Khóa luận Nghiên cứu bào chế viên nén diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dược hydroxy propyl Methyl Cellulse

Đặt vấn đề Chúng tôi tiến hành : “Nghiên cứu bào chế viên nén Diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dược Hydroxy Propyl Methyl Cellulose”. Với mục tiêu sau: 1 Bào chế và khảo sát ảnh hưởng của một số tá dược tới khả năng giải phóng dược chất từ viên nén Diclofenac tác dụng kéo dài. 2. Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của viên nén Diclofenac tác dụng kéo dài bào chế ra.

ppt35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3017 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu bào chế viên nén diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dược hydroxy propyl Methyl Cellulse, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé quèc phßng Häc viÖn qu©n y NguyÔn träng ®iÖp nGHI£N CøU bµo CHÕ VI£N NÐN diclofenac T¸C DôNG KÐO DµI Tõ CèT T¸ D­îC hydroxy propyl methyl cellulse (KHãA LUËN TèT NGHIÖP D¦îc sÜ ®¹i häc KHãA 1999 - 2005) C¸n bé h­íng dÉn Th.S: NguyÔn ThÞ V©n Khanh D.S :Vò B×nh D­¬ng 1 Bào chÕ vµ kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña mét sè t¸ d­îc tíi kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt tõ viªn nÐn Diclofenac t¸c dông kÐo dµi. 2. §¸nh gi¸ mét sè chØ tiªu chÊt l­îng cña viªn nÐn Diclofenac t¸c dông kÐo dµi bµo chÕ ra. ®Æt vÊn ®Ò Chóng t«i tiÕn hµnh : “Nghiªn cøu bµo chÕ viªn nÐn Diclofenac t¸c dông kÐo dµi tõ cèt t¸ d­îc Hydroxy Propyl Methyl Cellulose”. Víi môc tiªu sau: PhÇn 1. Tæng quan tµi liÖu Thuèc TDKD lµ nh÷ng chÕ phÈm cã kh¶ n¨ng kÐo dµi qu¸ tr×nh gi¶i phãng vµ hÊp thu d­îc chÊt tõ d¹ng thuèc nh»m duy tr× nång ®é d­îc chÊt trong m¸u trong ph¹m vi ®iÒu trÞ mét kho¶ng thêi gian dµi. 1.1.Viªn nÐn t¸c dông kÐo dµi dïng qua ®­êng tiªu hãa. ¦u ®iÓm: - Duy tr× ®­îc nång ®é d­îc chÊt trong m¸u trong ph¹m vi ®iÒu trÞ mét thêi gian dµi - Gi¶m sè lÇn dïng thuèc cho ng­êi bÖnh, gi¶m c¸c t¸c dông phô. - N©ng cao SKD cña thuèc, n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu trÞ. - Gi¶m kÝch øng niªm m¹c d¹ dµy – ruét. Kh¸i niÖm. Nh­îc ®iÓm: - §ßi hái kü thuËt cao vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt phøc t¹p. - Cã Ýt d­îc chÊt bµo chÕ ®­îc d­íi d¹ng thuèc TDKD. C¸c lo¹i hÖ cèt ®iÒu chÕ viªn nÐn TDKD dïng qua ®­êng tiªu ho¸ . HÖ cèt tr¬ khuÕch t¸n. HÖ cèt th©n n­íc vµ cèt s¬ n­íc ¨n mßn M« h×nh gi¶i phãng d­îc chÊt tõ d¹ng thuèc kÐo dµi - M« h×nh ®éng häc bËc 0. - M« h×nh Higuchi. 