Dự án nuôi cá bống tượng

Theo phaân tích taøi chaùnh cho thaáy laõi roøng cuûa caùc vuï nuoâi theo doõi ñö ôïc ñaõ cho laõi 309,9% roõ raøng laø moät ngheà nuoâi troàng sieâu lôïi nhuaän, ñieàu naøy chö ùng minh hoaøn toaøn giaù trò thö ông maïi cuûa noù. Voán lö u ñoäng khaù cao chieám khoaûng 70% toång chi phí trong khi ñoù caùc haïng muïc cuûa trang thieát bò vaø voán coá ñònh 30%. Maëc duø voán lö u ñoäng tuy cao, nhö ng lôïi nhuaän cuûa quaù trình saûn xuaát caøng cao hôn so vôùi caùc ñoái tö ôïng nuoâi khaùc. Do ñoù vôùi moät trang thieát bò nhö maùy bôm nö ôùc, maùy quaït Oxy . Duïng cuï ñaàu tö cho quy trình nuoâi thaâm canh tuaàn hoaøn taïo moïi ñieàu kieän moâi trö ôøng toái ö u cho caù, cuõng laø moät sö ï phaùt ñoäng, vaän duïng quy trình kyõ thuaät coâng ngheä cao, thieát thö ïc naâng cao tyû leä soáng, daãn ñeán saûn lö ôïng caù cuõng gia taêng tö ông ö ùng. Rieâng hieän nay chö a coù nôi naøo, hoaëc nhaø nuoâi troàng thuûy saûn naøo? Ö Ùng duïng quy trình naøy ñeå nuoâi caù Boáng Tö ôïng, giaùm nghó, giaùm ñaàu tö cho loaøi caù coù giaù trò kinh teá cao!! Maëc duø ñoù laø moät trong nhieàu quy trình saûn xuaát tieân tieán, khoa hoïc vaø hieäu quaû cao nhaát, khoâng aûnh hö ôûng veà moâi trö ôøng sinh thaùi chung, ñeå saûn xuaát luoân ñö ôïc beàn vö õng trong quy trình nuoâi tuaàn hoaøn , coù phö ông36 aùn xö û lyù nö ôùc thaûi vaø chaát thaûi trong quaù trình nuoâi laø bieän phaùp toái ö u! Cho moâi trö ôøng nuoâi keá ñeán laø taïo doøng chaûy nheï baèng maùy quaït cho caù Boáâng Tö ôïng laø bí quyeát thaønh coâng ñeå laøm ra nhieàu saûn phaåm sieâu lôïi nhuaän.

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2641 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dự án nuôi cá bống tượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng beø ôû nhö õng vuøng nö ôùc ngoït nhö La Ngaø Ñoàng Nai, nuoâi beø An Giang, ao ñaàm Taân Thaønh Caø Mau. Nhö õng thoâng tin kyõ thuaät veà nuoâi Boáng Tö ôïng haõy coøn quaù hieám hoi. Vì theá nhaèm phoå bieán nhö õng hieåu bieát cô baûn veà ñaëc ñieåm sinh hoïc vaø kyõ thuaät nuoâi loaøi thuyû saûn quyù hieám naøy, trong ñieàu kieän nö ôùc lôï. Chuùng toâi ñaõ noã lö ïc ñoái phoù vôùi nhieàu thö û thaùch, khoâng ngö øng tìm hieåu vaø nuoâi k haûo nghieäm ñeå bieát sö ï thích nghi cuûa loaøi caù naøy, trong moâi trö ôøng nö ôùc lôï vaø ñaõ cho keát quaû mong muoán. Trong khi ngheà nuoâi Toâm nö ôùc lôï coøn nhieàu laän ñaän , ñeå taän duïng ngoaøi vuï Toâm. Taùm thaùng coøn laïi cuûa ao ñaàm Toâm , maø nuoâi caù Boáng Tö ôïng luaân canh vôùi Toâm, ñeå caûi thieän moâi trö ôøng ao nuoâi, haïn cheá maàm beänh cuûa Toâm , caùch ly maàm beänh toàn taïi trong ao cho vuï tôùi. Ñoàng thôøi cuõng laø bieän phaùp ngaên ngö øa beänh cho Toâm nuoâi. Vôùi phö ông chaâm “NGÖ DAÂN NUOÂI TOÂM SUÙ , PHOØNG BEÄNH TOÂM LAØ NUOÂI BOÁNG TÖÔÏNG”. II. ÑOÙ LAØ GIAÛI PHAÙP TUY ÑÔN THUAÀN NHÖNG RAÁT KHOA HOÏC: Ñeå deã daøng thö ïc hieän ö ùng duïng cho ao nuoâi Toâm , quy trình nuoâi caûi tieán naøy. Sau khi thu hoaïch Toâm xong , veä sinh xö û lyù ao roài nuoâi tieáp caù Boáng Tö ôïng maø khoâng laøm ñaûo loän taäp quaùn cuûa baø con ngö daân. Laø bö ôùc ñi khaù phuø hôïp nhaát, trong nuoâi Toâm luaân canh! Ñeå ñi ñeán nuoâi ñaït hieäu quaû beàn vö õng , mang laïi lôïi ích kinh teá cao, taïo sö ï ñoät phaù maïnh meõ trong nuoâi troàng thuyû saûn nö ôùc lôï. Mong ñö ôïc2 Cùng Nhà Nông Làm Giàu sö ï hoã trôï vaø giuùp ñôõ cuûa caùc ngaønh chö ùc naêng. Chuùng toâi quyeát taâm nhaân roäng moâ hình nuoâi tieán tieán naøy , taïo haáp daãn baèng sö ï thaønh coâng, ñeå t hu huùt ñö ôïc nhieàu ngö ôøi cuøng nhau laøm ra nhieàu saûn phaåm cao caáp, goùp phaàn phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Hoäi nhaäp Quoác teá trong giai ñoïan CNH – HÑH ñaát nö ôùc. Thö ïc hieän khaåu hieäu laøm kinh teá treân ñaát Noâng Nghieäp Ñoâ Thò , thu n haäp 6 tyû/ha (20 taán x 300.000.000ñ = 6.000.000.000ñ) Hieän nay ñeå thö ïc hieän toát dö ï aùn. Chuùng toâi caàn ñö ôïc sö ï hoã trôï cuûa Toång Coâng ty Noâng Nghieäp Saøi Goøn, veà vieäc cho pheùp chuùng toâi tieáp tuïc sö û duïng cô sôû haï taàng vaø trang thieát bò cuûa traïi gioáng: Thuûy Ñaëc Saûn Phö ôùc Long ( Phöôøng Phöôùc Long B, Quaän 9, TP.HCM). Chuùng toâi xin naâng caáp ñeå laøm Trung taâm saûn xuaát gioáng Boáng Tö ôïng cung caáp cho ngö ôøi daân trong vaø ngoaøi nö ôùc. Song song vôùi vieäc saûn xuaát gioáng chuùng toâi coøn sö û duïng ñòa ñieåm trang traïi, ñeå laøm veä tinh xuaát khaåu saûn phaåm Boáng Tö ôïng. Ñoàng thôøi caàn huy ñoäng nguoàn voán theâm cho dö ï aùn, soá tieàn laø500.000.000ñ (Naêm traêm trieäu). Ñeå mua saém trang thieát bò vaø xaây dö ïng cô baûn. Cô sôû haï taàng ñö ôïc thieát keá theo daïng daõ chieán ( ao hoà öông gioáng, vaät lieäu taám baït ni loâng). Nhaèm coù nhieàu dieän tích ao ö ông reû tieàn ñeå ñaùp ö ùng cho coâng suaát traïi dö ï kieán: 20 trieäu con gioáng 3 - 4 cm/1 naêm. Beân caïnh ñoù chuùng toâi ñaàu tö khai thaùc , nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân ö u ñaõi cho vuøng nö ôùc lôï. Baèng caùch cuøng baø con ñòa phö ông , nuoâi caù Boáng Tö ôïng thö ông phaåm treân dieän tích nuoâi Toâm hôn 4 ha vuøng nö ôùc lôï (Caàn Giôø, Nhaø Beø) Vôùi lôïi theá cuûa nguoàn nö ôùc khoâng bò oâ nhieãm thuoác baûo veä thö ïc vaät, khu vö ïc Phö ôùc Long B - Q9. Baèng bieän phaùp loïc sinh hoïc vaø xö û lyù nö ôùc thaûi, chuùng toâi môû roäng saûn xuaát caù gioáng Boáng Tö ôïng ñuû loaïi ñeå cung caáp , phuïc vuï baø con nuoâi luaân canh Toâm Suù cho caû nö ôùc. Dö ï aùn thö ïc hieän vôùi muïc ñích vì bö ùc xuùc cuûa phong traøo nuoâi thuyû saûn nö ôùc lôï ñang phaùt trieån. Ñoàng thôøi cung caáp con gioáng quyù hieám, coù giaù trò cao, cho ngö ôøi daân vuøng Noâng Nghieäp Ñoâ Thò. Taän duïng nguoàn nguyeân lieäu doài daøo, ña daïng tö ø caù taïp reû tieàn, chuùng toâi chuyeån ñoåi thaønh caù Boáng Tö ôïng haøng hoaù coù giaù trò cao./. III. THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN: MOÂ TAÛ DOANH NGHIEÄP TRAÏI SAÛN XUAÁT GIOÁNG VAØ NUOÂI THÖÔNG PHAÅM CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG VÔÙI COÂNG NGHEÄ CAO. - Chuyeân saûn xuaát caùc loaïi thuûy ñaëc saûn quyù hieám. Sôû trö ôøng laø caù Boáng Tö ôïng. Tö ø caùc loaïi gioáng 3 -> 4cm, 12->15c vv... vaø caù haøng hoaù 400g – 800g/con. - Qua nuoâi khaûo nghieäm taïi vuøng nö ôùc lôï, loaøi caù Boáng Tö ôïng ñaõ thích nghi vaø phaùt trieån toát, khoâng bò hoäi chö ùng lôû loeùt trong quaù trình nuoâi, so vôùi vuøng nö ôùc ngoït. Giai ñoaïn ñaàu. Caù boät ñö ôïc sinh saûn vaø ö ông nuoâi taïi trung t aâm gioáng Thuûy saûn Phö ôùc Long sau 20 ngaøy caù ñaït 1 – 2cm chuyeån veà thuaàn lôï. Ñem so saùnh ñeå nuoâi ñö ôïc 01 taán saûn phaåm caù Boáng Tö ôïng taïi vuøng nö ôùc lôï noùi chung vaø huyeän Caàn Giôø, Nhaø Beø Tp.Hoà Chí Minh noùi rieâng, chæ caàn t ieâu toán tö ø 6 -> 8 kg caù taïp ñeå thu veà 1kg Boáng Tö ôïng thaønh phaåm. Vôùi trö õ lö ôïng caù taïp3 Cùng Nhà Nông Làm Giàu phong phuù cuûa dieän tích maët nö ôùc vuøng cö ûa soâng ao ñaàm Toâm taïi Caàn Giôø, traïi ñaàu tö nuoâi caù Boáng Tö ôïng thö ông phaåm vaø saûn xuaát caù g ioáng Boáng Tö ôïng taïi choã, ñeå cung caáp cho ñòa phö ông vaø caùc vuøng nö ôùc lôï laân caän. Vôùi lôïi theá thieân nhieân ö u ñaõi vaø tieàm naêng cuûa Caàn Giôø, thö ïc teá cho thaáy neáu nuoâi caù Boáng Tö ôïng haøng hoaù, duøng thö ùc aên laø caù taïp vaø nuoâi theâm caù moài (roâ phi…vv) phuïc vuï laøm thö ùc aên cho caù Boáng Tö ôïng, chi phí giaù thaønh ñaàu vaøo 1kg thaønh phaåm khoâng quaù 30.000ñ/1 vuï nuoâi. Trong khi giaù trò ñaàu ra thö ông phaåm laø 300.000ñ/1kg. Neáu ñö a khoa hoïc kyõ thuaät vaøo ö ùng duïng, baèng quy trình kyõ thuaät nuoâi caù Boáng Tö ôïng thö ông phaåm, vôùi quy trình nuoâi tuaàn hoaøn, hoaøn toaøn theo hö ôùng daãn. Naêng suaát seõ ñaït treân 20 taán/ha laø ñoái tö ôïng nuoâi raát lyù tö ôûng vaø trieån voïng ñoàng thôøi cuõng ñeå lu aân canh cuøng Toâm Suù cho moâi trö ôøng nuoâi beàn vö õng. Noùi chung ngheà nuoâi caù Boáng Tö ôïng luaân canh Toâm Suù ñö ôïc xem laø moät giaûi phaùp saùng taïo, moät bö ôùc ñoät phaù cho ngheà nuoâi troàng thuûy saûn nö ôùc lôï. Ñeå thö ïc hieän dö ï aùn coù hieäu quaû, neân xem ñaây laø moät ñeà taøi khoa hoïc, moät nhaân toá tích cö ïc trong ngaønh thuûy saûn. Caàn lieân keát hôn nö õa, ñeå cuøng nhau taïo ñieàu kieän toát ,ö ùng duïng moâ hình nuoâi tuaàn hoaøn, hoaøn toaøn ñeå nuoâi loaøi caù quyù hieám naøy, thu ngoaïi teä ñeå laøm giaøu cho ñaát nö ôùc. Chuùng toâi raát mong ñö ôïc sö ï hö ôûng ö ùng vaø tham gia cuûa caùc nhaø khoa hoïc trong lónh vö ïc nuoâi caù noùi chung, nuoâi caù Boáng Tö ôïng noùi rieâng. Sö ûa ñoåi, boå xung quy trình nuoâi chuaån xaùc vaø hieäu quaû hôn nö õa. Ñaây laø nguyeän voïng chaân thaønh vaø tha thieát cuûa taùc giaû vaø cuõng laø ngö ôøi raát taâm ñaéc vôùi loaøi caù quyù hieám naøy!Taùc giaû moät laàn nö õa caàn ñö ôïc sö ï giuùp ñôõ, hoã trôï cuûa caùc nghaønh chö ùc naêng vaø caùc nhaø khoa hoïc, nghieân cö ùu cho quy trình ngaøy caøng hoaøn thieän hôn.4 Cùng Nhà Nông Làm Giàu IV/ MOÂ TAÛ THÒ TRÖÔØNG: Saûn phaåm Boáng Tö ôïng chuû yeáu laø tieâu thuï cho xuaát khaåu, caù haøng hoaù tö ø 400g ->800g laø thö ïc phaåm. Laøm moùn aên khoâng theå thieáu ñö ôïc cuûa 1,3 tyû daân Trung Quoác vaø caùc nö ôùc ASEAN raát ö a chuoäng. Ñoù laø tính ñaëc bieät cuûa thò trö ôøng khoâng bao giôø thoaû maõn giö õa cung vôùi caàu. Ñeå coù ñö ôïc nhö õng thoâng tin thò trö ôøng, chuùng toâi ñaõ thaêm doø vaø ñö ôïc bieát hieän nay Chí nh phuû Trung Quoác, keâu goïi ngö ôøi daân minh , neân nuoâi loaøi caù quyù hieám naøy ñeå tö ï cung caáp cho tieâu duøng trong nö ôùc. Maët khaùc boû kinh phí cho caùc vieän, trö ôøng sinh saûn nhaân taïo caù gioáng Boáng Tö ôïng cung caáp cho ngö daân. Nhö ng keát quaû chö a ñaït, vì nhieàu lyù do khaùch quan. Ñieån hình haøng naêm vaãn coøn sang Vieät Nam nhaäp gioáng veà nuoâi vaø tieáp tuïc thu mua caù haøng hoaù ôû Vieät Nam. Trôû laïi khía caïnh cuûa thò trö ôøng saûn phaåm Boáng Tö ôïng, taïi sao? Trung Q uoác chö a nuoâi ñö ôïc caù Boáng Tö ôïng, maëc daàu coâng ngheä quy trình kyõ thuaät nuoâi troàng thuûy saûn cuûa hoï raát cao. Song vì thôøi tieát khaéc nghieät, bôûi muøa ñoâng quaù laïnh cuûa khí haäu Trung Quoác loaøi caù naøy quaù ngö ôõng chòu ñö ïng, ne ân khoâng theå sinh trö ôûng vaø phaùt trieån. Muoán khaéc phuïc ñö ôïc ñieàu kieän thôøi tieát ñeå nuoâi caù Boáng Tö ôïng taïi Trung Quoác thì coù khaùc gì taêng giaù thaønh saûn phaåm ( laøm loø söôûi ñeå nuoâi caù, nhaø aám ñeå troàng rau) vì theá nhö ñaát nö ôùc Vieät Nam laø tö ø ñeøo Haûi Vaân trôû vaøo Nam, thieân nhieân ö u ñaõi thôøi tieát. Neân chæ caàn ta naêm ñö ôïc quy trình kyõ thuaät nuoâi Boáng Tö ôïng thì seõ haùi ñö ôïc ra tieàn. Coå nhaân coù caâu: Mình neân laøm ra saûn phaåm naøo, maø xaõ hoäi caàn. Chôù khoâng neân laøm ra saûn phaåm ñoù, mình bieát lam ,ma xaõ hoäi ñaõ5 Cùng Nhà Nông Làm Giàu thöøa!!. Ñeå nhaän xeùt theâm veà thò trö ôøng cuûa caù Boáng Tö ôïng. Ñö ôïc sö ï tieâu thuï cuûa thò trö ôøng Trung Quoác, thì ngö ôøi nuoâi raát yeân taâm saûn xuaát. Bôûi leõ, Tru ng Quoác laø cö ôøng quoác ñö ùng soá I veà thö ông maïi vôùi 1,3 tyû daân soá. Ñö ùng thö ù 6 veà kinh teá, thu huùt ñaàu tö 1.200 tyû USD. Roõ raøng laø mieáng baùnh beùo bôû cho doanh nghieäp naøo, saûn xuaát ra saûn phaåm maø thò trö ôøng Trung Quoác coù nhu caàu, ö a chuoäng. Noùi caùch khaùc, maët haøng naøo Trung Quoác tieâu thuï laø maët haøng ñoù coù giaù cao, thaäm chí giaù cuûa sieâu lôïi nhuaän!. Ñi ñoâi vôùi nhu caàu tieâu duøng, vôùi lôïi theá ñö ôïc sö ï quan taâm chaêm soùc cuûa laõnh ñaïo hai nö ôùc veà Toái Hueä Quoác cho mua baùn maäu dòch, nhö saûn phaåm Boáng Tö ôïng caøng deã daøng xaâm nhaäp thò trö ôøng voâ taän cuûa Trung Quoác ( Thieân Thôøi, Ñòa Lôïi, Nhaân Hoaø). Treân ñaây laø nhö õng nhaän xeùt khaùch quan veà lôïi ích kinh teá xaõhoäi vaø ña át nö ôùc. Baèng taám loøng quyeát taâm tha thieát, muoán neâu leân ñaây ñeå baø con ngö daân coù cô hoäi lö ïa choïn. Thieát nghó ñaây khoâng phaûi laø moät dö ï aùn noùi leân mö u caàu lôïi ích caù nhaân, hay keâu goïi, thuyeát phuïc ñeå ñö ôïc sö ï hoã trôï v oán, ñoàng thôøi luoân tieän tieâu thuï con gioáng hay giôùi thieäu maët haøng, ñeå baùn saûn phaåm cuûa mình laøm ra. IV. MOÂ TAÛ VÒ TRÍ: Ñòa ñieåm trang traïi cuûa dö ï aùn ñö ôïc boá trí giai ñoaïn ñaàu: Tö ø caù boät leân caù hö ông taïi traïi thuûy ñaëc saûn Phö ôùc Long (Phöôøng Phöôùc Long B, Quaän 9, Tp. Hoà Chí Minh) vôùi nguoàn nö ôùc khoâng oâ nhieãm thuoác trö ø saâu, vaø hôn 1 ha dieän tích matë nö ôùc raát thuaän lôïi ñeå ö ông caù gioáng Boáng Tö ôïng. Coù nguoàn nö ôùc lôï tö ï nhieân vôùi ñoä muoái dao ñoäng tö ø 020/00 ñeán 250/00 .Vaø nguoàn nö ôùc ngoït khai thaùc tö ø gieáng ngaàm. Khi caàn nö ôùc ngoït ñeå chuû ñoäng dung hoaø ñoä maën laø sö û duïng ñeå ö ông nuoâi caù boät vaø sinh hoaït haøng ngaøy trö õ lö ôïng khoâng ñaùng keå. Giai ñoaïn 2: Ñö ôïc noái tieáp baèng