm. 2.Zmin= 45,11 - 45,01 = 0,10 mm = 100 mm. - Mµi th« : 2.Zmin= 45,40 - 45,14 = 0,26 mm =260 mm. 2.Zmin= 45,28 - 45,11 = 0,17 mm = 170 mm. - TiÖn tinh : 2.Zmin= 45,84 - 45,40 = 0,44 mm = 440 mm. 2.Zmin= 45,59 - 45,28 = 0,31 mm = 310 mm. - TiÖn th« : 2.Zmin= 48,54 - 45,84 = 2,70 mm = 2700 mm 2.Zmin= 48,04 - 45,59 = 2,45 mm = 2450 mm. B­íc c«ng nghÖ (mm) C¸c yÕu tè (mm) L­îng d­ tÝnh to¸n 2Zmin (mm) KÝch th­íc tÝnh D(mm) Dung sai d(mm) KÝch th­íc giíi h¹n (mm) L­îng d­ giíi h¹n (mm) Rza ta ra Dmin dmax 2.Zmin 2.Zmax Ph«i 150 150 924 - 48,04 500 48 48,54 - - TiÖn th« 50 50 55 2.1224 45,59 250 45,6 45,84 2450 2700 TiÖn tinh 20 30 36 2.155 45,28 120 45,3 45,40 310 440 Mµi th« 10 20 18 2.86 45,11 30 45,1 45,14 170 260 Mµi tinh 5 15 - 2.48 45,01 20 45,01 45,03 100 110 S 3030 3510 KiÓm tra l¹i kÕt qu¶ phÐp tÝnh : 2 Zmax- 2.Zmin = dph«i - dct 3510 – 3030 = 500 – 20 480 = 480. II.6.1.TÝnh l­îng d­ gia c«ng Æ50+0,03- L = 30mm . Qua c¸c b­íc gia c«ng sau : Theo b¶ng 12 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y . TiÖn th« ®¹t cÊp bãng : 2 ~ Rz = 50 ; ta= 50 . TiÖn tinh ®¹t cÊp bãng : 4 ~ Rz = 20 ; ta= 30. Mµi th« ®¹t cÊp bãng : 6 ~ Rz = 10 ; ta= 20. Mµi tinh ®¹t cÊp bãng : 9 ~ Rz = 5 ; ta= 15. Chi tiÕt ®­îc nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng HRC = 35 ¸ 42 sau ®ã ®em mµi nªn ta= 0. Khi gia c«ng c¸c nguyªn c«ng trªn m¸y tiÖn ,chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng 2 lç t©m ( chèng t©m 2 ®Çu ) nªn sai sè g¸ ®Æt eg®= 0 . Cã Rz=150 mm . ta=150 mm Theo b¶ng 10 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. + Sai lÖch vÞ trÝ kh«ng gian cña ph«i : . rLK = 0,6mm : §ä lÖch khu«n. rct = Dc.Lc : §é cong cña ph«i th« ( §é cong ®­êng t©m ph«i ) . Dc : §é cong ®¬n vÞ 1mm/1mm = 1/1000. Theo b¶ng 15 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. Lc = 230 mm : ChiÒu dµi chi tiÕt . mm. rt : Sai lÖch do ®­êng t©m lµm chuÈn . dP= 0,6 mm : Theo b¶ng 3-18 vµ 3-20 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 0,25 : §é h¹ thÊp cña khu«n. mm. VËy mm = 868 mm . + Sai lÖch kh«ng gian cßn l¹i ®­îc tÝnh nh­ sau : Sau tiÖn th« : rt.th«= 0,06.rP = 0,06.868 = 52 mm. Sau tiÖn tinh : rt.tinh= 0,04.rP = 0,04.868 = 34 mm. Sau mµi th« : rm.th«= 0,02.rP = 0,02.868 = 17 mm. Sau mµi tinh : rm.tinh=0. + L­îng d­ nhá nhÊt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : 2.Zmin=2.( Rza+ ta + ra ). TiÖn th« :2.Zmin= 2.(150 + 250 + 868 ) = 2.1268 mm. TiÖn tinh : 2.Zmin= 2.(50 + 50 + 52 ) = 2.152 mm. Mµi th« : 2.Zmin= 2.(20 + 30 + 34) = 2.84 mm. Mµi tinh : 2.Zmin= 2.(10 + 20 + 17 ) = 2.47 mm. + Cét kÝch th­íc tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : Mµi th« : dmin3 = 50,01 + 0,094 = 50,104 mm = 50,10 mm . TiÖn tinh : dmin2 = 50,10 + 0,168 = 50,268 mm = 50,27 mm . TiÖn th« : dmin1 = 50,27 + 0,30 = 50,57 mm. Ph«i : dPh«i = 50,57 + 2,536 = 53,106 mm = 53,11 mm . + KÝch th­íc giíi h¹n ph«i lín nhÊt : Tõ kÝch th­íc tÝnh to¸n lµm trßn sè sau ®ã céng víi dung sai ta ®­îc kÝch th­íc giíi h¹n lín nhÊt : Mµi tinh : dmax4 = 50,01 + 0,02 = 50,03 mm . Mµi th« : dmax3 = 50,10 + 0,03 = 50,13 mm . TiÖn tinh : dmax2 = 50,27 + 0,120 = 50,39 mm . TiÖn th« : dmin1 = 50,57 + 0,3 = 50,87 mm. Ph«i : dPh«i = 53,11 + 0,60 = 53,71 mm . + L­îng d­ giíi h¹n ®­îc tÝnh nh­ sau : - Mµi tinh : 2.Zmax= 50,13 - 50,03 = 0,10 mm = 100 mm. 2.Zmin= 50,10 - 50,01 = 0,09 mm = 90 mm. - Mµi th« : 2.Zmax= 50,39 - 50,13 = 0,26 mm =260 mm. 2.Zmin= 50,27 - 50,10 = 0,17 mm = 170 mm. - TiÖn tinh : 2.Zmax= 50,87 - 50,39 = 0,48 mm = 480 mm. 2.Zmin= 50,57 - 50,27 = 0,30 mm = 300 mm. - TiÖn th« : 2.Zmax= 53,71 - 50,87 = 2,84 mm = 2840 mm 2.Zmin= 53,11 - 50,57 = 2,54 mm = 2540 mm. B­íc c«ng nghÖ (mm) C¸c yÕu tè (mm) L­îng d­ tÝnh to¸n 2Zmin (mm) KÝch th­íc tÝnh D(mm) Dung sai d(mm) KÝch th­íc giíi h¹n (mm) L­îng d­ giíi h¹n (mm) Rza ta ra Dmin dmax 2.Zmin 2.Zmax Ph«i 150 250 868 - 53,11 600 53 53,71 - - TiÖn th« 50 50 52 2.1268 50,57 300 50,6 50,87 2540 2840 TiÖn tinh 20 30 34 2.150 50,27 120 50,3 50,39 300 480 Mµi th« 10 20 17 2.84 50,10 30 50,10 50,13 170 260 Mµi tinh 5 15 - 2.47 50,01 20 50,01 50,03 90 110 S 3100 3680 KiÓm tra l¹i kÕt qu¶ phÐp tÝnh : 2 Zmax- 2.Zmin = dph«i - dct 3680 – 3100 = 600 – 20 580 = 580. II.6.3.TÝnh l­îng d­ gia c«ng Æ49+0,03- L = 50 mm . Qua c¸c b­íc gia c«ng sau : Theo b¶ng 12 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y . TiÖn th« ®¹t cÊp bãng : 2 ~ Rz = 50 ; ta= 50 . TiÖn tinh ®¹t cÊp bãng : 4 ~ Rz = 20 ; ta= 30. Mµi th« ®¹t cÊp bãng : 6 ~ Rz = 10 ; ta= 20. Mµi tinh ®¹t cÊp bãng : 9 ~ Rz = 5 ; ta= 15. Chi tiÕt ®­îc nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng HRC = 35 ¸ 42 sau ®ã ®em mµi nªn ta= 0. Khi gia c«ng c¸c nguyªn c«ng trªn m¸y tiÖn ,chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng 2 lç t©m ( chèng t©m 2 ®Çu ) nªn sai sè g¸ ®Æt eg®= 0 . Cã Rz=150 mm . ta=150 mm . Theo b¶ng 10 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. + Sai lÖch vÞ trÝ kh«ng gian cña ph«i : . rLK = 0,6mm : §ä lÖch khu«n. rct = Dc.Lc : §é cong cña ph«i th« ( §é cong ®­êng t©m ph«i ) . Dc : §é cong ®¬n vÞ 1mm/1mm = 1/1000. Theo b¶ng 15 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. Lc = 470 mm : ChiÒu dµi chi tiÕt . mm. rt : Sai lÖch do ®­êng t©m lµm chuÈn . dP= 0,8 mm : Theo b¶ng 3-18 vµ 3-20 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 0,25 : §é h¹ thÊp cña khu«n. mm. VËy mm=932 mm . + Sai lÖch kh«ng gian cßn l¹i ®­îc tÝnh nh­ sau : - Sau tiÖn th« : rt.th«= 0,06.rP = 0,06.932 = 56 mm. Sau tiÖn tinh : rt.tinh= 0,04.rP = 0,04.932 = 37 mm. Sau mµi th« : rm.th«= 0,02.rP = 0,02.932 = 19 mm. Sau mµi tinh : rm.tinh=0. + L­îng d­ nhá nhÊt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : 2.Zmin=2.( Rza+ ta + ra ). TiÖn th« :2.Zmin= 2.(150 + 250 + 932 ) = 2.1332 mm. TiÖn tinh : 2.Zmin= 2.(50 + 50 + 56 ) = 2.156 mm. Mµi th« : 2.Zmin= 2.(20 + 30 + 37 ) = 2.87 mm. Mµi tinh : 2.Zmin= 2.(10 + 20 + 19 ) = 2.49 mm. + Cét kÝch th­íc tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : Mµi th« : dmin3 = 49,01 + 0,098 = 49,108 mm = 49,11 mm . TiÖn tinh : dmin2 = 49,11 + 0,174 = 49,284 mm = 49,28 mm . TiÖn th« : dmin1 = 49,28 + 0,312 = 49,592 mm = 49,59 mm. Ph«i : dPh«i = 49,59 + 2,664 = 52,254 mm = 52,25 mm . + KÝch th­íc giíi h¹n ph«i lín nhÊt : Tõ kÝch th­íc tÝnh to¸n lµm trßn sè sau ®ã céng víi dung sai ta ®­îc kÝch th­íc giíi h¹n lín nhÊt : dPh«i = 800 mm ;dT.Th«= 400 mm ; dT.Tinh= 150 mm ; dM.Th«= 50 mm ; dM.Tinh= 20 mm ; Mµi tinh : dmax4 = 49,01 + 0,02 = 49,03 mm . Mµi th« : dmax3 = 49,11 + 0,05 = 49,15 mm . TiÖn tinh : dmax2 = 49,28 + 0,150 = 45,43 mm . TiÖn th« : dmin1 = 49,59 + 0,4 = 49,99mm. Ph«i : dPh«i = 52,25 + 0,80 = 53,05 mm . + L­îng d­ giíi h¹n ®­îc tÝnh nh­ sau : - Mµi tinh : 2.Zmax= 49,15 - 49,03 = 0,12 mm = 120 mm. 2.Zmin= 49,11 - 49,01 = 0,10 mm = 100 mm. - Mµi th« : 2.Zmax= 49,43 - 49,15 = 0,28 mm =280 mm. 2.Zmin= 49,28 - 49,11 = 0,17 mm = 170 mm. - TiÖn tinh : 2.Zmax= 49,99 - 49,43 = 0,56 mm = 560 mm. 2.Zmin= 49,59 - 49,28 = 0,31 mm = 310 mm. - TiÖn th« : 2.Zmin= 53,05 - 49,99 = 3,06 mm = 3060 mm 2.Zmin= 52,25 - 49,59 = 2,66 mm = 2660 mm. B­íc c«ng nghÖ (mm) C¸c yÕu tè (mm) L­îng d­ tÝnh to¸n 2Zmin (mm) KÝch th­íc tÝnh D(mm) Dung sai d(mm) KÝch th­íc giíi h¹n (mm) L­îng d­ giíi h¹n (mm) Rza ta ra Dmin dmax 2.Zmin 2.Zmax Ph«i 150 150 932 - 52,25 800 52 53,05 - - TiÖn th« 50 50 56 2.1332 49,59 300 49,6 49,99 2660 3060 TiÖn tinh 20 30 37 2.120 49,28 120 49,3 49,43 310 560 Mµi th« 10 20 19 2.87 49,11 30 49,1 49,15 170 280 Mµi tinh 5 15 - 2.49 49,01 20 49,01 49,03 100 120 S 3240 4020 KiÓm tra l¹i kÕt qu¶ phÐp tÝnh : 2 Zmax- 2.Zmin = dph«i - dct 4020 – 3240 = 800 – 20 780 = 780. II.7 : TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho c¸c nguyªn c«ng II.7.1 : Nguyªn c«ng I :C­a ph«i . TNC= To+ Tp+ TPV+ TTN To = 5,67’. TP = 0,1.5,67’ = 0,567’. TPV = 0,11.5,67’ = 0,6237’. TTN = 0,05.5,67’ = 0,2835’. TNC = 5,67’ + 0,567’ + 0,6237’ + 0,2835’ = 7,1442’. II.7.2 : Nguyªn c«ng III: XÐn mÆt - khoan t©m : 1.B­íc 1 : XÐn mÆt : Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) mm : ChiÒu dµi ¨n dao . mm L2 =( 2 ¸ 5 ) mm : ChiÒu dµi tho¸t dao .Chän L2 = 5 mm. L = 48 mm : ChiÒu dµi bÒ mÆt gia c«ng . S = 0,2.5 = 1 (mm/vg) ; n = 630 (vg/ph) ; i =1 . VËy : To (xÐn) = 2.B­íc 2 : Khoan t©m : Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 27 (mm) ; L1 = (mm) i = 1 ; S = 0,09 (mm/vg) ; n = 500 (vg/ph). VËy (phót). To(NC)= 0,1016’ + 0,8311’ = 0,9327’ TP = 10% To = 0,1.0,9327’ = 0,0933’. TPv = 11%To = 0,11.0,9327’ = 0,1026’. TTN = 5% To = 0,05.0,9327 = 0,0466’. Thêi gian gia c«ng cña c¶ nguyªn c«ng : TNC = To + TP + TPV + TTN = 0,9327’ + 0,0933’ + 0,1026’ + 0,0466’ = 1,1752’ . TNC = 1,1752’ . II.7.4 : Nguyªn c«ng V : TiÖn kÝch th­íc Æ45 - L = 85mm. 1.B­íc 1 : TiÖn th« Æ45 - L = 85mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 85 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,5 (mm/vg) ; n = 800 (vg/ph). VËy (phót). 2.B­íc 2 : TiÖn th« Æ49 - L = 35mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 35 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,5 (mm/vg) ; n = 800 (vg/ph). VËy (phót). 3.B­íc3 : TiÖn th« Æ50 - L = 30 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 30 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,5 (mm/vg) ; n = 800 (vg/ph). VËy (phót). 4.B­íc 4 : TiÖn tinh Æ45 - L = 85mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 85 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,2 (mm/vg) ; n = 1250 (vg/ph). VËy (phót). 5.B­íc 5 : TiÖn tinh Æ49 - L = 35mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 35 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,2 (mm/vg) ; n = 1250 (vg/ph). VËy (phót). 