1.2. Diclofenac. T¸c dông d­îc lý. Diclofenac lµ thuèc chèng viªm kh«ng steroid. Thuèc cã t¸c dông chèng viªm, gi¶m ®au vµ h¹ sèt m¹nh, do nã øc chÕ m¹nh ho¹t tÝnh cña cyclogenase. ChØ ®Þnh: §iÒu trÞ viªm khíp m¹n, tho¸i hãa khíp m·n tÝnh. Viªm ®a khíp dang thÊp. §au cÊp vµ m¹n tÝnh. PhÇn 2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ThiÕt kÕ CT ban ®Çu Bµo chÕ viªn nÐn §¸nh gÝa kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt Lùa chän, thiÕt kÕ c«ng thøc C«ng thøc ®a lùa chän §¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng viªn nÐn 2.1. Ph­¬ng ph¸p bµo chÕ viªn nÐn Diclofenac TDKD . - S¸t h¹t qua r©y 0.8mm. SÊy ë 500c- 600c,30-45 phót. §­êng kÝnh viªn 10mm. lùc nÐn 6-7kg. Mçi mÎ bµo chÕ 200 viªn. Ph­¬ng ph¸p t¹o h¹t ­ít a. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®­êng chuÈn - Ghi phæ hÊp thô tö ngo¹i - Pha Diclofenac chuẩn trong m«i tr­êng ®Öm (pH=6.8) ở c¸c nồng độ:8mcg,12mcg,16mcg,20mcg , 24mcg sau đã đo quang ở bước sãng 276nm. MÉu tr¾ng lµ dung dÞch ®Öm (pH=6.8). TiÕn hµnh trªn m¸y thö ®é hoµ tan c¸nh khuÊy 6 cèc: Tèc ®é quay 50 vßng/phót; NhiÖt ®é: 370 C ± 0,50C; M«i tr­êng hoµ tan: +M«i tr­êng acid (pH=1) trong 2 giê ®Çu. +M«i tr­êng ®Öm (pH=6.8) trong 8 giê tiÕp theo. Sau mçi giê lÊy 5ml mÉu ra ®o,dùa vµo ®­êng chuÈn tÝnh ra phÇn tr¨m Diclofenac gi¶i phãng theo thêi gian. s 2.2. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt cña viªn nÐn Diclofenanc TDKD. b. Ph­¬ng ph¸p ®o tèc ®é hoµ tan (USP 26): a. Kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña hÖ t¸ d­îc HPMC víi Avicel, NaCMC, Eudragit tíi kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt. B¶ng 1 – Thµnh phÇn t¸ d­îc kh¶o s¸t C¨n cø lùa chän c«ng thøc t¸ d­îc: +M« h×nh ®éng häc bËc 0, m« h×nh Higuchi. +So s¸nh víi viªn mÉu. 2.3.Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t lùa chän c«ng thøc bµo chÕ. b. Kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña nång ®é t¸ d­îc dÝnh PVP tíi kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt Víi c«ng thøc ®· ®­îc lùa chän, tiÕn hµnh bµo chÕ 3 mÎ, mçi mÎ 1000 viªn. §¸nh gi¸ c¸c CTCL cña viªn nÐn víi c¸c néi dung sau: Sau khi ®· lùa chän ®­îc c«ng thøc tõ c¸c kh¶o s¸t trªn, tiÕn hµnh bµo chÕ vµ kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña PVP ë c¸c nång ®é kh¸c nhau lµ: 5%; 10%; 15%. 2.4. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ mét sè chØ tiªu chÊt l­îng cña viªn nÐn TDKD. H×nh thøc viªn (C¶m quan) §Þnh tÝnh; §Þnh l­îng; §é ®ång ®Òu khèi l­îng; Lùc g©y vì viªn (Theo D§VN III ). §o tèc ®é hµo tan (Theo USP 26 ) 2.5.Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kÕt qu¶ nghiªn cøu. Sö dông phÇn mÒn Microsort Exel ®Ó tÝnh to¸n vµ sö lý sè liÖu. PhÇn 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu 3.1. KÕt qu¶ x©y dùng ®­êng chuÈn vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt cña viªn mÉu. - KÕt qu¶ ghi phæ tö ngo¹i. a. KÕt qu¶ x©y dùng ®­êng chuÈn H×nh 1, 2 .Phæ tö ngo¹i cña Diclofenac ë m«i tr­êng acid pH=1 vµ ®Öm pH=6.8 H×nh 1 H×nh 2 M«i tr­êng acid (pH=1) cã ®Ønh