caùch thuaàn nö ôùc lôïcho caù gioáng Boáng Tö ôïng vaø chuyeån sang, nuoâi caù thòt taïi vuøng cö ûa soâng thuoäc huyeän Caàn Giôø, Nhaø Beø TP.HCM. Caùch tính neáu ñö a vaøo ö ùng duïng quy trình kyõ thuaät nuoâi caù Boáng Tö ôïng 50% dieän tích cuûa ñòa phö ông (dieän tích nuoâi troàng thuûy saûn 6990ha ) ta seõ coù saûn lö ôïng vaø doanh soá nhö sau: 3.500ha x 20taán x 20.000USD = 70.000.000 USD (Baûy möôi trieäu USD). Veà maët thuaän lôïi nö õa laø thö ùc aên cho caù gioáng, caù nuoâi raát phong phuù vaø ña daïng, giuùp cho traïi saûn xuaát ñö ôïc haï giaù thaønh saûn phaåm ( ñieån hình neáu ñòa ñieåm cuûa traïi gioáng boá trí xa nguoàn thöùc aên. Chæ troâng nhôø vaøo thöùc aên coâng nghieäp vaø aáu truøng ARTEMIA thì giaù thaønh 01 saûn phaåm laø 350ñ/01 con gioáng côõ 3 -> 4 cm. thôøi gian öông laø 55 ngaøy tuoåi) Rieâng ñòa ñieåm vuøng nö ôùc lôï maø traïi ñaõ ñaët ñòa ñieåm, thö ùc aên tö ï nhieân raát doài daøo neáu taän duïng seõ giaûm ñö ôïc 30% -> 40% chi phí thö ùc aên vaø ruùt ngaén ñö ôïc thôøi gian ö ông nuoâi 40 -> 45 ngaøy.7 Cùng Nhà Nông Làm Giàu Ñoàng thôøi vò trí traïi ñö ôïc thieát keá theo daïng daõ chieán. Neân vieäc môû roäng saûn xuaát raát ñôn giaûn vì coù saün dieän tích sö û duïng raát nhieàu, treân 4ha maët nö ôùc. Daønh 20% boá trí hoà baït noåi ñeå ö ông con gioáng. Dieän tích coøn laïi ñeå nuoâi caù thö ông phaåm vaø nuoâi caù taïp laøm thö ùc aên tö ôi soáng cho caù Boáng Tö ôïng thòt, caù Boáng Tö ôïng gioáng. Ñaây laø moät lôïi theá, neáu ta bieát taän duïng, khai thaùc nguoàn thö ùc aên tö ï nhieân naøy cho hôïp lyù, ñeå cung caáp cho caù Boáng Tö ôïng. Bieát traân troïng noù vaø baûo veä nguoàn lôïi voâ taän naøy, ñeå phuïc vuï nuoâi troàng seõ mang laïi hieäu quaû kinh teá cho ngö daân. Ñaây laø tieàn ñoà saùng suûa trong nuoâi troàng thuyû saûn th u ngoaïi teä cho nö ôùc nhaø. VI. SAÛN PHAÅM CAÏNH TRANH: Dö ï aùn saûn xuaát nuoâi caù Boáng Tö ôïng, caù bieät laø khoâng coù sö ï caïnh tranh. Bôûi leõ sö ï khoù tính cuûa loaïi caù Boáng Tö ôïng thö ôøng hay xaûy ra dòch beänh, ruûi ro cuõng nhieàu. Neáu ngö ôøi nuoâi ít am hieåu veà quy trình kyõ thuaät thì nuoâi ít thaønh coâng. Nhö ñaõ neâu ôû phaàn treân, hieän nay ngö daân ñang nuoâi caù Boáng Tö ôïng chæ nuoâi dö ôùi daïng tö ï phaùt, khoâng coù bieän phaùp phoøng trö ø dòch beänh. Neân tyû leä soáng raát th aáp thì bao giôø ñaùp ö ùng ñö ôïc nhu caàu. Rieâng veà con gioáng thì hieän nay, nôi saûn xuaát chæ ñeám ñö ôïc treân ñaàu ngoùn tay, thì laáy ñaâu ra saûn phaåm ñeå caïnh tranh. Song song vôùi sö ï ñoäc nhaát voâ nhò cuûa saûn phaåm Boáng Tö ôïng. Keá ñeán la ø kyõ thuaät sinh saûn nhaân taïo caù Boáng Tö ôïng neáu ö ùng duïng quy trình ñôn thuaàn, thì tyû leä soáng raát thaáp < 5%. Neáu ta bieát caùch ö ông caù boät bieát caùch sö û duïng ñö a thö ùc aên tö ï nhieân cho caù boät,8 Cùng Nhà Nông Làm Giàu ñoàng thôøi taïo sinh khoái taûo, bieát gaây nuoâi aáu truøng ROTIFER thì môùi coù tyû leä soáng cao. So vôùi nhu caàu hieän nay, con gioáng nhaân taïo coøn raát ít chæ ñaùp ö ùng chö a ñö ôïc 2% thò trö ôøng. Khaâu quaûn lyù vaø nhaân söï: Ñö ôïc sö ï ñoàng tình vaø hoã trôï cuûa ñoâng ñaûo baø co n ngö daân vaø caùc caáp, ngaønh ñòa phö ông ñaëc bieät laø sö ï hoã trôï giuùp ñôõ cuûa nhaân vieân Vieän Nghieân Cö ùu Nuoâi Troàng Thuûy Saûn II. Dö ï aùn ñö ôïc thö ïc hieän dö ôùi daïng lieân keát cuøng coù lôïi, ngö ôøi ñö a vaøo ñaát ñai, ngö ôøi goùp vaøo ta øi chính, ngö ôøi nhaân coâng, ngö ôøi ö ùng duïng kyõ thuaät… .vv. neáu coù nhu caàu xin vay voán cho dö ï aùn. Döï kieán laø: 05 thaønh vieân chuû choát 1- Baûn thaân laø chuyeân vieân kyõ thuaät Trung Taâm gioáng Thuûy ñaëc saûn Phö ôùc Long, ñoàng thôøi laø tham mö u kyõ thuaät nuoâi caù Boáng Tö ôïng thö ông phaåm cho Noâng trö ôøng Soâng Haäu Caàn Thô. 2- Thaønh vieân laø keá toaùn doanh nghieäp cuõ taïi ñòa phö ông. 3- Ngö daân nuoâi Toâm Suù coâng nghieäp. 4- Caùn boä khuyeán ngö ñòa phö ông. 5- Vaø taäp theå ngö daân Caàn Giôø, Nhaø Beø ñang theo doõi giaùm saùt.9 Cùng Nhà Nông Làm Giàu VII . SÖÛ DUÏNG NGUOÀN VOÁN VAY VAØ HIEÄU QUAÛ MONG ÑÔÏI VOÁN SÖÛ DUÏNG CHO DÖÏ AÙN : 2.000.000.000VNÑ PHAÂN BOÅ CHO SAÛN XUAÁT KHAÛ NAÊNG SINH LÔÏI 1. CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG: - Thueâ dieän tích laøm traïi 04ha = 40.000.000ñ - Xaây dö ïng ao hoà = 100.000.000ñ Toång coäng = 140.000.000ñ 2. TRANG THIEÁT BÒ: - Heä thoáng xö û lyù nö ôùc thaûi = 130.000.000 - Maùy bôm nö ôùc VIKINO (05 caùi x 10.000.000) = 50.000.000 - Maùy bôm nhoû (02 caùi x 5.000.000 ) = 10.000.000 - Maùy thoåi oxy (04 caùi x 1.250.000) = 5.000.000 - Maùy quay oxy (04 caùi x 6.000.000) = 24.000.000 - OÁng daãn nö ôùc þ 300mm (200m x 30.000) = 6.000.000 - OÁng daãn nö ôùc þ 100mm (200m x 30.000) = 6.000.000 - Baït ni loâng (noâng nghieäp) (6.400m2x 5.000) = 32.000.000 Toång coäng: = 133.000.000ñ 3. VOÁN LÖ U ÑOÄNG: - Con gioáng sinh saûn : 200 x 300.000ñ = 60.000.000 - Thö ùc aên caù sinh saûn : 07 taán x 3.000.000ñ = 21.000.000 - Thö ùc aên nuoâi caùthö ông phaåm: 160 t x 6.000.000 = 960.000.000 - ARTEMIA : 300 hoäp x 500.000 = 150.000.000 - Kích duïc toá : = 10.000.000 - Thö ùc aên nuoâi sinh khoái taûo Roâfi Fer : = 55.000.000 - Hoaù chaát phaân boùn : = 75.000.000 - Vaät tö reû tieàn mau hoûng: = 5.000.000 - Ñieän, nhieân lieäu 12 thaùng: = 78.000.000 - Baûo trì maùy: = 5.000.000 - Linh tinh: = 7.000.00010 Toång coäng : = 1.446.000.000ñ VIII .PHÖÔNG AÙN TAØI CHÍNH: A. DOANH THU: 20.450.000.000ñ (caù thòt : 20 taán – caù gioáng: 12.000.000 con) 1/ Saûn löôïng caù thòt: 20 taán Heä soá saûn phaåm: - Caù loaïi I : 400g -> 800g 12 taán x 250.000.000ñ = 3tyû - Caù loaïi II : 300g -> 390g 05 taán x 200.000.000ñ= 1 tyû - Caù loaïi III : 200g -> 29000g 03 taán x 150.000.000ñ = 450trieäu 2/ Saûn löôïng caù gioáng: 12.000.000 con - Kích côõ 3-4cm 10.000.000 con x 800ñ= 8 tyû - Loaïi 12cm – 15cm 2.000.000 con x 4.000ñ= 8tyû Toång phuï A: = 20.450.000.000ñ B. VOÁN COÁ ÑÒNH: - Heä thoáng xö û lyù nö ôùc thaûi = 130.000.000ñ - Maùy bôn nö ôùc VIKINO 05 caùi x 10.000.000ñ = 50.000.000ñ - Maùy bôm nhoû 02 caùi x 5.000.000ñ = 10.000.000ñ - Maùy thoåi Oxy 04 caùi x 1.250.000ñ = 5.000.000ñ - Maùy qua Oxy 04 caùi x 6.000.000ñ = 24.000.000ñ - OÁng daãn nö ôùc þ 3000mm x 200m = 6.000.000ñ - oáng bôm nö ôùc þ 100mm x 200m = 6.000.000ñ - Baït Nylon (noâng nghieäp) 6.400m2 x 5.000 = 32.000.000ñ - Tieàn thueâ dieän tích sö û duïng 04 ha x 10.000.000 = 40.000.000ñ - Xaây dö ïng ao hoà = 100.000.000ñ - Laõi ngaân