6.B­íc 6 : TiÖn tinh Æ50 - L = 30 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 30 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,2 (mm/vg) ; n = 1250 (vg/ph). VËy (phót). To(NC)= 0,225 + 0,1 + 0,0875 + 0,36 + 0,16 + 0,14 = 1,0725’. TP = 10% To = 0,1.1,0725’ = 0,1073’. TPv = 11%To = 0,11.1,0725’ = 0,1179’. TTN = 5% To = 0,05.1,0725’ = 0,0536’. Thêi gian gia c«ng cña c¶ nguyªn c«ng : TNC = To + TP + TPV + TTN = 1,0725 + 0,1073 + 0,1179 + 0,0536 = 1,3514’ . TNC = 1,3514’. II.7.4 : Nguyªn c«ng VI : TiÖn kÝch th­íc Æ30 - L = 30 mm ; Æ45 - l = 70 ; Æ49 - l = 50 ; Æ50 - l = 30 1.B­íc 1 : TiÖn th« Æ30 - L = 30 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 30 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,5 (mm/vg) ; n = 800 (vg/ph). VËy (phót). 2.B­íc 2 : TiÖn th« Æ45 - L = 70 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 70 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,5 (mm/vg) ; n = 800 (vg/ph). VËy (phót). 3.B­íc3 : TiÖn th« Æ49 - L = 50 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 50 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,5 (mm/vg) ; n = 800 (vg/ph). VËy (phót). 4.B­íc 4 : TiÖn th« Æ50 - L = 30 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 30 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,5 (mm/vg) ; n = 800 (vg/ph). VËy (phót). Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cña c¸c b­íc tiÖn th« lµ : TNC Th«= 0,0875 + 0,1875 + 0,1375 + 0,0875 = 0,5’ . 5.B­íc 5 : TiÖn tinh Æ50 - L = 30 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 30 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,2 (mm/vg) ; n = 1250 (vg/ph). VËy (phót). 6.B­íc 6 : TiÖn tinh Æ45 - L = 70 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 70 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,2 (mm/vg) ; n = 1250 (vg/ph). VËy (phót). 7.B­íc 7 : TiÖn tinh Æ49 - L = 50 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 50 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,2 (mm/vg) ; n = 1250 (vg/ph). VËy (phót). 8.B­íc 8 : TiÖn tinh Æ50 - L = 30 mm. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (phót) L = 30 (mm) ; L1 = 5 (mm) ; i = 1 ; S = 0,2 (mm/vg) ; n = 1250 (vg/ph). VËy (phót). Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cña c¸c b­íc tiÖn tinh lµ : TNC Tinh= 0,14 + 0,3 + 0,22 + 0,14 = 0,8’. Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cña c¶ nguyªn c«ng To(NC)= 0,5 + 0,8 = 1,3’. TP = 10% To = 0,1.1,3’ = 0,13’. TPv = 11%To = 0,11.1,3’ = 0,143’. TTN = 5% To = 0,05.1,3’ = 0,065’. Thêi gian gia c«ng cña c¶ nguyªn c«ng : TNC = To + TP + TPV + TTN = 1,3 + 0,13 + 0,143 + 0,065 = 1,638’ . TNC = 1,638’. II.7.6 : Nguyªn c«ng VII : tiÖn ren M30 ´ 3,5 - ren tr¸i Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n khi dïng dao tiÖn c¾t ren trªn m¸y tiÖn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc To = (phót) L = 30 mm. L1 = ( 1 ¸ 3 ).S LÊy L1 = 3.S = 3.3,5 = 10,5 mm. L2 = ( 1 ¸ 3 ).S LÊy L1 = 1.S = 1.3,5 = 3,5 mm. S = 3,5 mm/vg n = 50 vg/ph. i = 7 Sè b­íc c¾t [B¶ng 5-46 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y.] k = 1,5 : HÖ sè ®iÒu chØnh tÝnh ®Õn thêi gian hµnh tr×nh ng­îc cña gi¸ dao . VËy : To(NC)= ( phót ) TP = 10% To = 0,1.2,64’ = 0,264’. TPv = 11%To = 0,11.2,64’ = 