Hạch toán giá thành sản phẩm

Hạch toán giá thành sản phẩm luôn luôn là mối quan tâm hàng dầu của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là mối quan tâm của các cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện công tác quản lý các doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm với các chức năng vốn có đã trở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ cá biện pháp kinh tế tổ chức quản lý và kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong qúa trình sản xuất kinh doanh. Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố của đầu vào và đầu ra trong qua trình sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc tính giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc diểm hình thành và phát triển chi phí ở doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong qua trình hạch toán ở các doanh nghiệp. Chính và vậy, ngay từ khi về thực tập ở Công ty Cao su Đà nẵng, tôi đã có sự say mê, mong muốn tìm hiểu phương pháp kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cao su. Thực tế cho thấy, Công ty Cao su Đà nẵng là một doanh nghiệp Nhà nước có qui mô khá lớn và đang trên đà phát triửên. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty rất phong phú, sản phẩm của Công ty bao gồm nhiều loại và có số lượng lớn. Vì vậy, ở Công ty cao su Đà nẵng, tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một vấn đề luôn luôn được quan tâm. Qua thời gian thực tập tại Công ty, với tình hình thực tế và số liệu thu tập được, em xin đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác hạch toán và tính giá thành sản phẩm.Tuy nhiên, những suy nghĩ đề xuất trên chỉ là những ý kiến của bản thân có được qua thời gian thực tập nhằm củng cố thêm những kiến thức đã học, cho nên có thể chưa đầy đủ.

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán giá thành sản phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. .. ... .. .. Cao su cäúm 1 5.189,03 68.299.140 138.533,3 1.771.298.937 142.750,3 12.799,67 1.827.156.732 972,1 12.441.345 Cao su cäúm 3 1.094 11.964.075 25.500 279.674.078 25.897 10.966,31 283.994.530 697 7.643.623 Cao su CKC 619 6.602.462 14.000 145.102.397 14.619 10.337,24 151.704.859 Cao su BR 40 5.590 79.507.922 33.388 459.636.789 32.144 13.832,03 444.616.772 6.834 94.527.939 .. .. .. .. Täøng Cäüng 241.162.505 4.050.847.735 4.117.785.501 174.225.189 Caïc baïn thaình pháøm, sau khi âæåüc Xê nghiãûp caïn luyãûn saín xuáút hoìan thaình âæåüc nháûp vaìo kho cäng ty, tæì kho cäng ty måïi xuáút cho caïc xê nghiãûp khaïc âãø saín xuáút saín pháøm. III.TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU TRÆÛC TIÃÚP: 1.1Xaïc âënh vaì âaïnh giaï saín pháøm dåí dang: Âãø xaïc âënh læåüng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu duìng vaìo saín xuáút saín pháøm haìng thaïng; cuäúi mäùi thaïng âaûi diãûn Phoìng taìi vuû Cäng tyû vaì thäúng kã caïc xê nghiãûp tiãún haìng kiãøm kã âaïnh giaï saín pháøm dåí dang. Saín pháøm dåí dang cuía Cäng ty bao gäöm: Baïn thaình pháøm âang laìm dåí trãn caïc cäng âoaûn saín xuáút, baïn thaình pháøm täön kho åí caïc xê nghiãûp, caïc saín pháøm dåí dang chæa âãún cäng âoaûn cuäúi . Vê duû: Läúp ätä chè måïi thaình hçnh nhæng chæa âàõp màût läúp, caïc äúng vaíi væìa måïi hoaìn thaình giai âoaûn daïn äúng.. ..Nhæng âãöu âang åí caïc mæïc âäü hoaìn thaình khaïc nhau. Bàòng viãûc cán, âo, âãúm åí tæìng xê nghiãûp, trãn tæìng dáy chuyãön vaì càn cæï vaìo âënh mæïc tiãu hao baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu; nhoïm kiãøm kã tiãún haình quy âäøi saín pháøm dåí dang vãö dæåïi daûng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu ban âáöu nhæ : kg baïn thaình pháøm, kg vaíi ätä, hoàûc meït vaíi phin.. .. Sau âoï, láûp biãøu baín kiãøm kã cuäúi thaïng cho tæìng xê nghiãûp. Biãn baín kiãøm kã haìng thaïng âæåüc âënh mæïc kyî thuáût cäng nghãû Cäng ty täøng håüp laûi tæì caïc xê nghiãûp âãø tênh ra säú læåüng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu täön cuía Cäng ty. Sau khi tênh âæåüc säú læåüng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu dåí dang cuäúi kyì (Säú læåüng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu täön cuäúi kyì), ta tênh âæåüc læåüng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu xuáút duìng cho saín xuáút trong thaïng. TRÊCH: BAÍNG PHÁN BÄØ BAÏN THAÌNH PHÁØM - NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU (BIÃØU SÄÚ : 5) THAÏNG 05 NÀM 1999 Tãn BTPháøm NVL ÂVT Läúp ätä caïc loaûi Sàn ätä caïc loaûi Läúp xe âaûp caïc loaûi Täøng BTP-NVL S.duûng 1200-20 900-20 .... 1200-20 1000-20 .... Läúp XÂ âen Läúp XÂ âoí . .. Saín læåüng SX Chiãc 1.064 2.948 504 110 52.894 13.682 Baïn T.Pháøm “ Mlm Kg 36.946 64.143 142.512 TT “ 14.758 21.618 55.237 TN “ 8.352 14.914 33.416 DD “ 2.149 5.104 10.398 Sàm ätä “ 3.217 577 4.581 MLXÂ âen “ 21.797 6.618,4 28.914,6 MLXÂ âoí “ 8.019 12.980 6.644,4 .. .. .. “ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Vaíi ätä “ 8.019 12.980 31.334 Vaíi PA – XÂ “ 1.911 494 3.360,60 Vaíi Phin “ 6.200 1.601 9.892,00 .. .. .. “ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Theïp ô 1 “ 2.396 4.775 10.614 Læåïi Inox “ 1,1 0,2 28,95 Van ätä Caïi 645 140 894 .. .. .. “ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. PE boüc läúp ätä “ 435,4 680,7 1.664,77 Thuìng caïc ton “ 102 22 141 .. .. .. “ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Âiãûn Kw 63.500 118.528 2.646 456 33.789 8.740 398.540 .. .. .. “ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Dáöu âen Lêt 23.598 49.696 1.583 329 15.330 3.965 201.413 Slæåüng BTP, NVL xuáút duìng cho SX trong thaïng = Slæåüng BTP, NVL täön âáöu kyì + SLæåüng BTP,NVL nháûp trong kyì (SL nháûn tæì kho Cty trong thaïng) - Slæåüng BTP, NVL täön kho cuäúi kyì Sau khi xaïc âënh âæåüc säú læåüng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu xuáút duìng cho saín xuáút trong thaïng, âënh mæïc cäng nghãû Cäng ty tiãún haình phán bäø cho tæìng saín pháøm thäng qua “ Baíng phán bäø baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu” (Biãøu säú5) Säú liãûu cuía biãøu 5 âaî âæåüc âäïi chiãúu giæîa xê nghiãûp våïi xê nghiãûp, giæîa kho våïi xê nghiãûp vaì âæåüc phoìng cäng nghãû phán bäø cho tæìng loaûi saín pháøm dæûa trãn âënh mæïc âaî âæåüc ban haình ( Cæï 1064 chiãúc läúp ätä 1200-20: cáön 36.946Kg baïn thaình pháøm Mlm,14.758 Kg baïn thaình pháøm TT,.. .. .. .) 