Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng với công tác phòng chống tệ nạn trong thanh thiếu niên

MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Với nguồn nhân lực dồi dào, một thế hệ trẻ hóa là thuận lợi cho đất nước phát triển ngày một đi lên. Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những khó khăn thách thức mà đất nước ta đang phải đối mặt với nó từng ngày, từng giờ. Thanh niên hiện nay chiếm hơn 70% dân số cả nước, họ là nguồn nhân lực dồi dào, hay nói cách khác như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thanh niên là giường cột của nước nhà”, “Là chủ nhân của tương lai đất nước”. Thanh niên có vai trò hết sức to lớn trong mọi thời kỳ, mọi lĩnh vực, thanh niên luôn luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Nhưng hiện nay, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên đang gia tăng đáng báo động, tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS là một con số kỷ lục, đòi hỏi Nhà nước và xã hội ngày một quan tâm hơn. Thực tế cho thấy nghiện hút không chỉ hủy hoai sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng đến giống nòi, nguyên nhân rất lớn dẫn đến HIV/AIDS, mại dâm, dẫn đến phạm tội gây ra nỗi đau về tinh thần, tổn thương về kinh tế cho gia đình và xã hội, số lượng thanh niên mắc các tệ nạn xã hội hiện nay rất nghiêm trọng, trong tổng số những người mắc tệ nạn xã hội thì thanh niên chiếm 70% và tỷ lệ này ngày càng cao. Qua đó ta thấy tệ nạn xã hội là hiểm họa không chỉ với Việt Nam mà còn trên cả thế giới. Đứng trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành các chủ trương chính sách, nghị quyết biện pháp phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Nghị quyết 06/CP, Nghị quyết 87; Chỉ thị 06/CT-TW; Chỉ thị 38/CT- TW. Tệ nạn xã hội là quốc nạn của toàn dân và trách nhiệm phòng chống các tệ nạn này không chỉ của riêng ai mà còn là của toàn xã hội, nhân loại. Công tác phòng và kiểm soát tệ nạn xã hội đã được các cấp ban ngành, từ quận đến cơ sở triển khai mạnh mẽ và đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều vụ án ma túy đã được điều tra xử lý nghiêm minh các vấn đề về mại dâm, hoạt động cai nghiện đươc đẩy mạnh. Đoàn thanh niên đã có đầu tư lớn về nhân sự và kinh phí cho đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Đã có nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu khoa hoc về vấn đề này, tuy nhiên các nghiên cứu chỉ mang tính chung chưa đi vào tìm hiểu tệ nạn xã hội theo địa bàn, tiếp cận có hệ thống. Vì vậy tôi chọn tiểu luận “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng với công tác phòng chống tệ nạn trong thanh thiếu niên” làm tiểu luận tốt nghiệp trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội – Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Hy vọng sau khi nghiên cứu tiểu luận sẽ đưa ra một số phương pháp mang tính khả thi giúp thành đoàn Hải Phòng có những hoạt động tích cực hơn trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 2 MỤC LỤC 3 MỞ ĐẦU 5 1.Lý do chọn đề tài 5 2.Mục đớch nghiờn cứu – Nhiệm vụ nghiờn cứu 6 3. Đối tượng nghiờn cứu – khỏch thể nghiờn cứu. 6 4. Phạm vi nghiờn cứu 7 5. Phương phỏp nghiờn cứu 7 6. Kết cấu tiểu luận 7 NỘI DUNG 8 Chương I: 8 Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề tệ nạn xã hội 8 1. Khái niệm: 8 1.1. Tệ nạn xã hội: 8 1.2. Tác hại của ma tuý với người nghiện, gia đình và xã hội. 8 2. Tác hại của ma tuý đối với bản thân người nghiện, gia đình và xã hội. 12 2.1. Đối với bản thân người nghiện. 12 2.2. Tác hại đối với gia đình người nghiện. 14 2.3. ảnh hưởng đến nền kinh tế - chính trị của đất nước. 14 2.4 Những quan điểm của Đảng, Chính Phủ về công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý. 16 3/ Tác hại của tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS với lứa tuổi thanh thiếu niên và xã hội. 18 3.1. Cơ sở pháp lý. 18 3.2. Cơ sở khoa học. 19 3.2.1. Thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi là biện pháp chủ yếu trong phòng, chống HIV/AIDS. 19 3.2.2. Kiến thức, thái độ và hành vi phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam rất cần được tiếp tục nâng cao. 20 3.3. Cơ sở thực tiễn. 21 3.3.1. Tình hình nhiễm HiV trên thế giới 21 3.3.2. Tại Việt Nam 21 3.4. Những khó khăn và tồn tại. 24 Chương II: 27 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TỆ NẠN XÃ HỘI 27 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHềNG 2 NĂM 2009 - 2010 27 1/ Đặc điểm tình hình: 27 2/ Công tác chỉ đạo của ĐTN Hải Phòng trong phòng chống tệ nạn xã hội năm 2009. 28 2.1. Công tác chỉ đạo. 28 2.2. Công tác tuyên truyền giáo dục: 28 2.3. Công tác xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động của các mô hình can thiệp tại cộng đồng. 30 2.4. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn và đội ngũ tuyên truyền viên. 33 2.5. Những thuận lợi, khó khăn. 33 2.5.1. Thuận lợi: 33 2.5.2. Khó khăn: 34 2.5.3. Từ hoạt động thực tiễn, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra: 35 3/ Công tác chỉ đạo của ĐTN Hải Phòng trong phòng chống tệ nạn xã hội năm 2010. 35 3.1. Công tác chỉ đạo 36 3.2.Hoạt động phòng chống TNXH 37 3.2.1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông 37 3.2.2. Thành lập và duy trì các hoạt động của mô hình can thiệp tại cộng đồng. 38 3.3. Đánh giá chung 40 3.3.1. Các thành công đạt được 40 3.3.2. Các hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 40 a. Hạn chế: 40 b. Nguyên nhân. 41 3.3.3. Bài học kinh nghiệm. 41 Chương III: 42 Giải pháp cho vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội 42 tại Hải Phòng. 42 1. Kiến nghị, đề xuất: 42 2. Phương hướng hoạt động thời gian tới. 42 KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng với công tác phòng chống tệ nạn trong thanh thiếu niên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¬ nhiÔm HIV/AIDS ë nhãm thanh niªn 12-24 tuæi t¹i 7 tØnh Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh, B×nh Ph­íc, B×nh D­¬ng, Long An, Sãc Tr¨ng" (Tr­êng §¹i häc Y Hµ Néi tiÕn hµnh n¨m 2002) cho thÊy, cã tíi 35,3 – 65,9% thanh niªn nªu sai Ýt nhÊt 1 trong 3 biÖn ph¸p phßng l©y nhiÔm HIV. TØ lÖ thanh niªn dïng bao cao su trong lÇn quan hÖ t×nh dôc ®Çu tiªn t­¬ng ®èi thÊp (tõ 13,3 – 46,9%). Sè thanh niªn cã quan hÖ t×nh dôc víi n÷ b¸n d©m trong 12 th¸ng qua chiÕm tØ lÖ tõ 4,8 – 11,2%, vµ chØ cã kho¶ng 1/3 - 2/3 sè hä sö dông bao cao su th­êng xuyªn trong mçi lÇn mua d©m. §èi víi céng ®ång d©n c­ tr­ëng thµnh (tuæi tõ 15 – 49) nãi chung, nghiªn cøu "Tû lÖ nhiÔm HIV vµ c¸c chØ sè AIDS trong nhãm quÇn thÓ d©n c­ b×nh th­êng 15 – 49 tuæi ë vïng thµnh thÞ vµ n«ng th«n ViÖt Nam" (ViÖn VÖ sinh DÞch tÔ Trung ­¬ng vµ Côc phßng, chèng HIV/AIDS ViÖt Nam tiÕn hµnh, 2005) cho thÊy, tØ lÖ ng­êi cã quan hÖ t×nh dôc víi nhiÒu h¬n mét b¹n t×nh trong 12 th¸ng qua lµ 15,2% trong nhãm nam vµ 4,7% trong nhãm n÷ ë ®« thÞ, 7,5% trong nhãm nam vµ 2,6% trong nhãm n÷ ë n«ng th«n. TØ lÖ lu«n sö dông bao cao su t­¬ng øng lµ 12,0% vµ 10,4%, trong khi tØ lÖ hiÓu ®óng c¸c ph­¬ng ph¸p phßng l©y nhiÔm HIV/AIDS t­¬ng øng lµ 75,8% vµ 86,0%. KÕt qu¶ kh¶o s¸t 10 n¨m triÓn khai ChØ thÞ 25/CT-TW cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VII vÒ l·nh ®¹o c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS cho thÊy hÇu hÕt c¸c c¸n bé, ®¶ng viªn (86 – 90%) vµ nh©n d©n (60 – 70%) ®· cã hiÓu biÕt vÒ ®­êng l©y nhiÔm vµ c¸ch phßng, chèng HIV/AIDS. Tuy nhiªn tû lÖ nhÇm lÉn vÉn cßn rÊt ®¸ng kÓ, vÝ dô chØ cã 67,2% ng­êi tr¶ lêi cho r»ng mét ng­êi tr«ng khoÎ m¹nh cã thÓ ®· bÞ nhiÔm HIV, nghÜa lµ cã 32,8% cho r»ng ng­êi nhiÔm HIV nh×n bÒ ngoµi èm yÕu vµ chØ cã 41,8% sè ng­êi tr¶ lêi ®óng lµ HIV kh«ng l©y do muçi ®èt vµ kh«ng l©y khi dïng chung thøc ¨n víi ng­êi ®· bÞ nhiÔm HIV... Tõ nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ nh­ vËy, hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c