Giải pháp hoàn thiện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của nhân viên

TỔNG QUAN NGHIấN CỨU Lí DO NGHIấN CỨU: Trong bối cảnh nền kinh tế thị tr-ờng diễn biến phức tạp và cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Th-ơng Mại Thế giới (WTO). Các công ty đang bị cuốn hút vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt trong tất cả các lĩnh vực để tồn tại và phát triển. Một trong những yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất chính là nguồn nhân lực của các công ty. Trong lĩnh vực dịch vụ yếu tố con ng-ời càng quan trọng hơn, yếu tố đó đ-ợc xem là mấu chốt quan trọng nhất, quyết định chất l-ợng dịch vụ, yếu tố sống còn của công ty. Chất l-ợng của nguồn nhân lực nói chung, cụ thể là kết quả làm việc của nhân viên giữ vai trò then chốt, quyết định sự thành bại trong việc triển khai, thực hiện các chiến l-ợc kinh doanh do cấp lãnh đạo của tổ chức đề ra. Ngoài ra hiện t-ợng nhân viên nghỉ việc để chuyển sang công ty khác cũng ngày càng gia tăng làm ảnh h-ởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các công ty, đó là nguyên nhân gây ra sự bất ổn định và từ đó làm ảnh h-ởng đến mục tiêu chung, chiến l-ợc tổng thể mà tổ chức đã đề ra. Vậy đâu là nguyên nhân, các yếu tố nào tác động đến kết quả làm việc của nhân viên? Đề tài này nhằm nghiên cứu các yếu tố bao gồm văn hóa công ty; phong cách lãnh đạo của cấp trên; bản chất công việc, môi tr-ờng làm việc, chế độ l-ơng bổng, phúc lợi, đào tạo và thăng tiến, quan hệ đồng nghiệp đ-ợc gọi chung là nhóm các yếu tố thuộc thành phần thang đo mô tả công việc (Job Descriptive Index-JDI). Thông qua nghiên cứu sẽ chỉ rõ ra mức độ quan trọng cũng nh- sự t-ơng tác và tác động của các yếu tố trên đến kết quả làm việc của nhân viên. Từ đó giúp cho công ty đề ra các giải pháp giúp ổn định và nâng cao kết quả làm việc của nhân viên. MỤC TIấU NGHIấN CỨU: Trong nhiều thập kỷ qua đã có rất nhiều đề tài cũng nh- công trình nghiên cứu, tập trung phân tích các yếu tố ảnh h-ởng đến mức độ thỏa mãn và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức. Tại hải ngoại có các nghiên cứu điển hình nh- của Lok & Crawfoed (2001, 2004), Wang & Crawford (2005), nghiên cứu của Chen (2004), của McColl-Kennedya & Anderson (2002) tập trung nghiên cứu về sự ảnh h-ởng của văn hóa tổ chức, phong cách lãnh đạo đến mức độ thỏa mãn trong công việc và ý thức gắn kết với tổ chức của nhân viên. Tại Việt Nam có các nghiên cứu của PGS.TS.Trần Thị Kim Dung (2005, 2007) nghiên cứu về nhu cầu, sự thỏa mãn của nhân viên và mức độ gắn kết với tổ chức. Trong nghiên cứu này kế thừa kết quả của các nghiên cứu tr-ớc đã chỉ ra các yếu tố tác động đến mức độ thỏa mãn, sự nổ lực của nhân viên và các thang đo phù hợp t-ơng ứng, từ đó xây dựng mô hình nhiều yếu tố và nghiên cứu sự tác động của các yếu tố này đến kết quả làm việc của nhân viên. Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm: 1. Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên tại công ty Dragon Logistics tại phía Nam bằng cách thiết lập mô hình hồi qui giữa các yếu tố là văn hóa tổ chức, phong cách lãnh đạo mới về chất, quan hệ đồng nghiệp, môi tr-ờng làm việc, tiền l-ơng, phúc lợi, thăng tiến, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực và kết quả làm việc của nhân viên thông qua các thang đo t-ơng ứng để l-ợng hóa các yếu tố trong mô hình, từ đó tiến hành phân tích định l-ợng. 2. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu định l-ợng, đề xuất các giải pháp giúp cho Ban quản trị công ty đ-a ra các chính sách nhân sự nhằm nâng cao kết quả làm việc của nhân viên, nâng cao chất l-ợng nguồn nhân lực tại công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam. Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm giúp cho công ty quản trị tốt nguồn nhân lực của mình thông qua việc đánh giá các yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên. PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU: Đề tài nghiên cứu đ-ợc thực hiện thông qua hai giai đoạn chính: (1) Dựa trên các lý thuyết về Phong cách lãnh đạo (trong đề tài nghiên cứu này sử dụng Phong cách lãnh đạo mới về chất), Văn hoá tổ chức, thang đo chỉ số mô tả công việc (Job Descriptive Index) của Smith et al (1969) đã đ-ợc hiệu chỉnh (AJDI) và các thang đo lý thuyết t-ơng ứng để hình thành cơ sở lý luận. Sau đó tiến hành nghiên cứu định tính bằng ph-ơng pháp phỏng vấn nhóm để hiệu chỉnh thang đo cho phù hợp với thực tiễn của công ty và tiến hành xây dựng bảng phỏng vấn; (2) Nghiên cứu định l-ợng thông qua việc khảo sát khoảng 150 nhân viên và thực hiện các phân tích dữ liệu định l-ợng. Mẫu điều tra trong nghiên cứu chính thức đ-ợc thực hiện bằng ph-ơng pháp lấy mẫu quota với 150 nhân viên đang làm việc toàn thời gian tại công ty Dragon Logistics tại phía Nam. Dữ liệu đ-ợc xử lý bằng SPSS for Windows 15.0 với các công cụ thống kê mô tả (Descriptives), kiểm định Independent sample T test, Oneway ANOVA, kiểm định thang đo với Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), thiết lập mô hình hồi quy bội (SRF). Ph-ơng pháp phân tích dữ liệu chủ yếu đ-ợc sử dụng trong đề tài nghiên cứu là ph-ơng pháp phân tích nhân tố, hồi qui bội. Đối với những phân tích này đòi hỏi phải có một cỡ mẫu đủ lớn. Có nhà nghiên cứu cho rằng kích th-ớc mẫu tối thiểu phải từ 100 đến 150 (Hair, 1998), cũng có nhà nghiên cứu cho rằng kích th-ớc mẫu tới hạn phải là 200 (Hoelter 1983, hay Gorsuch) (Trích từ Nguyễn Đình Thọ, 2004: tr23), có tác giả cho là phải 300 (Norusis, 2005: tr400). Các nghiên cứu trong ngành thống kê ở Việt Nam sử dụng cỡ mẫu bằng 3% tổng số phần tử của tổng thể. Công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam có khoảng 500 nhân viên, cỡ mẫu của đề tài là 150 trong tổng số gần 500 nhân viên (chiếm 30%) và đại diện đ-ợc cho các bộ phận khác nhau trong công ty. PHẠM VI NGHIấN CỨU: Nghiên cứu đ-ợc thực hiện tại công ty Dragon Logistics, một công ty có vốn đầu t- Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam có hệ thống chi nhánh, trung tâm phân phối, vận chuyển và kho bãi trên toàn quốc. Đề tài nghiên cứu tập trung chủ yếu vào khu vực phía Nam gồm tất cả các cán bộ cấp lãnh đạo và nhân viên trong chuỗi hệ thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình D-ơng và Đồng Nai. Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA NGHIấN CỨU: Đề tài nghiên cứu này nhằm đ-a ra một h-ớng mới trong vấn đề phân tích chất l-ợng nguồn nhân lực, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên bằng ph-ơng pháp nghiên cứu định l-ợng và mô hình hóa các yếu tố một cách khoa học. Nó giúp cho các cấp lãnh đạo của công ty đề ra và tập trung vào các chiến l-ợc nhân sự hữu ích để ổn định và nâng cao kết quả làm việc của nhân viên, nâng cao chất l-ợng nguồn nhân lực cho công ty Dragon Logistics nói riêng và các công ty khác nói chung. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN: Kết cấu của luận văn gồm 4 ch-ơng: ã Tổng quan nghiên cứu. ã Ch-ơng 1: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu. ã Ch-ơng 2: Thiết kế nghiên cứu ã Ch-ơng 3: Xử lý số liệu và thảo luận kết quả. ã Ch-ơng 4: Giải pháp hoàn thiện các yếu tố ảnh h-ởng đến kết quả làm việc của nhân viên. ã Kết luận.

