Khái niệm và phân loại doanh nghiệp

Đặc điểm: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được thành lập theo hình thức công ty TNHH, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Nơi đăng ký kinh doanh: Tùy theo từng dự án đầu tư, các cơ quan sau đây sẽ cấp Giấy phép đầu tư: Bộ kế hoạch & đầu tư, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp. Các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định.

ppt13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4205 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái niệm và phân loại doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TeenPhoBien.com KHÁI NiỆM KINH DOANH Dưới góc độ pháp lý thì kinh doanh được hiểu là: "Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi" (Theo khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005). Hoạt động kinh doanh trong một số trường hợp được hiểu như hoạt động thương mại, khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 giải thích: Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. KHÁI NiỆM DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ vào dấu hiệu sở hữu ( Sở hữu vốn) người ta có thể chia doanh nghiệp thành: - Doanh nghiệp nhà nước - Doanh nghiệp tư nhân - Doanh nghiệp tập thể - Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội Căn cứ vào dấu hiệu về phương thức đầu tư vốn có thể chia doanh nghiệp thành: - Doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( bao gồm doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ vào tính chất của chế độ trách nhiệm về mặt tài sản, Doanh nghiệp được chia thành - Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn - Doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Đặc điểm: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và có nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp; Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại Điều 32 của Luật Doanh nghiệp; Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được qiyền phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh. Nơi đăng ký kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp tỉnh. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Đặc điểm: Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 55 và khoản 1 điều 58 của luật doanh nghiệp; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nơi đăng ký kinh doanh: Công ty cổ phần đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp tỉnh. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH Đặc điểm: Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh có thể có các thành viên góp vốn; Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Nơi đăng ký kinh doanh: Công ty hợp danh đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch & đầu tư cấp tỉnh. Riêng công ty luật hợp danh đăng ký hoạt động tại Sở tư pháp. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Đặc điểm: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nơi đăng ký kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch & đầu tư cấp tỉnh. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH Đặc điểm: Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nuớc ngoài tại Việt Nam được thành lập theo hình thức công ty TNHH, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Trong đó ít nhất một bên phải là nhà đầu tư nước ngoài. Nơi đăng ký kinh doanh: Tùy theo từng dự án đầu tư, các cơ quan sau đây sẽ cấp Giấy phép đầu tư: Bộ kế hoạch & đầu tư, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp. Các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI Đặc điểm: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được thành lập theo hình thức công ty TNHH, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Nơi đăng ký kinh doanh: Tùy theo từng dự án đầu tư, các cơ quan sau đây sẽ cấp Giấy phép đầu tư: Bộ kế hoạch & đầu tư, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp. Các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ Đặc điểm: Đây là loại hình kinh doanh do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, kinh doanh tại một địa điểm cố định, không thường xuyên thuê lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sảncủa mình với hoạt động kinh doanh. Nơi đăng ký kinh doanh: Hộ kinh doanh cá thể tiến hành đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc UBND cấp huyện. HẾT CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptkhai_niem_kinh_doanh_khai_niem_doanh_nghiep_phan_loai_cac_loai_hinh_doanh_nghiep_7424.ppt
Luận văn liên quan