Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty lương thực Đà Nẵng

MỤC LỤC PHẦN I: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HỘAT ĐỘNG KINH DOANH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1. Giới Thiệu Chung 2. Chức năng và nhiệm Vụ của công Ty 3. Đặc Điểm Của kinh Doanh, Đối tượng và Địa bàn kinh doanh Công Ty 4. Tổ chức Bộ máy nhà nưóac Quản lý Ơ doanh nghiệp và tổ Chức Bộ máy Kế Toán PHẦN II: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG PHẦN I KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG PHẦN II TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty lương thực Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ång thæûc QNÂN âæåüc chuyãøn âäøi thaình cäng ty Læång thæûc QNÂN, træûc thuäüc UBND tènh QNÂN. Ngaìy 31/05/1996 UBND tènh QNÂN baìn giao cäng ty læång thæûc QNÂN vãö cho Täøng cäng ty Læång thæûc Miãön Nam. Âáy laì täøng cäng ty 91 do thuí tæåïng chênh phuí thaình láûp. Ngaìy 01/08/2001. Häüi âäöng quaín trë täøng cäng ty ra quyãút âënh âoíi tãn cäng ty Læång thæûc QNÂN thaình cäng ty læång thæûc Âaì Nàông. Nhæ váûy sau nhiãöu láön thay âäøi, hiãûn nay cäng ty læång thæûc Âaì Nàông laì thaình viãn haûch toaïn âäüc láûp træûc thuäüc täøng cäng ty Læång thæûc Miãön Nam. - Tãn giao dëch quäúc tãú: DA NANG FOOD COMPANY - Truû såí chênh : 16a Lyï Thæåìng Kiãût, Quáûn Haíi Cháu TP - Âaì Nàông 1/ Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía cäng ty: cäng ty coï chæïc nàng thu mua læång thæûc , dæû træî læu thäng haìng hoaï læång thæûc, näng saín thæûc pháøm, váût tæ thiãút bë phuûc vuû näng nghiãûp, xay saït chãú biãún læång thæûc, baïnh mç , baïnh ngoüt vaì caïc hoaût âäüng thæång maûi dëch vuû khaïc. Våïi chæïc nàng âæåüc giao cäng ty coï nhiãûm vuû täø chæïc thu mua læång thæûc trãn âëa baìn âãø taûo âiãöu kiãûn thuïc âáøy saín xuáút phaït triãøn, måí räüng maûng læåïi baïn leí, chãú biãún læång thæûc âãø phuûc vuû nhu cáöu tiãu duìng cuía xaî häüi. Màûc khaïc cäng ty coìn phaíi dæû træî mäüt læåüng læång thæûc nháút âënh theo kãú hoaûch cuía täøng cäng ty vaì cuía UBND TP Âaì Nàông nhàòm cung cáúp âáöy âuí læång thæûc khi coï thiãn tai luî luût, maït muìa âoïi keïm, hoàûc âãø bçnh äøn giaï caí khi thë træåìng tàng giaï âäüt biãún 2/ Âàûc âiãøm kinh doanh, âäúi tæåüng vaì âëa baìn kinh doanh cäng ty: Laì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc hoaût âäüng trong lénh væûc læång thæûc , cäng ty coï nhiãöu thuáûn låüi cå såí váût cháút tiãúp quaín tæång âäúi nhiãöu räüng khàõp dëa baìn thaình phäú, kinh doanh coï hiãûu quaí , âäüi nguî CBCNV, coï kinh nghiãûm hån næîa, cäng ty luän luän âæåüc UBND thaình phäú quan tám taûo moüi âiãöu kiãûn nháút laì vãö väún dæû træî læång thæûc âãø cäng ty hoaìn thaình nhiãûm vuû chênh trë cuía mçnh. Tuy nhiãn, cäng ty cuîng gàûp khäng êt khoï khàn do sæû caûnh tranh gay gàõt cuía kinh tãú thë træåìng màût haìng cäöng kãönh väún nhiãöu låìi êt, boü maïy quaín lyï coìn nàûng nãö, chi phê låïn. Nhæîng màût haìng chuí yãúu cäng ty kinh doanh : Thoïc, gaûo, ngä, sàõn, baïnh mç. Quaï trçnh saín xuáút chãú biãún: tæì thoïc xay xaït ra gaûo, tæì gaûo nguyãn liãûu (gaûo láût) âaïnh boïng ra gaûo thaình pháøm, tæì bäüt mç vaì caïc nguyãn liãûu khaïc saín xuáút ra baïnh mç, baïnh ngoüt. Cäng ty thu mua læång thæûc træûc tiãúp cuía näng dán mua qua caïc âaûi lyï thu gom, mua cuía caïc doanh nghiãûp tæ nhán vaì caïc cäng ty, cæía haìng coï kinh doanh l. Âàûc biãût nhæîng nàm gáön âáy cäng ty thæåìng mua baïn säú læåüng låïn, thoïc gaûo våïi chi cuûc dæû træî quäúc gia. Khu væûc Miãön trung vaì táy nguyãn. Do váûy âëa baìn kinh doanh cäng ty. Måí räüng khäng nhæîng åí Âaì Nàông, Quaíng Âënh, Âàõk Làõk Âäöng Thaïp, Kiãn Giang... 3/ Täø chæïc bäü maïy quaín lyï åí doanh nghiãûp vaì täø chæïc bäü maïy kãú toaïn Toaìn cäng ty gäöm coï: Vàn phoìng cäng ty, 5 xê nghiãûp træûc thuäüc vaì mäüt traûm chãú biãún kinh doanh, Læång thæûc SaÂàõc (Tènh Âäöng Thaïp), Täøng säú CBCNV 208 ngæåìi. Trong âoï håüp âäöng daìi haûn 170 ngæåìi, håüp âäöng ngàõn haûn 38 ngæåìi, nam chiãúm 117 ngæåìi, næî chiãúm 92 ngæåìi, trçnh âäü chuyãn män: + Âaûi hoüc 42 ngæåìi + Trung cáúp 35 ngæåìi + Cäng nhán kyî thuáût 29 ngæåìi + Lao âäüng phäø thäng 102 ngæåìi Vàn phoìng cäng ty : - Ban Giaïm âäúc: 3 ngæåìi; 01 Giaïm âäúc phuû traïch chung, 01 phoï giaïm âäúc phuû traïch kãú hoaûch kinh doanh, 01 phoï giaïm âäúc täø chæïc lao âäüng tiãön læång. - Phoìng taìi chênh - kãú toaïn : 08 ngæåìi, gäöm 01 træåíng phoìng, 01 phoï phoìng, 05 kãú toaïn vaì 01 thuí quyî. - Phoìng kãú hoaûch kinh doanh: 06 ngæåìi gäöm 01 træåíng phoìng, 01 phoï phoìng, 02 thuí kho, nhán viãn thäúng kã, 01 nhán viãn kiãøm nghiãûm. - Phoìng täø chæïc haình chênh: 8 ngæåìi : gäöm 01 træåíng phoìng, 01 phoï phoìng, 01 vàn thæ, 01 taûp vuû, 02 laïi xe, 01 nhán viãn lao âäüng tiãön læång, 01 baío vãû. - Traûm kinh doanh chãú biãún læång thæûc Sa âàõc (Âäöng Thaïp): 03 ngæåìi gäöm : 01 traûm træåíng, 01 kãú toaïn, 01 caïn bäü. Caïc xê nghiãûp træûc thuäüc: - 5 xê nghiãûp bao gäöm: + Xê nghiãûp læång thæûc vaì dëch vuû thæång maûi Hoaì Vang + Xê nghiãûp læång thæûc DVTM miãön Nuïi + Xê nghiãûp xay xaït vaì chãú biãn læång thæûc Âaì Nàông + Xê nghiãûp læång thæûc vaì DVTM Sån traì + Xê nghiãûp chãú biãún læång thæûc Âaì Nàông caïc xê nghiãûp âãöu âoïng trãn âëa baìn thaình phäú Âaì Nàông vaì cå cáúu täø chæïc mäùi xê nghiãûp coï 01 giaïm âäúc, 01 træåíng phoìng kãú toaïn . SÅ ÂÄÖ BÄÜ MAÏY QUAÍN LYÏ CUÍA CÄNG TY Giaïm âäúc Phoï Giaïm âäúc Phoï Giaïm âäúc Traûm kinh doanh læåüng SaDeïc Traûm kinh doanh læåüng SaDeïc 5 xê nghiãûp træûc thuäüc Phoìng TCKT XNLT & DVTM Sån Traì XN chãú biãún LTÂN XN xay xaït LTÂN XN læåüng vaì DVTM miãön nuïi XN læåüng vaì DVTM Hoaì vang Phoìng TCKT Phoìng TCKT Ghi chuï Quan hãû âiãöu haình Quan hãû nghiãûp vuû Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn åí doanh nghiãûp Cäng ty aïp duûng hçnh thæïc cäng taïc kãú toaïn væìa táûp trung, væìa phan taïn baïo caïo taìi chênh , toaìn cäng ty laì täøng håüp 5 baïo caïo taìi chênh cuía 5 xê nghiãûp vaì 1 baïo caïo taìi chênh vàn phoìng cäng ty. Táút caí caïc âån vë træûc thuäüc vaì vàn phoìng cäng ty thäúng nháút aïp duûng, hçnh thuãú giaï trë gia tàng theo phæång phaïp kháúu træì. Phoìng taìi chênh kãú toaïn cäng ty coï 8 