Đồ án Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV

Lời mở đầu Trong quá trình phát triển đất nước, ngành công nghiệp đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là ngành công nghiệp điện. Điện năng đóng góp một phần không nhỏ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế và đời sống con người. Vì vậy chúng ta cần tổ chức, đào tạo một đội ngũ chuyên môn kỹ thuật cao nhằm đưa ngành năng lượng điện đạt tới sự hoàn thiện, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Sau những năm tháng được đào tạo ở Trường đại học Mỏ- Địa chất thuộc chuyên ngành Điện khí hóa. Em đã tiếp thu, học hỏi được những kiến thức thuộc chuyên ngành và đặc biệt sau thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế em đã được bộ môn giao cho đề tài tốt nghiệp: “ Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV” của Mỏ than Đèo Nai. Với sự giúp đỡ của thày, cô giáo trong bộ môn đặc biệt là sự dẫn dắt tận tình của thày giáo PGS. TS. Nguyên Anh Nghĩa đã giúp em hoàn thành bản đồ án. Bản đồ án của em bao gồm những nội dung chính sau: Phần I: tổng quan về Công ty than Đèo Nai. Chương 1: Cơ cấu tổ chức khai thác của công ty than Đèo Nai. Chương 2: Tình hình cung cấp điện của Công ty than Đèo Nai. Phần II: Chuyên đề bảo vệ rơle. Chương 3: Lý thuyết chung về bảo vệ rơle. Chương 4: Tính toán ngắn mạch. Chương 5: Tính toán chỉnh định bảo vệ rơle.

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2479 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gióp ®ì cña thµy, c« gi¸o trong bé m«n ®Æc biÖt lµ sù dÉn d¾t tËn t×nh cña thµy gi¸o PGS. TS. Nguyªn Anh NghÜa ®· gióp em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n. B¶n ®å ¸n cña em bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: PhÇn I: tæng quan vÒ C«ng ty than §Ìo Nai. Ch­¬ng 1: C¬ cÊu tæ chøc khai th¸c cña c«ng ty than §Ìo Nai. Ch­¬ng 2: T×nh h×nh cung cÊp ®iÖn cña C«ng ty than §Ìo Nai. PhÇn II: Chuyªn ®Ò b¶o vÖ r¬le. Ch­¬ng 3: Lý thuyÕt chung vÒ b¶o vÖ r¬le. Ch­¬ng 4: TÝnh to¸n ng¾n m¹ch. Ch­¬ng 5: TÝnh to¸n chØnh ®Þnh b¶o vÖ r¬le. Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, l­îng kiÕn chuyªn m«n cßn h¹n chÕ cho nªn b¶n ®å ¸n cña em kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÕu xãt, kÝnh mong nhËn ®­îc sù quan t©m, gãp ý cña thµy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Hµ néi ngµy 28/5/2005 Sinh viªn TrÇn §×nh Vinh PhÇn I: Tæng quan vÒ c«ng ty than §Ìo Nai Ch­¬ng 1 C¬ cÊu tæ chøc khai th¸c cña c«ng ty than §Ìo Nai §iÒu kiÖn tù nhiªn VÞ trÝ ®Þa lý Má than §Ìo Nai ®­îc qu¶n lý diÖn tÝch hµnh chÝnh 52,2km2, n»m trong giíi h¹n to¹ ®é: X: 25000+26600; Y:427200+429400. PhÝa B¾c ®­îc giíi h¹n bëi ®øt g·y A PhÝa Nam ®­îc giíi h¹n bëi ®øt g·y B PhÝa §«ng nam gi¸p víi má cäc s¸u PhÝa §«ng b¾c gi¸p víi má Cao S¬n PhÝa T©y gi¸p víi khu Lé TrÝ- Má Thèng nhÊt §Æc ®iÓm ®Þa h×nh §Þa h×nh khu má kh«ng cßn nguyªn thñy n÷a mµ ®· bÞ khai ®µo ë hÇu hÕt c¸c khu vùc. §Þa h×nh cao nhÊt ë phÝa B¾c vµ phÝa t©y +370m, phÝa nam lµ +275,7m, phÝa §«ng lµ 157,5m. §Þa h×nh thÊp nhÊt øng víi ®¸y má vµ thÊp dÇn tõ t©y sang §«ng. §Æc ®iÓm khÝ hËu. Khu má n»m trong vïng than CÈm Ph¶ nªn khÝ hËu khu má mang tÝnh chÊt chung lµ nhiÖt ®íi giã mïa. Mïa m­a tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10, mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. NhiÖt ®é kh«ng khÝ hµng th¸ng thay ®æi tõ 11,80c+32,60c, trung b×nh tõ 23 ®Õn 250c. L­îng m­a hµng n¨m thay ®æi tõ 1106,68mm ®Õn 2834,7mm trung b×nh lµ 2040mm, l­îng m­a ph©n phèi hµng th¸ng kh«ng ®Òu. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt. Uèn nÕp Má §Ìo Nai cã 2 nÕp uèn chÝnh lµ nÕp låi trung t©m vµ nÕp lâm phÝa nam NÕp låi trung t©m: cã trôc ch¹y theo h­íng TN-§B, gãc dèc cña hai c¸nh thay ®æi tõ 30o+40o, hai c¸nh cña nÕp låi bÞ chÆn bëi ®øt g·y A2 ë phÝa B¾c vµ ®øt gÇu A3 ë phÝa Nam. NÕp lâm phÝa Nam: (NÕp lâm c«ng tr­êng chÝnh) Trôc cña nÕp lâm ch¹y theo ph­¬ng gÇn vÜ tuyÕn vµ bÞ chÆn bëi ®øt g·y K, C¸nh phÝa Nam cã ®é dèc trung b×nh 200+300. C¸nh phÝa B¾c cã ®é dèc trung b×nh 350+400, nÕp lâm më réng vÒ phÝa §«ng vµ bÞ chÆn bëi ®øt g·y K. §øt g·y C¸c ®øt g·y ®­îc chia thµnh hai hÖ thèng chÝnh HÖ thèng ph¸t triÓn theo ph­¬ng kinh tuyÕn vµ hÖ thèng ph¸t triÓn theo ph­¬ng vÜ tuyÕn. HÖ thèng ®øt g·y theo ph­¬ng kinh tuyÕn: §øt g·y nghÞch K: ë phÝa ®«ng má lµ ranh giíi ph©n chia má §Ìo Nai vµ Cäc S¸u §øt g·y nghÞch : ë phÝa t©y khu má, mÆt tr­ît c¾m t©y víi gãc dèc 75+ 800, biªn ®é dÞch chuyÓn kho¶ng 100m, ®íi huû ho¹i kho¶ng 10m. §øt g·y thuËn A4: mÆt tr­ît ®øt g·y c¾m ®«ng víi gãc dèc c¾m ®«ng 75+ 800. Biªn ®« dÞch chuyÓn nhá kho¶ng vµi chôc mÐt. §øt g·y thuËnA1: ë phÝa T©y khu má. MÆt tr­ît ®øt g·y c¾m T©y víi gãc dèc 800, biªn ®é dÞch chuyÓn kho¶ng 100m. §øt g·y A1 ®­îc kÐo dµi thªm mét ®o¹n vÒ phÝa Nam kho¶ng 50m. (so víi b¸o c¸o n¨m 1990) HÖ thèng ®øt g·y theo ph­¬ng vÜ tuyÕn: §øt g·y nghÞch B-B: Lµ ranh giíi phÝa Nam cña má, mÆt tr­ît ®øt g·y c¾m B¾c víi gãc dèc 50+600, biªn ®é dÞch chuyÓn kho¶ng 200m, ë ph¹m vi Nam moong ®øt g·y B-B lïi xuèng phÝa Nam kho¶ng 50+70m (so víi b¸o c¸o ®Þa chÊt n¨m 1990) §øt g·y nghÞch A3: N»m ë trung t©m má, mÆt tr­ît ®øt g·y c¾m t©y víi gãc dèc 70+ 800, biªn ®é dÞch chuyªn 200+250m. §øt g·y nghÞch A2: N»m phÝa b¾c ®øt gÉy A3, mÆt tr­ît ®øt gÉy c¾m B¾c víi gãc dèc 70+ 800, biªn ®é dÞch chuyÓn vµi tr¨m mÐt. §øt g·y thuËn AS1: N»m ë phÝa B¾c khu vØa chÝnh, mÆt tr­ît ®øt g·y c¾m B¾c- T©y b¾c víi gãc dèc70+800. C«ng nghÖ khai th¸c, tæ chøc vµ qu¶n lý xÝ nghiÖp. C«ng nghÖ khai th¸c. Quy tr×nh khai th¸c cña C«ng ty than §Ìo Nai ®­îc tr×nh bµy nh­ h×nh vÏ. C«ng ty than §Ìo Nai víi c«ng nghÖ khai th¸c than hiÖn ®ang ¸p dông lµ t­¬ng ®èi hîp lý. Song còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn mét sè kh©u trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ nh­: - §Çu t­ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt vµo hai kh©u khoan næ vµ bèc xóc ®Ó h¹n chÕ ®­îc khoan næ bèc xóc l¹i lÇn hai v×: + Khoan næ lµ kh©u ®Çu tiªn trong c«ng nghÖ khai th¸c, nÕu quan t©m qu¶n lý ®Çu t­ kü thuËt tèt c«ng ®o¹n khoan sÏ tiÕt kiÖm ®­îc thuèc næ ( thuèc næ lµ nguyªn liÖu cã gi¸ trÞ ®¾t nhÊt trong chi phÝ gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm) vµ ®¶m b¶o cho c«ng ®o¹n næ m×n kÞp thêi tr¸nh ®­îc sù tæn thÊt mÐt khoan (do bÞ vïi lÊp ). MÆt kh¸c ®¹t ®uîc chØ tiªu chÊt l­îng vµ hÖ sè në rêi cña ®Êt ®¸ gióp cho kh©u bèc xóc ®¹t hiÖu qu¶ cao tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ v­íng ch©n, ®ãng cöa tÇng dÉn ®Õn ph¶i sö lý khoan næ l¹i lÇn hai g©y tèn kÐm vÒ kinh tÕ. - S¶n phÈm cña má lµ than, song chñng lo¹i chÊt l­îng l¹i ®a d¹ng. Trong ®ã cã nh÷ng chñng lo¹i kh«ng thÓ dïng thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó gia c«ng chÕ biÕn ®­îc mµ ph¶i sö dông chñ yÕu c«ng nghÖ nhÆt tay. Do vËy ngoµi viÖc ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÝnh, má cÇn ph¶i thùc sù quan t©m ®Õn s¾p xÕp l¹i lao ®éng, ®Çu t­ c«ng cô vµ ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng, thùc sù quan t©m ®Õn c«ng nghÖ pha trén, thu håi triÖt ®Ó nguån than côc, nh»m lµm tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi nguyªn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng doanh thu cho má. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc qu¶n lý cña xÝ nghiÖp Ph­¬ng ph¸p tæ chøc. C«ng ty than §Ìo Nai lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt than lín víi sè l­îng c«ng nh©n viªn hiÖn nay lµ 3.596 ng­êi. Do ®Æc thï kh¸ phøc t¹p vÒ c«ng viÖc do vËy ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý míi, má th­êng xuyªn s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y víi nhiÖm vô cña tõng phßng ban, ph©n x­ëng theo m« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn- chøc n¨ng chia thµnh hai cÊp. - CÊp doanh nghiÖp - CÊp c«ng tr­êng, ph©n x­ëng, ®éi xe. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng quyÒn lùc cña doanh nghiÖp ®­îc tËp trung vµo Gi¸m ®èc má lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ c«ng tr­êng ph©n x­ëng, c¸c khèi phßng ban kü thuËt, nghiÖp vô chØ nhËn mÖnh lÖnh s¶n xuÊt tõ Gi¸m ®èc vµ cã nhiÖm vô h­íng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn mÖnh lÖnh ®ång thêi ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh ®Ó b¸o c¸o Gi¸m ®èc vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn c«ng tr­êng, ph©n x­ëng. - C«ng tr­êng khoan næ: Sau khi nhËn ®­îc hé chiÕu khoan næ cña phßng kü thuËt khai th¸c má, c«ng tr­êng ®­a m¸y khoan vµo vÞ trÝ khai tr­êng ®Ó khoan s©u vµo lßng ®Êt thµnh nh÷ng lç khoan cã chiÒu s©u tõ 10 - 20 m, tuú theo ®é cøng cña ®Êt ®¸. Sau khi cã hé chiÕu næ th× n¹p thuèc næ m×n b¾n t¬i ®Êt ®¸. - C«ng tr­êng xóc: Qu¶n lý toµn bé thݪt bÞ xóc ®iÖn ( 4,6 - 5m3), xóc thuû lùc, xóc lèp, xóc lËt cã nhiÖm vô ®µo më vØa, xóc t¶i ®Êt ®¸ lªn xe «t«. - ChÝn ®éi xe «t«: Xe cã träng t¶i tõ ( 10-:- 40TÊn ) c¸c ®éi xe nµy cã nhiÖm vô vËn chuyÓn ®Êt ®¸ vµ than. - C«ng tr­êng b¨ng gåm hai hÖ thèng: + C«ng tr­êng b¨ng t¶i: NhËn than tõ «t« xuèng ®­a vµo sµng lµm phÈm chÊt ph©n lo¹i côc, c¸m, sau ®ã dïng hÖ thèng b¨ng t¶i xuèng m¸ng ga, rãt xuèng wag«ng giao cho xÝ nghiÖp TT Cöa ¤ng. + C«ng tr­êng b¨ng sµng: NhËn than cÊp liÖu tõ «t« ®æ xuèng ®­a vµo sµng vµ t¶i xuèng cuèi b¨ng ®Ó «t« chuyÓn ra c¶ng Vòng §ôc, tiªu thô trong n­íc. - C«ng tr­êng than thñ c«ng. Dïng lùc l­¬ng lao ®éng thñ c«ng ®Ó tËn thu than t¹i c¸c vØa kÑp vµ gia c«ng c¸c lo¹i than côc trong kho ®Ó thµnh than côc xuÊt khÈu 3A côc 4A giao qua XÝ nghiÖp TuyÓn than Cöa ¤ng . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: - Gi¸m ®èc doanh nghiÖp: Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt cña C«ng ty tr­íc Tæng c«ng ty vµ Nhµ N­íc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt trong má. - 4 phã gi¸m ®èc lµ nh÷ng ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ tõng bé phËn chuyªn m«n nghiÖp vô: + Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt ; + Phã gi¸m ®èc kü thuËt ; + Phã gi¸m ®èc C¬ ®iÖn- vËn t¶i ; + Phã gi¸m ®èc ®êi sèng kinh tÕ. - 17 phßng ban chøc n¨ng ®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc cô thÓ d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc. + Phßng tæ chøc ®µo t¹o: Gióp Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¬ b¶n trong doanh nghiÖp, chuÈn bÞ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt. + Phßng kÕ ho¹ch: Tham m­u gióp cho Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt, tæ chøc x©y dùng cña xÝ nghiÖp theo c¸c kú: ng¾n - trung - dµi h¹n. + Phßng kÕ to¸n thèng kª: Gióp gi¸m ®èc vÒ viÖc qu¶n lý, sö dông vèn vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n thèng kª, h¹ch to¸n s¶n xuÊt cña má trong s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng vËt t­: Gióp Gi¸m ®èc trong c«ng viÖc cung øng vËt t­ vµ qu¶n lý vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt. + C¸c phßng kü thuËt: Khai th¸c - VËn t¶i - C¬ ®iÖn - Tr¾c ®Þa - §Þa chÊt: Gióp Gi¸m ®èc tæ chøc qu¶n lý kü thuËt, thiÕt bÞ m¸y mãc, x©y dùng c¸n bé vµ ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. + Phßng KCS: Gióp Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c¸c mÆt hµng b¶o ®¶m cho c«ng t¸c tiªu thô, b¶o ®¶m hoµn thµnh kÕ ho¹ch. + Phßng b¶o vÖ: Gióp Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c an ninh trËt tù trong khai tr­êng s¶n xuÊt. B¶o vÖ thiÕt bÞ m¸y mãc, an toµn cho s¶n xuÊt vµ ng­êi lao ®éng. + Phßng y tÕ: Gióp gi¸m ®èc ch¨m sãc søc kháe cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng t¸c c¬ giíi ho¸. Khai th¸c. §Ó khai th¸c ®­îc than d­íi lßng ®Êt cã ®é r¾n cøng tõ F8-F13 C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh dïng khoan ®Ó khoan s©u vµo lßng ®Êt víi ®é s©u tõ 10-20m sau ®ã n¹p thuèc næ xuèng c¸c lç khoan ®Ó næ m×n. Khi næ m×n xong ®Êt ®¸ vì vôn ra sau ®ã dïng m¸y xóc xóc ®Êt ®¸ lªn «t« vËn t¶i cì lín (27-40 tÊn) chë ra b·i th¶i ®æ. Bèc xóc. Do c«ng tr­êng xóc ®¶m nhËn, Má sö dông 15 m¸y xóc lo¹i ЭKГ-5A, ЭKГ-4,6b,vµ 5 m¸y xóc thñy lùc gÇu ng­îc lo¹i PC-450, PC-750. VËn chuyÓn. Má sö dông 6 ®éi xe benlaz ®Ó vËn chuyÓn ®Êt ®¸ tõ g­¬ng khai th¸c ra b·i th¶i,vËn chuyÓn than s¹ch, than nguyªn khai ra tuyÕn b¨ng sµng vµ b¨ng t¶i. Ngoµi ra cßn 2 ®éi xe trung xa ®Ó vËn chuyÓn than tËn thu, than xuÊt khÈu. ViÖc vËn chuyÓn than tõ b·i chøa than ®Õn m¸ng ga do hÖ thèng b¨ng t¶i gåm 2 tuyÕn b¨ng: +TuyÕn b¨ng t¶i thø nhÊt §Ìo Nai-Dèc Th«ng: Dµi 2km gåm 13 b¨ng m¸ng cña Ba Lan lo¹i PTG-50/1000, vËn chuyÒn than nguyªn khai tõ má xuèng m¸ng ga ®­êng s¾t ®Ó chuyÓn ra Cöa ¤ng. +TuyÕn b¨ng thø 2:Cã chiÒu dµi 600m, lo¹i PTG-500/800 gåm 4 b¨ng vËn chuyÓn than xuèng mÆt b»ng. C«ng t¸c tho¸t n­íc. §Ó tho¸t n­íc cho má, sö dông ph­¬ng ph¸p tho¸t n­íc hçn hîp bao gåm: +§­êng lß tho¸t n­íc cho trô b¾c vµ moong khai th¸c (tõ ®é cao 25¸185m) +HÖ thèng m­¬ng m¸ng hµo y; +HÖ thèng m­¬ng m¸ng phÝa ®«ng. Ch­¬ng II T×nh h×nh cung cÊp ®iÖn cña c«ng ty than ®Ìo nai Nguån cung cÊp ®iÖn cña C«ng ty than §Ìo Nai Tr¹m biÕn ¸p 35/6,3 kV cña C«ng ty than §Ìo Nai ®­îc cung cÊp ®iÖn tõ nguån ®iÖn cña §iÖn lùc Qu¶ng Ninh, ®­êng d©y 35 kV tõ tr¹m c¾t Cäc 4 vµo tr¹m biÕn ¸p 35/6,3 kV §Ìo nai sö dông d©y nh«m AC95 cã chiÒu dµi tuyÕn lµ 2,580 km bao gåm 24 cét, nguån cÊp 35 kV cho tr¹m Cäc 4 tõ ®­êng d©y 35 kV- 376. Toµn bé c¸c ®­êng d©y vµ thiÕt bÞ 35 kV vµo ®Õn cÇu dao P do ®iÖn lùc Qu¶ng Ninh qu¶n lý. Tr¹m biÕn ¸p trung gian 35/6kV §Ìo Nai. S¬ ®å nguyªn lý tr¹m 35/6kV. S¬ ®å cung cÊp ®iÖn tr¹m biÕn ¸p 35/6kV ®­îc giíi thiÖu trªn h×nh 2-1. Tr¹m biÕn ¸p 35/6,3 kV cña C«ng ty than §Ìo Nai ®­îc l¾p ®Æt vµ ®­a vµo vËn hµnh tõ n¨m 1987. Tr¹m cã nhiÖm vô cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty. Tr¹m ®­îc l¾p ®Æt trªn mÆt b»ng cã ®é cao (+195 m) so víi mùc n­íc biÓn, víi diÖn tÝch 810 m2 (30 m x 27 m), xung quanh tr¹m khu vùc nhµ vËn hµnh vµ n¬i ®Æt thiÕt bÞ cã t­êng rµo s¾t bao bäc. PhÝa tr­íc tr¹m cã cæng chÝnh, phÝa sau cã cæng phô (c¸c cæng nµy chØ më khi cÇn cho xe « t« vµ cÇn trôc vµo trong tr¹m). Bªn c¹nh cæng chÝnh cã cöa nhá cho ng­êi ®i bé ®i ra vµo tr¹m hµng ngµy. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn lùc trong tr¹m. C¸c thiÕt bÞ trong tr¹m ®­îc l¾p ®Æt ë 2 khu vùc: - S©n tr¹m: PhÝa Nam tr¹m ®­îc l¾p ®Æt 3 cÇu dao c¸ch ly 35 kV, 3 van phãng sÐt 35 kV, 1 biÕn ¸p HOM 35 vµ 3 biÕn ¸p ZHOM-35 cã kÌm theo 3 cÇu ch× b¶o vÖ, 2 m¸y c¾t dÇu 35 kV, 2 m¸y biÕn dßng TI 75/5A, 2 m¸y biÕn ¸p 35/6,3 kV-3200 kVA, vµ 4 cét thu l«i. C¸c th«ng sè cña m¸y biÕn ¸p ®­îc giíi thiÖu trong b¶ng 2-1. B¶ng 2-1 M· hiÖu Tæ ®Êu d©y U®m, kV S®m, kVA Pkt kW Pnm kW UN,% I0, % S¬ cÊp Thø cÊp BAD 3200-35/6,3 Y/∆ 35 6,3 3200 5,4 29,5 7,5 4,5 BAD 3200-35/6,3 Y/∆ 35 6,3 3200 5,4 29,5 7,6 4,5 Hai m¸y biÕn ¸p 35/6,3- 3200, lÊy ®iÖn tõ ®­êng d©y 35 kV qua 2 m¸y c¾t dÇu m· hiÖu DW1- 35DTH, 2cÇu dao c¸ch ly m· hiÖu GW- 35§TH, 2 m¸y biÕn dßng BI 75/5A, 1 cÇu dao c¸ch ly tæng PLHF-35. Th«ng sè kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn phÝa 35kV ®­îc giíi thiÖu trong b¶ng 2-2. TT Tªn gäi, ký tù Ký hiÖu trªn s¬ ®å Th«ng sè c¬ b¶n VÞ trÝ l¾p ®Æt S®m (kVA) U®m (kV) I®m (A) 1 CÇu dao c¸ch ly PLHF- 35 P _ 35 200 Thanh c¸i 35 2 Chèng sÐt van NZ NZ- 35 _ 35 _ Thanh c¸i 35 3 Cuén kh¸ng K _ 35 _ Thanh c¸i 35 4 CÇu dao c¸ch ly GW- 35§TH P2 _ 35 600 Ph©n ®o¹n 2 5 M¸y c¾t dÇu DW- 35DTH B3 _ 35 600 Ph©n ®o¹n 2 6 M¸y biÕn ¸p 3 pha BAD 35/6 T2 3200 35 293,2 Ph©n ®o¹n 2 7 CÇu dao c¸ch ly GW- 35§TH P1 _ 35 600 Ph©n ®o¹n 1 8 M¸y c¾t dÇu DW- 35DTH B1 _ 35 600 Ph©n ®o¹n 1 9 M¸y biÕn ¸p 3 pha BAD 35/6 T1 3200 35 293,2 Ph©n ®o¹n 2 10 BiÕn dßng l­íi 35 BI- 35-75/5 _ 35 _ Thanh c¸i 35 11 BiÕn thÕ n«m HOM- 35 _ 35 Thanh c¸i 35 12 M¸y biÕn thÕ tù dïng 35 ZHOM- 35 _ 35 Thanh c¸i 35 - Nhµ tr¹m: L¾p ®Æt c¸c tñ ph©n phèi ®iÖn 6,3 kV ®ã lµ: 1 tñ ®o l­êng dïng ®Ó ®o l­êng vµ b¶o vÖ phÝa 35 kV, 1tñ biÕn ¸p tù dïng, 3 tñ bï ®Ó bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng, 1 tñ dù phßng, 6 tñ khëi hµnh, hÖ thèng thanh c¸i 6,3 kV, phÝa sau nhµ cã hÖ thèng xµ ®ì sø ®Ó ®­a ®iÖn 6,3 kV ra c¸c khëi hµnh, phÝa d­íi xµ cã l¾p c¸c van phãng sÐt 6,3 kV. Tñ sè 1 lµ tñ ®o l­êng, b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn m¸y c¾t phÝa 35kV (ký hiÖu trªn s¬ ®å lµ DL35). Tñ sè 2 lµ tñ tù dïng bao gåm 2 m¸y biÕn ¸p th«ng sè cña 2 MBA ®­îc giíi thiÖu trong b¶ng 2-3. B¶ng 2-3 tt M· hiÖu Th«ng sè c¬ b¶n S®m (KVA) U®m(KV) I®m (A) 1 40KVA- 6/0,4 KV 40 6 3,8 2 HTMИ 630VA- 6/ 0,1 0,63 6 _ Tñ sè 3, 6, 8, 10, 12, 13. lµ c¸c tñ khëi hµnh cung cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i. Tñ sè 4, 7 vµ 11 lµ c¸c tñ bï ®Ó bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng 480KVAr. M· hiÖu cña tô bï lµ KC2 – 6,3- 34- 3T, c«ng suÊt 34KVAr. Sè l­îng tô ë mçi tñ lµ: Tñ sè 5 vµ sè 10 lµ hai tñ ®Çu vµo. Tñ sè 9 lµ tñ ph©n ®o¹n trong ®ã cã cÇu dao liªn l¹c m· hiÖu PH 600-6. Tñ sè 12 lµ tñ dù phßng. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn phÝa 6kV ®­îc giíi thiÖu trong b¶ng 2-4. B¶ng 2-4 STT Tªn thiÕt bÞ M· hiÖu 1 M¸y c¾t tñ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. HF515- 10M 600- 350/11 2 Van phãng sÐt FS2- 6 3 CÇu dao c¸ch ly PH 600- 6 4 M¸y biÕn dßng ®Çu vµo sè 1 vµ sè 2 IFZL- 10 TH 300/6 5 M¸y c¾t tñ 11,12,13,14,15. BK3- M10- Y2- 630 6 BiÕn dßng 6kV ®Çu ra c¸c khëi hµnh TOΛ10YT2.1 200/5 7 BiÕn ¸p ®iÒu khiÓn tñ tù dïng HTMИ 630VA- 6/ 0,1kV 40kVA- 6/0,4 kV 8 BiÕn ¸p ®iÒu khiÓn tñ ph©n ®o¹n HTMИ 630kVA-6/ 0,1 M¹ng ®iÖn 6KV. S¬ ®å nguyªn lý c¸c phô t¶i phÝa 6 kV ®­îc giíi thiÖu trong h×nh 2-2. Má than §Ìo Nai lµ mét má lé thiªn, do ®Æc thï cña khu vùc khai th¸c lu«n thay ®æi theo thêi gian, nªn c¸c phô t¶i khai th¸c còng thay ®æi theo, do vËy m¹ng ®iÖn cña má ®­îc chia thµnh 2 phÇn nh­ sau: PhÇn cè ®Þnh: ®­êng d©y cè ®Þnh tõ tr¹m 35/6 tíi c¸c tr¹m ph©n phèi trung t©m. PhÇn di ®éng: lµ ®­êng d©y tõ tr¹m ph©n phèi trung t©m tíi c¸c phô t¶i, th­êng xuyªn thay ®æi theo tiÕn ®é khai th¸c. C¸c thiÕt bÞ phô t¶i 6kV. C¸c thiÕt bÞ m¸y xóc. Th«ng sè kü thuËt cña c¸c ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh cho m¸y xóc sö dông ®iÖn ¸p 6kV. §­îc thèng kª trong b¶ng 2-5. B¶ng 2-5 M· hiÖu U®m (KV) I®m (A) n v/ phót cosφ η% P®m (KW) Sè l­îng ЭKΓ-5A 6 28,7 1480 0,91 93 250 8 ЭKΓ- 4,6Б 6 28,7 1480 0,91 93 250 7 C¸c th«ng sè cña MBA phÝa 6kV. Th«ng sè cña MBA ®­îc thèng kª trong b¶ng 2-6. B¶ng 2-6. Sè khëi hµnh Tªn phô t¶i C«ng suÊt VÞ trÝ l¾p ®Æt Sè l­îng Th«ng sè cña ®­êng d©y cung cÊp M· hiÖu ChiÒu dµi,m Khëi hµnh sè 3 MBA 630KVA Tñ cao thÕ B5 vµ tr¹m trän bé BT1 2 AC50 2500 560 kVA Tr¹m trän bé BT2 1 180 kVA Tñ sè 40 1 40 kVA Tñ sè 49 1 25 kVA Tñ sè 42 1 Khëi hµnh sè 6 MBA 630 kVA Tñ sè 17 1 AC50 1300 560 kVA Tñ sè 24 1 320 kVA Tñ sè 29 1 40 kVA Tñ sè 43 1 Khëi hµnh 8 MBA 560 kVA Tñ sè 9 1 AC50 1200 250 kVA Tñ sè 28 1 40 kVA Tñ sè 46 1 Khëi hµnh 10 MBA 560 kVA Tñ sè 4 1 AC50 720 Khëi hµnh 12 MBA 320 kVA Tram T 1 AC50 1500 100 kVA Tñ sè 47 1 Khëi hµnh 13 MBA 560 kVA Tñ sè 8 vµ tñ sè 16 2 AC50 1700 100 kVA Ba vi vµ tñ 51 2 315 kVA Tñ sè 2 1 250 kVA Tr¹m T 1 85 kVA Tñ 44 1 40 kVA Tñ 48 1 25 kVA Tñ sè 50 1 Tæng hîp phô t¶i ®iÖn phÝa 6kV ®­îc thèng kª trong b¶ng 2-8. B¶ng 2-8 Khëi hµnh Tªn phô t¶i C«ng suÊt ®Þnh møc SL kyc cosj tgj SPtt (kW) SQtt (kVAr) P®m S®m BA-KV188 180 1 0,6 0,65 1,16 70,2 81,4 KH-3 BA-§®­êng170 40 1 0,6 0,65 1,16 15,6 18,1 BA-Kho 125 25 1 0,6 0,65 1,16 9,75 11,31 BA-BT¶i 1,2 630 2 0,6 0,65 1,16 491,4 570,02 BA-BT¶i 3 560 1 0,6 0,65 1,16 218,4 253,3 Tæng 1435 6 805,35 934,13 KH-6 BA- C271 630 1 0,6 0,65 1,16 245,7 285 BA-B¬m Hµo2K 320 1 0,6 0,65 1,16 124,8 144,8 BA-§§ 178 40 1 0,6 0,65 1,16 15,6 18,096 ЭKГ-5A 250 3 0,5 0,65 1,16 375 435 BA-C.151 560 1 0,6 0,65 1,16 218,4 253,34 ЭKГ- 4,6Б 250 2 0,5 0,65 1,16 250 290 Tæng 1550 9 1229,5 1426,2 KH-8 BA- kho 93 40 1 0,6 0,65 1,16 15,6 18 BA-CK cÇu®­êng 250 1 0,6 0,65 1,16 97,5 133,1 BA-C.274 560 1 0,6 0,65 1,16 218,4 253,3 ЭKГ-4,6Б 250 2 0,5 0,65 1,16 250 290 ЭKГ- 5A 250 1 0,5 0,65 1,16 125 145 Tæng 850 6 706,4 819,4 KH-12 BA-PXC§ 320 1 0,6 0,65 1,16 124,8 144,8 BA-Khoan,Xóc 100 1 0,6 0,65 1,16 39 45,24 ЭKГ -5A 250 420 2 0,5 0,65 1,16 250 290 Tæng 4 413,8 480 KH-13 BA-PXSC ¤T¤ 315 1 0,6 0,65 1,16 122,85 142,5 BA –Trôc 27 85 1 0,6 0,65 1,16 33,15 38,45 BA B¨ng sµng 250 1 0,6 0,65 1,16 97,5 108,5 BA-Viba 100 1 0,6 0,65 1,16 39 45,24 BA-§ §­êng 360 25 1 0,6 0,65 1,16 9,75 11,31 BA-C100, C452 560 2 0,6 0,65 1,16 436,8 506,7 BA- § § 235 40 1 0,6 0,65 1,16 15,6 18 BA- Ba Ra 100 1 0,6 0,65 1,16 39 45,24 ЭKГ -5A 250 2 0,6 0,65 1,16 250 290 ЭKГ -4,6b 250 3 0,5 0,65 1,16 375 435 Tæng 1475 14 1418,6 1645,6 -§Ó ®¸nh gi¸ phô t¶i tÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p nµy ta ph©n thµnh 2 nhãm phô t¶i (M¸y biÕn ¸p vµ M¸y xóc). +M¸y biÕn ¸p; Ptt = kyc.cosφ.ΣS®m Qtt = kyc.tgφ +Nhãm m¸y xóc Ptt = kyc. ΣP®m Qtt = Ptt.tgφ Tõ b¶ng 2-13 ta x¸c ®Þnh c«ng suÊt tÝnh to¸n cña tr¹m biÕn ¸p chÝnh: Ptt =4573,65 (kW) Qtt =5305,4 (kVAr) (kVA) kc® =0,8¸0,85 :HÖ sè trïng cùc ®¹i VËy hÖ sè mang t¶i cña tr¹m biÕn ¸p: KÕt luËn: ViÖc ®¸nh gi¸ phô t¶i cña má than §Ìo Nai theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè yªu cÇu lµ rÊt lín vµ nÕu nh­ lµm viÖc víi c¸c phô t¶i nµy th× hai m¸y biÕn ¸p ®ã ph¶i lµm viÖc hÕt c«ng suÊt . Tuy nhiªn hiÖn nay thùc tÕ s¶n xuÊt ë má kh«ng sö dông hÕt c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ. C¸c hÖ thèng b¶o vÖ vµ ®o l­êng. B¶o vÖ so lÖch däc m¸y biÕn ¸p : ë h×nh thøc b¶o vÖ nµy, dïng r¬le so lÖch däc m· hiÖu PHT – 565, lµm viÖc theo nguyªn t¾c so s¸nh dßng ®iÖn ë ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña phÇn tö ®­îc b¶o vÖ. ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng ng­êi ta chØnh ®Þnh dßng ®iÖn ®i vµo r¬le phÝa ®Çu ra vµ ®Çu vµo b»ng nhau, do ®ã r¬le kh«ng t¸c ®éng. Khi sù cè trong vïng b¶o vÖ lµm xuÊt hiÖn sai lÖch gi÷a dßng ®iÖn ®Çu vµo vµ ®Çu ra, do ®ã cã dßng ®iÖn ®i vµo r¬le lín h¬n gi¸ trÞ chØnh ®Þnh, hÖ thèng b¶o vÖ so lÖch däc sÏ t¸c ®éng tøc thêi c¾t vïng sù cè ra khái l­íi ®iÖn. B¶o vÖ qu¸ t¶i vµ ng¾n m¹ch. ë ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, dßng ®iÖn qua r¬le nhá h¬n gi¸ trÞ chØnh ®Þnh, b¶o vÖ kh«ng t¸c ®éng. Khi sù cè ng¾n m¹ch hoÆc qu¸ t¶i nÆng trong vïng b¶o vÖ, dßng ®iÖn qua r¬le lín h¬n gi¸ trÞ chØnh ®Þnh, b¶o vÖ t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t, lo¹i vïng sù cè ra khái l­íi ®iÖn. §Ó b¶o vÖ phÝa 35KV sö dông r¬le dßng ®iÖn lo¹i 1PT, 2PT ,r¬le trung gian 1pΠ, 2PΠ vµ r¬le tÝn hiÖu PY. Khi cã sù cè ng¾n m¹ch hoÆc qu¸ t¶i c¸c r¬le sÏ t¸c ®éng b¸o tÝn hiÖu c¾t m¸y c¾t DW1- 35DTH 150/5 35KV-600A lo¹i trõ sù cè. §Ó b¶o vÖ phÝa 6kV sö dông r¬le dßng ®iÖn PT, r¬le trung gian PΠ,r¬le tÝn hiÖu PY, r¬le thêi gian. Khi cã tÝn hiÖu sù cè r¬le sÏ t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t HF515- 10M- 600- 350/11 hoÆc m¸y c¾t BK3- M10- Y2- 630 ®Æt t¹i c¸c khëi hµnh, lo¹i trõ sù cè. B¶o vÖ b»ng r¬le khÝ. R¬le khÝ lo¹i BT- 43- 66, ®­îc ®Æt ë èng nèi tõ thïng dÇu ®Õn b×nh d·n dÇu cña MBA. Khi ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng trong b×nh r¬le ®Çy dÇu, phao næi l¬ löng trong dÇu, tiÕp ®iÓm cña r¬le ë tr¹ng th¸i hë. Khi cã sù cè ng¾n m¹ch hoÆc møc dÇu gi¶m r¬le sÏ t¸c ®éng göi tÝn hiÖu ®i c¾t MBA. B¶o vÖ qu¸ ¸p thiªn nhiªn. B¶o vÖ sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo tr¹m. Nh÷ng nguyªn t¾c b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn nhê cét thu sÐt cßn gäi lµ cét thu l«i ®· hÇu nh­ kh«ng thay ®æi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. V× vËy ®Ó b¶o vÖ sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo tr¹m, má §Ìo Nai sö dông 4 cét thu sÐt ®Æt t¹i 4 gãc cña tr¹m víi kÝch th­íc nh­ sau: chiÒu cao: 17m. Kho¶ng c¸ch mçi cäc: 24m. B¶o vÖ sÐt ®¸nh gi¸n tiÕp trªn ®­êng d©y. Má §Ìo Nai sö dông hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trªn ®­êng d©y nh­ sau. PhÝa 35kV sö dông 3 van phãng sÐt NZ- 35. PhÝa 6kV sö dông 6 van phãng sÐt FS2- 6 ®Æt t¹i c¸c khëi hµnh. B¶o vª ch¹m ®Êt mét pha. HiÖn nay má §Ìo Nai ®ang sö dông hai h×nh thøc b¶o vÖ ch¹m ®Êt mét pha. + B¶o vÖ kh«ng chän läc: §Ó b¸o tÝn hiÖu ch¹m ®Êt 1 pha phÝa 6 kV, sö dông r¬le tÝn hiÖu ®Êu vµo cuén ∆ - hë cña m¸y biÕn ¸p 3 pha 5 trô Y/Y/∆ - hë ®Æt trong tr¹m. + B¶o vÖ cã chän läc b»ng Thyristor. HÖ thèng ®o l­êng. - §èi víi phÝa 35kV tr¹m l¾p ®Æt ®ång hå ®o ®iÖn ¸p vµ ®ång hå ®o dßng ®iÖn. - §èi víi phÝa 6kV tr¹m l¾p ®Æt ®ång hå ®o ®iÖn ¸p ë tñ ®o l­êng vµ l¾p ®Æt ®ång hå ®o dßng ®iÖn ë tñ ®©ï vµo vµ ë c¸c khëi hµnh . - §Ó ®o c«ng suÊt tiªu thô cña c¶ C«ng ty, tr¹m dïng lo¹i c«ng t¬ ®iÖn tö m· hiÖu EMK- 3x100V- 2x 5A- 50HZ, víi sè l­îng 2 chiÕc, mçi ®Çu vµo ®­îc trang bÞ mét chiÕc. -Trong tr¹m ®­îc trang bÞ hÖ thèng b¸o tÝn hiÖu b»ng chu«ng vµ ®Ìn b¸o, c¸c thiÕt bÞ nµy ®­îc ®ãng m¹ch th«ng qua r¬le b¸o sù cè PY. - §Ó cung cÊp ®iÖn cho ®ång hå phÝa 35kV sö dông m¸y biÕn ¸p ®o l­êng cã m· hiÖu HOM- 35 vµ ZHOM- 35. §Ó cung cÊp ®iÖn cho ®ång hå phÝa 6kV sö dông m¸y biÕn ¸p ®o l­êng 3 pha 5 trô m· hiÖu HTMИ- 6/0,1. HÖ thèng tiÕp ®Êt an toµn cña tr¹m. Má §Ìo Nai ®ang sö dông m¹ng tiÕp ®Êt h×nh vu«ng bao gåm 24 cäc víi ®iÖn trë tiÕp ®Êt trung b×nh Rt®tb = 2,7Ω. Víi kÝch th­íc cäc nh­ sau: ChiÒu dµi: 1,6m. §­êng kÝnh: Ф = 16 mm Kho¶ng c¸ch c¸c cäc 1,6m ChiÒu s©u ch«n cäc: 0,5m . BiÎu ®å phô t¶i tr¹m biÕn ¸p 35/6 cña má than §Ìo Nai. BiÓu ®å phô t¶i ngµy ®iÓn h×nh : BiÓu ®å phô t¶i biÓu diÔn sù thay ®æi c«ng suÊt t¸c dông, c«ng suÊt ph¶n kh¸ng theo thêi gian. Quan hÖ nµy ®­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng c¸c hµm :P t ,Q t .Cã thÓ x©y dùng ®­îc phô t¶i thêi gian lµ mét ngµy ®ªm, mét th¸ng hay mét n¨m. BiÓu ®å phô t¶i mét ngµy ®ªm cña tr¹m biÕn ¸p 35/6kV cña C«ng ty than §Ìo Nai nhËn ®­îc b»ng c¸ch ghi l¹i chØ sè cña ®ång hå ®o c¸c gi¸ trÞ cña c¸c ®¹i l­îng P, Q mçi giê mét lÇn. C¨n cø vµo sè liÖu theo dâi cña tr¹m kÓ tõ ngµy 18/2/2005 ®Õn ngµy 24/2/2005 ta lËp ®­îc b¶ng sè liÖu sau. B¶ng 2-8 STT Ngµy/th¸ng/n¨m Wtd (kWh) Wpk (kVArh) 1 18/2/2005 47400 18000 2 19/2/2005 42100 17500 3 20/2/2005 43300 17000 4 21/2/2005 46300 17800 5 22/2/2005 46000 19900 6 23/2/2005 46800 19900 7 24/2/2005 45300 18000 Tæng céng: 317200 128100 Tõ c¸c sè liÖu trªn b¶ng 2-8 ta cã: N¨ng l­îng t¸c dông trung b×nh trong mét ngµy ®ªm lµ: N¨ng l­îng ph¶n kh¸ng trung b×nh mét ngµy ®ªm lµ: Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn, so s¸nh n¨ng l­îng t¸c dông vµ n¨ng l­îng ph¶n kh¸ng trong 7 ngµy nhËn thÊy r»ng n¨ng l­îng cña ngµy 24/2/2005 cã tæng n¨ng l­îng t¸c dông vµ n¨ng l­îng ph¶n kh¸ng gÇn b»ng n¨ng l­îng t¸c dông vµ n¨ng l­îng ph¶n kh¸ng trung b×nh. VËy ta chän ngµy 24/2/2005 lµ ngµy ®iÓn h×nh. C¸c sè liÖu thèng kª n¨ng l­îng t¸c dông vµ n¨ng l­îng ph¶n kh¸ng cña ngµy ®iÓn h×nh ®­îc ghi trong b¶ng 2-9. B¶ng 2-9 Thời gian (h) P (kW) Q (kVAr) Thời gian (h) P (kW) Q(kVAr) 1 1800 700 13 700 300 2 2900 1200 14 2500 1100 3 2500 1100 15 2200 900 4 2500 1100 16 700 300 5 2200 900 17 1400 400 6 2200 900 18 1800 800 7 1800 700 19 2500 1100 8 1100 200 20 1400 400 9 700 300 21 2500 1100 10 2200 900 22 2900 1200 11 2500 1100 23 2100 900 12 1100 200 24 1100 200 C¨n cø vµo c¸c sè liÖu trong b¶ng ta vÏ ®­îc biÓu ®å phô t¶i ngµy ®iÓn h×nh. Tõ biÓu ®å phô t¶i nhËn thÊy r»ng : n¨ng l­îng ®iÖn tiªu thô cña má trong mét ngµy ®ªm lµ kh«ng ®Òu nhau. C¸c giê cao ®iÓm: 2,3,4,11,14,19,21,22,23. C¸c giê thÊp ®iÓm: 8,9,12,13,16,17,20,24. 