1.2..Kãú toaïn chi phê nguyãn váût liãûu chênh: Nhæ âaî trçnh baìy åí trãn, baïn thaình pháøm do xê nghiãûp caïn luyãûn saín xuáút âæa vaìo giai âoaûn saín xuáút saín pháøm âæåüc coi nhæ laì nguyãn váût liãûu chênh âãø saín xuáút ra saín pháøm. Tênh chi phê baïn thaình pháøm duìng vaìo saín xuáút bàòng caïch xaïc âënh säú læåüng baïn thaình pháøm duìng vaìo saín xuáút saín pháøm vaì âån giaï baïn thaình pháøm xuáút duìng trong thaïng. Säú læåüng baïn thaình pháøm sæí duûng trong thaïng âæåüc xaïc âënh bàòng säú liãûu thäúng kã haìng thaïng thäng qua “Baíng phán bäø baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu” Sæí duûng cho saín xuáút saín pháøm ( Biãøu säú 5). Âån giaï baïn thaình pháøm xuáút duìng trong thaïng âæåüc xaïc âënh theo phæång phaïp giaï bçnh quán thäng qua “Säø theo doîi nháûp- xuáút- täön baïn thaình pháøm” (Biãøu säú 6) trong thaïng. Caïch tênh nhæ sau Âån giaï BTP bçnh quán xuáút duìng trong thaïng = Gêa tri BTP täön âáöu thaïng + Giaï trë BTP nháûp trong thaïng Slæåüng BTP täön âáöu thaïng + Säú læåüng BTP nháûp trong thaïng Giaï trë BTP xuáút duìng trong thaïng = Säú læåüng BTP xuáút duìng trong thaïng x Âån giaï bçnh quán Giaï trë baïn thaình pháøm nháûp trong thaïng chênh laì giaï thaình saín xuáút baïn thaình pháøm âoï trong thaïng. Säú liãûu âæåüc láúy åí doìng täøng cäüng cuía mäùi loaûi baïn thaình pháøm trong (biãøu säú 4) “ Säø theo doîi chi phê nguyãn váût liãûu cuía baïn thaình pháøm”. Coìn vãö læåüng baïn thaình pháøm nháûp trong thaïng do thuí kho baïn thaình pháøm cuía cäng ty âæa säú liãûu lãn (Âaî âæåüc phoìng Cäng nghãû âäúi chiãúu giæîa kho våïi xê nghiãûp caïn luyãûn). Cuû thãø caïch tênh toaïn sau: Âån giaï bq 1kg Mlm xuáút duìng trong thaïng = 252.118.755 + 1.803.753.913 = 11.865,95 â 22.229 + 151.029 Giaï trë Mlm xuáút duìng = 142.512 x 11.865,96 = 1.691.041.692 â trong thaïng Sau khi xaïc âënh âæåüc giaï trë cuía tæìng loaûi baïn thaình pháøm duìng vaìo saín xuáút vaì täøng giaï trë baïn thaình pháøm xuáút duìng trong thaïng,kãú toaïn càn cæï vaìo baíng phán bäø baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu (biãøu 5) do phoìng kyí thuáût cäng nghãû âæa lãn âãø tiãún haình phán bäø giaï trë cuía tæìng loaûi baïn thaình pháøm cho tæìng saín pháøm thäng qua “ Säø phán bäø baïn thaình pháøm cho tæìng saín pháøm” (Biãøu säú 7). Cäüt täøng cäüng cuía biãøu säú 7 chênh laì cäüt xuáút duìng trong kyì cuía biãøu 6. Phán bäø giaï trë cuía mäùi loaûi baïn thaình pháøm cho tæìng saín pháøm, kãú toaïn càn cæï vaìo læåüng âaî âæåüc phán bäø åí biãøu 5 nhán våïi âån giaï cuía baïn thaình pháøm âoï. TRÊCH : SÄØ NHÁÛP- XUÁÚT- TÄÖN BAÏN THAÌNH PHÁØM THAÏNG 05 NÀM 1999 (BIÃØU SÄÚ 6) Tãn BTP Täön âáöu kyì Nháûp trong kyì Xuáút trong kyì Täön cuäúi kyì Säú læåüng Thaình tiãön Säú læåüng Thaình tiãön Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Säú læåüng Thaình tiãön Mlm 22.229 252.118.755 515.029 1.803.753.913 142.512 11.865,96 1.691.041.692 30.746 364.830.976 TT 9.671 112.013.788 53.694 607.851.429 55.237 11.360,61 637.526.015 8.128 92.339.202 TN 5.751 68.078.421 34.204 392.750.163 33.416 11.533,69 385.409.785 6.539 75.418.799 DD 2.435 15.764.911 9.713 63.815.376 10.398 6.550,90 68.116.258 1.750 11.464.029 Sàn ätä 2.045 32.659.143 6.110 92.100.036 4.581 15.298,49 70.082.383 3.574 54.676.796 MLXÂ âen 3.412,56 20.224.315 29.289 173.646.332 28.914,6 5.928,48 171.419.628 3.787,56 22.451.019 MLXÂ âoí 860,4 6.350.103 6.772 50.188.277 6.644,4 7.407,68 49.219.589 988 7.318.791 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Täøng Cäüng: 653.144.578 4.117.785.051 3.963.031.350 807.898.279 TRÊCH: SÄØ PHÁN BÄØ BAÏN THAÌNH PHÁØM CHO TÆÌNG SAÍN PHÁØM THAÏNG 05 NÀM 1999 (BIÃØU SÄÚ 7) Tãn BTP Täøng cäüng Läúp ätä måïi 1200-20 Läúp ätä 900-20 Sàm 1200-20 Sàm 1100-20 Läúp XÂ âen Läúp XÂ âoí .. .. SL Âgiaï Tiãön SL Tiãön SL Tiãön SL Tiãön SL Tiãön SL Tiãön SL tiãön Mlm 142.512 11.865,96 1.691.041.692 36.946 438.399.758 64.143 761.118.272 .. .. TT 55.237 11.360,61 627.526.015 14.758 167.659.882 21.618 245.593.668 .. .. TN 33.416 11.533,69 385.409.785 8.352 96.329.379 14.914 172.013.453 .. .. DD 10.398 6.550,90 68.116.258 2.149 14.077.884 5.104 33.435.793 .. .. Sàm ätä 4.581 15.298,49 70.082.383 3.217 49.215.242 577 8.827.229 .. .. MLXÂ âen 28.914,6 5.928,48 171.419.628 21.797 129.223.079 .. .. MLXÂ âoí 6.644,4 7.407,68 49.219.589 6.618,4 49.026.989 .. .. .. .. .. .. Täøng Cäüng 3.963.031.350 725.969.320 1.233.804.552 49.468.680 8.884.054 212.592.372 69.682.707 .. .. Vê duû: Caïch tênh giaï trë cuía Mlm phán bäø cho läúp 900-20 64.143 x 11.865,96 = 761.118.272 âäöng Doìng täøng cäüng cuía mäùi saín pháøm chênh laì toaìn bäü giaï trë baïn thaình pháøm phán bäø cho tæìng saín pháøm âoï trong thaïng. 1.3.Kãú toaïn chi phê váût liãûu khaïc: Âãø saín xuáút ra saín pháøm, ngoaìi baïn thaình pháøm, saín pháøm cuía cäng ty coìn cáön nhiãöu loaûi nguyãn váût liãûu khaïc nhæ: vaíi ätä, vaíi phin, theïp ô 1, PE boüc läúp, thuìng caïc ton.. .. vaì caïc váût liãûu duìng âãø âäút loì læu hoïa saín pháøm. Âãø theo doîi caïc chi phê naìy kãú toaïn thäng qua “Säø theo doîi nháûp - xuáút - täön, vaíi, kim loaûi, váût liãûu khaïc, nhiãn liãûu” (Biãøu säú8) Haìng thaïng kãú toaïn giaï thaình càn cæï vaìo säú læåüng váût liãûu dãût, váût liãûu kim loaûi, váût liãûu khaïc, nhiãn liãûu....Xuáút kho Cäng ty cho caïc xê nghiãûp (Xuáút theo âënh mæïc). Vaì säú tiãön (Cäüt täøng cäüng åí biãøu 2) ghi vaìo cäüt nháûp trong kyì cäüng täön cuäúi kyì (vãö læåüng) do phoìng Cäng nghãû täøng håüp (Tæì caïc biãn baín kiãøm kã caïc xê nghiãûp), tæì âoï læåüng xuáút trong kyì âæåüc tênh toaïn nhæ sau: SL xuáút trong ky ì= SL täön âáöu kyì + SL nháûp trong kyì - SL täön cuäúi kyì Âån giaï xuáút trong kyì âæåüc tênh theo âån giaï bçnh quán: Giaï trë NVL xuáút = Säú læåüng NVL xuáút x Âån giaï xuáút Duìng trong kyì Sau khi täøng håüp chi phê nguyãn váût liãûu khaïc xuáút duìng trong thaïng, kãú toaïn tiãún haình phán bäø nguyãn váût liãûu khaïc cho tæìng saín pháøm thäng qua baíng “ Phán bäø nguyãn váût liãûu khaïc cho tæìng saín pháøm” ( Biãøu säú 9) TRÊCH : SÄØ THEO DOÎI NHÁÛP XUÁÚT TÄÖN VÁÛT LIÃÛU VAÍI, KIM LOAÛI, VÁÛT LIÃÛU KHAÏC, NHIÃN LIÃÛU THAÏNG 05 NÀM 1999 (BIÃØU SÄÚ 8) Tãn váût liãûu Täön âáöu kyì Nháûp trong kyì Xuáút trong kyì Täön cuäúi kyì Læåüng Tiãön (â) Læåüng Tiãön (â) Læåüng Âgiaï Tiãön (â) Læåüng Tiãön Váût liãûu dãût 775.454.054 2.249.851.639 2.166.694.025 8.58.611.668 Vaíi ätä 9.398,1 528.910.469 30.957,6 1.744.082.367 31.344,2 56.323,96 1.765.429.467 9.011,5 507.563.369 Vaíi PA xe âaûp 648 36.552.333 4.568,9 257.426.675 3.360,6 56.351,28 189.374.112 1.856,3 104.604.896 Vaíi phin 1.435,9 4.120.844 11.104,5 33.106.191 9.892,0 2.898,53 28.672.259 2.951,4 8.554.776 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... VL.KL & VL # 12.468.532 378.798.787 271.789.762 119.477.557 Theïp ô 1 847,50 9.431.598 19.586 220.684.505 10.614 11.261,71 119.531.790 9.819,50 110.584.313 Læåïi Inox 3,49 512.696 30,5 4.509.596 28,95 147.757,93 4.277.592 5,04 744.700 Vaíi ätä 52 993.966 1.000 18.552.564 894 48.580,35 16.610.833 158,00 2.935.697 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... PE boüc läúp ätä 29,6 528.272 1.845,3 32.928.068 1.664,77 17.844,33 29.706.705 210,13 3.749.635 Thuìng caïc ton 180 2.124.054 141 11.800,30 1.663.842 39,00 460.212 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Nhiãn liãûu 2.929.360 397.942.268 400.871.628 Dáöu âen 201.413 394.757.640 201.413 1.959,94 394.757.640 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Täøng cäüng 790.851.946 3.026.592.694 2.839.355.415 978.089.225 Trong biãøu 9, vãö læåüng mäùi loaûi váût liãûu phán bäø cho tæìng saín pháøm âæåüc láúy åí baíng phán bäø baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu cho saín pháøm (ÅÍ biãøu5), âån giaï âæåüc láúy åí biãøu 8. Caïch phán bäø cho tæìng saín pháøm tæång tæû nhæ åí biãøu 7 “ Phán bäø baïn thaình pháøm cho tæìng saín pháøm”. Vê duû: Giaï trë vaíi ätä xuáút duìng cho läúp 1.200-20 8.019 x 56.323,96 = 451.661.835 âäöng Täøng cäüng giaï trë cuía caïc loaûi nguyãn váût liãûu phán bäø cho tæìng saín pháøm, kãú toaïn cäüng thãm pháön chi phê vãö baïn thaình pháøm phán bäø cho saín pháøm âoï (Láúy åí doìng täøng cäüng cuía mäùi saín pháøm åí biãøu7). Doìng täøng cäüng chênh laì täøng chi phê vãö nguyãn váût liãûu phán bäø vaìo giaï thaình saín pháøm âoï. 1.4.Kãú toaïn chi phê nhiãn liãûu: Càn cæï vaìo læåüng håi nhiãût âaî duìng vaìo saín xuáút saín pháøm, phoìng cäng nghãû træûc tiãúp phán bäø vãö læåüng cho tæìng saín pháøm theo tyí lãû våïi âënh mæïc ban haình (Tæång tæû nhæ caïc loaûi baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu khaïc thäng qua biãøu säú 5). Kãú toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình xaïc âënh täøng chi phê nhiãn liãûu suáút duìng vaìo saín xuáút thäng qua biãøu säú 8 “Säø theo doîi nháûp- xuáút- täön vaíi, kim loaûi, váût liãûu khaïc, nhiãn liãûu” Sau âoï càn cæï vaìo säú tiãön âaî âæåüc xaïc âënh vaì læåüng phán bäø cho tæìng saín pháøm thäng qua “Baíng phán bäø nhiãn liãûu” (ÅÍ biãøu säú 10). 2.KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ, NHÁN CÄNG TRÆÛC TIÃÚP: Caïc saín pháøm cuía Cäng ty luän täön taûi åí hai loaûi âån giaï læång, âoï laì âån giaï tiãön læång thæûc tãú aïp duûng âãø traí læång cho cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút vaì âån giaï tiãön læång xáy dæûng våïi cáúp trãn, âäöng thåìi âæåüc sæí duûng âãø xaïc âënh täøng säú chi phê tiãön læång haûch toaïn vaìo giaï thaình saín pháøm trong thaïng. Vç váûy täøng säú tiãön læång âæåüc tênh vaìo gêa thaình saín pháøm haìng thaïng thæåìng låïn hån täøng säú tiãön læång thæûc tãú âaî traí trong thaïng. Såí dé coï khoaín chãnh lãûch naìy laì âãø buì âàõp thu nháûp khi Cäng ty gàûp khoï khàn trong saín xuáút vaì tiãu thuû saín pháøm trãn thë træåìng, goïp pháön äøn âënh âåìi säúng cho caïn bäü cäng nhán viãn trong Cäng ty. TRÊCH : BAÍNG PHÁN BÄØ NHIÃN LIÃÛU THAÏNG 05 NÀM 1999 (BIÃØU SÄÚ 10) Tãn saín pháøm Täøng tiãön Dáöu âen Dáöu Diezel Säú læåüng Säú Tiãön Säú læåüng Säú tiãön Läúp ätä 1200-20 47.408.724 23.598 46.250.664 322 1.158.060 Läp ätä 900-20 100.284.175 49.686 97.381.824 807 2.902.351 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Sàm ätä 1200-20 3.178.111 1.583 3.102.585 21 75.526 Sàm ätä 1100-20 659.206 329 644.820 4 14.386 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Läúp xe âaûp âen 30.045.880 15.330 30.045.880 Läúp xe âaûp âoí 7.771.162 3.965 7.771.162 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Täøng Cäüng: 400.871.628 394.757.640 6.113.988 Haìng thaïng kãú toaïn tiãön læång càn cæï vaìo saín læåüng thæûc tãú nháûp kho vaì mäüt säú khoaín thæûc tãú âaî traí láûp: “Baíng phán bäø tiãön læång vaì baío hiãøm xaî häüi vaì giaï thaình saín pháøm” (Biãøu säú 11). Kãú toaïn tiãön læång trêch 19% Baío hiãøm xaî häüi: Täøng læång cå baín: 246.115.079 âäöng 15% BHXH theo læång cå baín = 26.049.168 âäöng 2% BHYT theo læång cå baín = 3.473.220 âäöng 2% KPCÂ theo læång saín pháøm = 17.239.477 âäöng Váûy täøng BHXH phaíi tênh trong thaïng 05 nàm 1999 laì: 46.761.865 âäöng Kãú toaïn tiãön læång phán bäø laûi cho caïc âäúi tæåüng, phán bäø theo tæìng tyí lãû våïi tiãön læång âaî âæåüc phán bäø. Sau khi nháûnû baín täøng håüp cuía kãú toaïn tiãön læång, kãú toaïn giaï thaình taïch riãng pháön tiãön læång vaì BHXH âaî tênh træûc tiãúp cho caïc saín pháøm vaì cäüng caïc chi phê tiãön læång vaì BHXH cuía cäng nhán saín xuáút xê nghiãûp caïn luyãn, xê nghiãûp cå âiãûn, phuûc vuû khaïc nhæ mäüc nãö, sæîa chæîa, laìm thãm giåì.. .. Räöi phán bäø laûi cho tæìng saín pháøm theo tiãu thæïc tyí lãû våïi tiãön læång âaî tênh træûc tiãúp thäng qua biãøu 12 “Baíng phán bäø tiãön læång vaì baío hiãøm xaî häüi” 3. CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT CHUNG: Chi phê saín xuáút chung cuía Cäng ty âæåüc tênh toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình chia thaình hai loaûi âãø theo doîi vaì phán bäø saín pháøm âoï laì chi phê nàng læåüng vaì chi phê saín xuáút chung khaïc.Såí dé kãú toaïn phán thaình hai loaûi chi phê laì chi phê nàng læåüng phán bäø cho caïc loaûi saín pháøm theo âënh mæïc, coìn caïc chi phê khaïc phán bäø cho caïc saín pháøm theo tiãu thæïc tiãön læång. 3.1.Kãú toaïn nàng læåüng: Càn cæï vaìo caïc âäöng häö âo âiãûn âæåüc làõp âàût åí caïc xê nghiãûp, cuäúi mäùi thaïng âæåüc kiãøm kã tênh ra säú âiãûn thæûc tãú duìng vaìo saín xuáút, phoìng cäng nghãû træûc tiãúp phán bäø cho tæìng saín pháøm theo tyí lãû våïi âënh mæïc âaî âæåüc xáy dæûng træåïc. Kãú toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình xaïc âënh chi phê nàng læåüng duìng vaìo cho saín xuáút thäng qua säú chæî âiãûn cuía Såí âiãûn cuía thaïng âoï nhán våïi âån giaï âiãûn (Nghéa laì täøng säú tiãön phaíi traí cho Såí âiãûn). Kãú toaïn phán bäø cho tæìng saín pháøm theo tyí lãû våïi säú chæî âiãûn thæûc tãú Cäng ty duìng, âæåüc phoìng cäng nghãû thãø hiãûn åí biãøu säú 5 “ Baíng phán bäø baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu cho tæìng saín pháøm”. Säú chæî âiãûn cuía Cäng ty våïi säú chæî âiãûn cuía Såí âiãûn thæåìng xuyãn coï sæû chãnh lãûch nhau do Såí âiãûn âoüc âäöng häö âiãûn khäng cuìng ngaìy våïi Cäng ty. Kãú toaïn phán bäø tiãön âiãûn cho tæìng saín pháøm thäng qua “Baíng phán bäø chi phê nàng læåüng cho tæìng saín pháøm” (Biãøu säú 13). 