Đồ án Tốt nghiệp thiết kế hệ thống điện (phần I)

CHƯƠNG I Phân tích đặc điểm của nguồn và phụ tải Phân tích nguồn cung cấp điện là rất cần thiết và phải quan tâm đúng mức khi bắt tay vào làm thiết kế. Việc quyết định sơ đồ nối dây của mạng điện cũng như phương thức vận hành của các nhà máy điện, hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí, nhiệm vụ cũng như tính chất của từng nhà máy điện. Số liệu về phụ tải là loại tài liệu quan trọng. Thiết kế hệ thống có chính xác hay không hoàn toàn do mức độ chính xác của công tác thu nhập và phân phụ tải quyết định. 1.1 - Nguồn điện. Trong đồ án thiết kế, nguồn cung cấp là nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) và hệ thống điện (HTĐ). - NMNĐ gồm 3 tổ máy có công suất định mức của mỗi tổ máy là 100MW, điện áp định mức là: Uđm = 10,5kV ; cos = 0,85 Như vậy công suất định mức của mỗi máy là: 300MW. Đây là NMNĐ dùng nhiêu liệu than, dầu hay khí nên công suất tự dùng chiếm khoảng 10% tổng công suất phát. Công suất phát kinh tế là : PFkt = 80  85%PFđm. Trong tính toán lấy: PF kt = 80%PFđm = 0,8 . 300 = 240 MW HT có công suất vô cùng lớn, hệ số cos trên thanh góp 110kV là : cos = 0,85 NMNĐ cách hệ thống tương đối xa (hơn 120km)

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tốt nghiệp thiết kế hệ thống điện (phần I), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CH¦¥NG I Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña nguån vµ phô t¶i Ph©n tÝch nguån cung cÊp ®iÖn lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ph¶i quan t©m ®óng møc khi b¾t tay vµo lµm thiÕt kÕ. ViÖc quyÕt ®Þnh s¬ ®å nèi d©y cña m¹ng ®iÖn còng nh­ ph­¬ng thøc vËn hµnh cña c¸c nhµ m¸y ®iÖn, hoµn toµn phô thuéc vµo vÞ trÝ, nhiÖm vô còng nh­ tÝnh chÊt cña tõng nhµ m¸y ®iÖn. Sè liÖu vÒ phô t¶i lµ lo¹i tµi liÖu quan träng. ThiÕt kÕ hÖ thèng cã chÝnh x¸c hay kh«ng hoµn toµn do møc ®é chÝnh x¸c cña c«ng t¸c thu nhËp vµ ph©n phô t¶i quyÕt ®Þnh. 1.1 - Nguån ®iÖn. Trong ®å ¸n thiÕt kÕ, nguån cung cÊp lµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn (NMN§) vµ hÖ thèng ®iÖn (HT§). - NMN§ gåm 3 tæ m¸y cã c«ng suÊt ®Þnh møc cña mçi tæ m¸y lµ 100MW, ®iÖn ¸p ®Þnh møc lµ: U®m = 10,5kV ; cosj = 0,85 Nh­ vËy c«ng suÊt ®Þnh møc cña mçi m¸y lµ: 300MW. §©y lµ NMN§ dïng nhiªu liÖu than, dÇu hay khÝ nªn c«ng suÊt tù dïng chiÕm kho¶ng 10% tæng c«ng suÊt ph¸t. C«ng suÊt ph¸t kinh tÕ lµ : PFkt = 80 ¸ 85%PF®m. Trong tÝnh to¸n lÊy: PF kt = 80%PF®m = 0,8 . 300 = 240 MW HT cã c«ng suÊt v« cïng lín, hÖ sè cosj trªn thanh gãp 110kV lµ : cosj = 0,85 NMN§ c¸ch hÖ thèng t­¬ng ®èi xa (h¬n 120km) 1.2 - Phô t¶i. Ta cã b¶ng sè liÖu phô t¶i: B¶ng 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pmax (MW) 38 40 38 40 38 40 38 40 40 Pmin(MW) 26,6 28 26,6 28 26,6 28 26,6 28 28 Qmax (MVar) 18,24 19,2 18,24 19,2 18,24 19,2 18,24 19,2 19,2 Qmin (MVar) 12,7 13,4 12,7 13,4 12,7 13,4 12,7 13,4 13,4 Lo¹i phô t¶i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 §C§A kt kt kt kt kt kt kt kt kt Utc (KV) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Cosj 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Tæng sè cã 9 phô t¶i, tÊt c¶ ®Òu lµ phô t¶i lo¹i 1. Yªu cÇu ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p kh¸c th­êng cÇn ®­îc cung cÊp ®iÖn víi ®é tin cËy cao. C«ng suÊt phô t¶i yªu cÇu ë chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i. SPptmax = 352 (MW) lín h¬n PFkt cña NMN§ nªn m¹ng ®iÖn ph¶i lÊy thªm c«ng suÊt tõ HT. Trong chÕ ®é cùc tiÓu cã : SPmin = 70%. Pptmax = 246,4(MW) Phô t¶i ph©n bè kh¸ ®Òu xung quanh NMN§ vµ HT. Phô t¶i 1,2,8, 9 phÝa hÖ thèng ; phô t¶i 3,4,5,7,,6 phÝa nhµ m¸y. Thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i :Tmax = 5000h Tõ sè liÖu ph©n tÝch nguån ®iÖn vµ phô t¶i nh­ trªn ta thÊy ph¶i cã sù liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a NM vµ HT, ®Ó chÕ ®é vËn hµnh ®­îc tin cËy vµ linh ho¹t. Ch­¬ng II C©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông vµ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng 2.1 – C©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông. C©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông rÊt cÇn thiÕt ®Ó gi÷ ®­îc tÇn sè b×nh th­êng cã nghÜa lµ tæng c«ng suÊt t¸c dông ph¸t ra ph¶i b»ng tæng c«ng suÊt yªu cÇu. SPf = SPyc NÕu SPf < SPyc, ph¶i t¨ng c«ng suÊt ph¸t lªn, nÕu nhµ m¸y ®· ph¸t hÕt c«ng suÊt ®Þnh møc mµ vÉn kh«ng ®ñ th× ph¶i lÊy thªm tõ hÖ thèng. SPF + SPHT = m .