nghiªn cøu vÒ kiÕn thøc, th¸i ®é, hµnh vi phßng, chèng HIV/AIDS ë ViÖt Nam ®Òu khuyÕn nghÞ cÇn tËp trung nhiÒu h¬n n÷a c¸c nç lùc ®Ó thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng th«ng tin, gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi phßng, chèng HIV/AIDS trong thêi gian tíi. 3.3. C¬ së thùc tiÔn. 3.3.1. T×nh h×nh nhiÔm HiV trªn thÕ giíi * Trªn thÕ giíi. Ch­¬ng tr×nh phèi hîp cña Liªn hîp quèc vÒ HIV/AIDS (UNAIDS) ®· th«ng b¸o ®Õn cuèi n¨m 2006 trªn thÕ giíi cã kho¶ng 39,5 triÖu ng­êi nhiÔm HIV ®ang cßn sèng, trong ®ã phô n÷ chiÕm gÇn 50% (17,7 triÖu ng­êi) vµ trÎ em d­íi 15 tuæi lµ 2,3 triÖu. Tæng sè ng­êi míi nhiÔm HIV hµng n¨m vµo kho¶ng 4,3 triÖu. Tû lÖ nhiÔm HIV vÉn tiÕp tôc gia t¨ng ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi, ®iÓn h×nh lµ c¸c khu vùc Nam ¸, §«ng Nam ¸, §«ng ¸, Trung ¸, §«ng ¢u vµ khu vùc CËn Sahara, ë mçi khu vùc nµy, sè tr­êng hîp nhiÔm HIV/AIDS ®· t¨ng lªn xÊp xØ mét triÖu ng­êi trong giai ®o¹n tõ n¨m 2003 – 2006. T¹i Ch©u ¸, c¸c n­íc Campuchia, Th¸i Lan vµ Myanma ®­îc ®¸nh gi¸ lµ nh÷ng n­íc cã tØ lÖ nhiÔm HIV cao nhÊt trong khu vùc, tiÕp theo lµ Indonesia, Nepal, ViÖt Nam, TrungQuèc. §Õn cuèi n¨m 2005, t¹i Ch©u ¸ ­íc tÝnh cã kho¶ng 8,3 triÖu ng­êi nhiÔm HIV ®ang cßn sèng. 3.3.2. T¹i ViÖt Nam TÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/10/2006, c¶ n­íc ®· ph¸t hiÖn ®­îc 114.367 ng­êi nhiÔm HIV, trong ®ã cã 19.695 ng­êi chuyÓn sang AIDS vµ trªn 11.468 tr­êng hîp ®· tö vong do AIDS. - DÞch HIV/AIDS ë ViÖt Nam hiÖn vÉn tËp trung chñ yÕu trong c¸c nhãm ng­êi cã hµnh vi nguy c¬ cao, nh­ nhãm tiªm chÝnh ma tuý (TCMT), nhãm n÷ b¸n d©m (NBD).Trong tæng sè ng­êi míi nhiÔm HIV ®­îc ph¸t hiÖn trong n¨m 2005 cã 52,7% lµ ng­êi TCMT vµ 2,65% lµ NBD. §Æc ®iÓm nµy cho thÊy, trong nh÷ng n¨m tíi, viÖc ng¨n chÆn l©y nhiÔm HIV trong nhãm TCMT, nhãm NBD vÉn tiÕp tôc cã ý nghÜa quan träng trong c¸c nç lùc nh»m khèng chÕ dÞch HIV/AIDS ë ViÖt Nam. - Nam giíi hiÖn chiÕm 85,19% vµ n÷ giíi chiÕm 14,81% tæng sè ng­êi nhiÔm HIV ®­îc ph¸t hiÖn. Tuy nhiªn, theo sè liÖu ­íc tÝnh cña Bé Y tÕ ViÖt Nam, t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2005, ë ViÖt Nam ®· cã kho¶ng 262.000 ng­êi nhiÔm HIV, trong ®ã cã 176.000 nam giíi vµ 86.000 n÷ giíi. Nh­ vËy, tû lÖ n÷ trong sè ng­êi nhiÔm HIV ë ViÖt Nam cã thÓ lªn tíi 32,82%. §©y lµ ®iÒu ®¸ng l­u ý, v× nã võa lµ chØ b¸o vÒ nguy c¬ l©y truyÒn HIV qua ®­êng quan hÖ t×nh dôc kh¸c giíi, võa lµ b»ng chøng cÇn thóc ®Èy h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng HIV/AIDS h­íng vµo phô n÷. - Kho¶ng 95% c¸c tr­êng hîp nhiÔm HIV/AIDS ®­îc ph¸t hiÖn ë ViÖt Nam n»m trong ®é tuæi tõ 15-49, trong ®ã nhãm tuæi 20-29 hiÖn chiÕm 55% vµ nhãm vÞ thµnh niªn (tõ 10-19 tuæi) chiÕm 8,3%. §iÒu nµy cho thÊy thanh thiÕu niªn vÉn lµ "nhãm ®Ých" mµ c¸c ho¹t ®éng dù phßng l©y nhiÔm HIV cÇn tiÕp tôc h­íng tíi. - DÞch HIV/AIDS kh«ng cßn chØ khu tró trong c¸c nhãm cã hµnh vi nguy c¬, mµ ®· l©y lan ra céng ®ång d©n c­ b×nh th­êng, thÓ hiÖn qua tØ lÖ nhiÔm HIV/AIDS trong nhãm phô n÷ mang thai lµ 0,35% vµ trong nhãm thanh niªn kh¸m tuyÓn nghÜa vô qu©n sù lµ 0,44% (n¨m 2005). ViÖt Nam ®· ph¸t hiÖn ®­îc ng­êi nhiÔm HIV trong hÇu hÕt c¸c nhãm d©n c­: c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc, c«ng chøc, häc sinh, sinh viªn, v¨n nghÖ sÜ, d©n téc thiÓu sè... - DÞch HIV/AIDS ë ViÖt Nam ®· v­ît ra ngoµi c¸c khu vùc ®« thÞ vµ l©y lan ®Õn kh¾p c¸c vïng miÒn trong c¶ n­íc. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005, tÊt c¶ 64 tØnh, thµnh phè trªn toµn quèc ®Òu cã ng­êi nhiÔm HIV ®­îc ph¸t hiÖn; trªn 90% sè quËn, huyÖn vµ trªn 50% sè x·, ph­êng d· ph¸t hiÖn c¸c tr­êng hîp nhiÔm HIV. NhiÒu tØnh, thµnh phè cã 100% sè x·, ph­êng ®· cã ng­êi nhiÔm HIV. Nh­ vËy, ViÖt Nam ®· ph¸t hiÖn ®­îc ng­êi nhiÔm HIV ë kh¾p mäi n¬i, tõ ®« thÞ tíi n«ng th«n; tõ ®ång b»ng ®Õn miÒn nói; tõ vïng biªn giíi ®Õn h¶i ®¶o... C¸c ®Æc ®iÓm chÝnh nªu trªn cña dÞch HIV/AIDS ë n­íc ta ®ßi hái c¸c ho¹t ®éng th«ng tin, gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi phßng, chèng HIV/AIDS võa ph¶i ®¸p øng nhu cÇu tr­íc m¾t lµ tËp trung vµo mét sè nhãm ®èi t­îng, ®Þa bµn vµ mét sè hµnh vi ­u tiªn, võa ph¶i më réng nhanh ®é bao phñ c¶ vÒ ®èi t­îng, ®Þa bµn vµ hµnh vi trong nh÷ng n¨m tíi ®©y. a. VÒ qu¶n lý, chØ ®¹o. + Th¸ng 6/2006, LuËt phßng, chèng nhiÔm vi rót g©y ra héi chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i ë ng­êi (HIV/AIDS) ®­îc Quèc héi th«ng qua, trong ®ã th«ng tin, gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng phßng, chèng HIV/AIDS ®· ®­îc quy ®Þnh rÊt cô thÓ t¹i c¸c ®iÒu 9; 10; 11; 12 vµ mét sè ®iÒu kho¶n cã liªn quan kh¸c. + Ngµy 30/11/2005, Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng ra ChØ thÞ sè 54/CT/TW vÒ t¨ng c­êng l·nh ®¹o c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS trong h×nh h×nh míi. ChØ thÞ ®· yªu cÇu c¸c cÊp uû §¶ng t¨ng c­¬ng fl·nh ®¹o c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS ®Æc biÖt nhÊn m¹nh c«ng t¸c th«ng tin, gi¸o dôc, truyÒn th«ng ®Ó n©ng cao nhËn thøc thay ®æi hµnh vi phßng, chèng HIV/AIDS cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ mçi ng­êi d©n. + Ngµy 17/3/2004, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh ChiÕn l­îc quèc gia phßng, chèng HIV/AIDS ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n 2020, trong ®ã th«ng tin, gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh lµ mét trong c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quan träng ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc. C¸c v¨n b¶n nµy ®· t¹o ra c¬ së ph¸p lý cho c«ng t¸c th«ng tin, gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi phßng, chèng HIV/AIDS. b. C¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n. Ho¹t ®éng th«ng tin, gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi phßng, chèng HIV/AIDS trong nh÷ng n¨m qua ®· ®­îc triÓn khai trªn diÖn réng víi sù tham gia cña hÇu hÕt c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi vµ cña quÇn chóng nh©n d©n. C«ng t¸c truyÒn th«ng ®­îc thùc hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc, ®a d¹ng, phong phó vÒ néi dung vµ kÕt qu¶ ®· n©ng cao ®­îc hiÓu biÕt cña ng­êi d©n vÒ c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS. Hµng n¨m, tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh vµ c¸c Bé, Ngµnh ®· tæ chøc tèt hai th¸ng chiÕn dÞch truyÒn th«ng nh©n Ngµy ban hµnh Ph¸p lÖnh phßng, chèng HIV/AIDS (31/5) vµ ngµy thÕ giíi phßng, chèng HIV/AIDS (1/12). TriÓn khai nhiªu líp tËp huÊn vÒ chuyªn m«n kü thuËt, tæ chøc nhiÒu buæi giao ban, sinh ho¹t khoa häc còng nh­ c¸c héi nghÞ, héi th¶o, tæ chøc nhiÒu lo¹i h×nh truyÒn th«ng nh­ gi¸o dôc ®ång ®¼ng, ph©n ph¸t tê r¬i, ¸p phÝch, in Ên, s¸ch, x©y dùng pan«, ghi b¨ng video cassette vµ nhiÒu lo¹i tµi liÖu kh¸c. C¸c tØnh còng ®· triÓn khai ®Òu ®Æn c¸c buæi giao ban, sinh ho¹t khoa häc vµ tæ chøc nhiÒu líp tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé tham gia c«ng t¸c qu¶n lý, ®ång thêi tæ chøc nhiÒu héi nghÞ vÒ c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS. NhiÒu m« h×nh truyÒn th«ng trùc tiÕp cña c¸c dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai t¹i c¸c tØnh, thµnh phè ®ãng gãp kh«ng nhá trong viÖc ®­a th«ng tin vµ lµm thay ®æi hµnh vi tíi nhiÒu ®èi t­îng, ®Æc biÖt lµ cho nhãm hµnh vi nguy c¬ cao. 3.4. Nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i. a. Khã kh¨n. - DiÖn bao phñ th«ng tin ch­a réng kh¾p, nhÊt lµ vïng s©u, vïng xa. HÖ thèng c¸c dÞch vô cung cÊp th«ng tin, ph­¬ng tiÖn vµ c¸c ch­¬ng tr×nh can thiÖp hç trî cho viÖc thùc hiÖn vµ duy tr× hµnh vi ch­a ®Çy ®ñ, thiÕu ®ång bé. - ThiÕu c¸c d÷ liÖu cã ®é tin cËy vµ c¬ së khoa häc lµm c¬ së ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p, chiÕn l­îc th«ng tin phï hîp. - Kinh phÝ cho ho¹t ®éng phßng, chèng HIV/AIDS nãi chung vµ th«ng tin, gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi phßng, chèng HIV/AIDS nãi riªng cßn thÊp, ®Çu t­ thiÕu tËp trung, ch­a x¸c ®Þnh râ nh÷ng träng t©m, träng ®iÓm mµ cßn dµn tr¶i mang tÝnh b×nh qu©n nªn ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ mong ®îi. b. Tån t¹i. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt trong phßng, chèng HIV/AIDS ch­a ®­îc triÓn khai th­êng xuyªn. NhiÒu cÊp l·nh ®¹o, kÓ c¶ c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS còng kh«ng ®­îc cËp nhËt c¸c th«ng tin, c¸c quy ®Þnh vÒ phßng, chèng HIV/AIDS. NhiÒu c¸n bé, ®n¶g viªn ch­a nhËn thøc hÕt ®­îc c«ng cuéc phßng, chèng HIV/AIDS lµ mét khã kh¨n, th¸ch thøc l©u dµi vµ cÇn ph¶i huy ®éng mäi cÊp, mäi ngµnh cïng toµn d©n tham gia phßng, chèng HIV/AIDS mét c¸ch quyÕt liÖt vµ triÖt ®Ó h¬n. - NhËn thøc cña cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n tuy ®· cã chuyÓn biÕn song vÉn cßn h¹n chÕ. Trong céng ®ång d©n c­, sù kú thÞ, ph©n biÖt ®èi xö víi ng­êi nhiÔm HIV vÉn cßn kh¸ phæ biÕn. ViÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p an toµn dù phßng l©y nhiÔm HIV/AIDS ch­a m¹nh, ch­a triÖt ®Ó vµ ch­a duy tr× th­êng xuyªn. - C«ng t¸c th«ng tin, gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi cßn mang tÝnh h×nh thøc, ®i theo lèi mßn, chËm ®æi míi vÒ ®Þnh h­íng, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc vµ chÊt l­îng. Ho¹t ®éng truyÒn th«ng ch­a triÓn khai mét c¸ch s©u réng vµ ®ång bé tíi céng ®ång, nhÊt lµ ë c¸c khu vùc miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, ®ång bµo d©n téc. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ch­a t¹o ®­îc sù g¾n kÕt chÆt chÏ th­êng xuyªn gi÷a c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS víi c¸c phong trµo, c¸c cuéc vËn ®éng quÇn chóng. - NhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ dù phßng l©y nhiÔm HIV/AIDS tuy cã ®­îc n©ng lªn nh­ng thùc hµnh c¸c hµnh vi an toµn cßn thÊp vµ hiÓu biÕt sai cßn kh¸ cao (®iÒu tra trªn nhãm thanh niªn tõ 15 – 24 tuæi t¹i 5 tØnh cho thÊy tØ lÖ tr¶ lêi sai vÒ ®­êng l©y truyÒn HIV lµ 28,3%). ViÖc thay ®æi hµnh vi cßn ë møc ®é thÊp (ng­êi nhiÔm HIV sau khi bÞ nhiÔm HIV vÉn tiÕp tôc quan hÖ t×nh dôc víi g¸i b¸n d©m lµ 21,7% vµ sö dông bao cao su chØ lµ 61,3). - C«ng t¸c th«ng tin, gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi míi ®Ò cÊp chñ yÕu ®Õn quyÒn cña ng­êi nhiÔm HIV mµ Ýt ®Ò cÊp ®Õn tr¸ch nhiÔm vµ nghÜa vô cña ng­êi nhiÔm HIV víi gia ®×nh vµ céng ®ång. - Sù kÕt nèi gi÷a truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi víi c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n c¸c dÞch vô cã liªn quan, tæ chøc phi chÝnh phñ ch­a chÆt chÏ vµ thiÕu ®ång bé nªn hiÖu qu¶ chao. - Ch­a cã mét c¸ch tiÕp cËn s©u s¾c vµ cã hiÖu qu¶ víi nhãm ®èi t­îng cã hµnh vi nguy c¬ cao nh­ nhãm ng­êi b¸n d©m vµ nhãm ng­êi tiªm chÝch ma tuý. - Ch­a cã tµi liÖu thèng nhÊt ®µo t¹o vÒ truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi phßng, chèng HIV/AIDS cho m¹ng l­íi truyÒn th«ng viªn. - Ch­a x©y dùng ®­îc bé tµi liÖu truyÒn th«ng mÉu cho tõng nhãm ®èi t­îng, do vËy c¸c tæ chøc vÉn tù ph¸t triÓn c¸c lo¹i tµi liÖu truyÒn th«ng mét c¸ch tù do, thiÕu ®Þnh h­íng dÉn ®Õn kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ l·ng phÝ nguån lùc. Ch­¬ng II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TỆ NẠN Xà HỘI TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2 NĂM 2009 - 2010 1/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh: H¶i Phßng lµ thµnh phè C¶ng trung t©m kinh tÕ c«ng nghiÖp du lÞch vµ dÞch vô cña miÒn Duyªn H¶i B¾c Bé, lµ cöa chÝnh ra biÓn cña c¸c tØnh phÝa B¾c lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng cña MiÒn B¾c vµ c¶ n­íc. Víi d©n sè gÇn 1.837.302 ng­êi cã 7 quËn néithµnh, 8 huyÖn ngo¹i thµnh. Cã c¸c khu du lÞch lín nh­ §å S¬n, ®¶o C¸t Bµ vµ nhiÒu khu c«ng nghiÖp, do ®ã H¶i Phßng thu hót sè l­îng lín c¸c nhãm d©n c­ biÕn ®éng tõ c¸c tØnh kh¸c vì môc ®Ých du lÞch vµ th­¬ng m¹i vµ viÖc lµm, rÊt nhiÒu c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ ®­îc h×nh thµnh ®Ó phôc vô cho kh¸ch du lÞch vµ c¸c nhãm d©n lao ®éng. Trong thêi gian qua ®èi víi H¶i Phßng t×nh h×nh TNXH vµ l©y nhiÔm HIV/AIDS cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p. TØ lÖ thanh niªn m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi, nhÊt lµ ma tuý, m¹i d©m, l©y nhiÔm HIV/AIDS ngµy cµng gia t¨ng, ®èi t­îng thanh niªn m¾c TNXH di biÕn ®éng th­êng xuyªn. Nh÷ng tô ®iÓm bøc xóc vÒ TNXH còng ch­a ®­îc tËp trung gi¶i quyÕt mét c¸ch quyÕt liÖt, triÖt ®Ó. ViÖc tiÕp cËn, th©m nhËp ®Ó tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho thanh niªn t¹i nh÷ng khu vùc träng ®iÓm nh­ vò tr­êng, qu¸n trä, nhµ hµng vµ ®èi t­îng thanh niªn lang thang, ®èi t­îng cã "nguy c¬ cao" còng h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c n¾m b¾t, qu¶n lý sè ®èi t­îng m¹i d©m, m¾c nghiÖn còng thiÕu ®ång bé, ch­a th­êng xuyªn. Tr­íc thùc tr¹ng t×nh h×nh trªn, trong 5 n¨m qua, §oµn TN thµnh phè H¶i Phßng ®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS trong TTN víi nhiÒu néi dung ho¹t ®éng phong phó, phï hîp víi tõng ®èi t­îng, tõng c¬ së ®ã gióp phÇn n©ng cao nhËn thøc, lµm chuyÓn ®æi th¸i ®é hµnh vi cña TTN vµ nh©n d©n vÒ tÖ n¹n ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS ®ång thêi vËn ®éng vµ tæ chøc cho ®«ng ®¶o §VTN tham gia ®Êu tranh phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS. 2/ C«ng t¸c chØ ®¹o cña §TN H¶i Phßng trong phßng chèng tÖ n¹n x· héi n¨m 2009. 2.1. C«ng t¸c chØ ®¹o. X¸c ®Þnh c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS lµ mét nhiÖm vô quan träng cña c«ng t¸c §oµn, gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc thay ®æi th¸i ®é hµnh vi cña thanh thiÕu niªn tr­íc ®¹i dÞch AIDS; hµng n¨m Ban Th­êng vô Thµnh §oµn ®· x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS; ®ång thêi, chØ ®¹o BTV §oµn c¸c c¬ së chñ ®éng x©y dùng néi dung, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng phï hîp víi ®Æc thï ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ ®Ó triÓn khai thùc hiÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao. ChØ ®¹o lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh phßng chèng tÖ n¹n x· héi, chèng ma tuý, HIV/AIDS víi thùc hiÖn Cuéc vËn ®éng toµn d©n x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn d©n c­, chó träng x©y dùng vµ ph¸t triÓn m« h×nh ho¹t ®éng, gi¸o dôc t¹i céng ®ång. Víi ph­¬ng ch©m h­íng vÒ c¬ së, ®¶m b¶o tÝnh thiÕt thùc, hiÖu qu¶; Ban Th­êng vô Thµnh §oµn ®· giao ban truyÒn giao trùc tiÕp tham m­u tæ chøc ho¹t ®éng, bè trÝ c¸n bé h­íng dÉn nghiÖp vô, kü n¨ng tæ chøc ho¹t ®éng tuyªn truyÒn cho c¸c c¬ së §oµn. Nhê ®ã, c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS hµng n¨m ®ã n©ng cao c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, nhÊt lµ trong ®ît cao ®iÓm th¸ng 12. KÕt qu¶ c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ phßng chèng HIV/AIDS ®­îc bTV Thµnh ®oµn x¸c ®Þnh lµ mét tiªu chÝ quan träng ®Ó xÕp lo¹i tæ chøc c¬ së §oµn hµng n¨m; ®ång thêi, cã biÖn ph¸p nh»m biÓu d­¬ng, ®éng viªn c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ ®¹t thµnh tÝch cao trong c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn. 2.2. C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc: §oµn TN thµnh phè th­êng xuyªn chØ ®¹o tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn gi¸o dôc phßng chèng HIV/AIDS trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin cña tæ chøc §oµn, ph¸t b¨ng catset trªn hÖ thèng ph¸t thanh ®Þa ph­¬ng, c¸c b¶n tin, tê r¬i... chó träng ë ®Þa bµn x·, ph­êng, thÞ trÊn. Bªn c¹nh nh÷ng néi dung c¬ b¶n nh­ tuyªn truyÒn, phæ biÕn NghÞ quyÕt cña §¶ng, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, gi¸o dôc