Đồ án Thoát nước thải thành phố Pleyku

Bao gồm bản vẽ + thuyết minh chi tiết + hệ thống mạng lưới thoát nước : 2 phương án + Hệ thống xử lý nước thải + trạm bơm nước thải Share là chính. giá gần như free cho các bạn ^^

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2837 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thoát nước thải thành phố Pleyku, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÇN I:THIÕT KÕ hÖ thèng tho¸t n­íc thµnh phè pleiku – tØnh gia lai Ch­¬ng i: GIíI THIÖU KH¸I QU¸T VÒ KHU VùC THIÕT KÕ Vµ QUY HO¹CH tho¸t nø¬c I.VÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña thµnh phè Pleiku 1. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ranh giíi thiÕt kÕ a. VÞ trÝ Thµnh phè Pleiku thuéc tØnh Gia Lai lµ mét tØnh miÒn nói, n»m ë phÇn B¾c T©y Nguyªn, cã to¹ ®é ®Þa lý: tõ 13050’10’’-14005’15’’vÜ ®é b¾c, 107050’30’’®Õn 108006’10’’kinh ®é §«ng. Cã trôc quèc lé 14 nèi víi c¸c tØnh Gia Lai, §aklak, quèc lé 19,nèi Gia Lai víi Qui Nh¬n, c¸c tØnh duyªn h¶i miÒn Trung vµ Campuchia. Ngoµi ra cßn cã s©n bay Pleiku nèi liÒn víi m¹ng l­íi ®­êng hµng kh«ng c¶ n­íc, Pleiku cßn cã c¶ ý nghÜa vÞ trÝ vÒ an ninh quèc phßng kh«ng chØ víi tØnh mµ c¶ T©y Nguyªn vµ miÒn trung. b. Ranh giíi: Giíi h¹n khu vùc nghiªn cøu thiÕt kÕ: * ChiÒu dµi nhÊt theo h­íng B¾c - nam: 11 km. * ChiÒu dµi nhÊt theo h­íng §«ng - T©y: 8 km. * DiÖn tÝch tù nhiªn: 4.060,60 ha. * Ranh giíi thµnh phè ®­îc giíi h¹n nh­ sau: - PhÝa B¾c gi¸p huyÖn Ch­ P¶h - PhÝa Nam gi¸p huyÖn Ch­ Pr«ng vµ Mang Yang - PhÝa §«ng gi¸p huyÖn Mang Yang - PhÝa T©y gi¸p huyÖn Ia Grai 2. §Æc ®iÓm khÝ hËu: a. Giã: H­íng giã chñ ®¹o lµ §«ng B¾c vµ T©y Nam. h­íng giã thÞnh hµnh thay ®æi theo mïa, mïa kh« h­íng §«ng B¾c chiÕm ­u thÕ - 70% tÇn suÊt, mïa m­a h­íng T©y Nam vµ T©y chiÕm ­u thÕ - 40-55% tÇn suÊt. VËn tèc giã trung b×nh 3,6m/s lín nhÊt 18m/s. Giã m¹nh vµo mïa kh«. b. L­îng m­a: Tæng l­îng m­a b×nh qu©n n¨m : 2234mm ( Rmax: 3159mm, Rmin: 1570mm). L­îng m­a ngµy lín nhÊt 189mm. Sè ngµy m­a b×nh qu©n n¨m: 156 ngµy. Mïa m­a tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, m­a tËp trung vµo 3 th¸ng 7, 8, 9 chiÕm 91% l­îng m­a c¶ n¨m. L­îng m­a th¸ng lín nhÊt 480mm, l­îng m­a biÕn ®æi lín (chªnh lÖch n¨m m­a nhiÒu, m­a Ýt ®Õn 2 lÇn). Mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. c. N¾ng: Th¸ng 2, 3 cã giê n¾ng lín nhÊt. Tæng l­îng bèc h¬i c¶ n¨m 1.163mm , c¸c th¸ng 1, 2, 3 th­êng kh« h¹n. d. NhiÖt ®é: Pleiku n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa cña phÝa Nam ViÖt Nam l¹i mang tÝnh chÊt cña khÝ hËu cao nguyªn: NhiÖt ®é «n hoµ, m¸t mÎ trong n¨m nhiÖt ®é trung b×nh n¨m 21,70C. NhiÖt ®é cao nhÊt 360C (th¸ng4), nhiÖt ®é thÊp nhÊt 5,70C (th¸ng1). e. §é Èm: §é Èm t­¬ng ®èi trung b×nh n¨m: 80%, mïa kh« 71%, mïa m­a 85%. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, thÊy r»ng trong khÝ hËu Pleiku cã ®Æc ®iÓm næi bËt lµ tÝnh ph©n mïa râ rÖt, mïa kh« kÐo dµi 6 th¸ng, Èm ®é gi¶m, l­îng bèc h¬i lín g©y kh« h¹n nghiªm träng. §©y lµ h¹n chÕ cÇn tÝnh ®Õn ®Ó cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu cho s¶n xuÊt. YÕu tè thuû lîi ®Ó gi÷ n­íc vµ cÊp n­íc trong mïa kh« cã vai trß quan träng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ ë néi thÞ vµ ngo¹i thÞ. KhÝ hËu ph©n mïa, t¹o d¹ng thÝch hîp voÝ ®iÒu kiÖn sinh th¸i cao su, cµ phª vµ cho phÐp bè trÝ tËp ®oµn c©y trång vËt nu«i phong phó ë 8 x· ngo¹i thÞ. 3. §Þa h×nh vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh: a. §Þa h×nh: Thµnh phè Pleiku n»m trªn ®Þa bµn cao nghuyªn Bazan Pleiku, cã ®é cao trung b×nh 750-800m, chñ yÕu cã ®Þa h×nh ®åi l­în sãng, víi ®é dèc phæ biÕn d­íi 200, bÒ mÆt t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. §­êng ph©n l­u chÝnh gi÷a l­u vùc s«ng Mª K«ng vµ hÖ thèng s«ng Ba, ®o¹n qua thµnh phè n»m däc theo h­íng B¾c Nam vµ gÇn trïng víi quèc lé 14. §Þa h×nh kh¸ lý t­ëng cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, nhµ ë. b. §Þa chÊt c«ng tr×nh: Víi ®Æc tr­ng cña vïng ®Êt Bazan lµ t¬i xèp, bë rêi, dung träng thÊp, ®é rçng vµ hÖ sè rçng cao, hÖ sè nÐn lón t­¬ng ®èi, lùc dÝnh kÕt nhá nªn ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cÇn l­u ý chèng lón, tr­ît; §èi víi c«ng tr×nh cã chiÒu cao tõ 2 tÇng trë lªn cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Þa chÊt cô thÓ ®Ó x©y dùng nÒn mãng. II. T×nh h×nh x· héi, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, d©n