pdf140 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3357 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp hoàn thiện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của nhân viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghiªn cøu cña PGS.TS TrÇn ThÞ Kim Dung (2007) cho r»ng l·nh ®¹o míi vÒ chÊt cã ¶nh h•ëng d•¬ng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc theo nhËn thøc cña nh©n viªn. Tuy nhiªn ®iÓm míi trong nghiªn cøu nµy lµ xÐt trùc tiÕp sù t¸c ®éng cña l·nh ®¹o míi vÒ chÊt lªn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn vµ kÕt qu¶ t×m ®•îc lµ cã ý nghÜa vÒ mÆt thèng kª. 3.6.2 V¨n hãa tæ chøc YÕu tè v¨n hãa tæ ®•a vµo m« h×nh nghiªn cøu gåm cã 3 lo¹i: v¨n hãa ®æi míi, v¨n hãa hæ trî vµ v¨n hãa hµnh chÝnh. Sau khi thùc hiÖn ph©n tÝch kh¸m ph¸ vµ kiÓm ®Þnh l¹i ®é tin cËy thang ®o th× m« h×nh nghiªn cøu chØ cßn l¹i v¨n hãa hæ trî vµ v¨n hãa hµnh chÝnh lµ cã t¸c ®éng cã ý nghÜa thèng kª ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn theo m« h×nh håi qui tuyÕn tÝnh béi. V¨n hãa hç trî cã t¸c ®éng d•¬ng vµ ng•îc l¹i v¨n hãa hµnh chÝnh cã t¸c ®éng ©m ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. §iÒu nµy lµ phï hîp víi thùc tÕ, t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t• n•íc ngoµi vµ ®Æc biÖt t¹i c«ng ty NhËt B¶n cã møc ®é ¸p dông v¨n hãa hç trî rÊt cao, h•íng mäi ng•êi vµo môc tiªu chung cña tæ chøc, ®ång nghiÖp s½n sµng chia sÏ c¸c kinh nghiÖm víi nhau vµ tinh thÇn lµm viÖc theo nhãm ®•îc ®Ò cao trong c«ng viÖc còng nh• trong ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. 105 3.6.3 C¸c thµnh phÇn cña chØ sè m« t¶ c«ng viÖc Trong 6 thµnh phÇn gåm b¶n chÊt c«ng viÖc, ®ång nghiÖp, ®µo t¹o, tiÒn l•¬ng, m«i tr•êng lµm viÖc vµ phóc lîi ®•îc ®•a vµo m« h×nh håi qui th× chØ cã 3 thµnh phÇn ®ång nghiÖp, ®µo t¹o vµ phóc lîi lµ cã t¸c ®éng d•¬ng vµ cã ý nghÜa vÒ mÆt thèng kª ®èi víi kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Trong ®ã yÕu tè ®ång nghiÖp cã ¶nh h•ëng m¹nh nhÊt ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc, ®iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch bëi sù ®ßi hái rÊt cao trong viÖc phèi hîp vµ lµm viÖc theo nhãm theo quan ®iÓm lµm viÖc cña ng•êi NhËt mµ c«ng ty ®ang ¸p dông. C¸c yÕu tè kh¸c ch•a cho thÊy ®•îc sù t¸c ®éng cña chóng lªn kÕt qu¶ lµm viÖc, ®iÒu nµy cã thÓ ®•îc lý gi¶i bëi sù kh¸c nhau gi÷a c¸c nhãm nh©n viªn, ®iÒu nµy còng phï hîp víi nhËn ®Þnh cña Buffum vµ Kinock (1982) cho r»ng “ c¸c thµnh phÇn cña JDI cã thÓ kh«ng ¸p dông ®•îc cho tÊt c¶ c¸c nhãm nh©n viªn” . Tãm t¾t ch•¬ng 3 Trong ch•¬ng 3, t¸c gi¶ ®· tiÕn hµnh xö lý, ph©n tÝch vµ th¶o luËn c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi. Néi dung nghiªn cøu vµ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®•îc tãm t¾t nh• sau: - NhËp d÷ liÖu vµo phÇn mÒm SPSS 15.0 víi mÉu nghiªn cøu lµ 142 mÉu. B•íc ®Çu thùc hiÖn ph©n tÝch nh©n tè kh¸m ph¸ (EFA) cho tõng nhãm kh¸i niÖm lín nh»m môc ®Ých lµm gi·m c¬ së d÷ liÖu, thùc hiÖn gom c¸c biÕn quan s¸t l¹i thµnh tõng nhãm vµ lo¹i bít c¸c biÕn quan s¸t cã hÖ sè t¶i nh©n tè d•íi 0.6. Sau ®ã tiÕn hµnh kiÓm ®Þnh ®é tin cËy cña thang ®o (cronbach anpha) cho tõng nhãm yÕu tè, lo¹i bá nh÷ng yÕu tè cã hÖ sè cronbach anpha thÊp h¬n hoÆc b»ng 0.6 vµ c¸c quan s¸t cã hÖ sè t•¬ng quan biÕn tæng nhá h¬n 0.3. 106 - Sau khi ph©n tÝch EFA vµ kiÓm ®Þnh ®é tin cËy cña thang ®o, chóng ta tiÕn hµnh ®iÒu chØnh l¹i m« h×nh nghiªn cøu gåm 9 yÕu tè t¸c ®éng (biÕn ®éc lËp) vµ 1 biÕn nghiªn cøu (biÕn phô thuéc). - §iÒu chØnh l¹i c¸c gi¶ thuyÕt nghiªn cøu, tæng céng chóng ta ®•a ra 13 gi¶ thuyÕt nghiªn cøu tõ H1 ®Õn H13. - TiÕn hµnh ph©n tÝch håi qui tuyÕn tÝnh béi vµ ph©n tÝch ph•¬ng sai ®Ó ®¸nh gi¸ sù kh¸c biÖt cña trung b×nh tæng thÓ. C¸c kÕt qu¶ t×m ®•îc nh• sau: 1. VÒ phong c¸ch l·nh ®¹o - Quan ®iÓm l·nh ®¹o míi vÒ chÊt t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn theo ph•¬ng tr×nh håi qui tuyÕn tÝnh béi nh• sau: KQLV = 3.435 + 0.376*QDLD (3*) M« h×nh (3*) gi¶i thÝch ®•îc 27.4% sù biÕn thiªn cña kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. 2. VÒ v¨n hãa c«ng ty - C¬ chÕ hiÖn t¹i cña c«ng ty t¸c ®éng ©m ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - Quan t©m vµ ®éng viªn t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Theo mét hµm håi qui tuyÕn tÝnh nh• sau: KQLV = 5.018 - 0.214*CCCT + 0.215*QTDV (2*) M« h×nh (2*) gi¶i thÝch ®•îc 28.4% sù biÕn thiªn cña kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. 3. Nhãm chØ sè m« t¶ c«ng viÖc ®· hiÖu chØnh (AJDI) - §ång nghiÖp t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - §µo t¹o t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - Phóc lîi t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Theo mét hµm håi qui tuyÕn tÝnh nh• sau: 107 KQLV = 1.715 + 0.330*DN + 0.127*DT + 0.142*PL (1*) M« h×nh (1*) gi¶i thÝch ®•îc 47.3% sù biÕn thiªn cña kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. 4. NÕu chóng ta xÐt tÊt c¶ c¸c yÕu tè thuéc 3 thµnh phÇn lín cïng mét lóc t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn, chóng ta ®•îc kÕt qu¶ sau: - §ång nghiÖp t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - §µo t¹o t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - Phóc lîi t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - C¬ chÕ c«ng ty t¸c ®éng ©m ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Theo mét hµm håi qui tuyÕn tÝnh nh• sau: KQLV = 2.403 + 0.253*DN + 0.098*DT + 0.125*PL - 0.094*CCCT (4*) M« h×nh (4*) gi¶i thÝch ®•îc 49.3% sù biÕn thiªn cña kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. 5. Kh«ng cã sù kh¸c biÖt nµo vÒ kÕt qu¶ lµm viÖc gi÷a c¸c nhãm qu¶n lý, nh©n viªn v¨n phßng vµ c«ng nh©n, Sig(anova)= 0.514 > 5%. 6. Giíi tÝnh cã ¶nh h•ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc. KÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn nam cao h¬n mét chót so víi nh©n viªn n÷. Nh•ng sù chªnh lÖ nµy t•¬ng ®èi thÊp, Sig = 0.037 < 5%. 7. Kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn theo tr×nh ®é häc vÊn, gi÷a tr×nh ®é häc vÊn vµ kÕt qu¶ lµm viÖc hiÖn t¹i ch•a cã ý nghÜa vÒ mÆt thèng kª, Sig(anova) = 0.081 > 5%. 8. Cã sù kh¸c biÖt vÒ kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn theo th©m niªn lµm viÖc. Nh×n chung ta thÊy nh÷ng ng•êi míi gia nhËp vµo c«ng ty th•êng cã kÕt qu¶ lµm viÖc cao h¬n nh÷ng nh©n viªn cã th©m niªn l©u n¨m t¹i c«ng ty, Sig(anova) = 0.005 < 5%. 108 109 CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY DRAGON LOGISTICS KHU VỰC PHÍA NAM Trong ch•¬ng 4, t¸c gi¶ sÏ ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¸c yÕu tè ¶nh h•ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn vµ th«ng qua ®ã sÏ n©ng cao ®•îc kÕt qu¶ lµm viÖc. Qua ph©n tÝch kÕt qu¶ nghiªn cøu, ®Ò tµi sÏ tËp trung ®•a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ dùa trªn quan hÖ t•¬ng quan tuyÕn tÝnh gi÷a c¸c yÕu tè ¶nh h•ëng (gåm mét sè yÕu tè thuéc thµnh phÇn AJDI, quan ®iÓm l·nh ®¹o, c¬ chÕ c«ng ty, quan t©m vµ ®éng viªn) vµ kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn nh• ®· ph©n tÝch trong ch•¬ng 3. 