Dự án kinh doanh: Thành lập Công ty TOP OF AR

MỤC LỤC Trang Phần I: Khỏi quỏt dự ỏn 1 Chương I: Xuất phát điểm ý tưởng 1 Chương II: Phân tích thị trường 2 1. Thị trường 2 2. Chiến lược kinh doanh 3 3. Tổ chức và nhõn sự 4 4. Những nguy cơ và rủi ro 4 5. Chỡa khoỏ thành cụng 5 Chương III: Mô tả dự án 6 A. Qui mụ dự ỏn 6 B. Mụ tả sản phẩm 6 I. Cỏc loại sản phẩm của cụng ty 6 1. Sản phẩm Pop & Rock shirt 6 2. Áo Sprort shirt 7 3. Sản phẩm Love shirt 8 4. Sản phẩm Cartoon shirt 8 II. Mỏy in ỏo 9 III. Vấn đề bản quyền 9 IV. Đăng ký nhón hiệu 9 C. Các bên đối tác 10 Phần II: Kế hoạch kinh doanh 11 Chương I: Nghĩa vụ pháp lý 11 1. Vấn đề sở hữu 11 2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động 11 3. Quỹ lương dự kiến hàng năm 14 4. Chỡa khoỏ nhõn sự 14 Chương II: Phân tích Marketing 16 1. Ngành kinh doanh 116 2. Tớnh cạnh tranh 18 3. Lựa chọn thị trường mục tiêu 20 4. Phõn tớch SWOT 21 Chương III: Chiến lược kinh doanh 25 1. Chiến lược cấp công ty 25 2. Marketing Mix 26 3.Tài chính Marketing 30 Chương IV: Kế hoạch tài chính 32 Phần III: Kế hoạch hành động 34 Chương I: Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện 34 I. Giai đoạn I 34 II. Giai đoạn II 36 III. Giai đoạn III 37 Chương II: Xây dựng giá thành và giá bán 38 Phần IV: Tự đành giá 39 I. Tớnh khả thi của dự ỏn 39 II. Tớnh sỏng tạo 39 Phần V: Lời kết 42

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2348 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dự án kinh doanh: Thành lập Công ty TOP OF AR, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
biÕt vÒ s©u vÒ ngµnh thêi trang. 1 Phã gi¸m ®èc - Qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ë mçi miÒn. - Trùc tiÕp ®iÒu phô tr¸ch, ®iÒu hµnh c¸c phßng ban - LËp b¸o c¸o th­êng kú theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. - §Ò xuÊt c¸c chiÕn l­îc kinh doanh vµ Marketing. - Cã chuyªn m«n qu¶n lý vµ kü n¨ng l·nh ®¹o cao. - Cã tÇm nh×n chiÕn l­îc vµ hiÓu biÕt x· héi réng. - Cã kü n¨ng vÒ ngo¹i ng÷, tin häc, x· héi. - HiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc kinh doanh. 2 Phßng s¶n xuÊt - Qu¶n lý trùc tiÕp ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Trùc tiÕp phô tr¸ch khu s¶n xuÊt. - Hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm. - B¸o c¸o c«ng viÖc s¶n xuÊt th­êng kú. - ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña hai phã gi¸m ®èc. - Cã chuyªn m«n cao vÒ kü thuËt s¶n xuÊt - Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt. - Nhanh nhÑn, ho¹t b¸t, cã kh¶ n¨ng quan hÖ tèt. - HiÓu biÕt s©u s¾c vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 4 Phßng Marketing - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp tõ gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc - Ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc kinh doanh. - LËp kÕ ho¹ch Marketing. - Tæ chøc vµ triÓn khai kÕ ho¹ch Marketing. - Cã chuyªn m«n cao vµ kinh nghiÖm vÒ Marketing. - Cã c¸c kü n¨ng ph©n tÝch tæng hîp. - Cã tÇm nh×n vµ ®é nh¹y c¶m víi thÞ tr­êng. - N¨ng ®éng, s¸ng t¹o. 4 Phßng tµi chÝnh - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. - §iÒu phèi c¸c nguån tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng cña Top of Art. - Qu¶n lý hå s¬ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o th­êng kú. - Thi hµnh c¸c nghÜa vô tµi chÝnh. Am hiÓu ho¹t ®éng tµi chÝnh – kÕ to¸n. - Cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp. - Trung thùc. - Cã kh¶ n¨ng giao dÞch ®èi ngo¹i. 2 Nhµ t¹o mèt - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña phßng s¶n xuÊt. - Chuyªn tr¸ch vÒ nhiÖm vô t¹o ra c¸c kiÓu mÉu míi cho c«ng ty. - Hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm. - Cã kü n¨ng cao vÒ lÜnh vùc s¸ng t¹o mèt míi. - Am hiÓu vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc cao. 4 C«ng nh©n s¶n xuÊt - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña phßng s¶n xuÊt, vµ c¸c cè vÊn kü thuËt. -Thùc hiÖn trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. - Cã kü n¨ng cao vÒ nghiÖp vô s¶n xuÊt. - Cã tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn ®ång ®éi trong c«ng viÖc. - Trung thùc. 20 Phßng kinh doanh - ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc. - Thùc hiÖn viÖc triÓn khai ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Gi¸m s¸t c«ng viÖc kinh doanh cña c¸c cña hµng, ®¹i lý. - B¸o c¸o c«ng viÖc kinh doanh vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Cã chuyªn m«n cao vµ kinh nghiÖm vÒ c«ng viÖc kinh doanh. - Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp víi kh¸ch hµng, thÊu hiÓu t©m lý cña kh¸ch hµng. - Nh¹y c¶m víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. - N¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. 6 Nh©n viªn b¸n hµng - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý trùc tiÕp cña phßng kinh doanh. - Thùc hiÖn c«ng viÖc giao s¶n phÈm ®Õn tËn tay kh¸ch hµng. - N¾m b¾t nh÷ng th«ng tin tõ kh¸ch hµng. - Cã ngo¹i h×nh ®Ñp. - Am hiÓu vÒ nghiÖp vô b¸n hµng. - Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt. - Nhanh nhÑn - Trung thùc. 12 Quü l­¬ng dù kiÕn hµng n¨m. §¬n vÞ: triÖu ®ång Nh©n viªn Sè l­îng L­¬ng mét ng­êi/th¸ng L­¬ng c¶ n¨m Nh©n viªn qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc 1 2 5 3.5 60 84 Nh©n viªn Tr­ëng phßng Marketing Nh©n viªn Marketing Tr­ëng phßng s¶n xuÊt Nh©n viªn phßng s¶n xuÊt Tr­ëng phßng kinh doanh Nh©n viªn kinh doanh Phßng Tµi ChÝnh 1 3 1 3 1 5 3 3 2 2.5 2 3 2 1.5 36 72 30 72 36 120 54 Nh©n viªn t¸c nghiÖp Nhµ t¹o mèt C«ng nh©n thùc hiÖn Nh©n viªn b¸n hµng B¶o vÖ 4 20 12 6 1.5 1 1 0.8 72 240 144 57.6 Tæng sè 62 1077.6 4.Ch×a kho¸ nh©n sù: 4.1. N¨ng lùc: Kh«ng cã hÖ thèng qu¶n trÞ nµo cã thÓ thay thÕ hay bï ®¾p ®­îc sù thiÕu thèn lùc l­îng nh©n viªn giái. XuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng cña ngµnh lµ dÞch vô ¨n uèng, sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña Top of Art ®ång nghÜa víi chÊt l­îng s¶n phÈm vµ sù phôc vô kh¸ch hµng. Bëi vËy, lùc l­îng nh©n sù cña Top of Art buéc ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng vµng, n¨ng ®éng, quan hÖ, øng xö tèt. 4.2. Tinh thÇn ®ång ®éi: Trong kinh doanh mét tæng thÓ bao giê còng lín m¹nh h¬n nhiÒu so víi tæng sè c¸c c¸ nh©n riªng lÎ. Do ®Æc tr­ng cña ngµnh dÞch vô kinh doanh, nªn c«ng viÖc kinh doanh hÇu hÕt ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo nhãm, bëi vËy tinh thÇn ®ång ®éi l¹i cµng ®­îc ®Ò cao ë Top of Art. 4.3. ThÊm nhuÇn khÈu hiÖu “Kh¸ch hµng lu«n lu«n ®óng”: Mçi thµnh viªn cña Natural Style ®Òu hiÓu r»ng: kh¸ch hµng ®Õn Top of Art kh«ng ph¶i lµ ®Ó mua c¸c s¶n phÈm hay sö dông dÞch vô cña c«ng ty, mµ hä ®Õn lµ ®Ó mua sù tho¶ m·n vÒ nhu cÇu, mua sù hµi lßng, tho¶i m¸i. Bëi vËy, mçi thµnh viªn cña Top of Art , dï trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo còng ph¶i lu«n lu«n thÊm nhuÇn khÈu hiÖu: “kh¸ch hµng lu«n lu«n ®óng”. ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch nh©n viªn: Sau khi uy tÝn vµ h×nh ¶nh Top of Art ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, c«ng viÖc kinh doanh b¾t ®Çu cã lîi nhuËn æn ®Þnh. §Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn ®äi ngò nh©n viªn vµ g¾n chÆt lîi Ých cña hä víi lîi Ých cña c«ng ty, Top of Art quyÕt ®Þnh ph¸t hµnh cæ phiÕu néi bé ( mçi cæ phiÕu cã gi¸ trÞ 1 triÖu ®ång ). Nh©n viªn khi mua cæ phiÕu sÏ ®­îc h­ëng mét phÇn lîi nhuËn cña c«ng ty tÝnh theo tû lÖ cæ phiÕu. Khi ®ã, hä sÏ c¶m thÊy g¾n bã vµ cã tr¸ch nhiÖm víi Top of Art h¬n, theo ®ã, hiÖu qu¶ lµm viÖc còng sÏ t¨ng lªn râ rÖt. Ch­¬ng II: Ph©n tÝch Marketing 1. Ngµnh kinh doanh 1.1. Ngµnh kinh doanh vµ thÞ tr­êng Trong ngµnh kinh doanh thêi trang, yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng chÝnh lµ sù ®éc ®¸o, hîp thêi. NÕu s¶n phÈm ®éc ®¸o sÏ cã tÝnh c¹nh tranh rÊt cao trªn thÞ tr­êng vµ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh ban ®Çu cho s¶n phÈm ®ã. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng, c¸c h·ng thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt thêi trang rÊt nhiÒu nh­ May 10, Haroximex, Foci, May nhµ BÌ, Hoµng TÊn, ... ®Òu lµ c¸c h·ng næi tiÕng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm còng kh¸ cao, gi¸ thµnh hîp lý. Tuy nhiªn c¸c h·ng nµy ®Òu ch­a ®¸p øng ®­îc mét m¶ng cña thÞ tr­êng hiÖn nay cßn rÊt míi mÎ nh­ng ®Çy tiÒm n¨ng lµ thêi trang g¾n liÒn víi tªn tuæi cña nh÷ng ng­êi næi tiÕng. Nhu cÇu vÒ mÆc lµ kh¸ æn ®Þnh. Cho dï thu nhËp cã gi¶m th× nhu cÇu nµy còng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. §Æc biÖt trong t×nh h×nh hiÖn nay, khi ®êi sèng ng­êi d©n ViÖt Nam ®ang ngµy cµng t¨ng th× nhu cÇu tinh thÇn l¹i cµng ®­îc quan t©m ®Õn. Ca nh¹c vµ thÓ thao cã thÓ ®­îc coi lµ hai mãn ¨n tinh thÇn quan träng nhÊt cña giíi trÎ. T©m lý cña hä lµ muèn kh¼ng ®Þnh chÝnh m×nh. V× vËy mÆc trªn ng­êi mét chiÕc ¸o cã ¶nh thÇn t­îng cña m×nh cã lÏ sÏ lµ mét niÒm tù hµo cña hä. MÆc dï, thÞ tr­êng b©y giê còng cã b¸n mét sè lo¹i ¸o cã h×nh nh©n vËt næi tiÕng, tuy nhiªn sè l­îng b¸n ra cßn qu¸ h¹n chÕ (v× ®ã th­êng lµ nh÷ng chiÕc ¸o nhËp tõ n­íc ngoµi), h¬n n÷a mÉu m· cña chóng còng kh«ng ®Ñp vµ còng ch¼ng ®a d¹ng, gi¸ c¶ l¹i rÊt ®¾t (th­êng h¬n 100 ngh×n mét c¸i). Ngoµi ra trªn thÞ tr­êng hiÖn nay, cã rÊt nhiÒu n¬i nhËn in ¸o. NhiÒu b¹n trÎ còng ®· ®Õn ®©y ®Ó in . Tuy nhiªn, do sù manh món trong s¶n xuÊt, gi¸ thµnh ®Ó in mét chiÕc ¸o kh«ng ph¶i lµ rÎ. H¬n n÷a, ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao, c¸c c«ng ty nµy chØ nhËn in ¸o víi sè l­îng lín. VËy nh÷ng ng­êi chØ muèn cã mét c¸i th× sao ? H¬n n÷a logo ph¶i thiÕt kÕ nh­ thÕ nµo ®Ó mang tÝnh chuyªn nghiÖp? KiÓu d¸ng ¸o cã phï hîp víi thÈm mü ng­êi tiªu dïng ? §ã chÝnh lµ nh÷ng c©u hái mµ thÞ tr­êng hiÖn nay ch­a gi¶i quyÕt triÖt ®Ó ®­îc. 1.2. Xu h­íng ph¸t triÓn ngµnh ë ViÖt Nam Cã 4 yÕu tè t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh sö dông c¸c s¶n phÈm thêi trang Møc thu nhËp cña gia ®×nh hoÆc c¸ nh©n còng nh­ % vÒ chi tiªu cho may mÆc trªn thu nhËp. ThÞ hiÕu cña c¸ nh©n kh¸ch hµng. Uy tÝn nh·n hiÖu cña s¶n phÈm c«ng ty thêi trang. So s¸nh c¸c yÕu tè: gi¸ c¶, sù ®éc ®¸o cña s¶n phÈm ,chÊt l­îng dÞch vô tr­íc vµ sau b¸n hµng. HiÖn nay, thÞ tr­êng thêi trang ViÖt Nam kh¸ ph¸t triÓn nh­ng ch­a tíi møc b·o hßa. NhiÒu c«ng ty l©u ®êi nh­ May 10, May nhµ BÌ ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, mét sè c«ng ty míi nh­ Canifa do s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng míi l¹, hîp mèt nªn vÉn t×m ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng. V× vËy c«ng ty Top of Art víi dßng s¶n phÈm ¸o ph«ng cã in h×nh nh÷ng ng­êi næi tiÕng ®éc ®¸o víi kiÓu d¸ng thêi trang vµ chiÕn l­îc kinh doanh hiÖu qu¶, phï hîp víi mét c«ng ty nhá míi gia nhËp ngµnh hi väng sÏ thu ®­îc lîi nhuËn tèi ­u. 1.3. Xu h­íng cña thÞ tr­êng DÞch vô ®i kÌm s¶n phÈm: HiÖn nay, dÞch vô ®i kÌm theo s¶n phÈm cña c¸c h·ng thêi trang cßn rÊt Ýt . §ã lµ do sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thêi trang ch­a thùc sù khèc liÖt. ChÝnh v× vËy, víi nh÷ng dÞch vô ®éc ®¸o cña m×nh, Top of Art lu«n tù tin vµo tÝnh c¹nh tranh cña nh÷ng s¶n phÈm Tû träng c¸c s¶n phÈm míi: xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu nh÷ng s¶n phÈm míi víi kiÓu d¸ng l¹ m¾t. ChÊt l­îng s¶n phÈm còng ngµy cµng n©ng cao. Tuy nhiªn, gi¸ c¶ s¶n phÈm còng theo ®ã mµ t¨ng cao. - Quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh doanh thêi trang: c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thêi trang ngµy cµng ý thøc ®­îc nhu cÇu ngµy cµng ®­îc n©ng cao cña ®¹i bé phËn kh¸ch hµng. Hä hiÓu ®­îc r»ng kh¸ch hµng ngµy cµng khã tÝnh vµ v× vËy chÊt l­îng phôc vô ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, n©ng cao. _-ThÞ hiÕu cña kh¸ch hµng: ngµy cµng ®­îc n©ng cao. C¸c s¶n phÈm thêi trang hiÖn nay kh«ng cßn ®­îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c s¶n phÈm chØ ®Ó mÆc , mµ nã cßn ph¶i t«n lªn vÎ ®Ñp cña ng­êi sö dông nã . Hay nãi c¸ch kh¸c, chiÕc ¸o b©y giê kh«ng nh÷ng ph¶i cã chÊt l­îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý mµ cßn ph¶i ®éc ®¸o. Mét chiÕc ¸o sÏ cã gi¸ trÞ t¨ng lªn rÊt nhiÒu nÕu kiÓu d¸ng hay logo in trªn ®ã ®éc ®¸o vµ sè l­îng cña nã b¸n trªn thÞ tr­êng lµ rÊt Ýt ( ng­êi mua nã sÏ kh«ng sî bÞ "®ông hµng"). §øng tr­íc nh÷ng xu h­íng nh­ vËy, Top of Art quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn mét ng¸ch cña thÞ tr­êng thêi trang lµ ¸o cã in h×nh c¸c nh©n vËt næi tiÕng, kÌm theo nh÷ng dÞch vô nhÊt ®Þnh cho ng­êi tiªu dïng. §©y lµ mét c¬ héi kinh doanh míi, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ thu ®­îc lîi nhuËn tèi ­u 2. T×nh h×nh c¹nh tranh. MÆc dï thÞ tr­êng may mÆc ë ViÖt Nam ch­a ph¶i lµ b·o hßa nh­ng søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng kh¸ lín. Tuy nhiªn, ®Æc ®iÓm cña thêi trang ViÖt Nam lµ Ýt bÞ thêi trang n­íc ngoµi c¹nh tranh. §iÒu ®ã chøng tá thêi trang ViÖt Nam ®· cã chç ®øng riªng trªn tr­êng quèc tÕ. B­íc vµo thÞ tr­êng c¹nh tranh víi t­ c¸ch lµ mét c«ng ty hoµn toµn míi, Top of Art cÇn ph¶i hiÓu râ vÒ nh÷ng ®èi thñ cña m×nh, cã nh­ vËy míi "tr¨m trËn tr¨m th¾ng". V× vËy, ph©n tÝch vÒ nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña ®èi thñ lµ mét viÖc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®Ó c«ng ty cã thÓ v¹ch ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng ®óng ®¾n nhÊt cho m×nh. B¶ng ph©n TÝch nh·n hiÖu c¹nh tranh Tªn c«ng ty Lîi thÕ H¹n chÕ §¸nh gi¸ 1. Hanoximex Gi¸ s¶n phÈm thÊp, chÊt l­îng s¶n phÈm còng kh¸ tèt KiÓu d¸ng s¶n phÈm xÊu, kh«ng ®éc ®¸o, - Kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng cã møc thu nhËp trung b×nh, song cã xu h­íng gi¶m do møc sèng ng­êi d©n ngµy cµng cao 2. PT 2000, Nino Max,DG... - S¶n phÈm ®éc ®¸o. - Sè l­îng s¶n phÈm mçi lo¹i th­êng Ýt, phï hîp víi t©m lý "sî ®ông hµng" cña ng­êi tiªu dïng - Gi¸ thµnh cao - KiÓu d¸ng mét sè s¶n phÈm kh«ng ®éc ®¸o nh­ ng­êi ta t­ëng - Dßng s¶n phÈm nµy cã lîi thÕ c¹nh tranh cao v× ®éc ®¸o, tuy nhiªn gi¸ thµnh qu¸ cao nªn s¶n phÈm chØ thÝch hîp víi tÇng líp nh©n d©n cã thu nhËp cao. 3. FOCI - ChÊt l­îng tèt - Gi¸ c¶ b×nh d©n - Phï hîp cho tÇng líp nh©n d©n cã thu nhËp