Giải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC trang Mở đầu 1 Chương 1: Tổng quan về nghèo và người nghèo trong xã hội 1.1/Những lý do nghiên cứu về nghèo 4 1.2/ Một số quan điểm về người nghèo 5 1.2.1/ Nghèo tuyệt đối 5 1.2.2/ Nghèo tương đối 7 1.2.3/ Cách nhìn nhận của chính người nghèo 8 1.3/ Nguyên nhân của nghèo 9 1.3.1/ Nguyên nhân chung trên thế giới 9 1.3.2/ Nguyên nhân ở Việt Nam 10 1.4/ Thực trạng của nghèo 11 1.4.1/ Nghèo trên thế giới 11 1.4.2/ Nghèo ở Việt Nam 14 1.5/ Các chính sách giảm nghèo 19 1.5.1/ Trách nhiệm của xã hội 19 1.5.2/ Mục tiêu phát triển kinh tế toàn cầu 19 1.5.3/ Quan điểm của Đảng, nhà nước Việt Nam 20 1.6/ Mối quan hệ của nghèo và tín dụng 21 1.6.1/Mối quan hệ của tín dụng và vòng luẩn quẩn của nghèo 21 1.6.2/ kinh nghiệm một số tổ chức nước ngoài 23 Chương 2 : Thực trạng nghèo và người nghèo ở TP Hồ Chí Minh 2.1/ Chuẩn nghèo 27 2.1.1/ Hình thành chuẩn nghèo 27 2.1.2/ Chuẩn nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh 28 2.2/ Tình hình chung 29 2.2.1/ Danh sách hộ nghèo theo tiêu chí mới. 29 2.2.2/ Đặc điểm của hộ nghèo 30 2.2.3/ Nguyên nhân của nghèo 32 2.2.4/ Những khó khăn thách thức 32 2.3/ Xu hướng nghèo 33 2.4/ Thực trạng nguồn vốn nhỏ cho người nghèo 34 2.4.1/ Thực trạng các chính sách của TP Hồ Chí Minh đối với người nghèo. 34 2.4.2/ Hệ quả của việc tiếp cận nguồn vốn không chính thức 37 2.4.3/ Quan điểm về nguồn vốn nhỏ 38 2.5/ Đánh giá thực trạng về nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh. 40 2.5.1/ Ưu điểm 40 2.5.2/ Khó khăn tồn tại 43 2.5.3/ Nguyên nhân 44 Chương 3 : Giải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh 3.1/ Quan điểm xây dựng giải pháp giảm nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh 47 3.1.1/ Mục tiêu giảm nghèo 47 3.1.2/ Quan điểm xây dựng giảm nghèo 48 3.1.3/ Kế hoạch triển khai 49 3.2/ Giải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo ở TP Hồ Chí Minh 50 3.2.1/ Giải pháp nguồn vốn vĩ mô 50 3.2.2/ Giải pháp nguồn vốn vi mô 56 3.3/ Giải pháp phát triển hoạt động các tổ chức tín dụng nhỏ 62 3.3.1/ Phát triển các tổ chức hiện hành 62 3.3.2/ Mở rộng chương trình tín dụng tiết kiệm 65 3.3.3/ Xây dựng năng lực cho khu vực tài chính bán chính thức 65 3.4/ Các giải pháp hỗ trợ khác giúp giảm nghèo 65 3.4.1/ Hướng nghiệp đào tạo giải quyết việc làm 65 3.4.2/ Hỗ trợ chính sách ưu đãi xã hội 66 3.4.3/ Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo trọng điểm 67 3.5/ Kiến nghị 68 Kết luận 71 Tài liệu tham khảo 72

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2447 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h thaàn coâng khai daân chuû ñaûm baûo tính tieát kieäm, traùnh laõng phí. Beân caïnh ñoù taäp trung cuõng coá vaø phaùt trieån hoaït ñoäng caùc toå, nhoùm giaûm ngheøo. Toå hôïp taùc vaø nhöõng ngöôøi ngheøo; Chuù troïng boài döôõng, naâng cao trình ñoä naêng löïc quaûn lyù, ñieàu haønh cuûa caùn boä laøm coâng taùc trong lónh vöïc giaûm ngheøo, ôû caùc caáp, caùc ngaønh ñaûm baûo ñuû söùc hoaøn thaønh nhieäm vuï trong giai ñoaïn môùi. 3.1.3/ Keá hoaïch trieån khai Keá hoaïch giaûm ngheøo phaûi gaén vôùi keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa töøng ñòa phöông, töøng ngaønh. Taïo cô cheá phuø hôïp ñeå caùc cô quan quaûn lyù chöông trình coù ñuû thaåm quyeàn, ñuû naêng löïc vaø ñieàu kieän ñeå quaûn lyù. Taïo cô cheá phoái hôïp giöõa caùc ngaønh trong vieäc thöïc thi nhieäm vuï giaûm ngheøo, traùnh choàng cheùo, thieáu kieåm soaùt. Thoâng tin tuyeân truyeàn, nhaèm naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi ngheøo, taàm quan troïng, yù nghóa cuûa vieäc giaûm ngheøo; Tuyeân truyeàn caùc moâ hình thaønh coâng, caùc caùch laøm aên hay, saùng taïo, coù hieäu quaû veà giaûm ngheøo; Tuyeân truyeàn keát quaû cuûa hoaït ñoäng giaûm ngheøo, qua ñoù naâng cao traùch nhieäm cuûa toaøn xaõ hoäi. 3.2/ Giaûi phaùp nguoàn voán nhoû cho ngöôøi ngheøo ôû TP Hoà Chí Minh 3.2.1/ Giaûi phaùp nguoàn voán vó moâ 3.2.1.1/ Chính saùch taøi trôï cho chieán löôïc giaûm ngheøo Chính saùch giaûm ngheøo seõ beàn vöõng neáu chuùng ta bieát gaén vôùi vieäc oån ñònh kinh teá vó moâ vaø caùc muïc tieâu taêng tröôûng, bôûi vì vieäc taêng tröôûng kinh teá keát hôïp vôùi cô cheá phaân phoái, coù hieäu quaû seõ laøm giaûm ngheøo raát nhanh. - 47 – Caùc chính saùch ngaønh caàn phaûi theo ñuoåi nhaèm uûng hoä chieán löôïc giaûm ngheøo goàm caùc lónh vöïc nhö: giaùo duïc, y teá , cô sôû haï taàng noâng thoân,… Vì ñoùi ngheøo laø vaán ñeà nhieàu maët neân keá hoaïch haønh ñoäng cuõng bao goàm caû nhöõng bieän phaùp öu tieân lieân quan ñeán söï quaûn lyù, caûi caùch cô caáu vaø caùc lónh vöïc lieân quan khaùc. Moät laø phaûi caàn phaûi taøi trôï chi phí taøi chính cho chieán löôïc giaûm ngheøo ñaëc bieät laø, chi tieâu cho coâng coäng trong muïc tieâu giaûm ngheøo. Hai laø nhöõng öu tieân trong vieäc taøi trôï, caàn taùi phaân boå hoaït ñoäng chi tieâu, xem xeùt nhöõng khía caïnh chi tieâu taùc ñoäng maïnh ñeán giaûm ngheøo. Ba laø ñaùnh giaù caùc nguoàn taøi trôï trong vaø ngoaøi nöôùc, phaûi duy trì oån ñònh kinh teá vó moâ vaø phaûi baûo ñaûm khaû naêng saún coù cuûa tín duïng cung öùng cho khu vöïc tö nhaân, hoå trôï khu vöïc tö nhaân phaùt trieån vaø taêng tröôûng kinh teá, cuõng chính laø giaùn tieáp giaûi quyeát taêng vieäc laøm giuùp giaûm ngheøo. Khi tieán haønh ñaày ñuû caùc böôùc ñaùnh giaù, coù theå xaùc ñònh xem lieäu chieán löôïc giaûm ngheøo ñaõ ñöôïc taøi trôï theo caùch thöùc phuø hôïp vôùi caùc muïc tieâu taêng tröôûng vaø oån ñònh hay khoâng. Khoâng coù moät giôùi haïn cöùng nhaéc hay xaùc ñònh tröôùc, ngöôïc laïi vieäc ñaït tôùi moät khuoân khoå chính saùch vó moâ vaø giaûm ngheøo phuø hôïp, gaén keát seõ phaûi xöû lyù moät loaït caùc thoâng soá vaø vieäc ño löôïng nhöõng ñaùnh ñoåi giöõa caùc muïc tieâu. Do vieäc xaây döïng chieán löôïc giaûm ngheøo ñoøi hoûi phaûi coù moät qui trình tham döï giöõa caùc ñoái taùc phaùt trieån, neân nhu caàu hoã trôï boå sung töø caùc nhaø taøi trôï coù theå kieåm tra ñöôïc. Trong moät chöøng möïc naøo ñoù coù theå khuyeán khích caùc nhaø taøi trôï trung haïn ñeå hoã trôï cho chieán löôïc giaûm ngheøo. Trong tröôøng hôïp, khoâng theå ñöôïc taøi trôï cho phuø hôïp vôùi muïc tieâu giaûm ngheøo, thì caùc nhaø laøm chính saùch caàn quan taâm, lieäu coù theå caét giaûm moät soá chi tieâu öu tieân maø khoâng laøm toån haïi ñeán muïc tieâu giaûm ngheøo, hay vieäc ñieàu chænh caùc muïc tieâu kinh teá vó moâ maø