haøng = 60.000.000ñ Toång phuï B: 333.000.000ñ C.VOÁN LÖU ÑOÄNG: - Caù boá meï 200kg x 300.000 = 60.000.000ñ - Thö ùc aên caù boá meï 7.000kg x 30.000 = 21.000.00ñ - Thö ùc aên nuoâi caù thòt 160 taán x 6.000.000 = 960.000.000ñ - Thö ùc aên caù gioáng Artemia v.v… = 250.000.000ñ - Kích duïc toá, hoaù chaát, phaân boùn = 40.000.000ñ - Ñieän, nhieân lieäu 12 thaùng = 20.000.000ñ11 - Lao ñoäng – kyõ thuaät = 78.000.000ñ - Vaät tö reû tieàn = 5.000.000ñ - Baûo trì = 5.000.000ñ - Linh tinh = 7.000.000ñ Toång phuï C: 1.446.000.000ñ12 TOÅNG COÂNG TY NOÂNG NGHIEÄP SAØI GOØN TRUNG TAÂM GIOÁNG THUÛY ÑAËC SAÛN PHÖÔÙC LONG Khu phoá 6 – Phöôøng Phöôùc Long B – Quaän 9 – TP.HCM ********************* KYÕ THUAÄT NUOÂI VAØ QUAÛN LYÙ SÖÙC KHOEÛ Taùc giaû: NHÖÕNG BÍ AÅN NUOÂI CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG THAØNH COÂNG Ngheà nuoâi troàng Thuyû Saûn noùi chung, nuoâi caù Boáng Tö ôïng noùi rieâng. Laø moät ngheà laøm aên thu veà lôïi nhuaän raát cao! Trung bình neáu nuoâi thaønh coâng ñö ôïc 01 taán saûn phaåm Boáng Tö ôïng, giaù toái thieåu thu ñö ôïc cuõng hôn 200 trieäu ñoàng, tron g khi ñoù chi phí toång coäng chö a ñeán 50 trieäu ñoàng. Roõ raøng laø moät ñoàng voán, thu boán ñoàng lôøi! Moät ngheà chaên nuoâi sieâu lôïi nhuaän. Noùi thì deã nhö ng chuyeän laøm thö ïc teá thì khoâng deã chuùt naøo? Coù nhieàu nhaø chaên nuoâi, naêm tr ö ôùc baùn caù Boáng Tö ôïng thu laõi vaøi ba traêm trieäu. Naêm sau cuõng treân ao hoà ñoù, loaøi caù Boáng Tö ôïng nuoâi bò thaát thu, laøm ngö ôøi nuoâi cuõng phaûi traû giaù loã ñoâi ba traêm trieäu, thaäm chí coøn nhieàu hôn nö õa. Ñoù laø chuyeän thö ôøng xaûy ra cuûa baø con nuoâi caù Boáng Tö ôïng, noùi caùch khaùc ngheà nuoâi caù Boáng Tö ôïng laø ngheà lam aên may ruûi baát thö ôøng!! Ai ai cuõng phaûi haønh quaân. Coù nhieàu baø con nhaän thaáy nuoâi caù Boáng Tö ôïng lôïi raát to, baát chaáp moïi ruûi may maïnh daïn ñaàu tö , maëc daàu ñaõ nhieàu laàn thaát baïi, nhö ng vaãn coá gaéng mong sao tìm ra ñaùp soá, laø sö ï thaønh coâng cho ao caù Boáng Tö ôïng cuûa mình. Xem ñoù laø moät thaønh tích trong kinh doanh laøm aên. Tö ø laâu ngö ôøi Trung Quoác cho raèng: loaøi caù Boáng Tö ôïng laø loaøi caù thö û thaùch cuûa nhaø chaên nuoâi noù. Muoán nuoâi ñaït saûn lö ôïng caù Boáng Tö ôïng, thì ngö ôøi nuoâi phaûi coù beà daøy kinh nghieäm. Phaûi traû giaù raát ñaét, may ra môùi coù ñuû baûn lónh ñeå vö ôït qua khoù khaên, thö û thaùch ñeå thaønh coâng!! Ñeå tæm hieåu roõ loaøi caù khoù tính naøy, xin môøi baïn ñoïc vaø baø con chaên nuoâi cuøng chuùng toâi khaùm phaù nhö õng bí aån cuûa loaøi caù khoù tính naøy trong quyeån saùch nhoû: KYÕ THUAÄT NUOÂI BOÁNG TÖÔÏNG THÖÔNG PHAÅM VÔÙI COÂNG NGHEÄ CAO. Noäi dung quyeån saùch laø nhö õng gì? Maø tö ïa saùch ñaõ ñeà caäp. Saùch ñö ôïc trình baøy dö ôùi daïng caâu hoûi vaø traû lôøi, ñeå baïn coù theå so saùnh vaø ñoái chieáu vôùi kieán thö ùc nhö õng chuyeân gia veà caù khaùc. Taát c aû nhö õng bí aån ñeå ñem ñeán thaønh coâng ñö ôïc taäp hôïp trong quyeån saùch nhoû naøy; caùc taùc giaû cuøng coäng sö ï xin neâu leân ñeå caùc baïn ñoïc tham khaûo cuøng baø con nuoâi caù Boáng Tö ôïng ngaøy caøng thaønh coâng hôn nö õa ñaït keát quaû myõ maõn. Goùp phaàn laøm ra nhieàu saûn phaåm cho xaõ hoäi vaø xuaát khaåu, xoaù ñoùi,13 Cùng Nhà Nông Làm Giàu giaûm ngheøo, thö ïc hieän ö ùng duïng quy trình chaên nuoâi tieân tieán cuûa thôøi kyø Coâng Nghieäp Hoaù– Hieän Ñaïi Hoaù. XUAÁT BAÛN Ñaùp ö ùng yeâu caàu cuûa ñoâng ñaûo baø con nuoâi troàng Thuyû saûn. Chuùng toâi nhieàu taùc giaû vaø coäng sö ï cuøng nhau sö u taàm, nghieân cö ùu caùc taøi lieäu trong vaø ngoaøi nö ôùc, khoâng ngö øng ö ùng duïng caùc quy trình kyõ thuaät tieân tieán, ñeå xaây dö ïng nhieàu loaïi hình nuoâi caù Boáng Tö ôïng thö ông phaåm beàn vö õng, tö øng bö ôùc caûi thieän, choïn loïc phö ông thö ùc nuoâi, vôùi tieán trình CNH – HÑH ñö a coâng ngheä cao vaøo saûn xuaát. Nhaèm cung caáp nhieàu saûn phaåm Boáng Tö ôïng cho thò trö ôøng. Hôn 1 tyû daân Trung Quoác vaø caùc nö ôùc ASEAN thu veà nhieàu ngoaïi teä cho ñaát nö ôùc. Vì thôøi gian vaø trình ñoä taùc giaû coù haïn, neân saùch khoâng traùnh khoûi thieáu soùt. Xin chaân thaønh caùm ôn sö ï goùp yù hoã trôï. Ñeå saùch naøy coù chaát lö ôïng hôn, phuïc vuï baø con toát hôn. LÔØI XUAÁT BAÛN. QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG Quy trình coâng ngheä: Coâng taùc chuaån bò: Ao hoà beå ö ông, duïng cuï thieát bò, caù boá, caù meï, thö ùc aên, thuoác thuù y … vv CHOÏN CAÙ BOÁ MEÏ: Dung dòch Formol Xö û lyù caù (veä sinh) Taïo mö a nhaân taïo Kích thích hö ng phaán Tieâm kích thích toá Cho caù ñeû Thu hoaïch trö ùng Ñö a vaøo beå aáp14 HOÀ VAÊN THAÉNG Mobiphone;0903 607910 Phoøng aáp trö ùng Boáng Tö ôïng15 Caù gioáng Boáng Tö ôïng Phö ôùc Long16 Trung taâm Gioáng Thuyû ñaëc saûn Phö ôùc Long.17 1. ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC BOÁNG TÖÔÏNG: PHAÂN LOAI: BOÄ : PRECIFORMES HOÏ : OXYLEOTRIDAE GIOÁNG : OXYLEOTRIS LOAØI : OMARMORATUS BLEEKER Caù gioáng ôû nö ôùc ngoït hoaëc nö ôùc lôï 15‰ neáu ñö ôïc thuaàn hoaù tö ø tö ø. Caù coù taäp tính soáng taàng ñaùy, ban ngaøy ít hoaït ñoäng vaø thö ôøng vuøi mình dö ôùi buøn ban ñeâm hoaït ñoäng baét moài tích cö ïc, caù ö a aån naùu nôi caây c oû ven bôø, hang hoùc vaø rình baét moài. Khi gaëp nguy hieåm caù coù theå vuøi mình vaøo saâu trong buøn 01m vaø soáng ñö ôïc nhieàu giôø. Ñaëc bieät caù coù theå soáng nhieàu ngaøy khoâng aên khoâng hoaït ñoäng trong ñieàu kieän nö ôùc ñö ôïc giö õ trong nôi chaät heïp (lu, chaäu, beå nhoû) hoaëc nôi khoâng coù nö ôùc ngaäp thaám noù. Khi lö ôïng oxy hoaø tan thaáp caù coù hieän tö ôïng phuøng mang noåi ñaàu treân maët nö ôùc. 2. THÖÙC AÊN BOÁNG TÖÔÏNG:18 Caù coù taäp tính aên ñoäng vaät chuû yeáu. Tö ø ngaøy thö ù 4 sau nôû caù ñaõ heát noaõn hoaøn vaø baét ñaàu aên ñoäng vaät phuø du. Kích thö ôùc nhoû (Truøng Rotifer) vaø caùc haït mòn nhö boät, trö ùng, sö õa, ñaäu naønh… .