ngæåìi, våïi nhiãûm vuû cuû thãø nhæ sau: - Træåíng phoìng: phuû traïch chung cäng taïc taìi chênh kãú toaïn, tham mæu cho giaïm âäúc vãö quaín lyï taìi chênh, xáy dæûng kãú hoaûch taìi chênh kiãøm tra viãûc haûch toaïn kãú toaïn, giaïm saït tçnh hçnh sæí duûng taìi chênh theo âuïng chãú âäü qui âënh vaì giaïm âäúc caïc âån vë træûc thuäüc vaì vàn phoìng cäng ty láûp baïo caïo taìi chênh këp thåìi, âáöy âuí. - Phoï phoìng: Giuïp viãûc cho træåíng phoìng, thay màût âiãöu haình khi træåíng phoìng âi vàõng, theo doîi täøng håüp baïo caïo taìi chênh åí vàn phoìng cuîng nhæ taìon cäng ty, chuyãn quaín lyï 2 xê nghiãûp træûc thuäüc. Kãú toaïn thanh toaïn : theo doîi thu chi tiãön màût, thanh toaïn læång, BHXH, KPCÂ, tênh toaïn laîi vay, theo doîi cäng nåü. Kãú toaïn ngán haìng: theo doîi tiãön gæîi, tiãön vay ngán haìng, láûp baïo caïo thäng kã taìi chênh haìng thaïng cho täøng cäng ty. Kãú toaïn cho kho haìng: theo doîi xuáút nháûp täön kho haìng hoaï cäng ty, cäng cuû duûng cuû. Kãú toaïn maïy vi tênh: chuyãn nháûp säú liãûu vaìo maïy vi tênh, säú liãûu chi hãút åí vàn phoìng vaì säú liãûu caïc baïo caïo taìi chênh toaìn cäng ty. Kãú toaïn TSCÂ: theo doîi biãún âäüng TSCÂ toaìn cäng ty, kho nguyãn váût liãûu, täøng håüp kã khai caïc khoaín näüp ngán saïch Nhaì næåïc, chuyãn quaín lyï 3 âån vë træûc thuäüc. Thu gæîi: chëu traïch nhiãûm cáút gæîi thu chi tiãön màût cho âån vë + ÅÍ caïc xê nghiãûp træûc thuäüc âãöu coï phoìng taìi chênh kãú toaïn, gäöm 01 træåíng phoìng, 01 hoàûc 02 nhán viãn kãú toaïn, 01 thu gæîi. SÅ ÂÄÖ BÄÜ MAÏY KÃÚ TOAÏN CÄNG TY Træåíng phoìng TCK Phoï phoìng TCKT Bäü pháûn kãú toaïn vàn phoìng Phoìng kãú toaïn caïc xê nghiãûp Thuí quyî Caïc KTV Thuí quyî Caïc KTV Ghi chuï Quan hãû âiãöu haình Quan hãû nghiãûp vuû 4/ Âàûc âiãøm täø chæïc cäng taïc kãú toaïn åí doanh nghiãûp: Hiãûn nay cäng ty coï 5 xê nghiãûp træûc thuäüc åí Âaì Nàông vaì traûm chãú biãún kinh doanh læång thæûc åí Âäöng Thaïp, 5 xê nghiãûp âãöu coï baïo caïo taìi chênh riãng, traûm træûc thuäüc vàn phoìng. Cäng ty haûch toaïn haìng täön kho theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn Hçnh thæïc kãú toaïn aïp duûng cho tæìng cäng ty : Chæïng tæì, ghi säø, quaï trçnh ghi säø cuía cäng ty coï thãø toïm tàõt theo så âäö: Chæïng tæì gäúc Baíng täøng håüp chæïng tæì gäúc Säø theí kãú toaïn chi tiãút Säø quyî Chæïng tæì ghi säø Säø caïi Baíng cán âäúi Säú phaït sinh Baïo caïo taìi chênh Baíng täøng håüp chi tiãút Säø âàng kyï chæïng tæì ghi säø Ghi chuï Ghi hàòng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Âäúi chiãúu, kiãøm tra KHAÏI NIÃÛM VÄÖN BÀÒNG TIÃÖN : Väún bàòng tiãön laì mäüt bäü pháûn quan troüng cuía väön læu âäüng âæåüc biãøu hiãûn dæåïi hçnh thæïc tiãön tãû I/ Nhiãûm vuû, näüi dung vaì nguyãn tàõt haûch toaïn väún bàòng tiãön: 1/ Näüi dung väún bàòng tiãön bao gäöm: a/ Tiãön màût - TK 111 TK naìy duìng âãø phaín aính thu chi täön qué taûi qué tiãön màût. Doanh nghiãûp bao gäöm: tiãön màût âäöng Viãût Nam kãø caí ngán phiãúu, ngoaûi tãû, vaìng baûc, kim khê, âaï quê. TK naìy coï 3 TK cáúp 3 + TK 1111: Tiãön Viãût Nam phaín aïnh thu chi täön qué, tiãön Viãût Nam kãø caí ngán phiãúu. + TK 1112: Ngoaûi tãû phaín aïnh hçnh thæïc tçnh hçnh thu chi täön qué ngoaûi tãû, täön qué tiãön màût theo giaï trë qui âäøi rá âäöng tiãön Viãût Nam. + TK 1113: vaìng baûc, kim khê, âaï quê phaín aïnh giaï trë vaìng baûc kim khê, âaï quê nháûp xuáút täön qué tiãön màût. Âãø phaín aïnh hçnh thæïc thu chi vaì täön qué tiãön màût cuía doanh nghiãûp. Kãú toaïn sæí duûng TK 111 (1111) tiãön màût. Kãút cáúu TK 111 (1111) Säú dæ âáöu kyì Phaït sinh: caïc khoaín tiãön màût ngán phiãúu ngoaûi tãû nháûp qué Phaït sinh caïc khoaín tiãön màût, ngán phiãúu, ngoaûi tãû xuáút kháøu Thæìa phaït hiãûn qua kiãøm kã Thæìa phaït hiãûn qua kiãøm kã Cäng phaït sinh nåü Cäng phaït sinh coï Säú dæ nåü: Säú tiãön täön qué b/ Tiãön gæîi ngán haìng TK 112: TK naìy phaín aïnh tiãön màût, ngoaûi tãû, giaï trë vaìng baûc, kim khê âaï quê, nháûp xuáút täön qué tiãön qué ngán haìng, TK naìy coï 3 Tk cáúp 3. + TK 1121: Tiãön Viãût Nam phaín aïnh caïc khoaín tiãön Viãût Nam âang gæîi taûi ngán haìng + TK 1122: Ngoaûi tãn phaín aïnh caïc khoaín ngoaûi tãû âang gæîi taûi ngán haìng âaî qui âoíi ra âäöng tiãön Viãût Nam. + TK 1123: Vaìng baûc, kim khê âaï quê, phaín aïnh giaï trë vaìng baûc kim khê âaï quê âang gæîi taûi ngán haìng. Kãút cáúu TK 112 (TGNH) Säú dæ âáöu kyì Phaït sinh caïc khoaín tiãön gæîi vaìo tæì ngán haìng Phaït sinh: Caïc khoaín tiãön ruït ra taûi ngán haìng Cäng säú phaït sinh nåü Cäüng säú phaït sinh coï Säú dæ: säú tiãön coìn gåíi taûi ngán haìng c/ Tiãön âang chuyãøn -TK 113 TK naìy duìng âãø phaín aïnh caïc tiãön cuía doanh nghiãûp âaî näüp vaìo ngán haìng kho baûc Nhaì næåïc âaî gæîi vaìo bæu âiãûn âaî chuyãøn vaìo ngán haìng, hay âãø laìm thuí tuûc chuyãøn tiãön tæì taìi khoaín ngán haìng âãø traí cho âån vë khaïc nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo coï hay baíng sao kã cuía ngán haìng - TK naìy coï 2 TK cáúp 3: + TK 1131: Tiãön phaín aïnh säú tiãön Viãût Nam âang chuyãøn + TK 1132: Ngoaûi tãû phaín aïnh säú ngoaûi tãû âang chuyãøn. Kãút cáúu TK 113 (tiãön âang chuyãøn) Säú dæ âáöu kyì Säú phaït sinh: caïc khoaín thu näüi tãû ngoaûi tãû âaî näüp vaìo ngán haìng vaì âaî chuyãøn vaìo bæu âiãûn âãø chuyãøn cho ngán haìng Säú phaït sinh: Säú kãút chuyãøn vaìo taìi khoaín hiãûn gæîi ngán haìng vaì caïc khoaín nåü phaíi traí Cäüng säú phaït sinh nåü Cäüng säú phaït sinh coï Säú dæ: Caïc khoaín tiãön âang chuyãøn 2/ Nguyãn tàõc haûch toaïn väún bàòng tiãön: - Âãø goïp pháön quaín lyï vaì sæí duûng väún täút loaûi väún naìy kãú toaïn cáön tuán theo caïc qui âënh sau: Phaín aïnh âáöy âuí chênh xaïc säú liãûu vaì tçnh hçnh biãún âäüng cuía toaìn väún bàòng tiãön åí âån vë, âän âäúc këp thåìi vãö viãûc näüp tiãön, giaïm saït viãûc sæí duûng väún muûc âêch sæí duûng caïc loaûi väún bàòng tiãön, thæåìng xuyãn kiãøm tra baío âaím sæû truìng khåïp giæîa säø saïch vaì thæûc tãúd haûch toaïn väún bàòng tiãön sæí duûng mäüt âån vë tiãön tãûh thäúng nháút laì tiãön Viãût Nam. + ÅÍ doanh nghiãûp coï sæí duûng ngoaûi tãû trong hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh phaíi qui âäøi ra tiãön Viãût Nam theo tyí giaï thæûc tãú do ngán haìng Nhaì næåïc Viãût