Khóa luận Đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn quế võ tỉnh Bắc Ninh 2007

Mở Đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Sản xuất nông nghiệp là ngành sản xuất sớm nhất trong lịch sử phát triển của con người. Nó có vị trí hết sức quan trọng vì nó sản xuất ra lương thực, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết thực của con người mà không có ngành nào có thể thay thế được. Sản xuất nông nghiệp còn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Trên thế giới cũng đã có rất nhiều nước dựa vào nông nghiệp để tạo ra lương thực, thực phẩm để nuôi sống dân tộc mình đồng thời tạo nền tảng cơ sở cho các ngành khác và các hoạt động kinh tế phát triển. Việt Nam là một nước sản xuất nông nghiệp là chính, với cơ cấu của ngành nông nghiệp chiếm khoảng 20,23%, khoảng 70% dân số sống ở nông thôn, 60% dân số làm nghề nông. Trong giai đoạn hiện nay định hướng phát triển của Việt Nam là giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp nhưng vai trò của nó vẫn được đề cao. Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đồng thời lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp với từng địa phương làm cho năng xuất sản lượng cây trồng tăng lên. Việt Nam từ 1 nước hàng năm phải nhập khẩu lương thực đã vươn lên hàng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu lúa gạo, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã có mặt trên thế giới như Châu Âu, mỹ . Thành công những bước đầu như trên cũng phải nói đến vai trò tích cực của công tác khuyến nông. Khuyến nông với vai trò tích cực của mình ngày càng phát huy và mở rộng khắp các vùng trong cả nước, đồng thời đã được củng cố và từng bước cải tiến phù hợp vời tình hình mới. Nghị định 13/CP do chính phủ ban hành ngày 2/3/1993 hướng dẫn về các hoạt động nhằm cải tiến một cách có hiệu quả công tác KN từ trung ương đến địa phương đã và đang được triển khai trên cả nước. Công tác KN được tổ chức và thực hiện làm tăng tiến độ chuyển giao KHKT tới nông dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu của họ một cách nhanh nhất. Ngoài ra, còn tăng cường công tác đào tạo, mở các lớp tập huấn kỹ thuật kết hợp xây dựng mô hình trình diễn để nông dân tham quan và học tập. Tuy nhiên, công tác KN còn tồn tại cần giải quyết kịp thời. Để hoạt động KN đạt hiệu quả cao đòi hỏi phải thường xuyên đổi mới về nhận thức, quan điểm, lý luận tổ chức chỉ đạo của tất cả các ngành các cấp. Huyện Quế Võ là một huyện phát triển nhanh của tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây, cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp thay đổi nhanh chóng cùng với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Vì vậy, để đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm cho toàn huyện thì công tác khuyến nông được tăng cường triển khai nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển bề vững. Đội ngũ cán bộ KN từng bước được nâng cao trình độ, năng lực tổ chức Ngoài việc khuyến cáo nông dân áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, còn cung cấp thông tin, mở các lớp tập huấn, tư vấn, dịch vụ . Vì thế năng xuất cây trồng được tăng lên. Tuy nhiên, công tác khuyến nông ở đây còn tồn tại những khó khăn và thử thách. Tổ chức hệ thống KN chưa hoàn chỉnh, kinh phí cho hoạt động còn hạn hẹp ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn còn hạn chế do đó KN được xem như là một cơ quan khuyến cáo nông dân, trợ giúp nông dân, hoặc hiểu đơn thuần là cơ quan chuyển giao KHKT nông nghiệp. Do vậy để đánh giá công tác KN huyện Quế Võ trong những năm qua trên cơ sở những kết quả đã đạt được cần chỉ ra những tồn tại để khác phục đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu góp phần củng cố công tác KN trong những năm tới là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá các hoạt động KN trên địa bàn huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh trong năm 2007“. 2. Mục đích, mục tiêu, yêu cầu của đề tài và giới hạn của đề tài 2.1. Mục đích Đánh giá được tình hình các hoạt động KN ở trạm KN huyện Quế Võ Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác KN đạt kết quả cao. 2.2. Mục tiêu Đánh giá thực trạng các hoạt động KN ở trạm khuyến nông huyện Quế Võ năm 2007. Tìm ra những mặt làm được những mặt còn thiếu xót trong hệ thống KN và các hoạt động KN. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đóng góp cho sự phát triển của công tác KN trên địa bàn huyện. 2.3. ý nghĩa của đề tài Ý nghĩa học tập: củng cố được các môn học từ cơ sở đến chuyên ngành và gắn các môn học đó vào trong thực tế. Ngoài ra còn biết thêm được nhiều kiến thức thực tế và các phương pháp học tập, làm việc và nghiên cứu khoa học. Ý nghĩa thực tiễn: kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để tham khảo cho việc hoàn thiện hệ thống KN và đưa ra các giải pháp nhằm giúp cho các hoạt động KN có hiệu quả. 2.4. Giới hạn của đề tài Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống các cán bộ KN từ cấp huyện đến cơ sở Các hoạt động KN trong năm 2007 Địa điểm: Huyện Quế Võ Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 18/2/2008 đến 20/6/2008 Nội dung nghiên cứu: ãThực trạng công tác KN của huyện Công tác tổ chức Đội ngũ cán bộ KN Các hoạt động KN Tình hình cung cấp và sử dụng vốn cho các hoạt động KN. ã Đánh giá về các hoạt động khuyến nông Đánh giá của cán bộ KN và nông dân về hoạt động đào tạo tập huấn. Đánh giá của cán bộ KN và nông dân về hoạt động xây dựng mô hình trình diễn. Đánh giá của cán bộ KN và nông dân về hoạt động thông tin tuyên truyền. Đánh giá của cán bộ KN và nông dân về hoạt động tư vấn và dịch vụ. ã Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhăm đóng góp cho sự phát triển của công tác KN trên địa bàn huyện.

pdf52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2520 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn quế võ tỉnh Bắc Ninh 2007, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ýnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« cña ®¶ng vµ nhµ n−íc. S¬ ®å 4.1.: HÖ thèng tæ chøc bé m¸y khuyÕn n«ng huyÖn QuÕ Vâ UBND x·, ban chñ nhiÖm HTX C©u l¹c bé KN N«ng d©n Trung t©m KN tØnh UBND huyÖn Tr¹m KN huyÖn Phßng n«ng nghiÖp KhuyÕn n«ng x· Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 26 4.1.1.2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng cÊp Theo nghÞ ®Þnh 13/cp cña thñ t−íng chÝnh phñ vÒ viÖc “ban hµnh b¶n quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c KN” vµ th«ng t− liªn bé sè 02/LB/TT ngµy 02/08/1993 vÒ viÖc h−íng dÉn thi hµnh nghÞ ®Þnh 13/cp th× *ë tØnh: Cã mét trung t©m KN trùc thuéc së n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nhiÖm vô cña trung t©m lµ - X©y dùng chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh KN cña trung −¬ng vµ tØnh. - Phæ biÕn vµ chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt vÒ n«ng l©m nghiÖp vµ nh÷ng kinh nghiÖm, ®iÓn h×nh s¶n xuÊt cho n«ng d©n. - Båi d−ìng kiÕn thøc, qu¶n lý kinh tÕ vµ rÌn luyÖn tay nghÒ cho c¸n bé KN viªn c¬ së, cho n«ng d©n, cung cÊp cho n«ng d©n nh÷ng th«ng tin thÞ tr−êng, gi¸ c¶ n«ng s¶n. - Quan hÖ víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n−íc ®Ó thu hót nguån vèn hoÆc tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng KN ®Þa ph−¬ng. * CÊp huyÖn: Thµnh lËp tr¹m KN d−íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña uû ban nh©n d©n huyÖn vµ cã mèi quan hÖ víi phßng n«ng nghiÖp. NhiÖm vô cô thÓ lµ: - TiÕp nhËn nh÷ng ch−¬ng tr×nh KN do trung t©m KN tØnh ®−a xuèng, tæ chøc thùc hiÖn, gi¸m s¸t vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng lªn trung t©m. - X¸c ®Þnh nh÷ng nhu cÇu KN cña c¸c x· trong huyÖn. ViÕt b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt, s©u bÖnh, dÞch bÖnh ®Ó tr×nh lªn huyÖn vµ trung t©m KN tØnh. - Trùc tiÕp chØ ®¹o KN x·. - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng KN nh−: TËp huÊn kü thuËt, tæ chøc tr×nh diÔn ph−¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶, ®i tham quan, héi th¶o ®Çu bê.... ®Ó chuyÓn giao kü thuËt cho n«ng d©n. - Hîp t¸c víi nh÷ng c¬ quan nghiªn cøu ®Ó kh¶o s¸t vµ thö nghiÖm nh÷ng m« h×nh trªn c¬ së cã ng−êi d©n cïng tham gia. - Th«ng qua nh÷ng ph−¬ng tiÖn KN, cung cÊp cho n«ng d©n nh÷ng th«ng tin cÊn thiÕt vÒ h¹t gièng, c©y con, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, gi¸ c¶ thÞ tr−êng..... thu thËp th«ng tin KHKT trong lÜnh vùc kh¸c ®Ó s½n sµng cung cÊp th«ng tin cho ng−êi d©n khi cÇn. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 27 - Phèi hîp víi nh÷ng c¬ quan chøc n¨ng kh¸c trong huyÖn nh− tr¹m B¶o VÖ Thùc VËt, tr¹m Thó y ®Ó thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh cã liªn quan ®Õn KN. *CÊp c¬ së: HiÖn nay c¸c x·, thÞ trÊn ®Òu cã c¸n bé KN chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Nh÷ng c¸n bé KN x· ho¹t ®éng d−íi sù chØ ®¹o cña tr¹m KN huyÖn. C¸n bé KN trùc tiÕp thùc hiÖn, gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ b¸o c¸o nh÷ng ch−¬ng tr×nh KN trong ®Þa bµn vµ th«ng b¸o, th«ng tin tæng hîp nhu cÇu cña ng−êi d©n. TËp huÊn kü thuËt cho n«ng d©n, x©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn t¹i ®Þa ph−¬ng, chuyÓn giao TBKT tíi n«ng d©n vµ b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt lªn tr¹m. Ngoµi nhiÖm vô ®−a c¸c TBKT tíi c¸c x·, thÞ trÊn trong huyÖn, ®éi ngò c¸n bé KN c¬ së cßn trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c chØ ®¹o s¶n xuÊt ë ®Þa ph−¬ng, tham m−u gióp uû ban nh©n d©n x· x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, cïng víi c¸c hîp t¸c x· chØ ®¹o s¶n xuÊt theo ®óng ®Þng h−íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu trµ lóa, gièng lóa, h−íng dÉn n«ng d©n gieo cÊy ®óng thêi vô vµ chØ ®¹o c«ng t¸c phßng trõ s©u bÖnh trªn c¸c lo¹i c©y trång, gãp phÇn h¹n chÕ thiÖt h¹i ë møc thÊp nhÊt do t¸c ®éng cña thêi tiÕt vµ dÞch bÖnh g©y ra. Ngoµi ra c¸n bé KN c¬ së cßn mét sè nhiÖm vô sau: - Ph¸t hiÖn nh÷ng n«ng d©n s¶n xuÊt giái, nh÷ng kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc s¶n xuÊt trong ®Þa bµn ®Ó b¸o c¸o cho tr¹m vµ phæ biÕn ®iÓn h×nh nµy cho ng−êi n«ng d©n kh¸c. - X©y dùng c¸c c©u l¹c bé. - Phèi hîp víi c¸c tæ chøc dÞch vô kh¸c ®ãng trªn ®Þa bµn ®Ó cung cÊp cho n«ng d©n nh÷ng dÞch vô cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. HiÖn nay ë huyÖn ®· thµnh lËp ®−îc 1 sè c©u l¹c bé KN (c©u l¹c bé KN: Lµ tæ chøc KN tù nguyÖn cña bµ con n«ng d©n nh»m tiÕp thu c¸c ch−¬ng tr×nh KN, gióp nhau thùc hiÖn vµ më réng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn, tËp huÊn kü thuËt c©y trång vËt nu«i, tham quan häc tËp, hç trî gièng, kü thuËt). Nh−ng do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan (mÊt ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thay ®æi c¸n bé) vµ chñ quan ( thiÕu s¸ng t¹o, kh«ng cã thï lao) nªn ho¹t ®éng ch−a th−êng xuyªn vµ hiÖu qu¶ ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu. §Ó thÊy ®−îc lùc l−îng c¸n bé KN tham gia ho¹t ®éng KN trªn ®Þa bµn huyÖn QuÕ Vâ qua 3 n¨m (2005 - 2007). Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 28 B¶ng 4.5. Lùc l−îng c¸n bé KN tham gia ho¹t ®éng KN trªn ®Þa bµn huyÖn QuÕ Vâ qua 3 n¨m (2005 - 2007). 2005 2006 2007 N¨m ChØ tiªu Sè ng−êi (ng−êi) CC (%) Sè ng−êi (ng−êi) CC (%) Sè ng−êi (ng−êi) CC (%) I.CÊp huyÖn 5 100 5 100 5 100 1.Tr×nh ®é ®¹i häc 5 100 5 100 5 100 -C¸n bé trång trät 2 40 2 40 2 40 - C¸n bé ch¨n nu«i 1 20 1 20 1 20 - C¸n bé kinh tÕ 2 40 2 40 2 40 II.CÊp c¬ së 24 100 24 100 20 100 1.Tr×nh ®é ®¹i häc 13 54,17 18 75 19 95 - C¸n bé trång trät 3 23,08 6 33,33 7 36,84 -C¸n bé ch¨n nu«i 10 76,92 10 55,55 10 52,64 -C¸n bé kinh tÕ - - 1 5,56 1 5,26 -C¸n bé thuû s¶n - - 1 5,56 1 5,26 2.Tr×nh ®é trung cÊp 6 25 4 16,67 1 5 3.Tr×nh ®é s¬ cÊp 3 12,5 - - - - 4.N«ng d©n s¶n xuÊt giái 2 8,33 2 8,33 - - (Nguån: Tr¹m KN huyÖn QuÕ Vâ) Qua b¶ng 4.5 ta thÊy lùc l−îng c¸n bé tham gia ho¹t ®éng KN lµ kh«ng nhiÒu, n¨m 2007 th× lùc l−îng nµy Ýt ®i do 3 x· bÞ c¾t khái huyÖn vµ 1 x· ch−a cã c¸n bé KN, x· nµy do c¸n bé KN cña x· kh¸c chÞu tr¸ch nhiÖm. MÆc dï lùc l−îng c¸n bé kh«ng nhiÒu nh−ng ®éi ngò nµy lu«n dÇn ®−îc n©ng cao vÒ tr×nh ®é n¨m 2007 th× cÊp c¬ së c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 54,17%; trung cÊp chiÕm 5%; tr×nh ®é s¬ cÊp chiÕm 12,5%; n«ng d©n s¶n xuÊt giái chiÕm 8,33%,n¨m 2006 c¸n bé KN cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 75%; trung cÊp chiÕm 16,67%; n«ng d©n s¶n xuÊt giái chiÕm 8,33%; kh«ng cã tr×nh ®é s¬ cÊp nh−ng ®Õn n¨m 2007 th× c¸n bé KN cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 95%; trung cÊp chiÕm 5%; kh«ng cã c¸n bé cã tr×nh ®é s¬ cÊp vµ kh«ng cã n«ng d©n s¶n xuÊt giái trong hÖ thèng c¸n bé KN cña huyÖn. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 29 ChÝnh nh÷ng sù thay ®æi ®ã ®· t¹o cho hÖ thèng KN tr¹m mÆc dï vÒ n¨ng lùc c¸n bé th× máng nh−ng vÒ ho¹t ®éng th× ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n vµ xu h−íng cña tr¹m lµ 100% c¸c x·, thÞ trÊn ®Òu cã c¸n bé KN chÞu tr¸ch nhiÖm vµ kh«ng cã c¸n bé KN cã tr×nh ®é d−íi ®¹i häc. 4.1.2. C¸c ho¹t ®éng KN Qua 6 n¨m ho¹t ®éng ®−îc sù quan t©m cña uû ban nh©n d©n huyÖn, trung t©m KN tØnh vµ c¸c ban ngµnh cã liªn quan. KN huyÖn ®· lµm ®−îc nhiÒu viÖc gãp phÇn lµm t¨ng NS, SL c©y trång vËt nu«i, lµm cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã nhiÒu thay ®æi ®¸ng kÓ. HÖ thèng KN ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®· më ®−îc nhiÒu líp tËp huÊn vÒ trång trät vµ ch¨n nu«i cho nhiÒu l−ît ng−êi n«ng d©n cã thÓ ¸p dông c¸c TBKT vµo s¶n xuÊt, x©y dùng nhiÒu m« h×nh tr×nh diÔn kü thuËt gióp ng−êi n«ng d©n trùc tiÕp tham gia ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña m« h×nh tr×nh diÔn ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Bªn c¹nh ®ã th× c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn còng ®em l¹i nhiÒu hiÖu qu¶ cho ng−êi n«ng d©n. §Ó thÊy ®−îc râ h¬n ta nghiªn cøu b¶ng 4.6: B¶ng 4.6. Néi dung c¸c ho¹t ®éng KN Néi dung §VT 2005 2006 2007 1.TËp huÊn ®µo t¹o -TËp huÊn kü thuËt Líp 93 128 100 -C¸c buæi tham quan Buæi 1 1 1 2.X©y dùng m« h×nh M« h×nh 18 26 23 3.Th«ng tin tuyªn truyÒn -Tµi liÖu ph¸t tay Tê 10.000 20.000 30.000 -T¹p chÝ KN QuyÓn 300 400 400 -Héi th¶o Cuéc 3 7 5 4.DÞch vô Lo¹i 2 2 2 (Nguån: Tr¹m KN huyÖn QuÕ Vâ) Qua b¶ng 4.6. ta thÊy ®−îc tr¹m KN ®· tæ chøc ®−oc hµng tr¨m c¸c líp tËp huÊn qua c¸c n¨m vµ sè l−îng ng−êi tham gia ngµy cµng ®«ng. N¨m 2005 tæ chøc ®−îc 93 líp víi 6510 ng−êi tham gia, n¨m 2006 tæ chøc ®−îc 128 líp víi 8960 ng−êi tham gia vµ n¨m 2007 th× tæ chøc ®−îc 100 líp víi 7000 ng−êi Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 30 tham gia. Tõ ®ã mµ m« h×nh tr×nh diÔn ngµy cµng t¨ng,n¨m 2005 x©y dùng ®−îc 18 m« h×nh nh−ng ®Õn n¨m 2007 x©y dùng ®−îc 23 m« h×nh. Ngoµi viÖc tËp huÊn vµ x©y dùng m« h×nh ®Ó c¶i thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cho n«ng d©n th× viÖc cung cÊp nh÷ng tµi liÖu h−íng dÉn kü thuËt th«ng qua c¸c tµi liÖu ph¸t tay còng ngµy cµng t¨ng lªn. Qua ®©y còng phÇn nµo chøng tá ®−îc nhu cÇu cña ng−êi n«ng d©n cÊn biÕt ®−îc nhiÒu kiÕn thøc KHKT míi ®Ó ¸p dông vµo