Ñeán ngaøy thö ù 10 chuùng aên ñö ôïc giaùp xaùc thaáp nhö : Monia, Dapnia, AÁu truøng Artemia. Tö ø ngaøy 20 trôû ñi chuùng aên ñö ôïc truøng chæ. Sau moät thaùng chuùng baét ñaàu coù tính aên cuûa loaøi aên: Teùp, caù con vö øa mieäng. Caù Boáng Tö ôïng laø loaøi caù dö õ aên thòt nhö ng khoâng rö ôït ñuoåi con moài, maø chæ naèm baát ñoäng rình saün baét con moài, ngö ôøi ta ví caù Boáng Tö ôïng baét moài nhö loaøi meøo dö ôùi nö ôùc. Coøn caù loùc (Channastriata) baét moài nhö loaøi choù dö ôùi nö ôùc (röôït ñuoåi con moài). Nuoâi trong ao, trong loàng caù aên theâm caùc loaøi thö ùc aên khaùc nhö : caùc loaïi h aït vaø thö ùc aên cheá bieán… 3. SINH TRÖÔÛNG BOÁNG TÖÔÏNG: So vôùi nhieàu loaøi caù khaùc, Boáng Tö ôïng coù ñoä taêng troïng chaäm tö ø caù boät ñeán caù hö ông, (1.5-2cm) maát 01 thaùng, ñeán caù gioáng (8 -10cm) phaûi maát 03 thaùng nö õa. Muoán ñaït côõ 100g phaûi nuoâi theâm 03 - 04 thaùng. Trong tö ï nhieân caù coù troïng lö ôïng 100-200g laø ñaõ coù 01 naêm tuoåi. Ñeå ñaït côõ caù thö ông phaåm 400g /1con trôû leân phaûi nuoâi tö ø 10-12 thaùng trong ao hoaëc beø (xem baûng chi tieát). 4. SINH SAÛN CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG: Trong tö ï nhieân caù thaønh thuïc sau 01 naêm muøa vuï ñeû baét ñaàu tö ø 04 thaùng keùo daøi ñeán thaùng 10 nuoâi voã cho ñeû nhaân taïo caù coù theå thaønh thuïc sôùm hôn, neáu nuoâi toát caù ñeû quanh naêm. Caù ñeû taäp trung vaøo thaùng 4, 5, 6, 7, 8 vaø giaûm daàn vaøo caùc thaùng cuoái naêm. Caù ñeû nhieàu laàn trong naêm (trung bình 5 -6 laàn). Sö ùc sinh saûn raát cao tö ø 10 - 30 nghìn caù theå trö ùng 100g/theå troïng. Caù coù taäp tính baét caëp khi sinh saûn, caù ñeû trö ùng dính thaønh oâtroøn treân giaù theå hoaëc caùc goác caây, hang hoác ven bôø.19 QUY TRÌNH KYÕ THUAÄT I. AO NUOÂI: Dieän tích 1.000m2 Ao ñö ôïc thieát keá hình vuoâng, chö õ nhaät. Toát nhaát neân choïn ao hình Ovan, saâu tö ø 1.2-1.5m coù coáng caáp vaø thoaùt nö ôùc chuû ñoäng, bôø ao cao 60cm, chaéc chaén, khoâng roø ræ. Ao ñö ôïc caûi taïo: ñaùy ao ñö ôïc ñaøo nghieâng veà phía coáng thoaùt (Neáu sö û duïng ao cuõ, neân naïo veùt chæ dö õ laïi lôùp buøn tö ø 20 -30cm) raûi voâi caûi taïo 10- 15kg/100m2 phôi ñaùy ao vaøi ngaøy trö ôùc khi thaû caù. Laáy nö ôøc tö ø ao laéng ñaõ qua xö û lyù. CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC SÖÛ DUÏNG CHO NUOÂI CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG CAÙC YEÁU TOÁ MÖ ÙC ÑOÄ Nhieät ñoä 26-320C pH 7.0-8.5 Oxy hoaø tan >3mg/1lít NH3 (Amoniac) < 0.02 mg/lít Nitrite < 0.1 mg/lít H2 S < 0.02 mg/lít Daàu thoâ < 0.05 mg/lít Ñoä cö ùng (CaCO3) 100 – 200 mg/lít Carbonic (Carbon dioxide) 15 – 30 mg/lít20 Cùng Nhà Nông Làm Giàu Ñoä maën <15‰ II.CAÙ GIOÁNG: Sö û duïng con gioáng sinh saûn nhaân taïo ( kích côû 3-4cm) caù khoûe, ñoàng ñeàu, coù maøu saéc saùng, khoâng coù maàm beänh. Maät ñoä thaû 10 -15 con/m2 . Chia ra hai giai ñoaïn chaêm soùc (xem thöïc hieän). III.THÖÙC AÊN: Thö ùc aên nuoâi Boáng Tö ôïng chuû yeáu laø ñoäng vaät tö ôi soáng. Nhö ng nhôø ö ùng duïng vaø ñö a caùc heä thoáng kích thích (maùy quaït, dung dòch daãn duï…) caù nuoâi vaãn aên caùc thö ùc aên cheá bieán. Ñieàu quan troïng laø thö ùc aên phaûi ñuû chaát lö ôïng ñeå caù sinh trö ôûng toát. COÂNG THÖÙC I Phaân chuoàng à Thö ïc vaät phuø du à caù meø traéng = saûn phaåm Boáng Tö ôïng (Phaân vi sinh hö õu cô). COÂNG THÖÙC II à Caù caùc loaïi Thö ùc aên Coâng nghieäp: à Caù xay = Boáng Tö ôïng à OÁc bö ôu vaøng COÂNG THÖÙC III Caùm toång hôïp cao caáp + Dung dòch daãn duï = Boáng Tö ôïng Choïn thö ùc aên lyù tö ôûng ñeå nuoâi caù Boáng Tö ôïng coù ö u ñieåm nhö : saün coù, reû tieàn, coù chaát lö ôïng dinh dö ôõng, haáp daãn caù aên moài, laø ñaõ coù tính toaùn vaø cuõng laø tieàn ñeà cho sö ï thaønh coâng. Chuùng toâi ñaõ nuoâi thö û nghieäm vaø ñaõ coù thoâng soá kyõ thuaät. Nhaän thaáy hai coâng thö ùc treân laø hieäu quaû nhaát. Ñö a nguyeân lieäu laø caù meø traéng laøm thö ùc aên chuû yeáu ñeå nuoâi Boáng Tö ôïng. Ñeå taïo ra sinh khoái caù meø traéng ta chæ caàn toán theâm dieän tích maët nö ôùc ( ao xöû lyù, ao chöùa) coøn thö ùc aên chuyeån ñoåi thaønh caù meø thì khoâng toán keùm ( phaân chuoàng, phaân vi sinh). Maët khaùc caù meø laø loaøi caù khoâng coù sö ï caïnh tranh, thö ùc aên moâi trö ôøng, khoâng coù caûnh caù lôùn hieáp caù beù ( oâng baø ta ñaõ ruùt ra kinh nghieäm veà caù meø traéng vaø coù caâu ca dao “caù meø moät löùa”). Do vaäy ñeå dö ï trö õ thö ùc aên tö ôi soáng cho caù Boáng Tö ôïng, ta chæ caàn theo doõi trö õ lö ôïng ao nuoâi caù meø, maø coù caùch, ñaùnh tæa, thaû bu,ø haøng thaùng, haøng tuaàn. Coù keá hoaïch thaû boå sung gioáng caù meø ñeå cung caáp nguyeân lieäu cho caù Boáng Tö ôïng ( ñöôïc bieát gioáng caù meø thaû boå sung coù kích côõ nhoû hôn caù ñang nuoâi, song caù boå sung vaãn taêng troïng bình thöôøng) ñoù laø ñaëc tính cuûa loaøi caù meø: vö øa bôi, vö øa thôû vö øa laáy thö ùc aên.[xem phaàn k t nuoâi caù MEØ TRAÉNG]21 IV. THÖÏC HIEÄN CHAÊM SOÙC: Sau khi ñaõ chuaån bò xong ao hoà, laáy nö ôùc vaøo ao ñeán mö ùc quy ñònh (1,2- 1,5m) tieán haønh thaû caù, caù gioáng ñö ôïc thaû vaøo saùng sôùm hoaëc chieàu maùt. Ñeâm ñeán tö ø 22h cho vaän haønh maùy quaït ñeán raïng 7h hoâm sau, ñeå cung caáp oxy vaø kích thích caù aên moài. Maëc daàu caù Boáng Tö ôïng laø loaøi caù coù cô quan hoâ haáp phuï, chòu ñö ïng ñö ôïc nôi coù lö ôïng oxy hoaø tan thaáp. Nhö ng ao nuoâi coù sö û duïng heä thoáng quaït, ngoaøi vieäc caáp oxy coøn taïo ra doøng nö ôùc chaûy nheï cho ao caù. Moät ñieàu thaät l aø lyù thuù! Khi ta quan saùt ñaøn caù nuoâi trong ao, khi coù doøng chaûy nheï tö ø maùy quaït, taát caû caù nuoâi ñeàu hö ôùng vaøo doøng chaûy, con thì baét moài, con thì xoeø caû kì vi toû ra hö ng phaán, con thì phoùng mình bôi ngang, bôi doïc toû ra raát thích thuù. Chuùng toâi theo doõi vaø so saùnh hai ao nuoâi coù cuøng maät ñoä, moät dieän tích nhö nhau, sau boán thaùng nuoâi, ao trang bò maùy quaït coù ñaøn caù taêng troïng gaáp hai laàn ao khoâng coù maùy quaït? Taïi sao laïi xaûy ra bí aån veà taêng troïng giö õa hai ñaøn caù. Ñö ôïc bieát, caù Boáng Tö ôïng laø loaøi caù soáng vaø baét moài, laáy thö ùc aên ôû taàng ñaùy ( xem ñaëc ñieåm). Vì vaäy ñieàu kieän ñaùy ao coù aûnh hö ôûng raát lôùn ñeán loaøi caù naøy taêng troïng. Ñeå noùi theâm taùc duïng cuûa maùy quaït oxy, ñoái vôùi neàn ñaùy ao nuoâi caù Boáng Tö ôïng nhö ñaõ neâu treân phaàn ñaëc ñieåm, taäp tính tö ï nhieân cuûa loaøi caù Boáng Tö ôïng laø ít khi bôi loäi, naêng ñoäng nhö caùc loaøi caù khaùc. Nhö ng chuùng haàu nhö luùc naøo cuõng naèm baát ñoäng dö ôùi ñaùy ao rình baét moài, laáy thö ùc aên. Ñeå caù nhanh lôùn trong quaù trình nuoâi Boáng, khoâng coøn caùch naøo khaùc hôn laø taïo ñieàu khieän toái ö u cho caù, neân ö ùng duïng coâng ngheä nuoâi tuaàn hoaøn. Sö û duïng maùy quaït oxy ñeå duy trì neàn ñaùy ao toát, khoâng chæ laø laøm cho chaát thaûi gom laïi ôû giö õa ao trong suoát vuï nuoâi, hoaëc coù ñieàu kieän thì huùt chaát thaûi gom laïi ôû giö õa ao theo