4.1 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN YẾU TỐ “QUAN ĐIỂM LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT” Trong ch•¬ng 3, chóng ta ®· t×m ra mèi quan hÖ tuyÕn tÝnh gi÷a kÕt qu¶ lµm viÖc vµ quan ®iÓm vÒ l·nh ®¹o theo ph•¬ng tr×nh håi qui sau: KQLV = 3.435 + 0.376*QDLD (3*) Víi hÖ sè håi qui d•¬ng, yÕu tè quan ®iÓm l·nh ®¹o cã quan hÖ tuyÕn tÝnh cïng chiÒu víi kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Do ®ã mét sù t¸c ®éng lµm gia t¨ng quan ®iÓm l·nh ®¹o theo chiÒu h•íng tÝch cùc sÏ t¸c ®éng tÝch cùc tíi kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Quan ®iÓm l·nh ®¹o trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy ®•îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c quan s¸t: - L·nh ®¹o quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò c¸ nh©n cña nh©n viªn. - L·nh ®¹o chó träng ®Õn ®iÓm m¹nh cña cÊp d•íi. 110 - L·nh ®¹o t«n träng sù kh¸c biÖt vÒ tÝnh c¸ch gi÷a c¸c nh©n viªn. §©y lµ néi dung chÝnh trong thµnh phÇn quan t©m c¸ nh©n cña quan ®iÓm l·nh ®¹o míi vÒ chÊt mµ Burns vµ Bass ®· ®•a ra. Do ®ã ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn xÐt trªn gèc ®é nµy, ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn chó träng nhiÒu ®Õn viÖc quan t©m ®Õn nh©n viªn theo 3 quan ®iÓm nªu trªn. 4.1.1 CÇn quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò c¸ nh©n cña nh©n viªn Ban l·nh ®¹o cÇn chó träng quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò c¸ nh©n cña nh©n viªn trong c«ng ty, th•êng xuyªn th¨m hái, quan s¸t biÓu hiÖn cña nh©n viªn m×nh. Nh÷ng vÊn ®Ò c¸ nh©n (vÝ dô nh• søc kháe c¸ nh©n, hoµn c¶nh gia ®×nh, tµi chÝnh, quan hÖ víi ®ång nghiÖp) nÕu kh«ng ®•îc quan t©m gi¶i quyÕt tèt sÏ lµm ¶nh h•ëng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc. Nh©n viªn lµm viÖc kh«ng tËp trung sÏ ¶nh h•ëng tiªu cùc ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña c¸ nh©n ®ã vµ ®«i khi g©y tæn thÊt d©y chuyÒn cho c¶ hÖ thèng. Ban l·nh ®¹o c«ng ty nªn c©n ®èi gi÷a sù quan t©m ®Õn c«ng viÖc vµ sù quan t©m ®Õn con ng•êi theo m« h×nh sau cña bang Ohio: Quan t©m c«ng viÖc Quan t©m c«ng viÖc nhiÒu Quan t©m con ng•êi Ýt Quan t©m c«ng viÖc nhiÒu nhiÒu Quan t©m con ng•êi nhiÒu nhiÒu Quan t©m c«ng viÖc Ýt Ýt Quan t©m con ng•êi Ýt Ýt Quan t©m c«ng viÖc Ýt Quan t©m con ng•êi nhiÒu nhiÒu Quan t©m con ng•êi ThÊp Cao Cao C©n b»ng 111 Cô thÓ lµ Ban l·nh ®¹o ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c cña c«ng ®oµn, cã chÝnh s¸ch quan t©m vµ hæ trî, ch¨m sãc ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n viªn. Ban l·nh ®¹o còng nh• c«ng ®oµn ph¶i th•êng xuyªn tæ chøc häp ®Þnh kú, l¾ng nghe vµ t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n cña nh©n viªn, l¾ng nghe t©m t• nguyÖn väng cña nh©n viªn. Ngoµi quü cña c«ng ®oµn, ban l·nh ®¹o c«ng ty nªn thµnh lËp thªm quü hç trî gi¶i quyÕt khã kh¨n cÊp b¸ch cho nh©n viªn. 4.1.2 CÇn chó träng viÖc ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm m¹nh cña cÊp d•íi Ban l·nh ®¹o, cô thÓ lµ c¸c cÊp qu¶n lý trùc tiÕp nh©n viªn cÇn ®Æc biÖt quan ®Õn ®iÓm m¹nh cña cÊp d•íi mµ m×nh trùc tiÕp qu¶n lý. NÕu ®•îc ph¸t hiÖn sím vµ båi d•ìng ®óng møc c«ng ty hoµn toµn cã thÓ biÕn nh÷ng ®iÓm m¹nh cña nh©n viªn thµnh thÕ m¹nh cña c«ng ty. Sù hiÓu biÕt thÊu ®¸o c¸c ®iÓm m¹nh cña nh©n viªn sÏ gióp cho c«ng ty bè trÝ c«ng viÖc phï hîp cho nh©n viªn. §iÒu nµy còng sÏ mang l¹i kÕt qu¶ lµm viÖc cao h¬n v× nh©n viªn cã thÓ sö dông ®iÓm m¹nh cña m×nh trong c«ng viÖc. 4.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN YẾU TỐ “VĂN HÓA CÔNG TY” KÕt qu¶ ph©n tÝch ë ch•¬ng 3 cho thÊy v¨n hãa c«ng ty cã ¶nh h•ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn, cô thÓ sù t¸c ®éng cña v¨n hãa c«ng ty thÓ hiÖn râ qua hai yÕu tè: c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ sù quan t©m vµ ®éng viªn cña c«ng ty ®èi víi nh©n viªn. Hai yÕu tè nµy t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña c«ng ty theo chiÒu h•íng nh• sau: 112 - C¬ chÕ hiÖn nay cña c«ng ty t¸c ®éng ©m ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - Quan t©m vµ ®éng viªn t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Sù t¸c ®éng nµy ®•îc m« h×nh hãa theo mét hµm håi qui tuyÕn tÝnh nh• sau: KQLV = 5.018 - 0.214*CCCT + 0.215*QTDV (2*) VÒ c¬ chÕ c«ng ty, theo ph©n tÝch cña nghiªn cøu nµy bao gåm c¸c quan s¸t sau:  Lµm viÖc cøng nh¾c, biÕt sai vÉn lµm.  BÞ cÊp trªn ¸p ®Æt.  Lµm viÖc theo thêi gian (hÕt giê lµ vÒ), kh«ng quan t©m gi¶i quyÕt xong c«ng viÖc.  NhiÒu thñ tôc r•êm rµ, h×nh thøc.  Kh«ng quan t©m, hæ trî lÉn nhau.  C¬ chÕ cøng nh¾c, nÆng nÒ. VÒ quan t©m vµ ®éng viªn, theo ph©n tÝch cña nghiªn cøu nµy bao gåm c¸c quan s¸t sau:  KhuyÕn khÝch, ®éng viªn c¸c thµnh viªn.  Chó träng ®Õn tù do c¸ nh©n.  Chó träng ®Õn b×nh ®¼ng. Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn cña tõng yÕu tè t¸c ®éng, chóng ta ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh• sau. 4.2.1 CÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ c«ng ty Chóng ta nhËn thÊy mét c¸ch rÊt râ rµng, c¬ chÕ c«ng ty ë ®©y chÝnh lµ néi dung cèt lâi cña v¨n hãa hµnh chÝnh. Cã hai quan ®iÓm tr¸i ng•îc nhau vÒ v¨n hãa hµnh chÝnh. Quan ®iÓm theo chiÒu h•íng tèt cho r»ng, hµnh chÝnh gióp ph©n ®Þnh râ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng ng•êi, tõng bé phËn. Cßn quan ®iÓm theo 113 chiÒu h•íng xÊu th× hµnh chÝnh ®i ®«i víi quan liªu, giÊy tê t¹o ra søc × cho nh©n viªn, lµm mÊt tÝnh s¸ng t¹o cña nh©n viªn tõ ®ã tæ chøc ho¹t ®éng chËm ch¹p, kÐm hiÖu qu¶. Theo kÕt qu¶ ph©n tÝch th× c¬ chÕ hiÖn t¹i cña c«ng ty cã t¸c ®éng ©m ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc, tøc lµ quan ®iÓm theo chiÒu h•íng xÊu. Ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c thay ®æi trong c¬ chÕ ho¹t ®éng nh• sau ®Ó c¶i thiÖn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty: - Ban l·nh ®¹o cÇn thay ®æi quan ®iÓm vÒ v¨n hãa hµnh chÝnh hiÖn t¹i ®ang ¸p dông t¹i c«ng ty. Thùc tÕ cho thÊy nh©n viªn cña c«ng ty ®ang chÞu mét ¸p lùc kh¸ lín g©y ra tõ c¸c thñ tôc r•êm rµ h×nh thøc, c¬ chÕ nÆng nÒ vµ sù ¸p ®Æt qu¸ lín tõ cÊp trªn tõ ®ã t¹o ra t¸c ®éng ©m ®èi víi kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. V¨n hãa hµnh chÝnh chØ ph¸t huy t¸c dông cña nã trong giai ®o¹n ®Çu khi c«ng ty võa thµnh lËp, khi c«ng ty cÇn cã mét c¬ chÕ ®Ó h•íng dÉn cô thÓ, rµng buéc c¸c thµnh viªn trong c«ng ty víi nhau hoÆc khi c¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng trong c«ng ty kh«ng nhÊt qu¸n, c¸c nguyªn t¾c hµnh chÝnh míi ®•îc thiÕt lËp nh»m t¹o ra vµ ®¶m b¶o duy tr× sù thèng nhÊt vµ nhÊt qu¸n. C¸c qui t¾c, thñ tôc, qui tr×nh ®•îc viÕt d•íi d¹ng v¨n b¶n cho mäi thµnh viªn cïng tu©n thñ. Trªn thùc tÕ c«ng ty ®· chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ n¨m 1998 cho tíi nay ®· trªn 10 n¨m, nÕu ban l·nh ®¹o cø gi÷ nguyªn quan ®iÓm vÒ v¨n hãa hµnh chÝnh vµ ¸p dông mét c¸ch cøng nh¾c sÏ g©y t¸c ®éng ©m ®èi víi kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - Ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn thay thÕ hoÆc ®æi míi c¬ chÕ hiÖn t¹i, lµm gi¶m bít møc ®é r•êm rµ cña c¸c thñ tôc vµ thùc hiÖn qu¶n lý theo quan ®iÓm flexi- time (qu¶n lý thêi gian linh ®éng), ®èi víi tõng vÞ trÝ kh¸c nhau vµ møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau cña tõng c«ng viÖc th× ®•a ra c¸c c¸ch qu¶n lý c«ng viÖc kh¸c nhau. + §èi víi c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n cÇn lµm ngay th× kh«ng cÇn qu¶n lý b»ng qui tr×nh, nh©n viªn phô tr¸ch cã thÓ thùc hiÖn ngay hoÆc chØ cÇn th«ng qua cÊp tr•ëng nhãm mµ kh«ng cÇn tu©n thñ qui tr×nh. 114 + §èi víi c¸c c«ng viÖc phøc t¹p hoÆc cã møc ®é ¶nh h•ëng v•ît qua giíi h¹n cña mét nhãm, mét bé phËn th× cÇn lµm ®óng qui tr×nh, ®•îc th«ng qua nhãm tr•ëng hoÆc tr•ëng bé phËn vµ cã kiÓm so¸t thêi gian. + Nªn qu¶n lý theo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc h¬n lµ qu¶n lý theo thêi gian lµm viÖc, nh»m tr¸nh lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶ chØ lo hÕt giê lµ vÒ mµ kh«ng quan t©m ®Õn chÊt l•îng c«ng viÖc thùc hiÖn. Qu¶n lý theo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc còng kh«ng cã nghÜa lµ bu«ng lâng hoµn toµn cho nh©n viªn mµ ph¶i cã b¸o c¸o ®Þnh kú tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc, chÊt l•îng c«ng viÖc còng nh• c¸c khã kh¨n mµ nh©n viªn thùc hiÖn ®ang gÆp ph¶i vµ cÇn cã sù hæ trî, t• vÊn cña cÊp qu¶n lý cao h¬n. §èi víi c¸c c«ng ty NhËt B¶n, ban l·nh ®¹o th•êng ¸p ®Æt quan ®iÓm qu¶n trÞ mét chiÒu mét c¸ch m¹nh mÏ vµ buéc nh©n viªn cña c«ng ty ph¶i thõa hµnh mét c¸ch triÖt ®Ó. Tuy nhiªn quan ®iÓm nµy bÞ mÊt t¸c dông cña nã khi mµ tr×nh ®é cña nh©n viªn ®· ®¹t tíi møc chuyªn nghiÖp, ban l·nh ®¹o cÇn quan t©m ch¨m sãc, khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o vµ truyÒn c¶m høng cho nh©n viªn h¬n lµ ¸p ®Æt, ra mÖnh lÖnh cho nh©n viªn ph¶i thi hµnh mét c¸ch triÖt ®Ó, lµm nh• vËy tÊt nhiªn c«ng viÖc vÉn ®•îc thùc hiÖn nh•ng kÕt qu¶ ®¹t ®•îc sÏ kh«ng cao vµ thËm chÝ lµm triÖt tiªu ®i sù s¸ng t¹o vµ sù tù nguyÖn ®ãng gãp cña nh©n viªn. 4.2.2 CÇn quan t©m ®Õn viÖc ®éng viªn nh©n viªn Ba thµnh phÇn t¹o nªn yÕu tè quan t©m ®éng viªn nh• chóng ta ®Ò ra bªn trªn gåm khuyÕn khÝch, ®éng viªn c¸c thµnh viªn; chó träng ®Õn tù do c¸ nh©n; chó träng ®Õn b×nh ®¼ng. §©y chÝnh lµ ba ®iÓm trong néi dung cña v¨n hãa hæ trî. §©y lµ lo¹i v¨n hãa tæ chøc trong ®ã ®Ò cao ®Õn ba yÕu tè:  Lµm viÖc theo nhãm (team work) mµ ng•êi NhËt B¶n vÉn lu«n tù hµo.  