hÊp thô cùc ë b­íc sãng 273nm. M«i tr­êng ®Öm (pH=6.8) cã ®Ønh hÊp thô cùc ®¹i ë b­íc sãng 276nm. - KÕt qu¶ x©y dùng ®­êng chuÈn y=0.03325 x = 0.006294 r = 0.9991 B¶ng 2. Sù t­¬ng quan gi÷a nång ®é vµ mËt ®é quang cña Diclofenac. H×nh 3. §å thÞ biÓu thÞ mèi t­¬ng quan gi÷a n«ng ®é vµ mËt ®é quang NhËn xÐt: Trong m«i tr­êng hoµ tan mËt ®é quang tuyÕn tÝnh víi nång ®é Diclofenac ë b­íc sãng 276nm. §­êng chuÈn ®­îc sö dông ®Ó tÝnh % Diclofenac gi¶i phãng ra. b. KÕt qña kh¶o s¸t qóa tr×nh gi¶i phãng d­îc chÊt cña viªn mÉu. B¶ng 3. % Diclofenac gi¶i phãng cña viªn mÉu theo thêi gian Viªn ®èi chiÕu: Dicloran SR 100mg-Lekar Pharma-Ên §é. % Diclofenac gi¶i phãng H×nh 4a,4b. §å thÞ % Diclofenac gi¶i phãng cña viªn mÉu theo thêi gian Thêi gian (giê) t Thêi gian (giê) t1/2 4.a 4 b NhËn xÐt: Trong m«i tr­êng ®Öm(pH=6.8) qu¸ tr×nh gi¶i phãng Diclofenac cña viªn mÉu kh¸ ®Òu ®Æn vµ tuyÕn tÝnh theo m« h×nh ®éng häc bËc 0 vµ m« h×nh Higuchi. % Diclofenac gi¶i phãng % Diclofenac gi¶i phãng 3.2. KÕt qu¶ kh¶o s¸t lùa chän c«ng thøc. 3.2.1. Kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña tû lÖ HPMC víi Avicel, NaCMC, Eudragid ®Õn qu¸ tr×nh gi¶i phãng d­îc chÊt. B¶ng 4. PhÇn tr¨m Diclofemac gi¶i phãng tõ c¸c cèt t¸ d­îc kh¸c nhau theo thêi gian. Thêi gian t (giê) % Diclofenac gi¶i phãng Thêi gian t1/2(giê) % Diclofenac gi¶i phãng 5.a 5.b H×nh 5a,5b: §å thÞ % Diclofenac gi¶i phãng theo thêi gian. NhËn xÐt: - CT1, CT2,CT3 ®Òu cã qu¸ tr×nh gi¶i phãng d­îc chÊt rÊt chËm, sau 10 giê gi¶i phãng d­íi 50% d­îc chÊt. Do: tû lÖ HPMC cao (50%) vµ tû lÖ t¸ d­îc phèi hîp thÊp (16.7%), cèt tr­¬ng në t¹o thµnh líp gel dµy lµm chËm qu¸ tr×nh hµo tan, khuyÕch t¸n d­îc chÊt . - CT3 cã qu¸ tr×nh gi¶i phãng d­îc chÊt chËm nhÊt vµ rÊt khã s¸t h¹t nªn lo¹i bá. - Lùa chän CT1, CT2 ®Ó tiÕp tôc kh¶o s¶t víi tû lÖ HPMC thËp h¬n vµ ®ång thêi t¨ng tû lÖ Avicel, NaCMC trong cèt. 3.2.2. Kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña tû lÖ HPMC víi Avicel vµ NaCMC tíi kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt . Bảng 5. Thành phÇn c«ng thøc cèt t¸ d­îc HPMC víi Avicel vµ NaCMC. - Gi¶m tû lÖ HPMC tõ 50% xuèng 40%. - T¨ng tû lÖ Avicel, NaCMC tõ 16.7% lªn 26.7%. H­íng kh¶o s¶t : % Diclofenac gi¶i phãng % Diclofenac gi¶i phãng Thêi gian t (giê) Thêi gian t (giê) 6.a 6.b H×nh 6a,6b: §å thÞ % Diclofenac gi¶i phãng tõ c¸c cèt t¸ d­îc HPMC víi Avicel vµ NaCMC theo thêi gian Bảng 6. PhÇn tr¨m Diclofenac gi¶i phãng tõ c¸c cèt t¸ d­îc HPMC víi Avicel vµ NaCMC Bảng 7. Thành phÇn c«ng thøc cèt t¸ víi tû lÖ t¸ d­îc HPMC vµ lactose kh¸c nhau. 3.2.3. Kh¶o s¸t ¶nh cña tû lÖ gi÷a HPMC víi Avicel vµ Lactose trong hÖ cèt tíi kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt. H­íng kh¶o s¸t: - Gi÷ nguyªn tû lÖ Avicel ( 26.7% ) - Gi¶m tû lÖ HPMC