+ SDPm® + SPtd + SPdt Trong ®ã : SPF : Tæng c«ng suÊt nhµ m¸y ®iÖn SPFkt = 240 (MW) PHT : C«ng suÊt t¸c dông lÊy tõ hÖ thèng. m : HÖ sè ®ång thêi m = 1 SPptmax : Tæng c«ng suÊt yªu cÇu cña phô t¶i ë chÕ ®é cùc ®¹i. SDPm® : Tæng tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­êng d©y vµ trong m¸y biÕn ¸p, trong tÝnh to¸n s¬ bé. SDPm® = 5%SPptmax SPtd : Tæng c«ng suÊt tù dïng cña nhµ m¸y lÊy SPtd = 10%SPFkt SPdt : Tæng c«ng suÊt dù tr÷ lÊy tõ HT lªn, coi SPdt = 0 Ta cã : 240 + PHT = 352 + 0,05 . 352 + 0,1. 240 ÞPHT = 153,6 (MW) Nh­ vËy trong chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i, nhµ m¸y cÇn mét l­îng c«ng suÊt lµ : 153,6 (MW) tõ hÖ thèng. C©n b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. C©n b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Ó gi÷ ®iÖn ¸p b×nh th­êng trong hÖ thèng, sù thiÕu hôt c«ng suÊt ph¶n kh¸ng sÏ lµm cho ®iÖn ¸p gi¶m sót. Ph­¬ng tr×nh cÇn b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. SQF + QHT = mSQptmax + SDQba + SDQc + SQdt + SQtd + SDQL Trong ®ã: SQF : Tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn SQF = SPF .tgjF = 240 .0,62 = 148,8 (MVar) QHT : C«ng suÊt ph¶n kh¸ng lÊy cña hÖ thèng. QHT = PHT .tgjHT = 153,6 . 0,62 = 95,232 (MVar) SQptmax =SPptmax tgjpt = 352 . 0,48 = 168,96 (MVar) SQptmax : Tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña phô t¶i ë chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i. SDQL : Tæn thÊt c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trªn c¸c ®o¹n ®­êng d©y. SDQc : C«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña ®­êng d©y sinh ra. Víi m¹ng ®iÖn 110KV trong tÝnh to¸n s¬ bé coi SDQL=SDQc SDQba : Tæn thÊt c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong m¸y biÕn ¸p SDQba =15%. SQptmax = 0,15.168,96 = 25,34 (MVAr) SQtd = SPtd. tgj = 24. 0,84 = 21,12 (MVAr) (LÊy cosjtd = 0,75 Þ tgjtd = 0,88) SQdt : Coi b»ng kh«ng, tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng lÊy tõ hÖ thèng, tõ c«ng thøc (2.2) 148,8 + 95,232 > 168,96+25,34 + 21,12 244,03 > 215,41 Ta lÊy tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng do nhµ m¸y vµ hÖ thèng cung cÊp lín h¬n tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng mµ phô t¶i yªu cÇu, nªn ta kh«ng ph¶i bï s¬ bé. CH¦¥NG III TÝnh to¸n vµ lùa chän ph­¬ng ¸n tèi ­u Nguyªn t¾c chñ yÕu cña c«ng t¸c thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn lµ cung cÊp ®iÖn kinh tÕ víi chÊt l­îng ®iÖn n¨ng vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cao. Môc ®Ých tÝnh to¸n thiÕt kÕ lµ nh»m t×m ra mét ph­¬ng ¸n phï hîp nhÊt víi nh÷ng nguyªn t¾c ®· nªu ë trªn. 3.1- Dù kiÕn c¸c ph­¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng. Qua c¸c ph©n tÝch nguån ®iÖn vµ c¸c phô t¶i ta thÊy. TÊt c¶ c¸c phô t¶i ®Òu lµ hé lo¹i I, nªn yªu cÇu ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cao ta ph¶i cung cÊp ®iÖn tõ hai nguån riªng biÖt, lé kÐp, hoÆc m¹ch vßng. Trong tÝnh to¸n s¬ bé ta thÊy ë chÕ ®é vËn hµnh b×nh th­êng, hÖ thèng cung cÊp kho¶ng 140 (MW) cho m¹ng ®iÖn. V× vËy ta bè trÝ mét sè phô t¶i lÊy ®iÖn trùc tiÕp tõ hÖ thèng. Tõ nh÷ng nhËn xÐt trªn ta cã mét sè c¸c ph­¬ng ¸n sau; Ph­¬ng ¸n 1 38+j18,24 50km 60,8km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 60,8km 5 4 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 56,5km 44,7km 53,8km 1 58,3km 40+j19,2 38+j18,24 Ph­¬ng ¸n 2 38+j18,24 50km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 60,8km 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 44,7km 58,3km 56,5km 36,05Km 53,8km Ph­¬ng ¸n 3 38+j18,24 50km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 60,8km 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 56,5km 44,7km 58,3km 41,2km 36,05km Ph­¬ng ¸n 4 38+j18,24 50km 60,8km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 56,5km 44,7km 58,3km 41,2km 53,8km Ph­¬ng ¸n 5 50km 60,8km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 60,8km 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 56,5km 44,7km 58,3km 53,8km 41,2km 38+j18,24 Ph­¬ng ¸n 6 38+j18,24 50km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 56,5km 44,7km 58,3km 41,2km 36,05km 53,8km 3.2 Chän cÊp ®iÖn ¸p ®Þnh møc (U®m) Mét trong nh÷ng c«ng viÖc quan träng lóc thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn lµ lùa chän ®óng ®iÖn ¸p cña ®­êng d©y t¶i ®iÖn. VÊn ®Ò nµy rÊt quan träng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi tÝnh kü thuËt vµ tÝnh kinh tÕ cña m¹ng ®iÖn. Ta sö dông c«ng thøc kinh nghiÖm sau ®Ó tÝnh to¸n. Ui = 4,34 (3.2) Trong ®ã : Pi (MW) , Li (km), Ui (kV) : C«ng suÊt, chiÒu dµi, ®iÖn ¸p vËn hµnh cña ®­êng d©y thø i. Ta dïng s¬ ®å h×nh tia ®Ó x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p U®m 38+j18,24 50km 60,8km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 60,8km 5 4 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 56,5km 44,7km 53,8km Tõ c«ng thøc (3.2) vµ c¸c sè liÖu ®· cho ta tÝnh ®­îc b¶ng sau: B¶ng 3.1 Phô t¶i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L (km) 53,8 44,7 60,8 58,3 60,8 44,7 40,9 50 50 Pmax (MW) 38 40 38 40 38 40 38 40 40 Uvh (kV) 111,6 113,5 112,2 114,6 112,2 113,2 110,5 114 114 Qua b¶ng trªn ta chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cho m¹ng ®iÖn khu vùc thiÕt kÕ lµ : 110KV 3.3 - Chän tiÕt diÖn d©y dÉn theo chØ tiªu kinh tÕ, tÝnh c¸c chØ tiªu kü thuËt cña tõng ph­¬ng ¸n. Ta dïng d©y AC cho tÊt c¶ c¸c lé ®­êng d©y m¹ng ®iÖn cã ®iÖn ¸p 110kV nªn ta chän F ³ 70 (mm2) ®Ó tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÇng quang. TÊt c¶ c¸c phô t¶i ®Òu cã thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i. Tmax = 5000h tra b¶ng ta cã: Jkt = 1,1( A/mm2 ) C¸c d©y dÉn ®Æt trªn kh«ng víi kho¶ng c¸ch trung b×nh häc Dtb = 5m C«ng thøc tÝnh tiÕt diÖn d©y dÉn: F = (3.3-1) F (mm2 ) : TiÕt diÖn d©y dÉn Imax (A) : Dßng qua d©y ë chÕ ®é phô t¶i max Imax = (A) Smax : C«ng suÊt ch¹y trªn lé ®­êng d©y ë chÕ ®é max (MVA) U®m : §iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn 110KV. 3.3 –1 . Ph­¬ng ¸n I. 38+j18,24 50km 60,8km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 60,8km 5 4 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 56,5km 44,7km 53,8km * Chän tiÕt diÖn d©y dÉn. TÝnh dßng c«ng suÊt trªn c¸c lé: PN8 = åPFkt - åPtd - åPptN§ åPptN§ = P3 + P4 + P5 +P6 + P7 = 38 + 40 + 38 + 38 +40 = 194MW Þ PN8 = 240 –24 –194 = 22 (MW) QN8 = PN6 . tgj Þ QN8 =22 . 0,62 = 13,6 MVar SH8 = S8 – SN8 = 38 + j 18,24 – (22+ j13,6 ) =18 + j5,6 (MVA) FN8tt = mm2 Chän FN8 = 70 mm2 ; Icp = 265 A - §o¹n H1: F1tt = mm2 Chän F1 = 120 mm2 ; ICP =380( A) - §o¹n H2: F2tt = mm2 Chän F2 = 120 mm2 ; Icp = 380 A - §o¹n N3: FN3tt = 100,56 mm2 Chän FN3 = 120 mm2 ; ICP =380( A) - §o¹n N4: FN4tt = mm2 Chän FN4 = 120 mm2 ; Icp = 380 A - §o¹n N5: FN5tt = mm2 Chän FN5 = 120 mm2 ; Icp = 380 A - §o¹n N6: FN6tt = 105,8 mm2 Chän FN6 = 120 mm2 ; Icp = 380 A - §o¹n H9: FH9tt = mm2 Chän FH9 = 120 mm2 ; Icp = 380 A - §o¹n N7: FN7tt = 100,56 mm2 Chän FN7 = 120 mm2 ; ICP =380( A) IH8max =49,47 (A) FH8tt = mm2 Chän F8 = 70 mm2 ; Icp = 265 A * KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng khi sù cè nÆng nÒ nhÊt. + Gi¶ sö ®øt d©y ®o¹n: N7, N3, H1...... §o¹n N7 Isc = 2.IN7max = 221,2 A < Icp = 380 A. §¹t yªu cÇu - §o¹n N3: Isc = 2.IN3max = 221,2 A < Icp = 380 A. §¹t