c­ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña thµnh phè Pleiku tØnh Gia Lai. Víi sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi vµ tÇm nh×n dµi h¹n trong 15-20 n¨m tíi, ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn nhanh vµ æn ®Þnh kinh tÕ-x· héi T©y Nguyªn, khu vùc B¾c T©y Nguyªn nãi chung vµ tØnh Gia Lai nãi riªng vÊn ®Ò x©y dùng thµnh phè Pleiku nhanh chãng trë thµnh mét trong nh÷ng ®« thÞ lín cña T©y Nguyªn vµ lµ mét trong nh÷ng cùc ph¸t triÓn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña tØnh Gia Lai vµ vïng B¾c T©y Nguyªn lµ mét sù cÇn thiÕt. Thµnh phè Pleiku sÏ lµ trung t©m hµnh chÝnh,chÝnh trÞ cña tØnh Gia Lai. Lµ trung t©m kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, khoa häc kü thuËt, gi¸o dôc ®µo t¹o cña tØnh Gia Lai vµ cã vai trß t¸c ®éng thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong tØnh vµ vïng B¾c T©y Nguyªn. Lµ trung t©m c«ng nghiÖp cña tØnh Gia Lai. Lµ trung t©m du lÞch dÞch vô th­¬ng m¹i, giao l­u kinh tÕ cña khu vùc. Lµ khu vùc cÇn ®­îc g×n gi÷, ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Lµ cø ®iÓm quan träng vÒ an ninh, quèc phßng. Lµ ®Çu mèi giao th«ng liªn vïng g¾n T©y Nguyªn víi duyªn h¶i nam trung bé, §«ng Nam bé vµ Campuchia. 1. T×nh h×nh d©n sè vµ lao ®éng: D©n sè vµ lao déng lµ mét nh©n tè quan träng hµng ®Çu cña ph¸t triÓn, võa lµ nguån lùc cña nÒn kinh tÕ, võa lµ “cÇu”, lµ thÞ tr­êng, kÝch thÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cung cÊp nhiÒu s¶n phÈm ®Êp øng cho nhu cÇu ngµy cµng cao cña céng ®ång d©n c­. a. D©n sè: * D©n sè toµn thµnh phè n¨m 2003 lµ:150.740 ng­êi * D©n sè néi thÞ: 100.130 ng­êi (Néi thÞ gåm 10 ph­êng) * D©n sè ngo¹i thÞ: 50.610 ng­êi (Ngo¹i thÞ gåm 9 x·). B¶ng I.1: Tû lÖ t¨ng d©n sè thµnh phè Pleiku qua c¸c n¨m TT H¹ng môc N¨m 2003 N¨m 2010 N¨m 2020  1 2 3 4 Tû lÖ t¨ng trung b×nh D©n sè néi thÞ D©n sè ngo¹i thÞ D©n sè toµn thÞ x· 1.5% 100.130 50.610 150.740 1.2% 110200 55700 165900 1.0% 125400 62100 187500  D©n sè toµn thµnh phè ph©n theo d©n téc nh­ sau: + D©n téc Kinh: 158.483 ng­êi chiÕm 87% + D©n téc Jarai: 20.451 ng­êi chiÕm 11,2% + D©n téc Banar: 1.479 ng­êi chiÕm 0,81% + D©n téc kh¸c: 1.618 ng­êi chiÕm 0,88% b. Lao ®éng HiÖn tr¹ng d©n sè trong ®é tuæi lao ®éng lµ 100,304 ng­êi; chiÕm 54% so víi tæng d©n sè toµn thµnh phè 2. C¬ së kinh tÕ kü thuËt: + CÊp ®iÖn Nguån ®iÖn: TBA 110/35/22KV BiÓn Hå c«ng suÊt 25MVA nhËn ®iÖn tõ TBA 500 KV qua §Z.110KV cung cÊp cho khu vùc phô t¶i vïng t©y gåm: Pleiku, M¹ng Yang, Ch­Sª, Ch­P¶h, Ch­Pr«ng …, TBA 110/22KV Diªn Hång c«ng suÊt 25MVA, Nhµ m¸y ®iÖn thuû ®iÖn Ry Ninh c«ng suÊt 3,6MW vµ nhµ m¸y thuû ®iÖn Ia§r¨ng II c«ng suÊt 1,2 MW ph¸t bæ sung lªn l­íi. + HÖ thèng giao th«ng: Giao th«ng ®èi ngo¹i tõng b­íc h×nh thµnh tuyÕn vµnh ®ai ®èi ngo¹i phÝa ®«ng nèi víi quèc lé 14 – C¶i t¹o n©ng cÊp tuyÕn vµnh ®ai phÝa t©y (®­êng Lý Th¸i Tæ thuéc TØnh lé 672) Quèc lé 14 ch¹y qua thµnh phè dµi 23km, míi ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp, mÆt ®­êng réng 10,5m vµ chØ giíi x©y dùng 30m-50m. HÖ thèng tho¸t n­íc, vØa hÌ, c©y xanh, ®o¹n ®­êng ch¹y qua néi thÞ ®· vµ ®ang ®­îc ®Çu t­ nh­ng ch­a ®ång bé vµ hoµn chØnh.TÝnh chÊt quan träng cña quèc lé 14 (§­êng Hå ChÝ Minh) lµ mét trôc xa lé B¾c Nam nèi truçi c¸c ®« thÞ. Quèc lé 19 ch¹y qua thµnh phè theo h­íng §«ng T©y, ®o¹n tõ ranh giíi víi huyÖn Mang Yang ®Õn ng· ba Phï §æng dµI 13km, trong ®ã ®o¹n vµo thÞ x· (®­êng ®«i Ch­ ¸ - Phï §æng) ®· ®­îc c¶I t¹o n©ng cÊp, mÆt ®­êng réng 10,5m, chØ giíi x©y dùng 50m. §o¹n tõ ch©n nói Hµm Rång ®Õn ranh giíi huyÖn Ch­ Pr«ng dµI 7km, ®· ®­îc c¶i t¹o mÆt bª t«ng nhùa. TÝnh chÊt cña ®­êng nµy lµ tuyÕn ®­êng quèc lé liªn hÖ thµnh phè Pleiku víi Cam Pu Chia qua cöa khÈu §øc C¬ vµ c¸c tØnh duyªn h¶i miÒn trung. TØnh lé 664 nèi thµnh phè víi huyÖn IaGrai mÆt ®­êng nhùa réng 3,5 – 5,5m, nÒn ®­êng 7m, theo h­íng ®«ng t©y. TØnh lé 671 ch¹y theo h­íng §«ng T©y nèi thÞ x· víi khu kinh tÕ – x· héi §ak®oa, víi tØnh lé 670. TØnh lé 672 lµ ®­êng vµnh ®ai phÝa T©y cña thÞ x·. §o¹n phÝa T©y vµ Nam ch¹y tõ ng· t­ BiÓn Hå theo ®­êng Lý Th¸i Tæ ®Õn ng· t­ Trµ B¸ vµ ch¹y tiÕp, giao víi quèc lé 19 t¹i Ch­ ¸, dµi 6km, mÆt ®­êng réng 3,5 – 5m, chØ giíi x©y dùng 30m, ®­êng nhùa cò ®· bÞ h­ háng nÆng. §­êng tr¸nh phÝa §«ng, ch¹y tõ ng· ba (giao nhau víi quèc lé 19 t¹i x· Ch­ ¸) qua x· Trµ §a, giao