trung b×nh - Cã kh¸ nhiÒu s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng ®Ñp - D¸ng ¸o n÷ xÊu - Kh«ng cã s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho tÇng líp nh©n d©n cã thu nhËp cao - Kh«ng cã ¸o thÓ thao. - C«ng ty nµy cã lîi thÕ c¹nh tranh kh¸ cao, sÏ lµ ®èi thñ chÝnh cña Top of Art trong thêi gian tíi 4. Hoµng TÊn - Gi¸ c¶ b×nh d©n, phï hîp víi tÇng líp nh©n d©n cã thu nhËp trung b×nh - ChÊt liÖu kh¸ tèt - MÉu m· kh«ng ®Ñp - KiÓu d¸ng ®¬n ®iÖu - Lµ mét ®èi thñ c¹nh tranh kh¸ lín cña c«ng ty. Tuy nhiªn, vÒ sù ®éc ®¸o th× Hoµng TÊn kh«ng ph¶i lµ mét ®èi thñ ®¸ng ng¹i Dù ®o¸n trong vßng 3 n¨m tíi c¸c ®èi thñ sÏ: T¨ng c­êng ®Çu t­, qu¶ng b¸ nh·n hiÖu. N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô tr­íc vµ sau b¸n hµng. §a d¹ng s¶n phÈm, nhÊt lµ dßng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. §©y lµ nh÷ng ®iÓm Top of Art rÊt l­u t©m vµ sÏ cã chiÕn l­îc, ®èi s¸ch phï hîp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh. 3. Lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu. Kh¸ch hµng môc tiªu: cña Top of Art sÏ lµ c¸c kh¸ch hµng cã ®é tuæi tõ 5 ®Õn 35. §©y lµ nhãm kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ may mÆc t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cao h¬n so víi c¸c nhãm tuæi kh¸c. Hä rÊt nh¹y c¶m víi chÊt l­îng s¶n phÈm, ham sö dông s¶n phÈm míi. §Æc biÖt, nhu cÇu vÒ ca nh¹c, thÓ thao ë løa tuæi nµy lµ rÊt m¹nh mÏ. Hä s½n sµng bá tiÒn ra ®Ó s­u tÇm nh÷ng ®å vËt cã liªn quan tíi thÇn t­îng cña m×nh ThÞ tr­êng môc tiªu: Trong thêi gian ®Çu thÞ tr­êng môc tiªu cña Top of Art lµ Hµ Néi vµ Tp. Hå ChÝ Minh. Lý do lùa chän: §©y lµ hai thµnh phè cã sè d©n trong ®é tuæi lao ®éng lín nhÊt trong c¶ n­íc nªn nhu cÇu vÒ thêi trang vµ ®å l­u niÖm lµ rÊt lín. §Æc biÖt ë thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ th¸nh ®Þa cña ca nh¹c ViÖt Nam. HÇu hÕt c¸c ca sÜ næi tiÕng ®Òu tô tËp ë ®©y. Ng­êi d©n Hå ChÝ Minh còng cã thãi quen tiªu dïng kh¸ cao. V× vËy, ®©y sÏ lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cña c«ng ty trong nh÷ng buæi ®Çu tham gia vµo thÞ tr­êng. Hai thµnh phè nµy cã møc sèng cao nªn cã kh¶ n¨ng tiªu thô sè l­îng lín s¶n phÈm. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Top of Art tËp trung vµo hai chÊt liÖu chñ yÕu, cã tÝnh thêi vô lµ chÊt liÖu ph«ng ( mïa hÌ) vµ chÊt liÖu dÖt kim (mïa ®«ng). Tuy nhiªn, mçi lo¹i chÊt liÖu ®Òu ®­îc c«ng ty ph©n ®Þnh ra thµnh ba møc gi¸: Møc gi¸ thÊp: dµnh cho nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp. S¶n phÈm thuéc lo¹i nµy sÏ ®­îc tiªu thô lín ë c¸c vïng ngo¹i « vµ c¸c tØnh kh¸c. Møc gi¸ trung b×nh: dµnh cho ng­êi cã thu nhËp trung b×nh. S¶n phÈm thuéc lo¹i nµy sÏ ®­îc tiªu thô ë hÇu hÕt c¸c n¬i trªn toµn quèc, sÏ cã sè l­îng tiªu thô lín nhÊt trong ba lo¹i møc gi¸. Møc gi¸ cao: dµnh cho ng­êi cã thu nhËp cao. S¶n phÈm thuéc lo¹i nµy sÏ ®­îc tiªu thô ë c¸c thµnh phè lín, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng tr­êng häc mµ häc sinh cã ®iÒu kiÖn t­¬ng ®èi cao. §©y sÏ lµ s¶n phÈm ®em l¹i cho c«ng ty nhiÒu lîi nhuËn nhÊt. Ph©n tÝch dung l­îng thÞ tr­êng Khi më réng qui m« thÞ tr­êng ra toµn quèc, c«ng ty còng cÇn quan t©m ®Õn dung l­îng thÞ tr­êng trªn c¶ n­íc: N¨m 2005 (theo sè liÖu cña tæng côc thèng kª) (®¬n vÞ : ngh×n ng­êi) Løa tuæi tõ 5 - 9 : 6.859 Løa tuæi tõ 10 - 14 : 8.713 Løa tuæi tõ 15-19: 9.074.7 Løa tuæi tõ 20-24 : 8.347,1 Løa tuæi tõ 25 - 29 : 7.084.1 Løa tuæi tõ 30 - 34 : 6.517,8 Nh­ vËy, khi më réng qui m« ra c¶ n­íc th× sè l­îng kh¸ch hµng môc tiªu cña Top of Art (n¨m 2005) lµ : 6.859 + 8.713 + 9.074 + 8347 + 7084 + + 6517 = 46.896.1 (ngh×n ng­êi) (tøc lµ gÇn 47 triÖu ng­êi) 4.Ph©n tÝch SWOT. 4.1. §iÓm m¹nh: 4.1.1.§iÓm m¹nh cña Top of Art lµ chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm lu«n lu«n ®­îc ®¶m b¶o vÒ sù ®éc ®¸o, phong c¸ch trÎ trung hîp thêi trang. Vµ ®Æc biÖt sù kh¸c biÖt vÒ logo hoµn toµn míi l¹_®©y lµ n¨ng lùc c¹nh tranh m¹nh mÏ nhÊt cña Top of Art . §èi ngo¹i: Top of Art chñ tr­¬ng cñng cè mèi quan hÖ bÒn v÷ng víi kh¸ch hµng ®Ó hä trë thµnh kh¸ch hµng trung thµnh cña doanh nghiÖp. DÞch vô ®a d¹ng chÝnh lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty.C¸c kh¸ch hµng hiÖn t¹i cã thÓ ®­îc h­ëng lîi Ých tõ mét sè ­u tiªn vÒ dÞch vô vµ gi¸ c¶ th«ng qua chiÕn l­îc “l­u gi÷ kh¸ch hµng hiÖn t¹i” C¬ cÊu qu¶n lý Compact: Gän nhÑ vµ hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng ­u ®iÓm cña Top of Art . Nguyªn t¾c tèi gi¶m vÒ nh©n sù, chuyªn biÖt ho¸ vµ chuyªn m«n ho¸ c¸c phßng chøc n¨ng, gióp cho Top of Art lu«n ®¶m b¶o bé m¸y qu¶n lý vËn hµnh hiÖu qu¶. ViÖc sö dông c¸c nh©n viªn b¸n thêi gian trong thêi gian ®Çu, thay v× thuª thËt nhiÒu nh©n viªn chÝnh thøc sÏ gióp cho Top of Art qu¶n lý dÔ dµng, tiÕt kiÖm h¬n Kinh nghiÖm : §éi ngò kü thuËt viªn chuyªn nghiÖp, cã nhiÒu kinh nghiÖm, vµ hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ thêi trang, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ®éi ngò thiÕt kÕ mÉu chÝnh lµ ®iÓm m¹nh n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh cña Top of Art TÝnh ®éc ®¸o: c¸c s¶n phÈm cña Top of Art ®­îc s¶n xuÊt víi kiÓu d¸ng ®Ñp vµ logo ®éc ®¸o. §iÒu nµy ch­a mét c«ng ty thêi trang nµo cña ViÖt Nam cã thÓ thùc hiÖn triÖt ®Ó vµ ®ã còng lµ ®iÓm m¹nh cña Top of Art Lîi Ých x· héi: Top of Art sÏ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm lµm cho con ng­êi cã thÓ ®Ñp lªn. §Æc biÖt, c¸c s¶n phÈm sÏ mang l¹i cho ng­êi tiªu dïng nh÷ng gi¸ trÞ vÒ tinh thÇn. Khi ®­îc mÆc nh÷ng chiÕc ¸o cã ¶nh thÇn t­îng cña m×nh, hä sÏ c¶m thÊy tù hµo h¬n víi nh÷ng ng­êi xung quanh. H¬n n÷a, ®­îc ng¾m thÇn t­îng cña m×nh h»ng nµy còng lµ mét niÒm vui l¾m chø ! §­îc tháa m·n vÒ tinh thÇn sÏ gióp cho con ng­êi ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n. §Æc biÖt, s¶n phÈm c«ng ty còng sÏ gióp cho h×nh ¶nh cña c¸c nh©n vËt gÇn gòi h¬n víi ng­êi tiªu dïng. Ng­êi tiªn phong: ¸o cã in logo cña nh÷ng ng­êi næi tiÕng lµ s¶n phÈm ®éc ®¸o trªn thÞ tr­êng. MÆc dï trªn thÞ tr­êng cña ViÖt Nam cã xuÊt hiÖn nh÷ng s¶n phÈm nh­ vËy nh­ng cßn qu¸ Ýt (mÆc dï ®· nhËp ngo¹i kh¸ nhiÒu) khiÕn ng­êi tiªu dïng khã cã thÓ t×m thÊy ®­îc. H¬n n÷a, gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn qu¸ cao vµ còng ch­a ®a d¹ng vÒ mÉu m·. HÇu nh­ chØ cã nh÷ng gia ®×nh kh¸ gi¶ míi cã thÓ mua ®­îc. Lµ ng­êi tiªn phong trong lÜnh vùc nµy sÏ më ra cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ g©y dùng uy tÝn tõ ®ã thu ®­îc lîi nhuËn tèi ­u §iÓm yÕu. Uy tÝn: lµ doanh nghiÖp võa míi ra nhËp thÞ tr­êng, trong khi uy tÝn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña lÜnh vùc kinh doanh nµy. Sù lùa chän s¶n xuÊt s¶n phÈm rÊt míi l¹, võa ®em ®Õn cho doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi x©m nhËp thÞ tr­êng, ®ång thêi còng cã thÓ lµ rµo c¶n kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm cña Top of Art. §iÓm yÕu nµy sÏ ®­îc kh¾c phôc b»ng c¸ch t­ vÊn th«ng tin cho kh¸ch hµng miÔn phÝ t¹i mét sè ®iÓm kinh doanh cña Top of Art hay trªn trang Web cña c«ng ty (xem chi tiÕt phÇn Marketing ). KÌm