Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

Các doanh nghiệp may Việt Nam đang đứng trước nhiềuthách thức và vận hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cạnh tranh gay gắt trong Ngành Dệt May toàn cầu, môi trường kinh doanh luôn thay đổi là những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp may mặc Việt Nam. Các doanh nghiệpmay, chủ yếu là các doanh nghiệp may gia công xuất khẩu đã và đang đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách tổng thể, các doanh nghiệp này có nhiều hạn chế: hoạt động kinh doanh không hiệu quả,lệ thuộc quá lớn vào nguồn cung ứng và tiêu thụ từ nước ngoài, sử dụng lực lượng lao động lớn với tỷ lệ biến động lao động cao, Trong tương lai gần, khi lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp may Việt Nam dần mất đi, nếu không thay đổi phương thức kinh doanh, đường lối quản lý, cách thức kiểm tra, kiểm soát thì những doanh nghiệp này khó có thể tồn tại và phát triển. Trong bối cảnh đó, hệ thống kiểmsoát nội bộ được coi là phương sách hữu hiệu làm gia tăng giá trị cho quản lý doanh nghiệp.

pdf311 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2747 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
anh nghiệp của ông bà không: Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng PHẦN II: CÁC YẾU TỐ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP A. Môi trường kiểm soát A.1. ðặc thù về quản lý (17)Theo ông/bà, việc nhà quản lý ñặt quyền lợi của doanh nghiệp lên hàng ñầu bằng cách thực thi sự chính trực và ñạo ñức trong công việc có quan trọng không? Có Không Không áp dụng (18) Theo ông/bà, kiểm tra, kiểm soát là rất quan trọng và cần thiết ñối với doanh nghiệp không? Có Không Không áp dụng (19) Tại doanh nghiệp, nhà quản lý có thiết lập và phổ biến các chính sách và thủ tục kiểm soát thích hợp nhằm quản lý các hoạt ñộng ñang diễn ra trong doanh nghiệp không? Có Không Không áp dụng (20) Nhà quản lý có nghiên cứu rủi ro các rủi ro trong kinh doanh và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp và thoả ñáng không? Có Không Không áp dụng (21)Nhà quản lý có sẵn lòng chấp nhận rủi ro cao ñể ñổi lấy phần thưởng là lợi nhuận cao không? Có Không Không áp dụng (22)Nhà quản lý có thường xuyên tiếp xúc và trao ñổi trực tiếp với nhân viên không? Có Không Không áp dụng xxxi A.2. Cơ cấu tổ chức (23)ðánh giá một cách khách quan, theo ông/bà cơ cấu tổ chức trong công ty hiện nay ñã hợp lý chưa ñể có thể dễ dàng ra quyết ñịnh, triển khai việc thực hiện các quyết ñịnh và kiểm tra việc thực hiện các quyết ñịnh? Có Không Không áp dụng (24)Công ty có quy ñịnh rõ ràng bằng văn bản công việc và trách nhiệm của từng vị trí hoặc cá nhân trong tổ chức không? Có Không Không áp dụng (25)Theo ông/bà, các vị trí quản lý trọng yếu trong công ty hiện nay ñã ñủ năng lực ñể hoàn thành công việc và trách nhiệm của họ không? Có Không Không áp dụng A.3. Chính sách nhân sự (26)Doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về nhân sự hay không? Có Không Không áp dụng (27)Các chính sách nhân sự như tuyển dụng, ñào tạo, bố trí, ñề bạt, khen thưởng, kỷ luật có ñược ban hành chính thức bằng văn bản hay không? Có Không Không áp dụng (28) Theo ông/bà, chính sách nhân sự của doanh nghiệp hiện nay ñã thực sự hợp lý ñể doanh nghiệp ñạt ñược các mục tiêu trong sản xuất kinh doanh không? Có Không Không áp dụng (29)Hiện nay Công ty ñã ñược cấp chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA - 8000 không? Có Không Không áp dụng Nếu công ty của ông/bà ñã ñược cấp chứng nhận này, xin ông/bà vui lòng trả lời các câu hỏi từ câu (30)ñến câu (36) (30)Nếu có, tổ chức nào ñã cấp chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn trách nhiệm SA - 8000 cho Công ty? …………………………………………………………………. (31)Năm nào công ty ñược cấp chứng nhận này?...................................................... (32)Hàng năm, các tổ chức cấp chứng nhận có thực hiện việc ñánh giá ñịnh kỳ không? Có Không Không áp dụng (33)Theo ông/bà, việc triển khai và áp dụng bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA - 8000 có mang lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp của ông/bà hay không? Có Không Không áp dụng (34)Nếu việc áp dụng mang lại lợi ích thực sự, xin ông/bà cho biết ñó là những lợi ích nào?....................................................................................................................... (35)Lý do mà công ty của ông/bà áp dụng áp dụng bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA - 8000 là: Tự nguyện áp dụng do những lợi ích mà hệ thống mang lại Do áp lực từ phía khách hàng Do những lý do khác………………………………………………… xxxii (36)Xin ông/bà cho biết những biện pháp mà công ty ñang áp dụng ñể phát huy hiệu quả sau khi nhận ñược chứng chỉ SA - 8000? .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Nếu công ty của ông/bà chưa triển khai và áp dụng tiêu chuẩn SA - 8000, xin ông/bà vui lòng trả lời các câu hỏi từ câu (37) ñến câu (39) (37)Hiện nay công ty có kế hoạch triển khai áp dụng tiêu chuẩn này không? Có Không Không áp dụng (38)Theo ông/bà, những khó khăn mà công ty gặp phải nếu triển khai và áp dụng tiêu chuẩn SA - 8000 là: Tốn kém chi phí Chỉ mang tính hình thức Nhân lực kém Ý kiến khác……………... Nhiều thủ tục, giấy tờ …………………………… (39)Theo ông/bà, công ty của ông/bà có cần thiết áp dụng tiêu chuẩn SA - 8000 không? Có Không Không áp dụng (40)Hiện nay lao ñộng của Công ty có phải làm thêm giờ không? Có Không Không áp dụng (41)Nếu có, trung bình mỗi năm một người lao ñộng phải làm thêm bao nhiêu giờ? Từ 300h một năm trở xuống Trên 300h một năm (42)Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến ñóng góp của mình vào việc sửa ñổi Bộ Luật Lao ñộng, theo ñó, quy ñịnh thời gian làm thêm giờ trung bình của một người lao ñộng tối ña là 300h một năm trong doanh nghiệp may mặc là: Ít Hợp lý Nhiều Ý kiến khác (43)Người lao ñộng làm thêm giờ vào ngày thường ñược trả công theo tỷ lệ so với ñơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc: Ít hơn 150% Từ 150 % trở lên (44)Người lao ñộng làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần ñược trả công theo tỷ lệ so với ñơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc: Ít hơn 200% Từ 200% trở lên (45)Người lao ñộng làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương ñược trả công theo tỷ lệ so với ñơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc: Ít hơn 300% Từ 300% trở lên (46)Công ty có thực hiện việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công ñoàn cho người lao ñộng theo ñúng quy ñịnh hiện hành không? Có Không Không áp dụng (47)Công ty có thực hiện việc trích nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao ñộng không? Có Không Không áp dụng xxxiii (48)Nếu có, xin ông/bà vui lòng cho biết thời ñiểm công ty bắt ñầu trích nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao ñộng là từ khi nào?.................................................. (49)Một cách khách quan, theo ông/bà, hình thức tính và trả lương cho người lao ñộng tại công ty ñã thực sự khuyến khích người lao ñộng cống hiến cho sự phát triển của công ty không? Có Không Không áp dụng (50)Theo ông/bà, hiện nay, những khó khăn và trở ngại lớn trong quản lý và sử dụng nhân lực tại Công ty là: Thiếu lao ñộng Lao ñộng biến ñộng nhiều Tay nghề lao ñộng kém Khó khăn khác. (51)Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến, ñể vượt qua những khó khăn và trở ngại trên, thì cần phải thực hiện các biện pháp nào là thích hợp? .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. A.4. Công tác kế hoạch (52)Doanh nghiệp có chủ ñộng trong lập kế hoạch không? Có Không Không áp dụng (53)Công tác lập kế hoạch có ñược coi trọng trong doanh nghiệp hay không? Có Không Không áp dụng (54)Trong các kế hoạch sau ñây, kế hoạch nào là quan trọng nhất ñối với Công ty Kế hoạch tài chính Kế hoạch nhân sự Kế hoạch sản xuất kinh doanh Kế hoạch khác…………… (55)Việc lập kế hoạch ñược thực hiện bởi bộ phận nào trong doanh nghiệp? …………………………………………………………………………………… (56)Các cách thức kiểm soát phù hợp ñể thực hiện ñược kế hoạch có ñược thiết kế và vận hành không? Có Không Không áp dụng (57)Có nhân viên giám sát của nhà nhập khẩu làm việc tại doanh nghiệp không? Có Không Không áp dụng (58)Doanh nghiệp có tận dụng triệt ñể nhân viên giám sát của nhà nhập khẩu trong thực hiện kế hoạch sản xuất không? Có Không Không áp dụng (59)Doanh nghiệp có thiết kế mẫu biểu báo cáo thích hợp ñể thống kê sản lượng sản xuất và năng suất lao ñộng theo từng ngày (tuần, tháng) không? Có Không Không áp dụng (60)Nếu có, các báo cáo này ñược lập bởi bộ phận hoặc cá nhân nào trong ñơn vị?............... (61)Các báo cáo này ñược lập có kịp thời và chính xác không? Có Không Không áp dụng xxxiv (62)Theo ông/bà, những báo cáo này thực sự có tác dụng trong kiểm soát tiến ñộ sản xuất và giao hàng cho khách hàng không? Có Không Không áp dụng (63)Khi phát hiện những dấu hiệu cảnh báo ñơn hàng bị chậm tiến ñộ so với kế hoạch dự kiến, nhà quản lý có các ñiều chỉnh kịp thời không? Có Không Không áp dụng (64)Có khi nào kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp không ñạt ñược không? Có Không Không áp dụng (65)Hậu quả do vỡ kế hoạch giao hàng ñối với doanh nghiệp như thế nào? Rất nghiêm trọng Nghiêm trọng Không nghiêm trọng A.5 Ban Kiểm soát (66)Ở công ty của ông/bà có tổ chức ban kiểm soát không? Có Không Không áp dụng (67)Theo ông/bà thành viên Ban Kiểm soát tại ñơn vị có am hiểu về kế toán tài chính không? Có Không Không áp dụng (68)ðánh giá một cách khách quan, theo ông/bà, Ban Kiểm soát tại công ty hiện nay ñã hoàn thành tốt công việc và trách nhiệm chưa? Có Không Không áp dụng A.6. Kiểm toán nội bộ (69)Công ty của ông (bà) có bộ phận kiểm toán nội bộ không? Có Không Không áp dụng (70)Ông/bà ñã từng nghe nói về kiểm toán nội bộ trong một doanh nghiệp chưa? Có Không Không áp dụng (71)Theo ông/bà thì chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát có giống như kiểm toán nội bộ không? Có Không Không áp dụng (72)Hàng năm, tại công ty ông/bà có thực hiện kiểm toán không? Có Không Không áp dụng (73)Hàng năm,Công ty của ông/bà ñược thực hiện kiểm toán bởi ai?:…………….. ……………………………………………………………………………………… (74)Theo ông/bà thì kiểm toán nội bộ có quan trọng không? Có Không Không áp dụng (75)Theo ông/bà thì chi phí thành lập và vận hành bộ phận kiểm toán nội bộ có tốn kém không? Có Không Không áp dụng (76)Hiện công ty ông/bà có tồn tại một hệ thống kiểm soát mạnh không? Có Không Không áp dụng xxxv (77)Theo ông/bà thì tại công ty hiện nay có nên thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ không? Có Không Không áp dụng B. Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp Hệ thống thông tin toàn doanh nghiệp (78)Theo ông/bà, trong công ty, các kênh thông tin có ñược xây dựng ñầy ñủ, thông suốt không? Có Không Không áp dụng (79)ðối với nhà quản lý, thông tin trong công ty có ñảm bảo các yêu cầu ñầy ñủ, chính xác và kịp thời không ñể ra quyết ñịnh không? Có Không Không áp dụng (80)Hệ thống thông tin trong công ty có thực sự giúp ích cho nhà quản lý nhận diện và ñối phó ñược các rủi ro (thách thức) hoặc tận dụng ñược các cơ hội trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh không? Có Không Không áp dụng Hệ thống thông tin kế toán (81)Hiện nay công ty ñang áp dụng chế ñộ kế toán nào? …………………………. (82)Công ty có quy ñịnh rõ bằng văn bản trình tự lập và luân chuyển chứng từ trong ñơn vị không? Có Không Không áp dụng (83)Công ty có quy ñịnh việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán ñể ñảm bảo yêu cầu quản lý, kiểm soát chặt chẽ và an toàn tài sản không? Có Không Không áp dụng (84)Bộ phận kế toán của Công ty có thực hiện tốt trách nhiệm kiểm tra chứng từ kế toán trước khi sử dụng chúng ñể ghi sổ kế toán không? Có Không Không áp dụng (85)Tài khoản kế toán sử dụng tại Công ty có ñược chi tiết thành tài khoản cấp 2, cấp 3 phù hợp với ñặc ñiểm của ñơn vị và ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý không? Có Không Không áp dụng (86)Hình thức ghi sổ kế toán hiện nay ñược áp dụng tại Công ty là hình thức nào?............................................................................................................................ (87)Hiện nay công ty có sử dụng phần mềm kế toán trong công tác hạch toán kế toán không? Có Không Không áp dụng (88)Công ty có thực hiện kế toán quản trị không? Có Không Không áp dụng (89)Hệ thống thông tin kế toán có thoả mãn ñược nhu cầu về thông tin cho nhà quản lý trong việc ra các quyết ñịnh không? Có Không Không áp dụng xxxvi C. Các thủ tục kiểm soát (90)Hiện này Công ty ñã xây dựng và áp dụng quy chế quản lý tài chính chưa? Có Không Không áp dụng (91)Văn bản hiện nay Công ty ñang áp dụng thể hiện việc phân cấp quản lý tài chính tại