víi tØnh lé 671 t¹i x· BiÓn Hå, dµi 12 km, mÆt ®­êng réng 7,5m lµ ®­êng bª t«ng nhùa. N©ng cÊp s©n bay Pleiku. M¹ng l­íi giao th«ng ®« thÞ dù kiÕn t¨ng thªm kho¶ng 182km vµo n¨m 2010 vµ 210km vµo n¨m 2020, c¶i t¹o n©ng cÊp ®­êng néi thÞ hiÖn cã, më réng c¸c ®­êng hÎm theo quy ®Þnh. Thµnh phè cã bÕn xe liªn tØnh ë ng· ba Phï §æng vµ bÕn xe néi thÞ gÇn trung t©m th­¬ng m¹i víi l­îng l­u th«ng kh¸ lín. §¸nh gi¸ chung: HÖ thèng giao th«ng Pleiku ®·, ®ang ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn nhanh chãng, trong t­¬ng lai, víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét trung t©m tØnh th× cÇn ph¶i ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a ®Ó n©ng cÊp chÊt l­îng ®­êng + Th«ng tin liªn l¹c §Õn th¸ng cuèi n¨m 1997 thµnh phè Pleiku cã 8618 m¸y ®iÖn tho¹i, tÝnh trung b×nh ®¹t 5,5 m¸y /100 d©n. HÖ thèng c¸p quang liªn tØnh cho 2 tuyÕn: tuyÕn 1 theo ®­êng d©y t¶I 50KV B¾c – Nam, tuyÕn 2 nèi tõ Quy Nh¬n lªn hÖ thèng c¸p nµy cã dung l­îng 2,5G bit/gi©y. Tæng dung l­îng c¸p nhËp ®µi ®¹t 12.000 ®«i. B­u chÝnh viÔn th«ng ®· ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cho x· héi vµ kinh tÕ. 3. HiÖn tr¹ng ®Êt ®ai: a. Tæng diÖn tÝch ®Êt x©y dùng ®« thÞ: 1703 ha, b×nh qu©n 130,49 m2/ ng­êi. - dù kiÕn ®Õn n¨m 2030 diÖn tÝch ®Êt quy ho¹ch·ay dùng lµ 755 ha + §Êt ngoµi d©n dông: 389 ha, b×nh qu©n 29,81 m2/ ng­êi. Trong ®ã: - §Êt c«ng nghiÖp - TTCN - dù tr÷: 92 ha. - §Êt c¬ quan - tr­êng häc: 232 ha. - §Êt khai th¸c VLXD, CT ®Çu mèi: 11 ha. - §Êt giao th«ng ®èi ngo¹i: 25 ha. - §Êt nghÜa ®Þa: 29 ha. b. §Êt kh¸c ( gåm ®Êt n«ng l©m nghiÖp, ®Êt ch­a sö dông, ®åi nói, ®Êt an ninh quèc phßng...): 3596,17 ha. 4. H¹ tÇng nhµ ë vµ c«ng tr×nh x· héi: +Nhµ ë ®« thÞ:Tèc ®é t¨ng tr­ëng vÒ nhµ ë cña d©n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¨ng nhanh c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng c«ng tr×nh n©ng quü nhµ ë víi møc b×nh qu©n lµ 12-15m2/ng­êi. §a phÇn nhµ cÊp 4 kÕt cÊu vµ kiÕn tróc ®¬n gi¶n. Däc theo c¸c trôc lé chÝnh nhiÒu nhµ ë 2 tÇng – 3 tÇng míi ®­îc x©y dùng gãp phÇn t«n t¹o quy ho¹ch x©y dùng ®­êng phè nh­ng tØ träng vÉn cßn thÊp kho¶ng 10-15%. B×nh qu©n tÇng cao nhµ ë ®« thÞ ë møc 1,10 – 1,15. ViÖc nh©n d©n tù x©y dùng nhµ ë lµ mét vÊn ®Ò tÝch cùc võa gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu nhµ ë cña d©n, võa gãp phÇn vµo quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn ë thành phè. +Nhµ ë d©n téc: c¸c lµng b¶n d©n téc n»m r¶i r¸c ë c¸c ph­êng, x· cña thµnh phè víi diÖn tÝch kho¶ng 360 ha. + C¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ hµnh chÝnh ®ang ph¸t triÓn m¹nh ë khu vùc trung t©m thµnh phè III.quy ho¹ch x©y dùng cña khu vùc giai ®o¹n ®Õn 2030 vµ h­íng ph¸t triÓn cña ®« thÞ * Khu vùc néi thÞ cã chiÒu cao tÇng nhµ trung b×nh lµ 4 tÇng, ngo¹i thÞ d©n c­ nh×n chung vÉn sèng ph©n t¸n vµ ë nhµ 1 ®Õn 2 tÇng. 2. C¸c khu c«ng nghiÖp. Khu c«ng nghiÖp I phÝa ®«ng nam thµnh phè Khu c«ng nghiÖp II phÝa t©y thµnh phè n»m s¸t ®­êng Hå ChÝ Minh 3. C¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ vµ dÞch vô c«ng céng. a. C¸c ®Çu mèi giao th«ng BÕn xe liªn tØnh: VÞ trÝ ë ng· ba Phï §æng cã diÖn tÝch 28760m2, l­îng xe ra vµo b×nh qu©n 120-150 l­ît xe ra vµo bÕn/ngµy ®ªm. N»m ë vÞ trÝ trung t©m d©n c­ ®ang ph¸t triÓn vµ lµ cöa ngâ ra vµo thÞ x·, t¹i ph­êng IA. Kring BÕn xe néi thÞ: gÇn trung t©m th­¬ng m¹i thµnh phè ë ph­êng Hoa L­ diÖn tÝch ®Êt kho¶ng 5000m2, l­îng xe b×nh qu©n kho¶ng 60-70 l­ît xe ra vµo bÕn/ngµy ®ªm. Thµnh phè cã s©n bay Pleiku n»m ë phÝa §«ng B¾c. H­íng bay §«ng T©y c¾t qua khu trung t©m thµnh phè, chiÒu dµi ®­êng b¨ng 2300m. §· ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp, ®ang ho¹t ®éng tèt víi l­îng kh¸ch hµng n¨m kho¶ng 20.000 hµnh kh¸ch/n¨m. Do nhu cÇu vÒ giao th«ng vµ giao l­u kinh tÕ lªn c¸c bÕn xe t¨ng c¶ vÒ diÖn tÝch vµ l­îng xe ra vµo b×nh qu©n BÕn xe liªn tØnh: cã diÖn tÝch 32000 m2 l­îng xe ra vµo b×nh qu©n lµ 150 – 170 l­ît xe vµo bÕn/ngµy ®ªm. BÕn xe néi thÞ cã diÖn tÝch dù kiÕn lµ 6000 m2, l­îng xe b×nh qu©n kho¶ng 80-100 l­ît xe vµo bÕn/ngµy ®ªm. S©n bay Pleiku vÉn gi÷ nguyªn vÞ trÝ cò ®Õn n¨m 2020 C¸c c«ng tr×nh giao th«ng cã nhu cÇu dïng n­íc s¹ch kh«ng lín nªn cã thÓ coi nh­ lÊy n­íc däc ®­êng. Riªng s©n bay Pleiku cã hÖ thèng cÊp n­íc riªng. b. C¸c bÖnh viÖn lín trong thµnh phè: * Giai ®o¹n 2010: Thµnh phè cã m¹ng l­íi c¸c c«ng tr×nh y tÕ kh¸ ®Çy ®ñ, chñ yÕu tËp trung ë khu trung t©m, trong ®ã cã BÖnh viÖn 311 ë ph­êng Yªn ThÕ, mçi bÖnh viÖn gåm 450 gi­êng BÖnh viÖn §a khoa tØnh ë ph­êng Hoa L­ víi 450 gi­êng * Giai ®o¹n 2030: Dù kiÕn mçi bÖnh viÖn t¨ng thªm 50 giuêng Ngoµi c¸c bÖnh viÖn lín cña thµnh phè ra ë Pleiku cßn cã c¸c tr¹m y tÕ bè trÝ r¶i r¸c trong c¸c khu d©n c­ ®Ó phôc vô viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. c. C¸c c¬ së gi¸o dôc chÝnh trong thµnh phè: cã nhiÒu tr­êng häc bè trÝ r¶I r¸c * Giai ®o¹n 2030: Do ®iÒu kiÖn d©n trÝ ®­îc n©ng cao c¸c tr­êng PTTH vµ THCN sÏ t¨ng thªm sè häc sinh ®Õn tr­êng. Dù kiÕn mçi tr­êng sÏ t¨ng thªm 200 häc sinh vµo n¨m 2030.d­ kiÕn sÏ cã 8500 häc dinh vµo n¨m 2030 d. C¸c c«ng tr×nh x· héi kh¸c: + C¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh chÝnh trÞ: quy m« 80 ha chñ yÕu tËp trung ë ph­êng T©y S¬n vµ ph­êng Héi Th­¬ng, trong ®ã cã: + TØnh uû ®Æt ë ph­êng T©y S¬n, Uû ban nh©n d©n tØnh vµ uû ban nh©n d©n thµnh phè ®Æt ë ph­êng Héi Th­¬ng, c¸c uû ban nh©n d©n cña c¸c ph­êng, x·... + C¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, b¶o hiÓm x· héi: quy m« kho¶ng 30 ha chñ yÕu tËp trung ë khu vùc trung t©m trong ®ã cã: + M¹ng l­íi c¸c chî ë c¸c ph­êng, x· nh­: chî Thèng NhÊt, chî Phï §æng ph­êng Héi Phó... +Trung t©m b¶o trî x· héi ë ph­êng Thèng NhÊt... + M¹ng l­íi c¸c kh¸ch s¹n nh­: Kh¸ch s¹n T©y §« ë ph­êng Thèng NhÊt, kh¸ch s¹n Pleiku ë ph­êng Hoa L­, kh¸ch s¹n Yaly ë ph­êng Héi th­¬ng... + C¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ thÓ thao: quy m« kho¶ng 20 ha + B¶o tµng, r¹p chiÕu phim Hoa L­, c«ng viªn Lý Tù Träng ë ph­êng T©y S¬n, c«ng viªn Diªn Hång ë ph­êng Ia Kring... + S©n vËn ®éng ë ph­êng Yªn §æ, s©n vËn ®éng trung t©m ë ph­êng T©y S¬n, s©n vËn ®éng ë ph­êng Trµ B¸... + Trung t©m thµnh phè vµ c¸c trung t©m chuyªn ngµnh: chñ yÕu c¶i t¹o vµ më réng c¸c c¬ së hiÖn cã, tõng b­íc h×nh thµnh c«ng viªn hå ë thung lòng thuéc lµng Pleièp, c«ng viªn rõng th«ng rõng trµm ë phÝa t©y nam thÞ x·, Vïng hå Trµ §a. H×nh thµnh 3 hoa viªn trong néi thÞ. + Nh÷ng khu ®Êt réng trong thµnh phè dù tr÷ quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng. Dµnh quü ®Êt bè trÝ cho c¸c tr­êng häc phæ th«ng. + Khu qu©n sù: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ ë phÝa Nam thµnh phè. IV.®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, thuû v¨n vµ nguån n­íc trong khu vùc vµ c¸c vïng phô cËn. 1. §Þa h×nh. Thµnh phè Pleiku n»m trªn ®Þa bµn cao nghuyªn Bazan Pleiku, cã ®é cao trung b×nh 750-800m, chñ yÕu cã ®Þa h×nh ®åi l­în sãng, víi ®é dèc phæ biÕn d­íi 200, bÒ mÆt t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. §­êng ph©n l­u chÝnh gi÷a l­u vùc s«ng Mª K«ng vµ hÖ thèng s«ng Ba, ®o¹n qua thµnh phè n»m däc theo h­íng B¾c Nam vµ gÇn trïng víi quèc lé 14. §Þa h×nh kh¸ lý t­ëng cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, nhµ ë. 2. §Þa chÊt thuû v¨n. Thµnh phè Pleiku n»m trong l­u vùc s«ng SÕSan hîp thuû cña 3 con s«ng. Trªn ®Þa bµn cã 2 nh¸nh vµ 3 suèi nhá ch¹y qua, m«®un dßng ch¶y trung b×nh 45L/km². Nh¸nh Iadr­ng vµ th­îng nguån lµ suèi Laro ch¶y qua phÝa §«ng, §«ng B¾c thµnh phè, chiÒu dµi 25 km, l­u vùc 89km².s Nh¸nh Iakiam ch¶y qua phÝa T©y vµ T©y Nam thÞ x·, chiÒu dµi 20km, l­u vùc 60km². Thµnh phè cã BiÓn Hå lµ hå tù nhiªn c¸ch trung t©m thµnh phè Pleiku kho¶ng 8km vÒ phÝa B¾c, ®©y lµ nguån n­íc mÆt chñ yÕu cung cÊp cho nhu cÇu cña thanh pho. Mùc n­íc hå thay ®æi theo mïa. DiÖn tÝch mÆt n­íc kho¶ng 250ha víi dung l­îng n­íc trung b×nh kho¶ng 23 triÖu m³ n­íc. Bªn c¹nh lµ hå BiÓn Hå (nh©n t¹o) réng 80ha vµ phÝa §«ng thÞ x· cã hå Trµ §a réng 25ha. §©y lµ nguån cung cÊp n­íc thuËn lîi nhÊt cho khu vùc n«i thÞ vµ lµ c¶nh quan thiªn nhiªn ®Æc tr­ng vµ ®Æc biÖt cña Pleiku. Nguån n­íc mÆt cña c¸c dßng suèi cã l­u l­îng kh¸ lín (chiÕm 70% dßng ch¶y/n¨m), l­u l­îng thÊp (chiÕm 30% dßng ch¶y/n¨m) vµo c¸c th¸ngm 3,4 vµ 5 xuÊt hiÖn vµo th¸ng 9 vµ 10. Tuy nhiªn do ®Æc thï cña ®Þa h×nh nªn kh«ng cã lò lôt x¶y ra. Tµi liÖu ®Þa chÊt thuû v¨n khu vùc cho thÊy cÊu t¹o chøa n­íc cña vïng Pleiku - BiÓn Hå thuéc phøc hÖ phun trµo bazan BN2-Q1 chiÒu dµy tæng thÓ 50-500m. N­íc ngÇm m¹ch n«ng th­êng ph©n bè ë ®é s©u 10-20m (nhiÒu hé gia ®×nh cã ®Êt réng sö dông theo h×nh thøc giÕng kh¬i). N­íc ngÇm m¹ch s©u ph©n bè ë ®é s©u 50-200m, tÝnh chÊt chøa n­íc cña bazan ph©n bè kh«ng ®Òu thay ®æi m¹nh theo