Khát quát về tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Huyện Mộc Châu

Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt nghiệp vụ, tiếp tục triển khai các chương trình và lắp đặt hệ thống mạng, hệ thống truyền tin, chuyển tiền điện tử , có kế hoạch lắp đặt các thiết bị máy móc hiện đại, tốc độ cao để đáp ứng công tác thanh toán, chuyển tiền và các chế độ thông tin báo cáo nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát đến mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm tra đi đôi với chỉnh sửa những sai sót tồn tại, thực hiện kiểm tra, phúc tra theo đề cương kiểm tra chuyên đề của các phòng nghiệp vụ chức năng NHNo&PTNT tỉnh Sơn La. Thực hiện các biện pháp trên sẽ giúp Chi nhánh NHNo Mộc Châu hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2010 và phát triển mạnh hơn trên địa bàn huyện

pdf67 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2053 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khát quát về tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Huyện Mộc Châu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đảm tiền vay CBTD chịu trách nhiệm kiểm tra tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm tiền vay theo nh÷ng néi dung sau: Lo¹i tµi s¶n b¶o ®¶m C¸c yÕu tè cÇn kiÓm tra 1. GiÊy tê cã gi ¸(tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, cæ phiÕu, kú phiÕu, tiÕt kiÖm, v.v..) QuyÒn chñ së h÷u, nguån gèc ph t¸ hµnh, ngµy ph¸t hµnh, thêi h¹n thanh to¸n, l·i suÊt ¸p dông 2. Kim khÝ quý, ®¸ quý, v.v... Nguån gèc, khèi l-îng, tû träng, gi¸ trÞ 3. BÊt ®éng s¶n (nhµ cöa, vËt kiÕn tróc... g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt) a. Néi dung thÈm ®Þnh: nguån gèc, giÊy tê vÒ quyÒn së h÷u, sö dông, trÝch lôc b¶n ®å, h×nh thøc chuyÓn nh-îng, gi¸ trÞ theo khung gi¸ nhµ n-íc, gi¸ trÞ theo thÞ tr-êng, lîi thÕ th-¬ng m¹i, quy ho¹ch x©y dùng, kh¶ n¨ng b¸n, thanh lý,… b. H×nh thøc thÕ chÊp, chuyÓn nh-îng: ®Þnh gi¸, thñ tôc ®¨ng ký c«ng chøng, thñ tôc bµn giao, chuyÓn nh-îng... 4. §éng s¶n (Hµng hãa, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i...) a. Néi dung thÈm ®Þnh: Nguån gèc, giÊy tê vÒ quyÒn së h÷u, quyền sö dông; sè l-îng, chñng lo¹i, tÝnh n¨ng kü thuËt; gi¸ trÞ theo sæ s¸ch kÕ to¸n; gi¸ trÞ theo thÞ tr-êng; rñi ro trªn ®-êng; kh¶ n¨ng b¶o qu¶n, cÊt gi÷; kh¶ n¨ng b¸n, thanh lý; b. H×nh thøc cÇm cè, chuyÓn nh-îng: §Þnh gi¸, thñ tôc ®¨ng ký c«ng chøng, thñ tôc bµn giao, chuyÓn nh-îng. 5. C¸c quyÒn (quyÒn t¸c gi¶, quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, quyÒn ®ßi nî, quyÒn ®-îc nhËn b¶o hiÓm, quyÒn khai th¸c tµi nguyªn, lîi tøc, quyÒn ph t¸ sinh tõ tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp... X¸c ®Þnh ph¹m vi quyÒn, ®èi t-îng ®-îc h-ëng quyÒn, ®èi t-îng thùc hiÖn nghÜa vô, thêi ®iÓm ph¸t sinh quyÒn vµ nghÜa vô, gi¸ trÞ cña quyÒn khi thùc hiÖn. 6. B¶o l·nh cña bªn thø ba Ph¹m vi, ®èi t-îng, néi dung, møc ®é, thêi h¹n b¶o l·nh; n¨ng lùc, uy tÝn cña bªn b¶o l·nh; n¨ng lùc tµi chÝnh cña bªn b¶o l·nh; mèi quan hÖ gi÷a ng-êi b¶o l·nh vµ ng-êi ®-îc b¶o l·nh; ®iÒu kiÖn khi thùc hiÖn nghÜa vô b¶o l·nh; b¶o l·nh b»ng tµi s¶n 7. B¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. Tính pháp lý và thủ tục bàn giao về việc có thể dùng tài sản loại này làm bảo đảm; tính toán và kiểm tra lại giá trị ước định trong tương lai của tài sản này; rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng tới giá trị của tài sản; 8. B¶o ®¶m kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tính pháp lý về việc có thể dùng tài sản loại này làm bảo đảm; tính toán và kiểm tra lại giá trị thị trường tài sản này; rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng tới giá trị của tài sản; thủ tục bàn giao tài sản 9. KÕt hîp c¸c lo¹i b¶o ®¶m. Tính pháp lý về việc có thể dùng tài sản loại này làm bảo đảm; tính toán và kiểm tra lại giá trị thị trường tài sản này; rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng tới giá trị của tài sản; thủ tục bàn giao tài sản 2.4.4. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh tµi s¶n b¶o ®¶m ph¶i tËp trung lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò sau: a. QuyÒn së h÷u tµi s¶n b¶o ®¶m cña kh¸ch hµng vay/ bªn b¶o l·nh: CBTD ph¶i kiÓm tra xem kh¸ch hµng vay/bªn b¶o l·nh cã xuÊt tr×nh ®ñ c¸c lo¹i giÊy tê chøng minh quyÒn së h÷u/quyÒn sö dông tµi s¶n dïng lµm b¶o ®¶m kh«ng. CÇn hÕt søc l-u ý c¸c dÊu hiÖu söa ch÷a, m©u thuÉn, tÝnh ph¸p lý cña c¸c lo¹i giÊy tê uû quyÒn, tÝnh ph¸p lý trong tr-êng hîp ®ång së h÷u tµi s¶n ... Khi kh¶o s¸t thùc tÕ hoÆc thu thËp thªm th«ng tin tõ nh÷ng nguån kh¸c cÇn t×m c¸ch kiÓm chøng l¹i quyÒn së h÷u TSBĐ cña kh¸ch hµng vay/bªn b¶o l·nh. b. Tµi s¶n hiÖn kh«ng cã tranh chÊp: viÖc kh¼ng ®Þnh tµi s¶n b¶o ®¶m hiÖn cã tranh chÊp hay kh«ng lµ kh¸ phøc t¹p v× vËy ngoµi viÖc tù xem xÐt thÈm ®Þnh, c¸n bé tÝn dông cÇn yªu cÇu kh¸ch hµng vay/bªn b¶o l·nh x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n kh¼ng ®Þnh tµi s¶n hiÖn kh«ng cã tranh chÊp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ cam kÕt cña m×nh. c. Tµi s¶n ®-îc phÐp giao dÞch: Ngoµi c¸c tµi s¶n th«ng dông, ®-îc mua b¸n tù do trªn thÞ tr-êng, chi nh¸nh cÇn hÕt søc thËn träng khi xem xÐt c¸c lo¹i tµi s¶n b¶o ®¶m cã tÝnh ®Æc biÖt chuyªn dông, quÝ, hiÕm. NÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt, c¸n bé tÝn dông yªu cÇu kh¸ch hµng vay/bªn b¶o l·nh xuÊt tr×nh bæ sung c¸c lo¹i v¨n b¶n cña ph¸p luËt nªu râ lo¹i tµi s¶n ®ã ®-îc phÐp giao dÞch b×nh th-êng. d. Tµi s¶n dÔ chuyÓn nh-îng: Môc tiªu cho vay cña ng©n hµng lµ thu håi ®ñ nî gèc vµ nî l·i tõ viÖc thùc hiÖn ph-¬ng ¸n dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng ph¶i tµi s¶n b¶o ®¶m. Tuy nhiªn CBTD cÇn thÈm ®Þnh kü tÝnh dÔ chuyÓn nh-îng cña tµi s¶n b¶o ®¶m ®Ó dÔ dµng xö lý (nÕu ph¶i thùc hiÖn). 2.4.5. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ TSB§ nh»m lµm c¬ së x¸c ®Þnh møc cho vay tèi ®a vµ tÝnh to¸n kh¶ n¨ng thu håi nî vay trong tr-êng hîp buéc ph¶i xö lý TSB§. a. Nguyªn t¾c chung  TSB§ tiÒn vay ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång b¶o ®¶m; viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm nµy chØ ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh møc cho vay vµ kh«ng ¸p dông khi xö lý tµi s¶n ®Ó thu håi nî.  ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ TSB§ tiÒn vay cÇn lËp thµnh v¨n b¶n riªng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c tr-êng hîp tµi s¶n ®¶m b¶o lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín, gi¸ c¶ biÕn ®éng, hoÆc quyÒn sö dông ®Êt.  Gi¸ trÞ TSBĐ ®-îc x¸c ®Þnh bao gåm c¶ hoa lîi lîi tøc vµ c¸c quyÒn ph¸t sinh tõ tµi s¶n ®ã. Trong tr-êng hîp TSTC lµ toµn bé bÊt ®éng s¶n cã vËt phô, th× gi¸ trÞ cña vËt phô còng thuéc gi¸ trÞ TSTC; nÕu chØ thÕ chÊp mét phÇn bÊt ®éng s¶n cã vËt phô, th× gi¸ trÞ vËt phô chØ thuéc gi¸ trÞ TSTC khi c¸c bªn cã tháa thuËn.  Trong tr-êng hîp cã tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng dïng vÒ viÖc thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt th× gi¸ trÞ TSB§ bao gåm gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt céng gi¸ trÞ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. b. X¸c ®Þnh gi¸ TSB§ kh«ng ph¶i lµ quyÒn sö dông ®Êt.  §èi víi tµi s¶n lµ ngo¹i tÖ b»ng tiÒn mÆt, sè d- trªn tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Tæ chøc tÝn dông b»ng tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ: Gi¸ trÞ TSB§ b»ng ®óng víi gi¸ trÞ ngo¹i tÖ b»ng tiÒn mÆt hoÆc sè d- tiÒn ViÖt Nam trªn tµi kho¶n.  §èi víi tµi s¶n lµ giÊy tê trÞ gi¸ ®-îc b»ng tiÒn: Chi nh¸nh c¨n cø gi¸ trÞ ghi trªn mÆt chøng tõ cã gi¸, tham kh¶o thªm gi¸ thÞ tr-êng c«ng khai nÕu cã (tin c«ng bè cña NHNN, C«ng ty chøng kho¸n, b¸o chÝ...) vµ c¸c nguån th«ng tin kh¸c ®Ó tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng vay/bªn b¶o l·nh vÒ møc gi¸ trÞ cña TSB§.  §èi víi tµi s¶n lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu hµng tiªu dïng: Chi nh¸nh c¨n cø gi¸ trÞ ghi trªn hãa ®¬n mua hµng, gi¸ trÞ cßn l¹i ghi trªn sæ s¸ch sau khi ®· trõ ®i gi¸ trÞ khÊu hao, gi¸ c«ng bè trªn b¸o chÝ, gi¸ chµo b¸n cña c¸c ®¹i lý b¸n hµng ... ®Ó tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng vay/bªn b¶o l·nh vÒ gi¸ trÞ b¶o ®¶m.  Tr-êng hîp xÐt thÊy phøc t¹p, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña chi nh¸nh kh«ng cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ TSB§ mét c¸ch chÝnh x¸c, chi nh¸nh cã thÓ tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng vay bªn b¶o l·nh vÒ viÖc thuª mét tæ chøc chuyªn m«n x¸c ®Þnh. Trong tr-êng hîp nµy, kh¸ch hµng vay/bªn b¶o l·nh ph¶i chÞu mäi chi phÝ do viÖc thuª tæ chøc chuyªn m«n ®ã. c. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt:  T¹i tõng thêi ®iÓm, Tæng gi¸m ®èc sÏ ban hµnh Quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt.  Chi nh¸nh tham kh¶o khung gi¸ ®Êt do UBND tØnh, thµnh phè ban hµnh vµ gi¸ ®Êt thùc tÕ chuyÓn nh-îng t¹i ®Þa ph-¬ng t¹i thêi ®iÓm thÕ chÊp ®Ó tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng vay/bªn b¶o l·nh vÒ gi¸ trÞ cña TSB§, bao gåm c¸c lo¹i sau:  §Êt do Nhµ n-íc giao cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ®Êt ë;  §Êt mµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËn chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p;  §Êt do Nhµ n-íc giao cã thu tiÒn ®èi víi tæ chøc kinh tÕ;  §Êt mµ tæ chøc kinh tÕ nhËn chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p.  Gi¸ ®Êt chuyÓn nh-îng thùc tÕ t¹i ®Þa ph-¬ng ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn gi¸ chuyÓn nh-îng ®¨ng b¸o; gi¸ chuyÓn nh-îng tham kh¶o t¹i phßng ®Þa chÝnh cña ph-êng, x·; Gi¸ chuyÓn nh-îng tham kh¶o cña Trung t©m kinh doanh ®Þa èc vµ c¸c nguån th«ng tin kh¸c. Tr-êng hîp kh«ng thu thËp ®-îc c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng b»ng v¨n b¶n, chi nh¸nh cã thÓ lËp B¶n ghi chÐp kh¶o s¸t gi¸ thÞ tr-êng, cã ch÷ ký cña Ýt nhÊt hai (02) c¸n bé. C¸c th«ng tin tham kh¶o thu thËp ®-îc cÇn sao chôp hoÆc ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ l-u gi÷ trong hå s¬ thÕ chÊp, b¶o l·nh.  §èi víi ®Êt do Nhµ n-íc cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ thuª mµ ®· tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho c¶ thêi gian thuª hoÆc ®· tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho nhiÒu n¨m, th× gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®-îc thÕ chÊp, b¶o l·nh gåm tiÒn ®Òn bï thiÖt hai, gi¶i phãng mÆt b»ng khi ®-îc Nhµ n-íc cho thuª ®Êt (nÕu cã), tiÒn thuª ®Êt ®· tr¶ cho Nhµ n-íc sau khi trõ ®i tiÒn thuª ®Êt cho thêi gian ®· sö dông.  Tr-êng hîp thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt mµ ng-êi thuª ®Êt ®-îc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, th× gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®-îc tÝnh theo gi ¸trÞ thuª ®Êt tr-íc khi ®-îc miÔn, gi¶m. 2.5. Quy trình ra quyết định tín dụng: Sau khi hướng dẫn KH hoàn tất bộ hồ sơ vay vốn và các thủ tục kèm theo theo quy định thì cán bộ tín dụng sẽ trình bộ hồ sơ lên trưởng phòng tín dụng phê duyệt (trường hợp trưởng phòng vắng mặt thì thông qua phó phòng tín dụng). Trưởng phòng (Phó phòng) tín dụng kiểm tra bộ hồ sơ. Sau khi kiểm tra, Trưởng phòng (Phó phòng) tín dụng phải có kết luận “cho vay” hoặc “không cho vay” trên phần phê duyệt của Trưởng phòng (Phó phòng) tín dụng rồi trình lên Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc nếu được uỷ quyền của Giám đốc) NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu. Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc nếu được uỷ quyền của Giám đốc) sẽ kiểm tra, kiểm soát lại bộ hồ sơ và phê duyệt, ký kết trên bộ hồ sơ. Sau đó cán bộ tín dụng sẽ thông báo cho KH biết bộ hồ sơ có được chấp nhận hay không: + Nếu “không cho vay” thì cán bộ tín dụng phải nói rõ lý do không cho vay. + Nếu “cho vay” thì cán bộ tín dụng phải tiến hành các thủ tục giải ngân cho KH. * Quy tr×nh ®¨ng ký, phª duyÖt ®¬n xin vay trªn IPCAS: - §¨ng ký th«ng tin KH: Vµo menu CIF -> Customer File Maintenance -> Customer Summury -> ®¨ng nhËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt… -> OK. - §¨ng ký giÊy ®Ò nghÞ vay vèn: Vµo LN (TÝn dông) -> chän §¬n xin vay / Phª duyÖt ®¬n xin vay -> chän §¬n xin vay -> t×m Customer Number (m· sè KH); Application Number (sè ®¬n xin vay); Application Amount (sè tiÒn xin vay); Operator (GDV ®¨ng ký hå s¬); … -> chän Processing / Prosessed / All (®¬n xin vay ®ang chê phª duyÖt / ®¬n xin vay ®· phª duyÖt / hiÖn tÊt c¶ ®¬n xin vay) -> Chi tiÕt… -> OK. 1- §¨ng ký ®¬n xin vay: Vµo LN (TÝn dông) -> chän §¬n xin vay / Phª duyÖt ®¬n xin vay -> chän §¨ng ký ®¬n xin vay -> gâ m· sè KH -> t×m kiÕm -> OK. Chän lo¹i vay: Facility (vay tæng hîp) / Account (vay cô thÓ) -> chän ph-¬ng thøc vay -> chän lo¹i h¹n møc -> sè tiÒn vay -> tæng sè