Khảo sát quá trình hình thành tính chất của lớp phủ không rửa trên nền thép khi phosphat hóa bằng dung dịch Zn(H2PO4)2 với phụ gia CrO3 và hệ phụ gia CrO3 - AMIN

KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TÍNH CHẤT CỦA LỚP PHỦ KHÔNG RỬA TRÊN NỀN THÉP KHI PHOSPHAT HÓA BẰNG DUNG DỊCH Zn(H2PO4)2 VỚI PHỤ GIA CrO3 VÀ HỆ PHỤ GIA CrO3 - AMIN TRẦN HỚN QUỐC Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng biểu Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Nội dung và phương pháp Chương 3: Kết quả thực nghiệm và biện luận Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2488 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát quá trình hình thành tính chất của lớp phủ không rửa trên nền thép khi phosphat hóa bằng dung dịch Zn(H2PO4)2 với phụ gia CrO3 và hệ phụ gia CrO3 - AMIN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf10.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan