Khóa luận Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của công ty CP dược phẩm Trang Minh

MỤC LỤC Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING 1.1 Khái niệm về Marketing 1.2 Vai trò của Marketing 1.3 Thị trường mục tiêu 1.3.1 Đo lường và dự báo mức cầu 1.3.2 Phân khúc thị trường 1.3.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 1.4 Tìm hiểu và lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường 1.4.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức thâm nhập 1.4.2 Thâm nhập thị trường trong nước bằng cách nhập khẩu 1.4.3 Thâm nhập thị trường bằng cách tự sản xuất ở trong nước 1.4.4 Lựa chọn phương thức thâm nhập 1.5 Hoạch định chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing- Mix) 1.5.1 Chiến lược sản phẩm 1.5.2 Chiến lược chiêu thị 1.5.3 Chiến lược giá 1.5.4 Chiến lược phân phối Chương II: THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM VIỆT NAM VÀ TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY CPDP TRANG MINH 2.1 Giới thiệu sơ lược về thị trường dược phẩm Việt Nam 2.2 Giới thiệu khái quát về công ty CPDP Trang Minh 2.2.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 2.2.2 Chiến lược kinh doanh 2.2.3 Chính sách chất lượng 2.2.4 Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức 2.2.5 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban 2.2.6 Lĩng vực kinh doanh 2.2.7 Một số thành tựu nổi bật và kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần nay 2.3 Hoạt động Marketing tại công ty trong thời gian qua 2.3.1 Chiến lược sản phẩm 2.3.2 Chính sách giá cả 2.3.3 Chính sách phân phối 2.3.4 Chính sách chiêu thị 2.4 Đánh giá chung 2.4.1 Ưu điểm 2.4.2 Một số hạn chế còn tồn đọng Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CTY VÀ PHÁT TRIỂN NHÓM HÀNG QUẢNG CÁO LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Kinh tế thế giới ngày nay phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, không có công ty nào tránh khỏi phần còn lại của thế giới. Hoạt động kinh doanh của các công ty cũng chịu tác động của xu hướng toàn cầu này. Do vậy, việc nghiên cứu hoạt động kinh doanh và thâm nhập thị trường trong nước trở nên hết sức cấp thiết. Thành công sẽ đến với những công ty biết tổ chức thành thạo việc nghiên cứu kĩ môi trường kinh doanh trong nước, từ đó hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường và chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của công ty, trước khi muốn vươn ra thị trường thế giới. Thật vậy, trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, một công ty muốn tồn tại và phát triển, giữ vững và gia tăng doanh số phải có kế hoạch thâm nhập thị trường nhằm phát triển thị trường trong nước trước sự cạnh tranh dữ dội của các công ty có cùng sản phẩm từ trong nước và trên thế giới. Việt Nam với số dân hiện nay gần 86 triệu người (theo số liệu thống kê năm 2009), được đánh giá là một thị trường dược phẩm chưa phát triển và đầy tiềm năng. Đứng trước nhu cầu đó và nhìn thấy những khả năng tiềm tàng của thị trường dược phẩm Việt Nam, Công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh đã có những hoạch định chiến lược tốt nhằm thống lĩnh và chiếm lĩnh thị trường trong nước. 2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: Góp phần nghiên cứu và hệ thống hóa về lý thuyết Marketing quốc tế và các phương thức thâm nhập thị trường cho các doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những lịch vực mà tôi quan tâm. Góp phần trong công tác xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường cho các sản phẩm dược phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh. Góp một phần nhỏ, rất nhỏ về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam trong quá trình tiếp cận và thâm nhập thị trường trong nước trong quá trình hội nhập và phát triển. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận về Marketing quốc tế và chiến lược thâm nhập thị trường với thực tế tại Công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh tại Việt Nam. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là hoạt động tiếp cận thị trường dược phẩm Việt Nam của công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh tại Việt Nam trong thời gian qua. Khu vực nghiên cứu: Do thời gian tiếp cận thực tế và thực hiện đề tài có giới hạn nên tôi chỉ tập trung vào nghiên cứu thị trường ở Tp Hồ Chí Minh – là thị trường lớn và đầu mối tiêu thụ chủ yếu các sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh nói riêng, và các công ty dược phẩm khác nói chung.

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2023 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển nhóm hàng quảng cáo của công ty CP dược phẩm Trang Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øi haïn. Ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích treân, coâng ty thöïc hieän caùc ñieåm sau: Hoaït ñoäng theo nguyeân taéc, tieâu chuaån thöïc haønh toát phaân phoái thuoác (GDP) vaø ñaùp öùng caùc quy ñònh, quy cheá chuyeân moân cuûa ngaønh ñöôïc Vieät Nam. Öu tieân choïn löïa trong giao dòch vôùi nhaø cung caáp, saûn xuaát vaø khaùch haøng hôïp phaùp, coù uy tín. Ñaûm baûo cô sôû vaät chaát haï taàng, baûo quaûn vaø vaän chuyeån ñaït tieâu chuaån. Tuyeån duïng nhaân söï coù trình ñoä thích hôïp, toå chöùc ñaøo taïo nhaân söï coù heä thoáng vaø lieân tuïc ñeå naâng cao naêng löïc. Taïo moâi tröôøng laøm vieäc coù tính taäp theå cao. Khuyeán khích tính saùng taïo trong coâng vieäc. Baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm laø muïc tieâu haøng ñaàu cuûa coâng ty. Ban laõnh ñaïo coâng ty cam keát taäp trung taát caû caùc nguoàn löïc vaø aùp duïng taát caû caùc bieän phaùp khaû thi ñeå hoaøn thaønh caùc muïc ñích treân. 2.2.4. Boä Maùy Quaûn Lyù Vaø Cô Caáu Toå Chöùc P.haønh chaùnh nhaân söï P.taøi chính keá toaùn Chuû tòch hoäi ñoàng Quaûn Trò Giaùm Ñoác ñieàu haønh kinh doanh P.xuaât nhaäp khaåu Vaên phoøng Ñaïi dieän mieàn baéc P.Marketing P.keá hoaïch vaø kinh doanh Quaûn lyù baùn haøng (Sale manager) Boä phaän kho (Stock) Quaûn lyù baùn haøng (Sale manager) Phuï traùch kinh doanh khu vöïc - Trình döôïc vieân OTC - Nhaân vieân kinh doanh ( Sô ñoà toå chöùc ) 2.2.5. Chöùc Naêng, Nhieäm Vuï, Quyeàn Haïn Cuûa Caùc Phoøng Ban Hieän nay, soá nhaân vieân cuûa coâng ty khoaûng treân 40 ngöôøi. Trong ñoù, nhìn chung soá löôïng nhaân vieân kinh doanh, keá toaùn , baûo veä, nhaân vieân taïp vuï chieám ña soá trong cô caáu nhaân vieân cuûa coâng ty. Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò: “Ngoaøi vieäc phaûi coù naêng löïc, uy tín môùi ñöôïc hoäi ñoàng quaûn trò baàu laøm chuû tòch, ngöôøi laøm chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò coøn phaûi coù naêng khieáu ñoái ngoaïi, giao tieáp Laø ngöôøi tieáp xuùc, chia seû kinh nghieäm laãn kieán thöùc vôùi nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau trong giôùi doanh nhaân. Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò phaûi laø ngöôøi vaïch ra chieán löôïc vaø phaûn bieän ñöôïc chieán löôïc do ban giaùm ñoác ñeà xuaát. Vò chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò phaûi laø nôi khôûi nguoàn cho moïi söï caûi toå”. Giaùm ñoác: laø ngöôøi ñieàu haønh chính vaø chòu traùch nhieäm ñöôïc giao veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa toaøn coâng ty keå caû tröôùc phaùp luaät. Giaùm ñoác ñieàu haønh laø ngöôøi ñieàu haønh heä thoáng cuûa coâng ty,chòu traùch nhieäm veà hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc phaân coâng vaø ñieàu haønh coâng ty. Phoøng quaûng caùo – tieáp thò: + Chöùc naêng: phuï traùch caùc chöông trình khuyeán maõi vaø quaûng caùo + Nhieäm vuï: trieån khai vaø thöïc hieän caùc chöông trình khuyeán maõi, söï kieän, quaûng caùo quaûng baù hình aûnh xuoáng caùc ñaïi lyù tröïc thuoäc coâng ty. Vieäc thieát keá bao goàm caùc hoaït ñoäng leân chöông trình khuyeán maõi, noäi dung söï kieän, giaûi thöôûng…; Xaùc ñònh ñoái töôïng khaùch haøng tham gia chöông trình, nhaän thöôûng; Ñaët teân chöông trình khuyeán maõi; Hoaïch ñònh ngaân saùch vaø toång keát ngaân saùch sao cho phuø hôïp vôùi qui moâ vaø tình hình taøi chính cuûa coâng ty; Xaùc ñònh quyeàn lôïi daønh cho ngöôøi taøi trôï laø moät phaàn khoâng theå thieáu trong thieát keá nhaèm thu huùt nguoàn taøi trôï töø caùc toå chöùc giuùp coâng ty taêng doanh thu vaø taïo ñöôïc moái quan heä toát ñeïp; Thöïc hieän xuùc tieán thöông maïi, trieån khai cho caùc phoøng ban coù lieân quan; Giaùm saùt quaù trình thöïc hieän keá hoaïch vaø cuoái cuøng laø baùo caùo, ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa chöông trình. Phoøng quaûng caùo – tieáp thò tham möu cho ban giaùm ñoác veà chuû tröông chính saùch kinh teá, hieäu quaû cuûa töøng hoaït ñoäng, nhu caàu haøng hoùa treân thò tröôøng. Phoøng chuû ñoäng tìm ra nguoàn haøng; thöôøng xuyeân nghieân cöùu thò tröôøng; toå chöùc caùc chöông trình khuyeán maõi, mua haøng giaûm giaù, phieáu boác thaêm truùng thöôûng taïi sieâu thò; tieáp nhaän yù kieán khaùch haøng veà chaát löôïng haøng hoùa, thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân coâng ty nhaèm tìm ra giaûi phaùp khaéc phuïc vaø chaán chænh kòp thôøi. Phoøng haønh chính – nhaân söï: coù nhieäm vuï: Toå chöùc tuyeån duïng, ñieàu chænh, löu tröõ, baûo quaûn vaø quaûn lyù hoà sô caùn boä coâng nhaân vieân; Tham möu cho ban giaùm ñoác veà xeùt tuyeån duïng, thoâi vieäc, saép xeáp vaø quaûn lyù nhaân söï; Nghieân cöùu xaây döïng cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty, xaây döïng noäi quy, quy cheá quaûn lyù lao ñoäng; Thöïc hieän moät soá chính saùch löông cuõng nhö khen thöôûng. Phoøng taøi chính – keá toaùn : + Giaùm ñoác taøi chính: chòu traùch nhieäm toå chöùc vaø ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa phoøng taøi chính – keá toaùn. Höôùng daãn caùc cheá ñoä quaûn lyù kinh teá, taøi chính, giuùp ban giaùm ñoác trong vieäc toå chöùc kieåm tra, kieåm keâ, kyù duyeät caùc chöùng töø keá toaùn vaø caùc taøi lieäu lieân quan ñeán thanh toaùn hôïp ñoàng. Coù traùch nhieäm phaân coâng traùch nhieäm vaø kieåm tra thöïc hieän ñoái vôùi caùc keá toaùn vieân. + Keá toaùn toång hôïp: cuøng giaùm ñoác taøi chính ñoân ñoác, giaùm saùt caùc keá toaùn vieân trong vieäc thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc giao, taäp hôïp caùc soá lieäu phaùt sinh töø sieâu thò, haïch toaùn leân caùc baùo bieåu keá toaùn. Ngoaøi ra coøn coù caùc keá toaùn thanh toaùn, keá toaùn taøi saûn coá ñònh, thuû quyõ. Thöïc hieän moïi vaán ñeà lieân quan ñeán voán, tieàn, taøi saûn, haøng hoùa, coâng nôï cuûa coâng ty. Thöïc hieän vieäc tham möu quaûn lyù, taùc nghieäp caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty treân lónh vöïc thoáng keâ keá toaùn vaø taøi chính theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø ñaït hieäu quaû kinh teá cao. 2.2.6. Lónh vöïc kinh doanh Ban ñaàu Coâng ty kinh doanh chuû yeáu veà maët haøng ñoâng döôïc laø chính vaø xu höôùng laø phaùt trieån trong nöôùc laø chuû yeáu. Hieän nay, coâng ty kinh doanh 3 nhoùm maët haøng chính laø Thöïc Phaåm Chöùc Naêng, Ñoâng Döôïc vaø Taân Döôïc. Caùc nhoùm haøng chính cuûa coâng ty Trang Minh 3 nhoùm haøng chính cuûa coâng ty Trang Minh Nhoùm saûn phaåm Thöïc Phaåm Chöùc Naêng Nhoùm saûn phaåm Ñoâng Döôïc Nhoùm saûn phaåm Taân Döôïc Sô ñoà 2.1 Caùc nhoùm haøng chính cuûa coâng ty Trang Minh a) Thị trường mục tieâu: Thò tröôøng muïc tieâu laø phaân khuùc hay nhoùm khaùch haøng tieàm naêng chuû yeáu maø coâng ty choïn ñeå phuïc vuï. Bôûi vì khoâng phaûi taát caû caùc khaùch haøng trong toaøn boä thò tröôøng cuûa moät loaïi saûn phaåm ñeàu coù cuøng nhöõng ñaëc tröng vaø nhu caàu nhö nhau, cho neân vieäc löïa choïn moät phaân khuùc xaùc ñònh roõ seõ giuùp xaùc ñònh nhöõng nhu caàu vaø ñaëc ñieåm cuï theå cuûa saûn phaåm, dòch vuï maø nhaø tieáp thò phaûi ñaùp öùng toát. Coâng ty luoân xaùc ñònh khaùch haøng muïc tieâu vaø khaùch haøng tieàm naêng moät caùch chính xaùc ñeå töø ñoù coù theå naâng cao khaû naêng tieáp caän khaùch haøng toát nhaát, naém ñöôïc nhu caàu vaø coù theå thoûa maõn ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng hieäu quaû nhaát. Laø coâng ty vöøa vaø nhoû neân coâng ty ñaõ ñaùnh maïnh vaøo nhöõng thò tröôøng nhoû maø ôû ñoù caùc ñoái thuû caïnh tranh lôùn khoâng quan taâm ñeán, ñoù cuõng laø cô hoäi ñeå coâng ty phaùt trieån heä thoáng phaân phoái toát nhaát. b) Lôïi theá caïnh tranh cuûa Trang Minh Lôïi theá caïnh tranh töông öùng cuûa doanh nghieäp coù nghóa laø naêng löïc caïnh tranh cuûa moät doanh nghieäp so vôùi caùc ñoái thuû khaùc trong cuøng moät phaân khuùc (thò tröôøng) ñoái vôùi nhöõng tieâu chí quyeát ñònh choïn mua saûn phaåm cuûa khaùch haøng coâng ty luoân ñöa ra muïc tieâu veà: - Chaát löôïng saûn phaåm. - Dòch vuï khaùch haøng. - Bao bì. - Ñoä phuû cuûa keânh phaân phoái. - Thöông hieäu. - Hoaït ñoäng khuyeán maõi. - Hoã trôï kyõ thuaät. - Hình thöùc vaø ñieàu kieän thanh toaùn. - Ñoäi nguõ baùn haøng. Laø coâng ty coù moái quan heä toát vôùi coâng chuùng vaø giôùi truyeàn thoâng,ñöôïc söï hoã trôï lôùn töø nhaø cung caáp, coù löôïng khaùch haøng lôùn, chieám ñöôïc thò phaàn töông ñoái lôùn khu vöïc Tp.Hoà Chí Minh vaø caùc tænh laân caän. Do ñoù coù raát nhieàu thuaän lôïi cho vieäc caïnh tranh gay gaét nhö hieän nay. c)Caùc hình thöùc khuyeán maõi taïi coâng ty Khuyeán maõi laø caùc hoaït ñoäng nhaèm goùp phaàn vaøo vieäc gia taêng vaø khuyeách tröông khoái löôïng haøng baùn. Muïc ñích cuûa khuyeán maõi laø ñaåy maïnh tieâu thuï, kích ñoäng söï haùo höùc vaø quan taâm cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm hay dòch vuï cuûa doanh nghieäp. Coù nhieàu hình thöùc khuyeán maõi ñöôïc aùp duïng nhö: Taëng haøng maãu. Phieáu ruùt thaêm truùng thöôûng. Phieáu giaûm giaù. Toå chöùc ngaøy baùn haøng khoâng lôïi nhuaän. Taëng keøm saûn phaåm khi mua haøng. Veù soá caøo Trang Minh. Lập thể lệ chương trình KM Tìm yù töôûng, thieát keá chöông trình khuyeán maõi Lập kế hoạch hoặc thỏa thuận chương trình KM Pheâ duyeät Keâu goïi taøi trôï neáu caàn Xin cấp pheùp In ấn, quảng caùo Môøi sôû thöông mai, nhaø taøi