Dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Hà Nội Prince Hotel

Mục lục Chương I Khái quát về dự án 4 Chương II Các căn cứ, cơ sở xây dựng dự án 5 I. Các căn cứ pháp lý 5 II. Sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu đầu tư 5 III. Hình thức đầu tư xây dựng 9 IV. Địa điểm xây dựng 9 Chương III Quy mô đầu tư, lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ 11 I. Quy mô và diện tích xây dựng 11 II. Phương án kỹ thuật công nghệ 13 III. Phương án phòng cháy, chữa cháy 22 Chương IV Các giải pháp thực hiện 28 I. Hiện trạng khu đất và phương án giải phóng mặt bằng 28 II. Giải pháp kiến trúc 28 III. Phương án khai thác và sử dụng lao động 29 IV. Kế hoạch thực hiện dự án 30 V. Hình thức quản lý dự án 30 VI. Đánh giá tác động môi trường 31 Chương V Tài chính của dự án 34 I. Tổng mức đầu tư 34 II. Xác định nguồn vốn đầu tư 35 III. Khái toán 35 IV. Phân tích các hiệu quả tài chính của Dự án 35 V. Hiệu quả xã hội của dự án 38 Chương VI Kết luận và kiến nghị 38 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2700 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Hà Nội Prince Hotel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Êu kinh tÕ. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy tÊt c¶ c¸c tiÒm n¨ng du lÞch cña tØnh nµy míi ®ang ®­îc b¾t ®Çu hoÆc ë d¹ng tiÒm n¨ng ch­a ®­îc “®¸nh thøc”. B¾c Giang lµ mét trong nh÷ng vïng ®Êt giµu b¶n s¾c v¨n hãa vµo lo¹i bËc nhÊt n­íc ta. Víi h¬n 1.300 di tÝch lÞch sö v¨n hãa (trong ®ã 256 di tÝch ®­îc xÕp h¹ng) cïng hµng ngµn lÔ héi diÔn ra quanh n¨m ë kh¾p b¶n lµng th«n xãm. Víi 26 d©n téc anh em nh­ Tµy, Nïng, Cao Lan, S¸n ChØ… mçi d©n téc mang mét nÐt v¨n hãa riªng t¹o nªn nÐt ®Æc tr­ng cã thÓ kÕt hîp phôc vô du lÞch. Nh­ng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nay c¸c khu di tÝch lÞch sö nµy ®· bÞ mai mét, hiÖn t¹i chØ cßn mét sè c¸c di tÝch cã thÓ kÕt hîp ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, ®iÓn h×nh nh­ côm thµnh cæ X­¬ng Giang, khu di tÝch Hoµng Hoa Th¸m, c¸c di tÝch ®×nh chïa. HiÖn nay, sè l­îng phßng nghØ cao cÊp vµ phßng héi th¶o cã søc chøa lín trªn ®Þa bµn tØnh B¾c Giang hiÖn lµ rÊt Ýt. §iÒu nµy thùc sù cÇn thiÕt khi lµn sãng ®Çu t­ vµo tØnh ngµy cµng nhiÒu. XÐt thÊy nh÷ng nhu cÇu trong t­¬ng lai lµ cÊp thiÕt Ban l·nh ®¹o C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel. ViÖc x©y dùng c«ng tr×nh nµy sÏ gãp phÇn phôc vô nhu cÇu dÞch vô, du lÞch, nhµ nghØ, héi tr­êng sang träng cho c¸c cuéc héi nghÞ lµ cÇn thiÕt trong nh÷ng n¨m tíi. III. H×nh thøc ®Çu t­ x©y dùng §Çu t­ x©y dùng míi ®ång bé Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel. Nguån vèn ®Çu t­: Vèn tù cã, vèn vay vµ c¸c nguån vèn kh¸c. C«ng tr×nh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ x©y dùng hoµn chØnh ®ång bé ®¶m b¶o mü quan vµ kü thuËt cao ®Ó sau khi hoµn thµnh sÏ ®ãng gãp cho Thµnh phè mét c«ng tr×nh kÕn tróc ®Ñp, khang trang, xøng ®¸ng tÇm vãc cña mét ®« thÞ ph¸t triÓn theo h­íng ®« thÞ sinh th¸i mµ §¶ng bé vµ nh©n d©n B¾c Giang ®· ®Ò ra. IV. §Þa ®iÓm x©y dùng 1. VÞ trÝ vµ ®Æc ®iÓm khu ®Êt x©y dùng. C«ng tr×nh Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel ®­îc x©y dùng trªn khu ®Êt ®· ®­îc quy ho¹ch víi tæng diÖn tÝch Kho¶ng 3.100 m2, n»m trªn trôc ®­êng X­¬ng Giang. PhÝa B¾c: gi¸p §­êng X­¬ng Giang. PhÝa Nam: gi¸p nhµ d©n. PhÝa §«ng: gi¸p Quèc lé 1A cò. PhÝa T©y: gi¸p C«ng ty L©m s¶n B¾c Giang. 2. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh. Theo sè liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh l©n cËn, ®Æc ®iÓm c¸c líp ®Êt t¹i khu vùc c«ng tr×nh hÇu hÕt lµ ®Êt thæ c­, æn ®Þnh, cã thÓ x©y dùng nhµ cao tÇng. 3. §iÒu kiÖn tù nhiªn. 3.1. §Þa h×nh ®Þa m¹o. C«ng tr×nh kh¸ch s¹n H­ng Giang ®· xuèng cÊp, chiÒu cao c«ng tr×nh 2 tÇng. C¸c nhµ b¸n kiªn cè, nhµ g¹ch chiÒu cao c«ng tr×nh 1 tÇng. Ao th¶ bÌo cã diÖn tÝch S = 1822.94m2, chiÒu s©u trung b×nh H = 1,2m. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ®· xuèng cÊp. 3.2. KhÝ hËu. TØnh B¾c Giang cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa Èm, cã mïa ®«ng l¹nh. §Æc ®iÓm chung cña khÝ hËu lµ ph©n ho¸ theo mïa vµ l·nh thæ phô thuéc vµo chÕ ®é hoµn l­u giã mïa vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®Þa ph­¬ng. Sù biÕn ®æi theo mïa cña khÝ hËu kÐo theo sù biÕn thiªn nhÞp ®iÖu mïa cña tù nhiªn. TØnh B¾c Giang giã thæi theo mïa: Mïa ®«ng (tõ th¸ng IX n¨m tr­íc ®Õn th¸ng II n¨m sau) c¸c h­íng giã thÞnh hµnh lµ §«ng B¾c vµ B¾c; Mïa hÌ (tõ th¸ng III ®Õn th¸ng VIII) lµ §«ng Nam víi tÇn suÊt giao ®éng trong kho¶ng 20 - 40%. Trong mïa ®«ng, giã mïa ®«ng b¾c th­êng trµn vÒ ®©y tõ 30 - 40 ®ît, nhiÖt ®é thÊp nhÊt cã thÓ xuèng d­íi 100C, thËm chÝ d­íi 00C vµo c¸c th¸ng XII vµ th¸ng I trong c¸c thung lòng vïng cao. Th¸ng l¹nh nhÊt lµ th¸ng I cã nhiÖt ®é trung b×nh: tõ 15 - 160C. Mïa nãng dµi 5 th¸ng, th¸ng VII nãng nhÊt (tõ 28 - 290C). Biªn ®é nhiÖt n¨m lín (tõ 12 - 130C) phï hîp víi quy luËt ph©n ho¸ cña khÝ hËu cã mïa ®«ng l¹nh. Biªn ®é nhiÖt ®é ngµy ®ªm trung b×nh n¨m dao ®éng trong kho¶ng tõ 6 - 80C, ®Æc tr­ng cña khÝ hËu miÒn nói trung du cña B¾c Giang. L­îng m­a n¨m trªn phÇn lín l·nh thæ lµ 1400 ®Õn 1600mm; khu vùc vïng nói phÝa t©y vµ ®«ng nam cã l­îng m­a lín h¬n: tõ 1600-1900mm; Vïng thÊp phÝa ®«ng Ýt m­a h¬n do bÞ che khuÊt bëi giã ®ång nam, ®Æc biÖt vïng Kim S¬n - BiÓn §éng cã l­îng m­a (tõ 1000 - 1200mm) vµo lo¹i m­a Ýt nhÊt n­íc ta. Ch­¬ng III quy m« ®Çu t­, lùa chän ph­¬ng ¸n kü thuËt c«ng nghÖ I. Quy m« vµ diÖn tÝch x©y dùng - C¨n cø nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ sè l­îng phßng phôc vô kh¸ch du lÞch vµ héi tr­êng phôc vô héi th¶o, dÞch vô t¹i ®Þa bµn thµnh phè B¾c Giang. Dùa vµo c¸c c¨n cø trªn ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu diÖn tÝch nh­ sau: - DiÖn tÝch khu ®Êt: 3.100 m2. - DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh: 1.411 m2, trong ®ã diÖn tÝch x©y dùng héi tr­êng lµ 482 m2, diÖn tÝch x©y dùng kh¸ch s¹n lµ 928 m2. - Tæng diÖn tÝch sµn: 11.654 m2. - TÇng cao: 10 tÇng trªn + 01 tÇng hÇm (Tæng chiÒu cao tÝnh tõ cèt 0.00 lµ 43.5m). C¸c phßng chøc n¨ng ®­îc bè trÝ t¹i c¸c tÇng nh­ sau: * TÇng hÇm: + Khu vùc ®Ó « t«, xe m¸y. + Khu s¶nh, cÇu thang. + Phßng kü thuËt. + Phßng vÖ sinh chung. + Khu vùc thay ®å cña nh©n viªn. + Khu vùc giÆt lµ, söa ch÷a, bÕp kho. * TÇng 1: + Phßng kü thuËt. + CÇu thang bé, thang m¸y. + Phßng vÖ sinh chung. + §iÒu khiÓn trung t©m. + Phßng ®æi tiÒn, lÔ t©n. + Bé phËn b¶o vÖ, bé phËn y tÕ. + Kh«ng gian kinh doanh linh ho¹t. + Kho, kh«ng gian s¶nh. * TÇng 2: + Kh«ng gian th«ng tÇng. + Nhµ hµng, bar cafÐ. + Thang bé, thang tho¸t hiÓm, thang m¸y. + Phßng kü thuËt. + Phßng vÖ sinh chung. + Phßng so¹n chia. + Khu vùc gi¶i lao, héi tr­êng lín. * TÇng 3, 4, 5, 6, 7: + C¸c phßng cho thuª. + Thang bé, thang m¸y, thang tho¸t hiÓm. + Phßng kü thuËt, phßng trùc. * TÇng 8: + Phßng kü thuËt. + Kh«ng gian cafÐ, buffe, bar. + Thang bé, thang m¸y, kho. * TÇng 9 + C¸c phßng Karaoke + Thang bé, thang m¸y, kho. * TÇng 10: + Dancing, massage. + Thang bé, thang m¸y, kho. II. Ph­¬ng ¸n kü thuËt c«ng nghÖ 1. Ph­¬ng ¸n kÕt cÊu. * C¬ së thiÕt kÕ: - TCXD 198-1997 Nhµ cao tÇng - ThiÕt kÕ vµ cÊu t¹o BTCT toµn khèi. - TCVN 356-2005 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. - TCVN 2737-1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng. - TCXD 40-1987 kÕt cÊu x©y dùng vµ nÒn. Nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n. * Gi¶i ph¸p kÕt cÊu mãng: Gi¶i ph¸p kÕt cÊu mãng dïng cäc BTCT m¸c M300. * Gi¶i ph¸t kÕt cÊu phÇn th©n: HÖ kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh lµ khung bª t«ng cèt thÐp toµn khèi kÕt hîp v¸ch bª t«ng cèt thÐp. TÇng hÇm cèt cao ®é -3.0 m, kÕt cÊu v¸ch xung quanh tÇng hÇm BTCT dµy 22cm, sµn tÇng hÇm kÕt cÊu BTCT toµn khèi dµy 20cm. Sµn bª t«ng cèt thÐp toµn khèi dµy 15cm. * VËt liÖu sö dông ®Ó chÕ t¹o c¸c cÊu kiÖn chÞu lùc chÝnh: Bª t«ng m¸c 250 - 300. C¸c thÐp ®ai, thÐp cÊu t¹o (®­êng kÝnh < Æ 10) sö dông thÐp AI. C¸c thÐp dÇm, sµn (®­êng kÝnh > = Æ 10) sö dông thÐp AII. 2. Ph­¬ng ¸n cÊp ®iÖn. a, C¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ: §Ó phï hîp víi c«ng n¨ng cña c«ng tr×nh, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trang bÞ cho c«ng tr×nh ph¶i lµ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn cã ®é an toµn, ®é tin cËy cao, ®­îc nhiÖt ®íi ho¸, phï hîp víi nhu cÇu sö dông cña ng­êi ViÖt nam vµ ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m míi nhÊt vÒ kü thuËt ®iÖn cña n­íc ViÖt nam vµ c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. C¸c tiªu chuÈn vµ qui ph¹m ®­îc ¸p dông: - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn 11TCN 21-84 ¸11 TCN 2184 - Quy ph¹m nèi ®Êt TCVN 4756 ¸87 - Chèng sÐt cho c«ng tr×nh x©y dùng 20 TCN 46 – 84 - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng d©y 20 TCN 25 – 91 - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ thiÕt bÞ 20TCN 27 – 91 - HÖ thèng b¸o ch¸y - Yªu cÇu kü thuËt TCVN 5738 – 93 - Phßng ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh TCVN 2622-1995 - Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông 20TCN 16 – 86 - ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông, tiªu chuÈn thiÕt kÕ 20TCN 029-91 - Tiªu chuÈn Quèc tÕ (Uû ban quèc tÕ vÒ kÜ thuËt ®iÖn) IEC - Tæ chøc quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn ISO - Qui ph¹m trang bÞ ®iÖn: do Bé §iÖn lùc ban hµnh n¨m 1984. 11-TCN-19(21)-84 C¸c qui ®Þnh cña C«ng ty §iÖn lùc B¾c Giang trong c«ng t¸c qu¶n lý vËn hµnh vµ kinh doanh b¸n ®iÖn. b, Nguån ®iÖn vµ nhu cÇu sö dông: Do tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh lµ kh¸ch s¹n cã phô t¶i lo¹i 1. Do tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh mang tÝnh dÞch vô cao cÊp vµ viÖc cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc cho nhiÒu h¹ng môc nªn nguån ®iÖn cÊp cho c«ng tr×nh ®­îc lÊy tõ tñ h¹ thÕ tr¹m biÕn ¸p khu vùc hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng cña kh¸ch s¹n khi cã sù cè mÊt ®iÖn l­íi khu vùc. Cung cÊp ®iÖn theo m¹ch vßng ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc vµ cã sù bï trõ ph©n t¶i, kh¾c phôc mét phÇn lín sôt ¸p cuèi nguån. Cung cÊp 2 m¹ch * M¹ch 1: §iÖn ¸p cÊp th¼ng tõ tr¹m biÕn ¸p ®iÖn h¹ thÕ. * M¹ch 2: §iÖn ¸p cÊp tõ tr¹m m¸y ph¸t (0,4kV). C«ng tr×nh bao gåm c¸c hÖ thèng sau: - HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng ngoµi c«ng tr×nh (gåm ®Ìn chiÕu h¾t trang trÝ mÆt ngoµi c«ng tr×nh). - HÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh (chiÕu s¸ng trong c«ng tr×nh, qu¹t hót, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn sinh ho¹t lÊy ®iÖn tõ æ c¾m th«ng dông). - HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng sù cè, hÖ thèng chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng­êi, kh«ng ®­îc ®Ó mÊt trong bÊt k× t×nh huèng nµo. - HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. - HÖ thèng th«ng giã (cÊp khÝ t­¬i, hót khÝ th¶i). - HÖ thèng b¬m n­íc sinh ho¹t, b¬m n­íc th¶i, b¬m cøu ho¶. - C¸c thang m¸y vµ c¸c hÖ thèng ®iÖn tho¹i, b¸o ch¸y tù ®éng. HÇu hÕt phô t¶i ®iÖn ®Òu dïng ®iÖn ¸p ~380/220V-50Hz, trõ c¸c hÖ thèng ®iÖn tho¹i, b¸o ch¸y dïng ®iÖn ¸p thÊp AC hoÆc DC cho phï hîp qua thiÕt bÞ chuyÓn ®æi riªng víi c«ng suÊt nhá kh«ng ®¸ng kÓ. Gi¶i ph¸p l¾p ®Æt c¸p vµ d©y ®iÖn h¹ thÕ: Tõ tñ ®iÖn tæng ®Õn c¸c tñ ph©n phèi ®iÖn cña c¸c tÇng, c¸p ®iÖn dïng lo¹i 3 pha 600V-Cu-XLPE/PVC kÑp næi theo c¸c gi¸ ®Æt c¸p (cable ladder) cè ®Þnh trong c¸c hép kü thuËt däc theo c¸c tÇng. T¹i c¸c tÇng c¸p ®iÖn ®­îc cè ®Þnh theo t­êng vµ trÇn . Tõ c¸c tñ ph©n phèi ®iÖn tÇng, cÊp ®Õn c¸c hép ®iÖn phßng, c¸p ®iÖn vµ d©y dÉn ®­îc luån trong èng nhùa cøng ®i næi sau trÇn treo hoÆc ch«n ngÇm d­íi líp tr¸t. C¸c phô t¶i chiÕu s¸ng vµ ®iÒu hoµ ®­îc cÊp tõ c¸c tñ ®iÖn riªng ®Ó cã thÓ ph©n lo¹i ®­îc cÊp ®iÖn tõ m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng. Trong c¸c phßng, ®iÖn chiÕu s¸ng vµ ®iÖn dïng tõ æ c¾m ®­îc b¶o vÖ b»ng c¸c ¸pt«m¸t riªng ®Ó t¨ng tiÖn nghi sö dông. C¸c tñ ®iÖn, c«ng t¾c sÏ ®­îc l¾p ë ®é cao c¸ch sµn 1.2m, c¸c æ c¾m c¸ch sµn 0.4m ®Ó tiÖn sö dông. T¹i c¸c vÞ trÝ ®Æc biÖt nh­ trong WC, bÕp…æ c¾m ®­îc l¾p ®Æt theo c¸c yªu cÇu bè trÝ trang thiÕt bÞ cô thÓ. c, Yªu cÇu ®èi víi trang thiÕt bÞ ®iÖn: C¸c thiÕt bÞ ®ãng, ng¾t h¹ ¸p ­u tiªn sö dông cña c¸c h·ng cung cÊp uy tÝn nh­ ABB, Schneider, Siemens ... - C¸c tñ ph©n phèi ®iÖn trong nhµ lµ lo¹i tñ ngÇm t­êng, vá tñ s¬n tÜnh ®iÖn, cã c¸c thö nghiÖm tiªu chuÈn IEC 439-1, IP 3X . C¸c tñ cã trang bÞ ®Ìn b¸o hiÖu pha. - C¸p vµ d©y dÉn ®iÖn ph¶i lµ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt theo tiªu chuÈn ViÖt nam vµ quèc tÕ. - §Ìn chiÕu s¸ng c¸c phßng lµm viÖc ph¶i lµ lo¹i dïng bãng huúnh quang ¸nh s¸ng ban ngµy vµ khëi ®éng b»ng chÊn l­u. - §Ìn chiÕu s¸ng c¸c WC, gara «t« ph¶i cã cÊp b¶o vÖ IP44. d, Ph­¬ng ¸n th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ: §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña mét c«ng tr×nh kh¸ch s¹n, cÇn thiÕt ph¶i trang bÞ mét hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ vµ th«ng giã. HÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ nµy nh»m ®¶m b¶o: - §¶m b¶o c¸c th«ng sè vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm, ®é s¹ch cña kh«ng khÝ theo tiªu chuÈn kü thuËt vµ sù tho¶i m¸i dÔ chÞu cña con ng­êi. - B¶o ®¶m l­îng kh«ng khÝ s¹ch cho hµnh kh¸ch vµ nh©n viªn ho¹t ®éng t¹i kh¸ch s¹n theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam. - Tæ chøc th«ng tho¸ng, hót th¶i kh«ng khÝ bÈn tõ c¸c khu vÖ sinh. - HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ nhiÖt Èm, tiªu chuÈn vµ quy ph¹m, ®¶m b¶o mü quan kiÕn tróc hiÖn cã cña c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ kh«ng ph¸ vì kiÕn tróc cña c«ng tr×nh. - DÔ dµng ®iÒu khiÓn ®éc lËp cho tõng khu vùc riªng biÖt, ®é tin cËy cao, chi phÝ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng thÊp. - Trªn c¬ së nhu cÇu trang bÞ ®iÒu hoµ cña chñ ®Çu t­, hÖ thèng ®iÒu hoµ nµy ®­îc thiÕt kÕ víi chøc n¨ng ®iÒu chØnh ®é l¹nh kh«ng khÝ trong phßng (1 chiÒu) vµ thay ®æi ®é Èm t­¬ng øng, kh«ng trang bÞ hÖ thèng s­ëi Êm vµ ®iÒu chØnh ®é Èm. ViÖc ®¹t ®­îc th«ng sè ®é Èm chØ dùa trªn c¬ së