ĐTM Nhà máy bột giấy tẩy trắng Văn Năng - Bắc Ninh

Mục Lục Mở đầu 3 1. Xuất xứ của dự án . 3 2. Cơ sở pháp luật thực hiện DTM 4 3. Tổ chức thực hiện . 4 Chương I: Mô tả tóm tắt dự án . 7 1.1. Tên dự án: 7 1.2. Tên cơ quan chủ dự án: . 7 1.3. vị trí địa lý của dự án . 7 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án . 8 1.4.1 Mô tả chi tiết dự án 8 1.4.2 Quy mô của các hạng mục xây dựng của Dự án 16 Chương II :Điều kiện tự nhiên môi trơờng và kinh tế - xã hội 18 2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường 18 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất . 18 2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực xây dựng dự án . 20 2.2.1. Hiện trạng mụi trường khụng khớ 20 2.2.2. Hiện trạng mụi trường nước 22 2.3. Đặc điểm kinh tế xã hội 25 Chương III :Đánh giá tác động môi trường 28 3.1. Nguồn gây tác động 28 3.1.1. Nguồn gõy tỏc động cú liờn quan đến chất thải 28 3.3.2. Rủi ro môi tr−ờng 39 ChươNG IV:CáC biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 40 4.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình xây dựng . 40 4.1.1. Các biện pháp bắt buộc đối với các chủ đầu tư khi thực thi dự án trên công trường 40 4.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động có hại 41 4.2.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm trong quá trình xây dựng cơ bản . 41 4.2.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình sản xuất . 42 Chương V : Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường . 51 Chương VI: Các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường . 52 6.1. Danh mục các công trình xử lý môi trường . 52 6.2. Chương trình quản lý vμ giám sát môi trường . 52 6.2.1. Ch−ơng trình quản lý môi trường 52 6.2.1.1. Kế hoạch quản lý môi trường cho dự án . 52 6.2.1.2. Thực hiện quản lý môi trường . 54 6.2.2. Ch−ơng trình giám sát môi trường . 56 Chương VII : Dự toán kinh phí cho các công trình môi trường . 58 Chương VIII : Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá 60 8.1. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu 60 8.1.1. Nguồn tμi liệu, dữ liệu tham khảo 60 8.1.2. Nguồn tμi liệu, dữ liệu chủ dự án tạo lập 60 8.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM . 60 8.2.1. Phương pháp kế thừa 60 8.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 61 8.2.3. Phương pháp chuyên gia 61 8.2.4. Phương pháp dự báo . 61 8.2.5. Phương pháp phân tích hệ thống . 61 8.2.6. Phương pháp tổng hợp 61 8.3. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng 61 8.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá . 62 kết luận 63

pdf63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3917 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu ĐTM Nhà máy bột giấy tẩy trắng Văn Năng - Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu ........................................................................................................................................................................... 3 1. XuÊt xø cña dù ¸n ......................................................................................... 3 2. C¬ së ph¸p luËt thùc hiÖn DTM ...................................................................... 4 3. Tæ chøc thùc hiÖn ......................................................................................... 4 Ch−¬ng I: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n .................................................................................................................................. 7 1.1. Tªn dù ¸n: ...................................................................................................... 7 1.2. Tªn c¬ quan chñ dù ¸n: ................................................................................. 7 1.3. vÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n ..................................................................................... 7 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án ..................................................................... 8 1.4.1 Mô tả chi tiết dự án ................................................................................ 8 1.4.2 Quy m« cña c¸c h¹ng môc x©y dùng cña Dù ¸n ................................ 16 Ch−¬ng II :§iÒu kiÖn tù nhiªn m«i tr−êng vµ kinh tÕ - x· héi ............................................................................ 18 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr−êng ................................................................ 18 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất ..................................................................... 18 2.2. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc x©y dùng dù ¸n ............... 20 2.2.1. Hiện trạng môi trường không khí ...................................................... 20 2.2.2. Hiện trạng môi trường nước .............................................................. 22 2.3. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi .............................................................................. 25 Ch−¬ng III :§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ............................................................................................................ 28 3.1. Nguån g©y t¸c ®éng .................................................................................... 28 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ................................ 28 3.3.2. Rñi ro m«i tr−êng .......................................................................... 39 Ch−¬NG IV:C¸C BIÖN PH¸P GI¶M THIÓU t¸c ®éng xÊu, phßng ngõa vµ øng phã sù cè m«i tr−êng ................ 40 4.1. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm trong qu¸ tr×nh x©y dùng ..................... 40 4.1.1. C¸c biÖn ph¸p b¾t buéc ®èi víi c¸c chñ ®Çu t− khi thùc thi dù ¸n trªn c«ng tr−êng ............................................................................................ 40 4.2. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng cã h¹i ............................................ 41 4.2.1. BiÖn ph¸p khèng chÕ « nhiÔm trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ..... 41 4.2.2. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ........... 42 Ch−¬ng V : Cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng ............................................................................. 51 Ch−¬ng VI: C¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng, ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng ................... 