ñònh kyø. Baèng ngö ôïc laïi ta nuoâi bình thö ôøng, khoâng coù bieän phaùp veä sin h, laâu ngaøy ñaùy ao coù nhö õng vuøng tích tuï chaát caën baõ (thöùc aên thöøa, phaân caùc loaøi vaät… ) seõ gaây baát lôïi cho caù vì nhieàu lyù do: Sö ï tích luõy chaát laéng tuï naøy seõ laøm tieâu hao oxy, chuùng laïi coøn sinh ra nhieàu NH3 vaø H2S. Neáu ao nuoâi khoâng coøn choã naøo saïch. Buoäc loøng caù phaûi soáng vaø baét moài ôû vuøng bò tích tuï chaát thaûi. Nhö vaäy chuùng phaûi chòu sö ï toån thö ông cuïc boä, vaø nguy cô xaâm nhaäp cuûa nhieàu taùc nhaân gaây beänh, ñoàng thôøi laøm caù maát ñi hö ùng thuù baét moài, trong khi caù ñang ñoùi aên, thaäm chí khoâng aên, gaày coøm ñi… aûnh hö ôûng taêng troïng vaø maát ñi ñeà khaùng, caù deã nhieãm beänh cuõng do nguyeân nhaân ao quaù oâ nhieãm gaây neân! Moät khi moâi trö ôøng nö ôùc ao vaø ñaùy ao nu oâi ñö ôïc caûi thieän, caù nuoâi coù theå tö ï hình thaønh heä thoáng mieãn dòch tö ï nhieân vaø taêng trö ôûng tích cö ïc ( coù söï so saùnh nhieàu laàn trong thöïc tieãn). Vôùi quy trình nuoâi caù Boáng Tö ôïng ö ùng duïng coâng ngheä cao vôùi caù gioáng saûn xuaát nhaân taïo khaâu chaêm soùc ñö ôïc chia ra laøm hai giai ñoaïn nhö sau:23 GIAI ÑOAÏN I: (XEM nuoâi caù killi,CAÙ TRAÂN CHAÂU,BÌNH TÍCH laøm thöùc aên cho bt giai ñoaïn 1) Caù gioáng thaû maät ñoä hôïp lyù, kích côõ tö ø 3 -4 cm, thôøi gian ñaàu thö ùc aên sö û duïng cho caù laø truøng chæ, caù, oác xay. Thö ùc aên boû vaøo saøn aên, neáu ao dieän tích 1000 m2 caàn 6-8 saøn aên. Lö ôïng thö ùc aên ñö ôïc aên haøng ngaøy tö ø 10 -12% troïng lö ôïng caù. Neân thay tö ø 20-25% lö ôïng nö ôùc trong ao/ngaøy. Kieåm tr a thö ùc aên thö øa, thieáu, loaïi boû thö ùc aên dö thö øa, chuøi giö õa saøn aên, neân ta deã daøng kieåm tra vaø caân ñong. Trong quaù trình nuoâi nhö ta ñaõ neâu treân, ta neân duy trì nguoàn nö ôùc ao luoân saïch, thö ùc aên neân naáu chín, hoaëc rö ûa saïch baèng dung dòch muoái aên tö ï nhieân cho caù nuoâi (nuoâi gheùp caùc loaïi nhö :caù KILLY, teùp rong ,loøng tong,caù traâm…). Khi cheá bieán thö ùc aên neân lö u yù thö ùc aên sao cho vö øa mieäng caù, khi caù taêng troïng khoâng xay hay baêm nhoû thö ùc aên khi caù ñaõ lôùn vaø ngö ôïc laïi. Sau 3-4 thaùng nuoâi caù ñaõ ñaït troïng lö ôïng tö ø 40-70g/ con (daøi töø 10-12). Giai ñoaïn nay:neáu ao nuoâi co nuoâi gheùpcaù moài,nhaát laø loaïi mang ñeû nhö:traân chaâu,bình tích-vì loaøi caù nay ñeû con,neân cung caáp thöùc aên tröïc tieáp cho caù con boáng töoïng raát toát,tang troïng nhanh GIAI ÑOAÏN II: Khi caù ñaït ñö ôïc kích côõ tö ø 10-12 cm caù raát phaøm aên vaø nhanh lôùn, luùc naøy ta tieán haønh ñeå thu hoaïch ñeå phaân ñaøn caù trong ao. Neân ñeå caù môùi t hu hoaïch “khoûe laïi” (ít nhaát laø 6 giôø). Sau ñoù loïc, phaân côõ, taém xö û lyù, ñeå thaû nuoâi tieáp ( xem muïc xöû lyù con gioáng). Thö ùc aên giai ñoaïn II cuûa caù Boáng Tö ôïng vaãn laø caù teùp, oác coøn tö ôi soáng, ñö ôïc cheá bieán hoaëc xay nhuyeãn (löu yù kích côõ vöøa mieäng caù). Khaåu phaàn aên haøng ngaøy 7-10% toång hôïp troïng lö ôïng ñaøn caù. Cho aên ngaøy 2 laàn saùng ¼ lö ôïng thö ùc aên trong ngaøy. Chieàu aên heát phaàn coøn laïi. Thö ùc aên haøng ngaøy ñö ôïc troän theâm Premix 1-2% vaø chaát daãn duï, ñeå caù baét moài tích cö ïc. Haèng ngaøy cho caù aên ñaày ñuû lö ôïng chaát theo doõi mö ùc aên cuûa caù ñeå ñieàu chænh cho phuø hôïp. Ñònh kyø veä sinh ñaøn caù vaø moâi trö ôøng (nhö giai ñoaïn I). Haèng ngaøy thö ôøng xuyeân theo doõi hoaït ñoäng cuûa caù. Khi caù coù bieåu hieän baát thö ôøng thì neân xem xeùt caån thaän laïi toaøn boä quaù trình chaêm soùc quaûn lyù, kieåm tra baèng caùch baét vaøi con (5 ñeán 10 con) ñeå quan saùt vaø kieåm tra laïi toaøn boä caùc khaâu xaùc ñònh laïi chính xaùc caùc nguyeân nhaân vaø bieän phaùp xö û lyù ñuùng vaø kòp thôøi. Moät trong nhö õng bieåu hieän baát thö ôøng cuûa caù. - Noåi ñaàu moät vaøi con ôû ao nuoâi. - Caù aên moài chaäm vaø thö ùc aên cuûa caù giaûm 30% lö ôïng thö ùc aên trong ñieàu kieän bình thö ôøng. - Caù boû aên (aên raát ít) ñoät ngoät. - Trong ao coù hieän tö ôïng caù cheát duø chæ moät vaøi con. Thoâng thö ôøng caù môùi nhieãm beänh thì coù moät trong nhieàu bieåu hieän nhö treân. Neân xö û24 lyù ngay thôøi ñieåm naøy, vì hieän nay beänh treân caù Boáng Tö ôïng raát ña daïng vaø phö ùc taïp. Maët khaùc raát khoù xö û lyù trong trö ôøng hôïp caù cheát nhieàu, trong trö ôøng hôïp naøy neáu coù xö û lyù thì hieäu quaû khoâng cao vaø toán keùm nhieàu. Vì caù maát khaû naêng ñeà khaùng ( Hoäi chöùng beänh) (Xem trang phoøng trò). V. HIEÄU QUAÛ NUOÂI BOÁNG TÖÔÏNG: Tính haïch toaùn kinh teá cho ao nuoâi 1.000m2. Saûn lö ôïng caù thu hoaïch 2.000kg Boáng Tö ôïng thö ông phaåm. Ñeå taêng troïng 1kg Boáng Tö ôïng. Qua nuoâi thö û nghieäm hoaëc nuoâi ñaïi traø tieâu toán thö ùc aên nhö : - Caù taïp ñuû loaïi tö ôi soáng 6 – 8 =1kg. - OÁc Bö ôu Vaøng, caù taïp 10 -12 =1kg. Cuøng thö ùc aên vaø moâi trö ôøng nö ôùc toát thì caù coù heä soá chuyeån ñoåi thö ùc aên theo tyû leä thuaän. Neáu chuùng ta ö ùng duïng ñuùng quy trình kyõ thuaät p hoøng trò beänh nghieâm ngaët thì chi phí giaù thaønh nuoâi kg Boáng Tö ôïng khoâng vö ïôt quaù 20.000ñ/kg so vôùi coâng thö ùc caù Meø Traéng. Coâng thö ùc II tö ø caùm toång hôïp nuoâi caù taïp vaø laáy caù taïp nuoâi Boáng Tö ôïng thì giaù thaønh seõ thaáp g aáp ñoâi (40.000ñ/kg). Tuøy ñieàu kieän vaø nôi saûn xuaát maø aùp duïng. Noùi caùch khaùc neáu cung caáp ñaày ñuû thö ùc aên cho caù trong ao, maø caù tieâu thuï ñö ôïc (Kích thích caù aên) thì caù nhanh lôùn, ñoàng thôøi cuõng laø thö ùc aên ñuû dinh dö ôõng, ñuû soá lö ôïng môùi giuùp caù taêng trö ôûng vaø taêng khaû naêng ñeà khaùng vôùi beänh taät (Xem chi tieát baûng ñaàu tö thöùc aên caùc loaïi) nhö ñaõ neâu treân. Caù Boáng Tö ôïng ñaõ theå hieän toaøn boä hoaït ñoäng dôøi soáng cuûa chuùng, ñeå ta coù cô sôû maø ñaùp ö ùng. Ñoù cuõng laø nhö õng bí aån ñem laïi thaønh coâng trong nuoâi caù Boáng Tö ôïng. Vôùi tieâu chí: Ngö ôøi nuoâi caù Boáng Tö ôïng phaûi coù ñö ùc tính caàn cuø, coù sö ùc khoûe toát, chaêm chæ hoïc hoûi kinh nghieäm, yeâu ngheà khoâng ngaïi g ian khoù coù quyeát taâm cao, nghieâm tuùc thö ïc hieän quy trình nuoâi thaâm canh vôùi moâ hình tuaàn hoaøn thì seõ ñem laïi keát quaû mong muoán.25 QUY TRÌNH KYÕ THUAÄT NUOÂI THAÂM CANH CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG THÖÔNG PHAÅM. (ÖÙNG DUÏNG MOÂ HÌNH TUAÀN HOAØN HOAØN TOAØN) KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁT NOÂNG TRÖÔØNG SOÂNG HAÄU DT: 13.230M2 (D1 -D2) A. THIEÁT KEÁ SÖÛ DUÏNG: * Ao nuoâi caù 50% = 6.341 m2(D1) * Ao laéng nö ôùc thaûi 10% = 1.500m2 (D2) * Ao xö û lyù nguoàn nö ôùc caáp 10% = 1.500m2(D2) * Ao chö ùa 30% = 4.000m2(D2) Yeâu caàu khaùc: - Coáng ñaàu nguoàn vaø heä thoáng daãn nö ôùc sang ao laéng (1). - Ao xö û lyù coù coáng thoâng tö ø ao laéng daãn sang (2) - Ao chö ùa coù coáng thoâng tö ø ao sö û lyù daãn sang (3) Ao nuoâi ñö ôïc trang bò heä thoáng daãn nö ôùc ñeán a o laéng (khi thay nö ôùc ta vaän haønh maùy bôm ñö a nö ôùc tö ø ao chö ùa sang ao nuoâi, lö ôïng nö ôùc thay theá nö ôùc cuõ moãi ngaøy = 20%. Nö ôùc cuõ ao nuoâi seõ tö ï chaûy veà ao laéng vaø tieáp tuïc tuaàn hoaøn. Nhaø cö ûa vaên phoøng Thoâng soá kyõ thuaät: Phaân vi sinh B10 LANT. Laøm phaân xuùc taùc uû phaân chuoàng ñeå laøm nguyeân lieäu thö ùc aên caù Meø traéng. YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT: - Heä thoáng bôm nö ôùc caàn coù maùy lôùn ñeå cung caáp nö ôùc cho ao chö ùa khoâng quaù 6 giôø trong voøng moät con thuûy chieàu vaø bôm laáy nö ôùc ôû taàng giö õa, qua lö ôùi loïc. - Ao chö ùa nö ôùc thì raát hö õu ích ñeå ñieàu kieän moâi trö ôøng ao nuoâi nhaát laø ôû nôi coù nguoàn nö ôùc khoâng oån ñònh. Ngoaøi taùc duïng trö õ nö ôùc, ao chö ùa nö ôùc coøn coù chö ùc naêng nhö moät heä thoáng loïc sinh hoïc. Ao chö ùa caàn xaây dö ïng coù cao trình phuø hôïp trong ñieàu kieän bình thö ôøng cuõng coù theå caáp nö ôùc tôùi caùc ao nuoâi baèng caùch tö ï chaûy (khoâng phaûi bôm) thì raát toát. - Ao chö ùa khi ñö a vaøo sö û duïng caáp nö ôùc ñaày vaøo ao, sau ñoù xö û lyù. Chö ùc naêng cuûa ao goàm laéng: Nö ôùc ñö ôïc laéng ñeå loaïi caùc chaát vaån vaø ñeå caùc chaát hö õu cô phaân huûy thôøi gian ngaén nhaát laø 3 ngaøy (Phuï thuoäc vaøo chaát löôïng nöôùc vaø caùc chaát vaån ) sau khi laéng, tieán haønh boùn boät taåy (Clorine) ñeå dieät caù taïp vaø ñoäng vaät khoâng xö ông soáng khaùc (Dòch haïi) (Xem sö û duïng thuoác xö û lyù): 1. FRESHDREAM 2.DEOYUCCA27 SÔ ÑOÀ AO NUOÂI TUAÀN HOAØNp Ao chöùa(3) Ao laéng(1) Ao xöû lyù (2) Ao Nuoâi (4) Maùy bôm Nö ôùc tö ï traøn Nö ôùc trôû veà Nö ôùc tö ï traøn Nö ôùc tö ï traøn29 SÔ ÑOÀ AO NUOÂI TUAÀN HOAØN Thieát keá vò trí GIAÛI TRÌNH: Muïc tieâu chính cuûa vieäc thieát keá ao toát ( Hình daïng) laø cho pheùp quaûn lyù chaát thaûi moät caùch hieäu quaû. Chaát thaûi ñö ôïc gom tuï laïi ôû gi ö õa ao nhôø sö ï taùc ñoäng cuûa maùy quaït Oxy. Maùy quaït coù chö ùc naêng chính laø cung caáp Oxy cho caù vaø caùc sinh vaät trong ao, ñoàng thôøi coøn xaùo troän caùc phieâu sinh vaät ôû ñaùy ao tieáp caän aùnh saùng maët trôøi, khuyeách taùn Oxy vaøo n ö ôùc vaø loaïi boû khí ñoäc (NH3 vaøH2S ) tö ø khu vö ïc ñaùy ao ra ngoaøi. Ñoàng thôøi kích thích caù nuoâi baét moài tích cö ïc, khoâng bò aùp lö ïc moâi trö ôøng xaáu. Vôùi moâ hình tuaàn hoaøn taïo sö ï an toaøn toái ña cho ao nuoâi vaø ñeå quaûn lyù duy trì nguoàn nö ôùc toát cho ao nuoâi, ñoàng thôøi sö û duïng moâ hình keát hôïp ( Nuoâi caù laøm thöùc aên nguyeân lieäu). Haïn cheá toái ña sö ï tieáp xuùc vôùi nguoàn nö ôùc coù chaát lö ôïng keùm AO LAÉNG NÖ ÔÙCTHAÛI (1) AO XÖ Û LYÙ (2) AO CHÖ ÙA NÖ ÔÙC CAÁP (3) Nö ôùc xaûtö ø ao nuoâi(tö ï traøn) - Khoâng beänh - Kyõ thuaät vaän chuyeån Maùy quaït oxy Maùy huùt chaát thaûi Nö ôùc saïch duøng (maùy bôm) NHAØ XÖ ÔÛNG KHO KHAÙCH THAM QUAN Khö û truøng tay chân Khö û truøng tay chaân - COÂNG NHAÂN - DUÏNG CUÏ31 Cùng Nhà Nông Làm Giàu ôû beân ngoaøi, coù theå haïn cheá ñö ôïc aûnh hö ôûng cuûa moâi t rö ôøng xung quanh, chuû ñoäng vaø khaéc phuïc sö ï xaáu ñi cuûa caùc ñieàu kieän moâi trö ôøng ñeå saûn xuaát oån ñònh. * SÔ ÑOÀ VAÄN HAØNH AO NUOÂI CAÙ: Vaän haønh lieân hoaøn (Xem muïc vaänhaønh chaêm soùc ao caù). B/ VAÄT TÖ SÖÛ DUÏNG CHO HA - DT AO NUOÂI TUAÀN HOAØN. - Maùy daàu D12 coâng suaát 300m3/h 4 caùi - Maùy quaït Oxy 2HP Ñaøi Loan 3 caùi - OÁng nhö ïa Þ 25 cm 110 m - Xi maêng xaây dö ïng 20 bao - Saét xaây dö ïng 100kg - Taám nhö ïa toång hôïp PE 400kg - Lao ñoäng xaây dö ïng ao 8.000m 3 - Voán coá ñònh tuøy DT vaø nhu caàu sö û duïng maø trang bò maùy moùc. Stt Haïng muïc Ñôn vò Soá lö ôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Phuï chuù 1 Maùy daàu Caùi 04 8.000.000 32.000.000 2 Maùy quaït Oxy Caùi 03 6.450.000 19.350.000 3 OÁng nhö ïa M 110 30.000 3.000.000 4 Xi maêng Bao 20 50.000 1.000.000 5 Saét Kg 100 18.000 1.850.000 6 Taám nhö ïa M2400 7.000 2.800.000 7 Khoái lö ôïng xaây dö ïng M3 8.000 7.000 56.000.000 Coäng: 116.000.000 ñ Voán löu ñoäng: Gioáng: 60.000 con x800 = 48.000.000ñ Thö ùc aên: 36 taán x 8.000 = 288.000.000ñ Coâng lao ñoäng: 700.000 x4 x16 = 4.480.000ñ Kyõ thuaät: = 10.000.000ñ KHTSCÑ: = 13.000.000ñ Laõi ngaân haøng: = 50.000.000ñ Ñieän, nguyeân lieäu: = 23.000.000ñ Baûo trì: = 13.620.000ñ Chi khaùc : = 10.000.000ñ32 Cùng Nhà Nông Làm Giàu TRUNG TAÂM GIOÁNG THUYÛ ÑAËC SAÛN PHÖ ÔÙC LONG.33 Cùng Nhà Nông Làm Giàu34 Cùng Nhà Nông Làm Giàu35 Cùng Nhà Nông Làm Giàu TÔØ PHAÂN TÍCH KHAÙCH QUAN NGHEÀ NUOÂI CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG THÖÔNG PHAÅM Nhìn chung, ngheà nuoâi caù Boáng Tö ôïng ñoøi hoûi ngö ôøi quaûn lyù cao hôn caùc ngheà nuoâi thuûy saûn khaùc. Hôn nö õa ngheà naøy cu õng ñoøi hoûi hình thö ùc vaø kyõ naêng quaûn lyù hoaøn toaøn khaùc nhau. Ñaëc bieät laø ö ùng duïng quy trình kyõ thuaät thaâm canh, vôùi moâ hình sö û duïng nö ôùc tuaàn hoaøn, hoaøn toaøn. Khaû naêng taøi chaùnh nhieàu hoaëc ít, dieän tích ao hoà tö ø 100-1.000m 2 ñeàu thö ïc hieän ö ùng duïng ñö ôïc. Theo phaân tích taøi chaùnh cho thaáy laõi roøng cuûa caùc vuï nuoâi theo doõi ñö ôïc ñaõ cho laõi 309,9% roõ raøng laø moät ngheà nuoâi troàng sieâu lôïi nhuaän, ñieàu naøy chö ùng minh hoaøn toaøn giaù trò thö ông maïi cuûa noù. Voán lö u ñoäng khaù cao chieám khoaûng 70% toång chi phí trong khi ñoù caùc haïng muïc cuûa trang thieát bò vaø voán coá ñònh 30%. Maëc duø voán lö u ñoäng tuy cao, nhö ng lôïi nhuaän cuûa quaù trình saûn xuaát caøng cao hôn so vôùi caùc ñoái tö ôïng nuoâi khaùc. Do ñoù vôùi moät trang thieát bò nhö maùy bôm nö ôùc, maùy quaït Oxy… . Duïng cuï ñaàu tö cho quy trình nuoâi thaâm canh tuaàn hoaøn taïo moïi ñieàu kieän moâi trö ôøng toái ö u cho caù, cuõng laø moät sö ï phaùt ñoäng, vaän duïng quy trình kyõ thuaät coâng ngheä cao, thieát thö ïc naâng cao tyû leä soáng, daãn ñeán saûn lö ôïng caù cuõng gia taêng tö ông ö ùng. Rieâng hieän nay chö a coù nôi naøo, hoaëc nhaø nuoâi troàng thuûy saûn naøo? Ö Ùng duïng quy