ñơn vị là:………………………………………………………………….. (92)Các chức năng kế toán ghi sổ và thủ quỹ, thủ kho, người thực hiện nghiệp vụ với người phê chuẩn nghiệp vụ,… tại ñơn vị có ñược tách bạch rõ ràng không? Có Không Không áp dụng C.1. Kiểm soát tài sản của khách hàng trong gia công (93)Khi kiểm nhận, các trường hợp nguyên phụ liệu ñầu vào không ñạt yêu cầu có ñược báo cáo kịp thời cho nhà quản lý doanh nghiệp ñể xử lý không? Có 25/42 Không 7/42 Không áp dụng (94)Các tài sản của khách hàng có ñược doanh nghiệp giữ gìn và kiểm soát cẩn thận không? Có Không Không áp dụng (95)Bất kỳ tài sản nào của khách hàng ñược phát hiện không phù hợp ñể sản xuất sản phẩm có ñược thông báo kịp thời cho khách hàng và lưu giữ bằng văn bản không? Có Không Không áp dụng (96)Doanh nghiệp có thực hiện việc giữ gìn và bảo quản sản phẩm trong suốt quá trình nhận hàng, sản xuất và giao hàng ñến nơi mà khách hàng yêu cầu không? Có Không Không áp dụng C.2. Kiểm soát mua hàng (97)Nguyên vật liệu mua vào có ñáp ứng ñược yêu cầu về chất lượng sản phẩm mà khách hàng ñã ñặt ra hay không? Có Không Không áp dụng (98)Doanh nghiệp có thiết lập các tiêu chuẩn ñánh giá và lựa chọn nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của khách hàng hay không? Có Không Không áp dụng (99)Doanh nghiệp có thiết lập các chính sách và thủ tục bằng văn bản về quy trình mua hàng hay không? Có Không Không áp dụng (100)Các nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp có ñược phê chuẩn trước khi thực hiện hay không? Có Không Không áp dụng (101)Hàng mua vào có ñược kiểm nhận theo các yêu cầu mà khách hàng chỉ ñịnh không? Có Không Không áp dụng xxxvii (102)Doanh nghiệp có bộ phận kiểm nhận hàng mua vào ñộc lập với bộ phận cung ứng, bộ phận kế toán và bộ phận kho không? Có Không Không áp dụng C.3. Kiểm soát chi phí sản xuất (103)Trong doanh nghiệp có xây dựng ñịnh mức sử dụng nguyên phụ liệu cho sản xuất sản phẩm không? Có Không Không áp dụng (104)Trong doanh nghiệp có xây dựng ñơn giá gia công sản phẩm cho công nhân không? Có Không Không áp dụng (105)Giá thành ñịnh mức có ñược xác ñịnh ñầy ñủ các khoản mục chi phí không? Có Không Không áp dụng (106)Việc phân bổ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm ñược phân bổ theo các tiêu thức nào? ……………………………………………………………………… (107)Công ty có quy ñịnh rõ bằng văn bản việc cân ñối và ñối chiếu số liệu về chi phí sản xuất giữa bộ phận kế toán với bộ phận khác có liên quan không? Có Không Không áp dụng (108)ðánh giá khách quan, theo ông/bà, việc cân ñối và ñối chiếu sô liệu này có ñược thực hiện nghiêm túc và hiệu quả không? Có Không Không áp dụng (109)Công ty có thực hiện việc ñánh giá hiệu quả sản xuất theo ñơn hàng trên cơ sở kiểm soát tốt chi phí sản xuất không? Có Không Không áp dụng C.4. Kiểm soát thiệt hại do sản phẩm không phù hợp (110)Trong doanh nghiệp có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm ñộc lập không? Có Không Không áp dụng (111)Biên chế của bộ phận này bao gồm bao nhiêu người? ……………………… (112)Có bao giờ bộ phận này chịu áp lực quá tải trong công việc không? Có Không Không áp dụng (113)Khi phát hiện sản phẩm sai, hỏng, công ty có các biện pháp khắc phục kịp thời không? Có Không Không áp dụng (114)Nguyên nhân gây ra sản phẩm sai, hỏng có ñược phát hiện ñúng và kịp thời không? Có Không Không áp dụng (115)Công ty có những biện pháp thích hợp ñể nhận biết và phòng ngừa rủi ro gây ra sản phẩm sai, hỏng không? Có Không Không áp dụng xxxviii (116)Tại công ty ñã bao giờ xảy ra tình trạng sản phẩm sai, hỏng không ñạt yêu cầu về chất lượng gây thiệt hại lớn cho công ty hay không? Có Không Không áp dụng C.5. Kiểm soát thanh toán với khách hàng (117)Công ty có quy ñịnh rõ ràng bằng văn bản về chính sách và thủ tục lựa chọn khách hàng không? Có Không Không áp dụng (118)Công ty có cán bộ kế toán chuyên trách thực hiện việc theo dõi chi tiết tình hình thanh toán ñến từng khách hàng không? Có Không Không áp dụng (119)Công ty có thực hiện việc ñối chiếu công nợ kịp thời và ñúng ñắn ñến từng khách hàng không? Có Không Không áp dụng (120)Tại công ty hiện nay có quy ñịnh lập báo cáo bằng văn bản về tình hình thanh toán chi tiết ñến từng khách hàng và gửi cho nhà quản lý ñược biết không? Có Không Không áp dụng (121)Nếu có, xin ông/bà vui lòng cho biết khoảng thời gian quy ñịnh lập và nộp báo cáo này cho nhà quản lý là theo: Theo tuần Theo quý Theo tháng Thời gian khác (122)Xin ông/bà vui lòng cho biết hiện nay doanh thu từ gia công hàng xuất khẩu của Công ty so với tổng doanh thu là:…………………………………………… (123)Hiện nay, công ty ñang ký hợp ñồng với bên giao gia công là: Trung gian thương mại Bên uỷ thác gia công Nhà nhập khẩu trực tiếp Loại khác…………. (124)Hiện nay, bên ký hợp ñồng gia công với công ty chủ yếu là: Trung gian thương mại Bên uỷ thác gia công tại Việt Nam Nhà nhập khẩu trực tiếp Loại khác…………………..… (125)Khi ký hợp ñồng, tư cách pháp nhân của khách hàng (ñặc biệt là các trung gian thương mại) có ñược công ty xem xét và ñánh giá kỹ lưỡng không? Có Không Không áp dụng (126)Với các hợp ñồng ký với các trung gian thương mại hoặc nhà nhập khẩu trực tiếp ở nước ngoài, phương thức thanh toán ñược thực hiện theo phương thức nào sau ñây: Chuyển tiền bằng ñiện (T/T) L/C có thể huỷ ngang Chuyển tiền bằng thư (M/T) L/C không thể huỷ ngang Phương thức thanh toán khác.. ……………………………………. (127)Với phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C), công ty và khách hàng có thực hiện việc ñặt cọc theo hợp ñồng không? Có Không Không áp dụng xxxix (128)Công ty có thực hiện việc kiểm tra kỹ nội dung và tính chân thực của L/C phù hợp với hợp ñồng ngoại thương (kể cả hợp ñồng gốc và hợp ñồng bổ sung) ñã ký kết giữa công ty và khách hàng không? Có Không Không áp dụng (129)Ngân hàng ñại diện quyền lợi của công ty có thực hiện việc kiểm tra nội dung và tính chân thực của L/C không? Có Không Không áp dụng (130)Công ty có thực hiện kiểm tra tính thống nhất và phù hợp giữa bộ chứng từ thanh toán với thư tín dụng (L/C) cẩn thận không? Có Không Không áp dụng (131)Công ty ñã bao giờ bị ngân hàng trả lại bộ chứng từ thanh toán do không nhất quán và phù hợp với L/C không? Có Không Không áp dụng (132)Công ty ñã bao giờ gặp rủi ro do ñơn hàng ñã xuất khẩu mà không ñược thanh toán không? Có Không Không áp dụng (133)Nếu có, xin ông/bà vui lòng cho biết lý do khách hàng không thanh toán cho công ty? …………………………………………………………………………………… (134)Thiệt hại từ những ñơn hàng xuất khẩu mà không ñược khách hàng thanh toán ảnh hưởng ñến kết quả hoạt ñộng của công ty như thế nào? Rất nghiêm trọng Nghiêm trọng Không nghiêm trọng xl Phụ lục 12 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ðà THU ðƯỢC PHIẾU ðIỀU TRA TT Tên công ty ðịa chỉ ðã áp dụng HTQL Thị trường Sản phầm Số Lao ñộng Ghi chú 1 Công ty Cổ phần 26 Khu CN Sài ðồng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội ISO 9001:2000 Nhật Bản, EU, Mỹ, Hàn Quốc ðồng phục, quẩn, jackets,.. 