52 6.1. Danh môc c¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng ................................................. 52 6.2. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng ............................................. 52 6.2.1. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý m«i tr−êng ...................................................... 52 6.2.1.1. KÕ ho¹ch qu¶n lý m«i tr−êng cho dù ¸n ....................................... 52 6.2.1.2. Thùc hiÖn qu¶n lý m«i tr−êng ....................................................... 54 6.2.2. Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr−êng ..................................................... 56 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ch−¬ng VII : Dù to¸n kinh phÝ cho c¸c c«ng tr×nh m«i tr−êng ......................................................................... 58 Ch−¬ng VIII : ChØ dÉn nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu vµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ .......................................... 60 8.1. Nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu .................................................................. 60 8.1.1. Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o ...................................................... 60 8.1.2. Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu chñ dù ¸n t¹o lËp .......................................... 60 8.2. Ph−¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh §TM ............................................... 60 8.2.1. Ph−¬ng ph¸p kÕ thõa .......................................................................... 60 8.2.2. Ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t thùc ®Þa .......................................................... 61 8.2.3. Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia .................................................................... 61 8.2.4. Ph−¬ng ph¸p dù b¸o ........................................................................... 61 8.2.5. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng ....................................................... 61 8.2.6. Ph−¬ng ph¸p tæng hîp ........................................................................ 61 8.3. §¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña c¸c ph−¬ng ph¸p ®· sö dông ........................ 61 8.4. NhËn xÐt vÒ møc ®é chi tiÕt, ®é tin cËy cña c¸c ®¸nh gi¸ ........................... 62 kÕt luËn .................................................................................................... 63 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Më ®Çu 1. XuÊt xø cña dù ¸n Chính sách mở cửa đầu tư là chính sách xuyên suốt trong đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực để phát triển,trong những năm qua, chính nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế đã thúc đẩy nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển quan trọng. Trong 10 năm trở lại đây, ngành sản xuất giấy trong nước đã có những bước phát triển quan trọng cùng với sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Công ty TNHH Văn Năng tiền nhân là tổ hợp sản xuất giấy và bột giấy các loại, với hơn 10 năm hoạt động và phát triển dưới mô hình sản xuất giấy, trước nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển năm 2005, các thành viên của Công ty thống nhất tổ chức lại tổ hợp dưới hình thức công ty TNHH. Chỉ qua một thời gian hoạt động, Công ty TNHH Văn Năng đã vươn lên trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về sản xuất giấy các loại, sản phẩm của Công ty đã chiếm lĩnh đáng kể thị trường trong nước. Hiện nay, Công ty là bạn hàng chủ của các Công ty, nhà máy trên toàn quốc với hệ thống Đại lý bán hàng trên toàn quốc. Hàng năm, công ty đóng góp cho Ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, hoạt động của Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên và ổn định, nâng cao mức thu nhập thường xuyên và ổn định mức sống cho hơn 80 lao động. Thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập phát triển bằng chính năng lực của ngành công nghiệp trong nước, Công ty đã có những bước đi tiên phong trong quá trình này, tạo được uy tín lớn đối với khách hàng và các đối tác cũng như chính quyền địa phương. Vốn đầu tư tái sản xuất luôn tăng trưởng ở mức hai con số qua các năm, tạo điều kiện cho công ty có những tích luỹ quan trọng về năng lực vốn, công nghệ kinh nghiệm để triển khai quy mô dự án lớn hơn. Chính vì vậy, việc đánh giá tác động môi trường cho “Dự án Đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắngVăn Năng-Phong Khê- Yên Phong, Bắc Ninh” do Công ty TNHH Văn Năng làm chủ đầu tư là hết sức cần thiết, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; cũng như phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2. C¬ së ph¸p luËt thùc hiÖn ®tm 1. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. 2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường. 3. Nghị quyết số 41- NQ/ TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 4. “Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam” ( Chương trình nghị sự số 21 của Việt Nam ) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 5. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 6. Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 7. Báo cáo Nghiên cứu khả thi “Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng” tại Yên Phong, Bắc Ninh của Công ty TNHH Văn Năng. 3. Tæ chøc thùc hiÖn Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng” Yên Phong, Bắc Ninh do Công ty TNHH Văn Năng làm chủ đầu tư, phối hợp với “Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh” lập Báo cáo ĐTM. - Cơ quan tư vấn : Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh. - Trạm trưởng : Nguyễn Đại Đồng. - Địa chỉ liên hệ : Số 11 Đường Hai Bà Trưng - Phường Suối Hoa – Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. - Số điện thoại : 0241. 874 125 Số Fax: 0241.811.257. Trình tự thực hiện DTM bao gồm các bước sau: B¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n ®−îc thùc hiÖn theo tr×nh tù khoa häc ®−îc nhãm chuyªn gia thèng nhÊt nh− sau : 1. Thu thËp, nghiªn cøu tµi liÖu, th«ng tin, sè liÖu cã liªn quan ®Õn Dù ¸n vµ khu vùc triÓn khai Dù ¸n. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2. §o ®¹c, lÊy mÉu vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc Dù ¸n vµ khu vùc xung quanh (®Êt, n−íc, kh«ng khÝ….). 