Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của ngành du lịch Bình Thuận đến năm 2010

PHẦN MỞ ĐẦU Với tiềm năng du lịch tự nhiên và nhân văn vô cùng phong phú hấp dẫn, những năm qua, ngành du lịch Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước cũng như thu hút các nguồn vốn đầu tư ngày càng tăng, từng bước khẳng định vai trò của một ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân, góp phần thực hiện chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam 2001 – 2010 : “ Từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm du lịch có tầm cở của khu vực. Phấn đấu sau năm 2010 du lịch Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu vực”. Nằm trong bối cảnh đó, nhất là sau sự kiện nhật thực toàn phần xảy ra vào ngày 24/10/1995 tại Phan Thiết, du lịch Bình Thuận bắt đầu khởi sắc và đang trở thành một trong những trung tâm du lịch nổi tiếng trong cả nước, có sức thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế. Việc phát triển du lịch đã được chính quyền địa phương các cấp quan tâm thúc đẩy và đã ban hành nhiều chính sách tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Nhiều dự án đầu tư vào ngành du lịch đã và đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký, triển khai và thực thi. Từ chỗ chỉ có khoảng 10 dự án với tổng vốn đăng ký 30 tỷ đồng năm 1996 tăng lên 356 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 7.529,4 tỷ đồng năm 2004, đã tạo nên sự phát triển nhanh chóng các cơ sở hoạt động du lịch của tỉnh nhà. Tuy nhiên, việc khơi thông nguồn vốn đầu tư để thực hiện các dự án còn nhiều vướng mắc, khó khăn và nhiều bất cập, vì vậy cho đến nay còn trên 80% dự án đăng ký chưa được triển khai. Các dự án đi vào hoạt động kinh doanh, hiệu quả vốn đầu tư mang lại trước mắt còn hạn chế so với kết quả mong muốn của các nhà đầu tư. Từ những vấn đề nêu trên cần tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trong ngành du lịch Bình Thuận để thúc đẩy các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đã đăng ký nhằm tạo thêm sự sôi động trong hoạt động của các khu du lịch đang được hình thành và mở rộng, bảo đảm tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển đúng mục tiêu, đúng định hướng đã đề ra, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu đầu tư và cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Với mong muốn được góp phần phân tích và đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển du lịch Bình Thuận trong thời gian tới, chúng tôi xin chọn đề tài:” Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của ngành du lịch Bình Thuận đến năm 2010.” Làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở đánh gía, lý giải về phương diện lý luận và thực tiễn của vốn, các nguồn vốn đầu tư và hiệu quả vốn đầu tư để nghiên cứu thực trạng việc sử dụng vốn đầu tư, hiệu quả trong quá trình hoạt động của các dự án của ngành du lịch Bình Thuận trong thời gian qua; xác định được mặt mạnh, mặt yếu; những cơ hội và thách thức; đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc, từ đó xác định những giải pháp chính và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Hiệu quả sử dụng vốn của một ngành kinh tế là một vấn đề có phạm vi rất rộng. Do điều kiện thời gian và khả năng có hạn, chúng tôi không kỳ vọng giải quyết thấu đáo mọi vấn đề có liên quan đến đề tài và xin được giới hạn phạm vi nghiên cứu như sau : + Đánh giá có tính tổng quát về sử dụng vốn đầu tư của ngành du lịch Bình Thuận. + Chủ yếu tập trung đánh giá hiệu quả của vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn đầu tư của các nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của ngành du lịch Bình Thuận đến năm 2010. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của đề tài : Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Vận dụng một cách tổng hợp phương pháp so sánh, đối chiếu, dự báo; phương pháp phân tích định lượng, định tính Nguồn số liệu được thu thập từ niên giám thống kê, các báo cáo của các Sở, ban ngành trong tỉnh, các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước đối với ngành du lịch và số liệu được công bố trên Internet . Kết cấu của luận văn : Kết cấu luận văn gồm có ba chương : Chương 1 : Cơ sở lý luận về du lịch và vốn đầu tư ngành du lịch. Chương 2 : Thực trạng việc sử dụng vốn đầu tư của ngành du lịch Bình Thuận trong thời gian qua. Chương 3 : Các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. Trong quá trình thực hiện luận văn, do năng lực và điều kiện nghiên cứu còn nhiều hạn chế, chắc chắn nội dung luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong được sự quan tâm xem xét, giúp đỡ và góp ý của Thầy Cô.

pdf78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của ngành du lịch Bình Thuận đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vôùi xaây döïng caùc cô sôû du lòch coù quy moâ lôùn moät caùch ñoàng boä theo quy hoaïch chung. Nhaø nöôùc seõ hoaøn traû tieàn ñaàu tö haï taàng baèng caùch tröø vaøo tieàn thueâ ñaát, hoaøn 62 traû baèng tieàn thueá noäp vaøo NSNN khi caùc döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng; ñoàng thôøi coù chính saùch hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö neáu DN vay voán. Vieäc naøy moät maët laøm giaûm bôùt aùp löïc veà nhu caàu voán ñaàu tö CSHT ñoái vôùi nguoàn voán töø NSNN vaø voán ngaân saùch chæ taäp trung vaøo caùc haïng muïc chính ; haï taàng noäi vuøng caùc KDL coù quy moâ töø vaøi chuïc ñeán haøng traêm hec-ta seõ do caùc DN ñaûm nhaän. * Voán ñaàu tö ñeå xaây döïng caùc cô sôû kinh doanh du lòch: Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng caùc cô sôû kinh doanh du lòch nhö khu nghæ döôõng, khaùch saïn , nhaø nghæ, caùc cô sôû vui chôi giaûi trí, caùc trung taâm mua saém… taïi Bình Thuaän chuû yeáu seõ do caùc thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc thöïc hieän. Tình hình thu huùt voán ñeå ñaàu tö cô sôû kinh doanh du lòch hieän ñang tieán trieån raát khaû quan vaø ñeán cuoái naêm 2004 toång voán ñaàu tö ñaêng kyù coøn hieäu löïc laø 7.529,42 tyû ñoàng vaø coù theå coøn tieáp tuïc taêng maïnh trong thôøi gian tôùi, ñieàu naøy cho thaáy vieäc thu huùt voán ñaàu tö vaøo cô sôû kinh doanh theo muïc tieâu phaùt trieån ñeà ra coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc. Tuy nhieân, ñeå nguoàn voán ñaàu tö ñöôïc duy trì lieân tuïc vaø ñaàu tö ñuùng ñònh höôùng chieán löôïc, caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau: + Tieán haønh raø soaùt, boå sung hoaøn chænh chính saùch ñaát ñai, ñeàn buø giaûi toûa cho phuø hôïp vôùi thöïc teá, mang tính oån ñònh vaø aùp duïng thoáng nhaát, theo höôùng : Giaù giao quyeàn söû duïng ñaát, giaù cho thueâ ñaát phaûi coù taùc duïng khuyeán khích ñaàu tö vaøo töøng khu quy hoaïch, ñoàng thôøi phaûi phuø hôïp vôùi lôïi theá veà vò trí vaø möùc ñoä nhaø nöôùc ñaõ ñaàu tö CSHT. Vieäc tieán haønh ñeàn buø giaûi toûa vaø giao ñaát cho nhaø ñaàu tö phaûi ñöôïc tieán haønh sôùm, ngay khi coù döï aùn tieàn khaû thi ñöôïc chaáp thuaän. + Ban haønh