t¸c ®éng cña c¸c dµn l¹nh trao ®æi nhiÖt trong phßng. * Lùa chän ph­¬ng ¸n ®iÒu hßa kh«ng khÝ cho c«ng tr×nh kh¸ch s¹n. C«ng tr×nh kh¸ch s¹n lµ mét c«ng tr×nh cã diÖn tÝch cÇn ®iÒu hßa víi quy m« vµ yªu cÇu n¨ng suÊt l¹nh rÊt lín. §©y lµ c«ng tr×nh cã tÝnh hiÖn ®¹i. Víi ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ sù ph©n tÝch, so s¸nh kü l­ìng vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt, chóng t«i ®­a ra ý kiÕn: ¸p dông hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ côc bé lµ ph­¬ng ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao nhÊt. e, Ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng m¹ng c¸p ®iÖn tho¹i vµ tæng ®µi néi bé PABX, hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p, hÖ thèng chèng sÐt. * HÖ thèng m¹ng c¸p ®iÖn tho¹i vµ tæng ®µi néi bé PABX. - Liªn l¹c th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¸c m¸y ®iÖn tho¹i trong kh¸ch s¹n ®iÒu hµnh cña toµ nhµ, gi÷a c¸c m¸y ®iÖn tho¹i trong toµ nhµ víi c¸c m¸y bªn ngoµi th«ng qua ®­êng d©y trung kÕ cña B­u ®iÖn cÊp. TÝn hiÖu th«ng tin tho¹i kh«ng bÞ xiªu nhiÔm c¸c lo¹i t¹p ©m, ®¶m b¶o th«ng tin 24/24h. HÖ thèng ®ång bé, hoµn toµn ®¶m b¶o viÖc kÕt nèi víi m¹ng quèc gia, tæng ®µi b­u ®iÖn trung t©m. §¶m b¶o an toµn trong viÖc sö dông hÖ thèng vµ ng­êi sö dông (chèng sÐt cho ®­êng trung kÕ, tiÕp ®Êt cho c¸c gi¸ phèi d©y…). Cã kh¶ n¨ng n©ng cÊp m¹ng c¸p vµ më réng cÊu h×nh. Hoµn toµn phï hîp víi ho¹t ®éng cña Kh¸ch s¹n, víi ®Çy ®ñ nh÷ng tÝnh n¨ng vµ tiÖn Ých phôc vô cho nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c. + PhÇn m¹ng néi bé: M¹ng c¸p ®iÖn tho¹i ®­îc cÊp tÝn hiÖu tõ tæng ®µi néi bé PABX phôc vô cho c¸c khu vùc V¨n phßng cña Kh¸ch s¹n. C¸c m¸y ®iÖn tho¹i t¹i c¸c khu vùc trªn ®­îc sö dông liªn l¹c néi bé víi nhau, cã thÓ ®­îc phÐp gäi ra ngoµi (tuú theo yªu cÇu cô thÓ). HÖ thèng tæng ®µi cã thÓ ®­îc ®iÒu hµnh th«ng qua nh©n viªn lÔ t©n trùc t¹i tÇng 1 hoÆc cã thÓ trùc t¹i c¸c phßng ban kh¸c nhau hay truy nhËp trùc tiÕp vµo c¸c m¸y lÎ néi bé. C¸c m¸y t¹i phßng trùc tÇng vµ phßng kü thuËt thang m¸y ®­îc kÕt nèi víi tæng ®µi vµ chØ ®­îc phÐp gäi néi bé, viÖc kÕt nèi nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh Toµ nhµ cña phßng qu¶n lý. Mçi m¸y lÎ trong hÖ thèng ®­îc ®¸nh mét sè riªng. * HÖ thèng truyÒn h×nh c¸p: - HÖ thèng truyÒn h×nh c¸p ®­îc ®Çu t­ ®ång bé, l¾p ®Æt hoµn chØnh ®Õn tõng phßng. * HÖ thèng chèng sÐt trùc tiÕp: Ph­¬ng thøc b¶o vÖ träng ®iÓm: bè trÝ c¸c kim thu t¹i nh÷ng vÞ trÝ nh« cao cña m¸i c«ng tr×nh, sau ®ã nèi víi bé phËn thu sÐt cña c«ng tr×nh. D©y xuèng cã kÝch th­íc D12 ®­îc bè trÝ trªn c¸c ch©n ®ì kh«ng dÉn ®iÖn vµ c¸ch m¸i tèi thiÓu 150mm vµ ®i b¸m theo t­êng hoÆc cét cña c«ng tr×nh. D©y xuèng nèi bé phËn thu sÐt víi bé phËn nèi ®Êt lµm b»ng thÐp trßn cã ®­êng kÝnh D12 ®­îc bè trÝ theo ®­êng ng¾n nhÊt vµ kh«ng t¹o nªn gãc nhän hoÆc uèn cong, tr­êng hîp ®Æc biÖt ph¶i uèn cong th× kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt t¹i chç uèn cong kh«ng ®­îc nhá h¬n 1:10 chiÒu dµi ®o¹n d©y uèn cong ®ã. §Æt d©y dÉn vµ d©y nèi däc theo ®­êng ph¶i cã c¸c cäc ®ì, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc ®ì kh«ng ®­îc lín h¬n 1.5m vµ kho¶ng c¸ch tõ d©y xuèng ®Õn mÆt t­êng kh«ng nhá h¬n 50mm. Trªn d©y xuèng cã bè trÝ kÑp tiÕp ®Þa, c¸ch mÆt ®Êt tõ 1-1.5m dÔ dµng th¸o rêi ®Ó tiÖn kiÓm tra trÞ sè ®iÖn trë cña bé phËn nèi ®Êt. Bé phËn nèi ®Êt chèng sÐt bao gåm c¸c thanh thÐp gãc cã kÝch th­íc 63x63x6mm – l=2500mm ®­îc nèi víi nhau b»ng thanh thÐp dÑt cã kÝch th­íc 40x4mm. C¸c cäc ®­îc ®ãng s©u d­íi mÆt ®Êt 0.7m, thÐp dÑt ®­îc hµn chÆt víi cäc ë ®é s©u 0.8m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc lµ 2.0m . * HÖ thèng tiÕp ®Þa chèng tÜnh ®iÖn: §Ó ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh sö dông, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn (nh­ vá c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, m¸y mãc, tñ ®iÖn, ..c¸c æ c¾m 3 cùc vµ hÖ thèng ®iÖn liªn quan). HÖ thèng tiÕp ®Þa b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc bè trÝ riªng rÏ víi hÖ thèng tiÕp ®Þa ch«ng sÐt. Bé phËn nèi ®Êt chèng tÜnh ®iÖn còng bao gåm c¸c thanh thÐp gãc cã kÝch th­íc 63x63x6mm – l=2500mm ®­îc nèi víi nhau b»ng thanh thÐp dÑt cã kÝch th­íc 40x4mm. C¸c cäc ®­îc ®ãng s©u d­íi mÆt ®Êt 0.7m, thÐp dÑt ®­îc hµn chÆt víi cäc ë ®é s©u 0.8m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc lµ 2.0m . 3. Ph­¬ng ¸n cÊp, tho¸t n­íc. * C¬ së thiÕt kÕ: Ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ phÇn cÊp tho¸t n­íc ®­îc lËp trªn c¬ së c¸c tµi liÖu: - MÆt b»ng khu ®Êt n¬i x©y dùng §Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn cÊp n­íc khu vùc xung quanh. - Hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së phÇn kiÕn tróc do C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn V­¬ng Long - Chi nh¸nh Hµ Néi lËp. - Tiªu chuÈn cÊp n­íc bªn trong nhµ TCVN 4513- 1988. - Tiªu chuÈn tho¸t n­íc TCVN 4474-1987. - C¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kh¸c cã liªn quan. A. PhÇn cÊp n­íc. a. Gi¶i ph¸p cÊp n­íc: Do yªu cÇu Kh¸ch s¹n ®¹t chÊt l­îng 3 sao, n­íc giÕng khoan trong khu vùc kh¸ch s¹n kh«ng ®¹t yªu cÇu c¶ vÒ chÊt l­îng còng nh­ l­u l­îng. MÆt kh¸c, trªn ®­êng X­¬ng Giang cã ®­êng èng cÊp n­íc cña thÞ x· B¾c Giang ®i qua. Chän gi¶i ph¸p cÊp n­íc kh¶ thi lµ lÊy nguån n­íc tõ ®­êng èng cÊp n­íc s¹ch cña thÞ x· --> bÓ ngÇm dù tr÷ --> b¬m lªn bÓ m¸i. Gi¶i ph¸p nµy cÊp n­íc cho sinh ho¹t vµ c¶ ch÷a ch¸y. Số liệu: - Căn cứ mặt bằng x©y dựng, kh¸ch sạn gồm cã 90 phßng nghỉ, một phßng cã 2 người vậy lượng kh¸ch nghỉ ở kh¸ch sạn là 180 người. Nh©n viªn quản lý và phục vụ kh¸ch sạn 45 người, lượng kh¸ch vào ra kh¸ch sạn trong một ngày là 50 người. Vậy tổng số người là 275 người theo tiªu chuẩn cấp nước cho kh¸ch sạn 200l/người/ngày. b. TÝnh to¸n lượng nước cần cung cấp. + Nước sinh hoạt : QSH = N * q = 275người * 0,2m3/người = 55m3 Thiết kế bể dung tÝch nước 100m3, gåm nước phục vụ cho sinh hoạt trong ngày vµ n­íc dù tr÷. c. BÓ nước trªn m¸i. BÓ nước trªn m¸i phải cấp đủ nước 55m3/ngày. Nước sinh hoạt dự tÝnh mỗi ngày bơm 4 lần, mỗi lần bơm 1 giờ WSH = 55/4= 14m3. Tổng dung tÝch kÐt nước cần thiết W = 14m3. Vậy trªn m¸i bè trÝ 2 bÓ nước mỗi bÓ 10m3 . d. M¸y bơm nước sinh hoạt. B¬m n­íc ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ l­îng n­íc sinh ho¹t tõ bÓ ngÇm lªn bÓ m¸i. B¬m lµm viÖc theo chÕ ®é van phao ®ãng ng¾t tù ®éng. Với lưu lượng cần bơm 14m3/giờ = 3.89 lit/s chọn bơm: Qbơm = 4.0 lit/s Hbơm >=55 m Chän b¬m sinh ho¹t kÕt hîp b¬m ch÷a ch¸y. Gåm cã 1 b¬m lµm viÖc vµ 1 b¬m dù phßng. B¬m lµm viÖc ch¹y ®iÖn, b¬m dù phßng ch¹y dÇu DIEZEN ®Ò phßng sù cè mÊt ®iÖn. e. Đường ống cấp nước vào bể. e1.Nước sinh hoạt: Với lượng nước cần cung cấp 55m3/ngày = 0.637 (lit/sec) Chän èng thÐp tr¸ng kÏm víi ®­êng kÝnh f50. e2. Gi¶i ph¸p cÊp n­íc nãng: Chän ph­¬ng ¸n cÊp n­íc nãng lµ ph­¬ng ¸n cÊp n­íc côc bé. Mçi phßng WC bè trÝ 1 b×nh nãng l¹nh, cung cÊp n­íc nãng cho c¸c thiÕt bÞ dïng n­íc t¹i phßng ®ã. e3. Đường ống cấp nước sinh hoạt từ bÓ xuống: Ống cấp nước từ trªn xuống thiết kế: gồm 11 ống đứng cấp xuống c¸c khu vệ sinh. C¸c èng cÊp n­íc dïng èng thÐp tr¸ng kÏm. Trªn ®­êng èng ®øng cÊp n­íc cø c¸ch 3 tÇng bè trÝ 1 van gi¶m ¸p. §­êng èng dÉn n­íc tíi mçi phßng WC l¾p van kho¸ ®Ó cã thÓ ®ãng ng¾t dÔ dµng khi cã sù cè, söa ch÷a v..v. * C«ng thøc tÝnh to¸n: - Lưu lượng nước cần vận chuyển trong một ống: q= lit/sec. Trong ®ã : . là hệ số ¸p dụng cho từng loại nhà. Đối với nhà làm việc =2.5. N. là tổng đương lượng của c¸c thiết bị trong đoạn ống tÝnh to¸n. * Đương lượng của c¸c thiết bị dïng nước: - Tầng 1 đến tầng 9 bố trÝ thiết bị giống nhau. Mỗi tầng: - Chậu xÝ : NxÝ = 17*0.5 = 8.5 - Lavab« : Nla = 17*0.33 = 8.415 - Tắm : Ntắm = 16*1 = 16 - Tổng cộng: N = 32.915 B. Phần tho¸t nước sinh hoạt. Trong khu wc, thiết kế 2 lo¹i đường ống đứng. Tx : ống tho¸t nước ph©n, tiểu. Tr : ống tho¸t nước Lavab«, bồn tắm kết hợp tho¸t nước rửa sàn. Nước ph©n tiểu chảy về bể xÝ tự hoại để xử lý. Nước tho¸t từ Lavab«, bồn tắm và rửa sàn xuống dưới sàn tầng 1 và tho¸t ra ngoài. a. TÝnh to¸n lưu lượng tho¸t nước - chọn đường kÝnh ống. Qtho¸t bẩn = qdc + qdc : lưu lượng đơn vị của dụng cụ vệ sinh lớn nhất thuộc tuyến ống vận chuyển. : là hệ số tÝnh theo loại nhà – đối víi kh¸ch sạn =2.5 N : là đương lượng dụng cụ vệ sinh. *Đối với ống Tx1 : tho¸t nước ;qdc(xÝ) = 1.5lit/sec. Qtho¸t bẩn = 1.5+2.5 *0.2 Đối với ống Tx1 : tho¸t xÝ – tÝnh to¸n 9 tầng. XÝ : N1 =16*0.5 = 8 Qtho¸t bẩn = 1.5+2.5*0.2 = 2.9lit/sec. Dùng ống nhựa PVC để dẫn nước thải – căn cứ vào lưu lượng chọn kÝch thước ống như sau. - Ống đứng tho¸t xÝ là : D = 110 - C¸c ống ngang tho¸t xÝ : D = 110. -C¸c ống ngang tho¸t tiểu : D = 76. Cßn lại c¸c ống Tx2,3,4 còng tương tự. *Đối với ống Tr1: Tho¸t Lavab«, tắm và tho¸t nước rửa sàn. qdc = 0.3lit/sec N = (16*0.33)+(16*1) = 21,28 Qtho¸t Lavab« = 0.3+2.5*0.2 = 2.6/sec. Dïng ống PVC: - Ống đứng tho¸t nước rửa: D = 90 - C¸c ống ngang tho¸t ra ống đứng là từ D42-D76. b. TÝnh to¸n bể tự hoại. Nước bẩn trước khi tho¸t ra người hệ thống tho¸t nước chung phải xử lý sơ bộ bằng bể xÝ tự hoại theo thứ tự ngăn chứa- ngăn lắng - ngăn lọc sau mới thải ra ngoài để đạt tiªu chuẩn vệ sinh m«i trường. - Dung tÝch bể xÝ tự hoại : W = W1 + W2. W : là dung tÝch của bể xÝ tự hoại (m3) W1 : là dung tÝch phần nước (m3) W1 = q*n*k*t(m3) Trong ®ã: q. là tiªu chuẩn ống nước xÝ tiểu của một người lấy 70% của lượng nước cấp vào. q=0.2*0.7=0,14m3/ngày n : số người làm việc : 275 (người) K: là hệ số kể đến người sử dụng..Đối với kh¸ch sạn K = 0.7 t : là thời gian nước lưu lại trong bể : t = 1ngày. W2 = 0.0529*n*K(m3). Trong ®ã 0.0529 là lượng bïn cặn của một người chứa trong bể giữa 2 lần hót (tÝnh 6 th¸ng). Vậy: W = (0.14*275*0.7*1) + (0.0529*275*0.7) = 37.13m3 Thiết kế bể cã dung khối hữu Ých 40m3. X©y dùng 4 bÓ tù ho¹i 3 ng¨n, mçi bÓ cã dung tÝch 12m3. Nước được xử lý th«ng qua bể xÝ tự hoại 3 ng¨n sau ®ã tho¸t n­íc ra m­¬ng tho¸t chung. C. Tho¸t n­íc m­a. -N­íc m­a trªn m¸i ®­îc thu dÉn vµo phÔu thu xuèng c¸c èng ®øng tho¸t n­íc m­a cã ®­êng kÝnh D = 90 dÉn xuèng d­íi sµn tÇng 1 sau ®ã tho¸t ra ngoµi nhµ. Dïng èng nhùa PVC tho¸t n­íc m­a. III. Ph­¬ng ¸n phßng ch¸y ch÷a ch¸y. * C¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­îc ¸p dông: - Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5740-1990 ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y, vßi ch÷a ch¸y, sîi tæng hîp tr¸ng cao su. - Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4513-1988 CÊp n­íc bªn trong vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ. - Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 2622-1995 Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh yªu cÇu thiÕt kÕ. - Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5738-1993 HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng yªu cÇu thiÕt kÕ. * Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ hÖ thèng PCCC: - HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng. - HÖ thèng ch÷a ch¸y v¸ch t­êng cho c¶ toµ nhµ. - HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng b×nh ch÷a ch¸y. - HÖ thèng ®Ìn chØ dÉn tho¸t n¹n, ®Ìn sù cè. 1. HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng. + Yªu cÇu cña hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng. Ph¸t hiÖn ch¸y nhanh chãng theo chøc n¨ng ®· ®­îc ®Ò ra. ChuyÓn tÝn hiÖu ph¸t hiÖn ch¸y thµnh tÝn hiÖu b¸o ®éng râ rµng ®Ó nh÷ng ng­êi sung quanh cã thÓ thùc hiÖn ngay c¸c biÖn ph¸p ch÷a ch¸y thÝch hîp. HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng cã kh¶ n¨ng chèng nhiÔu tèt. B¸o hiÖu nhanh chãng vµ râ rµng mäi tr­êng hîp sù cè cña hÖ thèng. Kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña c¸c hÖ thèng kh¸c ®­îc l¾p ®Æt chung hoÆc riªng rÏ. HÖ thèng kh«ng tª liÖt mét phÇn hay toµn bé do ch¸y g©y ra tr­íc khi ph¸t hiÖn ra ch¸y. + HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng bao gåm c¸c bé phËn sau: Trung t©m b¸o ch¸y. §Çu b¸o ch¸y tù ®éng. Hép nót b¸o ch¸y. Chu«ng b¸o ch¸y, c¸c bé phËn liªn kÕt vµ nguån ®iÖn. - §Çu b¸o ch¸y tù ®éng: C¸c ®Çu b¸o ch¸y khãi ®­îc bè trÝ t¹i hµnh lang, c¸c phßng lµm viÖc cña tÊt c¶ c¸c tÇng, ®Çu b¸o khãi sÏ ph¸t hiÖn chÝnh x¸c sù x¶y ra ch¸y ngay c¶ khi nã chØ lµ sù ch¸y ©m Ø. S¶n phÈm ban ®Çu cña sù ch¸y lµ khãi, chØ khi vô ch¸y x¶y ra lín míi ph¸t sinh nhiÖt ®é cao. Do vËy viÖc sö dông ®Çu b¸o ch¸y khãi sÏ ph¸t hiÖn sím nhÊt vô ch¸y x¶y ra. §Çu b¸o khãi ®­îc l¾p ®Æt s¸t trÇn nhµ. Th«ng sè kü thuËt + Thêi gian t¸c ®éng khi mËt ®é khãi cña m«i tr­êng tõ 15 ®Õn 20% trong kh«ng khÝ. + Tèc ®é giã cho phÐp t¹i chç ®Æt ®Çu b¸o kh«ng qu¸ 5m/gi©y. + §iÖn ¸p lµm viÖc: DC 15V-30V. + NhiÖt ®é lµm viÖc: -10ĢC ®Õn +550ĢC. + §é Èm kh«ng khÝ kh«ng lín h¬n 98%. + DiÖn tÝch b¶o vÖ tèt nhÊt kh«ng qu¸ 45m2. - §Çu b¸o nhiÖt ®­îc l¾p ®Æt sen kÏ víi c¸c ®Çu b¸o khãi. C¸c ®Çu b¸o ch¸y nhiÖt tù ®éng ®­îc l¾p ®Æt trªn trÇn nhµ. §Çu b¸o nhiÖt sÏ ph¸t hiÖn chÝnh x¸c sù x¶y ch¸y ngay, khi nhiÖt ®é t¨ng chóng sÏ nhËn tÝn hiÖu vµ truyÒn vÒ tñ trung t©m b¸o ch¸y, ®Çu b¸o nhiÖt ®­îc l¾p s¸t trÇn c¸ch t­êng 2,5m vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Çu b¸o < 5m. Th«ng sè kü thuËt : + §iÖn ¸p lµm viÖc: DC 12V-30V + Tèc ®é giã cho phÐp t¹i chç ®Æt ®Çu b¸o kh«ng qu¸ 5m/s. + §é Èm kh«ng khÝ kh«ng lín h¬n 98%. + NhiÖt ®é lµm viÖc: -10ĢC ®Õn +55ĢC. + DiÖn tÝch b¶o vÖ tèt nhÊt tõ 18 ®Õn 20 m2. 