trôï giaùm saùt môû thöôûng Toå chöùc môû thöôûng Laäp vaø nieâm yeát DS truùng thöôûng Toå chöùc trao gaûi Toång keát, ñaùnh giaù, baùo caùo Ban giaùm ñoác ct & sôû thöông maïi Lưu hồ sơ Ngưng Chuaån bò nguoàn löïc, phaân coâng Sô ñoà 2.2 : Quy trình thieát keá chöông trình KM d) Tình hình chieâu thò cuûa coâng ty Trang Minh Chieán löôïc tieáp thò laø neàn taûng ñeå xaây döïng caùc keá hoaïch vaø chöông trình tieáp thò cuï theå, lieân quan ñeán vieäc phaân boå caùc nguoàn löïc ñeå ñaït ñeán nhöõng muïc tieâu tieáp thò ñaõ xaùc ñònh. Caùc thaønh phaàn coát loõi cuûa chieán löôïc tieáp thò bao goàm: löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu vaø xaây döïng phoái thöùc tieáp thò phuø hôïp ñeå ñaït ñeán caùc muïc tieâu tieáp thò xaùc ñònh. Vieäc xaùc ñònh phoái thöùc tieáp thò phuø hôïp coù nghóa laø löïa choïn moät caùch ñuùng ñaén phoái hôïp cuûa boán thaønh phaàn: saûn phaåm, giaù caû, phaân phoái vaø chieâu thò ñeå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu, lôïi ích giaù trò vaø nhöõng ñaëc tröng khaùc cuûa thò tröôøng muïc tieâu ñaõ choïn. Thöïc hieän ñieàu naøy moät caùch thaønh coâng ñoøi hoûi moät söï hieåu bieát saâu saéc veà thò tröôøng muïc tieâu, söï am hieåu veà caùc thuoäc tính cuûa moãi thaønh phaàn trong phoái thöùc tieáp thò, vaø söï nhaïy beùn vôùi moâi tröôøng maø coâng ty ñang hoaït ñoäng. e) Chieán löôïc giaù: Giaù laø moät trong boán yeáu toá chính cuûa thuyeát marketing hoãn hôïp beân caïnh giaù caû saûn phaåm, phaân phoái vaø chaát löôïng ,hoaït ñoäng xuù tieán khuyeán maõi baùn haøng. Boán yeáu toá naøy taùc ñoäng töông hoã vaø quyeát ñònh veà yeáu toá naøy seõ aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa yeáu toá kia. Do ñoù, vieäc ñònh giaù saûn phaåm ñoùng goùp ñaùng keå vaøo söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa moät coâng ty. Giaù laø yeáu toá raát quan troïng vaø ñöôïc ña soá khaùch haøng quan taâm, ñieàu chænh ñeå coù möùc giaù hôïp lí hôn, taêng söùc caïnh tranh so vôùi caùc ñoái thuû. Coâng ty luoân ñöa ra chính saùch giaù theo saûn phaåm, löïa choïn möùc giaù luoân phuù hôïp vôi moïi khaùch haøng vaø theo töøng saûn phaåm. Ñaëc bieät luoân coù tính caïnh tranh cao so vôi caùc coâng ty khaùc coù cuøng saûn phaåm hoaëc saûn phaåm töông ñöôïng g)Phaân tích veà ñoái thuû caïnh tranh Hieän nay coù raát nhieàu caùc coâng ty döôïc phaåm treân ñòa baøn Thaønh phoá vaø ñang chia seû thò tröôøng phaân phoái saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng. Tuy nhieân, theo nhaän ñònh cuûa caù nhaân, nhöõng teân tuoåi nhö: Thieân nam pharma, Döôïc phaåm Haäu Giang, Döôïc phaåm 3A, Fito pharma,Döôïc phaåm Khang Minh…ñeàu khoâng phaûi laø ñoái thuû lôùn cuûa coâng ty Trang Minh. Sau ñaây xin neâu ra hai thöông hieäu coù khaû naêng caïnh tranh gay gaét vôùi coâng ty Trang Minh. * Döôïc Phaåm AÙ AÂu Ñieåm maïnh: Chuûng loaïi haøng hoaù taïi Coâng ty döôïc AÙ AÂu raát ña daïng, phuïc vuï raát toát nhu caàu veà haøng hoaù cuûa khaùch haøng. Giôø môû cöûa töø 7h30 ñeán 21h, raát thuaän tieän cho khaùch haøng vì coù Nhaø Thuoác tröïc thuoäc coâng ty. Taát caû caùc saûn phaåm cuûa coâng ty ñeàu laø nhöõng maët haøng quaûng caùo ôû treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng nhö baùo chí, radio, truyeàn hình…, vì vaäy kích thích ñöôïc söùc mua cuûa ngöôøi tieâu duøng, coù raát nhieàu khaùch haøng laø caùc Nhaø thuoác baùn leû, Hieäu thuoác, caùc quaày chôï só döôïc phaåm… ñeán mua haøng taïi AÙ AÂu xong roài mang ra beân ngoaøi baùn laïi vôùi giaù thò tröôøng. Maët baèng chi nhaùnh cuûa coâng ty ôû tænh cuõng nhö coâng ty ôû thaønh phoá cuõng raát roäng raõi. Ñieåm yeáu: Luoân yeâu caàu caùc nhaø cung caáp cuûa mình cung caáp haøng hoaù vôùi giaù thaáp hôn nhöõng nôi khaùc, gaây khoù khaên cho heä thoáng phaân phoái cuûa hoï. Hay yeâu caàu khaùch haøng thanh toaùn ngay tieàn maët ngay khi nhaän haøng, trong khi khaùch haøng cuûa hoï laø nhöõng nhaø baùn leû ñaõ quen vôùi hình thöùc thanh toaùn goái ñaàu. Vì haàu nhö taát caû caùc saûn phaåm cuûa coâng ty ñeàu laø haøng quaûng caùo neân giaù thaønh cuûa saûn phaåm raát cao, phaàn giaù naøy ngöôøi tieâu duøng phaûi chòu. * Döôïc phaåm OPC Ñieåm maïnh: Chuûng loaïi haøng hoaù ña daïng, phong phuù. OPC co nhieàu chi nhaùnh, raát thuaän tieän cho khaùch haøng. Dieän tích roäng, khu vöïc kinh doanh thoaùng maùt, roäng raõi. Khu vöïc saûn xuaát hieän ñaïi. Ñieåm yeáu: Khaâu thu ngaân coøn hôi chaäm laøm khaùch haøng khoâng ñöôïc haøi loøng. Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa moät soá nhaân vieân coøn yeáu keám 4.1 Chính saùch baùn haøng cuûa coâng ty Trang Minh : Taát caû caùc saûn phaåm ñeàu ñöôïc nieâm yeát giaù baùn cuï theå coù hieäu löïc baèng tieàn ñoàng Vieät nam ñaõ bao goàm thueá GTGT. Ñoái vôùi USD, Trang Minh seõ quy ñoåi theo tæ giaù Ngaân haøng Ngoaïi thöông vaøo thôøi ñieåm ñaët haøng. Neáu Quyù khaùch thanh toaùn sau 24 giôø keå töø khi ñaët haøng coâng ty seõ aùp duïng tæ giaù thanh toaùn taïi thôøi ñieåm thanh toaùn. Ñoái vôùi moät soá maët haøng ñaëc bieät coù theå bò taùc ñoäng bôûi giaù caû thò tröôøng laøm cho giaù caû taêng ñoät xuaát maø coâng ty chöa kòp caäp nhaät giaù baùn treân website Trang Minh seõ chuû ñoäng lieân laïc vôùi Quyù khaùch ñeå caäp nhaät giaù baùn vaø seõ chæ thöïc hieän ñôn haøng khi Quyù khaùch ñoàng yù vôùi giaù baùn môùi. Khi ñaët haøng, Quyù khaùch ñöôïc caàn phaûi ñieàn ñaày ñuû vaø chính xaùc caùc thoâng tin theo yeâu caàu ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Trang Minh trong vieäc xöû lyù vaø thöïc hieän ñôn haøng.          Trong tröôøng hôïp coù cô sôû ñeå tin raèng caùc ñôn haøng Quyù khaùch ñaët khoâng vôùi muïc ñích mua haøng thöïc söï, hoaëc caùc ñôn ñaët haøng khoâng roõ raøng, Trang Minh coù quyeàn huûy boû hoaëc töø choái phuïc vuï caùc ñôn haøng ñoù.        Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, Trang Minh seõ khoâng chòu traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp giao haøng chaäm treã hay thaát laïc v.v... do Quyù khaùch cung caáp thoâng tin khoâng chính xaùc. 2.2.7. Moät Soá Thaønh Töïu Noåi Baät Vaø Keát Quaû Hoaït Ñoäng Kinh Doanh Trong Thôøi Gian Gaàn Ñaây. 1. Maëc duø môùi thaønh laäp töø naêm 2005 nhöng do coù ñöôïc ñoäi nguõ nhaân vieân coù trình ñoä, naêng löïc coù loøng nhieät huyeát, ñaõ xaây döïng ñöôïc moät heä thoáng phaân phoái chuyeân nghieäp, thöông hieäu coâng ty ngaøy caøng ñöôïc khaùch haøng bieát ñeán. 2. Xaây döïng ñöôïc ba theá maïnh coát loõi cho söï phaùt trieån beàn vöõng vaø taïo neân söùc caïnh tranh cao cuûa Trang Minh: - Heä thoáng phaân phoái hieän ñaïi vaø chuyeân nghieäp. - Ñoäi nguõ nhaân löïc chaát löôïng cao. - Vaên hoùa doanh nghieäp mang neùt ñaëc tröng rieâng cuûa Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh. Sau gaàn 5 naêm böôùc vaøo kinh doanh ôû thò tröôøng döôïc phaåm Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû raát khaû quan. Vôùi ñoäi nguõ NVKD laø caùc Trình Döôïc Vieân treû trung, naêng ñoäng, nhieät tình, khaû naêng giao tieáp