3. Nghiªn cøu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dù b¸o nh÷ng t¸c ®éng cã lîi vµ cã h¹i, trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, tr−íc m¾t vµ l©u dµi do ho¹t ®éng cña Dù ¸n tíi m«i tr−êng vËt lý (kh«ng khÝ, n−íc, ®Êt, tiÕng ån), ®èi víi tµi nguyªn thiªn nhiªn (gåm tµi nguyªn n−íc, nguån n−íc, tµi nguyªn ®Êt, hÖ sinh th¸i…), ®èi víi m«i tr−êng kinh tÕ, x· héi (gåm søc kháe céng ®ång, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, sinh ho¹t…). 4. Tæ chøc lÊy ý kiÕn cña UBND x· Phong Khª vµ ®¹i diÖn cña céng ®ång d©n c− n¬i triÓn khai Dù ¸n. 5. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, c¸c ph−¬ng ¸n x©y dùng vµ s¶n xuÊt nh»m lµm h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng ¶nh h−ëng bÊt lîi vµ t×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng cã h¹i, ph¸t huy cao nhÊt c¸c lîi Ých do ho¹t ®éng cña Dù ¸n ®em l¹i. 6. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh x©y dùng, lËp dù to¸n kinh phÝ phôc vô cho c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr−êng. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu ®iÒu tra vµ c¸c th«ng tin Dù ¸n, ®¬n vÞ t− vÊn ®· x©y dùng B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n ®Çu t− nhµ m¸y s¶n xuÊt bét giÊy tÈy tr¾ng t¹i Yªn Phong, B¾c Ninh. Bảng 1:Danh sách các thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường Stt Tên thiết bị Nước SX C¸c thiÕt bÞ lÊy mÉu khÝ vµ ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ 1 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 VN 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Bơm lấy mẫu nước Water Samling Pump Mỹ 7 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 8 Máy so màu UV/Ví Lamda12 Mỹ Các thiết bị phân tích các kim loại nặng trong nước 9 Máy cực phổ VN Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM STT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1 Nguyễn Đại Đồng Cử nhân Trạm trưởng - Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 2 Trần Thanh Nam Kỹ sư Cán bộ trạm Quan trắc và Phân tich Môi trường 3 Phan Khắc Huê Kỹ sư Cán bộ Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 4 Nguyễn Thị Mai Th.s Cán bộ trạm Quan trắc và Phân tich Môi trường 5 Vũ Thị Huyên Cử nhân Cán bộ Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ch−¬ng I: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. Tªn dù ¸n: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng Văn Năng – Phong Khê - Bắc Ninh. 1.2. Tªn c¬ quan chñ dù ¸n: -Công ty TNHH Văn Năng. -Địa chỉ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh. -Người đại diện: Ông. Nguyễn Anh Chức. Chức vụ: Giám đốc Công ty. -Điện thoại : 0241. 828250 1.3. vÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n -Vị trí của Dự án thuộc Cụm CN Phong Khê II, trên địa bàn thôn Ngô Khê, Xã Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. -Diện tích khu đất nghiên cứu của dự án 15.000 m2 (Mười lăm nghìn mét vuông). Các mặt tiếp giáp của dự án như sau: - Phía Đông giáp Công ty Thuận Khang . - Phía Nam giáp đê sông Ngũ Huyện Khê. - Phía Bắc giáp QL 18. - Phía Tây Bắc giáp Công ty Phú Thịnh. *Sơ đồ vị trí của Dự án: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1 Mô tả chi tiết dự án a. Mục tiêu dự án: Mục đích về hiệu quả kinh tế: - Đầu tư và tăng trưởng vốn đầu tư- tái đầu tư mở rộng sản xuất. - Góp phần tăng thu nhập ngân sách địa phương, phát triển theo quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch ngành của tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch ngành giấy của Chính phủ. - Tăng thu nhập cho người lao động địa phương và các dịch vụ xã hội đi kèm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. - Cải thiện cơ cấu kinh tế khu vực phù hợp quy hoạch phát triển chung của Tỉnh. Mục đích về hiệu quả xã hội: Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng được triển khai với một quy mô và phạm vi như đã tính toán nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp giấy Phong Khê II sẽ góp phần không nhỏ đến các lợi ích mà xã hội thu được, thông qua đó giải quyết việc làm tăng thêm thu nhập cho người dân. Ngoài ra khi dự án đi vào hoạt động các sản phẩm của Công ty sẽ dần thay thế hàng nhập khẩu, góp phần nâng cao tỷ lệ hàng nội địa trên thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. b. Nội dung dự án * Phương án đầu tư: 1. Diện tích sử dụng đất của dự án Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng Văn Năng sẽ xây dựng trên diện tích đất thuộc khu vực Cụm CN Phong Khê II trên địa bàn thôn Ngô Khê, xã Phong Khê, huyện Yên Phong, Bắc Ninh trên cơ sở đầu tư các hạng mục công trình xây dựng như sau: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bảng 2: Các hạng mục công trình của dự án TT Các hạng mục công trình Đơn vị tính Diện tích 1 Khu nhà xưởng nồi cầu, lò hơi, bể, tháp clo,.... m2 4.000 2 Khu nhà kho nguyên liệu m2 2.500 3 Khu nhà kho thành phẩm m2 1.500 4 Khu nhà văn phòng điều hành m2 200 5 Hạng mục phụ trợ khác(nhà xe, nhà bảo vệ, trạm biến áp, trạm xử lý nước) m 2 600 6 Các công trình khác (đường giao thông nội bộ, cây xanh, hồ điều hoà, sân....) m 2 6.200 Tổng m2 15.000 - Tổng diện tích xây dựng chiếm 58,66% diện tích đất. 2.Vốn đầu tư Bảng 3: Tổng vốn đầu tư của Công ty Vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư TT Nội dung Thành tiền Tỷ lệ (%) A Tổng vốn đầu tư (B +C) 30.097.200.000 100 Trong đó Vốn tự có 10.097.200.000 33,55 Vốn vay 20.000.000.000 66,45 B Vốn cố định 18.160.000.000 100 Trong đó Vốn tự có 3.160.000.000 17,41 Vốn vay 15.000.000.000 82,59 C Vốn lưu động 11.937.200.000 100 Trong đó Vốn tự có 6.937.200.000 58,11 Vốn vay 5.000.000.000 41,89 3. Số lượng lao động tuyển dụng bổ sung Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ sử dụng số lượng lao động là: 36 lao động trực tiếp, 15 lao động gián tiếp. Dự kiến tăng 20% lao động các năm sau. Tổng cộng cả dự án của Công ty sử dụng khoảng 60 – 80 lao động. 4. Quy mô sản xuất TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Với mức vốn khoảng 30 tỷ, dự án sản xuất bột giấy được xác định với quy mô vừa theo công suất của toàn bộ Nhà máy. Công ty triển khai xây dựng nhà máy làm 3 phân xưởng: + Phân xưởng sản xuất + Kho nguyên phụ liệu và thành phẩm + Nhà điều hành và các công trình phụ trợ Xưởng sản xuất và các khu vực chức năng thực hiện một nhiệm vụ sản xuất trên cơ sở sự chỉ đạo chung của Ban giám đốc và Phòng kỹ thuật theo tiến độ toàn bộ hệ thống sản xuất của Công ty. Dự kiến khi Dự án đi vào hoạt động, công suất sản xuất như sau: Năm hoạt động 1 2 3 4 5 Công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất (tấn/tháng) 900 900 900 900 900 Mức sử dụng (% công suất của dây chuyền) 80 90 100 100 100 Khối lượng sản phẩm trong 1 tháng (tấn/tháng) 720 810 900 900 900 Khối lượng sản phẩm trong 1 năm (tấn/năm) 8640 9720 10800 10800 10800 5. Chương trình sản xuất Dự án khi triển khai đi vào hoạt động sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, nhà xưởng; thời gian dự kiến khoảng 03 tháng. - Giai đoạn 2: Đây là giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử và vận hành toàn bộ nhà máy. Việc sản xuất sẽ không phát huy hết công suất của Dự án, ước đạt khoảng 80 % (thời gian dự kiến khoảng 01 tháng). TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Giai đoạn 3: Đi vào hoạt động ổn định và mở rộng thị trường. Khi hoạt động đã đi vào ổn định, sản lượng dự kiến đạt 90-100% công suất máy trong vòng 02 năm. 6. Công nghệ và trang thiết bị, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất a. Công nghệ Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy hiện đại của Trung Quốc, Hàn Quốc, thuê các chuyên gia giám sát quá trình xây dựng hạ tầng, lắp đặt thiết bị, máy móc chuyển giao công nghệ. Máy móc thiết bị sẽ được bảo dưỡng định kỳ 3 tháng/lần/ Trong trường hợp phải sửa chữa hay nâng cấp trang thiết bị máy móc, công ty sẽ trích các quỹ để thực hiện. Toàn bộ các vấn đề chuyển giao công nghệ, bảo hành máy móc thiết bị, phương án sửa chữa, bảo hành chi tiết theo Hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị. Dưới đây là sơ đồ các công đoạn chủ yếu của quá trình công nghệ: Sơ đồ 1.1 Sơ đồ các công đoạn chủ yếu của quá trình công nghệ Quy trình công nghệ: Nguyên liệu được đưa vào bể tròn làm sạch, chạy qua hệ thống nghiền bằng máy phân ly sau đó bơm lên bể cao 10 m để trộn đều, chuyển sang hệ thống sàng lọc-sau đó được đưa vào hệ thống trộn hoá chất, tiếp tục được đưa vào bể khuấy – bơm ra bể cao đưa về thành phầm dạng bột lỏng sệt. *ChuÈn bÞ nguyªn liÖu: Nguyên liệu Chặt - nấu Hệ thống bơm, trộn Tổng hợp hoá chất Sàng lọc bằng hệ thống phân ly Bơm ra bể cao - thành phẩm TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Nguyªn liÖu ë d¹ng c©y, m¶nh, cµnh tËp kÕt t¹i s©n chøa nguyªn liÖu ®−îc xÕp thµnh ®èng cao tõ 3m – 4m, réng tõ 10m – 15m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng ph¶i ®¶m b¶o réng tèi thiÓu 10m ®Ó bèc dì, vËn chuyÓn dÔ dµng vµ phßng ho¶ ho¹n. Tõ b·i chøa, nguyªn liÖu ®−îc chuyÓn ®Õn c¸c m¸y m¶nh d¹ng ®Üa đÓ chÆt thµnh m¶nh. M¶nh ®−îc chÆt theo kÝch th−íc dµi tõ 15mm-30mm vµ dµy tõ 1,5mm-3,5mm. M¶nh sau khi chÆt ®−îc ®−a qua thiÕt bÞ sµng m¶nh nh»m lo¹i bá c¸c m¶nh kh«ng ®óng kÝch cì. M¶nh ®¹t yªu cÇu ®−îc ®−a ®Õn s©n chøa m¶nh vµ cung cÊp cho c¸c nåi nÊu bét. M¶nh kh«ng ®¹t yªu cÇu ®−îc thu gom mang ®i chÆt l¹i. Sö dông dÞch ®en sau khi nÊu ®Ó phun l…m Èm m¶nh nh»m môc ®Ých chèng nÊm mèc vµ gi¶m l−îng xót cÇn sö dông trong qu¸ tr×nh nÊu bét. *NÊu bét: ChuÈn bÞ ho¸ chÊt vµ n−íc: NaOH r¾n ®−îc hoµ tan trong n−íc t¹i thïng hoµ xót. Sau khi xót hoµ tan hoµn toµn, tiÕn hµnh bæ sung n−íc nh»m ®¹t ®−îc dung dÞch cã nång ®é 80 g/l-100 g/l. Dung dÞch xót ®−îc b¬m lªn thïng kÕ l−îng ®Æt phÝa trªn nåi nÊu vµ gi÷a dung dung dÞch xót tr−íc khi nÊu ë nhiÖt ®é 70-800C. N¹p m¶nh nguyªn liÖu, ho¸ chÊt vµ n−íc vµo c¸c nåi nÊu dung tÝch 25 m3. Sau khi n¹p ®ñ nguyªn liÖu, tiÕn hµnh n¹p xót vµ bæ sung n−íc theo quy tr×nh ®· ®−îc x¸c lËp. Sau ®ã ®ãng n¾p nåi vµ chuÈn bÞ h¬i gia nhiÖt cho nÊu bét. Qu¸ tr×nh gia nhiÖt cho nåi nÊu th−êng kÐo dµi kho¶ng 2h 10’ vµ ®−îc chia lµm 03 giai ®o¹n: giai ®o¹n thø nhÊt ®−îc x«ng h¬i n©ng nhiÖt lªn tíi 1300C; giai ®o¹n thø 02 ®−îc gia nhiÖt ®Õn 1700C. Sau khi ®¹t thêi gian b¶o «n ë nhiÖt ®é nÊu, më van x¶ khÝ ®Ó gi¶m ¸p suÊt trong nåi ®¹t 2,5 kG/cm2 –3 kG/cm2. Khi qu¸ tr×nh gi¶m ¸p kÕt thóc, van g¾n ®−êng èng x¶ bét tõ c¸c nåi nÊu tíi th¸p phãng ®−îc më vµ bét ®−îc x¶ vµo th¸p phãng bét. Mét chu kú nÊu kÐo dµi kho¶ng 6,7h kÓ c¶ thêi gian n¹p liÖu. Nh− vËy, mçi ngµy mét nåi nÊu cã thÓ nÊu ®−îc h¬n 03 mÎ bét. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO S¬ ®å 1.2 Quy tr×nh s¶n xuÊt Nguyªn liÖu (tre, nøa…) Sµng m¶nh ChÆt m¶nh CÊp m¶nh Nåi cÇu Th¸p phãng VÝt t¶i bét VÝt v¾t bét BÓ bét 1 VÝt t¶i bét VÝt v¾t bét Röa ch©n kh«ng Sµng ¸p lùc BÓ bét 1 BÓ tr−íc b¬m Sµng rung DÞch ®en lo·ng bæ sung DÞch ®en C« ®Æc ch©n kh«ng BÓ bét nÊu kh«ng Th¸p tÈy Clo kh«ng Röa ch©n kh«ng Th¸p Ðp Röa ch©n kh«ng Th¸p Hypo 1 Röa ch©n kh«ng Th¸p Hypo 2 Röa ch©n kh«ng M¸y röa l−íi S¶n phÈm TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO *Ðp v¾t dÞch ®en: Bét tõ th¸p phãng ®−îc vËn chuyÓn tíi vÝt v¾t bét s¬ cÊp b»ng vÝt t¶i bét. D−íi t¸c dông cña c¸c trôc vÝt, c¸c m¶nh bét, bã sîi ®−îc chµ x¸t ph©n t¸ch thµnh x¬ sîi riªng biÖt, bét ®−îc v¾t tõ ®é kh« 15%-20% lªn tíi ®é kh« 30%-40%. Sau ®ã bét ®−îc x¶ vµo bÓ chøa vµ ®−îc pha lo·ng b»ng dÞch ®en tíi nång ®é kho¶ng 10% tr−íc khi vµo Ðp v¾t ë m¸y Ðp thø cÊp. Mét phÇn dÞch ®en tõ m¸y Ðp v¾t thø cÊp ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh nÊu bét, mét phÇn ®−îc sö dông ®Ó pha lo·ng bét tr−íc khi vµo m¸y Ðp thø cÊp, mét phÇn ®−îc sö dông ®Ó b¶o qu¶n m¶nh, phÇn dÞch cßn l¹i ®−îc ®−a ®i xö lý trong hÖ thèng xö lý n−íc th¶i. *Röa vµ lµm s¹ch bét: Bét tõ vÝt v¾t Ðp thø cÊp ®−îc x¶ xuèng bÓ chøa vµ ®−îc pha lo·ng b»ng dÞch röa tõ thiÕt bÞ c« ®Æc tíi nång ®é tõ 01 ®Õn 03 % tr−íc khi vµo röa t¹i thiÕt bÞ röa bét d¹ng phin läc ch©n kh«ng. Trªn l« röa ch©n kh«ng bét ®−îc röa s¹ch khái c¸c hîp chÊt ho¸ häc, lignhin vµ c¸c chÊt h÷u c¬ hoµ tan trong qu¸ tr×nh nÊu bét. Bét tõ phin läc ®−îc ®−a ®i lµm s¹ch trªn hÖ thèng sµng bét hai giai ®o¹n trong ®ã giai ®o¹n s¬ cÊp ®−îc thùc hiÖn trªn mét thiÕt bÞ sµng ¸p lùc vµ giai ®o¹n thø cÊp ®−îc thùc hiÖn trªn thiÕt bÞ sµng rung. Bét tèt ®−îc röa vµ c« ®Æc trªn thiÕt bÞ c« ®Æc. Bét th¶i ë sµng s¬ cÊp ®−îc sµng l¹i ë sµng thø cÊp. Bét th¶i tõ sµng thø cÊp ®−îc thu gom vµ sö dông lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt giÊy cac t«ng, bao gãi. Sau ®ã bét tèt ®−îc röa b»ng n−íc s¹ch nãng nh»m lµm s¹ch bét tèi ®a khái c¸c chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬ tr−íc khi vÒ chøa trong bÓ chøa bét tr−íc tÈy tr¾ng. *TÈy tr¾ng bét giÊy: Bét tõ bÓ chøa tr−íc tÈy tr¾ng ®−îc tÈy theo quy tr×nh gåm 04 giai ®o¹n: Giai ®o¹n tÈy b»ng Clo nguyªn tè, giai ®o¹n trÝch ly kiÒm b»ng H2O2 vµ hai giai ®o¹n tÈy tr¾ng b»ng hypoclorit natri. Bét sau mçi giai ®o¹n tÈy tr¾ng ®Òu ®−îc röa s¹ch trªn c¸c thiÕt bÞ röa bét d¹ng phin läc ch©n kh«ng. §iÒu kiÖn c«ng nghÖ cña c¸c giai ®o¹n tÈy tr¾ng bét nh− sau: -Giai ®o¹n clo ho¸: +Nång ®é bét: 8-10%. +Møc dïng Clo: 4% theo Cl-. +NhiÖt ®é th−êng. +pH ®Çu: 2 +Thêi gian l−u: 60’ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO -Giai ®o¹n kiÒm ho¸ víi H2O2: +Nång ®é bét: 9-10%. +Møc dïng NaOH: 3% theo NaOH. +Møc dïng H2O2: 1%. +NhiÖt ®é : 700 )C. +pH cuèi: 10,5 +Thêi gian l−u: 90’ -Giai ®o¹n tÈy tr¾ng b»ng hypoclorit natri lÇn 1: +Nång ®é bét: 9-10%. +Møc dïng NaClO: 3% theo Cl-. +NhiÖt ®é: 400 0C. +pH cuèi: 10 +Thêi gian l−u: 90’ -Giai ®o¹n tÈy tr¾ng b»ng hypoclorit natri lÇn 2: +Nång ®é bét: 9-10%. +Møc dïng NaClO: 1% theo Cl-. +NhiÖt ®é: 400 0C. +pH cuèi: 10 +Thêi gian l−u: 90’ *Röa vµ Ðp tÊm bét: Bét tõ bÓ chøa sau tÈy tr¾ng ®−îc b¬m lªn hßm ®iÒu tiÕt l−îng bét cho m¸y röa l−íi ®«i. M¸y röa l−íi ®«i ho¹t ®éng theo nguyªn lý läc vµ Ðp dÞch. Bét tõ hßm ®iÒu tiÕt chÈy lªn l−íi, sau giai ®o¹n tho¸t dÞch tù do, c¸c cÆp Ðp 1,2 vµ 3 t¹o lùc Ðp nh»m tho¸t dÞch triÖt ®Ó h¬n. Bét sau Ðp cã ®é kh« kho¶ng 30-35%, d¹ng tÊm dµy, c¸c tÊm bét cã thÓ gÊp vµ xÕp thñ c«ng thµnh ®èng t¹i kho chøa hoÆc giao ngay cho kh¸ch hµng. b. Trang thiết bị, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất * Trang thiết bị TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bảng 4: Danh sách các loại máy moc thiết bị phục vụ dự án TT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 1 Máy công tác Chiếc 3 Nhập khẩu 2 Ống inox Hệ thống 1 Nhập khẩu 3 Lò hơi Chiếc 1 Nhập khẩu 4 Van an toàn và dây dẫn điện Hệ thống 1 Nhập khẩu 5 Bơm nước, bơm bộ inox Hệ thống 1 Nhập khẩu 6 Máy cô đặc Chiếc 4 Nhập khẩu 7 Bộ khuấy Bộ 4 Nhập khẩu 8 Nồi cầu Quả 4 Nhập khẩu 9 Tháp Clo Chiếc 3 Nhập khẩu * Nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất Bảng 5: Danh sách các loại nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất TT Nguyên nhiên liệu Đơn vị tính/tấn SP Số lượng Ghi chú I Nguyên liệu 1 Nước m3 10 2 Xút tạ 1.8-2.0 3 Clo láng kg 40 4 Hypoclorit natri kg 40 5 H2O2 kg 22 6 Nguyên liệu chính Tấn 02 Các loại dăm tre, nứa, gỗ (bạch đàn, keo,...) II Nhiên liệu 1 Điện Kwh 600 2 Than Tấn 0.6 1.4.2 Quy m« cña c¸c h¹ng môc x©y dùng cña Dù ¸n Quy m« cña c¸c h¹ng môc h¹ tÇng kü thuËt trong khu vùc nghiªn cøu ®−îc thÓ hiÖn trong hå s¬ quy ho¹ch. Sau ®©y lµ mét sè nÐt chÝnh cña tõng h¹ng môc cô thÓ: a) San nÒn ViÖc san nÒn ®−îc thùc hiÖn theo c¸c b¶n vÏ quy ho¹ch chiÒu cao san nÒn ®· ®uîc phª duyÖt. - Khèi l−îng ®Êt vËn chuyÓn ®Õn ®Ó san vµ ®¾p nÒn ®¹t ®Õn c¸c cao ®é thiÕt kÕ: 20.000-25.000 m3. - Khèi l−îng bãc ®Êt xÊu, ®Êt h÷u c¬: 7.500 -12.500 m3. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO C«ng t¸c san nÒn cÇn ph¶i ®¹t ®−îc mét sè yªu cÇu kü thuËt sau: - NÒn ®−îc xö lý bãc líp ®Êt h÷u c¬ tõ 0,3 - 0,5 m so víi nÒn hiÖn tr¹ng ë khu vùc cã nÒn hiÖn tr¹ng lµ ruéng hoÆc n¹o vÐt hÕt bïn ®èi víi nÒn hiÖn tr¹ng lµ ao hå vµ kªnh m−¬ng sau ®ã ®¾p ®Êt cÊp phèi ®åi ®Õn ®é cao thiÕt kÕ, t−íi n−íc vµ ®Çm chÆt víi hÖ sè K=0,98. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc th× nÒn sÏ ®−îc san lÊp vµ xö lý côc bé tuú theo møc ®é vÒ sù æn ®Þnh cña nÒn cña tõng lo¹i c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng trªn ®ã. Theo kÕ ho¹ch th× viÖc thi c«ng trong qu¸ tr×nh san lÊp mÆt b»ng kÐo dµi trong thêi gian 3 th¸ng. Nh− vËy, c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n diÔn ra trªn c«ng tr−êng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn côc bé m«i tr−êng trong mét thêi gian kh«ng dµi nªn møc ®é ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng ®Õn kh«ng khÝ bªn ngoµi dù ¸n kh«ng nhiÒu, mÆt kh¸c c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu ®−îc chñ ®Çu t− chÊp hµnh tèt, do ®ã kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm côc bé sÏ gi¶m ®¸ng kÓ. b) HÖ thèng tho¸t n−íc m−a HÖ thèng tho¸t n−íc m−a cña nhµ m¸y chñ yÕu ®−îc tho¸t vÒ kªnh tiªu n−íc cña x· sau ®ã ®æ vµo hÖ thèng S«ng Ngò HuyÖn Khª. KÕt cÊu hÖ thèng tho¸t n−íc m−a b»ng g¹ch x©y cã d¹ng m−¬ng n¾p ®an, ®Æt trªn theo nguyªn t¾c tù ch¶y. KÝch th−íc tõ 400 x 600 mm. T¹i c¸c ®iÓm nèi cèng thùc hiÖn theo nguyªn t¾c b»ng ®Ønh. c) HÖ thèng tho¸t n−íc th¶i HÖ thèng tho¸t n−íc th¶i cña nhµ m¸y gåm n−íc th¶i sinh ho¹t vµ n−íc th¶i s¶n xuÊt ®−îc x©y dùng bª t«ng ho¸ cèt thÐp. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ch−¬ng II §iÒu kiÖn tù nhiªn m«i tr−êng vµ kinh tÕ - x· héi 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr−êng 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất * §Æc ®iÓm ®Þa chÊt: Trªn ph¹m vi l·nh thæ B¾c Ninh cã mÆt c¸c lo¹i ®¸ tõ Cambri ®Õn §Ö tø, song nh×n chung c¸c thµnh t¹o Kainoz«i phñ kh«ng hoµn chØnh lªn c¸c thµnh t¹o cæ cña tØnh B¾c Ninh. §©y lµ thµnh t¹o chiÕm −u thÕ vÒ ®Þa tÇng l·nh thæ, c¸c thµnh t¹o Tri¸t ph©n bè hÇu hÕt ë c¸c dÉy nói cña tØnh B¾c Ninh, thµnh phÇn th¹ch häc chñ yÕu lµ c¸t kÕt, bét kÕt xen kÏ nhau, xen kÑp cßn cã c¸c t¹p cuéi kÕt, s¹n kÕt. Khu vùc triÓn khai dù ¸n lµ ruéng lóa thuéc x· Phong Khª, huyÖn Yªn Phong, tØnh B¾c Ninh. Sè liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho thÊy vÞ trÝ nµy cã nÒn mãng ®Þa chÊt c«ng tr×nh t−¬ng ®èi æn ®Þnh, ®¶m b¶o ®é chÞu lùc cho viÖc x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh l©u dµi. 2.1.2. §Æc ®iÓm khÝ t−îng, thuû v¨n (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Ninh n¨m 2005) Khu vùc Dù ¸n mang ®Çy ®ñ ®Æc tr−ng cña khÝ hËu ®ång b»ng B¾c Bé - khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa Èm, cã sù ph©n ho¸ theo hai mïa chÝnh vµ hai mïa chuyÓn tiÕp. Mïa hÌ kÐo dµi tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9, khÝ hËu nãng Èm, m−a nhiÒu. Mïa ®«ng kÐo dµi tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau chÞu ¶nh h−ëng cña khÝ hËu nhiÖt ®íi lôc ®Þa ®· biÕn tÝnh nhiÒu trong qu¸ tr×nh di chuyÓn song vÉn cßn kh¸ l¹nh. 2.1.2.1. NhiÖt ®é kh«ng khÝ N»m trong vïng nhiÖt ®íi, khu vùc Dù ¸n quanh n¨m ®−îc tiÕp nhËn mét l−îng bøc x¹ rÊt dåi dµo trªn nÒn nhiÖt ®é cao. NhiÖt ®é kh«ng khÝ hµng n¨m dao ®éng trong kho¶ng tõ 23,5 - 25,10 0C. Th¸ng cã nhiÖt ®é trung b×nh thÊp nhÊt lµ th¸ng 1 (nhiÖt ®é tõ 15,7-18,40 0C), th¸ng cã nhiÖt ®é trung b×nh lín nhÊt lµ th¸ng 7 (nhiÖt ®é tõ 28,8-30,7 0C). Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa trong năm ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát tán các chất gây ô nhiễm trong không khí. Nhiệt độ không khí càng cao thì tố độ phản ứng hoá học càng xảy ra nhanh và thời gian lưu tồn các chất ô nhiễm càng nhỏ. Sự biến thiên giá trị nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình bay hơi và ảnh hưởng tới quá trình trao đổi nhiệt và sức khoẻ của con người. 