theo ®ã lµ nh÷ng dÞch vô hÊp dÉn kh¸c sÏ gióp cho kh¸ch hµng dÇn tiÕp cËn víi c«ng ty.Theo thêi gian, ®iÓm yÕu nµy sÏ dÇn dÇn ®­îc kh¾c phôc. 4.2.2. Chi phÝ: Trong thêi gian ®Çu chi phÝ cho mçi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña Top of Art lµ cao h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh (cao h¬n kh«ng nhiÒu do trong thêi gian nµy, c«ng ty vÉn cßn ph¶i nhËn ¸o tõ c¸c c«ng ty kh¸c). Tuy nhiªn, sau khi æn ®Þnh vµ doanh nghiÖp ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng th× ®iÓm yÕu nµy sÏ kh«ng cßn n÷a. C¬ héi. Dßng s¶n phÈm míi cña Top of Art lÇn ®Çu tiªn cã mÆt trªn th× tr­êng, víi nh÷ng ®Æc tÝnh míi l¹, sÏ ®¸nh m¹nh vµo tÝnh hiÕu kú cña kh¸ch hµng, tõ ®ã thu hót ®­îc sù chó ý cña ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm ®· quen thuéc trªn thÞ tr­êng, Ýt nh÷ng ®Æc tÝnh v­ît tréi, do ®ã tÝnh míi vµ ®é hÊp dÉn kh«ng cao. §©y lµ c¬ héi ®Ó Top of Art ph¸t huy n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh. Th¸ch thøc. §e do¹ tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Trong t­¬ng lai, thÞ tr­êng míi vµ hÊp dÉn sÏ cã søc hót lín khiÕn c¹nh tranh trë nªn gay g¾t h¬n do c¸c ®èi thñ còng t×m c¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù. Th¸i ®é vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng: Tr­íc sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ bªn ngoµi, ®Ó l­u gi÷ thµnh c«ng nh÷ng kh¸ch hµng hiÖn t¹i, Top of Art sÏ ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch quan hÖ kh¸ch hµng th«ng qua viÖc ph¸t thÎ gi¶m gi¸, tÆng quµ....(xem chi tiÕt phÇn Marketing). Cßn víi nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, Top of Art sÏ l«i kÐo ®Õn víi m×nh th«ng qua chiÕn l­îc xóc tiÕn. 4.4.3. Th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c: Do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian vµ nguån lùc, sè liÖu thèng kª kh«ng thÓ cËp nhËt, nªn viÖc nhËn diÖn ®èi thñ c¹nh tranh, còng nh­ l­îng cÇu thÞ tr­êng kh«ng ®­îc chÝnh x¸c. NÕu sè liÖu qu¸ kh¸c xa so víi thùc tÕ th× Top of Art khi ra nhËp thÞ tr­êng sÏ kh«ng ®­îc thuËn lîi nh­ mong muèn Ch­¬ng III: ChiÕn l­îc kinh doanh ChiÕn l­îc cÊp c«ng ty. Top of Art lùa chän chiÕn l­îc tËp trung nh»m ®¶m b¶o tèi ®a chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®i kÌm nh»m tr¸nh sù ph©n t¸n vÒ vèn, nh©n lùc trong thêi gian ®Çu. C«ng ty sÏ tËp trung toµn bé søc m¹nh vµo viÖc hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn in ¸o , n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò c«ng nh©n, hiÖn ®¹i ho¸ qui tr×nh vËn hµnh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. Top of Art lùa chän chiÕn l­îc tËp trung nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®Æc biÖt chó ý tíi chÊt l­îng dÞch vô b¸n hµng vµ sau b¸n hµng. C«ng ty sÏ tËp trung vµo vßng trßn chÊt l­îng dÞch vô, nh»m ®¶m b¶o kh«ng ngõng cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh. Trong t­¬ng lai, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ ®­îc ®a d¹ng ho¸ vµ ngµy cµng c¶i tiÕn, bæ xung nh÷ng lo¹i lo¹i s¶n phÈm víi chÊt liÖu míi , Ngoµi ra, Top of Art cßn tËp trung x©y dùng vµ n©ng cao hÖ thèng qu¶n lý hiÖn ®¹i nh»m kiÓm so¸t tèt h¬n qu¸ tr×nh vËn hµnh; ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ tèi gi¶n chi phÝ ë nh÷ng kh©u hoÆc nh­ng c«ng ®o¹n thõa kh«ng cÇn thiÕt. LÜnh vùc tËp trung: Top of Art chñ yÕu tËp trung s¶n xuÊt thêi trang b»ng chÊt liÖu ph«ng vµ dÖt kim. Sau khi ®· thµnh th¹o trong lÜnh vùc nµy, c«ng ty sÏ nghiªn cøu ®Ó ®a d¹ng hãa s¶n phÈm vµ s¶n xuÊt trªn nh÷ng chÊt liÖu míi. Ngoµi ra, c¸c logo còng sÏ ®­îc ®a d¹ng hãa vµ thiÕt kÕ ngµy cµng chuyªn nghiÖp h¬n nh»m tháa m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ThÞ tr­êng tËp trung: Kh¸ch hµng cña Top of Art cã ®é tuæi tõ 5 - 35 tuæi tËp trung ë Hµ Néi vµ Tp Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n ®Çu (®©y lµ hai thÞ tr­êng cã møc tiªu thô lín nhÊt c¶ n­íc). Trong giai ®o¹n sau, khi ®· thµnh c«ng vµ b­íc ®Çu t¹o dùng ®­îc h×nh ¶nh, uy tÝn nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng, Top of Art sÏ më réng qui m« kinh doanh ra c¸c thµnh phè ®«ng d©n kh¸c: H¶i Phßng, HuÕ, §µ N½ng, Héi An, Qu¶ng Ninh.... Môc tiªu Marketing. X¸c lËp uy tÝn trªn thÞ tr­êng trë thµnh doanh nghiÖp ®Çu tiªn vµ dÉn ®Çu thÞ tr­êng trong lÜnh vùc kinh doanh cßn kh¸ míi mÎ t¹i ViÖt Nam. Gia t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn. Gia t¨ng thÞ phÇn vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kÝch thÝch kh¸ch hµng tiªu thô m¹nh mÏ h¬n. Qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu Top of Art g¾n liÒn víi nh÷ng lîi Ých tõ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty . 2. Marketing Mix 2.1. ChiÕn l­îc s¶n phÈm Víi c¸c s¶n phÈm hîp thêi trang, logo ®Æc biÖt chØ cã ë c¸c s¶n phÈm cña Top of Art lµ bÝ quyÕt thµnh c«ng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. B¶n th©n c¸c s¶n phÈm cña Top of Art víi chÊt l­îng cao, phong c¸ch phôc vô kh¸ch hµng tËn t×nh chu ®¸o lµ ph­¬ng ph¸p qu¶ng b¸ vµ l­u gi÷ h×nh ¶nh tèt nhÊt trong lßng kh¸ch hµng. ChiÕn l­îc gi¸. 2.2.1. §Þnh vÞ gi¸. NhËn thøc ®­îc r»ng thÞ tr­êng ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng rÊt nh¹y c¶m vÒ gi¸ c¶, c«ng ty Top of Art ®¶m b¶o r»ng c¸c s¶n phÈm lu«n lu«n ®­îc ®Þnh gi¸ ë møc hîp lý trªn c¬ së nghiªn cøu møc thu nhËp, còng nh­ møc phÇn tr¨m chi tiªu cho dÞch vô may mÆc cña nhãm kh¸ch hµng môc tiªu (tõ 5-35 tuæi). Víi chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý, Top of Art hy väng sÏ võa thu hót ®­îc kh¸ch hµng, võa ®¶m b¶o ®­îc doanh sè tèi ®a vµ lîi nhuËn tèi ­u. Nh»m thùc thi hiÖu qu¶ môc tiªu nãi trªn,Top of Art theo ®uæi chiÕn l­îc ®Þnh vÞ ®a nh·n hiÖu dùa trªn lîi Ých cña s¶n phÈm mµ c«ng ty sÏ cung cÊp cho nhãm kh¸ch hµng môc tiªu. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ gi¸ dùa trªn nhËn ®Þnh cña kh¸ch hµng Nhãm kh¸ch hµng môc tiªu (18-35 tuæi) Lîi Ých lý tÝnh Lîi Ých c¶m tÝnh §Þnh vÞ gi¸ - Nhãm thu nhËp thÊp. RÊt chó träng c¸c lîi Ých c¬ b¶n cña chÝnh s¶n phÈm. - Quan t©m Ýt ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ vÒ h×nh ¶nh, nh·n hiÖu. ChØ chÊp nhËn møc gi¸ thÊp vµ rÊt nh¹y c¶m vÒ sù thay ®æi gi¸ - Nhãm thu nhÊp trung b×nh - Quan t©m nh÷ng lîi Ých c¨n b¶n vµ cã nh÷ng nhu cÇu hîp tói tiÒn. -ChÊp nhËn nh÷ng nh·n hiÖu ®­îc ®a sè chÊp nhËn. -Quan t©m ®Õn h×nh ¶nh vµ nh·n hiÖu. -ChÊp nhËn møc gi¸ hîp lý. -Nhãm thu nhËp cao. - Nhu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm kh¾t khe vµ ®a d¹ng h¬n -Chó träng nh÷ng nh·n hiÖu cã h×nh ¶nh cao cÊp nh»m thÓ hiÖn c¸i t«i cña chÝnh m×nh. -S½n sµng chÊt nhËn møc gi¸ cao hay rÊt Ýt quan t©m tíi gi¸ c¶. §èi víi nhãm tuæi tõ 5 ®Õn 15 tuæi tuy ch­a cã thu nhËp, nh­ng hä cã thÓ tháa m·n nhu cÇu cña m×nh th«ng qua cha mÑ. Nhãm ®èi t­îng nµy ch­a cã nhËn thøc cao vÒ thÈm mü nh­ng ®Æc biÖt thÝch nh÷ng ®å vËt cã ¶nh thÇn t­îng cña m×nh (®Æc biÖt lµ trÎ em). §©y còng lµ nhãm ®èi t­îng tiÒm n¨ng cã thÓ cung cÊp lîi nhuËn cho c«ng ty Khi theo ®uæi chiÕn l­îc ®Þnh vÞ ®a nh·n hiÖu cña cïng mét dßng s¶n phÈm, Top of Art lu«n h­íng vµo môc tiªu hç trî lÉn nhau trong viÖc x©y dùng h×nh ¶nh nh·n hiÖu vµ ph¸t triÓn ph©n phèi. Trong nöa giai ®o¹n ®Çu, c¸c s¶n phÈm gi¸ thÊp gióp c«ng ty ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng ph©n phèi, mÆc dï chÝnh nh·n hiÖu ®ã kh«ng mang l¹i lîi nhuËn cao so víi c¸c nh·n hiÖu gi¸ trung b×nh hay gi¸ cao. C¸c s¶n phÈm ®­îc b¸n víi gi¸ thÊp sÏ nhanh chãng ®­îc giíi tiªu dïng b×nh d©n chÊp nhËn, tõ ®ã gióp Top of Art chiÕm lÜnh thÞ tr­êng hiÖu qu¶ h¬n. §ång thêi, trong viÖc x©y dùng h×nh ¶nh nh·n hiÖu, c«ng ty tËp trung qu¶ng c¸o cho mét nh·n hiÖu chÝnh sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cña c«ng ty. C¬ héi ph¸t triÓn s¶n phÈm. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ ®a gi¸ c¶, ®a nh·n hiÖu gióp c«ng ty nhËn râ vµ khai th¸c c¬ héi ph¸t triÓn cña s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm; trong ®ã mçi s¶n phÈm mang mét phong c¸ch riªng, lîi Ých vµ h×nh ¶nh phï hîp riªng cho tõng nhãm tiªu dïng môc tiªu. Toµn bé qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc ®Þnh vÞ ®a gi¸ c¶ dùa trªn ph©n tÝch thu nhËp, % chi tiªu vÒ ¨n uèng trªn thu nhËp, nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng sÏ gióp c«ng ty khai th¸c tèi ®a c¬ héi kinh doanh vµ c¸c c¬ héi n©ng cao n¨ng lùc còng nh­ lîi thÕ c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng. ChiÕn l­îc xóc tiÕn ( Promotion). §Ó xóc tiÕn thµnh c«ng, Top of Art theo ®uæi môc ®Ých lµm cho kh¸ch hµng biÕt m×nh, hiÓu m×nh, t¹o dùng h×nh ¶nh vÒ mét c«ng ty chuyªn kinh doanh thêi trang cã logo c¸c nh©n vËt næi tiÕng. Quan hÖ c«ng chóng (PR_Public Relation). - Top of Art sÏ thµnh lËp mét quü quan hÖ c«ng chóng ( trÝch ra tõ lîi nhuËn cña c«ng ty ) víi chi phÝ phï hîp mµ hiÖu qu¶ kinh doanh cao. C¸c kho¶n chi cña quü ®­îc sö dông ®Ó th­¬ng hiÖu cña s¶n phÈm xuÊt hiÖn trªn c¸c t¹p chÝ quen thuéc víi løa tuæi 5 - 35 nh­: b¸o Hoa häc trß, b¸o Sinh Viªn, b¸o Thêi trang trÎ, t¹p chÝ Tiªu dïng, b¸o thiÕu niªn .Th«ng qua c¸c bµi b¸o vÒ chiÕn l­îc kinh doanh vµ giíi thiÖu s¶n phÈm,cïng víi c¸c cuéc thi ®­îc tæ chøc hµng th¸ng vÒ thiÕt kÕ logo (gi¶i th­ëng hîp lÝ, nh­ng hiÖu qu¶ cao), Top of Art cã c¬ héi qu¶ng b¸ h×nh ¶nh vµ n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng. - Nh»m cñng cè quan hÖ m¹nh mÏ víi kh¸ch hµng, Top of Art sÏ tham gia tÝch cùc c¸c héi trî hµng tiªu dïng, héi trî thêi trang.... Kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ ®­îc tÆng lêi bµi h¸t vµ c¸c th«ng tin cã liªn quan tíi logo cña s¶n phÈm. Nh÷ng kh¸ch hµng mua s¶n phÈm víi sè l­îng lín hoÆc th­êng xuyªn mua sÏ ®­îc c«ng ty göi nh÷ng th«ng tin cËp nhËt nhÊt vÒ ca sÜ, ban nh¹c, hay cÇu thñ mµ kh¸ch hµng ®ã mua hµng th¸ng. Ngoµi ra, nh÷ng ho¹t ®éng khuyÕn m¹i nh­ tÆng CD, tÆng poster còng ®­îc c«ng ty tiÕn hµnh th­êng xuyªn. - ChÝnh s¸ch Marketing_quan hÖ sÏ ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó b»ng c¸ch tÊt c¶ nh©n viªn cña Top of Art ®Òu n¾m v÷ng chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh cña c«ng ty, nh»m gióp cñng cè h×nh ¶nh cña Top of Art mäi lóc, mäi n¬i. 2.3.2. Qu¶ng c¸o: - TËn dông triÖt ®Ó qu¶ng c¸o truyÒn miÖng, do c¶m gi¸c ®Æc biÖt khi sö dông s¶n phÈm , tÝnh ®éc ®¸o, tÝnh n¨ng v­ît tréi cña s¶n phÈm, gi¸ c¶, vµ tinh thÇn phôc cña Top of Art, nªn mét khi kh¸ch hµng ®· dïng s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c. - Qu¶ng c¸o t¹i c¸c héi chî triÓn l·m: héi trî hµng tiªu dïng, héi trî thêi trang,… - Qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet: Website giíi thiÖu gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty, còng nh­ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c vÒ c«ng ty, göi th­ giíi thiÖu ®Þa chØ Website tíi ng­êi tiªu dïng. Nh÷ng ng­êi tiªu dïng nÕu muèn nhËn th«ng tin vÒ thÇn t­îng cña m×nh mét c¸ch th­êng xuyªn cã thÓ ®Ó l¹i ®Þa chØ Email, Top of Art sÏ cËp nhËt th«ng tin theo th¸ng (kÌm theo c¶ poster). Kh«ng nh÷ng thÕ, trªn Website nµy, ng­êi tiªu dïng cã thÓ trao ®æi trùc tiÕp víi nh÷ng ng­êi qu¶n lý Website ®Ó nhËn ®­îc c¸c th«ng tin t­ vÊn cÇn thiÕt. Ngoµi ra c«ng ty cßn tham gia c¸c m¹ng th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong n­íc vµ quèc tÕ. - Qu¶ng c¸o trªn b¸o vµ t¹p chÝ: ( tªn c¸c b¸o vµ t¹p chÝ nh­ ®· nªu ë trªn). Trong nh÷ng th¸ng ®Çu, c«ng ty sÏ qu¶ng c¸o dån dËp trªn c¸c b¸o, tõ th¸ng thø 3 trë ®i sÏ gi¶m dÇn thêi l­îng vµ tÇn suÊt qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o, sau ®ã sÏ qu¶ng c¸o nh¾c l¹i trªn mét sè b¸o, t¹p chÝ quan träng ( c¸c b¸o, t¹p chÝ cã khèi l­îng ®éc gi¶ tuæi 5 - 35 lín: Thêi trang trÎ,b¸o hoa häc trß, b¸o sinh viªn, t¹p chÝ tiªu dïng, b¸o thiÕu niªn). Ngoµi ra, cã thÓ ®Ò nghÞ mét sè b¸o nh­: TiÒn phong, Tuæi trÎ c­êi, cho qu¶ng c¸o ngay trªn c¸c môc vui c­êi th× hiÖu qu¶ sÏ cao h¬n. - Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh: Qu¶ng c¸o trªn VTV3 tr­íc giê chiÕu phim ( phim hay cuèi tuÇn chñ nhËt), hoÆc tr­íc giê chiÕu c¸c ch­¬ng tr×nh nh­: GÆp nhau cuèi tuÇn, ChiÕc nãn kú diÖu. TÇn suÊt qu¶ng c¸o Ýt vµ chän thêi ®iÓm qu¶ng c¸o thÝch hîp ( thêi gian ®Çu x©m nhËp thÞ tr­êng, vµ nh÷ng thêi ®iÓm tung ra s¶n phÈm míi) ®Ó h¹n chÕ chi phÝ vµ khai th¸c tèi ®a hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o. KÞch b¶n qu¶ng c¸o s¶n phÈm (xem chi tiÕt phÇn Marketing theo chu kú sèng). C¸c h×nh thøc ph©n phèi: S¶n phÈm cña c«ng ty sÏ ®­îc b¸n réng r·i trªn c¸c cöa hµng thêi trang ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh Ngoµi ra, c«ng ty còng më 2 cöa hµng ®¹i diÖn ë Hµ Néi vµ Hå ChÝ Minh chñ yÕu lµ ®Ó giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm c«ng ty. ë ®©y sÏ cã ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô tÆng quµ, t­ vÊn cña c«ng ty Cung cÊp ®Õn tËn ®Þa ®iÓm kh¸ch hµng yªu cÇu trong néi thµnh phè, th«ng qua ®­êng d©y ®iÖn tho¹i vµ Website cña c«ng ty. MËt ®é ph©n phèi: C«ng ty lùa chän chiÕn l­îc ph©n phèi m¹nh do s¶n phÈm c«ng ty ph¶i chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c s¶n phÈm kh¸c trªn thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc ph©n phèi m¹nh sÏ gióp c«ng ty nhanh chãng tung s¶n phÈm ra víi khèi l­îng lín th«ng qua c¸c trung gian b¸n bu«n vµ c¸c ®¹i lý b¸n lÎ Qu¶ng c¸o t¹o sù biÕt ®Õn s¶n phÈm cña Top of Art trong ®¹i bé phËn kh¸ch hµng môc tiªu cña c«ng ty. - Qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o vµ t¹p chÝ: (xem chi tiÕt phÇn Marketing mix) Thêi gian: qu¶ng c¸o 2 ®ît, mçi ®ît liªn tôc trong 21 ngµy. - Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh: VTV1, VTV3. 