Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại Thành Phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM BAO BÌ CARTON 3 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH 3 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh .3 1.1.2. Môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh .4 1.1.2.1. Môi trường bên ngoài .4 1.1.2.2. Môi trường bên trong 7 1.1.3. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 8 1.2. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM BAO BÌ CARTON .8 1.2.1. Chức năng và phân loại sản phẩm bao bì carton 8 1.2.2. Tình hình phát triển ngành sản xuất bao bì carton tại một số nước trên thế giới và tại Việt Nam 11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . .15 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM 15 2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM TRONG NHỮNG NĂM QUA 16 2.3. PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM 17 2.3.1. Môi trường bên ngoài 17 2.3.1.1. Môi trường vĩ mô 17 1. Các yếu tố kinh tế .17 2. Các yếu tố về chính trị, chính phủ và luật pháp .18 3. Các yếu tố tự nhiên và địa lý .19 4. Các yếu tố về văn hóa xã hội .19 5. Các yếu tố về kỹ thuật và công nghệ .20 2.3.1.2. Môi trường vi mô 20 1. Khách hàng .20 2. Nhà cung cấp 22 3. Đối thủ cạnh tranh 23 4. Sản phẩm thay thế 27 5. Các đối thủ tiềm năng 28 2.3.2. Môi trường bên trong 28 1. Về công tác quản trị 28 2. Về công tác Marketing 29 3. Về sản xuất và tác nghiệp .30 4. Về nguồn nhân lực 31 5. Về tài chính kế toán 31 6. Về nghiên cứu phát triển 32 2.4. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM .32 2.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 32 2.4.2. Ma trận đánh giá nội bộ 33 2.4.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .34 2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM 35 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . 37 3.1. MỤC TIÊU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET Ở TP.HCM .37 3.1.1. Cơ sở xác định mục tiêu 37 3.1.2. Mục tiêu phát triển của bốn doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset ở TP.HCM từ nay đến năm 2010 .38 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON IN OFFSET TẠI TP.HCM 39 3.2.1. Nhóm giải pháp phát triển thị trường và đẩy mạnh các hoạt động marketing 39 3.2.1.1. Giải pháp phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu .39 3.2.1.2. Giải pháp thu hút và phát triển khách hàng .42 3.2.1.3. Giải pháp đẩy mạnh công tác marketing 46 3.2.2. Nhóm giải pháp tiết kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm .48 3.2.2.1. Giải pháp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu .48 3.3.2.2. Giải pháp giảm hao phí trong quá trình sản xuất .49 3.3.1.4. Giải pháp đẩy mạnh công tác thiết kế tạo mẫu .51 3.2.3. Nhóm giải pháp về đầu tư máy móc thiết bị và tạo vốn 52 3.2.4. Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý và đào tạo nguồn nhân lực 53 3.2.4.1. Giải pháp về tổ chức quản lý trong doanh nghiệp 53 3.2.4.2. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực .55 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .56 3.3.1. Đối với nhà nước .56 3.3.2. Đối với các doanh nghiệp nhà nước 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt, mọi doanh nghiệp phải đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, quá trình quốc tế hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ với hai xu thế là toàn cầu hóa và khu vực hóa làm cho áp lực cạnh tranh càng thêm gay gắt. Đồng thời với chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài của chính phủ đã làm cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường với thiết bị công nghệ hiện đại hơn, khả năng tài chính mạnh hơn đã chiếm lĩnh hầu hết các thị trường. Điều này đã đẩy các doanh nghiệp Việt Nam vào thế phải cạnh tranh một cách mạnh mẽ để tồn tại. Các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset cũng không thoát khỏi tình trạng cạnh tranh này. Tuy nhiên, trong quá trình cạnh tranh, một số ít doanh nghiệp đã phát triển và đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, một số khác vẫn còn bị hạn chế về năng lực cạnh tranh do cơ cấu tổ chức quản lý kém hiệu quả, máy móc thiết bị đầu tư thiếu đồng bộ, chưa hiện đại, chưa hoạch định cho mình những chiến lược trung và dài hạn, hầu như chỉ tập trung vào những kế hoạch ngắn hạn, chưa quan tâm đến công tác tiếp thị làm cho chất lượng dịch vụ còn kém, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Xuất phát từ tình hình đó, chúng tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại Thành Phố Hồ Chí Minh” với mong muốn để các doanh nghiệp này có thể tồn tại và phát triển trong tương lai. Mục đích chính của luận văn này là từ việc phân tích đánh giá thực trạng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset kết hợp với việc đối chiếu so sánh với một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhà nước này. Đối tượng nghiên cứu của đề tài chủ yếu là 4 doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại Thành Phố Hồ Chí Minh, là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước. Để thực hiện luận văn này, tác giả đã vận dụng toàn bộ các kiến thức đã học, vận dụng các lý thuyết về cạnh tranh, về quản trị học và các môn học có liên quan. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các phương pháp như: phương pháp tiếp cận thông tin thực tế từ doanh nghiệp, phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp lấy ý kiến của chuyên gia khi phân tích các yếu tố về môi trường để trình bày và diễn đạt các ý tưởng. Kết cấu của luận văn gồm ba chương ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm: - Chương 1: Lý thuyết về cạnh tranh và tổng quan về sản phẩm bao bì carton - Chương 2: Phân tích năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại TP.HCM - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại TP.HCM Vì thời gian và trình độ còn hạn chế nên luận văn không thể tránh được những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự góp ý của Quý thầy cô và các bạn

pdf82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2012 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại Thành Phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aûo phuï luïc 3). ™ Ño löôøng söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng: 45 Chi phí boû ra ñeå coù ñöôïc moät khaùch haøng môùi cao hôn khoaûng 8 - 10 laàn so vôùi vieäc giöõ moät khaùch haøng cuõ2. Do vaäy caàn tìm hieåu caøng nhieàu caøng toát veà mong ñôïi, nhu caàu, söï tieáp nhaän vaø ñaëc bieät laø möùc ñoä thoûa maõn cuûa khaùch haøng laø nhieäm vuï chieán löôïc trong thôøi gian tôùi cuûa caùc doanh nghieäp. Ñeå ño löôøng söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng thì cöù sau moãi ñôn ñaët haøng hoaëc hôïp ñoàng, boä phaän tieáp thò cuûa doanh nghieäp tieán haønh göûi phieáu thaêm doø söï thoûa maõn ñeán khaùch haøng (tham khaûo phuï luïc 4). Cuoái moãi thaùng boä phaän chuyeân traùch cuûa doanh nghieäp seõ tieán haønh taäp hôïp toaøn boä phieáu ñaùnh giaù cuûa taát caû khaùch haøng vaøo baûng toång hôïp ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng (tham khaûo phuï luïc 5) Tyû leä thoûa maõn khaùch haøng treân toång ñôn haøng ñöôïc theå hieän trong muïc tieâu cuûa doanh nghieäp cho boán chæ tieâu veà chaát löôïng, giaù caû, thôøi haïn giao haøng vaø dòch vuï. Muïc tieâu naøy ñöôïc theo doõi haøng thaùng vaø ñöôïc ñaùnh giaù xem xeùt ñònh kyø, neáu chæ tieâu naøo khoâng ñaït chaát löôïng thì phaûi tìm nguyeân nhaân ñeå coù giaûi phaùp thích hôïp nhaèm laøm thoûa maõn khaùch haøng veà taát caû chæ tieâu trong thôøi gian tôùi. Nhöõng vaán ñeà treân chuû yeáu lieân quan ñeán khaùch haøng hieän taïi. Maët khaùc, vieäc nghieân cöùu veà khaùch haøng khoâng chæ laø khaùch haøng hieän taïi, maø doanh nghieäp coøn phaûi chuù troïng ñeán vieäc thu nhaän khaùch haøng tieàm naêng. ™ Chieán löôïc ñeå thu nhaän khaùch haøng tieàm naêng: Khaùch haøng tieàm naêng laø nhöõng khaùch haøng coù nhu caàu hoaëc seõ coù nhu caàu söû duïng bao bì giaáy cuûa caùc doanh nghieäp trong töông lai. ƒ Thieát laäp hoà sô khaùch haøng tieàm naêng: Khaùch haøng tieàm naêng ñöôïc tìm kieám thoâng qua: boá caùo thaønh laäp, hoäi chôï trieån laõm, taïp chí chuyeân ngaønh, khaùch haøng hieän taïi giôùi thieäu hoaëc thoâng tin töø caùc coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng… 2 Chong Chee Leong, Ño löôøng söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng, Trung taâm naêng suaát Vieät Nam, trang 34 46 Sau khi ñaõ coù thoâng tin veà khaùch haøng tieàm naêng, caùc doanh nghieäp caàn nghieân cöùu chi tieát ñeå coù ñöôïc thoâng tin ñaày ñuû veà khaùch haøng tieàm naêng. Taát caû nhöõng thoâng tin naøy ñöôïc thu thaäp thoâng qua göûi thö, göûi fax, xin cuoäc heïn lieân heä tröïc tieáp. Thoâng tin thu thaäp ñöôïc sau ñoù seõ löu vaøo hoà sô khaùch haøng tieàm naêng (tham khaûo phuï luïc 6). ƒ Tieáp caän khaùch haøng tieàm naêng: Sau khi ñaõ thu thaäp ñöôïc ñaày ñuû thoâng tin, nhaân vieân baùn haøng cuûa doanh nghieäp seõ tröïc tieáp tieáp caän khaùch haøng. Sau ñoù seõ baùo caùo cho tröôûng boä phaän baùn haøng bieát khaû naêng thu nhaän ñöôïc ñôn haøng, nhöõng thuaän lôïi vaø nhöõng khoù khaên trong vieäc tieáp xuùc vôùi khaùch haøng nhaèm ñöa ra bieän phaùp phuø hôïp ñeå thu nhaän ñöôïc khaùch haøng tieàm naêng. Vieäc tieáp caän vaø thu huùt khaùch haøng tieàm naêng ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc tìm hieåu caùc caù nhaân coù aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh mua haøng, ñoàng thôøi phaûi coù nhöõng chieán löôïc tieáp caän caùc caù nhaân naøy moät caùch hieäu quaû nhaát nhaèm thu huùt ñöôïc khaùch haøng Giaûi phaùp naøy laøm gia taêng vieäc phuïc vuï khaùch haøng nhaèm giöõ khaùch haøng hieän coù, ñoàng thôøi taïo nieàm tin vaø thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng tieàm naêng. 3.2.1.3. Giaûi phaùp ñaåy maïnh coâng taùc marketing Giaûi phaùp naøy nhaèm ñaåy maïnh vieäc thöïc hieän caùc chính saùch cuûa marketing nhö saûn phaåm, giaù caû, phaân phoái, chieâu thò. Ñaëc bieät laø toå chöùc ñoäi nguõ nhaân vieân tieáp thò ñeå taêng cöôøng vieäc chaøo baùn haøng vaø phuïc vuï khaùch haøng cho caùc doanh nghieäp. ™ Veà saûn phaåm: hieän taïi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc trong phaïm vi nghieân cöùu chöa taäp trung nhieàu ñeán chaát löôïng saûn phaåm maø haàu nhö chæ taäp trung vaøo vieäc chaïy theo soá löôïng, ñaùp öùng ñöôïc veà soá löôïng maø khoâng thoûa maõn ñöôïc khaùch haøng veà chaát löôïng thì cuõng khoâng theå toàn taïi ñöôïc trong moâi tröôøng caïnh tranh gay gaét. Do ñoù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc caàn phaûi ñaàu tö nhieàu cho vieäc kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö vieäc thöïc hieän toát chöùc naêng kieåm tra kieåm soaùt trong quaù trình thöïc hieän heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO, ñoàng thôøi caàn naâng caáp ñeå thöïc hieän tieáp heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng toaøn dieän (TQM) cho doanh nghieäp mình nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû toái ña trong vieäc quaûn lyù 47 noäi boä vaø kieåm soaùt chaát löôïng ñeå coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc ñoái thuû ôû caùc thò tröôøng xuaát khaåu hoaëc nhöõng thò tröôøng coù yeâu caàu khaù cao veà chaát löôïng (tham khaûo phuï luïc 8). Caùc doanh nghieäp naøy caàn taän duïng lôïi theá veà tieàm löïc trong ngaønh in cuõng nhö kinh nghieäm veà in aán cuûa coâng nhaân neân ñaàu tö ñeå ña daïng hoùa saûn phaåm nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ñoàng boä cuûa khaùch haøng, chuû ñoäng hoaøn toaøn trong saûn xuaát vaø khoâng phaûi chia lôïi nhuaän vôùi doanh nghieäp khaùc. Caùc saûn phaåm caàn ña daïng naøy thuoäc caùc coâng ngheä in khaùc nhö coâng ngheä in baèng möïc UV treân maøng metalize, coâng ngheä in oáng ñoàng; do coù söï töông thích trong moät soá coâng ñoaïn saûn xuaát ñaõ coù saún ngoaøi thieát bò in aán, thieát bò cuûa caùc coâng ñoaïn khaùc ñeàu coù theå duøng chung nhö vôùi saûn phaåm hieän taïi. Ñoàng thôøi caàn quan taâm nhieàu hôn nöõa ñeán saûn phaåm bao bì carton dôïn soùng in offset do doanh soá cuûa saûn phaåm naøy khaù lôùn, thò tröôøng veà saûn phaåm naøy coøn raát nhieàu tieàm naêng. ™ Veà giaù caû: caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc caàn thöïc hieän chính saùch giaù baùn saûn phaåm linh hoaït, caïnh tranh maø vaãn ñaûm baûo chaát löôïng baèng caùch taän duïng lôïi theá veà chi phí saûn xuaát thaáp do khoâng phaûi traû löông cho ngöôøi nöôùc ngoaøi laøm cho chi phí quaûn lyù cao, vieäc ñaàu tö tieán haønh töøng böôùc neân khaáu hao khoâng lôùn. Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng coù nhu caàu vôùi soá löôïng lôùn, thieát keá khoâng quaù phöùc taïp nhö bia, nöôùc giaûi khaùt… caàn thöïc hieän chính saùch giaù thaáp ñeå caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc ñoái thuû. Coøn ñoái vôùi caùc khaùch haøng coù nhu caàu veà soá löôïng khaù, nhöng coù nhieàu quy caùch nhö haøng may maëc xuaát khaåu, giaøy deùp,… coù theå chaøo baùn vôùi möùc giaù trung bình. Coøn ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng coù yeâu caàu cao veà chaát löôïng cuõng nhö thieát keá ñaëc bieät, maãu maõ rieâng bieät, khoâng taän duïng ñöôïc lôïi theá veà maùy moùc thieát bò seõ chaøo baùn vôùi giaù cao. Ngoaøi ra neân thöïc hieän chính saùch giaù theo soá löôïng nhaèm thuùc ñaåy khaùch haøng gia taêng soá löôïng trong töøng ñôn haøng ñeå thuaän lôïi trong saûn xuaát vaø giaûm hao phí canh chænh maùy nhieàu laàn. Chaúng haïn nhö ñoái vôùi khaùch haøng coù nhu caàu veà bao bì vôùi soá löôïng lôùn nhö Coca, Tiger, Heneiken…, caùc doanh nghieäp caàn chaøo giaù theo soá löôïng seõ taïo ñöôïc lôïi theá caïnh tranh. Toùm laïi tuøy töøng ñôn haøng cuï theå maø thöïc hieän chính saùch giaù baùn linh hoaït caïnh tranh. 