khoâng laøm suy moøn ñeán muïc tieâu taêng tröôûng kinh teá, laïm phaùt thaáp vaø oån ñònh. - 48 – 3.2.1.2/ Chính saùch taøi khoaù chi tieâu höôùng ñeán giaûm ngheøo Chính saùch taøi khoaù coù theå coù taùc ñoäng tröïc tieáp leân ngöôøi ngheøo, thoâng qua vò theá cuûa taøi khoaù, caû taùc ñoäng phaân phoái laïi cuûa chính saùch thueá vaø chi tieâu coâng coäng cuûa Thaønh phoá. Chính saùch caàn phaûi ñaùnh giaù khoâng phaûi chæ tính hôïp lyù cuûa chöông trình chi tieâu giaûm ngheøo, maø coøn ñaùnh giaù tính phuø hôïp cuûa caùc khoaûn chi tieâu tuyø yù khoâng caàn öu tieân hay caùc khoaûn chi tieâu coù keá hoaïch tröôùc. Caùc nhaø laøm chính saùch caàn phaûi xem xeùt taêng tröôûng vaø phaân phoái vieäc chi tieâu trong moãi lónh vöïc. Phaïm vi taøi trôï voán qua ngaân saùch töø nguoàn ngaân saùch thaønh phoá seõ tuyø thuoäc vaøo moät soá yeáu toá, bao goàm tyû leä taêng tieàn oån ñònh, yeâu caàu tín duïng cuûa khu vöïc tö nhaân, naêng suaát töông ñoái cuûa ñaàu tö, töø khu vöïc coâng coäng vaø muïc tieâu mong muoán ñoái vôùi döï tröõ. Hy sinh laïm phaùt ñeå taøi trôï cho caùc khoaûn chi tieâu boå sung noùi chung khoâng phaûi laø moät bieän phaùp toát ñeå giaûm ngheøo, bôûi vì ngöôøi ngheøo thöôøng deã bò toån thöông nhaát khi giaù caû taêng leân. Ñoàng thôøi, do söï phaùt trieån cuûa khu vöïc tö nhaân ñöùng ôû trung taâm cuûa baát kyø chieán löôïc giaûm ngheøo, neân caàn phaûi xem xeùt tôùi khaû naêng cuûa khu vöïc tö nhaân tôùi caùc luoàng tín duïng. 3.2.1.3/ Chính saùch baûo veä ngöôøi ngheøo khoûi taùc ñoäng cuûa caùc côn soác (laïm phaùt, bieán ñoäng giaù caû, thieân tai, luõ luït, chieán tranh, …) Caàn phaûi laøm vì neáu cho raèng ngöôøi ngheøo seõ bò aûnh höôûng baát lôïi töø caùc côn soác, chuùng ta caàn coù moät chính saùch ñeå haïn cheá taùc ñoäng cuûa caùc côn soác leân ngöôøi ngheøo, phaûi caùch ly ngöôøi ngheøo khoûi heä quaû cuûa caùc côn soác. Xaây döïng moät maïng löôùi an sinh xaõ hoäi, caùc chính saùch kinh teá vó moâ laønh maïnh seõ giuùp giaûm bôùt caùc khaû naêng moät khu vöïc bò nhieãm soác, nhöng khoâng coù moät chính saùch hieäu quaû naøo traùnh khoûi taát caû nhöõng côn soác. Chính vì vaäy caàn coù moät heä thoáng an sinh xaõ hoäi ñeå chaéc chaén raèng ngöôøi ngheøo coù theå duy trì möùc tieâu duøng toái thieåu vaø tieáp caän ñöôïc vôùi caùc dòch vuï xaõ hoäi cô baûn trong thôøi kyø dieån ra khuûng hoaûng. Caùc bieän phaùp cuûa maïng löôùi an sinh xaõ hoäi raát caàn thieát ñeå baûo veä - 49 – ngöôøi ngheøo traùnh khoûi caùc côn soác aùp ñaët leân hoï trong thôøi gian caûi caùch vaø ñieàu chænh kinh teá. Maïng löôùi an sinh xaõ hoäi bao goàm caùc chöông trình coâng coäng, nhöõng trôï giuùp coù haïn veà thöïc phaåm, caùc khoaûn thanh toaùn chuyeån nhöôïng ñeå buø ñaép cho caùc khoaûn thu nhaäp bò maát ñi, caùc quyõ xaõ hoäi, giaáy mieãn phí, caùc chöông trình hoïc boång, caùc dòch vuï ñaëc bieät nhö giaùo duïc y teá. Cô caáu cuï theå cuûa caùc bieän phaùp naøy tuyø thuoäc vaøo ñaëc tính cuï theå cuûa ngöôøi ngheøo, khaû naêng deã bò toån thöông cuûa hoï vôùi nhöõng côn soác vaø caùc bieän phaùp naøy caàn ñöôïc xaùc ñònh muïc tieâu vaø ñöôïc thieát keá cuï theå trong hoã trôï taïm thôøi cho ngöôùi ngheøo. Cuõng caàn coù heä thoáng an sinh xaõ hoäi hoaït ñoäng tröôùc khi coù söï taùc ñoäng cuûa caùc côn soác, nhaèm ngaên ngöøa nhöõng taùc ñoäng xaáu, ñieån hình nhö cuoäc khuûng hoaûng taøi chính ôû khu vöïc Ñoâng AÙ 1997-1998, caùc quoác gia nhö In-ñoâ-neâ-xia thieáu huït moät heä thoáng an sinh xaõ hoäi toång quaùt; chöông trình trôï caáp thuùc aên ñang coù chæ laø moät bieän phaùp ngaên ngöøa naïn suy dinh döôõng vaø cheát ñoùi ñang lan traøn maø thoâi. 3.2.1.4/ Caàn coù cô cheá phoái hôïp giöõa caùc ngaønh cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Chính quyeàn thaønh phoá caàn coù nhöõng chính saùch taïo ra moät cô cheá phoái hôïp thaät hieäu quaû trong noå löïc giaûm ngheøo, phaûi gaèn keát coù hieäu quaû giöõa caùc toå chöùc, vì moät muïc tieâu toát ñeïp taïo ra moät xaõ hoäi coâng baèng daân chuû vaên minh. Hieän nay ai cuõng hieåu raèng coâng cuï laøm giaûm ngheøo hieäu quaû chính laø nhôø coù söï tham gia cuûa lónh vöïc nguoàn voán nhoû cho ngöôøi ngheøo töï taïo vieäc laøm. Chuùng ta coù raát nhieàu caùc toå chöùc hoaït ñoäng treân lónh vöïc naøy nhö: quyõ xoùa ñoùi giaûm ngheøo, quyõ quoác gia giaûi quyeát vieäc laøm, ngaân haøng chính saùch, caùc ñoaøn theå hoäi phuï nöõ, thanh nieân, lieân ñoaøn lao ñoäng, quyõ CEP, Hôïp taùc xaõ,…taát caû ñeàu coù muïc tieâu chung trong coâng cuoäc giaûm ngheøo, tuy nhieân cô cheá phoái hôïp laøm sao traùnh choàng cheùo, daãm chaân leân nhau laø vaán ñeà heát söùc quan troïng. Neáu chuùng ta sôùm coù moät cô cheá phoái hôïp toát seõ traùnh taïo cho ngöôøi ngheøo taâm lyù yû laïi, ñoâi khi laø gaùnh naëng nôï naàn, hieäu quaû söû duïng ñoàng voán thaáp. - 50 – 3.2.1.5/ Giaûi phaùp caûi thieän ñieàu kieän veà moâi tröôøng Thöïc teá neáu khoâng caûi thieän ñöôïc moâi tröôøng xaõ hoäi thì quyeát taâm trong vieäc giaûm ngheøo seõ coù keát quaû raát thaáp, nhöõng ngöôøi ngheøo thöôøng soáng trong moät moâi tröôøng raát teä, ñieän nöôùc, ñöôøng xaù, ñieàu kieän y teá khoâng ñaûm baûo, thieáu tröôøng hoïc, haï taàng cô sôû keùm phaùt trieån,… Chính laø nhöõng trôû ngaïi trong coâng taùc giaûm ngheøo. Ngoaøi ra moâi tröôøng ñaàu tö vaø vieäc laøm cuõng goùp phaàn caûi thieän cuoäc soáng cho ngöôøi ngheøo, nhöõng vieäc laøm taïo ra thu nhaäp cuõng ñoøi hoûi ôû moâi tröôøng raát lôùn. Thaønh phoá phaûi quan taâm thaät nhieàu trong vieäc taïo ra moät moâi tröôøng thuaän lôïi giuùp ngöôøi ngheøo oån ñònh coâng vieäc, taïo nhieàu nhu caàu veà vieäc laøm, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc tieáp caän caùc chính saùch öu ñaõi. Taïo ra moät moâi tröôøng thoâng thoaùng, minh baïch giuùp ngöôøi ngheøo deã daøng tieáp caän caùc nguoàn löïc xaõ hoäi töï vöôn leân, caùc nguoàn voán tín duïng nhoû caàn ñöôïc phoå bieán roäng raõi, giuùp ngöôøi ngheøo coù nhieàu cô hoäi ñeå löïa choïn vaø tieáp caän. 3.2.1.6/ Caàn coù haønh lang phaùp lyù cho hoaït ñoäng tín duïng nhoû Taïo moät haønh lang phaùp lyù trong lónh vöïc taøi chính vi moâ cho ngöôøi ngheøo, xem ñaây laø moät lónh vöïc xaõ hoäi saâu roäng, caàn xaõ hoäi hoaù hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng, phaûi töï beàn vöõng veà taøi chính nhöng vaãn phaûi phuïc vuï toát cho ngöôøi ngheøo. Thaønh phoá caàn quan taâm taïo hoaït ñoäng naøy ngaøy caøng phaùt trieån theo höôùng töï vöõng, traùnh bao caáp, maø caàn xaõ hoäi hoaù ñeå caùc nhaø ñaàu tö thaáy haáp daãn, maïnh daïn ñaàu tö ñem laïi lôïi ích cho ngöôøi ngheøo. 