toát, naém vöõng kieán thöùc veà saûn phaåm…. Boä maùy quaûn lyù coâng ty naêng ñoäng, saùng suoát, nhaïy beùn vôùi thò tröôøng… Keå töø naêm 2005 tôùi nay, doanh soá, doanh thu cuûa coâng ty khoâng ngöøng taêng leân. Naêm 2005 doanh soá ñaït möùc 575.000.000, naêm 2006 ñaït 1.120.000.000 naêm 2007 ñaït 2.465.000.000, naêm 2008 ñaït 3.721.000.000, naêm 2009 ñaït 4.937.000.000 vaø muïc tieâu cuoái naêm 2010 naøy doanh soá coâng ty ñaït 7.500.000.000. Bieåu ñoà 2.2: Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh (Nguoàn : Coâng ty CPDP Trang Minh) Maëc duø doanh soá nhoùm thuoác baùn theo toa Ethical (baùn theo heä ñieàu trò ôû caùc beänh vieän) khoâng ngöøng taêng leân. Tuy nhieân ñeán nay doanh soá nhoùm OTC (Over The Counter) vaãn laø chuû yeáu. Naêm 2008, doanh soá nhoùm OTC chieám khoaûng 74,6% doanh soá toaøn coâng ty. Muïc tieâu cuûa coâng ty ñeán naêm 2010 doanh soá cuûa nhoùm OTC khoâng chieám quaù 60% toång doanh soá. Baûng 2.1 : Doanh soá baùn haøng theo nhoùm saûn phaåm OTC vaø Ethical ÑVT: 1000 ñ NHOÙM THUỐC 2006 2007 2008 value % value % value % OTC 953120 85.1 2031160 82.4 2775866 74.6 ETHICAL 166880 14.9 433840 17.6 945134 25.4 TOTAL 1120000 100 2465000 100 3721000 100 (Nguoàn : Soá lieäu coâng ty CPDP Trang Minh 2008) Tuy nhieân, neáu tính theo nhoùm trò lieäu, doanh soá cuûa coâng ty phuï thuoäc chuû yeáu vaøo Nhoùm Haøng Quaûng Caùo bao goàm caùc saûn phaåm: Antigout, Prime - vieân nang hoài xuaân, Caõi Naõo Hoaøn, Nhaát Döông. Maëc duø, tyû troïng cuûa caùc nhoùm thuoác Thöïc Phaåm Chöùc Naêng vaø Ñoâng Y Thaønh Phaåm ñaõ taêng leân haøng naêm. Baûng 2.2 : Doanh soá baùn haøng tính theo nhoùm thoác trò lieäu ÑVT: 1000 ñ NHÓM THUỐC 2006 2007 2008 value % value % value % NHOÙM HAØNG QUAÛNG CAÙO 742560 66.3 1291660 52.4 1362704 36.8 NHOÙM HAØNG TPCN 140000 12.5 468350 19 1073870 29 NHOÙM ÑOÂNG Y THAØNH PHAÅM 237440 21.2 704990 28.6 1266426 34.2 TOTAL 1120000 100 2465000 100 3703000 100 (Nguoàn : Soá lieäu coâng ty CPDP Trang Minh 2008) 2.3. HOAÏT ÑOÄNG MARKETING TAÏI COÂNG TY TRONG THÔØI GIAN QUA: Tình hình thöïc hieän chieán löôïc Marketing Mix 2.3.1.Chieán Löôïc Saûn Phaåm: Saûn phaåm cuûa coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh raát phong phuù vaø ña daïng, hieän nay coâng ty ñaõ thaâm nhaäp vaø phaùt trieån taïi thò tröôøng Vieät Nam hôn 42 saûn phaåm vaø ñöôïc phaân chia thaønh 2 nhoùm lôùn: Nhoùm thuoác OTC (Over the Counter): laø nhoùm thuoác ñöôïc baùn töï do roäng raõi taïi caùc nhaø thuoác, hieäu thuoác, khoâng caàn chæ ñònh cuûa caùc baùc só, döôïc só. Nhoùm thuoác Ethical: laø nhöõng nhoùm thuoác keâ toa hoaëc chuyeân khoa hoaëc caùc thuoác ñaëc trò, muoán söû duïng thuoác ñoøi hoûi phaûi coù söï chæ ñònh cuûa caùc nhaø chuyeân moân nhö döôïc só, baùc só. Ngoaøi ra, moãi nhoùm thuoác OTC hay Ethical laïi ñöôïc phaân chia theo nhoùm trò lieäu cuûa thuoác nhö sau: Nhoùm Haøng Thöïc Phaåm Chöùc Naêng: laø nhoùm caùc saûn phaåm khoâng coù chöùc naêng ñieàu trò (khoâng coù taùc duïng thay theá thuoác chöõa beänh) maø chæ laø hoã trôï ñieàu trò. Nhoùm Thuoác Ñoâng Y Thaønh Phaåm: laø caùc saûn phaåm söû duïng caùc loaïi caây thaûo döôïc coù nguoàn goác töø thieân nhieân, caùc baøi thuoác y hoïc coå truyeàn cuûa oâng cha ta baøo cheá thaønh caùc vieân thuoác cho ngöôøi beänh söû duïng thay theá cho caùc loaïi thuoác saéc thoâng thöôøng giuùp tieát kieäm thôøi gian cho ngöôøi söû duïng thuoác. Năm 2009 vừa qua, coâng ty ñaõ toå chöùc nghieân cöùu vaø saûn xuaát moät soá saûn phaåm nhö “Thanh Nhieät”, “Boå Pheá”, “Boå Tyø”… ñaõ ñöôïc Boä Y teá caáp giaáy chöùng nhaän vaø ñang ñöôïc phaân phoái rộng raõi treân thò tröôøng trong nöôùc. Vaø đñến năm nay-2010, Coâng ty cuõng ñaõ nhaäp theâm töø Trung Quoác saûn phaåm “Caûi Naõo Hoaøn” vôùi coâng duïng phoøng ngöøa vaø hoã trôï ñieàu trò tai bieán maïch maùu naõo, tổ chức nghieân cứu theâm 2 sản phẩm “Döôõng Coát Dieäu ÖÙng Linh” vaø sản phẩm “Nhaát Döông” cũng ñaõ ñöôïc Boä Y Teá caáp giaáy chöùng nhaän cho löu haønh vaø hieän ñang ñöôïc phaân phối mạnh treân thò tröôøng döôïc Vieät Nam. Trong caùc nhoùm thuoác, moãi loaïi thuoác coù moät coâng duïng trò lieäu rieâng bieät, coâng ty ñaõ löïa choïn saûn phaåm ñöa vaøo thò tröôøng döïa vaøo caùc tieâu chuaån sau: Phuø hôïp vôùi yeâu caàu trò beänh cuûa beänh nhaân, hieäu quaû ñieàu trò cao vôùi chi phí ñieàu trò hôïp lyù nhaát. Phuø hôïp vôùi khuynh höôùng söû duïng vaø nhu caàu ñieàu trò cuûa baùc só, döôïc só. Saûn phaåm coù tính caïnh tranh cao, coù uy tín treân thò tröôøng. Khaû naêng mang laïi lôïi nhuaän cao cho coâng ty. Giaù caû phuø hôïp vôùi khaû naêng kinh teá cuûa ngöôøi Vieät Nam. Do thôøi gian tieáp caän thöïc teá khoâng ñöôïc nhieàu neân toâi chæ taäp trung tìm hieåu, nghieân cöùu veà saûn phaåm Antigout- thöïc phaåm chöùc naêng hoã trôï ñieàu trò beänh guùt, giaûm axit uric vaø cholesterol trong maùu. Hieän nay, thöïc phaåm chöùc naêng Antigout laø nhoùm saûn phaåm quan troïng nhaát cuûa coâng ty, bôûi noù cuõng laø moät trong 4 saûn phaåm quaûng caùo vaø ñoùng goùp khoaûng 1/5 doanh soá baùn haøng cuûa coâng ty taïi thò tröôøng döôïc phaåm Vieät Nam. Antigout vôùi nhöõng öu ñieåm vöôït troäi: ANTIGOUT – BAØI THUOÁC BÍ TRUYEÀN CUÛA VUA VOI AMAKONG Caây Tôm Trông Atao Nenso soáng nhieàu ôû Taây Nguyeân coù taùc duïng öùc cheá nhöõng Enzim tham gia quaù trình toång hôïp nhöõng cholesterol, keát quaû laøm giaûm cholesterol trong maùu. Caây Tôm Trông Atao Nenso coøn coù taùc duïng boå thaän traùng döông, taêng cöôøng sinh löïc. Do taùc duïng boå thaän cuûa caây Tôm Trông Atao Nenso maø khaû naêng ñaøo thaûi Axit Uric cuûa thaän ñöôïc phuïc hoài. Vieân nang ANTIGOUT ñöôïc saûn xuaát töø cao ñaëc cuûa caây Tôm Trông Atao Nenso coù taùc duïng hoã trôï ñieàu trò beänh gout Treân thò tröôøng döôïc phaåm Vieät Nam hieän nay, hai ñoái thuû caïnh tranh lôùn nhaát cuûa Antigout laø saûn phaåm Hoaøng Thoáng Phong cuûa coâng ty TNHH döôïc phaåm AÙ AÂu (vaên phoøng ñaïi dieän taïi 556 - 557 Hoàng Lónh, P.15, Q.10, Tp.HCM) vaø moät saûn phaåm môùi ra vaøo cuoái naêm 2009 laø Hoaøng Tieân Ñan cuûa Coâng ty TNHH döôïc phaåm Thieân Nam baây giôø ñoåi teân thaønh Coâng ty Döôïc Hoa Thieân Phuù (truï sôû 249/33B Taân Kyø Taân Quyù, P. Taân Sôn Nhì, Q. Taân Phuù). Ñaây laø 2 saûn phaåm coù cuøng coâng duïng trò lieäu gioáng nhö Autigout vaø cuøng laø nhöõng saûn phaåm ñöôïc quaûng caùo raàm roä treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng, thoâng tin ñaïi chuùng. Chính vieäc nhaän dieän chính xaùc ñoái thuû caïnh tranh ñaõ giuùp coâng ty tìm ra ñoái saùch caïnh tranh laønh maïnh vaø thích hôïp, nhôø ñoù ñaõ nhanh choùng chieám lónh ñöôïc thò phaàn vaø nhanh choùng trôû thaønh saûn phaåm daãn ñaàu veà doanh soá baùn cuûa coâng ty. Tuy nhieân, cuõng phaûi nghieân cöùu caån thaän voøng ñôøi cuûa saûn phaåm ñeå tung ra caùc saûn phaåm môùi ñuùng thôøi ñieåm nhaèm baûo veä ñöôïc saûn phaåm Autigout tieáp tuïc laø saûn phaåm coù doanh soá baùn cao nhaát trong coâng ty. 2.3.2. Chính Saùch Giaù Caû: Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh môùi böôùc chaân vaøo thò tröôøng döôïc phaåm gaàn troïn 5 naêm. Trong thôøi gian ñaàu, muïc tieâu cuûa coâng ty laø thaâm nhaäp thò tröôøng vaø chieám thò phaàn, do ñoù coâng ty chöa ñaët naëng vaán ñeà lôïi nhuaän. Tuy nhieân, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, do ñaõ baét ñaàu quen vôùi thò tröôøng döôïc phaåm Vieät Nam neân vaán ñeà doanh soá, lôïi nhuaän, chaát löôïng saûn phaåm, giaù caû… caøng ñöôïc coâng ty chuù troïng hôn. Beân caïnh ñoù, so vôùi moät soá maët haøng töông töï cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh ñang ñöôïc baùn roäng raõi treân thò tröôøng thì saûn phaåm cuûa Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh thöôøng coù giaù baùn thaáp hôn vaø phuø hôïp vôùi khaû naêng kinh teá cuûa ngöôøi Vieät Nam. Giaù baùn haøng naêm ñöôïc coâng ty ñieàu chænh döïa vaøo toác ñoä laïm phaùt cuûa neàn kinh teá thöôøng vaøo khoaûng 5 - 12%. Chính saùch giaù caû cuûa coâng ty trong thôøi gian qua ñöôïc xaây döïng chuû yeáu döïa vaøo thò tröôøng vaø ñoái thuû caïnh tranh. Ñoái vôùi töøng saûn phaåm tröôùc khi ñöa ra thò tröôøng coâng ty tieán haønh ñieàu tra caùc hoaït ñoäng vaø giaù baùn cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh ñeå quyeát ñònh giaù baùn cuûa mình. Vôi chính saùch giaù baùn hôïp lyù neân ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän, uûng hoä vaø tieâu thuï raát cao giuùp coâng ty coù ñuû chi phí cho caùc hoaït ñoäng tieáp thò vaø phaùt trieån thò tröôøng. Döôùi ñaây laø giaù baùn cuûa saûn phaåm Antigout - ñoái töôïng maø toâi nghieân cöùu. Baûng 2.3: Giaù Baùn Cuûa Antigout So Vôùi Caùc Ñoái Thuû Caïnh Tranh 2.3.3.Chính Saùch Phaân Phoái: Ñeå phaân phoái caùc saûn phaåm cuûa coâng ty ñeán tay ngöôøi tieâu duøng trong caû nöôùc, ñoàng thôøi kieåm soaùt ñöôïc giaù baùn, choáng caïnh tranh laãn nhau giöõa caùc nhaø thuoác vaø ñaïi lyù, coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh aùp duïng chính saùch phaân phoái tröïc tieáp ra sæ vaø leõ. Sau khi Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh tieán haønh nghieân cöùu vaø phaân tích thò tröôøng, ñoái thuû caïnh tranh, coâng ty ñaõ choïn Tp.HCM laøm thò tröôøng ñieåm, töø ñoù thieát laäp heä thoáng phaân phoái theo hai höôùng sæ vaø leû. Phaân phoái só chuû yeáu döïa vaøo caùc trung taâm baùn sæ döôïc phaåm ôû Tp.HCM, hieän nay coù 5 trung taâm baùn sæ döôïc phaåm bao goàm: Trung taâm baùn sæ döôïc phaåm taïi Q.1, Q.3, Q.5, Q.10 vaø Q.11. Ñaây chính laø ñaàu moái phaân phoái döôïc phaåm ñi caùc tænh trong caû nöôùc. Heä thoáng phaân phoái leû chuû yeáu do caùc Nhaân Vieân Kinh Doanh laø caùc Trình Döôïc Vieân cuûa coâng ty tôùi tröïc tieáp caùc nhaø thuoác, hieäu thuoác ôû khu vöïc thaønh phoá chaøo haøng, tö vaán, thuyeát phuïc caùc baùc só, döôïc só mua saûn phaåm cuûa coâng ty, sau ñoù cung caáp laïi cho ngöôøi tieâu duøng. Ngoaøi ra, caùc nhaân vieân kinh doanh cuûa coâng ty coøn tôùi chaøo haøng vaø tö vaán saûn phaåm cho caùc baùc só ôû beänh vieän maø tröïc tieáp ôû ñaây laø chaøo haøng ôû khoa Döôïc, neáu caùc baùc só ñieàu trò cho beänh nhaân coù nhu caàu söû duïng caùc loaïi thuoác cuûa coâng ty thì yeâu caàu khoa Döôïc ñaët haøng. Ñeå chieám lónh thò tröôøng Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh ñaõ söû duïng caùc heä thoáng Marketing nhieàu keânh. Coâng ty ñaõ xaây döïng nhöõng keânh phaân phoái cuûa mình nhö sau: keânh thöù nhaát phaân phoái cho caùc beänh vieän, keânh thöù hai phaân phoái cho ngöôøi baùn sæ, ngöôøi baùn leû, ngöôøi tieâu duøng. Keânh thöù ba phaân phoái cho ngöôøi baùn leû, ngöôøi tieâu duøng. NGÖÔØI TIEÂU DUØNG BEÄNH VIEÄN NHAØ SAÛN XUAÁT NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NGÖÔØI BAÙN LEÛ NGÖÔØI BAÙN SÓ NHAØ SAÛN XUAÁT NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT NGÖÔØI BAÙN LEÛ (Nguoàn : Coâng ty CPDP Trang Minh 2010) Hieän nay, Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh ñaõ chieám lónh vaø phaân phoái saûn phaåm cuûa mình ôû nhieàu tænh thaønh trong caû nöôùc bao goàm töø Ñaõ Naüng tôùi Caø Mau. 2.3.4. Chính Saùch Chieâu Thò Marketing hieän ñaïi ñoøi hoûi raát nhieàu thöù, chöù khoâng chæ ñôn giaûn laø taïo ra haøng hoùa toát, ñònh giaù caû haáp daãn vaø ñaûm baûo cho ngöôøi tieâu duøng coù theå tieáp caän ñöôïc haøng hoùa. Caùc coâng ty caàn phaûi thoâng tin cho khaùch haøng cuûa mình. Vaø ñeå ñaûm baûo truyeàn thoâng coù theå laøm toát nhaát nhöõng nhieäm vuï cuûa mình, caùc coâng ty caàn phaûi ñaàu tö vaø chi phí vaøo lónh vöïc naøy. ÔÛ Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh haøng naêm ñaàu tö vaøo lónh vöïc truyeàn thoâng, quaûng caùo vaø khuyeán maõi töø 8 - 14% doanh soá cuûa coâng ty. Ñeå coù theå baùn ñöôïc saûn phaåm nhieàu vaø ñem laïi doanh soá cao, beân caïnh ñoù coâng ty phaûi xaây döïng vaø ñöa ra nhöõng chöông trình khuyeán maõi hôïp lyù vaø haáp daãn ñeán vôùi khaùch haøng, coâng ty phaûi quaûng caùo, giôùi thieäu saûn phaåm ñeå ngöôøi tieâu duøng ñöôïc bieát ñeán nhieàu hôn, nhôù veà saûn phaåm cuûa mình nhieàu hôn. Ví duï, vôùi saûn phaåm Antigout tröôùc khi laøm chöông trình khuyeán maõi cho khaùch haøng coâng ty seõ quaûng caùo treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Muoán laøm ñöôïc ñieàu ñoù, coâng ty phaûi xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng muïc tieâu cuûa mình hay noùi caùch khaùc laø saûn phaåm Antigout nhaém vaøo nhoùm ñoái töôïng naøo? Laø nhöõng ngöôøi coù ñoä tuoåi trung nieân, coù cuoäc soáng khaù giaû, aên uoáng, tieäc tuøng nhieàu, ít vaän ñoäng daãn ñeán dö thöøa chaát ñaïm, axit uric ôû trong maùu cao hôn möùc bình thöôøng laøm cho ngöôøi bò söng, caùc khôùp tay, chaân bò ñau nhoùi… Beân caïnh ñoù,coâng ty cuõng phaûi xaùc ñònh muïc tieâu cuûa vieäc coâng ty quaûng caùo laø gì? Laø ñeå ngöôøi tieâu duøng bieát veà saûn phaåm nhieàu hôn, tìm kieám khaùch haøng môùi, thuùc ñaåy doanh soá… Chính nhôø vieäc nghieân cöùu kyõ thò tröôøng, xaùc ñònh muïc tieâu cuûa coâng ty chính xaùc ñaõ giuùp cho coâng ty Trang Minh coù nhöõng ñieàu chænh hôïp lyù vaø saùng suoát veà chính saùch chieâu thò. Nhöõng naêm qua, saûn phaåm Antigout ñaõ ñöôïc löïa choïn laøm moät maët haøng chuû löïc cuûa coâng ty. Vieäc xaùc ñònh roõ khaùch haøng muïc tieâu ñaõ giuùp coâng ty thaønh coâng trong vieäc löïa choïn keânh truyeàn thoâng. Thay vì quaûng caùo treân truyeàn hình nhö caùc “ñaïi gia” coâng ty Döôïc haäu Giang, Domesco Ñoàng Thaùp, Traphaco, hay coâng ty döôïc phaåm OPC… Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh löïa choïn quaûng caùo saûn phaåm Antigout treân caùc baùo: baùo Phuï Nöõ, taïp chí chuyeân ngaønh Thuoác Vaø Söùc Khoûe, Kieán Thöùc Ngaøy Nay, Coâng An Thaønh Phoá… maø khoâng quaûng caùo treân truyeàn hình, Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh xaùc ñònh taêng soá löôïng caùc baùo vaø quaûng caùo thaät ñeàu ñaën, thaät daøi, thaät saâu nhaèm thöïc hieän chieán löôïc “möa daàm thaám laâu”. Beân caïnh ñoù, coâng ty coøn xaây döïng chöông trình khuyeán maõi raát haáp daãn. Vôùi saûn phaåm Antigout coâng ty ñöa ra chöông trình khuyeán maõi nhö sau: KH mua 10H chieát khaáu 5%. KH mua 20H chieát khaáu 7%. Thænh thoaûng vaøo nhöõng dòp leã hay kyû nieäm ngaøy thaønh laäp cuûa coâng ty, coâng ty ñöa ra nhöõng chöông trình khuyeán maõi noùng nhaèm thuùc ñaåy doanh soá: KH mua 10H ñöôïc taëng 1H. KH mua 20H ñöôïc taëng 3H. Sau ñaây laø moät soá chöông trình khuyeán maõi maø Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh ñang aùp duïng: Thôøi gian khuyeán maõi töø ngaøy 01/06/2010 ñeán 30/07/2010 Khaùch haøng mua baát kyø saûn phaåm naøo trong danh muïc saûn phaåm cuûa coâng ty tröø “haøng Quaûng Caùo” vaø “haøng Taân Döôïc”. Ñoái töôïng: Khaùch haøng laø caùc ñaïi lyù vaø nhaø thuoác Neáu khaùch haøng ñaït doanh soá: 400.000ñ ñöôïc taëng ngay 1 hoäp ly thaùi 2 caùi. Neáu khaùch haøng ñaït doanh soá: 900.000ñ ñöôïc taëng ngay 1 boä cheùn 6 caùi. Neáu khaùch haøng ñaït doanh soá: 2.000.000ñ ñöôïc taëng ngay 1 boä cheùn 20 caùi. Neáu khaùch haøng ñaït doanh soá: 3.000.000ñ ñöôïc taëng ngay 1 boä cheùn 20 caùi vaø 1 boä ly 6 caùi. Hoaëc chöông trình khuyeán maõi theo thaùng: Khaùch haøng mua baát kyø saûn phaåm naøo trong danh muïc saûn phaåm cuûa coâng ty tröø “haøng Quaûng Caùo vaø Taân Döôïc”. Khaùch haøng laø ñaïi lyù vaø nhaø thuoác Neáu khaùch haøng ñaït doanh soá: 1.000.000ñ ñöôïc taëng ngay 1 PMH 60.000ñ. Neáu khaùch haøng ñaït doanh soá: 2.000.000ñ ñöôïc taëng ngay 1 PMH 140.000ñ. Neáu khaùch haøng ñaït doanh soá: 5.000.000ñ ñöôïc taëng ngay 1 PMH 500.000ñ. 2.4 ÑAÙNH GIAÙ CHUNG: - Marketing aûnh höôûng nhieàu ñeán söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa giai ñoaïn thöïc hieän chieán löôïc cuûa coâng ty. Vì vaäy ta phaûi caàn nghieân cöùu kó nhöõng vaán ñeà veà noù, vaø coù hai bieán soá quan troïng nhaát trong vieäc thöïc hieän chieán löôïc Marketing: söï phaân khuùc thò tröôøng vaø ñònh vò saûn phaåm. OÂng Ralph Biggadike khaúng ñònh raèng: “ Phaân khuùc thò tröôøng vaø ñònh vò saûn phaåm phaûi ñöôïc xem laø nhöõng ñoùng goùp quan troïng nhaát trong hoaït ñoäng Marketing” Phaân khuùc thò tröôøng: ñöôïc söû duïng roäng raõi trong giai ñoaïn thöïc hieän chieán löôïc, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc coâng ty vöøa vaø nhoû. Phaân khuùc thò tröôøng laø moät bieán soá quan troïng trong vieäc thöïc hieän chieán löôïc vì : Nhöõng chieán löôïc nhö phaùt trieån thò tröôøng, phaùt trieån saûn phaåm, thaâm nhaäp thò tröôøng vaø ña daïng hoùa… ñoøi hoûi söï gia taêng doanh soá baùn haøng thoâng qua nhöõng saûn phaåm vaø thò tröôøng môùi. Ñeå thöïc hieän thaønh coâng nhöõng chieán löôïc naøy caàn phaûi coù nhöõng phöông phaùp phaân khuùc thò tröôøng môùi hay tieán boä hôn. Söï phaân khuùc thò tröôøng cho pheùp doanh nghieäp coù theå hoaït ñoäng vôùi nhöõng nguoàn löïc coù haïn, vì noù khoâng ñoøi hoûi phaûi saûn xuaát ñaïi traø, phaân phoái roäng raõi, quaûng caùo raàm roä…phaân khuùc thò tröôøng hôïp lyù coù theå giuùp moät coâng ty nhoû caïnh tranh thaønh coâng vôùi moät coâng ty lôùn nhôø toái ña hoùa lôïi nhuaän treân 1 ñôn vò vaø doanh soá baùn haøng treân moät phaân khuùc. Caùc quyeát ñònh veà phaân khuùc thò tröôøng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán saûn phaåm, giaù caû, phaân phoái, chieâu thò…phaân khuùc thò tröôøng laø chìa khoùa ñeå laøm cho CUNG phuø hôïp vôùi CAÀU. Ñònh vò saûn phaåm: Sau khi phaân khuùc thò tröôøng ñeå coâng ty coù theå nhaém vaøo caùc nhoùm khaùch haøng ñaëc bieät, böôùc tieáp theo laø tìm ra nhöõng gì maø khaùch haøng mong muoán. Muoán vaäy caàn phaûi phaân tích vaø nghieân cöùu. Nhieàu coâng ty ñaõ thaønh coâng nhôø laáp ñaày khoaûng troáng giöõa nhöõng gì khaùch haøng coù nhu caàu vaø nhaø phaân phoái cho laø moät saûn phaåm toát. Caùi maø khaùch haøng cho laø saûn phaåm toát, dòch vuï toát laø ñieàu quan troïng nhaát chöù khoâng phaûi caùi maø nhaø phaân phoái tin raèng ñoù laø saûn phaåm toát. Vieäc xaùc ñònh caùc khaùch haøng muïc tieâu vaø döïa vaøo ñoù ñeå taäp trung caùc noã löïc Marketing ñaõ thieát laäp giai ñoaïn quyeát ñònh : laøm nhö theá naøo ñeå thoõa maõn nhu caàu vaø mong muoán cuûa caùc nhoùm khaùch haøng? Ñònh vò saûn phaåm ñöôïc söû duïng roäng raõi vì muïc ñích naøy. Treân cô sôû hai bieán soá quan troïng nhaát trong vieäc thöïc hieän chieán löôïc Marketing, toâi nhaän thaáy raèng, maëc duø laø moät coâng ty taàm trung ñang treân ñaø tröôûng thaønh vaø phaùt trieån nhöng coâng ty CPDP Trang Minh ñaõ coù nhöõng chính saùch vaø chieán löôïc Marketing hôïp lyù vaø chính xaùc. Hai bieán soá quan troïng trong chieán löôïc marketing: phaân khuùc thò tröôøng vaø ñònh vò saûn phaåm ñaõ ñöôïc ban giaùm ñoác coâng ty löu taâm ñeå yù vaø nghieân cöùu kyõ, ñieàu naøy ñaõ giuùp cho coâng ty ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng böôùc ñaàu trong quaù trình hoäi nhaäp vaø phaùt trieån trong thôøi kyø kinh teá ñaát nöôùc ñang coøn môû cöûa. Ngoaøi nhöõng ñieàu ñaõ noùi ôû treân, coâng ty CPDP Trang Minh coøn coù nhieàu öu ñieåm, beân caïnh ñoù cuõng toàn taïi moät soá haïn cheá caàn phaûi khaéc phuïc. 2.4.1. Öu Ñieåm: 1. Coù moät ñoäi nguõ laõnh ñaïo, coâng nhaân vieân treû trung nhieät tình laøm vieäc, ñoaøn keát toát, xem coâng ty nhö gia ñình, ñaàu tö trí tueä, luoân hoïc taäp vaø ñoåi môùi, phaùt huy saùng taïo trong coâng vieäc vaø xaây döïng coâng ty. 2. Quaûn lyù vaø xaây döïng heä thoáng phaân phoái töø Ñaø Naüng tôùi Caø Mau vaø ñang môû roäng thaønh laäp chi nhaùnh ôû mieàn Baéc (Haø Noäi) vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân kinh doanh laø caùc trình döôïc vieân nhieät tình vaø chaáp haønh toát caùc quy ñònh cuûa coâng ty veà phöông phaùp baùn haøng, giaù caû. 3. Uy tín nhaõn hieäu, uy tín chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï, ngaøy caøng ñöôïc nhieàu ngöôøi tieâu duøng tín nhieäm. 4. Giaù thaønh saûn phaåm hôïp lyù, phuø hôïp ñieàu kieän kinh teá cuûa ngöôøi Vieät Nam nhöng chaát löôïng saûn phaåm vaãn ñaûm baûo vaø hieäu quaû. 5. Tình hình taøi chính cuûa coâng ty töông ñoái maïnh, lôïi nhuaän moãi naêm moät taêng, chaêm soùc toát ñôøi soáng nhaân vieân vaø gia ñình. 6. Coâng ty ñaït tieâu chuaån GDP (Thöïc Haønh Toát Phaân Phoái Thuoác) neân phaân phoái haøng coù neà neáp, nhanh vaø chính xaùc. 7. Ñaõ toå chöùc nghieân cöùu vaø saûn xuaát thaønh coâng moät soá baøi thuoác ñoâng y taïo theâm nguoàn lôïi nhuaän cho coâng ty. 2.4.2. Moät Soá Haïn Cheá Coøn Toàn Ñoïng: 1. Danh muïc haøng hoùa chöa taäp trung nhieàu, vaán ñeà quaûn trò haøng toàn kho chöa toát neân daãn ñeán tình traïng thieáu haøng hoùa laøm cho vaán ñeà kinh doanh gaëp moät soá khoù khaên nhaát ñònh. Chöa coù nhieàu danh muïc saûn phaåm ñaëc trò daønh cho beänh vieän neân chöa baùn ñöôïc nhieàu cho khaùch haøng laø löïc löôïng baùc só vaø ngöôøi tröïc tieáp ñieàu trò. 2. Vaán ñeà thu hoài coâng nôï chöa toát neân vieâc xoay voøng voán cho kinh doanh nhieàu luùc gaëp khoù khaên. Vì taøi chính coâng ty bò öù ñoïng trong khi phaûi thanh toaùn raát nhieàu khoaûn töø löông thöôûng cho nhaân vieân, tieàn thueá, tieàn cuûa ñoái taùc, nhaø saûn xuaát. 