48 Khi thöïc hieän chính saùch giaù, caàn löu yù ñoàng thôøi ñeán chính saùch hoa hoàng cho ngöôøi mua. Trong thanh toaùn, neân thöïc hieän vieäc giaûm giaù khi khaùch haøng thanh toaùn tieàn haøng nhanh, ñuùng haïn. ™ Veà phaân phoái: do ñaëc tính cuûa saûn phaåm neân vieäc phaân phoái haàu nhö chæ taäp trung vaøo vieäc chaøo baùn vaø giôùi thieäu saûn phaåm thoâng qua coâng taùc tieáp thò töø vieäc lieân heä khaùch haøng ñeán khi giao haøng vaø caùc dòch vuï sau khi baùn haøng nhö thanh toaùn, haäu maõi… Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc trong phaïm vi nghieân cöùu caàn taäp trung ñaàu tö hôn nöõa cho ñoäi nguõ nhaân vieân tieáp thò hieän coù cuûa mình veà soá löôïng cuõng nhö chaát löôïng, ñaëc bieät laø caùc kieán thöùc veà bao bì carton in offset ñeå taêng cöôøng khaû naêng chaøo baùn haøng. Ñoàng thôøi caàn ñaøo taïo ñeå caùc nhaân vieân tieáp thò coù theå trôû thaønh nhöõng chuyeân vieân tö vaán vaø coù ñuû khaû naêng thuyeát phuïc khaùch haøng chuyeån töø vieäc söû duïng caùc loaïi bao bì khaùc sang söû duïng bao bì carton in offset. Ngoaøi ra caùc doanh nghieäp caàn xem xeùt ñeán chính saùch löông theo doanh soá baùn haøng cho ñoäi nguõ nhaân vieân tieáp thò ñeå kích thích khaû naêng chaøo baùn haøng vaø ñaåy nhanh doanh soá cho coâng ty ñoàng thôøi naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho chính baûn thaân doanh nghieäp. Beân caïnh ñoù, vieäc phaân phoái saûn phaåm töø nôi saûn xuaát ñeán khaùch haøng chuû yeáu thoâng qua heä thoáng xe taûi giao haøng. Caùc doanh nghieäp neân taêng cöôøng soá löôïng xe taûi giao haøng nhaèm giaûm chi phí phaûi thueâ xe ngoaøi khi caùc khaùch haøng caàn ñaët haøng nhieàu. ™ Veà chieâu thò: caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc trong phaïm vi nghieân cöùu caàn taêng cöôøng quaûng caùo ñeán caùc doanh nghieäp coù nhu caàu baèng caùc hình thöùc nhö quaûng caùo treân caùc taïp chí coâng nghieäp, quaûng caùo treân tivi, göûi thö giôùi thieäu… Ngoaøi ra, dòch vuï sau baùn haøng laø moät trong nhöõng yeáu toá caïnh tranh caàn thieát ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc naøy. Vieäc thöïc hieän dòch vuï naøy chuû yeáu döïa vaøo ñoäi nguõ nhaân vieân tieáp thò ñeå thoûa maõn moïi nhu caàu cuûa khaùch haøng veà chaát 49 löôïng cuõng nhö giaûi quyeát caùc khieáu naïi töø khaùch haøng nhaèm taïo laäp moái quan heä thaân thieän vaø cuûng coá nieàm tin ñoái vôùi khaùch haøng veà saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa mình. Vieäc toå chöùc thöïc hieän toát caùc hoaït ñoäng marketing coù theå giuùp caùc doanh nghieäp ñaåy nhanh doanh soá, taïo laäp ñöôïc caùc nhu caàu cho khaùch haøng thoâng qua ñoäi nguõ nhaân vieân tieáp thò, thoaû maõn khaùch haøng ôû möùc cao nhaát thoâng qua caùc chính saùch giaù linh hoaït vaø caùc dòch vuï sau baùn haøng. 3.2.2. Nhoùm giaûi phaùp tieát kieäm chi phí vaø giaûm giaù thaønh saûn phaåm 3.2.2.1. Giaûi phaùp tieát kieäm chi phí nguyeân vaät lieäu Hieän taïi, nguyeân vaät lieäu chính cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc saûn xuaát bao bì carton in offset laø giaáy Duplex maø tæ leä söû duïng giaáy nhaäp vaø giaáy noäi laø 80:20. Trong töông lai ñeán naêm 2010, moãi naêm caùc doanh nghieäp taêng tæ leä söû duïng giaáy noäi khoaûng 5% ñeå ñeán naêm 2010 tæ leä söû duïng giaáy noäi vaø giaáy ngoaïi laø 40:60. Ñieàu naøy taïo ñieàu kieän cho ngaønh giaáy trong nöôùc phaùt trieån, nhaèm giaûm möùc toàn kho döï tröõ nguyeân vaät lieäu giaáy trong doanh nghieäp vì thôøi gian nhaäp giaáy khoaûng 3 thaùng töø khi ñaët haøng vaø nhaèm giaûm giaù thaønh saûn phaåm. Vieäc naøy ñoøi hoûi ngaønh coâng nghieäp giaáy phaûi ñaàu tö maùy moùc thieát bò, coâng ngheä tieân tieán ít nhaát laø baèng caùc nöôùc trong khu vöïc nhö Haøn Quoác, Indonesia, Thaùi Lan… Ñeå ñöôïc nhö vaäy caàn phaûi: - Phaán ñaáu tieát kieäm söû duïng nguyeân vaät lieäu vì phaàn lôùn nguyeân lieäu laø nhaäp khaåu vôùi giaù raát cao, neáu khoâng tieát kieäm thì giaù thaønh saûn phaåm cao daãn ñeán khoù khaên trong caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp. Vieäc phaán ñaáu naøy ñöôïc giaùo duïc yù thöùc töø treân xuoáng döôùi, ñeán töøng coâng nhaân, ñoàng thôøi caàn coù cheá ñoä khen thöôûng tieát kieäm nguyeân vaät lieäu. Ngoaøi ra phaûi thöôøng xuyeân raø soaùt, loaïi boû nhöõng ñònh möùc söû duïng vaät tö laïc haäu vaø xaây döïng ñònh möùc söû duïng vaät tö hôïp lyù. Vieäc raø soaùt naøy seõ ñöôïc thöïc hieän moãi 6 thaùng vaø ñöôïc ñöa ra xem xeùt ñaùnh giaù 50 - Xaây döïng, caäp nhaät phöông phaùp caét vaø phöông phaùp saép xeáp kích thöôùc cuõng nhö khoå giaáy toái öu ñeå tieát kieäm nguyeân vaät lieäu - Xaây döïng ñònh möùc toàn kho hôïp lyù ñuû soá löôïng, qui caùch caàn söû duïng sao cho khoâng ñeå toàn kho dö gaây laõng phí, vaø khoâng ñeå thieáu trong saûn xuaát. Maët khaùc, vieäc ñònh möùc toàn kho hôïp lyù nhaèm taïo lôïi theá caïnh tranh veà nguyeân vaät lieäu trong vieäc cung caáp saûn phaåm bao bì cho khaùch haøng vôùi yeâu caàu ña daïng veà chuûng loaïi giaáy. Ngoaøi ra khi thöïc hieän giaûi phaùp veà nguyeân vaät lieäu thì moät ñieàu heát söùc quan troïng laø traùnh hieän töôïng nhaø cung caáp cheøn eùp doanh nghieäp baèng nhieàu hình thöùc giaù mang tính ñoäc quyeàn, do ñoù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc trong phaïm vi nghieân cöùu phaûi thöôøng xuyeân ñaùnh giaù vaø xaây döïng caùc chuaån möïc hôïp lyù ñeå löïa choïn ñaùnh giaù nhaø cung caáp. Giaûi phaùp naøy coù theå giuùp caùc doanh nghieäp saûn xuaát bao bì chuû ñoäng hôn trong vieäc mua nguyeân vaät lieäu phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát, giaûm tyû leä nhaäp khaåu caùc loaïi giaáy duøng laøm nguyeân lieäu chính trong saûn xuaát vaø goùp phaàn phaùt trieån ngaønh giaáy taïi Vieät Nam. 3.2.2.2. Giaûi phaùp giaûm hao phí trong quaù trình saûn xuaát Ñeå thöïc hieän giaûi phaùp naøy caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc caàn: - Caàn quan taâm hôn nöõa vieäc kieåm soaùt caùc quy trình hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc boä phaän töø haønh chaùnh ñeán saûn xuaát. Khoâng ñeå baát kyø moät boä phaän naøo laøm sai quy trình, phaûi laøm ñuùng moïi vieäc ngay töø laàn ñaàu tieân. - Kieåm soaùt chaët cheõ vieäc caäp nhaät thoâng tin cuûa caùn boä coâng nhaân vieân trong quaù trình laøm vieäc. Naâng cao tinh thaàn töï giaùc cuûa töøng caùn boä coâng nhaân vieân trong vieäc thöïc hieän caùc quy trình ñaõ ñeà ra. - Kieåm soaùt chaët cheõ caùc coâng ñoaïn saûn xuaát baèng caùch ñaøo taïo moãi coâng nhaân laø moät QA (Quality Assurance) ñeå moãi saûn phaåm ñöôïc chuyeån giao ñeán coâng ñoaïn keá tieáp luoân laø saûn phaåm ñaït chaát löôïng vaø loaïi boû moïi saûn phaåm hay coâng vieäc keùm chaát löôïng cuûa coâng ñoaïn tröôùc. 