2.8.2. C¸c th«ng sè ®Æc tr­ng cña biÓu ®å phô t¶i: Tõ biÓu ®å phô t¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c th«ng sè chÝnh sau: - Phô t¶i trung b×nh: Ta cã: T=24 Nªn: - HÖ sè cùc ®¹i: - HÖ sè sö dông: - HÖ sè ®iÒn kÝn: . - HÖ sè c«ng suÊt: cosφ = - Phô t¶i trung b×nh b×nh ph­¬ng: Ptbbp = KW Qtbbp = KVAR . - HÖ sè h×nh d¸ng cña P. . - HÖ sè h×nh d¸ng cña Q. - C«ng suÊt tÝnh to¸n: + C«ng suÊt t¸c dông: + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng: . - phô t¶i toµn phÇn: - HÖ sè mang t¶i: . HÖ sè mang t¶i kinh tÕ: Trong ®ã: P0= 5,4 (kW); Pn =29,5 (kW); - (kVAr); - (kVAr); - VËy βkt = 0,73 -Qua kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn nhËn thÊy hÖ sè mang t¶i m¸y biÕn ¸p vÉn cßn thÊp, m¸y biÕn ¸p cßn non t¶i, tuy nhiªn hÖ sè mang t¶i thùc tÕ gÇn gièng hÖ sè mang t¶i kinh tÕ nªn hiÖn m¸y biÕn ¸p ®ang vËn hµnh kinh tÕ. PhÇn II Chuyªn ®Ò b¶o vÖ r¬le Ch­¬ng 3 Lý thuyÕt chung vÒ b¶o vÖ r¬le C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi b¶o vÖ r¬le. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, hÖ thèng ®iÖn cã thÓ r¬i vµo t×nh tr¹ng sù cè vµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh th­êng nh­: H­ háng c¸ch ®iÖn, ng¾n m¹ch gi÷a c¸c vßng d©y, vá m¸y biÕn ¸p bÞ rß rØ, møc dÇu trong m¸y biÕn ¸p gi¶m qu¸ møc cho phÐp… PhÇn lín c¸c sù cè xÈy ra th­êng kÌm theo hiÖn t­îng dßng ®iÖn t¨ng cao vµ ®iÖn ¸p gi¶m xuèng thÊp qu¸ møc cho phÐp dÉn ®Õn ph¸ huû c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. Do ®ã sù cè cÇn ®­îc lo¹i trõ nhanh chãng ®Ó ®¶m b¶o kh«ng lµm h­ háng c¸c phÇn tö cßn tèt trong m¹ch vµ kh«ng g©y nguy hiÓm cho ng­êi vËn hµnh. §Ó h¹n chÕ hËu qu¶ cña c¸c tr­êng hîp sù cè vµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh th­êng g©y ra, trong kü thuËt ®iÖn ng­êi ta th­êng dïng r¬le víi tÝnh n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau. C¸c r¬le b¶o vÖ th­êng ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu chung nh­: TÝnh chän läc. Lµ kh¶ n¨ng b¶o vÖ cã thÓ ph¸t hiÖn vµ lo¹i trõ ®óng phÇn tö h­ háng ra khái hÖ thèng ®iÖn khi cã sù cè ng¾n m¹ch xÈy ra. Cã hai kh¸i niÖm vÒ chän läc nh­ sau: +Chän läc t­¬ng ®èi: theo nguyªn t¾c t¸c ®éng cña m×nh, b¶o vÖ cã thÓ lµm viÖc nh­ lµ b¶o vÖ dù tr÷ khi ng¾n m¹ch phÇn tö l©n cËn. +Chän läc tuyÖt ®èi: b¶o vÖ chØ lµm viÖc trong tr­êng hîp ng¾n m¹ch ë chÝnh phÇn tö ®­îc b¶o vÖ. §Ó thùc hiÖn yªu cÇu vÒ chän läc ®èi víi c¸c b¶o vÖ cã ®é chän läc t­¬ng ®èi, ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a ®Æc tÝnh lµm viÖc cña c¸c b¶o vÖ bªn c¹nh nhau trong hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn vµ h¹n chÕ thêi gian ngõng cung cÊp ®iÖn. TÝnh t¸c ®éng nhanh. Khi ph¸t sinh ng¾n m¹ch, thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i chÞu t¸c ®éng cña lùc ®iÖn ®éng vµ t¸c dông nhiÖt do dßng ng¾n m¹ch g©y ra. V× thÕ viÖc ph¸t hiÖn vµ c¾t nhanh phÇn tö bÞ ng¾n m¹ch sÏ cµng h¹n chÕ ®­îc møc ®é ph¸ ho¹i, n¨ng cao hiÖu qu¶ cña thiÕt bÞ tù ®éng ®ãng lÆp l¹i m¹ng l­íi ®iÖn vµ hÖ thèng thanh c¸i, rót ng¾n thêi gian gi¶m ¸p ë c¸c hé tiªu thô. §Ó gi¶m thêi gian c¾t ng¾n m¹ch cÇn ph¶i gi¶m thêi gian t¸c ®éng cña thiÕt bÞ b¶o vÖ r¬le.Tuy nhiªn trong mét sè tr­êng hîp ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu t¸c ®éng nhanh th× kh«ng thÓ tho¶ m·n yªu cÇu chän läc. Hai yªu cÇu nµy ®«i khi m©u thuÉn nhau,v× vËy tïy ®iÒu kiÖn cô thÓ cÇn xem xÐt kü cµng h¬n vÒ hai yªu cÇu nµy. Cã thÓ thùc hiÖn phèi hîp t¸c ®éng gi÷a c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ r¬le vµ tù ®éng ®ãng trë l¹i ®Ó dung hoµ hai yªu cÇu trªn: Lóc ®Çu cho thiÕt bÞ b¶o vÖ b¶o vÖ r¬le t¸c ®éng kh«ng chän läc c¾t nhanh ng¾n m¹ch ra khái hÖ thèng ®iÖn, sau ®ã dïng thiÕt bÞ tù ®éng ®ãng trë l¹i nh÷ng phÇn tö võa bÞ c¾t ra. NÕu ng¾n m¹ch tù tiªu tan th× hÖ thèng ®iÖn trë l¹i lµm viÖc b×nh th­êng, cßn nÕu ng¾n m¹ch vÉn tån t¹i th× thiÕt bÞ b¶o vÖ r¬le sÏ t¸c ®éng chän läc cã thêi gian ®Ó c¾t ®óng phÇn tö bÞ h­ háng ra khái hÖ thèng ®iÖn. §é nh¹y cña b¶o vÖ. §é nhËy cña b¶o vÖ khái ng¾n m¹ch ®­îc ®Æc tr­ng bëi hÖ sè ®é nhËy. HÖ sè ®é nhËy biÓu thÞ møc ®é kh«ng tõ chèi t¸c ®éng t¸c ®éng cña b¶o vÖ khi xuÊt hiÖn sù cè bÊt lîi nhÊt cho sù lµm viÖc cña thiÕt bÞ ®iÖn. HÖ sè ®é nh¹y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: Ip.min : Dßng ng¾n m¹ch cùc tiÓu ch¹y qua r¬le khi sù cè ng¾n m¹ch x¶y ra cuèi vïng b¶o vÖ. Itd: Dßng t¸c ®éng cña r¬le. Th­êng yªu cÇu: kn =1,5 ÷2 ; HÖ sè kn cµng lín th× b¶o vÖ t¸c ®éng cµng ch¾c ch¾n, ng­îc l¹i kn cµng nhá th× x¸c suÊt tõ chèi t¸c ®éng cµng cao, b¶o vÖ cã thÓ r¬i vµo tr¹ng th¸i kh«ng t¸c ®éng khi dßng sù cè thùc tÕ nhá h¬n gi¸ trÞ tÝnh to¸n. §é tin cËy cña b¶o vÖ. ThiÕt bÞ b¶o vÖ r¬le thuéc lo¹i thiÕt bÞ tù ®éng th­êng trùc. Lµ tÝnh n¨ng ®¶m b¶o cho thiÕt bÞ b¶o vÖ lµm viÖc ch¾c ch¾n vµ chÝnh x¸c. Sù lµm viÖc cña thiÕt bÞ lo¹i nµy ®Æc tr­ng bëi hai chÕ ®é kh¸c nhau: ChÕ ®é tin cËy t¸c ®éng lµ kh¶ n¨ng b¶o vÖ lµm viÖc chÝnh x¸c khi sù cè xÈy ra trong ph¹m vi x¸c ®Þnh. ChÕ ®é tin cËy kh«ng t¸c ®éng lµ kh¶ n¨ng tr¸nh lµm viÖc nhÇm lÉn ë chÕ ®é vËn hµnh b×nh th­êng hoÆc khi sù cè xÈy ra ë ngoµi ph¹m vi b¶o vÖ. Nh­ vËy yªu cÇu vÒ tÝnh lµm viÖc ch¾c ch¾n cña b¶o vÖ r¬le lµ cÇn ph¶i t¸c ®éng kh«ng tõ chèi khi cã h­ háng ph¸t sinh bÊt ngê ë trong vïng ®­îc b¶o vÖ vµ ng­îc l¹i r¬le kh«ng ®­îc t¸c ®éng ë c¸c chÕ ®é mµ r¬le kh«ng ®­îc trao nhiÖm vô. M¸y biÕn dßng trong c¸c s¬ ®å b¶o vÖ r¬le. Dßng ®iÖn còng nh­ ®iÖn ¸p cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng ®iÖn th­êng cã chØ sè nhá, v× vËy kh«ng thÓ ®­a trùc tiÕp vµo thiÕt bÞ ®o hoÆc r¬le b¶o vÖ mµ th­êng ®­îc ®Êu qua m¸y biÕn dßng vµ m¸y biÕn ®iÖn ¸p. M¸y biÕn dßng cã nhiÖm vô c¸ch ly m¹ch ®iÖn thø cÊp khái dßng ®iÖn cao bªn s¬ cÊp vµ ®¶m b¶o dßng ®iÖn thø cÊp ®¹t tiªu chuÈn (1A, 5A). M¸y biÕn dßng ®iÖn. S¬ ®å nèi c¸c m¸y biÕn dßng vµ r¬le theo h×nh sao hoµn toµn. IA IB IC Ia Ib Ic RI RI RI H×nh 3-1a Trong s¬ ®å h×nh sao hoµn toµn m¸y biÕn dßng ®Æt ë tÊt c¶ c¸c pha, cuén d©y cña r¬le m¾c nèi tiÕp víi cuén thø cÊp m¸y biÕn dßng, do ®ã dßng thø cÊp cña m¸y biÕn dßng ch¹y qua r¬le v× vËy hÖ sè s¬ ®å ks® =1. C¸c pha thø cÊp cña biÕn dßng ®­îc nèi víi nhau theo s¬ ®å h×nh sao (Y). Cßn c¸c cuén d©y cña r¬le ®­îc nèi víi nhau b»ng d©y trung tÝnh. Dßng ch¹y qua c¸c r¬le RI lµ: ; ; Trong ®ã: kI lµ tØ sè m¸y biÕn dßng. IA, IB, IC: lµ dßng ch¹y trªn c¸c pha phÝa s¬ cÊp cña biÕn dßng. Ia, Ib, Ic : lµ dßng ®iÖn ch¹y trªn c¸c pha phÝa thø cÊp cña biÕn