chính saùch duøng quyõ ñaát ñeå taïo voán, ñoåi ñaát laáy coâng trình, khuyeán khích hình thöùc giao ñaát thu tieàn moät laàn; huy ñoäng 60 - 70% khoaûng thu NS töø hoaït ñoäng du lòch, theo chöông trình “laáy du lòch nuoâi du lòch” ñeå thöïc hieän taùi ñaàu tö; xuùc tieán xaây döïng quyõ phaùt trieån du lòch, coù söï tham gia ñoùng goùp cuûa caùc DN. + Öu tieân, khuyeán khích vaø höôùng caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo caùc döï aùn coù quy moâ lôùn, saûn phaåm du lòch môùi coù chaát löôïng cao. nhö hình thaønh caùc toå hôïp du lòch – theå thao quoác teá hoaëc caùc döï aùn ñaàu tö gaén lieàn vôùi caùc dòch vuï theå thao treân bieån, ven bieån, tham quan heä ñoäng thöïc vaät bieån... taïi Phan Thieát, Baéc Bình, Tuy Phong, Haøm Thuaän Nam. Xaây döïng khu vui chôi giaûi trí hieän ñaïi vôùi qui moâ lôùn taïi khu vöïc Laàu OÂng Hoaøng, xaây döïng khu nghæ döôõng cao caáp vaø caùc khu trung taâm thöông maïi…Ñeå thöïc hieän giaûi phaùp naøy, ngaønh du lòch Bình Thuaän caàn phaûi xaây döïng danh muïc caùc döï aùn goïi voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 63 + Beân caïnh thöïc hieän caùc chính saùch öu ñaõi ñaàu tö cuûa Chính phuû, tænh caàn ban haønh caùc chính saùch öu ñaõi ñaàu tö boå sung ñoái vôùi nhöõng döï aùn ôû caùc huyeän mieàn nuùi, chính saùch khuyeán khích caùc nhaø ñaàu tö coù naêng löïc tham gia ñaàu tö xaây döïng CSHT nhö ñieän, nöôùc, giao thoâng noäi boä, chính saùch hoå trôï voán cho nhöõng döï aùn öu tieân ñaàu tö . + Khuyeán khích caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc ñaàu tö vaøo caùc khu vöïc phaùt trieån du lòch coäng ñoàng, du lòch daõ ngoaïi coù quy moâ vaø suaát ñaàu tö thaáp, phuïc vuï cho khaùch coù thu nhaäp thaáp vaø trung bình ; öu tieân cho caùc nhaø ñaàu tö taïi ñòa phöông ñeå goùp phaàn giaûi quyeát haøi hoøa lôïi ích cuûa cö daân baûn ñòa trong quaù trình phaùt trieån vaø ña daïng hoaù theo quy moâ caùc cô sôû du lòch. + Ñeå khuyeán khích ñoäng vieân caùc DNTN, caùc hoä kinh doanh caù theå ñaàu tö vaøo lónh vöïc du lòch (nhö khoâi phuïc laøng ngheà truyeàn thoáng, saûn xuaát haøng thuû coâng myõ ngheä, haøng noâng laâm, haûi saûn chaát löôïng cao phuïc vuï du khaùch ), Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch mieãn giaûm, cho chaäm noäp thueá, hoå trôï voán tín duïng, giaûm giaù thueâ ñaát , taêng thôøi haïn vay voán ngaân haøng. 2/ Ñieàu chænh ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc : Nhö ñaõ phaân tích ôû chöông 2, caùc döï aùn ñaàu tö vaøo KDL sinh thaùi nghæ döôõng chieám 98% (351/356) treân toång döï aùn ñaõ ñaêng kyù vaø trong 76 döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuõng chieám tyû leä töông öùng cho loaïi hình du lòch naøy vaø hieäu quaû kinh teá cuûa 76 döï aùn cuõng chæ ñaït töø 36% - 38%. Neáu taát caû 351 döï aùn cuøng loaïi saûn phaåm ñi vaøo hoaït ñoäng kinh doanh thì baøi toaùn hieäu quaû kinh teá cho caùc nhaø ñaàu tö seõ ñöôïc tính nhö theá naøo? trong khi caùc döï aùn naøy vôùi qui moâ nhoû chieám khoaûng 38%. Do ñoù, ñeà nghò tænh Bình Thuaän vaø ngaønh DL caàn chuù troïng caùc giaûi phaùp : - Coù keá hoaïch raø soaùt, ñaùnh giaù thöïc teá tình hình hoaït ñoäng cuûa nhöõng döï aùn ñaàu tö ñang hoaït ñoäng kinh doanh, ñeå hoaïch ñònh chính saùch vaø ñònh höôùng ñaàu tö ñoái vôùi caùc loaïi hình du lòch hieän nay. - Ñieàu chænh chính saùch thu huùt ñaàu tö ñeå ña daïng hoaù caùc saûn phaåm du lòch. Xaây döïng chính saùch ñeå khuyeán khích, thu huùt ñaàu tö vaøo caùc khu vui chôi giaûi trí nhaèm taïo ra söï ña daïng phong phuù cuûa saûn phaåm du lòch. Ñaëc bieät chuù troïng ñeán saûn phaåm du lòch nghæ döôõng keát hôïp du lòch hoäi nghò hoäi thaûo, chöõa beänh, laøm ñeïp, theå thao, sinh thaùi… Treân cô sôû ñoù xaây döïng caùc döï aùn coù khaû naêng thöïc thi ñeå taïo ra nhöõng saûn phaåm du lòch coù chaát löôïng vaø coù khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng. - Ñoåi môùi quy trình duyeät xeùt caùc döï aùn ñaàu tö, quyeát ñònh ñaàu tö vaø thaåm ñònh döï aùn. Hieän nay gaàn 80% caùc döï aùn ñaêng kyù chöa trieån khai do nhieàu nguyeân nhaân nhö 64 coâng taùc ñeàn buø giaûi toaû chaäm, naêng löïc taøi chính cuûa caùc nhaø ñaàu tö coøn haïn cheá, chôø ñaát taêng giaù ñeå sang nhöôïng…cuõng coù nguyeân nhaân cô baûn laø do thaáy caùc döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng kinh doanh tröôùc ñoù nhöng chöa coù hieäu quaû nhö khi laäp phöông aùn ( caùc döï aùn ôû Haøm Thuaän Nam). 3/ Phaùt trieån dòch vuï taøi chính, ngaân haøng Ñeå coù nhieàu keânh cung caáp voán cho caùc thaønh phaàn kinh teá coù voán ñaàu tö trong lónh vöïc du lòch hoaït ñoäng coù hieäu quaû vaø coù ñieàu kieän tieáp caän vôùi nguoàn voán tín duïng, ñeà nghò Nhaø nöôùc môû roäng dieän cho vay tín duïng nhaø nöôùc ñoái vôùi DNNQD, DN coù voán ÑTNN trong thôøi gian hoaït ñoäng kinh doanh muoán môû roäng döï aùn. Caùc ngaân haøng treân ñòa baøn tænh caàn naâng cao hieäu quaû huy ñoäng voán cuûa ngaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng baèng caùch phaùt haønh ña daïng caùc loaïi kyø phieáu, tín phieáu, tieàn gôûi tieát kieäm, môû roäng phöông thöùc thanh toaùn qua ngaân haøng. Taäp trung nguoàn voán huy ñoäng ñeå ñaåy maïnh cho vay trung vaø daøi haïn, ñôn giaûn hoaù thuû tuïc ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc DN du lòch deã daøng tieáp caän nguoàn voán ñaàu tö töø ngaân haøng. Tieán haønh thaønh laäp vaø ñaåy maïnh hoaït ñoäng cuûa Quyõ baûo laõnh tín duïng cho caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa; Ñoåi môùi caùch söû duïng Quyõ xuùc tieán du lòch. Xaây döïng chöông trình, xaây döïng thöông hieäu vaø xuùc tieán quaûng baù cho moät soá saûn phaåm du lòch coù naêng löïc caïnh tranh. 4/ Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch : Du lòch Bình Thuaän laø moät ngaønh kinh teá non treû vaø ñang trong quaù trình phaùt trieån, ñoøi hoûi coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch phaûi töông xöùng vôùi yeâu caàu, nhieäm vuï cuûa ngaønh. Maët khaùc, du lòch mang tính chaát lieân ngaønh, do ñoù hoaït ñoäng cuûa noù caàn phaûi coù söï phoái hôïp nhòp nhaøng giuõa caùc ngaønh vôùi nhau. Vì vaäy, ñeå taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch caàn phaûi löu yù caùc giaûi phaùp sau : - Kieän toaøn boä maùy cuûa Sôû Du lòch, Trung taâm xuùc tieán du lòch ñöôïc taùch töø Sôû Thöông Maïi – Du lòch nhaèm taêng cöôøng hoaït ñoäng quaûn lyù nhaø nöôùc trong lónh vöïc du lòch, ñaåy maïnh vieäc xuùc tieán ñaàu tö vaø quaûng baù hoaït ñoäng du lòch vôùi muïc tieâu giuùp tænh quaûn lyù coù hieäu quaû hoaït ñoäng ñaàu tö du lòch treân ñòa baøn tænh. - Toå chöùc thi tuyeån nhaân vieân vaøo caùc cô quan quaûn lyù du lòch ( Sôû Du lòch, caùc Ban quaûn lyù du lòch caùc huyeän, thò…) ñeå ñaûm baûo coù ñöôïc ñoäi nguõ caùn boä ñuû naêng löïc thöïc hieän nhieäm vuï quaûn lyù coù hieäu quaû. - Thöïc hieän vieäc caûi caùch thuû tuïc haønh chính trong lónh vöïc du lòch, vöøa baûo ñaûm tranh thuû phaùp luaät vöøa traùnh tình traïnh uøn taéc gaây phieàn haø cho caùc toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan ñeán vieäc ñaàu tö vaø kinh doanh du lòch cuõng nhö cho du khaùch. 