M«i tr•êng lµm viÖc th©n thiÖn vµ ®Þnh h•íng theo con ng•êi.  Mäi ng•êi tin t•ëng vµ khuyÕn khÝch lÉn nhau. 115 Tæ chøc theo m« h×nh v¨n hãa hæ trî mong ®îi c¸c nh©n viªn cña m×nh lµ nh÷ng ng•êi lµm viÖc theo nhãm tèt, biÕt phèi hîp c«ng viÖc, hæ trî vµ kÕt hîp tèt víi nhau, ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ®Õn sù phèi hîp víi nhau trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¸ nh©n. Trong tæ chøc, nh©n viªn ®•îc xem nh• lµ nh÷ng ng•êi cïng trong gia ®×nh hoÆc lµ nh÷ng ng•êi b¹n quan t©m vµ hæ trî lÉn nhau. ViÖc ph©n c«ng c«ng viÖc, nhiÖm vô dùa trªn thÝch thó c¸ nh©n vµ nhu cÇu ph¸t triÓn c¸ nh©n. Do ®ã ®Ó n¾m b¾t ®•îc nhu cÇu c¸ nh©n cña nh©n viªn ®Ó tõ ®ã ph©n c«ng nhiÖm vô vµ lµm c«ng t¸c ®éng viªn, ban l·nh ®¹o cÇn nghiªn cøu vµ ¸p dông thuyÕt bËc thang nhu cÇu cña Maslow, lý thuyÕt nµy ®•îc vËn dông vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty nh• sau. ThuyÕt bËc thang nhu cÇu cña Maslow: Maslow ph©n lo¹i nhu cÇu cña con ng•êi theo n¨m nhãm s¾p xÕp theo thø bËc t¨ng dÇn gåm c¸c nhu cÇu: vËt chÊt-sinh lý, an toµn, x· héi, ®•îc t«n träng vµ tù hoµn thiÖn. + Nhu cÇu vËt chÊt-sinh lý: liªn quan ®Õn nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt nhÊt ®Ó tån t¹i nh• ¨n uèng, quÇn ¸o, n¬i ë...®©y lµ nhu cÇu ë bËc thÊp trong m« h×nh cña Maslow. Trong c«ng ty, nhu cÇu nµy thÓ hiÖn chñ yÕu th«ng qua tiÒn l•¬ng, th•ëng vµ phóc lîi. + Nhu cÇu an toµn: bao gåm c¸c vÊn ®Ò an ninh, an toµn t¹i n¬i lµm viÖc, trong cuéc sèng trªn ph•¬ng diÖn thÓ chÊt lÉn tinh thÇn. Trong c«ng ty, nhu cÇu nµy thÓ hiÖn th«ng qua c¸c yÕu tè nh• ®iÒu kiÖn vÖ sinh, an toµn lao ®éng, chÕ ®é tuyÓn dông l©u dµi, chÝnh s¸ch b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi... 116 + Nhu cÇu x· héi: lµ nh÷ng mèi quan hÖ tèt víi nh÷ng ng•êi xung quanh trong cuéc sèng, ®•îc tin yªu... Trong c«ng ty, nã ®•îc thÓ hiÖn th«ng qua mèi quan hÖ víi ®ång nghiÖp vµ cÊp trªn... + Nhu cÇu ®•îc t«n träng: lµ nhu cÇu ®•îc mäi ng•êi t«n träng trong cuéc sèng lÉn trong c«ng viÖc... Trong c«ng ty, nã th•êng ®•îc thÓ hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng khen th•ëng, biÓu d•¬ng kÕt qu¶ lµm viÖc, th¨ng tiÕn, ghi nhËn sù ®ãng gãp cña tõng c¸ nh©n trong c«ng ty. + Nhu cÇu tù kh¼ng ®Þnh: ®©y lµ nhu cÇu cao nhÊt vµ khã tháa m·n nhÊt trong bËc thang nhu cÇu cña Maslow, nã bao gåm nhu cÇu ®•îc ph¸t triÓn c¸ nh©n vµ tù hoµn thiÖn. Trong c«ng ty, ®Ó tháa m·n nhu cÇu nµy th× cÇn t¹o ra c¬ héi cho mäi ng•êi ®•îc huÊn luyÖn, ph¸t triÓn, ®•îc s¸ng t¹o ®Ó nh©n viªn cã ®ñ n¨ng lùc vµ sù tù tin ®èi mÆt víi c¸c th¸ch thøc trong c«ng viÖc. Tù kh¼ng ®Þnh ®Þnh §•îc t«n träng X· héi An toµn VËt chÊt-sinh lý Nhu cÇu bËc thÊp, ®•îc tháa m·n chñ yÕu b»ng vËt chÊt. ViÖc tháa m·n th•êng dÔ h¬n. Nhu cÇu bËc cao, ®•îc tháa m·n b»ng c¸c yÕu tè tinh thÇn. ViÖc tháa m·n th•êng khã h¬n. 117 B¶ng 4.1: Tãm t¾t c¸c yÕu tè trong bËc thang nhu cÇu cña Maslow t¹i n¬i lµm viÖc vµ ngoµi n¬i lµm viÖc. Nhu cÇu §•îc thùc hiÖn ngoµi n¬i lµm viÖc. §•îc thùc hiÖn t¹i n¬i lµm viÖc Tù kh¼ng ®Þnh Gi¸o dôc, t«n gi¸o, së thÝch, ph¸t triÓn c¸ nh©n. C¬ héi ®µo t¹o, cã vÞ trÝ cao, ph¸t triÓn, s¸ng t¹o. §•îc t«n träng Sù chÊp nhËn cña gia ®×nh, b¹n bÌ, céng ®ång... §•îc ghi nhËn, khen th•ëng, th¨ng tiÕn. X· héi Gia ®×nh, b¹n bÌ, céng ®ång. Nhãm lµm viÖc, quan hÖ ®ång nghiÖp, cÊp trªn, kh¸ch hµng. An toµn Kh«ng lo sî chiÕn tranh, « nhiÔm m«i tr•êng, xung ®ét. C«ng viÖc an toµn, l©u dµi, chÝnh s¸ch phóc lîi. VËt chÊt-sinh lý Thøc ¨n, n•íc uèng, t×nh dôc… TiÒn l•¬ng, m«i tr•êng, v¨n phßng lµm viÖc. Trªn c¬ së ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ nhu cÇu, sù mong muèn còng nh• tr×nh ®é cña nh©n viªn, ban l·nh ®¹o cã c¬ së ph©n c«ng c«ng viÖc còng nh• ®•a ra chÝnh s¸ch ®éng viªn hîp lý ®èi víi nh©n viªn cña m×nh. Sau ®©y lµ mét sè gîi ý cho ban l·nh ®¹o vÒ chÝnh s¸ch tiÒn l•¬ng c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶, còng nh• c¸ch t¹o ra m«i tr•êng lµm viÖc ®em l¹i kÕt qu¶ lµm viÖc cao cho nh©n viªn: 118  VÒ TiÒn l•¬ng : c«ng ty cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch tiÒn l•¬ng phï hîp, tr¶ l•¬ng t•¬ng xøng víi kÕt qu¶ lµm viÖc. §©y lµ yÕu tè quan träng trong viÖc thu hót vµ gi÷ ch©n nguån nh©n lùc cã chÊt l•îng cao. Ban l·nh ®¹o cÇn cã quan ®iÓm ®óng vÒ tiÒn l•¬ng ®Ó nã thùc sù trë thµnh yÕu tè quan träng trong viÖc thu hót vµ gi÷ ch©n nh©n viªn cã tµi. ChÝnh s¸ch tiÒn l•¬ng cÇn ®•îc x©y dùng trªn c¸c biÕn quan s¸t sau: - Tr¶ l•¬ng t•¬ng xøng víi kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - Nh©n viªn cã thÓ sèng hoµn toµn dùa vµo thu nhËp cña c«ng ty. - Møc l•¬ng phï hîp so víi mÆt b»ng chung cña thÞ tr•êng lao ®éng. - TiÒn l•¬ng ®•îc tr¶ c«ng b»ng/hîp lý gi÷a c¸c nh©n viªn ë c¸c bé phËn kh¸c nhau trong c«ng ty. Ban l·nh ®¹o cÇn x¸c ®Þnh hai ®iÓm quan träng trong vÊn ®Ò tiÒn l•¬ng lµ : thu nhËp hîp lý so víi mÆt b»ng chung cña thÞ tr•êng vµ c«ng b»ng trong c«ng ty, l•¬ng vµ th•ëng ph¶i g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lµm viÖc. C«ng ty muèn t¹o ra thu nhËp hîp lý cho nh©n viªn th× ph¶i dùa trªn c¬ së sau:  HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.  Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch ®Þnh møc tiÒn l•¬ng chung trªn thÞ tr•êng, trong ngµnh.  Tr¶ l•¬ng t•¬ng øng víi møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc, tr¸ch nhiÖm, tr×nh ®é vµ møc ®é chuyªn nghiÖp cña nh©n viªn. Ngoµi ra hµng n¨m c«ng ty cÇn xem xÐt, ®¸nh gÝa ®iÒu chØnh møc l•¬ng hîp lý, nh•ng Ýt nhÊt ph¶i ®¶m b¶o ®•îc thu nhËp thùc tÕ (lo¹i trõ l¹m ph¸t) vµ thùc sù h•íng ®Õn viÖc c¶i thiÖn cuéc sèng cho nh©n viªn. 119 C«ng ty cÇn thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ nh©n viªn th•êng xuyªn Ýt nhÊt lµ hai lÇn trong n¨m ®Ó cã c¬ së ®iÒu chØnh l•¬ng. ViÖc ®¸nh gi¸ nh©n viªn ph¶i thËt chÝnh x¸c, khoa häc vµ kÕt qu¶ lµm viÖc ph¶i ®•îc xÐt trong ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cô thÓ hoµn thµnh c«ng viÖc. Ban l·nh ®¹o cã thÓ tham kh¶o b¶ng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn sau ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ ®Þnh kú: 120 B¶ng 4.2: MÉu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn TT Tiªu chuÈn ®¸nh gÝa §iÓm ®¸nh gi¸ Ghi chó Nh©n viªn tù ®¸nh gi¸ (1) CÊp trªn trùc tiÕp ®¸nh gÝa (2) §iÓm TB cña (1) vµ (2) 1 Khèi l•îng c«ng viÖc hoµn thµnh 2 ChÊt l•îng c«ng viÖc hoµn thµnh 3 Hoµn thµnh viÖc ®óng thêi h¹n 4 Kü n¨ng c¸ nh©n 5 Th¸i ®é lµm viÖc 6 Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm 7 S¸ng kiÕn trong c«ng viÖc 8 Hç trî vµ phèi hîp trong nhãm 9 Tu©n thñ néi qui 10 Kh¶ n¨ng tæ chøc s¾p xÕp viÖc 11 Tr×nh ®é, b»ng cÊp chuyªn m«n 12 Møc ®é tin cËy vµ triÓn väng Thang ®iÓm nh• sau: Møc ®é ®¸nh gÝa XuÊt s¾c Tèt Kh¸ Trung b×nh KÐm §iÓm t•¬ng øng 5 4 3 2 1 Trong ®ã:  XuÊt s¾c: ®¹t ®•îc nh÷ng thµnh tÝch næi bËt, v•ît qua yªu cÇu c«ng viÖc, ®•îc ®¸nh gi¸ cao. 121  Tèt: th•êng xuyªn ®¸p øng ®•îc c«ng viÖc.  