Giải pháp nâng cao khả năng vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010

MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU .1 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu . .1 2. Mục tiêu nghiên cứu . .2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . .2 4. Phương pháp nghiên cứu . 2 5. Nội dung nghiên cứu . .3 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM . .4 1.1 Đầu tư nước ngoài và các hình thức đầu tư nước ngoài .4 1.1. 1 Đầu tư nước ngoài 4 1.1.2 Các hình thức đầu tư nước ngoài 4 1.1.3 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tác động của nó 5 1.1.3.1 Đối với các nước tiếp nhận đầu tư . .6 1.1.3.2 Tác động của FDI đối với chính bản thân các nước xuất khẩu tư bản .9 1.2 Các yếu tố cơ bản thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 1.3 Cơ sở lý thuyết thu hút đầu tư nước ngoài tại Bình Dương: 11 1.4 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong qúa trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam .12 1.4.1 Khái lược tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam .12 1.4.2 Những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam 13 1.4.2.1 Những tác động tích cực . .13 1.4.2.2 Những tác động không thuận lợi .14 - 1 - 1.4.3 Nhận định về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 16 1.5 Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước trong khu vực 18 1.5.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc, Singapore và Thái Lan 18 .1.5.2 Một số bài học kinh nghiệm rút ra về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung . .20 CHƯƠNG 2: THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY 23 2.1 Tổng quan về tỉnh Bình Dương . .23 2.1.1 Các yếu tố cơ bản trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 23 2.1.2 Các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương 23 2.2 Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bình Dương .24 2.2.1 Khái lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1987 đến nay .24 2.2.2 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bình Dương theo ngành 26 2.2.3 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bình Dương theo vùng, lãnh thổ .27 2.3 Những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình phát triển ở Bình Dương . .2 8 2.3.1 Những tác động tích cực . 28 2.3.2 Những tác động tiêu cực . 36 2.4 So sánh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa Bình Dương với một số tỉnh ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam . 39 2.5 Những thành công và tồn tại trong thu hút trực tiếp đầu tư nước ngoài ở Bình Dương44 2.5.1 Những kinh nghiệm thành công . 44 2.5.2 Một số tồn tại hạn chế . .46 - 2 - 2.6 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Bình Dương hiện nay . .48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006-2010 3.1 Mục tiêu, định hướng và quan điểm đề xuất giải pháp . 51 3.1.1 Mục tiêu đề xuất giải pháp . 51 3.1.2 Định hướng đề xuất giải pháp . .51 3.1.3 Quan điểm đề xuất giải pháp . 52 3.2 Giải pháp vĩ mô nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam . .52 3.2.1 Hoàn thiện thể chế phát triển thị trường các yếu tố .52 3.2.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp trong nước .53 3.2.3 Thúc đẩy quá trình hội nhập .54 3.2.4 Hình thành hệ thống doanh nghiệp phụ trợ . .54 3.3 Nhóm giải pháp nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bình Dương giai đoạn 2006-2010 54 3.3.1 Giải pháp phát huy những tác động tích cực . .55 3.3.1.1 Cải cách thủ tục hành chính 55 3.3.1.2 Quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng 58 3.3.1.3 Đổi mới và nâng cấp khả năng tiếp thị đầu tư . .60 3.3.1.4 Thực hiện các đồng bộ giải pháp hổ trợ các nhà đầu tư 61 3.3.15 Liên kết khu vực và tránh đối đầu cạnh tranh . 62 3.3.2 Giải pháp hạn chế những tác động tiêu cực . .63 3.3.2.1 Chính sách thu hút những công ty lớn, đa quốc gia .63 - 3 - 3.3.2.2 Chính sách thu hút đầu tư ở những ngành kỹ thuật cao, thu hút xây dựng các khu kỹ nghệ thông tin . 64 3.3.2.3 Khuyến khích các dự án sử dụng nguyên liệu và lao động trong nước 3.3.2.4 Kiểm soát hoạt động chuyển giá và trốn thuế 65 3.3.2.5 Giải pháp đào tạo và khắc phục những bất cập về nguồn nhân lực 66 3.3.2.6 Chú trọng giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội .67 3.4 Các kiến nghị .68 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC

pdf93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôùc ngoaøi, Bình Döông caàn xaùc ñònh quan ñieåm laø hôïp taùc cuøng toàn taïi vaø phaùt trieån chung theo chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi toång theå ñaõ xaùc ñònh. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp FDI vaø doanh nghieäp trong nöôùc thì ñaây laø cuoäc caïnh tranh khoâng caân söùc. Vì theá, caùc doanh nghieäp trong nöôùc neân tìm hieåu chuyeån höôùng ñaàu tö sang caùc saûn phaåm traùnh caïnh tranh, thaäm chí seõ coù lôïi neáu nhö trôû thaønh caùc doanh nghieäp cung caáp ñaàu vaøo, caùc saûn phaåm hoã trôï hoaëc laø ñoái taùc phaân phoái, tieâu thuï caùc saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp FDI. 3.2.2 Nhoùm giaûi phaùp haïn cheá nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc: 3.2.2.1 Ban haønh nhöõng chính saùch thu huùt nhöõng coâng ty lôùn, ña quoác gia. Trong soá 64 nöôùc coù voán ñaàu tö vaøo Vieät Nam giai ñoaïn 1988-2004 thì Ñaøi Loan, Singapore, Haøn Quoác, Hoàng Koâng vaø Malaysia chieám hôn 72% toång soá voán ñaàu tö ñaêng kyù. Bình Döông ñaõ vaø ñang nhaän ñaàu tö gioáng nhö moâ hình “ ñaøn ngoãng bay” cuûa nhaø kinh teá Nhaät Baûn ñeà ra. Ôû caùc nöôùc Nhaät Baûn, Ñaøi Loan… neàn kinh teá coù hôn 70% laø doanh nghieäp nhoû vaø vöøa. Thôøi gian qua ta ñaõ keâu goïi ñöôïc löïc löôïng naøy ñaàu tö, nhöng song haønh vôùi noù, yeáu toá quan troïng laø vaãn caàn phaûi thu huùt caùc coâng ty ña quoác gia, caùc taäp ñoaøn kinh teá lôùn ôû nhöõng quoác gia ñoù, hay ôû caùc neàn kinh teá phaùt trieån khaùc. Khaûo saùt thöïc tieãn phaùt trieån cuûa Vieät Nam töø khi thöïc hieän chính saùch môû cöûa thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, ñoàng thôøi qua nghieân cöùu kinh nghieäm cuûa moät soá nöôùc nhö Trung Quoác, Thaùi Lan, Singapore,… cho thaáy: nhöõng nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån, nhöõng coâng ty, nhöõng taäp ñoaøn kinh teá lôùn thöôøng coù soá löôïng vaø quy moâ ñaàu tö gaáp nhieàu laàn so vôùi caùc coâng ty nhoû vaø caùc nöôùc chöa coù tieàm löïc phaùt trieån. - 67 - Hôn theá nöõa, caùc coâng ty ña quoác gia, ngoaøi tieàm löïc veà voán, hoï coøn coù uy tín cao treân thöông tröôøng, coù trình ñoä khoa hoïc coâng ngheä vaø naêng löïc toå chöùc hieän ñaïi. Ñeå thu huùt coù hieäu quaû ñaàu tö theo höôùng naøy, caàn taäp trung laøm toát moät soá coâng vieäc sau: - Saép xeáp khoa hoïc vaø quy hoaïch ôû trình ñoä cao caùc khu coâng nghieäp hieän coù vaø caùc khu coâng nghieäp môùi, laøm noåi roõ öu theá lôïi theá cuûa caùc khu coâng nghieäp treân ñòa baøn theo ñuùng caùc quy ñònh cuûa luaät ñaàu tö vaø