yªu cÇu - §o¹n H1: Isc = 2.IH1max = 221,2 A < Icp = 380 A. §¹t yªu cÇu +/ - Tr­êng hîp sù cè mét tæ m¸y ph¸t ®iÖn th× hai m¸y ph¸t cßn l¹i ph¸t hÕt c«ng suÊt. - Tæng c«ng suÊt t¸c dông cña nhµ m¸y lµ: SPFtd = 2.100 = 200 MW - Tæng c«ng suÊt tù dïng cña nhµ m¸y lµ: SPtdsc = 10%.SPFsc = 0,1.200 = 20 MW - Tæng c«ng suÊt ch¹y trªn ®o¹n N8 lµ: PN8 = SPFtdsc - SPtdsc - SPptN§ = 200 - 20 -194 = - 14 MW DÊu ( –) chøng tá ch¹y tõ hÖ thèng sang. QN8 = PN8.tgjHT = 14.0,62 = 8,68 MVAr Þ SN8 = 14 + j8,68 MVA Þ - C«ng suÊt ch¹y trªn ®o¹n H8 lµ: SH8 = S8 + SN8 = 40 + j19,2 + 14 + j8,68 = 54 + j27,8 MVA . §¹t yªu cÇu. B¶ng 3.3-1a * TÝnh c¸c chØ tiªu kü thuËt cña ph­¬ng ¸n I. §o¹n Imax(A) Ftt(mm2) Ftc(mm2) Icp(A) Isc(A) Jkt (A/mm2) KÕt luËn H1 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu H2 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N3 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N4 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N5 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N6 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N7 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N8 67,9 61,7 70 265 135,8 1,1 §¹t yªu cÇu H8 49,47 44,9 70 265 98,9 1,1 §¹t yªu cÇu H9 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu - Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c ®­êng d©y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: DU% = P : C«ng suÊt t¸c dông trªn ®­êng d©y (MW) Q : C«ng suÊt ph¶n kh¸ng trªn ®­êng d©y (MVAr) R = r0.l (W) X = x0.l (W) Víi m¸y biÕn ¸p kh«ng ®iÒu ¸p d­íi t¶i th×: 10% DU%btmax 15%. 15% DU%scmax 20%. Víi m¸y biÕn ¸p ®iÒu ¸p d­íi t¶i th×: DU%btmax < 20%. DU%scmax < 25%. - §o¹n H1: D©y 2AC – 240, l = 53,8km; r0 = 0,27 W/km x0 = 0,423 W/km b0 = 2,69.10-6 S/km Þ R = X = Þ DU%bt = - §o¹n H2: D©y 2AC – 120, l = 44,7km; r0 = 0,27 W/km x0 = 0,423 W/km b0 = 2,69.10-6 S/km Þ R = X = Þ DU%bt = - §o¹n N3: D©y 2AC – 240, l = 60,8km; r0 = 0,27 W/km x0 = 0,423 W/km b0 = 2,6910-6 S/km Þ R = X =12,8 Þ DU%bt = - §o¹n N4 : D©y 2AC – 120, l = 58,3km; r0 = 0,27 W/km x0 = 0,423 W/km b0 = 2,69.10-6 S/km Þ R = X = Þ DU%bt = - §o¹n N5 : D©y 2AC – 120, l = 60,8km; r0 = 0,27 W/km x0 = 0,423 W/km b0 = 2,69.10-6 S/km Þ R = X = Þ DU%bt = - §o¹n N6 : D©y 2AC – 70, l = 44,7km; r0 = 0,27W/km x0 = 0,423 W/km b0 = 2,6910-6 S/km Þ R = X = Þ DU%bt = */ - §o¹n N7: D©y 2AC – 120, l = 56,5km; r0 = 0,27 W/km x0 = 0,423 W/km b0 = 2,69.10-6 S/km Þ R = X = Þ DU%bt = - §o¹n N8 : D©y 2AC – 240, l = 50,2km; r0 = 0,46 W/km x0 = 0,44 W/km b0 = 2,5810-6 S/km Þ R = X = Þ DU%bt = - §o¹n H8 : D©y 2AC – 120, l = 50km; r0 = 046 W/km x0 = 0,44 W/km b0 = 2,58.10-6 S/km Þ R = X = Þ DU%bt = - §o¹n H9: D©y 2AC – 70, l = 50km; r0 = 0,27 W/km x0 = 0,423 W/km b0 = 2,69.10-6 S/km Þ R = X = Þ DU%bt = B¶ng 3.3-1b H1 H2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 H8 H9 Lo¹id©yAC 120 120 120 120 120 120 120 70 70 120 L ( KM) 53,8 44,7 60,8 58,3 60,8 44,7 56,5 50,2 50 50 r0 (W/KM) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0.46 0,46 0,27 x0 (W/KM) 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,42 0,423 0,44 0,44 0,423 b0((S/KM) 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,58 2,58 2,69 Sè m¹ch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R ( W) 7,3 6 8,2 7,87 8,2 6 7,6 11,5 11,5 6,75 X ( W ) 11,37 9,4 12,8 12,3 12,8 9,4 12 11 11 10,57 B/2.10-4 1,447 1,202 2,199 1,568 2,199 1,20 1,519 1,295 1,296 1,345 DU%bt 4 3,47 4,5 4,5 4,5 3,47 4,2 2,1 2,2 3,7 DU%sc 8 6,9 9 9 9 6,9 8,4 4,2 4,4 7,4 Tõ c¸c kÕt qu¶ trong b¶ng 3.3-1b ta nhËn thÊy r»ng. * Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh b×nh th­êng. DU%bt tmax= DU%btN4 =4,5% * Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh sù cè. DU%scmax = DU%sc4 = 9% 3.3.2 – Ph­¬ng ¸n II 38+j18,24 50km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 60,8km 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 44,7km 