Kh¸: ®¸p øng ®•îc c«ng viÖc khi cã sù h•íng dÉn, gi¸m s¸t.  Trung b×nh: thØnh tho¶ng ®¸p øng ®•îc nhu cÇu c«ng viÖc.  KÐm: kh«ng ®¸p øng ®•îc c«ng viÖc. §iÓm trung b×nh tèi ®a lµ 60 ®iÓm, ®iÓm ®¸nh gi¸ trung b×nh d•íi 30 (50%) th× xÐt ®iÒu chØnh gi¶m l•¬ng, trong kho¶ng 48 - 54 (tõ 80% ®Õn 90%) th× xÐt t¨ng l•¬ng 5%, trong kho¶ng 55 - 60 (trªn 90%) th× xÐt t¨ng l•¬ng 10%.  VÒ m«i tr•êng lµm viÖc: m«i tr•êng lµm viÖc rÊt quan träng, c¸c nh©n viªn th«ng minh ngµy cµng nhËn diÖn râ rµng h¬n tÇm quan träng cña sù c©n b»ng t¹i n¬i lµm viÖc víi c¸c yÕu tè nh• th• gi·n vµ vui vÎ, ®«i khi l•¬ng bæng ch•a h¼n lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó gi÷ ch©n nh©n viªn cã tµi n¨ng vµ lµm hä g¾n bã l©u dµi víi c«ng ty. Ban l·nh ®¹o cÇn t¹o ra mét m«i tr•êng lµm viÖc chuyªn nghiÖp, nh©n viªn ®•îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ ®¸p øng cho viÖc t¸c nghiÖp. BÇu kh«ng khÝ trong tæ chøc tho¶i m¸i, kh«ng c¨ng th¼ng, kh«ng t¹o ¸p lùc cho nh©n viªn sÏ gióp t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Cô thÓ ban l·nh ®¹o cÇn quan t©m thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: - §ång phôc cho nh©n viªn: m«i tr•êng lµm viÖc chuyªn nghiÖp ®•îc thÓ hiÖn qua 2 mÆt lµ néi dung vµ h×nh thøc. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông qui tr×nh lµm viÖc theo hÖ thèng ISO 9001 phiªn b¶n 2000 vµ ®•îc kiÓm tra chÐo ®Þnh kú nªn vÒ mÆt néi dung th× ®· ®¹t tiªu chuÈn. Nh•ng vÒ h×nh thøc th× ch•a ®¸p øng ®•îc, ®iÒu nµy thÓ hiÖn qua viÖc ch•a thèng nhÊt vÒ mÆt trang phôc cña nh©n viªn khèi v¨n phßng vµ khèi ®iÒu hµnh. Nh©n viªn tù trang phôc theo së thÝch cña m×nh t¹o nªn sù kh«ng ®ång ®Òu, ®iÒu nµy rÊt quan träng ®èi víi c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc dÞch vô. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt c«ng ty nªn chuÈn hãa phÇn trang phôc cho toµn bé nh©n viªn c¸c khèi v¨n phßng, ®iÒu hµnh trong hÖ thèng. 122 - Trang thiÕt bÞ: hiÖn t¹i mét sè thiÕt bÞ nh• m¸y scan, m¸y in vµ ®Æc biÖt lµ hÖ thèng m¹ng quèc tÕ th•êng xuyªn r¬i vµo t×nh tr¹ng nghÏn m¹ch lµm cho c«ng viÖc cña hÇu hÕt c¸c bé phËn bÞ ®×nh trÖ, ¶nh h•ëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. NÕu m¹ng quèc tÕ th•êng xuyªn bÞ trôc trÆc nh©n viªn c¸c phßng ban kh«ng lµm viÖc ®•îc hoÆc ph¶i t×m ph•¬ng ph¸p kh¸c lµm tiªu tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµ ®ång thêi mét sè nh©n viªn trë nªn nhµn rçi dÉn tíi c«ng viÖc chung kh«ng hiÖu qu¶. Do ®ã ban l·nh ®¹o cÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, trang bÞ ®Çy ®ñ ph•¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ ®Ó nh©n viªn lµm viÖc ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. - BÇu kh«ng khÝ: bÇu kh«ng khÝ c¨ng th¼ng rÊt dÔ t¹o ra ¸p lùc cho nh©n viªn dÉn tíi kÕt qu¶ lµm viÖc kh«ng cao, nh©n viªn kh«ng nguyÖn ý lµm viÖc dÉn tíi t×nh tr¹ng lµm viÖc ®èi phã. C¸c cÊp qu¶n lý nªn hßa nh· h¬n víi cÊp d•íi cña m×nh, thay v× t¹o ra ¸p lùc th× cÊp trªn nªn l¾ng nghe vµ t×m hiÓu c¸c khã kh¨n mµ nh©n viªn ®ang gÆp ph¶i ®ång thêi cÊp trªn t• vÊn vµ hæ trî cho cÊp d•íi ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p thÝch hîp thay v× qu¸t th¸o nh©n viªn, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc c¨ng th¼ng lµm ¶nh h•ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc chung cña nh©n viªn. 4.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC YẾU TỐ THUỘC THÀNH PHẦN AJDI. KÕt qu¶ ph©n tÝch trong ch•¬ng 3 cho chóng ta mét hµm håi qui thÓ hiÖn râ mèi quan hÖ tuyÕn tÝnh cña ba yÕu tè thuéc thµnh phÇn AJDI gåm ®ång nghiÖp, ®µo t¹o vµ phóc lîi. KQLV = 1.715 + 0.330*DN + 0.127*DT + 0.142*PL (1*) Trong ®ã: - §ång nghiÖp t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. - §µo t¹o t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. 123 - Phóc lîi t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Chóng ta lÇn l•ît ®•a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ, trùc tiÕp dùa trªn ba yÕu tè t¸c ®éng trªn. 124 4.3.1 Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn yÕu tè “mèi quan hÖ víi ®ång nghiÖp” Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu, ®ång nghiÖp lµ yÕu tè t¸c ®éng m¹nh nhÊt ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc. C¸c biÕn quan s¸t thuéc yÕu tè quan hÖ ®ång nghiÖp dïng ®Ó ®o l•êng kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn bao gåm: - §ång nghiÖp vµ Anh/ChÞ hîp t¸c tèt trong c«ng viÖc. - §ång nghiÖp vµ Anh/ChÞ phèi hîp tèt ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - §ång nghiÖp cña c¸c Anh/ChÞ tho¶i m¸i, dÔ chÞu. - §ång nghiÖp vµ Anh/ChÞ s½n sµng gióp ®ì vµ chia sÏ víi nhau trong c«ng viÖc. Trong m«i tr•êng kinh doanh hiÖn ®¹i, kÕt qu¶ lµm viÖc cña mçi mét c¸ nh©n cã sù ¶nh h•ëng vµ t¸c ®éng mét c¸ch nhÊt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh÷ng c¸ nh©n kh¸c, kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm nµy ¶nh h•ëng ®Õn nh÷ng nhãm kh¸c hoÆc cña bé phËn nµy ®Õn c¸c bé phËn kh¸c. Nã liªn th«ng víi nhau nh• nh÷ng m¾c xÝch t¹o nªn sù t¸c ®éng vµ ¶nh h•ëng mang tÝnh chÊt d©y chuyÒn. Do ®ã ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn h×nh thµnh nh÷ng nhãm, tæ lµm viÖc cã hiÖu qu¶ th«ng qua tuyÓn chän c¸c thµnh viªn ¨n ý víi nhau dùa trªn c¸c tiªu chÝ sau:  C©n ®èi giíi tÝnh.  C©n ®èi nhãm tuæi.  Hµi hßa vÒ mÆt tÝnh khÝ. C¸c c©n ®èi trªn sÏ dung hßa ®•îc Ýt nhiÒu sù kh¸c nhau vÒ mÆt ®Æc ®iÓm c¸ nh©n cña c¸c thµnh viªn trong mét nhãm. Ban l·nh ®¹o cÇn chó träng ®Õn sù phèi hîp hµi hßa vµ ¨n ý tõ cÊp nhãm, tæ. H¬n n÷a, ®èi víi mét c«ng ty NhËt B¶n th× kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm, cña tËp thÓ lu«n lu«n ®•îc ®Ò cao vµ khuyÕn khÝch. §Ó lµm ®•îc ®iÒu nµy, ban l·nh ®¹o còng cÇn ph¶i qui ®Þnh râ rµng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng nh©n viªn th«ng qua b¶ng m« t¶ c«ng viÖc vµ tiªu chuÈn c«ng viÖc. 125 Ngoµi ra ban l·nh ®¹o còng cÇn sö dông vai trß cña c«ng ®oµn c«ng ty trong viÖc t¹o ra sù hiÓu biÕt lÉn nhau cho c¸c nh©n viªn b»ng c¸ch tæ chøc nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i, giao l•u gióp nh©n viªn x©y dùng c¸c mèi quan hÖ chÝnh thøc lÉn kh«ng chÝnh thøc mét c¸ch lµnh m¹nh ®Ó tõ ®ã hä phèi hîp, hç trî tèt cho nhau trong c«ng viÖc. 4.3.2 Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn yÕu tè “ ®µo t¹o” Trong bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr•êng, ch×a khãa dÉn tíi thµnh c«ng cho c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ nguån nh©n lùc. ChÊt l•îng nguån nh©n lùc lµ søc m¹nh gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh, trô v÷ng vµ ph¸t triÓn. Do ®ã viÖc huÊn luyÖn, ®µo t¹o nguån nh©n lùc quÝ gi¸ nµy cÇn ®•îc •u tiªn hµng ®Çu. HiÖn t¹i c«ng ty ch•a ®•a ra ®•îc qui tr×nh ®µo t¹o ®¹t tiªu chuÈn vµ chÊt l•îng ®Ó ¸p dông cho toµn hÖ thèng. C¸ch lµm hiÖn t¹i cña c«ng ty thÓ hiÖn sù yÕu kÐm trong qu¶n lý. Cô thÓ lµ c«ng ty kh«ng cã bé phËn phô tr¸ch ®µo t¹o cho nh©n viªn, c¸c nh©n viªn tróng tuyÓn vµo c«ng ty chØ ®¬n thuÇn ®•îc ng•êi tiÒn nhiÖm h•íng dÉn l¹i trong thêi gian ng¾n vµ kh«ng cã ®¸nh gi¸ chÊt l•îng sau h•íng dÉn. Hµng n¨m ban l·nh ®¹o ph©n phèi chØ tiªu ®µo t¹o nh©n viªn cho tõng bé phËn, mçi bé phËn ®•îc chØ tiªu mét hoÆc hai nh©n viªn theo sù ®Ò cö cña tr•ëng bé phËn vµ viÖc thùc hiÖn sau ®ã rÊt lâng lÎo, cã khi kh«ng thùc hiÖn. Ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn thay ®æi quan ®iÓm vÒ ®µo t¹o chÊt l•îng nguån nh©n lùc trªn c¬ së thùc hiÖn néi dung cña c¸c biÕn quan s¸t sau: - Nh©n viªn ®•îc c«ng ty ®µo t¹o, huÊn luyÖn c¸c kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó ®¶m tr¸ch c«ng viÖc hiÖn t¹i cña m×nh. - Nh©n viªn ®•îc tham gia c¸c ch•¬ng tr×nh ®µo t¹o theo yªu cÇu cña c«ng viÖc do c«ng ty tæ chøc. 126 - Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ cña c«ng ty gióp cho nh©n viªn cã kÕ ho¹ch râ rµng vÒ viÖc ®µo t¹o, ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp c¸ nh©n. C«ng ty cÇn triÓn khai thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau: - Mçi phßng ban, bé phËn ph¶i thiÕt kÕ qui tr×nh xö lý c¸c c«ng viÖc tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, trong ®ã m« t¶ c¸c b•íc thùc hiÖn vµ c¸c h•íng dÉn cô thÓ. Néi dung cña c¸c qui tr×nh nµy ®•îc tr•ëng bé phËn vµ ban gi¸m ®èc th«ng qua vµ cho c«ng khai ¸p dông chÝnh thøc. §©y lµ nguån dïng lµm tham chiÕu, h•íng dÉn, ®¸nh gi¸ mang tÝnh thèng nhÊt vµ chÝnh thøc. C¸c qui tr×nh nµy do truëng bé phËn th•êng xuyªn cËp nhËt. - Mçi vÞ trÝ c«ng viÖc ph¶i cã b¶n m« t¶ c«ng viÖc cô thÓ, chi tiÕt, c¸c tr¸ch nhiÖm cÇn ph¶i thùc hiÖn. §ång thêi còng cã c¸c qui tr×nh xö lý c«ng viÖc c¬ b¶n t•¬ng øng, c¸c mèi quan hÖ chÝnh thøc trong c«ng viÖc ph¶i cã sù c«ng khai, ghi chÐp. Nh• vËy ®¶m b¶o ®•îc tÝnh liªn tôc vµ æn ®Þnh trong c«ng viÖc khi cã c¸c sù cè vÒ nh©n sù. - X©y dùng ®éi ngò huÊn luyÖn viªn vµ c¸c ch•¬ng tr×nh ®Þnh h•íng cho nh©n viªn míi dÔ tiÕp cËn vµ thÝch øng víi c«ng viÖc míi. §éi ngò nµy cã tr¸ch nhiÖm cËp nhËt c¸c kü n¨ng, kiÕn thøc míi vµ trùc tiÕp h•íng dÉn, tËp huÊn cho ®éi ngò nh©n viªn trong c«ng ty. - ChuÈn bÞ ®éi ngò c¸n bé, chuyªn viªn kÕ cËn, ®µo t¹o hä, cho hä c¬ héi th¨ng tiÕn ®Ó hä cã thÓ thay thÕ c¸c c¸n bé qu¶n lý chuyªn m«n khi cÇn thiÕt. Ban l·nh ®¹o cÇn ph¸t triÓn ch•¬ng tr×nh ®µo t¹o cho c«ng ty mét c¸ch chuyªn nghiÖp theo gîi ý cña ch•¬ng tr×nh ®µo t¹o gåm bèn giai ®o¹n sau:  X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o.  Chän ph•¬ng ¸n ®µo t¹o.  Tæ chøc vµ theo dâi tiÕn ®é ®µo t¹o.  KiÓm tra sau ®µo t¹o. 127 C¸c gîi ý cho x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o: c«ng ty cã thÓ chän lùa c¸c m« h×nh sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. 128 - X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o trªn c¬ së ph©n tÝch m«i tr•êng bªn trong vµ bªn ngoµi cña c«ng ty. - X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o theo ph©n cÊp qu¶n trÞ, mçi mét cÊp ®é qu¶n lý ®Òu cã ba lo¹i kü n¨ng kh¸c nhau bao gåm: chuyªn m«n, tæ chøc vµ t• duy. Mçi lo¹i kü n¨ng ®Òu cã møc ®é vµ tÇm quan träng kh¸c nhau ®èi víi tõng vÞ trÝ qu¶n trÞ. - X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o theo qui tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc, mçi qui tr×nh thùc hiÖn ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c nhau do ®ã c¸c kü n¨ng ®•îc yªu cÇu còng kh¸c nhau. M«i tr•êng bªn ngoµi ngoµi M«i tr•êng bªn trong trong Kü n¨ng cÇn cã cã Kü n¨ng 1 Kü n¨ng 2 ................ C¸c cÊp qu¶n lý Kü n¨ng cÇn thiÕt Qu¶n lý cÊp cao Qu¶n lý cÊp trung trung Qu¶n lý cÊp thÊp thÊp Tæ chøc Chuyªn n m«n T• duy 129 Kü n¨ng 1 Tiªu chuÈn 1 Kü n¨ng 2 Tiªu chuÈn 2 ... ... ... ... ... ... ... ... Ph•¬ng ¸n ®µo t¹o: ®µo t¹o néi bé hay ®µo t¹o bªn ngoµi. NÕu ®µo t¹o bªn trong th× giao cho ®éi ngò ®µo t¹o, ®µo t¹o bªn ngoµi th× th«ng qua c¸c trung t©m ®µo t¹o chuyªn nghiÖp trong hoÆc ngoµi n•íc. Tæ chøc vµ theo dâi tiÕn ®é ®µo t¹o: chuÈn bÞ ng©n s¸ch cho ®µo t¹o, bè trÝ nh©n lùc, lÞch lµm viÖc ®Ó viÖc ®µo t¹o ®•îc thùc hiÖn tèt. Theo dâi tr×nh tù còng nh• tiÕn ®é ®µo t¹o, kh«ng kÐo dµi thêi gian ®µo t¹o lµm ¶nh h•ëng ®Õn c«ng viÖc vµ ng©n s¸ch. KiÓm tra sau ®µo t¹o: CÇn thùc hiÖn kiÓm tra nh÷ng g× mµ nh©n viªn ®•îc ®µo t¹o, ®¸nh gi¸ møc ®é ¸p dông vµo thùc tiÔn c«ng viÖc ®Ó ®o l•êng hiÖu qu¶ c«ng viÖc, ®¸nh gi¸ møc ®é c¶i thiÖn kÕt qu¶ c«ng viÖc. 4.3.3 Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn yÕu tè “ phóc lîi” Phóc lîi cã t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn (ph•¬ng tr×nh håi qui tuyÕn tÝnh 1*), do ®ã ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn n©ng cao chÕ ®é phóc lîi cho toµn thÓ nh©n viªn. C¸c quan s¸t dïng ®Ó ®o l•êng kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn theo yÕu tè nµy bao gåm: Qui tr×nh 2 §Çu vµo vµo §Çu ra ra Qui tr×nh 1 130  C¸c ch•¬ng tr×nh phóc lîi cña c«ng ty thÓ hiÖn râ rµng sù quan t©m chu ®¸o ®èi víi tÊt c¶ c¸c nh©n viªn.  ChÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi cña c«ng ty rÊt tèt.  Nh©n viªn ®¸nh gi¸ cao ch•¬ng tr×nh phóc lîi cña c«ng ty. C¸c gi¶i ph¸p ®•a ra nh»m c¶i thiÖn vµ n©ng cao c¸c chÕ ®é phóc lîi cña c«ng ty. C¸c chÕ ®é nµy ph¶i ®•îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp thuyÕt bËc thang nhu cÇu cña Maslow nh• ®· ph©n tÝch ë phÇn 4.2, ng©n s¸ch dµnh cho phóc lîi cña c«ng ty vµ ba néi dung c¬ b¶n nªu trªn dïng ®Ó ®o l•êng kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. C¸c ch•¬ng tr×nh phóc lîi ph¶i cho nh©n viªn thÊy ®•îc sù quan t©m cña c«ng ty ®èi víi toµn thÓ nh©n viªn mét c¸ch râ rµng th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é phóc lîi cô thÓ lµ: - ChÝnh s¸ch trî cÊp th©m niªn cho ng•êi lao ®éng sau khi nghØ viÖc hoÆc nghØ h•u. C«ng ty nªn qui ®Þnh râ trong qui chÕ cña c«ng ty, vÝ dô nh• nh©n viªn cã th©m niªn tõ 5 n¨m trë lªn th× ®•îc trî cÊp nghØ viÖc mét lÇn khi nghØ viÖc vµ møc trî cÊp lµ mét n¨m lµm viÖc t•¬ng øng víi mét phÇn hai th¸ng l•¬ng trung b×nh cña n¨m ®ã. - ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm tai n¹n khi lµm viÖc. C«ng ty cÇn mua b¶o hiÓm lao ®éng cho tÊt c¶ nh©n viªn ®· chÝnh thøc ký hîp ®ång lao ®éng víi c«ng ty, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ, dông cô lao ®éng vµ c¸c h•íng dÉn cô thÓ vÒ an toµn lao ®éng cho tÊt c¶ nh©n viªn trong c«ng ty. - ChÝnh s¸ch hç trî cho vay •u ®·i ®èi víi nh÷ng nhu cÇu chÝnh yÕu, bøc thiÕt khi nh©n viªn gÆp khã kh¨n. C«ng ty còng nh• c«ng ®oµn cÇn hæ trî cho nh©n viªn gÆp khã kh¨n b»ng c¸c kho¶n vay •u ®·i víi l·i suÊt thÊp vµ thêi h¹n tr¶ nî dµi ®Ó nh©n viªn cã thÓ v•ît qua c¸c khã kh¨n vµ æn ®Þnh tinh thÇn ®Ó cã thÓ tiÕp tôc lµm viÖc vµ cèng hiÕn cho c«ng ty. - ChÝnh s¸ch hç trî häc phÝ cho con em nh©n viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n. Trong tr•êng hîp nµy cÇn cã x¸c nhËn cña tr•êng häc vµ cña chÝnh quyÒn 131 ®Þa ph•¬ng, c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch cho nh©n viªn vay •u ®·i víi l·i suÊt 0% vµ h×nh thøc tr¶ dÇn nî th«ng qua viÖc khÊu trõ vµo l•¬ng hµng th¸ng cña nh©n viªn mét c¸ch hîp lý. - ChÝnh s¸ch nghØ d•ìng hµng n¨m cho nh©n viªn. C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch cho toµn thÓ nh©n viªn ®i du lÞch nghØ d•ìng hµng n¨m, ®iÒu nµy gióp cho tÊt c¶ nh©n viªn cã c¬ héi nghØ ng¬i håi phôc søc kháe vµ còng lµ c¬ héi cho nh©n viªn giao l•u ®Ó cã thÓ hiÓu nhau h¬n, tõ ®ã cã thÓ phèi hîp víi nhau tèt h¬n trong c«ng viÖc. Th«ng qua ph©n tÝch nhu cÇu thùc tÕ cña nh©n viªn, c«ng ty nªn ph©n lo¹i thµnh tõng nhãm nhu cÇu cña tõng nhãm ®èi t•îng kh¸c nhau nh• nhãm c«ng nh©n, nhãm nh©n viªn, nhãm qu¶n lý vµ tõ ®ã thiÕt kÕ c¸c ch•¬ng tr×nh phóc lîi phï hîp theo nh÷ng nhãm nhu cÇu ®ã trªn c¬ së ng©n s¸ch dµnh cho phóc lîi cña c«ng ty. Tãm t¾t ch•¬ng 4: Trong ch•¬ng 4, t¸c gi¶ ®· ®•a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn mét sè yÕu tè ¶nh h•ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn c«ng ty Dragon Logistics khu vùc phÝa Nam. C¸c gi¶i ph¸p ®•îc ®•a ra trªn c¬ së kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h•ëng (c¸c biÕn t¸c ®éng) cã ý nghÜa vÒ mÆt thèng kª ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn (biÕn nghiªn cøu) trong m« h×nh håi qui tuyÕn tÝnh béi, c¸c gi¶i ph¸p ®•îc tËp trung vµo 3 nhãm yÕu tè chÝnh vµ cã ý