868 2 Công ty Cổ phần 3/2 35, ñường Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Không Hàn Quốc, Mỹ, EU Áo jackets 315 3 Công ty Cổ phần 32 170, ñường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ISO 9001: 2000 ðài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản,.. Các loại 2000 4 Công ty Cổ phần An Hưng 231, ñường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên Không EU, Mỹ Quần áo trẻ em 1040 5 Công ty Cổ phần 29/3 60, ñường Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, ðà Nẵng ISO 9001:2000 Nhật Bản, EU, Mỹ Các loại 2500 6 Công ty Cổ phần ðức Mạnh Khu CN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Không EU, My Áo jackets 390 7 Công ty Cổ phần Falcon Sông Hồng 418, ñường Quang Trung, Hà ðông, Hà Nội Không EU, Mỹ Các loại 1280 8 Công ty Cổ phần May Bắc Giang ðường Kẻ, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang ISO 9001:2000, SA 8000 EU, Mỹ Áo Jackets, áo sơmi 2812 9 Công ty Cổ phần May Bắc Ninh Xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, Bắc Ninh ISO 14000 EU, Mỹ Áo jackets, quần, quần áo thể thao 615 10 Công ty Cổ phần May Bình Minh Khối 10, huyện ðông Hưng, tỉnh Thái Bình Không Mỹ, EU Áo jackets, quần 710 xli 11 Công ty Cổ phần May ðáp Cầu Khu 6, Thị Cầu, thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh ISO 9001, 9002, SA 8000 EU, Mỹ, Canada, Mexico, Nhật Bản, ðài Loan, Hàn Quốc Các loại 2500 12 Công ty Cổ phần May ðồng Nai ðường 2, khu CN Biên Hoà 1, thành phố Biên Hoà, tỉnh ðồng Nai ISO 9000 SA8000 EU, Mỹ, Canada, Hồng Kông, Mêhicô Các loại 2257 13 Công ty Cổ phần May Hải Dương 1 120, ñường Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương Không EU, Mỹ Quần áo phụ nữ 309 14 Công ty Cổ phần May Hùng Vương Số 2, ñường Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ Không EU. Mỹ Quần, áo sơ mi,… 712 15 Công ty Cổ phần May Hưng Yên 83, ñường Trưng Trắc, thị xã Hưng Yên, Hưng Yên ISO 9001: 2000, SA 8000 ISO 14000 EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada Các loại 4515 16 Công ty Cổ phần May Hưng Yên 2 ðường Ngô Gia Tự, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Không Mỹ, EU Các loại 1200 17 Công ty Cổ phần May Nam ðịnh Ô H1+H5, Phạm Ngũ Lão, khu CN Hoà Xá, thành phố Nam ðịnh ISO 9001: 2000, SA 8000 EU, Mỹ, Nhật Bản Áo jackets, quần áo thể thao, ñồ bơi 5000 18 Công ty Cổ phần May Nam Hà 510, ñường Trường Chinh, thành phố Nam ðịnh ISO 9001:2000 EU, Mỹ quần áo bơi, áo sơmi, váy 5104 19 Công ty Cổ phần May Phú Thọ Phú Thọ Không EU, Mỹ Các loại 990 20 Công ty Cổ phần May Phương ðông 1B, ñường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ISO 9000 SA 8000,.. Mỹ, EU Các loại 2763 21 Công ty Cổ phần May Phương Nam 18, ñường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ISO 9001:2000 Mỹ, Nam Phi, Hồng Kông Áo các loại 1120 22 Công ty Cổ phần May Sơn Hà 208, ñường Lê Lợi, Sơn Tây Hà Nội ISO 9000 SA 8000 Walmart, Columbia, Wrap, Forcaster, Levis Các loại 1459 xlii 23 Công ty Cổ phần May Sông ðà Phường Tân Thịnh, thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình ISO 9001:2000 EU, Mỹ,.. Các loại 1314 24 Công ty Cổ phần May Sông Hồng ðường Hồng Hà, Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ ISO 9000 SA WRAP Mỹ Các loại 1200 25 Công ty Cổ phần May Sông Hồng 105, ñường Nguyễn ðức Thuận, thành phố Nam ðịnh ISO 9000, SA8000 EU, Nhật Bản, Mỹ, Canada Áo jackets, quần, chăn, ga,.. 4000 26 Công ty Cổ phần May Thăng Long 250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Không EU, Mỹ Áo jackets, sơ mi, quần áo bảo hộ lao ñộng 1200 27 Công ty Cổ phần May Trường Giang 239, ñường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ISO 9001:2000 EU, Mỹ, ðài Loan, Hàn Quốc Quần áo thể thao,.. 1052 28 Công ty Cổ phần May và Thương mại Mỹ Hưng Km 54+500, Quốc lộ 1, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên Không Mỹ, EU, Nhật Bản, Argentina Áo jackets 1027 29 Công ty Cổ phần May Vạn Xuân Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình Không EU, Mỹ Quần, áo jackets 400 30 Công ty Cổ phần May Việt Thắng 127, Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ ðức, thành phố Hồ Chí Minh ISO 9002, SA 8000, ISO 14000 EU, Mỹ, Nhật Bản Các loại 1600 31 Công ty Cổ phần May Vĩnh Phú ðường Công Nhân, phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ Không EU, Mỹ Quần, áo các loại 561 32 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Bắc Hồng Thái, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ISO 9001- 2000 Mỹ, EU Quần, áo jackets 2000 33 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Quảng Ninh ðường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ISO 9001 EU, Mỹ Quần, áo sơmi,.. 550 34 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Việt Thái 100, ñường Quang Trung, thành phố Thái Bình ISO 9001:2000 EU, Mỹ, Hàn Quốc, ðài Loan Áo jackets 783 35 Cty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bắc Hà Cầu Gừng, Thanh Hà, huyện Thanh Liên, tỉnh Hà Nam Không EU Áo jackets, sơ mi 500 xliii 36 Công ty Cổ phần Thảm và May Bắc Ninh 2, Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Không EU, Mỹ Các loại 521 37 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Nam 277 Khu CN Bắc Thành Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam Không EU, Mỹ Quần, áo jackets 570 38 Công ty TNHH An Phú Châu Khối 3, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Không EU, Mỹ Các loại 941 39 Công ty TNHH Dệt May Thăng Long Km 3+500, ñường Hùng Vương, phường Phú Khánh, Thái Bình Không EU, Mỹ Áo jackets, quần, sơ mi, váy 1705 40 Công ty TNHH Hoàng Dương Khu CN Phố Nối A, Mỹ Hào, Hưng Yên Không EU, Mỹ, Nhật Bản Áo jackets, quần 1223 42 Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Xã Liễu Xá, thị xã Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Không Hồng Kông, Mỹ Áo jackets, quần,.. 