2.1.2.2. L−îng m−a TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO ChÞu ¶nh h−ëng cña c¸c hoµn l−u biÓn, khu Dù ¸n cã ®é Èm kh«ng khÝ kh¸ lín. §é Èm t−¬ng ®èi trung b×nh c¸c th¸ng trong n¨m lu«n lín h¬n 70%, ®é Èm t−¬ng ®èi cao nhÊt trung b×nh vµo kho¶ng 94-98% vµo c¸c th¸ng ®Çu n¨m (hay cã m−a phïn) vµ cuèi mïa hÌ (m−a nhiÒu nhÊt). L−îng m−a hµng n¨m trung b×nh ®¹t kho¶ng 1224 - 1640 mm/n¨m trong ph«ng chung cña l−îng m−a hµng n¨m thuéc c¸c tØnh miÒn B¾c. Mïa m−a kÐo dµi tõ th¸ng IV ®Õn th¸ng X. L−îng m−a lín, chiÕm 80-85% tæng l−îng m−a c¶ n¨m. Trong mïa hÌ do th−êng xuyªn cã m−a rµo vµ d«ng c−êng ®é m−a nhiÒu khi rÊt lín, sù ph©n bè kh«ng ®Òu theo thêi gian vµ kh«ng gian dÔ g©y ngËp óng cho khu vùc. Mïa kh« kÐo dµi tõ th¸ng XI n¨m tr−íc ®Õn th¸ng III n¨m sau, l−îng m−a Ýt, sè ngµy m−a chØ chiÕm xÊp xØ 30% sè ngµy m−a trong n¨m vµ chñ yÕu vµo thêi kú ®Çu vµ cuèi vô ®«ng xu©n. M−a nhá vµ m−a phïn nhiÒu ngµy lµm ®é Èm cao. 2.1.2.3. Sè giê n¾ng trong n¨m Tæng sè giê n¾ng trong n¨m dao ®éng tõ 1183 giê - 1429 giê, th¸ng cã nhiÒu giê n¾ng nhÊt trong n¨m lµ th¸ng7 &th¸ng 8, th¸ng cã Ýt giê n¾ng nhÊt lµ th¸ng 1. 2.1.2.4. Giã vµ h−íng giã B¾c Ninh n»m trong vïng giã mïa nªn h−íng thÞnh hµnh thay ®æi theo mïa trong n¨m, chªnh lÖch gi÷a th¸ng m¹nh nhÊt vµ th¸ng cã giã yÕu nhÊt lµ 1m/s. Giã vµ h−íng giã lµ nh©n tè quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t t¸n vµ lan truyÒn c¸c chÊt trong khÝ quyÓn. VËn tèc giã cµng lín th× kh¶ n¨ng lan truyÒn c¸c yÕu tè « nhiÔm cµng lín. Tèc ®é giã cµng nhá th× kh¶ n¨ng ph¸t t¸n chÊt « nhiÔm cµng kÐm, c¸c chÊt « nhiÔm sÏ tËp trung ë xung quanh nguån th¶i. B¶ng 6: Tèc ®é giã vµ h−íng giã thÞnh hµnh theo c¸c mïa Th¸ng Tèc ®é giã trung b×nh (m/s) Tèc ®é giã cùc ®¹i (m/s) H−íng giã thÞnh hµnh 1 2,0 8,0 §«ng B¾c 2 1,8 8,0 §«ng B¾c 3 1,8 10,0 §«ng B¾c 4 1,8 7,0 §«ng B¾c-§«ng Nam 5 1,8 14,0 §«ng B¾c 6 1,2 12,0 §«ng B¾c 7 1,5 12,0 §«ng-T©y Nam 8 1,0 14,0 B¾c §«ng Nam 9 1,5 14,0 T©y Nam-T©y B¾c 10 1,2 10,0 §«ng B¾c 11 1,0 12,0 Nam-§«ng Nam 12 1,8 8,0 §«ng B¾c-§«ng §«ng B¾c TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Ninh n¨m 2005) 2.1.2.5. B·o vµ ¸p thÊp nhiÖt ®íi Thời kỳ hoạt động của bão ở ven biển đồng bằng Bắc Bộ là từ tháng 7 đến tháng 10, tháng 8 là tháng có nhiều bão nhất. Bão gây ra gió rất mạnh và mưa lớn, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất của nhân dân, gây thiệt hại lớn cho xã hội. Vận tốc trung bình 16m/s, lượng mưa thường vượt 150 mm có khi tới 500 - 600 mm. 2.1.2.6. Bøc x¹ mÆt trêi Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt trong vùng, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất gây ô nhiễm. Tầng bức xạ trung bình hàng ngày ở Bắc Ninh là 100 - 120 Kcal/cm2, các tháng có bức xạ cao nhất là các tháng màu hè (tháng 6 và tháng 7) và thấp nhất là các tháng mùa Đông. Chế độ bức xạ mặt trời tương đối ổn định qua các năm. Tổng số giờ nắng trong năm xấp xỉ 2000 giờ. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt bằng phương pháp sinh học. 2.2. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc x©y dùng dù ¸n 2.2.1. Hiện trạng môi trường không khí Trên khu vực mặt bằng xây dựng dự án, đoàn cán bộ khảo sát của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường đã tiến hành xác định, lựa chọn các vị trí lấy mẫu ,đo đạc, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án. Vị trí lấy mẫu, đo đạc, phân tích, để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực chính trong và ngoài mặt bằng dự án: 3 mẫu. Phương pháp đo đạc, lấy mẫu, phân tích và tần xuất theo quy định của Cục Bảo vệ Môi trường - Bộ Tài nguyên & Môi trường và phân tích theo TCVN (đã nêu ở phần mở đầu). Kết quả phân tích đánh giá Từ kết quả trên, báo cáo tổng hợp các thành phần bụi khói, các tác nhân hóa học trong môi trường xung quanh tại khu vực mặt bằng dự án như sau: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bảng 7: Chất lượng môi trường không khí trong khu vực mặt bằng Dự án TT Chỉ tiêu Đơn vị TCVN 5937-2005 (trung bình 1 h) Kết quả K1 K2 K3 1 Nhiệt độ OC - 29.1 28.1 28.7 2 Độ ẩm % - 69.5 70.5 69.7 3 Tốc độ gió m/s - 0.1-0.3 0.2-0.5 0.2-0.4 4 Tiếng ồn dB 75(TCVN 5949/98) 76.5-80.2 70.5-75.0 72.5-76.5 5 Bụi µg/m3 300 150 150 100 6 CO µg/m3 30000 230 520 350 7 NO2 µg/m3 200 10 5 4 8 SO2 µg/m3 350 3.0 4.5 3.7 9 H2S µg/m3 42 (TCVN 5938/2005) 1.0 3.0 2.3 Ghi chú: “-”: Không qui định; kphđ: Không phát hiện được; K1, K2, K3: các vị trí lấy mẫu được thể hiện trên sơ đồ: Đi Néi Bµi Đi B¾c Ninh K1 K2 K3 Công ty Phú Thịnh Công ty Thuận Khang TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Nhận xét: - Hàm lượng bụi và các tác nhân hóa học đều thấp hơn TCCP (TCVN 5937, 5938-2005); - Tiếng ồn tại khu vực mặt bằng dự án: đạt tiêu chuẩn tiếng ồn khu công cộng; 2.2.2. Hiện trạng môi trường nước 2.2.2.1. Chất lượng môi trường nước sinh hoạt Để đánh giá chất lượng môi trường nước sinh hoạt, đoàn khảo sát đã tiến hành lấy mẫu nước giếng sinh hoạt tại khu dân cư khu vực xung quanh khu dự án. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt được thể hiện ở bảng. Bảng 8: Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt khu dự án TT Tên chỉ tiêu Đơn vị TC 1329-BYT/QĐ Kết quả 1 pH - 6.5-8.5 7.1 2 Độ cứng theo CaCO3 mg/l 300 85 3 NO2- mg/l 3.0 0.2 4 NH4+ mg/l 1.5 0.1 5 NO3- mg/l 50 0.25 6 Fe mg/l 0.5 1.3 7 Mn mg/l 0.5 0.003 8 Zn mg/l 3.0 0.001 9 Cu mg/l 1.0 0.002 10 Pb mg/l 0.01 0.003 11 Cd mg/l 0.003 Kphđ 12 Cr(VI) mg/l 0.05 Kphđ 13 Ni mg/l 0.02 Kphđ 14 Hg mg/l 0.001 Kphđ 15 As mg/l 0.01 Kphđ Nguồn: Trạm QT&PT MT Ghi chú: (-) Không xác định; Kphđ: Không phát hiện được. Từ bảng tổng hợp kết quả trên đây cho ta thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước sinh hoạt đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo TC 1329-BYT/QĐ- 2002 trừ Fe ( Fe vượt TC 2.6 lần). 