Hiện trạng hoạt động của các cửa hàng kinh doanh cá cảnh ở TP. Hồ Chí Minh

1/ MỞ ĐẦU Thưởng thức và nuôi dưỡng cá cảnh là một hoạt động giải trí rất thú vị từ xưa đến nay. Nó giúp chúng ta biết được những điều kỳ lạ của thế giới dưới nước. Từ người Trung Quốc đến người Nhật Bản, người Việt Nam việc nuôi cá cảnh làm cảnh đã được làm phong phú thêm lên theo thời gian. Các loài cá từ ao hồ, sông suối, đại dương đã được chuyển vào nuôi trong những lọ thủy tinh, bể kiếng, bể cạn đặt trong nhà và trong các vườn cảnh. Trước cảnh đẹp của bể cá nuôi trong nhà, chủ nhân có thể ngoài hằng giờ ngắm cá, ngắm cây, buông mình theo những suy tư, thư giãn. Và cũng thông qua cái đẹp con người sẽ tăng thêm nhạy cảm về thẩm mỹ, tu dưỡng tính tình. Nhiều người thường nói: “Nuôi cây dưỡng trí, nuôi cá dưỡng tâm”. Người dân Tp.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đã hòa mình vào cuộc sống mới bận rộn, tất bật hơn, cuộc sống vật chất khá đầy đủ và thỏa mái hơn. Đó là lý do mà nghề nuôi cá cảnh Tp.HCM trong những năm gần đây rất khởi sắc. Thành phố Hồ Chí Minh có nghề nuôi – sản xuất cá cảnh từ rất lâu đời. Trước 1975 đã từng có thời kỳ giữ một vai trò nhất định ở khu vực Đông Nam Á. Sau năm 1975 do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên nghề nuôi – sản xuất – kinh doanh cá cảnh dần dần giảm sút. Những năm trở lại đây việc vui chơi – sản xuất – kinh doanh cá cảnh bắt đầu “nhộn nhịp trở lại”. Theo Sở Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (2004), điểm nổi bật là Tp.HCM bước đầu đã khôi phục, phát triển nghề sản xuất cá cảnh với sản lượng 13 triệu con/năm và cũng sắp tới đây xây dựng dự án làng nghề nuôi cá kiểng tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi Tp.HCM. Cá cảnh đã trở thành một ngành, một thị trường kinh doanh thật sự mang lại lợi nhuận đáng kể cho khá nhiều gia đình và cho cả quốc gia. Như chúng ta đã biết nghề sản xuất – kinh doanh không đòi hỏi mặt bằng diện tích đất nông nghiệp lớn, nhu cầu vui chơi thưởng ngoạn cá cảnh ngày càng tăng của cư dân đô thị Nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều bất cập như: nguồn cá đã thoái hóa, lạc hậu, lỗi thời không đáp ứng thị hiếu hiện nay, kỹ thuật sản xuất, vận chuyển cá xuất khẩu chưa cao. Chính điều đó mang lại lợi nhuận thấp so vơi các nước trong khu vực. Mặc khác việc nuôi và sản xuất cá cảnh vẫn còn mang tính tự phát, nặng tính “Cha truyền con nối”. Và cũng chưa có tổ chức như Hội hay Hiệp Hội cá cảnh để bảo vệ quyền lợi cho họ và làm cầu nối giới thiệu cá cảnh Việt Nam ra thế giới. Thông tin và cơ sở dữ liệu của ngành công nghiệp cá cảnh ở Tp.HCM còn thiếu thốn tản mạn. Với thực trạng như trên, bước đầu khảo sát hoạt động kinh doanh các cửa hàng kinh doanh cá cảnh Tp.HCM là cần thiết nhằm nắm bắt xu hướng nuôi – sản xuất – kinh doanh và những khuynh hướng trong ngành công nghiệp cá cảnh ở Tp.HCM. Được sự phân công của khoa Thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm Thanh Phố Hồ Chí Minh, dưới sự hướng dẫn của Thầy Vũ Cẩm Lương, chúng tôi tiến hành thực hiên đề tài “HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH CÁ CẢNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. 2/ MỤC LỤC I GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt Vấn Đề 1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 2 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Sơ Lược Tình Hình Phát Triển Cá Cảnh Trên Thế Giới 3 2.2 Hiện Trạng và Triển Vọng của Ngành Công Nghiệp Cá Cảnh Việt Nam 4 2.3 Hiện Trạng Nuôi và Sản Xuất Cá Cảnh ở Thành Phố Hồ Chí Minh 5 2.4 Hiện Trạng Kinh Doanh Cá Cảnh ở Thành Phố Hồ Chí Minh 6 2.5 Tình Hình Xuất Nhập Khẩu Cá Cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh 7 2.6 Khái Quát về Các Điều Kiện của Tp.HCM để Phát Triển Ngành Công Nghiệp Cá Cảnh 8 2.6.1 Điều kiện tự nhiên 8 2.6.2 Điều kiện kinh tế 9 2.6.3 Điều kiện xã hội 10 2.6.4 Cơ cấu dân cư 12 III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Thời Gian và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 14 3.2 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 14 3.3 Số liệu thứ cấp 14 3.3.1 Số liệu sơ cấp 14 3.4 Phân Tích Kết Quả và Xử Lý Số Liệu 16 IV. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 17 4.1 Các Nhóm Cửa Hàng Kinh Doanh Cá Cảnh và Mặt Hàng Kinh Doanh Chính 17 4.2 Tình Hình Kinh Doanh ở Các Cửa Hàng Cá Cảnh Tp.HCM 18 4.2.1 Hình thức kinh doanh 18 4.2.2 Đối tượng kinh doanh 20 4.3 Cách Thức Quản Lý ở Các Cửa Hàng Kinh Doanh Cá Cảnh ở Tp.Hcm 31 4.3.1 Trình độ học vấn của chủ hộ kinh doanh 31 4.3.2 Kinh nghiệm kinh doanh 32 4.3.3 Tình hình phân bố lao động 32 4.3.4 Nguồn tín dụng 33 4.3.5 Nguồn hàng 33 4.3.6 Hiệu quả kinh tế 35 4.3.7 Hiện trạng cơ sở vật chất của các cửa hàng 36 4.4 Kỹ Thuật Vận Hành được Các Cửa Hàng Cá Cảnh Tp.HCM Áp Dụng 41 4.4.1 Kỹ thuật giữ cá khoẻ mạnh 41 4.4.2 Kỹ thuật vận chuyển 44 4.4.3 Tình hình và quản lý dịch bệnh 45 4.5 Kênh Phân Phối của Các Cửa Hàng Kinh Doanh Cá Cảnh ở Tp.HCM 47 4.5.1 Đánh giá của các cửa hàng về tình hình cung cầu cá cảnh 47 4.5.2 Biến động giá cả và khách hàng 48 4.5.3 Kênh phân phối và tiêu thụ cá cảnh Tp.HCM 49 4.6 Đánh Giá Thuận Lợi, Khó Khăn và Tiềm Năng Phát Triển trong Kinh Doanh Cá Cảnh ở Tp.HCM 49 4.6.1 Thuận lợi 49 4.6.2 Khó khăn 50 4.6.3 Tiềm năng phát triển của nghề nuôi – kinh doanh cá cảnh 51 V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết Luận 52 5.2 Đề Nghị 53