600 41 Công ty TNHH May Hưng Thịnh Vina E5, Ích Thanh, Trường Thanh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Không EU, Mỹ, Nhật Bản Quần các loại 684 43 Công ty TNHH May Bình Minh Xóm 10, ðông Hưng, Thái Bình Không Mỹ, EU Quần các loại 703 44 Công ty TNHH May Happytex Việt Nam 288, Thuỵ Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội Không EU, Mỹ, Nhật Bản, Thái lan Quần jeans, áo jackets, quần áo thể thao,.. 850 45 Công ty TNHH May Phú Thọ Khu 7, xã Hoà Lộc, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Không EU, Mêhicô Các loại 652 46 Công ty TNHH May Quốc tế Phú Nguyễn ðường 183, ðông Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương Không Mỹ, Canada Áo jackets 1679 47 Công ty TNHH May Thăng Long Từ Liêm, Hà Nội Không Mỹ. EU Các loại 400 48 Công ty TNHH May Thiên Nam Ninh Hải, Anh Dũng, Quận Kiển Thuỵ, Hải Phòng Không EU, Mỹ Các loại 406 49 Công ty TNHH May TLC ðường 21A, xã Bình Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam Không Canada, Mỹ, Hàn Quốc Các loại 320 50 Công ty TNHH May và Thương mại Vĩnh Thịnh 51, ñường Quang Trung, thành phố Hải Dương, Hải Dương Không EU, Nhật Bản, ðài Loan Áo jackets, sơ mi 567 51 Công ty TNHH May Xuất khẩu DHA Km5, Quốc lộ 21B, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Không EU, Mỹ Các loại 697 xliv 52 Công ty TNHH May Xuất khẩu Hiệp Hưng Khu Công nghiệp Quế Võ, thành phố Bắc Ninh ISO 9001 EU, Mỹ, Nhật Bản Áo sơ mi, 450 53 Công ty TNHH May Xuất khẩu Thái Bình 128, ñường Quang Trung, Thành phố Thái Bình ISO 9001 - 2008 EU, Mỹ, Nhật Bản Áo jackets, quần 900 54 Công ty TNHH Minh Trí Thái Bình Khu CN Nguyễn ðức Cảnh, thành phố Thái Bình, Thái Bình Wrap EU, Mỹ, Nhật Bản Các loại 814 55 Công ty TNHH Một thành viên May Bình Dương ðường Quốc lộ 13, xã Bình Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ISO 9001, SA 8000, WRAP EU, Mỹ, Nhật Bản Áo jackets, sơ mi, .. 2582 56 Công ty TNHH Nam Quang Khu CN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, quận Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Không Mỹ, EU, Hồng Kông Quần jeans, áo sơ mi 1254 57 Công ty TNHH Quốc tế An ðô 16, ñường Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Không ðức, Hàn Quốc, Mỹ Quần, áo sơ mi 700 58 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Anh Vũ Xã Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên ISO 9001:2000 Mỹ, Hàn Quốc, ðan Mạch, Mêhicô Quần jeans, bảo hộ lao ñộng,.. 1109 59 Nhà máy May Thanh Trì Km 11, Quốc lộ 1A, thị trấn Văn ðiển, Thanh Trì, Hà Nội ISO 9002 EU, Mỹ, Nhật Bản, ðài Loan, Hàn Quốc,… Các loại 1585 60 Tổng Công ty Cổ phần May 10 Km10, Sài ðồng, Long Biên, Hà Nội ISO 9000, 14000 SA 8000 EU, Nhật Bản, Mỹ, Canada Các loại 6800 61 Tổng Công ty Cổ phần May ðức Giang 59, ñường ðức Giang, quận Long Biên, Hà Nội ISO 9000 ISO 14000 SA 8000 EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc Các loại 8450 62 Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè 4, ñường Bến Nghé, phường Tân Thuận ðông, quận 7, Tp Hồ Chí Minh ISO 9000, SA 8000 Nhật Bản, Mỹ, EU, Canada, Châu Phi Các loại 17102 63 Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến 7, ñường Lê Minh Xuân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ISO 9002:2000, SA8000, WRAP, 5S EU, Mỹ, Bắc Mỹ Canada, Hồng Kông, Hàn Quốc, ðài Loan,… Các loại 20000 xlv Phụ lục 13 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ðIỀU TRA QUA BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Số phiếu phát ra 80. Số phiếu thu về 63 (ñạt 78,75%) PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VÀ HOẠT ðỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (7) Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp nào? 1. Doanh nghiệp nhà nước 10/63 2. Doanh nghiệp nước ngoài 0/63 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 21/63 4. Công ty hợp danh 0/63 5. Công ty tư nhân 0/63 6. Công ty cổ phần 42/63 7. Loại khác 0/63 (8) Ông/ bà cho biết số lượng lao ñộng bình quân của doanh nghiệp trong năm 2009: Từ 300 ñến dưới 500 Từ 500 ñến dưới 1.000 Từ 1.000 lao ñông trở lên Số lượng doanh nghiệp ñược ñiều tra 8/63 22/63 33/63 Tỷ trọng 12,69% 34,92% 52,38% (10)Ông/bà cho biết mức lương bình quân của một lao ñộng theo tháng trong các năm từ 2004 ñến 2009: Số liệu chưa chính xác (11)Các sản phẩm chính của doanh nghiệp hiện nay là: Áo, quần các loại (12)Thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện nay của doanh nghiệp là: Mỹ, Nhật Bản, Nam Phi, EU, Hồng Kông, ðài Loan,… (13) Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp hiện nay là: Mỹ, EU, Nhật Bản (14) Ông/bà cho biết ước tính về doanh thu và lợi nhuận sau thuế một cách sát thực nhất có thể từ 2004 - 2009: Chưa có số liệu chính xác (15) Ông/bà cho biết ước tính về tỷ lệ doanh thu gia công trên tổng doanh thu một cách sát thực nhất có thể từ 2004 - 2009: Chưa có số liệu chính xác (16) Trong những năm tới, theo ông/bà, quan ñiểm ñịnh hướng phát triển thị trường nội ñịa có quan trọng với doanh nghiệp của ông bà không: Rất quan trọng 0/63 Quan trọng 15/63 Không quan trọng 48/63 xlvi PHẦN II: CÁC YẾU TỐ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP A. Môi trường kiểm soát A.1. ðặc thù về quản lý (17)Theo ông/bà, việc nhà quản lý ñặt quyền lợi của doanh nghiệp lên hàng ñầu bằng cách thực thi sự chính trực và ñạo ñức trong công việc có quan trọng không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (18) Theo ông/bà, kiểm tra, kiểm soát là rất quan trọng và cần thiết ñối với doanh nghiệp không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (19) Tại doanh nghiệp, nhà quản lý có thiết lập và phổ biến các chính sách và thủ tục kiểm soát thích hợp nhằm quản lý các hoạt ñộng ñang diễn ra trong doanh nghiệp không? Có 33/63 Không 30/63 Không áp dụng (20) Nhà quản lý có nghiên cứu rủi ro các rủi ro trong kinh doanh và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp và thoả ñáng không? Có 35/63 Không 28/63 Không áp dụng (21)Nhà quản lý có sẵn lòng chấp nhận rủi ro cao ñể ñổi lấy phần thưởng là lợi nhuận cao không? Có 30/63 Không 33/63 Không áp dụng (22)Nhà quản lý có thường xuyên tiếp xúc và trao ñổi trực tiếp với nhân viên không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng A.2. Cơ cấu tổ chức (23)ðánh giá một cách khách quan, theo ông/bà cơ cấu tổ chức trong công ty hiện nay ñã hợp lý chưa ñể có thể dễ dàng ra quyết ñịnh, triển khai việc thực hiện các quyết ñịnh và kiểm tra việc