ngang vµ s©u. ChØ cã thÓ sö dông côc bé cung cÊp n­íc cho tõng khu vùc nhÊt ®Þnh. a. Nguån n­íc mÆt: Khu vùc Thµnh phè Pleiku cã kh¸ nhiÒu hå chøa n­íc vµ s«ng suèi ch¶y qua nh­ s«ng Ia N¨c, suèi Ia Grang, suèi Ia §¬nil, suèi Ia P¬t©u, suèi Ia Krom,suèi Ia R¬ Dung… chÊt l­îng n­íc xÊu, hµm l­îng cÆn cao, l­u l­îng n­íc thay ®æi theo mïa. C¸c con suèi nµy chñ yÕu lµ nguån tho¸t n­íc cho Thµnh Phè nªn kh«ng thÓ lµm nguån n­íc cÊp ®­îc. BiÓn Hå lµ hå tù nhiªn n»m ë phÝa B¾c Thµnh Phè. DiÖn tÝch mÆt hå kho¶ng 250ha søc chøa kho¶ng 23 triÖu m3, ®é s©u trung b×nh 6-7m, mùc n­íc dao ®éng c¸c mïa rÊt Ýt chØ kho¶ng 20-40cm. N­íc trong hå t­¬ng ®èi trong, hµm l­îng cÆn trung b×nh 15-30 mmg/l . Ch­¬ng 2: C¸c s¬ ®å m¹ng l­íi vµ nguyªn t¾c v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi 1. C¸c s¬ ®å m¹ng l­íi: M¹ng l­íi tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t bao gåm c¸c c«ng tr×nh thu vµ vËn chuyÓn n­íc th¶i tõ c¸c hé gia ®×nh , n¬i th¶i n­íc ®Õn c«ng tr×nh xö lý n­íc th¶i. V¹ch tuyÕn m¹ng l­íi vµ chän s¬ ®å m¹ng l­íi th¶i n­íc lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt trong viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n­íc bëi v× nã quyÕt ®Þnh toµn bé gi¸ thµnh tho¸t n­íc. C¸c s¬ ®å m¹ng l­íi th­êng gÆp thùc tÕ cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i sau: S¬ ®å tho¸t n­íc vu«ng gãc: c¸c cèng gãp l­u vùc ®­îc v¹ch tuyÕn theo h­íng vu«ng gãc víi h­íng ch¶y cña nguån. S¬ ®å ®­îc sö dông khi ®Þa h×nh cã ®é dèc ®æ ra nguån (s«ng, hå). Chñ yÕu dïng ®Ó tho¸t n­íc m­a vµ n­íc th¶i ®­îc quy ­íc lµ s¹ch, ®­îc phÐp x¶ th¼ng vµo nguån tiÕp nhËn kh«ng qua xö lý. S¬ ®å tho¸t n­íc giao nhau: c¸c cèng gãp tho¸t n­íc l­u vùc ®­îc v¹ch tuyÕn theo h­íng vu«ng gãc víi dßng ch¶y cña nguån vµ tËp trung vÒ cèng gãp chÝnh th­êng ®Æt song song víi nguån ®Ó dÉn lªn tr¹m xö lý. S¬ ®å tho¸t n­íc ph©n vïng: ph¹m vi tho¸t n­íc ®­îc chia thµnh nhiÒu khu vùc hay khi ®« thÞ cã nhiÒu l­u vùc cã ®é dèc lín. N­íc th¶i vïng cao ®­îc dÉn tù ch¶y, n­íc th¶i vïng thÊp ®­îc b¬m nhê tr¹m b¬m lªn vïng cao vµ tù ch¶y vÒ tr¹m b¬m chÝnh hay tr¹m xö lý. S¬ ®å ph©n vïng th­êng ®­îc ¸p dông khi ®Þa h×nh cã ®é dèc kh«ng ®Òu hoÆc kh«ng thÓ th¶i n­íc cho toµn ®« thÞ b»ng tù ch¶y ®­îc. S¬ ®å tho¸t n­íc tËp trung : lµ s¬ ®å mµ toµn bé n­íc th¶i ®­îc tËp trung vÒ mét tr¹m xö lý chung cho mét ®« thÞ hay mét khu vùc. S¬ ®å tho¸t n­íc kh«ng tËp trung lµ s¬ ®å sö dông nhiÒu tr¹m xö lý cho mét ®« thÞ, th­êng sö dông cho ®« thÞ cã ®Þa h×nh phøc t¹p hay ®« thÞ ph¸t triÓn theo khu vùc vµ giai ®o¹n riªng biÖt, khi ®ã hÖ thèng tho¸t n­íc ®­îc ph©n ®ît x©y dùng. M¹ng l­íi th¶i n­íc cã thÓ gåm mét hay nhiÒu cèng gãp chÝnh phôc vô cho mét vµi l­u vùc th¶i n­íc. L­u vùc th¶i n­íc lµ phÇn diÖn tÝch cña ®« thÞ lµ n­íc th¶i cho ch¶y tËp trung vÒ mét cèng gãp chÝnh. Ranh giíi gi÷a c¸c l­u vùc th­êng lµ ®­êng ph©n thuû, cèng gãp chÝnh th­êng ®Æt theo ®­êng tô thuû. HÖ thèng tho¸t n­íc th­êng thiÕt kÕ theo nguyªn t¾c tù ch¶y, khi cèng ®Æt s©u qu¸ hay mét l­u vùc cÇn ®­a n­íc lªn cao ®Ó ch¶y vÒ khu vùc tËp trung t¹i tr¹m xö lý th× dïng tr¹m b¬m, b¬m n­íc lªn cao sau ®ã l¹i tiÕp tôc tù ch¶y. 2. C¸c nguyªn t¾c v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi: V¹ch tuyÕn m¹ng l­íi tho¸t n­íc nªn tiÕn hµnh theo tuÇn tù nh­ sau: Ph©n chia l­u vùc tho¸t n­íc, x¸c ®Þnh vÞ trÝ tr¹m xö lý vµ vÞ trÝ x¶ vµo nguån, v¹ch tuyÕn cèng gãp chÝnh, cèng gãp l­u vùc, cèng ®­êng phè. §©y lµ b­íc quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ mét ph­¬ng ¸n cã tÝnh hiÖu qu¶, kh¶ thi hay kh«ng. Nã ®ãng vai trß quan träng nhÊt cña mét ®å ¸n. V× tõ v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi nã sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn c«ng nghÖ ®Ó thùc hiÖn. Do vËy khi v¹ch tyuÕn ph­¬ng ¸n ta ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau: 1- Ph¶i hÕt søc lîi dông ®Þa h×nh ®Æt cèng theo chiÒu n­íc tù ch¶y tõ phÝa cèt cã ®Þa h×nh cao ®Õn phÝa cã cèt ®Þa h×nh thÊp cña l­u vùc tho¸t n­íc, ®¶m b¶o l­u l­îng tho¸t n­íc ph¶i lín nhÊt tù ch¶y theo cèng, tr¸nh ®µo ®¾p nhiÒu, ®Æt nhiÒu tr¹m b¬m l·ng phÝ. 2- Ph¶i ®Æt cèng thËt hîp lý ®Ó chiÒu dµi cèng lµ nhá nhÊt, tr¸nh tr­êng hîp n­íc ch¶y vßng vo, tr¸nh ®Æt s©u cèng. 3- C¸c cèng gãp chÝnh ®æ vÒ tr¹m xö lý vµ cöa x¶ n­íc vµo nguån, tr¹m xö lý ®Æt ë phÝa thÊp so víi ®Þa h×nh thµnh phè, nh­ng kh«ng bÞ ngËp lôt, cuèi h­íng giã chÝnh vµo mïa hÌ, cuèi nguån n­íc, ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch vÖ sinh, xa khu d©n c­ vµ xÝ nghiÖp lµ 500m. 4- Gi¶m møc tèi thiÓu cèng chui qua s«ng hå,cÇu phµ, ®­êng giao th«ng, ®ª ®Ëp vµ c¸c c«ng tr×nh ngÇm. ViÖc bè trÝ cèng tho¸t n­íc ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c c«ng tr×nh ngÇm kh¸c cña thµnh phè. Trªn ®©y lµ c¸c nguyªn t¾c khi v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi tho¸t n­íc. Nh­ng trªn thùc tÕ khi v¹ch tuyÕn mét m¹ng l­íi tho¸t n­íc ta kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu trªn, tuy vËy, ta ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó ®­a ra mét ph­¬ng ¸n v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi hîp lý nhÊt. Ch­¬ng 3A : tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi tho¸t n­íc th¶I tp pleiku- tØnh gia lai 1 ) DiÖn tÝch vµ d©n sè tÝnh to¸n 1.1– DiÖn tÝch. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng vµ ®Êt ë:755 ha 1.2- D©n sè tÝnh to¸n. §©y lµ sè d©n sèng ë cuèi thêi ®iÓm tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng l­íi tho¸t n­íc n¨m 2025 D©n sè 160.000 d©n 2 ) X¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc th¶i 2.1- X¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t. a.L­u l­îng trung b×nh ngµy ®ªm. ( m3/ng® ) Trong ®ã: N: D©n sè khu vùc mµ hÖ thèng phôc vô. qtc: Tiªu chuÈn th¶i n­íc (l/ ng­êi. ng®). (qtc= 150l/ng-ng.® tiªu chuÈn th¶i n­íc khu vùc néi thÞ) QshTBng.® : L­u l­îng n­íc th¶i trung b×nh ngµy ®ªm. VËy l­u l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t trung b×nh ngµy ®ªm cña c¶ thµnh phè lµ: ( m3/ng.® ) b.L­u l­îng n­íc th¶i trung b×nh gi©y. C«ng thøc:  Tõ l­u l­îng trung b×nh gi©y cña tong khu vùc. Tra b¶ng 2-1 TCN 51-2006 dïng c«ng thøc néi suy , ta cã hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ Kc . Víi qstb = 278 (l/s). ( Kc = 1.56 c.L­u l­îng n­íc th¶i gi©y lín nhÊt: qsmax qmaxs = qshtb.sx Kc Trong ®ã: qmaxs : L­u l­îng n­íc th¶i gi©y lín nhÊt. Qtbs L­u l­îng n­íc th¶i gi©y trung b×nh. Kc HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ chung. qmaxs1 = qshtb.s1x Kc=278x1.56 = 434 (l/s) Ta cã hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ chung toµn thÞ x· Kc = 1.56 tõ ®ã x¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc th¶i ra trong c¸c giê trong ngµy. 2.2 – X¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc th¶i c«ng céng tËp trung. C¸c l­u l­îng tËp trung ®æ vµo m¹ng l­íi tho¸t n­íc bao gåm n­íc th¶i tõ c¸c bÖnh viÖn, kh¸ch s¹n, tr­êng häc vµ c¸c khu c«ng nghiÖp . a – BÖnh viÖn . thµnh phè cã 2 bÖnh viÖn víi tæng sè gi­êng bÖnh lµ 1000 gi­êng bÖnh viÑn 311 500 gi­êng bÖnh viÖn ®a khoa tØnh 500 gi­êng Tiªu chuÈn th¶i n­íc cña bÖnh viÖn lµ 300(l/ng­êi .ngµy ®ªm) BÖnh viÖn lµm viÖc 24/24h HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ cña bÖnh viÖn Kh = 2.5 + VËy l­u l­îng n­íc th¶i trung b×nh ngµy cña bÖnh viÖn ( m3/ng.®) Trong ®ã : N: lµ sè gi­êng bÖnh N= 400 gi­êng qtc:Tiªu chuÈn th¶i n­íc cña bÖnh nh©n cã qtc = 300(l/ng­êi.ngµy®ªm) + L­u l­îng trung b×nh giê ( m3/h) + L­u l­îng giê lín nhÊt Q= x Kh = 12,5 x 2,5 = 31,25 (m3/h ) + L­u l­îng gi©y lín nhÊt (l/s) b - Tr­êng häc. Quy m« : Toµn thÞ x· cã 7500 häc sinh dù kiÕn n¨m 2020 sÏ t¨ng lªn 8500 hs Tiªu chuÈn th¶i cña tr­êng häc lµ 20 (l/ng­êi ngµy) Tr­êng häc lµm viÖc 12/24 h HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ Kh = 1.8 + L­u l­îng trung b×nh ngµy ®ªm lµ : = n x qtc= (8500 x 20)/1000 = 170 (m3/ngµy) + L­u l­îng trung b×nh giê : (m3/h) + L­u l­îng giê lín nhÊt : Q= x Kh = 14,16 x 1,8 = 25,49 ( m3/h) + L­u l­îng n­íc th¶i gi©y lín nhÊt : Q= 2.3) X¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc th¶i tõ khu c«ng nghiÖp LÊy chØ tiªu Q= 25%Qsh L­u l­îng n­íc th¶i trung b×nh ngµy ®ªm cña khu c«ng nghiÖp, bao gåm n­íc th¶i s¶n xuÊt vµ n­íc th¶i sinh ho¹t.N­íc th¶i cña c¸c khu c«ng nghiªp ®­îc xö lý tr­íc khi ®æ vµo hÖ thèng n­íc th¶i cña thµnh phè Q= 25% x 24000=6000(m3 /ngµy ®ªm ) * L­u l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t khu c«ng nghiÖp Q= 35%Q= 0,35 x 6000 = 2100 (m3/ng./®ªm) N­íc th¶i tõ c¸c khu c«ng nghiÖp ®­îc xö lý tr­íc khi x¶ vµo hÖ thèng tho¸t n­íc chung cña thµnh phè. HÖ sè ®iÒu hoµ lÊy b»ng 1 Ph©n bè n­íc th¶i theo c¸c ca trong ngµy : + Ca 1 : Qca 1 = 35% Q = 0,35 x 2100 = 735 (m3 /ca) + Ca 2: Qca 2 = 35 % x Q= 0,35 x 1456= 735 (m3/ca) + Ca 3 :Qca 3 = 30% * Q= 0,3 x1456 = 630 (m3/ca) - l­u l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t giê lín nhÊt lµ : Q= ( m3/h ) - l­u l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t gi©y nhÊt lµ : Q= ( l/s ) * L­u l­îng n­íc th¶i s¶n xuÊt : Q= 65% x Q= 0,65 x 6000 = 3900 (m3/ngµy ®ªm) - Ph©n bè theo c¸c ca + Ca 1 : Qca 1 = 35% Q = 0.35 *3900 = 1365 (m3 /ca) + Ca 2 : Qca 2 = 35% Q = 0.35 * 3900 = 1365 (m3 /ca) + Ca 3 : Qca 3 = 30% Q = 0.3 * 3900 = 1170 (m3 /ca ) HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ giê trong mçi ca lµ Kh = 1 nªn l­u l­îng th¶i c¸c giê trong ca lµ : Ca 1,2 : Q=  m3/h Ca3 : Q=  ( m3/h ) - L­u l­îng n­íc th¶i gi©y lín nhÊt Q= ( l/s ) Tæng l­u l­îng n­íc th¶i gi©y lín nhÊt cña c¸c khu c«ng nghiÖp Q= 47,5 +17,3=64,8 (l/s) Thµnh phè cã 2 khu c«ng nghiÖp. Khu c«ng nghiÖp Diªn phó víi diÖn tÝch 50 ha vµ khu c«ng nghiÖp Trµ ®a víi diÖn tÝch 40 ha. Dùa vµo tØ lÖ diÖn tÝch gi÷a 2 khu c«ng nghiÖp ta cã l­u l­îng th¶i gi©y lín nhÊt cña tõng khu. + Khu CN Diªn phó: 36(l/s) + Khu CN Ch­ ¸ : 28,8 (l/s) 3 ) X¸c ®Þnh l­u l­îng ®¬n vÞ 3.1 – N­íc th¶i sinh ho¹t khu d©n c­ . C¨n cø vµo hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ Kc = 1,486 ta x¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc th¶i ph©n bè theo c¸c giê trong ngµy. 3.2 – N­íc th¶i tõ c¸c bÖnh viÖn. Tõ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ Kh = 2,5 ta x¸c ®Þnh ®­îc sù ph©n bè l­u l­îng n­íc th¶i tõ c¸c bÖnh viÖn theo c¸c giê trong ngµy 3.3 – N­íc th¶i tõ c¸c tr­êng häc. Tõ c¸c hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ Kh = 1,8 ta x¸c ®Þnh sù ph©n bè l­u l­îng n­íc th¶i tõ c¸c tr­êng häc theo c¸c giê trong ngµy. 3.4 – N­íc th¶i tõ c¸c khu c«ng nghiÖp N­íc th¶i sÈn xuÊt tõ c¸c KCN ®­îc xö lý s¬ bé tõ c¸c khu c«ng nghiÖp ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp råi x¶ vµo m¹ng l­íi tho¸t n­íc bÈn khu ®« thÞ. N­íc th¶i s¶n xuÊt coi nh­ x¶ ®iÒu hoµ theo c¸c giê cóng ca s¶n xuÊt (Kh = 1) 3.5 – N­íc th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n trong ca s¶n xuÊt cña khu c«ng nghiÖp ®­îc x¶ theo c¸c giê nghØ cña ca s¶n xuÊt. 3.6– x¸c ®Þnh l­u l­îng ®¬n vÞ VËy ta x¸c ®Þnh l­u l­îng ®¬n vÞ theo c«ng thøc : qo = ( l/s.ha) Trong ®ã: qo : L­u l­îng ®¬n vÞ cña dßng ch¶y ( l/s.ha) N : Tiªu chuÈn th¶i n­íc qtc (l/ng/ng.®ªm) P : MËt ®é d©n sè khu vùc (ng­êi /ha) Thµnh phè cã 160000 d©n diÖn tÝch ®Êt ë 600ha P= 160000:775=207(ng­êi/ha) qo = ( l/s.ha) 4) Ph©n chia l­u vùc vµ tÝnh to¸n diÖn tÝch tiÓu khu, tÝnh to¸n l­u l­îng trong c¸c tuyÕn èng C«ng thøc x¸c ®Þnh l­u l­îng tõng tuyÕn cèng nh­ sau: qtt = (qd® + qcs + qcq) x Kc + Qt tr (l/s) Trong ®ã: - qtt : L­u l­îng tÝnh to¸n cña tõng ®o¹n cèng, l/s. - qd® : L­u l­îng däc ®­êng cña ®o¹n cèng, l/s. qd® ®­îc tÝnh to¸n nh­ sau: qd®=qd®®vx f (qd®®v: M« ®un l­u l­îng; f- diÖn tÝch l­u vùc mµ ®o¹n cèng ®ã phôc vô). - qcs : L­u l­îng c¹nh s­ên cña ®o¹n cèng, l/s. - qcq : L­u l­îng chuyÓn qua vµo ®o¹n cèng, l/s. - Kc : HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 2-1 tiªu chuÈn 51-2006 Qt tr : L­u l­îng tËp trung cña ®o¹n cèng, l/s. KÕt qu¶ tÝnh to¸n l­u l­îng cho tõng ®o¹n cèng cña hai ph­¬ng ¸n ®­îc ghi trong b¶ng (B¶ng tÝnh to¸n thuû lùc tuyÕn cèng ). 5) TÝnh to¸n thuû lùc TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi tho¸t n­íc bao gåm: viÖc x¸c ®Þnh ®­êng kÝnh cèng, ®é dèc, ®é ®Çy, vËn tèc n­íc ch¶y vµ ®é s©u ch«n cèng. C¬ së tÝnh to¸n. - C«ng thøc x¸c ®Þnh l­u l­îng. Q= ( x V (l/s ) - C«ng thøc x¸c ®Þnh tèc ®é. V= C ( m/s ) Trong ®ã: Q: l­u l­îng m3/s (: diÖn tÝch mÆt c¾t ­ít m2 V: tèc ®é chuyÓn ®éng m/s R: b¸n kÝnh thuû lùc R = (/p ( P : chu vi ­ít ) I: ®é dèc thuû lùc, lÊy b»ng ®é dèc cña cèng. C: hÖ sè sªri tÝnh ®Õn ¶nh h­ëng cña ®é nh¸m trªn bÒ mÆt cña cèng vµ thµnh phÇn tÝnh chÊt n­íc th¶i. * C¸c quy ph¹m khi tÝnh to¸n m¹ng l­íi thuû lùc. - §­êng kÝnh tèi thiÓu vµ ®é ®Çy tèi ®a : Trong nh÷ng ®o¹n ®Çu cña m¹ng l­íi tho¸t n­íc, l­u l­îng tÝnh to¸n th­êng kh«ng lín do ®ã cã thÓ dïng c¸c lo¹i cèng cã ®­êng kÝnh bÐ, th­êng th× trong thùc tÕ ng­êi ta th­êng chän nh÷ng ®o¹n cèng ®Çu m¹ng l­íi cã ®­êng kÝnh D = 200mm. Nã võa ®¶m b¶o vÒ yÕu tè thuû lùc, chi phÝ gi¸ thµnh vµ c«ng t¸c qu¶n lý. N­íc th¶i ch¶y trong cèng ngay khi ®¹t l­u l­îng tèi ®a còng kh«ng cho¸n ®Çy cèng. Tû lÖ gi÷a chiÒu cao líp n­íc trong cèng so víi ®­êng kÝnh cña nã gäi lµ ®é ®Çy