65 - Ñaàu tö cho coâng taùc quy hoaïch, nhanh choùng hoaøn thieän quy hoaïch chi tieát caùc KDL ñeå laøm cô sôû cho vieäc keâu goïi ñaàu tö. Qui ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï veà traùch nhieäm thuùc ñaåy phaùt trieån du lòch cho töøng ngaønh, töøng Ban quaûn lyù du lòch. Xaây döïng quy cheá phoái hôïp giöõa caùc ngaønh caùc caáp ñeå ñaûm baûo söï quaûn lyù thoáng nhaát cuûa nhaø nöôùc veà du lòch, maët khaùc traùnh choàng cheùo nhieäm vuï, quyeàn haïn leân nhau. - Xaây döïng vaø ban haønh caùc quy ñònh veà quaûn lyù baûo veä moâi tröôøng, taïo moâi tröôøng du lòch an toaøn cho du khaùch nhaát laø chuù troïng coâng taùc an ninh, coâng taùc cöùu hoä taïi caùc tuyeán ñieåm du lòch, caùc baõi taém, nhöõng ñieåm tham quan ñaëc bieät vaøo caùc ngaøy leã, teát vôùi löôïng du khaùch quaù taûi ñeå thu huùt vaø giöõ khaùch laâu hôn. 3.2.2 Caùc giaûi phaùp cuûa doanh nghieäp kinh doanh du lòch : a/ Caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh, giaûm chi phí, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm + Veà caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh : Phaùt trieån du lòch phaûi gaén keát vôùi phaùt trieån vaø caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh du lòch. moâi tröôøng kinh doanh du lòch laø nhöõng saûn phaåm hoaëc dòch vuï du lòch, laø caûnh quan, con ngöôøi, laø vaên hoaù ñoùn tieáp, tieän ích cuûa nôi cö truù, thuû tuïc haûi quan, thueá vaø cheá ñoä chính saùch cuûa nhaø nöôùc…Ñeå ñaûm baûo moâi tröôøng kinh doanh du lòch ñöôïc caûi thieän caàn löu yù caùc giaûi phaùp : - Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän chính saùch thu huùt ñaàu tö theo höôùng taêng cöôøng caùc cheá ñoä öu ñaõi, ñôn giaûn hoaù caùc thuû tuïc caáp pheùp ñaàu tö, caáp quyeàn söû duïng ñaát, giaûi quyeát nhanh caùc thuû tuïc sau caáp pheùp ñeå thuùc ñaåy tieán ñoä trieån khai caùc döï aùn ñaõ ñöôïc caáp pheùp. Tieán tôùi cô cheá bình ñaúng trong öu ñaõi giöõa ñaàu tö trong nöôùc vaø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi. - Ñeå taïo söï bình ñaúng trong caïnh tranh giöõa caùc DN du lòch, maët khaùc traùnh thaát thu thueá, ngaønh thueá tænh neân môû roäng dieän noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø treân cô sôû chaán chænh heä thoáng keá toaùn trong caùc DN theo Luaät Keá toaùn môùi ban haønh. Hieän nay ngaønh thueá tænh chöa coù tieâu chí phaân loaïi DN du lòch cuï theå neân coøn nhieàu baát hôïp lyù trong vieäc noäp thueá khoaùn, do ñoù aûnh höôûng ñeán vieäc caïnh tranh khoâng laønh maïnh giöõa caùc DN vôùi nhau veà haï giaù phoøng, giaù aên…ñöa ñeán chaát löôïng phuïc vuï giaûm, aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng kinh doanh cuûa caùc DN khaùc. - Ñaåy nhanh toác ñoä hoaøn thueá ñi ñoâi vôùi vieäc choáng caùc haønh vi lôïi duïng hoaøn thueá GTGT ñeå chieám ñoaït tieàn thueá cuûa nhaø nöôùc. Caàn phaûi ñôn giaûn hoaù caùc quy ñònh veà chi phí hôïp lyù hôïp leä ñeå tính thueá vaø caùc quy ñònh cuûa Luaät thueá phaûi ñôn 66 giaûn, oån ñònh deã thöïc hieän vaø deã kieåm tra. Treân cô sôû ñoù giuùp cho DN naâng cao yù thöùc veà vieäc chaáp haønh luaät thueá. - Taïo moâi tröôøng du lòch an toaøn, thoaûi maùi cho du khaùch, du khaùch thöôøng trôû thaønh muïc tieâu cuûa boïn troäm caép, nhöõng ngöôøi baùn haøng rong cheøo keùo, caân thieáu hoaëc baùn haøng keùm chaát löôïng. Vì vaäy, caàn taêng cöôøng veà quaûn lyù chaát löôïng haøng hoaù dòch vuï, thaønh laäp caùc ñoaøn kieåm tra lieân ngaønh, kieåm tra noäi boä, kieåm tra veä sinh an toaøn thöïc phaåm. - Ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng, nghieân cöùu veà söï thay ñoåi cuûa cung vaø caàu, söï thay ñoåi cuûa caùc luoàng du lòch vaø ñònh höôùng khoâng gian cuûa chuùng, nghieân cöùu cuï theå veà khaùch du lòch theo vuøng, khu vöïc, loaïi cô sôû du lòch vaø nhöõng nhu caàu veà haøng hoaù, dòch vuï du lòch. Treân cô sôû ñoù naém vöõng soá löôïng, cô caáu cuûa “caàu ” du lòch ñeå ñaùp öùng kòp thôøi. Nghieân cöùu söï bieán ñoäng cuûa giaù caû haøng hoùa vaø dòch vuï du lòch treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, töø ñoù caùc DN coù theå laäp ra caùc möùc giaù thích hôïp cho moãi loaïi haøng hoùa vaø dòch vuï du lòch phuø hôïp vôùi töøng thôøi gian treân thò tröôøng nhaèm thu huùt khaùch taêng doanh thu. + Giaûm chi phí, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm : Ñeå giaûm chi phí, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm caàn chuù yù caùc giaûi phaùp : - Caàn phaûi trieät ñeå söû duïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa ñôn vò, khoâng ngöøng môû roäng caùc loaïi hình kinh doanh phuï trôï, ñöa caùc loaïi phöông tieän maùy moùc, thieát bò taân tieán vaøo phuïc vuï caùc khu du lòch nhaèm taêng söùc haáp daãn du khaùch treân cô sôû ñoù taêng doanh thu, giaûm chi phí. - Kinh doanh du lòch coù tính thôøi vuï, ñeå ñaûm baûo söû duïng coù hieäu quaû löïc löôïng lao ñoäng, ñôn vò caàn phaûi hoaøn thieän cô caáu toå chöùc lao ñoäng, naâng cao trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân, taêng tyû leä nhaân vieân nghieäp vuï, boá trí söû duïng lao ñoäng cho phuø hôïp theo muøa khaùch cao ñieåm vaø muøa khaùch thaáp ñieåm, giaûm lao ñoäng thöøa nhaèm naâng cao naêng suaát lao ñoäng, taêng hieäu quaû kinh doanh. - Ñeå töøng böôùc naâng cao hieäu quaû kinh teá, caùc doanh nghieäp nhaát laø DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi caàn xem xeùt caân ñoái moät tyû leä haïch toaùn trong chi phí nhö xaùc ñònh möùc thôøi gian trích khaáu hao keùo daøi, soá laàn phaân boå chi phí traû tröôùc, haïn cheá ñònh möùc toái ña trong chi phí quaûn lyù, ñònh möùc söû duïng nhieân, nguyeân vaät lieäu...töông öùng % vôí doanh thu treân toång voán ñaàu tö. - Ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, cuõng caàn xem xeùt ñeán voøng ñôøi cuûa döï aùn. Theo khaùi nieäm veà voøng ñôøi cuûa caùc ñieåm (khu) du lòch cuûa Butler vaø Wong, voøng ñôøi cuûa moät khu du lòch goàm 6 giai ñoaïn : Giai ñoaïn phaùt hieän; Giai ñoaïn tham gia; 67 Giai ñoaïn phaùt trieån; Giai ñoaïn hoaøn chænh; Giai ñoaïn quaù baõo hoøa; Giai ñoaïn suy taøn (Phuï luïc 10), cho pheùp chuùng ta thaáy ñöôïc noù ñang ôû giai ñoaïn naøo trong quaù trình phaùt trieån cuûa mình, döï baùo caùc khaû naêng tieáp theo ñeå coù caùc giaûi phaùp nhaèm keùo daøi giai ñoaïn phaùt trieån, ñöa vieäc phaùt trieån du lòch gaàn vôùi moâ hình beàn vöõng. Nhö vaäy, hieän nay caùc khu du lòch ñaõ vaø ñang hình thaønh cuûa Tænh ñang naèm trong giai ñoaïn tham gia vaø ñaàu giai ñoaïn phaùt trieån. Caùc khu du lòch ñaõ ñònh hình roõ theo quy hoaïch laø Phan Thieát – Muõi Neù vôùi caùc khu vöïc Phuù Haøi – Haøm Tieán, Muõi Neù – Hoøn Rôm, ñang trong giai ñoaïn phaùt trieån. Trong ñoù ñaùng chuù yù laø khu du lòch daõ ngoaïi Muõi Neù – Hoøn Rôm ñaõ xuaát hieän nhöõng daáu hieäu cuûa