3.2.1.7/ Giaûi phaùp veà vaán ñeà truyeàn thoâng Truyeàn thoâng luoân goùp phaàn naâng cao nhaän thöùc cho ngöôøi daân veà moïi maët trong coâng cuoäc xoùa ñoùi giaûm ngheøo, noù cuõng ñoùng moät vai troø quan troïng ñaëc bieät nhö: Moät laø, phoå bieán thoâng tin, naâng cao nhaän thöùc cuûa toaøn xaõ hoäi vaø coäng ñoàng trong vieäc giaûm ngheøo, naâng möùc soáng cho ngöôøi daân, goùp phaàn phoå bieán khoa hoïc - 51 – kyõ thuaät, kyõ naêng, moâ hình kinh nghieäm hieäu quaû, môû roäng hieåu bieát nhaän thöùc cuûa ngöôøi ngheøo, giuùp cho hoï coù nhieàu cô hoäi löïa choïn hôn trong vieäc tieáp caän caùc nguoàn löïc xaõ hoäi cuõng nhö tieáp caän thuaän lôïi hôn caùc khoaûn tín duïng töï taïo vieäc laøm taêng thu nhaäp. Hai laø chia seõ thoâng tin coäng ñoàng, trong phaïm vi toaøn thaønh vaø caû nöôùc veà xoaù ñoùi giaûm ngheøo. Ñaây laø moät vaán ñeà caàn thieát, bôûi vì neáu thieáu thoâng tin con ngöôøi seõ luùng tuùng trong caùch laøm, caùch suy nghó cuûa mình,… Ba laø, truyeàn thoâng goùp phaàn vaän ñoäng toaøn xaõ hoäi soáng coù traùch nhieäm vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo, thoâng qua phöông tieän truyeàn thoâng chuùng ta coù “quyõ nhöõng taám loøng vaøng”, chöông trình “xoaù nhaø doät naùt”, hay “ngoâi nhaø mô öôùc” cuûa Ñaøi truyeàn hình thaønh phoá Hoà Chí Minh, chöông trình “baàu ôi thöông laáy bí cuøng”, “quyõ vì ngöôøi ngheøo”, … Boán laø hoaøn thieän caùc chính saùch vì ngöôøi ngheøo vaø giaûm ngheøo nhö: chính saùch di daân, chính saùch cho vay ñeán caùc hoä ngheøo, chính saùch tín duïng, chính saùch boán nhaø (nhaø khoa hoïc, nhaø noâng, nhaø ngaân haøng, nhaø doanh nghieäp), ñaõ khôi daäy khaû naêng vöôn leân xoùa ngheøo. Goùp phaàn taïo neân moät xaõ hoäi daân chuû, mang laïi nhieàu lôïi ích hôn cho ngöôøi ngheøo, ngöôøi coù cô hoäi goùp phaàn xaây vöïng moät xaõ hoäi toát ñeïp, coù lôïi cho mình vaø cho caû moïi ngöôøi. 3.2.2/ Giaûi phaùp nguoàn voán vi moâ 3.2.2.1/ Vai troø cuûa nguoàn voán nhoû trong giaûm ngheøo Tín duïng nhoû ñöôïc coâng nhaän nhö laø, moät coâng cuï hieäu quaû trong vieäc goùp phaàn laøm giaûm ngheøo. Vai troø cuûa tín duïng trong phaùt trieån kinh teá laø ñieàu hieån nhieân, nhöng noù thaät söï chöa phaûi laø ñieàu kieän ñuû, maø chæ laø ñieàu kieän thieát yeáu, tính caáp thôøi, laø trung gian phaân boå nguoàn löïc cho vieäc phaùt trieån. Vì vaäy vai troø cuûa tín duïng nhoû coù theå thaáy qua caùc vieäc nhö sau: Moät laø, giuùp giaûm chi phí trao ñoåi vaø giao dòch, môû roäng thò tröôøng haøng hoùa dòch vuï, môû roäng cô hoäi löïa choïn cho ngöôøi ngheøo trong vieäc tieáp caän caùc nguoàn löïc xaõ hoäi. - 52 – Hai laø, cung caáp nguoàn giuùp cho ngöôøi ngheøo mua coâng cuï, phöông tieän lao ñoäng, töï taïo vieäc laøm, taïo ra thu nhaäp, hay giuùp cho ngöôøi ngheøo mua gioáng, phaân boùn, vaät nuoâi, caày troàng,… Ba laø, thuùc ñaåy quaù trình thöông mai, saûn xuaát haøng hoaù, thay ñoåi cô caáu caây troàng, giuùp tieáp caân tôùi khoa hoïc kyõ thuaät,.. Boán laø, cung caáp tín duïng ñöôïc coi nhö laø coâng cuï chuû choát nhaèm phaù vôõ voøng luaån quaån cuûa ngöôøi ngheøo: thu nhaäp thaáp- tieát kieäm ít-saûn löôïng thaáp. Naêm laø, giöõa tín duïng vaø vieäc giaûm ngheøo coù moái lieân heä chaët cheû vôùi nhau, tín duïng giuùp cho ngöôøi ngheøo caûi thieän cuoäc soáng, taêng thu nhaäp thoâng qua taïo theâm vieäc laøm, thuùc ñaåy xaõ hoäi phaùt trieån. Khi xaõ hoäi phaùt trieån thì nhu caàu caáp tín duïng ngaøy caøng nhieàu hôn vaø tieát kieäm cuõng seõ ñöôïc huy ñoäng thuaän lôïi hôn goùp phaàn laøm cho cung tín duïng doài giaøu hôn. 3.2.2.2/ Huy ñoäng nguoàn voán cho muïc tieâu giaûm ngheøo Huy ñoäng caùc nguoàn löïc xaõ hoäi baèng nhieàu keânh, vôùi nhieàu nguoàn voán khaùc nhau, ñeå kòp thôøi ñaùp öùng cho nhu caàu vay voán cuûa hoä ngheøo. Taäp trung huy ñoäng töø caùc nguoàn chuû yeáu nhö: Quyõ xoaù ñoùi giaûm ngheøo, goàm chæ tieâu ngaân saùch, toå chöùc vaän ñoäng trong daân; Quyõ quoác gia hoã trôï vieäc laøm, treân cô sôû thu hoài nôï ñeán haïn ñeå thöïc hieän quay ñoàng voán coù hieäu quaû, ñeà nghò boå sung döï aùn vay môùi cho Thaønh phoá; tín duïng hoä ngheøo cuûa ngaân haøng chính saùch; caùc nguoàn voán cuûa caùc toå chöùc ñoaøn theå, … Vaän ñoäng caùc nguoàn uûng hoä töø coäng ñoàng ñeå boå sung thöïc hieän caùc chöông trình xaõ hoäi, chaêm lo cho hoä ngheøo, hoã trôï ñaàu tö cho caùc xaõ ngheøo, ñieåm ngheøo veà coâng trình daân sinh, haï taàng cô sôû, höôùng nghieäp daïy ngheà, naäng cao trình ñoä cho ngöôøi ngheøo,… Caàn ñaùnh giaù caùc nguoàn löïc moät caùch khaùch quan, höôùng tôùi hoaït ñoäng toát hôn vaø ñaït ñöôïc beàn vöõng khi moïi nguoàn löïc ñeàu hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng, - 53 – töï vöõng veà taøi chính, chòu aùp löïc cuûa caïnh tranh, nhöng vaãn ñaûm baûo muïc tieâu xaõ hoäi. -Quyõ xoùa ñoùi giaûm ngheøo Nguoàn voán cuûa quyõ Xoaù Ñoùi Giaûm Ngheøo, trong những năm qua ñaõ goùp moät phaàn raát lôùn cho caùc ñòa phöông trong thaønh phoá giuùp ñôû coù hieäu quaû cho ngöôøi ngheøo, ñeán cuoái 2006 laø 190 tyû ñoàng, tieáp tuïc vaän ñoäng trong daân vôùi phöông chaâm “laù laønh ñuøm laù raùch”, huy ñoäng töø nguoàn ngaân saùch. Tuy nhieân caàn caûi tieán hoaït ñoäng cuûa toå chöùc naøy, bôûi vì hieän nay vai troø cuûa quyõ naøy vaãn coøn coù yù nghóa raát lôùn, theá nhöng ñoäi nguõ caùn boä cuõng nhö caùch thöïc hieän chöông trình coøn nhieàu baát caäp, caùn boä quaûn lyù yeáu veà trình ñoä, vaãn coøn moät boä phaän nhaän thöùc chöa thaät söï heát taâm vôùi ngöôøi ngheøo, phöông tieän quaûn lyù coøn thoâ sô, chöa mang tính chuyeân nghieäp. Ngöôøi ngheøo thöôøng yû laïi khi nhaän caùc khoaûng tín duïng töø quyõ xoaù ñoùi giaûm ngheøo. Bôûi vì hoï nghó raèng ñaây laø tieàn taøi trôï, caáp, cho, bao caáp, laõi suaát thaáp, … Neân coù traû hay khoâng cuõng ñöôïc. Chính ñeàu naøy laøm cho nôï ñoäng taïi quyõ naøy raát cao, hieäu quaû ñem laïi cuõng khoâng lôùn. Caàn caûi tieán hoaït ñoäng cuûa toå chöùc naøy theo höôùng laõi suaát thò tröôøng, hoaït ñoäng töï vöõng veà taøi chính, hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng nhöng muïc tieâu laø nhö laø moät doanh nghieäp xaõ hoäi. -Quyõ quoác gia giaûi quyeát vieäc laøm Muoán thoaùt ngheøo beàn vöõng, caùc nhaø laøm chính saùch caàn tính ñeán taïo