3. Chöa coù nhieàu ngöôøi coù trình ñoä cao ñeå laøm vieäc trong lónh vöïc Marketing neân nhieàu chöông trình khuyeán maõi ra choàng cheùo, chöa kòp thôøi, neân khoâng haáp daãn vaø loâi cuoán ñöôïc khaùch haøng tham gia vaø uûng hoä cho coâng ty. 4. Boä phaän giao haøng cuûa coâng ty laøm vieäc chöa coù tính khoa hoïc vaø logic neân nhieàu khi giao haøng tôùi caùc Nhaø thuoác bò chaäm treã laøm cho moät soá chuû Nhaø thuoác hôi khoù chòu. CHÖÔNG III: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM HOAØN THIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING CHO COÂNG TY VAØ PHAÙT TRIEÅN NHOÙM HAØNG QUAÛNG CAÙO Coâng ty coå phaàn döôïc phaåm Trang Minh trong 5 naêm qua lieân tuïc phaùt trieån vaø ñaõ thu ñöôïc nhöõng thaønh coâng ñaùng keå. Ñieàu naøy cho pheùp coâng ty tin töôûng vaøo vieäc thöïc hieän thaønh coâng caùc chieán löôïc ñaõ ñaët ra vaø giöõ vöõng vò theá caïnh tranh nhö hieän nay vôùi hieäu quaû ngaøy caøng cao. Tuy nhieân, tình hình caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét, coâng ty ñöùng tröôùc nhieàu khoù khaên vaø thöû thaùch töø beân ngoaøi. Vì vaäy, coâng ty phaûi töï thaân vaän ñoäng-phaùt huy theá maïnh, khaéc phuïc nhöõng yeáu keùm ñang toàn taïi nhaèm ñaït muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Vôùi gaàn 2 thaùng thöïc taäp tieáp caän thöïc teá ôû coâng ty CPDP Trang Minh, toâi ñaõ nhaän thaáy moät soá vaán ñeà vaø maïnh daïn ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän chieán löôïc Marketing cho coâng ty vaø phaùt trieån NHOÙM HAØNG QUAÛNG CAÙO Coâng ty caàn phaân tích nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa töøng thò tröôøng , töøng vuøng, töøng khu vöïc, chuù yù tôùi khu vöïc ñieàu trò keâ toa cuûa ñoäi nguõ y baùc só ( laø khu vöïc beânh vieän). Töø ñoù coù phöông aùn tieáp caän , phaân phoái saûn phaåm môùi phuø hôïp vôùi ñòa baøn, vôùi nhu caàu söû duïng vaø laøm taêng soá löôïng haøng hoùa baùn ra. Coâng ty neân phaùt huy theá maïnh laø coâng ty ñaït tieâu chuaån GDP , uy tín cuûa coâng ty ngaøy caøng ñöôïc naâng leân . khaùch haøng tin töôûng vôùi moät heä thoáng phaân phoái ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ , coù kinh nghieäm baùn haøng, ñöôïc khaùch haøng quyù meán …töø ñoù, coâng ty neân phaùt trieån theâm nhieàu saû phaåm môùi thì seõ toán ít chi phí giôùi thieäu, quaûng caùo maø hieäu quaû laïi cao nhaèm traùnh ñöôïc caùc moái ñe doïa cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng. Phaùt huy lôïi theá veà taøi chính, voán vaø söï quan taâm cuûa laõnh ñaïo caùc ban ngaønh. Coâng ty neân môû roäng thò tröôøng ôû nhöõng ñòa baøn chöa coù chi nhaùnh, tìm hieåu vaø nghieân cöùu thò tröôøng cuûa caùc nöôùc laùng gieàng nhö Laøo, Campuchia, Thaùi Lan…ñeå xuaát khaåu saûn phaåm thuoác nhaèm taêng soá löôïng ñaàu ra, gia taêng doanh soá baùn haøng cho coâng ty. Tuy nhieân, coâng ty cuõng caàn phaûi coù nhöõng thò tröôøng chuû löïc . Ña daïng hoùa saûn phaåm, nhöng caàn phaûi coù saûn phaåm chuû löïc: naâng cao uy tín cuûa coâng ty, uy tín nhaõn hieäu vaø theá maïnh veà danh muïc saûn phaåm, khaéc phuïc söï caïnh tranh ôû caùc thò tröôøng taäp trung, nhö: Ñaø Naüng, TP Hoà Chí Minh, Ñoàng Nai, Bình Döông vaø caùc thaønh phoá lôùn. Ñöa nhieàu saûn phaåm vaøo thò tröôøng nhaèm naâng cao soá löôïng baùn haøng. Tuy nhieân, coâng ty caàn phaûi coù nhöõng saûn phaåm chuû löïc gaén lieàn vôùi uy tín vaø thöông hieäu cuûa coâng ty, gioáng nhö nhaéc tôùi caùc loaïi thuoác giaûm ñau haï soát laø ngöôøi ta nghó ngay tôùi caùc saûn phaåm cuûa coâng ty Döôïc Haäu Giang, hoaëc noùi ñeán thuoác ñieàu trò soûi thaän, soûi maät gaén vôùi hình aûnh oâng giaø laø ngöôøi ta seõ bieát ngay “ Kim Tieàn Thaûo” cuûa coâng ty döôïc OPC. Coâng ty neân xaây döïng caëp “saûn phaåm vaø thò tröôøng” . Coâng ty caàn nghieân cöùu kó thò tröôøng cuûa töøng vuøng veà thu nhaäp, thoùi quen mua saûn phaåm, thoùi quen duøng saûn phaåm …ñeå ñaàu tö phaùt trieån thò tröôøng. Ví duï: ngöôøi mieàn Taây coù nhöõng vuøng coù thu nhaäp trung bình vaø thaáp, laïi laø vuøng soâng nöôùc, quanh naêm ruoäng vöôøn neân nhöõng ngöôøi ôû ñoä tuoåi trung nieân hay bò ñau nhöùc xöông, khôùp…vì vaäy, ôû mieàn Taây, nhöõng loaïi thuoác trò ñau nhöùc, vieâm khôùp coù chaát löôïng vôùi giaù caû hôïp lyù neân ñöôïc coâng ty öu tieân vaø ngöôøi tieâu duøng seõ söû duïng nhieàu hôn. Coâng ty cuõng caàn phaûi taäp trung vaøo vieäc ñaøo taïo, huaán luyeän saûn phaåm nhaèm naâng cao trình ñoä cho nhaân vieân. Haøng quyù neân môøi caùc chuyeân gia Marketing, caùc nhaø chuyeân moân döôïc, toå chöùc caùc buoåi giaûng daïy kyõ naêng , chuyeân moân…taïo theâm voán kieán thöùc , voán hieåu bieát cuõng nhö kyõ naêng trình döôïc cho caùc nhaân vieân. Coâng ty cuõng neân taïo saân chôi laønh maïnh cho nhaân vieân hoaït ñoäng theå thao nhö chôi boùng ñaù, caàu loâng… vaøo buoåi chieàu thöù 7 giuùp cho nhaân vieân giaûi toûa aùp löïc coâng vieäc sau nhöõng ngaøy laøm vieäc caêng thaúng. Haøng naêm neân cho ngöôøi nhaø( vôï hoaëc choàng)cuûa nhaân vieân cuøng ñi du lòch vôùi coâng ty,ñeå taïo moái quan heä nhö gia ñình giöõa nhaân vieân, gia ñình vaø coâng ty vaø haäu phöông coù vöõng chaéc,coù yeân taâm thì nhaân vieân coâng ty môùi coù theå taäp trung laøm vieäc toát. Ñeå taïo theâm moái quan heä thaân thieát vaø gaén boù giöõa khaùch haøng vôùi coâng ty, coâng ty neân daønh ngaân quõy ñeå toå chöùc hoäi nghò Khaùch Haøng 1 naêm töø 2-3 laàn ôû nhöõng ñòa ñieåm khaùc nhau, taïo cô hoäi cho KH nghæ ngôi vaø coù ñieàu kieän ñi du lòch. Coâng ty caàn xaây döïng phoøng Marketing vôùi sô ñoà ñoùng, ñeà ra nhieäm vuï cuûa töøng ngöôøi, töøng boä phaän nhaèm cho caùc nhaân vieân Marketing taäp trung toái ña tinh thaàn laøm vieäc vaø phaùt huy yù töôûng, söï saùng taïo. Caùc baøi vieát PR treân caùc baùo, caùc baøi vieát giôùi thieäu veà saûn phaåm phaûi luoân luoân ñöôïc thay ñoåi ñeå traùnh söï nhaøm chaùn cho ngöôøi ñoïc. Xaây döïng caùc chöông trình khoâng neân choàng cheùo nhau ñeå traùnh söï nhaàm laãn cuõng nhö phaûi theo doõi nhieàu laøm cho moät soá chuû Nhaø thuoác raát khoù chòu. Ñoái vôùi saûn phaåm ANTIGOUT-Hoã trôï ñieàu trò beänh Gout(Thoáng Phong). * Thay ñoåi chính saùch quaûng caùo: Saûn phaåm Antigout laø moät trong 4 saûn phaåm quaûng caùo cuûa coâng ty. Vaø töø khi ra ñôøi, Antigout luoân luoân laø saûn phaåm chuû löïc vaø daãn ñaàu veà doanh soá baùn trong caùc saûn phaåm cuûa coâng ty. Chính nhôø nghieân cöùu kyû thò tröôøng,phaân tích khaû naêng saûn xuaát vaø tieâu thuï, tìm hieåu kyû veà saûn phaåm cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh neân khi tung saûn phaåm Antigout ra thò tröôøng döôïc phaåm Vieät Nam vaøo ñaàu naêm 2006 böôùc ñaàu ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû raát khaû quan vaø cuøng vôùi thôøi gian, saûn phaåm Antigout phaùt trieån khoâng ngöøng vaø chieám tyû troïng cao veà doanh soá cuûa coâng ty.Vaøo cuoái naêm 2009 vaø ñaàu naêm 2010 coù nhieàu saûn phaåm môùi ra ñôøi vaø caïnh tranh