truyÒn thèng, gi¸o dôc ®¹o ®øc... c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc chÝnh trÞ c¬ b¶n, gi¸o dôc chÝnh trÞ ph¸p luËt, gi¸o dôc v¨n ho¸, lèi sèng, nÕp sèng trong thanh thiÕu niªn ®­îc quan t©m th­êng xuyªn. C«ng t¸c n¾m t­ t­ëng thanh niªn ®­îc t¨ng c­êng, ph¸t hiÖn nh÷ng ®éng th¸i trong thanh niªn ®Ó cã biÖn ph¸p t­ t­ëng kÞp thêi. C¸c h×nh thøc ho¹t ®éng t¹i c¬ së ®­îc quan t©m phong phó vµ thiÕt thùc nh­: C¸c diÔn ®µn thanh niªn, c¸c chiÕn dÞch truyÒn th«ng phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS, biÓu d­¬ng g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt. Trong 5 n¨m qua, toµn thµnh phè tæ chøc ph¸t thanh ®­îc h¬n 15.000 b¶n tin phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS. C¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn kh«ng ngõng ®­îc ®æi míi c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc thÓ hiÖn. BTV Thµnh ®oµn ®ã tæ chøc ®­îc 24 ®ît tËp huÊn kü n¨ng tuyªn truyÒn cho trªn 1280 c¸n bé ®oµn viªn lµ ®éi ngò b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn cho §VTN c¸c néi dung ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS. Trong ®ît c¸c cao ®iÓm, ®éi v¨n nghÖ xung kÝch thµnh phè ®ã tham gia biÓu diÔn giao l­u 316 buæi v¨n nghÖ tuyªn t¹i c¸c xã, ph­êng träng ®iÓm thu hót gÇn 8000 l­ît §VTN tham gia; c¸c c¬ së §oµn trong toµn thµnh phè ®ã tæ chøc ®­îc 423 buæi truyÒn th«ng thu hót h¬n 21.000 l­ît §VTN tham gia. C¸c ho¹t ®éng h­ëng øng th¸ng cao ®iÓm phßng chèng ma tuý, truyÒn th«ng phßng chèng tÖ n¹n x· héi, ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS ®ã thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn tham gia t¹o khÝ thÕ s«i næi, ®ång thêi ®ã huy ®éng ®­îc c¸c ban, ngµnh ®oµn thÓ vµ ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n t¹o thµnh mét phong trµo lín trong c«ng t¸c phßng, chèng téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi. C¸c Ên phÈm, tµi liÖu truyÒn th«ng cã néi dung vÒ phßng chèng HIV/AIDS, ma tuý, m¹i d©m, søc khoÎ sinh s¶n cho thanh thiÕu niªn ®­îc ph¸t hµnh tíi c¬ së: 15 ®Çu s¸ch vµ t¹p chÝ, 135.000.000 tê r¬i, ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh thiÕu niªn chuyªn môc tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS trªn sãng ph¸t thanh vµ §µi truyÒn h×nh H¶i Phßng, c¸c tin bµi tuyªn truyÒn trªn Website cña §oµn thanh niªn thµnh phè... nh»m n©ng cao nhËn thøc cho ®oµn viªn thanh niªn vµ lµ tµi liÖu sinh ho¹t chi ®oµn, c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng t¹i c¬ së vÒ c«ng t¸c phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi mµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS. H­ëng øng ngµy ThÕ giíi phßng chèng AIDS (1/12), c¸c c¬ së §oµn ®ã ®ång lo¹t tæ chøc 243 buæi truyÒn th«ng thu hót trªn 37.000 l­ît §VTN vµ quÇn chóng nh©n d©n tham gia. Ph¸t hµnh 85.000 tê r¬i tuyªn truyÒn vÒ phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS, gi¸o dôc søc khoÎ sinh s¶n, c¸ch phßng tr¸nh c¸c bÖnh l©y truyÒn qua ®­êng t×nh dôc cho §VTN. C¸c m« h×nh ho¹t ®éng nh­ C©u l¹c bé CLB t­ vÊn ch¨m sãc søc khÎo sinh s¶n vÞ thanh niªn x· KiÕn ThiÕt – huyÖn Tiªn L·ng, CLB thanh niªn nhµ trä ph­êng Së DÇu – quËn Hång Bµng... ®· thu hót ®­îc ®«ng ®¶o héi viªn tham gia. Th«ng qua chuyÒn trang Tuæi trÎ H¶i Phßng trªn b¸o H¶i phßng cuèi tuÇn, Website cña Thµnh §oµn H¶i Phßng, BTV Thµnh §oµn ®ã phæ biÕn nhiÒu néi dung quan träng cña ph¸p lÖnh d©n sè, LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh, kü n¨ng sèng, søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn... hµng th«ng ph¸t hµnh 5.500 sè tíi 100% chi ®oµn d©n c­ trªn ®Þa bµn thµnh phè. 2.3. C«ng t¸c x©y dùng, duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña c¸c m« h×nh can thiÖp t¹i céng ®ång. §Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IV, NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn thµnh phè lÇn thø XI, trong nh÷ng n¨m qua ®oµn viªn thanh niªn trong thµnh phè ®· tËp trung triÓn khai phong trµo "4 ®ång hµnh víi thanh niªn trªn con ®­êng lËp th©n lËp nghiÖp" víi néi dung "§ång hµnh víi thanh niªn trong n©ng cao søc khoÎ thÓ chÊt vµ ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn", nhiÒu c¬ së §oµn thÓ hiÖn tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn. 100% c¸c quËn, huyÖn §oµn ®ã tËp trung chØ ®¹o viÖc x©y dùng vµ thµnh lËp c¸c m« h×nh CLB tuyªn truyÒn. Toµn thµnh phè hiÖn cã trªn 50 CLB tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS cña §VTN trªn ®Þa bµn d©n c­. §©y chÝnh lµ h¹t nh©n nßng cèt cho c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng t¹i ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ. N¨m n¨m qua, ®· tæ chøc ®­îc gÇn 120 buæi tuyªn truyÒn thu hót h¬n 2 v¹n §VTN vµ nh©n d©n tham gia. Néi dung chñ yÕu tËp trung vµo tuyªn truyÒn LuËt phßng chèng ma tuý, c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS. Mét sè m« h×nh can thiÖp duy tr× hiÖu qu¶ tèt, ®­îc c¸c cÊp uû §¶ng – chÝnh quyÒn ghi nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao nh­: CLB S-A ph­êng Gia Viªn duy tr× sinh ho¹t gÇn 30 thµnh viªn lµ nh÷ng ng­êi cai nghiÖn t¹i céng ®ång, t¸i hoµ nhËp cuéc sèng; CLB "§ång ®¼ng" ph­êng L¹c Viªn (Ng« QuyÒn) gåm c¸c ®èi t­îng m¾c nghiÖn, nhiÔm HIV/AIDS sinh ho¹t trao ®æi kiÕn thøc, th«ng tin vÒ phßng chèng ma tuý, do cai nghiÖn thµnh c«ng cho 9 thanh niªn; CLB "B¹n gióp b¹n" ph­êng Tr¹i Chuèi (Hång Bµng) tæ chøc gióp ®ì thanh niªn chËm tiÕn, cai t¹i céng ®ång cho 04 thanh niªn m¾c nghiÖn. Th­êng xuyªn tËp huÊn cho 216 BÝ th­ §oµn x·, ph­êng trang bÞ tµi liÖu kiÕn thøc, kü n¨ng tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS. §Æc biÖt §TN quan t©m ®æi míi c«ng t¸c tuyªn truyÒn t¹i mét sè khu vùc nh­: c¸c x· lµng chµi ven biÓn, tr­êng §¹i häc, khu lao ®éng tËp trung ®«ng thanh niªn c«ng nh©n sèng xa nhµ... tiªu biÓu nh­ tæ chøc tuyªn truyÒn c¸c kiÕn thøc vÒ phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS cho h¬n 5.000 l­ît TN t¹i x· H¶i Thµnh (quËn D­¬ng Kinh), Trµng C¸t (quËn H¶i An), x· Hoµ B×nh huyÖn Thuû Nguyªn... C¸c cÊp bé §oµn ®· x©y dùng míi 132CLB phßng chèng ma tuý, CLB b¹n gióp b¹n vµ duy tr× ho¹t ®éng gÇn 450 CLB phßng chèng tÖ n¹n x· héi hiÖn cã. §iÓn h×nh lµ quËn ®oµn KiÕn An, Ng« QuyÒn, huyÖn Thuû Nguyªn vµ KiÕn Thôy. Th«ng qua c¸c m« h×nh CLB thanh niªn, §oµn thanh niªn c¸c cÊp ®· thu hót ®­îc 10.765 héi viªn tham gia ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vÒ phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS. §· tæ chøc ®­îc 715 buæi sinh ho¹t CLB thanh niªn, sinh ho¹t §oµn víi néi dung to¹ ®µm, trao ®æi, t×m hiÓu vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, vÒ ph¸p lÖnh phßng chèng HIV/AIDS. §Æc biÖt, ë mét sè ®¬n vÞ ®· mêi ®­îc kh¸ ®«ng ®èi t­îng TN nghiÖn ma tuý vµ nhiÔm HIV/AIDS cïng tham gia ho¹t ®éng víi thanh niªn. Tæ chøc tuyªn truyÒn l­u ®éng phßng chèng tÖ n¹n ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS ®­îc 8 buæi t¹i mét sè ®iÓm bøc xóc nh­ ph­êng M¸y Chai (quËn Ng« QuyÒn), ph­êng V¨n §Èu (quËn KiÕn An), thÞ trÊn An L·o (huyÖn An L·o), ph­êng D­ Hµng Kªnh (quËn Lª Ch©n); ph¸t 12.000 tê r¬i, 500 ¸p phÝch, 1250 cuèn cÈm nang tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý t¹i c¸c lÔ mÝt tinh, ra qu©n, c¸c buæi sinh ho¹t §oµn vµ ë c¸c tô ®iÓm d©n c­. Bªn c¹nh ®ã, ph¸t hµnh 216 cuèn b¨ng cho 216 x·, ph­êng vµ ph¸t thanh tuyªn truyÒn vÒ t¸c h¹i cña ma tuý vµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS trªn hÖ thèng loa ph¸t thanh cña ph­êng, x· víi hµng ngh×n buæi. §iÓn h×nh lµ huyÖn §oµn Thuû Nguyªn, huyÖn §oµn An L·o, huyÖn §oµn VÜnh B¶o, quËn §oµn Lª Ch©n, Hång Bµng... TËp trung cho th¸ng 6 vµ th¸ng 12 lµ "Th¸ng cao ®iÓm phßng chèng ma tuý" vµ th«ng chiÕn dÞch truyÒn th«ng phßng chèng l©y nhiÔm HIV/AIDS, c¸c cÊp bé §oµn ®· cã nhiÒu viÖc lµm hiÖu qu¶ ®Ó h­ëng