3.2.Táûp håüp chi phê saín xuáút chung: Caïc chi phê naìy âæåüc kãú toaïn càn cæï vaìo baíng phán bäø säú 1,2,3 caïc baíng kã vaì caïc nháût kyï chæïng tæì coï liãn quan âãø ghi vaìo caïc cäüt vaì caïc doìng cho phuì håüp våïi baíng kã säú 4 (Biãøu säú 14). Tæì säú liãûu táûp håüp âæåüc chi phê saín xuáút chung åí baíng kã säú 4, kãú toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình tiãún haình phán bäø cho tæìng âäúi tæåüng sæí duûng, theo tiãu thæïc tyí lãû våïi tiãön læång tênh vaìo giaï thaình saín pháøm. Bæåïc phán bäø naìy âæåüc kãú toaïn tiãún haình nay trãn säø täøng håüp giaï thaình thæûc tãú. Täøng giaï trë phán bäø theo tiãu thæïc tiãön læång laì säú täøng cäüng âa táûp håüp âæåüc åí säø theo doîi chi phê saín xuáút chung âaî træì âi pháön chi phê nàng læåüng táûp håüp åí TK 335. 4. TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM: Trãn cå såí caïc chi phê saín xuáút âaî táûp håüp vaì âaî phán bäø cho tæìng saín pháøm, kãú toaïn giaï thaình täøng håüp laûi thäng qua “Säø täøng håüp giaï thaình thæûc tãú” (Biãøu säú 15). TRÊCH: BAÍNG PHÁN BÄØ TIÃÖN LÆÅNG VAÌ BHXH VAÌO GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM THAÏNG 05 NÀM 1999 (BIÃØU SÄÚ11) ÂÄÚI TÆÅÜNG PHÁN BÄØ LÆÅNG PHÁN BÄØ LÆÅNG THÆÛC TÃÚ TRÊCH BHXH 19% I. Xê nghiãûp xe âaûp 185.313.016 45.644.095 8.672.378 1. Läúp xe âaûp âen 50.038.412 5.454.895 1.036.431 2. Läúp xe âaûp âoí 11.871.523 25.586.205 4.861.379 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II. Xê nghiãûp ätä måïi 240.582.120 59.256.105 11.258.660 1.Läúp ätä 1200-20 64.856.581 15.975.953 3.035.431 2. Läúp ätä 900-20 103.872.008 25.586.205 4.861.379 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.Sàm ätä 1200-20 4.340.066 1.069.205 203.149 4. Sàm ätä 1100-20 661.960 163.284 31.024 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. III. Xê nghiãûp ätä âàõp 28.641.230 7.054.174 1.340.293 IV. Xê nghiãûp saín pháøm måïi 12.144.913 2.991.332 568.353 V. Xê nghiãûp cå âiãûn, phuûc vuû khaïc 22.884.100 5.636.174 1.070.873 VI. Xê nghiãûp caïn luyãûn 46.014.000 11.333.016 2.153.273 TÄØNG TIÃÖN LÆÅNG TÊNH VAÌO GIAÏ THAÌNH 535.579.379 133.493.842 25.363.830 VII. Chi phê saín xuáút chung (TK 627) 85.451.145 219.135.316 41.635.710 1. Xê nghiãûp ätä måïi 8.641.230 13.889.474 2.639.000 2. Xê nghiãûp xe âaûp 6.781.000 4.931.505 936.986 .. .. .. .. .. .. .. .. .. VIII Chi phê quaín lyï Cäng ty (TK 642) 314.479.528 89.801.712 17.062.325 TÄØNG CÄÜNG : 935.510.052 246.115.079 46.761.865 TRÊCH : BAÍNG PHÁN BÄØ TIÃÖN LÆÅNG VAÌ BHXH THAÏNG 05 NÀM 1999 (BIÃØU SÄÚ 12) TÃN SAÍN PHÁØM TIÃÖN PHÁN BÄØ TÊNH VAÌO GIAÏ THAÌNH THÆÛC TÃÚ TIÃÖN LÆÅNG BHXH Tiãön læång BHXH Läúp ätä 1200-20 64.856.581 3.035.431 74.431.629 3.483.546 Läúp ätä 900-20 103.872.008 4.861.379 119.207.066 5.579.055 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Sàm ätä 1200-20 4.340.066 203.149 4.980.809 233.140 Sàm ätä 1100-20 661.960 31.024 759.688 35.605 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Läúp xe âaûp âen 50.038.412 3.213.299 57.425.791 2.867.672 Läúp xe âaûp âoí 11.871.523 555.660 13.624.166 637.691 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. TÄØNG CÄÜNG: 466.681.279 21.839.684 535.579.379 25.363.830 TRÊCH : BAÍNG PHÁN BÄØ CHI PHÊ NÀNG LÆÅÜNG THAÏNG 05 NÀM 1999 (BIÃØU SÄÚ13) TÃN SAÍN PHÁØM KW CÄNG TY KW SÅÍ ÂIÃÛN TÄØNG TIÃÖN Läúp ätä 1200-20 72.855 63.500 47.306.106 Läúp ätä 900-20 185.987 118.528 88.300.760 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Sàm ätä 1200-20 3.036 2.646 1.971.212 Sàm ätä 1100-20 523 456 339.710 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Läúp xe âaûp âen 38.767 33.789 25.172.063 Läúp xe âaûp âoí 10.028 8.740 6.511.108 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. TÄØNG CÄÜNG: 457.254 398.540 296.903.549 TRÊCH: BAÍNG KÃ SÄ Ú4 : TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT THEO PHÁN XÆÅÍNG DUÌNG CHO CAÏC TK 154, 622, 621, 627 THAÏNG 05 NÀM 1999 (BIÃØU SÄÚ: 14) TK GHI COÏ TK GHI NÅÜ TK 152 TK 153 TK 111 TK 141 TK 334 TK 338 TK 335 TK 214 CÄÜNG CP THÆÛC TÃÚ TRONG THAÏNG TK 622 535.579.379 25.063.830 560.648.209 XN ätä måïi 240.582.120 11.258.660 251.840.780 XN xe âaûp 185.313.016 8.672.378 193.985.394 XN caïn luyãûn 46.014.000 2.153.273 48.167.273 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. TK 627 184.349.517 10.749.831 43.378.100 34.295.000 85.451.145 4.635.710 296.903.549 953.562.370 1.613.325.222 XN ätä måïi 84.349.100 5.453.800 11.789.000 4.985.200 8.641.230 2.639.000 185.600.000 165.106.115 468.563.445 XN xe âaûp 38.570.100 547.800 5.862.000 3.897.100 6.781.000 936.986 58.100.000 66.875.418 181.570.800 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. TÄØNG CÄÜNG: 184.349.517 10.749.831 43.378.100 34.295.000 621.030.524 29.699.540 296.903.549 953.562.370 2.173.968.431 TRÊCH : SÄØ TÄØNG HÅÜP GIAÏ THAÌNH THÆÛC TÃÚ THAÏNG 05 NÀM 1999 (Biãøu säú15) Tãn saín pháøm SL saín xuáút Chi phê NVL træûc tiãúp Chi phê NC træûc tiãúp Chi phê SXC Täøng giaï thaình Giaï thaình âån vë NVL Nhiãn liãûu Læång BHXH Âiãûn TK 627 Läúp ätä 1200-20 1.064 1.232.278.260 47.408.724 74.431.629 3.483.546 47.306.106 341.668.673 1.746.576.938 1.641.519,68 Läúp ätä 900-20 2.948 2.083.050.456 100.284.175 119.207.066 5.579.055 88.300.760 531.525.000 2.927.946.512 993.197,60 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Sàm ätä 1200-20 504 62.960.475 3.178.111 4.980.809 233.140 1.971.212 1.502.000 74.825.747 148.463,78 Sàm ätä 1100-20 110 11.802.512 659.206 759.688 35.605 339.710 229.000 13.825.721 125.688,30 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Läúp xe âaûp âen 52.894 393.862.239 30.045.880 57.425.791 2.687.672 25.172.063 24.031.000 533.224.645 10.081,00 Läúp xe âaûp âoí 13.682 117.473.247 7.771.162 13.624.166 637.691 6.511.108 4.922.000 150.939.374 11.031,97 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. TÄØNG CÄÜNG: 6.401.515.137 400.871.628 535.579.379 25.063.830 296.903.549 1.316.421.673 8.976.355.196 PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ SUY NGHÉ NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM ÅÍ CÄNG TY CAO SU ÂAÌ NÀÔNG I NHÆÎNG ÆU ÂIÃØM VAÌ NHÆÎNG MÀÛT HAÛN CHÃÚ CÁÖN PHAÍI HOAÌN THIÃÛN TRONG CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM ÅÍ CÄNG TY CAO SU ÂAÌ NÀÔNG. 