nhieàu coâng vieäc laøm cho chính ngöôøi ngheøo vaø con em cuûa hoï. Thöïc teá ngöôøi ngheøo thöôøng hoïc vaán thaáp, khoâng coù ngheà, do ñoù caàn ñaàu tö daïy ngheà, ñaøo taïo kieán thöùc kyõ naêng cho ngöôøi ngheøo laø moät vieäc laøm mang tính chieán löôïc laâu daøi trong coâng taùc giaûm ngheøo. Ñeán cuoái naêm 2006 nguoàn voán laø 165 tyû ñoàng, tieáp tuïc huy ñoäng töø nguoàn trung öông boå sung 4 tyû, töø ngaân saùch thaønh phoá 10 tyû, huy ñoäng caùc - 54 – nguoài khaùc 1 tyû. Höôùng ñeán giaûi ngaân cho 8.000 hoä kinh doanh giaûi quyeát vieäc laøm môùi cho 12.000 lao ñoäng. Caàn taïo nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi hôn cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû tieáp caän moät caùch deå daøn hôn nguoàn quyõ naøy, ñoù cuõng laø moät hình thöùc giaùn tieáp thieát thöïc taïo ra vieäc laøm cho nhöõng ngöôøi ngheøo, gaén chöông trình hoã trôï vôùi vieäc taïo vieäc laøm cho ngöôøi ngheøo taïi ñòa phöông. -Ngaân haøng chính saùch “Söï ra ñôøi cuûa ngaân haøng chính saùch laø moät giaûi phaùp coù yù nghóa chieán löôïc trong coâng cuoäc xoùa ñoùi giaûm ngheøo cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta” phaùt bieàu cuûa nguyeân thuû töôùng chính phuû Phan Ñaêng Khaûi nhaân dòp toång keát 3 naêm hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng (2003-2005). Cuøng vôùi söï phaùt trieån veà kinh teá vaán ñeà xoùa ñoùi giaûm ngheøo luoân laø moät thaùch thöùc to lôùn cuûa caû nöôùc noùi chung vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng, caàn coù nhöõng chuû tröông chính saùch ñoàng boä, baèng nhieàu giaûi phaùp haønh ñoäng cöông quyeát, huy ñoäng söùc maïnh toång hôïp toaøn xaõ hoäi, nhaèm thöïc hieän chöông trình muïc tieâu giaûm ngheøo, giaûi quyeát vieäc laøm vaø oån ñònh xaõ hoäi. Ngaân haøng chính saùch thöïc hieän chính saùch cho vay ñoái vôùi hoä ngheøo vaø caùc ñoái töôïng chính saùch khaùc ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû to lôùn, toaøn dieän; voán tín duïng ñaõ ñeán taát caû caùc xaõ, phöôøng trong caû nöôùc. Ñaõ thöïc hieän chuû tröông taäp trung caùc chöông trình tín duïng chính saùch, coù nguoàn goác töø ngaân haøng nhaø nöôùc vaøo moät ñaàu moái, tröïc thuoäc söï quaûn lyù thoáng nhaát cuûa chính phuû. Sau 3 naêm hoaït ñoäng, ñeán 31/12/2005 toång nguoàn voán ñaït 20.109 tyû ñoàng, möùc taêng tröôûng bình quaân 41%. Taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh tính ñeán thaùng 3/2006, Ngaân haøng chính saùch coù nguoàn quyõ tín duïng cho hoä ngheøo vay laø 165,499 tyû ñoàng, ñaõ giaûi ngaân cho cho 25.308 hoä vay thoâng qua 2.228 toå tieát kieäm vay voán. Ngaân haøng chính saùch coøn taïo ñieàu kieän cho lao ñoäng ngheøo coù nhu caàu vay voán ñi lao ñoäng hôïp taùc nöôùc ngoaøi, hay trôï voán cho sinh vieân ngheøo, ñaây laø moät höôùng môõ giuùp giaûm ngheøo nhanh beàn vöõng. Caàn tieáp tuïc phaùt huy vai troø cuûa ngaân haøng chính saùch trong hoaït ñoäng trôï - 55 – voán cho ngöôøi ngheøo toaøn thaønh phoá, nhöng cuõng caàn höôùng ñeán hoaït ñoäng töï vöõng veà taøi chính, giaûm bao caáp, buø loã, höôùng ñeán laõi suaát thò tröôøng, hieän nay laõi suaát cuûa ngaân haøng chính saùch laø laõi aâm (0,65%/ thaùng). -Quyõ tín duïng ñoaøn theå Thoâng qua caùc ñoaøn theå nhö Hoäi lieân hieäp phuï nöõ, ñoaøn thanh nieân, Hoäi noâng daân, Lieân ñoaøn lao ñoäng thaønh phoá,… Ñaây laø nguoàn cung caáp voán baùn chính thöùc, thôøi gian qua cuõng goùp phaàn raát lôùn trong coâng cuoäc xoùa ñoùi giaûm ngheøo taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Caàn boå sung theâm nguoàn voán vaø sôùm chuyeån höôùng caùc hoaït ñoäng naøy theo nghò ñònh 28 cuûa chính phuû thaønh caùc toå chöùc taøi chính vi moâ chính thöùc, hoaït ñoäng vôùi vieäc giaùm saùt cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc, theo luaät caùc toå chöùc tín duïng. -Caùc toå chöùc phi chính phuû (NGO) Taïo ñieàu lieän cho caùc toå chöùc phi chính phuû, taøi trôï cho hoaït ñoäng giaûm ngheøo seõ ñem laïi hieäu quaû raát cao. Bôøi vì khaû naêng tieáp caän tôùi caùc coäng ñoàng daân cö, lôùn hôn nhieàu so vôùi caùc toå chöùc taøi chính chính thöùc, thöôøng traùnh ñöôïc raát nhieàu caùc thuû tuïc haønh chính phöùc taïp. Caùc chöông trình naøy thöôøng gaén muïc tieâu moät caùch chính xaùc, luoân löôïng hoùa caùc keát quaû roõ raøng, ñoái töôïng höôûng lôïi chuû yeáu laø caùc phuï nöõ ngheøo. Goùp phaàn khuyeán khích söï tham gia chöông trình naøy cuûa ngöôøi ngheøo, hoï thöôøng ñöôïc höôûng lôïi bôûi chính vieäc gaén caùc khoaûn tín duïng vôùi tieát kieäm, laøm cho chöông trình beàn vöõng, tieát kieäm cuûa ngöôøi ngheøo töø nhöõng moùn nhoû seõ ñöôïc tích luyõ thaønh moùn lôùn giuùp ngöôøi ngheøo thoaùt ngheøo beàn vöõng. Ñieàu naøy cuõng minh chöùng ñöôïc vieäc ngöôøi ngheøo hoaøn toaøn coù khaû naêng tieát kieäm raát toát vaø hieäu quaû. 3.2.2.3/ Giaûi phaùp söû duïng nguoàn voán nhoû -Trôï voán tröïc tieáp cho nhöõng hoä coù nhu caàu vay voán thoâng qua toå töï quaûn giaûm ngheøo vaø toå vöôït ngheøo ñeå saûn xuaát laøm aên, gaén vôùi khaû naêng töøng hoä. Taäp - 56 – trung xaây döïng toå vöôït ngheøo theo moâ hình ñaït hieäu quaû theo quy hoaïch töøng kinh teá töøng ñòa phöông. Ñoái vôùi khu vöïc ngoaïi thaønh, chuù troïng chuù troïng caùc moâ hình toå giaûm ngheøo keát hôïp vôùi vieäc chaên nuoâi, caây troàng coù hieäu quaû vôùi kinh doanh dòch vuï; caùc moâ hình ngaønh ngheà truyeàn thoáng cuûa ñòa phöông. Ñoái vôùi khu vöïc noäi thaønh , chuù troïng ñaàu tö voán khai thaùc ñieàu kieän maët baèng taïi gia ñình hoaëc taïi caùc chôï, caùc loaïi dòch vuï taïo vieäc laøm cho ngöôøi ngheøo. -Trôï voán giaùn tieáp, tieáp tuïc khaûo saùt xaây döïng caùc toå saûn xuaát kinh doanh thu nhaän lao ñoäng ngheøo, khuyeán khích caùc hoä ngheøo coù ñieàu kieän laøm aên, môû roäng saûn xuaát vaø thu nhaän lao ñoäng vaøo laøm vieäc. Gaén chöông trình cho vay voán vôùi caùc hoä kinh doanh vöøa vaø nhoû, qua ñoù taïo vieäc laøm cho ngöôøi ngheøo ñòa phöông, nhaân roäng moâ hình döï aùn thu nhaän lao ñoäng ngheøo, khuyeán khích caùc doanh nghieäp quan taâm thu huùt lao ñoäng ngheøo, ñaøo taïo daïy ngheà,… 3.2.2.4/ Giaûi phaùp tín duïng tieát kieäm trong giaûm ngheøo Tín duïng tieát kieäm laø moâ hình hieäu quaû, mang laïi nhieàu lôïi ích cho khaùch haøng, ñoàng thôøi noù haøm yù cho vieäc thoùat ngheøo beàn vöõng. Khaùc vôùi nhöõng quan ñieåm veà ngöôøi ngheøo khoâng theå tieát kieäm, thì thoâng qua vieäc cung caáp tín duïng