dßng. Dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y trung tÝnh ë chÕ ®é b×nh th­êng: Ia+ Ib+ Ic = 0 (§©y lµ ®Æc ®iÓm cña chÕ ®é lµm viÖc ®èi xøng). Trong tr­êng hîp ng¾n m¹ch 2 pha, dßng chØ xuÊt hiÖn ë r¬le l¾p trªn pha sù cè cã gi¸ trÞ b»ng nhau, h­íng ng­îc chiÒu nhau. S¬ ®å nèi d©y cña biÕn dßng theo h×nh sao ®ñ ®­îc øng dông réng r·i ë c¸c m¹ng cã trung tÝnh nèi ®Êt th­êng xÈy ra c¸c d¹ng ng¾n m¹ch 1 pha, 2 pha, 3 pha. §èi víi m¹ng trung tÝnh c¸ch ly 6 – 35kV kh«ng dïng s¬ ®å nµy do kh«ng kinh tÕ. ¦u ®iÓm cña s¬ ®å ®Êu theo h×nh sao ®ñ: cã thÓ b¶o vÖ ®­îc tÊt c¶ c¸c d¹ng ng¾n m¹ch xÈy ra vµ ®é nh¹y cao. Nh­îc ®iÓm cña s¬ ®å ®Êu theo h×nh sao ®ñ: vèn ®Çu t­ lín v× ph¶i sö dông 3 r¬le vµ 3 m¸y biÕn dßng. S¬ ®å nèi c¸c m¸y biÕn dßng vµ r¬le theo h×nh sao khuyÕt. IA IC IB RI RI Ia Ic IV H×nh: 3 – 1b. Trong s¬ ®å nµy biÕn dßng ®­îc l¾p trªn 2 trong tæng sè 3 pha. Còng t­¬ng tù nh­ s¬ ®å ®Êu sao hoµn toµn, dßng ch¹y qua r¬le chÝnh lµ dßng bªn thø cÊp m¸y biÕn dßng, do ®ã Ks® =1. Dßng ®iÖn ch¹y trong d©y trë vÒ Iv ®èi víi chiÒu t­¬ng ®­¬ng b»ng. Iv = - (Ia +Ic) = Ib Ks® =1. (khi kh«ng cã thµnh phÇn thø tù kh«ng). Khi ng¾n m¹ch gi÷a pha A vµ pha C cã l¾p ®Æt trªn c¸c biÕn dßng nªn dßng ch¹y trong d©y trung tÝnh b»ng kh«ng. Khi ng¾n m¹ch gi÷a pha B,A hoÆc pha B,C t­¬ng øng sÏ cã dßng ch¹y trong d©y trung tÝnh: Iv = Ia = Ic. Khi cã ng¾n m¹ch mét pha ë pha kh«ng ®Æt m¸y biÕn dßng (pha B trªn h×nh 3-1b), s¬ ®å h×nh sao khuyÕt sÏ kh«ng lµm viÖc. Tr­êng hîp ng¾n m¹ch mét pha ë pha cã l¾p biÕn dßng, dßng ng¾n m¹ch mét pha sÏ ch¹y qua cuén thø cÊp biÕn dßng vµ qua r¬le. V× thÕ chóng chØ dïng ®Ó b¶o vÖ chèng ng¾n m¹ch nhiÒu pha, trong m¹ng cã trung tÝnh c¸ch ly ë má (6-35kV). ¦u ®iÓm cña s¬ ®å: S¬ ®å nµy sÏ bít ®­îc mét m¸y biÕn dßng vµ mét r¬le nªn kinh tÕ h¬n. Nh­îc ®iÓm cña s¬ ®å: lµ ®é nhËy gi¶m ®i 2 lÇn so víi s¬ ®å h×nh sao hoµn toµn, nÕu x¶y ra ng¾n m¹ch gi÷a hai pha A,B sau m¸y biÕn ¸p Y/∆ -11, do dßng qua r¬le gi¶m ®i hai lÇn. S¬ ®å nèi mét r¬le vµo hiÖu sè dßng ®iÖn hai pha. IA IB IC RI Ic Ia H×nh 3- 1C. S¬ ®å nµy cßn gäi lµ s¬ ®å h×nh sè 8. Dßng ®iÖn ch¹y qua r¬le ®Êu trong m¹ch trë vÒ lµ tæng dßng cña hai pha A vµ C hoÆc dßng pha B ®Êu ng­îc l¹i: Ir = Ia - Ic NÕu trong t×nh tr¹ng ®èi xøng: Ir = Nh­ vËy hÖ sè s¬ ®å: Khi ng¾n m¹ch pha A vµ pha C th× dßng qua r¬le IR = 2Ia ®é nhËy t¨ng gÊp hai lÇn. Khi ng¾n m¹ch gi÷a pha A,B hoÆc pha B,C th× dßng qua r¬le lµ: IR = Ia hoÆc IR = Ic. Gièng nh­ s¬ ®å sao khuyÕt, s¬ ®å sÏ kh«ng lµm viÖc khi ng¾n m¹ch mét pha xÈy ra ë pha kh«ng ®Æt m¸y biÕn dßng. ¦u ®iÓm : kinh tÕ, rÎ tiÒn, v× chØ dïng mét r¬le dßng ®iÖn. Nh­îc ®iÓm : §é nhËy gi¶m lÇn khi ng¾n m¹ch hai pha, tõ chèi t¸c ®éng khi ng¾n m¹ch hai pha sau MBA: Y/Δ – 11, v× dßng qua r¬le Ir = Ia - Ic = 0. S¬ ®å ®Êu 3 m¸y biÕn dßng theo Δ, 3 r¬le ®Êu Y. IA IB IC Ia Ib Ic RI1 RI2 RI3 H×nh 3- 1d. Víi s¬ ®å nµy dßng ch¹y qua mçi r¬le b»ng hiÖu vÐc t¬ dßng hai pha: ; ; . Víi bÊt kú d¹ng ng¾n m¹ch nµo dßng ng¾n m¹ch ®Òu ch¹y qua r¬le, do ®ã b¶o vÖ sÏ ghi nhËn tÊt c¶ c¸c d¹ng ng¾n m¹ch. C¸c s¬ ®å nèi d©y kiÓu nµy ®­îc sö dông cho c¸c d¹ng b¶o vÖ so lÖch vµ b¶o vÖ kho¶ng c¸ch, ë chÕ ®é ®èi xøng hÖ sè s¬ ®å ks® = . C¸c nguån ®iÖn thao t¸c. Nguån dßng ®iÖn thao t¸c dïng ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng cho c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ, ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh vµ b¸o hiÖu t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p, trung t©m ®iÒu ®é, nhµ m¸y ®iÖn, v× vËy nguån thao t¸c ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ kü thuËt bao gåm: + Ph¶i ®éc lËp víi chÕ ®é lµm viÖc l­íi ®iÖn xoay chiÒu. + Cã dung l­îng ®ñ lín ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ, ®iÒu khiÓn tù ®éng lµm viÖc ch¾c ch¾n. + Møc ®iÖn ¸p cña nguån trong giíi h¹n cho phÐp. +Yªu cÇu ph¶i an toµn, tin cËy vµ sö dông thuËn tiÖn. + Gi¸ c¶ hîp lý. Nguån ®iÖn thao t¸c mét chiÒu. Th«ng th­êng dïng nguån ¾c quy, dïng tô ®iÖn n¹p s½n, c¸c bé n¾n dßng xoay chiÒu lÊy tõ hÖ thèng tù dïng, lÊy tõ m¸y biÕn dßng hoÆc m¸y biÕn ¸p. ¦u ®iÓm cña c¸c nguån thao t¸c mét chiÒu lµ sù ®éc lËp vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña hÖ thèng ®­îc b¶o vÖ. Tuy nhiªn chóng cã mét sè khuyÕt ®iÓm sau: +CÇn ph¶i ch¨m sãc bé ¾c qui ; +M¹ng thao t¸c phøc t¹p ; +Liªn quan gi÷a c¸c m¹ch thao t¸c cña tÊt c¶ c¸c phÇn tö ; +Khã t×m ®iÓm ch¹m ®Êt. Nguån ®iÖn thao t¸c xoay chiÒu. Nguån xoay chiÒu dïng trùc tiÕp ë c¸c tr¹m nhá ®Ó thao t¸c c¸c m¸y c¾t. Xu h­íng dïng ®iÖn thao t¸c xoay chiÒu ®­îc ®Æc biÖt chó ý trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Ng­êi ta th­êng dïng nh÷ng s¬ ®å sau: +S¬ ®å khö nèi t¾t cuén c¾t cña m¸y c¾t ®iÖn. +S¬ ®å dïng biÕn dßng b·o hoµ tõ trung gian. +Tæ cung cÊp liªn hîp. +Dïng nh÷ng tô ®iÖn ®· ®­îc tÝch ®iÖn tr­íc. C¸c h×nh thøc b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p. §Ó tr¸nh hËu qu¶ do sù cè vµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh th­êng g©y ra ta dïng c¸c h×nh thøc b¶o vÖ sau: B¶o vÖ r¬le khÝ, b¶o vÖ so lÖch däc, b¶o vÖ qu¸ t¶i vµ ng¾n m¹ch m¸y biÕn ¸p, b¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt bªn trong m¸y biÕn ¸p. B¶o vÖ qu¸ t¶i m¸y biÕn ¸p. Qu¸ t¶i lµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh th­êng cña m¸y biÕn ¸p vµ ®éng c¬. Qu¸ t¶i m¸y biÕn ¸p vÒ tæng thÓ th­êng kh«ng ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn sù lµm viÖc cña hÖ thèng, bëi v× nã kh«ng lµm gi¶m ¸p. Dßng qu¸ t¶i th­êng t¨ng kh«ng nhiÒu so víi ®Þnh møc nªn cã thÓ cho phÐp tån t¹i trong thêi gian ng¾n. Qu¸ t¶i m¸y biÕn ¸p th­êng lµ ®èi xøng. Do ®ã ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i th­êng chØ cÇn sö dông mét r¬le dßng cùc ®¹i ®Êu vµo dßng mét pha lµ ®ñ. Dßng chØnh ®Þnh cña b¶o vÖ qu¸ t¶i ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Trong ®ã: kat = 1,05 – hÖ sè an toµn. ktv = 0,8÷0,9 – hÖ sè trë vÒ cña r¬le. - dßng ®iÖn ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p ; Dßng t¸c ®éng cña r¬le ®­îc x¸c ®Þnh: Trong ®ã: KI - hª sè biÕn dßng. ks® - hÖ sè s¬ ®å ë chÕ ®é ®èi xøng (ks® = 1 khi m¸y biÕn dßng ®Êu theo s¬ ®å h×nh sao, ks® = khi m¸y biÕn dßng ®Êu theo s¬ ®å h×nh tam gi¸c). B¶o vÖ khái ng¾n m¹ch ngoµi. Khi ng¾n m¹ch xÈy ra bªn phÝa cung cÊp dßng sÏ lín h¬n nhiÒu so víi khi ng¾n m¹ch xÈy ra bªn phÝa sau m¸y biÕn ¸p, do ®ã dßng khëi ®éng cña r¬le ®­îc tÝnh to¸n chØnh ®Þnh nh­ sau: -TÝnh to¸n chØnh ®Þnh phÝa s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p: +Dßng t¸c ®éng cña b¶o vÖ cùc ®¹i: Trong ®ã: kat = 1,2÷1,4 – hÖ sè an toµn. knv = 1,5÷6 – hÖ sè nh¶y vät. ktv – hÖ sè trë vÒ, th­êng lÊy ktv = 0,85 ; ks® – hÖ sè s¬ ®å ; kI – hÖ sè biÕn dßng ; +§é nhËy cña b¶o vÖ: Trong ®ã: – dßng ng¾n m¹ch cùc tiÓu ch¹y qua r¬le. - TÝnh to¸n