thực hiện các quyết ñịnh? Có 35/63 Không 28/63 Không áp dụng (24)Công ty có quy ñịnh rõ ràng bằng văn bản công việc và trách nhiệm của từng vị trí hoặc cá nhân trong tổ chức không? Có 33/63 Không 30/63 Không áp dụng (25)Theo ông/bà, các vị trí quản lý trọng yếu trong công ty hiện nay ñã ñủ năng lực ñể hoàn thành công việc và trách nhiệm của họ không? Có 40/63 Không 23/63 Không áp dụng A.3. Chính sách nhân sự (26)Doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về nhân sự hay không? Có 36/63 Không 27/63 Không áp dụng (27)Các chính sách nhân sự như tuyển dụng, ñào tạo, bố trí, ñề bạt, khen thưởng, kỷ luật có ñược ban hành chính thức bằng văn bản hay không? Có 35/63 Không 28/63 Không áp dụng xlvii (28) Theo ông/bà, chính sách nhân sự của doanh nghiệp hiện nay ñã thực sự hợp lý ñể doanh nghiệp ñạt ñược các mục tiêu trong sản xuất kinh doanh không? Có 31/63 Không 32/63 Không áp dụng (29)Hiện nay Công ty ñã ñược cấp chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA - 8000 hoặc chứng nhận tương ñương không? Có 16/63 Không 47/63 Không áp dụng Nếu công ty của ông/bà ñã ñược cấp chứng nhận này, xin ông/bà vui lòng trả lời các câu hỏi từ câu (30)ñến câu (36) (30)Nếu có, tổ chức nào ñã cấp chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn trách nhiệm SA - 8000 cho Công ty? BVQI, QUACERT, WRAP,… (31)Năm nào công ty ñược cấp chứng nhận này? (32)Hàng năm, các tổ chức cấp chứng nhận có thực hiện việc ñánh giá ñịnh kỳ không? Có 10/16 Không 6/16 Không áp dụng (33)Theo ông/bà, việc triển khai và áp dụng bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA - 8000 có mang lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp của ông/bà hay không? Có 16/16 Không 0/16 Không áp dụng (34)Nếu việc áp dụng mang lại lợi ích thực sự, xin ông/bà cho biết ñó là những lợi ích nào? Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; tạo mối quan hệ thân thiện và bền chặt giữa doanh nghiệp và người lao ñộng, thu hút và tuyển dụng lao ñộng dễ hơn,… (35)Lý do mà công ty của ông/bà áp dụng áp dụng bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA - 8000 là: 16/16 Tự nguyện áp dụng do những lợi ích mà hệ thống mang lại 5/16 Do áp lực từ phía khách hàng Do những lý do khác………………………………………………… (36)Xin ông/bà cho biết những biện pháp mà công ty ñang áp dụng ñể phát huy hiệu quả sau khi nhận ñược chứng chỉ SA - 8000? Tăng cường kiểm tra và ñánh giá quá trình thực hiện; tuân thủ chặt chẽ các quy ñịnh về trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao ñộng,… Nếu công ty của ông/bà chưa triển khai và áp dụng tiêu chuẩn SA - 8000, xin ông/bà vui lòng trả lời các câu hỏi từ câu (37) ñến câu (39) (37)Hiện nay công ty có kế hoạch triển khai áp dụng tiêu chuẩn này không? Có 10/47 Không 37/47 Không áp dụng (38)Theo ông/bà, những khó khăn mà công ty gặp phải nếu triển khai và áp dụng tiêu chuẩn SA - 8000 là: 31/47 Tốn kém chi phí 28/47 Chỉ mang tính hình thức 35/47 Nhân lực kém Ý kiến khác……………... 36/47 Nhiều thủ tục, giấy tờ …………………………… xlviii (39)Theo ông/bà, công ty của ông/bà có cần thiết áp dụng tiêu chuẩn SA - 8000 không? Có 15/47 Không 32/47 Không áp dụng (40)Hiện nay lao ñộng của Công ty có phải làm thêm giờ không? Có 48/63 Không 15/63 Không áp dụng (41)Nếu có, trung bình mỗi năm một người lao ñộng phải làm thêm bao nhiêu giờ? 20/63 Từ 300h một năm trở xuống 43/63 Trên 300h một năm (42)Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến ñóng góp của mình vào việc sửa ñổi Bộ Luật Lao ñộng, theo ñó, quy ñịnh thời gian làm thêm giờ trung bình của một người lao ñộng tối ña là 300h một năm trong doanh nghiệp may mặc là: 41/63 Ít 22/63 Hợp lý Nhiều Ý kiến khác (43)Người lao ñộng làm thêm giờ vào ngày thường ñược trả công theo tỷ lệ so với ñơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc: 15/63 Ít hơn 150% 48/63 Từ 150 % trở lên (44)Người lao ñộng làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần ñược trả công theo tỷ lệ so với ñơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc: 20/63 Ít hơn 200% 43/63 Từ 200% trở lên (45)Người lao ñộng làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương ñược trả công theo tỷ lệ so với ñơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc: 25/63 Ít hơn 300% 38/63 Từ 300% trở lên (46)Công ty có thực hiện việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công ñoàn cho người lao ñộng theo ñúng quy ñịnh hiện hành không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (47)Công ty có thực hiện việc trích nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao ñộng không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (48)Nếu có, xin ông/bà vui lòng cho biết thời ñiểm công ty bắt ñầu trích nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao ñộng là từ khi: 12/63 công ty thực hiện trích nộp BHTN từ 1/1/2009 51/63 công ty thực hiện trích nộp BHTN từ 1/1/2010 (49)Một cách khách quan, theo ông/bà, hình thức tính và trả lương cho người lao ñộng tại công ty ñã thực sự khuyến khích người lao ñộng cống hiến cho sự phát triển của công ty không? Có 25/63 Không 38/63 Không áp dụng (50)Theo ông/bà, hiện nay, những khó khăn và trở ngại lớn trong quản lý và sử dụng nhân lực tại Công ty là: 56/63 Thiếu lao ñộng 28/63 Lao ñộng biến ñộng nhiều 28/63 Tay nghề lao ñộng kém Khó khăn khác. xlix (51)Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến, ñể vượt qua những khó khăn và trở ngại trên, thì cần phải thực hiện các biện pháp nào là thích hợp? Tăng năng suất ñể bù ñắp lao ñộng thiếu hụt, tăng lương, cắt giảm thời gian làm thêm giờ, tuyên truyền ñể nâng cao ý thức kỷ luật của người lao ñộng,… A.4. Công tác kế hoạch (52)Doanh nghiệp có chủ ñộng trong lập kế hoạch không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (53)Công tác lập kế hoạch có ñược coi trọng trong doanh nghiệp hay không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (54) Trong các kế hoạch sau ñây, kế hoạch nào là quan trọng nhất ñối với Công ty? 2/63 Kế hoạch tài chính 6/63 Kế hoạch nhân sự 55/63 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 0/63 Kế hoạch khác (55)Việc lập kế hoạch ñược thực hiện bởi bộ phận nào trong doanh nghiệp? 