giai ñoaïn quaù baõo hoøa vaøo caùc thôøi kyø cao ñieåm : caùc ngaøy cuoái tuaàn, caùc dòp leã Teát, caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp ñieàu chænh töø phía chính quyeàn ñeå baûo ñaûm söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa khu naøy, ví duï nhö tieáp tuïc quy hoaïch môû roäng khu du lòch daõ ngoaïi naøy veà höôùng baéc (Long Sôn - Suoái Nöôùc). Moät soá ñieåm du lòch nhö Chuøa Coå Thaïch (Bình Thaïnh, Tuy Phong), Ngaûnh Tam Taân – Dinh Thaày Thieám (Haøm Taân) do phaùt trieån töï phaùt nhöõng naêm tröôùc ñaây cuõng naèm trong tình traïng töông töï, caàn ñöôïc quy hoaïch laïi ñaët trong söï phaùt trieån cuûa caû khu du lòch Caø Naù – Vónh Haûo - Bình Thaïnh (Tuy Phong) vaø khu du lòch ven bieån Haøm Taân. b/ Naâng cao naêng löïc theo höôùng ña daïng hoùa saûn phaåm, theo höôùng xaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng : * Naâng cao naêng löïc theo höôùng ña daïng hoùa saûn phaåm Nhö ñaõ phaân tích ôû chöông 2, saûn phaåm du lòch coøn ñôn ñieäu vaø chuû yeáu phaùt trieån treân cô sôû khai thaùc nhöõng taøi nguyeân du lòch saún coù ñeå xaây döïng thaønh caùc ñieåm tham quan, nghæ döôõng maø chöa coù söï ñaàu tö toân taïo vaø naâng caáp, do vaäy ñaõ coù söï xuoáng caáp cuûa moät soá ñieåm du lòch. Ñeå xaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng, du lòch Bình Thuaän caàn phaûi ña daïng hoaù saûn phaåm . Chuù yù ñeán caùc bieän phaùp sau : - Thaønh laäp vaø aùp duïng heä thoáng toång theå cho vieäc cung öùng caùc dòch vuï boå sung maø phaàn lôùn chuùng ñöôïc thöïc hieän ngay trong caùc KDL. Loaïi dòch vuï naøy ngaøy caøng chieám tyû troïng lôùn trong doanh thu cuûa ngaønh DL noùi chung vaø cuûa caùc DN du lòch – khaùch saïn noùi rieâng, noù coøn giuùp taïo ñöôïc vieäc laøm vaø taêng thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng, ñâoàng thôøi naâng cao hieäu quaû voán ñaàu tö. Ñaåy maïnh dòch vuï boå sung laøm ña daïng hôn chuûng loaïi caùc “cung” du lòch, taêng tính haáp daãn cuûa DN. - Ñoái vôùi caùc saûn phaåm hieän coù, caàn cuûng coá vaø hoaøn thieän ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa du khaùch ngaøy caøng cao. Thöïc hieän vieäc xeáp haïng caùc khaùch saïn, heä thoáng du lòch 68 theo tieâu chuaån quy ñònh hieän haønh, treân cô sôû xeáp haïng, caùc DN ñeà ra nhöõng qui ñònh cuï theå veà tieän nghi vaø chaát löôïng phuïc vuï ñeå hoaøn thieän dòch vuï cuûa mình. - Sôû Du lòch caàn tieán haønh ñieàu tra, ñaùnh giaù moät caùch chính xaùc veà hieän traïng caùc saûn phaåm du lòch chuû yeáu cuûa tænh vaø nhöõng tieàm naêng coøn chöa khai thaùc. Treân cô sôû xaùc ñònh tieàm naêng, theá maïnh cuûa töøng vuøng, töøng ñòa baøn ñeå phaùt trieån caùc saûn phaåm du lòch lôïi theá ñoù laø : Saûn phaåm du lòch gaén vôùi khai thaùc theá maïnh taøi nguyeân bieån; Saûn phaåm du lòch gaén vôùi khai thaùc caùc giaù trò vaên hoùa, taøi nguyeân nhaân vaên, leã hoäi; gaén vôùi nhu caàu khaùm phaù, tìm hieåu, nghieân cöùu caùc giaù trò vaät theå, phi vaät theå noåi troäi cuûa tænh nhaø; Saûn phaåm du lòch gaén vôùi theå thao, maïo hieåm, giaûi trí, nghæ döôõng; Saûn phaåm du lòch – tham quan, nghieân cöùu sinh thaùi röøng, nuùi, hoà, thaùc, ñaûo, laøng vaên hoùa, laøng ngheà; Saûn phaåm du lòch – tham quan di tích chieán tranh, di tích caùch maïng, di tích vaên hoùa; Saûn phaåm du lòch keát hôïp chöõa beänh taïi caùc nguoàn nöôùc khoaùng noùng; Saûn phaåm du lòch keát hôïp vôùi vaên hoùa aåm thöïc… Cuøng vôùi phaùt trieån caùc saûn phaåm DL treân, töøng böôùc phaùt trieån loaïi hình DL coâng vuï, hoäi nghò, hoäi thaûo, nghieân cöùu, hoäi chôï…chuû yeáu taïi Tp. Phan Thieát. Beân caïnh ñoù,caàn coù keá hoaïch phaùt trieån caùc saûn phaåm tieåu thuû coâng nghieäp phuïc vuï DL. - Caàn taäp trung phuïc cheá, toân taïo caùc di tích, caùc coâng trình kieán truùc coå coù giaù trò. Duy trì, phuïc hoài caùc leã hoäi mang tính ñaëc tröng vaên hoùa ñòa phöông nhö leã hoäi phong tuïc cuûa caùc daân toäc Chaêm, Raglay, K’Ho, Leã hoäi Nghinh OÂng cuûa daân toäc Hoa, Leã hoäi Caàu Ngö, Leã röôùc ñeøn trung thu…nhaèm taïo söï phong phuù cho caùc dòch vuï boå sung. - Ñeå ñaùp öùng nhu caàu haøng löu nieäm cho du khaùch, nhaát laø du khaùch nöôùc ngoaøi , caàn ñaàu tö phuïc hoài moät soá ñieåm saûn xuaát haøng thuû coâng myõ ngheä trong tænh taïi Phan Thieát, Haøm Taân…Hieän nay ôû Vieät Nam noùi chung vaø tænh ta noùi rieâng, loaïi hình du lòch laøng ngheà vaãn chöa trôû thaønh moät saûn phaåm ñöôïc ñem chaøo baùn treân thò tröôøng. Nhu caàu tham quan mua saém haøng hoaù ñaëc tröng Bình Thuaän cuûa du khaùch vaãn coøn boû ngoû. Do laøng ngheà chöa ñöôïc quy hoaïch vaø ñaàu tö töông xöùng, maët baèng saûn xuaát chaät heïp, moâi tröôøng oâ nhieãm, hoaït ñoäng buoân baùn thieáu vaên minh, maãu maõ xaáu, chaát löôïng thaáp, chöa coù tính ñoäc ñaùo vaø ñaëc tröng… laø nhöõng lyù do khieán cho laøng ngheà chöa coù söùc haáp daãn ñoái vôùi khaùch du lòch. Con soá thoáng keâ cho thaáy khaùch nöôùc ngoaøi chi cho mua saém saûn phaåm cuûa laøng ngheà ôû nöôùc ta coøn quaù thaáp (chöa tôùi 10%), trong khi ôû Thaùi Lan con soá töông töï laø 50%. Tænh ta caàn quy hoaïch, toå chöùc laïi caùc laøng ngheà truyeàn thoáng, xaây döïng cuïm du lòch toång hôïp: laøng ngheà – vaên hoaù – sinh thaùi. Vieäc khai thaùc kinh doanh ôû caùc cuïm du lòch vaên hoaù laøng ngheà coù theå gaëp ruûi ro cao hôn so vôùi caùc ñieåm kinh doanh khaùc. Vì vaäy, nhaø nöôùc caàn coù chính saùch 69 ñaàu tö xaây döïng cuïm laøng ngheà naøy, hieän nay döï aùn quoác gia veà du lòch cuûa Toång cuïc Du lòch seõ choïn 5 laøng ngheà laøm thí ñieåm trong caû nöôùc, Bình Thuaän coù theå tranh thuû nguoàn voán naøy. Caàn löu yù lôïi ích cuûa du lòch laøng ngheà khoâng chæ ñôn thuaàn doanh thu vaø laõi suaát maø quan troïng hôn nöõa laø baûo toàn vaø giöõ gìn vaên hoùa daân toäc, quaûng baù cho saûn phaåm laøng ngheà. - Ngoaøi ra, ñeå coù theå xaây döïng caùc chieán löôïc kinh doanh hôïp lyù cho töøng giai ñoaïn nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh vaø thu huùt khaùch du lòch treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, ngaønh du lòch cuõng caàn thöôøng xuyeân thöïc hieän ñieàu tra nghieân cöùu veà taâm lyù, nhu caàu thò hieáu, xu höôùng tieâu duøng, soá ngaøy löu truù cuûa khaùch ñeán tænh ñeå laøm cô sôû phaùt trieån saûn phaåm du lòch. * Naâng cao naêng löïc theo höôùng xaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng Muïc tieâu cuûa giaûi phaùp naøy laø nhaèm ñöa toác ñoä taêng tröôûng soá du khaùch ñeán Bình Thuaän tieáp tuïc cao hôn möùc trung bình cuûa caû nöôùc, chieám moät tyû troïng thò phaàn ngaøy caøng khaù hôn trong thò tröôøng khaùch ñeán trong caû nöôùc ñeán naêm 2010. Ñeå ñaït muïc tieâu cuûa ngaønh du lòch Bình Thuaän ñeán naêm 2010 : Soá löôïng khaùch du lòch ñeán Bình Thuaän treân 3,6 trieäu khaùch, trong ñoù khaùch du lòch quoác teá chieám tyû troïng töø 10 – 15%, thôøi gian löu truù bình quaân töø 2,5 – 3 ngaøy/ ngöôøi (Phuï luïc 11), ngaønh du lòch Bình Thuaän