0,2904’. TTN = 5% To = 0,05.2,64’ = 0,132’. Thêi gian gia c«ng cña c¶ nguyªn c«ng : TNC = To + TP + TPV + TTN = 2,64 + 0,264 + 0,2904 + 0,132 = 3,3264’ . TNC = 3,3264’. II.7.7 : Nguyªn c«ng VIII: Phay 2 r·nh then 14 ´ 9 ´70 vµ 14 ´ 9 ´50 Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n khi phay r·nh then kÝn 2 ®Çu ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : To= ( phót ). + Phay r·nh then 14 ´ 9 ´70 : L = 70 mm : ChiÒu dµi toµn bé r·nh then . Sph.d=4 mm/ph : B­íc tiÕn trong 1 phót theo h­íng th¼ng ®øng ( H­íng trôc ) ®Ó c¾t hÕt chiÒu s©u r·nh then . Sp.d= 11,2 mm/ph : B­íc tiÕn däc trong 1 phót khi phay r·nh then . d = 14 mm : §­êng kÝnh dao phay . h = 5 mm : ChiÒu s©u cña then . VËy : To= ( phót ). + Phay r·nh then 14 ´ 9 ´50 : T­¬ng tù ta ®­îc : To= ( phót ). To(NC)= 6,5 + 4,7143 = 11,2143’ TP = 10% To = 0,1.11,2143’= 1,12143’. TPv = 11%To = 0,11.11,2143’ = 1,23357’. TTN = 5% To = 0,05.11,2143’ = 0,5607’. Thêi gian gia c«ng cña c¶ nguyªn c«ng : TNC = To + TP + TPV + TTN = 11,2143 + 1,12143 + 1,23357 + 0,5607 = 14,13 . TNC = 14,13’. II.7.8 : Nguyªn c«ng IX: Mµi trßn ngoµi Æ50 - L = 30 ; Æ49 - L = 35 mm Dïng ph­¬ng ph¸p mµi trßn ngoµi tiÕn dao ngang .Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : To= 1,25. .i + Mµi th« Æ50 : nc= 85vg/ph : Sè vßng quay cña ph«i trong 1 phót . h = 0,15 mm : L­îng d­ cña ph«i 1 phÝa . t = 0,006 mm/vg : §é s©u mµi - B­íc tiÕn ngang cña ®¸ theo ph­¬ng vu«ng gãc víi bÒ mÆt gia c«ng . VËy To(Th«) = 1,25.( phót) + Mµi th« Æ49 : To(Th«) = 1,25.( phót) . + Mµi tinh Æ50 : Víi t = 0,003 mm/vg ; nc= 170 vg/ph ; h = 0,1 mm. To(Tinh)=1,25. ( phót) . + Mµi tinh Æ49 : Víi t = 0,003 mm/vg ; nc= 170 vg/ph ; h = 0,1 mm. To(Tinh)=1,25. ( phót) . VËy To(ngang)= 0,7353 + 0,3676 + 0,4902 + 0,2451 = 1,8382 phót + Mµi trßn ngoµi tiÕn dao däc : Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : To= ( phót ) + Mµi th« Æ49 - L = 85 mm. nc = 85 vg/ph : Sè vßng quay cña ph«i trong 1 phót . Sc= ( 0,3 ¸ 0,7 ).B : B¶ng 5-55 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y B = 50 mm : ChiÒu réng cña ®¸ . LÊy Sc= 0,5.50 = 25 mm. L : chiÒu dµi hµnh tr×nh däc cña bµn m¸y L = l - ( 1 - m ) .B : Mµi tho¸t ®¸ ra 1 phÝa . l = 85 mm : ChiÒu dµi mµi cña chi tiÕt . m = ( 0,3 ¸ 0,5 ) mm : Kho¶ng tho¸t ®¸ ra ngoµi bÒ mÆt ngoµi . L = 85 - ( 1 - 0,5 ).50 = 60 mm. h = 0,15 mm : L­îng d­ cña ph«i 1 phÝa . t = 0,02 mm : §é s©u mµi . k = 1,3 : Mµi th«. VËy : To(Th«)= ( phót ) + Mµi th« Æ45 - L = 70 mm. Víi L = 45 mm. To(Th«)= ( phót ) +Mµi th« Æ49 L = 50 mm. Víi L = 25 mm. To(Th«)= ( phót ) 2.Mµi tinh + Mµi tinh Æ45 - L = 85 mm. nc = 170 vg/ph : Sè vßng quay cña ph«i trong 1 phót . Sc= ( 0,2 ¸ 0,2 ).B B¶ng 5-55 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y . B = 50 mm : ChiÒu réng cña ®¸ . LÊy Sc= 0,3.50 = 15 mm. L : chiÒu dµi hµnh tr×nh däc cña bµn m¸y L = l - ( 1 - m ) .B : Mµi tho¸t ®¸ ra 1 phÝa . l = 85 mm : ChiÒu dµi mµi cña chi tiÕt . m = ( 0,3 ¸ 0,5 ) mm : Kho¶ng tho¸t ®¸ ra ngoµi bÒ mÆt ngoµi . L = 85 - ( 1 - 0,5 ).50 = 60 mm. h = 0,1 mm : L­îng d­ cña ph«i 1 phÝa . t = 0,08 mm : §é s©u mµi . k = 1,5 : Mµi th«. To(Tinh)= ( phót ) + Mµi tinh Æ45 - L = 70 mm. To(Tinh)= ( phót ) + Mµi tinh Æ49 - L = 50 mm. To(Tinh)= ( phót ) Thêi