25/63 Lập bởi bộ phận kế hoạch 38/63 Lập bởi các bộ phận khác (56)Các cách thức kiểm soát phù hợp ñể thực hiện ñược kế hoạch có ñược thiết kế và vận hành không? Có 40/63 Không 23/63 Không áp dụng (57)Có nhân viên giám sát của nhà nhập khẩu làm việc tại doanh nghiệp không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (58)Doanh nghiệp có tận dụng triệt ñể nhân viên giám sát của nhà nhập khẩu trong thực hiện kế hoạch sản xuất không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (59)Doanh nghiệp có thiết kế mẫu biểu báo cáo thích hợp ñể thống kê sản lượng sản xuất và năng suất lao ñộng theo từng ngày (tuần, tháng) không? Có 32/63 Không 31/63 Không áp dụng (60)Nếu có, các báo cáo này ñược lập bởi bộ phận hoặc cá nhân nào trong ñơn vị? 25/63 lập bởi bộ phận sản xuất 38/63 lập bởi các bộ phận khác: kế hoạch, kỹ thuật, kcs, nhân viên giám sát của ñối tác… (61)Các báo cáo này ñược lập có kịp thời và chính xác không? Có 43/63 Không 20/63 Không áp dụng (62)Theo ông/bà, những báo cáo này thực sự có tác dụng trong kiểm soát tiến ñộ sản xuất và giao hàng cho khách hàng không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (63)Khi phát hiện những dấu hiệu cảnh báo ñơn hàng bị chậm tiến ñộ so với kế hoạch dự kiến, nhà quản lý có các ñiều chỉnh kịp thời không? Có 48/63 Không 15/63 Không áp dụng (64)Có khi nào kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp không ñạt ñược không? Có 18/63 Không 45/63 Không áp dụng l (65)Hậu quả do vỡ kế hoạch giao hàng ñối với doanh nghiệp như thế nào? Rất nghiêm trọng 10/63 Nghiêm trọng 53/63 Không nghiêm trọng A.5 Ban Kiểm soát (66)Ở công ty của ông/bà có tổ chức ban kiểm soát không? Có 42/63 Không 21/63 Không áp dụng (67)Theo ông/bà thành viên Ban Kiểm soát tại ñơn vị có am hiểu về kế toán tài chính không? Có 25/42 Không 17/42 Không áp dụng (68)ðánh giá một cách khách quan, theo ông/bà, Ban Kiểm soát tại công ty hiện nay ñã hoàn thành tốt công việc và trách nhiệm chưa? Có 20/42 Không 22/42 Không áp dụng A.6. Kiểm toán nội bộ (69)Công ty của ông (bà) có bộ phận kiểm toán nội bộ không? Có 0/63 Không 63/63 Không áp dụng (70)Ông/bà ñã từng nghe nói về kiểm toán nội bộ trong một doanh nghiệp chưa? Có 37/63 Không 26/63 Không áp dụng (71)Theo ông/bà thì chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát có giống như kiểm toán nội bộ không? Có 30/63 Không 33/63 Không áp dụng (72)Hàng năm, tại công ty ông/bà có thực hiện kiểm toán không? Có 34/63 Không 29/63 Không áp dụng (73)Hàng năm,Công ty của ông/bà ñược thực hiện kiểm toán bởi ai?: Công ty kiểm toán ñộc lập (74)Theo ông/bà thì kiểm toán nội bộ có quan trọng không? Có 30/63 Không 33/63 Không áp dụng (75)Theo ông/bà thì chi phí thành lập và vận hành bộ phận kiểm toán nội bộ có tốn kém không? Có 30/63 Không 33/63 Không áp dụng (76)Hiện công ty ông/bà có tồn tại một hệ thống kiểm soát mạnh không? Có 37/63 Không 26/63 Không áp dụng (77)Theo ông/bà thì tại công ty hiện nay có nên thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ không? Có 5/63 Không 58/63 Không áp dụng B. Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp Hệ thống thông tin toàn doanh nghiệp (78)Theo ông/bà, trong công ty, các kênh thông tin có ñược xây dựng ñầy ñủ, thông suốt không? Có 35/63 Không 28/63 Không áp dụng li (79)ðối với nhà quản lý, thông tin trong công ty có ñảm bảo các yêu cầu ñầy ñủ, chính xác và kịp thời không ñể ra quyết ñịnh không? Có 35/63 Không 28/63 Không áp dụng (80)Hệ thống thông tin trong công ty có thực sự giúp ích cho nhà quản lý nhận diện và ñối phó ñược các rủi ro (thách thức) hoặc tận dụng ñược các cơ hội trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh không? Có 34/63 Không 29/63 Không áp dụng Hệ thống thông tin kế toán (81)Hiện nay công ty ñang áp dụng chế ñộ kế toán nào? Theo Quyết ñịnh 15/Qð- BTC ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2006 (82)Công ty có quy ñịnh rõ bằng văn bản trình tự lập và luân chuyển chứng từ trong ñơn vị không? Có 35/63 Không 28/63 Không áp dụng (83)Công ty có quy ñịnh việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán ñể ñảm bảo yêu cầu quản lý, kiểm soát chặt chẽ và an toàn tài sản không? Có 20/63 Không 43/63 Không áp dụng (84)Bộ phận kế toán của Công ty có thực hiện tốt trách nhiệm kiểm tra chứng từ kế toán trước khi sử dụng chúng ñể ghi sổ kế toán không? Có 58/63 Không 5/63 Không áp dụng (85)Tài khoản kế toán sử dụng tại Công ty có ñược chi tiết thành các tài khoản cấp 2, cấp 3 phù hợp với ñặc ñiểm của ñơn vị và ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý không? Có 40/63 Không 23/63 Không áp dụng (86)Hình thức ghi sổ kế toán hiện nay ñang ñược áp dụng tại Công ty là hình thức nào? 55/63 Nhật ký Chứng từ 3/63 Nhật ký Chung 5/63 Chứng từ ghi sổ 0/63 Nhật ký Sổ cái (87)Hiện nay công ty có sử dụng phần mềm kế toán trong công tác hạch toán kế toán không? Có 45/63 Không 18/63 Không áp dụng (88)Công ty có thực hiện kế toán quản trị không? Có 17/63 Không 46/63 Không áp dụng (89)Hệ thống thông tin kế toán có thoả mãn ñược nhu cầu về thông tin cho nhà quản lý trong việc ra các quyết ñịnh không? Có 40/63 Không 23/63 Không áp dụng C. Các thủ tục kiểm soát (90)Hiện nay Công ty ñã xây dựng và áp dụng quy chế quản lý tài chính chưa? Có 10/63 Không 53/63 Không áp dụng lii (91)Văn bản hiện nay công ty ñang áp dụng thể hiện việc phân cấp quản lý tài chính tại ñơn vị là: 10/63 Quy chế quản lý tài chính 46/63 ðiều lệ hoạt ñộng 15/63 Quy chế thu chi nội bộ 2/63 Văn bản khác (92)Các chức năng kế toán ghi sổ và thủ quỹ, thủ kho, người thực hiện nghiệp vụ với người phê chuẩn nghiệp vụ,… tại ñơn vị có ñược tách bạch rõ ràng không? Có 60/63 Không 3/63 Không áp dụng C.1. Kiểm soát tài sản của khách hàng trong gia công (93)Khi kiểm nhận, các trường hợp nguyên phụ liệu ñầu vào không ñạt yêu cầu có ñược báo cáo kịp thời cho nhà quản lý doanh nghiệp ñể xử lý không? Có 35/63 Không 28/63 Không áp dụng (94)Các tài sản của khách hàng có ñược doanh nghiệp giữ gìn và kiểm soát cẩn thận không? Có 45/63 Không 18/63 Không áp dụng (95)Bất kỳ tài sản nào của khách hàng ñược phát hiện không phù hợp ñể sản xuất sản phẩm có ñược thông báo kịp thời cho khách hàng và lưu giữ bằng văn bản không? Có 35/63 Không 28/63 Không áp dụng (96)Doanh nghiệp có thực hiện việc giữ gìn và bảo quản sản phẩm trong suốt quá trình nhận hàng, sản xuất và giao hàng ñến nơi mà khách hàng yêu cầu không? Có 52/63 Không 12/63 Không áp dụng C.2. Kiểm soát mua hàng (97)Nguyên vật liệu mua vào có ñáp ứng ñược yêu cầu về chất lượng sản phẩm mà khách hàng ñã ñặt ra hay không? Có 55/63 Không 8/63 Không áp dụng (98)Doanh nghiệp có thiết lập các