vèn ®Ò nghÞ… -> nhÊn ChÊp nhËn. 2- Phª duyÖt ®¬n xin vay: Vµo LN (TÝn dông) -> chän §¬n xin vay / Phª duyÖt ®¬n xin vay -> chän Phª duyÖt ®¬n xin vay -> gâ m· KH -> chän Míi (®Ó phª duyÖt 1 ®¬n xin vay míi) -> chän ®¬n cÇn phª duyÖt -> nhÊn ChÊp nhËn. 2.6. Quy trình giải ngân: Phòng kế toán sẽ trực tiếp giải ngân cho KH khi cán bộ tín dụng giao bộ hồ sơ đã có đầy đủ xác nhận của Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cơ quan có thẩm quyền. - C¸n bé kÕ to¸n nhËp th«ng tin cña KH trªn m¸y tÝnh vµ vµo phÇn “ phª duyÖt ®¬n xin vay ” vµ “ phª duyÖt tµi s¶n b¶o ®¶m ” (nÕu KH vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n).Sau khi nhËp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ KH c¸n bé kÕ to¸n míi tiÕn hµnh gi¶i ng©n. + Tr-êng hîp KH nhËn tiÒn vay b»ng tiÒn mÆt th× viÕt giÊy lÜnh tiÒn mÆt. + Tr-êng hîp KH nhËn tiÒn vay b»ng chuyÓn kho¶n, ®Ó chuyÓn tiÒn vµo TK tiÒn göi c¸ nh©n hoÆc chuyÓn tiÒn ®i th× lËp 03 liªn UNC ®Ó thùc hiÖn chuyÓn tiÒn vµo TK liªn quan. 2.7. Giám sát khách hàng sử dụng vốn Theo dõi kiểm tra khoản vay: Cán bộ tín dụng theo dõi các khoản nợ đến hạn, lập thông báo nợ đến hạn gửi cho KH trước 05 ngày so với ngày đến hạn. Điều kiện gia hạn nợ: Do nguyên nhân khách quan; Nguyên nhân chậm trả có xác nhận của người mua hàng, người thanh toán; KH lập Giấy đề nghị Ngân hàng gia hạn nợ và nêu rõ lý do không trả nợ. Chuyển nợ quá hạn: Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc, phí, lãi: Nếu KH không trả nợ đúng hạn và không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thì cán bộ tín dụng chuyển toàn bộ số dư nợ trên hợp đồng tín dụng đó sang nợ quá hạn và thực hiện chuyển nhóm nợ theo quy định phân loại nợ của NHNo&PTNT VN. Khi sử dụng vốn vay sai mục đích, bị chấm dứt cho vay theo quy định của NHNo&PTNT VN, cán bộ tín dụng phải thực hiện việc thu nợ trước hạn đã cam kết hoặc đề nghị Giám đốc phê duyệt chuyển ngay sang nợ quá hạn toàn bộ số dư nợ của hợp đồng tín dụng đó. 2.8. Thu nợ gốc và lãi Trường hợp KH trả nợ bằng chuyển khoản: Cán bộ tín dụng thu nợ từ TK tiền gửi của KH. Trường hợp KH trả nợ bằng tiền mặt: + Nếu nằm trong hạn mức thu: Cán bộ tín dụng trực tiếp thu tiền mặt; + Nếu vượt quá hạn mức thu: Cán bộ tín dụng xác định chính xác số tiền trả nợ, lập phiếu thu, KH nộp tiền tại quỹ chính và thực hiện hạch toán thu nợ trong ngày. Việc thu nợ theo trật tự ưu tiên: Nợ gốc, phí, lãi vay quá hạn - đến hạn – trước hạn. Trường hợp thu nợ gốc quá hạn trước nhưng chưa được thu nợ lãi quá hạn thì cán bộ tín dụng chỉ thực hiện khi có phê duyệt của Giám đốc. 2.9. Xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m a. C¸c nguyªn t¾c chung Mäi kh¸ch hµng vay vèn t¹i NHNo cã nghÜa vô tr¶ nî khi ®Õn h¹n hoÆc tr¶ nî tr-íc h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Bªn b¶o l·nh cho kh¸ch hµng vay vèn t¹i NHNo cã nghÜa vô tr¶ nî thay cho kh¸ch hµng vay, nÕu kh¸ch hµng vay kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô tr¶ nî. Trong tr-êng hîp kh¸ch hµng vay/bªn b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô tr¶ nî, th× tµi s¶n dïng ®Ó b¶o ®¶m nghÜa vô tr¶ nî t¹i NHNo (tµi s¶n b¶o ®¶m) ®-îc xö lý ®Ó thu håi nî. Tµi s¶n b¶o ®¶m ®-îc xö lý theo ph-¬ng thøc ®· tháa thuËn trong hîp ®ång tÝn dông hoÆc hîp ®ång cÇm cè, hîp ®ång thÕ chÊp, hîp ®ång b¶o l·nh (sau ®©y gäi chung lµ hîp ®ång b¶o ®¶m) gi÷a NHNo vµ kh¸ch hµng vay, bªn b¶o l·nh (sau ®©y gäi chung lµ bªn b¶o ®¶m). Trong tr-êng hîp c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay vµ kh¸ch hµng kh«ng xö lý ®-îc tµi s¶n b¶o ®¶m theo ph-¬ng thøc ®· tháa thuËn, th× ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay cã quyÒn chñ ®éng lùa chän ¸p dông mét hoÆc mét sè trong c¸c ph-¬ng thøc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m sau ®©y ®Ó thu håi nî: + B¸n tµi s¶n b¶o ®¶m: B¸n tµi s¶n b¶o ®¶m trùc tiÕp cho ng-êi mua. + NhËn chÝnh tµi s¶n b¶o ®¶m ®Ó thay thÕ cho viÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®-îc b¶o ®¶m. +Uû quyÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n cho trung t©m b¸n ®Êu gi¸ hoÆc doanh nghiÖp b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n theo quy ®inh cña Ph¸p luËt vÒ b¸n ®Êu gi ¸tµi s¶n. +Uû quyÒn hoÆc chuyÓn giao cho tæ chøc cã chøc n¨ng mua b¸n tµi s¶n ®Ó b¸n. NhËn c¸c kho¶n tiÒn, tµi s¶n mµ bªn thø ba ph¶i tr¶ hoÆc ph¶i giao cho bªn b¶o ®¶m: NhËn c¸c kho¶n tiÒn, tµi s¶n mµ bªn thø ba ph¶i tr¶ hoÆc ph¶i giao cho bªn b¶o ®¶m lµ viÖc NHNo trùc tiÕp nhËn kho¶n tiÒn hoÆc tµi s¶n mµ bªn thø ba ph¶i tr¶ hoÆc ph¶i giao cho bªn b¶o ®¶m theo c¸c thñ tôc quy ®Þnh t¹i Th«ng t- 03/2001/ TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TC§C vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. C¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay cã quyÒn chuyÓn giao quyÒn thu håi nî hoÆc ñy quyÒn cho bªn thø ba xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m. Bªn thø ba ph¶i lµ tæ chøc cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ ®-îc thùc hiÖn quyÒn thu håi nî hoÆc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (bªn thø 3 cã thÓ lµ c«ng ty AMC). Trong tr-êng hîp ®-îc c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay chuyÓn giao quyÒn thu håi nî, bªn thø ba cã quyÒn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu håi nî hoÆc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m nh- c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay. Tr-êng hîp ®-îc c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay ñy quyÒn xö lý tµi s¶n, th× bªn thø ba ®-îc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m trong ph¹m vi ®-îc ñy quyÒn. ViÖc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c c«ng khai, thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, nhanh chãng, b¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých cña C¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay vµ kh¸ch hµng vµ tiÕt kiÖm chi phÝ. Trong tr-êng hîp chñ së h÷u tµi s¶n b¶o ®¶m bÞ khëi tè vÒ mét hµnh vi ph¹m téi kh«ng liªn quan ®Õn viÖc vay vèn cña C¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay hoÆc kh«ng liªn quan ®Õn nguån gèc h×nh thµnh tµi s¶n b¶o ®¶m, th× tµi s¶n b¶o ®¶m cña ng-êi ®ã kh«ng bÞ kª biªn vµ ®-îc xö lý theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t- 03/2001/TTLT/NHNN- BTP-BCA-BTC-TC§C, trõ tr-êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. b. §Þnh gi¸ tµi s¶n b¶o ®¶m khi xö lý - C¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay vµ bªn b¶o ®¶m tho¶ thuËn vÒ gi¸ xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m t¹i thêi ®iÓm xö lý vµ lËp biªn b¶n tho¶ thuËn viÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n. - Tr-êng hîp c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay vµ kh¸ch hµng kh«ng tho¶ thuËn ®-îc vÒ gi¸ xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m th× viÖc ®Þnh gi¸ ®-îc tiÕn hµnh nh- sau: Tr-íc khi quyÕt ®Þnh gi¸ xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m , ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay thuª tæ chøc t- vÊn, tæ chøc chuyªn m«n x¸c ®Þnh gi¸ hoÆc tham kh¶o gi¸ ®· ®-îc tæ chøc t- vÊn, tæ chøc chuyªn m«n x¸c ®Þnh, gi¸ thùc tÕ t¹i ®Þa ph-¬ng vµo thêi ®iÓm xö lý, gi ¸quy ®Þnh cña Nhµ n-íc (nÕu cã) vµ c¸c yÕu tè kh¸c vÒ gi .¸ - Trong tr-êng hîp tµi s¶n b¶o ®¶m mµ cã sù chªnh lÖch lín vÒ gi¸ gi÷a nh÷ng ng-êi cïng ®¨ng ký mua tµi s¶n hoÆc khi cã nhiÒu ng-êi cïng ®¨ng ký mua tµi s¶n th× quyÕt ®Þnh gi¸ xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m trªn c¬ së gi¸ tr¶ cao nhÊt hoÆc ®-a ra b¸n ®Êu gi¸ ®Ó thu håi nî. - Tr-êng hîp uû quyÒn cho tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m ®-îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. - Tr-êng hîp uû quyÒn hoÆc chuyÓn giao cho bªn thø ba xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m th× cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m hoÆc tho¶ thuËn ®Ó bªn thø ba x¸c ®Þnh gi ¸xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m. c. Thanh to¸n thu nî tõ viÖc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m: ViÖc thanh to¸n thu nî ®-îc tiÕn hµnh theo thø tù sau: - C¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m: Chi phÝ b¶o qu¶n, qu¶n lý, ®Þnh gi ,¸ qu¶ng c¸o b¸n tµi s¶n, niªm yÕt, th«ng b¸o c«ng khai viÖc b¸n tµi s¶n, vËn chuyÓn tµi s¶n, b¸n tµi s¶n, tiÒn hoa hång, chi phÝ, lÖ phÝ b¸n ®Êu gi¸, chi phÝ lµm c¸c thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt, hîp lý kh¸c liªn quan ®Õn xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¶i cã hãa ®¬n, chøng tõ phï hîp víi chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. - ThuÕ vµ c¸c kho¶ng phÝ nép ng©n s¸ch nhµ n-íc (nÕu cã). - Nî gèc, l·i vay, l·i qu ¸h¹n tÝnh ®Õn ngµy bªn b¶o ®¶m hoÆc bªn gi÷ tµi s¶n giao tµi s¶n cho ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay ®Ó xö lý. C¸c tr-êng hîp ®Æc biÖt: - Tr-êng hîp ®· cho vay øng tr-íc c¸c chi phÝ xö lý tµi s¶n. Tr-êng hîp ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay øng tr-íc ®Ó thanh to¸n c¸c chi phÝ xö lý tµi s¶n hoÆc c¸c kho¶n thuÕ, phÝ nép ng©n s¸ch nhµ n-íc, th× ®-îc thu håi l¹i sè tiÒn øng tr-íc nµy tr-íc khi thanh to¸n nî gèc, l·i vay, l·i qu¸ h¹n, trõ tr-êng hîp bªn b¶o ®¶m ®· thanh to¸n l¹i sè tiÒn øng tr-íc cho ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay. - Xö lý sè tiÒn chªnh lÖch do b¸n tµi s¶n b¶o ®¶m. Trong tr-êng hîp sè tiÒn thu ®-îc khi b¸n tµi s¶n vµ c¸c kho¶n thu tõ viÖc khai th¸c sö dông tµi s¶n b¶o ®¶m trong thêi gian ch-a xö lý (sau khi trõ ®i c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc khai th¸c, sö dông tµi s¶n) lín h¬n sè nî ph¶i tr¶ th× xö lý nh- sau:  NÕu ®· hÕt nî NHNo phÇn chªnh lÖch thõa ®-îc hoµn tr¶ l¹i cho bªn b¶o ®¶m.  Tr-êng hîp kh¸ch nî vÉn cßn nh÷ng kho¶n nî kh¸c ®èi víi NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC mµ nh÷ng kho¶n nî nµy ®· qu¸ h¹n vµ kh¸ch nî ch-a cã nguån ®Ó tr¶ nî th× sè tiÒn cßn l¹i nªu trªn ®-îc sö dông ®Ó trùc tiÕp tr¶ nî cho NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC, nÕu kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c gi÷a NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC víi kh¸ch nî.  Tr-êng hîp kh¸ch nî kh«ng cßn nî ®èi víi NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC th× sè tiÒn cßn l¹i nªu trªn ®-îc tr¶ l¹i cho kh¸ch nî hoÆc c¸ nh©n ®-îc quyÒn thõa kÕ tµi s¶n cña kh¸ch nî nÕu kh¸ch nî ®· ®-îc ph¸p luËt x¸c ®Þnh lµ ®· chÕt, mÊt tÝch (®èi víi c¸ nh©n) hoÆc cho tæ chøc nÕu kh¸ch nî ®· gi¶i thÓ, ph¸ s¶n (®èi víi tæ chøc) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Tr-êng hîp kh¸ch nî ®· ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh lµ ®· chÕt, mÊt tÝch (®èi víi c¸ nh©n ) hoÆc ®· gi¶i thÓ, ph¸ s¶n (®èi víi tæ chøc) nh-ng kh«ng cã ng-êi, tæ chøc ®-îc thõa kÕ hoÆc ®-îc qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× sè tiÒn cßn l¹i sÏ ®-îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp bÊt th-êng cña NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC.  Tr-êng hîp tµi s¶n b¶o ®¶m ®-îc giao cho NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC theo b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc thi hµnh th× NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC t¹m gi÷ kho¶n tiÒn chªnh lÖch ®ã vµ th«ng b¸o ngay cho c¬ quan thi hµnh ¸n.  Trong tr-êng hîp sè tiÒn thu ®-îc khi b¸n tµi s¶n vµ c¸c kho¶n thu tõ viÖc khai th¸c, sö dông tµi s¶n b¶o ®¶m trong thêi gian ch-a xö lý (sau khi trõ ®i c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc khai th¸c, sö dông tµi s¶n) nhá h¬n sè nî ph¶i tr¶, xö lý nh- sau:  Bªn b¶o ®¶m cã nghÜa vô tiÕp tôc tr¶ nî nÕu kho¶n tiÒn thu ®-îc kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m.  §èi víi nî ®äng nÕu sè tiÒn b¸n tµi s¶n b¶o ®¶m sau khi ®· trõ ®i c¸c chi phÝ thùc tÕ, hîp lý nãi trªn mµ kh«ng ®ñ ®Ó thu nî th× phÇn chªnh lÖch ®-îc xö lý b»ng nguån dù phßng rñi ro cña NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC vµ tiÕp tôc theo dâi, thu håi nî. - Tr-êng hîp nhËn tµi s¶n: Tr-êng hîp NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC nhËn chÝnh tµi s¶n b¶o ®¶m ®Ó thay thÕ cho viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî, nÕu sè tiÒn thu ®-îc khi xö lý tµi s¶n lín h¬n d- nî cña kh¸ch hµng t¹i thêi ®iÓm ký v¨n b¶n nhËn tµi s¶n b¶o ®¶m, th× phÇn chªnh lÖch thõa thuéc quyÒn së h÷u cña NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC. Ng-îc l¹i, nÕu tiÒn thu ®-îc tõ viÖc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m kh«ng ®ñ thu håi nî, th× phÇn chªnh lÖch thiÕu ®-îc xö lý b»ng nguån dù phßng cña NHNo, C«ng ty thuª mua tµi chÝnh, C«ng ty AMC. Tr-êng hîp bªn mua tµi s¶n kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n ngay. §èi víi nh÷ng tµi s¶n b¶o ®¶m bªn mua kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay ®Ó thu nî, ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay ®-îc ¸p dông ph-¬ng thøc thu nî tõng phÇn theo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng-êi mua. §¬n vÞ cho vay x¸c ®Þnh sè nî gèc, l·i, l·i qu¸ h¹n vµ c¸c chi phÝ ph¶i thu tÝnh ®Õn ngµy xö lý b¸n tµi s¶n b¶o ®¶m. - Tr-êng hîp mét tµi s¶n b¶o ®¶m cho nhiÒu nghÜa vô  Trong tr-êng hîp mét tµi s¶n ®-îc sö dông ®Ó b¶o ®¶m cho nhiÒu nghÜa vô t¹i ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay hoÆc ®¬n vÞ kh¸c thuéc NHNo, nÕu ph¶i xö lý tµi s¶n ®Ó thùc hiÖn mét nghÜa vô tr¶ nî ®Õn h¹n th× c¸c nghÜa vô tr¶ nî kh¸c tuy ch-a ®Õn h¹n còng ®-îc coi lµ ®Õn h¹n vµ ®-îc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m ®Ó thu nî.  §èi víi mét tµi s¶n b¶o ®¶m cho nhiÒu nghÜa vô trong tr-êng hîp cho vay hîp vèn, nÕu ph¶i xö lý tµi s¶n ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî ®Õn h¹n, th× ®-îc thanh to¸n cho c¸c thµnh viªn tham gia theo tû lÖ hîp vèn. - T¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m vµ/hoÆc tµi s¶n ®-îc mua b¶o hiÓm  Tr-êng hîp bªn b¶o ®¶m lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m (nh- söa ch÷a hoÆc n©ng cÊp tµi s¶n) trong qu¸ tr×nh trùc tiÕp qu¶n lý, sö dông tµi s¶n b¶o ®¶m, th× phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña tµi s¶n b¶o ®¶m ®-îc coi lµ mét phÇn trong gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô ban ®Çu. Khi xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m, ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay ®-îc thanh to¸n nî tõ c¶ phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña tµi s¶n b¶o ®¶m.  Trong tr-êng hîp tµi s¶n b¶o ®¶m ®· ®-îc mua b¶o hiÓm, th× tiÒn b¶o hiÓm do c¬ quan b¶o hiÓm tr¶ ®-îc tr¶ trùc tiÕp cho ®¬n vÞ trùc tiÕp cho vay ®Ó thu nî. Sè tiÒn nµy sÏ ®-îc dïng ®Ó thanh to¸n kho¶n nî cña bªn b¶o ®¶m. VÍ DỤ: Quy trình cho vay của NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu đối với ông Dương Văn Thăng (Tiểu khu 10 – Thị trấn Mộc Châu). Cán bộ tín dụng được phân công quản lý Tiểu khu 10 – Thị trấn Mộc Châu sẽ trực tiếp làm việc với KH: 1. Bộ hồ sơ vay vốn: 1.1. Hồ sơ pháp lý: - Giấy phép kinh doanh hàng nông sản số J 26.05.000356 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La cấp ngày 10/ 07/ 2009. - CMTND số: 050.218.012. Cấp ngày: 29.05.2006. Nơi cấp: CA Sơn La. Họ và tên: Dương Văn Thăng; - 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: S251889; S251079; AD667954. 1.2. Hồ sơ vay vốn do ông Dương Văn Thăng lập: - Giấy đề nghị vay vốn, trên giấy có đầy đủ chữ ký của ông Dương Văn Thăng và xác nhận, đóng dấu của Tiểu khu trưởng, UBND Thị trấn. - Phương án kinh doanh ngô giống, phân bón: + Mục đích vay vốn: Kinh doanh ngô giống, phân bón. + Điều kiện thực hiện phương án: Gia đình có 3 lao động có sức khoẻ, kinh nghiệm trong kinh doanh ngô, thị trường cung cấp và tiêu thụ thuận lợi. + Tổng nhu cầu vốn đầu tư: Mua ngô giống: 10.000kg x 50.000đ/kg = 500.000.000đ Mua phân bón: 90.000kg x 5.000đ/kg = 450.000.000đ Bao bì, vận chuyển, thuê kho = 25.000.000đ Cộng = 975.000.000đ Dự kiến vòng quay vốn lưu động là 1,5 vòng/ năm. Nhu cầu vốn lưu động: 975.000.000đ : 1,5 vòng/ năm = 650.000.000đ Vốn tự có tham gia vào phương án = 150.000.000đ Hạn mức tín dụng: 650.000.000đ - 150.000.000đ = 500.000.000đ Thời gian thực hiện phương án: 12 tháng Dự kiến thu nhập: - Thu từ ngô giống: 10.000kg x 60.000đ/kg = 600.000.000đ - Thu từ phân bón: 90.000kg x 5.500đ/kg = 495.000.000đ Tổng thu = 1.095.000.000đ Hiệu quả đầu tư: - Chênh lệch thu - chi = 1.095.000.000đ - 975.000.000đ = 120.000.000đ - Chi phí phát sinh: 60.000.000đ + Trả lãi tiền vay ngân hàng 500.000.000đ x 12% năm = 60.000.000đ --> Lợi nhuận = 120.000.000đ - 60.000.000đ = 60.000.000đ Kế hoạch vay vốn và trả nợ: Thời hạn xin vay: 12 tháng Mức xin vay: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn) Phương thức trả nợ gốc, lãi: Theo từng lần nhận nợ - Hợp đồng thế chấp - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo thông tư số 05/ 2005/TTLT- BTP- BTNMT của Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành ngày 16/ 06/ 2005. 1.3. Hồ sơ do cán bộ tín dụng lập: - Báo cáo thẩm định; - Phiếu xếp loại KH; - Phụ lục hợp đồng tín dụng; - Bảng khai báo ký hiệu thống kê; - Phiếu giao nhận hồ sơ (Cho vay có bảo đảm tài sản). 2. Thẩm định tín dụng: 2.1/ Thẩm định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự: Ông Dương Văn Thăng có hộ khẩu thường trú tại Tiểu khu 10 – Thị trấn Mộc Châu. Gia đình làm ăn lương thiện, quan hệ kinh tế sòng phẳng, quan hệ xã hội, gia đình tốt. Ông có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 2.2/ Thẩm định mục đích vay vốn: Kinh doanh ngô giống, phân bón là đúng và hợp pháp. 2.3/ Thẩm định khả năng tài chính: Tài sản lưu động: 150.000.000đ Trong đó : + Tiền mặt: 150.000.000đ + Nợ phải trả: Không + Nợ phải thu: Không Tài sản cố định: 800.000.000đ + Giá trị tài sản trên đất: 400.000.000đ + Giá trị đất: 400.000.000đ Nhận xét: Hộ vay có khả năng tài chính để thực hiện phương án kinh doanh và trả nợ ngân hàng đúng hạn. 2.4/ Thẩm định tình hình thực hiện phương án vay vốn: Tên phương án: Kinh doanh ngô giống, ngô hạt. Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 975.000.000đ. Vòng quay vốn lưu động: 1,5 vòng / năm Trong đó: + Vốn tự có: 150.000.000đ + Vốn xin vay NHNo: 500.000.000đ Phần thu nhập: 1.095.000.000đ. + Thu từ bán ngô giống: 600.000.000đ + Thu từ bán ngô hạt: 495.000.000đ Phần chi phí: 1.035.000.000đ. + Vốn đầu tư ban đầu: 975.000.000đ + Trả lãi tiền vay NH: 60.000.000đ Lợi nhuận: 1.095.000.000đ - 1.035.000.000đ = 60.000.000đ Nhận xét: Phương án có tính khả thi, nguồn thu nhập ổn định đảm bảo trả nợ ngân hàng trong thời gian cam kết. 2.5/ Thẩm định tài sản đảm bảo: Tổng giá trị tài sản: 800.000.000đ: + Một nhà xây 2 tầng, bếp, công trình phụ khép kín diện tích 60m2 giá trị khoảng 250.000.000đ; 2 nhà gỗ 6 gian lợp ngói xi măng diện tích 100m2 giá trị khoảng 50.000.000đ; 2 nhà kho đựng ngô xây cấp 4 lợp tôn đỏ diện tích 400m2 giá trị khoảng 100.000.000đ; + Giá trị QSDĐ ở 914m2 giá trị khoảng 350.000.000đ, giá trị đất vườn 20.374m2 giá trị khoảng 50.000.000đ. + 02 Giấy chứng nhận QSDĐ số S 251.889; S 251.079 do UBND Huyện Mộc Châu cấp ngày 23/ 10/ 2000. + 01 Giấy chứng nhận QSDĐ số AD 667.954 do UBND Huyện Mộc Châu cấp ngày 21/ 03/ 2007. Toàn bộ tài sản trên tại Tiểu khu 10 – Thị trấn Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La. Tài sản thuộc quyền sở hữu của hộ vay, không có tranh chấp, dễ chuyển nhượng. 3/ Ra quyết định tín dụng: 3.1/ Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua thẩm định trực tiếp về điều kiện vay vốn, phương án kinh doanh của ông Dương Văn Thăng cán bộ tín dụng thấy hộ vay có đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, phương án kinh doanh khả thi, khả năng tài chính tốt, đảm bảo khả năng trả nợ. Hộ vay có tín nhiệm trong quan hệ tín dụng với NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu từ nhiều năm, được NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu xếp KH loại A năm 2009. Căn cứ vào điều 26 Quyết định số 300/QĐ - HĐQT – TD ngày 24/ 09/ 2003 của Chủ tịch HĐQT NHNo&PTNT VN. Đề nghị Giám đốc duyệt cho vay: + Phương thức cho vay: Theo hạn mức tín dụng + Mức dư nợ cao nhất: 500.000.000đ + Lãi suất: 12% Năm. + Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng, kể từ ngày 14/08/2009 đến ngày 14/ 08/ 2010. + Phương thức trả gốc, lãi: Theo từng giấy nhận nợ. + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Cho vay có bảo đảm bằng tài sản. Cán bộ tín dụng cam đoan và chịu trách nhiệm về những nội dung trong báo cáo thẩm định. 3.2/ Ý kiến của trưởng phòng tín dụng: - Đồng ý cho vay. - KH đủ điều kiện vay vốn, đề nghị Giám đốc duyệt : Cho vay. + Phương thức cho vay: Theo hạn mức tín dụng + Mức dư nợ cao nhất: 500.000.000đ + Lãi suất: 12% Năm. + Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng, kể từ ngày 14/ 08/ 2009 đến ngày 14/ 08/ 2010. + Phương thức trả gốc, lãi: Theo từng giấy nhận nợ. + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Cho vay có bảo đảm bằng tài sản. 3.3/ Phê duyệt của Giám đốc: - Đồng ý cho vay. + Phương thức cho vay: Theo hạn mức tín dụng + Mức dư nợ cao nhất: 500.000.000đ + Lãi suất: 12% Năm. + Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng, kể từ ngày 14/ 08/ 2009 đến ngày 14/ 08/ 2010. + Phương thức trả gốc, lãi: Theo từng giấy nhận nợ. + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Cho vay có bảo đảm bằng tài sản. (Cán bộ tín dụng, Trưởng phòng tín dụng và Giám đốc ký tên, đóng dấu. Sau đó tiến hành giải ngân cho KH). *Nhận xét chung về nghiệp vụ tín dụng tại Chi nhánh Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu do NHNo&PTNT Tỉnh Sơn La đề ra, đem lại kết quả cao trong kinh doanh, tốc độ tăng trưởng nhanh. Các quy trình nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng luôn đảm bảo đúng quy định của NHNo&PTNT VN đề ra. Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu không chỉ đem lại hiệu quả cho Ngân hàng mà còn đem lại hiệu quả cho người dân, giúp nâng cao đời sống của người dân, phát triển kinh tế của vùng và đã trở thành chỗ dựa tin cậy của bà con trên khắp địa bàn. Tạo nền tảng ngày càng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của Chi nhánh trong những năm sau này. C. Một số đề xuất – kiến nghị 1. Những hạn chế cần khắc phục Sau khi nghiên cứu tình hình hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Mộc Châu có thể thấy vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng. Trong công tác huy động nguồn vốn tuy tốc độ tăng trưởng cao hơn năm trước song vẫn chưa khai thác hết thế mạnh trong khu vực dân cư, nhất là ở vùng đông dân, kinh tế phát triển, thể hiện ở lượng tiền mặt chuyển qua NHNo và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn vẫn còn nhiều, nếu khai thác tốt sẽ thu hút thêm một phần số tiền nhàn rỗi trong dân cư gửi vào ngân hàng. Về tín dụng: Mức độ tăng trưởng dư nợ chưa tương xứng với thực tế, còn thụ động trong việc tìm kiếm dự án khả thi để tính toán đầu tư vốn có hiệu quả. Công tác kế toán thanh toán còn hạn chế, số lượng khách hàng mở tài khoản tại NHNo tuy có tăng hơn năm trước nhưng vẫn ở mức thấp, do đó cũng hạn chế đến tốc độ tăng trưởng nguồn vốn và thu dịch vụ trong năm. Trong quá trình đầu tư tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn, đó là đối với doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước mới cổ phần hóa, tài sản đảm bảo thường chỉ là tài sản trên đất, dây chuyền sản xuất, trụ sở làm việc … giá trị không cao để có thể làm bảo đảm. Quyền sử dụng đất chỉ là trả tiền thuê hàng năm, do vậy xác định giá trị tài sản đảm bảo thấp, hạn chế đầu tư tín dụng. Còn doanh nghiệp mới thành lập chỉ được xếp loại B phải cho vay có bảo đảm bằng tài sản. Đối với hộ đăng ký kinh doanh thì vốn đăng ký là cơ sở để nộp thuế, vì vậy vốn thực tế phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh lớn hơn rất nhiều lần vốn trong đăng ký kinh doanh, có ảnh hưởng đến thẩm định dự án, phương án đầu tư tín dụng. Những tồn tại trên một phần do nguyên nhân khách quan là trên địa bàn có nhiều tổ chức tín dụng cùng hoạt động, việc thực hiện cơ chế chính sách chưa đồng bộ như việc thu phí giao dịch của địa phương, thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo, chênh lệch lãi suất. Bên cạnh đó còn do nguyên nhân chủ quan là việc tiếp thu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thể lệ ở một số cán bộ còn hạn chế, phong cách giao dịch có những cán bộ đối với khách hàng đôi khi chưa đúng mực, việc tuyên truyền để người dân hiểu và nắm rõ chế độ thể lệ nghiệp vụ để họ đến với ngân hàng thực hiện chưa toàn diện, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc ít hiểu biết do thiếu các phương tiện thông tin đại chúng, việc quảng cáo sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thực hiện chưa được tốt, những tồn tại đó cần sớm khắc phục để năm 2009 hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị. 2. Một số giải pháp đề xuất để hoạt động của chi nhánh hiệu quả hơn Về công tác nguồn vốn: NHNo đã chủ động đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, nắm chắc vụ thu nhập có sản phẩm của người dân ở từng vùng để có kế hoạch tuyên truyền vận động mọi người gửi tiền vào NHNo, vận dụng cơ chế lãi suất linh hoạt để cạnh tranh, mở rộng các hình thức dịch vụ tiền gửi, dịch vụ thanh toán để thu hút nguồn vốn, phong cách giao dịch lịch sự với khách hàng. Đặc biệt tăng cường vận động tại cơ sở cho nguồn thu ổn định, kết hợp với cơ quan quản lý dự án tái định cư để vận động gửi vào NHNo trong thời gian hộ tái định cư chưa dùng đến bằng cách cử cán bộ đi theo cán bộ quản lý dự án tái định cư để thuyết phục người dân gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng khi họ nhận được tiền đền bù. Về sử dụng vốn: Nâng cao chất lượng tín dụng, cho vay phải kiểm soát được hiệu quả vốn đầu tư, phân tích đánh giá khả năng thu hồi vốn và tiềm ẩn rủi ro, coi chất lượng tín dụng chính là biểu hiện năng lực điều hành của cán bộ lãnh đạo, tập trung nâng cao chất lượng phân loại nợ để đánh giá đúng chất lượng tín dụng, căn cứ tiêu chí để phân loại khách hàng làm cơ sở để đầu tư vốn có hiệu quả. Thực hiện phân tích tài chính hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát hiện những vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh từ đó đề ra biện pháp khắc phục. Giao chỉ tiêu khoán cụ thể cho cán bộ viên chức trong đơn vị về công tác huy động vốn, coi đây là một trong các chỉ tiêu đánh giá thi đua, phân loại xếp A, B, C hàng tháng, động viên khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác huy động tiết kiệm. Đảm bảo phong cách giao dịch lịch sự, chu đáo, tận tình, thanh toán nhanh, tiện ích cho khách hàng. Thực hiện đúng khuyến mại trong công tác huy động vốn bằng các hình thức theo quy định của NHNo Việt Nam, hướng dẫn chỉ đạo của NHNo tỉnh Sơn La. Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng tín dụng, cho vay trên cơ sở cân đối được nguồn vốn, cho vay có chọn lọc và trình tự ưu tiên đối với khách hàng là hộ nông dân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, làm hàng xuất khẩu sử dụng nhiều lao động và có hiệu quả. Mở rộng tín dụng trên cơ sở đảm bảo chất lượng, an toàn hiệu quả đồng vốn. Tăng cường bám sát cơ sở, bám sát khách hàng để làm cơ sở đầu tư có hiệu quả, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thu nợ quá hạn, nợ đã xử lý rủi ro, đôn đốc thu lãi, nhất là lãi nợ tồn đọng. Thực hiện đánh giá phân loại nợ để làm cơ sở trích lập dự phòng rủi ro, thực hiện phân xếp loại khách hàng theo quy định. Cũng phải tăng cường xâm nhập, điều tra, phân loại đối với tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có giấy phép kinh doanh để sẵn sàng đầu tư tín dụng khi họ có nhu cầu vốn. Bên cạnh đó ngân hàng phải tiếp tục đầu tư và giữ tốt quan hệ tín dụng đối với những doanh nghiệp, hộ gia đình đã có quan hệ vay vốn với NHNo Mộc Châu. Không ngừng tìm các giải pháp mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị trường. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt nghiệp vụ, tiếp tục triển khai các chương trình và lắp đặt hệ thống mạng, hệ thống truyền tin, chuyển tiền điện tử…, có kế hoạch lắp đặt các thiết bị máy móc hiện đại, tốc độ cao để đáp ứng công tác thanh toán, chuyển tiền và các chế độ thông tin báo cáo nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát đến mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm tra đi đôi với chỉnh sửa những sai sót tồn tại, thực hiện kiểm tra, phúc tra theo đề cương kiểm tra chuyên đề của các phòng nghiệp vụ chức năng NHNo&PTNT tỉnh Sơn La. Thực hiện các biện pháp trên sẽ giúp Chi nhánh NHNo Mộc Châu hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2010 và phát triển mạnh hơn trên địa bàn huyện. KẾT LUẬN Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Mộc Châu ngày càng lớn mạnh và phát triển, thực hiện mục tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, luôn là người bạn đồng hành tin cậy cuả người nông dân trong huyện, đồng thời phấn đấu giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu, đạt hệ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo các lợi ích của người lao động và phát triển thương hiệu - Văn hóa Agribank, đó là “Trung thực - Kỷ cương - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả”. Từ đó không chỉ phát triển chính doanh nghiệp mình mà còn góp phần phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong huyện. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo số liệu lịch sử tín dụng từ năm 2000 đến năm 2008 của NHNo&PTNT huyện Mộc Châu. 2. Mười lăm năm xây dựng và phát triển chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Sơn La 1988-2003. 3. Báo cáo số 15/BC-NHNoMC của NHNo huyện Mộc Châu ngày 08 tháng 01 năm 2007 về 5 năm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. 4. Sổ tay tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam năm 2004 5. Giáo trình IPCAS phần nghiệp vụ kế toán và nghiệp vụ tín dụng (dùng trong nội bộ ngân hàng). MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN MỘC CHÂU ................................................................................ 3 1. Giới thiệu chung ................................................................................................. 3 2. Phạm vi hoạt động ..................................................................................................... 3 3. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ................................... 4 3.1. Cơ cấu tổ chức .................................................................................................... 4 3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban ..................................................... 5 4. Khái quát các hoạt động tại Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu năm 2009 ......................................................................................................................... 6 4.1. Hoạt động huy động vốn ................................................................................... 6 4.2. Hoạt động cho vay ....................................................................................... 8 4.3. Hoạt động thanh toán........................................................................................ 9 4.4. Hoạt động ngân quỹ .......................................................................................... 9 4.5. Các hoạt động khác ........................................................................................... 9 5. Kết quả tài chính của Chi nhánh năm 2009 .......................................................... 9 CHƯƠNG II: PHẦN THỰC TẬP NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG .................................. 11 A. Tình hình thực hiện các nghiệp vụ chung tại Chi nhánh ................................. 11 I. Nghiệp vụ kế toán tại Chi nhánh ........................................................................... 11 1. Hệ thống tài khoản kế toán: .................................................................... 12 1.1. Đặc điểm của hệ thống tài khoản kế toán: ........................................... 12 1.2. Kết cấu của hệ thống tài khoản kế toán: .............................................. 14 2. Hệ thống chứng từ, sổ sách: ......................................................................... 14 2.1. Chứng từ sử dụng: ................................................................................ 14 2.2. Sổ sách sử dụng: .................................................................................... 16 3. Phương pháp hoạch toán trên các tài khoản: ............................................. 17 II. Dịch vụ tại Chi nhánh ............................................................................................ 18 1. Dịch vụ bảo lãnh:.......................................................................................... 18 2. Dịch vụ tín chấp: .......................................................................................... 18 3. Dịch vụ bảo hiểm: ......................................................................................... 19 4. Dịch vụ uỷ thác: ............................................................................................ 19 III. Tình hình thực hiện nghiệp vụ tín dụng tại Chi nhánh .................................. 19 1. Kết quả thực hiện mục tiêu cho vay ............................................................ 19 2. Hạn chế: ........................................................................................................ 21 3. Kế hoạch đầu tư năm 2010: ......................................................................... 22 B. Nghiệp vụ tín dụng tại Chi nhánh ........................................................................ 24 I. Một số quy định về cho vay tại NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu: ................. 24 1. Nguyên tắc vay vốn....................................................................................... 24 2. Điều kiện vay vốn ......................................................................................... 24 2.1. Đối với khách hàng là cá nhân và pháp nhân Việt Nam: .................... 24 2.2. Đối với KH vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài: ........................ 25 3. Thể loại cho vay: ................................................................................................. 25 4. Thời hạn cho vay .......................................................................................... 25 5. Lãi suất cho vay ............................................................................................ 26 6. Mức cho vay: ................................................................................................ 26 II. Tóm tắt quy trình xét duyệt cho vay tại chi nhánh ........................................... 27 III. Quy trình cho vay cụ thể ..................................................................................... 28 1. Lập hồ sơ tín dụng ........................................................................................ 28 1.1. Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp .................................................. 28 1.2. Hồ sơ do ngân hàng lập:........................................................................ 30 1.3. Hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập:...................................... 30 1.4. Cho vay theo chỉ định, quyết định của Chính phủ, NHNN VN: ......... 31 2. Quy trình thẩm định tín dụng: .................................................................... 31 2.1. Thẩm định hồ sơ pháp lý của KH: ....................................................... 31 2.2. Thẩm định tình hình tài chính của KH: ............................................... 31 2.3. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh/dù ¸n ®Çu t- .................. 33 2.4. Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay ........................................... 34 2.5. Quy trình ra quyết định tín dụng: ........................................................ 41 2.6. Quy trình giải ngân: .............................................................................. 43 2.7. Giám sát khách hàng sử dụng vốn........................................................ 43 2.8. Thu nợ gốc và lãi ................................................................................... 44 2.9. Xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m........................................................................... 44 C. Một số đề xuất – kiến nghị .................................................................................... 56 1. Những hạn chế cần khắc phục .............................................................................. 56 2. Một số giải pháp đề xuất để hoạt động của chi nhánh hiệu quả hơn .............. 57 KẾT LUẬN ............................................................................................................................ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 61 NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NHNo&PTNTVN : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNN VN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại HĐQT : Hội đồng quản trị BHXH : Bảo hiểm Xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KH : Khách hàng GDV : Giao dịch viên KSV : Kiểm soát viên TK : Tài khoản TTV : Thanh toán viên TM : Tiền mặt TS : Tài sản UNC : Ủy nhiệm chi UNT : Ủy nhiệm thu DN : Doanh nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh DAĐT : Dự án đầu tư QSDĐ : Quyền sử dụng đất DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức của NHNo&PTNT huyện Mộc Châu ............................ ........ 3 B¶ng 1: KÕt qu¶ huy ®éng vèn t¹i NHNo&PTNT HuyÖn Méc Ch©u .......................... 5 B¶ng 2: KÕt qu¶ huy ®éng vèn t¹i NHNo&PTNT HuyÖn Méc Ch©u .......................... 5 B¶ng 3: KÕt qu¶ huy ®éng vèn t¹i NHNo&PTNT HuyÖn Méc Ch©u .......................... 6 Bảng 4: Kết quả dư nợ tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu ................... ........ 15 Bảng 5: Kết quả dư nợ tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Mộc Châu ................... ........ 16 Bảng 6: Kết quả đầu tư tín dụng năm 2009 và kế hoạch năm 2010 ....................... ........ 17

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf763_1574.pdf
Luận văn liên quan