nghÜa thèng kª lµ quan ®iÓm l·nh ®¹o míi vÒ chÊt, v¨n hãa c«ng ty vµ mét sè yÕu tè thuéc thµnh phÇn AJDI. Tõ ®ã t¸c gi¶ ®Ò xuÊt c¸c kiÕn nghÞ gióp ban l·nh ®¹o c«ng ty Dragon Logistics ®•a ra c¸c chÝnh s¸ch nh»m n©ng cao kÕt qu¶ lµm viÖc còng nh• n©ng cao chÊt l•îng nguån nh©n lùc cña c«ng ty. 132 KẾT LU ẬN §Ò tµi nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh h•ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn ®•îc thùc hiÖn t¹i c«ng ty Dragon Logistics (c«ng ty cã vèn ®Çu t• cña NhËt B¶n) phÝa Nam víi cë mÉu nghiªn cøu N = 142 mÉu. KÕt qu¶ nghiªn cøu, nh÷ng ®ãng gãp còng nh• nh÷ng h¹n chÕ ®•îc tæng hîp chung nh• sau: KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ ®ãng gãp cña ®Ò tµi §Ò tµi nghiªn cøu ®•îc thùc hiÖn b»ng ph•¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh l•îng, sö dông c¸c ph•¬ng ph¸p ph©n tÝch nh©n tè kh¸m ph¸ (EFA), ph•¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é tin cËy thang ®o (Cronbach alpha) vµ ph•¬ng ph¸p ph©n tÝch sù kh¸c biÖt cña trung b×nh tæng thÓ (T-test, one way anova) ®Ó ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn, c¸c yÕu tè bao gåm: phong c¸ch l·nh ®¹o míi vÒ chÊt, v¨n hãa c«ng ty vµ c¸c yÕu tè cã chän läc thuéc thµnh phÇn thang ®o m« t¶ c«ng viÖc ®· ®iÒu chØnh. §iÓm míi cña ®Ò tµi lµ ®•a ra ®•îc m« h×nh mét sè yÕu tè t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn, ®ång thêi l•îng hãa ®•îc sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè trong m« h×nh b»ng phu¬ng tr×nh håi qui tuyÕn tÝnh béi, kiÓm ®Þnh c¸c gi¶ thuyÕt ®Æt ra. HiÖn nay phÇn lín c¸c nghiªn cøu chØ thiªn vÒ ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ còng hiÕm cã nghiªn cøu ®Þnh l•îng vÒ kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn, ®iÒu mµ hÇu hÕt ban qu¶n trÞ cña c¸c c«ng ty ®ang rÊt quan t©m. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy sù t¸c ®éng cã ý nghÜa vÒ mÆt thèng kª cña c¸c yÕu tè nh•: phong c¸ch l·nh ®¹o míi vÒ chÊt(cô thÓ lµ quan t©m c¸ nh©n), v¨n hãa hæ trî, ba yÕu tè thuéc AJDI (®ång nghiÖp, ®µo t¹o vµ phóc lîi) cã t¸c ®éng d•¬ng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc (theo ph•¬ng tr×nh håi qui tuyÕn tÝnh 1*, 2*, 3* vµ 4*); v¨n hãa hµnh chÝnh cã t¸c ®éng ©m ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc (theo ph•¬ng tr×nh håi qui tuyÕn tÝnh 2* vµ 4*). 133 Bªn c¹nh ®ã ®Ò tµi còng ph©n tÝch sù kh¸c biÖt theo c¸c ®Æc ®iÓm c¸ nh©n (giíi tÝnh, tuæi t¸c, nhãm vÞ trÝ c«ng viÖc, tr×nh ®é, th©m niªn) ®èi víi kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. Cuèi cïng ®Ò tµi nghiªn cøu tr×nh bµy c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ dùa trªn ph©n tÝch trùc tiÕp c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn, tõ ®ã gióp ban l·nh ®¹o c«ng ty Dragon Logistics nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c nãi chung ®•a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kÕt qu¶ lµm viÖc còng nh• n©ng cao chÊt l•îng nguån nh©n lùc. Nh÷ng h¹n chÕ trong ®Ò tµi nghiªn cøu vµ h•íng nghiªn cøu tiÕp theo. §Ò tµi nghiªn cøu cßn cã c¸c h¹n chÕ sau: - Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi chØ tËp trung trong ph¹m vi hÑp, ®èi t•¬ng lµ nh©n viªn ®ang lµm viÖc t¹i c«ng ty Dragon Logistics phÝa Nam. - MÉu nghiªn cøu ch•a thËt sù lín do nghiªn cøu chØ ®•îc thùc hiÖn trong ph¹m vi mét c«ng ty còng nh• kinh phÝ vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ. - Do ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn nghiªn cøu nªn khã tr¸nh nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®iÒu tra, thu thËp th«ng tin. H•íng nghiªn cøu tiÕp cña ®Ò tµi lµ më réng ph¹m vi nghiªn cøu cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh c«ng ty (c«ng ty quèc doanh, t• nh©n, cã vèn ®Çu t• n•íc ngoµi) vµ ®ång thêi sö dông c¸c ph•¬ng ph¸p hiÖn ®¹i h¬n trong ph©n tÝch nh• sö dông ph•¬ng tr×nh cÊu tróc (SEM). 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO TiÕng ViÖt 1. Business – Edge (2004), §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµm viÖc, NXB TrÎ. 2. Business – Edge (2004), T¹o ®éng lùc lµm viÖc, NXB TrÎ. 3. TrÇn ThÞ Kim Dung (2005), Nhu cÇu, sù tháa m·n cña nh©n viªn vµ møc ®é g¾n kÕt ®èi víi tæ chøc, B2004-22-67, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé, tr•êng ®¹i häc Kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh. 4. TrÇn ThÞ Kim Dung (2007), Ảnh h•ëng cña v¨n hãa tæ chøc vµ phong c¸ch l·nh ®¹o ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn vµ lßng trung thµnh cña hä ®èi víi tæ chøc , B2006-, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé, tr•êng ®¹i häc Kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh. 5. NguyÔn V¨n §iÖp (2007), C¸c yÕu tè ¶nh h•ëng ®Õn sù tháa m·n vµ sù g¾n kÕt cña nh©n viªn hîp t¸c x· th•¬ng m¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, luËn v¨n th¹c sÜ, tr•êng ®¹i häc Kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh. 6. Harvard – Business Essential (2006), Qu¶n lý tÝnh s¸ng t¹o vµ ®æi míi, NXB Tæng hîp Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 7. Masaaki Imai (1994), Kaizen – Ch×a khãa cña sù thµnh c«ng vÒ qu¶n lý cña NhËt B¶n, NXB Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 8. NguyÔn H÷u Lam (1997), NghÖ thuËt l·nh ®¹o, NXB Gi¸o Dôc. 9. Hoµng Träng – Chu NguyÔn Méng Ngäc (2005), Ph©n tÝch d÷ liÖu nghiªn cøu víi SPSS, NXB Thèng Kª. TiÕng Anh 1. Gerbing & Anderson (1988), An Update Paradigm for Scale Development Incorporing Unidimensionality and Its Assessment, Journal of Marketing Research, Vol.25, pp.186-192. 2. Jabnoun & Al-Tamimi (2003), Measuring perceived service quality at UEA commercial banks, International Journal of Quality and Reliability Management, pp.20, 4. 135 3. Nunnally & Burnstein (1994), Pschy chometric Theory, 3rd edition, NewYork, McGraw Hill. Phô lôc 1 PHIEÁU THAM KHAÛO YÙ KIEÁN CUÛA NHAÂN VIEÂN KÝnh chµo c¸c Anh/ChÞ, t«i ®ang thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c¸c yÕu tè ¶nh h•ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn ®Ó gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ / Ban l·nh ®¹o hiÓu râ h¬n t©m t•, nguyÖn väng cña nh©n viªn vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn l•îc qu¶n trÞ nguån nh©n lùc cña c«ng ty mét c¸ch hiÖu qu¶. KÝnh mong quÝ Anh/ChÞ dµnh chót thêi gian ®iÒn vµo b¶n pháng vÊn sau ®©y theo quan ®iÓm cña c¸c Anh/ChÞ. Xin l•u ý kh«ng cã c©u tr¶ lêi nµo lµ ®óng hoÆc sai, tÊt c¶ c¸c c©u tr¶ lêi ®Òu cã gi¸ trÞ vµ ý kiÕn cña c¸c Anh/ChÞ sÏ ®•îc gi÷ bÝ mËt tuyÖt ®èi. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u cña quÝ Anh/ChÞ. A. PhÇn tr¶ lêi c©u hái (xin khoanh trßn mét con sè phï hîp) Xin c¸c Anh/ChÞ cho biÕt møc ®é ®ång ý cña m×nh vÒ c¸c ph¸t biÓu d•íi ®©y theo thang ®iÓm tõ 1 ®Õn 7 víi qui •íc: 1: lµ hoµn toµn ph¶n ®èi ... 4: lµ kh«ng ®óng/kh«ng sai ... 7: lµ hoµn toµn ®ång ý. YÙ kieán cuûa caùc Anh/Chò veà caùc yeáu toá taïi nôi laøm vieäc: Tiªu thøc Møc ®é CV1 C«ng viÖc cho phÐp sö dông tèt n¨ng lùc c¸ nh©n. 1 2 3 4 5 6 7 CV2 C«ng viÖc rÊt thó vÞ. 1 2 3 4 5 6 7 CV3 C«ng viÖc cã nhiÒu th¸ch thøc. 1 2 3 4 5 6 7 CV4 C«ng viÖc cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm râ rµng, phï hîp. 1 2 3 4 5 6 7 CV5 C«ng viÖc hoµn thµnh tèt sÏ ®•îc c«ng ty ®¸nh gi¸ tèt. 1 2 3 4 5 6 7 CV6 Anh/ChÞ thÝch c«ng viÖc hiÖn t¹i. 1 2 3 4 5 6 7 Tiªu thøc Møc ®é TL1 Anh/ChÞ ®•îc tr¶ l•¬ng t•¬ng xøng víi kÕt qu¶ lµm viÖc cña m×nh. 1 2 3 4 5 6 7 TL2 Anh/ChÞ th•êng ®•îc t¨ng l•¬ng. 1 2 3 4 5 6 7 136 TL3 Anh/ChÞ cã thÓ sèng hoµn toµn dùa vµo thu nhËp tõ c«ng ty. 1 2 3 4 5 6 7 TL4 TiÒn l•¬ng ®•îc tr¶ c«ng b»ng/hîp lý gi÷a c¸c nh©n viªn. 1 2 3 4 5 6 7 TL5 Theo Anh/ChÞ møc l•¬ng hiÖn t¹i cña m×nh lµ phï hîp so víi mÆt b»ng chung cña thÞ tr•êng lao ®éng. 1 2 3 4 5 6 7 TL6 Anh/ChÞ hµi lßng víi møc l•¬ng hiÖn t¹i cña m×nh. 1 2 3 4 5 6 7 Tiªu thøc Møc ®é MT1 C«ng viÖc cã ¸p lùc cao. 1 2 3 4 5 6 7 MT2 C«ng viÖc ®ßi hái th•êng xuyªn lµm ngoµi giê. 1 2 3 4 5 6 7 MT3 Trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, an toµn. 1 2 3 4 5 6 7 MT4 Kh«ng gian, thiÕt kÕ n¬i lµm viÖc lµm Anh/ChÞ c¶m thÊy tho¶i m¸i khi lµm viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 MT5 Anh/ChÞ thÊy bÇu kh«ng khÝ cña c«ng ty lµ c¨ng th¼ng. 