Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây lắp và xuất nhập khẩu VICIMEX - Tổng Công ty Xây dựng xuất nhập khẩu Việt Nam - VINACONEX

LỜI NÓI ĐẦU Chương I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường I. Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp 1. KháI niệm về vốn 2. Đặc trưng cơ bản của vốn 3. Phân loại vốn 3.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 3.1.1 Vốn chủ sở hữu 3.1.2 Vốn huy động của doanh nghiệp 3.2 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 3.2.1 Vốn cố định của doanh nghiệp 3.2.2 Vốn lưu động của doanh nghiệp 4. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp II. Hiệu quả sử dụng vốn 1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn 2. Sự cần thiết phảI nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 3. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 3.1. Chỉ tiệu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 3.2. Chỉ tiệu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn động 4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 4.1 Chu kỳ sản xuất 4.2 Kỹ thuật sản xuất 4.3 Đặc điểm của sản phẩm 4.4 Tác động của thị trường 4.5 Trình độ đội ngũ cán bộ và lao động sản xuất 4.6 Trình độ tổ choc sản xuất kinh doanh 4.7 Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn 4.8 Các nhân tố khác Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX – VINACONEX I Một số nét khái quát về công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 2. Bộ máy tổ chức quản của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 2.1. Sơ đồ cơ câu tổ chức của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 2.2.1. Ban lãnh đạo công ty 2.2.2. Các phòng ban nghiệp vụ II Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX – VINACONEX 1. Khái quát tình hình của công ty trong vài năm gần đây 2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 2.1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX . 2.2.1. Cơ cấu tàI sản cố định của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Xây lắp và xuất nhập khẩu VICIMEX 2.2.3. Đánh giá hoạt động quản lý bảo toàn và đầu tư đổi mới trang thiết bị tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 2.3.1. Cơ cấu tài sản lưu động của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xây lắp và Xuất nhập hẩu VICIMEX . 2.3.3. Đánh giá một số khía cạnh của công tác quản lý vốn lưu động tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX III Đánh giá tổng quát công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX 1. Những thành tựu mà công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX đạt được trong 3 năm qua 2. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định 3. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động 3.1. Công tác đảm bảo thanh toán và quản lý ngân quỹ 3.2. Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 3.3. Công tác quản lý các khoản phải thu Chương III: GiảI pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIME– VINACONEX I. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới II. Nguyên tắc và một số phương hướng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1. Bảo toàn và phát triển vốn - nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn 2. Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng coa hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 2.1 Đối với vốn cố định 2.1.1 Đánh giá và đấnh giá lại tàI sản cố định 2.1.2 Lựa chọn phương pháp tính khấu hao và xác định mức khấu hao hợp lý 2.1.3 Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định 2.1.4 Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng tài sản cố định 2.1.5 Kiểm tra tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn cố dịnh của doanh nghiệp 2.1.6 Những biện pháp kinh tế khác 2.2 Đối với tài sản lưu động 2.2.1 Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động ở tong khâu luân chuyển 2.2.2 Tổ chức khai thác tốt các nguồn vốn lưu động phụ vụ cho sản xuất kinh doanh 2.2.3 Các biện pháp tổng hợp 2.2.4 Thường xuyên phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động III Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và xuất nhập khẩu VICIMEX 1. Giải pháp nâng cao sử dụng vốn cố định 1.1 Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, đổi mới tài sản cố định 1.2 Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định 1.3 Lựa chọn phơng pháp trích khấu hao và sử dụng quỹ khấu hao hợp lý 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 2.1 Quản lý tốt hơn vốn lưu động trong khâu sản xuất 2.2 Tổ chức tốt công tác bán hàng và đẩy nhanh việc thu hồi công nợ 2.3 Thực hiện tôt việc sự toán ngân quỹ 3. Kiến nghị 3.1 Kiến nghị với tổng công ty VINACONEX 3.2 Kiến nghị với nhà nước Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Nhận xét của đơn vị thực tập

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2900 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây lắp và xuất nhập khẩu VICIMEX - Tổng Công ty Xây dựng xuất nhập khẩu Việt Nam - VINACONEX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sö dông vèn cè ®Þnh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh n¨m sau t¨ng ®Òu so víi n¨m tr­íc. N¨m 1998 mét ®ång vèn cè ®Þnh tham gia vµo s¶n xuÊt th× t¹o ra ®­îc0,042 ®ång lîi nhuËn sang ®Õn n¨m 2000 th× mét ®ång vèn cè ®Þnh tham gia vµo s¶n xuÊt t¹o ra ®­îc 0,07 ®ång lîi nhuËn. Nh×n chung hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh, hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty cã thÓ nãi lµ chÊp nhËn ®­îc mÆc dï vÉn ë møc thÊp nh­ng hÖ sè doanh lîi vèn vµ doanh lîi vèn chñ së h÷u lµ qu¸ thÊp chØ ®¹t tõ 0,03 ®Õn 0,05; chøng tá chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý cßn qu¸ cao, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ nµy. 2.2.3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng qu¶n lý b¶o toµn vµ ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX. a. C«ng t¸c khÊu hao thu håi vèn cè ®Þnh Nh­ ta ®· biÕt, trong mét chu kú s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp chØ mét bé phËn cña tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc chuyÓn ho¸ vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. Nh­ vËy, sau mét chu kú s¶n xuÊt mét bé phËn cña tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc chuyÓn ho¸ thµnh h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ ®­îc doanh nghiÖp thu håi l¹i d­íi h×nh thøc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp gi¸ trÞ trÝch khÊu hao ph¶i phï hîp víi hao mßn thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh (kÓ c¶ hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh) vµ doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch sö dông quü khÊu hao ®Ó ®Çu t­ trang thiÕt bÞ tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. ViÖc trÝch khÊu hao cña doanh nghiÖp chØ cã thÓ thùc sù chÝnh x¸c khi ®¸p øng ®­îc ba yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh. Thø nhÊt, doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh th«ng qua c«ng t¸c kiÓm kª, theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh thùc tÕ khíp ®óng víi gi¸ trÞ trªn sæ s¸ch. Nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i thùc tÕ cña tµi s¶n lµ c¬ së quan träng ®Ó ®iÒu chØnh viÖc tÝnh khÊu hao ®¶m b¶o phï hîp, chÝnh x¸c. Thø hai, doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao phï hîp. Lùa chän ph­¬ng ph¸p trÝch khÊu hao doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø trªn møc ®é hao mßn thùc tÕ, ®Æc biÖt lµ hao mßn v« h×nh cña tµi s¶n. Thø ba, doanh nghiÖp ph¶i cã møc khÊu hao hîp lý, møc