3 .Tµi chÝnh Marketing Trong n¨m thø nhÊt doanh thu cña Top of Art thÊp do míi ra nhËp thÞ tr­êng, nh­ng ®Õn nh÷ng n¨m sau doanh thu cã xu h­íng t¨ng nhanh, ®Æc biÖt lµ vµo n¨m thø ba, khi thÞ tr­êng ®· æn ®Þnh, Top of Art cung cÊp thªm c¸c s¶n phÈm nh­ mò, quÇn, tói x¸ch ra thÞ tr­êng. C¸c chØ tiªu N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 N¨m 4 N¨m 5 Tæng doanh thu 3445 4797 6635 7985 9241 Lîi nhuËn gép 2551 3667 4967 5662 6472 Lîi nhuËn gép % (trªn DT) 74 76.5 74.85 70.09 70.03 Qu¶ng c¸o 600 650 700 750 800 Quan hÖ c«ng chóng 150 200 250 300 350 §i l¹i 15 25 40 50 60 Websites 10 5 5 5 5 Chi phÝ Marketing kh¸c 50 50 70 80 80 Tæng chi phÝ Marketing 825 930 1065 1185 1295 Chi phÝ maketing% /DT 23.9 19.4 16.05 14.84 14.01 Do ®Æc tr­ng cña ngµnh kinh doanh, nªn h×nh ¶nh vµ uy tÝn ®ãng mét vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi Top of Art. ChÝnh v× thÕ, tæng chi phÝ Marketing lu«n t¨ng. Tuy nhiªn, do tèc ®é t¨ng chi phÝ Marketing chËm h¬n, tèc ®é t¨ng cña doanh thu, nªn tû lÖ ng©n s¸ch nµy trªn doanh thu gi¶m dÇn theo thêi gian do më réng qui m« s¶n xuÊt trong c¸c n¨m sau. Ch­¬ng IV: KÕ ho¹ch tµi chÝnh C¸c gi¶ thiÕt tµi chÝnh: - Vèn ®Çu t­ : 1 tû VND. Tæng doanh thu t¨ng 15%/n¨m. Vèn vay chiÕm 44%. Nguån vèn xin tµi trî: 20% L·i vay ( dµi h¹n ): 7%/n¨m. ThuÕ xuÊt vµ khÊu hao theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c s¶n phÈm/dÞch vô mua vµo vµ b¸n ra ®Òu ®­îc thanh to¸n tr­íc khi hÕt n¨m tµi kho¸ b»ng tiÒn mÆt. C¸c nghÜa vô thuÕ ®· ®­îc hoµn thµnh tr­íc khi hÕt n¨m tµi kho¸. X©y Dùng Vèn §Çu T­ Vèn ban ®Çu §¬n vÞ: triÖu ®ång Stt Kho¶n môc Chi phÝ A Chi phÝ tiÒn khëi sù 1 Chi phÝ thµnh lËp 5 2 Chi phÝ ®µo t¹o & tuyÓn dông 20 3 Chi phÝ kh¸c ban ®Çu 5 B C¸c chi phÝ khëi sù 1 Chi phÝ thuª ®Þa ®iÓm/ n¨m 240 2 ThiÕt bÞ v¨n phßng 70 M¸y tÝnh, m¸y in & thiÕt bÞ phô trî 25 §iÖn tho¹i, m¸y fax 10 Néi thÊt 20 Chi phÝ kh¸c 5 3 M¸y mãc, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt M¸y in ¸o 300 Trang thiÕt bÞ kh¸c 200 4 Chi phÝ b¶n quyÒn 200 5 Dù phßng vèn cè ®Þnh 50 Vèn ban ®Çu 1090 B¸o c¸o thu nhËp dù kiÕn (5 n¨m ®Çu) §¬n vÞ: triÖu ®ång C¸c chØ tiªu N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 N¨m 4 N¨m 5 Doanh thu S¶n phÈm Sport shirt 790 1250 1661 1923 2148 S¶n phÈm Pop &Rock shirt 1206 1836 2544 3108 3492 S¶n phÈm Love shirt 555 721 954 1224 1546 S¶n phÈm Cartoon shirt 840 990 1476 1730 2055 Tæng doanh thu 3445 4797 6635 7985 9241 ThuÕ VAT 344.5 479.7 663.5 798.5 924.1 PhÝ tæn hµng Gi¸ vèn 550 650 1005 1525 1845 Lîi nhuËn gép 2551 3667 4967 5662 6472 Lîi nhuËn gép % (trªn DT) 74.03 76.45 74.85 70.9 70.03 Chi phÝ ho¹t ®éng Chi phÝ b¸n hµng 50 110 180 207 238 Qu¶ng c¸o 600 650 700 750 800 Quan hÖ c«ng chóng 150 200 250 300 350 §i l¹i 15 25 40 50 60 Websites 10 5 5 5 5 Chi phÝ Marketing kh¸c 50 50 70 80 80 TiÒn l­¬ng 1078 1324 1511 1623 1924 Thuª ®Þa ®iÓm 240 480 810 810 810 B¶o hiÓm 20 20 30 30 30 Tr¶ l·i vay 34 26 11 5 0 KhÊu hao 100 168 142.8 121.4 103 Chi chi kh¸c 50 100 150 150 150 Tæng chi phÝ 2397 3158 3900 4131 4550 Tæng chi phÝ% (trªn DT) 69.58 65.84 58.78 51.74 49.24 Lîi nhuËn Lîi nhuËn tríc thuÕ 153.5 509.1 1067 1530 1922 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 0 0 42.98 142.5 298.7 Lîi nhuËn sau thuÕ 153.5 509.1 1024 1388 1623 Lîi nhuËn sau thuÕ % (trªn DT) 4.456 10.61 15.43 17.38 17.57 PhÇn III: KÕ ho¹ch hµnh ®éng Ch­¬ng I: c¸c ho¹t ®éng mµ dù ¸n sÏ thùc hiÖn §Ó thùc hiÖn ®­îc dù ¸n nµy, Top of Art dù ®Þnh chia qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ra lµm 3 giai ®o¹n. Giai ®o¹n I lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn dßng s¶n phÈm thêi trang cã in logo cña nh÷ng ng­êi næi tiÕng. Giai ®o¹n 2 lµ giai ®o¹n x©y dùng hÖ thèng cöa hµng ®å l­u niÖm mµ cô thÓ lµ dÞch vô t« t­îng. Giai ®o¹n 3, c«ng ty tiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Nh÷ng s¶n phÈm cña Top of Art kh«ng chØ dõng l¹i ë thêi trang, t« t­îng mµ cßn rÊt nhiÒu s¶n phÈm ®å l­u niÖm kh¸c nh­ thiÕp sinh nhËt, t« tranh, … TÊt c¶ ®Òu ®­îc Top of Art g¾n liÒn víi h×nh ¶nh cña nh÷ng ng­êi næi tiÕng. Giai ®o¹n I ë giai ®o¹n nµy, nhiÖm vô cña Top of Art lµ rÊt khã kh¨n bëi ®ã lµ giai ®o¹n khëi ®Çu, khi mµ uy tÝn cña c«ng ty cßn rÊt thÊp. V× vËy c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ph¶i ®­îc tiÕn hµnh khÈn tr­¬ng ®óng tiÕn ®é vµ thËt chÝnh x¸c. C¸c ho¹t ®éng ®ã lµ: Huy ®éng vèn ®Çu t­: Mét dù ¸n sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc nÕu thiÕu vèn ®Çu t­. MÆc dï vèn ®Çu t­ kh«ng thÓ quyÕt ®Þnh ®­îc hoµn toµn sù thµnh c«ng cña dù ¸n nh­ng râ rµng nã lµ ®éng lùc, lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thµnh b¹i. (Cô thÓ cña hµnh ®éng nµy xin xem ë phÇn KÕ ho¹ch tµi chÝnh) §¨ng ký kinh doanh: Tr­íc khi thµnh lËp, c«ng ty cÇn cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. V× vËy viÖc ®¨ng kÝ nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt lµ rÊt quan träng. §¨ng ký b¶n quyÒn: Do lîi nhuËn cña c«ng ty thu ®­îc t­ viÖc kinh doanh h×nh ¶nh nh÷ng ng­êi næi tiÕng. V× vËy ®Ó s¶n phÈm hîp ph¸p ho¸, Top of Art sÏ ph¶i ký hîp ®ång víi nh÷ng ng­êi næi tiÕng ®Ó ®­îc sù chÊp thuËn cña hä. Thuª ®Þa ®iÓm :ViÖc lùa chän ®Þa ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chÝ sau: §Þa ®iÓm n»m ngoµi mÆt ®­êng, ë nh÷ng phè ®«ng d©n c­, cã chç ®Ó xe réng r·i ®Ó tiÖn cho kh¸ch hµng Gi¸ thµnh thuª ph¶i hîp lý MÆt b»ng võa ®ñ ®Ó dÔ trang trÝ cöa hµng L¾p ®Æt m¸y mãc vµ c¸c ®å dïng cÇn thiÕt:Sau khi nhËp d©y chuyÒn in ¸o, c«ng ty cÇn ph¶i l¾p ®Æt mét c¸ch hîp lý. C¸c ®å dïng cÇn thiÕt ph¶i ®Ó ®óng n¬i, ®óng chç vµ tiÕt kiÖm diÖn tÝch Th«ng b¸o tuyÓn nh©n viªn: Víi khÈu hiÖu “Lu«n lu«n träng dông nh©n tµi”, viÖc tuyÓn dông ®èi víi Top of Art lµ rÊt quan träng. Nã quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng lµm viÖc cña Top of Art. C¸c vÞ trÝ ph¶i ®­îc chän lùa kÜ l­ìng, ®óng víi tiªu chÝ cña c«ng ty. §iÒu tra thÞ tr­êng: Trong kh©u chuÈn bÞ, c«ng ty sÏ ©m thÇm ®iÒu tra thÞ tr­êng (ph­¬ng ph¸p ®· ®­îc ®Ò cËp ë phÇn kÕ ho¹ch tiÕp thÞ) ®Ó ­íc chõng sè l­îng s¶n phÈm mµ c«ng ty sÏ s¶n xuÊt. TiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c: C«ng ty sÏ kh«ng thÓ ®i vµo quÜ ®¹o nÕu kh«ng cã sù gióp ®ì tõ phÝa c¸c ®èi t¸c. Mét hîp ®ång râ rµng, rµnh m¹ch sÏ hîp ph¸p ho¸ mèi quan hÖ lµm ¨n gi÷a Top of Art vµ c¸c Partners. TiÕn hµnh kh¸nh thµnh c«ng ty: Chän ngµy giê thÝch hîp ®Ó c¾t b¨ng kh¸nh thµnh d­íi sù chøng kiÕn cña nhiÒu doanh nghiÖp trong ngµnh. Sù kiÖn nµy ph¶i ®­îc ®¨ng trªn mét sè b¸o lín ®Ó mäi ng­êi ®­îc biÕt lµ Top of Art ®· thµnhlËp TiÕn hµnh s¶n xuÊt: Khi c«ng ty ®· kh¸nh thµnh xong. ViÖc s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch khÈn tr­¬ng. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ: §©y lµ c¸c ho¹t ®éng mang ý nghÜa chiÕn l­îc cña Top of Art. Nã ®­îc tiÕn hµnh tr­íc thêi ®iÓm s¶n xuÊt vµ ®­îc ®Èy m¹nh khi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x¶y ra. Sù sèng cßn cña c«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo giai ®o¹n nµy. V× vËy, kh«ng cã g× ph¶i bµn c·i khi nh÷ng chiÕn l­îc tiÕp thÞ ®­îc Top of Art tÝnh to¸n rÊt kü l­ìng. KÝ kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng: Sau mét thêi gian ho¹t ®éng, Top of Art sÏ kiÕm ®­îc mét sè hîp ®ång tõ phÝa kh¸ch hµng (nh­ tõ c¸c Fan Club). ViÖc kÝ kÕt hîp ®ång nµy sÏ rÊt cã lîi cho c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng l©u dµi vµ n©ng cao lîi nhuËn Më réng qui m« s¶n xuÊt: Khi ®· cã mét chç ®øng nhÊt ®Þnh trong ngµnh, Top of Art tiÕn hµnh më réng qui m«, x©y dùng thªm nh÷ng ®¹i lý míi, nhËp thªm m¸y mãc ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt. Giai ®o¹n II Giai ®o¹n nµy ®­îc tiÕn hµnh khi vÞ trÝ cña Top of Art ®­îc kh¼ng ®Þnh trong ngµnh thêi trang. V× vËy nhiÖm vô cña c«ng ty trong thêi ®iÓm nµy gi¶m nhÑ h¬n rÊt nhiÒu. Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ më réng s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ x©y dùng h×nh ¶nh Top of Art trë thµnh mét c«ng ty tiªn phong cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc kinh doanh h×nh ¶nh nh÷ng ng­êi næi tiÕng. Giai ®o¹n nµy gåm c¸c ho¹t ®éng sau: TiÕn hµnh ®iÒu tra thÞ tr­êng vÒ nhu cÇu s¶n phÈm míi: Mét nguyªn t¾c c¬ b¶n khi tung ra s¶n phÈm míi lµ Top of Art ph¶i ®iÒu tra thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ®Ó xem nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña hä vÒ s¶n phÈm ®ã nh­ thÕ nµo. Hµnh ®éng nµy cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua nh÷ng kªnh th«ng tin cã s½n cña Top of Art ( nh­ website, qua nh©n viªn b¸n hµng,...) hay ®iÒu tra trùc tiÕp (xem phÇn kÕ ho¹ch tiÕp thÞ) TiÕn hµnh qu¶ng c¸o s¶n phÈm míi: Tr­íc khi tung ra dÞch vô t« t­îng, c«ng ty ph¶i cã nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp thÞ vÒ s¶n phÈm nµy. §iÒu ®ã sÏ lµm cho ng­êi tiªu dïng tiÕp nhËn s¶n phÈm chñ ®éng h¬n. Më réng thªm hÖ thèng ®¹i lý vµ cöa hµng: Víi dÞch vô míi nµy, Top of Art kh«ng thÓ ®Æt chung víi c¸c cöa hµng thêi trang ®· cã s½n. V× vËy, viÖc më réng thªm mét cöa hµng bªn c¹nh c¸c cöa hµng thêi trang cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. Ký kÕt hîp ®ång víi ®èi t¸c: §Ó cã ®­îc dÞch vô nµy, Top of Art buéc ph¶i nhê ®Õn sù gióp ®ì tõ phÝa c¸c ®èi t¸c. V× vËy, viÖc ký kÕt nµy sÏ ®¶m b¶o cho mét quan hÖ h¬p t¸c l©u dµi. TiÕn hµnh tung ra s¶n phÈm míi: Khi mäi viÖc ®· ®­îc chuÈn bÞ xong, c«ng ty quyÕt ®Þnh tung ra dÞch vô míi. Trong thêi gian nµy, c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ph¶i ®­îc dån cho s¶n phÈm míi ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng tiÕp thÞ. Tuy nhiªn, Top of Art vÉn ph¶i duy tr× nh÷ng ho¹t ®éng tèi thiÓu nhÊt cho c¸c s¶n phÈm thêi trang vèn ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Më réng s¶n xuÊt: Khi hÖ thèng ®å l­u niÖm cña Top of Art ®­îc cñng cè, kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty sÏ ngµy cµng t¨ng. V× vËy, mét lÏ dÜ nhiªn lµ c«ng ty sÏ ph¶i më réng thªm qui m« s¶n xuÊt cña m×nh.Thªm vµo ®ã, c¸c chi phÝ tiÕp thÞ còng ph¶i ®­îc ®Èy m¹nh h¬n, chuÈn bÞ cho giai ®o¹n III: giai ®o¹n cÊt c¸nh cña Top of Art Giai ®o¹n III: Trong gia ®o¹n nµy, vÞ trÝ cña Top of Art ®· ®­îc n©ng lªn mét tÇm cao míi. Uy tÝn cña c«ng ty ®· lín h¬n rÊt nhiÒu so víi nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp. NhiÖm vô cña giai ®o¹n nµy lµ hoµn thµnh nèt nh÷ng s¶n phÈm mµ c«ng ty cßn thiÕu. Ho¹t ®éng cña Top of Art trong giai ®o¹n nµy bao gåm: Nghiªn cøu ®Ó ®­a ra s¶n phÈm míi: §Ó tiÕn hµnh ®­a ra s¶n phÈm míi, c«ng ty cÇn cã sù nghiªn c÷u kÜ l­ìng vÒ mÉu m· s¶n phÈm. Dù ®Þnh trong giai ®o¹n nµy sÏ lµ c¸c s¶n phÈm ®å l­u niÖm th«ng dông nh­: thiÕp chóc mõng, d©y ®eo ch×a kho¸, dÞch vô t« tranh, cèc thuû tinh,... Ký kÕt hîp ®ång víi ®èi t¸c: Khi ®· ®Þnh h×nh ®­îc s¶n phÈm míi nµy, c«ng ty sÏ ®Æt hµng víi mét sè ®èi t¸c ®Ó cã ®­îc s¶n phÈm nh­ ý Tung s¶n phÈm ra thÞ tr­êng: S¶n phÈm sau khi ®­îc s¶n xuÊt ra sÏ ®­îc c«ng ty ®­a vÒ c¸c ®¹i lý ®Ó kinh doanh. ë giai ®o¹n nµy, c¸c s¶n phÈm míi sÏ kh«ng ®­îc qu¶ng c¸o rÇm ré nh­ ë giai ®o¹n I vµ II v× lóc nµy kh¸ch hµng ®· biÕt ®Õn hÖ thèng cöa hµng ®å l­u niÖm cña Top of Art. Ch­¬ng II: X©y dùng gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n dù kiÕn Như đã nói ở trên, Top of Art chủ trương xây dựng giá cả ở nhiều mức khác nhau, được chia ra làm 3 cấp độ. Các chiến lược định giá ở các giai đoạn khác nhau đã được nói rất kĩ trong phần phân tích marketing. Trong phần này, tôi xin trình bày phương pháp xây dựng giá thành của Top of Art. Phương pháp này là phương pháp định giá dựa vào cạnh tranh, hay là định giá theo thời giá. Trong việc định giá theo thời giá,công ty căn cứ chủ yếu vào giá của các đối thủ cạnh tranh, ít chú trọng đến phí tổn hay sức cầu của riêng mình. Công ty đề giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh của mình. Ngoài ra, giá sản phẩm của Top of Art còn dựa trên giá trị được cảm nhận của sản phẩm. Công ty sử dụng những biến số phi giá trong phối thức tiếp thị để xây dựng giá trị được cảm nhận trong tâm trí của người mua. Với sự độc đáo trong từng sản phẩm, Top of Art luôn tự tin rằng, giá trị này sẽ cao hơn so với các sản phẩm cạnh tranh. Dựa vào các phương pháp trên, công ty quyết định sẽ đưa ra giá cả sản phẩm như sau: Đối với sản phẩm thời trang: (§¬n vÞ: ®ång ViÖt Nam) Tªn s¶n phÈm Gi¸ thÊp Gi¸ trung b×nh Gi¸ cao ¸o cã in h×nh ca sÜ nh¹c Pop & Rock 50.000 75.000 150.000 ¸o cã in h×nh cÇu thñ 40.000 80.000 130.000 ¸o dµnh cho nh÷ng ®«i t×nh nh©n (b¸n theo cÆp) - 160.000 220.000 ¸o dµnh cho trÎ em 40.000 60.000 120.000 PhÇn IV: Tù ®¸nh gi¸ I. TÝnh kh¶ thi cña dù ¸n: HiÖn nay trªn thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã nh­ng s¶n phÈm thêi trang nh­ vËy. Ngoµi ra c¸c dÞch vô in ¸o còng rÊt nhanh mµ chÊt l­îng l¹i ®¶m b¶o. VËy ý t­ëng nµy cã tÝnh kh¶ thi kh«ng ? §¸nh gi¸ vÒ ®iÒu nµy, víi t­ c¸ch lµ chñ DN t«i cã thÓ kh¼ng ®Þnh lµ dù ¸n nµy hoµn toµn kh¶ thi bëi c¸c lý do: TÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm lµ rÊt cao: MÆc dï nÕu ai ®ã chÞu khã ®i d¹o mét sè shop lín vÉn cã thÓ t×m ®­îc cho m×nh nh÷ng s¶n phÈm nh­ vËy nh­ng mét ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc lµ mÉu m· cña nã vÉn cßn rÊt Ýt (hÇu hÕt lµ nhËp ngo¹i, cßn nÕu do ViÖt Nam s¶n xuÊt th× tÝnh ph¸p lý ch­a ®­îc b¶o ®¶m v× lý do b¶n quyÒn), gi¸ thµnh kh¸ cao (th­êng trªn 90.000 ® mét chiÕc ¸o) vµ ng­êi tiªu dïng phÇn lín kh«ng ®­îc h­ëng dÞch vô tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt. Ngoµi ra víi dÞch vô in ¸o, b¹n sÏ kh«ng thÓ cã mét logo ®­îc thiÕt kÕ chuyªn nghiÖp hay mét gi¸ kh¸ mÒm ®­îc. §iÒu nµy sÏ ®­îc kh¾c phôc víi c¸c s¶n phÈm cña Top of Art. TÝnh míi l¹ : Víi hÖ thèng s¶n phÈm ®a d¹ng, ®Æc biÖt lµ dÞch vô t« t­îng, Top of Art ®em ®Õn cho ng­êi tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm hoµn toµn míi l¹ vµ nh÷ng lîi Ých mµ c¸c DN kh¸c kh«ng ®em tíi ®­îc. Còng chÝnh v× nh÷ng ®Æc tÝnh míi l¹ ch¾c ch¾n sÏ ®¸nh m¹nh vµo tÝnh hiÕu k× cña ng­êi tiªu dïng. TÝnh s¸ng t¹o §©y lµ mét dù ¸n nh»m ®­a ra c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô míi dùa trªn ý t­ëng kinh doanh h×nh ¶nh cña nh÷ng ng­êi næi tiÕng. Tuy nhiªn, ngoµi ý t­ëng ra th× dù ¸n cßn thÓ hiÖn tÝnh s¸ng t¹o ë nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng tiÕp thÞ. C«ng ty sÏ lu«n ®­a ra nh÷ng dÞch vô míi dµnh cho ng­êi tiªu dïng nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. BÝ quyÕt thµnh c«ng cña Top of Art BÝ quyÕt 1: Cuèn Catalogue BÊt cø ai khi cÇm vµo cuèn Catalogue cña Top of Art ®Òu cã thÓ nhËn thÊy ®©y kh«ng ph¶i lµ 1 cuèn Catalogue b×nh th­êng. Néi dung trong cuèn Catalogue nµy kh«ng chØ giíi thiÖu