chØnh ®Þnh b¶o vÖ phÝa thø cÊp ®­îc thùc hiÖn theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cùc ®¹i cña m¸y biÕn ¸p. Trong ®ã: kat = 1,2÷1,4– hÖ sè an toµn. ktk =1,5÷6 – hÖ sè tù khëi ®éng (tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ, th­êng lÊy ktk =2,5÷3 ). ktv =0,85 – hÖ sè trë vÒ. ksd – hÖ sè s¬ ®å. kI – hÖ sè biÕn dßng ; +§é nhËy cña b¶o vÖ x¸c ®Þnh nh­ sau: Trong ®ã: Ipmin – dßng ng¾n m¹ch hai pha nhá nhÊt qua r¬le. -Yªu cÇu ®é nhËy : +§èi víi b¶o vÖ chÝnh : kn 1,5 +§èi víi b¶o vÖ dù tr÷ : kn 1,2 H×nh 3-2 B¶o vÖ qu¸ t¶i vµ ng¾n m¹ch. 3.5.B¶o vÖ b»ng r¬le khÝ. Trong thùc tÕ mäi sù cè trong m¸y biÕn ¸p dÇu lµ do ng¾n m¹ch bªn trong thïng dÇu lµm nhiÖt ®é trong thïng dÇu t¨ng cao vµ lµm dÇu bèc h¬i. CÊu t¹o cña r¬le khÝ: r¬le khÝ dïng ®Ó b¶o vÖ cho c¸c m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt trung b×nh vµ lín víi kiÓu m¸y cã thïng gi·n në dÇu. R¬le khÝ ®­îc l¾p ®Æt trªn ®o¹n èng liªn th«ng dÇu tõ thïng chÝnh m¸y biÕn ¸p ®Õn thïng gi·n në dÇu cña m¸y theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh. Nguyªn lý lµm viÖc cña r¬le khÝ: khi xÈy ra sù cè ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha hoÆc gi÷a c¸c vßng d©y trong m¸y biÕn ¸p, dßng ®iÖn trong c¸c bèi d©y cña m¸y biÕn ¸p t¨ng, ¸p lùc cña h¬i dÇu lµm cho r¬le nghiªng ®i so víi vÞ trÝ ban ®Çu. Tuú theo møc ®é sù cè mµ r¬le b¸o tÝn hiÖu b¸o ®éng hay tÝn hiÖu c¾t nhanh m¸y biÕn ¸p lo¹i trõ sù cè. ¦u ®iÓm : - cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, ®é nh¹y cao ®èi víi hÇu hÕt c¸c sù cè xÈy ra bªn trong m¸y biÕn ¸p. - Thêi gian t¸c ®éng ®ñ nhanh khi tèc ®é cña dßng dÇu ®ñ lín. Nh­îc ®iÓm: - T¸c ®éng kÐm nh¹y ®èi víi c¸c sù cè nhÑ cña m¸y biÕn ¸p. do vËy, nªn bªn c¹nh b¶o vÖ r¬le khÝ bao giê còng ®Æt thªm b¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i, b¶o vÖ so lÖch… - Cã thÓ t¸c ®éng nhÇm lÉn do ¶nh h­ëng cña chÊn ®éng c¬ häc. - CÇn ph¶i t¹m thêi lo¹i b¶o vÖ khái t¸c ®éng c¾t khi míi rãt dÇu vµo m¸y, khi ®ãng m¸y biÕn ¸p sau lóc söa ch÷a xong. Y Δ MC MC TÝn hiªu TÝn hiªu RK Rth RG (+) (-) (-) H×nh 3-3 : Nguyªn lý lµm viÖc cña r¬le khÝ. 3.6.B¶o vÖ so lÖch däc. 3.6.1.B¶o vÖ so lÖch däc kh«ng cã cuén h·m: Y Δ MC1 MC2 RL IS1 IS2 Ir1 Ir2 6kV 35kV IR H×nh 3-4. Nguyªn lý lµm viÖc. S¬ ®å nguyªn lý b¶o vÖ so lÖch däc m¸y biÕn ¸p ®­îc giíi thiÖu trªn h×nh 3-4. HÖ thèng lµm viÖc theo nguyªn t¾c so s¸nh trùc tiÕp vÒ pha vµ gi¸ trÞ dßng ®iÖn ë ®Çu vµo vµ ®Çu ra (khi ®­îc cung cÊp tõ mét phÝa) hoÆc hai ®Çu (khi cung cÊp tõ hai phÝa). C¸c m¸y biÕn dßng ®­îc ®Æt ë hai ®Çu phÇn tö ®­îc b¶o vÖ vµ cã tØ sè nh­ nhau. C¸c cuén thø cÊp cña m¸y biÕn dßng ë pha cïng tªn ®­îc nèi víi nhau b»ng d©y dÉn phô vµ nèi víi r¬le. Khi x¶y ra ng¾n m¹ch trong vïng b¶o vÖ th× dßng trong r¬le ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Quy ­íc chiÒu cña dßng ®iÖn nh­ h×nh trªn ta cã: NÕu dßng IR vµo r¬le lín h¬n dßng khëi ®éng Ik® cña r¬le th× r¬le t¸c ®éng c¾t phÇn tö bÞ h­ háng. Trong tr­êng hîp lµm viÖc b×nh th­êng hoÆc khi x¶y ra ng¾n ngoµi. NÕu m¸y biÕn ¸p vµ m¸y biÕn dßng lµ lý t­ëng th× dßng qua r¬le trong tr­êng hîp nµy lµ: - b¶o vÖ kh«ng t¸c ®éng. Dßng kh«ng c©n b»ng. Trong thùc tÕ do sù kh«ng ®ång nhÊt hoµn toµn cña m¸y biÕn dßng nªn khi ng¾n m¹ch ngoµi vïng b¶o vÖ hay khi vËn hµnh b×nh th­êng vÉn xuÊt hiÖn dßng ®iÖn trong r¬le cña hÖ thèng b¶o vÖ so lÖch däc ®ã lµ dßng kh«ng c©n b»ng trong b¶o vÖ so lÖch. VËy khi tÝnh to¸n chØnh ®Þnh b¶o vÖ cÇn chó ý tr¸nh c¸c dßng kh«ng c©n b»ng sau: + CÇn tr¸nh khái dßng kh«ng c©n b»ng do sai sè cña m¸y biÕn dßng. + CÇn tr¸nh xung dßng tõ ho¸ ph¸t sinh khi ®ãng m¸y biÕn ¸p kh«ng t¶i vµo nguån. + CÇn tr¸nh khái dßng kh«ng c©n b»ng xuÊt hiÖn trong c¸c nh¸nh cña b¶o vÖ do kh«ng cã kh¶ n¨ng chän chÝnh x¸c c¸c vßng d©y cña cuén d©y so s¸nh trong c¸c nh¸nh cña b¶o vÖ I’”kcb. + CÇn tr¸nh khái dßng kh«ng c©n b»ng do hiÖu chØnh m¸y biÕn ¸p d­íi t¶i I”kcb. Khi ®ã dßng kh«ng c©n b»ng trong b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: - Dßng kh«ng c©n b»ng do sai sè biÕn dßng g©y ra. . ε: gi¸ trÞ sai sè t­¬ng ®èi cña biÕn dßng, ε=1. kdn - hÖ sè ®ång nhÊt cña m¸y biÕn dßng (kdn = 1 nÕu m¸y biÕn dßng cã hÖ sè biÕn dßng kh«ng gièng nhau ; kdn = 0,5 nÕu m¸y biÕn dßng cïng chñng lo¹i ) ; kkck - hÖ sè tÝnh ®Õn ¶nh h­ëng cña thµnh phÇn kh«ng chu kú ng¾n m¹ch (kkck = 2 nÕu dïng r¬le dßng c¾t nhanh phÇn tö, kkck = 1 nÕu dïng biÕn ¸p b·o hoµ tõ nhanh ) ; IN max - dßng ng¾n m¹ch 3 pha lín nhÊt khi ng¾n m¹ch xÈy ra ngoµi vïng b¶o vÖ. - Dßng kh«ng c©n b»ng g©y ra do sù ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cña m¸y biÕn ¸p. . ΔU*: lµ sai sè t­¬ng ®èi g©y nªn bëi viÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cña m¸y biÕn ¸p. - Dßng g©y nªn bëi kh«ng thÓ chän chÝnh x¸c sè vßng d©y cña c¸c cuén so s¸nh so víi sè vßng d©y tÝnh to¸n. - Tõ c¸c ®Æc ®iÓm trªn ®iÒu kiÖn chän dßng s¬ cÊp ®Ó b¶o vÖ t¸c ®éng ch¾c ch¾n lµ tr¸nh khái dßng kh«ng c©n b»ng: + Tr¸nh khái dßng tõ ho¸ nh¶y vät khi ®ãng m¸y biÕn ¸p kh«ng t¶i: Trong ®ã :knv = 3 ÷ 5 nÕu dïng r¬le dßng c¾t nhanh ; kat = 1÷1,3 nÕu dïng r¬le b·o hoµ tõ nhanh; +Tr¸nh khái dßng kh«ng c©n b»ng lín nhÊt xuÊt hiÖn trong c¸c nh¸nh cña b¶o vÖ : Trong ®ã: kat = 1,5 ÷ 2 nÕu dïng r¬le dßng c¾t nhanh; kat = 1,3 nÕu dïng r¬le b·o hoµ tõ nhanh. §é nhËy cña b¶o vÖ so lÖch däc ®­îc x¸c ®Þnh: Trong ®ã : IN.min – gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch bÐ nhÊt x¶y ra ngoµi vïng b¶o vÖ phÝa h¹ ¸p quy vÒ phÝa cao ¸p. Ph­¬ng ph¸p n©ng cao ®é nhËy cña b¶o vÖ so lÖch däc. §Ó n©ng cao ®é nhËy cña b¶o vÖ cÇn ph¶i lo¹i trõ dßng kh«ng c©n b»ng trong m¹ch ®Êu biÕn dßng (m¹ch r¬le) khi sù cè kh«ng x¶y ra trong vïng b¶o vÖ. Cã c¸c biÖn ph¸p nh­ sau: - Cho b¶o vÖ lµm viÖc víi thêi gian duy tr× tõ 0,3s ®Õn 0,5s ®Ó tr¸nh khái gi¸ trÞ qu¸ ®é lín cña dßng kh«ng c©n b»ng. - M¾c ®iÖn trë phô nèi tiÕp víi cuén d©y r¬le. Khi t¨ng ®iÖn trë trong m¹ch so lÖch sÏ lµm gi¶m dßng kh«ng c©n b»ng còng nh­ dßng ng¾n m¹ch thø cÊp. - Nèi r¬le vµo c¸c ®Çu ra cña m¸y biÕn dßng b·o hoµ tõ trung gian. - Dïng r¬le cã cuén h·m. TÝnh to¸n dßng kh«ng c©n b»ng vµ chØnh ®Þnh b¶o vÖ : -TÝnh sè vßng d©y cña m¸y biÕn dßng b·o hoµ tõ nhanh (h×nh 3-5): Y Δ MC1 MC2 I1T I2T I1 I2 6kV 35kV W1 W2 H×nh: 3-5 - TÝnh dßng thø cÊp trong c¸c nh¸nh cña b¶o vÖ so lÖch. + Chän phÝa nµo cã dßng lín h¬n nªn xem lµ phÝa c¬ b¶n. + §èi víi phÝa c¬ b¶n, dßng t¸c ®éng cña r¬le ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã : ksd - hÖ sè s¬ ®å ®Êu d©y cuén thø cÊp cña m¸y biÕn dßng phÝa c¬ b¶n (ksd = 1nÕu biÕn dßng ®Êu theo h×nh sao, ksd = nÕu biÕn dßng ®Êu theo h×nh tam gi¸c. kI - tû sè m¸y biÕn dßng ë phÝa c¬ b¶n. +Sè vßng d©y cña cuén s¬ cÊp m¸y biÕn dßng b·o hoµ tõ nhanh cña r¬le phÇn tö bªn phÝa c¬ b¶n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã : Ftd – lùc tõ ®éng t¸c ®éng cña r¬le. Chän W1 thùc tÕ nhá h¬n vµ gÇn nhÊt. +Sè vßng d©y bªn phÝa kh«ng c¬ b¶n ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn c©n b»ng søc tõ ®éng : +TÝnh to¸n thµnh phÇn kh«ng c©n b»ng do sù chªnh lÖch gi÷a W2tt vµ W2 thùc tÕ cña cuén d©y bªn phÝa kh«ng c¬ b¶n: trong ®ã : IN..max –Dßng ng¾n m¹ch ngoµi lín nhÊt. HÖ sè ®é nhËy cña b¶o vÖ ®­îc x¸c ®Þnh khi ng¾n m¹ch hai pha phÝa h¹ thÕ: 3.6.2. B¶o vÖ so lÖch däc cã h·m. Nguyªn t¾c h·m dßng . §Ó t¨ng ®é nhËy cña b¶o vÖ so lÖch th­êng sö dông nguyªn lý h·m dßng th«ng qua. Tõ s¬ ®å nguyªn lý cña b¶o vÖ cã h·m (h×nh 3-8) khi cã ng¾n m¹ch ngoµi (th«ng qua) dßng nµy sÏ ch¹y qua cuén h·m (WH) cña b¶o vÖ so lÖch. Trong lóc ®ã qua c¸c cuén so s¸nh (cuén lµm viÖc) cña r¬le Wlv ch¶y dßng kh«ng c©n b»ng. Søc tõ ®éng cña cuén lµm viÖc cã h­íng lµm r¬le t¸c ®éng, cßn cuén h·m ng¨n c¶n sù t¸c ®éng cña r¬le khi cã ng¾n m¹ch ngoµi vïng b¶o vÖ. Cuén h·m cña r¬le cã sè vßng d©y WH ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: I N.max – Thµnh phÇn chu kú cña dßng ng¾n m¹ch ngoµi 3 pha quy vÒ phÝa ®Êu cuén h·m. I kcb - dßng kh«ng c©n b»ng tÝnh ë phÝa s¬ cÊp cña biÕn dßng. W lv - sè vßng tÝnh to¸n cña cuén lµm viÖc cña r¬le ë phÝa cã ®Êu cuén h·m. K at = 1,5 – hÖ sè an toµn kÓ ®Õn sai sè cña r¬le; I2n.max IKCB WL.V WH ~ tg: HÖ sè gãc nghiªng cña ®­êng tiÕp tuyÕn víi ®­êng ®Æc tÝnh t¸c ®éng cña r¬le. H×nh:3-6. §Æc tÝnh h·m cña r¬le ®­îc x©y dùng víi quan hÖ gi÷a dßng lµm viÖc (I lv ) vµ dßng h·m (I h ) qua r¬le ®Ó ®¶m b¶o tÝnh h·m lµ lín nhÊt (®­êng 1) vµ bÐ nhÊt (®­êng 2). Vïng n»m d­íi ®­êng 2 lµ vïng r¬le kh«ng t¸c ®éng, vïng n»m trªn ®­êng 1 lµ vïng t¸c ®éng ch¾c ch¾n. FLV Fh A A 600 400 200 200 400 600 1 2 α H×nh 3-7: §Æc tÝnh h·m cña r¬le Д3T-11. Chän vÞ trÝ ®Êu cuén h·m. khi dïng b¶o vÖ so lÖch ®Ó b¶o vÖ cho m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y ®­îc cung cÊp tõ mét phÝa th× cuén h·m kh«ng ®­îc ®Êu vµo phÝa nguån cung cÊp nh­ trªn h×nh 3-8 mµ ph¶i ®Êu ng­îc l¹i Víi m¸y biÕn ¸p 3 pha 3 cuén d©y ®­îc cung cÊp tõ mét phÝa th× cuén h·m nªn ®Êu vµo tæng c¸c dßng nh¸nh cña c¸c phÝa ®­îc cung cÊp (kh«ng ph¶i phÝa nguån). 3.7.B¶o vÖ cùc ®¹i c¸c khëi hµnh. S¬ ®å nguyªn lý cña b¶o vÖ cùc ®¹i c¸c khëi hµnh ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh 3- 8. H×nh 3- 8: S¬ ®å b¶o vÖ cùc ®¹i c¸c khëi hµnh. B¶o vÖ cùc ®¹i c¸c khëi hµnh ®­îc trang bÞ ë ®Çu ®­êng d©y ®Ó b¶o vÖ c¾t ®­êng d©y khi cã sù cè ng¾n m¹ch. Dßng chØnh ®Þnh r¬le ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: k at = 1,2÷1,4 - hÖ sè an toµn. k tk = 2,5 – hÖ sè tù khëi ®éng cña c¸c phô t¶i ®Êu vµo khëi hµnh; k tv = 0,85 - hÖ sè trë vÒ cña r¬le. I tt : dßng tÝnh to¸n cña khëi hµnh. §èi víi c¸c khëi hµnh cã ®éng c¬ cao ¸p ®Ó tr¸nh khái dßng khëi ®éng cña ®éng c¬ cao ¸p cã thÓ tÝnh dßng chØnh ®Þnh cña b¶o vÖ nh­ sau : §Ó tr¸nh khái dßng tõ ho¸ nh¶y vät ®èi víi c¸c khëi hµnh cã ®Êu m¸y biÕn ¸p: -Dßng t¸c ®éng cña r¬le: Trong ®ã: ksd - hÖ sè s¬ ®å. kI - hÖ sè biÕn dßng; -KiÓm tra ®é nhËy cña b¶o vÖ: 3.8.B¶o vÖ ch¹m ®Êt mét pha. Ch¹m ®Êt mét pha nÕu kh«ng ph¸t hiÖn kÞp thêi sÏ g©y ra ch¹m ®Êt kÐp qua ®Êt dßng ch¹m ®Êt sÏ rÊt lín g©y nguy hiÓm cho ng­êi vµ thiÕt bÞ, g©y qu¸ ¸p néi bé vµ ph¸ huû c¸ch ®iÖn ë nh÷ng chç xung yÕu, ®iÖn ¸p qu¸ ®é t¨ng 3- 4 lÇn. V× vËy b¶o vÖ khái ch¹m ®Êt mét pha ®­îc trang bÞ cho mçi khëi hµnh. B¶o vÖ t¸c ®éng c¾t theo 2 cÊp: +CÊp 1: B¶o vÖ c¾t ®­êng d©y cung cÊp cho khu vùc cã ch¹m ®Êt. +CÊp 2: B¶o vÖ c¾t dù phßng ®Ó c¾t phÝa 6 kV khu vùc cã khèng chÕ thêi gian. 3.8.1.B¶o vÖ ch¹m ®Êt mét pha t¸c ®éng theo ®iÖn ¸p thø tù kh«ng. S¬ ®å cÊu tróc cña thiÕt bÞ b¶o vÖ ch¹m ®Êt mét pha t¸c ®éng theo ¸p thø tù kh«ng (3U0 ) cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. D¹ng phæ biÕn nhÊt lµ sö dông bé läc ®iÖn ¸p thø tù kh«ng nhê cuén thø cÊp tam gi¸c hë cña m¸y biÕn ¸p ®o l­êng HTMИ– 6/0,1. S¬ ®å ®¬n gi¶n cña thiÕt bÞ b¶o vÖ t¸c ®éng theo ¸p thø tù kh«ng ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh 3 – 8a. 3U0 + RU KM H×nh 3 – 8 a. H×nh 3 – 8 b. A B C -Nguyªn t¾c lµm viÖc cña m¹ch nh­ sau: Khi x¶y ra hiÖn t­îng ch¹m ®Êt mét pha trªn mét khëi hµnh nµo ®ã th× t¹i cöa ra cña cuén tam gi¸c hë m¸y biÕn ¸p ®o l­êng HTMИ - 6/0,1 sÏ xuÊt hiÖn ¸p thø tù kh«ng (3U0) thay ®æi trong kho¶ng 15 ÷ 100 V, phô thuéc vµo ®iÖn trë n¬i tiÕp xóc víi ®Êt (ch¹m ®Êt hoµn toµn qua vËt b»ng kim lo¹i hoÆc ch¹m ®Êt kh«ng hoµn toµn). §iÖn ¸p thø tù kh«ng (3U0) ®­îc cÊp cho r¬le RU , do vËy r¬le ¸p RU sÏ t¸c ®éng c¾t khái l­íi ®iÖn cung cÊp. -Nh­îc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt cña b¶o vÖ t¸c ®éng theo ®iÖn ¸p thø tù kh«ng lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng c¾t chän läc. 3.8.2.B¶o vÖ ch¹m ®Êt mét pha theo biªn ®é dßng ch¹m ®Êt mét pha 3I0. B¶o vÖ ch¹m ®Êt mét pha t¸c ®éng theo biªn ®é dßng ch¹m ®Êt thø tù kh«ng 3I0 cã cÊu tróc ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o ®­îc ®é tin cËy cao cña b¶o vÖ cÇn ph¶i kÕt hîp víi r¬le thêi gian ®Ó duy tr× lo¹i trõ t¸c ®éng gi¶, tr¸nh dßng nh¶y vät cña dßng dung riªng khi ch¹m ®Êt chËp chên. 3.8.3.B¶o vÖ ch¹m ®Êt mét pha theo dßng vµ ¸p thø tù kh«ng cã ®Þnh h­íng (H×nh 3-8b) HiÖn t­îng ch¹m ®Êt mét pha trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn m¹ng trung tÝnh c¸ch ly g©y ra tÝnh chÊt mÊt ®èi xøng cña ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn trong m¹ng c¸p 6kV. Khi lµm viÖc ë chÕ ®é b×nh th­êng dßng qua c¸c pha cã cïng h­íng. Khi x¶y ra sù cè ch¹m ®Êt mét pha, h­íng cña dßng ®iÖn thø tù kh«ng t¹i khëi hµnh cã sù cè ch¹m ®Êt ng­îc l¹i víi khëi hµnh kh«ng sù cè. 3.8.4 ChØnh ®Þnh b¶o vÖ: Dßng chØnh ®Þnh r¬le b¶o vÖ cña ®­êng d©y thø i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Trong ®ã: kat =1,1- hÖ sè an toµn. knv – hÖ sè kÓ ®Õn kh¶ n¨ng nh¶y vät cña dßng ®iÖn dung riªng. -§é nhËy cña b¶o vÖ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : k n1,5 - ®èi víi b¶o vÖ ®­êng d©y trªn kh«ng ; k n 1,25 - ®èi víi b¶o vÖ ®­êng d©y c¸p ; Quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c than má §Ìo Nai Tiªu dïng trong n­íc §Êt ®¸ Sµng tuyÓn t¹i má B·i th¶i ®Êt ®¸ ¬ Xóc ¬ ¬ ¬ Næ m×n Than vØa kÑp Khoan C¶ng Vòng §ôc Xóc ¬ VËn chuyÓn b»ng ¤t« ¬ ­ ® XuÊt khÈu ­ VËn chuyÓn b»ng B¨ng t¶i Nhµ m¸y TT Cöa ¤ng M¸ng rãt Than nguyªn khai B·i chøa ®Çu b¨ng ® VËn chuyÓn b»ng ®­êng s¾t Tiªu dïng trong n­íc Tiªu dïng trong n­íc Thu håi than côc XuÊt khÈu Gi¸m ®èc s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý má than §Ìo Nai Phã Gi¸m ®èc Kinh tÕ- §êi sèng Phã Gi¸m ®èc C¬ ®iÖn- VËn t¶i Phã Gi¸m ®èc S¶n xuÊt Phã Gi¸m ®èc Kü thuËt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảo vệ trạm biến áp 35-6kV.DOC
Luận văn liên quan