khÊu hao phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p khÊu hao vµ t×nh tr¹ng sö dông tµi s¶n trong thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng tµi s¶n ho¹t ®éng liªn tôc s¸t víi c«ng suÊt thiÕt kÕ cÇn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh møc khÊu hao hîp lý ®Ó ph¶n ¸nh ®óng møc ®é hao mßn cña nã. Nh÷ng tµi s¶n t¹m thêi kh«ng ®­îc sö dông còng ph¶i cã møc khÊu hao riªng ®Ó ®¶m b¶o gi¸ trÞ thùc tÕ phï hîp víi gi¸ trÞ sæ s¸ch. T¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX trong thêi gian qua viÖc qu¶n lý vµ thu håi vèn cè ®Þnh ®· ®­îc chó ý. C«ng ty ®· x©y dùng ®Þnh møc khÊu hao cho tµi s¶n cè ®Þnh hµng n¨m ®­îc thÓ hiÖn trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ viÖc thu håi b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh. Tron viÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p khÊu hao c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh ®Ó ghi gi¶m gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh. Trong viÖc x¸c ®Þnh møc khÊu hao,c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®· cã sù c©n nh¾c ®Ó ®­a ra møc khÊu hao phï hîp. Møc khÊu hao trung b×nh mét n¨m cña tµi s¶n phô thuéc vµo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh vµ sè n¨m sö dông ­íc tÝnh. Trong quyÕt ®Þnh 1062 Bé tµi chÝnh ®· ®­a ra c¸ch ph©n lo¹i nh÷ng nhãm tµi s¶n cè ®Þnh kÌm theo thêi gian sö dông tèi ®a vµ tèi thiÓu cho tµi s¶n thuéc c¸c nhãm. §Ó ­íc tÝnh sè n¨m sö dông tµi s¶n c«ng ty ®· dùa vµo quyÕt ®Þnh 1062 vµ ®Æc tÝnh sö dông cña tµi s¶n mµ quyÕt ®Þnh sè n¨m cÇn thiÕt ®Ó thu håi vèn. Bªn c¹nh nh÷ng c«ng t¸c ®ã, hµng n¨m c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX tiÕn hµnh kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh hai lÇn vµo cuèi quý II vµ quý IV nhê vËy c«ng ty ®· cã thÓ kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng tµi s¶n ®· khÊu hao hÕt hoÆc ch­a hÕt khÊu hao nh­ng buéc ph¶i thanh lý tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®Çu t­, söa ch÷a hoÆc thay thÕ nh»m ®¶m b¶o t×nh tr¹ng kü thuËt, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh còng nh­ ph¸t hiÖn vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng chªnh lÖch gi÷a sæ s¸ch vµ thùc tr¹ng tµi s¶n. b. C«ng t¸c ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña tµi s¶n cè ®Þnh nªn c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¸p øng tèt h¬n n÷a nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng kh¾t khe trªn thÞ tr­êng. Ta cã thÓ thÊy t×nh h×nh ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh theo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX qua b¶ng 8. B¶ng 8: T×nh h×nh ®Çu t­ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh ®¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu N¨m1998 N¨m1999 N¨m2000 1 Sè ®Çu n¨m 13.161.312 13.475.106 14.689.222 2 Sè t¨ng trong n¨m 551.052 1.366.634 2.646.722 3 Sè gi¶m trong n¨m 237.258 152.518 114.240 4 Sè cuèi n¨m 13.475.106 14.689.222 17.221.704 5 HÖ sè ®æi míi TSC§ (2)/(4) 0,041 0,039 0,153 5 HÖ sè lo¹i bá TSC§ (3)/(4) 0,018 0,011 0,008 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m, n¨m 1999 t¨ng lªn 9,01% so víi n¨m 1998 vµ n¨m 2000 t¨ng 17,24% so víi n¨m1999 chøng tá doanh nghiÖp lu«n chó träng ®Çu t­ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. Tuy n¨m 1998 hÖ sè ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m so víi n¨m 1999 nh­ng l¹i t¨ng lªn so víi n¨m 2000. N¨m 1999 vµ n¨m 2000 c«ng ty kh«ng chó ý lo¹i bá nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cò kü, l¹c hËu b»ng c¸ch thah lý, nh­îng b¸n, thÓ hiÖn ë hÖ sè lo¹i bá TSC§ gi¶m dÇn. Tuy nhiªn doanh nghiÖp còng ®· dïng vèn vay dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh nªn vÊn ®Ò quan träng cña doanh nghiÖp lµ sö dông nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã nh­ thÕ nµo cho cã hiÖu qu¶ khai th¸c ®­îc tèi ®a c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ thêi gian sö dông cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt t¨ng doanh thu ,hoµn tr¶ ®­îc vèn vay vµ cã l·i ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tÝch luü cña doanh nghiÖp. 2.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 2.3.1. C¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX B¶ng 9: C¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty §¬n vÞ: ngh×n ®ång N¨m Kho¶n môc N¨m Tû lÖ t¨ng gi¶m 1999-1998 (%) Tû lÖ t¨ng gi¶m 2000-1999 (%) 1998 1999 2000 I. TiÒn 456.234 254.147 181.233 -42,29 -28,69 II. C¸c kho¶n ph¶I thu 166.894 1.239.186 780.096 642,5 -37,05 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 107.754 1.147.678 751.610 965,1 -34,51 2. Ph¶i thu néi bé 19.034 58.725 - 208,53 - 3. Ph¶i thu néi bé kh¸c 40.106 32.783 28.486 -18,26 -13,11 III. Hµng tån kho 3.406.854 4.662.054 7.024.962 36,84 50,68 1. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 2.630.114 2.780.052 3.755.224 6,79 35,08 2. C«ng cô dông cô tån kho 3.559 9.087 3.496 115,32 -61,53 3. Chi phÝ SXKD dë dang 343.587 1.257.919 2.665.772 266,11 119,92 4. Thµnh phÈm tån kho 456.594 614.996 600.470 34,69 -2,36 IV. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 1.098.891 1.802.697 1.287.728 64,05 -28,57 1. T¹m øng 523.133 1.156.045 792.480 120,98 -31,45 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 596.402 431.547 - -27,64 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 575.758 50.250 63.701 -91,27 26,77 Tæng 5.128.873 7.958.084 9.274.019 55,16 16,54 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX Qua b¶ng 9 ta thÊy qui m« vèn l­u ®éng cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m víi tèc ®é c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ sè t­¬ng ®èi. N¨m1999 vèn l­u ®éng t¨ng lªn 2.829.211 ngh×n ®ång, t¨ng 55,16% so víi n¨m 1998, vµ n¨m 2000 t¨ng 1.315.935 ngh×n ®ång t¨ng 16,54% so víi n¨m 1999. Xu h­íng nµy cho thÊy nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngµy cµng lín. Trong n¨m 1999 vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp t¨ng lªn chñ yÕu lµ do t¨ng kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng 1.039.924 ngh×n ®ång so víi n¨m 1998 vµ t¨ng 965,1%. T×nh h×nh nµy cho thÊy n¨m 1999 doanh nghiÖp ®· hoµn thµnh khèi l­îng s¶n phÈm t­¬ng ®èi lín song l¹i gÆp ph¶i sù khã kh¨n trong thanh quyÕt to¸n. Ba n¨m qua tiÒn mÆt cña c«ng ty cã xu h­íng gi¶m dÇn, n¨m 1999 gi¶m 202.084 ngh×n ®ång, b»ng 42,29% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 gi¶m 72.914 ngh×n ®ång, gi¶m 28,69% so víi n¨m 1999. Sang n¨m 2000 c¬ cÊu biÕn ®éng cña tµi s¶n l­u ®éng rÊt phøc t¹p, tiÒn mÆt gi¶m 28,69% so víi n¨m 1999, c¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m 37,05% tµi s¶n l­u ®éng kh¸c còng gi¶m 28,57% nh­ng hµng tån kho l¹ t¨ng lªn 50,68% trong ®ã chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang t¨ng ë møc cao 119,92% so víi n¨m 1999. Hµng tån kho chiÕm tû träng 75,75% tæng tµi s¶n l­u ®éng, trong ®ã nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng 40,49% tæng tµi s¶n l­u ®éng vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chiÕm tû träng 28,74% tæng tµi s¶n l­u ®éng, tû träng nµy lµ qu¸ lín. Nã cã thÓ chuÈn bÞ cho kú sau nh­ng tån kho nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang lµm ø ®äng vèn cña doanh nghiÖp vµ t¨ng chi phÝ b¶o qu¶n. Trªn ®©y lµ c¸c kho¶n môc chñ yÕu cã t¸c ®éng lín ®Õn c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX. Tuy nhiªn, ®ã míi lµ sù ph¶n ¸nh vÒ mÆt l­îng, ch­a nãi lªn ®­îc møc ®é hiÖu qu¶ trong qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty. §Ó ph©n tÝch kü h¬n ®iÒu ®ã ta sÏ xem xÐt kü h¬n c¸c chØ tiªu cô thÓ trong phÇn tiÕp theo. 2.3.2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp ta dïng c¸c chØ tiªu nh­ søc sinh lêi, hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng vµ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng nh­ sè vßng quay vèn l­u ®éng, thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn. B¶ng 10: HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng TT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m Tû lÖ t¨ng gi¶m 99-98 Tû lÖ t¨ng gi¶m 00-99 1998 1999 2000 1 Doanh thu thuÇn 1.000® 11.226.166 15.579.460 18.654.944 38,78 19,74 2 LN tr­íc thuÕ 1.000® 346.891 379.334 605.679 9,35 59,67 3 VL§ b×nh qu©n 1.000® 4.459.068 6.543.478,5 8.616.051,5 46,75 31,67 4 Søc sinh lêi cña VL§ (2)/(3) - 0,078 0,058 0,070 -25,64 20,69 5 HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ (3)/(1) - 0,397 0,420 0,462 5,79 10 6 Sè vßng quay VL§ (1)/(3) Vßng 2,52 2,38 2,16 -5,56 -9,24 7 Thßi gian mét vßng lu©n chuyÓn ngµy 142,85 152,26 166,67 6,59 9,46 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX Ta nhËn thÊy søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng n¨m 1999 vµ n¨m 2000 ®Òu gi¶m h¬n so víi n¨m 1998. N¨m 1998 mét ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¹o ra ®­îc 0,078 ®ång doanh thu, n¨m 2000 mét ®ång vèn l­u ®éng chØ t¹o ra ®­îc 0,07 ®ång doanh thu. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng lµ rÊt thÊp. Vèn l­u ®éng b×nh qu©n vÉn liªn tôc t¨ng nh­ng søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng l¹i cã chiÒu h­íng gi¶m xuèng. Th«ng qua hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng cho ta biÕt ®Ó cã mét ®ßng doanh thu thuÇn ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång vèn l­u ®éng, tõ sè liÖu trªn ta thÊy hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng t¨ng víi tèc ®é ngµy cµng nhanh: n¨m 1999 hÖ sè nµy t¨ng lªn 5,97% so víi n¨m 1998 vµ n¨m 2000 hÖ sè nµy t¨ng lªn 10% so víi n¨m 1999. NÕu nh­ n¨m 1998 ®Ó cã mét ®ång doanh thu thuÇn th× doanh nghiÖp chØ bá ra 0,397 ®ång vèn l­u ®éng cßn n¨m 2000 ph¶i bá ra tíi 0,462 ®ång vèn l­u ®éng. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng t¨ng cao chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cµng thÊp, kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc vèn l­u ®éng. Ngoµi chØ tiªu trªn ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ta ph¶i xÐt ®Õn sè vßng quay cña vèn l­u ®éng vµ thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng v× nã gióp ta thÊy ®­îc kh¶ n¨ng quay vßng vèn cña doanh nghiÖp. Tõ n¨m 1998 trë l¹i ®©y sè vßng quay cña vèn l­u ®éng gi¶m dÇn, trong n¨m 1998 vèn l­u ®éng quay ®­îc 2,52 vßng nh­ng ®Õn n¨m 2000 vèn l­u ®éng chØ quay ®­îc 2,16 vßng. Doanh thu thu vÒ t¨ng 19,74% so víi n¨m1999 thÊp h¬n tèc ®é t¨ng vèn l­u ®éng 31,67% lµm gi¶m sè vßng quay cña vèn. §ång thêi, thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng còng t¨ng lªn, n¨m 1998 thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn lµ 142,85 ngµy, n¨m 1999 chØ tiªu nµy lµ 152,26 ngµy, n¨m 2000 thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn chuuyÓn kÐo dµi ®Õn 166,67 ngµy. §iÒu ®ã cho thÊy viÖc thu håi vèn rÊt chËm vµ nã ®· lµm ¶nh h­áng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Së dÜ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp n¨m 2000 l¹i gi¶m thÊp nh­ vËy lµ do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng trong ®ã nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ sù bÊt ®Þnh, kh«ng th­êng xuyªn trong viÖc c«ng ty ®­îc thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ ph¶i th­êng xuyªn duy tr× mét khèi l­îng s¶n phÈm dë dang lín. V× vËy ho¹t ®éng qu¶n lý thu håi c«ng nî vÇ qu¶n lý vèn l­u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong ph¹m vi bµi viÕt em sÏ ®i s©u ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña hai c«ng t¸c trªn. 2.3.3. §¸nh gi¸ mét sè khÝa c¹nh cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX a. Ho¹t ®éng qu¶n lý vµ thu håi nî §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng víi c«ng ty ng­êi ta tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch chØ tiªu sè vßng quay cña c¸c kho¶n ph¶ thu. ChØ tiªu nµy cho biÕt thêi gian cÇn thiÕt ®Ó c«ng ty thu håi c¸c kho¶n nî tõ kh¸ch hµng. B¶ng 11: T×nh h×nh qu¶n lý c¸c kho¶n thu TT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m Chªnh lÖch 99/98 Chªnh lÖch 00/99 1998 1999 2000 1 Doanh thu b¸n chÞu trong kú 1.000® 107.754 1.147.678 751.610 965,09 -34,51 2 C¸c kho¶n ph¶I thu 1.000® 166.894 1.239.186 780.096 642,49 -37,04 3 B×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu 1.000® 318.078 703.040 1.009.641 - - 4 Sè vßng c¸c kho¶n ph¶i thu (1)/(3) vßng 0,338 1,632 0,744 382,84 -54,41 5 Thêi gian mét vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu ngµy 1.065 220,58 483,87 -79,29 119,36 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX Gi¸ trÞ cña chØ tiªu “ Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu “ cµng lín chøng tá trong kú doanh nghiÖp thu håi c¸c kho¶n nî cµng cã hiÖu qu¶. Tõ sè liÖu trªn cho ta thÊy hiÖu qu¶ c«ng t¸c thu håi c«ng nî cña c«ng ty gi¶m xuèng. Sè vßng quay c¸c kho¶n thu n¨m 1999 lµ 1,632 vßng gi¶m xuèng cßn 0,744 vßng ë n¨m 2000. ngoµi ra thêi gian mét vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu l¹i t¨ng nhanh, n¨m 1999 thêi gian cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp thu håi c«ng nî lµ 220,58 ngµy ®Õn n¨m 2000 thêi gian nµy lªn tíi 483,87 ngµy ( h¬n 1 n¨m ) lµ qu¸ dµi ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp. b. Ho¹t ®éng qu¶n lý vèn l­u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt Trong c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp cã mét bé phËn quan träng n»m trong kh©u s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc liªn tôc. Bé phËn ®ã lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang hay chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc qu¶n lý bé phËn vèn l­u ®éng nµy ta cã thÓ so s¸nh gi¸ trÞ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang víi gi¸ trÞ doanh thu thùc hiÖn trong kú. B¶ng 12: T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 1 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 343.587 1.257.919 2.665.772 2 Doanh thu thùc hiÖn trong kú 12.039.875 15.579.460 18.654.944 3 Tû lÖ (1)/(2) 0,028 0,081 0,143 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cña c«ng ty biÕn ®éng th­êng xuyªn qua c¸c n¨m, ®Õn cuèi n¨m 2000 gi¸ trÞ nµy lín h¬n so víi n¨m 1999 vµ n¨m 1998 do ®ã tû lÖ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang/Doanh thu còng lín h¬n n¨m 1998 tû lÖ nµy lµ 0,028; n¨m 2000 tû lÖ nµy lµ 0,143. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dë dang kÐo dµi, g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn l­u ®éng. §©y còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn xem xÐt t×m ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n trong ho¹t ®éng qu¶n lý vèn cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX. Nh×n chung, c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh còng nh­ vèn l­u ®éng ch­a thùc sù ®¹t hiÖu qu¶. V× thÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp nãi chung cßn nhiÒu h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. iiI. §¸nh gi¸ tæng qu¸t c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX Nh÷ng thµnh tùu mµ c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®· ®¹t ®­îc trong 3 n¨m võa qua. Qua xem xÐt thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ viÖc qu¶n lý, sö dông vèn cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX mÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n, nh­ng l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi tinh thÇn cao tËn dông tèi ®a mäi nguån lùc s½n cã, liªn tôc huy ®éng vÒ trag thiÕt bÞ m¸y mãc, vèn vµ ®Æc biÖt lµ con ng­êi ®Ó kh«ng ngõng ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt, më réng quy m«, ®Çu t­ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng . Qua ba n¨m 1998,1999 vµ n¨m 2000 thu nhËp cßn l¹i cña c«ng ty ®Òu t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m trø¬c: n¨m 1998 lµ 105.823 ngh×n ®ång, n¨m 1999 lµ 128.841 ngh×n ®ång vµ n¨m 2000 lµ 296.957 ngh×n ®ång. §ã lµ mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ. MÆt kh¸c, c«ng ty còng ®· thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh. B¶ng 13: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc n¨m 1999 §¬n vÞ: ngh×n ®ång ChØ tiªu Sè ®· nép n¨m 1998 N¨m1999 Sè cßn ®Çu n¨m Sè ph¶i nép Sè ®· nép Sè cßn ph¶I nép I. ThuÕ 534.477 555.055 1.098.243 1.165.234 488.064 1. VAT ph¶i nép 424.274 127.079 754.930 653.100 228.909 2. Thu nhËp doanh nghiÖp 134.759 94.833 130.000 99.592 3. Thu trªn vèn s¶n xuÊt 10.739 287.716 154.345 288.000 154.061 4. ThuÕ nhµ ®Êt 98.614 - 93.284 93.284 - 5. ThuÕ kh¸c 850 5.501 851 850 5.5 II. B¶o hiÓm, KPC§ 348.786 2.583 365.593 363.725 4.451 1. B¶o hiÓm x· héi 273.845 2.583 281.979 280.111 4.451 2. B¶o hiÓm y tÕ 42.937 - 40.234 40.234 - 3. KPC§ 32.004 - 43.380 43.380 - Tæng céng 883.263 557.638 1.463.836 1.528.959 492.515 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX Qua b¶ng ta thÊy c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi Nhµ n­íc, sè cßn ph¶i nép 492.515.000 ®ång chiÕm 33% so víi tæng sè ph¶i nép. Tuy nhiªn trong thêi gian qua doanh nghiÖp cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng trong ho¹t ®éng qu¶n lý vµ sö dông vèn cña c«ng ty vÉn béc lé mét sè h¹n chÕ. 2. H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh Nh­ ®· tr×nh bµy trong nh÷ng phÇn tr­íc ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ®Çu t­ ®æi míi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét l­îng vèn lín, do ®ã nhu cÇu vÒ vèn cè ®Þnh t¨ng lªn, doanh nghiÖp ®· huy ®éng nguån vèn dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh. Song viÖc huy ®éng vèn dµi h¹n chiÕm tû träng t­¬ng ®èi cao g©y l·ng phÝ vèn vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c c«ng ty cÇn xem xÐt l¹i c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty hiÖn nay ®ang mÊt c©n ®èi. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng viÖc b¸n hµng lµ kh©u quan träng nhÊt, bªn c¹nh ®ã dÞch vô sau b¸n hµng còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Do vËy c«ng ty ph¶i t×m kiÕm nguån vèn ®Ó ®µu t­ cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, hoÆc cã gi¶i ph¸p phï hîp h¬n. Ngoµi ra viÖc trÝch khÊu hao ®Ó t¹o nguån t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh, doanh nghiÖp míi chØ thùc sù chó ý ®Õn c«ng t¸c khÊu hao c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t­ míi tõ c¸c nguån vèn vay ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é tr¶ nî trong khi ®ã viÖc t¨ng møc khÊu hao hîp lý cho c¸c tµi s¶n thuéc nguån vèn kh¸c ch­a ®­îc coi träng trong khi ®©y lµ nguån quan träng ®Ó t¸i ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn viÖc lËp kÕ ho¹ch thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, còng nh­ x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý lµm gi¶m vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng. Vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong tæng sè vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng sÏ cã t¸c dông rÊt tèt vµ nhanh chãng thóc ®Èy hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung. §Ó thùc hiÖn tèt h¬n n÷a viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX cÇn tiÕp tôc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n sau: 3.1 C«ng t¸c ®¶m b¶o thanh to¸n vµ qu¶n lý ng©n quü. Trong phÇn ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX cho they viÖc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty rÊt khã kh¨n. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi ë møc qu¸ thÊp hÇu nh­ kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay c¸c kho¶n nî. T×nh tr¹ng nµy g©y rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nÕu c«ng ty vÊp ph¶i nh÷ng biÕn ®éng thÞ tr­êng. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX th­êng duy tr× ë møc thÊp lµ do sù h¹n chÕ trong viÖc kÕ ho¹ch ho¸ ng©n quü nãi riªng vµ kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt nãi chung. Trog c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ng¾n h¹n c«ng ty ch­a thùc sù quan t©m, ch­a lËp kÕ ho¹ch thu chi ng©n quü cho tõng th¸ng, tuÇn. C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Trong hai n¨m 1999 vµ n¨m 2000 chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX t¨ng lªn ë møc qu¸ cao. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c«ng ty ch­a cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch chi phÝ lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng cao, chñ yÕu lµ chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp vµ c¸c kho¶n chi phÝ mua ngoµi. ViÖc ø ®äng vèn trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cña c«ng ty lµm chËm. tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. C«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu. ViÖc sè l­îng vµ quy m« c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng lªn ®· g©y ø ®äng vèn l­u ®éng trong kh©u thanh to¸n, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc kÕ ho¹ch ho¸ ng©n quü cña c«ng ty nh­ tèc ®é lu©n chuyÓn vµ hiÖu qña sö dông vèn l­u ®éng. ViÖc c«ng ty cÊp tÝn dông th­¬ng m¹i cho kh¸ch hµng lµ cÇn thiÕt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Song c«ng ty còng ph¶i xem xÐt t×nh tr¹ng vèn l­u ®éng cña m×nh cã nªn cÊp nhiÒu nh­ vËy kh«ng? MÆt kh¸c c«ng ty ph¶i xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng chi tr¶ cña kh¸ch hµng. Trong khi ®ã c«ng ty ph¶i vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó tµi trî cho vèn l­u ®éng vµ lÏ dÜ nhiªn c«ng ty ph¶i tr¶ kho¶n vay nµy, cßn l­îng vèn c«ng ty bÞ chiÕm dông l¹i kh«ng ®­îc h­ëng mét kho¶n g× ®iÒu ®ã lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. Trªn ®©y lµ mét sè h¹n chÕ ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX trong thêi gian qua. Trªn c¬ së t×m ra nguyªn nh©n cña h¹n chÕ, sau ®©y em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX – vinaconex I.Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Cïng víi ®µ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ b­íc sang thiªn niªn kû míi Tæng c«ng ty VINACONEX nãi chung còng nh­ c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX nãi riªng ®· ®­a ra ph­¬ng h­íng vµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó phÊn ®Êu n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Trong bèi c¶nh chung hiÖn nay, ngµnh x©y dùng cã ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 chóng ta ph¶i thùc hiÖn kho¶ng 120 ®Õn 180 tû USD cho x©y l¾p (b×nh qu©n n¨m tõ 7,5 tû USD ®Õn 10 tû USD). §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngµnh x©y dùng nãi chung vµ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh may mãc vËt liÖu x©y dùng nãi chung, ®Æc biÖt ®èi víi c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®ã còng lµ mét c¬ héi ®Ó c«ng ty tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng. Trªn c¬ së kÕ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty VINACONEX, c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX còng ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn vµ ®­a ra chØ tiªu ®Ó phÊn ®Êu. C«ng ty còng ®· lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ cho n¨m 2001 vµ môc tiªu cña c«ng ty sÏ ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu nh­ sau: - Doanh thu: ®¹t ®­îc 28.913 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng tr­ëng 155% - Lîi nhuËn thùc hiÖn: 350 triÖu ®ång. - TiÒn l­¬ngb×nh qu©n: 800.000®/ng­êi/ th¸ng. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét cè g¾ng rÊt lín, kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n vÒ vèn vµ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy, vÊn ®Ò quan träng nhÊt cÇn ®­îc gi¶i quyÕt cña c«ng ty lµ cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. Sau ®©y lµ mét sè nguyªn t¾c vµ ph­¬ng h­íng c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. II Nguyªn t¾c vµ mét sè ph­¬ng h­íng c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn – nguyªn t¾c c¬ b¶n trong qu¶n lý vµ sö dông vèn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, môc tiªu l©u dµi cña mäi doanh nghiÖp lµ ph¸t triÓn. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã doanh nghiÖp ph¶i lu«n tu©n theo mét nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. B¶o toµn vèn lµ c¸i ng­ìng tèi thiÓu mµ doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ®­îc ®Ó cã thÓ duy tr× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. Tr­íc ®©y trong thêi kú bao cÊp, viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn hÇu nh­ kh«ng ®­îc ®Æt ra víi c¸c doanh nghiÖp. TÊt c¶ mäi kh©u, mäi quy tr×nh s¶n xuÊt, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô ®Òu thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc. Do mäi quyÕt ®Þnh trong doanh nghiÖp còng ph¶i tu©n theo mÖnh lÖnh cña cÊp trªn, tÝnh tù chñ trong kinh doanh gÇn nh­ bÞ l·ng quªn, t×nh tr¹ng thua lç, kÐm hiÖu qu¶ trong kinh doanh lµ rÊt phæ biÕn. Nh­ng tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, quyÕt ®Þnh giao vèn cña Nhµ n­íc ®· më réng quyÒn tù chñ kinh doanh cho doanh nghiÖp ®ång thêi còng ®Æt ra yªu cÇu buéc doanh nghiÖp ph¶i sö dông vèn theo nguyªn t¾c “hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn”. Yªu cÇu b¶o toµn vèn thùc chÊt lµ viÖc duy tr× gi¸ trÞ, søc mua n¨ng lùc cña nguån vèn chñ së h÷u vµ mÆc dï c¬ cÊu tµi trî cña doanh nghiÖp bao gåm vèn chñ së h÷u vµ vèn vay nî kh¸c song , mäi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cuèi cïng ®Òu ph¶n ¸nh vµo sù t¨ng gi¶m vµo nguån vén chñ së h÷u. Mét dù ¸n mµ doanh nghiÖp tµi trî b»ng nguån vèn vay bÞ thua lç th× nh÷ng thua lç ®ã doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng chÝnh nguån vèn cña m×nh. Nhê vËy, thua lç cña mäi kho¶n ®Çu t­ ®­îc tµi trî b»ng nguån nµo cuèi cïng còng lµm gi¶m nguån vèn chñ së h÷u. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, do t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè, gi¸ trÞ cña c¸c nguån vèn vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp lu«n biÕn ®éng. Do ®ã nÕu cho r»ng b¶o toµn vèn chØ bao gåm viÖc gi÷ nguyªn vÒ sè tuyÖt ®èi gi¸ trÞ tiÒn tÖ cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c thêi kú kh«ng cßn phï hîp. §Ó b¶o toµn vèn, doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn gi¸ trÞ thùc ( gi¸ trÞ rßng) cña c¸c lo¹i vèn tøc lµ kh¶ n¨ng t¸i s¶n xuÊt gi¸ trÞ c¸c yÕu tè ®Çu vµo. §ã lµ nguyªn t¾c vµ yªu cÇu cña viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Mét sè ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn cña doanh nghiÖp 2.1. §èi víi vèn cè ®Þnh Do ®Æc ®iÓm cña vèn cè ®Þnh lµ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt, gi¸ trÞ cña vèn cè ®Þnh ®­îc lu©n chuyÓn dÇn dÇn, tõng phÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. Do ®ã ®Ó b¶o toµn ®­îc vèn cè ®Þnh chóng ta ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu sau ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. 2.1.1.§¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i tµI s¶n cè ®Þnh. Trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn m¹nh nh­ hiÖn nay, tµi s¶n cè ®Þnh th­êng xuyªn ph¶i ®èi mÆt víi nguy c¬ hao mßn v« h×nh. Do ®ã ®Ó cã c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n khÊu hao thu håi vèn ®Çy ®ñ, doanh nghiÖp phaØ cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch th­êng xuyªn, chÝnh x¸c. Nhê ®ã mµ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n, ®ã lµ c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh møc khÊu hao hîp lý ®Ó thu håi vèn. 2.1.2.Lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao vµ x¸c ®Þnh møc tÝnh khÊu hao hîp lý. Vèn cè ®Þnh ®­îc thu håi th«ng qua viÖc doanh nghiÖp tÝnh vµ trÝch lËp quü khÊu hao, do ®ã viÖc b¶o ®¶m tÝnh vµ trÝch ®ñ khÊu hao cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. HiÖn nay cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh nh­: ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh (ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu), ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh,…tuy nhiªn tuú ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi doanh nghiÖp mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao thÝch hîp ®Ó võa ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh võa b¶o toµn ®­îc vèn vµ ®ì g©y ra biÕn ®éng lín vÒ gi¸ thµnh. 2.1.3N©ng cao hiÖu suÊt sö dông tµI s¶n cè ®Þnh §Ó n©ng cao hiÖu suet sö dông tµi s¶n cè ®Þnh c¸c doanh nghiÖp c©n tËn dông tèi ®a c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¶m thêi gian t¸c nghiÖp hîp lý ho¸ d©y truyÒn c«ng nghÖ, ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é duy tr× b¶o d­ìng m¸y mãc. Ngoµi ra ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp cÇn tæ chøc tèt quy tr×nh s¶n xuÊt. Cã nghÜa lµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o 3 nguyªn t¾c ®ã lµ tÝnh c©n ®èi, nhÞp nhµng, liªn tôc. 2.1.4Söa ch÷a duy tu b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh C«ng t¸c nµy cã môc ®Ých lµ duy tr× kh¶ n¨ng ho¹t ®éng b×nh th­êng cho tµi s¶n cè ®Þnh vµ cÇn tiÕn hµnh ®Þnh kú ®Ó cã thÓ ph¸t hiÖn söa ch÷a kÞp thêi. 2.1.5KiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp Sau mçi kú kÕ ho¹ch nhµ qu¶n lý ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh th«ng qua nh÷ng chØ tiªu ph© tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t­, ®iÒu chØnh l¹i quy m« c¬ cÊu s¶n xuÊt cho phï hîp,khai th¸c ®­îc nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong qu¶n lý. 2.1.6Nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ kh¸c. Sö dông quü khÊu hao hîp lý: ViÖc trÝch khÊu hao ®­îc tiÕn hµnh trong thêi gian kh¸ dµi v× vËy quü khÊu hao ®­îc tÝch luü dÇn. Môc ®Ých chÝnh cña viÖc trÝch lËp quü khÊu hao lµ nh»m t¸i phôc håi hoÆc mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh. ViÖc sö dông dông sai môc ®Ých quü nµy nhiÒu khi ®em l¹i nh÷ng t¸c h¹i rÊt lín nh­ kh«ng ®ñ vèn ®Ó phôc håi l¹i kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. C¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh nh­: kÞp thêi sö lý nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, mÊt gi¸, gi¶i phãng nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng cÇn dïng, mua b¶o hiÓm tµi s¶n ®Ò phßng nh÷ng rñi ro. 2.2 §èi víi tµi s¶n l­u ®éng §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc, vèn l­u ®éng lu«n lu«n thay ®æi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña nã ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: -Trong giai ®o¹n cung øng vèn ®­îc dïng ®Ó mua s¾m vËt t­, c¸c ®èi t­îng lao ®éng dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nh­ vËy, vèn l­u ®éng ®· thay ®æi tõ h×nh th¸i tiÒn tÖ sang vËt t­ hµng ho¸. - Giai ®o¹n s¶n xuÊt: c¸c lo¹i vËt t­, ®èi t­îng lao ®éng kh¸c d­íi sù t¸c ®éng cña m¸y mãc, ng­êi lao ®éng sÏ thµnh b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm. - Giai ®o¹n l­u th«ng: s¶n phÈm sau khi ®­îc tiªu thô, vèn l­u ®éng tõ h×nh th¸i hµng ho¸ hiÖn vËt l¹i chuyÓn sang vèn tiÒn tÖ – h×nh th¸i gi¸ trÞ ban ®Çu. Sù vËn ®éng nµy diÔn ra liªn tôc, ®an xen lÉn nhau. Cø nh­ vËy vèn ®­îc tiÕp tôc tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn theo chu kú s¶n xuÊt. Do ph­¬ng thøc vËn ®éng cã tÝnh chÊt chu kú nh­ trªn, nªn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: 2.2.1. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu vèn l­u ®éng ë tõng kh©u lu©n chuyÓn: §©y lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng nh»m: - TiÕt kiÖm vèn l­u ®éng sö dông trong s¶n xuÊt kinh doanh - Th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng ë tõng kh©u ®Ó n¾m ®­îc l­îng vèn l­u ®éng cÇn ph¶i huy ®éng - tr¸nh ø ®äng vèn. - Kh¾c phôc ®­îc hiÖn t­îng thiÕu vèn ë kh©u nµy, thõa vèn ë kh©u kh¸c. §¶m b¶o ®ñ vèn l­u ®éng cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc. Thóc ®Èy tèc ®é lu©n chuyÓn vèn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2.2.2. Tæ chøc khai th¸c tèt c¸c nguån vèn l­u ®éng phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. Tr­íc hÕt doanh nghiÖp cÇn khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån vèn néi bé vµ c¸c nguån vèn cã thÓ chiÕm dông mét c¸ch th­êng xuyªn, sö dông tiÕt kiÕm cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn nµy. NÕu cßn thiÕu doanh nghiÖp ph¶i t×m ®Õn c¸c nguån vèn bªn ngoµi nh­: vèn vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, vèn liªn doanh, vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. Tuy nhiªn doanh nghiÖp ph¶i c©n nh¾c, tÝnh to¸n lùa chän ph­¬ng thøc huy ®éng sao cho chi phÝ vèn lµ thÊp nhÊt. 2.2.3. C¸c biÖn ph¸p tæng hîp §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng c¸c doanh nghiÖp ngoµi c¸ch sö dông c¸c biÖn ph¸p trªn cÇn ¸p dông cÇn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p tæng hîp nh­: ®Èy m¹nh kh©u tiªu thô, xö lý kÞp thêi c¸c vËt t­ hµng ho¸ chËm lu©n chuyªn ®Ó gi¶ phãng vèn. Thùc hiÖn nghiªm tóc triÖt ®Ó c«ng t¸c thanh to¸n c«ng nî chñ ®éng phßng ngõa rñi ro, h¹n chÕ t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn mµ tõ ®ã lµm ph¸t sinh nhu cÇu vèn l­u ®éngdÉn ®Õn doanh nghiÖp ph¶i ®i vay ngoµi kÕ ho¹ch, t¨ng chi phÝ vèn mµ ®¸ng lÏ kh«ng cã. 2.2.4. Th­êng xuyªn ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng T¨ng c­êng viÖc kiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi viÖc sö dông vèn l­u ®éng thùc hiÖn c«ng viÖc nµy th«ng qua mét sè chØ tiªu nh­ vßng quay vèn l­u ®éng, søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng,… Trªn c¬ së ®ã, biÕt ®­îc râ t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp, ph¸t hiÖn nh÷ng v­íng m¾c nh»m söa ®æi kÞp thêi, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. III. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh : N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh : Trong t×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay viÖc ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ®óng ph­¬ng h­íng, ®óng môc ®Ých cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ vèn cè ®Þnh nãi riªng, ®ång thêi viÖc ®Çu t­ ®óng môc ®Ých sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ thÊp chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ chèng ®­îc hao mßn v« h×nh do tiÕn bé khoa häc kü thuËt g©y ra, tõ ®ã gãp phÇn t¨ng ®­îc uy tÝn cña s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. HiÖn nay tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty thuéc d¹ng kh¸ míi vµ hiÖn ®¹i. Song ®Õn nay xÝ nghiÖp vÉn cßn mét bé phËn tµi s¶n cè ®Þnh ch­a ®­a vµo sö dông ®­îc, mét sè do l¹c hËu kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt x©y l¾p, mét sè kh«ng ®óng chñng lo¹i yªu cÇu. Trong thêi gian tíi c«ng ty ph¶i cã h­íng ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh vµ thanh lý c¸c tµi s¶n ®· cò vµ l¹c hËu t¹i xÝ nghiÖp x©y l¾p nh»m thu håi vèn, tr¸nh hiªn t­îng mét sè l­îng vèn cè ®Þnh lín bÞ chÕt, g©y ø ®äng vèn vµ ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. N©ng cao hiÖu su¸t sö dông tµi s¶n cè ®Þnh HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh vÒ thêi gian, vÒ c«ng suÊt quyÕt ®Þnh ®Õn phÇn lín hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. §Ó ®¸nh gi¸ viÖc khai th¸c sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vÒ thêi gian vµ c«ng suÊt ng­êi ta dïng 2 hÖ sè sau: HÖ sè ssö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vÒ thêi gian ( α ) = Thêi gian sö dông MMTB thùc tÕ Tæng quü thêi gian c«ng t¸c cña MMTB C«ng suÊt thùc tÕ cña MMTB HÖ sè sö dông MMTB vÒ c«ng suÊt (β) = C«ng suÊt thiÕt kÕ Theo sè liÖu tÝnh to¸n thèng kª cña c«ng ty cho thÊy ®Ó ®¶m b¶o thu håi ®ñ vèn ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i sö dông tèi thiÓu víi α = 70%; β = 65%. Nh­ng thùc tÕ hiÖu xuÊt sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ rÊt thÊp n¨m 2000: α = 60%;β = 51%, hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ kh«ng®­îc sö dông tèi ®a c«ng suÊt, thËm chÝ cã nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh míi ®Çu t­ cã β = 0. DovËy c«ng ty ph¶i cè g¾ng ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu suÊt sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. Gi¶i ph¸p quan träng nhÊt lµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c t×m kiÕm viÖc lµm, më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. Cã viÖc lµm c«ng ty míi ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña m¸y mãc thiÕt bÞ. 1.3. Lùa chän ph­¬ng ph¸p trÝch khÊu hao vµ sö dông quü khÊu hao hîp lý Trong c«ng t¸c khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng ty x©y l¾p vµ xuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®· chó träng tíi viÖc x¸c ®Þnh khÊu hao hµng n¨m cña tµi s¶n cè ®Þnh. Toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®­îc trÝch khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh, viÖc trÝch khÊu hao nay ®· kh«ng ph¶n ¸nh ®óng møc ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng trªn, vÒ phÝa c«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh cho nh÷ng tµi s¶n quan träng, thêi gian lµm viÖc thùc tÕ lín vµ c­êng ®é lµm viÖc cao cã thÓ thu håi vèn ®Çu t­ nhanh vµ ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®óng møc ®é sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh. Trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông quü khÊu hao t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX, hÇu hÕt quü khÊu hao ®­îc dïng ®Ó t¸i ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty nh­ng viÖc sö dông ®Ó t¸i ®Çu t­ ch­a thùc sù hiÖu qu¶. V× vËy c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch qu¶n lý quü khÊu hao ®Ó cã thÓ t¸i ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng Qu¶n lý tèt h¬n vèn l­u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt. Trong c¬ cÊu vèn cña c«ng ty, vèn l­u ®éng chiÕm tû träng lín . vèn l­u ®éng n»m ë tÊt c¶ c¸c kh©u, do chu kú kÐo dµi, vèn bÞ ø ®äng ë nhiÒu kh©u nh­: trong gi¸ tri s¶n phÈm dë dang, trong c¸c kho¶n ph¶i thu ,… T¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX n¨m 1999 vµ n¨m 2000 chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang t¨ng lªn ë møc qu¸ cao lµm ø ®äng vèn l­u ®éng ë kh©u nµy rÊt lín, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §Ó kh¾c phôc t×nh t¹ng nµy c«ng ty ph¶i lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm thËt chi tiÕt cho tõng th¸ng, quý. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn triÖt ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã kÕ ho¹ch mua s¾m, dù tr÷ m¸y mãc, nguyªn liÖu, vËt liÖu võa ®ñ tr¸nh ø ®äng vèn vµ chi phÝ cho qu¶n lý dù tr÷. Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng vµ ®Èy nhanh viÖc thu hèi c«ng nî. Qua ph©n tÝch c«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n thu chi cho thÊy c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX cã mét kho¶n vèn lín n»m tån ®äng trong kh©u thanh to¸n, c«ng nî ph¶i thu cña c«ng ty ë møc cao, thêi gian mét vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ dµi. NÕu rót ng¾n thêi gian thu håi nî th× c«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu chi phÝ gióp c«ng ty gi¶m nhiÒu kho¶n vay ng¾n h¹n. §Ó ph¸t huy vai trß tù chñ vÒ tµi chÝnh , ®¶m b¶o t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, c«ng ty cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹n chÕ t×nh tr¹ng vèn cña c«ng ty bÞ chiÕm dông qu¸ nhiÒu lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. Theo t«i trong thêi gian tíi c«ng ty cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: Trong c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, c«ng ty ph¶i quy ®Þnh râ thêi h¹n thanh to¸n vµ h×nh thøc thanh to¸n tiÒn hµng trªn c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ vµ c¸c bªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ mét c¸ch nghiªm tóc c¸c ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh, ®ång thêi c«ng ty còng nªn ®Ò ra c¸c h×nh thøc båi th­êng nÕu vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n nµy. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng nh­ sö dông chiÕt khÊu thanh to¸n, gi¶m gi¸ håi khÊu tiÒn hµng cho nh÷ng kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña c«ng ty víi sè l­îng lín vµ thanh to¸n sím tiÒn mua hµng. Lµm ®­îc ®iÒu nµy, ch¾c ch¾n c«ng t¸c thu håi tiÒn hµng cña c«ng ty sÏ nhanh chãng h¬n, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thanh to¸n chËm, d©y d­a kÐo dµi. Tuy nhiªn c«ng ty ph¶i nghiªn cøu ®Ò ra mét tû lÖ chiÕt khÊu b¸n hµng hîp lý nhÊt. Theo t«i, nªn dùa vµo l·i xuÊt vay vèn cña ng©n hµng ®Ó ®Ò ra tû lÖ chiÕt khÊu thÊp h¬n hoÆc t­¬ng ®­¬ng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ thu håi ®­îc tiÒn hµng ngay, v× ch¾c ch¾n ®iÒu nµy vÉn cã lîi h¬n lµ ®îi kh¸ch hµng thanh to¸n toµn bé sè tiÒn sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh, nh÷ng kho¶ng thêi gian ®ã c«ng ty ph¶i ®i vay ®Ó cã vèn s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c dù to¸n ng©n quü. Trªn c¬ së thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p trªn, c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX cã thÓ tiÕn tíi viÖc dù to¸n ng©n quü cña m×nh. MÆc dï ch­a cô thÓ vµ ®é chÝnh x¸c ch­a cao nh­ng ch¾c ch¾n nã sÏ h¬n h¼n t×nh tr¹ng hoµn toµn bÞ ®éng trong viÖc qu¶n lý c¸c dßng tiÒn xuÊt nhËp quü nh­ hiÖn nay. §Ó dù to¸n ®­îc ng©n quü, ph¶i n¾m ®­îc quy m« thêi ®iÓm nhËp xuÊt cña c¸c dßng tiÒn tÖ. ViÖc c¶i thiÖn c¬ chÕ thanh to¸n, t¨ng c­êng tèc ®é thu håi c«ng nî lµ c¬ héi tèt ®Ó c«ng ty cã thÓ n¾m ®­îc c¸c dßng tiÒn nhËp quü. VÊn ®Ò cßn l¹i lµ qu¶n lý c¸c dßng tiÒn xuÊt quü. §©y cã thÓ nãi lµ c«ng viÖc dÔ dµng h¬n vµ phô thuéc nhiÒu vµo nç lùc qu¶n lý cña b¶n th©n c«ng ty. Ngoµi c¸c kho¶n cã thÓ dù tr÷ ®­îc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c nh­ tiÒn l­¬ng cña c«ng ty tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tiÒn söa ch÷a, b¶o d­ìng ®Þnh kú m¸y mãc, môc tiªu kÕ ho¹ch ho¸ c¸c dßng tiÒn lµ viÖc chi thanh to¸n m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu …. §Ó cã thÓ dù ®o¸n ®­îc chÝnh x¸c nhu cÇu thanh to¸n nguyªn vËt liÖu, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cÇn phèi hîp ho¹t ®éng víi c¸c phßng nghiÖp vô trong c«ng ty vµ c¸c gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p c©n ®èi gi÷a nguån thu vµ chi, bï ®¾p thiÕu hôt mét c¸ch chñ ®éng, c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 3. KiÕn nghÞ 3.1 KiÕn nghÞ víi tæng cty VINACONEX HiÖn nay cty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®· vµ ®ang x©y dùng, l¾p ®Æt mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi ®Ó më réng kh¶ n¨ng kinh doanh cña m×nh. Do nguån vèn chñ së h÷u cã h¹n mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh, ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu dùa vµo nguån vèn cña tæng cty cÊp vµ nguån vèn vay ng©n hµng. §Ó c«ng ty cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn ®­îc tèt h¬n vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty VINACONEX : - Bæ xung thªm vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng vµ lùc l­îng qu¶n lý cã nghiÖp vô tèt. - Gióp ®ì t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng ty ®Ó cã kh¶ n¨ng khai th¸c n¨ng lùc ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. - §Ò nghÞ tæng c«ng ty cho phÐp c«ng ty ®­îc gi÷ l¹i quü khÊu hao ®Ó gãp phÇn t¨ng nguån vèn ho¹t ®éng cho c«ng ty, c«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ mµ kh«ng ph¶i hoµn toµn phô thuéc vµo vèn vay ng©n hµng. 3.2. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc §èi víi c«ng t¸c khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t¹i doanh nghiÖp, Nhµ n­íc nªn cho phÐp doanh nghiÖp chñ ®éng trong viÖc x¸c ®Þnh mùc trÝch khÊu hao ®èi víi tõng tµi s¶n cña doanh nghiÖp tuú thuéc vµo møc ®é sö dông trong n¨m ®Ó viÖc trÝch ph¶n ¸nh ®óng møc ®é hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh. Sím hoµn thiÖn thñ tôc hoµn thuÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt trong nh÷ng tr­êng hîp mua m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc gi¶m thuÕ,… L·i suÊt ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n mét c¸ch hîp lý sao cho l·i suÊt tiÒn vay lu«n lu«n nhá h¬n lîi nhuËn b×nh qu©ncña c¸c doanh nghiÖp. Khung l·i suÊt do Ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh ph¶i võa ®¶m b¶o võa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ võa hç trî t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi. C¸c ng©n hµng cÇn xem xÐt l¹i c¸c ®iÒu kiÖn cho vay vµ thanh to¸n sao cho thuËn lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi tr¸nh ®­îc rñi ro, ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh vÒ cho vay vµ thÕ chÊp, cÇm cè, rá rµng, tho¶ ®¸ng. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ cña em nh»m n©ng cao hiÖu qua sö dông vèn cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX. Do thêi gian nghiªn cøu vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ còng nh­ tÝnh chÊt phøc t¹p trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ch¾c ch¾n nh÷ng kiÕn nghÞ trªn cßn nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp vµ cÇn tiÕp tôc xem xÐt. Tuy nhiªn, ®ã lµ nh÷ng cè g¾ng trong viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi trªn c¬ së nh÷ng nghiªn cøu nghiªm tóc vÒ thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty X©y l¾p vµ xuÊt nhËp khÈu VICIMEX trong thêi gian võa qua. KÕt luËn Sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn trong doanh nghiÖp hiÖn nay lµ vÊn ®Ò rÊt cÊp b¸ch, cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp nãi riªng vµ toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung. Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ho¹t ®éng trong kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN, c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®· kh«ng ngõng tá râ nh÷ng ­u thÕ cña m×nh trong c¹nh tranh, duy tr× vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt ®ång thêi n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tuy nhiªn ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ míi c«ng ty vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch ®ßi hái sù nç lùc rÊt lín trong toµn bé c«ng ty. Sau mét thêi gian tiÕp xóc thùc tÕ t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®­îc sù gióp ®ì h­íng dÉn tËn t×nh cña kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c c¸n bé kh¸c trong c«ng ty, cïng víi sù chØ ®¹o cÆn kÏ cña thÇy gi¸o Ph¹m Quèc Tr­êng vµ tæ bé m«n tµi chÝnh ph©n tÝch – Tr­êng THKT Hµ Néi, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc thu l­îm ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy cña m×nh. Trong khu«n khæ bµi viÕt em ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn mµ c«ng ty cã thÓ tham kh¶o vµ ¸p dông nh»m n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi nghiªn cøu nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy c«, b¹n bÌ, c¸c c« c¸n bé, c«ng nh©n viªn c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Ph¹m Quèc Tr­êng cïng toµn thÓ ban l·nh ®¹o, c¸c c¸n bé phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®· hÕt søc gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho em nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh: Tµi chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt – Tæ bé m«n tµi chÝnh ph©n tÝch - Trung häc Kinh tÕ HN – xuÊt b¶n 2000 Qu¶n trÞ Tµi chÝnh doanh nghiÖp. T¸c gi¶: TS. Vò Duy Hµo TS. §µm V¨n HuÖ ThS. NguyÔn Quang Ninh NXB Thèng Kª, 1997 Gi¸o tr×nh kinh tÕ x©y dùng – NXB Gi¸o dôc Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh - khoa kÕ to¸n - §HKTQD, NXB Gi¸o dôc, 1999 Tµi liÖu båi d­ìng kÕ to¸n tr­ëng - §H Tµi chÝnh kÕ to¸n Hµ Néi, NXB Tµi chÝnh, 1998 B¸o c¸o Tµi chÝnh c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX - VINACONEX. T¹p chÝ Tµi chÝnh, T¹p chÝ Ng©n hµng Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng 3 Vèn vµ vai trß cña vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp 3 Kh¸I niÖm vÒ vèn 3 §Æc tr­ng c¬ b¶n cña vèn 3 Ph©n lo¹i vèn 3 Ph©n lo¹i vèn theo nguån h×nh thµnh 3 Vèn chñ së h÷u 4 Vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp 4 Ph©n lo¹i vèn theo ph­¬ng thøc chu chuyÓn 5 Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp 5 Vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp 6 Vai trß cña vèn ®èi víi doanh nghiÖp 7 HiÖu qu¶ sö dông vèn 8 Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn 8 Sù cÇn thiÕt ph¶I n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng 9 C¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn 10 ChØ tiÖu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 11 ChØ tiÖu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ®éng 12 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp 13 Chu kú s¶n xuÊt 13 Kü thuËt s¶n xuÊt 13 §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm 14 T¸c ®éng cña thÞ tr­êng 14 Tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé vµ lao ®éng s¶n xuÊt 14 Tr×nh ®é tæ choc s¶n xuÊt kinh doanh 14 Tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån vèn 15 C¸c nh©n tè kh¸c 15 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX – VINACONEX 17 I Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 17 S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 17 Bé m¸y tæ chøc qu¶n cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 18 S¬ ®å c¬ c©u tæ chøc cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 18 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 19 Ban l·nh ®¹o c«ng ty 19 C¸c phßng ban nghiÖp vô 20 II Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX – VINACONEX 21 Kh¸i qu¸t t×nh h×nh cña c«ng ty trong vµi n¨m gÇn ®©y 21 Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 25 T×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 25 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX .27 C¬ cÊu tµI s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 27 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ xuÊt nhËp khÈu VICIMEX 28 §¸nh gi¸ ho¹t ®éng qu¶n lý b¶o toµn vµ ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 29 HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 31 C¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 31 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp hÈu VICIMEX .33 §¸nh gi¸ mét sè khÝa c¹nh cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 34 III §¸nh gi¸ tæng qu¸t c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX 36 Nh÷ng thµnh tùu mµ c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX ®¹t ®­îc trong 3 n¨m qua 36 H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh 37 H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng 38 C«ng t¸c ®¶m b¶o thanh to¸n vµ qu¶n lý ng©n quü 38 C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 38 C«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu 38 Ch­¬ng III: Gi¶I ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ XuÊt nhËp khÈu VICIMEX – VINACONEX 40 Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi 40 Nguyªn t¾c vµ mét sè ph­¬ng h­íng c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp 40 B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn - nguyªn t¾c c¬ b¶n trong qu¶n lý vµ sö dông vèn 40 Mét sè ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng coa hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp 41 §èi víi vèn cè ®Þnh 41 §¸nh gi¸ vµ ®Ênh gi¸ l¹i tµI s¶n cè ®Þnh 41 Lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao vµ x¸c ®Þnh møc khÊu hao hîp lý 41 N©ng cao hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 42 Söa ch÷a, duy tu b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh 42 KiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi hiÖu qu¶ sö dông vèn cè dÞnh cña doanh nghiÖp 42 Nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ kh¸c 42 §èi víi tµi s¶n l­u ®éng 42 X¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu vèn l­u ®éng ë tong kh©u lu©n chuyÓn 43 Tæ chøc khai th¸c tèt c¸c nguån vèn l­u ®éng phô vô cho s¶n xuÊt kinh doanh 43 C¸c biÖn ph¸p tæng hîp 43 Th­êng xuyªn ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng 43 III Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty X©y l¾p vµ xuÊt nhËp khÈu VICIMEX 44 Gi¶i ph¸p n©ng cao sö dông vèn cè ®Þnh 44 N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­, ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh 44 N©ng cao hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 44 Lùa chän ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao vµ sö dông quü khÊu hao hîp lý 45 Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng 45 Qu¶n lý tèt h¬n vèn l­u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt 45 Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng vµ ®Èy nhanh viÖc thu håi c«ng nî 45 Thùc hiÖn t«t viÖc sù to¸n ng©n quü 46 KiÕn nghÞ 46 KiÕn nghÞ víi tæng c«ng ty VINACONEX 46 KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc 47 KÕt luËn 48 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 49 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp 50

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây lắp và XNK VICIMEX - Tổng Công ty Xây dựng XNK VN - VINACONEX.doc
Luận văn liên quan