58,3km 56,5km 36,05Km 53,8km * TÝnh to¸n nh­ ph­¬ng ¸n I. Ta kiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng khi sù cè mét m¸y ph¸t ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau. B¶ng 3.3-2a §o¹n Imax(A) Ftt(mm2) Ftt(mm2) Icp (A) Isc(A) Jkt (A/mm2) KÕt luËn H1 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu H2 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N3 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N4 116,4 105,8 120 610 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu 75 221,2 201 240 380 443,2 1,1 §¹t yªu cÇu N6 116,4 105,8 120 265 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N7 110,6 100,56 120 265 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N8 67,9 61,7 70 265 135,8 1,1 §¹t yªu cÇu H8 49,47 44,9 70 265 98,94 1,1 §¹t yªu cÇu H9 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu TÝnh to¸n t­¬ng tù c¸c chØ tiªu kü thuËt nh­ ph­¬ng ¸n trªn ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau: B¶ng 3.3-2b H1 H2 N3 N4 N6 N7 75 N8 H8 H9 Lo¹i d©yAC 120 120 120 120 120 120 240 70 70 120 L ( KM) 53,8 44,7 60,8 58,3 44,7 56,5 36,05 50,2 50 50 r0 (W/KM) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,131 0.46 0,46 0,27 x0 (W/KM) 0,423 0,423 0,423 0,4 0,423 0,44 0,44 0,423 0,4 0,423 b0((S/KM) 2,86 2,69 2,69 2,86 2,69 2,69 2,86 2,58 2,58 2,69 Sè m¹ch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R ( W) 7,3 6 8,2 7,87 6 7,6 2,4 11,5 11,5 6,57 X ( W ) 11,37 9,4 12,8 12,3 9,4 12 7,2 11 11 10,57 B/2.10-4 1,447 1,202 2,199 1,568 1,202 1,52 1,03 1,29 1,29 1,345 DU%bt 4 3,47 4,5 4,5 3,47 4,2 1,9 2,1 2,2 3,7 DU%sc 8 6,9 9 9 6,9 8,4 3,8 4,2 4,4 7,4 Tõ c¸c kÕt qu¶ trong b¶ng 3.3-2b ta nhËn thÊy r»ng. * Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh b×nh th­êng. DU%bt tmax= DU%btN7 + DU%bt75 = 4,2% + 1,9% = 6,1% * Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh sù cè. DU%scmax = DU%scN7 + DU%sc7 =8,4% + 3,8% = 12,2% 3.3-3 – Ph­¬ng ¸n 3. 38+j18,24 50km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 60,8km 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 56,5km 44,7km 58,3km 41,2km 36,05km * TÝnh to¸n nh­ ph­¬ng ¸n 1. Ta kiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng khi sù cè mét m¸y ph¸t ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau B¶ng 3.3-3a §o¹n Imax(A) Ftt(mm2) Ftt(mm2) Icp(A) Isc(A) Jkt (A/mm2) KÕt luËn H2 227 206,4 240 610 454 1,1 §¹t yªu cÇu 21 116,4 105,8 ` 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N3 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N4 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N6 227 206,4 240 610 454 1,1 §¹t yªu cÇu 65 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N7 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N8 67,9 61,7 70 265 135,8 1,1 §¹t yªu cÇu H8 49,47 44,9 70 265 98,94 1,1 §¹t yªu cÇu H9 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu TÝnh to¸n t­¬ng tù c¸c chØ tiªu kü thuËt nh­ ph­¬ng ¸n trªn ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau. B¶ng 3.3-3b H2 21 N3 N4 N6 65 N7 N8 H8 H9 Lo¹i d©yAC 240 120 120 120 240 120 120 70 70 120 L ( KM) 44,7 41,2 60,8 58,3 44,7 36,1 56,5 50,2 50 50 r0 (W/KM) 0,131 0,27 0,27 0,27 0,131 0,27 0,27 0,46 0,46 0,27 x0 (W/KM) 0,4 0,423 0,423 0,423 0,4 0,42 0,423 0,4 0,4 0,423 b0((S/KM) 2,86 2,69 2,69 2,69 2,86 2,69 2,69 2,58 2,58 2,69 Sè m¹ch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R ( W) 2,9 5,56 8,2 7,87 2,9 4,86 7,6 11,5 11,5 6,75 X ( W ) 8,9 8,7 12,8 12,3 8,9 7,6 12 11 11 10,57 B/2.10-4 1,27 1,1 2,199 1,568 1,27 0,97 1,295 1,29 1,29 1,345 DU%bt 2,37 3,05 4,5 4,5 2,37 2,67 4,2 2,1 2,2 3,7 DU%sc 4,7 6,1 9 9 4,7 5,3 8,4 4,2 4,4 7,4 Tõ c¸c kÕt qu¶ trong b¶ng 3.3-3b ta nhËn thÊy r»ng: * Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh b×nh th­êng. DU%bt tmax= DU%btH2 +DU%bt21 =2,37 +3,08 =5,42% * Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh sù cè DU%scmax = DU%scH2 +DU%sc21 =10,8% 3.3-4 – Ph­¬ng ¸n 4. 