taïo ñieàu kieän cho ngöôøi ngheøo goùp nhaët nhöõng khoaûng tieát kieäm laø hoaøn toaøn hôïp lyù, coù ñuû cô sôû ñeå tin caäy ôû ngöôøi ngheøo coù khaø naêng tieát kieäm. Ñoâi luùc tyû leä tieát kieäm cuûa ngöôøi ngheøo treân thu nhaäp khoaûn 10%, coøn cao raát xa ñoái vôùi ngöôøi giaøu. Treân thöïc teá nhöõng ngöôøi ngheøo, ñaëc bieät laø ngöôøi ngheøo ôû noâng thoân, coù theå tieát kieäm vaø ñaàu tö nhöng khoâng nhaát thieát laø tieàn maët, maø coù theå baèng hieän vaät, taøi saûn taïo neân thu nhaäp khaù hôn, choáng ñöôïc ruûi ro laïm phaùt. Nhieàu nghieân cöùu ôû caùc nöôùc nhö : Ñaøi Loan, Haøn Quoác, Nhaät Baûn, Malaysia, AÁn Ñoä ñeàu chuùng minh raèng noâng daân saûn xuaát nhoû coù khaû naêng tieát kieäm lôùn vôùi möùc laõi suaát thöïc döông. - 57 – 3.3/ Giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng caùc toå chöùc tín duïng nhoû 3.3.1/ Phaùt trieån caùc toå chöùc hieän haønh Trong boái caûnh hieän nay ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh, caàn choïn giaûi cô baûn ñeå caûi thieän söï taêng tröôûng vaø môõ roäng söï tieáp caân cuûa ngöôøi ngheøo ñeán caùc dòch vuï taøi chính. Moät laø, caûi caùch moâi tröôøng chính saùch cho phuø hôïp, loaïi boû nhöõng can thieäp quaù möùc veà laõi suaát, tyû leä tieát kieäm, cho vay. Höôùng ñeán töï trang traûi chi phí töø thu nhaäp, bao goàm chi phí voán theo giaù thò tröôøng, chi phí hoaït ñoäng, laïm phaùt, chi phí buø ñaép nhöõng khoaûn maát voán; ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc moät möùc lôïi nhuaän hôïp lyù, ñieàu naøy laø ñieàu kieän tieân quyeát cho söï toàn taïi laäu daøi cho caùc toå chöùc tín duïng nhoû. Caàn xem laïi vieäc bao caáp laõi suaát cuûa caùc toå chöùc hoaït ñoäng vì ngöôûi ngheøo coù coøn hieäu quaû nhieàu khoâng, hay ñoâi luùc phaûn taùc duïng, tính yû laïi, lôïi duïng chính saùch öu ñaõi,… Caàn caûi caùch chính saùch laõi suaát cho vay ngöôøi ngheøo theo höôùng laõi suaát thò tröôøng nhaèm kích thích thuùc ñaåy caùc toå chöùc taøi chính töï huy ñoäng voán trong coäng ñoàng ñeå ñaùp öùng ngaøy caøng taêng nhu caàu vay voán cuûa ngöôøi ngheøo. Hai laø, ñieàu chænh theå cheá, caàn taäp trung chuû yeáu vaøo khu vöïc taøi chính chính thöùc, baùn chính thöùc vaø phi chính thöùc; caû ba khu vöïc naøy ñieàu coù tieàm naêng ñaùng keå vaø laâu daøi ñoái vôùi vieäc môû roäng cung caáp tín duïng tôùi ngöôøi ngheøo. Caàn xem xeùt laïi toaøn boä heä thoáng, giuùp cho caùc toå chöùc baùn chính thöùc thaønh chính thöùc vaø phi chính thöùc thaønh baùn chính thöùc thì hoaït ñoäng cung caáp tín duïng cho ngöôøi ngheøo môùi thaät hieäu quaû; Taïo cô cheá caïnh tranh giöõa caùc toå chöùc taøi chính cho ngöôøi ngheøo. Ngöôøi ngheøo thöôøng khoù tieáp caän vôùi heä thoáng taøi chính chính thöùc, ñaây laø haïn cheá cuûa chính heä thoáng ngaân haøng hieän nay, neáu coù heä thoáng laøm cho ngöôøi ngheøo tieáp caän deå daøn thì hoï coù nhieàu löïa choïn vaø saún saøn tìm nhöõng cô hoäi kinh doanh buoân baùn taïo ra thu nhaäp; Ñeán löôït quay laïi göûi tieát kieäm tích luõy cho vieäc ñaàu tö môùi. - 58 – Ba laø, tieáp tuïc môõ roäng maïn löôùi tín duïng, tieáp caän ngaøy caøng nhieàu ngöôøi ngheøo hôn. Vieäc môõ roäng maïn löôùi cung caáp tín duïng cho ngöôøi ngheøo cuõng coù theå, thoâng qua vieäc cho pheùp thaønh laäp quyõ tín duïng nhaân daân khi hoäi ñuû ñieàu kieän. Boán laø, phaùt huy cô cheá cho vay thích öùng vôùi ñieàu kieän cuûa ngöôøi ngheøo, thoâng leä quoác teá coù hieäu quaû nhaát, ñoái vôùi hoaït ñoäng cho vay qua nhoùm, nhaèm ñaûm baûo ñöôïc lôïi theá veà chi phí thu ñöôïc töø qui moâ hoaït ñoäng, caàn taêng cöôøng naêng löïc thaåm ñònh, quy trình thaåm ñònh hieäu quaû caùc moùn vay nhoû, nhaát laø vieäc chia traû goùp theo töøng phaàn, thaønh nhieàu laàn seõ thuaän lôïi cho ngöôøi ngheøo hôn. Naêm laø huy ñoäng tieát kieäm xem nhö laø moät yeáu toá quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån beàn vöõng, cuûa caùc ñònh cheá taøi chính khi cung caáp tín duïng cho ngöôøi ngheøo. Thöïc teá coù nhieàu quan ñieåm khaùc nhau veà tieát kieäm cuûa ngöôøi ngheøo; Coù quan ñieåm cho raèng ngöôøi ngheøo khoâng theå tieát kieäm; Nhöng coù quan ñieåm khaùc thì cho raèng ngöôøi ngheøo hoaøn toaøn coù khaû naêng tieát kieäm. Nhöng qua kinh nghieäm cuûa nhieàu toå chöùc taøi chính nhoû cho ngöôøi ngheøo, thì tieàn tieát kieäm laø moät taát yeáu coù yù nghóa raát lôùn ôû hai khía caïnh; moät laø giuùp ngöôøi ngheøo coù thoùi quen tieát kieäm, nhaàm vaøo nhöõng ruûi ro baát thöôøng xaõy ra nhö beänh taät, ñau oám, thieân tai,…; Hai laø, tieát kieäm laø moät phaàn cuûa vieäc khaéc phuïc ruûi ro tín duïng cuûa caùc khoaûng nôï cuûa ngöôøi ngheøo. Saùu laø, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, xaây döïng heä thoáng thoâng tin, phaùt trieån moâ hình keát noái vôùi caùc toå chöùc xaõ hoäi. Xaây döïng vaø duy trì caùc nhoùm tín duïng-tieát kieäm laø moät trong nhöõng bieän phaùp quan troïng trong chieán löôïc tieáp caän tôùi ngöôøi ngheøo- nhöõng ngöôøi khoâng coù taøi saûn theá chaáp. 3.3.2/ Môû roäng chöông trình tín duïng tieát kieäm Taêng cöôøng moái lieân keát giöõa ngöôøi ngheøo vôùi caùc ñònh cheá taøi chính chính thöùc, môõ roäng caùc chöông trình tín duïng vaø tieát kieäm, coi nhö laø moät khoaûn huy ñoäng. Ñeå caûi thieän khaû naêng tieáp caän, caùc chöông trình tín duïng –tieát kieäm caùc toå - 59 – chöùc caàn taêng cöôøng khaû naêng quaû lyù giaùm saùt. Caùc caùn boä caáp cô sôû caàn phaûi ñaøo taøo cô baøn veà nghieäp vuï hoaït ñoäng tö vaán. 3.3.3/ Xaây döïng naêng löïc cho khu vöïc taøi chính baùn chính thöùc Xaây döïng moät boä quy taéc thaät chuaån möïc cho lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa tín duïng nhoû, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi ngheøo tieáp caän caùc dòch vuï taøi chính moät caùch laâu daøi vaø beàn vöõng. Vieäc xaây döïng caùc chuaån möïc cuõng seõ laøm cho hoaït ñoäng taøi chính vi moâ cuûa khu vöïc naøy cuõng troå neân haáp daãn cho caùc nhaø taøi trôï. Taïo khuoân khoå phaùp lyù thuaän lôïi cho caùc hoaït ñoäng taøi chính vi moâ. Coù theå aùp duïng ba phöông aùn: aùp duïng theo luaät toå chöùc tín duïng, luùc naøy coù theå xem caùc toå chöùc taøi chính vi moâ nhö moät ngaân haøng thöông maïi, huy ñoäng tieát kieäm vaø cho vay; Söû duïng moät luaät rieâng cho toå chöùc taøi chính vi moâ, cho pheùp toå chöùc taøi chính vi moâ coù nhöõng ngoaïi leä nhaát ñònh; Hoaëc söû duïng moät moät quy cheá rieâng ñoái