øng. Ngµy 26/6, nh©n ngµy ThÕ giíi phßng chèng ma tuý, hµng ngµn §VTN ®· tham gia lÔ ra qu©n mÝt tinh phßng chèng ma tuý cña thµnh phè. Tæ chøc tèt lÔ ra qu©n h­ëng øng ngµy ThÕ giíi phßng chèng AIDS (1/12) víi h¬n 4500§VTN tham gia. N¨m 2009, phèi hîp Trung t©m truyÒn th«ng søc khoÎ vµ tæ chøc NAV cho 50 sinh viªn t×nh nguyÖn ®i tuyªn truyÒn l­u ®éng kiÕn thøc phßng chèng HIV/AIDS t¹i 1000 hé d©n t¹i ph­êng V¹n H­¬ng - §å S¬n. Tæ chøc tuyªn truyÒn vÒ phßng chèng TNXH ®Æc biÖt lµ tÖ n¹n ma tuý vµ l©y nhiÔm HIV/AIDS t¹i c¸c tr­êng §¹i häc – Cao ®¼ng vµ thanh niªn trong khèi CNVC th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thÓ thao, ®Èy m¹nh phong trµo "KhoÎ ®Ó lËp nghiÖp gi÷ n­íc" t¹o s©n ch¬i lµnh m¹nh víi chñ ®Ò "ThÓ thao - ®Èy lïi tÖ n¹n ma tuý". Trong 5 n¨m qua víi h¬n 2000 CLB së thÝch ®ã thu hót hµng v¹n l­ît thanh niªn tham gia ho¹t ®éng VHVN-TDTT vµ quèc tÕ, tiªu biÓu lµ §oµn TN c«ng ty xi m¨ng, C«ng ty §iÖn lùc, khèi doanh nghiÖp, C¶ng H¶i Phßng, §oµn D©n ChÝnh §¶ng... Ban th­êng vô Thµnh §oµn ®· chØ ®¹o BTV c¸c quËn, huyÖn §oµn phèi hîp víi c¸c ban, ngµnh ®Þa ph­¬ng lµm tèt c«ng t¸c rµ so¸t, lËp danh s¸ch c¸c ®èi t­îng nghiÖn ma tuý trªn ®Þa bµn, ph©n lo¹i vµo c¸c h×nh thøc cai nghiÖn phï hîp thµnh phè ®ang triÓn khai. Thµnh §oµn tiÕp tôc hç trî ho¹t ®éng c¸c CLB ®ång ®¼ng cho ng­êi sau cai hoµ nhËp víi céng ®ång nh­ CLB S-A ph­êng Gia Viªn, CLB ®ång ®¼ng ph­êng L¹c Viªn (quËn Ng« QuyÒn), ... C¸c CLB ®Þnh kú tæ chøc ho¹t ®éng cho gÇn 100 ®èi t­îng lµ ng­êi cã HIV, nghiÖn ma tuý tíi sinh ho¹t. §©y lµ mét m« h×nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cÇn ®­îc c¸c cÊp bé §oµn – Héi nghiªn cøu, rót kinh nghiÖm vµ triÓn khai trªn diÖn réng. 2.4. C«ng t¸c ®µo t¹o, tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé §oµn vµ ®éi ngò tuyªn truyÒn viªn. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch båi d­ìn chuyªn m«n, nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé §oµn. Ban th­êng vô Thµnh §oµn th­êng xuyªn quan t©m, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, tuyªn truyÒn viªn vÒ c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n x· héi cã kü n¨ng nghiÖp vô vµ ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕn l­îc trong c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS. Th«ng qua c¸c líp tËp huÊn båi d­ìng kü n¨ng, nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé §oµn chñ chèt vµ ®oµn viªn thanh niªn ë c¸c cë¬ §oµn Ban Th­êng vô Thµnh §oµn ®· tæ chøc 72 líp tËp huÊn cÊp thµnh phè cho 3254 cho c¸n bé §oµn chñ chèt trong toµn thµnh phè, chØ ®¹o tæ chøc 823 líp tËp huÊn t¹i c¸c c¬ së §oµn. Néi dung tËp huÊn tËp trung vµo c¸c ph­¬ng ph¸p, c¸ch thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng vÒ c«ng t¸c ma tuý, HIV/AIDS, c¸c kü n¨ng cña b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn cÊp c¬ së vµ c¸ch x©y dùng triÓn khai kÕ ho¹ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng. Ban Th­êng vô Thµnh §oµn th­êng xuyªn quan t©m h­íng dÉn c¸c c¬ së §oµn trong toµn thµnh phè x©y dùng lùc l­îng b¸o c¸o viªn vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng tÖ n¹n x· héi, ®ã båi d­ìng kiÕn thøc truyÒn th«ng cho 70/70 ®ång chÝ b¸o c¸o viªn cÊp thµnh phè, 550 b¸o c¸o viªn tuyªn truyÒn viªn cÊp c¬ së m¹i d©m, HIV/AIDS ... trong 5 n¨m qua ®· tuyªn truyÒn ®­îc 2500 buæi tuyªn truyÒn cho 32,5 v¹n l­ît c¸n bé ®oµn viªn thanh niªn vµ nh©n d©n, c¸c néi dung tuyªn truyÒn th­êng xuyªn ®æi míi, ®a d¹ng c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, an ninh chÝnh trÞ trong n­íc vµ quèc tÕ, chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. 2.5. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n. 2.5.1. ThuËn lîi: §­îc sù quan t©m chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cña Thµnh uû, vµo cuéc cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ thµnh phè, cã thÓ nãi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng t¸c phßng, chèng tÖ n¹n x· héi trong thêi gian qua lµ rÊt lín, ®· gãp phÇn kh«ng nhá tham gia vµo nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn KT – XH chung cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ cïng nh©n d©n thµnh phè hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®­îc giao. C¸c ho¹t ®éng ®ã thÓ hiÖn vai trß n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, xung kÝch t×nh nguyÖn cña tuæi trÎ; th«ng qua ®ã tõng b­íc n©ng cao vÞ thÕ, uy tÝn cña tæ chøc §oµn – Héi, ®­îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ nh©n d©n ghi nhËn, ®¸nh gi¸ cao. 2.5.2. Khã kh¨n: Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS còng béc lé nh÷ng h¹n chÕ nh­: C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc vËn ®éng thay ®æi hµnh vi ch­a ®­îc phæ biÕn réng r·i, ho¹t ®éng cña mét sè C©u l¹c bé ë c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn còng gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ ch­a hiÖu qu¶. Tû lÖ thanh niªn m¾c tÖ n¹n x· héi nhÊt lµ ma tuý, HIV/AIDS còng cao, ®èi t­îng thanh niªn m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi biÕn ®éng nªn viÖc qu¶n lý, tiÕp cËn, n¾m b¾t sè liÖu cô thÓ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ho¹t ®éng còng ch­a th­êng xuyªn, míi chØ cã cao trµo theo ®ît, dÞp; néi dung, h×nh thøc tuyªn truyÒn ch­a phong phó, ch­a bµi b¶n. C«ng t¸c båi d­ìng, tËp huÊn vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS cho ®éi ngò c¸n bæ¬ c¬ së ®ã ®­îc quan t©m song ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng t¸c th«ng tin – gi¸o dôc truyÒn th«ng vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phßng chèng tÖ n¹n x· héi trong thanh thiÕu niªn. C¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng, kinh phÝ ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS còng nhiÒu khã kh¨n. Nh÷ng tån t¹i trªn do nh÷ng nguyªn nh©n sau: C«ng t¸c truyÒn th«ng, vËn ®éng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu song nguån lùc vµ nh©n lùc ®Çu t­ cho c«ng t¸c nµy còng h¹n chÕ. §éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch còng yÕu vÒ nghiÖp vô kü n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, kü n¨ng huy ®éng céng ®ång c¸c c«ng t¸c viªn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng vÒ phßng chèng ma tuý còng nh­ nguån kinh phÝ ®Çu t­ cho ho¹t ®éng cïng qu¶ ít nªn viÖc duy tr× ho¹t ®éng kh«ng ®­îc th­êng xuyªn vµ bÞ h¹n chÕ nhiÒu mÆt. 2.5.3. Tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn, nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm ®­îc rót ra: Chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch, tham gia phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh. TriÓn khai ®óng thêi ®iÓm, kÞp thêi tham m­u, ®Ò xuÊt víi cÊp uû, chÝnh quyÒn t¹o ®iÒu kiÖn mäi mÆt cho tæ chøc ho¹t ®éng. T¨ng c­êng vµ g¾n kÕt chÆt c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS víi c¸c ho¹t ®éng x©y dùng lµng v¨n ho¸, khu d©n c­ v¨n ho¸. X©y dùng thµnh mét tiªu chÝ cô thÓ trong h­¬ng ­íc quy ­íc x©y dùng lµng v¨n ho¸, khu d©n c­ v¨n ho¸. Th­êng xuyªn ®iÒu tra n¾m vµ thùc tr¹ng di biÕn ®éng, tèc ®é t¨ng gi¶m c¸c ®èi t­îng thanh niªn m¾c TNXH. TØ lÖ thanh niªn m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi, nhÊt lµ ma tuý, l©y nhiÔm HIV/AIDS. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®Ó TTN, gia ®×nh vµ x· héi nhËn thøc ®óng vÒ t×nh h×nh nguy c¬, t¸c h¹i cña ma tuý, m¹i d©m, AIDS ®èi víi líp trÎ, trang bÞ cho TTN nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, AIDS. X©y dùng, duy tr× vµ nh©n réng m« h×nh can thiÖp phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, AIDS t¹i céng ®ång, tiÕn hµnh gióp ®ì c¶m ho¸ gi¸o dôc ng­êi nghiÖn ma tuý, ng­êi m¹i d©m, ng­êi nhiÔm HIV/AIDS hoµ nhËp céng ®ång. X©y dùng m¹ng l­íi céng t¸c viªn tham gia ph¸t hiÖn tè gi¸c c¸c ®­êng d©y bu«n b¸n, vËn chuyÓn, tµng tr÷, sö dông tr¸i phÐp c¸c chÊt ma tuý. TËp huÊn trang bÞ kiÕn thøc cho tuyªn truyÒn viªn vÒ phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS. Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ më c¸c líp ®µo t¹o, häc nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm, cho vay vèn ®Ó s¶n xuÊt cho ®èi t­îng thanh niªn, ®Æc biÖt lµ thanh niªn lÇm lçi, gióp hä cã ®iÒu kiÖn trë vÒ cuéc sèng l­¬ng thiÖn. ChØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn – Héi x©y dùng vµ nh©n réng m« h×nh phßng chèng tÖ n¹n MT, MD, HIV/AIDS. 3/ C«ng t¸c chØ ®¹o cña §TN H¶i Phßng trong phßng chèng tÖ n¹n x· héi n¨m 2010. Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 399 - CV/VPTU cña V¨n phßng Thµnh uû H¶i Phßng vÒ viÖc b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c phßng chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý. Qua 10 n¨m (2000 - 2010) thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh tuyªn truyÒn phßng chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý theo chØ thÞ sè 06 - CT/TW, ngµy 30/11/1996 cña Bé ChÝnh trÞ, c¸c ch­¬ng tr×nh phßng chèng ma tuý cña thµnh phè. Ban th­êng vô Thµnh §oµn liªn tôc chØ ®¹o triÓn khai tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thiÕt thùc, hiÖu qu¶ nh»m ph¸t ®éng s©u réng phong trµo tuæi trÎ tham gia phßng chèng ma tuý, gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc trong thanh thiÕu niªn. Qua 10 n¨m ho¹t ®éng ®· ®Ët ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ sau: T×nh h×nh tÖ n¹n x· héi vµ nhÊt lµ tÖ n¹n ma tuý hiÖn nay diÔn ra ngµy mét phøc t¹p, sè thanh niªn vi ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c tÖ n¹n x· héi, tÖ n¹n ma tuý trong tr­êng häc c¬ b¶n gi¶m, sè thanh niªn míi m¾c nghiÖn kh«ng t¨ng. Tuy vËy, hiÖn nay sè l­îng sö dông ma tuý tæng hîp l¹i cã chiÒu h­íng gia t¨ng, nh÷ng tô ®iÓm thùc sù bøc xóc vÒ TNXH cßn ch­a ®­îc tËp trung chØ ®¹o gi¶i quyÕt mét c¸ch quyÕt liÖt, triÖt ®Ó. ViÖc tiÕp cËn, th©m nhËp ®Ó tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho thanh niªn t¹i nh÷ng khu vùc träng ®iÓm t¹i vò tr­êng, qu¸n trä, nhµ hµng vµ nh÷ng côm c«ng nghiÖp - ®èi t­îng thanh niªn lang thang, ®èi t­îng cã nguy c¬ cao cßn h¹n chÕ. C«ng t¸c n¾m b¾t, qu¶n lý sè ®èi t­îng m¾c nghiÖn lµ thanh niªn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, ch­a cã hiÖu qu¶ cao. 3.1. C«ng t¸c chØ ®¹o X¸c ®Þnh c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH lµ mét nhiÖm vô quan träng trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc cña §TN, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ - NghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc còng nh­ LuËt phßng chèng TNXH. TiÕn hµnh kiÖn toµn bæ sung nh©n sù ban chØ ®¹o phßng chèng TNXH ®¶m b¶o hiÖu qña, tËp trung. Ban chØ ®¹o ®· th­êng xuyªn tæ chøc giao ban thiÕt kÕ néi dung h×nh thøc cho c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vµ cö c¸n bé theo dâi gióp c¬ së trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng. X©y d­ng kÕ hoach h­íng dÉn, chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn trong toµn thµnh phè tæ chøc th­êng xuyªn c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH ®Æc biÖt lµ trong "chiÕn dÞch mïa hÌ xanh" häc sinh - sinh viªn t×nh nguyÖn n¨m 2010. §­a néi dung tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH vµo sinh ho¹t chi ®oµn, sinh ho¹t CLB Thanh niªn, tÝnh thµnh tÝch chØ tiªu thi ®ua cô thÓ. ChØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn - Héi - §éi x©y dùng m« h×nh phßng chèng TNXH. Ký kÕt hîp ®ång tr¸ch nhiÖm, néi dung giao ­íc thi ®ua gi÷a c¸c ban, ngµnh, thµnh phè ®Õn c¬ së trong ho¹t ®éng tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý. 3.2.Ho¹t ®éng phßng chèng TNXH 3.2.1. Ho¹t ®éng th«ng tin, gi¸o dôc, truyÒn th«ng T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc phßng chèng TNXH trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin cña tæ chøc §oµn, ph¸t b¨ng catset trªn hÖ thèng ph¸t thanh ®Þa ph­¬ng, c¸c b¶n tin, tê r¬i...chó träng ë ®Þa bµn x·, ph­êng, thÞ trÊn. Hµng n¨m ®Òu tæ chøc ph¸t thanh ®­îc h¬n 5000 b¶n tin vÒ c«ng t¸c phßng chèng TNXH, lång ghÐp c¸c néi dung tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH trong ®ît ra qu©n "Ngµy thø b¶y t×nh nguyÖn" "mïa hÌ thanh niªn t×nh nguyÖn". N¨m 2010 triÓn khai nhiÒu ®ît ho¹t ®éng phßng chèng TNXH trªn toµn thµnh phè víi h¬n 3 v¹n l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia hÕt søc tÝch cùc, tæ chøc tuyªn truyÒn l­u ®éng ®­îc hµng tr¨m buæi t¹i c¸c tô ®iÓm bøc xóc, tËp trung tuyªn truyÒn s©u réng trªn ®Þa bµn d©n c­, trong tr­êng häc vµ thanh niªn c«ng nh©n viªn chøc, ®éi ngò c«ng nh©n t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp qua c¸c h×nh thøc thiÕt thùc cô thÓ sau: VËn ®éng, gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thanh thiÕu nhi ®· m¾c nghiÖn ma tuý vµ TTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n tham gia c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh tËp thÓ hoµ nhËp céng ®ång. LÔ mÝt tinh ra qu©n t×nh nguyÖn hÌ n¨m 2010 võa qua víi sè l­îng ®«ng ®¶o lµ 6.500. ®oµn viªn thanh niªn ®· ph¸t ®éng tuæi trÎ vµ nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng h­ëng øng tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng phßng chèng ma tóy t¹i céng ®ång, sau ®ã ®i tuyªn truyÒn ph¸t tê r¬i t¹i c¸c tô ®iÓm bøc xóc trªn ®Þa bµn thµnh phè. Hµng n¨m tÝch cùc h­ëng øng th¸ng cao ®iÓm phßng chèng TNXH, §oµn thanh niªn thµnh phè ph¸t ®éng tuÇn lÔ cïng hµnh ®éng phßng chèng TNXH víi trªn 350 buæi ho¹t ®éng trong 1 n¨m b»ng c¸c h×nh thøc ®a d¹ng phong phó nh­ to¹ ®µm, thi t×m hiÓu diÔn ®µn thanh niªn víi chñ ®Ò "Vai trß cña tæ chøc §oµn vµ thanh niªn trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH", "Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH trªn ®Þa bµn d©n c­", "§oµn thanh niªn víi c«ng t¸c c¶m ho¸ gióp ®ì nh÷ng ng­êi hµnh nghÒ m¹i d©m t¸i hoµ nhËp víi céng ®ång", "§oµn thanh niªn víi viÖc tham gia tè gi¸c téi ph¹m, truy quÐt téi ph¹m ma tuý ®¶m b¶o an ninh céng ®ång", ®Æc biÖt hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ ®· mêi ®èi t­îng tõng v­íng ph¶i TNXH tham gia ho¹t ®éng. 3.2.2. Thµnh lËp vµ duy tr× c¸c ho¹t ®éng cña m« h×nh can thiÖp t¹i céng ®ång. Th«ng qua m« h×nh CLB phßng chèng TNXH, CLB phßng chèng ma tuý, CLB thanh niªn víi lèi sèng lµnh m¹nh, CLB sèng khoÎ cã Ých v.v... §oµn viªn thanh niªn ®· thu hót ®­îc 9886 héi viªn th­êng xuyªn tham gia c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vÒ ma tuý, tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng thÓ thao, ®Èy m¹nh phong trµo "khoÎ ®Ó lËp nghiÖp gi÷ n­íc" t¹o s©n ch¬i lµnh m¹nh víi chñ ®Ò "ThÓ thao - ®Èy lïi TNXH"... ë c¸c cÊp nhÊt lµ c¸c ph­êng, x·, quËn, huyÖn tr­êng häc ®· tËp hîp ®­îc ®«ng ®¶o TTN tham gia. Trong n¨m 2010 võa qua víi h¬n 2500 CLB së thÝch ®· thu hót hµng v¹n l­ît thanh niªn tham gia ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, TDTT vµ quèc tÕ vò nh»m x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ lµnh m¹nh trong thanh niªn. Thùc hiÖn tèt môc tiªu "chi ®oµn, chi héi, chi ®éi c¬ së kh«ng cã TTN m¾c tÖ n¹n ma tuý", mçi ®oµn viªn, thanh niªn thiÕu nhi lµ mét tuyªn truyÒn viªn tÝch cùc vÒ phßng chèng TNXH. §Èy m¹nh viÖc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®éi thanh niªn, biªn so¹n cuèn b¨ng catset vÒ phßng chèng TNXH ph¸t hµnh tíi 218 x·, ph­êng, thÞ trÊn qua loa m¸y truyÒn h×nh. Th­êng xuyªn ph¸t hµnh chuyªn môc phßng chèng TNXH trong TTN trªn ®µi Ph¸t thanh truyÒn h×nh, b¸o H¶i Phßng. C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt trªn tê Tuæi trÎ H¶i Phßng ®­îc ph¸t hµnh 5.500 sè/1n¨m. C¸c cÊp bé §oµn thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n¾m ch¾c t×nh h×nh, sè l­îng TTN m¾c nghiÖn trªn ®Þa bµn. Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vµ tõng gia ®×nh ®· gióp ®ì, vËn ®éng ®­îc hµng tr¨m TTN thuéc nhãm nguy c¬ cao tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, t¹o m«i tr­êng tèt ®Ó tu d­ìng rÌn luyÖn tr¸nh xa c¸c TNXH. §ång thêi giíi thiÖu cho nhiÒu ®èi t­îng nh­ ma tuý, m¹i d©m v.v.. vµo häc tËp t¹i Trung t©m Gi¸o dôc lao ®éng x· héi H¶i Phßng t¹i Gia Minh, Thuû Nguyªn do ®oµn thanh niªn thµnh phè qu¶n lý. Tæ chøc gÆp mÆt, th¨m hái, ®éng viªn tÆng quµ c¸c gia ®×nh vµ th©n nh©n c¸n bé, ®oµn viªn thanh niªn bÞ th­¬ng, bÞ bÖnh hoÆc hy sinh trong c«ng t¸c phßng chèng TNXH vµ nh÷ng ®oµn viªn thanh niªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng ®èi t­îng cai nghiÖn hiÖu qu¶. Tæ chøc nhiÒu buæi to¹ ®µm giíi thiÖu c¸c ho¹t ®éng m« h×nh, c¸c g­¬ng ®iÓn h×nh trong ®Êu tranh phßng chèng ma tuý vµ cai nghiÖn hiÖu qu¶ cña §oµn thanh niªn thµnh phè, t¹o d­ luËn x· héi, cïng c¸c cÊp c¸c ngµnh vµ tõng gia ®×nh quan t©m ch¨m lo gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ kiªn quyÕt bµi trõ tÖ n¹n x· héi, mét hiÓm ho¹ víi giíi trÎ kh«ng chØ ë ViÖt Nam mµ cßn trªn thÕ giíi. Tæ chøc ho¹t ®éng t×nh nguyÖn v× m«i tr­êng trong s¹ch, kh«ng TNXH t¹i c¸c ®Þa bµn nh¹y c¶m víi sù tham gia trªn 6500 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tõ c¸c quËn, huyÖn, thÞ, c¬ së ®oµn toµn thµnh vÒ tham gia dù ho¹t ®éng. ThÓ hiÖn quyÕt t©m bµi trõ TNXH tinh thÇn xung kÝch, s¸ng t¹o vµ t×nh nguyÖn ®i ®Çu trong c«ng cuéc phßng chèng ma tuý cña tuæi trÎ H¶i Phßng. Ra qu©n chiÕn dÞch tuyªn truyÒn lµm s¹ch vÖ sinh m«i tr­êng ®­êng tµu C¸t Dµi - ®©y lµ ®iÓm nãng vÒ TNXH cña thµnh phè H¶i Phßng víi 600 ®oµn viªn thanh niªn tham gia tæng dän vÖ sinh m«i tr­êng, thu gom chÊt th¶i b¬m kim tiªm, ph¸t quang bôi rËm t¹i khu vùc ®­êng tµu vµ bª t«ng ho¸ hµnh lang hai bªn ®­êng tµu. Ph¸t huy tinh thÇn xung kÝch t×nh nguyÖn cña ®oµn viªn thanh niªn th­êng xuyªn duy tr× thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng tæng dän vÖ sinh t¹i khu vùc ®­êng tµu, thµnh lËp tuyÕn ®­êng thanh niªn tù qu¶n (cña 4 ph­êng: C¸t Dµi, Mª Linh, An Biªn, Lam S¬n trªn ®Þa bµn quËn Lª Ch©n) n¬i cã ®­êng tµu ®i qua. Tæ chøc trªn 100 buæi tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH t¹i c¸c qu¸n cµ phª trong thµnh phè thu hót h¬n 5789 l­ît thanh niªn vµ ng­êi d©n tham dù, tæ chøc thµnh c«ng liªn hoan c¸c CLB tuyªn truyÒn phßng chèng téi ph¹m, phßng chèng ma tuý - HIV/AIDS tõ c¸c côm khèi tíi liªn hoan cÊp thµnh phè. Tæ chøc c¸c diÔn ®µn thanh niªn, to¹ ®µm, th¶o luËn, gÆp gì, ®èi tho¹i, giao l­u... héi thi c¸c CLB tuyªn truyÒn viªn m¨ng non phßng chèng TNXH ë c¸c tr­êng THPT, cao ®¼ng, §¹i häc vµ ®Æc biÖt lµ t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn thµnh phè n¬i tËp trung phÇn ®«ng c¸c thanh niªn nhËp c­ tõ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c. C¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ luËt phßng chèng TNXH, thi tuyªn truyÒn viªn, b¸o c¸o viªn giái... Ban th­êng vô thµnh ®oµn chØ ®¹o Tæng ®éi TNXP H¶i Phßng th­êng xuyªn phèi hîp víi c¸c cÊp bé §oµn cÇn cã biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n¾m ch¾c t×nh h×nh, sè l­îng thanh thiÕu niªn m¾c ph¶i trªn ®Þa bµn, phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, vµ tõng gia ®×nh ®Ó gióp ®ì, vËn ®éng TTN thuéc nhãm nguy c¬ cao, nhãm nghiÖn ma tuý cai nghiÖn. TËp trung chØ ®¹o trung t©m gi¸o dôc lao ®éng x· héi, t¨ng c­êng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m thu hót thªm sè l­îng häc viªn vµo häc tËp, cai nghiÖn, c¶i t¹o, ®ång thêi cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh trËt tù, chØ ®¹o Trung t©m gi¸o dôc lao ®éng x· héi H¶i Phßng tæ chøc Héi nghÞ triÓn khai c«ng t¸c tiÕp cËn vµ giíi thiÖu c¸c häc viªn ®· hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh lao ®éng, häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i Trung t©m Gi¸o dôc lao ®éng x· héi vÒ sinh ho¹t t¹i céng ®ång. 3.3. §¸nh gi¸ chung 3.3.1. C¸c thµnh c«ng ®¹t ®­îc KÕt qu¶ ho¹t ®éng tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH trong n¨m 2010 ®· cã nhiÒu ®æi míi, hiÖu qu¶, ®Æc biÖt tËp trung vµo c¸c ®ît dÞp ho¹t ®éng th­êng xuyªn nh­: Mïa hÌ t×nh nguyÖn, c¸c ho¹t ®éng t¹i Trung t©m gi¸o dôc lao ®éng x· héi do §oµn thanh niªn qu¶n lý, c¸c ho¹t ®éng ra qu©n xo¸ tô ®iÓm TNXH thµnh ®iÓm v¨n ho¸ thÓ thao thanh niªn t¹i ®­êng tµu, tuyªn truyÒn t¹i c¸c m« h×nh míi, ®Æc biÖt m« h×nh chi ®oµn d©n c­ v¨n ho¸ vµ c¸c lo¹i h×nh CLB thanh niªn, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng t­ vÊn tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH t¹i khu d©n c­ th«ng qua v¨n phßng t­ vÊn thanh niªn, t­ vÊn ®ång løa... hÇu hÕt ®· chuyÓn t¶i ®­îc c¸c néi dung vÒ t¸c h¹i cña ma tuý, HIV/AIDS, m¹i d©m, c¸c biÖn ph¸p phßng chèng tíi ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn vµ quÇn chóng nh©n d©n, gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc cho thanh niªn vµ nh©n d©n vÒ ý thøc phßng chèng TNXH. C¸c ho¹t ®éng cña tuæi trÎ ®· x©y dùng phong trµo m¹nh mÏ trong quÇn chóng, ý thøc tù gi¸c phßng chèng TNXH, ®­îc l·nh ®¹o c¸c cÊp ghi nhËn, ®­îc quÇn chóng nh©n d©n ®¸nh gi¸ cao vµ nhiÖt t×nh ñng hé. 3.3.2. C¸c h¹n chÕ cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n a. H¹n chÕ: ViÖc qu¶n lý n¾m ch¾c ®èi t­îng TNXH trong ®é tuæi thanh niªn t¹i mét sè c¬ së §oµn cßn h¹n chÕ, dÉn ®Õn viÖc gióp ®ì c¶m ho¸ nh÷ng ng­êi m¾c nghiÖn, hµnh nghÒ m¹i d©m ch­a ®¹t hiÖu qu¶. ViÖc triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng cßn cã n¬i, cã lóc ch­a triÖt ®Ó, cßn mang tÝnh h×nh thøc, chiÕu lÖ. Cã ®¬n vÞ cßn tá ra thô ®éng trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai ho¹t ®éng. ViÖc tuyªn truyÒn ch­a ®­îc s©u réng vµ cô thÓ. b. Nguyªn nh©n. Tû lÖ thanh niªn m¾c c¸c TNXH ngµy cµng gia t¨ng, vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng ho¹t ®éng tuyªn truyÒn th­êng lµ ho¹t ®éng lín, nhiÒu vÊn ®Ò, ®ßi hái ph¶i ®Çu t­ c«ng søc thêi gian, ph­¬ng ph¸p chØ ®¹o rÊt chÆt chÏ quyÕt liÖt, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cÇn th­êng xuyªn ph¶i cã sù ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ nh­ng viÖc tæ chøc rót kinh nghiÖm, tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng tuyªn truyÒn vµ triÓn khai nh©n réng m« h×nh cßn chËm tõ thµnh phè ®Õn c¬ së dÉn ®Õn thùc tÕ lµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé §oµn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Ò ra. Vai trß tham m­u cña mét sè cÊp bé §oµn víi cÊp uû cßn h¹n chÕ, ch­a chñ ®éng dÉn ®Õn viÖc triÓn khai ho¹t ®éng t¹i c¬ së cßn nhiÒu khã kh¨n. ViÖc duy tr× ho¹t ®éng vµ kÕt hîp liªn ngµnh trong tæ chøc cßn h¹n chÕ. 3.3.3. Bµi häc kinh nghiÖm. N¨m 2010 nh×n chung ®oµn thanh niªn thµnh phè ®· chñ ®éng x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch, tham gia phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh. TriÓn khai ®óng thêi ®iÓm kÞp thêi tham m­u, ®Ò xuÊt víi cÊp uû, chÝnh quyÒn t¹o ®iÒu kiÖn mäi mÆt cho tæ chøc ho¹t ®éng. T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH, g¾n kÕt chÆt c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng TNXH víi c¸c ho¹t ®éng x©y d­ng chi ®oµn d©n c­ v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸, khu d©n c­ v¨n ho¸. X©y dùng thµnh mét tiªu chÝ cô thÓ trong h­¬ng ­íc quy ®Þnh x©y dùng lµng v¨n ho¸, khu d©n c­ v¨n ho¸, th­êng xuyªn ®iÒu tra n¾m râ thùc tr¹ng di biÕn ®éng, tèc ®é t¨ng gi¶m c¸c ®èi t­îng TTN m¾c TNXH. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò phßng chèng tÖ n¹n x· héi t¹i H¶i Phßng. 1. KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt: §Ò nghÞ c¸c cÊp l·nh ®¹o tiÕp tôc quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn ®Ó §oµn thanh niªn tiÕp tôc triÓn khai, tæ chøc cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vÒ ma tuý, HIV/AIDS. §Çu t­ c¬ së vËt chÊt c¸c ®iÓm vui ch¬i cho TTN gãp phÇn ng¨n chÆn thanh niªn sa vµo TNXH. T¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ chÕ, quan t©m vÒ kinh phÝ, vay vèn ®Ó ®oµn viªn thanh niªn nh©n réng c¸c m« h×nh, c¸c c©u l¹c bé gióp ®ì ng­êi nghiÖn ma tuý vµ nhiÔm HIV/AIDS. Trung ­¬ng thµnh phè nªn khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng ma tuý th«ng qua c¸c dÞp ho¹t ®éng th­êng xuyªn. TiÕp tôc ®Çu t­ kinh phÝ duy tr× vµ nh©n réng m« h×nh "trung t©m gi¸o dôc lao ®éng x· héi", "Xo¸ ph¸ tô ®iÓm TNXH thµnh ®iÓm v¨n ho¸ thÓ thao thanh niªn", "qu¸n cµ phª thanh niªn". Më c¸c trung t©m d¹y nghÒ cho thanh niªn ®Æc biÖt lµ thanh niªn ®· ®­îc cai nghiÖn, gi¸o dôc c¶m ho¸ ®Ó trë vÒ víi céng ®ång. 2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng thêi gian tíi. 2.1. Th­êng xuyªn tuyªn truyÒn nh»m n©ng cao, nhËn thøc, t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc §oµn trong c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS ®Æc biÖt chó träng ®Õn ®èi t­îng thanh niªn chËm tiÕn, thanh niªn trªn ®Þa bµn d©n c­, thanh niªn ngoµi tæ chøc §oµn – Héi. 2.2. T¨ng c­êng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trao®æi, to¹ ®µm, th¶o luËn vÒ chñ ®Ò phßng chèng AIDS víi liªn hoan c¸c m« h×nh, ®iÓn h×nh tiªn tiÕn trong thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS. 3. BiÖn ph¸p thùc hiÖn C¸c néi dung ®­îc triÓn khai ®ång bé cã hiÖu qu¶ trªn tÊt c¶ c¸c mÆt c«ng t¸c, tõ c«ng t¸c chØ ®¹o ®Õn c«ng t¸c th«ng tin gi¸o dôc truyÒn th«ng, tõ c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò tuyªn truyÒn viªn ®Õn viÖc duy tr× vµ nh©n réng c¸c m« h×nh ho¹t ®éng phßng chèng téi ph¹m TNXH. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®Ó TTN, gia ®×nh vµ x· héi nhËn thøc ®óng vÒ t×nh h×nh nguy c¬, t¸c h¹i cña TNXH ®èi víi líp trÎ, trang bÞ cho TTN nh÷ng kiÕn thøc ®Ó phßng chèng ma tuý thùc hiÖn c¸c hµnh vi an toµn, hµng n¨m tæ chøc tËp huÊn th­êng xuyªn c¸n bé §oµn, Héi. X©y dùng m¹ng l­íi céng t¸c viªn tham gia ph¸t hiÖn tè gi¸c c¸c ®­êng d©y bu«n b¸n, vËn chuyÓn tµng tr÷ sö dông tr¸i phÐp c¸c chÊt ma tuý. TËp huÊn trang bÞ kiÕn thøc cho tuyªn truyÒn viªn vÒ phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS. Phèi hîp víi c¸c ban, ngµnh ®oµn thÓ nh­ mÆt trËn Tæ quèc, Cùu chiÕn binh, Lao ®éng th­¬ng binh x· héi, phô n÷ më c¸c líp ®µo t¹o häc nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm, cho vay vèn ®Ó s¶n xuÊt ®èi víi ®èi t­îng thanh niªn, ®Æc biÖt lµ thanh niªn lçi lÇm, gióp hä cã ®iÒu kiÖn trë vÒ cuéc sèng l­¬ng thiÖn. 2.3. TiÕp tôc ®«n ®èc, chØ ®¹o c¬ së ®Èy m¹nh viÖc ®¨ng ký x©y dùng chi ®oµn m¹nh trªn ®Þa bµn d©n c­ trong ®ã coi träng tiªu chÝ thùc hiÖn kh«ng ®Ó chi ®oµn cã §VTN m¾c tÖ n¹n x· héi... 2.4. Th­êng xuyªn tËp huÊn, båi d­ìng kiÕn thøc, kü n¨ng vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS cho ®éi ngò c¸n bé §oµn c¸c cÊp. KẾT LUẬN Mặc dù Thế giới và Việt Nam đang cố gắng ra sức ngăn chặn, nhưng tệ nạn xã hội vẫn chưa được đẩy lùi. Vì vậy, toàn bộ hệ thống chính trị ở các cấp, trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên, cần phải tăng cường hơn nữa công tác phòng chống và đẩy lùi tệ nạn xã hội. Nhìn vào sồ liệu thực tế tệ nạn xã hội trong những năm qua cho thấy “Tệ nạn xã hội hiện nay đã trở thành chứng bệnh nan y của cộng đồng quốc gia các dân tộc. Hiểm họa này đã và sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với hậu quả khôn lường”. Chính vì thế tệ nạn xã hội là nỗi lo, là hiểm họa của toàn nhân loại. Đảng và nhà nước ta từ nhiều năm nay, đã coi trọng việc phòng chống tệ nạn xã hội là vấn đề cấp thiết, đươc quần chúng nhân dân ủng hộ. Song qua điều tra của Ủy ban phòng chống tệ nạn xã hội Quốc gia tinh đến nay đã có hơn 17 vạn người nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội . Đối tượng mắc các tệ nạn xã hội hết sức đa dạng, phong phú, già, trẻ, gái, trai, hoc sinh, sinh viên, thậm trí cả đảng viên. Tệ nạn xã hội xâm nhập bằng nhiều hình thức làm cho cả xã hội ngày càng phức tạp hơn. Chính vì vậy, việc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và đấu tranh phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy, HIV/AIDS, mại dâm ở nước ta nói riêng là một hoạt động xã hội rộng lớn, cần có sự quan tâm, tạo điều kiện của nhiều ngành, nhiều cấp với nhiều lực lượng tham gia, dưới nhiều hình thức khác nhau. Do vậy đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội, có thể coi đây là cuộc đấu tranh toàn diện, bền bỉ, liên tục, và phải biết lấy phòng ngừa là chính. Ngày ngay, TNXH đã trở thành hiểm họa to lớn của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nó làm hủy hoại nền kinh tế, làm mất đi sự ổn định chính trị của mỗi quốc gia trên thế giới, nó làm hủy hoại nền kinh tế, làm mất đi sự ổn định chính trị của mỗi quốc gia. Điều đáng lo ngại là nó làm hủy hoại nền văn minh nhân loại, thuần phong mỹ tục của mỗi dân tộc và cuộc sống bình yên của mỗi gia đình. Không chỉ vậy, ma túy còn gây tác hại lớn tới mỗi con người: Hủy hoại sức khỏe, băng hoại nòi giống và cướp đi hạnh phúc của bao gia đình. Hơn thế nữa tệ nạn xã hội là một trong những con đường lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của thanh niên, thì nhất quyết từng cấp bộ đoàn, từng đoàn viên thanh niên phải chủ động xung kích, sáng tạo đi đầu trong mọi công tác, nhất là công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn của cơ sở mình. Trong những năm qua, Đoàn thanh niên thành phố Hải Phòng đã có nhiều cố gắng trong việc tham gia công tác phòng chống tệ nạn trên địa bàn thành phố với nhiều hình thức hoạt động và đạt được rất nhiều kết quả rất đáng khen ngợi. Song bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, đó là cơ sở chưa đồng bộ quan tâm đúng mực đến công tác phòng chống TNXH. Một số cán bộ cơ sở Đoàn còn chưa nhận thức nghiêm túc, đúng đắn vai trò trách nhiệm của mình, của tổ chức trong công tác này, chưa phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để có biện pháp cho thanh thiếu niên mắc vào các tệ nạn xã hội được trở lại với cộng đồng và hòa nhập cùng với mọi người. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống TNXH, để tạo đà phân tích làm rõ các vấn đề về TNXH, các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các ban ngành đoàn thể về công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Đặc biệt là thực hiện thắng lợi chương trình hành động về công tác phòng chống TNXH giai đoạn 2006 - 2010 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng và triển khai các đề án phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, tao ra một môi trường sống lành mạnh, kỷ cương phép nước được tuân thủ nghiêm minh, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội của đất nước và thực hiện thắng mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng – dân chủ văn minh”. Qua nghiên cứu đề tài, em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm góp phần cùng tổ chức Đoàn thanh niên thành phố nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy ở địa phương . Tuy nhiên, với năng lực và trình độ, thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp, mà phạm vi đề tài tương đối rộng nên chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu xót. Vì vậy, em rất mong các thầy cô giáo và các đồng chí nhận xét, đóng góp một cách chân thành, cụ thể, chi tiết để đề tài được hoàn thiện sâu sắc hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010. tr 5-24 2.Kế hoạch hành động phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2006 – 2010. tr 7 3.Các báo cáo của Thành đoàn Hải Phòng có liên quan đến TNXH từ năm 2005 -1010 4. Các tài liệu khác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng với công tác phòng chống tệ nạn trong thanh thiếu niên.doc
Luận văn liên quan