gay gaét vôùi saûn phaåm Antigout nhö : Hoaøng Tieân Ñan, Thoáng Phong Nam Laïng, Thanh Thoâng… laøm cho möùc tieâu thuï cuûa saûn phaåm Antigout chaäm daàn, lôïi nhuaän cuõng giaûm do phaûi taêng chi phí cho vieäc baûo veä haønng hoùa tröôùc caùc ñoái thuû caïnh tranh. Ñöùng tröôùc tình hình ñoù, toâi cuõng coù tìm hieåu vaø nghieân cöùu thò tröôøng vaø maïnh daïn ñeà xuaát yù kieán cuûa mình leân GÑ coâng ty CPDP Trang Minh, khoâng chæ ñôn thuaàn laø baûo veä haøng hoùa cuûa mình maø Ban Giaùm Ñoác neân nghieân cöùu, tìm caùch caûi bieán thò tröôøng, caûi bieán haøng hoùa vaø caûi bieán chính saùch quaûng caùo. Caûi bieán thò tröôøng: Heä thoáng ñoäi nguõ Nhaân Vieân Kinh Doanh cuûa coâng ty laø caùc Trình Döôïc Vieân coá gaéng tìm kieám nhöõng ngöôøi söû duïng môùi vaø nhöõng phaàn thò tröôøng môùi. Ñoàng thôøi coâng ty cuõng tìm kieám nhöõng phöông thöùc khuyeán khích caùc khaùch haøng hieän coù tieâu duøng saûn phaåm Antigout maïnh hôn. Xaây döïng chöông trình “ Ñoåi Voû Hoäp “ daønh cho ngöôøi tieâu duøng, khi ñoåi 1 voû hoäp Antigout thì ñöôïc tröø 5000ñ/ 1voû hoäp, 5voû hoäp thì ñöôïc tröø 7000ñ/ 1voû hoäp. Coá gaéng môû roäng thò tröôøng baèng caùch kyù göûi haøng hoùa ôû nhöõng NT môùi, sau ñoù coâng ty tö vaán cho ngöôøi tieâu duøng ra caùc NT ñoù mua haøng vaø khi ñaõ baùn ñöôïc haøng thì caùc NT seõ lay theâm haøng cuûa coâng ty. Caûi bieán haøng hoùa: Coâng ty cuõng phaûi caûi bieán ñaëc tính cuûa saûn phaåm : Naâng möùc chaát löôïng, naâng cao ñaëc tính vaø hình thöùc beân ngoaøi ñeå thu huùt ngöôøi söû duïng môùi vaø ñaåy maïnh tieâu duøng. Caûi bieán heä thoáng Marketing- Mix vaø thay ñoåi hình thöùc quaûng caùo : Ngoaøi nhöõng ñieàu ñaõ noùi ôû treân BGÑ neân ra söùc khuyeán khích tieâu thuï baèng caùch caûi bieán moät soá yeáu toá cuûa heä thoáng Marketing – Mix ñeå thu huùt nhöõng ngöôøi mua môùi vaø giaønh khaùch haøng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh, söû duïng nhöõng phöông phaùp khuyeán khích tieâu duøng nhö kí keát nhöõng giao keøo öu ñaõi vôùi caùc Nhaø Thuoác vaø Ñaïi Lyù, taâng quaø cho KH nhaân dòp caùc ngaøy Leã, ngaøy Teát…Xaây döïng chöông trình “Khaùch Haøng Bí Maät cuûa saûn phaåm ANTIGOUT ”trong moät thôøi gian vaøi thaùng daønh cho caùc NT vaø HT coù baùn haøng cuûa coâng ty ñeå caùc NT ñaåy haøng ra ñöôïc nhanh hôn… Vaøo dòp cuoái naêm, coâng ty neân toå chöùc Böõa Tieäc Taát Nieân daønh cho Khaùch Haøng vaø döïa vaøo ngaøy ñoù coâng ty coù theå toå chöùc “ Ngaøy Baùn Haøng Khoâng Lôïi Nhuaän”vôùi caùc phaàn quaø vaø möùc chieát khaáu haáp daãn vaø öu ñaõi daønh cho KH laø caùc Nhaø thuoác vaø Ñaïi lyù ñeå baùn vaøo dòp cuoái naêm…Trong quaù trình thöïc taäp ôû coâng ty toâi cuõng coù tìm hieåu vaø nghieân cöùu veà beänh Gout-Moät loaïi beänh cuûa nhaø giaøu maø ngöôøi ta thöôøng hay goïi kheùo laø “ Beänh cuûa Vua, Vua cuûa beänh “ vaø saûn phaåm Antigout * Nguyeân nhaân gay ra beänh Gout: Beänh Gout laø beänh vieâm khôùp do roái loaïn chuyeån hoùa Axit Uric taïo ra. Beänh xaûy ra nhieàu vôùi nam giôùi tuoåi trung nieân, vì lyù do Axit Uric khoâng ñöôïc ñaøo thaûi heát qua thaän, laéng ñoäng ôû caùc oå khôùp, ñaëc bieät laø caùc khôùp ngoùn chaân, khôùp ngoùn tay vaø keát tinh thaønh caùc tinh theå taïo neân côn vieâm khôùp caáp, thöôøng xaûyra veà ñeâm * Antigout laø moät thöïc phaåm chöùc naêng ñöôïc saûn xuaát vaø baøo cheá töø caây Tôm Trông Atao Nenso coù taùc duïng öùc cheá caùc Enzym tham gia quaù trình toång hôïp Cholesterol, keát quaû laøm giaûm cholesterol trong maùu. Caây Tôm Trông Atao Nenso coøn coù taùc duïng boå thaän traùng döông, taêng cöôøng sinh löïc. Do taùc duïng boå thaän cuûa caây Tôm Trông Atao Nenso maø khaû naêng ñaøo thaûi Axit Uric cuûa thaän ñöôïc phuïc hoài. Vaø ñoù cuõng laø moät baøi PR veà saûn phaåm cuûa coâng ty. Sau moät thôøi gian ñi thò tröôøng tìm hieåu, toâi coù gaëp moät soá chuû NT laø caùc Döôïc só vaø cuõng coù gaëp moät soá ngöôøi bò beänh Gout cuõng nhö tìm hieåu moät soá saûn phaåm cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh thì ñöôïc bieát raèng : Ngöôøi bò beänh Gout raát quan taâm tôùi caùc loaïi thuoác coù coâng duïng laøm giaûm Axit Uric trong ñieàu trò beänh Gout vì ñoù cuõng laø nguyeân nhaân chuû yeáu gaâyra caùc côn ñau. Nhöng bay laâu nay, trong caùc baøi PR veà saûn phaåm, coâng ty chöa chuù troïng vaø löu taâm ñeán coâng duïng naøy. Vì vaäy coâng ty neân thay ñoåi caùc baøi vieát veà saûn phaåm vaø theâm vaøo coâng duïng laøm giaûm Axit Uric ñeå cho ngöôøi tieâu duøng tìm hieåu kæ hôn veà saûn phaåm vaø tin töôûng duøng saûn phaåm cuûa coâng ty nhieàu hôn. Beân caïnh ñoù coâng ty cuõng neân in tôø rôi giôùi thieäu veà thoâng tin saûn phaåm : Thaønh phaàn, coâng duïng, caùch duøng…xin ñeå ôû caùc keä ôû caùc Nhaø thuoác, Hieäu thuoác, vaø trong khi ngöôøi tieâu duøng chôø ñôïi mua thuoác thì seõ coù thôøi gian ñoïc hoaëc mang veà nhaø. Ngoaøi ra coâng ty cung neân in caùc mieáng giaáy Decal Antigout daïng nhoû ñeå daùn ôû caùc vò trí deã nhìn vaø laøm caùc taám Banner vaø chaân ñöùng giôùi thieäu veà hình aûnh saûn phaåm ñaët ôû caùc Nhaø thuoác vaø Hieäu thuoác ñeå nhaéc nhôû ngöôøi tieâu duøng nhôù tôùi saûn phaåm Antigout.Ngoaøi ra toâi cuõng maïnh daïn ñeà xuaát theâm moät yù töôûng laø coâng ty neân ñaët laøm nhöõng taám bieån Panoâ quaûng caùo baèng chaát lieäu Decal hoaëc Highlex caùc saûn phaåm cuûa coâng ty roài kí hôïp ñoàng daùn vaøo nhöõng böùc töôøng cuûa caùc ngoâi nhaø cao taàng coù vò trí ñeïp treân caùc con ñöôøng coù ñoâng ngöôøi löu thoâng qua laïi ôû TP cuõng nhö ôû Tænh( toâi ñaõ töøng khaûo saùt ôû TP thì giaù vaøo khoaûng 1trieäu ñoàng / 1thaùng, coøn chi phí ôû Tænh thì thaáp hôn). Ñaây laø moät hình thöùc quaûng caùo maø chöa coù coâng ty döôïc naøo ñaõ töøng vaø ñang laøm. KEÁT LUAÄN Giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá luoân luoân coù moät khoaûng caùch nhaát ñònh, nhöõng yù kieán ñeà xuaát treân chaéc chaén seõ trôû neân höõu hieäu vaø mang laïi ñöôïc nhöõng keát quaû khaû quan neáu ñöôïc söï giuùp ñôõ veà maët chuyeân moân, cuõng nhö söï hoã trôï cuûa coâng ty veà taøi chính, nhaân söï, …trong töøng chieán löôïc cuï theå. Moät chieán löôïc markting thaønh coâng luoân ñoøi hoûi söï phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa caùc boä phaän, töø vieäc thu thaäp thoâng tin nghieân cöùu, phaân tích thò tröôøng ñeán vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc, phaân boå nhaân vieân hôïp lyù, ñuùng lónh vöïc, ñuùng chuyeân moân. Hy voïng moät ngaøy gaàn nhaát, nhöøng ñeà xuaát cuûa toâi seõ ñöôïc coâng ty xem xeùt vaø tieán haønh aùp duïng trong thöïc tieãn nhaèm bieán nhöõng kieán thöùc trong baøi luaän vaên naøy thaønh moät söï boå sung hoaøn haûo cho caùc chieán löôïc marketing ngaén haïn hoaëc daøi haïn trong töông lai, goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa coâng ty vaø ngaøy caøng khaúng ñònh vò theá treân thò tröôøng döôïc phaåm Vieät Nam.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuận văn tốt nghiệp- QT.doc
Luận văn liên quan