51 - Phaùt huy toái ña lôïi theá veà chi phí quaûn lyù vaø saûn xuaát thaáp. Thöôøng xuyeân kieåm soaùt vieäc toàn kho nguyeân vaät lieäu, ñaëc bieät laø giaáy nhaèm haïn cheá vieäc toàn kho giaáy quaù laâu gaây aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm - Taän duïng lôïi theá veà coâng nhaân gaén boù vôùi doanh nghieäp vaø coù nhieàu naêm kinh nghieäm neân tyû leä pheá lieäu – pheá phaåm thaáp cuõng goùp phaàn laøm giaûm ñaùng keå chi phí saûn xuaát cho caùc doanh nghieäp vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Ngoaøi caùc vaán ñeà treân, ñeå giaûm hao phí trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc caàn quan taâm ñeán vieäc tieáp caän caùc chi phí lieân quan ñeán chaát löôïng cuûa toaøn boä heä thoáng bao goàm (tham khaûo phuï luïc 7): - Chi phí phoøng ngöøa: goàm coù chi phí phoøng ngöøa lieân quan ñeán heä thoáng vaø chi phí phoøng ngöøa lieân quan ñeán saûn phaåm. - Chi phí kieåm tra: laø taát caû nhöõng chi phí phaùt sinh trong quaù trình kieåm tra - Chi phí sai hoûng: goàm coù chi phí sai hoûng noäi boä vaø chi phí sai hoûng töø beân ngoaøi. Trong ñoù, chi phí phoøng ngöøa mang tính döï phoøng vaø chuû yeáu ñöôïc tích luõy thoâng qua caùc hoaït ñoäng laäp keá hoaïch cuûa caùc doanh nghieäp. Duø muïc ñích laø thaåm tra caùc ñaëc tính veà chaát löôïng, chi phí kieåm tra cuõng vaãn mang tính döï toaùn ñöôïc vì vieäc söõa chöõa hay ñieàu chænh caùc loâ haøng kieåm tra hay côõ maãu phuï thuoäc vaøo keát quaû kieåm tra. Chi phí do sai hoûng ñöôïc tích luyõ ôû giai ñoaïn sau cuûa daây chuyeàn taïo giaù trò vì chæ coù theå thaáy ñöôïc nhöõng chi phí ñoù khi ñaëc tính, chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï bò thieáu hoaëc giaûm suùt. Ñieàu naøy aùp duïng nhieàu hôn cho chi phí loãi do beân ngoaøi phaùt hieän vì nhöõng loãi naøy chæ ñöôïc phaùt hieän khi khaùch haøng cuûa doanh nghieäp coù hoài aâm. Moät ñieàu raát quan troïng laø doanh nghieäp phaûi tìm ra loãi vaø kieåm soaùt ñöôïc loãi trong noäi boä doanh nghieäp cho duø nguyeân nhaân gaây ra noù laø gì vaø noù coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán beân ngoaøi hay khoâng. Caøng phaùt hieän ñöôïc sôùm bao nhieâu thì thieät haïi do loãi gaây ra caøng ñöôïc haïn cheá. Moät maët coù bieän phaùp kòp thôøi ñeå söõa chöõa, maët khaùc quaù trình gia taêng giaù trò vaãn ñang ôû nhöõng giai ñoaïn ñaàu khi chaát löôïng keùm xaûy ra. Vieäc tieâu hao caùc nguoàn löïc trong nhaø maùy cuõng ít hôn ôû caùc giai ñoaïn ñaàu cuûa quaù trình. 52 Vieäc giaûm hao phí trong heä thoáng cuõng nhö trong saûn xuaát ñeå saûn phaåm saûn xuaát ra ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc saûn phaåm cuûa ñoái thuû, ñoàng thôøi kieåm soaùt chaët cheõ chaát löôïng cuûa toaøn boä heä thoáng cuõng nhö chaát löôïng cuûa saûn phaåm nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh so vôùi ñoái thuû. 3.2.2.3. Giaûi phaùp ñaåy maïnh coâng taùc thieát keá taïo maãu Giaûi phaùp naøy nhaèm taêng cöôøng coâng taùc thieát keá taïo maãu ñeå laøm giaûm hao phí trong quaù trình saûn xuaát, vieäc taïo maãu toát seõ laøm tieát kieäm ñöôïc nguyeân lieäu chính söû duïng laø giaáy vaø laøm giaûm bôùt caùc coâng ñoaïn trong saûn xuaát. Ngoaøi ra, vieäc thieát keá taïo maãu mieãn phí cho khaùch haøng cuõng laø moät lôïi theá do haàu heát caùc khaùch haøng thöôøng xuyeân tính toaùn ñeán chi phí cho bao bì neân neáu giaûm ñöôïc chi phí thieát keá thì seõ taïo ra caûm giaùc ñöôïc phuïc vuï toát nhaát neân seõ ngaøy caøng tin töôûng vaø uûng hoä . Ñeå thöïc hieän giaûi phaùp naøy, caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc trong phaïm vi nghieân cöùu caàn phaûi: - Toå chöùc moät boä phaän thieát keá taïo maãu rieâng bieät nhaèm phuïc vuï khaùch haøng vaø phuïc vuï cho saûn xuaát - Taêng cöôøng ñoäi nguõ nhaân vieân thieát keá coù tính chuyeân nghieäp cao nhaèm höôùng daãn, coá vaán khaùch haøng trong vieäc taïo daùng saûn phaåm môùi cuõng nhö vieäc thieát keá caùc loaïi maãu maõ trong thôøi gian ngaén nhaát. - Ñaàu tö heä thoáng maùy moùc nhaèm phuïc vuï cho coâng taùc thieát keá moät caùch ñoàng boä vaø chuyeân nghieäp. - Thöôøng xuyeân toå chöùc nhöõng cuoäc thi saùng taïo maãu maõ môùi nhaèm khuyeán khích söï saùng taïo vaø taän duïng heát khaû naêng cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân thieát keá. Caùc loaïi maãu maõ môùi caàn ñöôïc ñaêng kyù ñoäc quyeàn kieåu daùng coâng nghieäp vôùi Cuïc Sôû Höõu nhaèm taïo lôïi theá caïnh tranh rieâng cho doanh nghieäp mình. 3.2.3. Nhoùm giaûi phaùp veà ñaàu tö maùy moùc thieát bò vaø taïo voán Töøng böôùc ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä ñeå söû duïng coù hieäu quaû caùc yeáu toá ñaàu vaøo, taêng chaát löôïng saûn phaåm, giaûm chi phí, ñöa coâng ngheä cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc saûn xuaát bao bì carton in offset trong phaïm vi nghieân cöùu leân ngang taàm khu vöïc. Ñeå thöïc hieän giaûi phaùp naøy caùc doanh nghieäp caàn phaûi: 53 * Veà voán: - Thöïc hieän coâng taùc coå phaàn hoùa doanh nghieäp nhaèm thu huùt löôïng voán nhaøn roãi trong xaõ hoäi vaø taêng cöôøng vieäc ñaàu tö. Ñaây laø moät bieän phaùp laâu daøi ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. - Thieát laäp boä phaän phaân tích taøi chính hoaëc thueâ caùc chuyeân gia tö vaán veà taøi chính ñeå tham möu cho laõnh ñaïo caùc doanh nghieäp veà vieäc ñaàu tö vaø söû duïng hieäu quaû nguoàn voán, ñoàng thôøi thieát laäp nhöõng döï aùn ñaàu tö nhaèm naâng cao tính hieäu quaû trong vieäc söû duïng nguoàn voán. * Veà maùy moùc thieát bò: - Ñaàu tö caûi tieán maùy moùc thieát bò hieän coù, ñaëc bieät laø caùc thieát bò cho coâng ñoaïn sau khi in ñeå coù theå ñaùp öùng kòp thôøi cho khaùch haøng vôùi nhöõng ñôn haøng coù soá löôïng lôùn vaø thôøi gian giao haøng ngaén. - Ñaàu tö theâm maùy moùc thieát bò nhaèm ña daïng hoùa saûn phaåm vaø phuïc vuï cho nhu caàu ñoàng boä cuûa khaùch haøng, ñoàng thôøi coù theå chuû ñoäng hoaøn toaøn trong saûn xuaát vaø giaûm hao phí trong quaù trình hoaït ñoäng. Vieäc ñaàu tö, caûi tieán, naâng caáp thieát bò coâng ngheä khoâng sôï laøm dö thöøa coâng suaát vì coù nhöõng ñôn haøng cuøng chuûng loaïi nhöng nhieàu quy caùch neân khi thöïc hieän seõ maát raát nhieàu thôøi gian, laøm aûnh höôûng ñeán caùc ñôn haøng coù soá löôïng lôùn, ít quy caùch hoaëc coù nhöõng saûn phaåm in aán nhieàu maøu, neáu thieát bò khoâng hieän ñaïi seõ phaûi qua 2 laàn in laøm taêng hao phí nguyeân vaät lieäu, naêng löôïng vaø lao ñoäng. - Chuû ñoäng trong vieäc di dôøi nhaø xöôûng ra caùc khu coâng nghieäp hoaëc caùc vuøng ngoaïi oâ cuûa thaønh phoá ñeå coù theå môû roäng vieäc saûn xuaát vaø ñaàu tö, ñaëc bieät laø heä thoáng kho baõi phaûi roäng ñeå coù theå toàn kho giaáy ñöôïc deã daøng nhaèm naâng cao tính caïnh tranh. Giaûi phaùp naøy giuùp cho caùc doanh nghieäp giaûm chi phí ñaàu vaøo bao goàm chi phí nguyeân vaät lieäu, chi phí naêng löôïng vaø chi phí lao ñoäng do maùy moùc thieát bò ñoàng boä vaø ñaày ñuû caùc tính naêng söû duïng. Vieäc taêng cöôøng ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä naèm trong chieán löôïc taïo raøo caûn, ngaên caûn ñoái thuû caïnh tranh môùi muoán vaøo ngaønh. 