tiêu chuẩn ñánh giá và lựa chọn nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của khách hàng hay không? Có 16/63 Không 47/63 Không áp dụng (99)Doanh nghiệp có thiết lập các chính sách và thủ tục bằng văn bản về quy trình mua hàng hay không? Có 25/63 Không 38/63 Không áp dụng (100)Các nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp có ñược phê chuẩn trước khi thực hiện hay không? Có 60/63 Không 3/63 Không áp dụng (101)Hàng mua vào có ñược kiểm nhận theo các yêu cầu mà khách hàng chỉ ñịnh không? Có 47/63 Không 16/63 Không áp dụng liii (102)Doanh nghiệp có bộ phận kiểm nhận hàng mua vào ñộc lập với bộ phận cung ứng, bộ phận kế toán và bộ phận kho không? Có 18/63 Không 45/63 Không áp dụng C.3. Kiểm soát chi phí sản xuất (103)Trong doanh nghiệp có xây dựng ñịnh mức sử dụng nguyên phụ liệu cho sản xuất sản phẩm không? Có 42/63 Không 21/63 Không áp dụng (104)Trong doanh nghiệp có xây dựng ñơn giá gia công sản phẩm cho công nhân không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (105)Giá thành ñịnh mức có ñược xác ñịnh ñầy ñủ các khoản mục chi phí không? Có 8/63 Không 55/63 Không áp dụng (106)Việc phân bổ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm ñược phân bổ theo các tiêu thức nào? Chi phí nhân công trực tiếp, doanh thu ñơn hàng,… (107)Công ty có quy ñịnh rõ bằng văn bản việc cân ñối và ñối chiếu số liệu về chi phí sản xuất giữa bộ phận kế toán với bộ phận khác có liên quan không? Có 35/63 Không 28/63 Không áp dụng (108)ðánh giá khách quan, theo ông/bà, việc cân ñối và ñối chiếu sô liệu này có ñược thực hiện nghiêm túc và hiệu quả không? Có 28/63 Không 35/63 Không áp dụng (109)Công ty có thực hiện việc ñánh giá hiệu quả sản xuất theo ñơn hàng trên cơ sở kiểm soát tốt chi phí sản xuất không? Có 32/63 Không 31/63 Không áp dụng C.4. Kiểm soát thiệt hại do sản phẩm không phù hợp (110)Trong doanh nghiệp có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm ñộc lập không? Có 63/63 Không 0/63 Không áp dụng (111)Biên chế của bộ phận này bao gồm bao nhiêu người? Số liệu chưa chính xác (112)Có bao giờ bộ phận này chịu áp lực quá tải trong công việc không? Có 50/63 Không 13/63 Không áp dụng (113)Khi phát hiện sản phẩm sai, hỏng, công ty có các biện pháp khắc phục kịp thời không? Có 50/63 Không 13/63 Không áp dụng (114)Nguyên nhân gây ra sản phẩm sai, hỏng có ñược phát hiện ñúng và kịp thời không? Có 50/63 Không 13/63 Không áp dụng (115)Công ty có những biện pháp thích hợp ñể nhận biết và phòng ngừa rủi ro gây ra sản phẩm sai, hỏng không? Có 40/63 Không 23/63 Không áp dụng liv (116)Tại công ty ñã bao giờ xảy ra tình trạng sản phẩm sai, hỏng không ñạt yêu cầu về chất lượng gây thiệt hại lớn cho công ty hay không? Có 34/63 Không 29/63 Không áp dụng C.5. Kiểm soát thanh toán với khách hàng (117)Công ty có quy ñịnh rõ ràng bằng văn bản về chính sách và thủ tục lựa chọn khách hàng không? Có 18/63 Không 45/63 Không áp dụng (118)Công ty có cán bộ kế toán chuyên trách thực hiện việc theo dõi chi tiết tình hình thanh toán ñến từng khách hàng không? Có 46/63 Không 17/63 Không áp dụng (119)Công ty có thực hiện việc ñối chiếu công nợ kịp thời và ñúng ñắn ñến từng khách hàng không? Có 42/63 Không 21/63 Không áp dụng (120)Tại công ty hiện nay có quy ñịnh lập báo cáo bằng văn bản về tình hình thanh toán chi tiết ñến từng khách hàng và gửi cho nhà quản lý ñược biết không? Có 39/63 Không 0/63 Không áp dụng 24/63 Ghi chú: 24/63 doanh nghiệp có quy ñịnh báo cáo về tình hình thanh toán của khách hàng nhưng không thể hiện chính thức bằng văn bản. (121)Nếu có, xin ông/bà vui lòng cho biết khoảng thời gian quy ñịnh lập và nộp báo cáo này cho nhà quản lý là theo: 20/63 Theo tuần 58/63 Theo quý 47/63 Theo tháng 5/63 Thời gian khác: bất cứ khi nào có yêu cầu (122)Xin ông/bà vui lòng cho biết hiện nay doanh thu từ gia công hàng xuất khẩu của Công ty so với tổng doanh thu là: 13/63 công ty có doanh thu xuất khẩu < 90% 50/63 công ty có doanh thu xuất khẩu >= 90% (123)Hiện nay, công ty ñang ký hợp ñồng với bên giao gia công là: 50/63 Trung gian thương mại 21/63 Bên uỷ thác gia công 15/63 Nhà nhập khẩu trực tiếp 0/63 Loại khác…………. (124)Hiện nay, bên ký hợp ñồng gia công với công ty chủ yếu là: 39/63 Trung gian thương mại 14/63 Bên uỷ thác gia công tại Việt Nam 10/63 Nhà nhập khẩu trực tiếp 0/63 Loại khác…………………..… (125)Khi ký hợp ñồng, tư cách pháp nhân của khách hàng (ñặc biệt là các trung gian thương mại) có ñược công ty xem xét và ñánh giá kỹ lưỡng không? Có 28/63 Không 35/63 Không áp dụng (126)Với các hợp ñồng ký với các trung gian thương mại hoặc nhà nhập khẩu trực tiếp ở nước ngoài, phương thức thanh toán ñược thực hiện theo phương thức nào sau ñây: 63/63 Chuyển tiền bằng ñiện (T/T) 0/63 L/C có thể huỷ ngang 30/63 Chuyển tiền bằng thư (M/T) 40/63 L/C không thể huỷ ngang Phương thức thanh toán khác.. ……………………………………. lv (127)Với phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C), công ty và khách hàng có thực hiện việc ñặt cọc theo hợp ñồng không? Có 25/63 Không 15/63 Không áp dụng 23/63 (128)Công ty có thực hiện việc kiểm tra kỹ nội dung và tính chân thực của L/C phù hợp với hợp ñồng ngoại thương (kể cả hợp ñồng gốc và hợp ñồng bổ sung) ñã ký kết giữa công ty và khách hàng không? Có 25/63 Không 15/63 Không áp dụng 23/63 (129)Ngân hàng ñại diện quyền lợi của công ty có thực hiện việc kiểm tra nội dung và tính chân thực của L/C không? Có 40/63 Không 0/63 Không áp dụng 23/63 (130)Công ty có thực hiện kiểm tra tính thống nhất và phù hợp giữa bộ chứng từ thanh toán với thư tín dụng (L/C) cẩn thận không? Có 25/63 Không 15/63 Không áp dụng 23/63 (131)Công ty ñã bao giờ bị ngân hàng trả lại bộ chứng từ thanh toán do không nhất quán và phù hợp với L/C không? Có 5/63 Không 35/63 Không áp dụng 23/63 (132)Công ty ñã bao giờ gặp rủi ro do ñơn hàng ñã xuất khẩu mà không ñược thanh toán không? Có 20/63 Không 43/63 Không áp dụng (133)Nếu có, xin ông/bà vui lòng cho biết lý do khách hàng không thanh toán cho công ty? Do giao hàng chậm, hàng sai quy cách, do khách hàng bị phá sản hoặc không liên lạc ñược với khách hàng,… (134)Thiệt hại từ những ñơn hàng xuất khẩu mà không ñược khách hàng thanh toán ảnh hưởng ñến kết quả hoạt ñộng của công ty như thế nào? Rất nghiêm trọng 8/63 Nghiêm trọng 12/63 Không nghiêm trọng 43/63

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfUnlock-la_buithiminhhai_2118.pdf
Luận văn liên quan