38+j18,24 50km 60,8km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 56,5km 44,7km 58,3km 41,2km 53,8km T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n trªn vµ ta kiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng khi sù cè mét m¸y ph¸t Ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau: B¶ng 3.3-4a §o¹n Imax(A) Ftt(mm2) Ftt(mm2) Icp(A) Isc(A) Jkt (A/mm2) KÕt luËn H1 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu H2 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N4 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu 43 227 206,4 240 610 454 1,1 §¹t yªu cÇu N5 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N6 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N7 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N8 67,9 61,7 70 256 135,8 1,1 §¹t yªu cÇu H8 49,47 44,9 70 256 98,94 1,1 §¹t yªu cÇu H9 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu TÝnh to¸n t­¬ng tù c¸c chØ tiªu kü thuËt nh­ ph­¬ng ¸n trªn ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau B¶ng 3.3-4b H1 H2 43 N4 N5 N6 N7 N8 H8 H9 Lo¹i d©yAC 120 120 120 240 120 120 120 70 70 120 L ( KM) 53,8 44,7 41,2 58,3 60,8 44,7 56,5 50,2 50 50 r0 (W/KM) 0,27 0,27 0,27 0,13 0,27 0,27 0,27 0,46 0,46 0,27 x0 (W/KM) 0,423 0,423 0,423 0,4 0,423 0,423 0,423 0,4 0,4 0,423 b0((S/KM) 2,69 2,69 2,69 2,86 2,69 2,69 2,69 2,58 2,58 2,69 Sè m¹ch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R ( W) 7,3 6 5,5 3,8 8,2 6 7,6 11,5 11,5 6,7 X ( W ) 11,37 9,4 8,7 11,6 12,8 9,4 12 11 11 10,5 B/2.10-4 1,447 1,2 1,1 1,7 2,199 1,2 1,5 1,29 1,29 1,34 DU%bt 4 3,47 3,03 3,09 4,5 3,48 4,2 2,1 2,2 3,7 DU%sc 8 6,9 6,06 6,18 9 6,9 8,4 4,2 4,4 7,4 Tõ c¸c kÕt qu¶ trong b¶ng 3.3-5b ta nhËn thÊy r»ng *Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh b×nh th­êng DU%bt tmax= DU%btN4+ DU%bt43 =6,12% * Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh sù cè DU%scmax = DU%sc(N4) + DU%sc(43) = 12,24% 3.3.5 – Ph­¬ng ¸n 5. 50km 60,8km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 60,8km 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 56,5km 44,7km 58,3km 53,8km 41,2km -TÝnh dßng ph©n bè c«ng suÊt trªn m¹ch vßng N21 SH2 = = 37,64+ j 18 (MVA) SH1 = (38 + j 18,24 + 40 + j 19,2) – (37,64 + j 18 ) = 40,36 + j 19,44(MVA) S21 = SH1 + S1 = (40,36 + j 19,44) – (38 + j18,24) = 2,36 + j 1,2 (MVA) *VËy 2 lµ ®iÓm ph©n bè c«ng suÊt trong m¹ch H21 IH1 = = 235 (A) FH1 = =214 (mm2) Chän FH1 =240 (mm2) Icp =610 (A) IH2 = = 219 (A) FH2= 199,3 (mm2) Chän FH2 = 185 (mm2) Icp =510 (A) I21 = .103 = .103 =14(A) F21= = 12,6 (mm2) Chän F21= 70 (mm2) ; Icp = 265 (A) Khi sù cè ®øt mét trong c¸c ®o¹n ®­êng d©y trong m¹ch kÝn ®· cho ta cã dßng ch¹y trªn c¸c ®o¹n cßn l¹i lµ: Isc = . 103 = 454 (A) Vµ dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y trªn ®o¹n 21 lµ : Isc = . 103 = 232,8(A) Nh­ vËy c¸c tiÕt diÖn d©y chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng vÇng quang. C¸c ®o¹n ®­êng d©y kh¸c tÝnh to¸n t­¬ng tù nh­ c¸c ph­¬ng ¸n trªn vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng khi cã sù cè mét m¸y ph¸t. Ta ®­îc b¶ng sau. B¶ng 3.3-5a §o¹n Imax(A) Ftt(mm2) Ftt(mm2) Icp(A) Isc(A) Jkt (A/mm2) KÕt luËn H1 235 214 240 610 454 1,1 §¹t yªu cÇu H2 219 199,3 185 510 454 1,1 §¹t yªu cÇu N3 101,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N4 116,4 105,8 120 610 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N5 110,6 100,56 120 380 221.2 1,1 §¹t yªu cÇu N6 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N7 110,6 100,56 120 265 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu H8 49,47 44,9 70 265 135,8 1,1 §¹t yªu cÇu N8 67,9 61,7 70 265 98,94 1,1 §¹t yªu cÇu H9 116,4 105,8 120 510 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu 21 14,3 12,6 70 265 135,8 1,1 §¹t yªu cÇu TÝnh to¸n t­¬ng tù c¸c chØ tiªu kü thuËt nh­ ph­¬ng ¸n trªn ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau B¶ng 3.3-5b H1 H2 21 N3 N4 N5 N6 N7 N8 H8 H9 Lo¹i d©yAC 240 185 70 120 120 120 120 120 70 70 120 L ( KM) 53,8 44,7 41,2 60,8 58,3 60,8 44,7 56,5 50,2 50 50 r0 (W/KM) 0,131 0,17 0,46 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,46 0,46 0,27 x0 (W/KM) 0,4 0,442 0,44 0,42 0,423 0,423 0,423 0,423 0,44 0,44 0,423 b0((S/KM) 2,86 2,86 2,58 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,58 2,58 2,69 Sè m¹ch 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 R ( W) 7,04 7,6 18,9 8,2 7,8 8,2 6 7,6 11,5 11,5 6,7 X ( W ) 21,5 19,7 18,1 12,8 12,3 12,8 9,4 12 11 11 10,57 B/2.10-4 1,53 1,27 1,06 2,19 2,19 2,19 1,202 1,51 1,29 1,29 1,345 DU%bt 5,45 4,6 1,36 4,5 4,5 4,5 3,47 4,2 2,1 2,2 3,7 DU%sc 14,5 14,3 9 9 9 6,9 8,4 4,2 4,4 7,4 Tõ c¸c kÕt qu¶ trong b¶ng 3.3-4b ta nhËn thÊy r»ng *Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh b×nh th­êng DU%bt tmax= DU%btH1 = 5,45% * Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh sù cè DU%scmax = 14,5% - Ph­¬ng ¸n 6 38+j18,24 50km 38+j18,24 50km 50,2km N§ 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 2 6 8 9 7 HT 40+j19,2 5 4 38+j18,24 40+j19,2 44,7km 40+j19,2 3 1 56,5km 44,7km 58,3km 41,2km 36,05km 53,8km T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n trªn vµ ta kiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng khi sù cè mét m¸y ph¸t Ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau : B¶ng 3.3-6a §o¹n Imax(A) Ftt(mm2) Ftt(mm2) Icp(A) Isc(A) Jkt (A/mm2) KÕt luËn H1 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu H2 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N4 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu 43 227 206,4 240 610 454 1,1 §¹t yªu cÇu 75 110,6 100,56 120 380 221,2 1,1 §¹t yªu cÇu N6 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu N7 227 206 240 610 454 1,1 §¹t yªu cÇu N8 67,9 61,7 70 256 135,8 1,1 §¹t yªu cÇu H8 49,47 44,9 70 256 98,94 1,1 §¹t yªu cÇu H9 116,4 105,8 120 380 232,8 1,1 §¹t yªu cÇu TÝnh to¸n t­¬ng tù c¸c chØ tiªu kü thuËt nh­ ph­¬ng ¸n trªn ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau B¶ng 3.3-6b H1 H2 43 N4 75 N6 N7 N8 H8 H9 Lo¹i d©yAC 120 120 120 240 240 120 120 70 70 120 L ( KM) 53,8 44,7 41,2 58,3 36,05 44,7 56,5 50,2 50 50 r0 (W/KM) 0,27 0,27 0,27 0,13 0,131 0,27 0,27 0,46 0,46 0,27 x0 (W/KM) 0,423 0,423 0,423 0,4 0,44 0,423 0,423 0,4 0,4 0,423 b0((S/KM) 2,69 2,69 2,69 2,86 2,86 2,69 2,69 2,58 2,58 2,69 Sè m¹ch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R ( W) 7,3 6 5,5 3,8 2,4 6 7,6 11,5 11,5 6,7 X ( W ) 11,37 9,4 8,7 11,6 7,2 9,4 12 11 11 10,5 B/2.10-4 1,447 1,2 1,1 1,7 1,03 1,2 1,52 1,29 1,29 1,34 DU%bt 4 3,47 3,03 3,09 1,9 3,48 4,2 2,1 2,2 3,7 DU%sc 8 6,9 6,06 6,18 3,8 6,9 8,4 4,2 4,4 7,4 Tõ c¸c kÕt qu¶ trong b¶ng 3.3-5b ta nhËn thÊy r»ng *Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh b×nh th­êng DU%bt tmax= DU%btN4+ DU%bt43 =6,12% * Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi vËn hµnh sù cè DU%scmax = DU%sc(N4 + DU%sc(43) = 12,24% VËy ta cã b¶ng tæng kÕt kü thuËt c¸c ph­¬ng ¸n B¶ng 3.3 – 6c 1 2 3 4 5 6 DU%bt tmax 4,5 6,1 5,42 6,12 5,45 6,12 DU%scmax 9 12,2 10,8 12,24 14,5 12,24 3.4 So s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n vÒ mÆt kinh tÕ. Ta ®· biÕt viÖc quyÕt ®Þnh bÊt kú mét ph­¬ng ¸n nµo cña HT§ còng ph¶i dùa trªn c¬ së so s¸nh vÒ kü thuËt vµ kinh tÕ , nãi kh¸c ®i lµ dùa trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn vµ kinh tÕ quyÕt ®Þnh s¬ ®å nèi d©y. TÊt nhiªn chØ nh÷ng ph­¬ng ¸n nµo ®· tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt th× míi gi÷ l¹i ®Ó so s¸nh . Khi so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n s¬ ®å nèi d©ycña m¹ng ®iÖn th× ch­a ®Ò cËp ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p . V× coi c¸c tr¹m biÕn ¸p ë c¸c ph­¬ng ¸n lµ gièng nhau. Víi kÕt qu¶ tÝnh ë phÇn 3.3 ta sÏ gi÷ l¹i ph­¬ng ¸n 1,2,3 