2. Hép nót Ên b¸o ch¸y khÈn cÊp. Hép nót Ên b¸o ch¸y khÈn cÊp ®­îc l¾p ®Æt trªn c¸c s¶nh cÇu thang, däc hµnh lang, nèi tho¸t n¹n, ë nh÷ng vÞ trÝ thuËn tiÖn ®Ó khi míi b¾t ®Çu x¶y ra ch¸y mµ c¸c ®Çu b¸o ch¸y ch­a ®ñ kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn (nh­ nhiÖt ®é cßn thÊp,...) con ng­êi ph¸t hiÖn ®­îc, cã thÓ t¸c ®éng ph¸t b¸o t×nh tr¹ng ho¶ ho¹n. Hép nót ®­îc ®Æt c¸ch sµn tõ 1,2m. Hép nót Ên b¸o ch¸y cã thÓ l¾p ®Æt chung víi kªnh c¸c ®Çu b¸o ch¸y hoÆc riªng mét kªnh ®éc lËp. Th«ng sè kü thuËt : + C¸ch l¾p : ch×m, næi + §iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn lµm viÖc : 24VDC-30mA. + Kho¶ng nhiÖt ®é lµm viÖc : 10ĢC ¸ 50ĢC. + Khèi l­îng : 160gam 3. Chu«ng b¸o ch¸y. §­îc l¾p cïng víi nót Ên, ®Ìn vÞ trÝ t¹o thµnh mét tæ hîp b¸o ch¸y. Chu«ng b¸o ch¸y ®­îc ®Æt ë c¸c vÞ trÝ mµ sù céng h­ëng ©m häc lµ cao nhÊt vµ gÇn n¬i c¸c nh©n viªn lµm viÖc hoÆc sinh ho¹t, ®¶m b¶o khi ph¸t ra ©m thanh b¸o ®éng mµ mäi ng­êi trong c¬ quan cã thÓ nghe thÊy râ nhÊt. Th«ng sè kü thuËt: + §iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn lµm viÖc : 24 VDC/ 8mA + NhiÖt ®é lµm viÖc : -20ĢC ®Õn 60ĢC + Khèi l­îng : 450 gam 4. Tñ trung t©m b¸o ch¸y. Hai Trung t©m ®iÒu khiÓn ®­îc ®Æt ë phßng th­êng trùc t¹i tÇng 1 ë hai bªn kh¸ch s¹n. Khi xuÊt hiÖn ch¸y, c¸c ®Çu b¸o ph¸t hiÖn ra s¶n phÈm ch¸y lµ khãi vµ nhiÖt, tÝn hiÖu ch¸y ®­îc trung t©m ®iÒu khiÓn thÈm ®Þnh. NÕu kÕt thóc qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh mµ trung t©m vÉn nhËn ®­îc tÝn hiÖu th× hÖ thèng sÏ chuyÓn tõ tr¹ng th¸i gi¸m s¸t sang tr¹ng th¸i b¸o ®éng. Trung t©m hiÓn thÞ khu vùc x¶y ra ch¸y, tÝn hiÖu ©m thanh khi b¸o ch¸y vµ b¸o sù cè lµ kh¸c nhau. HÖ thèng cßn cã chøc n¨ng tù ®éng kiÓm tra c¸c tÝn hiÖu nhiÔu, lo¹i trõ c¸c b¸o ®éng nhÇm kh«ng mong muèn x¶y ra, b¸o ®éng c¸c lçi cña hÖ thèng nh­ mÊt nguån ®iÖn chÝnh, mÊt nguån ®iÖn dù phßng, ®øt d©y tÝn hiÖu. Ngoµi ra hÖ thèng cßn cã thÓ göi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn kh¸c theo yªu cÇu nh­ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng, hÖ thèng chØ dÉn lèi tho¸t n¹n. Nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng: Dïng hÖ thèng c¸c ®Çu b¸o khãi, nhiÖt hoÆc hép b¸o ch¸y khÈn cÊp ®Ó ph¸t hiÖn sím, chÝnh x¸c c¸c vô ch¸y chuyÓn thµnh c¸c tÝn hiÖu ®iÖn ®­a vÒ tñ trung t©m, th«ng b¸o ra loa, chu«ng, ®Ìn t×nh tr¹ng cã ch¸y vµ ®Þa chØ n¬i x¶y ch¸y, b¸o ®éng cho mäi ng­êi biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý khi cÇn thiÕt. 5. Bé phËn liªn kÕt, nguån ®iÖn vµ tiÕp ®Êt b¶o vÖ. - D©y dÉn tÝn hiÖu b¸o ch¸y: lµ lo¹i d©y lâi ®ång cã ®­êng kÝnh tõ 0.75mm trë lªn, cã kh¶ n¨ng chèng ch¸y vµ chèng nhiÔu tèt, cã d©y dù phßng. Toµn bé d©y dÉn ®­îc luån trong èng nhùa cøng vµ ch«n ngÇm trong t­êng, trÇn nhµ. - Nguån ®iÖn vµ tiÕp ®Êt b¶o vÖ: HÖ thèng b¸o ch¸y sö dông m¹ng ®iÖn th«ng dông 220V/50-60Hz. Ngoµi ra cßn cã nguån ¾c quy dù phßng 24VDC ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña toµn bé hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng trong thêi gian 24 giê khi ®iÖn l­íi bÞ sù cè hoÆc trong tr­êng hîp bÞ ng¾t hÖ thèng ®iÖn bÞ v« hiÖu ho¸, hÖ thèng b¸o ch¸y bÞ ng¾t. Trung t©m b¸o ch¸y ®­îc ®Êu nèi víi thiÕt bÞ tiÕp ®Êt phï hîp víi yªu cÇu cña khu vùc ®Æt thiÕt bÞ. 6. HÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y v¸ch t­êng. * Yªu cÇu kü thuËt hÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y v¸ch t­êng. Cung cÊp n­íc ch÷a ch¸y ®ñ l­u l­îng vµ ¸p lùc cÇn thiÕt. §­êng kÝnh cuén vßi vµ khíp nèi ph¶i hîp nhÊt trong c«ng tr×nh. Sè l­îng n­íc phun ®Õn mçi ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o theo qui ®Þnh. VËn hµnh, sö dông ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn vµ ®Æc biÖt lµ tin cËy víi viÖc sö dông nhanh chãng, dÔ thÝch nghi. * Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ hÖ thèng: - Häng n­íc ch÷a ch¸y: Do ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh vµ qui ®Þnh cña tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 2622-1995. Mçi tÇng ®­îc l¾p ®Æt 3 häng n­íc ch÷a ch¸y ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ gÇn cÇu thang vµ hµnh lang kü thuËt thuËn tiÖn thao t¸c sö dông khi xÈy ra ch¸y. L­u l­îng n­íc ch÷a ch¸y tÝnh cho mçi häng Q=2,5l/s. ¸p lùc ch÷a ch¸y ®¶m b¶o tia n­íc ®Æc 6m tÝnh tõ miÖng l¨ng. - §­êng èng cÊp n­íc ch÷a ch¸y: Toµn bé èng n­íc ch÷a ch¸y ®­îc sö dông èng thÐp m¹ kÏm chÞu ¸p lùc. §o¹n ®­êng èng nèi tõ bÓ hót n­íc tíi m¸y b¬m n­íc ®­îc sö dông lo¹i èng cã ®­êng kÝnh D100, ®Ó ®¶m b¶o ®­îc l­u l­îng n­íc ch÷a ch¸y khi x¶y ra ch¸y. Tõ m¸y b¬m, n­íc ®­îc ®­a vµo m¹ng cña ®­êng cÊp n­íc ch÷a ch¸y bªn trong nhµ b»ng ®­êng èng D100. PhÇn èng ®øng cña toµ nhµ ®­îc chia lµm 2 trôc dïng ®­êng kÝnh èng D80 vµ ®­îc ®Æt song song víi cét bª t«ng cña khung chÞu lùc hoÆc ®i phÝa bªn trong hép kü thuËt, hoÆc ®i bªn ngoµi t­êng ®­a häng vßi qua t­êng vµo trong nhµ ®¶m b¶o ®óng chØ tiªu kü thuËt vµ chÊt l­îng cña c«ng tr×nh, hÖ thèng èng sÏ kh«ng bÞ biÕn d¹ng do c¸c biÕn ®éng c¬ häc cña toµ nhµ. C¸c häng n­íc ch÷a ch¸y ®­îc l¾p ®Æt t¹i chiÕu nghØ cÇu thang c¸ch sµn 1,25m. Mçi häng n­íc ch÷a ch¸y bao gåm van kho¸ D50mm. L¨ng phun cã ®­êng kÝnh ®Çu phun D13 mm vµ mét cuén vßi ch÷a ch¸y D51mm dµi 20m. Khi l¾p ®Æt xong thö víi ¸p suÊt 14kg/ cm2. - Hép b¶o qu¶n l¨ng vßi: Hép b¶o qu¶n l¨ng vßi ®­îc l¾p ®Æt kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi mü quan vµ viÖc sö dông cña c«ng tr×nh. KÝch th­íc cña hép vßi 600 x 500 x 180mm, mÇu s¬n: ®á, c¸nh tñ b»ng kÝnh tr¾ng cã ghi: Tñ ®ùng ph­¬ng tiÖn PCCC. - HÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng: Cã chøc n¨ng bËt t¾t m¸y b¬m theo ¸p lùc thay ®æi trªn ®­êng èng gåm cã: Mét tñ ®iÒu khiÓn b¬m bï, Mét tñ ®iÒu khiÓn b¬m ®iÖn cã c¸p tÝn hiÖu nèi víi phßng ®iÒu khiÓn chèng ch¸y. B¬m sinh ho¹t kÕt hîp b¬m ch÷a ch¸y. Gåm cã 1 b¬m lµm viÖc vµ 1 b¬m dù phßng. B¬m lµm viÖc ch¹y ®iÖn, b¬m dù phßng ch¹y dÇu DIEZEN ®Ò phßng sù cè mÊt ®iÖn. C¸c ®ång hå ®o ¸p suÊt, c¸c c«ng t¾c ¸p suÊt. C¸c b¬m cho hÖ thèng sÏ ph¶i hoµn toµn tù ®éng khi vËn hµnh vµ ngay khi chóng khëi ®éng, mét tÝn hiÖu sÏ ®­îc truyÒn ®Õn bé phËn kiÓm so¸t trong phßng trùc kü thuËt (An ninh - PCCC). ViÖc khëi ®éng vµ t¾t m¸y tù ®éng th«ng qua c¸c c«ng t¾c ¸p suÊt. Khi ¸p suÊt n­íc trong hÖ thèng tôt xuèng d­íi møc cµi ®Æt tr­íc (Th­êng chän 90% gi¸ trÞ ¸p suÊt lµm viÖc), th× c«ng t¾c ¸p suÊt sÏ ®iÒu khiÓn khëi ®éng b¬m bï ¸p suÊt (Jockey pump). Cho ®Õn khi ¸p suÊt trong èng ®¹t ®­îc gi¸ trÞ lµm viÖc. Khi ¸p suÊt trong ®­êng èng ®¹t ®­îc gi¸ trÞ ¸p suÊt lµm viÖc c«ng t¾c ¸p suÊt t¸c ®éng vµ ®iÒu khiÓn dïng b¬m. Mét R¬le khèng chÕ thêi gian ch¹y ®­îc g¾n vµo hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Ó b¬m bï kh«ng bÞ khëi ®éng liªn tôc. Trong tr­êng hîp ch÷a ch¸y do l­u l­îng ch÷a ch¸y lín h¬n l­u l­îng b¬m bï nªn ¸p suÊt tiÕp tôc gi¶m cho tíi khi c«ng t¾c ¸p suÊt thø 2 t¸c ®éng (Th­êng chän ¸p suÊt cña hÖ thèng tôt xuèng cßn 80% so víi møc ¸p suÊt lµm viÖc) ®iÒu khiÓn khëi ®éng m¸y b¬m chÝnh, ¸p suÊt trong hÖ thèng nhanh chãng t¨ng lªn vµ m¸y b¬m bï ¸p suÊt sÏ dïng. M¸y b¬m chÝnh tiÕp tôc ho¹t ®éng cho ®Õn khi ch÷a ch¸y xong. Trong tr­êng hîp ¸p suÊt tiÕp tôc gi¶m (Do m¸y b¬m chÝnh kh«ng ho¹t ®éng hoÆc l­u l­îng n­íc ch÷a ch¸y qu¸ lín), c«ng t¾c thø 3 t¸c ®éng vµ sÏ khëi ®éng m¸y b¬m dù phßng. §Ó dïng cã thÓ t¾t b»ng tay tõ tñ ®iÒu khiÓn ë tr¹m b¬m hoÆc ng¾t hÖ thèng tù ®éng b»ng c¸c c«ng t¾c ¸p suÊt khèng chÕ ¸p suÊt cùc ®¹i. §Ó æn ®Þnh ¸p suÊt trong hÖ thèng cã sö dông b×nh æn ¸p. - Häng cÊp n­íc tõ xe ch÷a ch¸y: PhÝa bªn ngoµi c«ng tr×nh ®­îc l¾p 1 häng hót n­íc dïng cho xe ch÷a ch¸y tõ bÓ n­íc ch÷a ch¸y vµ 1 häng chê tiÕp n­íc tõ xe ch÷a ch¸y D65 t¹i c«ng tr×nh. Trong tr­êng hîp m¸y b¬m cña hÖ thèng ch÷a ch¸y kh«ng ho¹t ®éng ®­îc, xe ch÷a ch¸y cña lùc l­îng chuyªn nghiÖp chØ cÇn ®ç bªn c¹nh toµ nhµ, hót n­íc tõ bÓ vµ b¬m vµo hÖ thèng ®Ó sö dông c¸c häng n­íc v¸ch t­êng ®Ó ch÷a ch¸y còng nh­ cÊp n­íc cho hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng. 7. HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng b×nh ch÷a ch¸y. Ngoµi hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng vµ ch÷a ch¸y b»ng n­íc ¸p lùc, Toµ nhµ cÇn ®­îc l¾p ®Æt c¸c b×nh ch÷a ch¸y s¸ch tay b»ng bét ABC, khÝ CO2, c¸c b×nh ch÷a ch¸y bè trÝ ph©n t¸n t¹i c¸c lèi tho¸t n¹n vµ nh÷ng n¬i cÇn thiÕt, ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó dËp t¾t c¸c ®¸m ch¸y ë giai ®o¹n ®Çu míi ph¸t sinh, thÝch hîp víi tÊt c¶ c¸c nhãm ch¸y cña toµ nhµ. 8. HÖ thèng ®Ìn chØ dÉn tho¸t n¹n vµ ®Ìn sù cè. HÖ thèng ®Ìn chØ dÉn tho¸t n¹n vµ ®Ìn sù cè lµ bé phËn cña hÖ thèng PCCC, ph¶i ®¶m b¶o chØ dÉn cho mäi ng­êi trong toµ nhµ tho¸t ra ngoµi an toµn,nhanh nhÊt trong tr­êng hîp cã ch¸y ngay c¶ trong tr­êng hîp mÊt ®iÖn. §Ìn EXIT vµ ®Ìn sù cè sö dông ®iÖn 220V ®Çu vµo b»ng nguån ®iÖn ­u tiªn, cã ¾c qui dù phßng b¶o ®¶m khi mÊt ®iÖn l­íi tù ®éng chuyÓn tr¹ng th¸i xoay chiÒu sang chÕ ®é ¾c qui. §Ìn EXIT lo¹i mét mÆt l¾p ë cöa ra vµo, lo¹i hai mÆt cã mòi tªn chØ h­íng tho¸t, l¾p t¹i hµnh lang, cÇu thang lªn xuèng. Ch­¬ng IV c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn I. HiÖn tr¹ng khu ®Êt vµ ph­¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng Trªn khu ®Êt lµ khu nhµ cÊp IV ®· cò, viÖc ph¸ dì, gi¶i phãng mÆt b»ng kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do c«ng tr×nh n»m trong néi thµnh nªn khi ph¸ dì, gi¶i phãng mÆt b»ng cÇn l­u ý ®Õn viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng ®« thÞ, ®Æc biÖt cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh vµo ban ®ªm. Khi tiÕn hµnh ph¸ dì c«ng tr×nh hiÖn cã trªn khu ®Êt x©y dùng cÇn thiÕt ph¶i lËp hµng rµo che ch¾n chèng bôi xung quanh c«ng tr×nh, ®¶m b¶o an toµn cho c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. PhÕ th¶i sau khi ph¸ dì ph¶i ®­îc vËn chuyÓn ra khái c«ng tr×nh, do c«ng tr×nh n»m trong néi thµnh nªn viÖc vËn chuyÓn cÇn ®­îc tiÕn hµnh vµo ban ®ªn theo giê quy ®Þnh cña thµnh phè. II. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc * ý ®å vÒ t¹o h×nh kiÕn tróc: Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè quy ho¹ch, tÝnh chÊt vµ c¬ cÊu chøc n¨ng ho¹t ®éng cïng nh÷ng dù b¸o vÒ ph¸t triÓn l©u dµi, vÒ bè côc kh«ng gian kiÕn tróc nh»m ®Æt hiÖu qu¶ cao vÒ sö dông vµ thÈm mü th«ng qua kh«ng gian më, kÝch th­íc lín ®Ó t¹o sù c¬ ®éng, linh ho¹t ®¸p øng nhu cÇu hiÖn t¹i còng nh­ vÒ t­¬ng lai ph¸t triÓn sau nµy. Khai th¸c c¸c ®Æc tÝnh t­¬ng ph¶n trong ph©n vÞ kiÕn tróc vµ vËt liÖu hoµn thiÖn kÕt hîp trong c«ng tr×nh. H×nh khèi kiÕn tróc ®¬n gi¶n, c¸ch xö lý thiªn vÒ m¶ng khèi lín, t¹o nªn sù ®¬n gi¶n nhÑ nhµng, ®ång thêi sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu hiÖn ®¹i ®Ó t¹o dùng kh«ng gian míi, phï hîp víi xu thÕ chung cña c¸c toµ nhµ hiÖn nay. * Gi¶i ph¸p mÆt ®øng: MÆt ®øng c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ theo c¸c khèi ph©n vÞ ®øng vµ ph©n vÞ ngang, khèi ban c«ng cña c¸c tÇng víi ®­êng nÐt ®¬n gi¶n uèn cong phÝa tr­íc mÆt tiÒn kÕt hîp víi lan can kÝnh t¹o h×nh thøc kiÕn tróc hiÖn ®¹i. PhÇn s¶nh thang chÝnh phÝa tr­íc èp ®¸ tù nhiªn cïng víi m¶ng kÝnh lín t¹o vÎ sang träng lÞch sù còng nh­ t¹o sù t­¬ng ph¶n m¹nh nh»m nhÊn m¹nh kh«ng gian tiÒn s¶nh. * HÖ thèng giao th«ng: HÖ thèng giao th«ng trôc ®øng cã bè trÝ thang m¸y vµ thang bé lµm lâi cøng cña c«ng tr×nh. Dù kiÕn ®Æt 3 thang m¸y vµ 2 thang bé, c¸c vËt liÖu sö dông trong thang sö dông vËt liÖu chèng ch¸y. HÖ thèng giao th«ng ngang cña khèi phßng ngñ lµ hÖ thèng hµnh lang gi÷a. ¸nh s¸ng ®­îc lÊy vµo c¸c phßng th«ng qua hai ®Çu håi vµ hÖ thèng cöa sæ trong c¸c phßng. * Gi¶i ph¸p bè trÝ mÆt b»ng c¸c tÇng: + TÇng hÇm: TÇng hÇm ®­îc dù kiÕn ®Ó bè trÝ n¬i ®Ó xe vµ c¸c h¹ng môc kü thuËt phôc vô cho toµn nhµ. Lèi vµo tÇng hÇm ®­îc thiÕt kÕ hîp lý ®¶m b¶o xe ra, vµo ®­îc thuËn tiÖn. Cèt tÇng hÇm so víi cèt hÌ bªn ngoµi c«ng tr×nh ©m 2,1m, kh«ng gian bªn d­íi tÇng hÇm ®¶m b¶o th«ng thuû lµ 3,0 m. + TÇng 1: Bao gåm: Khu s¶nh chÝnh, lÔ t©n réng, hiÖn ®¹i tiÕp nhËn vµ xö lý th«ng tin. Khu vùc thang m¸y tiÕp nhËn vµ vËn chuyÓn hµng lªn c¸c tÇng. Kh«ng gian kinh doanh cã thÓ thay ®æi mét c¸ch linh ho¹t. + TÇng 2: Gåm kh«ng gian nhµ hµng, quÇy bar, kh«ng gian gi¶i lao cho thùc kh¸ch. Ngoµi ra cßn cã mét héi tr­êng lín víi søc chøa 600 chç ngåi dïng ®Ó héi nghÞ, tæ chøc c¸c dÞch vô c­íi hái… + TÇng 3, 4, 5, 6, 7: Mçi tÇng gåm 6 phßng VIP vµ 12 phßng nghØ h¹ng 1 vµ h¹ng 2. Mçi phßng ®Òu cã ®Çy ®ñ tiÖn nghi, vÖ sinh khÐp kÝn. + TÇng 8: Lµ kh«ng gian linh ho¹t dµnh cho thùc kh¸ch uèng cµ phª, ¨n nhanh vµ tËn h­ëng vÎ ®Ñp cña thµnh phè tõ trªn cao. * VËt liÖu hoµn thiÖn: MÆt ®øng c«ng tr×nh ph¶i cã mÇu s¾c hµi hoµ víi c¶nh quan vµ kiÕn tróc tæng thÓ, phï hîp víi c«ng n¨ng sö dông. V× vËy vËt liÖu sö dông ®­îc c©n nh¾c vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ sö dông. VËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh chñ yÕu sö dông vËt liÖu cao cÊp trong n­íc s¶n xuÊt nh­: ®¸ Granite tù nhiªn, trÇn th¹ch cao, cöa kÝnh, gç, v¸ch kÝnh khæ lín, kÝnh an toµn cho nhµ cao tÇng, g¹ch l¸t sµn… III. Ph­¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng §Ó tæ chøc qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh cã thÓ dù kiÕn ph­¬ng ¸n vµ s¬ ®å tæ chøc nh­ sau: IV. kÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n Dù ¸n ®­îc thùc hiÖn trong trong 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: 2 n¨m. Giai ®o¹n 2: 1 n¨m (b¾t ®Çu tõ n¨m thø 6 tÝnh tõ n¨m thø nhÊt cña qu¸ tr×nh ®Çu t­). KÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n ®­îc dù kiÕn nh­ sau: + Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­: - Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh: th¸ng 04/2007. - Tho¶ thuËn cÊp ®iÖn, n­íc, m«i tr­êng…: th¸ng 5/2007. - LËp dù ¸n ®Çu t­ + thiÕt kÕ c¬ së: th¸ng 6/2007. - ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së + dù ¸n ®Çu t­: th¸ng 7/2007. - Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: th¸ng 8/2007. + Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t­: - ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, lËp tæng dù to¸n: 9/2007. - ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ thi c«ng, tæng dù to¸n: 10/2007. - Phª duyÖt b¶n vÏ thi c«ng, tæng dù to¸n: 10/2007. - Xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng: 11/2007. - LËp hå s¬ mêi thÇu vµ xÐt thÇu: 12/2007. - Khëi c«ng c«ng tr×nh: dù kiÕn th¸ng 01/2008. V. h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn Dù ¸n. VI. ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng 1. Môc tiªu. - X¸c ®Þnh râ t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng. - LËp kÕ ho¹ch ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p lµm gi¶m thiÓu t¸c ®éng tiªu cùc cña dù ¸n x©y dùng ®Õn m«i tr­êng khu vùc. - Cung cấp c¸c th«ng tin khoa häc lµm c¬ së cho c¸c c¬ quan qu¶n lý m«i tr­êng trong viÖc gi¸m s¸t vµ qu¶n lý m«i tr­êng cña Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel khi ®i vµo ho¹t ®éng. 2. C¸c c¨n cø ph¸p lý ®Ó ®¸nh gi¸. - LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; - Th«ng t­ sè 08/2006/TT-BTNMT ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vÒ viÖc H­íng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng chiÕn l­îc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i tr­êng. - V¨n b¶n sè 2249/BXD-KHCN cña Bé X©y dùng ban hµnh ngµy 26/12/1998 vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn ChØ thÞ 36-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng trong ngµnh x©y dùng. - Qui ®Þnh qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§ - BYT ngµy 27/8/1999 cña Bé Y tÕ. - NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 18/10/1994 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn thùc hiÖn luËt b¶o vÖ m«i tr­êng - H­íng dÉn lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng ®èi víi c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng sè 10/2000/TT-BXD ngµy 08/08/2000 cña Bé x©y dùng 3. C¸c tiªu chuÈn m«i tr­êng ViÖt Nam ®­îc sö dông ®Ó so s¸nh, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m«i tr­êng: + TCVN 5938-1995 - Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh. + TCVN 5939-1995 - Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña bôi vµ c¸c chÊt v« c¬ trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp. + TCVN 5949 -1998 - Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp tiÕng ån trong khu vùc c«ng céng vµ d©n c­. + TCVN 7381 - 2004 - Lß ®èt chÊt th¶i r¾n y tÕ - Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thÈm ®Þnh. + Tiªu chuÈn vÖ sinh n­íc ¨n uèng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1329/2002/ BYT-Q§ ngµy 18/4/2002 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ. 4. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng 4.1. Trong giai ®o¹n x©y dùng dù ¸n Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh x©y dùng dù ¸n, cã thÓ cã c¸c t¸c ®éng sau: T¸c ®éng tíi m«i tr­êng: - Bôi sinh ra trong qu¸ tr×nh san lÊp mÆt b»ng vµ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu phôc vô c«ng t¸c x©y dùng - TiÕng ån rung do c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ thi c«ng c¬ giíi g©y ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng - PhÕ th¶i x©y dùng (g¹ch vì, bao b× xi m¨ng...) - R¸c th¶i cña c«ng nh©n x©y dùng T¸c ®éng tíi c«ng nh©n thi c«ng x©y dùng: - §iÒu kiÖn thêi tiÕt, c­êng ®é lao ®éng cã thÓ g©y mÖt mái ¶nh h­ëng tíi søc kháe cña c«ng nh©n - C¸c nguån cã kh¶ n¨ng ch¸y næ nh­ x¨ng dÇu, vËt liÖu.. cã thÓ g©y ra háa ho¹n - HÖ thèng ®iÖn t¹m thêi cung cÊp cho c¸c m¸y mãc thi c«ng cã thÓ xû ra sù cè 4.2. Trong giai ®o¹n dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng T¸c ®éng tíi m«i tr­êng n­íc, khÝ: - N­íc th¶i tõ c¸c khu dÞch vô khi th¶i vµo m«i tr­êng - KhÝ th¶i tõ c¸c nguån r¸c cña kh¸ch s¹n T¸c ®éng kh¸c: - T¸c ®éng vÒ kinh tÕ x· héi: mang tÝnh tÝch cùc, gãp phÇn t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc th«ng qua c¸c kho¶n thuÕ - T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng - Gãp phÇn vµo viÖc phôc vô tèt du kh¸ch cña Thµnh phè5.Gi¶i ph¸p sö lý c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng. 5.1. Trong giai ®o¹n x©y dùng. §Ó kh¾c phôc c¸c t¸c ®éng tíi m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh thi c«ng, doanh nghiÖp cã c¸c biÖn ph¸p sau: - ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn, c¬ giíi hãa c¸c thao t¸c vµ qu¸ tr×nh thi c«ng - Tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng khi lËp kÕ ho¹ch tæ chøc thi c«ng, bè trÝ m¸y mãc hîp lý, cã biÖn ph¸p phßng ngõa tai n¹n lao ®éng, hÖ thèng phßng chèng ch¸y næ, chèng sÐt, bè trÝ kho b·i, l¸n tr¹i phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng - Tæ chøc häc tËp kiÓm tra néi quy an toµn lao ®éng, trang bÞ cho c«ng nh©n ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng - Ph©n luång ph­¬ng tiÖn vËn t¶i trªn mÆt b»ng thi c«ng - Bè trÝ ng­êi, ph­¬ng tiÖn thu gom r¸c, t­íi n­íc chèng bôi - §¬n vÞ cã kÕ ho¹ch thi c«ng hîp lý h¹n chÕ tiÕng ån vµo giê cao ®iÓm - §¬n vÞ thi c«ng ph¶i ký hîp ®ång víi ®¬n vÞ qu¶n lý m«i tr­êng ®Ó cã biÖn ph¸p di chuyÓn phÕ th¶i x©y dùng 5.2. Trong giai ®o¹n dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. - N­íc th¶i sinh ho¹t ®­îc thu gom tËp trung vµ sö lý sinh häc ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn cña Bé y tÕ tr­íc khi x¶ vµo hÖ thèng tho¸t n­íc chung - Bè trÝ m¹ng l­íi phßng chèng ch¸y næ hîp lý ngay tõ giai ®o¹n thiÕt kÕ x©y dùng - Tæ chøc giao th«ng néi bé vµ bè côc kh«ng gian kiÕn tróc ®¶m b¶o c¸c kho¶ng c¸ch an toµn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho viÖc ch÷a ch¸y khi cã sù cè x¶y ra - L¾p ®Æt hÖ thèng chèng sÐt cho mçi vÞ trÝ thÝch hîp - C¸c hÖ thèng thu l«i, thu tÜnh ®iÖn theo c«ng nghÖ míi nh»m ®¹t ®é an toµn cao C¸c yÕu tè kh¸c: - Ng­êi lao ®éng ®­îc ký H§L§ víi doanh nghiÖp cã quyÒn lîi ®­îc h­ëng ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é BHXH, BHYT.. do nhµ n­íc ban hµnh, ®­îc khen th­ëng hîp lý vµ cã chÕ ®é ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é - Doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng luËt lao ®éng víi ng­êi lao ®éng, trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô lao ®éng vµ b¶o hé lao ®éng cho ng­êi lao ®éng - Doanh nghiÖp x©y dùng theo ®óng thiÕt kÕ ®­îc phª duyÖt nh»m gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng 6. Ph­¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ míi. - Danh môc c¸c ph­¬ng ph¸p sö dông trong b¸o c¸o míi: + Ph­¬ng ph¸p thèng kª: Thu thËp c¸c sè liÖu khÝ t­îng, thuû v¨n, sè liÖu kinh tÕ - x· héi cña khu vùc thùc hiÖn dù ¸n. + Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kiÓm tra: LÊy mÉu ngoµi hiÖn tr­êng vµ ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm theo c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ thiÕt bÞ ®o kiÓm ®­îc quy ®Þnh trong c¸c Tiªu chuÈn vµ c¸c Quy ®Þnh cña ViÖt Nam vÒ ph©n tÝch m«i tr­êng + Ph­¬ng ph¸p danh môc ®iÒu kiÖn m«i tr­êng: LiÖt kª c¸c nh©n tè m«i tr­êng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña dù ¸n. + Ph­¬ng ph¸p ma trËn m«i tr­êng: phèi hîp, liÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n vµ liÖt kª c¸c nh©n tè m«i tr­êng cã thÓ bÞ t¸c ®éng bëi c¸c ho¹t ®éng trªn. + Ph­¬ng ph¸p so s¸nh: Dïng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é « nhiÔm trªn c¬ së së s¸nh víi c¸c Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr­êng. 7. Néi dung c«ng viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng. - Kh¶o s¸t thu thËp tµi liÖu, sè liÖu vÒ t×nh h×nh kinh tÕ-x· héi khu vùc dù ¸n - §iÒu tra, thu thËp tµi liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn - Kh¶o s¸t, ®o ®¹c c¸c th«ng sè m«i tr­êng khu vùc dù ¸n + §o ®¹c hiÖn tr¹ng m«i tr­êng khÝ + HiÖn tr¹ng m«i tr­êng n­íc mÆt, n­íc ngÇm, n­íc th¶i. - §¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng + Nguån g©y t¸c ®éng + §èi t­îng, qui m« cña dù ¸n + §¸nh gi¸ t¸c ®éng trong giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng dù ¸n vµ giai ®o¹n dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng - BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu, phßng ngõa vµ øng phã víi sù cè m«i tr­êng - Cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng - C¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr­êng, ch­¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr­êng Ch­¬ng V tµi chÝnh cña dù ¸n I. tæng møc ®Çu t­ Tæng møc ®Çu t­: 85.657.224.000 ®ång. Trong ®ã: Vèn ®Çu t­ cña dù ¸n 1 Chi phÝ x©y l¾p 63.272.600.000 ®ång 2 Chi phÝ thiÕt bÞ 15.818.150.000 ®ång 3 Chi phÝ kh¸c 6.556.473.934 ®ång Tæng céng 85.657.224.000 ®ång II. X¸c ®Þnh nguån vèn ®Çu t­ C«ng tr×nh Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel ®­îc x©y dùng b»ng nguån vèn tù cã, vèn vay vµ c¸c nguån vèn kh¸c. III. Kh¸i to¸n 1. C¨n cø x¸c ®Þnh kh¸i to¸n vèn ®Çu t­: - Khèi l­îng chñ yÕu c¸c c«ng t¸c x©y l¾p c¬ b¶n x¸c ®Þnh theo hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel do C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn V­¬ng Long – Chi nh¸nh Hµ Néi lËp. - §¬n gi¸ sè 77/2006/Q§ - UBND ngµy 01/12/2006 cña UBND tØnh B¾c Giang. PhÇn x©y dùng. - §¬n gi¸ sè 78/2006/Q§ - UBND ngµy 01/12/2006 cña UBND tØnh B¾c Giang. PhÇn kh¶o s¸t. - §¬n gi¸ sè 79/2006/Q§ - UBND ngµy 01/12/2006 cña UBND tØnh B¾c Giang. PhÇn l¾p ®Æt. - Th«ng t­ sè 04/2005/TT-BXD ngµy 01/04/2005 cña Bé x©y dùng vÒ viÖc h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. - QuyÕt ®Þnh sè 11/2005/Q§-BXD ngµy 15/4/2005 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. - QuyÕt ®Þnh sè 10/2005/Q§-BXD ngµy 15/4/2005 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Gi¸ trÞ kh¸i to¸n vèn ®Çu t­: 85.657.224.000 ®ång. IV. PH¢N TÝCH C¸C hiÖu qu¶ TµI CHÝNH cña dù ¸n 1. Vèn vµ nguån vèn: 1.1. Thµnh phÇn vèn ®Çu t­: Vèn ®Çu t­ cña dù ¸n 1 Chi phÝ x©y l¾p 63.272.600.000 ®ång 2 Chi phÝ thiÕt bÞ 15.818.150.000 ®ång 3 Chi phÝ kh¸c 6.556.473.934 ®ång Tæng céng 85.657.224.000 ®ång 1.2. TiÕn ®é chi phÝ vèn: C¨n cø vµo tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. 1.3. Nguån vèn: C«ng tr×nh ®­îc x©y dùng b»ng nguån vèn tù cã, vèn vay vµ c¸c nguån vèn kh¸c. - Vèn tù cã 20.000.000.000 ® (Hai m­¬i tû ®ång) chiÕm 23,5% tæng møc ®Çu t­, dïng ®Ó chuÈn bÞ ®Çu t­, gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng, mua s¾m thiÕt bÞ… vµ cßn dïng lµm quü dù phßng. - Dù kiÕn huy ®éng 76,5% vèn ®Çu t­ tõ c¸c nguån: + Tõ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp: 26,5% + Tõ c¸c nguån vèn vay vµ c¸c nguån vèn kh¸c: 50%. 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Çu t­ trªn ph­¬ng diÖn tµi chÝnh: 2.1. Doanh thu vµ chi phÝ: 2.1.1. Ph­¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n: C¸c mÆt ho¹t ®éng cã thÓ ®em l¹i doanh thu cho dù ¸n lµ: - Doanh thu tõ dÞch vô thuª phßng. - Doanh thu tõ dÞch vô Nhµ hµng, Bar. - Doanh thu tõ dÞch vô viÔn th«ng. - Doanh thu tõ dÞch vô giÆt lµ vµ c¸c dÞch vô kh¸c. 2.1.2. Kh¶ n¨ng khai th¸c: Sau khi ®iÒu tra vµ nghiªn cøu: - T×nh h×nh cung øng c¸c dÞch vô cho thuª phßng vµ c¸c dÞch vô kh¸c cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c trªn ®Þa bµn vµ nhu cÇu thÞ tr­êng trong vµi n¨m tíi. - C¸c møc gi¸ tham kh¶o cho thuª / phßng / ngµy ®ªm trªn thÞ tr­êng thµnh phè B¾c Giang. - C¸c mÆt ho¹t ®éng cã sinh lêi cña Dù ¸n nh­ ®· nªu trªn. - §Æc ®iÓm riªng vµ qui m« hiÖn ®¹i cña c«ng tr×nh. Cho thÊy: - C«ng tr×nh cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng th­êng xuyªn, møc gi¸ cho thuª cã thÓ ®¹t cao h¬n c¸c møc gi¸ hiÖn nay ®ang ®­îc ¸p dông, tuy nhiªn ®Ó l­êng tr­íc c¸c rñi ro, trong dù ¸n tÝnh to¸n kh¶ n¨ng l¾p kÝn mÆt b»ng th­êng xuyªn ®¹t: N¨m thø 3, 4: ®¹t 55%, 65%, 75% tïy thuéc vµo lo¹i phßng lµ phßng ®Æc biÖt, phßng h¹ng 1 hay phßng h¹ng 2. N¨m thø 5: ®¹t 65%, 75%, 85% tïy thuéc vµo lo¹i phßng. N¨m thø 6 trë ®i: ®¹t 70%, 80%, 90% tïy thuéc lo¹i phßng. 2.1.3. Gi¸ cho thuª: - §¬n gi¸ thuª phßng: 700.000, 350.000, 320.000 ®ång/phßng/ngµy ®ªm tïy thuéc phßng lµ phßng ®Æc biÖt, phßng lo¹i 1 hay phßng lo¹i 2. - Doanh thu tõ dÞch vô Nhµ hµng, Bar: TÝnh b»ng 15% doanh thu phßng. - Doanh thu tõ dÞch vô viÔn th«ng: TÝnh b»ng 2% doanh thu phßng. - Doanh thu tõ dÞch vô giÆt lµ: TÝnh b»ng 1% doanh thu phßng. - C¸c dÞch vô kh¸c: TÝnh b»ng 5% doanh thu phßng. 2.1.4. TÝnh to¸n chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m: C¸c chi phÝ mµ C«ng ty ph¶i chi tr¶ hµng n¨m bao gåm: - Chi phÝ phôc vô Nhµ hµng, Bar: tÝnh b»ng 30% doanh thu tõ dÞch vô Nhµ hµng, Bar. - Chi phÝ phôc vô phßng: tÝnh b»ng 20% doanh thu tõ dÞch vô thuª phßng. - Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh: tÝnh b»ng 2% doanh thu. - Chi phÝ qu¶n c¸o tiÕp thÞ, dÞch vô kh¸ch hµng: tÝnh b»ng 2% doanh thu. - Chi phÝ b¶o d­ìng söa ch÷a nhá hµng n¨m: tÝnh b»ng 2% doanh thu. - Chi phÝ n­íc, ®iÖn + ®iÖn tho¹i ®iÒu hµnh c«ng tr×nh: tÝnh b»ng 5% doanh thu. - Chi phÝ l­¬ng vµ b¶o hiÓm cho bé phËn ®iÒu hµnh phôc vô vËn hµnh c«ng tr×nh 5% doanh thu. - Chi phÝ kh¸c: tÝnh b»ng 0,5% doanh thu. 2.2. C¸c chÕ ®é tµi chÝnh: 2.2.1. KhÊu hao vµ gi¸ trÞ thanh lÝ c«ng tr×nh: - §Ó nhanh hoµn vèn, c«ng tr×nh ®­îc khÊu hao nh­ sau: + Gi¸ trÞ x©y dùng: khÊu hao 30 n¨m. + Gi¸ trÞ thiÕt bÞ: khÊu hao 5 n¨m. 2.2.2. C¸c chÕ ®é nghÜa vô víi Nhµ n­íc: - C¨n cø theo luËt thÕ GTGT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 28% lîi nhuËn chÞu thuÕ. 2.3. Ph©n tÝch tµi chÝnh: 2.3.1. Thêi h¹n tÝnh to¸n: 68 n¨m. 2.3.2. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh: - Thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n lµ 10 n¨m 7 th¸ng 29 ngµy. - NPV = 12.029.053.900 > 0. Dù ¸n ®¸ng gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi. - IRR = 15,16%/n¨m > R = 13,2%/n¨m. (R lµ l·i suÊt vay vèn tèi thiÓu chÊp nhËn ®­îc). Dù ¸n ®¸ng gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi. V. hiÖu qu¶ x· héi cña dù ¸n Dù ¸n x©y dùng Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel sÏ gãp phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña TØnh. Dù ¸n hoµn thµnh sÏ ®ãng gãp cho thµnh phè mét c«ng tr×nh cã quy m« vµ h×nh d¸ng kiÕn tróc hµi hoµ trong tæng thÓ kiÕn tróc khu vùc vµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ t¹i thµnh phè B¾c Giang. Ch­¬ng VI kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Chñ tr­¬ng ®Çu t­ x©y dùng Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel lµ hÕt søc cÇn thiÕt, thÓ hiÖn viÖc thùc thi mét chÝnh s¸ch, mét h­íng ®i ®óng ®¾n cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông sÏ ®¸p øng ®­îc mét phÇn diÖn tÝch phßng ngñ cho kh¸ch du lÞch ®ang cßn thiÕu trªn ®Þa bµn Thµnh phè B¾c Giang. KÝnh mong c¸c Së, Ban, Ngµnh quan t©m ®Ó Dù ¸n ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian sím nhÊt. RÊt mong c¸c ngµnh liªn quan nh­, Së Tµi nguyªn m«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt, Së x©y dùng, Së Tµi chÝnh vËt gi¸, c¸c c¬ quan, c¸c ban ngµnh chøc n¨ng cña thµnh phè B¾c Giang nhiÖt t×nh gióp ®ì chóng t«i thùc hiÖn dù ¸n theo ®óng tiÕn ®é ®Ò ra./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Hà Nội Prince Hotel.DOC
Luận văn liên quan