caùc vaên baûn cuûa Chính phuû. - Xaây döïng caùc lónh vöïc taäp trung öu tieân thu huùt ñaàu tö. Ngoaøi caùc chính saùch chung, caàn hình thaønh caùc chính saùch ñaëc thuø rieâng cuûa ñòa phöông. Caùc theå cheá, chính saùch thu huùt lónh vöïc naøy, moät maët vöøa khoâng traùi vôùi quy ñònh chung, maët khaùc phaûi chöùng toû ñöôïc ñoä thoâng thoaùng vaø tính haáp daãn noåi troäi so vôùi caùc khu vöïc khaùc. - Taäp trung öu tieân laøm toát coâng taùc phuïc vuï, hoã trôï caùc coâng ty vaø taäp ñoaøn kinh teá lôùn ñang thu huùt ñaàu tö taïi Vieät Nam. Phaán ñaáu laøm cho caùc coâng ty naøy thöïc söï tin caäy vaø caûm nhaän ñöôïc moâi tröôøng ñaàu tö taïi Vieät Nam laø coù söùc haáp daãn. Naêng löïc vaø trình ñoä hoã trôï veà caùc loaïi dòch vuï ñaït trình ñoä caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. - Coù cô cheá laéng nghe, tieáp nhaän vaø xöû lyù caùc phaûn aùnh ñeà xuaát cuûa caùc coâng ty, nhaát laø caùc coâng ty, caùc taäp ñoaøn lôùn, caäp nhaät vaø kòp thôøi xin yù kieán, kieán nghò boå sung, söûa ñoåi nhöõng vaán ñeà baát caäp, giuùp caùc nhaø ñaàu tö thaùo gôõ nhöõng khoù khaên, taïo cho hoï nhieàu lôïi theá khoâng traùi vôùi quy ñònh chung vaø phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá. - Boá trí vaø daønh moät khoaûn taøi chính hôïp lyù ñeå thöïc hieän thu huùt ñaàu tö. 3.3.2.2 Chính saùch thu huùt ñaàu tö ôû caùc ngaønh kyõ thuaät cao, thu huùt xaây döïng khu kyõ ngheä thoâng tin Thôøi gian qua chuùng ta ñaõ thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi chuû yeáu laø caùc ngaønh ngheà thaâm duïng veà voán, nay chuyeån daàn sang ngaønh ngheà thaâm duïng voán, kyõ thuaät. - 68 - Laø moät trong nhöõng nöôùc coù neàn kinh teá chaäm phaùt trieån, ñeå ñuoåi kòp caùc nöôùc phaùt trieån vaø naâng cao hieäu quaû cuûa neàn kinh teá, vieäc thu huùt nhöõng ngaønh kyõ thuaät cao ñaàu tö vaøo nöôùc ta coù vò trí ñaëc bieät quan troïng, nhö ngaønh coâng ngheä tin hoïc, sinh hoïc, ñieän töû vaø vi maïch ñieän töû, töï ñoäng hoùa, coâng ngheä vaät lieäu xaây döïng môùi, coâng ngheä thay theá nguyeân lieäu ngoaïi nhaäp, cheá bieán noâng saûn, haûi saûn xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Myõ, EU… Cuï theå caàn: - Ban haønh caùc chính saùch öu ñaõi cho caùc lónh vöïc ñaàu tö naøy. - Phoái hôïp vôùi caùc ñòa phöông trong caû nöôùc, thu huùt ñaàu tö vaøo nhaèm khai thaùc theá maïnh cuûa töøng ñòa phöông. Chuû ñoäng xaây döïng caùc khu coâng ngheä cao. Cuûng coá caùc toå chöùc kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm, baûo hoä sôû höõu coâng nghieäp, baûo veä moâi tröôøng, baûn quyeàn taùc giaû, bí quyeát coâng ngheä vaø an toaøn kinh doanh cho caùc nhaø ñaàu tö. - Xaây döïng vaø xaùc laäp heä thoáng dòch vuï phuïc vuï vaø hoã trôï caùc khu coâng ngheä cao ñaït tieâu chuaån quoác teá, nhaèm khuyeán khích vaø thu huùt ñaàu tö vaøo lónh vöïc coâng ngheä cao. - Thoâng tin vaø coâng ngheä thoâng tin laø moät boä phaän quan troïng cuûa keát caáu haï taàng, ñoàng thôøi laø moät phöông tieän höõu hieäu naâng cao hieäu quaû cuûa caùc ngaønh kinh teá. Vieäc thu huùt phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin vöøa goùp phaàn thuùc ñaåy caùc ngaønh kinh teá khaùc cuøng phaùt trieån, vöøa taïo ra nhöõng lôïi theá môùi cho vieäc taêng cöôøng vaø môû roäng thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Vieät Nam noùi chung vaø Bình Döông noùi rieâng caàn phaûi aùp duïng coâng ngheä thoâng tin trong taát caû caùc lónh vöïc, phaán ñaáu öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä, khuyeán khích ñaàu tö, giaûm chi phí vaø naâng cao chaát löôïng vieãn thoâng, goùp phaàn naâng cao söùc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp khi ñaàu tö ôû Vieät Nam. 3.3.2.3 Khuyeán khích caùc döï aùn söû duïng nguyeân lieäu vaø lao ñoäng trong nöôùc. Thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø moät trong nhöõng giaûi phaùp nhaèm taän duïng toát moïi öu theá khai thaùc coù hieäu quaû nguoàn löïc trong nöôùc, naâng cao söùc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá. Do ñoù vieäc - 69 - khuyeán khích caùc döï aùn ñaàu tö söû duïng nguyeân lieäu vaø lao ñoäng trong nöôùc laø höôùng öu tieân. Ñeå thöïc hieän Bình Döông caàn: - Ban haønh nhöõng chính saùch öu ñaõi rieâng nhaèm khuyeán khích caùc doanh nghieäp söû duïng nguyeân lieäu vaø lao ñoäng taïi choã, hoaëc veà laâu daøi coù khaû naêng chuyeån daàn sang höôùng thay theá nguyeân lieäu nhaäp khaåu baèng nguyeân lieäu vaø nguoàn lao ñoäng taïi choã. - Xaây döïng, quy hoaïch ñaøo taïo vaø cung öùng nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao phuïc vuï nhu caàu phaùt trieån cuûa caùc nhaø doanh nghieäp. Coù keá hoaïch phoái hôïp vôùi caùc doanh nghieäp ñaøo taïo trong töøng doanh nghieäp, thaäm chí keå caû lieân keát ñaøo taïo vôùi ngoaøi nöôùc ñeå ñaùp öùng nhu caàu veà nguoàn nhaân löïc. - Vaän duïng chính saùch thueá öu ñaõi, ñoàng thôøi coù chính saùch giaûm giaù luõy tieán cho nhöõng ñôn vò söû duïng nguyeân lieäu taïi choã vaø taêng tyû leä noäi ñòa hoùa saûn phaåm. 3.3.2.4 Kieåm soaùt hoaït ñoäng chuyeån giaù vaø troán thueá Hieän töôïng caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñònh giaù cao hôn so vôùi giaù thò tröôøng quoác teá vaø trong nöôùc caùc thieát bò maùy moùc, coâng ngheä vaø nguyeân vaät lieäu nhaäp khaåu, ñoàng thôøi ñònh giaù thaáp hôn giaù thò tröôøng ñoái vôùi caùc saûn phaåm vaø dòch vuï xuaát khaåu trong noäi boä caùc coâng ty cuûa caùc taäp ñoaøn xuyeân quoác gia laø moät hieän töôïng töông ñoái phoå bieán ôû caùc quoác gia treân theá giôùi. Ñeå goùp phaàn ngaên chaën caùc hieän töôïng noùi treân caàn: - Thöôøng xuyeân phoái hôïp vôùi caùc toå chöùc thueá quan vaø haûi quan ñeå kieåm tra vaán ñeà chuyeån giao giaù caû cuûa caùc coâng ty coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Ñaëc bieät laø naâng cao vai troø vaø naêng löïc giaùm saùt cuûa löïc löôïng naøy taïi töøng ñòa phöông, nhaèm xöû lyù vaø ngaên ngöøa caùc ñôn vò vi phaïm theo phaùp luaät cuûa Vieät Nam vaø caùc quy ñònh cuûa thoâng leä quoác teá. - Hình thaønh caùc cô quan giaùm ñònh taïi caùc khu coâng nghieäp, môøi caùc cô quan giaùm ñònh quoác teá tham gia quaù trình chuyeån giaù neáu phaùt hieän thaáy coù daáu hieäu vi phaïm. - 70 - - Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn vaø giaùo duïc, ñoäng vieân caùc coâng ty, caùc taäp ñoøan kinh teá cam keát thöïc hieän ñuùng phaùp luaät trong lónh vöïc chuyeån giao giaù caû. 3.3.2.5 Giaûi phaùp ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, khaéc phuïc nhöõng baát caäp veà nhaân löïc. Theo taïp chí Havard Chaâu AÙ ñaõ ñöa ra baùo caùo veà ñaàu tö nöôùc ngoaøi ôû Trung Quoác, trong ñoù cho thaáy naêng suaát vaø hieäu quaû cuûa lao ñoäng ñeàu coù moái lieân heä ñeán trình ñoä giaùo duïc cao hay thaáp ôû töøng vuøng khaùc nhau. Baùo caùo ñaëc bieät löu yù, chi phí nhaân coâng thaáp laø moät ñieàu haáp daãn ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö, nhöng chi phí nhaân coâng thaáp töï mình khoâng baûo ñaûm naêng suaát vaø hieäu quaû cuûa ngöôøi lao ñoäng so vôùi chi phí nhaân kkoâng thaáp ñaõ ñöôïc ñaøo taïo. Qua ñoù Bình Döông caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp bao goàm: - Quy hoaïch ñaøo taïo taïi choã nguoàn nhaân löïc phuïc vuï nhu caàu phaùt trieån cuûa caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn nhö deät, may, laép raùp ñieän töû, cô khí, saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, cheá bieán haûi saûn… Nguoàn kinh phí seõ do caùc ñòa phöông cung caáp vaø caùc ñôn vò söû duïng lao ñoäng taøi trôï. Khuyeán khích caùc doanh nghieäp töï tuyeån duïng, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc theo tieâu chuaån quy ñònh vaø ngaønh ngheà rieâng cuûa doanh nghieäp, Nhaø nöôùc giuùp hoï vaên baèng vaø tieâu chuaån hoùa caùc chöùc danh ñaøo taïo theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. - Thu huùt caùc chuyeân gia, kyõ thuaät coù tay ngheà töø nöôùc ngoaøi, caùc kieàu baøo Vieät Nam veà laøm vieäc cho ñaát nöôùc. Môû roäng ñaøo taïo ngheà cho hoïc sinh phoå thoâng, chuaån bò kieán thöùc ngheà cho hoïc sinh phuø hôïp vôùi chöông trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ngay töø khi caùc em coøn ngoài treân gheá nhaø tröôøng. Coù keá hoaïch lieân keát giöõa ñaøo taïo trong nöôùc vaø ñaøo taïo nöôùc ngoaøi nhaèm cung caáp cho caùc nhaø doanh nghieäp nhöõng chuyeân gia coù trình ñoä tay ngheà. - Xaây döïng cô sôû haï taàng phuïc vuï ngoaøi khu coâng nghieäp, cuï theå laø ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû, xaây döïng khu vui chôi giaûi trí, tröôøng hoïc beänh vieän… ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi lao ñoäng theo höôùng ngaøy caøng hieän ñaïi vaø tieän ích cao. Coù chính saùch hoã trôï voán, aùp duïng caùc chính saùch öu - 71 - ñaõi khuyeán khích, huy ñoäng caùc thaønh phaàn kinh teá phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï theo höôùng naøy. 3.3.2.6 Chuù troïng giaûi quyeát caùc vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng, caùc teä naïn xaõ hoäi Höôùng ñeán söï phaùt trieån beàn vöõng, ñeå giaûi quyeát toát caùc vaán ñeà oâ nhieãm, Bình Döông caàn kieân quyeát trieån khai: - Quy hoaïch toång theå phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát phaûi gaén lieàn vaø khoâng taùch rôøi quy hoaïch veà choáng oâ nhieãm. Phaûi xem choáng oâ nhieãm vaø xöû lyù caùc chaát thaûi laø ñieàu kieän baét buoäc khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa töøng doanh nghieäp vaø caû caùc khu coâng nghieäp treân khaép ñaát nöôùc Vieät Nam. - Kieän toaøn vaø naâng cao vai troø cuûa caùc toå chöùc coù chöùc naêng nhieäm vuï giaùm saùt oâ nhieãm. Hoaøn thieän cô cheá vaø chöùc naêng giaùm saùt theo höôùng theâm quyeàn cho caùc löïc löôïng tham gia giaùm saùt oâ nhieãm. Thaønh laäp löïc löôïng chuyeân traùch (moät daïng cuûa caûnh saùt moâi tröôøng) coù chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn giaùm saùt xöû lyù moïi vi phaïm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. - Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn vaø vaän ñoäng caùc nhaø doanh nghieäp göông maãu thöïc hieän caùc cam keát veà baûo veä moâi tröôøng, kieân quyeát xöû lyù caùc tröôøng hôïp vi phaïm, ñoàng thôøi bieåu döông khen thöôûng kòp thôøi caùc caù nhaân ñôn vò laøm toát cho taát caû caùc ngaønh caùc caáp nhaän thöùc ñuùng taàm quan troïng vaø ngaøy caøng naâng cao yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc baûo veä moâi tröôøng. - Daønh moät khoaûn ngaân saùch nhaát ñònh hoã trôï thoûa ñaùng caùc nhaø ñaàu tö maïnh daïn ñoåi môùi coâng ngheä, thay theá caùc thieát bò gaây oâ nhieãm baèng caùc thieát bò hieän ñaïi, haïn cheá oâ nhieãm. Veà laâu daøi töøng böôùc haïn cheá vaø tieán tôùi loaïi boû hoaøn toaøn caùc thieát bò gaây oâ nhieãm. Kinh nghieäm theá giôùi cho thaáy, Bangkok töøng ñöôïc coi laø moät trong nhöõng thaønh phoá ít baïo löïc nhaát Chaâu AÙ, nay laïi coù nguy cô trôû thaønh “ thuû ñoâ toäi phaïm cuûa Chaâu AÙ”. Ñoù chính laø keát quaû do thaùi ñoä deã daõi cuûa Thaùi Lan trong vieäc loâi cuoán du khaùch. Töông töï nhö vaäy, Bình - 72 - Döông vôùi muïc tieâu laø phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, vieäc thu huùt löïc löôïng lao ñoäng nhaäp cö laø taát yeáu. Nhöng vieäc thu huùt naøy phaûi coù kieåm soaùt, khoâng ñöôïc gaây maát traät töï an ninh xaõ hoäi vôùi vaán ñeà nhaø ôû, ñaêng kyù taïm truù taïm vaéng… Giaûi phaùp naøy caàn ñöôïc theå hieän ñoàng boä trong coâng taùc cuûa caùc caáp chính quyeàn, caùc ban ngaønh, ñoaøn theå tænh Bình Döông (giöõa Coâng an; UBND caùc huyeän, thò;…) 3.4 Caùc kieán nghò: 3.4.1 Ñoái vôùi Chính Phuû: Hieän nay coâng taùc quaûn lyù veà maët Nhaø nöôùc ñaõ töøng böôùc ñöôïc kieän toaøn, Cuïc ñaàu tö Nhaø nöôùc, caùc Trung taâm xuùc tieán ñaàu tö,… ñaõ phaân caáp, caáp giaáy pheùp vaø quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng ñaàu tö nöôùc ngoaøi, coâng taùc xaây döïng quy hoaïch, phaùp luaät, chính saùch, thaåm ñònh vaø giaûi quyeát caùc khieáu naïi thaéc maéc cuûa nhaø ñaàu tö ñaõ ñöôïc caùc boä ngaønh phoái hôïp giaûi quyeát coù hieäu quaû. Nhöng nhìn chung thuû tuïc thaåm ñònh döï aùn sau caáp pheùp… Vì vaäy, ñeå naâng cao hieäu löïc quaûn lyù Nhaø nöôùc trong lónh vöïc thu huùt ñaàu tö, Chính phuû caàn phaûi coù chuû tröông cao hôn nöõa veà maët nhaän thöùc cuûa caùc boä ngaønh ôû trung öông vaø ñòa phöông veà taàm quan troïng cuûa lónh vöïc thu huùt ñaàu tö. Khaån tröông caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö nhaèm taïo söùc maïnh caïnh tranh so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Tieáp tuïc ñaåy maïnh phaân caáp quaûn lyù Nhaø nöôùc veà ñaàu tö cho caùc ñòa phöông, ñaûm baûo taäp trung thoáng nhaát veà quy hoaïch, chính saùch taêng cöôøng höôùng daãn kieåm tra giaùm saùt caùc boä ngaønh, naâng cao kyû luaät kyû cöông vaø phaùt huy tính chuû ñoäng saùng taïo cuûa caùc ban ngaønh trung öông vaø caùc ñòa phöông. Taäp trung ñieàu haønh thaùo gôõ caùc khoù khaên hoã trôï cho caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng coù hieäu quaû. Giaûi quyeát kòp thôøi vaán ñeà naûy sinh, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc nhaø ñaàu tö thöïc hieän vaø trieån khai caùc döï aùn. Caàn hoaøn thieän hôn nöõa caùc vaên baûn vaø quy trình ban haønh vaên baûn, baûo ñaûm tính thoáng nhaát ñoàng boä cuûa luaät phaùp vaø cô cheá chính saùch. Xaây döïng boä maùy quaûn lyù ñaàu tö nöôùc ngoaøi - 73 - theo moät cô cheá thoáng nhaát töø trung öông ñeán caùc ñòa phöông, phaân caáp vaø coù cheá ñoä kieåm tra giaùm saùt, phoái hôïp haønh ñoäng traùnh hình söï hoùa caùc quan heä kinh teá. Neân cho pheùp môû roäng dieän ñaêng kyù caáp pheùp ñaàu tö vaø sôùm coù chính saùch quy hoaïch, ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù caùc khu coâng nghieäp khu cheá xuaát, caùn boä hoaït ñoäng trong lónh vöïc thu huùt ñaàu tö, nhaèm töøng böôùc chuyeân nghieäp hoùa boä phaän naøy. 3.4.2 Ñoái vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö: Ñaây laø cô quan coù thaåm quyeàn veà maët Nhaø nöôùc trong quy hoaïch, ñònh höôùng quaûn lyù vaø tham möu ñeà xuaát caùc chính saùch veà thu huùt ñaàu tö. Boä caàn: - Hoaøn thieän hôn nöõa coâng taùc quy hoaïch, haïn cheá nhöõng baát hôïp lyù trong quy hoaïch ngaønh, traùnh tình traïng naëng veà baûo hoä saûn xuaát trong nöôùc, ngaên caûn xu höôùng môû roäng thu huùt ñaàu tö vaøo nhöõng ngaønh ñieän, xi maêng, saûn xuaát saét theùp, dòch vuï haøng haûi, vaän taûi haøng khoâng … Boä phaûi coá gaéng theå hieän chính saùch moät caùch ñoàng boä, nhaát quaùn theo höôùng thöïc söï khuyeán khích thu huùt ñaàu tö vaøo taát caû caùc ngaønh maø luaät phaùp khoâng caám. Raø soaùt laïi quy hoaïch ngaønh, xoùa boû söï phaân bieät giöõa ñaàu tö trong nöôùc vaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, taïo ñieàu kieän ñeå caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi tham gia bình ñaúng vaøo caùc ngaønh kinh teá trong nöôùc. - Tieáp tuïc boå sung, naâng caáp vaø ñoåi môùi theo höôùng HÑH heä thoáng phaùp luaät vaø heä thoáng chính saùch lieân quan ñeán thu huùt ñaàu tö. Hieän nay maëc duø ñaõ ñöôïc söûa ñoåi boå sung, nhöng luaät phaùp vaø heä thoáng chính saùch cuûa ta vaãn chöa ñaày ñuû, chöa ñoàng boä, thieáu nhaát quaùn vaø khoù khaên trong trieån khai thöïc hieän. Ñaëc bieät chöa coù nhöõng quy ñònh roõ raøng veà luaät ñình coâng, veà quyeàn hay nghóa vuï cuûa doanh nghieäp trong söû duïng vaø sa thaûi coâng nhaân, vì vaäy neân coù hieän töôïng ñình coâng, baõi coâng khaù phoå bieán vaø ñang coù nguy cô trôû thaønh khoù kieåm soaùt. Moät soá chính saùch öu ñaõi thu huùt ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc chieán löôïc, caùc ngaønh ngheà, caùc lónh vöïc quan troïng cuõng caàn ñöôïc ñoåi môùi, theå cheá hoùa vaø trieån khai ñoàng boä. - 74 - - Caûi tieán hôn nöõa thuû tuïc ñaêng kyù caáp pheùp, ñieàu chænh giaáy pheùp. Sôùm hoaøn chænh danh muïc quoác gia keâu goïi ñaàu tö vaøo caùc naêm sau ñeå caùc ñòa phöông coù keá hoaïch chuû ñoäng. Môû roäng hôn nöõa quyeàn haïn caáp pheùp cho caùc ñòa phöông vaø ban quaûn lyù caùc khu coâng nghieäp. 3.4.3 Ñoái vôùi Boä Thöông maïi: Boä Thöông maïi sôùm coù chöông trình, keá hoaïch höôùng daãn vieäc thöïc hieän hieäp ñònh khuyeán khích vaø baûo hoä ñaàu tö maø Vieät Nam ñaõ kyù keát vôùi caùc nöôùc (ñaõ kyù keát 47 hieäp ñònh khuyeán khích vaø baûo hoä ñaàu tö ). Trong ñoù ñaëc bieät chuù troïng trieån khai thöïc hieän hieäp ñònh töï do hoùa, khuyeán khích baûo hoä ñaàu tö vôùi Nhaät Baûn, Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam – Hoa Kyø, Trung Quoác, Hoàng Koâng, Ñaøi Loan… Vieäc vaên baûn hoùa caùc quy ñònh naøy laø cô sôû phaùp lyù giuùp caùc ngaønh caùc ñòa phöông coù cô sôû chuû ñoäng khai thaùc caùc chöông trình keá hoaïch xuùc tieán thu huùt ñaàu tö. Taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi, minh baïch, oån ñònh vaø bình ñaúng cho caùc nhaø ñaàu tö. Chuû ñoäng coù keá hoaïch tieáp caän vaø môû roäng thò tröôøng quoác teá, naâng cao naêng löïc xuaát khaåu cuûa Vieät Nam, taïo ñieàu kieän ñeå thuùc ñaåy kinh teá ñoái ngoaïi phaùt trieån. Muoán vaäy phaûi coù chính saùch öu ñaõi thu huùt vaøo caùc ngaønh kinh teá xuaát khaåu, ñaàu tö vaøo caùc ngaønh caùc lónh vöïc coù khaû naêng xuaát khaåu, giaûm xu höôùng baûo hoä trong nöôùc, khuyeán khích chuyeån dòch cô caáu theo höôùng taêng xuaát khaåu sang caùc thò tröôøng nöôùc ngoaøi vôùi ñaåy maïnh vaø taêng daàn. - 75 - KEÁT LUAÄN Sau gaàn 18 naêm trieån khai taïi Vieät Nam, chính saùch thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ thöïc söï phaùt huy taùc duïng tích cöïc. Vieät Nam yù thöùc raát roõ taàm quan troïng cuûa vieäc thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñoái vôùi moät quoác gia voán xuaát phaùt töø thuaàn noâng, cô sôû vaät chaát laïc haäu, keát caáu haï taàng yeáu keùm. Ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ cung caáp cho Vieät Nam nguoàn voán quan troïng trong vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu kinh teá xaõ hoäi, chuyeån dòch cô caáu kinh teá. Nhöõng vaán ñeà ñaõ ñöôïc heä thoáng vaø phaân tích trong luaän vaên cho thaáy, coâng taùc thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam laø nhieäm vuï to lôùn cuûa taát caû caùc ngaønh, caùc caáp taïi Vieät Nam noùi chung vaø tænh Bình Döông noùi rieâng. Laø moät tænh naèm trong Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam, nhôø quaùn trieät vaø vaän duïng toát chính saùch thu huùt ñaàu tö, Bình Döông ñaõ ñaït ñöôïc moät soá thaønh töïu nhaát ñònh. Tieáp tuïc khaúng ñònh vaø phaùt huy nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc ñoù, Bình Döông ñaõ choïn cho mình moät caùch ñi phuø hôïp vôùi thöïc löïc tænh nhaø vaø xu höôùng phaùt trieån chung cuûa theá giôùi. Ñeå goùp phaàn taïo ra böôùc chuyeån veà maët nhaän thöùc, vaø treân cô sôû ñoù naâng cao khaû naêng hoaït ñoäng cuûa ñòa phöông trong lónh vöïc thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, luaän vaên ñaõ taäp trung laøm roõ moät soá vaán ñeà: Thöù nhaát, heä thoáng hoùa lyù luaän veà ñaàu tö nöôùc ngoaøi, khaûo saùt vaø ruùt ra nhöõng baøi hoïc caàn thieát vaø boå ích töø vieäc phaân tích kinh nghieäm thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa caùc nöôùc ôû khu vöïc laân caän. Thöù hai, phaân tích tình hình thöïc tieãn thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi taïi Bình Döông vaø ñoái chieáu vôùi caùc tænh trong khu vöïc Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Thöù ba, ñaùnh giaù nhöõng taùc ñoäng cuûa thu huùt ñaàu tö FDI trong quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ôû Bình Döông. - 76 - Thöù tö, ñeà ra caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao khaû naêng thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi ôû tænh Bình Döông. Nhöõng vaán ñeà Bình Döông laøm ñöôïc vaø chöa laøm ñöôïc trong hoaït ñoäng thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi khoâng nhöõng laø vaán ñeà rieâng cuûa Bình Döông maø coøn laø moái quan taâm chung cuûa caû nöôùc Vieät Nam. Vôùi vieäc ñöa ra moät heä thoáng caùc quan ñieåm, caùc giaûi phaùp vaø kieán nghò naâng cao khaû naêng thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi trong quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ôû tænh Bình Döông giai ñoaïn 2006-2010, hy voïng raèng luaän vaên seõ goùp phaàn thieát thöïc vaøo vieäc naâng cao khaû naêng thu huùt vaø söû duïng nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa nöôùc ta. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät 1. Chu Vieát Luaân (2003), Bình Döông theá vaø löïc môùi trong theá kyû 21, NXB Chính trò quoác gia. 2. GS.TS Voõ Thò Thanh Thu (2003), Quan heä kinh teá quoác teá, NXB Thoáng Keâ. 3. Traàn Vaên Tuøng (2003), Chaát löôïng taêng tröôûng nhìn töø Ñoâng AÙ, NXB Theá giôùi. 4. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2004), Nghò quyeát hoäi nghò laàn thöù 9 TW khoùa IX. 5. Philip Kotler, Marketing Asia Places, Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Haø Noäi thaùng 11/2004. 