caàn xaùc ñònh nhu caàu khaùch haøng vaø löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu. Ñoái vôùi thò tröôøng khaùch quoác teá : Theo Hoäi ñoàng du lòch vaø löõ haønh theá giôùi (WTTC), moät toå chöùc quy tuï ñaïi dieän khoaûng 100 hieäp hoäi lôùn nhaát trong ngaønh du lòch theá giôùi, môùi ñaây ñaõ ñöa ra döï ñoaùn Vieät Nam seõ laø moät trong 10 nöôùc ( Montenegro, Trung Quoác, Aán ñoä, Ñaûo Reunion, Croatia, Sudan, Laøo Coäng Hoaø Seùc vaø Guadeloupe, Vieät Nam) coù ngaønh du lòch phaùt trieån maïnh nhaát trong giai ñoaïn 2006 -2015, vôùi toác ñoä taêng tröôûng haøng naêm ñaït töø 7,2% ñeán 9,9%. WTTC cho raèng baát chaáp nhöõng khoù khaên nhö naïn khuûng boá, dòch beänh Sars…giai ñoaïn tôùi ngaønh du lòch theá giôùi seõ laáy laïi ñaø taêng tröôûng vì nhu caàu khaùm phaù cuûa con ngöôøi qua caùc chuyeán du lòch khoâng giaûm ñi, coù chaêng chæ laø thay ñoåi ñieåm ñeán maø thoâi. Maët khaùc, xu höôùng cuûa du lòch theá giôùi hieän nay chuyeån dòch vaø môû roäng ñòa baøn du lòch sang khu vöïc Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông, vôùi caùc tour nghæ döôõng bieån, du lòch vaên hoùa – sinh thaùi, tour mua saém…Thò tröôøng chính cuûa khaùch du lòch quoác teá ñeán Vieät Nam laø Trung Quoác, Nga, Haøn Quoác, Nhaät, Phaùp Ñöùc, UÙc… Thò tröôøng tieàm naêng laø Ñoâng Aâu, Nam Phi, vaø Trung Ñoâng . Do ñoù, tuy khoâng phaûi laø thò tröôøng troïng ñieåm nhöng vôùi xu theá treân, du lòch Bình Thuaän caàn chuù troïng hoaøn thieän nhöõng khu löu truù cao caáp, môû roäng theâm caùc hoaït ñoäng du lòch giaûi trí caùc loaïi taïi ñaây. Vôùi thò tröôøng naøy, caàn ñaët troïng taâm vaøo vieäc ñaùp öùng nhu caàu du lòch nghæ döôõng bieån keát hôïp vôùi caùc dòch 70 vuï ñieàu döôõng taém buøn khoaùng, nöôùc khoaùng, tham quan di tích vaên hoaù, di tích lòch söû. Ñoái vôùi thò tröôøng khaùch noäi ñòa : Thò tröôøng chính laø khaùch du lòch ñeán töø thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh Ñoâng Nam Boä. Thò tröôøng khaùch naøy cuõng ñang taêng ñeàu vaø döï baùo seõ coøn phaùt trieån nhanh trong nhöõng naêm ñeán khi thu nhaäp cuûa ngöôøi daân thaønh phoá vaø khu vöïc laân caän ngaøy caøng naâng cao, cuøng vôùi xu höôùng dòch chuyeån nhu caàu tieâu duøng sang tieâu thuï caùc dòch vuï nhieàu hôn. Maët khaùc, du lòch Bình Thuaän cuõng coù moät söï haáp daãn raát lôùn ñoái vôùi khaùch tham quan, nghæ ngôi vaøo cuoái tuaàn vaø caùc dòp leã, teát. Giaù dòch vuï coøn mang tính caïnh tranh cao vaø coù khaû naêng phaùt trieån nhieàu khu du lòch vôùi nhöõng loaïi hình ña daïng nhö tham quan nghæ ngôi ôû vuøng bieån, vuøng nuùi, vui chôi giaûi trí, du lòch daõ ngoaïi... vôùi caùc caáp ñoä khaùc nhau töø phuïc vuï du khaùch coù thu nhaäp cao ñeán trung bình, deã tham gia keát hôïp hình thaønh caùc tour du lòch ngaén ngaøy. - Ngaønh du lòch Bình Thuaän caàn nhanh choùng quy hoaïch saép xeáp laïi caùc tuyeán ñieåm du lòch, caûi taïo naâng caáp caùc khu du lòch hieän coù ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc löôïng khaùch taêng ñoät bieán vaøo nhöõng ngaøy naøy, ñoàng thôøi thöôøng xuyeân nghieân cöùu toå chöùc caùc dòp leã hoäi, caùc söï kieän du lòch, chöông trình khuyeán maõi giaù tour vaøo muøa vaéng khaùch, vaøo nhöõng ngaøy ñaàu tuaàn. - Caàn chuù troïng ñeán thò tröôøng khaùch laø hoäi ñoaøn thanh nieân hoïc sinh, sinh vieân, coâng nhaân taïi caùc coâng ty, coâng sôû, beänh vieän, caùc khu cheá suaát, khu coâng nghieäp baèng caùch thöïc hieän lieân keát giöõa caùc KDL, khaùch saïn, giao thoâng vaän taûi, caùc coâng ty löõ haønh nhaèm thieát keá tour du lòch giaù reõ nhöng vaãn ñaûm baûo chaát löôïng. Ñoái töôïng khaùch du lòch caàn chuù troïng nöõa laø du khaùch hoäi nghò, hoäi thaûo, trieåm laõm ( thò tröôøng khaùch MICE trong nöôùc), ñaây laø ñoái töôïng khaùch du lòch haïng sang, coù löôïng chi tieâu cao neân ngoaøi nhöõng nhu caàu veà cô sôû löu truù cao caáp, coøn ñoøi hoûi nhöõng tieän nghi ñaëc thuø phuïc vuï hoäi nghò nhö hoäi tröôøng, heä thoáng thoâng tin… - Ngoaøi ra, ngaønh du lòch cuõng caàn phoái hôïp vôùi ngaønh y teá trong vieäc quaûn lyù ñaàu tö vaø phaùt trieån caùc loaïi hình nghæ döôõng keát hôïp chöõa beänh baèng lieäu phaùp taém nöôùc noùng, nöôùc khoaùng ñeå ñaûm baûo chaát löôïng vaø nhöõng yeâu caàu veà y teá. Vôùi loaïi hình du lòch naøy seõ thu huùt raát lôùn du khaùch ñeán töø thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh Taây nguyeân, ñaëc bieät laø Ñaø Laït. - Lieân keát phaùt trieån du lòch giöõa Bình Thuaän vaø Laâm Ñoàng. Taïo ra nhöõng ñieåm du lòch trung gian noái Bình Thuaän vôùi Laâm Ñoàng theo quoác loä 28 vaø ñöôøng noái Phan Thieát – Haøm Thuaän - Ña Mi - Baûo Loäc ñeå hình thaønh caùc tuyeán du lòch keát hôïp ñöôïc nhöõng theá maïnh du lòch vuøng bieån vaø vuøng nuùi. 71 c/ Giaûi phaùp toân taïo vaø baûo veä moâi tröôøng: Söï taêng tröôûng nhanh choùng cuûa du lòch laïi laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï suy thoaùi moâi tröôøng ôû caùc vuøng du lòch. Do ñoù, ñeå phaùt trieån du lòch beàn vöõng caàn chuù troïng caùc giaûi phaùp toân taïo vaø baûo veä moâi tröôøng : - Trong quy hoaïch chi tieát caùc khu du lòch caàn quy hoaïch cuï theå giaûi phaùp xaây döïng cô sôû haï taàng nhaát laø giaûi phaùp xöû lyù nöôùc thaûi cho caùc khu du lòch ven bieån. Caàn coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung tröôùc khi cho thaåm thaáu. Hieän nay, caùc khu du lòch ôû Haøm Tieán, Hoøn Rôm coù nguy cô suy thoaùi veà moâi tröôøng bieån do heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi chöa ñöôïc xöû lyù trieät ñeå tröôùc khi thaåm thaáu ra bieån. Ñeà nghò tænh cho trieån khai döï aùn xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cho khu vöïc Hoøn Rôm theo moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi ôû caùc khu resort cuûa Vieän Moâi tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Caùc döï aùn DL tröôùc khi xaây döïng ñeàu coù laäp baùo caùo taùc ñoäng moâi tröôøng, tuy nhieân trong quaù trình hoaït ñoäng khoâng thöïc hieän theo nhö baùo caùo ñaõ laäp. Do ñoù, ñoøi hoûi ngaønh moâi tröôøng phaûi coù söï kieåm tra thöôøng xuyeân. Kieân quyeát loaïi boû caùc döï aùn coù khaû naêng gaây toån haïi ñeán moâi tröôøng sinh thaùi, caùc döï aùn khoâng ñaït tieâu chuaån quy ñònh baûo veä moâi tröôøng, caùc döï aùn vi phaïm quy hoaïch phaùt trieån DL cuûa tænh. - Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc, taïo cô cheá phoái hôïp hieäu quaû giöõa ngaønh du lòch vaø caùc ngaønh Taøi Nguyeân- Moâi Tröôøng, Coâng nghieäp, Noâng nghieäp, Y teá… trong vieäc taêng cöôøng kieåm tra giaùm saùt vieäc chaáp haønh moâi tröôøng vaø caùc quy ñònh lieân quan ñeán baûo veä moâi tröôøng nhaát laø vieäc quaûn lyù baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi töï nhieân vuøng ven bieån, caùc ñaûo, caùc raïng san hoâ, vuøng röøng phoøng hoä. - Vieäc truøng tu, toân taïo caùc di tích vaên hoùa - lòch söû ñaûm baûo góö ñuùng veû ñeïp rieâng bieät, ñaëc tröng mang tính lòch söû. Caàn chuû ñoäng trong coâng taùc truøng tu, baûo toàn vaø khai thaùc traùnh tình traïng di tích bò xuoáng caáp naëng môùi coù keá hoaïch tu boå. - Trieån khai caùc chöông trình troàng röøng phoøng hoä, phuû xanh ñaát troáng ñoài troïc, taïo caûnh quan sinh thaùi phaùt trieån du lòch, maët khaùc ñeå traùnh nhöõng nguy cô soùi lôû bôø bieån, caùt bay, sa maïc hoaù …Caàn phaûi ñaàu tö phaùt trieån heä thoáng caây xanh ven bieån, taïo caûnh quan vaø moâi tröôøng trong laønh cho caùc khu du lòch. Nhöõng khu vöïc caàn phaûi ñöôïc ñaàu tö heä thoáng caây xanh goàm: Khu du lòch Laàu OÂng Hoaøng – Ñaù OÂng Ñòa, khu Baõi Sau Muõi Neù keùo daøi ñeán Hoøn Rôm - Long Sôn – Suoái Nöôùc (Phan Thieát); Vuøng ven bieån xaõ Chí Coâng, Bình Thaïnh, Lieân Höông, khu vöïc ven chaân nuùi Vónh Haûo (Tuy Phong); vuøng ven bieån töø Thuaän Quyù keùo ñeán Muõi Ñieän – Khe Gaø (Haøm Thuaän Nam); Vuøng ven bieån xaõ Taân Bình keùo daøi ñeán Ngaûnh Tam Taân thuoäc khu du lòch Ñoài Döông (Haøm Taân). 