gian c¬ b¶n cña mµi däc lµ : To(Doc) = 0,2735 + 0,2065 + 0,1147 + 0,4412 + 0,3308 + 0,1838 = 1,5505’. Thêi gian c¬ b¶n cña c¶ nguyªn c«ng lµ : To(NC)= 1,8382 + 1,5505 = 3,3887’. TP = 10% To = 0,1.3,3887’= 0,33887’. TPv = 11%To = 0,11.3,3887’ = 0,3389’. TTN = 5% To = 0,05.3,3887’ = 0,1694’. Thêi gian gia c«ng cña c¶ nguyªn c«ng : TNC = To + TP + TPV + TTN = 3,3887 + 0,33887 + 0,3389 + 0,1694 = 4,2698’ . TNC = 4,2698’. + Thêi gian hoµn thµnh chi tiÕt trôc lµ : TCT = 1,1752 + 1,6236 + 1,3514 + 1,1638 + 3,3264 + 14,13 + 7,1414 + 4,2698 = 36,6586 TCT = 36’40’’ . II.8 : ThiÕt kÕ ®å g¸ chuyªn dïng cho nguyªn c«ng VIII : Phay 2 r·nh then 14 ´ 9 ´70 vµ 14 ´ 9 ´50 + §Þnh vÞ : Dïng bÒ mÆt Æ49 ë hai ®Çu lµm chuÈn b»ng 2 khèi V ng¾n h¹n chÕ 4 bËc tù do .M¸ khèi V tú vµo 2 trôc h¹n chÕ 1 bËc tù do . + KÑp chÆt : KÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp kiÓu b¶n lÒ vitme ,®ai èc . H­íng lùc kÑp tõ trªn xuèng d­íi , ph­¬ng lùc kÑp vu«ng gãc víi bÒ mÆt gia c«ng . + TÝnh lùc kÑp khi phay : S¬ ®å lùc t¸c dông Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ bëi 2 mÆt trô Æ49 vµ mÆt bËc cña Æ49 vµ Æ50 : Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng cã d¹ng : Trong ®ã : D = 14 mm ( §­êng kÝnh dao phay ) Z = 2 r¨ng . S = 0,16 ( mm/vßng ). kMP= Víi n = 0,3 [ B¶ng 5 – 9 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ]. t = 0,5 mm. B = 14 mm ( ChiÒu réng phay ). n = 100 ( vßng/phót ). CP = 68,2 ; x = 0,86 ; y = 0,72 ; u = 1 ; q = 0,86 ; w = 0 . [ B¶ng 5-41 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ]. VËy : (N). + C¸c lùc thµnh phÇn kh¸c tÝnh nh­ sau : - Lùc h­íng kÝnh : PY= ( 0,2 ¸ 0,4 ) PZ= ( 0,2 ¸ 0,4 ) .150,8 = ( 30 ¸ 60 ) N. - Lùc ch¹y dao: PS= ( 0,3 ¸ 0,4 ) PZ= ( 0,3 ¸ 0,4 ) .150,8 = ( 45 ¸ 60 ) N. - Lùc vu«ng gãc víi lùc ch¹y dao PV= ( 0,85 ¸ 0,9 ) PZ= ( 0,85 ¸ 0,9) .150,8 = ( 128 ¸ 136 ) N. §Ó ®¬n gi¶n khi tÝnh lùc kÑp ta chØ cÇn tÝnh cho tr­êng hîp cã riªng lùc PS t¸c dông lªn chi tiÕt .Trong c¬ cÊu kÑp chÆt ph¶i t¹o ra lùc ma s¸t lín h¬n lùc c¾t PS. Tõ ph­¬ng tr×nh : W = k. víi f = 0,1 ; PS = 136 N. k : HÖ sè an toµn chung ®­îc tÝnh nh­ sau : k = k0 .k1 .k 2 .k3 .k4 .k5 .k6 k0 = 1,5 : HÖ sè an toµn cho tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp k1 = 1,2 : HÖ sè tÝnh ®Õn tr­êng hîp thay ®æi lùc c¾t . k2 = 1,5 : HÖ sè lùc c¾t t¨ng nªn khi dao bÞ mßn . k3 = 1,2 : HÖ sè t¨ng lùc c¾t khi gia c«ng gi¸n ®o¹n . k4 = 1,3 : HÖ sè tÝnh ®Õn sai sè cña c¬ cÊu kÑp chÆt khi kÑp chÆt b»ng tay . k5 = 1 : HÖ sè tÝnh ®Õn tr­êng hîp kÑp thuËn lîi cña c¬ cÊu kÑp . k6 = 1,5 : HÖ sè tÝnh ®Õn m« men lµm quay chi tiÕt .Tr­êng hîp ®Þnh vÞ trªn 2 phiÕn tú . k = 1,5 . 1,2 . 1,5 . 1,2 . 1,3 . 1. 1,5 = 6,318. VËy W = 6,318.136/0,2 = 4296 N . 4,TÝnh vµ chän ®­êng kÝnh bu l«ng , x¸c ®Þnh c¸c c¬ cÊu kh¸c cña ®å g¸ : + TÝnh vµ chän ®­êng kÝnh bu l«ng : + Ph­¬ng tr×nh m« men : SM = L.Q – 2.L.W = 0 Q = = 2.W = 2.4296 = 8592 N = 859,2 kg Tõ c«ng thøc : d ³ c. c = 1,4 ¸ 1,6 chän c = 1,5 ;[s] = 10 ( kg/mm2). VËy d ³ c. = 1,5. mm. Chän ®­êng kÝnh bu l«ng lµ Æ16 mm. + KÝch th­íc ®ßn kÑp : Thanh kÑp : Tõ B¶ng 8-30 sè tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã : L = 200 mm : ChiÒu dµi ®ßn kÑp . B =63 mm : chiÒu réng ®ßn kÑp . H = 32 mm : ChiÒu dµy ®ßn kÑp . + KÝch th­íc then dÉn h­íng ®å g¸ trªn m¸y phay : Gåm 2 then dÉn h­íng theo b¶ng 8-19 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã : B = 18 mm .ChiÒu réng thªn dÉn h­íng . H = 11 mm: ChiÒu cao thªn dÉn h­íng . L = 30 mm. ChiÒu dµi thªn dÉn h­íng . d = 6,6 mm : Lç b¾t vÝt ®Ó l¾p then dÉn vµo ®Õ g¸ . d1 = 11 mm : Lç ch×m ®Çu vÝt. h = 4mm : ChiÒu s©u cña lç ch×m ®Çu vÝt . + C÷ so dao : Dïng lo¹i c÷ so dao 2 mÆt . 