6. Josepb E.Stigliz vaø Shahid Yusuf (2002), Suy gaãm laïi söï thaàn kyø Ñoâng AÙ, NXB Chính trò quoác gia. 7. Cuïc Thoáng keâ Bình Döông (2005), Nieân giaùm thoáng keâ Bình Döông 2004. - 77 - 8. Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Bình Döông (2001), Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi Bình Döông giai ñoaïn 2001-2010. 9. Toång cuïc Thoáng keâ (2005), Nieân giaùm thoáng keâ Vieät Nam 2004. 10. UBND tænh Bình Döông (2005), Quy hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi tænh Bình Döông ñeán naêm 2020. 11. Baùo caùo toång hôïp (2004), Ñònh höôùng chuyeån dòch cô caáu noäi boä caùc ngaønh kinh teá Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam, UBND tp Hoà Chí Minh – Vieän Kinh teá. 12. Hieäp hoäi caùc doanh nghieäp KCN Tp Hoà Chí Minh (2004), Chöông trình hoäi thaûo veà KCN – KCX Vieät Nam. 13. Hoäi thaûo quoác gia (2004), Phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ôû Vieät Nam trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö , Ban kinh teá TW, Taïp chí coäng saûn vaø UBND tænh Ñoàng Nai. 14. Kyû yeáu hoäi thaûo (2005), Thöïc traïng thu huùt voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi taïi Bình Döông vaø nhöõng giaûi phaùp, UBND tænh Bình Döông. Tieáng Anh 15. Dragon Capital (2005), Vietnam Quiet Outperformance, Newyork. 16. Kenichi Ohno (2004), Designing a comprehensive and realistic industrial strategy, Vietnam development forum No.1 (E). 17. VCCI (2005), Vietnam’s investor forum. - 78 - PHUÏ LUÏC 1 A. TIEÀM NAÊNG TÖÏ NHIEÂN, TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN, DAÂN SOÁ, DAÂN CÖ VAØ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC ÔÛ BÌNH DÖÔNG: * Taøi nguyeân ñaát: Dieän tích ñaát töï nhieân cuøa tænh laø 2.695,54km2. Nhìn chung ñaát ñai ôû Bình Döông coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå xaây döïng caùc coâng trình coâng nghieäp vaø keát caáu haï taàng coù taûi troïng lôùn. Ñaát Bình Döông ñöôïc taïo treân neàn ñaát cöùng coù ñoä cao 20-30m so vôùi möïc nöôùc bieån, ñoä doác ít, trung bình laø 20%. Ñaát ñai cuûa Bình Döông phaân boá ôû 1 thò xaõ tænh lî vaø 6 huyeän, dieän tích ñaát phaân theo muïc ñích söû duïng cuûa tænh Bình Döông laø ñaát daønh cho saûn xuaát noâng nghieäp khoaûng treân 77% dieän tích ñaát töï nhieân. Trong 3 naêm gaàn ñaây, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø quaù trình ñoâ thò hoùa, dieän tích ñaát noâng nghieäp ñang coù xu höôùng giaûm, töø 79.9% naêm 2000, giaûm coøn 78.6% naêm 2002 vaø naêm 2003 giaûm xuoáng 77.6%, bình quaân thôøi kyø 2001-2003 giaûm 1%/naêm. Ñaát chuyeân duøng vaø ñaát ôû hieän nay coøn chieám tæ troïng nhoû: khoûang 10.6% ñaát chuyeân duøng vaø 4.3% ñaát ôû. • Taøi nguyeân nöôùc: tænh Bình Döông coù 3 soâng lôùn: soâng Saøi Goøn, soâng Ñoàng Nai, soâng Beù vaø moät soá soâng, suoái nhoû khaùc. Soâng Saøi Goøn vaø soâng Ñoàng Nai coù löôïng nöôùc doài daøo. Caùc ñoïan soâng ñi qua tænh Bình Döông coù chieàu daøi laø: 120 km (soâng Beù), 140km (soâng Saøi Goøn), 158km (soâng Ñoàng Nai). Taøi nguyeân röøng: Dieän tích ñaát laâm nghieäp cuûa tænh laø: 14.142 ha, röøng Bình Döông coù vai troø quan troïng veà phoøng hoä vaø oån ñònh moâi tröôøng sinh thaùi cuûa vuøng, nhaát laø khi quaù trình coâng nghieäp hoùa, ñoâ thò hoùa ôû Bình Döông raát phaùt trieån. - 79 - Taøi nguyeân khoaùng saûn: Bình Döông coù moät soá khoùang saûn nhö: Cao lanh: toång tröõ löôïng 256 trieäu taán, trong ñoù ñaõ xaùc ñònh laø 52 trieäu taán , ñöôïc duøng laøm goám söù vaø chaát phuï da coâng nghieäp; Seùt gaïch ngoùi: toång tröõ löôïng 629 trieäu m3, trong ñoù ñaõ xaùc ñònh 227,6 trieäu m3. Trong caùc loïai seùt coù seùt chòu löûa raát coù giaù trò ñoái vôùi coâng nghieäp luyeän kim vaø nhieàu lónh vöïc khaùc; Ñaù xaây döïng: toång tröõ löôïng 220 trieäu m3, trong ñoù ñaõ xaùc ñònh laø 14 trieäu m3; Caùt xaây döïng: toång tröõ löôïng 25 trieäu m3, trong ñoù ñaõ xaùc ñònh laø 12.4 trieäu m3. 2.1.1.2 Phaân tích, ñaùnh giaù vaø döï baùo veà daân soá, daân cö, nguoàn nhaân löïc: Daân soá trung bình cuûa tænh naêm 2003 laø 853.807 ngöôøi, döï kieán naêm 2005 khoaûng 976.210 ngöôøi. Toác ñoä taêng daân soá trong maáy naêm gaàn ñaây taêng khaù nhanh. ÔÛ thôøi kyø 1997-2000 taêng 3,06%/naêm; thôøi kyø 2001-2004 taêng 5,65%/naêm vaø bình quaân thôøi kyø 2001-2005 taêng 5,62%/naêm. Trong ñoù toác ñoä taêng töï nhieân giaûm daàn töø 1,48% naêm 2000 xuoáng coøn 1,38% naêm 2001; 1,27% naêm 2003; 1,16% naêm 2004 vaø döï kieán naêm 2005 laø 1,12%. Ngöôïc laïi ôû Bình Döông toác ñoä taêng cô hoïc taêng daàn, töø 2,3% naêm 2001, taêng leân 4,5% naêm 2004 vaø keá hoaïch naêm 2005 taêng leân 5,7%. Nguyeân nhaân laø do doøng di daân töø caùc tænh khaùc ñeán laøm vieäc taïi caùc khu coâng nghieäp cuûa tænh. Tyû leä daân soá ñoâ thò cuûa tænh cao hôn so vôùi möùc trung bình caû nöôùc, ñaït 29,3% naêm 2004 (caû nöôùc khoaûng 26,17%). Toác ñoä ñoâ thò hoùa cuûa tænh taêng nhanh, thôøi kyø 2001-2004 daân soá ñoâ thò taêng 4,76%/naêm, thôøi kyø 2001-2005 daân soá ñoâ thò taêng 5,3%/naêm. Daân soá trong ñoä tuoåi lao ñoäng taêng nhanh caû veà soá löôïng vaø tyû troïng. Haèng naêm coù moät löïc löôïng lôùn lao ñoäng töø caùc vuøng noâng thoân cuûa tænh vaø caùc tænh khaùc vaøo caùc khu coâng nghieäp laøm vieäc. Taïi caùc khu coâng nghieäp coù ñeán 80% lao ñoäng ngoaøi tænh, löïc löôïng lao ñoäng naøy laø nguoàn boå sung quan troïng, nhöng ñang laøm gia taêng aùp löïc ngaøy caøng lôùn ñoái vôùi vieäc ñaøo taïo ngheà, taïo vieäc laøm vaø nhaø ôû cho ngöôøi lao ñoäng. - 80 - Trình ñoä chuyeân moân kyõ thuaät cuûa löïc löôïng lao ñoäng coøn thaáp, trình ñoä lao ñoäng töø cao ñaúng trôû leân laø 9.848 ngöôøi, chieám 4%, trung caáp vaø coâng kyõ thuaät coù khoaûng 30.154 ngöôøi, chieám 12% coøn laïi lao ñoäng phoå thoâng, khoaûng 84% lao ñoäng. Tyû leä lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo so vôùi toång soá lao ñoäng naêm 2003 chæ chieám 22%; döï kieán naêm 2005 chieám 23%. • Vieäc laøm – möùc soáng daân cö: Toång soá lao ñoäng trong ñoä tuoåi ñang laøm vieäc trong caùc ngaønh kinh teá khaù cao, khoaûng 88% (naêm 2002) taêng leân 90,9% ( naêm 2003); 91,2% (naêm 2004); döï kieán naêm 2005 khoaûng 549.000 ngöôøi, ñaït tyû leä 91,5% toång soá löïc löôïng trong ñoä tuoåi. Cô caáu lao ñoäng ñang chuyeån dòch theo höôùng taêng nhanh tyû troïng trong caùc ngaønh coâng nghieäp vaø xaây döïng: naêm 1996, chieám 26,9%; naêm 2000 taêng leân 35,7%; naêm 2004 chieám 57,1% vaø döï kieán naêm 2005 chieám 64,2% toång soá lao ñoäng ñang laøm vieäc. Kinh nghieäm cuûa nhieàu nöôùc coâng nghieäp treân theá giôùi cho thaáy, tyû troïng lao ñoäng khu vöïc coâng nghieäp vaø xaây döïng trong neàn kinh teá ñaït cao nhaát ôû möùc 40-42% vaø sau ñoù giaûm daàn chuyeån sang laøm vieäc trong lónh vöïc dòch vuï . Lao ñoäng trong caùc ngaønh noâng laâm ngö nghieäp ñang coù xu theá giaûm nhanh: töø 56,2% naêm 1996; coøn 42,4% naêm 2000, tieáp tuïc giaûm coøn 24,8% naêm 2004 vaø döï kieán naêm 2005 coøn 21,4% löïc löôïng lao ñoäng ñang laøm vieäc. Lao ñoäng trong caùc ngaønh dòch vuï taêng chaäm töø 16,9% naêm 1996, taêng leân 20,9% löïc löôïng lao ñoäng ñang laøm vieäc naêm 2003. Ñieàu naøy cho thaáy quaù trình chuyeån dòch cô caáu saûn xuaát trong caùc ngaønh chöa caân ñoái vôùi xu höôùng phaùt trieån. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi tænh Bình Döông naêm 1996 ñaït 4,8 trieäu ñoàng; naêm 2000 ñaït 8,2 trieäu ñoàng; naêm 2004 ñaït 13,1 trieäu ñoàng. Döï kieán naêm 2005 GDP/ngöôøi ñaït 15 trieäu ñoàng, cao hôn trung bình caû nöôùc khoaûng 1,6 laàn nhöng vaãn thaáp hôn raát nhieàu so vôùi thaønh phoá Hoà Chí Minh. - 81 - Tyû leä hoä ngheøo ngaøy caøng giaûm, naêm 2000 coù khoaûng 5,62% soá hoä ngheøo. Theo tieâu chí môùi cuûa tænh, naêm 2004 toaøn tænh ñaõ thoaùt ngheøo ñöôïc 1.909 hoä, coøn laïi 3.357 hoä, chieám 1,98%. Öôùc tính naêm 2005 coøn döôùi 1% soá hoä ngheøo. B. CAÙC GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ XAÕ HOÄI CUÛA TÆNH BÌNH DÖÔNG Sau ngaøy mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi phoùng, Bình Döông laø moät phaàn cuûa tænh Soâng Beù cuøng caû nöôùc böôùc vaøo thôøi kyø khaéc phuïc nhöõng haäu quaû cuûa chieán tranh, khoâi phuïc xaây döïng vaø phaùt trieån kinh teá. Cuõng nhö caùc tænh trong caû nöôùc sau ngaøy giaûi phoùng, Soâng Beù ñöùng tröôùc nhöõng khoù khaên vaø thöû thaùch lôùn, nhöõng khoù khaên ñoù xuaát phaùt ñieåm cuûa neàn kinh teá thaáp, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa caû coâng nghieäp laãn noâng nghieäu(nhoû beù, laïc haäu laïi bò chieán tranh taøn phaù naëng neà sau nhieàu naêm, kinh teá nhieàu maët maát caân ñoái, ñôøi soáng nhaân daân thaáp keùm. Sau moät thôøi kyø phaán ñaáu, Soâng Beù laïi tieáp tuïc khaéc phuïc nhöõng haäu quaû do chuû tröông noùng voäi trong chæ ñaïo caûi taïo noâng nghieäp, söï toàn taïi keùo daøi cuûa cô cheá quan lieâu … taát caû ñaõ goùp phaàn laøm kieàm haõm söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát, gaây theâm nhieàu khoù khaên trong quaù trình phaùt trieån suoát giai ñoaïn töø 1975 ñeán 1985. Quaù trình thöïc hieän caùc muïc tieâu khoâi phuïc vaø phaùt trieån kinh teá Bình Döông ñaõ vöôït qua khoù khaên ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu ñaùng keå. Töø 1975 ñeán 1995 kinh teá cuûa tænh taêng gaáp 3,7 laàn, bính quaân moãi naêm taêng 7% (taêng tröôûng kinh teá cuûa caû nöôùc laø 4,6%/naêm). Ñaëc bieät khi thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi kinh teá ñaõ coù söï chuyeån bieán nhanh choùng, baét ñaàu coù ñöôïc tích luõy töø noäi boä neàn kinh teá. Thôøi kyø 1991-1995 bình quaân moãi naêm taêng 13,4%. Cô caáu kinh teá ñaõ coù söï chuyeån dòch ñuùng höôùng theo nhöõng muïc tieâu ñeà ra laø taêng tyû troïng coâng nghieäp, dòch vuï. Cô caáu thaønh phaàn kinh teá cuõng ñaõ coù söï thay ñoåi caên baûn phuø hôïp vôùi neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu - 82 - thaønh phaàn trong cô cheá thò tröôøng. Coù theå khaùi quaùt thaønh töïu maø Soâng Beù ñaõ ñaït ñöôïc trong giai ñoaïn 1975-1995 nhö sau: - Coâng nghieäp coù böôùc phaùt trieån caû veà soá löôïng cuõng nhö keát quaû saûn xuaát. Trong hai möôi naêm coâng nghieäp ñaõ taêng leân gaáp 29,7 laàn so vôùi naêm 1976, trong thôøi kyø 1991-1995 bình quaân moãi naêm taêng 17,3%. Caùc ngaønh coâng nghieäp chuû löïc luoân giöõ ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng khaù. - Noâng nghieäp vaãn duy trì ñöôïc möùc taêng tröôûng ñeàu ñaën qua caùc thôøi kyø keá hoïach 5 naêm. Ñeán 1995 noâng nghieäp ñaõ taêng gaáp 5.8 laàn so vôùi naêm 1986, bình quaân moãi naêm taêng 9.7%. Noâng nghieäp ñaõ thoùat ra khoûi giai ñoïan töï tuùc, töï caáp, chuyeån sang giai ñoïan saûn xuaát haøng hoùa, ñaõ hình thaønh nhieàu vuøng chuyeân canh trong ñoù ñaùng chuù yù laø vuøng caây coâng nghieäp daøi ngaøy ôû nhieàu huyeän phía baéc cuûa tænh. - Thò tröôøng trong nöôùc ñaõ xoùa boû cheá ñoä tem phieáu, bao caáp qua giaù caû, ñeå thöïc hieän cô cheá moät giaù trong kinh doanh. Taùc ñoäng naøy ñaõ aûnh höôûng raát quan troïng kích thích tính naêng ñoäng saùng taïo cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá. Toång möùc baùn leû haøng hoùa treân phaïm vi toaøn tænh taêng leân qua caùc naêm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tieâu duøng cuûa nhaân daân. Thò tröôøng xuaát nhaäp khaåu ñöôïc môû roäng, ñaït kim ngaïch khaù. Sau söï kieän bieán ñoäng chính trò ôû Ñoâng AÂu, Lieân Xoâ, xuaát nhaäp khaåu cuûa tænh ñaõ nhanh choùng chuyeån höôùng tieáp caän vôùi thò tröôøng khu vöïc II. Giai ñoïan naøy xuaát khaåu ñaõ ñaït vöôït treân möùc 130 trieäu USD/naêm. - Thu ngaân saùch ñaõ phaán ñaáu töø choã thu khoâng ñuû chi phaûi nhôø vaøo söï vieän trôï cuûa Trung öông, ñeán nay ñaõ töï trang traûi vaø ñaõ laøm ñöôïc nghóa vuï vôùi Trung öông. Naêm 1994, thu ngaân saùch nhaø nöôùc ñaõ vöôït quaù con soá 500 tyû ñoàng. Tyû leä ñoäng vieân cuûa ngaân saùch ñeàu taêng. Ñeán thôøi ñieåm naêm 1997, tænh Soâng Beù ñöôïc taùch ra thaønh Bình Döông vaø Bình Phöôùc. Keå töø ñoù, Bình Döông ñaõ ñaït ñöôïc moät soá keát quaû khaû quan. Bình Döông trong 10 naêm qua, töø - 83 - 1997-2005 toác ñoä taêng tröôûng kinh teá lieân tuïc taêng cao, ñaït 14,15%/naêm thôøi kyø 1997-2000, 15,3%/naêm thôøi kyø 2001-2004. Veà giaù trò tuyeät ñoái, GDP cuûa tænh ñaït 2.325 tyû ñoàng naêm 1996, ñeán naêm 2000 laø 3.946,7 tyû ñoàng vaø naêm 2004 GDP cuûa tænh laø 6.962 tyû ñoàng. Döï kieán heát naêm 2005 laø 8.024 tyû ñoàng (giaù so saùnh naêm 2004). Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi lieân tuïc taêng nhanh, naêm 1996 ñaït 4,83 trieäu ñoàng/ngöôøi, naêm 2004 laø 13,1 trieäu ñoàng/ngöôøi. Öôùc tính 2005 laø 15 trieäu ñoàng/ngöôøi. Toác ñoä taêng tröôûng cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp – xaây döïng taêng raát nhanh, thôøi kyø 1997-2000 taêng 21,8%/naêm, döï kieán thôøi kyø 2001-2005 taêng bình quaân 18,57%/naêm. Trong thôøi kyø töông öùng, khu vöïc dòch vuï taêng tröôûng 9%/naêm, 14,6% naêm; caùc ngaønh noâng laâm ngö nghieäp coù toác ñoä taêng tröôûng oån ñònh, xaáp xæ khoaûng 3,58%/naêm cho caùc naêm. Ñoái vôùi töøng thaønh phaàn kinh teá, möùc taêng cuï theå nhö sau: - Kinh teá nhaø nöôùc taêng 8.5% so vôùi cuøng kyø. - Kinh teá daân doanh so vôùi cuøng kyø giaù trò saûn xuaát taêng 23.1%, trong ñoù doanh nghieäp tö nhaân taêng 25.3%, coâng ty traùch nhieäm höõu haïn taêng 21.6%, coâng ty coå phaàn taêng 51.9%, hoä saûn xuaát kinh doanh caù theå taêng 7.5%. - Khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi: nhieàu naêm lieân tuïc khu vöïc kinh teá naøy luoân luoân coù möùc taêng tröôûng cao hôn möùc taêng tröôûng bình quaân chung cuûa töøng ngaønh. Naêm 2003, giaù trò saûn xuaát taêng 47.3%so vôùi 2002. Beân caïnh caùc doanh nghieäp ñaõ saûn xuaát oån ñònh trong naêm coù 77 doanh nghieäp môùi ñi vaøo hoaït ñoäng ñaõ goùp phaàn ñöa giaù trò saûn xuaát cuûa khu vöïc kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaït möùc taêng tröôûng cao, nhieàu ngaønh coù giaù trò saûn xuaát taêng raát cao: saûn xuaát thöïc phaåm vaø ñoà uoáng taêng 32%, deät taêng 50.8%, saûn xuaát trang phuïc taêng 61.3%; giaáy vaø saûn phaåm töø giaáy taêng 36.4%, xuaát baûn, in vaø sao baûn caùc loaïi taêng 33.9%… - 84 - PHUÏ LUÏC 2 KINH NGHIEÄM THU HUÙT FDI ÔÛ MOÄT SOÁ NÖÔÙC 1. Kinh nghieäm thu huùt ñaàu tö cuûa Singapore: Ngay töø ñaàu, Singapore ñaõ xaùc ñònh kinh teá tö baûn tö nhaân nöôùc ngoaøi laø ñoäng löïc quan troïng quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi ñaát nöôùc. Singapore laø moät nöôùc khoâng ban haønh Luaät ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi nhöng laïi laø moät nöôùc thu huùt FDI thaønh coâng nhaát trong khu vöïc caùc nöôùc ASEAN. Ñieåm quan troïng trong chính saùch thu huùt ñaàu tö cuûa Singapore laø Nhaø nöôùc caên cöù vaøo muïc tieâu chieán löôïc cuï theå cuûa töøng thôøi kyø maø xaùc ñònh nhöõng thaønh phaàn kinh teá ñoäng löïc ñeå khuyeán khích ñaàu tö. Ñaây laø moät chính saùch vôùi raát nhieàu lôïi theá maø quoác gia naøy ñaõ bieát trieät ñeå khai thaùc. Nhôø coù söï meàm deõo naøy maø chính phuû ñieàu chænh chính saùch saùt hôïp vaø raát cuï theå cho töøng lónh vöïc öu tieân trong töøng giai ñoaïn cuï theå. Thôøi kyø baét ñaàu thöïc hieän coâng nghieäp hoùa thoâng qua chính saùch thu huùt ñaàu tö, nöôùc baïn ñaõ cho pheùp caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñöôïc ñaàu tö khoâng giôùi haïn veà voán maø caùc lónh vöïc maø Nhaø nöôùc khuyeán khích ñaàu tö, giaûm möùc thueá ñaùnh vaøo caùc doanh nghieäp khoâng ñònh cö taïi Singapore, taïo moïi ñieàu kieän ñeå caùc nhaø ñaàu tö coù theå cö truù vaø nhaäp caûnh deã daøng, ñöôïc hoài höông voán vaø chuyeån lôïi nhuaän ra nöôùc ngoaøi. Ñeå taïo söï haáp daãn cho caùc nhaø ñaàu tö, Singapore cuõng ñaõ taäp trung kinh phí xaây döïng cô sôû haï taàng, tìm kieám ñaát cho caùc nhaø ñaàu tö vaø ñaëc bieät öu tieân chuù troïng phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc. Nhaø nöôùc cuøng vôùi caùc coâng ty xuyeân quoác gia laäp chöông trình ñaøo taïo chuyeân gia, gôûi ngöôøi ñi nöôùc ngoaøi hoïc caùc chuyeân ngaønh kyõ thuaät cao phuïc vuï tröïc tieáp cho caùc lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty mình vaø cung caáp nguoàn nhaân löïc cho caùc coâng ty khaùc. - 85 - Chuyeån sang giai ñoaïn thöïc hieän coâng nghieäp hoùa höôùng veà xuaát khaåu, Singapore coù nhieàu chính saùch ñaùng ñeå chuùng ta nghieân cöùu hoïc hoûi. Caùc doanh nghieäp söû duïng coâng ngheä hieän ñaïi vaø saûn xuaát phuïc vuï xuaát khaåu ñöôïc mieãn 90% thueá lôïi töùc trong 8 naêm. Doanh nghieäp vôùi soá voán ñaàu tö coù giaù trò 50 trieäu ñoâ la Singapore coù theå ñöôïc mieãn thueá keùo daøi ñeán 15 naêm. Doanh nghieäp coù giaù trò xuaát khaåu 100 ngaøn ñoâ la Singapore vaø chieám 20% doanh thu coù theå ñöôïc mieãn thueá treân lôïi nhuaän xuaát khaåu. Beân caïnh vieäc hoaïch ñònh caùc chính saùch thaät thoâng thoaùng ñeå thu huùt vaø khuyeán khích ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc raát cuï theå phuïc vuï caùc muïc tieâu chieán löôïc veà kinh teá xaõ hoäi, Singapore coøn hình thaønh töø raát sôùm nhieàu loaïi hình ñaàu tö raát ña daïng vaø coù söùc haáp daãn cao. Nhaø nöôùc cho pheùp caùc coâng ty nöôùc ngoaøi tham gia ñaàu tö kinh doanh caû nhöõng lónh vöïc raát nhaïy caûm nhö kinh doanh ngoaïi teä nhaèm phaùt trieån ngaønh dòch vuï taøi chính hoã trôï voán cho phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá. Ñaëc bieät, Nhaø nöôùc cho pheùp taát caû moïi coâng daân ñöôïc pheùp mua laïi coå phaàn cuûa nhaø nöôùc trong caùc doanh nghieäp laøm aên coù hieäu quaû. Ñaây laø moät giaûi phaùp vöøa kích thích hoaït ñoäng thu huùt ñaàu tö, vöøa giuùp Nhaø nöôùc thu hoài voán ñaàu tö taäp trung vaøo caùc lónh vöïc caàn öu tieân. Singapore luoân daønh cho caùc nhaø ñaàu tö tham gia saûn xuaát haøng xuaát khaåu, haøng thay theá nhaäp khaåu, caùc ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn phaûi ñaàu tö voán lôùn, coù thôøi gian thu hoài voán laâu nhöõng chính saùch raát öu ñaõi. Cuï theå nhö cho pheùp mieãn giaûm thueá, töøng phaàn, toaøn phaàn, keå caû khoâng thu thueá trong nhöõng thôøi gian nhaát ñònh. Nhöõng khoaûn nôï vay cuûa nöôùc ngoaøi ñeå nhaäp nguyeân vaät lieäu vaø trang thieát bò cuõng ñöôïc Nhaø nöôùc mieãn thueá. Nhìn moät caùch toång quaùt, thaønh coâng cuûa Singapore trong thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhieàu thaäp nieân vöøa qua noåi troäi ôû moät soá khía caïnh sau: - 86 - - Naêng löïc quaûn lyù ñieàu haønh cuûa caùn boä Nhaø nöôùc noùi chung, heä thoáng chuyeân gia trong lónh vöïc thu huùt vaø quaûn lyù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi noùi rieâng thaät söï laø nhöõng chuyeân gia coù naêng löïc, ñöôïc Nhaø nöôùc quan taâm ñaàu tö ñaøo taïo, quaûn lyù vaø ñaõi ngoä raát thoõa ñaùng. Ñaây chính laø moät trong nhöõng nhaân toá goùp phaàn ñaûm baûo söï thaønh coâng cuûa Singapore. - Caùc chính saùch maø Singapore hoaïch ñònh laø raát cuï theå, saùt hôïp vôùi töøng loaïi hình doanh nghieäp, vôùi töøng lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh : luaät tieàn teä, ñaát ñai, ngaân haøng… Ñaùng chuù yù laø Chính phuû luoân ñoåi môùi caäp nhaät vaø ñieàu chænh cô cheá chính saùch, baûo ñaûm ñeå cô cheá thaät söï laø coâng cuï ñaéc löïc phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc trong thu huùt FDI, taïo ñieàu kieän haáp daãn ñeå caùc nhaø ñaàu tö yeân taâm saûn xuaát kinh doanh vaø haäu thuaãn ñeå hoï kinh doanh coù lôøi. Trong ñoù nhöõng öu ñaõi veà chính saùch taøi chính thu huùt FDI phuïc vuï caùc lónh vöïc thuoäc ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc ñöôïc ñaëc bieät quan taâm. - Ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng vaø phaùt trieån giaùo duïc, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao, chieán löôïc thu huùt nhaân taøi vaø phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä phuïc vuï thu huùt ñaàu tö FDI cuûa baïn laø raát thaønh coâng. - Chính nhöõng nhaân toá naøy ñaõ thöïc söï taïo nhöõng chaát xuùc taùc coù hieäu quaû giuùp Singapore vöôn leân trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp hieän ñaïi -dòch vuï - thöông maïi, taøi chính vaø du lòch haáp daãn, coù söùc caïnh tranh haøng ñaàu treân khu vöïc vaø theá giôùi. 