72 - Ñaàu tö xaây döïng heä thoáng thu gom vaø xöû lyù raùc thaûi ôû KDL daõ ngoaïi, KDL coäng ñoàng. Xaây döïng heä thoáng nhaø veä sinh coâng coäng taïi caùc ñieåm du lòch. - Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc ñeå naâng cao nhaän thöùc cho caùc DN du lòch trong vieäc baûo veä moâi tröôøng taïi ñôn vò mình. Toå chöùc tuaàn leã xanh, bôø bieån saïch xanh… coù söï tham gia cuûa quaàn chuùng taïi caùc KDL troïng ñieåm nhaèm naâng cao yù thöùc cho ngöôøi daân ñòa phöông trong vieäc baûo veä moâi tröôøng. d/ Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Chaát löôïng du lòch phuï thuoäc raát lôùn vaøo phong caùch, thaùi ñoä giao tieáp vaø trình ñoä nghieäp vuï cuûa nhaân vieân. Do ñoù, ñeå taêng cöôøng thu huùt vaø söû duïng hieäu quaû nguoàn voán ñaàu tö cho phaùt trieån du lòch ñòa phöông, moät trong nhöõng giaûi phaùp quan troïng laø phaûi coù chính saùch ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc coù trình ñoä vaø tay ngheà veà du lòch. Trong thôøi gian tôùi caàn phaûi chuù troïng caùc giaûi phaùp sau: - Tieán haønh ñieàu tra nhu caàu vaø thöïc traïng veà soá löôïng vaø trình ñoä nghieäp vuï lao ñoäng trong ngaønh ñeå coù keá hoaïch ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi. Taêng cöôøng hôïp taùc lieân keát vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc, caùc trung taâm ñaøo taïo, daïy ngheà veà du lòch ñeå ñaøo taïo caùn boä ñaùp öùng cho caùc khaâu töø laäp keá hoaïch, quy hoaïch du lòch; caùn boä quaûn lyù ñeán lao ñoäng hoaït ñoäng trong caùc doanh nghieäp kinh doanh du lòch. - Xaây döïng cô cheá chính saùch khuyeán khích caùc doanh nghieäp , caùc cô sôû löu truù thöïc hieän toát coâng taùc giaùo duïc, ñaøo taïo. Ñònh kyø môû caùc ñôït thi tuyeån, thi naâng baäc, caùc lôùp taäp huaán…ñeå löïa choïn ñoäi nguõ nhaân vieân du lòch coù naêng löïc chuyeân moân. - Sôû Du lòch chuù troïng coâng taùc caáp theû cho höôùng daãn vieân du lòch khi Luaät du lòch coù hieäu löïc (ñaàu naêm 2006). Hieän nay ñoäi nguõ höôùng daãn vieân du lòch cuûa tænh chöa ñöôïc caáp theû höôùng daãn vieân noäi ñòa vaø theû höôùng daãn vieân quoác teá. Löïc löôïng höôùng daãn vieân ñang thieáu traàm troïng, nhaát laø höôùng daãn vieân du lòch tieáng Nhaät, Ñöùc, Phaùp chöa ñöôïc ñaøo taïo. Vì vaäy, caàn quy hoaïch ñoäi nguõ höôùng daãn vieân vaø coù keá hoaïch ñaøo taïo ngay töø ñaàu naêm 2006 môùi coù theå ñaït muïc tieâu ñeán 2010 coù treân 80% höôùng daãn vieân coù theû haønh ngheà. - Ngaønh du lòch cuõng nhu caùc DN hoaït ñoäng du lòch caàn thöôøng xuyeân thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo laïi lao ñoäng trong ngaønh ôû caùc boä phaän coù trình ñoä khaùc nhau, chuyeân ngaønh khaùc nhau thoâng qua vieäc toå chöùc caùc lôùp hoïc taïi Bình Thuaän hoaëc göûi ñi ñaøo taïo taïi caùc tröôøng nghieäp vuï du lòch Vuõng Taøu, thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Coù chính saùch xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù vaø chuyeân gia laønh ngheà, coù trình ñoä cao cho ngaønh du lòch. Moät maët caàn cöû caùc caùn boä treû coù trình ñoä ñeå ñaøo taïo, 73 tu nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc. Maët khaùc coù chính saùch thu huùt ñoäi nguõ caùn boä coù chuyeân moân, nghieäp vuï cao, caùc chuyeân gia du lòch veà laøm vieäc taïi Bình Thuaän. - Taïo ñieàu kieän ñeå cho caùn boä quaûn lyù ngaønh du lòch tham gia caùc hoäi nghò, hoäi thaûo trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå trao ñoåi kinh nghieäm, hoïc hoûi nghieäp vuï, tieáp thu nhöõng thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä ñeå aùp duïng trong vieäc quaûn lyù kinh doanh. - Hieän nay löïc löôïng lao ñoäng coù tay ngheà nhö phuïc vuï baøn, buoàng, leã taân thöôøng chuyeån dòch töø ñôn vò naøy ñeán ñôn vò khaùc. Vieäc ñaøo taïo laïi tay ngheà cho soá lao ñoäng naøy raát haïn cheá. Do vaäy, caùc doanh nghieäp caàn coù chính saùch giöõ lao ñoäng coù tay ngheà nhaèm naâng cao chaát löôïng phuïc vuï du khaùch. - Tieáp tuïc kieän toaøn boä maùy quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch, taêng cöôøng nhaân söï coù naêng löïc cho Sô( Du lòch, Trung taâm xuùc tieán du lòch, caùc Ban Quaûn lyù khu du lòch ñeå tham möu cho UBND Tænh veà coâng taùc quaûn lyù, ñaàu tö vaø phaùt trieån du lòch theo ñuùng ñònh höôùng ñaõ ñeà ra. e/ Xuùc tieán, quaûng baù du lòch Hoaït ñoäng xuùc tieán, quaûng baù du lòch Bình Thuaän trong thôøi gian qua coøn haïn cheá vì chöa coù moät chöông trình cuï theå, chöa coù söï phoái hôïp giöõa Nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp. Ñeå coâng taùc tuyeân truyeàn, xuùc tieán, quaûng baù du lòch coù hieäu quaû, trong nhöõng naêm tôùi ngaønh du lòch caàn chuù yù nhöõng giaûi phaùp sau - Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn quaûng baù cho ngaønh du lòch Bình Thuaän ñaëc bieät laø taïo laäp vaø ñaåy maïnh caùc chöông trình quaûng caùo treân caùc trang Web cuûa du lòch Vieät Nam, du lòch Bình Thuaän vaø luoân luoân boå sung nhöõng thoâng tin môùi veà giaù caû, chöông trình, khu nghó döôõng môùi, caùc ñieåm tham quan, caùc leã hoäi, söï kieän môùi cuûa du lòch, phöông tieän vaän chuyeån… ñeå giuùp cho caùc haõng löõ haønh trong vaø ngoaøi nöôùc coù ñaày ñuû thoâng tin khi truy caäp. Beân caïnh ñoù Sôû du lòch, caùc doanh nghieäp caàn cung caáp baêng ñóa vaø hình aûnh cuûa du lòch Bình Thuaän vôùi phaàn giôùi thieäu ngaén goïn ñeå caùc nhaø ñieàu haønh chöông trình tour ñöa vaøo trang web cuûa ho.