5,TÝnh sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ cho kÝch th­íc 40- 0,1mm. Khi thiÕt kÕ ®å g¸ , do ®a sè c¸c sai sè ph©n bè theo quy luËt chuÈn vµ ph­¬ng cña chóng khã x¸c ®Þnh nªn ta dïng c«ng thøc sau ®Ó x¸c ®Þnh sai sè cho phÐp chÕ t¹o ®å g¸ : [ ect] = + Sai sè chuÈn : Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng 2 mÆt trô Æ49 ®­îc ®Æt trªn 2 khèi V ng¾n vµ 1 mÆt ®Çu cña khèi V tú lªn vai trôc h¹n chÕ 5 bËc tù do. theo b¶ng 19 ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y :ta cã c«ng thøc tÝnh sai sè chuÈn : mm. + Sai sè kÑp chÆt : Sai sè kÑp chÆt sinh ra do lùc kÑp chÆt cña ®å g¸ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : ek= ( Ymax - Ymin) . Cosa. a : Gãc hîp bëi gi÷a ph­¬ng cña lùc kÑp vµ ph­¬ng cña kÝch th­íc thùc hiÖn. Theo c«ng thøc trong tr­êng hîp nµy ph­¬ng lùc kÑp vu«ng gãc víi ph­¬ng cña kÝch th­íc thùc hiÖn nªn sai sè b»ng 0 : ek= 0. + Sai sè mßn :Sai sè mßn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc ; em=b. (mm). §èi víi phiÕn tú b = 0,3 ¸ 0,8 lÊy b = 0,5.Khi chuÈn tinh lµ khèi V. N = 448 :sè l­îng chi tiÕt ®­îc gia c«ng trªn ®å g¸ . em=b. = 0,5. = 10,5 (mm) = 0,0105 mm. + Sai sè ®iÒu chØnh : Sai sè sinh ra trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®å g¸ . Khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®å g¸ ta cã thÓ lÊy : e®c = ( 5 ¸ 10 ) mm lÊy e®c= 7 mm = 0,007 mm. + Sai sè g¸ ®Æt : Khi tÝnh to¸n ®å g¸ ta lÊy gi¸ trÞ sai sè g¸ ®Æt ®å g¸ cho phÐp : [eg®] = .d d = 0,15 – Dung sai cña nguyªn c«ng ®ang thùc hiÖn . [eg®] = .0,15 = 0,05 mm. VËy sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ lµ : [ ect] = mm. 6,§iÒu kiÖn kü thuËt cña ®å g¸ : + §é kh«ng song song cña t©m 2 khèi V vµ ®¸y ®å g¸ £ 0,023 mm trªn 100 mm chiÒu dµi . + §é kh«ng song song cuat t©m 2 khèi V vµ mÆt bªn then dÉn h­íng £ 0,023 mm trªn 100 mm chiÒu dµi . + §é kh«ng ph¼ng cña c¸c bÒ mÆt khèi V £ 0,023 mm trªn 100 mm chiÒu dµi . + BÒ mÆt lµm viÖc cña khèi V ®­îc nhiÖt luyÖn ®¹t HRC = 55 ¸ 60 . + BÒ mÆt lµm viÖc cña then dÉn h­íng ®­îc nhiÖt luyÖn ®¹t HRC = 40 ¸ 45 . 7,Thao t¸c vµ b¶o d­ìng ®å g¸ : + Thao t¸c : Dïng pa l¨ng ,cÈu ®Ó ®­a chi tiÕt ®Æt lªn ®å g¸ . KÑp chÆt chi tiÕt ,ch¹y dao tiÕn vµo c÷ so dao vµ tiÕn hµnh gia c«ng .Khi gia c«ng xong ch¹y dao ra khái chi tiÕt gia c«ng dõng m¸y ,níi láng bu l«ng ,rót ®ßn kÑp ra vµ cÈu chi tiÕt ra khái ®å g¸ . + B¶o d­ìng : QuÐt s¹ch ph«i vµ lau chïi , tra dÇu mì , b¶o d­ìng ®Òu sau mçi ca lµm viÖc .Trong qu¸ tr×nh gia c«ng ph¶i thao t¸c nhÑ nhµng tr¸nh va ®Ëp m¹nh vµo ®å g¸ lµm ®å g¸ bÞ biÕn d¹ng hay sai lÖch mÊt ®i ®é chÝnh x¸c cña ®å g¸ . Ch­¬ng III : C«ng nghÖ l¾p r¸p Trong ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y hiÖn nay ®· ¸p dông nhiÒu thµnh tùu khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn ®Ó naang cao n¨ng suÊt lao ®äng còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm .V× vËy muèn t¹o thµnh 1 s¶n phÈm hoµn chØnh th× c«ng nghÖ l¾p r¸p ®ãng vai trß quan träng , bëi v× c¸c chi tiÕt cÊu thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c cao vÉn ch­a ®ñ nã cßn phô thuéc vµo quy tr×nh c«ng nghÖ l¾p r¸p cã tiªn tiÕn vµ hîp lý hay kh«ng . L¾p r¸p lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh s¶n xuÊt trong ngµnh chÕ t¹o m¸y . Khèi l­îng lao ®äng cña giai ®o¹n nµy chiÕm kho¶ng 25 ¸ 35% khèi l­îng chung cña viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm .Ph­¬ng h­íng c¬ b¶n ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt cña qu¸ tr×nh l¾p r¸p lµ gi¶m nhÑ hoÆc tr¸nh söa l¾p , thiÕt kÕ quy tr×nh l¾p r¸p hîp lý , ¸p dông c¬ khÝ hãa vµ tù ®éng hãa qu¸ tr×nh l¾p r¸p . Mét ®èi t­îng l¾p phøc t¹p cÇn ®­îc chia nhá thµnh c¸c bé phËn , côm nhãm vµ c¸c chi tiÕt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh l¾p . Khi lËp s¬ ®å l¾p cÇn thiÕt ph¶i lùa chän chi tiÕt , nhãm hay bé phËn lµm c¬ së trong qu¸ tr×nh l¾p ®­îc gäi lµ chi tiÕt c¬ së . §Ó ®¬n gi¶n cho qu¸ tr×nh l¾p , víi mçi ®èi t­îng cÇn l¾p ( s¶n phÈm ,nhãm , côm ..) cÇn thµnh lËp mét s¬ ®å c«ng nghÖ l¾p .Ngoµi ra trªn s¬ ®å c«ng nghÖ l¾p cã thÓ ghi râ thªm mét sè néi dung c«ng nghÖ nh­ L hµn , t¸n , lµm s¹ch , b«i tr¬n .. Chän chi tiÕt vµ dông cô cho qu¸ tr×nh l¾p : S¶n phÈm m¸y ®Ëp bóa NPK lµ mét s¶n phÈm kh«ng qu¸ phøc t¹p trong qu¸ tr×nh l¾p . C¸c mèi l¾p ghÐp ®¬n thuÇn nh­ c¸c mèi l¾p chÆt th¸o ®­îc ( b¾t chÆt b»ng bu l«ng , ®ai èc ) ,c¸c mèi l¾p chÆt b»ng then vµ hai æ l¨n v× vËy trong qu¸ tr×nh l¾p ta chän c¸c dông cô l¾p th«ng th­êng v¹n n¨ng nh­ : cµ lª , má lÕt , bóa , kÝch vµ c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn c¬ khÝ th«ng th­êng nh­ : xe goßng , pa l¨ng , cÈu … Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh l¾p hai æ l¨n cña s¶n phÈm cÇn thiÕt ph¶i sö dông ®å g¸ chuyªn dïng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ chÝnh x¸c cña hai æ l¨n víi th©n æ ®ì . Trong qu¸ tr×nh l¾p s¶n phÈm cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra kü thuËt ®èi víi c¸c mèi l¾p ghÐp còng nh­ côm chi tiÕt cã yªu cÇu kü thuËt cao cô thÓ lµ : - Khi l¾p xong 2 æ l¨n ta cÇn kiÓm tra an toµn cña æ , cã thÓ dïng tay quay nhÑ xem æ cã tr¬n hay kh«ng hoÆc lµ dïng c¨n l¸ ®Ó kiÓm tra khe hë , cÇn thiÕt cã thÓ dïng ®ång hå so ®Ó kiÓm tra khe hë h­íng kÝnh vµ khe hë h­íng trôc . - Khi l¾p côm ®Üa ®éng vµo còng cÇn ph¶i kiÓm tra c¸c kho¶ng c¸ch yªu cÇu cña mÆt ®Çu ®Üa ®éng víi n¾p vá m¸y , kho¶ng c¸ch cña c¸c l¸ bóa víi th©n vá m¸y , ®ång thêi ph¶i kiÓm tra ®é c©n b»ng cña ®Üa ®éng cã ®¶m b¶o yªu cÇu ®Ó gi¶m rung ®éng cña m¸y trong qu¸ tr×nh lµm viÖc . Sau khi hoµn thµnh qu¸ tr×nh l¾p s¶n phÈm cÇn ®­îc tiÕn hµnh kiÓm tra tæng thÓ vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c bé phËn , chÊt l­îng cña c¸c mèi l¾p . C¸c dông cô dïng ®Ó kiÓm tra : KiÓn tra ®é ph¼ng ( th¼ng ) cña c¸c mÆt ph¼ng b»ng ni v« , ngoµi ra cã thÓ dïng mét sè dông cô kh¸c nh­ th­íc cÆp , th­íc l¸ …. ®Ó kiÓm tra c¸c yªu cÇu kh¸c cña s¶n phÈm .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án tốt nghiệp thiết kế máy đánh tơi NPK.DOC