54 3.2.4. Nhoùm giaûi phaùp veà toå chöùc quaûn lyù vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc 3.2.4.1. Giaûi phaùp veà toå chöùc quaûn lyù trong doanh nghieäp Trong nhöõng naêm qua, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc trong phaïm vi nghieân cöùu mang laïi hieäu quaû toát, nhöng veà cô cheá quaûn lyù vaãn coøn nhieàu maët phaûi ñoåi môùi. Do ñoù, trong thôøi gian tôùi caùc doanh nghieäp naøy caàn phaûi caûi toå laïi boä maùy quaûn lyù cuûa mình theo höôùng goïn, hôïp lyù, cuï theå nhö sau: - Neân saùt nhaäp laïi boä phaän mua vaø boä phaän vaät tö thaønh boä phaän quaûn lyù vaät tö. Chöùc naêng cuûa boä phaän naøy neân nhö sau: mua, giaùm saùt vieäc giao vaø nhaäp caùc yeáu toá ñaàu vaøo; tìm hieåu nhaø cung caáp môùi vaø tieán haønh tuyeån choïn hoï; quaûn lyù saép xeáp vaø baûo quaûn vaät tö; thöïc hieän hieäu quaû nguyeân taéc: “nhaäp tröôùc xuaát tröôùc” ñoái vôùi taát caû caùc loaïi vaät tö; keát hôïp vôùi boä phaän tieáp thò vaø boä phaän saûn xuaát ñeå caân ñoái löôïng nguyeân lieäu toàn kho... Nhôø goäp hai boä phaän naøy giuùp cho doanh nghieäp naém vöõng löôïng xuaát nhaäp, toàn kho haèng ngaøy vaø nhôø söï saùt nhaäp naøy giaûm ñöôïc bieân cheá, theo doõi soå saùch kòp thôøi caû veà maët giaù trò laãn maët hieän vaät. - Boä phaän keá toaùn taøi chính phaûi chòu traùch nhieäm tính toaùn ñöôïc chi phí saûn xuaát cuûa töøng loaïi saûn phaåm vaø keát hôïp vôùi phoøng baùn haøng ñeå xaây döïng giaù baùn bao bì. Vì vaäy phoøng keá toaùn taøi chaùnh ngoaøi boä phaän veà quaûn lyù taøi saûn, quaûn lyù löông, thì ñoøi hoûi phaûi coù boä phaän keá toaùn toång hôïp maø nhieäm vuï chính cuûa boä phaän naøy laø toå chöùc haïch toaùn chi phí saûn xuaát töùc giaù thaønh saûn phaåm. - Neân xaây döïng boä tieáp thò vaø boä phaän baùn haøng thaønh hai boä phaän rieâng bieät. ƒ Nhieäm vuï cuûa boä phaän baùn haøng: duy trì khaùch haøng hieän coù, tích cöïc vieáng thaêm khaùch haøng tieàm naêng, taïo moái quan heä toát vôùi khaùch haøng, theo doõi saûn xuaát töø khaâu thieát laäp leänh saûn xuaát cho ñeán khi giao haøng, theo doõi doanh soá cuûa töøng khaùch haøng, döï ñoaùn xu höôùng bieán ñoäng veà doanh soá, xaùc ñònh möùc hoa hoàng cho khaùch haøng, keát hôïp vôùi caùc 55 boä phaän khaùc trong doanh nghieäp nhaèm phuïc vuï khaùch haøng toát hôn, xaùc ñònh ñieàu khoaûn thanh toaùn cho töøng khaùch haøng. ƒ Rieâng boä phaän tieáp thò: neân hình thaønh boä phaän nghieân cöùu thò tröôøng ñeå xaùc ñònh thò tröôøng truyeàn thoáng vaø thò tröôøng muïc tieâu trong töông lai. Ngoaøi ra, boä phaän naøy caàn phaûi: xaây döïng muïc tieâu doanh soá cho doanh nghieäp; theo doõi vaø ño löôøng söï thoûa maõn khaùch haøng; thöôøng xuyeân toå chöùc caùc hoäi thaûo, hoäi nghò vôùi khaùch haøng nhaèm xaây döïng nhöõng chieán löôïc baùn haøng cuõng nhö phuïc vuï khaùch haøng ñöôïc toát nhaát; ñaùnh giaù khaùch haøng nhaèm xaùc ñònh quy moâ cuõng nhö chieán löôïc tieáp caän hôïp lyù ñeå coù theå ñaït ñöôïc khaùch haøng; theo doõi vaø döï baùo nhu caàu löôïng nguyeân lieäu giaáy caàn söû duïng... Sau khi xaây döïng ñöôïc cô cheá quaûn lyù, moät vaán ñeà tieáp theo trong ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù laø xaây döïng moái lieân heä trong quaûn lyù giöõa caùc phoøng ban vôùi nhau. Moái lieân heä giöõa caùc phoøng ban neân ñöôïc toå chöùc nhö sau: - Moái lieân heä giöõa boä phaän baùn haøng vaø boä phaän saûn xuaát: ƒ Boä phaän saûn xuaát phaûi cam keát saûn xuaát ñuùng nhu caàu cuûa khaùch haøng veà soá löôïng, thôøi gian giao haøng vaø chaát löôïng. ƒ Boä phaän saûn xuaát phaûi cam keát chuaån bò nguoàn nhaân löïc ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng ñôn haøng gaáp cho khaùch haøng. ƒ Boä phaän saûn xuaát cam keát phoå bieán cho caùc nhaân vieân trong phoøng bieát ñöôïc nhöõng nhu caàu mong ñôïi cuûa taát caû khaùch haøng. - Moái lieân heä giöõa boä phaän baùn haøng vaø boä phaän quaûn lyù vaät tö: boä phaän quaûn lyù vaät tö cam keát ñaùp öùng nhu caàu nguyeân vaät lieäu veà soá löôïng, thôøi gian cuõng nhö chaát löôïng - Moái lieân heä giöõa boä phaän baùn haøng vaø boä phaän QC: boä phaän QC cam keát nhöõng saûn phaåm giao cho khaùch haøng phaûi ñaùp öùng veà ñoøi hoûi chaát löôïng cuûa khaùch haøng vaø cam keát khoâng giao nhöõng saûn phaåm khoâng phuø hôïp cho khaùch haøng 56 - Moái lieân heä giöõa boä phaän baùn haøng vaø boä phaän keá toaùn: boä phaän keá toaùn cam keát thöïc hieän caùc chöùng töø hoùa ñôn hôïp leä, nhanh choùng chính xaùc, ñoàng thôøi phaûi thöôøng xuyeân cung caáp caùc vaán ñeà veà nôï quaù haïn cuõng nhö nhöõng khoaûn nôï khoù ñoøi cho boä phaän baùn haøng ñeå cuøng nhau tìm ra bieän phaùp thích hôïp ñeå xöû lyù. Ngoaøi ra, caùc doanh nghieäp neân xaây döïng nhieäm vuï, traùch nhieäm cuûa töøng nhaân vieân trong quan heä quaûn lyù vaø xaùc laäp noäi quy hoaït ñoäng trong doanh nghieäp. Giaûi phaùp naøy giuùp cho boä maùy toå chöùc quaûn lyù goïn nheï hôn, giaûm ñöôïc aùp löïc coâng vieäc cho töøng boä phaän, xaây döïng moái quan heä hoã trôï giöõa caùc boä phaän nhaèm phuïc vuï khaùch haøng ñöôïc toát hôn. 3.2.4.2. Giaûi phaùp veà ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc Naâng cao trình ñoä tay ngheà nhaèm taïo ra moät ñoäi nguõ coâng nhaân naêng ñoäng, saùng taïo trong caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc saûn xuaát bao bì carton in offset trong phaïm vi nghieân cöùu laø moät vieäc laøm heát söùc caàn thieát trong giai ñoïan hieän nay. Giaûi phaùp naøy nhaèm khaéc phuïc söï yeáu keùm trong coâng taùc thu huùt nhaân taøi maø haàu heát caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc thöôøng maéc phaûi. Ñoàng thôøi giaûi phaùp naøy coøn giuùp cho löïc löôïng lao ñoäng taïi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc coù cô hoäi theå hieän mình vaø kích thích söï saùng taïo trong quaù trình laøm vieäc. Ñeå thöïc hieän giaûi phaùp naøy caàn phaûi: - Ñaøo taïo taïi choå (vöøa hoïc vöøa laøm): coâng nhaân môùi ñöôïc tuyeån duïng phaûi qua moät khoùa huaán luyeän ngaén haïn veà vieäc saûn xuaát bao bì carton in offset, hieåu ñöôïc coâng duïng, tính naêng kyõ thuaät cuûa saûn phaåm moät caùch toång quaùt, höôùng ñi cuõng nhö trieát lyù kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Ñoàng thôøi hoaït ñoäng naøy cuõng bao goàm caû giaùo duïc kyû luaät vaø noäi quy cuûa doanh nghieäp. Huaán luyeän coâng nhaân vaän haønh maùy moùc thieát bò döôùi söï keøm caëp cuûa caùc caùn boä kyõ thuaät coù kinh nghieäm. - Ñoái vôùi nhöõng coâng vieäc caàn phaûi ñaøo taïo beân ngoaøi nhö thieát keá myõ thuaät, kyõ thuaät in aán,… phaûi göûi ñi ñaøo taïo taïi caùc tröôøng lôùp chuyeân moân hoaëc lieân keát vôùi caùc tröôøng daïy ngheà ñeå ñaøo taïo hoaëc thænh giaûng caùc giaûng vieân ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc, tröôøng daïy ngheà trong nöôùc haëc göûi ñi nöôùc ngoaøi hoïc taäp. 57 - Caùc doanh nghieäp caàn thieát laäp cô cheá saùt haïch trình ñoä tay ngheà cuûa coâng nhaân. Cô cheá saùt haïch naøy raát quan troïng ñoái vôùi vieäc hình thaønh vaø naâng cao tay ngheà. Kyõ naêng coâng nhaân saûn xuaát bao bì carton ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua vieäc toå chöùc thi tay ngheà, xeáp baäc thôï ôû töøng coâng ñoaïn: in aán, boài, beá, daùn… - Caùc doanh nghieäp caàn quan taâm chaêm soùc ngöôøi lao ñoäng caû veà tinh thaàn laãn vaät chaát theo ñuùng Luaät lao ñoäng, caàn xaây döïng chính saùch ñaõi ngoä nhaèm thu huùt vaø giöõ ñöôïc coâng nhaân laønh ngheà, ñaëc bieät laø coâng nhaân kyõ thuaät coù kinh nghieäm nhö traû löông thoûa ñaùng, phuï caáp traùch nhieäm, boá trí giao vieäc phuø hôïp vôùi khaû naêng, taïo ñieàu kieän hoïc taäp, nghieân cöùu keå caû tham quan nöôùc