2. Kinh nghieäm cuûa Thaùi Lan: Trong caùc nöôùc khu vöïc ASEAN, Thaùi Lan cuõng laø moät trong caùc quoác gia coù nhöõng thaønh coâng nhaát ñònh veà thu huùt ñaàu tö FDI. Laø moät ñaát nöôùc thuaàn noâng nhöng ñöôïc löïa choïn laøm saân sau trong cuoäc chieán tranh xaâm löôïc cuûa Myõ ôû Ñoâng Döông, chính phuû Thaùi Lan ñaõ bieát trieät ñeå lôïi duïng cô hoäi naøy ñeå phaùt trieån coâng nghieäp phuïc vuï khai thaùc noâng nghieäp xuaát khaåu. Nhôø coù ñònh höôùng chieán löôïc ñuùng, laïi coù ñöôïc cô sôû vaät chaát kyõ thuaät veà kinh teá xaõ hoäi töông - 87 - ñoái thuaän lôïi, Thaùi Lan thöïc söï trôû thaønh nôi thu huùt FDI khaù lyù töôûng cuûa caùc nhaø ñaàu tö khaép caùc chaâu luïc vaø caùc nöôùc laùng gieàng trong khu vöïc. Ngoaøi nhöõng taùc ñoäng töø phía nhaø nöôùc nhö ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng, öu tieân phaùt trieån, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, nhaø nöôùc Thaùi Lan coøn ñaëc bieät quan taâm hình thaønh moät soá chính saùch ñaùng löu yù sau: - Mieãn thueá töø 3 -5 naêm cho caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo Thaùi Lan. Nhöõng doanh nghieäp ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc nöôùc ngoaøi khuyeán khích, vuøng saâu vuøng xa … coøn ñöôïc mieãn giaûm nhieàu hôn vaø coøn nhaän ñöôïc söï haäu thuaãn vaø hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc thoâng quan nhieàu chính saùch khaùc. - Mieãn thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi maùy moùc thieát bò vaø nhöõng nguyeân vaät lieäu chính phuïc vuï cho saûn xuaát vaø kinh doanh caùc doanh nghieäp coù FDI. - Giaûm thueá cho taát caû caùc döï aùn FDI ñaàu tö vaøo khu vöïc ngoaøi thuû ñoâ Bangkok. Ñoàng thôøi chuù trong hoã trôï vieäc ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng cho caùc döï aùn lôùn. - Hình thaønh 2 khu cheá xuaát vôùi 2 loaïi chính saùch ñaëc thuø nhaèm thu huùt voán taäp trung höôùng vaøo phuïc vuï xuaát khaåu ôû caùc trong vaø ngoaøi nöôùc. Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc quyeàn baùn, chuyeån nhöôïng, baûo toaøn voán khi coù nhöõng ruûi ro, nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan baát khaû khaùng, ñöôïc chuyeån ñoåi lôïi nhuaän veà nöôùc… - 88 - PHUÏ LUÏC 3 Baûng 2.1: Tình hình thu huùt FDI taïi Bình Döông 1989-2004 ÑVT: trieäu USD. Toång soá Soá döï aùn Toång soá voán ñaêng kyù Trong ñoù: Voán phaùp ñònh 962 4.209,89 1.803,2 1989 1 1,2 1,2 1990 2 1,82 1,41 1991 4 7,3 6,75 1992 3 31,96 10,29 1993 13 49,4 23,15 1994 21 401,33 240,45 1995 24 183,66 79,26 1996 53 617,13 284,22 1997 50 340,24 159,36 1998 41 258,72 100,73 1999 67 365,75 165,78 2000 116 517,26 191,47 2001 116 292,37 110,64 2002 155 403,34 145,18 2003 149 340,2 131,65 2004 147 398,21 151,66 Chæ soá phaùt trieån (naêm tröôùc = 100 )- % 1990 200 151,7 116,7 1991 200 401,1 478,7 1992 75 437,8 152,4 1993 433,3 154,6 225 1994 161,5 812,4 1038,7 1995 114,3 45,8 33 1996 220,8 336 358,6 1997 94,3 55,1 56,1 1998 82 76 63,2 1999 163,4 141,4 164,6 - 89 - 2000 173,1 141,4 115,5 2001 100 56,5 57,8 2002 133,6 138 131,2 2003 96,1 84,3 90,7 2004 98,7 117,1 115,2 (Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ Bình Döông naêm 2004) Baûng 2.3: Soá döï aùn FDI 1988-2004 phaân theo ñoái taùc ñaàu tö ÑVT: trieäu USD. Soá döï aùn Soá voán ñaêng kyù Ñoái taùc Soá löôïng Tyû troïng Soá löôïng Tyû troïng Voán phaùp ñònh Toång soá 962 100% 4209,89 100,00% 1803,2 Ñaøi Loan 424 44,07% 1.411,84 33,54% 619,89 Hoàng Koâng 32 3,33% 313,36 7,44% 131,48 Trung Quoác 17 1,77% 29,83 0,71% 16,9 Singapore 62 6,44% 536,57 12,75% 279,34 Nhaät Baûn 48 4,99% 415,72 9,87% 165,34 Thaùi Lan 11 1,14% 89,59 2,13% 37,04 Haøn Quoác 162 16,84% 357,5 8,49% 146,01 Malaysia 41 4,26% 225,85 5,36% 74,92 Philipine 8 0,83% 48,91 1,16% 19,93 Indonesia 6 0,62% 21,15 0,50% 10,64 Phaùp 9 0,94% 24,09 0,57% 16,81 CHLB Ñöùc 7 0,73% 57,13 1,36% 18,08 Haaø Lan 9 0,94% 97,1 2,31% 38,58 Na Uy 2 0,21% 11,5 0,27% 5,64 Anh 4 0,42% 74,21 1,76% 24,27 Thuïy Só 5 0,52% 10,5 0,25% 7,45 Hoa Kyø 32 3,33% 165,05 3,92% 74,16 Canada 3 0,31% 3,8 0,09% 2,18 UÙc 12 1,25% 52,96 1,26% 19,61 New Zealand 4 0,42% 8,93 0,21% 3,17 Caùc nöôùc khaùc 64 6,65% 254,3 6,04% 91,91 (Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ tænh Bình Döông naêm 2004) - 90 - Baûng 2.5: Soá döï aùn FDI phaân theo ñòa baøn 1989-2004 Chæ tieâu Soá DA Voán ñaêng kyù Phaân theo ñòa baøn 962 4209,89 thò xaõ Thuû Daàu Moät 32 218,81 huyeän Daàu Tieáng 1 3 huyeän Beán Caùt 120 572,43 huyeän Phuù Giaùo 1 1,1 huyeän Taân Uyeân 84 311,5 huyeän Thuaän An 480 1929,65 huyeän Dó An 244 1173,4 (Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ tænh Bình Döông naêm 2004) Baûng 2.8: Möôøi Nöôùc vaø Vuøng laõnh thoå coù döï aùn ñaàu tö vaøo Vieät Nam nhieàu nhaát 1988 -2005 ( ñeán 15/8/2005 chæ tính caùc döï aùn coøn hieäu löïc). ÑVT: USD. Nöôùc, vuøng laõnh thoå Soá DA Toång voán ñaàu tö Ñaøi Loan 1.059 6.003.815.112 Singapore 269 3.596.300.185 Haøn Quoác 655 2.667.678.518 Hoàng Koâng 203 2.555.561.772 Nhaät Baûn 289 2.501.557.947 Phaùp 95 1.783.028.690 British Virinlslands 189 1.749.104.356 Haø Lan 41 1.126.193.620 Malaysia 120 915.321.036 Thaùi Lan 75 805.382.706 Toång soá Taát caû 59 nöôùc, vuøng laõnh thoå 3.615 27.200.859.026 (Nguoàn: Cuïc Ñaàu tö nöôùc ngoaøi – Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö) - 91 - Baûng 2.9: 5 ñòa phöông thu huùt FDI cao nhaát Vieät Nam 1988-2004 ÑVT: USD. Ñòa phöông Soá döï aùn Toång voán ñaàu tö thaønh phoá Hoà Chí Minh 1.595 11.528.870.794 Haø Noäi 549 8.020.954.963 Ñoàng Nai 609 7.594.726.284 Bình Döông 913 4.289.470.831 Baø Ròa Vuõng Taøu 110 2.153.284.896 (Nguoàn: Cuïc Ñaàu tö nöôùc ngoaøi – Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö) Baûng 2.10: Moät vaøi soá lieäu so saùnh naêm 2004 VKTTÑPN. Ñôn vò tính nghìn ngöôøi tyû ñoàng trieäu USD trieäu USD döï aùn trieäu USD Ñòa phöông Daân soá trung bình Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp Kim ngaïch xuaát khaåu Kim ngaïch nhaäp khaåu Soá döï aùn ÑTNN trong naêm Toång voán ÑTNN trong naêm Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam 10.071 214.476,2 20.186,8 11.194,8 492 1.549,2 Bình Döông 925,3 32.044,8 2.019,8 1.906,4 147 398,2 Ñoàng Nai 2.184,7 34.128,3 2.453,1 3.270 95 680 Baø Ròa Vuõng Taøu 898 46.240,1 5.897,9 373,4 16 40,4 Tp Hoà Chí Minh 6.063 102.063 9.816 5.645 234 431 Tyû troïng (%) Bình Döông 9,19 14,94 10,01 17,03 29,88 25,70 Ñoàng Nai 21,69 15,91 12,15 29,21 19,31 43,89 Baø Ròa Vuõng Taøu 8,92 21,56 29,22 3,34 3,25 2,61 Tp Hoà Chí Minh 60,20 47,59 48,63 50,43 47,56 27,29 (Nguoàn: Cuïc Ñaàu tö nöôùc ngoaøi – Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö) - 92 - Baûng 2.11: FDI ôû khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä töø 1988 – 2005 ( ñeán 15/8/2005 chæ tính caùc döï aùn coøn hieäu löïc). ÑVT: USD. Soá DA Toång voán ñaàu tö Ñòa phöông Soá löôïng Tyû troïng (%) Soá löôïng Tyû troïng (%) Bình Döông 1.000 27,66 4.695.711.327 17,26 Ñoàng Nai 659 18,23 8.148.079.129 29,96 Baø Ròa Vuõng Taøu 118 3,26 2.176.394.896 8,00 Thaønh phoá Hoà Chí Minh 1.730 47,86 11.787.938.889 43,34 Toång soá 3.615 100 27.200.859.026 100 (Nguoàn: Cuïc Ñaàu tö nöôùc ngoaøi – Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö) Hình 2.1: 5 Vuøng, laõnh thoå ñaàu tö vaøo Bình Döông cao nhaát ñeán 2004 5 Vuøng, laõnh thoå ñaàu tö vaøo Bình Döông cao nhaát tính ñeán 2004 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Ña øi L oa n Ha øn Q uo ác Si ng ap or e Nh aät Ba ûn M ala ys ia Vuøng , laõnh thoå So á d öï aùn - V oán ñ aàu tö Soá döï aùn Voán ñaàu tö - 93 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf43404.pdf
Luận văn liên quan