tõ 40% xuèng33.3% vµ 26.7%. - Thªm Lactose víi tû lÖ 6.7% vµ 13.3% ®Ó t¹o thªm kªnh khuyÕch t¸n. Thêi gian (giê) t % Diclofenac gi¶i phãngv % Diclofenac gi¶i phãngv B¶ng.8 7.a 7.b H×nh7a;7b. §å thÞ phÇn tr¨m Diclofenac gi¶i phãng tõ c¸c cèt t¸ d­îc kh¸c nhau. Thêi gian(giê) t1/2 Bảng 9. C«ng thøc c¸c cèt t¸ d­îc víi tû lÖ Avicel vµ Lactose kh¸c nhau. 3.2.4. Kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña tû lÖ Avicel vµ Lactose trong hÖ cèt tíi kh¶ n¨ng gi¶i phãng Diclofenac. H­íng kh¶o s¸t: - Gi÷ nguyªn tû lÖ HPMC(33.3%). - Gi¶m dÇn tû lÖ Avicel tõ 26.7% xuèng 13.3%. - T¨ng dÇn tû lÖ Lactose tõ 6.7% lªn 20% B¶ng.10 Ph©n tr¨m Diclofenac gi¶i phong tõ cèt t¸ d­îc cã tû lÖ kh¸c nhau. Thêi gian(giê) t Thêi gian(giê) t1/2 % Diclofenac gi¶i phãng % Diclofenac gi¶i phãng NhËn xÐt: H×nh 8a,8b. §å thÞ % Diclofenac gi¶i phãng tõ viªn mÉu vµ cèt t¸ d­îc kh¸c theo thêi gian. Gi¶m tû lÖ Avicel vµ t¨ng tû lÖ Lactose trong viªn sÏ lµm t¨ng tèc ®é gi¶i phãng d­îc chÊt ë tÊt c¶ c¸c thêi ®iÓm. Tû lÖ lactose cµng cao sÏ kh«ng kiÓm so¸t ®­îc tèc ®é gi¶i phãng d­îc chÊt ë nh÷ng giê sau. - CT11 cã qu¸ tr×nh gi¶i phãng d­îc chÊt tèt nhÊt,%d­îc chÊt gi¶i phãng ë c¸c thêi ®iÓm t­¬ng ®­¬ng viªn mÉu. Qu¸ tr×nh gi¶i phãng d­îc chÊt tuyÕn tÝnh theo m« h×nh ®éng häc bËc 0 vµ m« h×nh Higuchi. 8.b 8.a So s¸nh qu¸ tr×nh gi¶i phãng Diclofenac gi÷a CT11víi viªn mÉu B¶ng 11: KÕt qu¶ so s¸nh qu¸ tr×nh gi¶i phãng Diclofenac ë CT11 víi viªn mÉu . NhËn xÐt: - ë giê thø 3, 4, 5 CT11 cã qu¸ tr×nh gi¶i phãng d­îc chÊt chËm h¬n viªn mÉu,sù kh¸c biÖt nµy cã ý nghÜa thèng kª víi P 0.05. Do vËy CT11 ®­îc lùa chän ®Î bµo chÕ viªn nÐn TDKD. 3.2.5. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña nång ®é t¸ d­îc dÝnh ®Õn qu¸ tr×nh gi¶i phãng Diclofenac tõ viªn nÐn. B¶ng 12. Thµnh phÇn c«ng thøc kh¶o s¸t víi nång ®é PVP kh¸c nhau % Diclofenac gi¶i phãng % Diclofenac gi¶i phãng Thêi gian(giê) t Thêi gian(giê) t1/2 H×nh 9a,9b. §å thÞ % Diclofenac tõ c¸c cèt t¸ d­îc cã nång ®é PVP kh¸c nhau theo thêi gian vµ theo c¨n bËc hai cña thêi gian 9.a 9.b B¶ng 13. PhÇn tr¨m Diclofenac gi¶i phãng theo thêi gian NhËn xÐt: Nång ®é PVP cµng cao cµng lµm chËm tèc ®é gi¶i phãng d­îc chÊt. Nång ®é PVP thÊp sÏ kh«ng kiÓm so¸t ®­îc qu¸ tr×nh gi¶i phãng d­îc chÊt ë nh÷ng giê sau. PVP 10 % lµ phï hîp nhÊt víi c¸c t¸ d­îc nh­ ë CT11. Tõ c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn chóng t«i ®­a ra c«ng thøc cho mét viªn nÐn Diclofenac TDKD 100mg nh­ sau: 3.3. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chØ tiªu chÊt l­îng viªn nÐn Diclofenac TDKD. Diclofenac 100mg HPMC 100mg Avicel PH101 70mg Lactose 30mg Cån PVP10% v® lµm t¸ d­îc dÝnh Talc:Magnesi stearat 9:1 3% khèi l­îng h¹t Bµo chÕ theo ph­¬ng ph¸p t¹o h¹t ­ít: Diclofenac trén ®Òu víi c¸c t¸ d­îc kh¸c thµnh khèi bét kÐp sau ®ã trén víi t¸ d­îc dÝnh lµ cån PVP 10% ®Ó t¹o khèi Èm, s¸t h¹t qua r©y cã ®­êng kÝnh trong lµ 0,8mm, sÊy h¹t ë nhiÖt ®é 500C – 600C trong 30 – 45 phót, söa h¹t qua r©y cã ®­êng kÝnh trong 0,8 mm,trén t¸ d­îc tr¬n lµ hçn hîp Tacl-Magnsi stearat (9:1) 3%, dËp viªn víi chày cối đường kÝnh 10mm vµ lùc nÐn lµ 6 - 7 kg. 3.3.1. X©y dùng ph­¬ng ph¸p bµo chÕ viªn nÐn. 3.3.2. §¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng viªn Diclofenac TDKD. B¶ng 14: KÕt qña ®¸nh gi¸ c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng viªn nÐn Diclofenac TDKD NhËn xÐt: Viªn lµm ra ®¹t c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng nh­ ®Ò xu¸t. B¶ng 15: KÕt qu¶ thö ®é ®ång ®Òu khèi l­îng cña viªn. B¶ng 16: KÕt qu¶ ®o lùc g©y vì viªn Tiªu chuÈn: 284.1-314.0 mg Tiªu chuÈn: 6- 7 Kg B¶ng 17: KÕt qña ®Þnh l­îng Diclofenac trong viªn nÐn TDKD Tiªu chuÈn: 95% - 105% so víi hµm l­îng thiÕt kÕ. B¶ng 18: PhÇn tr¨m Diclofenac gi¶i phãng tõ viªn nÐn lùa chän. ®­îc. % Diclofenac gi¶i phãng % Diclofenac gi¶i phãng Thêi gian(giê) t1/2 Thêi gian(giê) t 10.a 10.b H×nh 10a,10b: §å thÞ % Diclofenac gi¶i phãng tõ viªn mÉu vµ CT11. PhÇn 4. KÕt luËn 1. §· kh¶o s¸t ®­îc ¶nh h­ëng cña mét sè t¸ d­îc tíi kh¶ n¨ng gi¶i phãng Diclofenac tõ viªn nÐn TDKD. Tõ ®ã kÕt luËn: Cèt cã sù kÕt hîp gi÷a HPMC víi Avicel cã qu¸ tr×nh gi¶i phãng d­îc chÊt tèt nhÊt. - Khi gi¶m tû lÖ HPMC trong viªn sÏ lµm t¨ng tèc ®é gi¶i phãng d­îc chÊt tõ cèt vµ x¸c ®Þnh ®­îc tû lÖ HPMC thÝch hîp lµ 33,3%. Cèt víi tû lÖ thµnh phÇn t¸ ®­îc trong c«ng thøc lµ HPMC:Avicel: Lactose = 10:7:3 cã tèc ®é gi¶i phãng d­îc chÊt gÇn gièng viªn mÉu nhÊt vµ qu¸ tr×nh gi¶i phãng tuyÕn tÝnh theo m« h×nh ®éng häc bËc 0, M« h×nh Higuchi. - Cån PVP cã nång ®é cµng cao cµng lµm chËm qu¸ tr×nh gi¶i phãng d­îc ch¸t tõ cèt. PVP 10% lµ phï hîp nhÊt víi cèt t¸ d­îc ®· lùa chän . Tõ ®ã ®­a ra c«ng thøc thÝch hîp cho viªn nÐn Diclofenac TDKD 100mg C«ng thøc cho 1viªn: Diclofenac natri 100mg HPMC 100mg Avicel PH101 70mg Lactose 30mg Cån PVP10% võa ®ñ lµm t¸ d­îc dÝnh Talc:Magnesi stearat=9:1 3% khèi l­îng h¹t 2. B­íc ®Çu ®· bµo chÕ vµ ®¸nh gi¸ ®­îc mét sè chØ tiªu chÊt l­îng cña viªn nÐn Diclofenac TDKD theo D§VN III vµ USP 26. Tõ ®ã ®Ò xuÊt ph­¬ng ph¸p bµo chÕ viªn nÐn Diclofenac TDKD ë quy m« phßng thÝ nghiÖm. KiÕn nghÞ: TiÕp tôc kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña t¸ tr­îc tr¬n, lùc nÐn, ph­¬ng ph¸p bµo chÕ tíi kh¶ n¨ng gi¶i phãng d­îc chÊt tõ viªn nÐn Diclofenac TDKD. Kh¶o s¸t chÕ phÈm trªn Invivo. Nghiªn cøu ®é æn ®Þnh cña chÕ phÈm .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNhiên cứu bào chế viên nén diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dược hydroxy propyl methyl cellulse (file ppt).ppt
Luận văn liên quan