ngoaøi. Caùc chính saùch ñaõi ngoä, quan taâm ñeán ngöôøi lao ñoäng khoâng chæ baèng vaät chaát maø caû söï ñoäng vieân veà maët tinh thaàn, taïo söï gaén boù giöõa hoï vôùi doanh nghieäp laø raát caàn thieát cho caùc doanh nghieäp. Giaûi phaùp naøy laøm cho doanh nghieäp ít toán keùm qua vieäc ñaøo taïo taïi choå, coâng nhaân ñöôïc hoïc hoûi ngay trong quaù trình laøm vieäc. Hoaït ñoäng ñaøo taïo taïi choå coù tính linh hoaït cao, cho pheùp ñieàu chænh ñeå ñaùp öùng nhu caàu naêng löïc cuûa caù nhaân, ñoàng thôøi taäp trung söï chuù yù tröïc tieáp vaøo vieäc phaùt trieån caùc tri thöùc vaø kyõ naêng caàn thieát trong coâng vieäc thöôøng nhaät cuûa ñoái töôïng ñaøo taïo. Ngoaøi ra, doanh nghieäp coù theå ñaùnh giaù ñöôïc kyõ naêng coâng nhaân thoâng qua cô cheá saùt haïch trình ñoä tay ngheà cuûa moãi coâng nhaân ñöôïc coâng nhaän moät caùch coâng khai vaø chính thöùc, cho pheùp phaùt hieän coâng nhaân tay ngheà yeáu ñeå laäp keá hoaïch ñaøo taïo, maët khaùc ñeà baït coâng nhaân leân nhöõng vò trí ñuùng vôùi trình ñoä vaø noã löïc cuûa hoï. 3.3. MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ 3.3.1. Ñoái vôùi nhaø nöôùc - Quan taâm hôn nöõa tôùi ñaàu tö trong nöôùc, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, phaûi thöïc hieän caùc chính saùch öu ñaõi nhö ñaõ thöïc hieän ñoái vôùi caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Trong ñoù nhaø nöôùc caàn öu ñaõi veà thueá ñoái vôùi caùc saûn phaåm bao bì carton phuïc vuï xuaát khaåu – saûn phaåm goùp phaàn laøm taêng söùc caïnh tranh cho caùc ngaønh coâng nghieäp cuûa Vieät Nam. 58 - Nhaø nöôùc caàn ñaåy maïnh vieäc khuyeán khích caùc doanh nghieäp ngaønh giaáy caûi tieán chaát löôïng maùy moùc thieát bò ñeå naâng cao naêng suaát, ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä ñeå cho ra ñôøi nhieàu saûn phaåm giaáy carton coù chaát löôïng ñaït tieâu chuaån quoác teá. - Caûi caùch thuû tuïc haønh chính, söûa ñoåi theâm moät soá luaät thueá vaø luaät ñaàu tö nhaèm taïo thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö, khuyeán khích ngöôøi daân boû voán laøm aên. - Hoã trôï coâng taùc nghieân cöùu vaø phaùt trieån kyõ thuaät bao bì baèng caùc nguoàn taøi trôï quoác teá. Neân thoâng qua caùc toå chöùc phi thöông maïi cuûa chính phuû (caùc vieän, caùc cô quan nghieân cöùu, caùc hieäp hoäi…) ñeå baûo ñaûm tính khaùch quan, nhanh choùng trong vieäc nghieân cöùu, trao ñoåi thoâng tin vaø chuyeån giao caùc tieán boä kyõ thuaät coâng ngheä. - Nhaø nöôùc caàn ñaåy maïnh vieäc xuùc tieán thaønh laäp Hieäp Hoäi bao bì carton nhaèm quaûn lyù chaët cheõ hôn caùc doanh nghieäp trong ngaønh naøy, goùp phaàn naâng cao tinh thaàn hôïp taùc hoã trôï vaø trao ñoåi thoâng tin giöõa caùc doanh nghieäp. - Quan taâm ñeán coâng taùc daïy ngheà, ñaøo taïo kyõ thuaät chuyeân ngaønh bao bì carton baèng caùch toå chöùc ngaønh ñaøo taïo rieâng trong caùc trung taâm daïy ngheà, ñieàu maø haàu heát caùc nöôùc coâng nghieäp treân theá giôùi ñaõ laøm. 3.3.2. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc: - Taäp trung hôn nöõa trong vieäc khai thaùc khaùch haøng tieàm naêng, maët khaùc duy trì khaùch haøng hieän coù baèng vieäc cung caáp cho khaùch haøng saûn phaåm bao bì chaát löôïng cao, giaù thaønh caïnh tranh, dòch vuï toát nhaát. - Thöôøng xuyeân ño löôøng söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng nhaèm thoûa maõn hôn nöõa moïi nhu caàu cuûa khaùch haøng, goùp phaàn giöõ moái quan heä chaët cheõ vaø beàn vöõng vôùi khaùch haøng. - Caàn xaây döïng moät chieán löôïc caïnh tranh cho saûn phaåm cuûa mình baèng caùc bieän phaùp marketing, ñaëc bieät laø caàn toå chöùc moät ñoäi nguõ nhaân vieân tieáp thò maïnh veà soá löôïng laãn chuyeân moân. - Quan taâm nhieàu hôn nöõa ñeán coâng taùc nghieân cöùu vaø phaùt trieån, taäp trung vaøo vieäc thaønh laäp boä phaän taïo maãu thieát keá rieâng vaø coù chuyeân moân cao, thieát laäp heä thoáng thoâng tin quaûn lyù baèng heä thoáng maùy tính noái maïng. 59 - Thöôøng xuyeân xem xeùt vaø ñaùnh giaù caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa ngaønh. Ñaëc bieät laø söï thay ñoåi caùc maët maïnh, maët yeáu treân moïi lónh vöïc. Ñoàng thôøi thöôøng xuyeân nghieân cöùu caùc ñoái thuû caïnh tranh nhaèm bieát ñöôïc vò theá hieän taïi cuûa doanh nghieäp mình töø ñoù ñeà ra caùc chieán löôïc ñuùng ñaén. - Sôùm thöïc hieän coâng taùc coå phaàn hoùa nhaèm thu huùt caùc nguoàn voán nhaøn roãi, töø ñoù ñaàu tö taêng tröôûng maïnh meõ nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh. - Saún saøng thöïc hieän caùc haønh ñoäng coù ñieàu chænh. Ñaây laø caùc hoaït ñoäng caàn thieát trong quaù trình thöïc hieän chieán löôïc vì caùc doanh nghieäp hieän nay thöôøng xuyeân phaûi ñöông ñaàu vôùi moät moâi tröôøng nhieàu bieán ñoäng laøm cho caùc cô hoäi vaø nguy cô coù theå thay ñoåi; hoaëc trieån khai thöïc hieän coù nhöõng phaùt sinh maø caùc nhaø quaûn trò khoâng theå löôïng ñoaùn heát ñöôïc. 60 KEÁT LUAÄN Trong moâi tröôøng caïnh tranh gay gaét nhö hieän nay, vaán ñeà cô baûn cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc saûn xuaát bao bì carton in offset taïi TP.HCM laø phaûi coù moät höôùng ñi ñuùng ñaén, taän duïng ñöôïc caùc thuaän lôïi vaø cô hoäi, caân nhaéc caùc thaùch thöùc vaø haïn cheá caùc ñieåm yeáu ñeå ngaøy caøng naâng cao chaát löôïng, naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû laø ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, neáu muoán saûn phaåm cuûa mình coù söùc caïnh tranh thì phaûi töøng böôùc ñoåi môùi coâng ngheä, naâng cao chaát löôïng, taêng naêng suaát lao ñoäng, haï giaù thaønh saûn phaåm. Caùc giaûi phaùp ñöôïc ñeà nghò laø nhöõng giaûi phaùp ñi töø söï phaân tích moâi tröôøng ñöôïc ñuùc keát töø kieán thöùc tieáp thu ôû nhaø tröôøng vaø kinh nghieäm thöïc tieãn tích luyõ qua nhieàu naêm. Neáu ñöôïc vaän duïng moät caùch phuø hôïp, caùc giaûi phaùp treân seõ coù moät yù nghóa to lôùn goùp phaàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, giuùp taêng khaû naêng caïnh tranh, ñaûm baûo cho caùc doanh nghieäp phaùt trieån beàn vöõng vaø laâu daøi. Qua quaù trình nghieân cöùu, thöïc hieän luaän vaên naøy, taùc giaû ñaõ hoïc hoûi ñöôïc raát nhieàu ñieàu boå ích treân phöông dieän lyù luaän cuõng nhö thöïc tieãn veà vieäc ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Nhöõng kieán thöùc quyù baùu aáy cuøng vôùi nhöõng kieán thöùc ñöôïc trang bò trong chöông trình hoïc seõ laø haønh trang giuùp taùc giaû vöõng tin treân con ñöôøng chinh phuïc tri thöùc vaø vaän duïng vaøo thöïc tieãn. Cuoái cuøng, toâi xin ñöôïc chaân thaønh caùm ôn caùc thaày coâ giaùo, ñaëc bieät laø Tieán Só HOÀ TIEÁN DUÕNG, gia ñình, baïn beø vaø ñoàng nghieäp, nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp toâi raát nhieàu trong quaù trình thöïc hieän luaän vaên vaø raát mong nhaän ñöôïc söï thoâng caûm, chæ baûo cuûa moïi ngöôøi cho nhöõng haïn cheá thieáu soùt khoâng theå traùnh khoûi trong luaän vaên naøy. 61 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Buøi Nguyeân Huøng, Quaûn lyù chaát löôïng toaøn dieän, NXB Treû, 1997 2. Leâ Ñaêng Doanh, Nguyeãn Thò Kim Dung, Naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø baûo hoä saûn xuaát trong nöôùc, NXB Lao Ñoäng, 1998 3. Nguyeãn Höõu Lam, Ñinh Thaùi Hoaøng, Phaïm Xuaân Lan, Quaûn trò chieán löôïc phaùt trieån vò theá caïnh tranh, NXB Giaùo Duïc, 1998 4. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Phaïm Vaên Nam, Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, NXB Thoáng Keâ, 1998 5. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm, Thò tröôøng, chieán löôïc, cô caáu: caïnh tranh veà giaù trò gia taêng, ñònh vò vaø phaùt trieån doanh nghieäp, NXB TP.HCM, 2003 6. Vuõ Coâng Tuaán, Khu vöïc kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi – Bieåu töôïng sinh ñoäng vieäc söû duïng hình thöùc tö baûn Nhaø Nöôùc trong thôøi kyø ñoåi môùi ôû Vieät Nam, NXB TP.Hoà Chí Minh. 7. Chong Chee Leong, Ño löôøng söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng, Trung taâm naêng suaát Vieät Nam, 2001 8. Don Taylor, Jeanne Smalling Archer, Ñeå caïnh tranh vôùi nhöõng ngöôøi khoång loà, Nguyeãn Tieán Duõng vaø nhoùm bieân dòch, NXB Thoáng Keâ, 2003 9. Garry D. Smith, Danny R. Arnold, Bobby G. Bizzell, Chieán löôïc vaø saùch löôïc kinh doanh, Buøi Vaên Ñoâng dòch, NXB TP.Hoà Chí Minh, 2000 10. Michael E. Porter, Chieán löôïc caïnh tranh, Phan Thuûy Chi vaø nhoùm bieân dòch, NXB Khoa Hoïc Kyõ Thuaät Haø Noäi, 1996 11. Moät soá thoâng tin thöïc teá töø caùc doanh nghieäp saûn xuaát bao bì carton in offset nhö Visingpack, Liksin, Primexco… 12. Taïp chí vaø baùo caùc loaïi: 62 - Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn, soá 01/2002, soá 14,15,16/2003 - Nghieân cöùu Kinh teá, soá 263/2000 - Taïp chí Coâng nghieäp giaáy, soá 1, 2, 3/2003; 1,2,3,4,5,6,7,8/2004 - Taïp chí bao bì Vieät Nam, soá 1/2002, soá 2,3/2003, soá 1/2004 13. Moät soá Website treân maïng Internet PHUÏ LUÏC 1: SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT BAO BÌ CARTON IN OFFSET 4 1 2 765 3 Giaáy In aán Traùng Carton dôïn soùng Carton phaúng Beá Daùn 8 Ñoùng goùi Giao haøng Boài 63 Toàn kho Hoaït ñoäng 1. Giaáy ôû daïng cuoän sau ñoù caét thaønh tôø 2. In baèng maùy in offset 3. Traùng phuû (UV hoaëc OPP) 4. Boài vôùi taám carton dôïn soùng 5. Beá taïo hình 6 Daùn hoaëc ñoùng ghim thaønh hoäp PHUÏ LUÏC 2: CAÙC LOAÏI BAO BÌ CARTON BAO BÌ CARTON IN FLEXO (BAO BÌ VAÄN CHUYEÅN) PHUÏ LUÏC 3: CAÙC CAÙ NHAÂN AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN QUYEÁT ÑÒNH MUA HAØNG CUÛA KHAÙCH HAØNG VAØ CHIEÁN LÖÔÏC TIEÁP CAÄN Caù nhaân aûnh höôûng Taùc ñoäng ñeán quyeát ñònh mua Chieán löôïc tieáp caän Nhaân vieân phoøng mua haøng Nhaän caùc yeâu caàu cuûa saûn xuaát veà nhu caàu bao bì Thöôøng xuyeân tieáp caän, gaëp gôõ, taïo moái quan heä gaàn guõi, thoâng baùo cho hoï nhöõng thoâng tin veà ñaëc tính cuûa bao bì nhö: nguyeân vaät lieäu giaáy söû duïng, soá maøu,… vaø giaù caû. Töø moái quan heä naøy, nhôø hoï giuùp ñôõ ñeå tieáp caän caùc caù nhaân aûnh höôûng khaùc. Quaûn ñoác phaân xöôûng Quan taâm ñeán vieäc vaän haønh maùy ñoùng goùi bao bì Cung caáp caùc thoâng tin chi tieát veà ñaëc tính kyõ thuaät cuûa bao bì giaáy, qui caùch,… 65 Caù nhaân aûnh höôûng Taùc ñoäng ñeán quyeát ñònh mua Chieán löôïc tieáp caän bao bì ñoùng goùi Marketing Quan taâm ñeán maãu maõ, kieåu daùng, maøu saéc cuûa bao bì Thoâng baùo cho hoï nhöõng ñaëc tính cuûa saûn phaåm môùi nhö soá maøu, ñoä in aán, traùng phuû Keá toaùn tröôûng Ñieàu khoaûn thanh toaùn Taïo moái quan heä toát ñeå hoï thanh toaùn nôï ñuùng heïn, vaø thôøi haïn thanh toaùn ngaén. QA, QC Chaát löôïng bao bì Taïo moái quan heä toát, thöôøng xuyeân gaëp gôõ ñeå thoâng baùo veà nhöõng giôùi haïn cho pheùp cuûa maùy moùc thieát bò Kho Xaùc ñònh haøng toàn kho Taïo moái quan heä toát ñeå deã daøng trong vieäc giao nhaän haøng hoùa Thöôøng xuyeân gaëp gôõ ñeå trình baøy khaû naêng cuûa doanh nghieäp trong vieäc phuïc vuï khaùch haøng Giaùm ñoác nhaø maùy Laø nhöõng caù nhaân aûnh höôûng lôùn ñeán chi phí cuûa nhaø maùy, ñaëc bieät laø chi phí veà bao bì Toång Giaùm ñoác Quan taâm tìm kieám nhöõng caûi tieán veà bao bì, quan taâm ñeán nhöõng thay ñoåi chieán löôïc trong töông lai coù aûnh höôûng ñeán bao bì giaáy Cung caáp thoâng tin môùi veà tình hình ñaàu tö, ñoåi môùi maùy moùc thieát bò coâng ngheä, ñöa caùc chuyeân gia tôùi giôùi thieäu veà khaû naêng coâng ngheä cuûa mình. 66 PHUÏ LUÏC 4: MINH HOÏA PHIEÁU THAÊM DOØ SÖÏ THOAÛ MAÕN CUÛA KHAÙCH HAØNG Tröôùc tieân, xin caûm ôn söï hôïp taùc cuûa Quí coâng ty trong thôøi gian qua. Nhaèm phuïc vuï khaùch haøng ngaøy caøng ñöôïc toát hôn, raát mong quyù coâng ty coù theå cung caáp cho chuùng toâi nhöõng yù kieán ñaùnh giaù ñeå chuùng toâi coù theå caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö chaát löôïng phuïc vuï Quyù coâng ty, cuï theå nhö sau: Ñôn ñaët haøng soá: Soá löôïng: Ñaùnh giaù(1) Chæ tieâu Haøi loøng Chöa haøi loøng Noäi dung chöa haøi loøng Chaát löôïng Giaù caû Thôøi haïn giao haøng Dòch vuï Toång coäng (1) Ñaùnh daáu √ vaøo nhöõng oâ phuø hôïp Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác hoaëc Tröôûng phoøng mua haøng 67 PHUÏ LUÏC 5: MINH HOÏA BAÛNG TOÅNG HÔÏP ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ THOÛA MAÕN CUÛA KHAÙCH HAØNG Thaùng naêm Chaát Löôïng Giaù Caû Thôøi haïn giao haøng Dòch vuï Stt Khaùch haøng Toång Ñôn Haøng Haøi loøng Chöa haøi loøng Haøi loøng Chöa haøi loøng Haøi loøng Chöa haøi loøng Haøi loøng Chöa haøi loøng To ång Tyû leä PHUÏ LUÏC 6: HOÀ SÔ KHAÙCH HAØNG TIEÀM NAÊNG 1. Thoâng tin chung: - Teân Coâng ty - Ngaønh hoaït ñoäng - Caùc caù nhaân aûnh höôûng ñeán vieäc mua haøng ¾ Phoøng mua haøng Chöùc vuï ¾ Phoøng Saûn xuaát Chöùc vuï ¾ Phoøng QC, QA Chöùc vuï 68 ¾ Thuû kho Chöùc vuï ¾ Phoøng keá toaùn Chöùc vuï 2. Nhöõng vaán ñeà khaùch haøng quan taâm nhaát (ñaùnh daáu soá thöù töï öu tieân 1,2,3,…) ‰ Chaát löôïng ‰ Giaù caû ‰ Thôøi gian giao haøng ‰ Hoa hoàng ‰ Khaùc 3. Nhaø cung caáp hieän taïi * Ñieåm maïnh * Ñieåm maïnh * Ñieåm maïnh * Ñieåm yeáu * Ñieåm yeáu * Ñieåm yeáu 69 PHUÏ LUÏC 7: CAÙC CHI PHÍ LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG Chi phí phoøng ngöøa Chi phí kieåm tra Chi phí sai hoûng Lieân quan ñeán heä thoáng Lieân quan ñeán saûn phaåm Kieåm tra trong quaù trình Giaùm ñònh ñaëc bieät Noäi boä Beân ngoaøi Phöông phaùp tieáp caän chi phí lieân quan ñeán chaát löôïng Chi phí cho phuø hôïp Chi phí do khoâng phuø hôïp Chi phí caàn thieát lieân quan ñeán chaát löôïng Chi phí lieân quan ñeán chaát löôïng maø coù theå traùnh ñöôïc Phöông phaùp tieáp caän chi phí lieân quan ñeán quaù trình 70 PHUÏ LUÏC 7 (tt): CHI PHÍ PHOØNG NGÖØA LIEÂN QUAN ÑEÁN SAÛN PHAÅM 71 CHI PHÍ PHOØNG NGÖØA LIEÂN QUAN ÑEÁN SAÛN PHAÅM Xem xeùt baûn thieát keá v..v Kieåm tra naêng löïc quaù trình Khaùi nieâm veà söï phaùt trieån Döõ lieäu thieát keá, trình ñoä kyõ thuaät Xem xeùt / pheâ duyeät thuû tuïc Löu ñoà saûn xuaát / kieåm tra Maùy moùc, thieát bò, thieát bò kieåm tra Thöïc hieän quaù trình Laäp keá hoaïch tröôùc khi baét ñaàu saûn xuaát Phaân tích yeâu caàu, tieâu chuaån chaáp nhaän Chuaån bò qui caùch saûn phaåm/ quaù trình, taøi lieäu PHAÅM Leân keá hoaïch cho quaù trình