doc95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hiện trạng hoạt động của các cửa hàng kinh doanh cá cảnh ở TP. Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oï khoâng quan taâm maáy ñeán coâng taùc naøy. Veà phöông phaùp trò beänh ôû caùc cöûa haøng söû duïng laø thay nöôùc, thuoác hay taém muoái: 9,3% cöûa haøng duøng thuoác, 66,67% cöûa haøng söû duïng taém muoái vaø 66,67% cöûa haøng thay nöôùc. Caùch ñieàu trò laø taém vaø ngaâm caù vaøo trong dung dòch thuoác (nöôùc muoái) hay troän thuoác vaøo thöùc aên. Vôùi caù quyù, kích thöôùc lôùn thì phaûi tieâm, thay ñoåi ñieàu kieän moâi tröôøng nöôùc cuõng laø moät phöông phaùp trò beänh (nhieät ñoä, pH ñeå tieâu dieät caùc maàm beänh). Nhìn chung, hieäu quaû trò beänh caùc cöûa haøng ñaõ moät phaàn naøo haïn cheá caù cheát, nhöng vaãn coøn thaát thoaùt lôùn. Coù moät cöûa haøng Quaän 2 hoï khoâng trò beänh baèng thuoác hay taém muoái chæ vôùt boû nhöõng caù cheát ñi vaø chæ duy trì moät moâi tröôøng nöôùc. Thieát nghó ñeå traùnh nhöõng ñieàu khoâng toát gaây beänh cho caù, thì caùc cöûa haøng neân tuaân thuû caùc phöông phaùp phoøng beänh vaø chaêm soùc caù thaät toát. 4.5 Keânh Phaân Phoái cuûa Caùc Cöûa Haøng Kinh Doanh Caù Caûnh ôû Tp.HCM 4.5.1 Ñaùnh giaù cuûa caùc cöûa haøng veà tình hình cung caàu cuûa caù caûnh Qua ñieàu tra, phoûng vaán 27 cöûa haøng caùc chuû hoä kinh doanh coù nhaän xeùt nhö sau: Baûng 4.21 Quan heä cung caàu ôû caùc cöûa haøng Quan heä cung caàu Nhoùm A Nhoùm B Soá cöûa haøng Tyû leä (%) Soá cöûa haøng Tyû leä (%) Cung > Caàu Cung < Caàu Cung = Caàu 5 2 6 38,46 15,38 46,16 4 8 2 28,57 57,14 14,29 Nhìn vaøo baûng ta thaáy tyû leä ôû cöûa haøng nhoùm A cung = caàu laø 46,16% cöûa haøng, tieáp ñoù 38,46% cöûa haøng cung > caàu vaø cuoái cuøng chæ 15,38% cöûa haøng cung < caàu. Coøn nhoùm B coù tôùi 57,14% cöûa haøng cung caàu chieám tyû leä cöûa haøng coøn laïi. Qua ñieàu ñoù, chuùng toâi nhaän thaáy ôû nhoùm A ña soá cöûa haøng ñuû cung caáp caù caûnh cho thò tröôøng vaø ñoâi khi lôùn hôn nhu caàu. Coøn ôû nhoùm B nguoàn haøng khoâng ñuû cung caáp cho nhu caàu laø 57,14% hay noùi caùch khaùc ôû nhoùm B nguoàn haøng töông ñoái haïn cheá caû veà soá löôïng, gioáng loaøi cuõng nhö chaát löôïng. ÔÛ nhoùm A hoï ñaàu tö vaø laáy haøng ôû nhieàu nôi ñeå ñaùp öùng nhu caàu chôi caù caûnh neân hoï coù nguoàn caù doài daøo, phong phuù vaø ôû nhöõng cöûa haøng naøy trang thieát bò ñaày ñuû, ñaûm baûo chöùa moät löôïng caù lôùn. Moät soá cöûa haøng nhoùm B coù cung < caàu laø do hoï chæ baùn moät soá loaøi ñaëc tröng raát ít chuûng loaïi nhöng soá löôïng khaù lôùn. Veà nhoùm B, do kinh doanh nhoû, khaùch haøng ít vaø söï caïnh tranh chieám lónh thò tröôøng cuûa caù cöûa haøng nhoùm A neân ôû caùc cöûa haøng nhoùm B khoâng laøm sao ñaùp öùng ñuû nhu caàu chôi caù caûnh Thaønh phoá, nguoàn haøng cuûa nhöõng cöûa haøng naøy ít oûi, maø thaønh phaàn chuûng loaïi cuõng raát haïn cheá. Maëc duø, tyû leä 33,33% cöûa haøng coù cung > caàu vaø 29,63% cöûa haøng cung = caàu trong toång soá cöûa haøng ñieàu tra nhöng nguoàn haøng thaät söï chöa ñaùp öùng ñöôïc thò hieáu nhu caàu ngöôøi chôi. Veà chaát löôïng maøu saéc khoâng cao ña soá nhöõng loaøi caù truyeàn thoáng vaø laïc haäu. Bieán ñoäng giaù caû vaø khaùch haøng Cuõng nhö nhieàu maët haøng khaùc caù caûnh cuõng chòu söï bieán ñoäng cuûa giaù caû. Trong moät naêm tuøy vaøo caù nhieàu thì giaûm giaù, hay do thôøi gian thaùng naøy (naêm naøy) loaøi caù naøo ñöôïc chuoäng giaù seõ taêng cao vaø giaù caû caù caûnh coøn bieán ñoäng theo muøa vuï sinh saûn, muøa vuï khai thaùc, söùc tieâu thuï cuûa khaùch haøng. Qua phoûng vaán tröïc tieáp, caùc cöûa haøng veà tình hình giaù caû caù caûnh trong naêm, hoï cho bieát giaù caû caù caûnh coù bieán ñoäng, haøng ñeïp, kích côõ hôïp lyù giaù cao vaø tuyø nhu caàu ngöôøi chôi caù caûnh choïn ñoái töôïng naøo nhieàu giaù taêng leân, haøng ñeïp nhöng ít ngöôøi chôi giaù cuõng giaûm xuoáng. Nhöng beân caïnh ñoù, moät soá cöûa haøng laáy haøng töø ngöôøi quen moái neân nguoàn haøng khoâng oån ñònh coøn giaù thì oån ñònh. Coù 44,44% cöûa haøng cho bieát giaù caù caûnh oån ñònh trong naêm vaø 55,56% cho bieát giaù caû caù caûnh coù thay ñoåi. Söï bieán ñoäng naøy mang tính töông ñoái, voâ chöøng vì caù caûnh laø maët haøng ñöôïc xem laø xa xæ phaåm vaø phuï neân giaù caû laø do söï thoaû thuaän cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn, khoâng chòu söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc. Veà khaùch haøng cuõng coù söï thay ñoåi. Qua ñieàu tra caùc cöûa haøng cho bieát ngoaøi moái quen coøn laïi laø khaùch thaäp phöông vaø khaùch laï hoï tôùi mua caù caûnh theo nhu caàu cuûa hoï. Coù 29,63% cho bieát khaùch haøng cuûa hoï khaù oån ñònh vaø 70,37% cöûa haøng coù khaùch thay ñoåi. Lyù giaûi ñieàu naøy taïi sao soá lôùn cöûa haøng coù khaùch haøng laïi thay ñoåi nhö vaäy. Lyù do chuùng toâi thieát nghó ñaây laø maët haøng giaûi trí, ngöôøi mua caù caûnh hoï muoán coù moät caùi gì ñoù ñeå hoï chaêm soùc vaø qua veû ñeïp cuûa caù caûnh, soâng nöôùc höõu tình ñeå giaûm bôùt caêng thaúng cuoäc soáng ñôøi thöôøng, taâm hoàn nheï nhaøng vaø thanh thaûn. Cuoäc soáng ngöôøi daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh cuõng raát döôïc caûi thieän vì vaäy maø nhu caàu naøy taêng leân. ÔÛ ñaâu caù ñeïp, hoï caûm thaáy thích vaø giaù caû hôïp lyù thì hoï mua. Coù theå hoâm nay mua caù ôû cöûa haøng naøy nhöng ngaøy mai thaáy caù ôû cöûa haøng khaùc ñeïp hôn hoï laïi mua. Vôùi laïi ôû caùc cöûa haøng kinh doanh caù caûnh naèm san saùt taäp trung thaønh moät khu vöïc nhö: Quaän 3, Quaän 5 ñieàu naøy giuùp cho ngöôøi chôi coù söï choïn löïa vaø so saùnh. Keânh phaân phoái vaø tieâu thuï caù caûnh Tp. Hoà Chí Minh Haàu heát caù caûnh khi ñeán ñöôïc caùc cöûa haøng qua tay thöông laùi, moät soá ít laáy töø ngöôøi quen, moái quen. Nhöõng thöông laùi thu gom ôû caùc vuøng coù nuoâi vaø saûn xuaát caù caûnh nhö Quaän 8, quaän 12, Cuû Chi, Hoùc Moân, Ñoàng Nai, caùc tænh mieàn taây vaø caû nhaäp khaåu sau ñoù ñeán chaøo haøng ôû caùc cöûa , neáu hoï thaáy öng yù thì thoaû thuaän giaù caû, ñoâi khi söï trao ñoåi thoâng qua ñieän thoaïi. Coù khi hoï mua töø thöông laùi nhöng khoâng roõ nguoàn haøng naøy laáy töø ñaâu. Nhaäp khaåu caù caûnh beân ngoaøi vaøo chæ coù ôû caùc cöûa haøng nhoùm A, ôû nhoùm B laáy haøng chuû yeáu ôû Tp. Hoà Chí Minh vaø vuøng phuï caän. Qua sô ñoà treân, ta thaáy caù caûnh coù nguoàn goác töø Quaän 8 (20,54%) laø cao nhaát, sau ñoù laø haøng mua töø thöông laùi khoâng roõ nguoàn goác (13,39%), caù caûnh coù nguoàn goác Quaän 12 (15,18%), mieàn Taây (12,5%), coøn haàu heát caùc nguoàn cung caáp haøng coøn laïi cuõng chieám moät löôïng ñaùng keå. Nhìn chung khoâng coù vuøng naøo cung caáp caù caûnh cho caùc cöûa haøng chieám öu theá, caù caûnh ñöôïc mua töø khaép nôi vaø tyû leä laø gaàn nhö nhau. Cuõng töø sô ñoà treân ta thaáy haàu nhö caùc cöûa haøng kinh doanh ít ñeán taän vuøng saûn xuaát laáy haøng