Nam cäng bäú taûi thåìi âiãøm phaït sinh nghiãûp vuû âãø ghi säø kãú toaïn. Nãúu chãnh lãûch giæîa tyí giaï thæûc tãú våïi tyí giaï ngoaûi tãû, ghi säø kãú toaïn thç phaín aïnh säø chãnh lãûch naìy trãn TK431 (chãnh lãûch tyí giaï). + Säú dæ cuía TK bàòng tiãön vaì ngoaûi tãû 007 " ngoaûi tãû caïc loaûi" theo tæìng khoaín: tiãön màût, tiãön gæîi ngán haìng, tiãöng âang chuyãøn vaì trãn säø chi tiãút cäng nåü phaíi thu, phaíi traí. Âäúi våïi nhæîng âån vë coï nhiãöu phaït sinh liãn quan âãún ngoaûi tãû, âãø giaím nheû cäng viãûc tênh toaïn ghi cheïp thç nãn sæí duûng tyí giaï haûch toaïn coï thãø laì tyí giaï mua thæûc tãú cuía ngán haìng cäng bäú cuäúi kyì træåïc. Âãø laìm tyí giaï haûch toaïn cäng trçnh sau säú chãnh lãûch giæîa tyí giaï haûch toaïn vaì tyí giaï thæûc tãú âæåüc haûch toaïn vaìo TK 413 chãnh lãûch tyí giaï âäöng thåìi cuäúi kyì âaïnh giaï laûi säú dæ cuía caïc taìi khoaín noïi trãn. Theo tyí giaï mua thæûc tãú cuía ngán haìng taûi thgåìi âiãøm cuäúi kyì säú chãnh lãûch cuía kyì giaï mua cuía ngán haìng våê kyì giaï phaín aïnh trãn säø saïch kãú toaïn cuîng âæåüc chuyãøn vaìo TK 413 (chãnh lãûch tyí giaï) træåìng håüp caïc doanh nghiãûp coï êt nghiãûp vuû phaït sinh liãn quan âãún ngoaûi tãû thç coï thãø khäng duìng tyí giaï haûch toaïn maì sæí duûng tyí giaï thæûc tãú mua vaìo cuía ngán haìng taûi thåìi âiãøm phaït sinh nghiãûp vuû âoï, âãø haûch toaïn khi tyí giaï thay âäøi, âiãöu chènh këp thåìi vaì phaín aïnh vaìo TK 413 nhæ trãn. + vaìng baûc, kim khê âaï quê, theo doîi säú læåüng, troüng læåüng qui caïch pháøm cháút vaì giaï trë tæìng thæï, tæìng loaûi, giaï vaìng baûc kim khê daï quê âæåüc tênh theo giaï thæûc tãú (giaï hoaï âån thanh toaïn ) khi tênh giaï xuáút cuía vaìng baûc kim khê âaï quê vaì ngoaûi tãû coï thãø aïp duûng mäüt trong 4 phæång phaïp sau: Phæång phaïp nháûp sau xuáút træåïc Phæång phaïp nháûp træåïc xuáút træåïc Phæång phaïp bçnh quán gia quyãön Phæång phaïp thæûc tãú âêch danh 3/ Nhiãûm vuû cuía kãú toaïn väún bàòng tiãön : Phaín aïnh këp thåìi chênh xaïc sæû váûn âäüng cuía väún bàòng tiãön, täø chæïc kãú toaïn chæïng tæì ban âáöu vaì säø saïch kãú toaïn thæûc hiãûn viãûc kiãøm tra âäúi chiãúu säú liãûu hiãûn coï vaì tçnh hçnh thu chi cuía caïc loaûi väún bàòng tiãön åí qué vaì caïc khoaín tiãön gæîi ngán haìng traïnh moüi hiãûn tæåüng nháöm láùn, tháút thoaït do thiãúu soït cuía kãú toaïn. Phaín aïnh roî raìng chênh saït caïc nghiãûp vuû thanh toaïn theo tæìng âäúi tæåüng tæìng khoaín thanh toaïn, âaím baío thanh toaïn këp thåìi âuïng thåìi haûn caïc khoaín cäng nåü âän âäúc nhàòm ngàn chàûn këp thåìi tçnh traûng vi phaûm kyí luáût thanh toaïn chiãúm duìng väún hoàûc bë chiãúm duìng khäng håüp lyï. Phaín aïnh këp thåìi tçnh hçnh vay väún ngán haìng vaì traí nåü ngán haìng, kiãøm soaït chàût cheî viãûc sæí duûng âuïng thåìi haûn nhàòm sæí duûng mäüt tiãút kiãûm nháút Âäúi våïi Nhaì næåïc phaíi thæûc hiãûn nghiãm chènh caïc phaïp lãûnh vãö chãú âäü thuãú, chãú âäü kãú toaïn taìi chênh, caïc nhiãûm vuû âäúi våïi chênh quyãön âëa phæång, âäúi våïi cå quan BHXH. Âäúi våïi caïn bäü CNV giaíi quyãút caïc quyãön låüi váût cháút vaì tinh tháön cuía ngæåìi lao âäüng, tênh læång âáöy âuí këp thåìi thanh toaïn baío hiãøm âuïng tiãu chuáøn, âuïng chãú âäü. II/ Tçnh hçnh haûch toaïn väún bàòng tiãön taûi cäng ty læång Thæûc Âaì Nàông: 1/ Haûch toaïn väún bàòng tiãön taûi quyî cuía cäng ty Læång thæûc Âaì Nàông a/ Näüi dung: Táûp håüp caïc chæïng tæì gäúc vaìo säø qué tiãön màût lãn baíng kã quyî tiãön màût âäúi chiãúu våïi kãú toaïn thanh toaïn vaì vaìo säø nháût kyï chung, + Âãø haûch toaïn tiãön màût kãú toaïn sæí duûng TK 111 "tiãön màût", TK 1111 "tiãön Viãût Nam " Näüi dung vaì kãút cáúu cuía TK 111 "tiãön màût" TK 111 "tiãön màût" Säú dæ: Phaït sinh: caïc khoaín tiãön màût, ngán phiãúu, ngoaûi tãû, vaìng baûc kim khê âaï quê nháûp qué. - Säú tiãön màût, ngán phiãúu, ngoaûi tãû, vaìng baûc, kim khê, âaï quê thæìa åí quîi khi kiãøm kã - chãnh lãûch tyí giaï ngoaûi tãû tàng Caïc khoaín tiãön màût, ngán phiãúu, ngoaûi tãû, vaìng, baûc, kim khê quê, âaï quê xuïat quyî - Säú tiãön màût, ngán phiãúu ngoaûi tãû, vaìng baûc kim khê quyï, âaï quyï, thiãúu huût åí æuîy phaït hiãûn khi kiãøm kã. - Chãnh lãûch tyí giaï ngoaûi tãû giaím. Säú dæ: Giaï trë cac khoaín tiãön màût, ngán phiãúu ngoaûi tãû vaìng baûc, kim khê quê, âaï quê coìn quyî tiãön màût TK 111 coï 3 TK cáúp 2: + TK 1111: Tiãön Viãût Nam + TK 1112 : Ngoaûi tãû + TK 1113 : Vaìng baûc, âaï quê, kim khê quê Taûi cäng ty hoaût âäüng tiãön màût bao gäöm caïc näüi dung sau: Caïc khoaín thu tiãön màût: Thu tiãön bàòng saín pháøm Thu häöi taûm æïng Thu træì, âi vay täøng håüp cäng ty Thu nåü khaïch haìng Caïc khoaín thu bàòng tiãön... Caïc chi tiãön màût Chi taûm æïng Chi traí nåü khaïch haìng Chi khen thæåíng Chi traí læång CBCNV Chi mua âäö duìng vàn phoìng Chi tiãúp khaïch haìng Chi traí tiãön dëch vuû mua ngoaìi : âiãûn, næåïc, âiãûn thoaûi... Chi khaïc bàòng tiãön Chæïng tæì sæí duûng : âãø theo doîi caïc khoaín thu, chi åí cäng ty sæí duûng caïc loaûi chæïng tæì sau: Phiãúu thu Phiãúu chi Giáúy âãø ghi taûm æïng Giáúy näüp tiãön Vaì mäüt säú chæïng tæì liãn quan khaïc b/ Phæång phaïp haûch toaïn taûi cäng ty: b1/ Haûch toaïn thu tçãn màût Phiãúu thu: theo doîi tiãön màût vaì quyî do kãú toaïn láûp thaình 03 liãn ghi âáöy âuí caïc näüi dung vaì kyì vaìo sau, do chuyãøn cho kãú toaïn træåíng duyãût, chuyãøn cho thuí quyî laìm thuí tuûc nháûp quyî. Sau khi âaî nháûn âuí säú tiãön thu quyî ghi säú tiãön nháûp quyî vaìo phiãúu thu træåïc khi kyï tãn. Thuí quyî giæîa laûi 01 liãn âãø ghi lãn säø quîy, 01 liãn giao cho ngæåìi näüp tiãön, 01 liãn læu nåi láûp phiãúu. Cuäúi ngaìy toaìn bäü phiãúu thu keìm theo chæïng tæì gäúc chuyãøn cho kãú toaïn âãø ghi säø kãú toaïn. - Thu liãn baïn saín pháøm cuía cäng ty Vê duû: Phiãúu thu säú 01 ngaìy 02/06/2002 thç liãn nåü cuía haìng thaïng træåïc laì 350.000. Våïi nghiãûp nuû naìy kãú toaïn seî láûp 03 liãn. 1 liãn nåi láûp phiãúu 1 liãn giao cho ngæåìi näüp 1 liãn giao cho thuí quyî ghi säú Âån vë Cäng ty Læång thæûc ÂN Máùu säú : 01 - TT Âëa chè : 16a Lyï Thæåìng Kiãût Baïn haìng theo qui âënh säú 1141-TC/QÂ Ngaìy 1 thaïng 11 nàm 1995 Cuía bäü taìi chênh Quyãøn säú :1 Säú : PHIÃÚU THU Nåü : 111 Ngaìy 2 /6/2002 Coï : 131 Hoü tãn ngæåìi näüp : Voî Vàn Duîng Âëa chè : Cäng ty læång thæûc Âaì Nàông Lyï do näüp : thu tiãön nåü haìng thaïng træåïc Säú tiãön (*) : 350.000 viãút bàòng chæî (Ba tràm nàm mæåi ngaìn âäöng) Keìm theo ............................... chæïng tæì gäúc ......................................... Kãú toaïn træåíng Ngæåìi nháûn (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Âaî nháûn âuí säú tiãön (viãút bàòng chæî): Ba tràm nàm mæåi ngaìn âäöng. Ngaìy, 02 thaïng 06 nàm 2002 Thuí quyî (Kyï, hoü tãn) Tyí giaï ngoaûi tãû:............................ Säú tiãön qui âäøi :............................ Sau khi láûp phiãúu thu âæåüc chuyãøn âãún kãú toaïn træåíng âãún giaïm âäúc räöi âãún thuí quyî nháûn tiãön cuìng våïi phiãúu thu. Kãú toaïn haûch toaïn Nåü TK 111 350.000 Coï TK 131 350.000 Vê duû 2: Phiãúu thu säú 2, ngaìy 3/6/2002, thu tiãön vay häü Âäù Vàn haït åí XNLT vaì DNTM miãön nuïi säú liãn 90.000.000 Khi âaî nháûn liãn thu qué baïo caïo säú liãn âaî vay cho kãú toaïn tiãön gæîi kiãøm kã toaïn cäng nåü Kãú toaïn haûch toaïn nhæ sau: Nåü TK 1111 90.000.000 Coï TK 1368 90.000.000 Vê duû 3: Phiãúu thu 3 ngaìy 4/6/2002, ruït tiãön ngán haìng vãö nháûp quyî Såí giao dëch III Âaì Nàông : 10.000.000 Kãú toaïn haûch toaïn nhæ sau: Nåü TK 1111 10.000.000 Coï TK 311 10.000.000 Thu tæì caïc hoaût âäüng khaïc: Ngoaìi viãûc thu tiãön caïc hoaût âäüng mua baïn chênh cuía cäng ty, cäng ty coìn thu tæì caïc khoaín khaïc nhæ: thu liãn baïn phãú liãûu, thu tiãön taûm æïng... Vê duû 4: Phiãúu thu säú 4 ngaìy 5/6/2002 thu tiãön taûm æïng cuía Häö thë kim Liãn, säú tiãön 1.347.500 Kãú toaïn haûch toaïn nhæ sau:" Nåü TK 1111 1.374.500 Coï TK 141 1.374.500 b2/ Haûch toaïn chi tiãön màût: Phiãúu chi : theo doîi tiãön màût ra thuí quyî, laìm cå såí cho viãûc ghi cheïp säø saïch. Âæåüc láûp thaình 2 liãn vaì chè sau khi coï âuí chæî kyï cuía ngæåìi láûp phiãúu, kãú toaïn træåíng, thuí træåíng âån vë, thuí quyî måïi âæåüc xuáút quyî. Sau khi nháûn âuí säú tiãön ngæåìi nháûn tiãön phaíi ghi säú tiãön âaî nháûn bàòng chæî, kyï tãn vaì ghi roî hoü tãn. Sau khi xuáút quyî, thuí quyî cuîng phaíi kyï tãn vaì ghi roî hoü tãn vaìo phiãúu chi. Chi taûm æïng: Khoaín taûm æïng laì säú tieìn hoaût âäüng tæû do cuía cäng ty cho ngæåìi taûm æïng âãø thæûc hiãûn nhiãûm vuû saín xuáút kinh doanh hoàûc âæåüc giaíi quyãút mäüt cäng viãûc naìo âoï âæåüc phã duyãût. Ngoaìi nhæîng khoaín chi læång, chi thæåíng, cäng ty coìn coï taûm æïng cho CBCNV. Khi taûm æïng cáön phaíi coï giáúy âãö nghë cuía ngæåìi cáön taûm æïng. Trong âoï phaíi nãn nãu roî lyï do xin taûm æïng vaì phaíi âæåüc giaïm âäúc kyï vaì kãú toaïn træåíng kyï duyãût luïc âoï, kãú toaïn cäng nåü ghi phiãúu chi vaì phiãúu chi âæåüc thaình láûp 2 liãn. 1 liãn læu åí nåi láûp phiãúu 1 liãn keìm giáúy taûm æïng, mäüt bãn taûm æïng giao cho thuí quyî Vê duû 1: phiãúu chi säú 01 ngaìy 2/2/2002 taûm æïng cho Mai Phæåïc Häöng âãø mua veï maïy bay cho ban giaïm âäúc âi TP - Häö Chê Minh, säú tiãön laì 3525.000. Âån vë .................................. Máùu säú : 03 - TT Âëa chè : ............................... Baïn haìng theo QÂ säú 1141-TC/QÂ/CÂKT Ngaìy 1 thaïng 11 nàm 1995 Cuía bäü taìi chênh GIÁÚY ÂÃÖ NGHË TAÛM ÆÏNG Ngaìy 3 /6/2002 Säú :......................... Kênh gåíi: Giaïm âäúc cäng ty Täi tãn laì : Mai Phæåïc Ngoüc Âëa chè : Phoï phoìng täø chæïc Âãö nghë cho taûm æïng säú tiãön: 3.525.000 (Viãút bàòng chæî): Ba triãûu nàm trà, hai mæåi làm ngaìn âäöng. Lyï do taûm æïng: mua veï maïy bay cho ban giaïm âäúc âi TP - Häö Chê Minh Thåìi haûn thanh toaïn :........................................................................ Thuí træåíng âån vë kãú toaïn træåíng Phuû traïch bäü pháûn ngæåìi âãö nghë taûm æïng (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Âaì Nàông, ngaìy, 03 thaïng 06 nàm 2002 Kãú toaïn càn cæï vaìo säú tiãön âaî âæåüc y trãn giáúy âãö nghë taûm æïng viãút phiãúu chi vaì thuí quyî chi tiãön. Nghiãûp vuû naìy kãú toaïn haûch toaïn : Nåü TK 141 : 3.525.000 Coï TK1111 : 3.525.000 Chi näüp laîi vay ngán haìng Khi näüp laîi vay ngán haìng, kãú toaïn ngán haìng viãút giáúy taûm æïng kãú toaïn thanh toaïn viãút phiãúu chi âãø nháûn tiãön. Sau âoï kãú toaïn ngán haìng âãún näüp tiãön vaìo thäng qua giáúy näüp tiãön, âæåüc láûp thaình 02 liãn, liãn 1 ngán haìng giæî haûch toaïn traí laîi tiãön vay, liãn 02 kãú toaïn ngán haìng âem vãö hoaìn æïng chæïng tæì. Caïc bæåïc âæåüc thæûc hiãûn nhæ sau: Phiãúu chi âæåüc láûp thaình 02 liãn 1 liãn læu åí nåi láûp 1 liãn giao cho thuí quîy âãø ghi säø quyî sau âoï chuyãøn cho kãú toaïn âãø ghi vaìo säø kãú toaïn Vê duû 2: Phiãúu chi säú 02, ngaìy 3/6/2002 , Phaûm thë Hæång näüp laîi haìng thaïng vaìo ngán haìng Thanh Khã säú: tiãön laì 20.000.000 Våïi nghiãûp vuû naìy kãú toaïn láûp giáúy näüp tiãön nhæ sau: Ngán Haìng Näng Nghiãûp Quáûn Thanh Khã GIÁÚY NÄÜP TIÃÖN Säú : 17 Näüp âãø ghi vaìo taìi khoaín Ngaìy 04/06/2002 Hoü tãn ngæåìi näüp : Phaûm Thë Hæång Âëa chè : Phoìng kãú toaïn Ngæåìi nháûn : Xê nghiãûp Xáy xaït chãú biãún læång thæûc Âaì Nàông Âëa chè : 125 Huyình Ngoüc Huãû NÄÜI DUNG NÄÜP (Khi näüp phaíi ghi roî chi tiãút tæìng khoaín) ............................................................... Täøng säú tiãön bàòng chæî hai mæåi triãûu âäöng yï thæïc Ngæåìi näüp tiãön Thuí quyî Säø phuû Kiãøm soaït Træåíng ngán haìng (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Loaûi NV-KHTK Taìi khoaín coï Säú: 43.1101.01.006 Säú tiãön 20.00.000 Kãú toaïn haûch toaïn Nåü TK1121 20.000.000 Coï TK 1111 20.000.000 Chi cäng taïc phê cho CBCNV: Âãø haûch toaïn cäng taïc phê ngæåìi âi cäng taïc, phaíi láûp giáúy thanh toaïn näüp cho phoìng kãú toaïn vaì caïc chæïng tæì gäúc håüp lãû nhæ: veï taìu xe, giáúy cäng taïc... âãø laìm càn cæï thanh toaïn. Càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc håüp lãû kãú toaïn viãút phiãúu chi chuyãøn cho thuí quîy thu tiãön. Vê duû 3: Phiãúu chi säú 03 ngaìy 4/6/2002. Chi traí tiãön lãû phê âi cäng taïc TP Häö Chê Minh cho tráön âaût våïi säú tiãön : 1.000.000. Máùu giáúy thanh toaïn trang sau: Càn cæï vaìo giáúy thanh toaïn vaì caïc chæïng tæì gäúc liãn quan (veï taìu) kãú toaïn viãút phiãúu chi chuyãøn cho thuí quyî traí tiãön. Kãú toaïn haûch toaïn Nåü TK 642 1.000.000 Coï TK1111 1.000.000 Cäng ty Læång thæûc Cäüng Hoaì Xaî Häüi Chuí Nghéa Viãût Nam Âaì Nàông âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc ÂÃÖ NGHË GIÁÚY THANH TOAÏN Kênh gåíi : - Giaïm âäúc cäng ty - Kãú toaïn træåíng cäng ty Täi tãn laì : Tráön Âaût Bäü pháûn cäng taïc : Phoìng taìi chênh Nay xin thanh toaïn khoaín co sau Âi cäng taïc TP - HCM: 1.000.000 ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Täøng cäüng : 1.000.000 Bàòng chæî : Mäüt triãûu âäöng chàôn Âaì Nàông, ngaìy, 05 thaïng 06 nàm 2002 Giaïm âäúc Kãú toaïn træåíng ngæåìi xin thanh toaïn Chi traí læång CBCNV Vaìo cuäúi moîi thaïng, kãú toaïn càn cæï vaìo baíng cháúm cäng tênh læång, phaíi traí cho CBCNV cuía cäng ty trãn " Baíng thanh toaïn læång" viãút phiãúu chi chuyãøn cho thuí quyî chi traí Vê duû 4: Phiãúu chi säú 04 ngaìy 5/6/2002, chi traí læång cho CBCNV säú tiãön laì: 7.380.000 Kãú toaïn haûch toaïn nhæ sau: Nåü TK 334 7.380.000 Coïa TK1111 7.380.000 Caïc nghiãûp vuû khaïc kãú toaïn càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc håüp lãû âãø ghi vaìo säø saïch liãn quan: Táút caí caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh taûi cäng ty thuäüc phaûm vi tieìn màût âæåüc theo doîi chi hãút trãn säú kãú toaïn tiãön màût vaì theo doîi täøng håüp trãn säø caïi. Kãú toaïn chi hãút tiãön màût vaì säø caïi xem trang sau: Baíng ngang 2/ Haûch toaïn tiãön gæîi ngán haìng Âãø haûch toaïn theo qui âënh cuía Nhaì næåïc, viãûc thanh toaïn caïc cäng ty våïi caïc âån vë coï quan hãû laìm àn láu daìi, coï sæû tên nhiãûm thç cäng ty thanh toaïn qua ngán haìng . Cäng ty måí taìi khoaín säú 431101010062 taûi ngán haìng âáöu tæ vaì phaït triãøn thaình phäú Âaì Nàông âãø tiãûn cho viãûc thanh toaïn. Do váûy, ngoaìi säú tiãön màût ngán phiãúu quyî thç toaìn bäü väún bàòng tiãön coìn laûi âãöu nàòm åí ngán haìng . Caïc hçnh thæïc thanh toaïn qua ngán haìng cuía cäng ty Thanh toaïn bàòng uyí nhiãûm chi. Thanh toaïn bàòng uyí nhiãûm thu Thanh toaïn bàòng chuyãøn khoaín( duìng näüp thuãú) Thæûc tãú taûi cäng ty caïc hoaût âäüng kinh tãú thuäüc phaûm vi tiãön gæíi ngán haìng bao gäöm caïc näüi dung sau: Caïc khoaín thu tiãön gæíi qua ngán haìng : - Thu tiãön baïn haìng. - Thu nåü khaïch haìng. Thu tæì âi vay täøng cäng ty , ngán haìng Thu tæì hoaût âäüng khaïc Caïc khoaín chi tiãön gæíi ngán haìng : Chi traí tiãön mua haìng Chi traí nåü ngæåìi baïn Chi traí nåü vay Chi näüp thuãú Chi traí tiãön dëch vuû mua ngoaìi Näüp tiãön vaìo ngán haìng a, Taìi khoaín æí duûng: 1121" Tiãön gæíi ngán haìng " Taìi khoaín naìy phaín aïnh theo doîi tçnh hçnh biãún âoüng vaì coìn laûi caïc khoaín tiãön gæíi ngán haìng. Näüi dung vaì kãút cáúu taìi khoaín 1121"Tiãön gæíi ngán haìng" TK1121"Tiãön gæíi ngán haìng" Säú dæ: xxx Phaït sinh: caïc klhoaín tiãön màût, ngoaûi tãû, kim khê quuyï gæíi vaìo ngán haìng chãnh lãûch tyí giaï ngoaûi tãû tàng(âäúi våïi tiãön gæíi ngoaûi tãû) Caïc khoaín tiãön màût, ngoaûi tãû , vaìng baûc, kpim khê quyï ruït ra tæì ngán haìng , chãnh lãûch tyí giaï ngoaûi tãû giaïn(âäúi våïi tiãön gæíi ngoaûi tãû) Säú dæ: Säú mtiãön màût, ngoaûi tãû, vaìng baûc, kim khê quyï, âaï quyï coìn gæíi taûi ngán haìng TK 112 coï 3 taìi khoaín cáúp 2 TK 1121 : Tiãön Viãût Nam kãø caí ngán phiãúu TK 1122 : Ngoaûi tãû TK 1123 : vaìng baûc, âaï quê, kim khê quê\ Chæïng tæì sæí duûng: âãø theo doîi thu, chi, tiãön gæîi åí trãn cäng ty sæí duûng caïc loaûi chæïng tæì sau: Uyí nhiãûm chi Uyí nhiãûm thu Giáúy näüp tiãön bàòng chuyãøn khoaín Giáúy baïo nåü Giáúy baïo coï Cuìng våïi mäüt säú chæïng tæì gäúc liãn quan nhæ: giáúy baïo näüp thuãú, näüp tiãön âiãûn næåïcv.v... *Uyí nhiãûm chi: Thæûc cháút laì lãûnh cuía chuí taìi khoaín bãn mua yãu cáöu ngán haìng ph5uûc vuû trêch tiãn tæì taìi khoaín cuía âån vë âæåüc hæåíng( bãn baïn). Uyí nhiãûm chi duìng thanh toaïn tiãön haìng, lao vuû, dëch vuû v.v ... giæîa cho hai âån vë coï sæû tên nhiãûm láùn nhau trãn cå såí håüp âäöng kinh tãú, âæåüc aïp duûng cho hai âon vë ngoaìi hoàûc cuìng mäüt âëa phæång. Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì trong cuìng âëa phæång;( 2 âån vë måí taïi khoaín åí cuìng mäüt ngán haìng ) B (Baïn) A ( Mua) N.Haìng (A,B) (1b) (2) (3) (1a) Håüp âäöng kinh tãú (1a) Hai bãn kyï håüp âäöng mua baïn, sau khi thoaí thuáûn bãn B xuáút haìng cho bãn A. (1b) Bãn A láûp uyí nhiãûm chi gæíi âãún ngán haìng yãu cáöu trêch tiãön chuyãøn traí cho bãn B säú tiãön âaî thoaí rhuáûn trong håüp âäöng. (2), (3) Ngán haìng laìm thuí tuûc chuyãøn traí tiãön âäöng thåìi gæíi giáúy baïo coï cho bãn B, giáúy baïo nåü cho bãn a -Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì khaïc âëa phæång( 2 âån vë måí taìi khoaín åí cuìng 2 ngán haìng khaïc nhau) A mua B mua Ngán haìng Ngán haìng (1a) Hai bãn kyï kãút håüp âäöng mua baïn, sau khi thoaí thuáûn bãn B xuáút haìng cho bãn A. (1b) Bãn A láûp uyí nhiiãûm chi gæíi âãún ngán haìng yãu cáöu trêch tiãön chuyãøn traí cho bãn B säú tiãön âaî thoaí thuáûn trong håüp âäöng. (2) Ngán haìng bãn A gæíi giáúy baïo nåü cho bãn A (3) Ngán haìng bãn A gæíi giáúy baïo coï cho bãn B Uyí nhiãûm chi do bãn mua páûp thaìng 4 liãn. Liãn maìu âoí do bãn mua giæî, 3 bãn coìn laûi giao cho ngán haìng, ngán haìng chuyãøn âãún cho bãn baïn 1 liãn maìu âen. Bãn mua phaíi chëu cæåïc phê bæu âiãûn UYÍ NHIÃÛM CHI Säú : 45 Láûp ngaìy 02/5/02002 CHUYÃØN KHOAÍN CHUYÃØN TIÃÖN THÆ, ÂIÃÛN Tãn âån vë traí tiãön: Cty læång thæûc Âaì Nàông Taìi khoaín nåü Säú taìi khoaín: 431.101.010.062 4311010062 Taûi Ngán haìng: ÂT vaì phaït triãøn tènh, TP Âaì nàông Tãn âån vë nháûn tiãön: Baío Hiãøm XH Âaì Nàông taìi khoaín coï Säú taìi khoaín; 43140101 43140101 Taûi NgánHaìng: Chi nhaïnh ngán haìng Nhaì næåïc, Tènh, TP Säú tiãön bàòng chæî: ( mæåìi hai triãûu ngaìn âäöng chàôn) Sä tiãön bàòng säú 12.000.000 Näüi dung thanh toaïn; Näüp baío hiãøm theo thæï tæû baïo säú 687/TP-BHXH. Âån vë traí tiãön Ngán haìng A ngán Haìng B Ghi säø ngaìy02/5/2002 ghi säø ngaìy02/5/2002 Kãú toaïn træåíng Chuí taìi khoaín krãú toaïn TP kãú toaïn kãú toaïn TP kãú toaïn Vê duû 1: ngaìy 02/5 /2002 càn cæï vaìo giáúy baïo thu tiãön âiãûn cuía Baío Hiãøm Xaî häüi Âaì Nàông: 12.000.000 kãú toaïn láûp uyí nhiãûm hi gæíi âãún ngán haìng âãø chuyãøn traí tiãön nhæ sau: * Uyí nhiãûm thu Âáy cuîng laì hçnh thæïc thanh toaïn khäng duìng tiãön màût giæîa 2 âån vë coï mäúi quan