vôùi toå chöùc hoaït ñoäng taøi chính vi moâ, trong ñoù coù xeùt ñeán söï khaùc bieät vôùi ngaân haøng, 3.4/ Caùc giaûi phaùp hoã trôï khaùc giuùp giaûm ngheøo 3.4.1/ Höôùng nghieäp ñaøo taïo giaûi quyeát vieäc laøm Vieäc trôï voán giaûi quyeát vieäc laøm laø raát quan troïng, nhöng ñoù môùi chæ laø giaûi phaùp tình theá, nhaèm giaûi quyeát nhöõng khoù khaên caáp baùch cuûa ngöôøi ngheøo, hoä ngheøo. Chính vieäc ñaàu tö hoï vaán cho caùc em trong nhöõng gia ñình ngheøo môùi laø moät giaûi phaùp mang tính beàn vöõng trong thoaùt ngheøo, laø giaûi phaùp mang tính laâu daøi choáng laïi vieäc taùi ngheøo, traùnh caùi ngheøo truyeàn thoáng töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc, hay noùi moät caùch khaùc laø giaûi quyeát taän goác cuûa tính traïng ngheøo khoå. Vaán ñeà hoïc vaán cho con caùi cuûa ngöôøi ngheøo caàn phaûi ñöôïc quan taâm ñuùng nghóa, Taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh chuùng ta coù raát nhieàu chöông trình hoïc boång cho caùc em ngheøo mang teân: Nguyeãn Thò Minh Khai, Nguyeãn Ñöùc Caûnh, Nguyeãn Thaùi Bình,…. Tuy nhieân vieäc thieáu bình ñaúng phaân bieät ñoái xöû trong caùc tröôøng hoïc, nhö hoä khaåu, hoïc phí cao, tieàn kyù quyõ, … cuõng laøm caûng trôû khoâng ít vieäc ñeán - 60 – tröôøng cuûa con caùi ngöôøi ngheøo, laøm gia taêng ngheøo ñoùi vôùi moät boä phaän ngöôøi ngheøo, ñaëc bieät laø daân nhaäp cö. 3.4.2/ Hoã trôï chính saùch öu ñaõi xaõ hoäi - Veà chính saùch chaêm lo söùc khoûe cho ngöôøi ngheøo, mau baûo hieäm y teá töï nguyeän, dieän hoä ngheøo vaø dieän ngöôøi cao tuoåi theo Nghò ñònh 07, hoäi baûo trôï Beänh nhaän ngheøo chuû ñoäng vaän ñoäng trong daân cuõng nhö caùc “maïnh thöôøng quaân” hoã trôï mua theû baûo hieåm y teá cho hoä ngheøo. Vieäc caáp theû baûo hieåm y teá cho hoä ngheøo cuõng goùp phaàn laøm giaûm gaùnh naëng chi chi phí baát thöôøng cuûa ngöôøi ngheøo, giaûm taùi ngheøo do beänh taät. - Veà chính saùch hoå trôï giaùo duïc, chính saùch mieãn giaûm hoïc phí cho hoïc sinh ngheøo ôû caùc tröôøng phoå thoâng, daïy ngheà, tröôøng cao ñaúng, tröôøng ñaïi hoïc. Laø moät chieán löôïc giaûm ngheøo mang tính laâu daøi vaø giaûm ngheøo beàn vöõng. Ñoàng thôøi caùc quyõ vì ngöôøi ngheøo, hoäi khuyeán hoïc, hoäi khuyeán hoïc caùc toå chöùc ñôn vò xaõ hoäi-töø thieän,… thöôøng xuyeân vaän ñoäng, trôï caáp quyõ hoïc boång, phöông tieän hoïc taäp cho caùc em hoïc sinh ngheøo hieáu hoïc vöôït khoù. - Mieãn giaûm lao ñoäng coâng ích Caàn xem xeùt mieãn giaûm lao ñoäng coâng ích ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo trong ñoä tuoåi lao ñoäng, thuoäc dieän hoä ngheøo coù thu nhaäp thaáp. Ñaây cuõng laø moät vieäc laøm mang tính thieát thöïc taïo ñieàu kieän giuùp caùc hoä ngheøo giaûm bôùt moät phaàn chi phí, cho hoï theâm chi phí cô hoäi khaùc, coøn mang tính ñoäng vieân ngöôøi ngheøo coù theâm yù chí vöôn leân thoaùt ngheøo. -Nhaø ôû Caùc ban ngaønh caàn phoái hôïp, taäo trung xaây döïng ngaøy caøn nhieàu nhaø tình thöông, nhaø tình nghóa cho ngöôøi ngheøo, giuùp hoï caûi thieän veà ñieàu kieän sinh hoaït, toå chöùc söõa chöõa choán doät choáng ngaäp, thöïc hieän xoaù nhaø taïm bôï, di dôøi nhöõng hoä soáng ven soâng. Giuùp caùc hoä di dôøi sôùm taùi ñònh cö oån ñònh, chuùng ta coù caâu “an cö - 61 – laïc nghieäp”, do ñoù quan taâm ñeán nhaø ôû cho ngöôøi ngheøo cuõng goùp phaàn laøm giaûm ngheøo nhanh. 3.4.3/ Ñaàu tö cô sôû haï taàng caùc xaõ ngheøo troïng ñieåm Cô sôû haï taàng laø moät trong nhöõng lyù do raát quan troïng giaûi thích vì sao laïi coù söï khaùc bieät veà ngheøo khoå giöõa caùc vuøng trong moåi nöôùc. Taùc ñoäng cuûa cô sôû haï taàng ñeán daân cö ngheøo nhaát coù theå hieåu nhö sau: Moät laø, cô sôû haï taàng môû roäng caùc thò tröôøng ñòa phöông vaø quoác gia ñeå hoäi nhaäp vaøo caùc thò tröôøng khaùc lôùn hôn vaø nhö vaäy cuõng môû roäng cô hoäi kinh teá maø nhöõng ngöôøi daân ngheøo cuõng coù theå naêm baét; Hai laø, cô sôû haï taàng coù theå laøm giaûm chi phí giao dòch vaø ñieàu naøy cuõng cho pheùp caùc thò tröôøng hoaït ñoäng moät caùch hieäu quaû hôn, vieäc phaùt trieån cô sôû haï taàng vaø caùc dòch vuï cô baûn chaéc chaén hôn nhö giao thoâng, y teá, naêng löôïng, thuyû lôïi,… seõ laøm giaûm thieåu tình traïng baáp beân cuûa ngöôøi daân tröôùc nhöõng söï coá hay nhöõng thôøi ñieåm khuûng hoaûng, giaûm bôùt nguy cô naøy coù theå giaûi phoùng tìm naêng cuûa caû vuøng; Ba laø, cô sôõ haï taàng coøn caûi thieän naêng suaát trong noâng nghieäp vaø lao ñoäng trong noâng thoân, heä quaû laø caûi thieän caû thu nhaäp hoä gia ñình, möùc ñoä dinh döôõng, tình traïng söùc khoeû, trì ñoä hoïc vaán vaø ngay caû vieäc söû duïng keá hoaïch hoaù gia ñình cuõng ñöôïc caûi thieän. Chuùng ta bieát raèng ngöôøi ngheøo thöôøng soáng ôû noâng thoân vaø caùc vuøng ven ñoâ thò, Thaønh phoá cuûa chuùng ta cuõng khoâng naèm ngoaøi qui luaät naøy, thöïc teá taïi thaønh phoá chuùng ta coù 20 xaõ vuøng ven coù cô sôû haï taàng thaáp, ngöôøi ngheøo ñoâng, cô sôû haï taàng caàn caûi thieän. Caàn phaûi ñaàu tö cô sôû haï taàng coù troïng ñieåm, caàn xem xeùt yeáu toá hieäu quaû trong ñaàu tö, traùnh daøn traûi ñeå cuoái cuøng caùc nôi ñeàu dôõ dang, laõng phí xaõ hoäi. Cô sôû haï taàng taïi caùc xaõ troïng ñieåm ngheøo neáu ñöôïc ñaàu tö toát cuõng goùp phaàn laøm cho ñôøi soáng cuûa nhaân daân naâng cao hôn trong ñoù moät boä phaän ngöôøi ngheøo cuõng ñöôïc caûi thieän, hay cuõng taïo ñieàu kieän cho hoï taïo theâm thu nhaäp thoâng qua vieäc coù nhieàu cô hoäi vieäc laøm taïo thu nhaäp. - 62 – 3.5/ Kieán nghò Moät laø, ngöôøi ngheøo muoán vöôn leân thoaùt ngheøo khoâng phaûi laø traùch nhieäm cuûa nhaø nöôøc maø tröôùc heát thuoäc veà töøng caù nhaân, gia ñình, coäng ñoàng vaø traùch nhieäm cuûa toaøn xaõ hoäi. Caàn thieát phaûi xaõ hoäi hoaù coâng taùc xoaù ñoùi giaûm ngheøo, ñaëc bieät laø xaõ hoäi hoùa veà nguoàn nhaân löïc vaø vaät löïc. Cô cheá phaân boå nguoàn löïc coâng baèng minh baïch, coù cô cheá khuyeán khích cao, taïo ñieàu kieän cho caùc ñòa phöông chuû ñoäng huy ñoäng nguoàn löïc taïi choå cuõng nhö loàng gheùp vôùi caùc nguoàn löïc khaùc. Hai laø, caàn thöïc thöïc hieän ñoàng boä saùu vaán ñeà chính laø : tín duïng, ñaát saûn xuaát, nhaø ôû, y teá, giaùo duïc vaø nöôùc sinh hoaït Ba laø, caàn thöïc hieän naêm döï aùn : Xaây döïng cô sôû haï taàng, khuyeán noâng laâm ngö, nhaân roäng moâ hình xoaù ñoùi giaûm ngheøo, daïy ngheà vaø chuyeån giao kyõ thuaät, xaây döïng quyõ phaùt trieån coäng ñoàng. Boán