maø hoï thöôøng mua qua tay thöông laùi – trung gian coù theå bieát nguoàn goác töø ñaâu hoaëc khoâng. Roài sau ñoù nhöõng cöûa haøng naøy baùn laïi cho ngöôøi chôi caù caûnh, baùn sæ laïi cho caùc cöûa haøng nhoû hôn, xuaát khaåu coù theå qua tay thöông laùi hoaëc khoâng. Haàu heát caùc coâng ñoaïn trong keânh phaân phoái ñeàu coù söï tham gia cuûa thöông laùi, ñaây laø moät khaâu chuyeån giao quan troïng. Ñaùnh Giaù Nhöõng Thuaän Lôïi, Khoù Khaên vaø Tieàm Naêng Phaùt Trieån trong Kinh Doanh Caù Caûnh ôû Tp.HCM Thuaän lôïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø trung taâm thöông maïi naêng ñoäng nhaát cuûa caû nöôùc vôùi nhu caàu chôi caù caûnh ngaøy caøng taêng. Ñaây laø thò tröôøng tieâu thuï caù caûnh raát lôùn. Vôùi thöïc traïng kinh doanh caù caûnh nhö treân, chuùng toâi nhaän thaáy coù nhöõng maët thuaän lôïi sau: Maët haøng kinh doanh caù caûnh khoâng ñoøi hoûi dieän tích lôùn, duïng cuï chöùa caù raát ñaày ñuû treân thò tröôøng beå kieáng, khay, thau… Soá voán boû ra kinh doanh khoâng cao, 15 – 20 trieäu coù theå huy ñoäng ñöôïc. Ngoaøi ra ñaây laø phöông thöùc kinh doanh thu lôïi nhuaän khaù cao. VUØNG SAÛN XUAÁT NOÄI ÑÒA Nguoàn khoâng roû Quaän 8 Quaän 12 Chôï lôùn Mieàn taây Hoùc Moân Cuû Chi Ñoàng Nai Nhaäp khaåu Xuaát khaåu Ngöôøi chôi caù caûnh ` Xuaát khaåu Thöông laùi Thöông laùi/ tröïc tieáp CÖÛA HAØNG KINH DOANH CAÙ CAÛNH TP. HOÀ CHÍ MINH Ngöôøi chôi caù caûnh Cöûa haøng nhoû Thöông laùi 20,54% 15,18%% 8,93% 9,82% 6,25% 6,25% 12,5% 7,14% 13,39% Ghi chuù: soá % laø tæ leä nguoàn haøng cung caáp ñeán caùc cöûa haøng Hình 4.1 Sô ñoà keânh phaân phoái caù caûnh ôû caùc cöûa haøng ñöôïc khaûo saùt Ñôøi soáng cö daân ñoâ thò ngaøy caøng cao neân nhu caàu vui chôi thöôûng ngoaïn ngaøy caøng nhieàu, laøm taêng löôïng khaùch haøng ñaùng keå. Giaù caû cuõng raát ña daïng töø vaøi ngaøn/con ñeán vaøi trieäu/con thích hôïp moïi taàng lôùp trong xaõ hoäi. Thöùc aên töôi, toång hôïp, vaät tö thieát bò trang trí hoà caù caûnh raát ñaày ñuû. Cô cheá chính saùch veà thueá thoâng thoaùng thuaän lôïi. Heä thoáng keânh raïch treân ñòa baøn Thaønh phoá Hoà Chí Minh raát nhieàu daãn ñeán ngheà nuoâi – saûn xuaát gaëp nhieàu thuaän lôïi. Khoù khaên Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi trong kinh doanh caù caûnh gaëp khoâng ít khoù khaên nhö: Saûn xuaát, kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu caù caûnh haàu heát laø do moät soá Vieät kieàu vaø moät soá thöông nhaân nöôùc ngoaøi thu gom xuaát khaåu uûy thaùc. Gioáng loaøi caù trong nöôùc ñaõ loãi thôøi, laïc haäu. Ngheà saûn xuaát caù caûnh chöa thaät söï nghieân cöùu saâu theo höôùng coâng ngheä, naëng tính cha truyeàn con noái. Ñaëc bieät caù caûnh bieån raát ít ngöôøi chôi, nguoàn caù chuû yeáu töø töï nhieân neân khoù phaùt trieån veà soá löôïng vaø chuûng loaïi, hao huït trong quaù trình khai thaùc, löu giöõ vaø nuoâi lôùn. Ngoaøi caâu laïc boä caù caûnh TP. Hoà Chí Minh ñöôïc thaønh laäp 28/6/2003, khoâng coù toå chöùc Hoäi hay hieäp hoäi caù caûnh naøo baûo veä quyeàn lôïi cuûa ngöôøi nuoâi, saûn xuaát, kinh doanh caù caûnh vaø laøm caàu noái caù caûnh Vieät Nam ra theá giôùi. Thò tröôøng xuaát khaåu chuùng ta coøn haïn cheá khoâng chuû ñoäng ñöôïc thò tröôøng, tyû leä hao huït lôùn do kyõ thuaät vaän chuyeån chöa cao. Moâi tröôøng nöôùc gaëp nhieàu khoù khaên, caùc traïi saûn xuaát tröôùc kia laáy nöôùc tröïc tieáp töø ao, hoà nay raát oâ nhieãm nhö Quaän 8, Quaän 12. Nguoàn nöôùc thì bò nhieãm baån, nhieãm maën, pheøn vaø vi khuaån. Thaønh phoá Hoà Chí Minh tuy coù heä thoáng keânh raïch raát nhieàu, nhaát laø Quaän 8, Quaän Bình Thaïnh nhöng toaøn boä heä thoáng naøy trong noäi thaønh ñang ôû möùc oâ nhieãm traàm troïng. Nhieàu keânh, raïch coù doøng nöôùc maøu ñen, boác muøi hoâi thoái raát khoù chòu nhö: keânh Nhieâu Loäc, raïch Caàu Boâng chaûy qua Quaän Bình Thaïnh, raïch Beán Ngheù chaûy qua Quaän 1, Quaän 4, keânh Teå – Keânh Ñoâi - keânh Taøu Huû – raïch Loø Goám chaûy qua Quaän 8, … Ñieàu naøy aûnh höôûng raát lôùn ñeán caùc traïi nuoâi – saûn xuaát caù caûnh Tp. Hoà Chí Minh. Nguoàn nöôùc maùy söû duïng trong kinh doanh chieám moät chi phí khaù cao. Tieàm naêng phaùt trieån cuûa ngheà nuoâi - kinh doanh caù caûnh Tp. Hoà Chí Minh laø khu vöïc coù khí haäu nhieät ñôùi. Ñaây laø ñieàu kieän thieân nhieân raát toát cho ngheà nuoâi caù caûnh. Do ña soá caùc loaøi caù caûnh ñeàu coù nguoàn goác töø caùc mieàn nhieät ñôùi neân khi nhaäp vaøo Tp. HCM caùc loaøi caù deã daøng thích nghi. Vôùi moät heä thoáng keânh raïch phaùt trieån ñaëc bieät laø caùc nhaùnh cuûa soâng Saøi Goøn vaø gaàn 6 trieäu daân, nôi ñaây taäp trung phaàn lôùn caùc ngheä nhaân caù caûnh Tp. Hoà Chí Minh coù ñaày ñuû cô sôû vaät chaát ñeå ñöa ngheà caù caûnh phaùt trieån maïnh. Naêm 2004, chöông trình phaùt trieån cuûa caù caûnh cuûa thaùnh phoá Hoà Chí Minh thoâng qua vaø xem caù caûnh laø moät trong nhöõng theá maïnh phaûi taïo böôùc ñoät phaù ñeå phaùt trieån. Beân caïnh ñoù, vieäc thaønh laäp caâu laïc boä caù caûnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh ra ñôøi giöõ moät vai troø quan troïng, hoï naém baét xu höôùng nuoâi, kinh doanh, nhaäp noäi con gioáng môùi boå sung cho nguoàn gioáng trong nöôùc ñeå cung caáp cho laøng ngheà caù caûnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh, cung caáp kyõ thuaät lai taïo caù caûnh trong khu vöïc vaø theá giôùi maø ngöôøi saûn xuaát chöa tieáp caän ñöôïc . Vaø chöông trình muïc tieâu caù caûnh phaùt trieån caù caûnh thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 2010 veà quy hoaïch saûn xuaát, kinh doanh, voán, khoa hoïc kyõ thuaät, thò tröôøng tieâu thuï, thöông maïi… phoái hôïp caùc toå chöùc chính quyeàn thaønh laäp toå chöùc nuoâi, saûn xuaát caù caûnh khu vöïc, quaän, huyeän… Ñaõ taïo tieàn ñeà vaø ñònh höôùng cho ngheà saûn xuaát, kinh doanh caù caûnh vôùi theá maïnh coù nguoàn caù phong phuù, laï maét vaø nguoàn caù cuõng raát doài daøo. Hy voïng moät ngaøy khoâng xa ngheà saûn xuaát, kinh doanh caù caûnh laø moät ngaønh saûn xuaát, haøng hoùa muõi nhoïn cuûa thuyû saûn Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Tuy böôùc ñaàu coøn nhieàu bôõ ngôõ khoù khaên nhöng chuùng ta haõy tin raèng töông lai ngheà caù noùi chung vaø kinh doanh caù caûnh noùi rieâng seõ gaët haùi nhieàu thaønh coâng, thò tröôøng seõ ñöôïc môû roäng, giaù trò maøu saéc caù ñeïp hôn nhôø vaøo nhöõng kyõ thuaät lai taïo hoïc hoûi kinh nghieäm vaø nguoàn gioáng phong phuù ña daïng hôn. Tieàm naêng caù caûnh Vieät Nam raát lôùn, trong thieân nhieân chuùng ta ñöôïc öu ñaõi khaù nhieàu gioáng loaøi ñeïp, quyù hieám nhö caù caûnh bieån raát ñeïp, caù caûnh nöôùc ngoït laï, ñeïp maét. Thò tröôøng trong nöôùc vaø beân ngoaøi raát lôùn. Vaäy haõy taäp trung nghieân cöùu, phaùt trieån chính saùch kinh doanh, phoái hôïp chuyeân moân kyõ thuaät ñeå caù caûnh Vieät Nam ngang taàm khu vöïc vaø theá giôùi. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ Keát Luaän Thaønh Phoá Hoà Chí Minh laø moät thò tröôøng noäi ñòa ñaày tieàm naêng vaø soâi ñoäng ñoái vôùi ngheà caù caûnh. Nhu caàu vui chôi, giaûi trí, thö giaõn cuûa ngöôøi daân Thaønh Phoá laø voâ cuøng chính ñaùng. Ñieàu naøy ñaõ tröïc tieáp thuùc ñaåy cho vieäc kinh doanh caù caûnh noùi rieâng vaø ngheà nuoâi – saûn xuaát caù caûnh noùi chung ngaøy phaùt trieån vaø coù trieån voïng ñeå môû roäng. Qua keát quaû ñieàu tra 27 cöûa haøng kinh doanh caù caûnh, cuøng vôùi nhöõng tìm hieåu quan saùt thöïc teá. Chuùng toâi nhaän thaáy kinh doanh caù caûnh laø höôùng kinh doanh môùi ñaày haáp daãn, lôïi nhuaän cao vaø ngaøy caøng môû roäng. Hieän taïi coù treân 65 loaøi caù caûnh ñöôïc baøy baùn ôû 27 cöûa haøng ñieàu tra, ñuû caû ba nhoùm: Caù saûn xuaát noäi ñòa, caù khai thaùc töï nhieân thuaàn döôõng nuoâi trong beå kieáng chöa saûn xuaát gioáng ñöôïc vaø caù nhaäp ngoaïi. Caùc loaïi thöùc aên töï nhieân, thöùc aên cheá bieán vaø thöùc aên coâng nghieäp ñöôïc baùn haàu heát ôû caùc cöûa haøng ôû caû nhoùm A vaø nhoùm B, trong ñoù thöùc aên coâng nghieäp cuûa Ñaøi Loan – Trung Quoác chieám lónh thò tröôøng ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. ÔÛ moãi cöûa haøng ñeàu coù dòch vuï ñi keøm, nhöng nhoùm A töông ñoái ñaày ñuû hôn. Vieäc chaêm soùc quaûn lyù caù khoûe maïnh, caùc kyõ thuaät aùp duïng ôû caùc cöûa haøng töông ñoái ñaáy ñuû. Caùc bieän phaùp aùp duïng nhieàu: Thay nöôùc, loïc nöôùc, xöû lyù nöôùc, quaûn lyù cho aên khaù toát. ÔÛ caùc cöûa haøng coù 100% beå kieáng coù söû duïng maùy loïc ngoaøi caùc loaïi, treân 65% beå coù söû duïng maùy loïc trong. Caùc loaïi caù ñeïp, coù giaù trò ôû trong vaø ngoaøi nöôùc xuaát hieän nhieàu ôû nhoùm A (nhoùm coù baùn sæ). Caùc cöûa haøng kinh doanh caù caûnh coù quy moâ lôùn, cuõng nhö kinh nghieäm kinh doanh laâu naêm (treân 10 naêm) naèm taäp trung ñöôøng Löu Xuaân Tín – Quaän 5, Nguyeãn Thoâng – Quaän 3, Lyù Chính Thaéng – Quaän 3, CMT8 – Quaän 10, Tröôøng Chinh – Q.Taân Bình. Nguoàn caù caûnh ñöôïc caùc cöûa haøng laáy ôû nhieàu nôi, trong ñoù nhöõng nôi laáy nhieàu hôn caû laø: Quaän 8, Quaän 12 vaø caùc tænh Mieàn Taây. Veà nguoàn nöôùc söû duïng ôû caùc cöûa haøng chuû yeáu laø nöôùc maùy (77,78%), ñaây laø nguoàn nöôùc deã kieám vaø saïch nhöng giaù thaønh cao. Chæ coù 22,22% cöûa haøng söû duïng nöôùc gieáng. Beân caïnh ñoù caùc cöûa haøng coù maët baèng kinh doanh khaù chaät heïp, ña soá laø thueâ möôùn, hôïp ñoàng raát ngaén haïn toái ña laø moät naêm neân cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên. Beänh caù caûnh xuaát hieän ôû 100% cöûa haøng ñieàu tra vaø coù raát nhieàu beänh. Nhöõng beänh hay xaûy ra laø: Naám thuûy mi, ñoám traéng, chöùng sình buïng, söng mieäng, loài maét, … Vì theá maø vieäc phoøng vaø trò beänh cho caù ñöôïc caùc cöûa haøng quan taâm. Bieän phaùp söû duïng nhieàu laø taém muoái, duøng thuoác. Nhöõng loaïi thuoác phoøng vaø trò beänh chuùng toâi thaáy coù baùn raát nhieàu vaø ñaày ñuû chuûng loaïi ôû caùc cöûa haøng naøy vaø coù moät soá cöûa haøng baùn chuyeân bieät veà maët haøng naøy vaø nhöõng maët haøng coù lieân quan caàn thieát trong nuoâi caù caûnh. Moái quan heä, giao thöông beân ngoaøi cuûa caùc cöûa haøng töông ñoái roäng caùc cöûa haøng nhoùm A ngoaøi baùn sæ cho caùc cöûa haøng nhoû, baùn tröïc tieáp cho ngöôøi chôi, baùn cho xuaát khaåu thoâng qua thöông laùi hoaëc khoâng sang caùc nöôùc nhö: Singapore, Malaysia, Trung Quoác, Hoàng Koâng, Myõ, Phaùp. Nhìn chung ngheà caù caûnh ñang daàn hoài phuïc vaø phaùt trieån thu huùt nhieàu ngöôøi quan taâm ñeán caù caûnh, caùc loaøi caù caûnh ñeïp, laï, phong phuù xuaát hieän nhieàu. Thò tröôøng tieâu thuï ngaøy caøng ñöôïc môû roäng ra beân ngoaøi, vieäc taäp trung caùc cöûa haøng kinh doanh caù caûnh thaønh nhöõng khu chôï caù caûnh ñaõ goùp phaàn taêng söï caïnh tranh taïo ra nhöõng höôùng môùi trieån voïng ñoàng thôøi deã quaûn lyù. Ñieàu naøy hy voïng ngheà naøy seõ ngaøy caøng phaùt trieån, môû ra töông lai toát ñeïp. Beân caïnh ñoù caùc cöûa haøng naøy coøn gaëp moät soá khoù khaên vaø haïn cheá. Caùc loaøi caù noäi ñòa truyeàn thoáng laïc haäu, thoaùi hoùa gioáng vaãn coøn xuaát hieän nhieàu treân thò tröôøng so vôùi caùc gioáng loaøi môùi. Ñieàu naøy ñaõ giaûm söùc huùt vôùi ngöôøi chôi. Thöùc aên töï nhieân ngaøy caøng caïn kieät do khai thaùc quaù möùc vaø söï oâ nhieãm nguoàn nöôùc ôû caùc keânh raïch. Kyõ thuaät chaêm soùc caù coøn töông ñoái ñôn giaûn, maùy moùc cuõ, coâng suaát thaáp. Caù caûnh chuû yeáu laø baùn trong nöôùc, thò tröôøng beân ngoaøi coøn haïn cheá, bò eùp giaù. Raát ít coù toå chöùc hay Hieäp hoäi baûo veä quyeàn lôïi hay taïo ñieàu kieän cho ngheà nuoâi – saûn xuaát – kinh doanh caù caûnh tieán xa hôn. Ñeà Nghò Qua quaù trình thöïc hieän ñeà taøi, keát hôïp moät soá giaûi phaùp ôû caùc ban ngaønh ñöa ra nhaèm muïc ñích ñöa ngheà caù caûnh phaùt trieån sang moât böôùc môùi, chuùng toâi ñoùng goùp moät soá yù kieán sau: Xaây döïng caùc khu phoá chuyeân kinh doanh caù caûnh ôû caùc quaän noäi thaønh nhö: khu vöïc gaàn saân bay, Quaän 1, Quaän 5, Quaän3. Phoái hôïp caây, hoa caûnh xaây döïng sieâu thò kinh doanh tö vaán thieát keá vöôøn hoa, caây caûnh vaø trang trí Bonsai hoà caù kieång trong nhaø. Caàn laäp neân nhieàu Hieäp Hoäi ñeå baûo veä quyeàn lôïi nuoâi – saûn xuaát – kinh doanh ñeå giôùi thieäu caù caûnh Vieät Nam ra theá giôùi. Laäp nôi tröng baøy vaø giôùi thieäu caù caûnh