s¶n xuÊt. §Ó gióp ng−êi n«ng d©n cã thªm nhiÒu hiÓu biÕt, kinh nghiÖm hay nh÷ng ý kiÕn, mong muèn cña hä th× tr¹m KN còng tæ chøc ®−îc c¸c cuéc héi th¶o. Mét thµnh c«ng n÷a cã thÓ nãi cña tr¹m lµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nhÊt lµ dÞch vô vÒ gièng. Gièng míi, gièng tèt ngµy cµng ®−îc n«ng d©n mua nhiÒu thay cho nh÷ng n¨m tr−íc hÇu nh− mÊy n¨m míi mua gièng míi. Tr¹m KN huyÖn n¨m 2007 ®· cung øng cho c¸c x·, thÞ trÊn 100 tÊn gièng lóa c¸c lo¹i. Tõ sau khi thµnh lËp ®Õn nay d−íi sù gãp søc cña tr¹m KN bé mÆt n«ng th«n cã nhiÒu thay ®æi, n«ng nghiÖp n«ng th«n ®· vµ ®ang ph¸t triÓn m¹nh. Kh«ng chØ c¸c TBKT ®−îc ®−a vµo mµ c¸n bé KN cßn gióp bµ con n«ng d©n thay ®æi ®−îc nhiÒu nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. thùc hiÖn nh÷ng ch−¬ng tr×nh, m« h×nh hîp lý cho bµ con n«ng d©n. 4.1.3. T×nh h×nh cung cÊp vµ sö vèn cho ho¹t ®éng KN huyÖn QuÕ Vâ qua 3 n¨m (2005 - 2007). Vèn ®Çu t− lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ng−êi n«ng d©n nghÌo th× thiÕu vèn s¶n xuÊt lµ mét nguyªn nh©n quan träng ®Ó k×m h·m sù ph¸t triÓn. Do ®ã tæ chøc KN huyÖn Vèn nh− mét nguån hç trî ®¾c lùc gióp ng−êi n«ng d©n thùc hiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh kü thuËt kh¸c nhau. Ba n¨m qua víi sù hç trî cña uû ban nh©n d©n huyÖn ®· thùc hiÖn viÖc ®Çu t− vèn cho ho¹t ®éng KN víi tæng sè vèn lµ 321.344.000 ®ång. Vèn ®−îc ®Çu t− th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh KN nh− x©y dùng m« h×nh, tËp huÊn kü thuËt, tham quan häc tËp, th«ng tin tuyªn truyÒn.... Khi thùc hiÖn ng−êi n«ng d©n vÉn ph¶i bá ra 1 l−îng vèn nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, víi sè vèn hç trî nµy còng ®· cã t¸c dông lín ®èi víi ng−êi n«ng d©n. §Ó thÊy ®−îc t×nh h×nh sö dông vèn ho¹t ®éng KN huyÖn ta nghiªn cøu b¶ng 4.7. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 31 B¶ng 4.7. T×nh h×nh cung cÊp vèn cho ho¹t ®éng KN n¨m 2005 – 2007 2005 2006 2007 Tæng sè N¨m ChØ tiªu Sè l−îng (tr®) CC (%) Sè l−îng (tr®) CC (%) Sè l−îng (tr®) CC (%) Sè l−îng (tr®) CC (%) Tæng sè 96,955 100 96 100 128,389 100 321,344 100 1.C«ng t¸c tuyªn truyÒn chuyÓn giao KHKT 32,5 33,52 53 55,21 40 31,16 125,5 39,05 -TËp huÊn kü thuËt 15 - 30 - 15 - 60 47,81 -Héi th¶o 8 - 12 - 12 - 32 25,5 -Tham quan 4,5 - 5 - 5 - 14,5 11,55 -In Ên tµi liÖu 5 - 6 - 8 - 19 15,14 2.X©y dùng m« h×nh 64,455 66,48 43 44,79 88,389 68,84 185,844 60,95 (Nguån: Tr¹m KN huyÖn QuÕ Vâ) Qua b¶ng 4.7 ta thÊy tæng sè vèn ®Çu t− cho ho¹t ®éng KN qua 3 n¨m lµ 321.344.000 ®ång. Trong ®ã n¨m 2005 lµ 96.955.000 ®ång chiÕm 30,17%, n¨m 2006 lµ 96.000.000 ®ång chiÕm 29,87%, n¨m 2007 lµ 128.389.000 ®ång chiÕm 39,96%. Víi néi dung: - C«ng t¸c th«ng tin tuyÒn truyÒn chuyÓn giao KHKT lµ 125.500.000 ®ång chiÕm 39,05% tæng sè vèn. - X©y dùng m« h×nh lµ 195.844.000 ®ång chiÕm 60,95% tæng sè vèn. Tãm l¹i t×nh h×nh ®Çu t− vèn cho ho¹t ®éng KN huyÖn trong thêi gian qua lµ phï hîp víi nhu cÇu cña n«ng d©n vµ c¸c lo¹i h×nh kü thuËt ®· ®−îc ®−a vµo t¹i ®Þa ph−¬ng, víi tõng néi dung, tÝnh chÊt ho¹t ®éng kh¸c nhau quy m« vèn ®Çu t− kh¸c nhau. Nh×n chung vèn ®· ®−îc tËp trung nhiÒu vµo viÖc x©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn. 4.2. §¸nh gi¸ vÒ c¸c ho¹t ®éng KN 4.2.1. §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng ®µo t¹o tËp huÊn * §¸nh gi¸ cña c¸n bé KN §−îc thµnh lËp kh«ng l©u, nh−ng tr¹m KN huyÖn ®· lµm viÖc rÊt hiÖu qu¶, víi ®éi ngò c¸n bé KN c¬ së trÎ n¨ng ®éng mÆc dï kh«ng thuéc chuyªn ngµnh vÒ KN nh−ng kÕt qu¶ c«ng viÖc mµ hä lµm ®−îc ®¸ng ph¶i nãi tíi. C¸c Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 32 c¸n bé KN lu«n lu«n trang bÞ kiÕn thøc cho m×nh b»ng chÝnh sù t×m tßi häc hái, b»ng viÖc tham gia b»ng viÖc tham gia c¸c líp båi d−ìng nghiÖp vô KN, chÝnh v× vËy mµ hä n©ng cao ®−îc sù hiÓu biÕt trong c«ng viÖc. Trong nh÷ng n¨m tr−íc cã nhiÒu x· ch−a cã c¸c líp tËp huÊn cho n«ng d©n nh−ng n¨m 2007 th× toµn bé c¸c x· ®Òu ®−îc më c¸c líp t©p huÊn ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña ng−êi n«ng d©n trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Ng−êi n«ng d©n ®−îc cung cÊp c¸c kiÕn thøc KHKT míi, ®−îc cung cÊp nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt tõ n«ng d©n kh¸c, thay ®æi ®−îc nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt khi hä tham gia c¸c líp tËp huÊn. Nh−ng nhiÒu khi cã nh÷ng líp t©p huÊn mµ c¸n bé KN ch−a ®¸p øng ®−îc ®Çy ®ñ nhu cÇu cña ng−êi d©n.Qua ®iÒu tra t«i thu thËp ®−îc 21,05% c¸c c¸n bé KN më c¸c líp tËp huÊn nh−ng n«i dung chØ ®¸p øng ®−îc 1 phÇn nhu cÇu cña ng−êi n«ng d©n. Do nhiÒu c¸n bé tre ch−a cã kinh nghiÖm, nhiÒu c¸n bé vÉn cßn lóng tóng khi gi¶ng vµ 1 phÇn cßn do nhËn thøc cña nhiÒu ng−êi n«ng d©n. NhiÒu khi ng−êi n«ng d©n nghe trªn líp th× hiÓu hoÆc lµ biÕt c¸ch lµm nh−ng vÒ ®Õn nhµ th× quªn, trong khi ®ã ë c¸c líp tËp huÊn l¹i ch−a cã tµi liÖu ph¸t tay. Nh−ng sè l−îng c¸c c¸n bé KN më c¸c líp tËp huÊn mµ ®¸p øng tèt nhu cÇu cña ng−êi n«ng d©n chiÕm 78,95%. Qua th× ®Ó x©y dùng ®−îc nªn mét néi dung bµi gi¶ng cho c¸c líp tËp huÊn th× hä ®· ph¶i t×m hiÓu vµ c¨n cø vµo nhiÒu nguån ®Ó thÊy ®−îc ta nghiªn cøu b¶ng sau: B¶ng 4.8. Nguån ®Ó c¸n bé KN c¨n cø x©y dùng lªn néi dung bµi gi¶ng cho c¸c líp tËp huÊn ChØ tiªu Sè c¸n bé KN (ng−êi) Tû lÖ (%) Tæng sè c¸n bé 19 100 - S¸ch b¸o 19 100 - Cã tõ trªn ®−a xuèng 17 89,47 - Kinh nghiÖm cña ®Þa ph−¬ng 3 15,78 - KiÕn thøc cña b¶n th©n 19 100 - KiÕn thøc kinh nghiÖm cña b¹n bÌ 5 26,32 (Nguån: tæng hîp tõ ®iÒu tra c¸n bé KN) Mét trong nh÷ng thiÕu xãt cña c¸n bé KN lµ ch−a dùa vµo nh÷ng kinh nghiÖm cña ®Þa ph−¬ng hay cña b¹n bÌ. Ng−êi n«ng d©n hä ®· qu¸ quen thuéc Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 33 víi m¶ng ®Êt cña m×nh, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ë n¬i hä sèng vµ qua nhiÒu n¨m lµm vµ sinh sèng hä cã cho b¶n th©n rÊt nhiÒu nh÷ng kinh nghiÖm. V× vËy mµ kh«ng ngÉu nhiªn khi nghe mäi ng−êi nãi mét thµnh c«ng ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n th× cÇn ph¶i biÕt häc hái, ®óc rót kinh nghiÖm. Qua b¶ng th× chØ cã 15,78% c¸n bé KN tËn dông nh÷ng kinh nghiÖm cña ®Þa ph−¬ng vµ 26,32% c¸n bé tËn dông nh÷ng kinh nghiÖm kiÕn thøc cña b¹n bÌ.100% c¸c c¸n bé ®Òu dùa vµo s¸ch b¸o, cã tõ trªn ®−a xuèng vµ kiÕn thøc cña b¶n th©n. BiÕt c¸ch tËn dông cung cÊp hay bæ sung kiÕn thøc cho m×nh th× c¸c líp tËp huÊn ®−îc më ra dï kinh phÝ cho ng−êi n«ng d©n kh«ng cã nhiÒu nh−ng ng−êi n«ng d©n vÉn tham gia ®«ng. Qua ®iÒu tra th× tæng sè 100 líp tËp huÊn th× chØ cã kho¶ng 30 líp cã kinh phÝ cho ng−êi tham gia. * §¸nh gi¸ cña ng−êi n«ng d©n Ng−êi n«ng d©n huyÖn QuÕ Vâ víi b¶n chÊt cÇn cï chÞu khã vµ ham häc hái, hä lu«n muèn lµm thÕ nµo ®Ó c¶i thiÖn s¶n xuÊt cña m×nh ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao, n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng. V× thÕ, khi cã líp tËp huÊn hä rÊt h−ëng øng tham gia, qua t×m hiÓu 100 ng−êi n«ng d©n th× cã tíi 90 ng−êi tham gia, cßn chØ cã 10 ng−êi lµ kh«ng tham gia. Qua lêi nhËn xÐt cña nh÷ng n«ng d©n khi tham gia c¸c líp tËp huÊn th× c¸c líp th−êng lµ rÊt ®«ng ng−êi tham gia nh− th«n Mai æ cã tíi 100 hé tham gia. Nh÷ng hé kh«ng tham gia th× phÇn lín lµ do bËn vµ mét Ýt ng−êi cho r»ng lµ kh«ng biÕt. Tham gia th× ®«ng nh−ng môc ®Ých tham gia cña tõng ng−êi l¹i kh¸c nhau: B¶ng 4.9. Môc ®Ých tham gia c¸c líp tËp huÊn cña ng−êi n«ng d©n huyÖn QuÕ Vâ ChØ tiªu Sè hé (hé) Tû lÖ (%) Tæng sè hé ®iÒu tra 90 100 -N©ng cao hiÓu biÕt kü thuËt 60 66,67 - §−îc hç trî vÒ kinh phÝ 40 44,45 - §−îc vËn ®éng 10 11,11 (Nguån: Tæng hîp ®iÒu tra tõ hé n«ng d©n) Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 34 66,67% hé n«ng d©n cho biÕt hä ®i v× muèn ®−îc n©ng cao hiÓu biÕt vÒ kü thuËt ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, 44,45% hé n«ng d©n th× tham gia v× môc ®Ých ®−îc tiÒn, nhiÒu ng−êi tham gia v× ®−îc n©ng cao hiÓu biÕt vÒ kü thuËt l¹i võa ®−îc tiÒn, cßn l¹i 11,11% tham gia v× ®−îc vËn ®éng. Víi sù h−ëng øng vµ tham gia r©t ®«ng vµo c¸c líp tËp huÊn, ®iÒu nµy phÇn nµo chøng tá n¨ng lùc cña c¸n bé KN vµ c¸c ho¹t ®éng th× phï hîp víi xu thÕ cña KN hiÖn ®¹i lµ t¨ng c¸c ho¹t ®éng tËp huÊn. Trong tæng sè 100 hé ®iÒu tra th× cã tíi 85% n«ng d©n cho biÕt néi dung tËp huÊn lµ cÊn thiÕt cßn 15% cho r»ng lµ b×nh th−êng vµ hä cÇn c¸c c¸n bé KN lµm sao mµ t×m hiÓu ®Ó ®¸p øng ®−îc ®Çy ®ñ mong muèn cña m×nh, mÆc dï hä còng biÕt r»ng nhu cÇu cña con ng−êi lµ v« tËn. Víi 6 n¨m ®−îc thµnh lËp, kinh phÝ còng cßn h¹n hÑp c¸c líp tËp huÊn më ra nh−ng phÇn nhiÒu lµ kh«ng cã kinh phÝ cña trªn chñ yÕu lµ do c¸c c¸n bé KN víi tr¸ch nhiÖm cña m×nh vµ phèi hîp víi c¸n bé ë ®Þa ph−¬ng ®Ó phôc vô cho bµ con n«ng d©n nªn tíi 95% ph−¬ng ph¸p tËp huÊn lµ thuyÕt tr×nh vµ quan s¸t thùc tÕ. Nh−ng do qua ®iÒu tra th× 100% ng−êi n«ng d©n ®Òu cho r»ng ph−¬ng ph¸p tËp huÊn ®ã lµ phï hîp cho dï c«ng cô tËp huÊn chØ lµ b¶ng vµ ch−a cã tµi liÖu ph¸t tay. §Ó c¸c TBKT ®−îc ®−a vµo s¶n xuÊt th× ngoµi sù nç lùc cña c¸n bé KN, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng th× cÇn ph¶i cã sù m¹nh d¹n, sù tin t−ëng cña ng−êi d©n. §Ó thÊy ®−îc kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c TBKT vµo s¶n xuÊt ta nghiªn cøu b¶ng sau” Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 35 B¶ng 4.10. Sè hé tham gia ¸ p dông ®óng c¸c TBKT vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ChØ tiªu Sè hé (hé) Tû lÖ (%) I. VÒ trång trät Tæng sè hé 100 100 1.Thêi vô gieo trång - Theo th«ng b¸o cña c¸n bé KN 85 85 - Theo ng−êi th©n, b¹n bÌ, hµng xãm 15 15 2.Bãn ph©n vµ thuèc trõ cá theo ®óng liÒu l−îng vµ thêi ®iÓm cña: - C¸n bé KN mµ ®−îc nghe ë c¸c líp tËp huÊn 20 20 - Kinh nghiÖm cña m×nh 65 65 - Theo h−íng dÉn cña c¸c cöa hµng 15 15 3.Phun lo¹i thuèc trõ s©u theo: - Giíi thiÖu cña c¸n bé KN 70 70 - Giíi thiÖu cña cöa hµng 20 20 - Cña ng−êi th©n, b¹n bÌ, hµng xãm 10 10 4. Phun thuèc: - Tr−íc khi cã th«ng b¸o cña c¸n bé KN 50 50 - Khi cã th«ng b¸o cña c¸n bé KN 30 30 - Sau khi cã th«ng b¸o cña c¸n bé KN 20 20 II. VÒ ch¨n nu«i Tæng sè hé 21 100 1. Chon gièng - Theo h−íng dÉn cña c¸n bé KN 5 23,81 - Theo kinh nghiÖm cña m×nh 10 47,62 - Nhê ng−êi th©n 6 28,57 2. Chuång tr¹i - ¸p dông theo nh÷ng quy ®Þnh ®−îc häc 9 42,86 - Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña gia ®×nh 12 57,14 3. Cho ¨n - Theo khÈu phÇn ¨n ®−îc häc 8 38,1 - Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña gia ®×nh 12 61,9 4. Ch¨m sãc - Th−êng xuyªn tiªm phßng, vÖ sinh chuång tr¹i 15 71,43 - Khi bÞ bÖnh th× míi tiªm vµ vÖ sinh chuång tr¹i vµ tiªm phßng 6 28,57 Qua ®iÒu tra th× trong tæng sè 100 hé n«ng d©n chØ cã 90% hé tham gia c¸c líp tËp huÊn, cßn l¹i 10% kh«ng tham gia nh−ng trong 10% hé kh«ng Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 36 tham gia th× hä l¹i hái vµ ®−îc nghe nh÷ng ng−êi ®i tËp huÊn vÒ truyÒn ®¹t l¹i. MÆt kh¸c do ®Æc tr−ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña huyÖn nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ®©y chñ yÕu lµ vÒ trång trät, v× thÕ mµ c¸c líp tËp huÊn ®−îc më ra còng chñ yÕu lµ vÒ tr«ng trät. Còng chÝnh v× ®Æc tr−ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ®©y chñ yÕu lµ vÒ trång trät nªn viÖc ng−êi n«ng d©n biÕt vµ ¸p dông c¸c TBKT vÒ trång trät vµo s¶n xuÊt chiÕm tû lÖ cao ( nh− ¸p dông ®óng theo thêi vô gieo trång chiÕm85%, phun ®óng lo¹i thuèc s©u chiÕm 70%) bªn c¹nh ®ã th× viÖc phun thuèc kh«ng ®óng c¸ch vµ ®óng lóc vÉn cßn lµ vÊn ®Ò cÇn c¸n bé KN cã nhiÒu biÖn ph¸p h¬n n÷a ®Ó c¶i thiÖn. VÒ ch¨n nu«i th× c¸c hé tham gia cã it h¬n nhiªu chØ chiÕm 21% trong tæng sè hé ®iÒu tra vµ khi ¸p dông c¸c TBKT vµo cña ng−êi n«ng d©n lµ ch−a cao (vÒ chuång tr¹i ¸p dông theo quy ®Þnh th× chØ cã 42,86% ¸p dông, cßn vÒ cho ¨n th× cã38,1% cho ¨n theo ®óng khÈu phÇn, ch¨m sãc th× cßn 28,57% hé n«ng d©n kh«ng th−êng xuyªn tiÕn hµnh tiªm phßng vµ vÖ sinh chuång tr¹i..) vµ phÇn lín lµ tuú thuéc vµo kinh nghiÖm cña b¶n th©n vµ ®iÒu kiÖn gia ®×nh. B¶n chÊt cña ng−êi n«ng d©n lµ th−êng lµm theo thãi quen nªn khi mµ muèn hä thay ®æi thãi quen ®ã th× cÇn ph¶i tõ tõ, ®iÒu nµy còng ®−îc thÓ hiÖn râ qua b¶ng hái. Trong 100 phiÕu ®iÒu tra hé n«ng d©n th× cã t¬i 80% hé cho r»ng so víi c¸ch lµm cò th× c¸ch lµm míi tr×nh bµy trong c¸c buæi tËp huÊn lµ khã h¬n. §Ó thay ®æi ®−îc c¸ch lµm cò mµ kh«ng hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã nh÷ng m« h×nh ®Ó hä thÊy, hä häc hái vµ dÇn dÇn lµn theo. 4.2.2. §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn * §¸nh gi¸ cña c¸n bé KN Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña KN lµ x©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn vÒ c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ phï hîp víi tõng ®Þa ph−¬ng vµ nhu cÇu cña ng−êi s¶n xuÊt. Trong n¨m 2007 tÊt c¶ c¸c c¸n bé KN ®· ®Òu tham gia x©y dùng c¸c m« h×nh, nh−ng còng cã nh÷ng m« h×nh kh«ng thu ®−îc kÕt qu¶, cã m« h×nh kh«ng ®−îc nh©n réng. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 37 B¶ng 4.10. §¸nh gi¸ cña c¸n bé KN vÒ ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn cña chÝnh m×nh. Cã Kh«ng ChØ tiªu Sè hé (hé) Tû lÖ (%) Sè hé (hé) Tû lÖ (%) - Tæ chøc héi th¶o ®Çu bê sau mçi khi kÕt thóc m« h×nh 13 68,42 6 31,58 - Tæ chøc tiÕn hµnh cho n«ng d©n tham quan 3 15,79 16 84,21 - HiÖu qu¶ cña c¸c m« h×nh 16 84,21 3 15,79 - Kh¶ n¨ng nh©n réng 14 73,68 5 26,32 (Nguån: Tæng hîp ®iÒu tra tõ c¸n bé KN) Do cßn thiÕu kinh nghiÖm vµ nhiÒu m« h×nh qu¸ Ýt kinh phÝ do vËy mµ nhiÒu c¸n bé khi thùc hiÖn nh÷ng m« h×nh th× ch−a tiÕn hµnh héi th¶o ®Çu bê ®−îc chiÕm 31,58% c¸n bé. §èi t−îng ®−îc mêi ®Õn héi th¶o th× còng chñ yÕu lµ nh÷ng hé lµm m« h×nh vµ mét sè Ýt m« h×nh th× cã ng−êi n«ng d©n kh«ng lµm m« h×nh ë ®Þa ph−¬ng vµ n¬i kh¸c ®Õn tham dù. §Ó tæ chøc ®−îc mét buæi tham quan th× rÊt lµ khã ®èi víi tr¹m KN ë ®©y, do thµnh lËp ch−a l©u nªn cßn nhiªud khã kh¨n vÒ kinh phÝ. Qua b¶ng 4.10 trong tæng sè 19 c¸n bé KN ®−îc pháng vÊn th× cã 3 c¸n bé KN cho biÕt nh÷ng m« h×nh mµ hä thùc hiÖn th× ch−a ®em l¹i hiÖu qu¶ cho ng−êi n«ng d©n. Nh÷ng m« h×nh kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cho ng−êi n«ng d©n do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nh− do gièng ®−a vµo x©y dùng m« h×nh, phÇn th× kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph−¬ng ë ®ã, phÇn th× do ®óng ®iÓm thùc hiÖn m« h×nh th× cã dÞch s©u bÖnh x¶y ra, lµm cho ng−êi n«ng d©n mÊt lßng tin vµo m« h×nh ®ã. MÆc dï nhiÒu m« h×nh ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cho ng−êi n«ng d©n nh−ng vÉn cã nh÷ng m« h×nh kh«ng ®−îc nh©n réng “m« h×nh vÉn chØ lµ m« h×nh” chiÕm tû lÖ 26,32% sè c¸n bé lµm m« h×nh. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 38 * §¸nh gi¸ cña ng−êi d©n vÒ ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn Gi¶m diÖn tÝch n«ng nghiÖp nh÷ng vÉn cung cÊp ®ñ l−¬ng thùc, thùc phÈm th× cÇn ph¶i c¶i thiÖn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ¸p dông c¸c TBKT vµo s¶n xuÊt, muèn lµm ®−îc th× ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng c¸c m« h×nh. X©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu vµ ngµy cÇn më réng ®Ó ng−êi n«ng d©n m¾t thÊy tai nghe vµ tù häc hái. Sù quan t©m vµo c¸c m« h×nh tr×nh diÔn cña ng−êi d©n ®−îc tæng hîp qua b¶ng 4.11 B¶ng 4.11. Sù tham gia cña ng−êi n«ng d©n v¸o c¸c m« h×nh tr×nh diÔn ChØ tiªu Sè hé (hé) Tû lÖ (%) Tæng sè hé ®iÒu tra 100 100 1. BiÕt vÒ m« h×nh tr×nh diÔn 55 55 2. Tham gia c¸c m« h×nh tr×nh diÔn 35 35 3. Lý do tham gia m« h×nh - Thu ®−îc kiÕn thøc KHKT míi 20 57,14 - T¨ng thu nhËp cho gia ®×nh 35 100 - Thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c 7 20 - Thay ®æi ph−¬ng thøc ch¨n nu«i 5 14,29 - NhËn ®−îc sù gióp ®ì khi tham gia m« h×nh 10 28,57 4. Lý do kh«ng tham gia m« h×nh - ThiÕu vèn 40 61,54 - ThiÕu lao ®éng 35 53,84 - M« h×nh kho ¸p dông 7 10,77 - Rñi do cao 15 23,08 - ¶nh h−ëng bëi mét sè m« h×nh kh¸c 3 4,62 (Nguån: Tæng hîp ®iÒu tra tõ hé n«ng d©n) Trong n¨m qua c¸c m« h×nh tr×nh diÔn cña tr¹m KN triÓn khai ®−îc ng−êi d©n h−ëng øng nhiÖt t×nh, trong tæng sè 100 hé ®−îc hái th× 55 hé (55%hé) biÕt vÒ c¸c m« h×nh tr×nh diÔn ë ®Þa ph−¬ng, vµ cã 35 hé (35%hé) tõng tham gia vµo c¸c m« h×nh tr×nh diÔn trong n¨m qua. Trong sè 35 hé tham gia th× 57,14% hé tham gia víi mong muèn thu ®−îc kiÕn thøc KHKT míi, 100% hé Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 39 tham gia víi môc ®Ých t¨ng thu nhËp, 20% hé tham gia muèn thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c, 14,29% hé tham gia ®Ó thay ®æi ph−¬ng thøc ch¨n nu«i vµ 28,57% hé tham gia v× nhËn ®−îc sù gióp ®ì. Bªn c¹nh nh÷ng hé tham gia th× cã tíi 56% hé ®−îc pháng vÊn ch−a tõng tham gia m« h×nh tr×nh diÔn do tr¹m tæ chøc, do nhiÒu lý do kh¸c nhau. trong ®ã, mét nguyªn nh©n chñ yÕu do thiÕu vèn ( chiÕm 61,54%), thiÕu lao ®éng (chiÕm 53,84%) hay noi c¸ch kh¸c hé kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia m« h×nh. Ngoµi ra, chØ cã 4,62% sè hé ®−îc hái kh«ng tham gia m« h×nh v× ¶nh h−ëng bëi kÕt qu¶ cña m« h×nh tr−íc kh«ng thµnh c«ng, hay nh÷ng m« h×nh kh«ng cã ý nghÜa thùc tÕ. MÆt kh¸c, mét sè m« h×nh khã ¸p dông vµ rñi ro cao còng lµ mét nguyªn nh©n mµ ng−êi n«ng d©n kh«ng tham gia m« h×nh. Trong tæng sè 35 hé tham gia m« h×nh tr×nh diÔn cã tíi 85,71% c¸c hé tham gia thu ®−îc hiÖu qu¶, cßn 14,29% hé tham gia kh«ng thu ®−îc hiÖu qu¶. §Ó gãp phÇn hoµn thiÖn c¸c m« h×nh th× ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña ng−êi n«ng d©n lµ quan träng. B¶ng 4.12. §¸nh gi¸ cña ng−êi n«ng d©n vÒ ®iÒu kiÖn ¸p dông cña c¸c m« h×nh Phï hîp Kh«ng phï hîp Kh«ng biÕt ChØ tiªu Sè hé (hé) Tû lÖ (%) Sè hé (hé) Tû lÖ (%) Sè hé (hé) Tû lÖ (%) - §iÒu kiÖn cña th«n xãm 30 85,71 5 14,29 - §iÒu kiÖn kinh tÕ cña ®¹i ®a sè hé gia ®×nh 20 57,14 15 42,86 - Tr×nh ®é cña ng−êi d©n 20 80 4 11,43 3 8,57 (Nguån: Tæng hîp ®iÒu tra tõ hé n«ng d©n) Qua b¶ng 4.12 cã tíi 85,71% hé trong tæng sè nh÷ng hé tham gia vµo m« h×nh ®Òu cho lµ c¸c m« h×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña th«n xãm, 57,14% hé cho r»ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña ®¹i ®a sè hé gia ®×nh vµ trªn 80% hé cho r»ng phï hîp víi tr×nh ®é cña ng−êi n«ng d©n. Cßn l¹i mét sè m« Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 40 h×nh th× ng−êi d©n thÊy lµ kh«ng phï hîp vµ hä kh«ng muèn lµm vµ nhiÒu khi hä kh«ng quan t©m ®Õn n÷a. Thµnh c«ng cña c¸c m« h×nh lµ kÕt qu¶ ®¸ng chóc mõng nh−ng ®Ó nh©n réng ®−îc th× míi lµ hoµn thiÖn ®−îc m« h×nh. §Ó thÊy ®−îc ¶nh h−ëng cña c¸c m« h×nh ta nghiªn cøu b¶ng sau: B¶ng 4.13. NhËn xÐt cña ng−êi n«ng d©n vÒ ¶nh h−ëng cña c¸c m« h×nh tr×nh diÔn Cã Kh«ng Kh«ng biÕt ChØ tiªu Sè hé (hé) Tû lÖ (%) Sè hé (hé) Tû lÖ (%) Sè hé (hé) Tû lÖ (%) - Quan t©m cña gia ®×nh kh¸c 27 77,14 5 14,29 3 8,57 - KhuyÕn khÝch c¸c hé kh¸c 25 71,43 10 28,57 - N©ng cao tr×nh ®é vµ kiÕn thøc KHKT cho ng−êi n«ng d©n 32 91,43 3 8,57 (Nguån: Tæng hîp ®iÒu tra tõ hé n«ng) §· cã rÊt nhiÒu hé tham gia x©y dùng m« h×nh vµ khi kÕt thóc m« h×nh ®· t¹o ®−îc sù quan t©m cuÈ gia ®×nh kh¸c. 77,14% hé trong tæng sè c¸c hé tham gia m« h×nh cho biÕt m« h×nh mµ hä lµm ®· t¹o ®−îc sù qua t©m cña gia ®×nh khac, 71,43% hé thÊy m« h×nh cña hä ®· khuyÕn khÝch ®−îc c¸c hé kh¸c lµm theo. 14,29% hé cho biÕt m« h×nh hä lµm nh−ng kh«ng t¹o ®−îc sù quan t©m cña gia ®×nh kh¸c, 28,5% hé thÊy m« h×nh hä tham gia kh«ng khuyÕn khÝch ®−îc hé kh¸c vµ nhiÒu hé ®· tham gia nh−ng sau m« h×nh kh«ng tham gia n÷a, cã rÊt nhiÒu lý do kh¸c nhau: nh− thiÕu vèn, thiÕu lao ®éng, hä sî rñi do..... HiÖn nay cã rÊt nhiÒu hé sau khi tham gia vµo c¸c m« h×nh th× m« h×nh cña hé ®ã vÉn ph¸t triÓn tèt vµ hiÖu qu¶ chiÕm trªn 50% hé cßn nhiÒu m« h×nh ng−êi d©n ë ®ã ¸p dông gÇn hÕt. Ngoµi nh÷ng lîi Ých thu ®−îc th× khi thùc hiÖn m« h×nh nhiÒu hé còng gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n vÒ kü thuËt, vÒ gièng, vÒ vèn,.... V× thÕ, ng−êi d©n Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 41 muèn ®−îc tham gia vµo c¸c líp tËp huÊn vµ cã ®−îc sù quan t©m cña c¸n bé KN vµ ch×nh quyÒn ®Þa ph−¬ng. 4.2.3.§¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn vµ t− vÊn, dÞch vô. * §¸nh gi¸ cña c¸n bé KN Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn ®©y còng lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c KN. Tuyªn truyÒn chñ tr−¬ng ®−¬ng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n−íc, TBKT vµ th«ng tin thÞ tr−êng gi¸ c¶. Phæ biÕn ®iÓn h×nh tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt, qu¶n lý kinh doanh, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. XuÊt b¶n, h−íng dÉn vµ cung cÊp th«ng tin ®Õn ng−êi s¶n xuÊt b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, héi nghÞ, héi th¶o... Tr¹m KN, còng nh− c¸c c¸n bé KN th−êng xuyªn thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy nh−ng do nhiÒu lý do mµ nhiÒu néi dung cÇn th«ng tin tuyªn truyÒn nh−ng ch−a lµm ®−îc nh− th«ng tin thÞ tr−êng gi¸ c¶ mét yÕu t«t quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng−êi n«ng d©n vµ tµi liÖu ph¸t tay. Tµi liÖu ph¸t tay, tê tin kh«ng ph¶i ng−êi d©n nµo hä còng biÕt ®Õn, rÊt nhiÒu ng−êi hä kh«ng quan t©m, cã khi nhËn ®−îc hä còng bá ®i lu«n. Tr−íc t×nh tr¹ng nh− thÕ nµy th× c¸n bé KN ch−a cã biÖn ph¸p g× ®Ó c¶i thiÖn ®−îc ngay v× thÕ mµ ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn ë nhiÒu n¬i cßn h¹n chÕ. Nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ng−êi d©n ngµy cµng cao mµ tr¹m KN ch−a ®¸p øng ®−îc ngay. NhiÒu lo¹i dÞch vô chØ ®¸p øng ®−îc mét phÇn nhu cÇu cña ng−êi d©n (chiÕm67%) do nhiÒu nguyªn nh©n: thiÕu vèn, thiÕu kinh nghiÖm... * §¸nh gi¸ cña ng−êi n«ng d©n H×nh thøc th«ng tin qua c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng (Loa ®µi) vµ c¸c Ên phÈm KN (tê tin, tµi liÖu ph¸t tay) lµ kªnh chñ yÕu cña tr¹m chuyÓn t¶i nh÷ng th«ng tin nhanh nhÊt ®Õn ng−êi n«ng d©n.Ngoµi ra, tr¹m cßn sö dông c¸c m« h×nh tr×nh diÔn ®Ó phæ biÕn c¸c kiÕn thøc tíi n«ng d©n. Qua ®iÒu tra cho thÊy 56% sè hé ®−îc hái biÕt c¸c th«ng tin chung vÒ c¸c ho¹t ®éng KN trªn ®Þa bµn x·, huyÖn qua ®µi ph¸t thanh cña x·, th«n. Tuy nhiªn ®Ó tiÕp cËn víi KTTB, víi c¸c lo¹i gièng c©y con míi ng−êi n«ng d©n cã thÓ tiÕp nhËn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh−: qua nh÷ng n«ng d©n kh¸c, Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 42 qua anh em, hä hµng hoÆc qua c¸c tæ chøc kh¸c nh−: c¸c c«ng ty vËt t− n«ng nghiÖp, trung t©m KN tØnh, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ. Qua tØm hiÓu t«i thÊy ng−êi d©n kh«ng cã thãi quen ®äc tµi liÖu KN do tr¹m ph¸t tay, sè hé th−êng xuyªn ®äc tµi liÖu chØ chiÕm 20% sè ng−êi ®−îc hái. Theo c¸c hé n«ng d©n viÖc ®äc tµi liÖu khã h¬n rÊt nhiÒu so víi trùc tiÕp nghe ng−êi kh¸c hoÆc trùc tiÕp lµm. C¸c hé kh«ng ®äc tµi liÖu do nhiÒu lý do kh¸c nhau nh− kh«ng cã thêi gian, tµi liÖu kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ng−êi d©n quan t©m hay do hä kh«ng ®−îc ph¸t tµi liÖu ®Ó ®äc vµ ®a sè hä thÝch theo dâi qua ti vi, ®µi hoÆc nh÷ng ng−êi xung quanh. HiÖn nay víi nhiÒu ®æi míi trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ng−êi n«ng d©n cµng cã nhu cÇu vÒ dÞch vô cao h¬n so v¬i tr−íc ®©y, nh−ng nhiÒu x· th× ch−a ®¸p øng ®−îc nh− nhu cÇu vÒ gièng, thuèc trõ s©u,...