laø, khuyeán khích cho ra ñôøi nhieàu doanh nghieäp xaõ hoäi, hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng, nhöng nhaèm vaøo muïc tieâu xaõ hoäi. Naêm laø, taïo cô cheá phoái hôïp caùc chöông trình, coù moät ñaàu moái ñieàu phoái chung, chính vieäc thieáu naøy laøm laõng phí nguoàn löïc xaõ hoäi. Saùu laø, sôùm taïo haønh lang phaùp lyù trong hoaït ñoäng taøi chính vi moâ, xoaù boû bao caáp trong caùc hoaït ñoäng taøi chính nhoû. Baûy laø, ñaàu tö giaùo duïc, daïy ngheà cho con em hoä ngheøo. Chín laø, khoâng phaân bieät ñoái xöû vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo, con em ngöôøi nhaäp cö ñöôïc ñeán tröôøng, taêng cöôøng tieáng noùi cuûa moät boä phaän ngöôøi nhaäp cö vaø khaû naêng tieáp caän caùc dòch vuï xaõ hoäi cô baûn. Möôøi laø, caàn ñuùc keát kinh nghieäm, nhaän roäng moâ hình hieäu quûa cuûa vieäc giaûm ngheøo cuûa caùc ñòa phöông. - 63 – Toùm taét chöông 3 Laø chöông troïng taâm cuûa ñeà taøi, sau khi nghieân cöùu ñaëc ñieåm nguyeân nhaân daãn ñeán ngheøo, chöông 3 taäp trung vaøo nhöõng chuû tröông chính saùch cuûa chính phuû, vai troø cuûa tín duïng nhoû, töø ñoù ñöa ra moät soá giaûi phaùp nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc ñöa hoaït ñoäng cuûa taøi chính vi moâ ñeán vôùi ngöôøi ngheøo, nhaèm ñaåy nhanh coâng cuoäc giaûm ngheøo, caùc giaûm phaùp taäp trung vaøo vieäc huy ñoäng nguoàn löïc, söû duïng toång caùc nguoàn löïc moät caùch hieäu quaû nhaát vaø caùc giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng taøi chính vi moâ, ñeå hoaït ñoäng naøy luoân laø ngöôøi baïn ñoàng haønh vôùi ngöôøi ngheøo, giuùp ngöôøi ngheøo vöôït qua nhöõng khoù khaên, luoân ñöôïc taùc ñoäng, daãn ñeán giaûm ngheøo beàn vöõng traùnh taùi ngheøo. Chuùng ta bieát raèng muoán giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng caàn taùc ñoäng toång hôïp nhieàu giaû phaùp ñi keøm thì môùi coù hieäu qua neân trong ñeá taøi coù theâm moät soá giaûi phaùp khaùc mang tính boå trôï. - 64 – Keát luaän Nhaø xaõ hoäi hoïc noåi tieáng ngöôøi Phaùp Pierre Bourdieu quan nieäm raèng trong cuoäc chôi cuûa chuùng ta trong xaõ hoäi, chuùng ta thöøa höôûng vaø mang theo beân mình ba loaïi voán (Capitaux) trong nghóa ñen cuõng nhö trong nghóa boùng: Moät laø voán lieáng kinh teá (ví duï : gia saûn, lôïi töùc, tieàn cuûa,…); Hai la, voán lieáng xaõ hoäi (maïng löôùi nhöõng quan heä xaõ hoäi)ø; Ba laø voán lieáng vaên hoùa (baèng caáp, trình ñoä hoïc vaán, chuyeân moân,…). Chính nhöõng khaùc bieät veà “voán lieáng” aáy ñaõ ñaët moãi caù nhaân vaøo nhöõng vò trí xaõ hoäi khaùc nhau, trong caùc taàng lôùp xaõ hoäi khaùc nhau. Trong thöïc teá nghieân cöùu veà ngöôøi ngheøo chuùng ta deã thaáy raèng hoï thieáu luoân caû ba loaïi voán lieáng treân. Baét ñaàu töø ñaâu ñeå giaûi quyeát vaán ñeà voán lieáng cho ngöôøi ngheøo, thieån nghó raèng, taïo cho hoï moät cô hoäi nguoàn voán nhoû, töø ñoù giuùp hoï taêng khaû naêng thu nhaäp, vaø roài taïo theâm coâng aên vieäc laøm con caùi ñeán tröôøng, giuùp hoï vöôït qua caùi voøng luaån quaån cuûa ngheøo ñoùi. Khoâng coù moät caùch tieáp caän ñôn leõ, hay moät giaûi naøo, coù theå giuùp giuùp giaûm ngheøo nhanh. Chæ coù thöïc hieän tieáp caän ña heä thoáng, baèng toång caùc cô cheá chính saùch vaø nguoàn löïc xaõ hoäi thì môùi ñem ñeán moät keát quaû toát vaø giaûm ngheøo beàn vöõng, Phaán ñaáu cho moät xaõ hoäi khoâng coøn ngöôøi ngheøo khoâng phaûi laø moät vaán ñeà nhaân ñaïo maø chính laø vaán ñeà löông tri caû nhaân loaïi - 65 – Taøi lieäu tham khaûo 1/ Bill Tod, Trình Hoà Haï Nghi, Huyønh Thò Ngoïc Tuyeát (2003), “Ñaùnh giaù ngheøo coù söï tham gia cuûa coäng ñoàng taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh” 2/ B. Ames, W. Broun, S. Devarajan vaø A. Izquierdo (2001), “Chính saùch kinh teá vó moâ vaø vaán ñeà giaûm ngheøo” 3/ Baùo caùo toång keát 2004, “Vì moät söï taêng tröôûng vaø moät xaõ hoäi coâng baèng” 4/ Cuïc Thoáng Keâ TP. Hoà Chí Minh 2004, Nieân giaùm thoáng keâ 2004 5/ Cuïc Thoáng Keâ TP. Hoà Chí Minh 2005, Nieân giaùm thoáng keâ 2005 6/ Craig Churchill vaø Cheryl Frankiewicz, Trung taâm ñaøo taïo quoác teá ILO, “Thöïc hieän taøi chính vi moâ thaønh coâng quaûn lyù ñeå naâng cao thaønh tích” 7/ Ñaøo Vaên Huøng (2005), “Phaùt trieån hoaït ñoäng taøi chính vi moâ ôû Vieät Nam”, Nhaø xuaát baûn lao ñoäng – xaõ hoäi Haø Noäi 2005 8/ David S. Landes (2001), “Söï giaøu ngheøo cuûa caùc daân toäc: vì sao moät soá quoác gia giaøu ñeán theá vaø caùc quoác gia khaùc laïi ngheøo ñeán theá ”, Nhaø xuaát baûn thoáng keâ 2001. 9/ Keá hoaïch kinh doanh cuûa quyõ CEP (2006-2010) 10/ Leâ Quang Vieát (2004), “Moät soá giaûi phaùp xoaù ñoùi giaûm ngheøo cho tænh Soùc Traêng ñeán naêm 2010” Luaän vaên thaïc só kinh teá, khoa Quaûn Trò Kinh Doanh, Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP. HCM 11/ Muïc tieâu thieân nieân kyû (MDGs) (11/2005), “Trong keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 5 naêm 2006 – 2010 cuûa Vieät Nam”, Cuïc xuaát baûn vaên hoùa thoâng tin 2005 12/ Nguyeãn Theá Nghóa, Maïc Ñöôøng, Nguyeãn Quang Vinh (2001), “Vaán ñeà giaûm ngheøo trong quaù trình ñoâ thò hoaù ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh” 13/ Nguyeãn Troïng Hoaøi (2005), “Nghieân cöùu moâ hình kinh teá löôïng trong phaân tích caùc nhaân toá taùc ñoäng ngheøo ñoùi vaø ñeà xuaát giaûi phaùp xoaù ñoùi giaûm ngheøo” - 66 – 14/ Niholas Minot, Bob Baulch vaø Michael Epprecht (12/2003), “Ñoùi ngheøo vaø baát bình ñaúng ôû Vieät Nam : Caùc yeáu toá veà ñòa lyù vaø khoâng gian” 15/ Taøi lieäu taäp huaán 1 vaø 2 thaùng 11/2005, “Moät soá noäi dung hoaït ñoäng cuûa chöông trình xoaù ñoùi giaûm ngheøo Thaønh Phoá Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2004-2010” 16/ Taøi lieäu taäp huaán caùn boä xoùa ñoùi giaûm ngheøo 2006, UÛy Ban Nhaân Daân Tænh Bình Phöôùc. 