Thaønh Phoá vaø cuõng laø nôi nhaäp caùc gioáng caù caûnh theá giôùi roài sau ñoù phaân phoái caùc hoäi vieân gia coâng nuoâi, sau ñoù thu laïi saûn phaåm ñeå xuaát khaåu, nôi söu taàm caùc loaïi caù nöôùc ngoït cuûa Vieät Nam coù khaû naêng xuaát khaåu, vaø cuõng laø nôi thöïc taäp vieân nghieân cöùu vaø hoïc taäp (sinh vieân chuyeân ngaønh thuûy saûn). Hieän taïi caù ñeà taøi caù caûnh coøn raát ít. Neân vieäc khuyeán khích sinh vieân laøm ñeà taøi veà caù caûnh laø raát caàn thieát. Ñeå vieäc kinh doanh caù caûnh oån ñònh toát hôn caùc chuû cöûa haøng caàn hoïc hoûi trang bò theâm kyõ thuaät trong chaêm soùc caù, quaûn lyù toát chaát löôïng nöôùc, chuù yù vaän ñoäng tìm hieåu thò tröôøng vaø tìm nguoàn haøng oån ñònh, reû töø khaép nôi. ÔÛ caùc cöûa haøng ngoaøi kinh doanh caùc maët haøng caàn coù theâm caùc dòch vuï höôùng daãn, thieát keá trang trí hoá caù, höôùng daãn cho ngöôi chôi caùch thöùc chaêm soùc, quaûn lyù toát, … Veà phía nhaø nöôùc: Nhaø nöôùc caàn ñaàu tö cho moät soá khu vöïc coù tieàm naêng phat trieån caù caûnh ôû: Goø Vaáp, Hoùc Moân, Thuû Ñöùc. Tham gia hoäi chôï trieån laõm caù caûnh haøng naêm ñeå naém baét xu theá, ñoàng thôøi cuõng laø giôùi thieäu caù caûnh Vieät Nam ra thò tröôøng theá giôùi. Ngheà caù caûnh vaãn coøn naëng tính “Cha truyeàn, con noái” neân coù nhieàu bí quyeát, kyõ thuaät khoâng ñöôïc coâng boá. Vì vaäy maø caàn khuyeán khích vaän ñoäng caùc ngheä nhaân toång hôïp kinh nghieäm vaø nghieân cöùu cuûa mình truyeàn ñaït cho theá heä treû, hay caùc ngöôøi trong ngheà thoâng qua caùc lôùp taäp huaán, hoäi thaûo môøi hoï veà giaûng daïy. Hay vieát thaønh saùch phoå bieán cho moïi ngöôøi quan taâm, cuõng nhö trong ngheà hoïc hoûi kinh nghieäm qua laïi ñeå ngheà naøy caøng ñöôïc môû roäng vaø phaùt trieån. Caàn quan taâm vaø toå chöùc laïi vieäc xuaát khaåu caù caûnh. Xaây döïng Website caù caûnh Thaønh Phoá giôùi thieäu ra theá giôùi. Thaønh laäp caùc caâu laïc boä caù caûnh ôû caùc quaän huyeän, ñaây laø nôi ñeå caùc ngheä nhaân, caùc hoä saûn xuaát, nuoâi – kinh doanh hoïc hoûi trao ñoåi. Nghieân cöùu lai taïo, saûn xuaát gioáng loaøi môùi, caùc bieän phaùp phoøng vaø trò moät soá beänh thöôøng gaëp. Tieáp tuïc nghieân cöùu, khai thaùc – thuaàn döôõng moät soá loaøi caù töï nhieân duøng laøm caûnh vaø cho sinh saûn nhaân taïo. Nhaäp gioáng caù caûnh nöôùc ngoaøi duøng laøm boá meï sinh saûn cung caáp cho thò tröôøng noäi. Ñaây cuõng laø bieän phaùp laøm giaûm giaù thaønh trong nöôùc vaø giaûm ñöôïc vieäc nhaäp khaåu. Vôùi nhöõng giaûi phaùp nhö treân seõ taïo tieàn ñeà vöõng chaéc cho kinh doanh caù caûnh cuõng nhö laø ngheà caù caûnh noùi chung. Töø ñoù ngheà caù kieång ñöôïc phoå bieán roäng, coù söï hoå trôï cuûa nhaø nöôùc cuøng vôùi nhöõng tieàm naêng hieän coù, nhöõng nghieân cöùu, nhöõng thaønh coâng, söï môû roäng thò tröôøng, söï hoaøn thieän kyõ thuaät quaûn lyù vaø chaêm soùc. Trong töông lai ngheà nuoâi – saûn xuaát – kinh doanh caù caûnh cuûa Thaønh Phoá noùi rieâng vaø Vieät Nam noùi chung seõ coù moät vò trí nhaát ñònh trong laøng ngheà caù caûnh quoác teá. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO BOÄ THUYÛ SAÛN, 1996. Nguoàn lôïi thuyû saûn Vieät Nam. NXB Noâng Nghieäp. Haø Noäi. VOÕ VAÊN CHI, 1993. Caù caûnh. NXB Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. Haø Noäi. VÓNH KHANG, 1993. Caù kieång – Nuoâi vaø eùp. NXB Tp.HCM VÓNH KHANG, 1996. Caù Dóa. NXB Tp.HCM. VÓNH KHANG, 1996. Caù Vaøng. NXB Tp.HCM. NGUYEÃN MINH vaø VIEÄT CHÖÔNG, 1998. Kyõ thuaät gaây gioáng vaø chaêm soùc caù Tai Töôïng. NXB Myõ Thuaät Tp.HCM. TRAÀN VAÊN THAØNH, 1993. Ngheä thuaät chôi caù caûnh. NXB Treû. NGUYEÃN KHOA DIEÄU THU vaø VUÕ THÒ TAÙM, 2000. Kyõ thuaät nuoâi caù caûnh. NXB Noâng Nghieäp.Tp.HCM. TRUNG TAÂM BIEÂN SOAÏN DÒCH THUAÄT SAÙCH SAØI GOØN (SAIGONBOOK), 2004. Caù caûnh thöôûng thöùc vaø nuoâi döôõng. NXB Ñaø Naüng. TOÅNG CUÏC THOÁNG KEÂ, 2000. Nieân giaùm thoáng keâ. NXB Thoáng Keâ. Haø Noäi. TOÅNG CUÏC THOÁNG KEÂ, 2001. Nieân giaùm thoáng keâ. NXB Thoáng Keâ. Haø Noäi. TOÅNG CUÏC THOÁNG KEÂ, 2002. Nieân giaùm thoáng keâ. NXB Thoáng Keâ. Haø Noäi. MAI ÑÌNH YEÂN vaø ctv, 1979. Ngö loaïi hoïc. NXB Haø Noäi. MAI ÑÌNH YEÂN vaø ctv, 1992. Ñònh loaøi caùc loaøi caù nöôùc ngoït Nam Boä. NXB Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät. Haø Noäi. DICK MILLS, 1985. Kyõ thuaät nuoâi caù caûnh. (Dòch töø baûn tieáng Phaùp Vous et votre quarium, Larousse. PHAN HAÏNH dòch, 1999). NXB Vaên Hoaù Thoâng Tin. Haø Noäi. TRAÀN TROÏNG CHÔN, 2000. Beänh Caù – Toâm. Baøi giaûng Khoa Thuyû Saûn. Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp.HCM (chöa xuaát baûn). LEÂ HOAØNG YEÁN, 2001. Ngö loaïi hoïc (Phaàn phaân loaïi hoïc). Baøi giaûng Khoa Thuyû Saûn. Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp.HCM (chöa xuaát baûn). TRAÀN QUOÁC BAÛO vaø TRAÀN VIEÁT HUY, 1995. Ñieàu tra hieän traïng caù caûnh Tp.HCM. Luaän vaên toát nghieäp Khoa Thuyû Saûn. Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp.HCM. PHAÏM THÒ THU HAØ, 1998. Vai troø cuûa moät soá thöïc vaät thöôïng ñaúng trong kyõ thuaät nuoâi vaø ngheä thuaät trang trí hoà caù caûnh. Luaän vaên toát nghieäp Khoa Thuyû Saûn. Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp.HCM. NGUYEÃN LAÂM TUYEÁT TRINH vaø TRAÀN THÒ THUÙY QUYØNH, 1999. Tìm hieåu hieän traïng vaø kyõ thuaät nuoâi döôõng caùc gioáng loaøi caù caûnh môùi nhaäp noäi hoï Osteoglossidae. Luaän vaên toát nghieäp Khoa Thuyû Saûn. Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp.HCM. PHAN NGOÏC TUAÁN vaø LÖÔNG THANH TUAÁN, 1997. Tìm hieåu kyõ thuaät nuoâi caù caûnh bieån Tp.HCM. Luaän vaên toát nghieäp Khoa Thuyû Saûn. Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp.HCM. V.T.HAÄU, 2004. Tình hình xuaát khaåu thuyû saûn ôû Philippin vaø moät soá nöôùc Ñoâng Nam AÙ. Thoâng Tin KHCN & KTTS, 3/2004. NGUYEÃN VAÊN LAÕNG, 2003. TPHCM: Ñaàu tö 14,2 tyû ñoàng phaùt trieån caây kieång vaø caù kieång. Baùo Khoa Hoïc Phoå Thoâng, 14/11/2003. T.Ngaân, 2004. Kinh doanh caù caûnh doanh thu haøng tyû ñoâla. Thoâng Tin KHCN & KTTS, 5/2004. COÂNG PHIEÂN, 2004. Thuù vui thöôûng ngoaïn. Baùo Saøi Goøn giaûi phoùng, 3/2004. COÂNG PHIEÂN, 2005. Töø hoäi chôï Aquarama Singapore. Baùo Saøi Goøn giaûi phoùng, 13/6/2005. Sôû NOÂNG NGHIEÄP & PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN TP.HCM, 2003. Chöông trình phaùt trieån caù caûnh Thaønh Phoá ñeán naêm 2010. NLÑ, 2004. Tp.HCM seõ trôû thaønh Trung Taâm caây gioáng, con gioáng, hoa kieång – caù kieång lôùn nhaát nöôùc. Nguoàn: ShowContent.asp?ID= 281. Caäp nhaät 20/11/2004. TTXVN, 2004.Tp.HCM xuaát khaåu hôn hai trieäu con caù caûnh. Nguoàn: Show Content.asp?ID = 172. Caäp nhaät 17/8/2004. PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 PHIẾU ĐIỀU TRA Ngaøy ñieàu tra: Ngöôøi ñieàu tra: I. Thoâng tin chung: 1.Teân cöûa haøng: 2. Ñòa chæ cöûa haøng: Ñieän thoaïi: 3. Trình ñoä hoïc vaán chủ hộ kinh doanh: Caáp 1 Caáp 2 Caáp 3 Caáp ñaïi hoïc 4. Löïc löôïng lao ñoäng: Ngöôøi nhaø: ngöôøi, Nam: , Nöõ: Thueâ möôùn: ngöôøi, Nam: , Nöõ: 5. Thôøi gian kinh doanh: naêm II. Tình hình kinh doanh: Hình thöùc kinh doanh: Caù caûnh bieån Caù caûnh nöôùc ngoït Thöùc aên töï nhieân Thöùc aên vieân/cheá bieán Vaät tö trang trí hoà caù, beå caù Thieát keá xaây döïng hoà caù Thieát keá xaây döïng beå kieáng Vaät tö phuïc vuï nuoâi caù(maùy bôm, maùy suïc khí, thuoác…) Beå kieáng Giaù ñôõ Coù saûn xuaát gioáng Coù öông nuoâi Thieát keá nuoâi döôõng caây coû thuûy sinh trong hoà caù Chim kieång vaø caùc dòch vuï keøm theo 2. Ñoái töôïng kinh doanh: a) Caù caûnh bieån: Caù Noùc Caù Khoang coå Haûi quyø Caù Moù OÁc bieån caùc loaïi Caù Mao tieân Caù Naâu Caù khaùc : b) Caù caûnh nöôùc ngoït: Ñoái töôïng Nhaäp ngoaïi Noäi ñòa thuaàn döôõng ñaõ sxg Khai thaùc töï nhieân Caù Dóa Caù Cheùp Nhaät Caù OÂng Tieân Caù Vaøng Caù Haéc Kim – Hoàng kim Caù La haùn Caù Tyø baø Caù Tai Töôïng Phi Chaâu Caù Baûy maøu Caù Xieâm Caù Töù Vaân Caù Noùc (da beo, da baùo) Caù Phöôïng Hoaøng Caù Traân Chaâu Caù Hoûa Tieån Caù Caùnh Buoàm Caù Naøng Hai Caù Ngaân Long Caù Hoàng Long Caù Haéc Long Caù Bình Tích Caù Maäp nöôùc ngoït Caù khaùc : c) Thöùc aên: Thöùc aên töï nhieân: Truøøng chæ Bo bo(boï ñoû, tröùng nöôùc) Loaêng quaêng Teùp con Caù con : Thöùc aên vieân/cheá bieán: Nöôùc saûn xuaát Nhaõn hieäu thöùc aên 1.Vieät Nam 2.Trung Quoác_Ñaøi Loan 3. 4. d)Thuoác söû duïng trong nuoâi caù: Thuoác trò beänh : Thuoác laøm saïch nöôùc : Thuoác phoøng beänh : e)Vaät trang trí hoà caù : Heä thoáng ñeøn chieáu saùng Vaät laøm neàn : soûi, caùt traéng, ñaù neàn maøu San hoâ Hoøn Non Boä Vaät trang trí nhaân taïo : caây giaû, caù nhöïa, tranh daùn maët kieán Caây coû thuûy sinh töï nhieân (caùc loaïi rong, beøo, luïc bình, sen, suùng) : 3. Keânh tieâu thuï cuûa cöûa haøng : Baùn sæ Xuaát khaåu Baùn leû 4. Ñoái töôïng kinh doanh chính cöûa haøng : - - 5. Tình hình cung, caàu thò tröôøng caù caûnh cuûa Tp.HCM : Cung > caàu Cung = caàu Cung <caàu 6. Anh (chò) coù vay voán khoâng? Coù Khoâng 7. Lôïi nhuaän so vôùi nhöõng naêm tröôùc : Cao hôn Baèng Thaáp hôn III. Thoâng tin cô sôû vaät chaát : Beå kieáng Caùc loaïi beå kieáng (Daøi x roäng x cao); dv:Cm Toång beå 1. 40 x 25 x 25 2. 60 x 30 x 30 3. 70 x 38 x 30 4. 80 x 40 x 40 5. 90 x 40 x 40 6. 100 x 40 x 45 7. 130 x 45 x 45 8. 200 x 50 x 50 Toång coäng : 2. Thieát bò giöõ caù : Ao: caùi? (…………..m2/ao) Beå xi maêng: caùi? (…………..m2/beå) Khay nhöïa caùi? (………….lít/caùi) Thau nhöïa: caùi? (………….lít/thau) Xoâ: caùi? (………..lít/xoâ) 3.Heä thoáng loïc nöôùc : Heä thoáng loïc trong: caùi Heä thoáng loïc ngoaøi: caùi 4. Nguoàn nöôùc: Nöôùc möa Nöôùc maùy Nöôùc gieáng Nöôùc khaùc 5. Maët baèng kinh doanh (daøi x roäng): m2 6. Maùy bôm: caùi, coâng suaát: 7. Nhöõng cô sôû vaät chaát khaùc: IV. Hoaït ñoäng hoå trôï kyõ thuaät: 1. Giöõ caù khoûe maïnh trong quaù trinh kinh doanh Suïc khí Loïc nöôùc Pha muoái trong nöôùc Khöû truøng baèng tia UV Khöû truøng baèng tia Ozon Söôûi aám 2. Xuaát caù khoûe maïnh baèng kyõ thuaät sau : Bôm Oxy Boû khaùng sinh Gaây meâ Bieän phaùp khaùc: 3. Quaûn lyù chaát löôïng nöôùc : Kyõ thuaät Coù Khoâng Kieåm tra DO Kieåm tra nhieät ñoä Kieåm tra pH Ño ñoä maën Ño ammonia Loïc sinh hoïc Xöû lyù ñaùy Thay nöôùc ñònh kyø Quaûn lyù dòch beänh/trieäu chöùng ôû caù caûnh phoå bieán : Beänh ñoám traéng Beänh naám moác(do naám thuûy mi) Beänh veà mang Chöùng thoái, raùch vaây Beänh ñoám ñoû Beänh taùo boùn vaø bieán chöùng Beänh söng maét Chöùng söng mieäng Kyõ thuaät chöõa beänh: Duøng thuoác Taém muoái Thay nöôùc V. Moái quan heä trong kinh doanh: 1. Cöûa haøng laáy haøng töø ñaâu: Teân maët haøng Ñòa chæ 1. Caù caûnh nöôùc ngoït 2.Caù caûnh bieån 3. Vaät tö 4.Thöùc aên, thuoác 2. Khaùch haøng cuûa cöûa haøng coù hay thay ñoåi khoâng? OÅn ñònh Thay ñoåi 3. Giaù caû caù caûnh trong naêm coù hay thay ñoåi khoâng? Thay ñoåi Ít thay ñoåi PHUÏ LUÏC 2 TOÅNG HÔÏP SOÁ LIEÄU ÑIEÀU TRA Phuï luïc 2.1 Nhöõng thoâng tin chung 1 2 3 4 5 STT Teân Cöûa Haøng Ñòa chæ Ñieän thoaïi Trình ñoä Chuû Hoä k.doanh Caáp 1=1; Caáp 2=2; Caáp 3=3; Caáp ñaïi hoïc= 4 Ngöôøi nhaø (ngöôøi) Thueâ möôùn (ngöôøi) Thôøi gian kinh doanh (naêm) Nam Nöõ Nam Nöõ 1 Minh Tieán 1B-1C Löu Xuaân Tín, P10, Q5 08.8546795 0903772209 3 1 0 1 1 8 2 Xanh Töôi 25,27 Löu Xuaân Tín, P10, Q5 0 3 1 1 1 3 17 3 Caù kieång soá 11 Soá 11 Löu Xuaân Tín, P10, Q5 08.9034528 08.8562939 2 2 1 0 0 12 4 Cô sôû Kim Hoa Soá 2A Löu Xuaân Tín, P10, Q5 08.8592720 0913750446 3 1 1 1 0 1,5 5 Coâng Vieân Caù 23 Löu Xuaân Tín, P10, Q5 08.8552103 3 0 1 1 1 3 6 Caù kieång Soá 6 Soá 6 Löu Xuaân Tín, P19, Q5 0 2 1 1 1 0 16 7 Daõ Töôïng Soá 13 Löu Xuaân Tín, P10, Q5 08.8865138 2 1 1 0 2 12 8 Caù kieång Tieán 387 Traàn Höng Ñaïo, P1O, Q5 08.8537243 0903685568 4 1 1 0 1 15 9 Chim caù kieång An Khaùnh A6/9B Löông Ñình Cuûa, P. An Khaùnh, Q2 08.8896527 2 1 1 0 1 20 10 Caù caûnh Sôn Haø II 273 C Nguyeãn Thoâng, P7, Q3 08.9133782 3 0 3 0 0 10 11 Caù caûnh Thuyù Phaùt 44/6 Nguyeãn Thoâng, P7, Q3 08.9138018 4 1 0 2 0 14 12 Cô sôû Sôn Haø 44/8 Nguyeãn Thoâng, P7, Q3 08.9231038 3 1 1 0 2 11 13 Caù caûnh Ngoïc Mai 216 A Lyù Chính Thaéng, P9, Q3 0903973596 3 0 1 0 3 13 14 Caù kieång Kim Lieân 216 B Lyù Chính Thaéng, P9, Q3 0903980434 2 0 1 1 2 10 15 Cô sôû Song Long 237 Lyù Chính Thaéng, P7, Q3 0 2 1 1 0 3 15 16 Caù kieång Soá 229 229 Laõnh Bónh Thaêng, P12, Q10 0 2 0 2 0 0 7 17 Caù kieång Linh 875 CMT8, P10, Q5 