dòch vuï Tính toaùn, phaân tích (ñoä tin caäy, ruûi ro, khaû naêng..) Tieâu chuaån tay ngheà Thieát keá laïi do maãu sai Thöû nghieäm dòch vuï trong thò tröôøng Laäp keá hoaïch kieåm tra Thuû tuïc kieåm tra Vieát chöông trình thöû nghieäm Laäp keá hoaïch vaø chuaån bò caùc kyõ thuaät kieåm tra Ñaùnh giaù saûn phaåm Laäp keá hoaïch quaûn lyù PHUÏ LUÏC 7 (tt): CHI PHÍ PHOØNG NGÖØA LIEÂN QUAN ÑEÁN HEÄ THOÁNG 72 CHI PHÍ PHOØNG NGÖØA LIEÂN QUAN ÑEÁN HEÄ THOÁNG Xem xeùt quaûn lyù chaát löôïng Chi phí xuùc tieán chaát löôïng noäi boä vaø beân ngoaøi Pheâ duyeät nhaø cung caáp Caûi tieán chaát löôïng Chöông trình ñaøo taïo Ñaëc bieät Ñaùnh giaù Löïa choïn Ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä Bieän phaùp khuyeán khích Chaát löôïng Ñaøo taïo quaûn lyù chaát löôïngSo saùnh ñoái thu , chuaån ñoái saùnh (benchmarking) Chi phí ñaøo taïo quaûn lyù chaát löôïng ( noäi boä hay beân ngoaøi) Chieán dòch xuùc tieán baùn haøng Chi phí chöùng minh chaát löông cho beân ngoaøi Chöùng chæ beân thöù ba Phieân baûn Soå tay chaát löôïng Cho khaùch haøng Chi phí tö vaán thueâ ngoaøi Baèng chöùng chaát löôïng PHUÏ LUÏC 7 (tt): CHI PHÍ KIEÅM TRA 73 CHI PHÍ KIEÅM TRA Kieåm tra cuoái cuøng Kieåm tra trong quaù trình saûn xuaát Kieåm tra tröôùc khi giao haøng (sx -> kho) Kieåm tra chaát löôïng baùn thaønh phaåm Kieåm tra trong nhaø maùy Bao goàm SPC (P2 thoáng keâ) Kieåm tra tröôùc khi giao haøng (NCC -> KH) Ñaùnh daáu hoaøn thaønh Trong phieáu kieåm tra Ñaùnh daáu coâng vieäc ñaõ laøm trong Phieáu kieåm tra Thöû maãu thieát keá Thöû maãu maãu thieát keá, moâ hình tröôùc khi pheâ duyeät thieát keá cuoái cuøng (möùc tieâu chuaån kyõ thuaät) Kieåm tra ñaàu vaøo Kieåm tra haøng nhaäp vaøo Kieåm tra nguoàn goác nhaäp vaøo Ñaùnh giaù giaù trò söû duïng Ñaùnh giaù chaát löôïng quaù trình (maùy moùc, thieát bò) lieân quan tieâu chuaån kyõ thuaät Ñaùnh giaù saûn phaåm (thieát bò, phuï tuøng) veà tính ñaày ñuû, khaû naêng hoaït ñoäng Baùo caùo chaát löôïng beân ngoaøi (kieåm tra vaø thöû nghieäm KT) Thöû nghieäm chaáp nhaän vaø chöùng nhaän Laáy maãu ngaãu nhieân ñeå Pheâ duyeät noäi boä Giaùm saùt caùc moác ñaùnh daáu trong döï aùn Kieåm tra chaáp nhaän Kieåm tra thaønh phaåm do Khaùch haøng thöïc hieän Taøi lieäu kieåm tra Caàn ñaêng kyù neáu phöùc taïp (döôïc phaåm, v..vv) Thieát bò kieåm tra Chi phí mua Chi phí khaùc Ñaùnh daáu coâng vieäc ñaõ laøm trong Thieát keá noäi boä vaø SX thöû Giaùm saùt caùc moác ñaùnh daáu Baûo trì, söûa chöõa thieát bò KT kích côõ, laøm chuaån (noäi boä, beân ngoaøi0 Quaûn lyù, theo doõi ñònh kyø Phieáu kieåm tra PHUÏ LUÏC 7 (tt): CHI PHÍ SAI HOÛNG NOÄI BOÄ 74 CHI PHÍ SAI HOÛNG NOÄI BOÄ Ñieàu tra vaán ñeà Taùi cheá Xaùc ñònh nguyeân nhaân sai Söûa chöõa caùc Saûn phaåm loãi Xaùc ñònh nguyeân nhaân loãi / ngöôøi gaây ra Huûy boû saûn phaåm Nguyeân vaät lieäu taêng do sai hoûng Loãi khoâng theå taùi cheá Thieát keá laïi Dòch vuï khoâng tính phí ñöôïc Phaùt sinh sau thieát keá laïi Ñònh hình laïi dòch vuï Khoâng phuø hôïp Yeâu caàu chaát löôïng Hoaït ñoäng bò laäp laïi Kieåm tra, thöû nghieäm Laäp laïi Kieåm tra saøng loïc Kieåm nhieàu hôn so vôùi keá hoaïch Thöû nghieäm laäp laïi Kieåm tra laïi Khi taùi cheá Hoaït ñoäng khaéc phuïc Loaïi tröø loãi laäp laïi (maùy, thieát bò, …) Giaûm giaù trò hoaëc thieáu doanh thu Giaûm giaù do khoâng phuø hôïp, chaát löôïng thaáp Chi phí sai hoûng khaùc Bò phaït Giao haøng treã Cheânh leäch soá löôïng Thaát laïc saûn phaåm Ngöøng saûn xuaát do vaán ñeà chaát löôïng Kieåm tra do ñaëc tính “ngöôõng” PHUÏ LUÏC 7 (tt): CHI PHÍ SAI HOÛNG TÖØ BEÂN NGOAØI 75 CHI PHÍ SAI HOÛNG TÖØ BEÂN NGOAØI Thanh toaùn thieän chí Vaän chuyeån ñaëc bieät Traùch nhieäm phaùp lyù ñoái vôùi Saûn phaåm cuûa nhaø saûn xuaát Giao haøng sai Xöû lyù thieät haïi veà taøi saûn, ngöôøi hoaëc maát veà taøi chaùnh Thu hoài saûn phaåm vaø haäu quûa cuûa noù gaây ra Thanh toaùn, haï giaù, thay theá saûn phaåm ngoaøi phaïm vi nhöng chaát löôïng coù theå giaûm Dòch vuï do chaát löôïng bò giaûm Chi phí sau baùn haøng do khieáu naïi chaát löôïng Baûo haønh Chi phí, dòch vuï cho khaùch haøng Cung caáp laïi dòch vuï Haøng traû veà Phaït hôïp ñoàng Giao haøng chaäm 76 PHUÏ LUÏC 7 (tt): CHI PHÍ SAI HOÛNG NOÄI BOÄ CHI PHÍ SAI HOÛNG NOÄI BOÄ Laäp keá hoaïch tröôùc khi baét ñaàu saûn xuaát Xem xeùt baûn thieát keá v..v Kieåm tra naêng löïc quaù trình Phaân tích yeâu caàu, tieâu chuaån chaáp nhaän Chuaån bò qui caùch saûn phaåm/ quaù trình, taøi lieäu PHAÅM Khaùi nieâm veà söï phaùt trieån Döõ lieäu thieát keá, trình ñoä kyõ thuaät Xem xeùt / pheâ duyeät thuû tuïc Löu ñoà saûn xuaát / kieåm tra Maùy moùc, thieát bò, thieát bò kieåm tra Thöïc hieän quaù trình Leân keá hoaïch cho quaù trình dòch vuï Tính toaùn, phaân tích (ñoä tin caäy, ruûi ro, khaû naêng..) Tieâu chuaån tay ngheà Thieát keá laïi do maãu sai Thöû nghieäm dòch vuï trong thò tröôøng Kieåm tra naêng löïc quaù trình Thuû tuïc kieåm tra Vieát chöông trình thöû nghieäm Laäp keá hoaïch vaø chuaån bò caùc kyõ thuaät kieåm tra Ñaùnh giaù saûn phaåm Laäp keá hoaïch quaûn lyù PHUÏ LUÏC 8: QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG TOAØN DIEÄN Theo söï phaùt trieån cuûa chaát löôïng thì heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng toaøn dieän (Total Quality Management – TQM) laø heä thoáng bao truøm nhaát, ñoù laø böôùc phaùt trieån tieáp theo cuûa Quaûn lyù chaát löôïng. TQM coù 3 noäi dung môùi: - Moái quan heä vôùi khaùch haøng vaø toå chöùc - Khaùch haøng beân trong vaø khaùch haøng beân ngoaøi - Nhoùm chaát löôïng TQM laø caùch quaûn lyù cuûa moät toå chöùc höôùng veà chaát löôïng, nhaèm ñaït keát quaû laâu daøi thoâng qua söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng, döïa vaøo söï tham gia cuûa moïi thaønh vieân vaø moïi caáp baäc trong cô caáu cuûa toå chöùc, nhaèm mang laïi lôïi ích cho moïi thaønh vieân cuûa toå chöùc vaø cho xaõ hoäi. TQM coù baûy ñieåm ñaëc tröng: TQM laø moät hoaït ñoäng maø: - Moïi ngöôøi ñeàu tham gia, töø giaùm ñoác cho tôùi ngöôøi nhaân vieân caáp thaáp nhaát - Noù ñöôïc thöïc hieän trong moät ñôn vò beân trong toå chöùc, bao goàm toång vuï (haønh chính), taøi vuï, kyõ thuaät, saûn xuaát,… - Noù ñöôïc thöïc hieän taïi töøng giai ñoaïn cuûa quaù trình saûn xuaát haøng hoùa dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng bao goàm khaûo saùt thò tröôøng, hoaïch ñònh saûn xuaát, thieát keá, saûn xuaát, baùn haøng vaø haäu maõi. - Naâng cao cô caáu quaûn lyù nhö laø ñaûm baûo chaát löôïng, phaùt trieån maët haøng môùi, kieåm soaùt chi phí, quaûn lyù saûn xuaát, quaûn lyù baùn haøng, quaûn lyù an toaøn, phaùt trieån nhaân söï vaø quay voøng troøn PDCA (Plan, Do, Check, Action) - Kieåm soaùt vaø caûi tieán chaát löôïng, chi phí, giao haøng, an toaøn vaø tinh thaàn. - Ñaët naëng taàm quan troïng vaøo caùch tieáp caän kieåm soaùt chaát löôïng vaø caùch nhìn söï vaät. - Tuyeät ñoái caàn phaûi aùp duïng caùc phöông phaùp kieåm soaùt chaát löôïng. (Nguoàn: Taïp chí bao bì Vieät Nam) 77

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offset tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
Luận văn liên quan