1. Æu âiãøm: Cäng ty cao su Âaì Nàông âaî aïp duûng hçnh thæïc kãú toaïn nháût kyï chæïng tæì. Laìm âuïng theo quy âënh cuía Nhaì næåïc vãö chãú âäü kãú toaïn taìi chênh vaì âaî xaïc âënh âuïng mæïc táöm quan troüng cuía viãûc tiãút kiãûm chi phê saín xuáút, haû giaï thaình saín pháøm. Vç váûy, viãc täø chæïc cäng taïc kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm âæåüc phoìng kãú toaïn Cäng ty thæûc hiãûn mäüt caïch nghiãm tuïc. Våïi âäüi nguî caïn bäü kãú toaïn cuía Cäng ty coï trçnh âäü chuyãn män cao vaì nhiãöu kinh nghiãûm, âaî laìm cho khäúi læåüng cuía cäng viãûc âæåüc giaím nheû vaì baío âaím âæåüc tênh chênh xaïc cao. Mäüt thaình cäng trong cäng taïc quaín lyï chi phê saín xuáút cuía Cäng ty laì âaî täø chæïc täút viãûc quaín lyï nguyãn váût liãûu vãö màût hiãûn váût, luän luän khuyãún khêch tiãút kiãûm chi phê saín xuáút. Mäùi khi âæa vaìo saín xuáút mäüt màût haìng naìo âoï Cäng ty âãöu xáy dæûng âënh mæïc baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu. Âãø khuyãún khêch viãûc tiãút kiãûm nguyãn váût liãûu, Cäng ty thæûc hiãûn quy chãú thæåíng phaût: Thæåíng 50% giaï trë tiãút kiãûm cho bäü pháûn thæûc hiãûn tiãút kiãûm, ngæåüc laûi seî phaût 30%cho bäü pháûn naìo khäng thæûc hiãûn tiãút kiãûm maì laûi laìm laîng phê. Phoìng kãú toaïn Cäng ty âaî täø chæïc theo doîi nguyãn váût liãûu mäüt caïch chàût cheî tæì khi âæa vaìo saín xuáút âãún khi saín xuáút ra saín pháøm hoaìn thaình nháûp kho. Âáy laì mäüt viãûc laìm ráút coï yï nghéa, quan troüng trong viãûc quaín lyï chi phê saín xuáút. Ngoaìi ra, haìng thaïng Cäng ty thæûc hiãûn viãûc kiãøm kã åí caïc xê nghiãûp, âiãöu naìy ráút quan troüng cho viãûc theo doîi tçnh hçnh thæûc hiãûn âënh mæïc, gêup Cäng ty coï thãø cháún chènh këp thåìi nhæîng bäü pháûn laìm hao phê nguyãn váût liãûu, hay do cháït læåüng nguyãn váût liãûu gáy laîng phê låïn, âãø êt dáùn âãún tçnh traûng giaï thaình bë cao lãn âäüt ngäüt do nhæîng hao phê báút thæåìng. 2. Nhæîng haûn chãú: Cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí Cäng ty, Tuy âaî coï nhiãöu thay âäøi cho phuì håüp våïi âàûc âiãøm hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, nhæng coìn coï mäüt säú haûn chãú cáön khàõc phuûc trong qua trçnh táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm nhæ: Caïc khoaín chi phê saín xuáút chung (âaî træì âi chi phê nàng læåüng) chuïng âãöu chæa âæåüc quaín lyï theo âënh mæïc hay theo dæû toaïn, âiãöu naìy coï thãø laìm cho chi phê naìy phaït sinh låïn gáy aính hæåíng âãún giaï thaình saín pháøm . Do âàûc âiãøm cuía quy trçnh cäng nghãû, Cäng ty aïp duûng phæång phaïp tênh giaï thaình hiãûn thåìi phuì håüp. Baïn thaình pháøm do Cäng ty saín xuáút chè âãø phuûc vuû cho Cäng ty khäng xuáút baïn ra ngoaìi, nãn viãûc tênh giaï thaình cuía baïn thaình pháøm, Cäng ty chè táûp håüp chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, coìn caïc chi phê khaïc, Cäng ty phán bäø vaìo saín pháøm theo tiãu chuáøn tiãön læång saín pháøm. Viãûc tênh toaïn nhæ váûy, seî laìm âån giaín khäúi læåüng cäng viãûc tênh toaïn nhæng seî thiãúu chênh xaïc. Trãn thæûc tãú, cäng lao âäüng cuía mäüt cäng nhán boí ra âãø saín xuáút 1 kg baïn thaình pháøm tæìng loaûi giäúng nhau vaì säú læåüng baïn thaình pháøm phán boí vaìo tæìng saín pháøm laûi khäng tyí lãû våïi tiãön læång saín pháøm cho nãn viãûc phán bäø caïc chi phê tiãön læång cäng nhán saín xuáút chung cuía xê nghiãûp caïn luyãûn theo tiãu chuáøn tiãön læång cäng nhán saín xuáút laì khäng phuì håüp. Viãûc trêch kháúu hao TSCÂ vaìo chi phê saín xuáút, âæåüc Cäng ty táûp håüp chung cho toaìn phaûm vi Cäng ty maì TSCÂ cuía cäng ty coï nhiãöu mæïc kháúu hao khaïc nhau. Cho nãn viãûc trêch kháúu hao chung cho toìan bäü Cäng ty laì khäng âuïng. Khi xuáút duìng cäng cuû, duûng cuû saín xuáút thç toaìn bäü giaï trë âæåüc kãút chuyãøn hãút mäüt láön vaìo chi phê saín xuáút trong kyì phaït sinh, duì giaï trë cäng cuû, duûng cuû âoï låïn hay nhoí. Âiãöu naìy khäng phuì håüp våïi loaûi cäng cuû, duûng cuû coï giaï trë låïn, cáön phán bäø laûi. II. MÄÜT SÄÚ SUY NGHÉ NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC KÃÚ TOÏAN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM ÅÍ CÄNG TY CAO SU ÂAÌ NÀÔNG: Qua thåìi gian thæûc táûp, âæåüc sæû giuïp âåî cuía tháöy cä giaïo vaì caïc cä chuï, anh chë åí Phoìng Kãú toaïn Cäng ty, trãn cå såí nghiãn cæïu tçnh hçnh thæûc tãú, täi xin âæåüc âæa ra mäüt säú yï kiãún nhoí nhàòm hoaìn thiãûn hån næîa cäng taïc kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí cäng ty Cao su Âaì nàông. Táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình baïn thaình pháøm: Khi táûp håüp chi phê âãø tênh gêa thaình baïn thaình pháøm, Cäng ty chè táûp håüp chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, coìn caïc chi phê khaïc Cäng ty phán bäø vaìo saín pháøm theo tiãu chuáøn tiãön læång saín pháøm. (do baïn thaình pháøm saín xuáút ra khäng baïn ra ngoaìi maì tiãúp tuûc chuyãøn giao âæa vaìo saín xuáút tiãúp ra saín pháøm cuía Cäng ty) Viãûc tênh nhæ váûy seî laìm âån giaín khäúi læåüng cäng viãûc tênh toaïn nhæng seî thiãúu chênh xaïc. Chênh vç váûy maì Cäng ty cáön tênh giaï thaình cuía baïn thaình pháøm cuû thãø hån. Ngoaìi chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, kãú toaïn phaíi tênh toaïn vaì phán bäø chi phê nhán cäng træûc tiãúp, chi phê saín xuáút chung âãø tênh giaï thaình cho phuì håüp. Vãö chi phê nhán cäng, thæûc tãú cäng lao âäüng mäüt cäng nhán boí ra âãø saín xuáút 1 kg baïn thaình pháøm tæìng loaûi giäúng nhau vaì säú læåüng baïn thaình pháøm phán bäø vaìo tæìng saín pháøm laûi khäng tyí lãû våïi tiãön læång saín pháøm cho nãn viãûc phán bäø caïc chi phê tiãön læång cäng nhán saín xuáút baïn thaình pháøm vaì chi phê saín xuáút chung cuía xê nghiãûp caïn luyãûn theo tiãu chuáøn tiãön læång cäng nhán saín xuáút laì chæa phuì håüp, âãø xæí lyï træåìng håüp naìy kãú toaïn tênh læång cuía xê nghiãûp caïn luyãûn nhæ sau: Xê nghiãûp caïn luyãûn âaî coï âån giaï tiãön læång âãø