2.2.2.2. Chất lượng môi trường nước mặt Để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, đoàn khảo sát đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 2 khu vực: Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước mặt được thể hiện cụ thể ở bảng dưới đây: Bảng 9: Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước mặt TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO TT Tên chỉ tiêu Đơn vị TCVN 5942-1995 (B) Kết quả MN1 MN2 1 pH - 5.5-9 6.8 7.3 2 DO mg/l ≥ 2 2.3 8.5 3 BOD5 mg/l < 25 135 10 4 COD mg/l < 35 182 15 5 Chất rắn lơ lửng mg/l 80 290 170 6 Mangan mg/l 0.8 0.19 0.01 7 Cd mg/l 0.02 0.013 Kphđ 8 Amoniac mg/l 1 0.75 0.02 9 Pb mg/l 0.1 0.25 Kphđ 10 Cu mg/l 1 1.1 Kphđ 11 Zn mg/l 2 0.8 Kphđ 12 Dầu mỡ khoáng mg/l 0.3 0.3 Kphđ 13 Sắt mg/l 2 2.3 1.3 Nguồn: Trạm QT&PT MT Ghi chú: MN1: Sông Ngũ Huyện Khê (gần trạm bơm Phú Lâm); MN2: Mương tiêu thôn Ngô Khê; Kphđ: Không phát hiện được; (-): Không xác định. Từ kết quả phân tích trên đây có thể nhận xét như sau: - Các thông số: pH, DO, NH4+, Mn, Cu, Pb, Cd, dầu mỡ khoáng, trong các mẫu phân tích đều có nồng độ trong khoảng cho phép theo TCVN 5942-1995. - Mẫu MN1 và mẫu MN2 đều có nồng độ chất rắn lơ lửng cao hơn TCCP từ 2.1 đến 3.6 lần. - Mẫu MN1: BOD5 cao hơn TCCP 5.4 lần; COD cao hơn TCCP 5.2 lần; Fe cao hơn TCCP 1.15 lần. Đối với mẫu MN2 các thông số này đều đạt TCCP theo TCVN 5942-1995. Nhìn chung nước mặt khu vực Dự án đã có dấu hiệu bị ô nhiễm. Riêng nước sông gần khu vực Dự án đã bị ô nhiễm ở mức tương đối cao. 2.2.2.3. Chất lượng môi trường nước thải TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Theo kết quả khảo sát chất lượng nước thải tại công ty giấy Văn Năng năm 2006 với loại hình sản xuất bột giấy, một số chỉ tiêu phân tích thể hiện ở bảng dưới: Bảng 10: Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước thải TT Tên chỉ tiêu Đơn vị TCVN 5945B:2005 Kết quả MN3 MN4 1 pH - 5.5-9 9,2 10,2 2 BOD5 mg/l 50 750 1000 3 COD mg/l 80 2000 2400 4 TSS mg/l 100 300 500 Ghi chú: Kphđ: Không phát hiện được, (-): Không xác định; MN3: Mẫu lấy tại cống thải của công ty T6/2006; MN4: Mẫu lấy tại cống thải của công ty T8/2006. Nhận xét: Theo kết quả phân tích cho thấy, nước thải của cơ sở sản xuất giấy, với nguyên liệu là nguyên sinh, nước thải không được xử lý có pH cao; BOD5 cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 15-20 lần; COD cao hơn TCCP từ 25-30 lần; TSS cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 3-5 lần. 2.2.3. Hiện trạng môi trường đất Để đánh giá chất lượng môi trường đất, đoàn khảo sát đã tiến hành lấy mẫu đất mặt tại ngay khu vực dự án, kết quả được thể hiện ở dưới bảng sau: Bảng 11: Kết quả phân tích đánh giá chất lượng đất TT Tên chỉ tiêu Đơn vị TCVN 7209-2002 Kết quả Đ1 Đ2 1 Thành phần cơ giới (**) - - Thịt nặng Thịt trung bình 2 pH* - - 6.7 6.5 3 N tổng* % - 0.4 0.5 4 P tổng* % - 0.03 0.06 5 Hàm lượng mùn* % - 1.3 1.4 6 As ppm 12 Kphđ kphđ 7 Cd ppm 2 Kphđ 0.1 8 Pb ppm 50 0.3 0.5 9 Zn ppm 70 0.8 0.5 10 Cu ppm 200 1.3 0.7 11 Fe ppm - 115 75 Ghi chú: Đ1: Gần Ql 18; Đ2: Cuối khu vực dự án (gần sông Ngũ Huyện Khê); (-) Không xác định; Kphđ: Không phát hiện được; (*): Có thang đánh giá; (**): Xác định ngoài đồng ruộng. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Từ kết quả phân tích cho thấy đặc điểm môi trường đất khu vực dự án như sau: - Đất có thành phần cơ giới nặng đến trung bình. - Đất có lượng mùn trung bình khá. Đạm tổng số giàu; Lân tổng số trung bình; Hàm lượng một số kim loại như: As, Cd, Pb, Zn, Cu thấp hơn TCCP 7209/2002; Hàm lượng Fe cao (có thể do đặc điểm địa chất của vùng). 2.3. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi 2.3.1-§iÒu kiÖn kinh tÕ 2.3.1.1-§Æc ®iÓm chung X· Phong khª n»m c¸ch Thñ ®« Hµ Néi trªn 30 km, x· gåm cã 4 th«n : D−¬ng æ, Ch©u khª, Ng« khª vµ §µo x¸. Kho¶ng hơn 10 n¨m vÒ tr−íc hÇu nh− toµn bé c¸c hé ë ®©y võa s¶n xuÊt n«ng nghiÖp võa s¶n xuÊt gi©ý, chñ yÕu lµm b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng. S¶n phÈm chÝnh lµ giÊy b¶n, giÊy dã ®Ó lµm giÊy vÖ sinh vµ ngßi ph¸o. Sau khi ChÝnh phñ cÊm s¶n xuÊt ph¸o vµ nhu cÇu thÞ tr−êng ngµy cµng t¨ng, ngµy nay s¶n phÈm cña ®Þa ph−¬ng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nh− : B×a c¸tt«ng, giÊy b¸o gãi, giÊy Crap, giÊy vÖ sinh, giÊy vµng m·,,... C¬ së h¹ tÇng (®−êng lµng, ®−êng ngâ xãm ) ngµy cµng ®−îc c¶i thiÖn, hÖ thèng giao th«ng ®−îc bª t«ng, g¹ch ho¸, nhµ ë cña c¸c hé d©n ®· ®−îc x©y dùng nhiÒu vµ khang trang. 2.3.1.2-T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh HiÖn nay víi trªn 200 d©y chuyÒn xeo giÊy, sè l−îng c¸c hé gia ®×nh lµm giÊy thñ c«ng gi¶m ®i vµ sè l−îng nhµ x−ëng víi c«ng nghÖ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i t¨ng lªn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kinh tÕ c¸c hé gia ®×nh trªn ®Þa bµn x· t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ c¸c hé cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÊy. Theo thèng kª n¨m tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y, viÖc s¶n xuÊt giÊy diÔn ra s«i ®éng, ph¸t triÓn nhanh vÒ sè l−îng d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ khèi l−îng s¶n phÈm. Tæng thu cho ng©n s¸ch x· n¨m 2003 lµ 6.8 tû ®ång, n¨m 2005 lµ 9.2 tû ®ång. - VÒ mÆt x· héi: Toµn x· cã 1964 hé t−¬ng ®−¬ng víi 8536 nh©n khÈu, cã 4700 ng−êi ë ®é tuæi lao ®éng , trong ®ã cã 1000 lao ®éng tham gia s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp. 2.3.1.3-HÖ thèng giao th«ng vËn t¶i Phong Khª cã vÞ trÝ rÊt thuËn lîi trong viÖc giao l−u víi c¸c ®Þa ph−¬ng vµ c¸c c¬ së bªn ngoµi th«ng qua ®−êng quèc lé IA, quèc lé 18 vµ ®−êng s¾t Hµ Néi- L¹ng s¬n. §ã còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè tÝch cùc thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña x· Phong khª. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO HÖ thèng trôc ®−êng liªn huyÖn, liªn x· vµ ®−êng néi bé trong c¸c th«n ®−îc x©y dùng kh¸ tèt, ®−êng trôc chÝnh cña x· hiÖn nay ®· ®−îc tu bæ khang trang, s¹ch sÏ, c¸c hÖ thèng ®−êng liªn x·, ®−êng cña th«n kÐm chÊt l−îng dÇn dÇn ®−îc hoµn thiÖn trong n¨m tiÕp theo. 2.3.1.4-HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc -HÖ thèng cÊp n−íc: Nguån n−íc cÊp ®−îc lÊy tõ giÕng khoan, giÕng ®µo sö dông cho viÖc sinh ho¹t cña nh©n d©n trong vïng. Theo tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt t¹i khu vùc x· Phong Khª, nguån n−íc ngÇm ®· bÞ « nhiÔm nghiªm träng bëi qu¸ tr×nh thÈm thÊu n−íc th¶i ®· bÞ « nhiÔm cña c¸c hé s¶n xuÊt giÊy. N−íc cÊp cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu lÊy tõ hÖ thèng c¸c tr¹m b¬m, c¸c khu ao hå vµ c¸c hÖ thèng kªnh m−¬ng thuû lîi chung cña x·, huyÖn. HiÖn nay, C«ng ty cÊp tho¸t n−íc B¾c Ninh ®· cung cÊp n−íc s¹ch ®Õn th«n D−¬ng æ, x· Phong Khª. Dù kiÕn trong n¨m 2007 sÏ tiÕp tôc cÊp n−íc cho c¸c th«n cßn l¹i cña x·. -HÖ thèng tho¸t n−íc: HÖ thèng tho¸t n−íc cña x· Phong khª lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt, víi l−îng n−íc th¶i kho¶ng 4500 m3/ngµy ch−a qua xö lý th¶i th¼ng ra s«ng Ngò HuyÖn Khª ®· g©y « nhiÔm m«i tr−êng n−íc nghiªm träng t¹i khu vùc toµn th«n D−¬ng æ còng nh− khu vù d©n c− l©n cËn. HiÖn nay, th«n §µo X¸ ®· x©y dùng hÖ thèng xö lý n−íc th¶i víi c«ng suÊt 200 m3/ngµy ®ªm, gãp phÇn lµm gi¶m thiÓu c¸c chÊt « nhiÔm ®æ ra s«ng Ngò HuyÖn Khª. 2.3.2-T×nh h×nh v¨n ho¸, gi¸o dôc, c¶nh quan lÞch sö. 2.3.2.1-Tr×nh ®é v¨n ho¸ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®êi sèng nh©n d©n trong vïng cã nhiÒu ph¸t triÓn, do s¶n xuÊt mang ®Æc thï lµ s¶n xuÊt lµng nghÒ, c¸c gia ®×nh chñ yÕu chó träng ®Çu t− cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ , do vËy viÖc ®Çu t− vµo viÖc häc tËp cho thÕ hÖ häc sinh chØ ®−îc quan t©m ë mét sè hé gia ®×nh. 2.3.2.2-HÖ thèng gi¸o dôc C«ng t¸c gi¸o dôc cña x· hiÖn nay ngµy cµng ®−îc quan t©m, chÊt l−îng gi¶ng d¹y ®−îc n©ng lªn râ rÖt. HiÖn nay toµn x· cã 2 tr−êng tiÓu häc, 1 tr−êng trung häc c¬ së cã kho¶ng gÇn 3000 häc sinh theo häc, hÖ thèng gi¸o dôc t−¬ng ®èi hoµn chØnh. C¸c tr−êng ®Òu cã nh÷ng ®éi ngò gi¸o viªn nhiÖt t×nh, giµu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y. 2.3.2.3-C¶nh quan lÞch sö T¹i khu vùc cña x· Phong Khª kh«ng cã di tÝch lÞch sö næi tiÕng, mçi th«n ®Òu cã thêi cóng c¸c vÞ anh hïng ®· cã c«ng víi n−íc trong nh÷ng cuéc kh¸ng chiÕn cña nh÷ng n¨m tr−íc ®©y. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2.3.2.4-M¹ng l−íi y tÕ c¬ së X· Phong Khª cã 01 tr¹m y tÕ phôc vô nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n. HiÖn nay, tr¹m y tÕ x· cã 04 gi−êng bÖnh, 03 y sü cïng trang thiÕt bÞ míi ®¸p øng ®−îc kho¶ng 70% nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh. Kh¾c phôc khã kh¨n tr¹m y tÕ ®· huy ®éng thªm c¸n bé y tÕ nghØ h−u t¹i ®Þa ph−¬ng cïng tham gia ch−¬ng tr×nh y tÕ céng ®ång. Th«ng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng dÞch bÖnh, gi÷ vÖ sinh m«i tr−êng, thùc hiÖn tèt ch−¬ng tr×nh tiªm chñng më réng, cho trÎ uèng vitamin A ®¹t 98-100%, tû lÖ suy dinh d−ìng tõ 25% n¨m 2000 cßn 20,4% n¨m 2005, kh«ng cã tai biÕn dÞch bÖnh x¶y ra. Ban d©n sè gi¸o dôc trÎ em th−êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c truyÒn th«ng d©n sè vËn ®éng sè ng−êi trong ®é tuæi sinh ®Î sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai tõ 75,5% lªn 87,8%. Tû lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn giai ®o¹n 2000-2005 ë møc 1,3%/n¨m. C«ng t¸c truyÒn th«ng d©n sè lång ghÐp víi phßng chèng tÖ n¹n x· héi ®−îc lµm th−êng xuyªn, nhiÒu n¨m liÒn ph−êng kh«ng cã tr−êng hîp sinh con thø ba, kh«ng cã tr−êng hîp nhiÔm HIV/AISD. 2.3.2.5-V¨n ho¸ x· héi Ho¹t ®éng v¨n ho¸, lÔ héi trong n¨m ®−îc tæ chøc vµo ®Çu xu©n theo ®óng quy chÕ cña Bé v¨n ho¸, phong trµo v¨n nghÖ t¹i 4 th«n thµnh nÐt v¨n ho¸ d©n gian ®éc ®¸o. ViÖc trïng tu t«n t¹o c¸c khu di tÝch lu«n ®−îc tiÕn hµnh b»ng kinh phÝ x· héi hoÆc nh©n d©n ®ãng gãp ®¶m b¶o ®êi sèng tinh thÇn trong céng ®ång. 2.3.2.6-ThÓ dôc thÓ thao Phong trµo thÓ dôc thÓ thao cña x· ®−îc duy tr× th−êng xuyªn vµ ph¸t triÓn trªn c¸c th«n, xãm. C¸c m«n thÓ thao nh− cÇu l«ng, bãng bµn, c¸c c©u l¹c bé d−ìng sinh thu hót hµng tr¨m ng−êi tham gia. Hµng n¨m vµo dÞp lÔ héi truyÒn thèng hoÆc c¸c ngµy lÔ cña ®Êt n−íc x· ®Òu tæ chøc thi ®Êu TDTT quÇn chóng gi÷a c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn t¹o tinh thÇn høng khëi trong rÌn luyÖn søc khoÎ cña nh©n d©n. 2.3.2.7-B−u chÝnh viÔn th«ng M¹ng l−íi truyÒn thanh ph¸t triÓn réng kh¾p, hiÖn tÊt c¶ c¸c th«n, xãm d©n c− ®Òu cã loa truyÒn thanh. §¶m b¶o tuyªn truyÒn kÞp thêi chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ®Õn nh©n d©n. TÝnh ®Õn nay 100% c¸c hé trong x· ®· cã ph−¬ng tiÖn nghe nh×n. Tæng sè m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh kho¶ng 1390 chiÕc, ®¹t tû lÖ 70m¸y/100 d©n. 4/4 th«n ®Òu cã tñ s¸ch vµ mét sè ®Çu b¸o nh− nh©n d©n, n«ng th«n ngµy nay, gia ®×nh. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ch−¬ng III §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng 3.1. Nguån g©y t¸c ®éng Ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y s¶n xuÊt bét giÊy tÈy tr¾ng bao gåm c¸c kh©u nh− : Thu gom vËn chuyÓn nguyªn liÖu, sö dông c¸c n¨ng l−îng, ho¸ chÊt vµ sö dông c¸c chÊt phô gia trong qu¸ tr×nh nÊu bét giÊy ®· t¸c ®éng ¶nh h−ëng tíi m«i tr−êng sinh th¸i. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bét giÊy cña Nhµ m¸y sÏ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ, m«i tr−êng n−íc vµ m«i tr−êng ®Êt vµ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng m«i tr−êng sèng cña nh©n d©n sèng xung quanh vµ c¸c c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Do ®ã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Dù ¸n, ngoµi nh÷ng t¸c ®éng cã lîi vÒ kinh tÕ x· héi cßn cã thÓ g©y ra mét sè t¸c ®éng vµ rñi ro sù cè m«i tr−êng. 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải a. Trong quá trình thi công dự án: * T¸c ®éng ®Õn tµi nguyªn ®Êt ViÖc thùc hiÖn dù ¸n lµm thay ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt trong vïng. Dù ¸n sÏ t¸c ®éng ®Õn tµi nguyªn ®Êt theo hai h−íng sau: - T¸c ®éng tÝch cùc : PhÇn diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cã n¨ng suÊt thÊp ®−îc sö dông lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông ®Êt (vô mïa n¨m 2006 s¶n l−îng lóa rÊt thÊp). - T¸c ®éng tiªu cùc: Dù ¸n lÊy ®i mét phÇn diÖn tÝch ®Êt sö dông ®Êt cho n«ng nghiÖp. - T¸c ®éng tíi m«i tr−êng ®Êt do chÊt th¶i r¾n: ChÊt th¶i r¾n trong giai ®o¹n nµy chñ yÕu lµ chÊt th¶i x©y dùng ( g¹ch ngãi, ®Çu mÈu s¾t, gç cèt pha) vµ chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t cña c«ng nh©n x©y dùng. Sù ph¸t th¶i nµy chØ mang tÝnh chÊt tøc thêi, chØ cÇn t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý sÏ h¹n chÕ ®−îc nh÷ng t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr−êng, h¬n n÷a ngay sau khi dù ¸n x©y dùng xong sÏ ®−îc thu dän s¹ch sÏ. L−îng chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t −íc tÝnh cho lùc l−îng thi c«ng kho¶ng 50 ng−êi: 1 kg/ ng−êi/ ngµy x 50 ng−êi = 50 kg/ ngµy TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Nh×n chung, toµn bé qu¸ tr×nh x©y dùng cã g©y ¶nh h−ëng tíi m«i tr−êng kh«ng khÝ xung quanh khu vùc d©n c− nh− c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Tuy nhiªn nh÷ng ¶nh h−ëng nµy mang tÝnh chÊt côc bé vµ tuú thuéc vµo c−êng ®é, thêi gian lµm viÖc mµ møc ®é t¸c ®éng kh¸c nhau g©y ¶nh h−ëng nhiÒu hay Ýt. Kh¶ n¨ng t¸c ®éng nµy sÏ ®−îc gi¶m thiÓu b»ng c¸ch ¸p dông c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng khi x©y dùng c«ng tr×nh vµ chÊm døt khi thi c«ng kÕt thóc. * T¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng kh«ng khÝ + ¤ nhiÔm bôi ¤ nhiÔm bôi sinh ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thi c«ng Dù ¸n: do khèi l−îng c«ng viÖc nhiÒu, ph¶i thi c«ng nhiÒu, c¸c ph−¬ng tiÖn thi c«ng ph¶i ho¹t ®éng suèt ngµy ®ªm. Trong tr−êng hîp thi c«ng triÓn khai m¹nh vµo thêi kú Ýt m−a « nhiÔm bôi sÏ lµ cao nhÊt. Nång ®é bôi cã thÓ gÊp 10-15 lÇn so víi nång ®é bôi cho phÐp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐTM Nhà máy bột giấy tẩy trắng Văn Năng - Bắc Ninh.pdf