hãû láu nàm, coï sæû tråí nhiãûm láùn nhau. Bãn mua coï thãø cháúp nháûn hoàûc khäng cháúp nháûn giáúy âoìi nåü træåïc khi tráø tiãön goüi laì cháúp nháûn træåïc, cháúp nháûn træåïc coï nghéa laì âån vë mua khi nháûn giáúy âæåüc nhåì thu trong thåìi gian quy âënh phaíi gæíi giáúy baïo cháúp nháûn nåü hay tæì chäúi, nãúu khäng gæíi giáúy baïo thç sau thåìi gian quy âënh ngán haìng coi nhæ bãn mua âaî âäöng yï tiãún haình chuyãøn traí tiãön cho bãn baïn haìng. Træåìng håüp ngán haìng bãn mua khi nháûn âæåüc giáúy uyí nhiãûm thu láûp tæïc chuyãøn traí tiãn cho bãn baïn räöi gæíi giáúy baïo cho bãn mua goüi laì cháúp nháûn sa. Nãúu bãn mua xeït tháúy : khäng phuì håüp åí âiãøm naìo trong håüp âäöng thç coï quyãön tæì mäüt pháön hoàûc toaìn bäü säú tiãön haìng nhæng phaíi baïo cho ngán haìng phuûc vuû mçnh trong thåìi gian quy âënh. Uyí nhiãûm thu cho bãn mua, láûp thaình 4 liãn. Trong âoï 1 liãn âæåüc læu laûi phoìng kãú toaïn, 3 liãn giao laûi cho ngán haìng vaì ngán haìng seî gæíi cho bãn baïn 1 liãn *Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì trong cuìng mäüt âëa phæång( 2 âån vë måí taìi khoaín åí cuìng mäüt ngán haìng) A (mua) B (baïn) NgánHaìng (A,B) (1)Hai bãn kyï håüp âoìng mua baïn, sau khi thoaí thuáûn bãn B xuáút haìng giao cho bãn A. (2) Âäöng thåìi bãn B láûp uyí nhiãûm thu gæíi âãún ngán haìng nhåì thu häü tiãn haìng (3) Ngán haìng laìm thuí tuûc chuyãøn traí tiãön âäöng thåìi gæíi giáúy baïo nåü cho bãn A. (4) Ngán haìng gæíi giáúy baïo coï cho bãn B *Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì khaïc âëa phæång (2 âon vë måí taìi khoaín åí cuìng 2 ngán haìng khaïc nhau) A (mua) B (baïn) Ngán Haìng Ngán Haìng Hai bãn kyï håüp âoìng mua baïn, sau khi thoaí thuáûn, bãn B xuáút haìng cho bãn A Bãn B láûp uyí nhiãûm chi gæíi âãún ngán haìng nhåì thu häü tiãön haìng âaî thoaí thuáûn trong håüp âäöng. Ngán haìng bãn B chuyãøn uyí nhiãûm thu âãún ngán haìng a. Ngán haìng bãn A chuyãøn tiãön cho ngán haìng bãn b Ngán haìng bãn A gæíi giáúy baïo nåü cho ngáqn haìng bãn a Ngán haìng bãn B gæíi giáúy baïo coï cho ngán haìng bãn B Vê duû 2; ngaìy 08/6/2002 phoìng kãú toaïn Cäng ty nháûn âæåüc uyí nhiãûm thu cuía Cäng ty cáúp thoaït næåïc Âaì Nàông nhåì ngán haìng thu häü tiãön næåïc thaïng 06/2002 våïi säú tiãön 500.000 Uyí nhiãûm thu nhæ sau: Taìi khoaín coï 36110-010127 UYÍ NHIÃÛM THU Säú AP87 (Liãn 4) Ngaìy 08 thaïng 06 nàm 2002 Tãn âån vë mua haìng: cäng Ty Læång thæûc Âaì nàông pháön do NH ghi Säú taìi khoaín: 431101010062 TK Nåü Taûi Ngán haìng : Âáöu tæ vaì phaït triãøn Tènh; TP Âaì nàông Tãn âån vë baïn haìng, Cty cáúp thoaït næåïc ÂN: 43.1101.61.0062 Säú taìi khoaín:36110010127 Taûi Ngán haìng: Ngoaûi thæång TP ÂN, Tènh, TP ÂN Håüp âäöng säú( hay âån âaût haìng) 600362 Säú tiãön bàòng chæî: nàm tràm ngaìn âäöng chàôn Bàòng säú: 500.000 Säú ngaìy cháûm traí:0 Säú tiãön phaût cháûm traí:0 Täøng säú tiãön chuyãøn ( bàòng chæî): Nàm tràm ngaìn âäöng chàôn Bàòng säú: 500.000 ÂÅN VË BAÏN (kyï, âoïng dáúu) Ngán haìng bãn baïn Nháûn chæïng tæì ngaìy 08/6/2002 Âaî kiãøm soaït vaì gæíi âi ngaìy 08/6/2002 TP Kãú Toaïn Ngán haìng bãn mua Nháûn chæïng tæì ngaìy 08/6/2002 Thanh toaïn ngaìy 08/6/2002 Kãú toaïn TP Kãú Toaïn Ngán haìng bãn thanh toaïn Ngaìy 08/6/2002 Kãú toaïn TP Kãú Toaïn Giáúy baïo nåü: Laì chæïng tæì laìm cå såí thanh toaïn giæîa ngán haìng vaì cäng ty. Giáúy baïo nåü do ngán haìng láûp gæíi âãún cho cäng ty biãút laì ngán haìng âaî trêch tiãön tæì taìi khoaín cuía Cäng Ty âãø chuyãøn traí cho bãn baïn trãn cå såí uyí nhiãûm thæûc hiãûn do bãn baïn láûp ( hay baïn haìng trãn cå såí uyí nhiãûm chi do cäng ty láûp) vaì chæïng tæì liãn quan håüp lãû. Vê duû 3: Våïi vê duû 2 åí trãn phoìng kãú toaïn cäng ty nháûn âæåüc giaïy baïo nåü nhæ sau: Ngán haìng âáöu tæ vaì phaït triãøn Thaình Phäú Âaì Nàông GIÁÚY BAÏO NÅÜ Phoìng : Kãú Toaïn nghiãûp vuû LK Säú chæïng tæì177 Liãn 2 Ngaìy láûp phiãúu: 08/06/2002 TAÌI KHOAÍN SÄÚ TIÃÖN Ngaìy giaï trë;08/06/20021 Nåü :Cäng ty læång thæûc âaì nàông Giåì hiãûu læûc: 11:05:30 Säú tiãön bàòng chæî: Nàm tràm linh taïm ngaìn bäún tràm âäöng y Kãú toaïnviãn Kiãøm soaït TP maïy tênh Giaïm âäúc Giáúy baïo coï: Tæång tæû nhæ giáúy baïo nåü nhæng âãø baïo cho cäng ty biãút laì ngán haìng âaî chuyãøn tiãön vaìo taìi khoaín cuía cäng t7y trãn cå såí uyí nhiãûm thu do cäng ty láûp ( hay uyí nhiãûm chi do bãn mua láûp ) vaì chæïng tæì lieen quan. Vê duû 4; Ngaìy 20/06/2002 phoüng Kãú toaïn cäng ty nháûn âæåüc uyí nhiãûm chi 120 cuìng våïi giáúy baïo coï vãö khoaín phoìng THANH TOAÏN väún bàõc quaíng bçnh traí tiãön nåü haìng 6.000.000 NGÁN HAÌNG NÄNG NGHIÃÛP VIÃÛT NAM GIÁÚY BAÏO COÏ LIÃN HAÌNG NGOAÛI TÈNH MMTT: QEHL QW/CJO Ngán haìng A: NHNo HUYEN QUANG TRACH SO HIEU ;3865 DIEN NGAN HANGB: SGD III DA NANG KYÎ THUÁÛT HIEU DIEN BAO; VG 0087087/III NGAY: 17/08/02 TEN DON VI TRA: phoìng THANH TOAÏN väún bàõc Quaíng Bçnh SO CHUNG MINH THU : CAP NGAY: NOI CAP: DIA CHI; SO HIEU TAI KHOAN: 4010010001 TAI NGAN HANG:NHDTTPDN NOI DUNG: CT SO TIEN; 6.000.000 SO TIEN BANG CHU: “Saïu triãûu âäöng chàôn” NGAN HANG B NHAN: 18/08/2002... 15:52:57 “IN LAN 1” Ngaìy âäúi chiãúu:... /.. /.. NGUOI NHAN TIN TP MAY TINH KE TOAN TP KE TOAN Giáúy näüp tiãön vaìo ngán saïch bàòng chuyãøn khoaín: Âæåüc aïp duûng trong thanh toaïn våïi nhaì næåïc( cå quan thuãú). Khi nháûn âæåüc giáúy baïo näüp thuãú, kãú toaïn láûo giáúy näüp tiãn bàòng chuyãøn khoaín näüp cho ngán haìng âãø ngán haìng chuyãøn tiãön thanh toaïn våïi cå quan thuãú. Giáúy näüp tiãön bàòng chuyãøn khoaín âæåüc láûp thaình 6 liãn: 1 liãn læu åí phoìng kãú toaïn Cäng ty 1 liãn læu taûi cuäún 4 liãn coìn laûi giao cho ngán haìng( ngán haìng chuyãøn cho kho baûc nhaì Næåïc 1 liãn. Cå quan thuãú 1 liãn, cå quan quaín lyï taìi chênh 1 liãn Vê duû 5; ngaìy 25/06/2002 càn cæïv vaìo giáúy baïo näüp thuãú, kãú toaïn láûp giáúy näüp tiãön bàòng chuyãøn khoaín âãø näüp thuãú quê II/2002 säú tiãön: 9373.405 Máùu giáúy näüp tiãön vaìo ngán saïch nhaì næåïc bàòng chuyãøn khoaín nhæ sau: Cäüng Hoaì Xaî Häüi Chuí nghéa Viãût nam Âäüc láûp - Tæû do-Haûnh phuïc GIÁÚY NÄÜP TIÃÖN VAÌO NGÁN SAÏCH NHAÌ NÆÅÏC BÀÒNG CHUYÃØN KHOAÍN ( Liãn 3: Giao cho ngæåìi näüp) Tãn âäúi tæåüng näüp tiãön: Cäng ty Læång Thæûc Âaì nàông. Maî säú: 04-00101794 Âëa chè; phæåìng Khuã trung- Quáûn