(theo nh− ý kiÕn cña 30% sè hé ®iÒu tra trong tæng sè hé ®iÒu tra). Dï ng−êi n«ng d©n cã thÓ tiÕp nhËn th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh−ng KN vÉn lµ kªnh th«ng tin chñ yÕu vµ ®¸ng tin cËy nhÊt víi ng−êi n«ng d©n bëi v× th«ng tin KN kh«ng chØ mang tÝnh chÊt giíi thiÖu mµ nã cßn ®−îc chuyÓn giao trùc tiÕp tíi ng−êi n«ng d©n. 4.2.4. §¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ cña ng−êi n«ng d©n ®èi víi ho¹t ®éng KN cña tr¹m Trong thêi gian qua, tr¹m KN QuÕ Vâ ®· lu«n cè g¾ng gióp ng−êi n«ng d©n th¸o gì phÇn nµo kho kh¨n trªn c¬ së thùc hiÖn rÊt nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau nh÷ng ho¹t ®éng KN cña tr¹m trong thêi gian qua ®· ®−îc ng−êi d©n ®¸nh gi¸ nh− thÕ nµo? qua ®iÒu tra hé n«ng d©n t«i ®· thu d−îc mét sè kÕt qu¶ sau: B¶ng 4.14. KiÕn nghÞ cña ng−êi n«ng d©n vÒ ho¹t ®éng KN ChØ tiªu Sè hé (hé) Tû lÖ (%) - T¨ng ho¹t ®éng ®µo t¹o tËp huÊn 85 85 - T¨ng c−êng x©y dùng c¸c m« h×nh 30 30 - T¨ng ho¹t ®éng tham quan héi th¶o ®Çu bê 20 20 - T¨ng c−êng dÞch vô 60 60 - Cung cÊp thªm nhiÒu tµi liÖu cho n«ng d©n 70 70 Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 43 §a sè nh÷ng ng−êi n«ng d©n ®−îc hái ®Òu nhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña KHKT trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®Òu kh¼ng ®Þnh r»ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn nay kh«ng thÓ thiÕu KHKT. Hä cã nhu cÇu t×m hiÓu, tiÕp xóc vµ øng dông kü thuËt vµo s¶n xuÊt. §èi víi c¸c hé n«ng d©n tõng tham gia hay biÕt ®Õn c¸c ho¹t ®éng KN ®Òu ghi nhËn r»ng nh÷ng ho¹t ®éng KN ®· m¹ng l¹i nhiÒu lîi Ých cho n«ng d©n. Qua c¸c líp tËp huÊn kü thuËt tr×nh ®é cña ng−êi n«ng d©n ®−îc n©ng lªn; hä n¾m ®−îc quy tr×nh s¶n xuÊt lóa kü thuËt, sao cho c©y lóa võa khoÎ, chèng chÞu s©u bÖnh, cho n¨ng suÊt cao; hä biÕt ®−îc c¸c bÖnh vÒ lîn, gµ vµ c¸ch phßng trõ…. chÝnh v× thÕ, ®a sè c¸c hé ®−îc hái cho r»ng c¸c líp tËp huÊn kü thuËt rÊt cÇn thiÕt víi n«ng d©n, vµ 85% sè hé ®−îc hái ®Ò nghÞ t¨ng c¸c líp tËp huÊn kü thuËt. Trong tæng sè 100 hé ®−îc hái th× chØ cã 25 hé ®−îc hái s½n sµng tù nguyÖn tham gia c¸c m« h×nh tr×nh diÔn. Qua nh÷ng ho¹t ®éng th«ng tin tuyÒn truyÒn n«ng d©n n¾m ®−îc lÞch thêi vô, lÞch phun thuèc, bãn ph©n vµ mét sè th«ng tin KHKT kh¸c. Tæng sè 100 hé ®−îc hái cã 20% sè hé ®Ò nghÞ t¨ng ho¹t ®éng tham quan, héi th¶o ®Çu bê; 60% sè hé ®Ò nghÞ t¨ng dÞch vô; 70% sè hé ®Ò nghÞ cung cÊp thªm nhiÒu tµi liÖu cho n«ng d©n. Qua ®©y ta thÊy, n«ng d©n ë QuÕ Vâ cã nhu cÇu rÊt lín vÒ lÜnh vùc KHKT ®èi víi n«ng nghiÖp. Nh÷ng n«ng d©n thùc sù nhËn biÕt ®−îc b¶n chÊt cña KN kh«ng nhiÒu. Cã ng−êi cho r»ng KN chØ lµ ng−êi t− vÊn, cã ng−êi cho r»ng KN lµ ng−êi cung cÊp c©y con gièng, mét sè ng−êi cho r»ng KN lµ c¸n bé h−íng dÉn kü thuËt… Tr¹m KN QuÕ Vâ ®· x¸c ®Þnh r»ng c«ng t¸c KN rÊt réng vµ phøc t¹p. Lµm viÖc víi ng−êi n«ng d©n “rÊt dÔ vµ còng rÊt khã”, do vËy ho¹t ®éng KN cã nh÷ng yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm rÊt riªng. Theo t«i, muèn ho¹t ®éng KN ngµy cµng ph¸t triÓn th× mèi quan hÖ gi÷a c¸n bé KN vµ ng−êi n«ng d©n ph¶i ngµy cµng chÆt chÏ. Ng−êi lµm KN ph¶i gÇn d©n, am hiÓu vÒ d©n ph¶i th«ng c¶m víi KN, gióp ®ì KN vµ cëi më víi KN. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 44 4.3. Mét sè nhËn xÐt vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng KN huyÖn QuÕ Vâ n¨m 2007 4.3.1.MÆt ®−îc: MÆc dï míi thµnh lËp ®−îc kh«ng l©u nh−ng tr¹m KN QuÕ Vâ ho¹t ®éng t−¬ng ®èi hiÖu qu¶ gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn tèt môc tiªu ®· ®Æt ra. §· thµnh lËp ®−îc c¸c c©u l¹c bé KN ë mét sè huyÖn nh−ng ch−a ph¸t huy ®−îc nhiÒu. §Þa bµn huyÖn nhá hÑp nªn cã ®iÒu kiÖn n¾m ch¾c t×nh h×nh s¶n xuÊt cña tõng ®Þa ph−¬ng, ®ång thêi c«ng t¸c KN cã thÓ triÓn khai tíi tÊt c¶ cña c¸c ®Þa ph−¬ng trong huyÖn. Ho¹t ®éng KN ®· lµm thay ®æi mét b−íc bé mÆt n«ng th«n, ®ång thêi t¹o niÒm tin cña n«ng d©n vµ ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng, chÝnh phñ. C«ng t¸c KN phèi kÕt hîp ®−îc víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®ång thêi tranh thñ ®−îc sù ñng hé cña c¸c cÊp uû §¶ng, ch×nh quyÒn ®Þa ph−¬ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn. C¸c gièng c©y trång, con gia sóc míi ®−îc ®−a vÒ triÓn khai cã hiÖu qu¶ ®−îc n«ng d©n tiÕp thu vµ nh©n réng ë c¸c vïng vµ më réng ra s¶n xuÊt. C¸c ch−¬ng tr×nh, m« h×nh diÔn ®Òu ®−îc theo dâi chÆt chÏ tæ chøc héi nghÞ tham quan t¹i chç rót kinh nghiÖm cho viÖc nh©n vµ më réng ®−îc thuËn lîi. ViÖc ®µo t¹o chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé KN ®−îc thùc hiÖn tèt, tÊt c¶ ®Òu ®−îc tham quan, tham gia c¸c líp båi d−ìng n©ng cao nghiÖp vô KN, tr×nh ®é chuyªn m«n. 4.3.2. MÆt tån t¹i Trong ®iÒu kiÖn kinh phÝ ®Çu t− cho ho¹t ®éng KN Ýt so víi nhu cÇu, viÖc ph©n bæ kinh phÝ cho c¸c mÆt ho¹t ®éng ch−a thËt c©n ®èi th−êng nÆng vÒ x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn ch−a quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c tËp huÊn ®µo t¹o, huÊn luyÖn vµ th«ng tin tuyªn truyÒn. Ho¹t ®éng c«ng t¸c KN ch−a ®ång ®Òu gi÷a c¸c x·, hîp t¸c x· trong toµn huyÖn. Do c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng cña ®éi ngò c¸n bé KN cßn h¹n chÕ nªn nhËn thøc vÒ KHKT ë mét sè hîp t¸c x· cßn chËm, vai trß cña ho¹t ®éng KN ch−a ph¸t huy ®−îc. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 45 C«ng t¸c x©y dùng m« h×nh KN míi tËp trung ë mét sè x·, hîp t¸c x· cã ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai vµ n¨ng lùc cña c¸n bé c¬ së. Tr¹m KN ch−a cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®−a c¸c TBKT ®Õn nh÷ng n¬i khã kh¨n vµ ng−êi n«ng d©n l¹c hËu vÒ kü thuËt. §éi ngò c¸n bé khuyÕn n«ng c¬ së vÉn ®ang hoµn thiÖn vÒ tæ chøc nªn cã sù x¸o trén vÒ ®Þa bµn vµ c¸n bé. Song mét sè Ýt c¸n bé khuyÕn n«ng ch−a thùc sù s©u s¸t víi c¬ së, ch−a g¾n kÕt kiÕn thøc chuyªn m«n víi thùc tÕ s¶n xuÊt vµ ch−a cã ph−¬ng ph¸p lµm viÖc phï hîp vÒ c«ng t¸c KN nªn c«ng t¸c cßn h¹n chÕ. 4.4. §Þnh h−íng vµ mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng KN cña tr¹m 4.4.1. §Þnh h−íng cho ho¹t ®éng KN §Ó ph¸t triÓn c¸c hoat ®éng KN, tr¹m KN cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh nh÷ng ®Þnh h−íng ho¹t ®éng cô thÓ, ®©y lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt vµ quan träng. C¸c ®Þnh h−íng ®ã nh»m: - T¨ng c−êng sù tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cña ng−êi d©n vµo c¸c ho¹t ®éng KN, khuyÕn khÝch hä m¹nh d¹n ¸p dông TBKT vµo s¶n xuÊt. C¸c ho¹t ®éng tËp huÊn kü thuËt, tr×nh diÔn m« h×nh,tham quan héi th¶o cÊn tiÕp cËn s¸t h¬n nhu cÇu cña n«ng d©n ®Ó cã sù ñng hé tham gia ®«ng ®¶o tõ hä. - N©ng cao n¨ng lùc vµ nhËn thøc cña n«ng d©n vµo c¸c ho¹t ®éng KN. Tuyªn truyÒn s©u réng, hiÓu vÒ c¸c ch−¬ng tr×nh KN vµ c¸c nghiÖp vô chuyªn m«n, ®¶m b¶o cho mçi n«ng d©n sau khi tham gia ho¹t ®éng KN cã thÓ trë thµnh 1 c¸n bé KN. - Phæ biÕn kiÕn thøc cho n«ng d©n vÒ quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt, c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr−êng gi¸ c¶, chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc gióp hä cã ®ñ kh¶ n¨ng tù ®−a ra quyÕt ®Þnh trong s¶n xuÊt. - KN cÇn h−íng dÉn cô thÓ vÒ quy tr×nh kü thuËt cña c©y trång, vËt nu«i cho n«ng d©n, møc sö dông ®Çu vµo tèi −u ®Ó cã ®−îc n¨ng suÊt cao nh»m môc ®Ýc gi¶m chi phÝ vµ ®Çu vµo cho n«ng d©n. Sù tham gia cña ng−êi n«ng d©n cã quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng KN. Vµ chØ khi cã nh÷ng nhËn thøc ®óng, sù tham gia cña hä míi thùc sù cã hiÖu qu¶. Khi n«ng d©n ®· tham gia, thµnh c«ng cña ho¹t ®éng KN sÏ phô thuéc nhiÒu h¬n vµo c¬ quan KN. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 46 4.4.2. Môc tiªu cña KN Trªn nh÷ng ®Þnh h−íng ®· ®Ò ra KN cÇn x©y dùng môc tiªu cô thÓ Môc tiªu cña KN tr−íc hÕt ph¶i b¸m s¸t môc tiªu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®ã lµ: - TiÕp tôc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, øng dông nhanh c¸c kü thuËt tiÕn bé vÒ gièng c©y trång vËt nu«i. - TiÕp tôc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp theo h−íng s¶n xuÊt hµng ho¸. Dùa trªn nh÷ng môc tiªu chung cña ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c¸c ho¹t ®éng cña tr¹m KN ®Òu nh»m môc ®Ých cuèi cïng lµ thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn theo h−íng s¶n xuÊt hµng ho¸, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n, tiÕn tíi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; t×m hiÓu vµ chuyÓn giao KHKT phï hîp cho n«ng d©n, nh− c¸c gièng c©y con cã n¨ng suÊt cao, chÊt l−îng tèt, nh»m c¶i thiÖn t×nh tr¹ng s¶n xuÊt cña n«ng d©n; ®µo t¹o trang bÞ kiÕn thøc vÒ cho n«ng d©n vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt, tiÕp cËn thÞ tr−êng, gióp hä gia t¨ng quyÕt ®Þnh tring s¶n xuÊt cô thÓ lµ: * TËp trung x©y dùng c¸c m« h×nh KN nh»m thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸: - Trång trät: TiÕp tôc x©y dùng c¸c m« h×nh cÊy lóa theo ph−¬ng ph¸p c¶i tiÕn ë 21 x·, thÞ trÊn víi diÖn tÝch 210 ha, m« h×nh nh©n gièng khoai t©y KT2 s¹ch bÖnh ( b»ng ph−¬ng ph¸p cÊy m«), m« h×nh th©m canh gièng lóa míi BC15 víi diÖn tÝch 4ha. - Ch¨n nu«i – thuû s¶n: tiÕp tôc x©y dùng m« h×nh nu«i t«m cµng xanh – lóa diÖn tÝch 10 ha, x©y dùng m« h×nh nu«i cua ®ång kÕt hîp víi cÊy lóa 2 ha. * T¨ng c−êng c«ng t¸c tËp huÊn ®µo t¹o Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn vÒ ph−¬ng ph¸p KN vµ kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé KN c¬ së. Tæ chøc c¸c buæi héi gi¶ng, trang bÞ kiÕn thøc kü thuËt kh¸c chuyªn ngµnh ®µo t¹o cho c¸n bé KN c¬ së. T¨ng c−êng c¸c líp tËp huÊn chuyÓn giao kü thuËt tiÕn bé, th«ng tin thÞ tr−êng ®Çu vµo, ®Çu ra vÒ c©y trång vËt nu«i cho n«ng d©n. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 47 * T¨ng c−êng c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn bªn c¹nh phèi hîp víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, in c¸c tê gÊp, s¸ch máng. Tæ chøc nhiÒu cuéc héi th¶o, héi nghÞ ®Çu bê, chó ý c¶i tiÕn, ®æi míi c¸ch tæ chøc ®Ó n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶. * ChØ ®¹o ®éi ngò KN c¬ së x©y dùng vµ tæ chøc c¸c c©u l¹c bé KN. 4.4.3. Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng KN cña tr¹m 4.4.3.1. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña tr¹m chóng t«i ®−a ra 1 sè gi¶i ph¸p lµ: - §èi víi c¸n bé KN: cÇn trang bÞ cho c¸c c¸n bé KN, ®Æc biÖt lµ nh÷ng KN viªn c¬ së tuy cã tr×nh ®é chuyªn m«n nh−ng ch−a cã kü n¨ng KN nªn cÇn cung cÊp cho hä nh÷ng th«ng tin kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ kü thuËt míi, c«ng nghÖ míi, trang bÞ ph−¬ng ph¸p chuyÓn giao, ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o nh©n d©n vµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn céng ®ång. CÇn chó träng n©ng cao kiÕn thøc vÒ mÆt x· héi vµ kh¶ n¨ng vËn ®éng céng ®ång cña c¸n bé KN. Do vËy song song víi viÖc tËp huÊn cho n«ng d©n, tr¹m cÇn cã nh÷ng líp tËp huÊn cho c¸n bé KN c¬ së vµ båi d−ìng cho c¸c c¸n bé KN vÒ chuyªn m«n kh¸c ngoµi chuyªn m«n chÝnh. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c KN viªn cã ®iÒu kiÖn trao ®æi häc hái lÉn nhau, cïng rót kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c cña m×nh. - CÇn cã chÕ ®é l−¬ng phô cÊp, ®Æc biÖt, cã chÕ ®é ®·i ngé thÝch ®¸ng nh÷ng KN viªn cã thµnh tÝch tèt, cÇn g¾n chÕ ®é l−¬ng víi kÕt qu¶ c«ng viÖc. 4.4.3.2. Hoµn thiÖn vÒ hÖ th«ng tæ chøc Qua nghiªn cøu thùc tr¹ng tæ chøc KN cña tr¹m trong thêi gian qua cho thÊy m¹ng l−íi c¬ së cßn thiÕu cho nªn viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng KN cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do vËy t«i ®Ò xuËt mét sè gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn m¹ng l−íi tæ chøc ho¹t ®éng cña tr¹m nh− sau: - Hoµn thiÖn ®éi ngò c¸n bé KN c¬ së - Phat huy vai trß cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ nh−: héi n«ng d©n, héi phô n÷, ®oµn thanh niªn,…. trong c«ng t¸c vËn ®éng triªn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng KN. ViÖc hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc ho¹t ®éng KN ë c¬ së lµ rÊt quan träng, bëi v× c¸c ho¹t ®éng KN cña tr¹m chñ yÕu lµ triÓn khai trªn ®Þa bµn c¸c x·. HÖ thèng nµy hoµn thiÖn ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng triÓn khai dÔ dµng, phï Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 48 hîp vµ hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh ®ã tr¹m KN còng cÇn chó ý ®Õn nh÷ng ng−êi n«ng d©n s¶n xuÊt giái, c¸c chñ trang tr¹i, nh÷ng ng−êi m¹nh d¹n ¸p dông TBKT vµo s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn m¹ng l−íi ch©n rÕt cña m×nh. Víi nh÷ng ng−êi nµy ph¶i th−êng xuyªn liªn hÖ trao ®æi, phæ biÕn ®ång thêi häc hái kinh nghiÖm kü thuËt tõ hä, ®Ó hä lµm thö m« h×nh. 4.4.3.3. Hoµn thiÖn ph−¬ng ph¸p KN Trªn c¬ së nh÷ng ph−¬ng ph¸p mµ tr¹m QuÕ Vâ ®ang ¸p dông trong thêi gian qua chóng t«i ®−a ra 1 sè gi¶i ph¸p nh»m lµm hoµn thiÖn ph−¬ng ph¸p KN nh− sau: a) Hoµn thiÖn ph−¬ng ph¸p tËp huÇn kü thuËt X¸c ®Þnh chñ ®Ò tËp huÊn: chñ ®Ò tËp huÊn nªn lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ma n«ng d©n ®ang gÆp ph¶i, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña d©n, do d©n ®ßi hái h¬n lµ tËp huÊn theo kÕ ho¹ch. CÇn t¨ng c¬ héi cho n«ng d©n häc tËp qua lµm thö, thùc hµnh, lµm mÉu. CÇn tran bÞ phôc vô cho thùc hµnh, cã thÓ tæ chøc tËp huÊn ngµy trªn ®ång ruéng, chuång nu«i, ao c¸… cña n«ng d©n. C¸n bé chuyÓn giao cÇn cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng ph¸t triÓn céng ®ång. §Ó buæi tËp huÊn cã hiÖu qu¶ c¸n bé KN viªn c¬ së nhÊt lµ sù cã mÆt cña nh÷ng c¸n bé c¬ së t¹i ®Þa ph−¬ng cã vai trß quan träng. ViÖc cÊp kinh phÝ cho nh÷ng ng−êi ®i tËp huÊn kh«ng ph¶i lµ néi dung b¾t buéc mµ néi dung vµ ý nghÜa cña buæi tËp huÊn ®èi víi ng−êi n«ng d©n quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña buæi tËp huÊn. Nguån kinh phÝ nµy nªn dµnh cho viÖc ®Çu t− trang thiÕt bÞ cho buæi tËp huÊn. §èi t−îng tham gia tËp huÊn ph¶i thùc sù lµ nh÷ng ng−êi n«ng d©n cã nhu cÇu, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¶ nh÷ng hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ch−a tèt tham gia. b) §èi víi ho¹t ®éng tham quan héi th¶o ®Çu bê Tr¹m KN nªn dµnh nhiÒu kinh phÝ h¬n cho ho¹t ®éng tham quan héi th¶o trong vµ ngoµi huyÖn. C¸c ho¹t ®éng tham quan trong vµ ngoµi huyÖn nªn th«ng b¸o réng r·i trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó mäi ng−êi n«ng d©n ®−îc biÕt, nh÷ng ai quan t©m cã thÓ chñ ®éng tham gia. Tuy nhiªn, tr¹m còng cÇn chñ Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 49 ®éng liªn hÖ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng tr¹m KN c¸c huyÖn kh¸c ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho n«ng d©n cã nhu cÇu tù tham quan héi th¶o. §èi víi ho¹t ®éng tham quan ngoµi huyÖn cÇn tæ chøc vµ lùa chän ®èi t−îng tham gia phï hîp. Nh÷ng ng−êi nµy ph¶i lµ nh÷ng n«ng d©n tiªn tiÕn,s½n sµng chia sÎ kinh nghiÖm víi mäi ng−êi, cã kh¶ n¨ng d¸m nghÜ d¸m lµm. C¸c m« h×nh tèt, cã hiÖu qu¶ ë c¸c ®Þa ph−¬ng, c¸c tØnh huyÖn kh¸c nªn giíi thiÖu cho n«ng d©n, khuyÕn khÝch hä tù tæ chøc tham quan. C¸c hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, héi n«ng d©n, héi phô n÷ hay c¸c c©u l¹c bé KN nªn ®øng ra vËn ®éng tæ chøc c¸c buæi tham quan nµy. Thùc hiÖn ®−îc ho¹t ®éng nµy sÏ t¹o cho ng−êi n«ng d©n cã nhiÒu c¬ héi giao l−u häc hái kinh nghiÖm, ®Þnh h−íng vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cho ng−êi n«ng d©n t×m h−íng lµm ¨n, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo v−¬n lªn lµm giÇu. c) §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn Lùa chän kü thuËt tiÕn bé phï hîp víi tõng ®Þa ph−¬ng. TBKT ¸p dông trong m« h×nh ph¶i ®−îc kiÓm ®Þnh vÒ tÝnh kh¶ thi ë ®Þa ph−¬ng tr−íc khi triÓn khai ra diÖn réng, m« h×nh ph¶i ®¬n gi¶n dÔ tiÕp thu. Lùa chän ®Þa ®iÓm thùc hiÖn m« h×nh: tr¹m cÇn n¾m v÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cña tõng x·. KN viªn c¬ së t×m hiÓu vµ n¾m râ nhu cÇu cña tõng ng−êi d©n tr−íc khi ®−a m« h×nh triÓn khai trªn ®Þa bµn. Lùa chän hé tham gia: n«ng d©n chon ®Þa bµn lµm m« h×nh, nªn chän nh÷ng n«ng d©n ®¹i diÖn, t×nh nguyÖn ¸p dông kü thuËt tiÕn bé, n¨ng ®éng cã uy tÝn trong céng ®ång, biÕt chia sÎ kinh nghiÖm víi mäi ng−êi. Cã kÕ ho¹ch sím, cô thÓ ®Ó x©y dùng m« h×nh: Thêi vô, thêi ®iÓm triÓn khai….cung cÊp gièng, vËt t− thùc hiÖn m« h×nh ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng ®©y lµ hai yÕu tè rÊt quan träng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn tr¹m KN cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng trong viÖc theo dâi, kiÓm tra gi¸m s¸t m« h×nh. M« h×nh cÇn ®−îc tæng kÕt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, rut kinh nghiÖm. M« h×nh tèt cÇn tæ chøc tham quan, héi th¶o phæ biÕn réng r·i ®Õn n«ng d©n. 4.4.3.4. Tµi chÝnh “ kinh phÝ cho KN Hµng n¨m tr¹m ®Òu x©y dùng kÕ ho¹ch KN vµ thùc hiÖn ph©n bæ nguån kinh phÝ nµy. T«i xin ®−a ra mét sè ®Ò xuÊt sau: Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 50 Nguån kinh phÝ ph©n cho c¸c ch−¬ng tr×nh theo sù quy ®Þnh nh−ng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng ®Þa ph−¬ng cô thÓ lµ: + §Çu t− kinh phÝ vµo x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn kh«ng nªn dµn tr¶i lùa chon m« h×nh thùc sù cã hiÖu qu¶. + Ph©n bæ nhiÒu h¬n cho c¸c ho¹t ®éng tham quan, héi th¶o + Tr¹m cÇn t¨ng c−êng hîp t¸c liªn kÕt víi c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp cïng nhau x©y dùng c¸c ho¹t ®éng KN t¹o thªm kinh phÝ cho KN. 4.4.3.5. Gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ c«ng t¸c KN T¨ng c−êng tham gia gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng KN cña tr¹m. §¨c biÖt lµ sù gi¸m s¸t cña ng−êi d©n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng nh−: TËp huÊn kü thuËt, thùc hiÖn m« h×nh tr×nh diÔn, th«ng tin tuyªn truyÒn, sö dông kinh phÝ. KN viªn c¬ së nªn chó ý l¾ng nghe ý kiÕn cña n«ng d©n ®èi víi ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó ®iÒu chØnh sao cho hîp lý. Nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña c¸n bé KN vµ cña n«ng d©n sÏ gióp cho ho¹t ®éng KN ngµy cµng hiÖu qu¶ cao h¬n. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 51 PhÇn 5 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 5.1.KÕt luËn §ång thêi t¨ng c−êng h¬n n÷a sù tham gia cña n«ng d©n vµo ho¹t ®éng ChØ trong vßng 6 n¨m tr¹m KN QuÕ Vâ ®· kiÖn toµn hÖ thèng tõ tr¹m ®Õn c¬ së. Víi ®éi ngò c¸n bé KN gåm 25 ®ång chÝ trong ®ã 24 ng−êi cã tr×nh ®é ®¹i häc. MÆc dï m¹ng l−íi KN ch−a hoµn thiÖn sè l−îng c¸n bé cßn Ýt vµ hÇu nh− míi nhËn c«ng t¸c ch−a cã kinh nghiÖm; song tr¹m KN QuÕ Vâ ®· hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô vÊp trªn giao cho hä triÓn khai c¸c c«ng t¸c KN réng kh¾p trªn ®Þa bµn huyÖn ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Trong nh÷ng n¨m qua, tr¹m KN QuÕ Vâ ®· thùc sù ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn. KN ®· n¾m v÷ng c¬ b¶n t×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tõ ®ã cè g¾ng thùc hiÖn tèt viÖc chuyÓn giao tiÕn bé KHKT, c«ng nghÖ míi vÒ n«ng, ng− nghiÖp ®Õn n«ng d©n, trªn c¬ së thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chÝnh lµ: tËp huÊn kü thuËt, x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn, th«ng tin tuyªn truyÒn, tham quan héi th¶o. §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh tr¹m ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¬ quan tæ chøc trong vµ ngoµi ngµnh nh−: Trung t©m KN tØnh, phßng n«ng nghiÖp, tr¹m BVTV, tr¹m Thó Y…., c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, c¸c héi ®oµn thÓ, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. VÒ c«ng t¸c tËp huÇn kü thuËt: Tr−íc hÕt lµ b¸m s¸t vµ gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n cho n«ng d©n vÒ kü thuËt s¶n xuÊt. Sau ®ã tr¹m th−êng xuyªn t×m vµ tËp huÊn cho n«ng d©n vÒ nh÷ng c©y, con gièng míi, nh÷ng quy tr×nh s¶n xuÊt míi ®Ó hä ¸p dông vµo s¶n xuÊt mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. N¨m 2007 ®· tæ chøc ®−îc 100 líp víi 7000 l−ît ng−êi tham dù. Qua c¸c líp tËp huÊn hiÓu biÕt vÒ tr×nh ®é cña ng−êi n«ng d©n t¨ng lªn râ rÖt. Tµi liÖu ®−îc ph¸t trªn WebsiteL 52 Ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn ®−îc triÓn khai ë nhiÒu n¬i, tuy c¸c m« h×nh cßn dµn tr¶i, nhiÒu m« h×nh chÊt l−îng ch−a cao nh−ng ®· ®−a ®−îc mét sè gièng c©y, con vµ kü thuËt tiÕn bé míi vµo s¶n xuÊt, gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt c©y trång, vËt nu«i, chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo h−íng s¶n xuÊt hµng ho¸, trªn c¬ së ®¶m b¶o an ninh l−¬ng thùc, t¨ng thu nhËp cho ng−êi d©n. Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn còng ®−îc triÓn khai kh¸ réng, c¸c cuéc tham quan, héi th¶o cßn Ýt; song b−íc ®Çu ®· ®em l¹i mét sè nhËn thøc míi cho mét sè n«ng d©n. ViÖc phèi hîp víi c¬ quan trong vµ ngoµi ngµnh trong c«ng t¸c KN ®Æc biÖt lµ thu hót sù tham gia cña n«ng d©n, tr¹m b−íc ®Çu thùc hiÖn ®−îc x· héi ho¸ c«ng t¸c KN. §Ó lµm ®−îc ®iÒu nµy, tr¹m cÇn tiÖp tôc n©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé KN, x©y dùng vµ hoµn thiÖn m¹ng l−íi KN c¬ së, ®Æc biÖt lµ sö dông nguån kinh phÝ ph¶i tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ KN. 5.2. KiÕn nghÞ §èi víi trung t©m KN tØnh B¾c Ninh, uû ban nh©n d©n huyÖn sím ph¸t triÓn khai kÕ ho¹ch KN ®Ó tr¹m cã kÕ ho¹ch ph©n bæ xuèng x·. T¨ng c−êng phèi hîp , theo dâi gi¸m s¸t c¸c m« h×nh. §èi víi uû ban nh©n d©n huyÖn QuÕ Vâ: huyÖn cÇn sím duyÖt vµ cÊp kinh phÝ kÞp thêi ®Ó tr¹m triÓn khai c¸c ch−¬ng tr×nh ®óng kÕ ho¹ch vµ sím kiÖn toµn m¹ng l−íi KN c¬ së ®Ó c«ng t¸c KN ho¹t ®éng th−êng xuyªn vµ hiÖu qu¶ h¬n. §èi víi n«ng d©n: n«ng d©n nªn tham gia tÝch cùc h¬n vµo c¸c ho¹t ®éng KN, chñ ®éng ®Ò xuÊt, cïng theo dâi vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng KN trªn ®Þa bµn. Tù nguyÖn tham gia vµ cïng chia sÎ rñi ro khi triÓn khai c¸c m« h×nh tr×nh diÔn, ®ãng gãp ý kiÕn cho tr¹m hoµn thiÖn c«ng t¸c cña m×nh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn quế võ tỉnh bắc ninh 2007.pdf
Luận văn liên quan