08.9703364 2 1 1 1 1 10 18 Cô sôû caù caûnh Tö Chaåy Kioát soá 6-7-8 CV Leâ Thò Rieâng, P15,Q10 0903332707 2 1 1 2 0 35 19 Caù caûnh Duõng Cöôøng Soá 6 Lieân Tænh 5, P6,Q8 08.9812968 2 1 1 1 0 6 20 Caù caûnh soá 634 634 Phaïm Theá Hieån, P4,Q8 0 2 0 1 0 0 1 21 Ñöùc Thaønh Soá 32 Lieân Tænh 5, P6,Q8 08.8568060 3 1 1 0 0 4 22 Tieäm caù Phöông Ñoâng 2B Tröôøng Chinh,P15, Q.Taân Bình 0908218544 1 1 1 0 0 3,5 23 La Haùn Hoa Kioát 9B Tröôøng Chinh, P15, Q.Taân Bình 0903390942 2 1 0 0 0 4 24 Chim caù kieång Sôn Cai Kioát 11B Tröôøng Chinh, P15,Q.Taân Bình 08.9137290 0909559715 2 1 1 0 0 4,5 25 Caù caûnh soá 244 244 Ñaëng Vaên Bi, Q Thuû Ñöùc 0 2 1 1 0 0 7 26 Caù caûnh Naêm Chaâu 45 Ñaëng Vaên Bi, Q.Thuû Ñöùc 0908472708 3 1 0 1 0 16 27 Tieäm Caù Caûnh Soá C9/8 C9/8 Trònh Nhö Khueâ, H.BìnhChaùnh 0 1 1 1 0 0 13 Phuï luïc 2.2 Tình hình kinh doanh cöûa caùc cöûa haøng 2.2.1 Thoâng tin veà hình thöùc kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S T T Caù Caûnh bieån Caù Caûnh Nöôùc ngoït Thöùc aên töï nhieân Thöùc AÊn CN Vaät Tö T.trí Hoà caù Thieát Keá Xaây Döïng Hoà caù Thieát Keá Xaây Döïng Beå Kieáng Vaät Tö Phuïc Vuï Nuoâi caù Beå Kieáng Giaù Ñôõ Coù sxg Coù Öông Nuoâi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 11 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 14 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 20 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 22 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 25 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 26 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 27 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2.2.2 Thoâng tin veà ñoái töôïng kinh doanh Thoâng tin veà nhöõng loaøi caù caûnh nöôùc ngoït phoå bieán ôû caùc cöûa haøng S T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Caù Dóa Caù Cheùp Nhaät Caù OÂng Tieân Caù Vaøng Caù Haéc Kim Caù Tyø Baø Caù Tai Töôïng Phi Chaâu Caù Hoaøng Kim Caù Baûy Maøu Caù Xieâm 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 13 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 19 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 20 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 21 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 22 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 23 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 26 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 27 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 Thoâng tin veà nhöõng loaøi caù caûnh nöôùc ngoït phoå bieán ôû caùc cöûa haøng (tt) S T T 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Caù Töù Vaân Caù Noùc Caù Hoaû Tieån Caù Ngaân Long Caù Hoàng Long Caù Haéc Long Caù Bình Tích Caù Maäp Nöôùc Ngoït Caù Ngöïa Vaèn Caù Hoàng Nhung 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 7 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 13 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 14 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 15 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 21 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 22 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 25 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 26 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Thoâng tin veà nhöõng loaøi caù caûnh nöôùc ngoït phoå bieán ôû caùc cöûa haøng (tt) S T T 21 22 23 24 25 26 27 Caù Chim Boán Soïc Caù Hoàng Vó Moû Vòt Caù Maäp Ñuoâi Ñoû Caù Ali Mang Roå Kim Khuûng Long Caù Thaùi Hoå 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1 1 1 0 13 0 1 1 1 0 0 0 14 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 0 0 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 1 0 0 22 1 1 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 Thoâng tin loaïi thöùc aên ñöôïc baøy baùn S T T Thöùc aên töï nhieân Thöùc aên coâng nghieäp (Vieät Nam) Truøng chæ Bo bo Laêng quaêng Cheùp moài Caù loùc Con Teùp con Caù chaêm Kao kui, Shang hai ARC-food, ARC-food01, ARC-food02 Thöùc aên cheá bieán 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 16 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 21 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 23 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 Thoâng tin loaïi thöùc aên ñöôïc baøy baùn (tt) S T T Thöùc aên Ñaøi Loan- Trung Quoác AZoo Ever Red Flower Horn Flower Horn pellet Super Color Parrot fish Gold fish Fake Food for discus Fish Blood worms Garden fish 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 13 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 14 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 19 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thoâng tin loaïi thöùc aên ñöôïc baøy baùn (tt) S TT Thöùc aên Ñaøi Loan- Trung Quoác (tt) Red color enhancer Free promotinal Best fish best feeds Nuturals Biboxanzi Cheeful fish Flower Horn pellets Discus color blue Discus color red 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 1 1 14 0 0 0 0 0 0 1 1 1 15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 1 1 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 1 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thoâng tin söû duïng thuoác STT Thuoác trò beänh Thuoác laøm saïch nöôùc Fugus cure White spot Treat- Ment Fungi killer Arowana condense Jindi Black water extract Clear water Black diamond Arowan atranquilizer 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 0 0 1 1 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12 0 1 0 0 1 1 1 1 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1 0 0 1 0 0 0 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 1 0 1 18 0 0 0 0 1 0 1 0 0 19 0 0 1 0 1 0 1 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1 0 1 1 0 1 0 0 22 0 0 0 0 1 1 1 1 0 23 1 1 0 0 1 0 1 0 0 24 0 0 0 0 1 0 1 1 0 25 0 0 0 0 1 0 1 1 0 26 0 0 0 0 1 0 1 1 0 27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Thoâng tin söû duïng thuoác (tt) STT Thuoác phoøng beänh NCF “RB” Aquarium Accessories Super strong Arowana super Gloden Ran Bow 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7 1 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 12 0 0 0 1 0 13 0 1 1 1 1 14 1 1 0 0 1 15 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 1 1 0 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 23 0 0 1 0 0 24 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0 Thoâng tin veà vaät tö trang trí baùn ôû caùc cöûa haøng S T T Heä thoáng ñeøn chieáu saùng Vaät laøm neàn San Hoâ Hoøn Non boä Vaät trang trí nhaân taïo Caây coû thuûy sinh 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 1 1 1 10 0 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 0 12 0 1 1 1 1 0 13 0 1 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 15 1 1 1 1 1 0 16 0 1 1 1 0 1 17 0 1 1 1 1 1 18 0 1 1 1 1 0 19 0 1 1 0 1 1 20 0 0 0 0 0 0 21 0 1 0 1 1 1 22 0 1 1 1 1 0 23 0 1 1 0 1 1 24 1 1 1 1 1 0 25 0 1 1 0 1 0 26 0 1 1 1 1 1 27 0 1 0 0 1 0 Thoâng tin veà tình hình kinh doanh (tt) S T T 3 4 5 6 7 Keânh baùn haøng Xuaát khaåu=1; Baùn sæ =2; Baùn leû=3 Ñoái töôïng KD chính Caù caûnh = 1; Chim kieång=2; Vaät tö=3 Tình hình cung caàu Cung > caàu=1; Cung < caàu=2; Cung = caàu=3 Vay voán Coù = 1; Khoâng = 2 Lôïi nhuaän so vôùi tröôùc ñaây Cao hôn = 1; Baèng = 2; Thaáp hôn = 3 1 1, 2, 3 1 1 2 1 2 1, 2, 3 1 3 2 3 3 2, 3 1 3 2 2 4 3 1 2 2 2 5 1, 2, 3 1 1 2 2 6 3 1 1 2 3 7 3 1 3 2 2 8 2, 3 1 2 2 1 9 1, 2,3 1, 2 3 2 1 10 3 1 2 2 1 11 2, 3 1 1 2 2 12 1, 2, 3 1 3 2 2 13 1, 2, 3 1 3 2 1 14 3 1 2 2 2 15 1, 2, 3 1 1 2 1 16 3 1 2 2 3 17 2, 3 1 2 2 1 18 1, 2, 3 1 1 2 2 19 3 1 2 2 3 20 3 1 2 2 2 21 3 1 1 2 3 22 3 1 1 2 1 23 3 1 2 2 3 24 3 1, 2 3 2 1 25 3 1 1 2 3 26 2, 3 1 3 2 1 27 3 1 2 2 2 Phuï luïc 2.3 Thoâng tin veà cô sôû vaät chaát S T T 1 2 Caùc loaïi beå kieáng Thieát bò Giöõ - baùn caù (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Khay nhöïa Thau Xoâ 1 0 21 0 8 0 9 0 0 8 15 4 2 0 18 0 15 0 0 10 0 2 20 3 3 0 27 8 0 0 0 10 0 0 25 3 4 0 22 6 0 0 3 0 0 6 7 5 5 0 17 0 23 0 10 0 0 2 6 3 6 0 43 0 0 0 0 0 0 25 7 8 7 3 0 20 0 0 3 0 0 6 8 0 8 5 64 0 0 0 0 0 5 11 9 0 9 0 8 0 0 28 0 0 0 0 15 15 10 2 12 0 4 0 0 0 0 2 10 4 11 0 23 8 0 0 4 0 0 0 6 5 12 4 20 0 12 0 0 4 0 0 10 4 13 0 23 0 0 0 0 7 0 0 12 2 14 0 15 0 8 0 3 0 0 0 10 4 15 2 6 0 0 0 24 0 0 0 4 5 16 0 0 23 0 0 0 0 0 0 17 0 17 3 0 15 0 0 5 0 0 0 30 10 18 0 0 0 30 0 0 0 0 0 7 2 19 0 10 0 7 3 0 0 0 2 10 0 20 0 3 0 0 6 0 0 0 0 11 2 21 0 10 6 0 9 0 0 0 0 12 0 22 0 27 0 0 0 10 0 0 0 7 4 23 0 8 0 8 9 0 3 0 0 10 3 24 0 18 0 0 0 6 2 0 0 8 5 25 10 31 0 0 0 1 0 1 2 7 2 26 2 30 0 1 0 19 0 0 2 9 5 27 0 6 0 7 0 0 0 0 4 8 2 Ghi chuù: (1). 40 x 25 x 25 (2). 60 x 30x 30 (3). 70 x 38 x30 (4). 80 x 40 x30 (5). 90 x 40 x 40 (6). 100 x 40 x 45 (7). 120 x 45 x 45 (8). 200 x 50 x 50 Thoâng tin veà cô sôû vaät chaát (tt) S T T 3 4 5 Heä thoáng loïc Nguoàn nöôùc Dieän tích maët baèng kinh doanh; Ñv:m2 Loïc trong Loïc ngoaøi Nöôùc gieáng Nöôùc maùy Nöôùc khaùc 1 31 38 0 1 0 48 2 38 43 0 1 0 72 3 35 45 0 1 0 32 4 20 31 0 1 0 12 5 37 50 0 1 0 50 6 30 43 0 1 0 35 7 12 26 0 1 0 25 8 50 74 0 1 0 15 9 28 36 1 0 0 50 10 8 18 0 1 0 12 11 30 35 0 1 0 21 12 32 40 0 1 0 15 13 25 30 0 1 0 25 14 20 26 0 1 0 20 15 25 32 0 1 0 15 16 15 23 0 1 0 12 17 15 23 0 1 0 28 18 23 30 0 1 0 28 19 12 20 1 0 0 17,5 20 6 9 0 1 0 9 21 17 25 0 1 0 24 22 30 37 1 0 0 24 23 20 28 0 1 0 21 24 17 26 0 1 0 40 25 28 43 1 0 0 28 26 30 52 1 0 0 24 27 5 13 1 0 0 20 Phuï luïc 2.4 Thoâng tin veà hoaït ñoäng hoå trôï kyõ thuaät S T T 1 2 3 Giöõ caù khoeû maïnh Xuaát caù khoeû maïnh Quaûn lyù chaát löôïng nöôùc Suïc khí Loïc nöôùc Khöû muoái Söôûi aám Bôm oxy Boû khaùng sinh Kieåm tra pH Kieåm tra nhieät ñoä Loïc sinh hoïc Xöû lyù ñaùy Thay nöôùc ñònh kyø 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 8 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 9 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 13 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 17 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 20 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 21 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 22 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 23 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 25 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 26 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 27 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 Thoâng tin veà hoaït ñoäng hoå trôï kyõ thuaät (tt) STT 4 5 Caùc beänh /trieäu chöùng thöôøng xaûy ra Kyõ thuaät chöõa beänh Ñoám traéng Naám Taùo boùn Loài Maét, Söng maét Chöùng raùch vaây troùc vaûy Söng mieäng Ñoám ñoû Beänh veà mang Thuoác Taém muoái Thay nöôùc 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 15 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 16 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 18 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 19 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 20 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 21 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 22 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 25 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 26 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 27 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 Phuï luïc 2.5 Thoâng tin veà tình hình phaân phoái vaø tieâu thuï S T T 1 2 3 4 Nôi laáy haøng (Caù caûnh,TAÊTN) Khaùch haøng Giaù caû caù caûnh trong naêm Loaøi caù xuaát khaåu Q8=1; Q12=2; Chôï lôùn=3; Cuû Chi=4; Hoùc Moân=5; Ñoàng Nai=6; Mieàn Taây=7; Nhaäp Khaåu=8 Thay ñoåi OÅn ñònh Thay ñoåi OÅn ñònh 1 1, 2, 4, 6, 7, 8 1 0 1 0 0 2 1, 2, 5, 6, 7, 8 0 1 1 0 0 3 1, 2, 5, 7 1 0 1 0 0 4 2, 5, 6 0 1 1 0 0 5 1, 2, 5, 7,8 1 0 0 1 Lahaùn 6 1, 2, 3, 4, 5 1 0 1 0 0 7 1, 5, 7 1 0 0 1 0 8 1, 5, 6, 7, 8 0 1 1 0 0 9 1, 2, 4, 6 1 0 1 0 Dóa, OÂng Tieân 10 1, 2, 3, 5 1 0 1 0 0 11 1, 2, 6, 8 1 0 1 0 Dóa, OÂng Tieân, La Haùn 12 1, 5, 6, 7 1 0 1 0 0 13 1, 8 0 1 1 0 0 14 1, 3, 7, 8 1 0 1 0 0 15 1, 2, 4, 5, 8 1 0 1 0 0 16 1, 2, 3, 4 1 0 0 1 0 17 7 1 0 0 1 0 18 1, 2, 4, 8 0 1 0 1 Haàu heát 19 1, 2, 3 1 0 0 1 0 20 1,2 , 3 0 1 0 1 0 21 1, 2, 3 1 0 0 1 0 22 1, 3, 4 1 0 0 1 0 23 3, 7 1 0 1 0 0 24 1, 7 1 0 0 1 0 25 1, 2, 5, 7 1 0 0 1 0 26 1, 2, 6, 7 0 1 0 1 0 27 3, 7 0 1 1 0 0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccacanh.doc
  • pdfcacanh.pdf
Luận văn liên quan