saín xuáút tæìng loaûi saín pháøm Vê duû: Ta coï baíng phán bäø tiãön læång cho tæìng loaûi baïn thaình pháøm cuía xê nghiãûp caïn luyãûn nhæ sau: THAÏNG 05 NÀM 1999 Tãn baïn thaình pháøm Saín læåüng tæìng loaûi BTP (kg) Âån giaï thæûc tãú cuía BTP (â) Täøng tiãön læång thæûc tãú (â) Mlm 142.512 133,78 19.064.624 TT 55.237 154,89 8.539.030 TN 33.416 164,56 5.498.997 DD 10.398 139,07 1.446.063 Sàm ätä 4.581 136,88 627.053 MLXÂ âen 28.914,6 136,27 3.940.241 MLXÂ âoí 6.644,4 151,85 1.008.946 Täøng cäüng 46.014.400 Sau âoï kãú toaïn phán bäø chi phê saín xuáút chung laûi dæûa trãn tiãu chuáøn phán bäø laì täøng læång tênh vaìo giaï thaình baïn thaình pháøm. Tæì âoï kãú toaïn tênh âæåüc giaï thaình cuía tæìng loaûi baïn thaình pháøm mäüt caïch chênh xaïc. Kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm seî âæåüc tênh giaï thaình cuía saín pháøm mäüt caïch chênh xaïc hån våïi giaï thaình cuía baïn thaình pháøm måïi tênh laûi. Phæång phaïp kãú toaïn táûp håüp chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp: Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp bao gäöm nguyãn váût liãûu chênh vaì váût liãûu phuû. Khi xuáút kho nguyãn váût liãûu sæí duûng cho saín xuáút, giaï thæûc tãú xuáút kho nguyãn váût liãûu cuîng nhæ caïc váût tæ khaïc åí Cäng ty laì âæåüc tênh theo phæång phaïp bçnh quán gia quyãön cuäúi thaïng. Nhæng våïi âiãöu kiãûn sæí duûng maïy vi tênh nhæ hiãûn nay, thç täút nháút bäü pháûn kãú toaïn váût tæ nãn tênh giaï thæûc tãú xuáút kho nguyãn váût liãûu theo phæång phaïp bçnh quan gia quyãön di âäüng. Båíi leî, theo hãû thäúng kã khai thæåìng xuyãn maì Cäng ty âang sæí duûng, táút caí caïc hoaût âäüng gàõn liãön våïi quaï trçnh váûn haình cuía Cäng ty âãöu âæåüc ghi roî haìng ngaìy vaì thæåìng xuyãn. Säø saïch kãú toaïn trong hãû thäúng naìy phaíi thæåìng xuyãn cáûp nháût hoïa âãø luän biãút âæåüc chi phê cuía qua trçnh saín xuáút cuîng nhæ haìng täön kho cuía mçnh. Hån næîa quy mä cuía Cäng ty tæång âäúi låïn nãn cáön caïc baïo caïo thæåìng xuyãn nhàòm cung cáúp këp thåìi cho quían lyï. Màût khaïc, åí Cäng ty säú láön nháûp nguyãn váût liãûu trong thaïng khäng nhiãöu, do âoï tênh giaï xuáút nguyãn váût liãûu bàòng phæång phaïp bçnh quán gia quyãön di âäüng laì thuáûn låüi. Giaï bçnh quán di âäüng seî phaín aïnh chênh xaïc læåüng chi phê chi ra cho saín xuáút nháút laì trong âiãöu kiãûn giaï caí thë træåìng biãún âäüng, nhåì âoï chè tiãu giaï thaình âæåüc phaín aïnh mät caïch chênh xaïc nháút. Theo phæång phaïp naìy, cáön theo doîi chàût cheî biãún âäüng nháûp kho, xuáút kho nguyãn váût liãûu trong kyì. Âãø xaïc âënh âæåüc säú læåüng vaì giaï trë tæìng loaûi nguyãn váût liãûu täön kho taûi mäùi thåìi âiãøm xuáút kho nguyãn váût liãûu. Giaï thæûc tãú xuáút kho NVL theo phæång phaïp naìy âæåüc tênh theo cäng thæïc sau: Gêa thæûc tãú xuáút kho NVL = Täøng giaï trë NVL thæûc tãú täön kho theo thåìi âiãøm Täøng säú læåüng NVL thæûc tãú täön kho theo thåìi âiãøm Trong âoï: Täøng giaï trë NVL thæûc tãú täön kho theo thåìi âiãøm = Täøng giaï trë NVL täön kho âáöu kyì + Täøng giaï trë NVL nháûp kho trong kyì âãún thåìi âiãøm âoï _ Täøng giaï trë NVL xuáút kho trong kyì âãún thåìi âiãøm âo Täøng säú læåüng NVL thæûc tãú täön kho theo thåìi âiãøm = Täøng säú læåüng NVL täön kho âáöu kyì + Täøng säú læåüng NVL nháûp kho trong kyì âãún thåìi âiãøm âoï - Täøng säú læåüng NVL xuáút kho trong kyì âãún thåìi âiãøm âoï Biãún âäüng nháûp kho, xuáút kho vaì täön kho nguyãn váût liãûu âæåüc theo doîi chi tiãút trãn säø chi tiãút váût tæ vaì âæåüc cáûp nháût dæî kiãûu vaìo maïy vi tênh, pháön cáûp nháût dæî liãûu theo tæìng loaûi váût tæ våïi æu tiãn phiãúu nháûp kho nguyãm váût liãûu âæåüc nháûp vaìo maïy træåïc. Trãn phiãúu xuáút kho phaíi xaïc âënh roî muûc âêch suí duûng âãø haûch toaïn âuïng vaìo âäúi tæåüng cáön táûp håüp chi phê . Maïy vi tênh seî tênh ra giaï thæûc tãú NVL mäùi láön xuáút kho âäöng thåìi xaïc âënh âæåüc giaï trë NVL xuáút kho âãø laìm càn cæï haûch toaïn. Cuäúi kyì, âãø xaïc âënh âuïng chi phê NVL træûc tiãúp sæí duûng trong kyì, cáön phaíi tiãún haình kiãøm tra, xaïc âënh laûi NVL thæìa chæa sæí duûng åí caïc phán xæåíng saín xuáút, láûp baïo caïo kiãøm kã tæì caïc phán xæåíng âãø cáûp nháût vaìo maïy chi tiãút theo tæìng loaûi. Tæì âoï seî tênh ra chi phê NVL træûc tiãúp trong kyì táûp håüp cho tæìng âäúi tæåüng saín xuáút. Chi phê thæûc tãú NVL sæí duûng trong kyì = Giaï trë NVL âæa vaìo saín xuát - Giaï trë NVL coìn laûi cuäúi kyì chæa sæí duûng Sau khi tênh âæåüc chi phê tæìng loaûi NVLvaìo âäúi tæåüng táûp håüp chi phê, tæì âoï maïy tênh seî tiãún haình phán bäø chi phê theo tæìng nhoïm saín pháøm âãø phuûc vuû cho viãûc tênh giaï thaình saín pháøm. SÄØ CHI TIÃÚT VÁÛT TÆ Tæì ngaìy... âãún ngaìy Taìi khoaín: Kho : Säú ctæì Ngaìy ctæì Diãùngiaíi TK ÂÆ Nháûp Xuáút Täön Slæåüng Âgiaï Tiãön Slæåüng Âgiaï Tiãön Slæåüng Âgiaï Tiãön C.kyì Chi phê váût liãûu khaïc: Hiãûn nay, kãú toaïn Cäng ty phán chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp thaình 2 loaûi âoï laì chi phê baïn thaình pháøm vaì chi phê nguyãn váût liãûu khaïc. Do âàûc âiãøm cuía quy trçnh cäng nghãû saín xuáút saín pháøm cuía Cäng ty, viãûc kãú toaïn theo doîi riãng chi phê nguyãn váût liãûu chênh nhæ vaíi maình, theïp ô1... laûi væìa coï caïc chi phê vãö bao bç, nhaîn hiãûu haìng hoïa âãø bao goïi, baío quaín saín pháøm phuûc vuû cho viãûc tiãu thuû saín pháøm vaì mäüt säú loaûi váût liãûu khaïc khäng taûo nãn thæûc thãø saín pháøm, cuîng khäng phuûc vuû cho viãûc tiãu thuû saín pháøm nhæng laûi phuûc vuû cho quaï trçnh saín xuáút saín pháøm nhæ læåïi loüc....nhæ váûy thæûc tãú caïc loaûi nguyãn váût liãûu nhæ bao PE boüc läúp, nhaîn hiãûu haìng hoïa, thuìng caïc ton âæûng sàm.... khäng taûo nãn thæûc thãø saín pháøm maì noï laìm tàng thãm cháút læåüng vaì giaï trë cuía saín pháøm âãø dãù tiãu thuû trãn thë træåìng maì hiãûn nay cäng ty duì táûp håüp chi phê riãng, nhæng laûi phán bäø cho caïc loaûi saín pháøm chung vaìo mäüt biãøu goüi laì “ baíng phán bäø nguyãn váût liãûu khaïc” (Biãøu 9). Coìn caïc loaûi váût liãûu nhæ læåïi loüc cuîng khäng âæåüc theo doîi riãng. Viãûc naìy seî laìm cho viãûc âaïnh giaï tyí troüng cuía tæìng loaûi váût liãûu trong giaï thaình cuía tæìng loaûi saín pháøm giaím âi pháön chênh xaïc. Nhæ váûy, âãø thuáûn låüi cho viãûc phán têch giaï thaình vaì âãø phaín aïnh âuïng thæûc cháút chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp trong giaï thaình saín pháøm, phaín aïnh âuïng thæûc cháút vaì cäng duûng cuía tæìng loaûi váût liãûu phuûc vuû cho saín xuáút, kãú toaïn coï thãø thæûc hiãûn thãm mäüt säú cäng viãûc sau: - Trãn säø theo doîi nháûp xuáút täön vaíi, kim loaûi, nhiãn liãûu, váût liãûu khaïc (ÅÍ biãøu säú8), kãú toaïn coï thãø sæîa âäøi theo doîi caïc loaûi nguyãn váût liãûu thaình 3 loaûi nhæ sau: + Nguyãn váût liãûu chênh khaïc: Bao gäöm vaíi ätä, theïp ô1.... + Váût liãûu phuû: Læåïi loüc, van ätä.... + Nhiãn liãûu: Dáöu âäút loì.... - Trãn säø phán bäø nguyãn váût liãûu khaïc cho tæìng saín pháøm (ÅÍ biãøu 9) cuîng bàòng caïc bæåïc thæûc hiãûn nhæ cuî nhæng kãú toaïn chè cáön sæîa âäøi mäüt chuït trãn biãøu máùu nhæ sau: BAÍNG TÄØNG HÅÜP PHÁN LOÜAI CAÏC LOAÛI VÁÛT LIÃÛU THAÏNG..... NÀM.... TÃN NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU TÃN SAÍN PHÁØM LÄÚP 1200-20 LÄÚP 900-20 .. .. .. SÄÚ LÆÅÜNG TIÃÖN SÄÚ LÆÅÜNG TIÃÖN .. .. I. Chê phê NVL chênh Chi phê BTP Chi phê NVL khaïc Vaíi ätä Vaíi phin Theïp ô1 .. .. II. Chi phê VL phuû Læåïi loüc Van ätä .. .. III. Chi phê VL khaïc (bao bç) PE boüc läúp Thuìng caïc ton .. .. .. Täøng cäüng: Nhæ váûy khi phán têch giaï thaình, âaïnh giaï tyí troüng cuía caïc loaûi nguyãn váût liãûu.... kãú toaïn nhçn vaìo biãøu säú 9 (âaî sæîa chæîa laûi) seî âaïnh giaï âæåüc ngay mäüt caïch chênh xaïc. Viãûc laìm naìy seî giuïp cho kãú toaïn laìm täút hån cäng taïc quaín lyï caïc váût liãûu vaì giaï thaình. 3.Táûp håüp vaì phán bäø chi phê nhán cäng træûc tiãúp: Theo caïch laìm hiãûn nay cuía Cäng ty, chi phê nhán cäng træûc tiãúp âæåüc táûp håüp theo caïc phán xæåíng, cuäúi kyì tiãún haình phán bäø cho caïc saín pháøm vaì kãút chuyãøn vaìo giaï thaình saín pháøm laì phuì håüp. Nhæng trong viãûc haûch toaïn læång cäng nhán saín xuáút âaî khäng âãö cáûp âãún váún âãö trêch træåïc tiãön læång nghè pheïp cho cäng nhán saín xuáút. Nhæ thãú laìm cho chi phê tiãön læång giæîa caïc thaïng coï thãø tàng giaím âäüt ngäüt do cäng nhán nghè pheïp giæîa caïc thaïng khäng âäöng âãöu, tæì âoï gáy âäüt biãún giaï thaình saín pháøm giæîa caïc kyì. Váûy trong cäng taïc haûch toaïn tiãön læång cäng nhán saín xuáút åí Cäng ty cáön phaíi tiãún haình trêch træåïc tiãön læång nghè pheïp cäng nhán saín xuáút âãø tênh giaï thaình saín pháøm âæåüc äøn âënh. Säú tiãön læång nghè pheïp trêch træåïc âæåüc tênh nhæ sau: Tyí lãû trêch træåïc = Täøng säú tiãön læång nghè pheïp KH cuía CNSX trong nàm x 100% Täøng säú tiãön læång KH cuía CNSX trong nàm Säú tiãön trêch træåïc 1 thaïng = Tyí lãû trêch træåïc x Täøng säú tiãön læång thæûc tãú sx trong thaïng Khoaín trêch træåïc tiãön læång nghè pheïp cäng nhán saín xuáút âæåüc haûch toaïn vaìo TK 335 - Chi phê traí træåïc, vaì viãûc haûch toaïn tiãún haình nhæ sau : - Haìng thaïng, khi tiãún haình trêch træåïc tiãön læång nghè pheïp cho CNSX, kãú toaïn ghi: Nåü TK 622 - Chi phê nhán cäng træûc tiãúp Coï TK 335 -Chi phê traí træåïc -Khi cäng nhán nghè pheïp, kãú toaïn xaïc âënh säú tiãön læång nghè pheïp phaíi traí, ghi: Nåü TK 335 Coï TK 334 -Khi traí tiãön læång nghè pheïp cho ngæåìi nghè pheïp, ghi: Nåü TK 334 Coï TK 111 4. Táûp håüp vaì phán bäø chi phê saín xuáút chung: Kãú toaïn âaî táûp håüp chi phê saín xuáút chung räöi phán bäø cho caïc saín pháøm theo tiãu chuáøn tiãön læång tênh vaìo giaï thaình maì chi phê saín xuáút chung cuía Cäng ty hiãûn nay laûi chæa coï âënh mæïc nay dæû toaïn cho tæìng xê nghiãûp nãn viãûc phaït sinh chi phê saín xuáút chung åí caïc xê nghiãûp laì coï thãø khäng âäöng âãöu nhau cho nãn viãûc phán bäø chi phê saín xuáút chung theo caïch hiãûn taûi laì khäng chênh xaïc. Båíi vç xeït vãö màût hiãûu quaí saín xuáút kinh doanh cuía toaìn bäü saín pháøm thç khäng coï aính hæåíng gç. Nhæng xeït riãng vãö chi phê saín xuáút chung nàòm trong thaình pháøm cuía caïc xê nghiãûp laûi khäng phaíi laì chi phê thæûc tãú cuía xê nghiãûp. Âiãöu naìy seî laìm cho giaï thaình saín pháøm thiãúu chênh xaïc vaì seî gáy khoï khàn cho viãûc theo doîi tênh hçnh sæí duûng chi phê saín xuáút chung åí caïc xê nghiãûp. Vãö khoaín chi phê naìy täi xin âãö xuáút mäüt yï kiãún nhoí laì Cäng ty âaî táûp håüp chi phê saín xuáút chung theo tæìng xê nghiãûp, chè coìn mäüt säú khoaín cho phê duìng chung cho caïc xê nghiãûp, caïc khoaín chi phê naìy âãöu coï thãø táûp håüp riãng cho caïc xê nghiãûp nhæ: + Trêch kháúu hao taìi saín cäú âënh cho saín xuáút âæåüc Cäng ty táûp håüp chung trong toaìn phaûm vi cäng ty maì taìi saín cäú âënh cuía Cäng ty coï nhiãöu mæïc kháúu hao khaïc nhau: Xê nghiãûp läúp ätä toaìn bäü laì maïy moïc thiãút bë måïi, giaï trë laûi låïn; xê nghiãûp läúp xe âaûp, xe maïy thç maïy moïc âaî quaï láu nàm, kháúu hao âaî gáön hãút... cho nãn, viãûc trêch kháúu hao chung cho toaìn bäü cäng ty laì khäng phuì håüp, vç váûy kãú toaïn táûp håüp chi phê kháúu hao theo tæìng xê nghiãûp. Âiãöu naìy, ráút tiãûn vaì dãù laìm vç caïc xê nghiãûp âaî âæåüc hoaût âäüng trong phaûm vi nhaì xæåíng riãng biãût, våïi säú maïy moïc thiãút bë âaî âæåüc cäú âënh trong nhaì xæåíng.Vaì nãúu coï thãø âæåüc xin pheïp cho säú TSCÂ åí xê nghiãûp läúp ätä âæåüc tênh kháúu hao nhanh. + Chi phê cäng cuû, duûng cuû cáön âãö cáûp vaì hoaìn thiãûn hån vç khi xuáút cäng cuû, duûng cuû duìng saín xuáút thç toaìn bäü giaï trë âæåüc kãút chuyãøn hãút mäüt láön vaìo TK627- chi phê saín xuáút trong kyì phaït sinh, duì giaï trë cäng cuû, duûng cuû âoï låïn hay nhoí.Nhæîng cäng cuû, duûng cuû âæåüc sæí duûng åí Cäng ty pháön låïn coï giaï trë khäng låïn, læåüng xuáút khäng nhiãöu vaì thåìi gian sæí duûng ngàõn nhæ caïc loaûi baío häü lao âäüng, phêch næåïc, boïng âeìn, læåîi cæa sàõt, âäö duìng váût pháøm nàn phoìng khaïc.... vç váûy noï âæåüc kãút chuyãøn toaìn bäü giaï trë xuáút duìng mäüt láön vaìo chi phê saín xuáút trong kyì. Nhæng thæûc tãú Cäng ty coï nhæîng cäng cuû, duûng cuû coï giaï trë låïn vaì sæí duûng qua nhiãöu kyì haûch toaïn nhæ båm dáöu, duûng cuû âo læåìng,bäü âaío su, maïy huït buûi.. .thç viãûc haûch toaïn toaìn bäü giaï trë cäng cuû, duûng cuû vaìo chi phê saín xuáút trong kyì thç seî laìm tàng giaï thaình kç âoï lãn vaì nhæ thãú aính hæåíng âãún kãút quaí kinh doanh cuía Cäng ty. Vç váûy phaíi tiãún haình phán bäø chi phê cäng cuû, duûng cuû nhæîng loaûi coï giaï trë låïn âoï cho nhiãöu kyì saín xuáút. Coï thãø tiãún haình phán bäø cho 2 hay nhiãöu kyì saín xuáút tuìy theo thåìi gian sæí duûng. Nhæng