1 2 3 4 5 6 7 MT6 BÇu kh«ng khÝ lµm viÖc c¨ng th¼ng lµm ¶nh h•ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 MT7 Anh/ChÞ lu«n ®•îc tæ chøc chia xÎ c¸c th«ng tin cã liªn quan vÒ thñ tôc, qui ®Þnh, t×nh h×nh tµi chÝnh, vÞ thÕ cña tæ chøc/c«ng ty. 1 2 3 4 5 6 7 MT8 Anh/ChÞ cã b»ng lßng víi m«i tr•êng lµm viÖc hiÖn t¹i cña c«ng ty. 1 2 3 4 5 6 7 Tiªu thøc Møc ®é PL1 C¸c ch•¬ng tr×nh phóc lîi cña c«ng ty thÓ hiÖn râ rµng sù quan t©m chu ®¸o ®èi víi tÊt c¶ c¸c nh©n viªn. 1 2 3 4 5 6 7 PL2 ChÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi cña c«ng ty rÊt tèt. 1 2 3 4 5 6 7 PL3 Anh/ChÞ ®¸nh gi¸ cao ch•¬ng tr×nh phóc lîi cña c«ng ty. 1 2 3 4 5 6 7 Tiªu thøc Møc ®é DT1 Anh/ChÞ cã ®•îc c«ng ty ®µo t¹o, huÊn luyÖn c¸c kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó ®¶m tr¸ch c«ng viÖc hiÖn t¹i cña m×nh kh«ng. 1 2 3 4 5 6 7 DT2 Anh/ChÞ c¶m thÊy ®µo t¹o cã cÇn thiÕt, h÷u Ých trong c«ng viÖc h»ng ngµy cña m×nh kh«ng. 1 2 3 4 5 6 7 DT3 Anh/ChÞ ®•îc tham gia c¸c ch•¬ng tr×nh ®µo t¹o theo yªu cÇu cña c«ng viÖc do c«ng ty tæ chøc. 1 2 3 4 5 6 7 DT4 Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ cña c«ng ty gióp Anh/ChÞ cã kÕ ho¹ch râ rµng vÒ viÖc ®µo t¹o, ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp c¸ nh©n. 1 2 3 4 5 6 7 DT5 ViÖc ®¸nh gi¸ thùc sù gióp Anh/ChÞ n©ng cao chÊt l•îng thùc hiÖn c«ng viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 DT6 Nh×n chung chÝnh s¸ch ®µo t¹o hiÖn t¹i cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ tèt. 1 2 3 4 5 6 7 137 DT7 Anh/ChÞ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó ®•îc th¨ng tiÕn t¹i c«ng ty. 1 2 3 4 5 6 7 DT8 Anh/ChÞ ®•îc c«ng ty cho biÕt c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®•îc th¨ng tiÕn. 1 2 3 4 5 6 7 Tiªu thøc Møc ®é DN1 §ång nghiÖp vµ Anh/ChÞ hîp t¸c tèt trong c«ng viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 DN2 §ång nghiÖp vµ Anh/ChÞ phèi hîp tèt ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 DN3 §ång nghiÖp cña c¸c Anh/ChÞ tho¶i m¸i, dÔ chÞu. 1 2 3 4 5 6 7 DN4 §ång nghiÖp vµ Anh/ChÞ s½n sµng gióp ®ì vµ chia sÏ víi nhau trong c«ng viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 Tiªu thøc Møc ®é KQ1 Anh/ChÞ lu«n cè g¾ng cao nhÊt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®•îc giao. 1 2 3 4 5 6 7 KQ2 Anh/ChÞ lu«n hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®•îc giao. 1 2 3 4 5 6 7 KQ3 Anh/ChÞ lu«n hoµn thµnh c«ng viÖc ®•îc giao ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®Ò ra. 1 2 3 4 5 6 7 KQ4 Anh/ChÞ lu«n c¶i tiÕn ph•¬ng ph¸p xö lý c«ng viÖc h»ng ngµy ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 1 2 3 4 5 6 7 KQ5 Anh/ChÞ ®•îc trang bÞ ®Çy ®ñ kü n¨ng, nghiÖp vô ®Ó gi¶i quyÕt tèt c«ng viÖc ®•îc giao. 1 2 3 4 5 6 7 KQ6 Møc ®é hîp t¸c vµ phèi hîp gi÷a nhãm vµ Anh/ChÞ cao. 1 2 3 4 5 6 7 KQ7 Anh/ChÞ sÏ hi sinh quyÒn lîi c¸ nh©n khi cÇn thiÕt ®Ó gióp ®ì c«ng ty/nhãm ®¹t kÕt qu¶ tèt trong c«ng viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 Nghó veà laõnh ñaïo tröïc tieáp cuûa mình, Anh/Chò caûm thaáy: Tiªu thøc Møc ®é LD1 Tù hµo vÒ l·nh ®¹o. 1 2 3 4 5 6 7 LD2 T«n träng l·nh ®¹o. 1 2 3 4 5 6 7 LD3 L·nh ®¹o quan t©m ®Õn cÊp d•íi vµ c«ng viÖc, kh«ng chØ chó ý ®Õn nh÷ng g× l·nh ®¹o thÝch lµm. 1 2 3 4 5 6 7 LD4 L·nh ®¹o thÓ hiÖn quyÒn lùc cña m×nh. 1 2 3 4 5 6 7 LD5 L·nh ®¹o thÓ hiÖn c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ®Ó cÊp d•íi noi theo. 1 2 3 4 5 6 7 LD6 L·nh ®¹o lu«n thÓ hiÖn c¸c gi¸ trÞ, nguyªn t¾c l·nh ®¹o mét c¸ch râ rµng. 1 2 3 4 5 6 7 LD7 L·nh ®¹o tËp trung ®Õn viÖc ®Þnh h•íng, sø m¹ng cña tæ chøc. 1 2 3 4 5 6 7 LD8 L·nh ®¹o lµ ng•êi quan t©m ®Õn ®¹o ®øc kinh doanh. 1 2 3 4 5 6 7 LD9 L·nh ®¹o lu«n l¹c quan. 1 2 3 4 5 6 7 LD10 L·nh ®¹o lµ ng•êi tù tin. 1 2 3 4 5 6 7 138 LD11 L·nh ®¹o lµ ng•êi nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 LD12 L·nh ®¹o c¶m nhËn ®•îc c¸c vÊn ®Ò quan träng ®èi víi tæ chøc. 1 2 3 4 5 6 7 LD13 L·nh ®¹o lµ ng•êi cã tÇm nh×n chiÕn l•îc, nh×n xa tr«ng réng. 1 2 3 4 5 6 7 LD14 L·nh ®¹o lµ ng•êi vÞ tha, cã tÊm lßng qu·ng ®¹i víi cÊp d•íi. 1 2 3 4 5 6 7 LD15 L·nh ®¹o quan t©m ®Õn t×m kiÕm c¸c ph•¬ng ph¸p míi ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 LD16 L·nh ®¹o ®Ò xuÊt c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. 1 2 3 4 5 6 7 LD17 L·nh ®¹o quan t©m t×m kiÕm c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau. 1 2 3 4 5 6 7 LD18 L·nh ®¹o khuyÕn khÝch cÊp d•íi lµm viÖc theo c¸ch ®æi míi. 1 2 3 4 5 6 7 LD19 L·nh ®¹o quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò c¸ nh©n cña nh©n viªn. 1 2 3 4 5 6 7 LD20 L·nh ®¹o chó träng ®Õn c¸c ®iÓm m¹nh cña cÊp díi. 1 2 3 4 5 6 7 LD21 L·nh ®¹o h•íng dÉn vµ t• vÊn cho cÊp d•íi cña m×nh. 1 2 3 4 5 6 7 LD22 L·nh ®¹o t«n träng sù kh¸c biÖt (vÒ tÝnh c¸ch) gi÷a c¸c nh©n viªn. 1 2 3 4 5 6 7 Coâng ty nôi Anh/Chò laøm vieäc luoân: Tiªu thøc Møc ®é VH1 §Þnh h•íng theo môc tiªu c«ng viÖc râ rµng. 1 2 3 4 5 6 7 VH2 KhuyÕn khÝch sù ®æi míi. 1 2 3 4 5 6 7 VH3 T¹o hµo høng cho mäi ng•êi. 1 2 3 4 5 6 7 VH4 T¹o th¸ch thøc trong c«ng viÖc ®èi víi mäi ng•êi. 1 2 3 4 5 6 7 VH5 Mang tÝnh chÊt kinh doanh. 1 2 3 4 5 6 7 VH6 KhuyÕn khÝch nh©n viªn ®•a ra ý kiÕn ®èi víi c¸c vÊn ®Ò chung cña tæ chøc. 1 2 3 4 5 6 7 VH7 Cho phÐp nh©n viªn rót kinh nghiÖm tõ nh÷ng sai lÇm tr•íc ®ã. 1 2 3 4 5 6 7 VH8 §Þnh h•íng vµo c¸c mèi quan hÖ. 1 2 3 4 5 6 7 VH9 KhuyÕn khÝch, ®éng viªn c¸c thµnh viªn. 1 2 3 4 5 6 7 VH10 Chó träng ®Õn tù do c¸ nh©n. 1 2 3 4 5 6 7 VH11 Chó träng ®Õn b×nh ®¼ng. 1 2 3 4 5 6 7 VH12 Chó träng tÝnh cëi më, chia xÎ vµ gióp ®ì. 1 2 3 4 5 6 7 VH13 Tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng tËp thÓ nh• v¨n nghÖ, du lÞch, thÓ thao. 1 2 3 4 5 6 7 VH14 Cã sù liªn kÕt, phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban, bé phËn. 1 2 3 4 5 6 7 VH15 Tu©n thñ c¸c thñ tôc, tr×nh tù, qui ®Þnh. 1 2 3 4 5 6 7 VH16 Lµm viÖc cøng nh¾c, biÕt sai vÉn lµm. 1 2 3 4 5 6 7 139 VH17 TuyÖt ®èi tu©n thñ mÖnh lÖnh cÊp trªn. 1 2 3 4 5 6 7 VH18 BÞ cÊp trªn ¸p ®Æt. 1 2 3 4 5 6 7 VH19 Lu«n thËn träng. 1 2 3 4 5 6 7 VH20 Lµm viÖc theo thêi gian (hÕt giê lµ vÒ), kh«ng quan t©m gi¶i quyÕt xong c«ng viÖc. 1 2 3 4 5 6 7 VH21 NhiÒu thñ tôc r•êm rµ, h×nh thøc. 1 2 3 4 5 6 7 VH22 Kh«ng quan t©m, hç trî lÉn nhau. 1 2 3 4 5 6 7 VH23 C¬ chÕ cøng nh¾c, nÆng nÒ. 1 2 3 4 5 6 7 B. PhÇn th«ng tin c¸ nh©n (®¸nh dÊu X vµo « phï hîp) 1. Anh/ChÞ thuéc nhãm: C¸n bé qu¶n lý(tr•ëng nhãm trë lªn): Nh©n viªn v¨n phßng: C«ng nh©n: 2. Giíi tÝnh: Nam: N÷: 3. Tuæi ®êi: D•íi 25: Tõ 25-34: Tõ 35-44: Tõ 45 trë lªn: 4. Tr×nh ®é v¨n hãa: Trung cÊp, cao ®¼ng: §¹i häc: Trªn §¹i häc: 5. Th©m niªn lµm viÖc t¹i c«ng ty: D•íi 3 n¨m: Tõ 3-5 n¨m: Tõ 5-10 n¨m: Trªn 10 n¨m: 6. Thu nhËp Anh/ChÞ thuéc nhãm: D•íi 3 triÖu ®ång: Tõ 3-5 triÖu ®ång: Tõ 5-10 triÖu ®ång: Trªn 10 triÖu ®ång: 7. Anh/ChÞ mong ®îi g× nhÊt tõ c«ng ty (®¸nh sè theo thø tù mong ®îi tõ 1->5) (1: mong ®îi nhiÒu nhÊt, 2: mong ®îi nhiÒu nh×, 3: mong ®îi thø 3, 4:mong ®îi thø 4, 5: mong ®îi thø 5) N©ng cao thu nhËp : C¬ héi th¨ng tiÕn : ViÖc lµm æn ®Þnh : Danh väng, ®Þa vÞ : M«i tr•êng lµm viÖc tèt, tho¶i m¸i : 140

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp hoàn thiện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của nhân viên.pdf
Luận văn liên quan