Haíi cháu- TP Âaì Nàông Nghãö kinh doanh: læång thæûc Trêch taìi khoaín: 4311010062 taûi ngán haìng âaìu tæ vaì phaït triãn Âaì nàông Âãø näüp taìi khoaín: 741( thu ngán saïch nhaì næåïc) taûi kho baìc nhaì næåïc TP Âaì nàông Näüi dung caïc khoaín näüp ngán saïch nhaì næåïc ( ghi theo thäng baïo thu) TT Nd khoaín näüp Säú tiãön Chæång Loaûi Khoaín Muûc Tmuûc Ghi chuï 1 Thuãú män baìi 886.000 19A 06 02 016 01 2 Thuãú màût âáút, næåïc 8.487.405 189A 06 02 023 01 ... Säú tiãön bàòng chæî: ( chên triãûu ba tràm baíy mæåi ba ngaìn bäún tràm leí nàm âäöng y) Âån vë näüp tiãön ngán haìng kho baûc nhaì næåïc Ngaìy 25 thaïng6 nàm 2002 Ngaìy 25/06/2002 ngaìy 25/06/2002 KT træåíng TT âån vë KT træåíng TT âån vë KT træång TTâån vë Thu laîi tiãön gæíi ngán haìng Vaìo cuäúi mäùi thaïng ngán haìng seî gæíi cho c0äng ty “ giáúy baïo coï”, “ baíng kã laîi” cuìng våïi giáúy baïo säú dæ khaïch haìng. Tiãön laîi âæåüc ngán haìng tênh theo ssäú tiãön gæíi cuía Cäng ty taûi ngán haìng. Trong ngaìy häm âoï tiãön laîi âæåüc tênh theo luyî kãú trong thaïng âoï vaì gæíi vãö cho cäng ty, khi nháûn âæåüc chæïng tæì cuía ngán haìng, kãú toaïn kiãøm tra laûi säú dæ haìng ngaìy cuía cäng ty trãn baíng kã coï truìng khåïp khäng, räöi måïi tiãún haình ghi säø saïch. Nghiãûp vuû naìy cäng ty dæûa vaìo TK642 “ chi phê quaín lyï doanh nghiãûp” Vê duû 6: Ngaìy 26/06/2002 ngán haìng gæíi ‘ giáúy baïo coï” laîi säú tiãön 3.731.898 âcuìng våïi baíng kã tênh laîi Máùu baíng kã tênh laîi nhæ sau: Ngán Haìng âáöu tæ vaì phaït triãøn VN Chi nhaïnh: Âaì Nàông BAÍNG KÃ TÊNH LAÎI Tæì ngaìy 27/05/2002 Säú hiãûu taìi khoaín: 4311010062 Tãn taìi khoaín: Cäing ty læång thæûc Âaì nàông Tæì ngaìy Âãún ngaìy Säú ngaìy Tiãön gäúc Tiãön laîi Laîi suáút 27/05/02 29/05/02 3 18.528.900 177.933 0.15 29/05/02 01/06/02 2 45.960.900 459.609 0.15 01/06/02 03/06/02 2 65960900 659609 0.15 03/06/02 06/06/02 3 67080900 1.006.213 0.15 06/06/02 12/06/02 6 7.410.900 222.327 0.15 12/06/02 23/06/02 6 15.010.900 450.327 0.15 18/06/02 23/06/02 5 19.280.900 482.002 0.15 23/06/02 24/06/02 1 19.735.900 98.679 0.15 24/06/02 25/06/02 1 15.035.900 75.179 0.15 3.731.898 Täøng tiãön laîi: 3.731.898â Bàòng chæî: Ba triãûu baíy tràm ba mæåi mäüt ngaìn taïm tràm taïm mæåi chên mæåi taïm ngaìn âäöng y. Kãú toaïn ghi säø Nåü TK112 3.731.989 Coï TK642 3.731.898 b. Täøng quan mäüt säú nghiãûp vuû âæåüc täø chæïc haûch toaïn keïp taûi cäng ty *Chi traí nåü khaïch haìng Vê duû(1) åí trãn kãú toaïn ghi säø nhæ sau Nåü TK338 12.000.000 (chi tiãút cäng ty âiãûn læûc III Âaì nàông) Coï TK 1121 12.000.000 *Chi näüp thuãú nhaì næåïc Vê duû (5) åí trãn kãú toaïn ghi nhæ sau: Nåü TK3338: 9373.405 Coï TK1121 9.373.405 *Thu nåü khaïch haìng Vê duû 94) påí trãn kãú toaïn ghi säø nhæ sau: Nåü TK1121 6.000.000 Coï TK 131 6.000.000 (chi tiãút : Quaíng bçnh) Caïc nghiãûp vuû khaïc thuäüc phaûm vi tiãön gæíi âæåüc kãú toaïn phaín aính vaìo säø saïch trãn cå såí chæïng tæì håüp lãû vaì taìi khoaín âäúi æïng liãn quan Cuîng tæång tæû nhæ bãn tiãön màût, táút caí caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh taûi cäng ty thuäüc phaûm vi tiãön gæíi âæåüc theo doîi trãn säø chi tiãt tiãn gæíi ngán haìng vaì theo doîi täønh håüp trãn säø caïi. Säø kãú toaïn chi tiãt tiãön gæíi NH vaì Säø caïi xem sau Täø chæïc âäúi chiãúu, kiãøm tra vaì hoaìn thaình säú liãûu Âáy laì yãu cáöu cáön thiãút âaím baío tênh chênh xaïc trung thæûc, khaïch quan cuía säú liãûu kãú toaïn. Trong hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh haìng ngaìy co0s ráút nhiãöu nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh liãn quan âãún nhiãöu bäü pháûn, nhiãuì nguäön väún khaïc nhau nãn ráút dãù bë sai soït truìng làûp. Âãø traïnh nhæîng sai soït thç trong quaï trçnh haûch toaïn kãú toaïn phaíi thæåìng xuyãn, hay âënh kyì täø chuïc kiãøm tra âäúi chiãúu säú liãûu nãúu phaït hiãûn coï sai soït nháöm láùn ththç phaíi coï biãûn phaïp sæí lyï këp thåìi. Riãng kãú toaïn väún bàòng tiãön, cäng taïc naìy âàûc biãt quan troüng taûi cäng ty. Kãú toaïn thæåìng täø chæïc âäúi chiãúu våïi caïc bäü pháûn. Âäúi våïi thuí quyî: Âënh kyì kãú toaïn phaíi âäúi chiãúu säú liãûu giæîa säø chi tiãút tiãön màût våïi säø quyî cuía thuí quyî, våïi biãn baín kiãøm kã quyî.... Riãng thuí quyî âënh kyì vaìo cuäúi thaïng phaíi táûp håüp caïc chæïng tæì phaït sinh trong thaïng chuyãøn cho kãú toaïn âãø täø chæïc âäúi chiãúu vaì læu træî theo quy âënh cuía nhaì næåïc. Âäúi chiãúu våïi ngán haìng phuûc vuû cäng ty : Âënh kyì kãú toaïn phaíi âäúi säú liãûu våïi ngán haìng phuûc vuû cäng ty âãø nàõm bàõt thäng tin vãö tçnh hçnh thu chi, täön quyî tiãön gæíi vaì caïc khoaín väún vay cuía âån vë. Sau khi kiãøm tra vaì sæí lyï nhæîng sai soït trong quaï trçnh haûch toaïn kãú toaïn tiãún haình láûp baïo caïo chi tiãút vãö tçnh hçnh thu chi vaì täön quyî tiãön màût, tiãön gæíi giuïp cho laînh âaûo nàõm bàõt âæåüc tçnh hçnh taìi chênh cuía cäng ty vaì âæa ra nhæîng biãûn phaïp khaí thi âiãöu haình täút quaï trçnh saín xuáút kinh doanh. I/ Nháûn Xeït Vãö Cäng Taïc Kãú Toaïn ÅÍ Cäng Ty Læång Thæûc Âaì Nàông: Vãö bäü maïy kãú toaïn: våïi mä hçnh kãú toaïn phán taïn, bäü maïy kãú toaïn cuía cäng ty phuì håüp våïi cäng viãûc vaì chuyãn män cuía moüi ngæåìi. Caïc nhán viãn kãú toaïn coï trçnh âäü chuyãn män cao, nàõm væîng caïc pháön mçnh phuû traïch, haûch toaïn caïc nghiãûp vuû phaït sinh, kiãøm tra, âäúi chiãúu , baïo caïo säø saïch theo âuïng biãn âäü quy âënh. Taûo âiãöu kiãûn cho laînh âaûo cäng ty nàõm bàõt këp thåìi hoaût âäüng vaì âãö ra kãú hoaûch âäüng mäüt caïch coï hiãûu quaí. Vãö hçnh thæïc kãú toaïn: Cäng ty âang aïp duûng hçnh thæïc chæïng tæì ghi säø. Cäng ty âäúi chiãúu giæîa maïy tênh våïi viãûc tênh toaïn trãn säø saïch bàòng thuí cäng. Hçnh thæïc naìy phuì håüp våïi quy mä räüng låïn cuía cäng ty sæí duûng säø saïch baïo caïo âæåüc thæûc hiãûn mäüt caïch chàût cheî tæì caïc âån vë gåíi âãún vàn phoìng cäng ty . Hiãûn nay, caïc âån vë cå såí chæa aïp duûng maïy tênh vaìo cäng taïc kãú toaïn nhàòm giuïp giaím båït khäúi læåüng cäng viãûc, âãù kiãøm tra khi cáön thiãút. II/ Âaïnh giaï Æu Khuyãút Âiãøm Tæìng Pháön Haình 1/ Æu âiãøm: Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn væìa táûp trung, væìa phán taïn aïp duûng phuì håüp våïi quy mä cuía cäng ty våi mä hçnh naìy coìn giuïp cäng ty phán cäng cäng viãûc cho tæìng caïn bäü kãú toaïn. Hçnh thæïc naìy ghi säú âæåüc caíi biãn aïp duûng trong cäng ty tæång âäúi âån giaín, dãù hiãøu, dãù sæí duûng. Laìm cho viãûc ghi cheïp âæåüc chênh xaïc, âáöy âuí nãn khäng bë truìng làûp. Phæång phaïp kãú toaïn åí cäng ty laì phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn caïch luán chuyãøn chæïng tæì trong cäng ty tæång âäúi âån giaín âãù hiãøu vaì thuáûn låüi trong viãûc phán cäng cäng taïc. Màûc duì váûy váùn khäng traïnh khoíi nhæîng nhæåüc âiãøm. 