lµ c¸c ph­¬ng ¸n cã chØ tiªu kü thuËt tèt nhÊt, ®Ó so s¸nh. Tiªu chuÈn ®Ó so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n vÒ mÆt kinh tÕ lµ phÝ tæn tÝnh to¸n hµng n¨m bÐ nhÊt. PhÝ tæn tÝnh to¸n hµng n¨m cña c¸c ph­¬ng ¸n ®­îc tÝnh theo biÓu thøc Z = ( avh + atc) .K +DA.C avh : lµ hÖ sè khÊu hao, tu söa th­êng kú vµ phôc vô c¸c ®­êng d©y cña m¹ng ®iÖn, lÊy avh = 0,04 atc :HÖ sè thu håi vèn ®Çu t­ tiªu chuÈn, lÊy atc = 0,125 DA :Lµ tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn DA = SDP.t =S . Ri .t Víi DPi : Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y thø i t : Thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt t = ( 0,124 + Tmax . 10-4 )2 . 8760 = 3411(h), ®Ò bµi cho: Tmax = 5000 (h) C : Gi¸ 1KWh ®iÖn n¨ng tæn thÊt, C = 500 ®ång. Dù kiÕn c¸c ph­¬ng ¸n dïng cét bª t«ng ly t©m + thÐp, nªn ta cã b¶ng tæng hîp xuÊt gi¸ ®Çu t­ cho mét km ®­êng d©y nh­ sau : B¶ng 3.3.6d Lo¹i d©y AC 70 90 120 150 185 240 300 K0.106(®¤Km) 168 224 280 336 392 444 498 3.4.1 Ph­¬ng ¸n.1 TÝnh vèn ®Çu t­ K = 1,6 ( 280.53,8+ 280.44,7 +280.60,8 + 280.58,3 + 280.560,8+280.44,7 +280.56,5 +168.50,2+ 168.50+ 280.50 ) = 219,39.109 (®ång) TÝnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn DA = SDPi .t Víi DPi = .Ri - §äan H1 DP = . RH1 =1,07 (MW) - §o¹n H2 DP = . RH2 = . 6 = 0,97 (MW) - §o¹n N3 DP = . RN3 = . 8,2 = 1,2 (MW) - §o¹n N4 DP = . RN4 = . 7,87 = 1,28 (MW) - §o¹n N5 DP = . RN5 = . 8,2 = 1,2 (MW) - §o¹n N6 DP = . RN6 = . 6 = 0,97(MW) - §o¹n N7 DP = . RN7 = . 7,6 =1,1(MW) - §o¹n H9 DP = . RH9 = . 6,75=1,09 (MW) - §o¹n H8 DP = . RH8 = . 11,5 =1,87 (MW) - §o¹n N8 DP = . RN8 = . 11,5 = 1,87 (MW) VËy S DPi = 1,07+0,97+1,2+1,28+1,2+0,97+1,1+1,87+1,87+1,09 = 12,62 (MW) DA = S DPi . t = 12,62. 3411 = 43046,8 (MW) - TÝnh to¸n chi phÝ hµng n¨m : Z = ( avh + atc ) . K + DA.C Thay sè vµo ta ®­îc : Z = ( 0,125 + 0,04 ) . 219,39 .109 + 43046,8 . 109 . 500 = 62,9031 . 109 ( ®ång ) - Tæng kÕt l¹i ta cã b¶ng sau: B¶ng 3.4.1 H1 H2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 H8 H9 l (km) 53,8 44,7 60,8 58,3 60,8 44,7 56,5 50,2 50 50 K0.106 (®/km) 280 280 280 280 280 280 280 168 168 280 R (W) 7,3 6 8,2 7,87 8,2 6 7,6 11,5 11,5 6,75 S (MVA) 38+j18,24 40+j19,2 38+j18,24 40+j19,2 38+j18,24 40+j19,2 38+j18,24 40+j19,2 40+j19,2 40+j19,2 DP (MW) 1,07 0,97 1,2 1,28 1,2 0,97 1,1 1,87 1,87 1,09 3.4.2 – Ph­¬ng ¸n 3. TÝnh to¸n nh­ ph­¬ng ¸n trªn ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau: B¶ng 3.4.2 H2 21 N3 N4 N6 65 N7 N8 H8 H9 l (km) 44,7 41,2 60,8 58,3 44,7 36,05 56,5 50,2 50 50 K0.106 (®/km) 444 280 280 280 280 280 280 168 168 280 R (W) 2,9 5,56 8,2 7,87 2,9 4,86 7,6 11,5 11,5 6,75 S (MVA) 38+j18,24 40+j19,2 38+j19,2 40+j19,2 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 40+j19,2 40+j19,24 40+j19,2 DP (MW) 0,24 0,91 1,2 1,28 0,97 0,79 1,1 1,87 1,87 1,09 ÞDA = SDRi.t = 10,95.3411 = 37350,45 MW Z = (0,125 + 0,04). 251,43.109 + 37350,45103.500 = 63,257109 (®ång) 3.4-3 – Ph­¬ng ¸n 2. TÝnh to¸n nh­ ph­¬ng ¸n trªn ta ®­îc b¶ng tæng kÕt: H1 H2 N4 N3 N6 N7 75 N8 H8 H9 l (km) 53,8 44,7 58,3 60,8 44,7 56,5 36,05 50,2 50 50 K0.106 (®/km) 280 280 444 280 280 280 444 168 168 280 R (W) 7,3 6 3,8 8,2 6 7,6 2,4 11,5 11,5 6,75 S (MVA) 38+j18,24 40+j19,2 40+j19,2 38+j18,24 40+j19,2 38+j18,24 38+j18,24 40+j19,2 40+j19,2 40+j19,2 DP (MW) 1,07 0,91 0,61 1,2 0,97 1,1 0,35 1,87 1,87 1,09 ÞDA = SDRi.t = 10,62.3411 = 36224,8 MW Z = (0,125 + 0,04).297,59.109 + 36224,8.103.500 = 64,012.10 (®ång) Ta cã b¶ng tæng kÕt c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña c¸c ph­¬ng ¸n: Ph­¬ng ¸n 1 2 3 DU%bt tmax 4,5 6,1 5,42 DU%scmax 9 12,2 10,08 Z.109 ®ång 62,9031 64,012 63,357 VËy tõ b¶ng trªn ta nhËn thÊy ph­¬ng ¸n 1 lµ ph­¬ng ¸n cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ kü thuËt nhá nhÊt, ta chän ph­¬ng ¸n 1 lµ ph­¬ng ¸n tèi ­u.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống điện (phần I ).DOC