t­¬ng ®èi . Ng­êi ta còng kh«ng cho cèng ch¶y ®Çy cßn lý do n÷a lµ cÇn kho¶ng trèng ®Ó th«ng h¬i. §é ®Çy tèi ®a lÊy nh­ sau: §­êng kÝnh (mm) §èi víi n­íc th¶i  Sinh ho¹t S¶n xuÊt  d150 – d300 ()max = 0,6 ()max = 0,7  d350 – d450 ()max = 0,7 ()max = 0,8  d500 – d800 ()max = 0,75 ()max = 0,85  d > 900 ()max = 0,8 ()max = 1  - Tèc ®é vµ ®é dèc : Trong tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi, quy ®Þnh vËn tèc tèi thiÓu ch¶y trong èng ph¶i ®¶m b¶o lín h¬n tèc ®é kh«ng l¾ng. Nã ®­îc ¸p dông cho c¸c lo¹i ®­êng kÝnh cèng nh­ sau: §­êng kÝnh (mm) Tèc ®é tèi thiÓu Vtt (m/s)  D150 – d250 0,7  D300 – d400 0,8  D400 – d500 0,9  D600 – d800 0,95  §Ó ®­îc tèc ®é kh«ng l¾ng, nãi chung trong mét sè tr­êng hîp ta ph¶i t¨ng ®é dèc cña cèng. Tuy nhiªn khi ®ã ®é s©u ch«n cèng sÏ lín, lµm t¨ng gi¸ thµnh x©y dùng. Do vËy ph¶i ®Þnh ra ®é dèc tèi thiÓu lµ ®é dèc mµ khi ta t¨ng l­u l­îng ®¹t møc ®é ®Çy tèi ®a th× sÏ ®¹t ®­îc tèc ®é kh«ng l¾ng cña dßng ch¶y. §é dèc tèi thiÓu c¸c lo¹i ®­êng kÝnh cèng ®­îc tÝnh nh­ sau: Imin = (d lµ ®­êng kÝnh cèng) §­êng kÝnh (mm) §é dèc tèi thiÓu Imin  150 0.007  200 0.005  300 0.003  400 0.0025  500 0.002  600 0.0017  Trong thùc tÕ khi tÝnh to¸n thuû lùc cña mét m¹ng l­íi, sau khi ®· cã l­u l­îng tÝnh to¸n cña tõng ®o¹n cèng ta sö dông b¶ng tra thuû lùc (Liªn X«) ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè: D,V, i, . * X¸c ®Þnh ®é s©u ch«n cèng cña c¸c ®o¹n cèng: §é s©u ch«n cèng cña mét ®o¹n cèng bÊt kú ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu sau: + Thu ®­îc n­íc th¶i tõ c¸c cèng tho¸t n­íc tiÓu khu, còng nh­ n­íc th¶i tõ c¸c ®o¹n cèng phÝa trªn ®æ vµo nã. + §¶m b¶o ®­îc t¶i träng ®éng phÝa trªn ®Ì lªn cèng. + Kh«ng s©u qu¸ ®Ó cã thÓ thi c«ng ®­îc trong ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ gi¶m chi phÝ x©y dùng. §é s©u ch«n cèng cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Hc= H® + i.l + Zc - Z® Trong ®ã: H®: ®é s©u ch«n cèng (tÝnh ®Õn ®Ønh cèng) t¹i ®iÓm ®Çu ®o¹n cèng tÝnh to¸n, m. H®: ®é s©u ch«n cèng (tÝnh ®Õn ®Ønh cèng) t¹i ®iÓm cuèi ®o¹n cèng tÝnh to¸n, m. i: ®é dèc thuû lùc cña ®o¹n cèng tÝnh to¸n. l: chiÒu dµi cña ®o¹n cèng tÝnh to¸n (m) Z1; Z2: cèt mÆt ®Êt t­¬ng øng ë giÕng th¨m t¹i ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña ®o¹n cèng tÝnh to¸n, m. + §é s©u ch«n cèng ®­îc lÊy dùa vµo c¸c ®iÒu kiÖn sau: -Dùa vµo ®Þa h×nh, c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ trong thÞ x·,dùa vµo tuyÕn giao th«ng ®i qua c¸c tiÓu khu vµ c¸c ®­êng chÝnh. T×nh tr¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®i l¹i vµ quy chuÈn m¹ng l­íi tho¸t n­íc ®é s©u ch«n cèng ban ®Çu lín h¬n ®­êng kÝnh èng céng 0,5 – 0,7 (m) . -Víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ quy chÈn ®ã ta chän ®é s©u ch«n cèng kÓ tõ ®Ønh cèng ban ®Çu lµ1,2 (m) cho hÖ thèng tho¸t n­íc. Tuy nhiªn cã mét sè n¬i d©n c­ Ýt cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tho¸t n­íc th× ®é s©u ban ®Çu cã thÓ lµ 1m. )Chó thÝch: - C¸c ®o¹n ®Çu cña m¹ng l­íi tho¸t n­íc v× ph¶i theo qui ®Þnh vÒ ®­êng kÝnh nhá nhÊt, nªn mÆc dï l­u l­îng kh«ng lín theo quy ®Þnh dïng èng cì 200 (m) cho m¹ng l­íi tho¸t n­íc sinh ho¹t cho tiÓu khu. §èi víi tr­êng hîp nµy mÆc dï kh«ng ®¶m b¶o ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®é dèc ( i 0.005), vËn tèc (v 0.7 m/s) cña dßng n­íc. Do vËy ta cã thÓ cho c¸c ®o¹n èng nµy lµ c¸c ®o¹n kh«ng tÝnh to¸n, chØ cÇn ®Æt ®o¹n theo ®é dèc nhá nhÊt. V× vËy nªn ®o¹n èng kh«ng ®¶m b¶o ®­îc vËn tèc, muèn ®¶m b¶o cho ®o¹n èng kh«ng bÞ l¾ng cÆn th× ph¶i th­êng xuyªn tÈy röa muèn thÕ cã thÓ thiÕt kÕ thªm giÕng röa. KÕt qu¶ tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi c¸c ph­¬ng ¸n ®­îc ghi trong c¸c b¶ng tÝnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong 1,2,3A.doc
 • dwgBe Aeroten- 09,10.dwg
 • dwgCTNCT - 12,13.dwg
 • dwgDay chuyen CN - 06.dwg
 • dwgDien Tb -14.dwg
 • dwgMBTXL - 07.dwg
 • dwgQH - 01.dwg
 • dwgTb- 11.dwg
 • dwgTrac doc -04,05.dwg
 • dwgTrac doc bun nuoc- 08.dwg
 • dwgVach Tuyen- 02,03.dwg
 • xlsluu luogn tuyen ong 1.xls
 • xlsluu luogn tuyen ong 2.xls
 • xlsluu luong tinh toan.xls
 • xlsthong ke tuyen ong PA1.xls
 • xlsthong ke tuyen ong PA2.xls
 • xlstinh thuy phuong an 1.xls
 • xlstinh thuy phuong an 2.xls
 • docChuong 3B.doc
 • docChuong 4 - xu li.doc
 • docchuong 5 - Tram bom.doc
 • docchuong 6- CTCT.doc
 • docPhan 2 - Dien TB.doc