2/ Nhæåüc âiãøm: Våïi chu kyì haûch toaïn hoaût âoüng räüng raîi nhiãöu nåi, cuäúi thaïng kãú toaïn caïc âån vë træûc thuäüc måïi gæíi chæïng tæì säø saïch vãö cäng ty nãn viãûc haûch toaïn täøng håüp phuû thuäüc vaìo nhiãöu tiãún âäü gæíi chæïng tæì, baïo caïo. III/ Mäüt Säú Biãûn Phaïp Nhàòm Hoaìn Thiãûn Cäng Taïc Kãú Toaïn ÅÍ Cäng Ty: Âæåüc nhaì træåìng bäú trê thåìi gian thæûc táûp mäüt thaïng. Em choün cäng ty Læång Thæûc Âaì Nàông âãø thæûc táûp, qua xám nháûp thæûc tãú âãø kiãøm nghiãûm laûi lyï thuyãút âaî hoüc vãö män kãú toaïn noïi chung vaì vãö nghiãûp vuû” Kãú Toaïn Väún Bàòng Tiãön”. Em âaî ruït ra nhæîng kinh nghiãûm bäø êch cho baín thán màûc duì thåìi gian ráút ngàõn. Qua thåìi gian thæûc táûp, tiãúp xuïc våïi cäng taïc kãú toaïn åí cäng ty em xin goïp mäüt vaìi yï kiãún nhæ sau: Cäng ty cáöm âáøy maûnh cäng taïc quaín lyï chàût cheî caïc âån vë træûc thuäüc phaíi kiãøm tra giaïm saït viãûc æïng tiãön màût cuía caïc âån vë, âënh kyì trong tuáön phaíi hoaìn æïng këp thåìi caïc chæïng tæì âãø kãú toaïn theo doîi haûch toaïn cho tæìng âäúi tæåüng Cäng ty cáön têch cæûc trong cäng taïc thu häöi väún cuía cäng ty. Do váûy cäng ty cáön thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp sau: + Thæåìng xuyãn raì soaït, kiãøm tra tçnh hçnh thu chi + Láûp kãú hoaûch thu häöi nåü väún våïi biãûn phaïp täúi æu nháút Våïi nhaì Træåìng: Våïi thåìi gian thæûc táûo tæì ngaìy 09/01/2003- ngaìy 15/02/2003 væìa thæûc táûp væìa viãút baïo caïo täút nghiãûp laì ráút haûn chãú cho viãûc tçm hiãøu vãö thæûc tãú trong nghiãûp vuû vaì váún âãö hiãûn nay laì taìi liãûu tham khaío coìn haûn chãú. Vç váûy hoüc sinh chæa måí räüng kiãún thæï cuía mçnh, chæa âi sáu vaìo lénh væûc nghiãn cæïu vaì tçm hiãøu. Em mong ràòng caïc khoaï saun nhaì træåìng quan tám hån næîa âãø coï mäüt âäüi nguî tri thæïc nàng âäüng, phuûc vuû vtäút cho xaî häüi, nhàòm âæa nãön kinh tãú cuía næåïc nhaì ngaìy caìng phaït triãøn hån Kãút Luáûn Sæû caûnh tranh gay gàõt giæîa caïc doanh nghiãûp trong nãön kinh tãú luän âàût caïc doanh nghiãûp trong nhæîng khoï khàn, thæí thaïch to låïn. Âãø täön taûi vaì phaït triãøn mäùi doanh nghiãûp âãöu phaíi tæû mçnh væån lãn, phaíi luän nàng âäüng saïng taûo bàòng moüi caïch phaíi náng cao hiãûu quaí hoaût âäüng cuía mçnh. Cäng ty Læång Thæûc Âaì Nàông cuîng âaî traíi qua nhiãöu thàng tráöm trong sæû phaït triãøn, bàòng sæû pháún âáúu näù læûc cuía ban laînh âaûo vaì toaìn thãø caïn bäü cäng nhán viãn. Cäng ty âaî tæìng bæåïc væåüt qua nhæîng khoï khàn âoï vaì ngaìy caìng khàóng âënh mçnh. Våïi kiãún thæïc âaî âæåüc tháöy cä truyãn âaût cuìng våïi thåìi gian thæûc táûp taûi vàn phoìng., cäng ty âaî giuïp em hoaìn thaình chuyãn âeì “Väún Bàòng Tiãön” våïi näüi dung âæåüc trinh baìy trong chuyãn âãö em mong laì mçnh coï thãø goïp pháön nhoí beï âãø viãûc haûch toaïn ‘ Väún Bàòng Tiãön” laì khaí thi nháút. Âãö taìi naìy âaî âæåüc hçnh thaình trong sæû giuïp âåî taìi tinh,. Sæû quan tám hæåïng dáùn càûn keî cuía tháöy cä vaì caïc cä chuï phoìng kãú toaïn cäng ty, âàûc biãût laì chuï træåíng phoìng âaî boí khäng êt thåìi gian âãø hæåïng dáùn, song do kiãún thæïc vaì trçnh âäü haûn chãú cuîng nhæ thåìi gian thæûc táûp coìn haûn heûp nãn chuyãn âãö khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Em mong sæû goïp yï kiãún cuía quê tháöy cä vaì baûn âoüc âãø em hoaìn thaình âãö taìi mäüt caïch täút hån. Âaì Nàông, 2/2003 Hoüc sinh thæûc hiãûn Lã Nguyãùn Quyình Hoa MUÛC LUÛC MUÛC LUÛC PHÁÖN I: KHAÏI QUAÏT ÂÀÛC ÂIÃØM HÄÜAT ÂÄÜNG KINH DOANH QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN CUÍA CÄNG TY Giåïi Thiãûu Chung Chæïc nàng vaì nhiãûm Vuû cuía cäng Ty Âàûc Âiãøm Cuía kinh Doanh, Âäúi tæåüng vaì Âëa baìn kinh doanh Cäng Ty Täø chæïc Bäü maïy nhaì næoïac Quaín lyï Å doanh nghiãûp vaì täø Chæïc Bäü maïy Kãú Toaïn PHÁÖN II: TÇNH HÇNH HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN TAÛI CÄNG TY LÆÅNG THÆÛC ÂAÌ NÀÔNG PHÁÖN I KHAÏI QUAÏT ÂÀÛC ÂIÃØM HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY LÆÅNG THÆÛC ÂAÌ NÀÔNG PHÁÖN II TÇNH HÇNH HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN TAÛI CÄNG TY LÆÅNG THÆÛC ÂAÌ NÀÔNG NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN HÆÅÏNG DÁÙN NHÁÛN XEÏT CUÍA ÂÅN VË THÆÛC TÁÛP Giáúy baïo nåü: Laì chæïng tæì laìm cå såí thanh toaïn giæîa ngán haìng vaì cäng ty. Giáúy baïo nåü do ngán haìng láûp gåíi âãún cho cäng ty biãút laì ngán haìng âaî trêch tiãön tæì taìi khoaín cuía cäng ty âãø chuyãøn traí cho bãn baïn trãn cå såí uyí nhiãûm thu do bãn baïn láûp (hay baïn haìng trãn cå såí uyí nhiãûm chi do cäng ty láûp) vaì chæïng tæì liãn quan håüp lãû. Vê duû3:Våïi vê duû (2) åí trãn phoìng kãú toaïn cäng ty nháûn âæåüc giáúy baïo nåü nhæ sau: Ngán Haìng Âáöu Tæ & Phaït Triãøn Thaìnn Phäú Âaì Nàông GIÁÚY BAÏO NÅÜ Phoìng kãú toaïn Ngiãûp vuû LK Säú chæïng tæì 177 Liãn 2 Ngaìy láûp phiãúu: 08/06/2002 Ngaìy giaï trë: 08/06/2002 Giåì hiãûu læûc: 11h 05` 30'' Säú tiãön bàòng chæî : Nàm tràm linh taïm ngaìn bäún tràm âäöng y Kãú toaïn viãn Kiãøm soaït TP maïy tênh Giaïm âäúc - Taìi khoaín Säú tiãön Nåü: cäng ty Læång thæûc Âaì Nàông ÂVN: 508.400 Coï: cäng ty cáúp næåïc Âaì Nàông ÂVN:500.000 Coï: Bæu âiãûn phê thu cuía khaïch 8.400 Giáúy baïo coï: Tæång tæû nhæ giáúy baïo nåü nhæng âãø baïo caïo cho cäng ty biãút laì ngán haìng âaî chuyãøn tiãön vaìo taìi khoaín cuía cäng ty trãn cå såí uíy quyãön thu do cäng ty láûp (hay uyí nhiãûm chi do bãn mua láûp) vaì chæïng tæì liãn quan. Vê duû 4: Ngaìy 20/06/2002 phoìng kãú toaïn cäng ty nháûn âæåüc uyí nhiãûm chi 120 cuìng våïi giáúy baïo coï vãö taìi khoaín phoìng TT väún bàõc Quaíng Bçnh traí nåü tiãön haìng 6.000.000 â.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty lương thực Đà Nẵng.doc
Luận văn liên quan