vÒ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty mµ cßn cã nh÷ng bµi ph©n tÝch s©u s¾c vÒ xu h­íng thêi trang ®­îc cËp nhËt hµng ngµy. Kh¸ch hµng ®Õn mua cã thÓ tho¶ thÝch ®äc cuèn Catalogue nh­ mét t¹p chÝ thêi trang thùc sù. Ngoµi ra, th«ng tin vÒ c¸c nh©n vËt næi tiÕng còng ®­îc cËp nhËt liªn tôc. §iÒu nµy khiÕn kh¸ch hµng trë nªn th©n thiÖn víi c«ng ty h¬n rÊt nhiÒu. BÝ quyÕt 2: M« h×nh b¸n hµng M« h×nh b¸n hµng cña Top of Art còng kh¸c xa so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c cöa hµng cña Top of Art ®­îc trang trÝ víi h×nh ¶nh ®éc ®¸o cña c¸c nh©n vËt næi tiÕng. Cöa hµng thêi trang ®­îc ®Æt c¹nh ngay c¹nh cöa hµng t« t­îng t¹o nªn mét vÎ ®å sé cho Top of Art. Kh¸ch hµng ®Õa nh÷ng lîi Ých tèt nhÊt cho ng­êi tiªu dïng. §Õn víi Top of Art, kh¸ch hµng cã thÓ ®­îc t­ vÊn tËn t×nh ngay t¹i cöa hµng hay t¹i Website cña c«ng ty vµo mét sè thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong tuÇn. §©y lµ ®iÒu mµ ch­a cã ®èi thñ c¹nh tranh nµo cña Top of Art cã thÓ thùc hiÖn ®­îc BÝ quyÕt 4:TÝnh hîp ph¸p Víi kh¶ n¨ng v­ît tréi h¬n h¼n vÒ mÆt tµi chÝnh so víi c¸c cöa hµng t­ nh©n, Top of Art cã nh÷ng cam kÕt hoµn toµn hîp ph¸p víi nh÷ng ng­êi ®­îc in logo. Cã thÓ ë hiÖn t¹i, nh÷ng chiÕc ¸o kh«ng cã ®¨ng ký b¶n quyÒn vÉn ®­îc bÇy b¸n trªn thÞ tr­êng. Nh­ng trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®ang chuÈn bÞ gia nhËp WTO th× vÊn ®Ò nµy ngµy cµng ®­îc quan t©m. ChÝnh v× vËy, c«ng ty lu«n cè g¾ng x©y dùng mét h×nh ¶nh Top of Art víi c¸c s¶n phÈm kh«ng chØ cã chÊt l­îng cao mµ cßn hoµn toµn hîp ph¸p. BÝ quyÕt 5: Bao b× ®Ñp Sù ®éc ®¸o trong s¶n phÈm cña Top of Art kh«ng chØ thÓ hiÖn ë b¶n th©n s¶n phÈm mµ cßn thÓ hiÖn ë bao b× ®­îc in nh­ng logo ®éc ®¸o cña c«ng ty. Kh¸ch hµng ®­îc gãi tÆng s¶n phÈm miÔn phÝ víi nh÷ng tói bao b× thËt ®Ñp m¾t BÝ quyÕt 6: Lu«n lu«n l¾ng nghe kh¸ch hµng Víi nh÷ng kªnh giao tiÕp rçng r·i vµ liªn tôc, c«ng ty lu«n biÕt ®­îc nh÷ng t©m t­ cña kh¸ch hµng. NÕu cã ®ãng gãp g×, kh¸ch hµng cã thÓ nãi ngay víi ng­êi b¸n hµng hoÆc liÖn hÖ trùc tiÕp víi ban l·nh ®¹o cña c«ng ty qua Website chÝnh thøc. Nh÷ng s¶n phÈm cña Top of Art lu«n cã b¶o hµnh 3 th¸ng. BÊt cø ý kiÕn nµo cña kh¸ch hµng ®Òu lµ nh÷ng bµi häc quÝ gi¸ cho Top of Art. C«ng ty lu«n cho kh¸ch hµng biÕt m×nh vinh h¹nh nh­ thÕ nµo khi tiÕp nhËn ý kiÕn cña hä BÝ quyÕt 7: Thu hót kh¸ch hµng trùc tiÕp b»ng th¸i ®é phôc vô Víi nguån tµi chÝnh h¹n hÑp, Top of Art kh«ng thÓ qu¶ng c¸o rÇm ré nh­ c¸c DN kh¸c ®­îc. ChÝnh v× vËy Top of Art rÊt quan t©m tíi viÖc ®µo t¹o c¸c nh©n viªn b¸n hµng trë thµnh nh÷ng ng­êi cã kiÕn thøc s©u s¾c vÒ thêi trang (®èi víi cöa hµng thêi trang) vµ nghÖ thuËt t« t­îng (®èi víi cöa hµng t« t­îng). TÊt c¶ c¸c nh©n viªn b¸n hµng ®Òu ph¶i cã ngo¹i h×nh ®Ñp vµ ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc m×nh ®­îc tuyÓn. ChÝnh v× vËy, Top of Art cã thÓ n©ng cao h×nh ¶nh cña c«ng ty mét c¸ch trùc tiÕp mµ kh«ng cÇn qu¶ng c¸o rÇm ré. Phần V: Lêi kÕt Trong thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống vật chất ngày càng được cải thiện thì người dân sẽ quan tâm đến tinh thần nhiều hơn. Giới trẻ bây giờ luôn khao khát được thể hiện chính mình với những người xung quanh, được thoả mãn những nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào có tiền, họ cũng thực hiện được việc đó. Chính vì vậy, khi dư án này được thực hiện, một mặt của vấn đề trên sẽ được giải quyết. Trước đây, khi ai đó muốn mua những đồ vật liên quan đến thần tượng của mình, họ lại phải lùng khắp các ngõ ngách, các cửa hàng lớn bé để tìm cho ra sản phẩm mình thích. Điều này quả thực hết sức khó khăn nhưng cả lúc tìm được rồi thì thật không hay là kiểu dáng sản phẩm cũng chưa thật vừa ý. Mà khi đã vừa ý rồi thì nhìn vào giá thành, ai cũng phải lắc đầu. Đấy là đối với những người may mắn có thể tìm được đúng sản phẩm mình thích. Thôi thì không vừa ý một tí hay giá thành hơi cao nhưng dù sao có vẫn còn hơn không. Vậy thì với những người không may không tìm được thì sao ? Điều này sẽ được giải quyết triệt để khi Top of Art ra đời. Với phương trâm “Khách hàng là thượng đế”, người tiêu dùng khi đến với công ty còn được hưởng những dịch vụ độc đáo mà họ chưa từng biết đến. Với phong cách làm việc mới mẻ, sản phẩm độc đáo, Top of Art sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới cho ngành thời trang Việt Nam. Đó là một phong cách trẻ trung, năng động, đoàn kết và hợp tác. Không chỉ dừng lại như vậy, những hoạt động tài trợ cho các Fanclub của công ty phần nào giúp đỡ cho các bạn trẻ có tâm huyết, muốn thể hiện mình nhưng chưa có vốn và kinh nghiệm. Sự góp mặt đó sẽ làm cho nên showbiz Việt Nam ngày càng lớn mạnh, phát triển theo hướng chuyên nghiệp hoá. Với thu nhập của mình, Top of Art còn đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giải quyết công việc cho hàng trăm người lao động. Chúng tôi tin rằng, sự xuất hiện của Top of Art không chỉ mang lại những lợi ích cho nền kinh tế mà còn đóng góp cho xã hội những lợi ích không nhỏ … Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o ThS §Æng LÖ Xu©n ®· gióp ®ì nhãm hoµn thµnh dù ¸n nµy. Tµi liÖu tham kh¶o Niªn gi¸m thèng kª - tæng côc thèng kª c¸c n¨m tõ 1996 - 2002 ChiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc kinh doanh (Bobby G.Bizzell & Danny R.Arnold) Nh÷ng nguyªn lý tiÕp thÞ (Philip Kotler) Qu¶n trÞ Marketing (§¹i häc kinh tÕ TP. Hå ChÝ Minh) KÜ thuËt vµ chiÕn l­îc Maketing trong doanh nghiÖp (NguyÔn V¨n Hoµi & Lª NhËt Thøc) Marketing theo thÞ hiÕu cuéc sèng Website cña c«ng ty Dick Blick (www.DickBlick.com) Nhãm thùc hiÖn dù ¸n lª thÞ v©n anh nguyÔn h÷u ®øc nguyÔn thÞ mai lan kim hång nhung ph¹m minh tÊn Môc lôc Trang Phần I: Khái quát dự án 1 Chương I: Xuất phát điểm ý tưởng 1 Chương II: Phân tích thị trường 2 1. Thị trường 2 2. Chiến lược kinh doanh 3 3. Tổ chức và nhân sự 4 4. Những nguy cơ và rủi ro 4 5. Chìa khoá thành công 5 Chương III: Mô tả dự án 6 A. Qui mô dự án 6 B. Mô tả sản phẩm 6 I. Các loại sản phẩm của công ty 6 1. Sản phẩm Pop & Rock shirt 6 2. Áo Sprort shirt 7 3. Sản phẩm Love shirt 8 4. Sản phẩm Cartoon shirt 8 II. Máy in áo 9 III. Vấn đề bản quyền 9 IV. Đăng ký nhãn hiệu 9 C. Các bên đối tác 10 Phần II: Kế hoạch kinh doanh 11 Chương I: Nghĩa vụ pháp lý 11 1. Vấn đề sở hữu 11 2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động 11 3. Quỹ lương dự kiến hàng năm 14 4. Chìa khoá nhân sự 14 Chương II: Phân tích Marketing 16 1. Ngành kinh doanh 116 2. Tính cạnh tranh 18 3. Lựa chọn thị trường mục tiêu 20 4. Phân tích SWOT 21 Chương III: Chiến lược kinh doanh 25 1. Chiến lược cấp công ty 25 2. Marketing Mix 26 3.Tµi chÝnh Marketing 30 Chương IV: Kế hoạch tài chính 32 Phần III: Kế hoạch hành động 34 Chương I: Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện 34 I. Giai đoạn I 34 II. Giai đoạn II 36 III. Giai đoạn III 37 Chương II: Xây dựng giá thành và giá bán 38 Phần IV: Tự đành giá 39 I. Tính khả thi của dự án 39 II. Tính sáng tạo 39 Phần V: Lời kết 42

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án kinh doanh- Thành lập Công ty TOP OF AR.DOC
Luận văn liên quan