trình naøy ñeå nuoâi caù Boáng Tö ôïng, giaùm nghó, giaùm ñaàu tö cho loaøi caù coù giaù trò kinh teá cao!! Maëc duø ñoù laø moät trong nhieàu quy trình saûn xuaát tieân tieán, khoa hoïc vaø hieäu quaû cao nhaát, khoâng aûnh hö ôûng veà moâi trö ôøng sinh thaùi chung, ñeå saûn xuaát luoân ñö ôïc beàn vö õng trong quy trình nuoâi tuaàn hoaøn , coù phö ông36 aùn xö û lyù nö ôùc thaûi vaø chaát thaûi trong quaù trình nuoâi laø bieän phaùp toái ö u! Cho moâi trö ôøng nuoâi keá ñeán laø taïo doøng chaûy nheï baèng maùy quaït cho caù Boáâng Tö ôïng laø bí quyeát thaønh coâng ñeå laøm ra nhieàu saûn phaåm sieâu lôïi nhuaän. Trong tö ông lai Vieät Nam quyeát taâm trôû thaønh ñoái thuû caïnh tranh lôùn treân thò trö ôøng Thuûy saûn toaøn caàu (Trong ñoù coù caù Boáng Töôïng laø loaøi caù coù giaù trò cao nhaát trong xuaát khaåu. Ñöôïc thieân nhieân öu ñaõi phaân boå taïi nieàn Nam Vieät Nam laø moät saûn phaåm quyù hieám ñeå ñem veà ngoaïi teä cho ñaát nöôùc ). Sau ñaây laø baûn so saùnh hieäu quaû kinh teá giö õa nuoâi Toâm Suù coâng nghieäp vaø nuoâi caù Boáng Tö ôïng coâng ngheä cao treân cuøng moät dieän tích nhö nhau ( 1ha). Ñeå coù1kg caù thö ông phaåm Boáng Tö ôïng caàn tieâu toán 8 kg caù taïp ñuû loaïi. Vôùi naêng suaát 20 taán/1ha ta caàn 160 taán caù taïp, giaù 1kg caù taïp 6.000 ñoàng thì giaù thaønh chi phí thö ùc aên laø: 48.000 ñoàng. Neáu taïo ñö ôïc nguoàn thö ùc aên baèng caùch nuoâi caù moài moãi kyù caù nuoâi 4.000 ñoàng thì chi phí giaù thaønh laø 32.000ñoàng/1kg saûn phaåm. Giaù baùn caùc thö ông phaåm Boáng Tö ôïng trung bình laø: 250.000ñ/1kg – 48.000ñ/laõi = 202.000ñ Ñoái vôùi Toâm Suù naêng suaát nuoâi coâng nghieäp 5.000kg/1ha ta caàn 10 taán thö ùc aên coâng nghieäp cao caáp giaù 20.000ñ/1kg thì giaù thaønh 1kg saûn phaåm Toâm laø 40.000ñ vôùi giaù baùn Toâm thö ông phaåm hieän nay trung bình laø: 60.000ñ/kg – 40.000ñ/laõi = 20.000ñ, vaäy hieäu quaû kinh teá cuûa hai loaïi nuoâi: - Caù Boáng Tö ôïng = 250.000ñ– 48.000ñ = 202.000 x 20.000kg = 40.400.000.000ñ/1ha. - Toâm suù = 60.000ñ– 40.000ñ = 20.000 x5.000kg = 1.000.000.000ñ/1ha. KEÁT LUAÄN ÑEÀ XUAÁT: Giai ñoaïn tieáp theo mong ñö ôïc sö ï taøi trôï cuûa caùc Vieän, ngaønh veà phoøng trò beänh cho caù Boáng Tö ôïng. Vì hieän nay trong chaån ñoaùn vaø phoøng trò ñang taäp trung cho sö ï phaùt trieån nuoâi Toâm Suù treân toaøn caû nö ôùc. Loaøi caù Boáng T ö ôïng noùi rieâng! Caù nö ôùc ngoït noùi chung, chö a ñö ôïc sö ï quan taâm naøo! Ñuùng mö ùc. Maëc duø saûn phaåm Boáng Tö ôïng vaø caùc loïai coù giaù trò xuaát khaåu raát cao, thaäm chí coøn cao hôn caûToâm Huøm, Toâm Suù… vv Vaäy taïi sao? Ta khoâng daønh moät phaàn taøi trôï naøo, ñeå hoã trôï phaùt trieån taêng cö ôøng khaû naêng nhaân lö ïc. Cho vieäc chaån ñoaùn vaø nghieân cö ùu dòch beänh tö ø Boáng Tö ôïng… ..Thoâng tin caùch quaûn lyù dòch beänh. Ñeå ngö ôøi nuoâi yeân taâm theâm, maø maïnh daïn nuoâi troàng. Tö ø laâu sö ï lan traøn cuûa beänh Boáng Tö ôïng laøm cheát haøng loaït ao nuoâi, beø nuoâi cuûa noâng hoä laøm khuûng hoaûng cho nhö õng ai ñaõ tö øng nuoâi Boáng Tö ôïng. Nhieàu nhaø khoa hoïc lónh vö ïc ngheà caù nghi ngôø veà baûn chaát khoù khaên cuûa caù Boáng tö ôïng, thaäm chí coøn thôø ô xa rôøi, khoâng caàn ñeà caäp ñeán trong nuoâi troàng thuûy saûn, sôï phaûi gaëp raéc roái theâm khi chaån ñoaùn! Laõng queân ñi caàn chi phaûi nhaéc ñeán loaøi caù phö ùc taïp naøy! thö û hoûi? Thì laøm sao ngheà nuoâi Boáng Tö ôïng ñö ôïc phaùt trieån.Treân ñaây laø quy trình tuy ñö ôïc choïn loïc,boû raát nhieàu thôøi gian theo doûi,khaûo nghieäm ,ñeå tìm giaûi phaùp toái ö u,ö ùng duïng cho loaøi caù quyù hieám naày.Xin ñö ôïc neâu leân,xem nhö moät vieân ñaù thoâ .mong ñö ôïc baïn ñoïc,vaø caùc nhaø khoa hoïc ï tham gia37 Cùng Nhà Nông Làm Giàu ,ñoùng goùp,maøi giuûa cho vieân ñaù kia ,trôû thaønh hoøn ngoïc quyù ,moät quy trình nuoâi caù boáng tö ôïng ñö ôïc hoaøn haûo hôn ;; Moät yeâu caàu caáp thieát thö ù hai, ñö ôïc ñaët ra laø sö ï quan taâm hô n nö õa ñeå phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn beàn vö õng, naâng cao yù thö ùc traùch nhieäm vaø naêng lö ïc quaûn lyù cuûa ngö ôøi daân nuoâi caù, caùc nhaø ñaàu tö ñoái vôùi moâi trö ôøng. Nhö ö ùng duïng coâng ngheä vôùi heä thoáng nuoâi tieân tieán, nuoâi caù baûo veä moâi trö ôøng, thaân thieän beàn vö õng vôùi moâi trö ôøng. Hieän nay theo thaêm doø ngheà nuoâi troàng thuûy saûn coøn quaù tuøy tieän chaïy theo lôïi nhuaän trö ôùc maét gaây oâ nhieãm moâi trö ôøng, ngö ôøi nuoâi chö a yù thö ùc trong nuoâi troàng thuûy saûn vaø moâi trö ôøng beàn vö õng./. TP. Hoà Chí Minh, ngaøy .10/10/2005 Ngö ôøi laäp dö ï aùn Kyõ thuaät nuoâi caù KILLY laøm thöùc aên boå sung cho caù BOÁNG TÖÔÏNG ÑAËC ÑIEÅM -LOAØI CAÙ NAÀY do ARAD WISS tìm ra naêm1882.ñö ôïc tìm thaáy ñaàu tieân ôû phía nam vaø trung taâm thuû ñoâ,nôi sinh soáng,ôû caùc hoà[khoâng thö ôøng xuye ân].coøn goïi laø caùc vuøng laày,chæ xuaát hieän vaøo muøa mö a,muøa haï hoaøn toaøn khoâ Tö ø nhö õng ñieàu kieän moâi trö ôøng,maø loaøi caù naày ñaõ thích nghi sö ï sinh saûn trö ùng coù sö ï nguû nghæ, Trong muøa khoâ trö ùng coù ñeû ra chæ name phôi naéng , maø khoâng heà bò hoûng .muøa mö a ñeán ao hoà Coù nö ôùc trö ùng ñö ôïc nôû ra caù KILLI con.theá heä môùi ñö ôïc hình thaønh. Vôùi ñaëc ñieåm treân,ta deå daøng ö ùng duïng nuoâi loaøi caù naày sinh saûn ñeå laøm thö ùc aên dö ï trö û cho caù BOÁNG TÖ ÔÏNG giai ñoaïn 1 -Trö ôùc ta caàn coù ñaøn caùKILLI BOÁ MEÏ,ñuû ñeå cung caáp cho ñaøn BOÁNG TÖ ÔÏNG theo tyû leä sau ñaây= 1 cap KILLI sinh saûn =50 con.cung caáp cho 10 caù BOÁNG TÖ ÔÏNG ,ngaøy ñeâm. Dö ïa theo heä soá treân,maø ta coù keá hoaïch nuoâi caù KILLI b oá meï ñuû sinh saûn caù moài cho BOÁNG TÖ ÔÏNG.Neáu soá lö ôïng caù KILLI nhieàu thì soá trö ùng ñeû ra dö thö øa thì ta ñem dö trö û -Thuùc aên caù KILLI THÖ ÙC AÊN caù KILLI laø moïi loaïi thuyû sinh ,ñoäng thö ïc vaät,thö ùc aên khoâ ñoâng laïnh caù ñeàu aên toát Ñaây laø loaøi caù laøm thö ùc aên nuoâi BOÁNG TÖ ÔÏNG raát lyù tö ôûng. Keá ñeán nhö ûng loaøi nhö , caù ROÂ PHI,cuûng toát nhö ng vì kích côû trö ôûng thaønh quaù lôùn so vôùi mieäng BOÁNG TÖ ÔÏNG giai ñoaïn 1, Neáu caàn ta chæ coù caùch laø choïn caù co ù kích cô trö ôûng thaønh tö ông ñoái nhoû nhö ,long tong ,teùp ,v ,v.39 Kyõ thuaät nuoâi caù MEØ TRAÉNG laøm thöùc aên BOÁNG TÖÔÏNG -ÑAËC ÑIEÅM -CAÙ MEØ TRAÉNG - Nuoâi caù traân chaâu ,caù bình tích

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án nuôi cá bống tượng.doc
Luận văn liên quan