âãø giaím nheû cäng viãûc tênh toaïn kãú toaïn coï thãø tiãún haình phán bäø chi phê naìy theo phæång phaïp phán bäø 2 láön. Tæïc laì khi xuáút duìng cong cuû, duûng cuû ra duìng kãú toaïn phán bäø ngay 50% giaï trë cuía chuïng vaìo nåi sæí duûng, âãún khi cäng cuû, duûng cuû baïo híong thç phán bäø tiãúp 50% giaï trë coìn laûi træì âi giaï trë phãú liãûu thu häöi vaì säú tiãön bäöi thæåìng cuaí ngæåìi laìm hoíng (nãuï coï) Trçnh tæû haûch toaïn phán bäø chi phê naìy nhæ sau: Khi xuáút cäng cuû, duûng cuû ra duìng,ghi: Nåü TK142 Coï TK 153 Âäöng thåìi kãú toaïn tiãún haình phán bäø 50% giaï trë cäng cuû, duûng cuû vaìo chi phê saín xuáút : Nåü TK 627 ( Giaï trë phán bäø) Coï TK 142 Khi cäng cuû, duûng cuû baïo hoíng, kãú toaïn phán bäø tiãúp 50% giaï trë coìn laûi sau khi træì âi giaï trë phãú liãûu thu häöi vaì tiãön bäöi thæåìng (nãúu coï) Nåü TK 627 (Giaï trë phán bäø) Nåü TK152 (phãú kiãûu thu häöi) Nåü TK 138 (bäöi thæåìng phaíi traí) Coï TK142 Sau khi âaî táûp håüp chi phê saín xuáút chung cho tæìng xê nghiãûp, kãú toaïn tiãún haình phán bäø chi phê saín xuáút chung cuía xê nghiãûp naìo thç phán bäø cho saín pháøm cuía xê nghiãûp âoï theo tiãu chuáøn tiãön læång tênh vaìo giaï thaình saín pháøm. Chi phê saín xuáút chung cuía xê nghiãûp caïn luyãûn nhæ âaî trçnh baìy åí trãn laì tênh vaìo cho giaï thaình cuía baïn thaình pháøm. Âàûc biãût Cäng ty cáön phaíi quan tám, xáy dæûng nãn dæû toaïn chi phê saín xuáút chung cho tæìng xê nghiãûp, traïnh nhæîng chi phê phaït sênh quaï låïn, gáy aính hæåíng âãún giaï thaình saín pháøm.Âäöng thåìi viãûc xáûy dæûng nãn dæû toïan chi phê saín xuáút chung seî giuïp cho viãûc quaín lyï khoaín chi phê naìy saït sao vaì coï hiãûu quaí hån trong viãûc pháún âáúu haû giaï thaình saín pháøm cuía Cäng ty vaì coï cå såí phán têch hån. 5. Chi phê thiãût haûi trong saín xuáút: Haûch toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí Cäng ty Cao su Âaì nàông âæåüc thæûc hiãûn våïi caïc khoaín muûc chi phê NVL træûc tiãúp, chi phê nhán cäng træûc tiãúp, vaì chi phê SCC nhæng khäng âàût váún âãö haûch toaïn chi phê thiãût haûi trong saín xuáút. Thæûc tãú trong quaï trçnh saín xuáút åí Cäng ty, thiãût haûi trong saín xuáút thæåìng xaíy ra chuí yãúu laì thiãût haûi saín pháøm hoíng, coìn thiãût haûi ngæìng saín xuáút thç êt xaíy ra. Saín pháøm hoíng laì nhæîng saín pháøm khäng âaût âæåüc nhæîng tênh nàng cáön thiãút âãø taûo thaình saín pháøm täút. Trong qua trçnh saín xuáút ra saín pháúm seî gáy ra mäüt säú saín pháøm dåí dang bë hoíng nhæ: vaíi traïng cao su bë naït, raïch biãn, läúp thaình hçnh bë gaîy, tanh khäng gåî âæåüc vaíi do bë dênh, cao su baïn thaình pháøm caïc loaûi chaïy, khäng táûn duûng caïc saín pháøm khaïc âæåüc... táút caí caïc loaûi naìy âæåüc táûn duûng âãø saín xuáút caïc saín pháøm phuû (saín pháøm phuû nhæ: táúm låüp cao su, cao su taïi sinh....) Trãn thæûc tãú % saín pháøm bë hoíng trãn tæìng giaûi âoaûn cäüng nghãû êt khi væåüt âënh mæïc cho pheïp, cho nãn kãú toaïn khäng tênh giaï trë nguyãn váût liãûu phán bäø cho caïc saín pháøm phuû, maì chè tênh pháön tiãön læång saín xuáút saín pháøm phuû, vç thãú giaï thaình cuía saín pháøm phuû cäng ty ráút khoï tênh. Vãö láu daìi Cäng ty nãn tênh træì mäüt säú % naìo âoï giaï trë nguyãn váût liãûu tênh vaìo chi phê saín xuáút saín pháøm chênh âãø tênh vaìo giaï thaình saín xuáút saín pháøm phuû. Vê duû nhæ âënh mæïc quy âënh 2% hao huût vaíi vaì cao su traïng vaíi trãn giai âoaûn caïn traïng thç coï thãø quy âënh 0,5% laì âæåüc tênh vaìo chi phê saín xuáút saín pháøm phuû.. ..Viãûc tênh toaïn naìy coï håi phæïc taûp vaì chi tiãút nhæng seî tênh âuïng giaï thaình saín pháøm, phaín aïnh chênh xaïc kãút quaí saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty. KÃÚT LUÁÛN: Haûch toaïn giaï thaình saín pháøm luän luän laì mäúi quan tám haìng dáöu cuía caïc doanh nghiãûp, âäöng thåìi noï cuîng laì mäúi quan tám cuía caïc cå quan chæïc nàng cuía Nhaì næåïc thæûc hiãûn cäng taïc quaín lyï caïc doanh nghiãûp. Giaï thaình saín pháøm våïi caïc chæïc nàng väún coï âaî tråí thaình chè tiãu kinh tãú coï yï nghéa ráút quan troüng trong quaín lyï hiãûu quaí vaì cháút læåüng saín xuáút kinh doanh. Coï thãø noïi ràòng giaï thaình saín pháøm laì táúm gæång phaín chiãúu toaìn bäü caï biãûn phaïp kinh tãú täø chæïc quaín lyï vaì kyî thuáût maì doanh nghiãûp âaî vaì âang thæûc hiãûn trong quïa trçnh saín xuáút kinh doanh. Haûch toaïn giaï thaình laì kháu phæïc taûp nháút trong toaìn bäü cäng taïc kãú toaïn åí doanh nghiãûp. Haûch toaïn giaï thaình liãn quan âãún háöu hãút caïc yãúu täú cuía âáöu vaìo vaì âáöu ra trong qua trçnh saín xuáút kinh doanh. Âaím baío viãûc tênh giaï thaình chênh xaïc, këp thåìi, phuì håüp våïi âàûc diãøm hçnh thaình vaì phaït triãøn chi phê åí doanh nghiãûp laì yãu cáöu coï tênh xuyãn suäút trong qua trçnh haûch toaïn åí caïc doanh nghiãûp. Chênh vaì váûy, ngay tæì khi vãö thæûc táûp åí Cäng ty Cao su Âaì nàông, täi âaî coï sæû say mã, mong muäún tçm hiãøu phæång phaïp kãú toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí Cäng ty Cao su. Thæûc tãú cho tháúy, Cäng ty Cao su Âaì nàông laì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc coï qui mä khaï låïn vaì âang trãn âaì phaït triæíãn. Hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty ráút phong phuï, saín pháøm cuía Cäng ty bao gäöm nhiãöu loaûi vaì coï säú læåüng låïn. Vç váûy, åí Cäng ty cao su Âaì nàông, täø chæïc kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm laì mäüt váún âãö luän luän âæåüc quan tám. Qua thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty, våïi tçnh hçnh thæûc tãú vaì säú liãûu thu táûp âæåüc, em xin âæa ra mäüt säú yï kiãún nhàòm hoaìn thiãûn hån cäng taïc haûch toaïn vaì tênh giaï thaình saín pháøm.Tuy nhiãn, nhæîng suy nghé âãö xuáút trãn chè laì nhæîng yï kiãún cuía baín thán coï âæåüc qua thåìi gian thæûc táûp nhàòm cuíng cäú thãm nhæîng kiãún thæïc âaî hoüc, cho nãn coï thãø chæa âáöy âuí. Em mong caïc tháöy cä cuìng táút caí caïc baûn beì tham gia yï kiãún âoïng goïp âãø âãö taìi naìy âæåüc hoaìn thiãûn hån. Mäüt laìn næîa em xin chán thaình caím ån tháöy giaïo vaì caïc cä chuï Phoìng kãú toaïn Cäng ty Cao su Âaì nàôngâaî hæåïng dáùn vaì taûo âiãöu kiãûn giuïp em hoaìn thaình. Âaì nàông, ngaìy 24 thaïng 02 nàm 2001. HÄÖ THË KIM LOAN.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán giá thành sản phẩm.doc
Luận văn liên quan