17/ Voõ Taát Thaéng (2004), “Thöïc traïng vaø caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán ngheøo ôû Tænh Ninh Thuaän”, Luaän vaên thaïc só kinh teá, khoa kinh teá phaùt trieån tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP. HCM 18/ Baùo tuoåi treû 14/10/2006 19/Baùo caùo kyû nieäm 3 naêm ngaøy thaønh laäp NHCS 20/ Baùo caùo cuûa UNICEF naêm 2005 “Tuoåi thô tröôùc hieåm hoïa” 21/ www.un.org.vn/mr/2004/viet/1108mai.htm 22/ 23/ es/HCM-v.pdf (PDF 24/ vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C3%A8o 25/web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFI CEXT/... – 26/www.adb.org/Documents/Translations/Vietnamese/default.asp?p=orgvrm 27/ www.rfa.org/vietnamese/binhluan/2003/12/09/122793 28/ www.rfa.org/vietnamese/binhluan/ - 67 – PHUÏ LUÏC Bieåu 1. Tæ leä ngheøo ñoùi 2000-2004 (theo chuaån 2001-2005) Nguoàn Ban chæ ñaïo xoaù ñoùi giaûm ngheøo TP.HCM STT Vuøng Soá hoä ngheøo naêm 2004 (hoä) Tyû leä hoä ngheøo naêm 2000(%) Naêm 2004 so vôùi 2000 giaûm(%) ghi chuù 1 Ñoâng Baéc 179,872 10,36 11,99 2 Taây Baéc 81,986 14,88 19,08 3 ÑB Soâng Hoàng 289,647 6,13 3,63 4 Baéc Trung Boäâ 302,431 13,23 12,41 5 Nam Trung Boä 164,289 9,56 12,78 6 Taây Nguyeân 111,508 11,03 13,87 7 Ñoâng Nam Boä 58,222 2,25 6,63 8 ÑB Soâng Cöûu Long 228,047 7,40 6,78 Toaøn quoác 1,416,002 8,30 9,18 Tyû leä ngheøo naêm 2004 (theo chuaån 2001-2005) 13% 6% 20% 21% 12% 8% 4% 16% Ñoâng Baéc Taây Baéc ÑB Soâng Hoàng Baéc Trung Boäâ Nam Trung Boä Taây Nguyeân Ñoâng Nam Boä ÑB Soâng Cöûu Long - 68 – Bieåu 1. Tæ leä ngheøo ñoùi 2000-2004 (theo chuaån 2001-2005) Nguoàn Ban chæ ñaïo xoaù ñoùi giaûm ngheøo TP.HCM STT Vuøng Tyû leä hoä ngheøo naêm 2000(%) Soá hoä ngheøo naêm 2004 (hoä) Tyû leä hoä ngheøo naêm 2000(%) Naêm 2004 so vôùi 2000 giaûm(%) ghi chuù 1 Ñoâng Baéc 22,35 179,872 10,36 11,99 2 Taây Baéc 33,96 81,986 14,88 19,08 3 ÑB Soâng Hoàng 9,76 289,647 6,13 3,63 4 Baéc Trung Boäâ 25,64 302,431 13,23 12,41 5 Nam Trung Boä 22,34 164,289 9,56 12,78 6 Taây Nguyeân 24,90 111,508 11,03 13,87 7 Ñoâng Nam Boä 8,88 58,222 2,25 6,63 8 ÑB Soâng Cöûu Long 14,18 228,047 7,40 6,78 Toaøn quoác 17,18 1,416,002 8,30 9,18 Öôùc tính tyû leä hoä ngheøo theo chuaån ngheøo môùi theo khu vöïc (ñôn vò %) Nguoàn Ban chæ ñaïo xoaù ñoùi giaûm ngheøo TP.HCM Naêm Tyû leä Thaønh thò Noâng thoân ÑB Noâng thoân MN 2005 26 12,20 23,20 45,90 2006 24 11,05 21,70 44,30 2007 22 9,80 19,70 41,90 2008 20 8,70 17,60 39,50 2009 18,3 7,40 15,50 36,60 2010 16 6,50 13,30 33,60 - 69 – Baûng 2..2 KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN MUÏC TIEÂU GIAÛM HOÄ NGHEØO (Thu nhaäp bình quaân treân 6 trieäu ñoàng/ngöôøi/naêm) Nguoàn Ban chæ ñaïo xoùa ñoùi giaûm ngheøo TP.HCM - Giai ñoaïn 2 : 2004- 2005 Chia ra Stt Ñôn vò Toång soá hoä ngheøo thu nhaäp töø 4 trñ/ngöôøi/naêm trôû xuoáng Theo keát quaû ñieàu tra 2004 (hoä) Boå xung naêm 2005(hoä) Soá hoä caét ra khoûi danh saùch chöông trình 2 naêm 2004-2005 Soá hoä ngheøo coøn laïi tính ñeán thaùng 12/2005 Tyû leä % so vôùi hoä daân 1=2+3 2 3 4 5=1-4 6 1 QUAÄN 1 1,628 1,585 43 435 1,193 2,63% 2 QUAÄN 2 2,503 2,453 50 408 2,095 8,25% 3 QUAÄN 3 2,812 2,782 30 437 2,375 4,58% 4 QUAÄN 4 3,295 3,132 163 682 2,613 7,61% 5 QUAÄN 5 1,548 1,540 8 252 1,296 2,96% 6 QUAÄN 6 4,690 4,614 76 1,061 3,629 7,23% 7 QUAÄN 7 2,031 1,926 105 439 1,592 3,96% 8 QUAÄN 8 6,341 5,955 386 1,196 5,145 7,90% 9 QUAÄN 9 5,526 5,236 290 898 4,628 10,95% 10 QUAÄN 10 2,108 2,090 18 920 1,188 2,18% 11 QUAÄN 11 3,770 3,729 41 522 3,248 6,88% 12 QUAÄN 12 1,790 1,723 67 362 1,428 3,03% 13 TAÂN BÌNH 2,267 2,206 61 311 1,956 2,46% 14 PHUÙ NHUAÄN 1,881 1,854 27 466 1,415 3,84% 15 GOØ VAÁP 3,891 3,760 131 333 3,558 4,37% 16 BÌNH THAÏNH 3,251 3,176 75 534 2,717 3,31% 17 THUÛ 9,81% - 70 – ÑÖÙC 5,472 5,270 202 1,137 4,335 18 TAÂN PHUÙ 1,810 1,755 55 634 1,176 2,27% 19 BÌNH TAÂN 3,762 3,349 413 247 3,515 5,27% Toång coäng quaän 60,376 58,137 2,244 11,278 49,102 4,96% 20 CUÛ CHI 9,912 9,554 358 1,697 8,215 12,56% 21 HOÙC MOÂN 5,400 5,117 283 1,139 4,261 9,11% 22 BÌNH CHAÙNH 6,716 6,679 37 1,181 5,535 7,09% 23 NHAØ BEØ 3,880 3,871 9 1,439 2,441 17,16% 24 CAÀN GIÔØ 5,909 5,734 175 827 5,082 35,92% Toåàng coäng Huyeän 31,817 30,955 862 6,283 25,534 11,68% TOÅNG COÄNG 92,193 89,092 3,106 17,561 74,636 6,18% - 71 – KEÁT QUAÛ THÖÏC THIEÄN MUÏC TIEÂU GIAÛM HOÄ NGHEØO (Thu nhaäp bình quaân treân 6 trieäu ñoàng/ngöôøi/naêm) Giai ñoaïn 2 : 2004-2005 Stt Ñôn vò Soá hoä ngheøo coøn laïi tính ñeán thaùng 12/2005 Tyû leä % so vôùi hoä daân 5=1-4 6 1 QUAÄN 1 1,193 2,63% 2 QUAÄN 2 2,095 8,25% 3 QUAÄN 3 2,375 4,58% 4 QUAÄN 4 2,613 7,61% 5 QUAÄN 5 1,296 2,96% 6 QUAÄN 6 3,629 7,23% 7 QUAÄN 7 1,592 3,96% 8 QUAÄN 8 5,145 7,90% 9 QUAÄN 9 4,628 10,95% 10 QUAÄN 10 1,188 2,18% 11 QUAÄN 11 3,248 6,88% 12 QUAÄN 12 1,428 3,03% 13 TAÂN BÌNH 1,956 2,46% 14 PHUÙ NHUAÄN 1,415 3,84% 15 GOØ VAÁP 3,558 4,37% 16 BÌNH THAÏNH 2,717 3,31% 17 THUÛ ÑÖÙC 4,335 9,81% 18 TAÂN PHUÙ 1,176 2,27% 19 BÌNH TAÂN 3,515 5,27% 20 CUÛ CHI 8,215 12,56% 21 HOÙC MOÂN 4,261 9,11% 22 BÌNH CHAÙNH 5,535 7,09% 23 NHAØ BEØ 2,441 17,16% 24 CAÀN GIÔØ 5,082 35,92% Toàng coäng Huyeän 25,534 11,68% TOÅNG COÄNG 74,636 6,18% - 72 – Baûng 2.1 KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN MUÏC TIEÂU NAÂNG MÖÙC THU NHAÄP HOÄ NGHEØO (Treân 4 trieäu ñoàng/ngöôøi/naêm) Nguoàn Ban chæ ñaïo xoùa ñoùi giaûm ngheøo TP.HCM - Giai ñoaïn 1 : 2004- 2005 Chia ra Phöôøng xaõ Stt Ñôn vò Toång soá hoä ngheøo thu nhaäp töø 6 trñ/ngöôøi/naêm trôû xuoáng 2004-2005 Theo keát quaû ñieàu tra 2004 (hoä) Soá hoä phaùt sinh naêm 2005(hoä) Keát quaû naâng thu nhaäp leân treân 4 trieäu 2 naêm 2004-2004 Soá hoä ngheøo TNBQ döôùi 4 trñ coøn laïi tính ñeán thaùng 12/2005 Toång soá Khoâng coøn hoä thu nhaäp döôùi 4 trñ Coøn hoä thu nhaäp döôùi 4 trñ 1=2+3 2 3 4 5=1-4 6=7+8 7 8 1 QUAÄN 1 855 841 14 698 157 10 1 9 2 QUAÄN 2 1,789 1,749 40 1,632 157 11 1 10 3 QUAÄN 3 926 916 10 926 - 14 14 - 4 QUAÄN 4 1,390 1,378 12 1,351 39 15 6 9 5 QUAÄN 5 811 811 - 811 - 15 15 - 6 QUAÄN 6 1,139 1,139 - 1,139 - 14 14 - 7 QUAÄN 7 1,775 1,673 102 1,652 123 10 4 6 8 QUAÄN 8 2,582 2,560 22 2,275 307 16 8 8 9 QUAÄN 9 3,978 3,763 215 3,243 735 13 1 12 10 QUAÄN 10 469 469 - 455 14 15 13 2 11 QUAÄN 11 843 837 6 826 17 16 13 3 12 QUAÄN 12 1,245 1,241 4 1,207 38 10 7 3 13 TAÂN BÌNH 1,371 1,358 13 1,347 24 15 12 3 14 PHUÙ NHUAÄN 1,044 1,029 15 1,028 16 15 13 2 - 73 – 15 GOØ VAÁP 2,605 2,508 97 2,569 36 12 7 5 16 BÌNH THAÏNH 2,269 2,246 23 2,158 111 20 12 8 17 THUÛ ÑÖÙC 3,658 3,502 156 3,532 126 12 1 11 18 TAÂN PHUÙ 1,148 1,107 41 1,096 52 11 1 10 19 BÌNH TAÂN 2,577 2,399 178 2,492 85 10 - 10 Toång coäng quaän 32,474 31,528 951 30,441 2,037 254 150 119 20 CUÛ CHI 6,100 5,838 262 5,315 785 21 - 21 21 HOÙC MOÂN 4,071 3,808 263 3,686 385 12 - 12 22 BÌNH CHAÙNH 5,359 5,341 18 4,939 420 16 3 13 23 NHAØ BEØ 2,982 2,976 6 2,099 883 7 - 7 24 CAÀN GIÔØ 4,571 4,396 175 2,919 1,652 7 - 7 Toåàng coäng Huyeän 23,083 22,359 724 18,958 4,125 63 3 60 TOÅNG COÄNG 55,557 53,887 1,675 49,399 6,162 317 153 179

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh.pdf
Luận văn liên quan