ï Ñieàu naøy raát quan troïng vì nhöõng khaùch haøng tieàm naêng chöa ñeán Bình Thuaän thì nhöõng hình aûnh tö lieäu giôùi thieäu ban ñaàu taïo neân nhöõng aán töôïng ñaàu tieân vaø töø ñoù coù theå daãn ñeán quyeát ñònh ñi du lòch ñeán Bình Thuaän. - Tieáp tuïc thöïc hieän caùc chöông trình quaûng baù du lòch cuûa tænh treân caùc ñaøi truyeàn hình Trung öông, ñaøi HTV thöôøng xuyeân hôn moät tuaàn hai laàn vì khaû naêng phuû soùng cuûa caùc ñaøi naøy khaép caû nöôùc vaø phaùt ra nöôùc ngoaøi; 74 - Xuaát baûn caùc aán phaåm phuïc vuï cho tuyeân truyeàn quaûng baù veà du lòch, thoâng tin quaûng caùo chæ daãn caùc ñieåm tham quan, nhaø haøng, ñieåm vui chôi giaûi trí, phöông tieän giao thoâng nhaèm cung caáp thoâng tin cho du khaùch; - Coâng taùc xuùc tieán du lòch cuûa Sôû du lòch caàn toå chöùc cho caùc doanh nghieäp du lòch trong tænh tham gia caùc hoäi chôï, hoäi thaûo, trieån laõm du lòch trong nöôùc vaø khu vöïc. Maët khaùc, caàn lieân keát chaëc cheõ vôùi caùc DN du lòch lôùn tham gia vieäc môû roäng thò tröôøng ra nöôùc ngoaøi. Vieäc naøy hieän nay chöa ñöôïc trieån khai maïnh meõ vaø ñoàng boä, chuû yeáu do moät soá coâng ty töï laøm treân cô sôû nhöõng moái quan heä töø tröôùc. Ña soá caùc DN du lòch trong tænh chöa ñuû söùc vöôn ra nöôùc ngoaøi ñeå laäp caùc vaên phoøng ñaïi dieän hoaëc chi nhaùnh tröïc tieáp quaûng caùo chaøo baùn saûn phaåm cuûa mình hoaëc tham gia hoäi chôï du lòch quoác teá coù hieäu quaû. - Ñeå thu huùt khaùch quoác teá ñeán Bình Thuaän ngaøy caøng taêng, Sôû Du lòch caàn ñaåy maïnh coâng taùc xuùc tieán baèng caùch cuøng caùc DN du lòch lôùn trong tænh thu huùt caùc nhaø thieát keá tour troïn goùi cuûa nöôùc ngoaøi maø hieän nay khaùch cuûa hoï haøng naêm ñeàu ñeán nghæ ñoâng ôû Phan Thieát nhö nöôùc YÙù, Phaàn Lan, Nga…töø thaùng 11- thaùng 4. - Taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi baèng caùch toå chöùc caùc tour khaûo saùt caùc ñieåm du lòch trong tænh cho giôùi baùo chí vaø caùc haõng löõ haønh. - Nghieân cöùu môû vaên phoøng ñaïi dieän taïi caùc tænh, thaønh phoá vaø khu vöïc ñeå hoå trôï coâng taùc tuyeân truyeàn, thieát laäp moái quan heä maät thieát giöõa DL Bình Thuaän vôùi DL caùc ñòa phöông, ñaëc bieät laø Tp. Hoà Chí Minh vaø caùc tænh mieàn Ñoâng Nam boä, taïo söï gaén keát hình thaønh caùc tour, tuyeán du lòch coù söùc haáp daãn ñoái vôùi du khaùch. 3.3 KIEÁN NGHÒ : 3.3 .1 Kieán nghò Chính phuû, Ban ngaønh Trung Öông : - Chính phuû caàn tieáp tuïc xem xeùt vieäc mieãn visa nhaäp caûnh cho khaùch DL ôû caùc thò tröôøng tieàm naêng vaøo VN coù thôøi haïn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi thu huùt khaùch DL. - Tham taùn thöông maïi cuûa Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi caàn taêng cöôøng coâng taùc xuùc tieán veà du lòch ngoaøi nhieäm vuï xuùc tieán thöông maïi nhaèm taïo ñieàu kieän cho DN du lòch thoâng qua cô quan Tham taùn môû roäng hoaït ñoäng xuùc tieán du lòch tröïc tieáp vôùi caùc haõng löõ haønh cuûa nöôùc ngoaøi seõ ñaït hieäu quaû hôn laø laøm rieâng leõ. - Ñeà nghò Toång cuïc Du lòch xaùc ñònh chieán löôïc kinh doanh cho ngaønh du lòch Vieät Nam theo ñònh hình phaân khuùc thò tröôøng khaùch du lòch quoác teá vaø khaùch du lòch noäi ñòa, thò tröôøng tieàm naêng trong giai ñoaïn 2005 – 2015, töø ñoù môùi xaùc ñònh chieán löôïc ñaàu tö ñeå ñònh höôùng cho caùc doanh nghieäp trong vieäc thu huùt voán ñaàu tö vaø hình 75 thaønh caùc taäp ñoaøn doanh nghieäp du lòch maïnh ñeå coù khaû naêng caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá. - Hieän nay haï taàng vaø dòch vuï cuûa Vieät nam chöa hoaøn chænh, Vieät Nam vaãn chöa coù moät coâng trình du lòch coù taàm côû ñeå thu huùt khaùch du lòch. Chaúng haïn khi noùi ñeán Thaùi Lan, Indonesia thì coù caùc baõi bieån cuøng dòch vuï hoaøn haûo, Macao coù soøng baøi, Singapore thì coù Sentosa… Maët khaùc, Vieät Nam cuõng chöa coù moät heä thoáng du lòch mua saém coù taàm côû khu vöïc vaø gía caû chöa coù tính caïnh tranh. Ñeà nghò Toång cuïc Du lòch sôùm trieån khai 4 trung taâm lieân hôïp du lòch: Haï Long – Caùt Baø ôû mieàn Baéc; Laêng Coâ Non Nöôùc- Baïch Maõ Caûnh Döông, Vaên Phong – Ñaïi Laõnh ôû mieàn Trung vaø Dankia – Suoái Vaøng ôû Laâm Ñoàng vaø taïo söï lieân keát giöõa caùc trung taâm thöông maïi vaø sieâu thò thaønh moät heä thoáng mua saém. - Du lòch laø moät ngaønh kinh teá toång hôïp, phaùt trieån du lòch mang tính lieân ngaønh, lieân vuøng vaø tính xaõ hoäi hoùa cao, do ñoù vai troø ñieàu haønh cuûa Chính phuû vaø Toång cuïc Du lòch raát quan troïng. Khi nhaém muïc tieâu vaøo thò tröôøng du lòch naøo, Chính phuû phaûi ñöùng ra laøm khaûo saùt veà nhu caàu cuõng nhö sôû thích cuûa du khaùch ôû thò tröôøng ñoù, ñoàng thôøi ñöa ra moät chieán löôïc quaûng baù, moät saûn phaåm cuï theå ñeå thu huùt khaùch. Trong ñieàu kieän hieän nay cuûa du lòch Vieät Nam, Toång cuïc du lòch neân ñöùng ra lieân keát caùc nhaø cung öùng dòch vu du lòch nhö caùc trung taâm ñieàu haønh du lòch, caùc haõng haøng khoâng, caùc trung taâm mua saém, caùc khaùch saïn, caùc ñieåm tham quan, giao thoâng ñöôøng boä, ñöôøng saét, … ñeå taïo ra giaù tour coù tính caïnh tranh. - Hieän nay, Bình Thuaän vaãn coøn laø moät tænh ngheøo veà kinh teá, do vaäy vieäc ñaàu tö CSHT caùc khu du lòch troïng ñieåm baèng nguoàn voán ngaân saùch coøn haïn cheá. Kieán nghò Trung Öông, Toång cuïc Du lòch boá trí theâm voán vay vôùi laõi suaát öu ñaõi ñeå tænh coù ñieàu kieän thöïc hieän nhanh hôn vieäc ñaàu tö haï taàng caùc khu du lòch nhaèm ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö phaùt trieån du lòch ñòa phöông. - Kieán nghò Toång cuïc Du lòch, Boä Vaên hoaù Thoâng tin daønh voán ñaàu tö ñeå baûo veä, naâng caáp caùc di tích lòch söû vaên hoaù ôû ñòa phöông ñaõ ñöôïc xeáp haïng, trong ñoù ñaëc bieät quan taâm laø coâng trình Nhaø löu giöõ vaø baûo toàn hieän vaät Hoaøng toäc Chaêm ôû Baéc Bình. 3.3 .1 Kieán nghò Uûy Ban Nhaân Daân Tænh, caùc Sôû, Ban ngaønh : - Ñeà nghò thaønh laäp toå chuyeân vieân goàm ñaïi dieän Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö, Du lòch, Xaây döïng, Taøi nguyeân- Moâi tröôøng… giuùp tænh trong vieäc soaùt xeùt laïi hôn 280 döï aùn chöa trieån khai ñi vaøo hoaït ñoäng vôùi caùc tieâu chí : Quy moâ döï aùn; Ngaønh ngheà kinh doanh; Ñòa ñieåm ñaàu tö ñeå tænh coù ñònh höôùng ñaàu tö trong vieäc xem xeùt laïi hôn 80% döï aùn cuøng saûn phaåm vôùi quy moâ nhoû seõ raát khoù caïnh tranh vì daïng khaùch du lòch cao caáp chæ chieám phaàn ngoïn cuûa “Thaùp du lòch” trong caùc khu resort. Maët khaùc, voán ñaêng kyù cuûa caùc döï aùn chöa thöïc hieän coøn treân 5.000 tyû ñoàng vaãn coøn ôû daïng tieàm 76 naêng caàn phaûi ñöôïc khôi thoâng vaø bieán thaønh hieän thöïc môùi coù theå ñaït ñöôïc muïc tieâu phaùt trieån du lòch beàn vöõng ñeán naêm 2010. - Ñoái vôùi caùc döï aùn taïi caùc khu vöïc coù ñieàu kieän thuaän lôïi veà cô sôû haï taàng, neáu döï aùn khoâng vöôùng ñeàn buø, chöa laøm caùc thuû tuïc veà ñaát, giaáy pheùp xaây döïng… theo quy ñònh cuûa thuû tuïc laäp döï aùn ñaàu tö, treân cô sôû phoái hôïp raø soaùt cuï theå cuûa caùc ngaønh chöùc naêng, ñeà nghò UBND tænh cöông quyeát thu hoài. - Ñoái vôùi caùc döï aùn taïi khu vöïc huyeän Haøm Thuaän Nam, Haøm Taân, Baéc Bình, ñeà nghò coù keá hoaïch voán boå sung voán ñeå trieån khai nhanh keát caáu haï taàng ôû caùc khu vöïc naøy. Ñaëc bieät laø taïi khu vöïc Haøm Thuaän Nam, caùc döï aùn ôû khu vöïc nhö Thuaän Quyù, Taân Thaønh khoâng coù nöôùc ñeå xaây döïng, trong khi ñoù nhu caàu nöôùc xaây döïng laïi raát lôùn. - Thöïc hieän chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö vaøo caùc ñòa baøn thuoäc vuøng kinh teá - xaõ hoäi khoù khaên theo Nghò ñònh 51/1999/NÑ-CP ngaøy 08/7/1999 quy ñònh chi tieát thi haønh Luaät khuyeán khích ñaàu tö trong nöôùc( söûa ñoåi ) vaø Nghò ñònh 35/1999NÑ- CP ngaøy 29/3/2002 veà vieäc söûa ñoåi, boå sung NÑ 51 cuûa chính phuû : Nhaø ñaàu tö ñöôïc nhaø nöôùc giao ñaát traû tieàn söû duïng ñaát ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñöôïc höôûng öu ñaõi veà mieãn, giaûm tieàn söû duïng ñaát vaø mieãn giaûm tieàn thueâ ñaát theo quy ñònh . - Xu höôùng cuûa du lòch quoác teá hieän nay laø du khaùch ñi du lòch ñöôøng bieån ngaøy caøng ñoâng vaø vôùi soá löôïng lôùn. Vì vaäy, trong keá hoaïch 5 naêm, giai ñoaïn 2006 -2010 Tænh caàn boá trí voán ñeå naâng caáp caûng Phan Thieát coù khaû naêng ñoùn khaùch du lòch trong vaø ngoaøi nöùoc. Maët khaùc, môû roäng caùc loaïi ñöôøng giao thoâng taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho du khaùch muoán tham quan Bình Thuaän. Khaùch du lòch ñeán Bình Thuaän bò giôùi haïn veà ñöôøng giao thoâng, chæ coù ñöôøng boä thuaän tieän. Hieän nay Tænh ñaõ coù keá hoaïch phoái hôïp vôùi Toång coâng ty Ñöôøng Saét ñaàu tö xaây döïng nhaø ga Phan Thieát theo tieâu chuaån nhaø ga ñoùn khaùch du lòch. - Ngaønh Thueá vaø ngaønh Du lòch caàn tieán haønh kieåm tra, phaân loaïi 100 doanh nghieäp du lòch ñang kinh doanh vaø 220 nhaø troï treân toaøn tænh ñeå saép xeáp, quaûn lyù nhaèm naém chaéc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp laøm aên ñuùng phaùp luaät, caïnh tranh laønh maïnh. Maët khaùc, trong quaù trình quaûn lyù seõ thoáng keâ ñöôïc doanh nghieäp naøo ñaàu tö coù hieäu quaû ñeå taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ ñeå doanh nghieäp coù theå naâng cao naêng löïc caïnh tranh, töøng böôùc hình thaønh taäp ñoaøn doanh nghieäp maïnh cuûa tænh coù khaû naêng tham gia thò tröôøng quoác teá. - Taêng cöôøng nhöõng hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc veà du lòch nhaát laø trong lónh vöïc baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi. Toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo, tham khaûo yù kieán cuûa caùc chuyeân gia du lòch ñoàng thôøi laáy yù kieán cuûa du khaùch ñeå hoïc hoûi, ruùt kinh nghieäm. Töø ñoù phaân tích ñaùnh giaù chính xaùc nhöõng yeâu caàu cuûa du khaùch veà saûn phaåm, veà chaát löôïng phuïc vuï… nhaèm khaéc phuïc kòp thôøi nhöõng haïn cheá, baûo ñaûm söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ngaønh du lòch. - Ñeà nghò tænh hoå trôï kinh phí ñeå taêng cöôøng coâng taùc ñaøo taïo, boài döôõng nguoàn nhaân löïc phaùt trieån Du lòch. 77 KEÁT LUAÄN Treân cô sôû vaän duïng caùc heä thoáng lyù luaän veà ñaùnh giaù hieäu quaû voán ñaàu tö , khaùi quaùt toång quan veà du lòch, söï phaùt trieån cuøa du lòch Vieät Nam vaø du lòch Ñoâng Nam AÙ ñeå phaân tích, ñaùnh giaù thöïc traïng vaø xaùc ñònh giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû voán ñaàu tö ngaønh du lòch Bình Thuaän ñeán naêm 2010, coù theå ruùt ra nhöõng keát luaän sau: 1. Vôùi vò trí thuaän lôïi, taøi nguyeân du lòch phong phuù veà töï nhieân vaø nhaân vaên, ngaønh du lòch Bình Thuaän ñang phaùt trieån nhanh choùng vaø coù söùc thu huùt maïnh ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøi. 2. Trong nhöõng naêm qua, voán ñaàu tö cô sôû haï taàng töø nguoàn ngaân saùch Tænh vaø voán ñaàu tö cô sôû kinh doanh du lòch cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc, tröôùc maét ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû khaû quan. Ñaõ hình thaønh caùc khu du lòch nghæ döôõng bieån, khu sinh thaùi bieån, moät soá di tích lòch söû ñöôïc truøng tu vaø toân taïo ñaõ phuïc vuï cho khaùch du lòch cao caáp vaø bình daân, taïo ñieàu kieän cho ngaønh du lòch ñòa phöông coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc, ñaït toác ñoä taêng tröôøng cao so vôùi caùc ngaønh kinh teá khaùc cuaû tænh, goùp phaàn ñöa du lòch töø choå laø moät hoaït ñoäng cuûa ngaønh thöông maïi ñaõ trôû thaønh moät ngaønh kinh teá töông ñoái hoaøn chænh, giöõ vai troø ngaøy caøng quan troïng trong cô caáu kinh teá cuûa ñiaï phöông. 3. Maëc duø ñaït keát quaû khaû quan trong vieäc thu huùt ñöôïc nhieàu döï aùn ñaàu tö vôùi toång voán ñaêng kyù töông ñoái lôùn (treân 7.500 tyû ñoàng), nhöng ñeå bieán nguoàn voán tieàm naêng naøy thaønh hieän thöïc nhaèm taêng nguoàn löïc kinh doanh cho ngaønh du lòch vaãn coøn nhieàu haïn cheá, vöôùng maéc caàn khaéc phuïc. Trong ñoù noåi baät laø söï ñaàu tö maát caân ñoái ôû caùc vuøng, caùc khu du lòch troïng ñieåm, maát caân ñoái trong vieäc ñaàu tö vaøo caùc saûn phaåm du lòch chöa ña daïng, phong phuù vaø ñaây cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân laøm cho caùc döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng kinh doanh hieäu quaû söû duïng voán 78 coøn haïn cheá vaø aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán vieäc tính hieäu quaû ñaàu tö cuûa caùc nhaø ñaàu tö khi trieån khai döï aùn. Maët khaùc, voán ñaàu tö cho cô sôû haï taàng baèng nguoàn ngaân saùch coøn nhieàu haïn cheá, laøm vöôùng maéc trong vieäc trieån khai caùc döï aùn. 4. Ñeå naâng cao hieäu quaû voán ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc cuõng nhö cuûa caùc chuû ñaàu tö vaøo du lòch, ñaûm baûo cho muïc tieâu phaùt trieån du lòch Bình Thuaän nhanh, beàn vöõng vaø ñuùng ñònh höôùng ñeán naêm 2010, caàn aùp duïng ñoàng boä caùc giaûi phaùp: töø caùc giaûi phaùp vó moâ nhö hoaøn thieän theå cheá vaø phöông thöùc ñieàu haønh cuûa nhaø nöôùc; hoaøn thieän moâi tröôøng ñaàu tö, nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán; ñieàu chænh ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc, phaùt trieån dòch vuï taøi chính, ngaân haøng ñeå hoå trôï caùc doanh nghieäp sau ñaàu tö… ñeán caùc giaûi phaùp cuûa doanh nghieäp nhö caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh, giaûm chi phí, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm theo höôùng xaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng; ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc; xuùc tieán du lòch ñeå quaûng baù saûn phaåm … Vôùi nhöõng giaûi phaùp neâu treân, chuùng toâi hy voïng goùp moät phaàn nhoû vieäc nghieân cöùu cuûa mình vaøo muïc tieâu ñöa ngaønh du lòch Bình Thuaän trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn, phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa tænh nhaø. Do thôøi gian, ñieàu kieän vaø khaû naêng nghieân cöùu coøn haïn cheá neân ñeà taøi chæ phaùt hoïa leân moät soá neùt cô baûn veà hieäu quaû söû duïng voán ñaàu tö cuûa voán ngaân saùch cuõng nhö voán cuûa caùc nhaø ñaàu tö. Vì vaäy, luaän vaên naøy chaéc chaén seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng haïn cheá, thieáu soùt. Raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa Quyù Thaày, Coâ. Xin chaân thaønh caûm ôn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của ngành du lịch Bình Thuận đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan