Đề tài Tại Bưu Điện tỉnh Ninh Bình

LỜI NÓI ĐẦU Bưu Điện tỉnh Ninh Bình là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và là một thành viên của tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trong suốt 57 năm xây dựng và trưởng thành Bưu Điện tỉnh Ninh Bình luôn phấn đấu là đơn vị đi đầu trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, Bưu Điện tỉnh Ninh Bình luôn cập nhật và tiếp cận với những công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước. Sau một thời gian thực tập tại Bưu Điện tỉnh Ninh Bình, được tìm hiểu về các hoạt động, các quy trình công nghệ sản xuất và đặc biệt là tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích về môi trường làm việc thực tế và hiểu biết thêm về ứng dụng quan trọng của tin học trên nhiều lĩnh vực : sản xuất kinh doanh, quản lý doanh nghiệp Trong Báo cáo thực tập tổng hợp, em xin được tổng kết lại những kết quả thu được trong giai đoạn đầu của quá trình thực tập : chức năng hoạt động, nhiệm vụ của Bưu Điện tỉnh Ninh Bình; các vấn đề chuyên môn thu được trong quá trình thực tập và định hướng đề tài nghiên cứu.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tại Bưu Điện tỉnh Ninh Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu B­u §iÖn tØnh Ninh B×nh lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh vµ lµ mét thµnh viªn cña tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. Trong suèt 57 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh B­u §iÖn tØnh Ninh B×nh lu«n phÊn ®Êu lµ ®¬n vÞ ®i ®Çu trong mäi lÜnh vùc. §Æc biÖt lµ trong viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, B­u §iÖn tØnh Ninh B×nh lu«n cËp nhËt vµ tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong vµ ngoµi n­íc. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i B­u §iÖn tØnh Ninh B×nh, ®­îc t×m hiÓu vÒ c¸c ho¹t ®éng, c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ®Æc biÖt lµ t×nh h×nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin t¹i ®¬n vÞ, em ®· tiÕp thu ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých vÒ m«i tr­êng lµm viÖc thùc tÕ vµ hiÓu biÕt thªm vÒ øng dông quan träng cña tin häc trªn nhiÒu lÜnh vùc : s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý doanh nghiÖp… Trong B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp, em xin ®­îc tæng kÕt l¹i nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh thùc tËp : chøc n¨ng ho¹t ®éng, nhiÖm vô cña B­u §iÖn tØnh Ninh B×nh; c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n thu ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ ®Þnh h­íng ®Ò tµi nghiªn cøu. I . Tæng quan vÒ c¬ quan thùc tËp. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh. B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh hiÖn nay (cã tªn giao dÞch quèc tÕ viÕt t¾t lµ NinhBinh P & T - NinhBinh Post & Telecommunication) ®­îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 503/TCCB_L§ ngµy 14/09/1996 cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc B­u ®iÖn. B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh lµ tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty B­u chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt Nam ( tªn giao dÞch quèc tÕ viÕt t¾t lµ VNPT – VietNam Post & Telecommunication ), ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty ®­îc phª chuÈn t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/CP ngµy 01/01/1995 cña ChÝnh phñ. B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty, ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng c«ng Ých cïng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c trong mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ B­u chÝnh- ViÔn th«ng liªn hoµn, thèng nhÊt trong c¶ n­íc, cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ tæ chøc m¹ng l­íi, lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, ph¸t triÓn dÞch vô B­u chÝnh, ViÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu, kÕ ho¹ch nhµ n­íc do tæng C«ng ty giao. B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh cã §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam phª chuÈn t¹i quyÕt ®Þnh sè 266/Q§-TCCB/H§QT ngµy 28/09/1996. B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhÞªm trùc tiÕp tr­íc ph¸p luËt trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ nghÜa vô ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh cã ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh; cã con dÊu riªng theo mÉu dÊu doanh nghiÖp Nhµ n­íc; ®­îc më tµi kho¶n ë Ng©n hµng vµ Kho b¹c Nhµ n­íc; ®­îc Tæng C«ng ty giao quyÒn qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n t­¬ng øng víi nhiÖm vô kinh doanh vµ phôc vô cña ®¬n vÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch kinh doanh vµ phôc vô ®· ®­îc Tæng C«ng ty giao ®Ó gãp phÇn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn tæng sè vèn do Tæng C«ng ty qu¶n lý; cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo ph©n cÊp cña Tæng C«ng ty, chÞu sù rµng buéc vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi Tæng C«ng ty; cã B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, c¸c qòy xÝ nghiÖp theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty; ®¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óng danh môc ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng C«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kh¸ch hµng vµ ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm, dÞch vô do ®¬n vÞ cung cÊp; tr×nh Tæng C«ng ty ph­¬ng ¸n gi¸ c­íc liªn quan tíi c¸c dÞch vô do ®¬n vÞ kinh doanh. Trong qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh cã mét sè sù thay ®æi c¬ b¶n vÒ tæ chøc vµ nhiÖm vô ®¸ng chó ý lµ: Sau khi tØnh Ninh B×nh ®­îc t¸i thµnh lËp l¹i tõ ngµy 01/04/1992 , B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh ®­îc t¸i thµnh lËp l¹i ( chia t¸ch ra tõ B­u ®Ön tØnh Hµ Nam Ninh cò) vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng theo tæ chøc míi kÓ tõ ngµy 01/10/1993 theo QuyÕt ®Þnh sè 1700 - Q§/TCCB ngµy 23/09/1992 cña Tæng côc Tr­ëng Tæng côc B­u ®iÖn. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia, trong ®ã ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ mét néi dung, B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh ®· ®­îc thµnh lËp l¹i vµ cã sù thay ®æi c¬ b¶n vÒ nhiÖm vô ho¹t ®éng so víi tr­íc ®©y, ®ã lµ t¸ch chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc ra khái chøc n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô cña ®¬n vÞ - B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh kh«ng cã chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc n÷a mµ chØ cã chøc n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô vÒ lÜnh vùc B­u chÝnh, ViÔn th«ng trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø ba cña Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng khãa IX vµ chØ thÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ “VÒ viÖc TiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ”, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®· cã quyÕt ®Þnh míi bãc t¸ch riªng lÜnh vùc b­u chÝnh vµ viÔn th«ng trªn ®Þa bµn tØnh, tiÕn tíi thµnh lËp c¸c Tæng C«ng ty chuyªn ngµnh vµ TËp ®oµn B­u chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt Nam vµo n¨m 2005. Theo tinh thÇn ®ã, B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh ®· tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ®æi míi qu¶n lý, khai th¸c, kinh doanh b­u chÝnh, viÔn th«ng trªn m¹ng ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh ( hoµn thµnh 09/2002). Tuy chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ®¬n vÞ kh«ng thay ®æi nh­ng vÒ tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc B­u ®iÖn tØnh cã sù thay ®æi víi néi dung chñ yÕu lµ : Thùc hiÖn viÖc t¸nh b­u chÝnh vµ viÔn th«ng ë B­u ®iÖn tØnh b¾t ®Çu tõ viÖc t¸ch nhiÖm vô qu¶n lý, vËn hµnh, b¶o d­ìng, khai th¸c, kinh doanh m¹ng viÔn th«ng vµ c¸c dÞch vô ®­îc cung cÊp tõ m¹ng viÔn th«ng ra khái B­u ®iÖn huyÖn. §ång thêi t¸ch bé phËn lao ®éng t­¬ng øng cña B­u ®iÖn huyÖn chuyÓn giao cho C«ng ty §iÖn b¸o- §iÖn tho¹i qu¶n lý. Tæ chøc l¹i C«ng ty B­u chÝnh – Ph¸t hµnh b¸o chÝ thµnh B­u ®iÖn thÞ x· Ninh B×nh. Bé m¸y c¸c phßng chøc n¨ng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña B­u ®iÖn tØnh thuéc c¸c nghiÖp vô : B­u chÝnh - Ph¸t hµnh b¸o chÝ, ViÔn th«ng, KÕ ho¹ch, KÕ to¸n – Thèng kª - Tµi chÝnh ®­îc tæ chøc l¹i theo h­íng t¸ch riªng vÒ mÆt tæ chøc vµ nh©n sù trong tõng phßng thµnh hai tæ chuyªn qu¶n hai lÜnh vùc b­u chÝnh vµ viÔn th«ng. Nh­ vËy, sau khi thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ®æi míi vµ tæ chøc l¹i, C«ng ty §iÖn b¸o - §iÖn tho¹i cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: tæ chøc, qu¶n lý, x©y dùng, ®iÒu hµnh, b¶o d­ìng, khai th¸c m¹ng viÔn th«ng trong ph¹m vi toµn tØnh (tõ trung t©m tØnh ®Õn tËn thuª bao) ; tæ chøc, qu¶n lý vµ kinh doanh c¸c dÞch vô viÔn th«ng ®Õn tËn kh¸ch hµng trong ph¹m vi toµn tØnh th«ng qua c¸c B­u ®iÖn huyÖn vµ B­u ®iÖn thÞ x· Ninh B×nh víi t­ c¸ch gièng nh­ tæng ®¹i lý kinh doanh dÞch vô viÔn th«ng cña C«ng ty §iÖn b¸o- §iÖn tho¹i trªn ®Þa bµn tØnh ®Ó kinh doanh c¸c dÞch vô viÔn th«ng ®Õn tËn thuª bao. C¸c B­u ®iÖn huyÖn, thÞ cã chøc n¨ng, nhiÖm vô : qu¶n lý toµn bé ®Êt ®ai, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc vµ c¸c tµi s¶n hiÖn dïng chung cïng hÖ thèng b­u côc, Ki-èt, §¹i lý B­u ®iÖn, c¸c ®iÓm B­u ®iÖn- V¨n hãa x·, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cïng toµn bé trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn dïng cho B­u chÝnh – Ph¸t hµnh b¸o chÝ ; tæ chøc, qu¶n lý, khai th¸c m¹ng l­íi vµ kinh doanh c¸c dÞch vô B­u chÝnh, c¸c dÞch vô viÔn th«ng t¹i c¸c ®iÓm giao dÞch ®ång thêi thùc hiÖn c¸c c¸c dÞch vô hç trî kinh doanh viÔn th«ng th«ng qua c¸c hîp ®ång tr¸ch nhiÖm nh­ : chÊp nhËn hîp ®ång ph¸t triÓn thuª bao, ph¸t triÓn dÞch vô míi; thu c­íc thuª bao viÔn th«ng trªn ®Þa bµn vµ b¸n c¸c lo¹i thÎ (Card) sö dông dÞch vô viÔn th«ng cho ®iÖn tho¹i dïng thÎ, ®iÖn tho¹i di ®éng. T×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh trong nh÷ng n¨m võa qua( 2001-2003) ®­îc ph¶n ¸nh th«ng qua mét sè chØ tiªu chñ yÕu sau : ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu ph¸t sinh 37.885.519.223 50.851.086.462 64.361.750.482 Doanh thu ph©n chia dÞch vô BC-VT -369.934.138 -310.298.780 -500.601.817 Doanh thu sau ph©n chia 37.515.585.08522 50.540.787.682 63.861.148.665 C¸c kho¶n gi¶m trõ 0 0 0 Doanh thu thuÇn vÒ dÞch vô BC-VT vµ b¸n hµng hãa 37.515.585.085 50.540.787.682 63.861.148.665 Doanh thu ph¶i nép Doanh thu ®­îc ®iÒu tiÕt 17.391.119.2662 11.616.455.453 12.612.856.703 Doanh thu h­ëng 54.906.704.351222 62.157.243.135 76.474.005.368 Chi phÝ trùc tiÕp vµ gi¸ vèn hµng b¸n 40.048.424.798 43.344.630.261 52.574.257.516 Lîi nhuËn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 14.858.279.553 18.812.612.874 23.899.747.852 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 309.700.746 285.977.510 449.456.320 Chi phÝ tµi chÝnh 0 1.002.276.385 2.365.718.065 Chi phÝ b¸n hµng 0 0 0 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 4.373.530.108 5.210.556.212 6.335.029.787 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 10.794.441.191 12.885.757.787 15.649.456.320 Thu nhËp kh¸c 392.416.625 98.141.416 168.730.007 Chi phÝ kh¸c 12.039.394 75.705.047 52.802.237 Lîi nhuËn kh¸c 380.377.231 22.436.369 115.927.770 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 11.174.818.422 12.908.194.156 15.765.384.090 C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch 1.756.725.831 1.930.564.190 Vèn kinh doanh 27.365.727.641 28.872.224.692 74.942.720.567 Sè lao ®éng 740 755 757 TiÒn l­¬ng b×nh qu©n 1 lao ®éng 1.144.757 1.316.693 1.697.000 Tû suÊt TSC§/Tæng tµi s¶n (%) 79,02 74,72 71,65 Tû suÊt Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn(%) 64,9 65,3 49,14 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh (lÇn) 1,54 1,53 2,04 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (lÇn) 0,30 0,32 0,50 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (lÇn) 0,44 0,59 0,81 Tû suÊt LN sau thuÕ/Doanh thu (%) 13,86 13,87 16,44 Tû suÊt LN sau thuÕ/Tæng tµi s¶n (%) 7,92 8,09 6,40 Tû suÊt LN sau thuÕ/Vèn CSH (%) 5,71 6,44 12,74 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh. Lµ tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty B­u chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt Nam ; lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong lÜnh vùc b­u chÝnh, viÔn th«ng, B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh còng mang ®Çy ®ñ nh÷ng tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ngµnh B­u ®iÖn ViÖt Nam, trong ®ã vøa cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña mäi ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt, võa cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng mang tÝnh ®Æc thï ph¶n ¸nh b¶n chÊt kinh tÕ b­u ®iÖn. Nh÷ng ®Æc ®iÓm mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt vËt chÊt cña ngµnh B­u ®iÖn. Nh­ chóng ta ®· biÕt, c¶ vÒ lý luËn kinh tÕ vµ thùc tiÔn kinh doanh ®Òu thèng nhÊt tr¶ lêi lµ ngµnh B­u ®iÖn ( B­u chÝnh - ViÔn th«ng) thuéc vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt. Khi nãi vÒ ngµnh B­u ®iÖn d­íi chÕ ®é t­ b¶n, Mac ®· gäi ®ã lµ ngµnh c«ng nghiÖp chuyÓn ®­a tin tøc . Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ngµnh B­u ®iÖn t¹o ra mét gi¸ trÞ sö dông. §ã lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh chuyÓn ®­a tin tøc ( th­ tõ, ®iÖn b¸o, ®iÖn tho¹i, fax…) tõ ng­êi göi ®Õn ng­êi nhËn. HiÖu qu¶ cã Ých nµy cÇn thiÕt cho tÊt c¶ c¸c mÆt sinh ho¹t vµ ho¹t ®éng cña mäi ng­êi : trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kh«ng s¶n xuÊt, trong lÜnh vùc tiªu dïng x· héi vµ tiªu dïng c¸ nh©n. Trong viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cña ngµnh B­u ®iÖn còng gièng nh­ viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm c«ng nghiÖp (hµng hãa), ®Òu cã sù tham gia cña ng­êi lao ®éng, cña ®èi t­îng lao ®éng vµ cña c«ng cô s¶n xuÊt.Do lao ®éng cña c«ng nh©n viªn mµ ngµnh B­u ®iÖn ®· t¹o ra mét s¶n phÈm ®­îc ®­a vµo tæng s¶n phÈm x· héi mµ mét phÇn gi¸ trÞ cña nã lµ do lao ®éng cÇn thiÕt vµ lao ®éng thÆng d­ t¹o ra vµ h×nh thµnh thu nhËp quèc d©n. Trong qu¸ tr×nh tiªu thô, s¶n phÈm B­u ®iÖn kh«ng cã g× kh¸c biÖt so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c cña lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm vËt chÊt (hµng hãa). NÕu s¶n phÈm B­u ®iÖn ®­îc tiªu dïng cho cho s¶n xuÊt tøc lµ trong viÖc s¶n xuÊt ra nh÷ng hµng hãa kh¸c, th× gi¸ trÞ cña nã sÏ ®­îc chuyÓn sang gi¸ trÞ cña nh÷ng hµng hãa nµy( tÝnh vµo gi¸ thµnh cña nh÷ng hµng hãa nµy). NÕu s¶n phÈm B­u ®iÖn ®­îc dïng cho nhu cÇu c¸ nh©n th× gi¸ trÞ cña nã sÏ mÊt ®i cïng víi sù tiªu dïng, gièng nh­ sù tiªu dïng c¸c s¶n phÈm kh¸c cña lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt. Khi s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn, tin tøc ( th­ tõ, ®iÖn b¸o, ®iÖn tho¹i…) lµ ®èi t­îng lao ®éng mµ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn B­u ®iÖn t¸c ®éng trùc tiÕp vµo. Muèn trë thµnh gi¸ trÞ sö dông ( tháa m·n nhu cÇu), ®èi t­îng lao ®éng trong s¶n xuÊt vËt chÊt (vÝ dô trong c«ng nghiÖp) ph¶i cã sù thay ®æi vËt chÊt, tøc lµ mét sù thay ®æi vÒ h×nh thøc vËt thÓ cña nã. §èi t­îng lao ®éng trong ngµnh B­u ®iÖn lµ tin tøc chØ bÞ thay ®æi vÒ mÆt kh«ng gian, tøc lµ sù chuyÓn dêi vÒ vÞ trÝ, nh­ng ®ã lµ sù chuyÓn dêi vËt chÊt. Do b¶n th©n tin tøc kh«ng cã h×nh th¸i vËt thÓ mµ trªn thùc tÕ lµ vËt mang tin ( t¶i thÓ ) truyÒn ®­a tin tøc nh­ giÊy( th­ tÝn), ©m thanh( ®iÖn tho¹i)… vµ b¶n th©n c¸c vËt mang nµy trong qu¸ tr×nh truyÒn ®­a cã thÓ x¶y ra sù biÕn ®æi, ch¼ng h¹n nh­ tÝn hiÖu ©m thanh ( ®µm tho¹i) tr­íc tiªn ®­îc biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu ®iÖn, sau khi truyÒn ®Õn ®èi ph­¬ng ®­îc biÕn ®æi trë l¹i thµnh tÝn hiÖu ©m thanh. Nh­ng kh«ng cÇn biÕt vËt mang tin biÕn ®æi nh­ thÕ nµo, tin tøc ký göi trªn vËt mang ®ã ph¶i ®­îc gi÷ nguyªn d¹ng – tøc lµ néi dung tin tøc ng­êi dïng cÇn truyÒn ®­a ph¶i ®­îc gi÷ nguyªn, kh«ng ®­îc biÕn ®æi. VÝ dô nh­ göi ®iÖn b¸o , khi truyÒn ®­a ph¶i gi÷ nguyªn néi dung bøc ®iÖn truyÒn ®i, kh«ng cã sai sãt mÆc dï cã thÓ kh«ng gi÷ nguyªn d¹ng ch÷ ban ®Çu. Trong viÖc chuyÓn ®­a tin tøc (s¶n xuÊt) cña ngµnh B­u ®iÖn cã sù tham gia cña t­ liÖu s¶n xuÊt nh­ : m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, truyÒn dÉn, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, vËt liÖu, dông cô…lµ nh÷ng vèn s¶n xuÊt (vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng). Nh÷ng biÓu hiÖn kinh tÕ nãi trªn chøng tá r»ng viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn ( chuyÓn ®­a tin tøc) cã nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt vËt chÊt, kh«ng phô thuéc vµo lÜnh vùc nµo mµ nã nã phôc vô c¶. TÊt c¶ nh÷ng biÖn ph¸p trong chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®Òu ®­îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp B­u ®iÖn. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ c¬ b¶n mang tÝnh ®Æc thï cña ngµnh B­u ®iÖn. §i ®«i víi nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña mäi ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt, ngµnh B­u ®iÖn cßn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc thï riªng mang b¶n chÊt kinh tÕ cña nã. Nhøng ®Æc ®iÓm nµy cã ¶nh h­ëng lín ®Õn kinh tÕ, viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý, khai th¸c, vËn hµnh m¹ng l­íi trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn th«ng tin cña ngµnh B­u ®iÖn. Nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng mang tÝnh ®Æc thï ph¶n ¸nh b¶n chÊt kinh tÕ B­u ®iÖn cã thÓ thÊy ®­îc nh­ sau: §Æc ®iÓm thø nhÊt lµ : S¶n phÈm B­u ®iÖn kh«ng cã tÝnh vËt thÓ (vËt thùc), qóa tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn vµ diÔn ra ®ång thêi víi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm B­u ®iÖn. S¶n phÈm b­u ®iÖn kh¸c víi s¶n phÈm c«ng nghiÖp ë chç nã kh«ng ph¶i lµ vËt thÓ mµ lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña viÖc truyÒn ®­a tin tøc ( th­ tÝn, ®iÖn b¸o, ®iÖn tho¹i…). Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn, ®èi t­îng lao ®éng lµ tin tøc do ng­êi sö dông tù mang ®Õn, v× thÕ nã kh«ng phô thuéc vµo h×nh th¸i vËt liÖu (hay nguyªn liÖu) mµ xÝ nghiÖp ( doanh nghiÖp) B­u ®iÖn ph¶i bá tiÒn ra mua s¾m. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn kh«ng cÇn dïng ®Õn nh÷ng nguyªn liÖu vµ vËt liÖu chñ yÕu lµ nh÷ng thø t¹o ra vËt thÓ vµ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm nh­ trong c«ng nghiÖp mµ mµ chØ sö dông c¸c lo¹i Ên phÈm, vËt liÖu nghiÖp vô ( vËt liÖu phô). V× vËy, chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn chñ yÕu lµ chi phÝ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ chi phÝ tiÒn l­¬ng (lao ®éng), cho nªn trong qu¶n lý kinh doanh cña ngµnh B­u ®iÖn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÕt kiÖm søc lao ®éng, lµm gi¶m chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ trÞ sö dông cña ngµnh B­u ®iÖn lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña viÖc truyÒn ®­a tin tøc ®­îc tiªu thô ngay trong b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm nµy lµm cho gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm B­u ®iÖn kh«ng cßn mang tÝnh chÊt hµng hãa, tøc lµ s¶n phÈm mµ sau khi ra khái lÜnh vùc s¶n xuÊt míi b­íc vµo lÜnh vùc l­u th«ng vµ trë thµnh ®èi t­îng th­¬ng nghiÖp. S¶n phÈm B­u ®iÖn kh«ng l­u th«ng ®­îc nh­ hµng hãa nh­ hµng hãa lµ vËt thÓ th«ng th­êng, ë ®©y hiÖu qu¶ cã Ých s¸ng t¹o ra sÏ ®­îc tiªu thô vµ tr¶ thï lao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong ngµnh B­u ®iÖn sÏ t¹o ra mét hiÖu qu¶ cã Ých vµ hiÖu qu¶ nµy ®­îc tiªu dïng ngay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ kh«ng thÓ t¸ch ra ®­îc khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tøc lµ, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm B­u ®iÖn ®­îc diÔn ra ®ång thêi (®iÒu nµy ®­îc biÓu hiÖn rÊt râ vµ dÔ thÊy trong lÜnh vùc nghiÖp vô th«ng tin ®iÖn tho¹i ). Tuy nhiªn, ë ®©y ®iÒu cÇn kh¼ng ®Þnh tr­íc hÕt lµ s¶n phÈm B­u ®iÖn ®­îc coi lµ hµng hãa ( th­¬ng phÈm) nªn cã qu¸ tr×nh trao ®æi cña nã. Khi ng­êi sö dông mua tem ®Ó göi th­ hay lµ khi tr¶ tiÒn c­íc göi mét bøc ®iÖn b¸o th× chÝnh lµ hä ®· dïng tiÒn b¹c ®Ó trao ®æi s¶n phÈm B­u ®iÖn. Nh­ng do s¶n phÈm B­u ®iÖn kh«ng cã h×nh th¸i vËt thÓ cho nªn kh«ng thÓ t¸ch s¶n phÈm B­u ®iÖn mét c¸ch ®éc lËp ra khái qóa tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®em b¸n ë thÞ tr­êng. Trao ®æi s¶n phÈm B­u ®iÖn chØ cã thÓ thùc hiÖn trùc tiÕp gi÷a ng­êi s¶n xuÊt ( B­u ®iÖn) víi ng­êi tiªu dïng ( sö dông). ë ®©y kh«ng cã bÊt kú mét th­¬ng nh©n trung gian nµo , còng kh«ng cã sù ph©n biÖt gi÷a b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. Còng nh­ thÕ, ng­êi sö dông s¶n phÈm B­u ®iÖn kh«ng thÓ ®em b¸n l¹i s¶n phÈm B­u ®iÖn cho ng­êi kh¸c mµ chØ cã thÓ tù tiªu dïng. Vµ doanh nghiÖp B­u ®iÖn còng kh«ng thÓ ®em cÊt tr÷ s¶n phÈm cña m×nh vµo kho ®Ó chê tiªu thô nh­ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã h×nh th¸i vËt thÓ. TÝnh chÊt kh«ng t¸ch rêi gi÷a qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm g¾n liÒn víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt nhÊt ®Þnh cña ngµnh B­u ®iÖn. Tr­íc hÕt ®ã lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña viÖc tæ chøc x©y dùng m¹ng l­íi B­u ®iÖn vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp B­u ®iÖn. Qóa tr×nh chuyÓn ®­a tin tøc ph¶i ®­îc b¾t ®Çu sao cho tin tøc ë n¬i s¶n xuÊt ®Õn ®­îc ng­êi nhËn, tøc lµ gÇn doanh nghiÖp B­u ®iÖn. Muèn vËy, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin B­u ®iÖn ph¶i bè trÝ hÕt søc gÇn ng­êi sö dông. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ph¶i x©y dùng vµ tæ chøc m¹ng l­íi B­u ®iÖn réng r·i bao gåm : nh÷ng ®iÓm phôc vô c«ng céng (b­u côc, ki-èt, buång ®µm tho¹i c«ng céng…) vµ phôc vô c¸ nh©n ( m¸y ®iÖn tho¹i thuª bao…) liªn l¹c víi nhau vµ viÖc ph©n bæ c¸c ®iÓm phôc vô ph¶i thËt hîp lý sao cho phï hîp víi sù ph©n bè c¸c nguån tin tøc ( lµ c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng sö dông bao gåm : c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi, tr­êng häc, khu d©n c­…). HiÖu qu¶ cña viÖc rót ng¾n thêi gian vµ kh«ng gian lµ mét ®Æc ®iÓm quan träng cña qu¸ tr×nh chuyÓn ®­a tin tøc. Ng­êi sö dông hiÖu qu¶ nµy bao giê còng muèn qu¸ tr×nh tiªu thô x¶y ra ngay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ( ®µm tho¹i,…) hoÆc chuyÓn ®­a tin tøc víi tèc ®é cµng nhanh cµng tèt vµ ph¶i an toµn, chÝnh x¸c, kh«ng ®­îc thÊt l¹c hoÆc sai lÖch (Th­ tÝn, ®iÖn b¸o, Fax…). §iÒu ®ã cã nghÜa lµ yÕu tè thêi gian tÝnh vµ chÊt l­îng ®èi víi s¶n phÈm B­u ®iÖn yªu cÇu ®ßi hái rÊt cao vµ nghiªm ngÆt, nÕu kh«ng ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu nµy th× tin tøc truyÒn ®i sÏ mÊt hoµn toµn hoÆc hay mÊt mét phÇn gi¸ trÞ sö dông ( hiÖu qu¶ cã Ých) cña nã. §©y lµ vÊn ®Ò rÊt hÖ träng v× kh¸c víi ng­êi sö dông hµng c«ng nghiÖp cã h×nh th¸i vËt thÓ, ng­êi sö dông s¶n phÈm B­u ®iÖn kh«ng thÓ ®æi l¹i c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng xÊu ( tin tøc chuyÓn ®­a bÞ chËm hoÆc bÞ sai lÖch, thÊt l¹c). Còng do s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn cã tÝnh liªn tôc, kh«ng ®­îc gi¸n ®o¹n vµ cã tÝnh x¸c xuÊt cao ( khèi l­îng nghiÖp vô tin tøc chuyÓn ®i biÕn ®æi kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c giê trong ngµy, gi÷a c¸c ngµy trong tuÇn vµ gi÷a c¸c tuÇn trong th¸ng ) v× thêi gian nµo cÇn tiªu thô s¶n phÈm lµ do ng­êi sö dông s¶n phÈm B­u ®iÖn quyÕt ®Þnh. V× vËy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña B­u ®iÖn ph¶i cã nh÷ng dù tr÷, dù phßng bæ sung vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt (m¸y mãc, thiÕt bÞ th«ng tin vµ søc lao ®éng) ®¶m b¶o s¶n xuÊt liªn tôc 24/24 giê mçi ngµy; ®ång thêi ngµnh B­u ®iÖn cÇn ph¶i lùa chän vµ t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, tøc lµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ lín nhÊt vÒ chÊt l­îng chuyÓn ®­a tin tøc víi chi phÝ bá ra lµ thÊp nhÊt. §Æc ®iÓm thø hai lµ : Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn ( qu¸ tr×nh chuyÓn ®­a tin tøc) mang tÝnh toµn tr×nh, toµn m¹ng, kh«ng thÓ ph©n c¾t. Toµn bé mét chu kú chuyÓn ®­a tin tøc ( s¶n xuÊt mét s¶n phÈm hoµn chØnh) th­êng ph¶i dùa vµo c¶ m¹ng ®Ó hoµn thµnh víi sù tham gia cña mét sè xÝ nghiÖp trong ®ã mçi ®¬n chØ thùc hiÖn chuyÓn ®­a tin tøc ë mét kh©u, mét c«ng ®o¹n nhÊt ®Þnh : nghiÖp vô ®i ( chuyÓn), nhiÖp vô qu¸ giang ( qua) vµ nghiÖp vô ®Õn ( nhËn). B­u ®iÖn lµ ®iÒu kiÖn chung cho sù sinh tån cña x· héi, ®Æc biÖt lµ trong x· héi ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i nh­ ngµy nay. Nhu cÇu chuyÓn ®­a tin tøc ( trao ®æi th«ng tin) cã thÓ cã gi÷a bÊt kú nh÷ng ng­êi sö dông nµo, ë bÊt kú n¬i nµo ngay c¶ nh÷ng vïng miÒn nói, h¶i ®¶o xa x«i, chØ cÇn cã con ng­êi, cã tån t¹i kinh tÕ hµng hãa, cã trao ®æi hµng hãa vµ l­u th«ng th× tÊt yÕu ph¸t sinh nhu cÇu trao ®æi th«ng tin. Ph¹m vi th«ng tin bÊt kÓ lµ truyÒn ®­a tin tøc kinh tÕ hay tin tøc c¸ nh©n ®Òu kh«ng thÓ giíi h¹n trong ph¹m vi côc bé cña mét khu vùc, vïng, ®Þa ph­¬ng mµ ph¶i tiÕn hµnh trong c¶ n­íc vµ thËm chÝ trong ph¹m vi toµn thÕ giíi. Do vËy, m¹ng l­íi th«ng tin B­u ®iÖn tÊt yÕu ph¶i ®­îc tæ chøc, x©y dùng thµnh mét hÖ thèng m¹ng l­íi hoµn chØnh, thèng nhÊt, mang tÝnh toµn quèc, nèi liÒn c¸c ®iÓm d©n c­ víi nhau. Vµ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ngµnh B­u ®iÖn h×nh thµnh nªn mét ngµnh nghÒ ®éc ®¸o, ®­îc tæ chøc qu¶n lý tËp trung, thèng nhÊt cao ®é. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ngµnh B­u ®iÖn ph¶i dùa vµo c¶ m¹ng l­íi ®Ó hoµn thµnh chø kh«ng ph¶i lµ mét ®¬n vÞ c¬ së nµo ®éc lËp thùc hiÖn mÆc dï ®èi víi viÖc s¶n xuÊt mét s¶n phÈm cô thÓ mµ nãi th× sè ®¬n vÞ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã lóc Ýt, cã lóc nhiÒu vµ còng cã thÓ chØ lµ mét ®¬n vÞ ( vÝ dô nh­ víi s¶n phÈm ®iÖn tho¹i néi h¹t thuéc chÕ ®é ®¬n tr¹m ë mét huyÖn , thÞ). Nh­ng nh×n toµn côc th×, toµn m¹ng cña B­u ®iÖn kh«ng thÓ chia c¾t., ®iÒu nµy do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh B­u ®iÖn quyÕt ®Þnh. ChÝnh v× vËy, nh×n tõ hiÖu Ých chung cña toµn x· héi th× th× toµn x· héi chØ cã thÓ tæ chøc thµnh mét m¹ng chung, tøc lµ cã thÓ nãi B­u ®iÖn cã “ tÝnh ®éc quyÒn tù nhiªn”. MÆt kh¸c v× B­u ®iÖn phôc vô cho toµn x· héi cho nªn tæ chøc cña B­u ®iÖn ph¶i bè trÝ réng kh¾p, ë n¬i nµo cã ng­êi th× ë ®ã cã tæ chøc B­u ®iÖn phôc vô; c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn vµ vËn chuyÓn còng ph¶i nèi liÒn c¸c ®Þa ph­¬ng trong m¹ng l­íi th«ng tin. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh B­u ®iÖn lµ toµn tr×nh, toµn m¹ng nªn viÖc bè trÝ søc s¶n xuÊt ph¶i lµm cho mäi thµnh viªn trong toµn x· héi ®Òu cã thÓ sö dông tiÖn lîi. V× vËy, ë mét sè vïng ®Æc biÖt lµ ë c¸c ®Çu cuèi cña m¹ng th«ng tin, viÖc bè trÝ søc s¶n xuÊt (trang thiÕt bÞ th«ng tin vµ lao ®éng) kh«ng thÓ chØ ®¬n thuÇn tÝnh to¸n tõ gãc ®é kinh tÕ mµ ph¶i xem xÐt ®Õn nhu cÇu sö dông cña ng­êi dïng, tøc lµ ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò hiÖu Ých x· héi. MÆt kh¸c, hiÖu Ých x· héi còng cã h¹n ®é nhÊt ®Þnh, còng chÞu sù rµng buéc cña ®iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi, ë mét sè B­u ®iÖn ®Þa ph­¬ng nÕu bÞ thua lç cã thÓ lÊy lîi nhuËn cña ®¬n vÞ B­u ®iÖn ë ®Þa ph­¬ng kh¸c bï ®¾p, v× vËy ph¶i xem xÐt c¶ sù tiÖn lîi (hiÖu Ých x· héi) vµ hiÖu Ých kinh tÕ vµ kh«ng thÓ thiªn lÖch bªn nµo, ph¶i nghiªn cøu tÝnh to¸n, bè trÝ søc s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh. Tõ nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm mang tÝnh ®Æc thï cña ngµnh B­u ®iÖn vµ trong ®iÒu kiÖn thùc t¹i cña ViÖt Nam hiÖn nay, Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam (VNPT) hiÖn lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, chiÕm gi÷ gÇn nh­ tuyÖt ®èi vÒ thÞ phÇn cung cÊp c¸c s¶n phÈm B­u ®iÖn cho toµn x· héi (kho¶ng trªn 90%) vµ ®­îc coi nh­ mét chØnh thÓ, mét doanh nghiÖp ®Æc biÕt lín. Trong néi bé cña VNPT l¹i ph©n ®Þnh quyÒn kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trªn nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ ®­îc ph©n ®Þnh theo khu vùc ®Þa giíi hµnh chÝnh cña c¸c tØnh, thµnh phè. Tuy nhiªn do tÝnh chÊt ®Æc thï cña s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn lµ tÝnh chØnh thÓ, toµn tr×nh, toµn m¹ng nªn mçi B­u ®iÖn tØnh, thµnh chØ lµ bé phËn hîp thµnh trong hÖ thèng thèng nhÊt ®Òu kh«ng thÓ hoµn thµnh mét c¸ch ®éc lËp qóa tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn chØnh. V× v©y, c¸c B­u ®iÖn tØnh, thµnh kh«ng thÓ trë thµnh ng­êi s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®éc lËp nh­ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. XÐt vÒ gãc ®é nµy, c¸c B­u ®iÖn tØnh chØ t­¬ng tù nh­ mét ph©n x­ëng trong mét nhµ m¸y lín. Nh­ng mÆt kh¸c, c¸c B­u ®iÖn tØnh l¹i ph©n t¸n ë kh¾p c¸c n¬i trong c¶ n­íc vµ cµng quan träng h¬n lµ mét sè l­îng lín c¸c B­u ®iÖn tØnh ®Òu cã chøc n¨ng tiªu thô dï cho nhiÖm vô s¶n xuÊt kh«ng ph¶i chØ do mét B­u ®iÖn tØnh mµ cã thÓ hoµn thµnh ®­îc nh­ng viÖc tiªu thô s¶n phÈm B­u ®iÖn th­êng lµ chØ do mét ®¬n vÞ hoµn thµnh ( thu c­íc phÝ ë kh©u “ §i ”). ChÝnh v× vËy, xÐt tõ gãc ®é nµy, B­u ®iÖn tØnh l¹i kh«ng thÓ ®­îc ®èi xö nh­ mét ph©n x­ëng trong nhµ m¸y mµ nã cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi. Nh÷ng ®iÒu trªn ®· cho thÊy tÝnh chÊt song trïng cña doanh nghiÖp B­u ®iÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong ®ã cã B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc thï cña ngµnh B­u ®iÖn vµ nh÷ng vÊn ®Ò ph©n tÝch ë trªn, ®ång thêi nghiªn cøu thùc tÕ qóa tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña B­u ®iÖn Ninh B×nh, cã thÓ minh häa s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ c¬ b¶n, mang tÝnh ®Æc tr­ng cho qua tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm B­u ®iÖn hoµn chØnh( chuyÓn ®­a tin tøc tõ ng­êi göi ®Õn ng­êi nhËn), mang tÝnh toµn tr×nh, toµn m¹ng cña ngµnh B­u ®iÖn mµ B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng chØnh thÓ . Quy tr×nh c«ng nghÖ chuyÓn ®­a tin tøc ( s¶n xuÊt) trªn toµn m¹ng l­íi th«ng tin nh­ sau : Kh©u “qua” (chÊp nhËn) (B­u ®iÖn tØnh) Kh©u “®Õn” (B­u ®iÖn tØnh) Kh©u “ ®i ” (chuyÓn tiÕp) (ctyVPS,VTN, VTI) Tin tøc tõ ng­êi göi mang ®Õn (kh¸ch hµng) Ng­êi nhËn (kh¸ch hµng) Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn hoµn chØnh theo s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ ë trªn ®­îc diÔn t¶ kh¸i qu¸t nh­ sau: - T¹i c«ng ®o¹n “§i” ( chÊp nhËn tin tøc chuyÓn ®i ) : ®èi t­îng lao ®éng lµ tin tøc ( th­ tõ, c«ng v¨n, fax, ®iÖn b¸o, ®iÖn tho¹i,…) mµ ng­êi sö dông cã nhu cÇu B­u ®iÖn chuyÓn ®i, ®­îc c¸c kh¸ch hµng trùc tiÕp ®Õn c¸c c¬ së B­u ®iÖn phôc vô (B­u côc, Ki-èt, §¹i lý B­u ®iÖn…) cña c¸c B­u ®iÖn tØnh hoÆc cã thÓ tõ m¸y ®Çu cuèi lµ c¸c m¸y thuª bao víi kh¸ch hµng gäi ®iÖn tho¹i trùc tiÕp t¹i m¸y thuª bao cña m×nh). T¹i ®©y, nh©n viªn B­u ®iÖn sÏ trao cho kh¸ch hµng c¸c Ên chØ nghiÖp vô vµ h­íng dÉn lµm thñ tôc ký göi hoÆc ®¨ng ký ®µm tho¹i c«ng céng vµ kÕt thóc ë viÖc thu c­íc phÝ cña kh¸ch hµng. C¸c c«ng viÖc tiÕp theo lµ do c¸c nh©n viªn B­u ®iÖn tiÕn hµnh xö lý nh­ khai th¸c, chia chän, ph©n h­íng vµ ®ãng tói gãi “ §i ” ®Ó chuyÓn ®i víi c¸c tin tøc lµ th­ tõ, c«ng v¨n, tµi liÖu. NÕu tin tøc lµ ®iÖn b¸o, ®iÖn tho¹i fax th× sÏ do c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc th«ng tin trªn m¹ng viÔn th«ng ( m¸y ®Çu cuèi à thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch àthiÕt bÞ truyÒn dÉn) cña B­u ®iÖn tØnh tù ®éng xö lý vµ truyÒn ®i trªn m¹ng th«ng tin quèc gia. - T¹i c«ng ®o¹n “ Qua”( hay cßn gäi lµ qu¸ giang, chuyÓn tiÕp tin tøc ®i ) : c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc VNPT ®­îc giao nhiÖm vô lµm chøc n¨ng trung gian chuyÓn tiÕp xö lý. Ch¼ng h¹n trong th«ng tin B­u chÝnh th× do C«ng ty B­u chÝnh Liªn tØnh vµ Quèc tÕ (VNS) hoÆc còng cã thÓ do c¸c B­u ®iÖn tØnh ®­îc giao nhiÖm vô chuyÓn tiÕp tói, gãi B­u chÝnh thùc hiÖn. Trong lÜnh vùc viÔn th«ng th× do c¸c c«ng ty däc lµ C«ng ty ViÔn th«ng liªn tØnh (VTN) vµ C«ng ty ViÔn th«ng quèc tÕ (VTI) lµ c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý, khai th¸c c¸c tæng ®µi trung t©m (TAXDEM) cña c¸c vïng, miÒn trong c¶ n­íc vµ c¸c Tæng ®µi “ cöa ngâ” ®i quèc tÕ tù ®éng thùc hiÖn. - T¹i c«ng ®o¹n “ §Õn” : tin tøc sau khi ®· ®­îc xö lý ë c¸c c«ng ®o¹n “ §i” vµ “Qua” sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn c¸c c¬ së B­u ®iÖn tØnh ë ®Çu cuèi cña qu¸ tr×nh chuyÓn ®­a tin tøc, n¬i cã ng­êi nhËn tin tøc cña ng­êi göi. C¸c c¬ së B­u ®iÖn nµy sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc xö lý cuèi cïng ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm B­u ®iÖn hoµn chØnh. NÕu lµ th«ng tin B­u chÝnh (th­ tõ, c«ng v¨n, tµi liÖu…) sÏ ®­îc khai th¸c ( më tói gãi th­ “ §Õn ”, chia chän, ph©n h­íng theo khu vùc cña tõng ®­êng th­) vµ giao cho c¸c nh©n viªn B­u t¸ chuyÓn ®Õn ®Þa chØ ng­êi nhËn. NÕu lµ th«ng tin viÔn th«ng ( ®iÖn b¸o, fax…) th× còng xö lý t­¬ng tù vµ c¸c bøc ®iÖn b¸o, fax “ ®Õn” sÏ ®­îc giao cho c¸c nh©n viªn ®iÖn t¸ chuyÓn ph¸t ®Õn ng­êi nhËn. NÕu lµ ®iÖn tho¹i th× c¸c c«ng viÖc xö lý ®Òu do c¸c thiÕt bÞ th«ng tin trªn m¹ng l­íi tù ®éng xö lý theo ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc thiÕt lËp, cµi ®Æt. Tr­êng hîp tin tøc cña kh¸ch hµng cã nhu cÇu trao ®æi chØ ë trong néi tØnh Ninh B×nh th× quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm còng t­¬ng tù nh­ quy tr×nh ®· m« t¶ ë trªn. Nh­ng cã mét ®iÒu kh¸c nhau c¬ b¶n lµ toµn bé qu¸ tr×nh chuyÓn ®­a tin tøc hoµn chØnh tõ ng­êi göi ®Õn ng­êi nhËn (s¶n phÈm hoµn chØnh) sÏ chØ do c¸c ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh thùc hiÖn. C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh hiÖn nay, xÐt trong quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn chØnh toµn tr×nh, toµn m¹ng cña ngµnh B­u ®iÖn ( c¸c tin tøc chuyÓn ®­a “®i” hoÆc “®Õn” thuéc ph¹m vi liªn tØnh vµ quèc tÕ) th× B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh chñ yÕu tham gia s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ë c«ng ®o¹n “®i” tøc “s¶n phÈm ®i” vµ ë c«ng ®o¹n “®Õn” tøc “s¶n phÈm ®Õn”. V× vËy, cã thÓ minh häa S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh nh­ sau: Quy tr×nh s¶n xuÊt “s¶n phÈm ®i” (thu c­íc ë ng­êi göi) cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh: … … … VPS VTN VTI Tin tøc tõ kh¸ch hµng göi ®i liªn tØnh vµ quèc tÕ C¸c ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc B§ tØnh Ninh B×nh (B­u côc,§µi, Tr¹m) C¸c s¶n phÈm b­u chÝnh chuyÓn ®i liªn tØnh vµ quèc tÕ C¸c s¶n phÈm viÔn th«ng chuyÓn ®i liªn tØnh vµ quèc tÕ Quy tr×nh s¶n xuÊt “s¶n phÈm ®Õn” cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh VPS VTN VTI C¸c s¶n phÈm b­u chÝnh göi tõ liªn tØnh vµ quèc tÕ ®Õn C¸c s¶n phÈm viÔn th«ng tõ liªn tØnh vµ quèc tÕ ®Õn C¸c ®¬n vÞ c¬ së B­u ®iÖn trùc thuéc B§ tØnh Ninh N×nh (B­u côc, ®µi, tr¹m) Kh¸ch hµng nhËn tin tøc göi ®Õn Mét sè nÐt chñ yÕu vÒ m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh. Sau khi thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ®æi míi qu¶n lý, khai th¸c, kinh doanh b­u chÝnh, viÔn th«ng trªn m¹ng ®Þa bµn toµn tØnh Ninh B×nh ( 09/2002 ), m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh hiÖn nay nh­ sau : B­u ®iÖn tØnh hiÖn cã 10 ®¬n vÞ c¬ së s¶n xuÊt trùc thuéc g¾n víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ®¬n vÞ bao gåm : 1 C«ng ty §iÖn b¸o - §iÖn tho¹i; 6 B­u ®iÖn huyÖn (Nho Quan, Gia ViÔn, Hoa L­,Yªn Kh¸nh, Kim S¬n vµ Yªn M« ); 2 B­u ®iÖn thÞ x· ( Ninh B×nh vµ Tam §iÖp )vµ 1 trung t©m Tin häc. VÒ mèi quan hÖ vÒ mÆt tæ chøc, qu¶n lý, kinh doanh vµ phôc vô gi÷a B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së s¶n xuÊt trùc thuéc cã thÓ ®­îc tãm t¾t nh­ sau: C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc B­u ®iÖn tØnh thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo ph©n cÊp cña B­u ®iÖn tØnh, cã con dÊu riªng theo mÉu dÊu doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®­îc më tµi kho¶n ë ng©n hµng, kho bac nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ nghÜa vô quy ®Þnh, chÞu sù rµng buéc vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi tr­íc B­u ®iÖn tØnh; ®­îc quyÒn chñ ®éng tæ chøc, qu¶n lý, ho¹t ®éng, sö dông cã hiÖu qu¶ vèn vµ c¸c nguån lùc ®· ®­îc giao theo ph©n cÊp cña B­u ®iÖn tØnh; cã tr¸ch nhiÖm më ®Çy ®ñ sæ s¸ch theo dâi nghiÖp vô, sæ s¸ch kÕ to¸n, thèng kª theo quy ®Þnh; chÞu sù kiÓm tra cña B­u ®iÖn tØnh vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn, b¸o c¸o B­u ®iÖn tØnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ; tr­ëng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc ®­îc thay mÆt Gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh quan hÖ víi ®Þa ph­¬ng vÒ c¸c mÆt chÊp hµnh quy ®Þnh hµnh chÝnh, c¸c nghÜa vô ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ trong viÖc ®¶m b¶o an ninh, an toµn cho ®¬n vÞ vµ m¹ng l­íi; ®­îc thay mÆt Gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi Tæng C«ng ty t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô cña ®¬n vÞ. 4. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh hiÖn nay. Ban gi¸m ®èc B­u ®iÖn TØnh ninh b×nh Phßng Hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh Phßng kÕ ho¹ch vµ x©y dùng c¬ b¶n Phßng B­u chÝnh Ph¸t hµnh b¸o chÝ Tæ Tæng hîp Phßng Tæ chøc c¸n bé tiÒn l­¬ng Phßng viÔn th«ng tin häc Bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ bao gåm Ban Gi¸m ®èc ( Gi¸m ®èc vµ 01 Phã gi¸m ®èc), 06 phßng qu¶n lý chøc n¨ng vµ mét tæ Tæng hîp Gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh do Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt. Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong ®¬n vÞ víi c¸c chøc n¨ng cô thÓ lµ : tæ chøc, ®iÒu hµnh toµn ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý sö dông c¸c nguån lùc; quyÕt ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch; lµm chñ ®Çu t­ theo ñy quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t­, duyÖt quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh; b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, phôc vô theo quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty… Bé m¸y qu¶n lý chøc n¨ng cña B­u ®iÖn tØnh( gåm 06 phßng ban vµ 1 tæ tæng hîp) cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu lµ : Tham m­u, gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thuéc tõng lÜnh vùc nghiÖp vô chuyªn m«n nh­ Tæ chøc nh©n sù, KÕ ho¹ch kinh doanh vµ x©y dùng c¬ b¶n, KÕ to¸n-Thèng kª-Tµi chÝnh, Kü thuËt - ViÔn th«ng Tin häc, B­u chÝnh- Ph¸t hµnh b¸o chÝ, Hµnh chÝnh-qu¶n trÞ, Thanh tra-tæng hîp vµ thi ®ua tuyªn truyÒn; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô vµ néi dung cña c«ng viÖc ®­îc giao. II . c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n thu ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i b­u ®iÖn tØnh ninh b×nh. T×nh h×nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin t¹i B­u §iÖn tØnh Ninh B×nh. Ngµnh B­u ®iÖn lu«n lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®i ®Çu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ víi hÖ thèng trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, lu«n lu«n ®­îc cËp nhËt. B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh còng ®­îc ®Çu t­ c¸c trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn víi mét hÖ thèng m¸y tÝnh ®­îc nèi m¹ng trªn toµn bé ®Þa bµn tØnh Ninh B×nh. C¸c b­u ®iÖn huyÖn, thÞ vµ c¸c b­u côc nhá h¬n ®Òu ®­îc nèi m¹ng víi B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh ®Ó chia sÎ d÷ liÖu vµ gióp thuËn tiÖn h¬n trong c«ng t¸c qu¶n lý, giao tiÕp víi kh¸ch hµng. HÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh sö dông HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS NT 4.0, ®©y lµ hÖ ®iÒu hµnh m¹ng th«ng dông hiÖn nay. Cã thÓ m« t¶ cÊu tróc vËt lý cña m¹ng tin häc ®ang ®­îc sö dông t¹i B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh nh­ sau : C¸c m¸y chñ cung cÊp c¸c dÞch vô B­u chÝnh . . . Fire wall M¹ng c«ng céng 10/100 M 64K 2M 10/100 M … … Trung t©m Tin häc C¸c B­u ®iÖn huyÖn –B­u ®iÖn tØnh –V¨n phßng c«ng ty viÔn th«ng –B­u ®iÖn thÞ x· B­u §iÖn tØnh Ninh B×nh cã mét dÞch vô lu«n lu«n ®­îc quan t©m vµ ph¸t triÓn, ®ã lµ HÖ thèng ch¨m sãc kh¸ch hµng. HÖ thèng nµy ho¹t ®éng víi sù phèi hîp cña c¸c chøc n¨ng chÝnh sau: Ph¸t triÓn thuª bao Qu¶n lý m¹ng c¸p §o thö 119 TÝnh c­íc Qu¶n lý c«ng nî kh¸ch hµng Tra cøu 108 HÖ thèng ch¨m sãc kh¸ch hµng ho¹t ®éng víi mét c¬ së d÷ liÖu tËp trung vµ cã tÝnh b¶o mËt cao cïng sù hç trî cña c¸c ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh ®¶m b¶o phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c nhÊt. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Trung t©m Tin häc B­u §iÖn tØnh Ninh B×nh. Trung t©m Tin häc - B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2458/Q§-TCCB cña Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty B­u chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt Nam. Trung t©m Tin häc cã chøc n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô trªn c¸c lÜnh vùc : øng dông tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh b­u chÝnh viÔn th«ng; Phèi hîp víi C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn sè liÖu trong viÖc kinh doanh dÞch vô Internet; Lµm c¸c dÞch vô tin häc kh¸c ®­îc ph¸p luËt cho phÐp. Víi c¸c chøc n¨ng cô thÓ sau ®©y: Thùc hiÖn qu¶n trÞ m¹ng cña toµn bé hÖ thèng m¹ng cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh. Qu¶n lý, b¶o d­ìng c¸c thiÕt bÞ tin häc cña B­u ®iÖn tØnh, b¶o mËt c¸c d÷ liÖu trong m¸y tÝnh vµ m¹ng. TiÕp nhËn c¸c quy tr×nh kü thuËt vµ c¸c phÇn mÒm øng dông nghiÖp vô cña Tæng C«ng ty B­u chÝnh- ViÔn th«ng ®Ó triÓn khai trªn ®Þa bµn tØnh vµ cã tr¸ch nhiÖm ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm vµ b¶o qu¶n nh­ nh÷ng tµi s¶n kh¸c cña c¬ quan. X©y dùng kÕ ho¹ch vËt t­, trang bÞ míi vµ b¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ tin häc nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng hµng ngµy vµ ph¸t triÓn kü thuËt tin häc còng nh­ më réng h¬n n÷a c¸c lÜnh vùc tin häc hãa t¹i B­u ®iÖn tØnh vµ c¸c B­u ®iÖn huyÖn, thÞ … Phæ biÕn vµ h­íng dÉn nghiÖp vô tin häc cho c¸c bé phËn kh¸c khi cã yªu cÇu hoÆc khi cã quy tr×nh míi ®­îc ¸p dông. §Ò tµi nghiªn cøu. Sau mét giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp t¹i B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh, ®­îc t×m hiÓu vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, vai trß cña ®¬n vÞ thùc tËp vµ t×nh h×nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin t¹i ®©y vµ ®Æc biÖt lµ ®­îc tiÕp cËn víi HÖ thèng ch¨m sãc kh¸ch hµng cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : “ X©y dùng HÖ thèng th«ng tin Qu¶n lý c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¹i B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh”. Qu¶n lý c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng lµ mét bé phËn trong tæng thÓ HÖ thèng ch¨m sãc kh¸ch hµng cña B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh vµ bao gåm c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ : cËp nhËt tiÒn c­íc ph¸t sinh cña kh¸ch hµng; qu¶n lý kh¸ch hµng theo nh©n viªn thu nî; theo dâi thanh to¸n cña kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh c«ng nî cña kh¸ch hµng; lËp c¸c b¸o c¸o ph¶n ¸nh vÒ t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng, vÒ doanh thu theo nh©n viªn thu nî vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c ph¶n ¸nh t×nh h×nh qu¶n lý c«ng nî cña ®¬n vÞ… Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ ho¹t ®éng qu¶n lý c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¹i B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh. Môc tiªu nghiªn cøu : Nghiªn cøu hÖ thèng vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý c«ng nî cña kh¸ch hµng vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin cho qu¸ tr×nh nµy. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu : Sö dông tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin. phÇn kÕt luËn Trªn ®©y lµ sù tæng hîp nh÷ng kiÕn thøc mµ em ®· thu ®­îc qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu thùc tÕ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin t¹i B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh trong giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp. Trong giai ®o¹n thùc tËp tíi, em sÏ tiÕp tôc häc tËp, nghiªn cøu ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn vµ hoµn thµnh ®Ò tµi “X©y dùng HÖ thèng th«ng tin Qu¶n lý c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¹i B­u ®iÖn tØnh Ninh B×nh.” Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o-TiÕn SÜ TrÇn ThÞ Song Minh Gi¶ng viªn Khoa Tin häc Kinh tÕ ®· h­íng dÉn, chØ b¶o nhiÖt t×nh, gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Bưu Điện tỉnh Ninh Bình.DOC
Luận văn liên quan